A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204"

Transkript

1 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 57 Azylové domy NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204 Centrum PRO Blansko, Sladkovského 2b, Blansko FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby Cílová skupina - děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy - oběti domácího násilí (ženy, matky s dětmi, těhotné ženy) - oběti obchodu s lidmi (ženy, matky s dětmi, těhotné ženy) - oběti trestné činnosti (matky s dětmi, těhotné ženy) - osoby bez přístřeší (matky s dětmi, těhotné ženy) - osoby komerčně zneužívané (ženy, matky s dětmi, těhotné ženy) - osoby v krizi (matky s dětmi, těhotné ženy) - rodiny s dítětem/dětmi (matky s dětmi, ženy s dětmi ve vlastní péči) Posláním služby je poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení ženám, matkám a jejich dětem, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Motivovat je k využití svých schopností, podporovat jejich vědomí vlastní jedinečnosti a hodnoty, zvýšit možnosti žít soběstačně smysluplný život v přirozeném prostředí. Cílem je doprovázení a odborná pomoc ženám, matkám a jejich dětem při řešení nepříznivé sociální situace tak, aby byly schopny zhodnotit své dosavadní postoje a převzít zodpovědnost za život svůj a život svých dětí. Aby dokázaly vytvořit svým dětem vhodné podnětné prostředí pro harmonický rozvoj dítěte. Vstup uživatele do služby První kontakt osobní, telefonický, prostřednictvím příslušného úřadu, (soc.pracovnice, OSPOD, spolupracující organizace, aj.). Při osobní návštěvě a v telefonickém kontaktu je podána základní informace o nabízených službách. Před přijetím do sociální služby Azylové domy při Centru PRO Blansko je se zájemcem o službu veden vstupní rozhovor. Pracovnice se zájemcem o službu vede rozhovor, během něhož zjistí, zda zájemce spadá do cílové skupiny a pokud ano, pomůže se sepsáním žádosti o nabízenou službu, seznámí zájemce s postupem, jak bude se žádostí dále nakládáno. Při kontaktu pracovnice vždy přizpůsobí komunikaci úrovni zájemce o sociální službu. Zájemci o službu, který přijde do azylového domu, je také nabídnuta možnost nahlédnout do ubytovacích prostor, popřípadě se přímo seznámí s pokojem, kde by byl ubytován. Seznámí se i s dalšími prostory azylového domu, možností praní prádla a jeho sušením a ostatními místnostmi k užívání a stručně s chodem zařízení, s možností využití zahrady. Žadatel o poskytnutí služby uvede do žádosti důvody, proč o službu žádá, při vyplnění žádosti mu může pomoci službu konající pracovnice.

2 V rámci hovoru zjišťuje soc. pracovnice nebo vedoucí služby, zda žadatel splňuje podmínky poskytnutí služby a co z nabídky naší služby by rád využil/např. zda opravdu spadá do cílové skupiny, zda chce aktivně spolupracovat a podílet se na úhradě stanovené zákonem, a zdali má či nemá zájem o poskytnutí anonymity, při vystupování před ostatními uživatelkami služby. Pracovnice se snaží vydefinovat důvody nepříznivé sociální situace a potřeby žadatele. Dále při hovoru zjišťuje, zda jsou skutečnosti, které žadatel považuje za důležité sdělit před uzavřením smlouvy, zda si uživatel přeje nesdělovat informace o svém pobytu své rodině atd./. Všechny sdělené informace považujeme za důvěrné, pokud si to uživatel nepřeje, není o nich veden zápis. Se souhlasem uživatele jsou některé z jimi uvedených skutečností zapsány či doplněny, buď do žádosti o bytování, nebo do Provozního deníku, případně do soc. anamnézy. Smlouvu o poskytnutí sociálních služeb azylového domu dojednává vedoucí služby a podepisuje uživatelka a vedoucí služby. O přijetí do azylového domu rozhoduje vedoucí služby společně s pracovnicemi v sociálních službách. Smlouva se uzavírá písemně, na dobu určitou. Smlouva může být prodloužena postupně a to maximálně na celkovou dobu jednoho roku. O prodloužení Smlouvy je uživatelka povinna požádat písemně nejpozději 7 dnů před ukončením platnosti Smlouvy. Metody práce s uživatelem Realizace služby pro jednoho uživatele vychází z osobních cílů a potřeb uživatele i jeho dětí, a je postaveno na jejich schopnostech. Průběh služby je přiměřeně plánován. V nepřetržitém provozu se ve dvanáctihodinových službách střídá pět pracovnic v sociálních službách, které jsou zároveň i klíčovými pracovnicemi jednotlivých uživatelek. Pracovnice v sociálních službách je povinna být na pracovišti čtvrt hodiny před začátkem pracovní doby, aby jí mohly být předány informace o průběhu služby předchozí. Průběh služby je zaznamenán v těchto dokumentech: Provozní deník, Kniha ubytovaných, Kniha pošty, Evidence návštěv, Služební hovory, Intervenční hovory a jiné, jež slouží k zajištění služby. Popis služby Základní činnosti při poskytování sociální služby jsou zajišťovány v rozsahu těchto úkonů dle Vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění: - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - poskytnutí ubytování - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Provozní záležitosti předání služby mezi zaměstnanci Sociální práce - dohlížení na dodržování doporučeného denního režimu pro uživatele /matky s dětmi/

3 - po vzájemné dohodě je vypracován individuální plán uživatele - pohovory s uživateli - sociální diagnostika, rozpoznání a mapování soc. problémů, potřeb a vlastních zdrojů - návrh možných řešení, případně za přítomnosti právníka, psychologa, terapeuta, soc. pracovnice, nebo jiného odborníka - sociální intervence (provázení, poradenství, vyjednávání, zastupování ) Na základě osobního cíle uživatelky vypracuje klíčová pracovnice s uživateli individuální plán směřující k dosažení samostatnosti a integrace do společnosti. Jsou vytvářeny podmínky pro komunikaci mezi uživateli navzájem, mezi uživateli a personálem i ostatními lidmi mimo azylové bydlení. V kombinaci se svými schopnostmi jsou uživatelé stimulováni a podporováni k co největší soběstačnosti a zodpovědnosti. Principy a zásady poskytování sociální služby Azylové domy při Centru PRO Blansko: Bezpodmínečné přijetí Bezpečný a důvěryhodný prostor Zachování mlčenlivosti Individuální přístup Aktivní a respektující nabízení odborné pomoci Dodržování zákