DetailnÄ popis funkcä syståmu kreditnäho stravovçnä 4 program Pokladna verze 2.2, vydånä 1.7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DetailnÄ popis funkcä syståmu kreditnäho stravovçnä 4 program Pokladna verze 2.2, vydånä 1.7"

Transkript

1 DetailnÄ popis funkcä syståmu kreditnäho stravovçnä 4 program Pokladna verze 2.2, vydånä 1.7 VyužÄvat program kreditnä pokladny může každá uživatel, která må opråvněnä pracovat s programem kreditnäho stravovånä. Uživatelem může bát språvce, manažer a obsluha. SprÅvce a manažer nemohou prodåvat zbožä a provådět uzåvěrky, mohou ale reklamovat nejen poslednä paragon, využävat většäho množstvä přehledů než obsluha a nastavovat parametry kreditnä pokladny. V přäpadě, že kreditnä pokladna nevyužävå služeb kreditnä evidence, mohou nastavovat a rušit ceny zbožä. Uživatel se přihlašuje do kreditnä pokladny zadånäm jmñna a hesla, přičemž se nerozlišujä malå a velkå päsmena. Potřebuje-li uživatel na chväli opustit počätač s kreditnä pokladnou, je vhodnñ, aby se před odchodem odhlåsil a po přächodu opět přihlåsil stiskem tlačätka Obsluha. KreditnÄ pokladnu lze korektně ukončit jen po odhlåšenä obsluhy zavřenäm okna kreditnä pokladny. V dolnäm řådku zobrazenñ kreditnä pokladny je umästěna nåpověda ke klåvesovám zkratkåm, kterå se měnä při stisku klåvesy Ctrl. TlačÄtka, kterå majä na sobě text popisujäcä funkci s podtrženám päsmenem, např. Paragon, lze aktivovat současnám stiskem klåvesy Ctrl a klåvesy s tämto päsmenem, např. Ctrl N. KopÄrovÅnÄ a přetiskovånä jen se souhlasem společnosti MICROPAD pokladnä systñmy 1

2 KreditnÄ pokladna umožňuje prodåvat zbožä anonymnämu zåkaznékovi nebo stråvnékovi zapsanñmu v kreditnä evidenci. Ten může využävat i dalšäch služeb kreditnä pokladny, jako jsou přidělovånä a odebärånä kreditnäch karet, vklady a váběry z konta a vypracovånä přehledů prodeje zbožä, paragonů, odběru jädel a pohybů na ãčtu. Evidovaná stråvnäk musä bát do kreditnä pokladny přihlåšen protaženäm kreditnä magnetickñ karty snämačem či přiloženäm kreditnä bezkontaktnä karty ke snämači nebo alternativnäm přihlåšenäm. StrÅvnÄka lze alternativně přihlåsit buď zadånäm popisnñho čäsla jeho kreditnä karty a stiskem tlačätka Karta, nebo zadånäm jeho evidenčnäho nebo osobnäho čäsla v råmci firmy, střediska a kategorie po stisku tlačätka Os.čÄslo. Po alternativnäm přihlåšenä nelze vybärat z konta. Evidovaná stråvnäk je z kreditnä pokladny odhlåšen po ukončenä prodeje nebo po stisku tlačätka Karta. KreditnÄ pokladna umožňuje zaevidovat novñho stråvnäka a přidělit mu kreditnä kartu nebo kreditnä kartu přidělit již evidovanñmu stråvnäkovi, obojä po stisku tlačätka StrÇvnÄk. Po přihlåšenä evidovanñho stråvnäka mu lze stiskem tlačätka StrÇvnÄk odebrat kreditnä kartu, kterå zůstane pro dalšä možnñ použitä v kreditnä evidenci. Pokud dojde ke zničenä či ztråtě kreditnä karty, je nutno ji prodat. 2 KopÄrovÅnÄ a přetiskovånä jen se souhlasem společnosti MICROPAD pokladnä systñmy

3 Pro kreditnä pokladnu obecně platä, že před akcä přämo spustitelnñ přäslušnám tlačätkem je nejprve nutno zadat jejä parametry. KonkrÑtně: před våženäm zbožä (tlačätko VÇha) je třeba zadat jeho tåru (implicitně prvnä); zadånä 0 značä våženä bez tåry, před prodejem zbožä je třeba zadat jeho jednotkovou cenu (nenä-li stanovena) a jeho množstvä (implicitně 1), před vkladem na konto či váběrem z konta je třeba zadat přäslušnou čåstku, před platbou v hotovosti je třeba zadat čåstku, kterou zåkaznäk platä (implicitně požadovanå čåstka), před platbou stravenkami je třeba zadat jejich množstvä (implicitně 1), hodnotu (je-li placeno stravenkou s nestanovenou hodnotou) a druh; nenä-li druh zadån, vybärå obsluha ze seznamu použitelnách stravenek. Vyžaduje-li akce pouze jediná parametr, nebo pokud jsou dalšä parametry implicitnä, nenä tento parametr třeba přesouvat do přäslušnñho okñnka (tlačätko x či klåvesa * přesouvå čäslo do okñnka MnožstvÄ, tlačätko Cena či klåvesa / přesouvå čäslo do okñnka Jedn. cena). PoslednÄ znak zadåvanñho čäsla lze vymazat stiskem klåvesy Backspace (zpětnå šipka), celñ zadåvanñ čäslo lze vymazat stiskem tlačätka ČÄslo, všechny parametry lze vymazat stiskem tlačätka Vámaz. Prodej již zadanñho zbožä lze stornovat tlačätkem Storno, předtäm lze vybrat přäslušnñ zbožä z paragonu pomocä šipek (vlevo = prvnä, nahoru = předchåzejäcä, dolů = nåsledujäcä, vpravo = poslednä). Stiskem mezernäku lze několikero zbožä v paragonu označit (či odznačit) a všechno označenñ zbožä pak současně stornovat. Platbu prodåvanñho zbožä lze uskutečnit buď z kreditnäho či debetnäho ãčtu stiskem tlačätka Kredit, hotovostä stiskem tlačätka Hotovost nebo stravenkou stiskem tlačätka Stravenka. Po ukončenä platby je vytištěn paragon. DřÄve zpracovaná paragon lze zobrazit stiskem tlačätka Paragon. NenÄ-li předtäm zadåno čäslo, je zobrazen poslednä paragon; je-li předtäm zadåno čäslo, zobrazä se paragon tohoto čäsla. Takto zobrazená paragon je možnñ opakovaně vytisknou stiskem tlačätka Tisk nebo stornovat stiskem tlačätka Reklam.. Zobrazená paragon lze opustit stiskem tlačätka Paragon. Stisk tlačätka ZÇsuvka otevře zåsuvku a zobrazä čåstku, kterou må zåsuvka obsahovat. Zobrazenou čåstku lze vymazat stiskem tlačätka Displej, kterñ takñ maže zåkaznická displej, nebo stiskem tlačätka Vámaz. Pro zpracovånä tržby sloužä uzçvěrka, kterå se aktivuje stiskem tlačätka Váčetka. Po vyplněnä zobrazenñho seznamu mincä a bankovek a seznamu stravenek program spočätå odvåděnou tržbu a vytiskne váčetku včetně přehledu obratu. KopÄrovÅnÄ a přetiskovånä jen se souhlasem společnosti MICROPAD pokladnä systñmy 3

4 NastavenÄ parametrů kreditnä pokladny lze zobrazit stiskem tlačätka Systém. 4 KopÄrovÅnÄ a přetiskovånä jen se souhlasem společnosti MICROPAD pokladnä systñmy

5 Změnit přihlašovacä heslo (a barvy tlačätek kreditnä pokladny) uživatele lze po stisku tlačätka Změna. Sestavy formåtu A4 lze zpracovat po stisku tlačätka Sestavy. Přehledy s eventuålnäm tiskem na pokladnä tiskårně lze zpracovat po stisku tlačätka Přehled. Za zvolenou dobu lze vytvořit tyto přehledy: prodej zbožä kreditem, hotovostä nebo celkem, paragony anonymnäch zåkaznäků nebo všechny paragony, vklady na konto a váběry z konta, vklady a váběry zåloh za karty, vklady a váběry z pokladny, reklamace (= stornovanñ paragony), odběr jädel (pouze pro přihlåšenñho stråvnäka), pohyb na ãčtu (pouze pro přihlåšenñho stråvnäka). KopÄrovÅnÄ a přetiskovånä jen se souhlasem společnosti MICROPAD pokladnä systñmy 5

6 SprÇvce či manažer může naväc vytvořit tyto přehledy: přihlašovånä a odhlašovånä uživatelů, přehled udålostä se zobrazenäm čäselnäku udålostä, finančnä pohyby se zobrazenäm čäselnäku finančnäch pohybů, uzåvěrky váčetky obratů (klepnutä myšä na konkrñtnä uzåvěrku zpracuje jejä váčetku), váčetky obratu včetně DPH (klepnutä myšä na konkrñtnä uzåvěrku zpracuje obrat včetně za jejä obdobä), seznam paragonů se storny (storna jen některách položek nebo storna všech položek nebo storna paragonu), paragony se stornovanámi řådky (klepnutä myšä na paragon zpracuje přehled tohoto paragonu). Manažer může přäslušná přehled zpracovat za všechny kreditnä pokladny svñho pracoviště (jädelny) nebo za kreditnä pokladnu, na kterñ je přihlåšen. SprÅvce může přäslušná přehled zpracovat za všechny kreditnä pokladny systñmu kreditnäho stravovånä nebo za všechny kreditnä pokladny pracoviště (jädelny), na kterñm je přihlåšen, nebo za konkrñtnä pokladnu, na kterñ je přihlåšen. 6 KopÄrovÅnÄ a přetiskovånä jen se souhlasem společnosti MICROPAD pokladnä systñmy

7 KopÄrovÅnÄ a přetiskovånä jen se souhlasem společnosti MICROPAD pokladnä systñmy 7

8 8 KopÄrovÅnÄ a přetiskovånä jen se souhlasem společnosti MICROPAD pokladnä systñmy

9 KopÄrovÅnÄ a přetiskovånä jen se souhlasem společnosti MICROPAD pokladnä systñmy 9

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

Program pro vedení skladového hospodářství

Program pro vedení skladového hospodářství STRANA: 1 ALVA Computer s.r.o. Program pro vedení skladového hospodářství Verze 2011 Dokumentace STRANA: 2 ALVA Computer s.r.o. Obsah: 1. Úvodní popis programu...4 1.1. Spuštění programu...6 1.2. Horké

Více

www.software-hotel.cz

www.software-hotel.cz Stojíme na Vaší straně www.software-hotel.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL SW REZERVACE A RECEPCE verze 13.0 Hotline SW Rezervace a Recepce +420 603 230 055 Hotline registrační pokladny a pokladní systémy +420 603

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27

Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27 Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27 s implementovaným skladem Strana 1 Strana 2 Program vyžaduje instalaci Borland Database Engine pro svou funkci. Po instalaci programu odborným

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více

MRP-Maloobchod. pro DOS/WIN. P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.

MRP-Maloobchod. pro DOS/WIN. P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp. MRP-Maloobchod pro DOS/WIN P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP-Maloobchod pro DOS/WIN Název: MRP

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

KASA A VELKOOBCHOD. pokladní systémy. Specializované nadstavby. pro jednoduché účetnictví ÚČTO (firma Tichý a spol.) uživatelská příručka

KASA A VELKOOBCHOD. pokladní systémy. Specializované nadstavby. pro jednoduché účetnictví ÚČTO (firma Tichý a spol.) uživatelská příručka Specializované nadstavby pro jednoduché účetnictví ÚČTO (firma Tichý a spol.) pokladní systémy KASA A VELKOOBCHOD uživatelská příručka ESI-E s.r.o. Mařatkova 918/2, 142 00 Praha 12 - Modřany tel.: 724003746

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006 28-12-2006 Volba/změna skladu ze kterého prodáváte zboží. Pokud vydáváte zboží ze skladu např. číslo 1 a vyhledáváte zboží pomocí hypertextu, může se stát

Více

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09 Internetový obchod Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz verze 1.4 Platnost od června 09 2 / 71 Manuál Obsah Obsah...2 1 Úvod...7 1.1 Přihlášení do administrace...7 1.2 Odhlášení...7 1.3 Hlavní

Více

TRIFID 2014. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013)

TRIFID 2014. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013) TRIFID 2014 Dodatek k uživatelské příručce popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013) (c) 2014 TRIFID software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel. 465 424 587, www.trifid-sw.cz D 1

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

Novinky v systému SHOPTRONIC

Novinky v systému SHOPTRONIC Novinky v systému SHOPTRONIC Rok 2010 Obchodní systém SHOPTRONIC - nově nabízíme program přeložený jako 32bitovou aplikaci, která umožňuje další rozvoj systému, tato verze je použitelná i v nových verzích

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Verze 4.0.0 Uživatelská příručka I N C O M E, spol. s r.o. Mukařovského 1985/8 155 00 Praha 5 Prodej: +420 251 116 000, +420 602 204 802 Servis: +420 251 116 000, +420 602 573 478 Fax: +420 251 116 020

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Základní evidence. Uživatelská příručka programu

Základní evidence. Uživatelská příručka programu Základní evidence Uživatelská příručka programu Undesk s.r.o. 2005 CastIS 2005 Evidence mobiliárních fondů str.2 Obsah : 1 Úvod...5 2 Instalace systému CastIS 2005...6 3 CastIS 2005 Základní evidence...7

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

Manuál QPos Administrace V1.26.4

Manuál QPos Administrace V1.26.4 Manuál QPos Administrace V1.26.4 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 6 2. Jak číst tento manuál... 7 2.1. Čím začít?... 7 2.2. Členění kapitol... 7 2.3. Speciální text... 7 2.4. Terminologie... 8

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

CÉZAR: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

CÉZAR: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Základní příručka k modulu CÉZAR: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OBSAH: 1. Úvod... 2. Základní ovládání programu... 3. MENU... 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ... 5. podmenu VÝSTUPY... 6. podmenu POLOŽKY... 7. podmenu SEZNAMY...

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

WSKLAD Autor: Petr Schuster SOFTWARE, 2006-15

WSKLAD Autor: Petr Schuster SOFTWARE, 2006-15 Uživatelská příručka k programu: WSKLAD Autor: Petr Schuster SOFTWARE, 2006-15 2 Předmluva k této příručce: Cílem této příručky není super podrobné popisování všech funkcí programu. Jedná se jen o zevrubné

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

Verze 1.0. SmartPlanner

Verze 1.0. SmartPlanner Verze 1.0 SmartPlanner 1. ÚVOD... 4 1.1 Historie změn... 4 2. POPIS APLIKACE... 5 2.1 Obecný popis... 5 2.2 Licence... 5 2.3 Systémové požadavky... 5 3. POUŽITÍ APLIKACE... 6 3.1 Registrace... 6 3.1.1

Více

Účetnictví WU / Daňová evidence WU

Účetnictví WU / Daňová evidence WU Uživatelská příručka k programu: Účetnictví WU / Daňová evidence WU autor: Petr Schuster - SOFTWARE 1. O programu: 2 Tento program umožňuje vedení Daňové evidence nebo Podvojného účetnictví v souladu s

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více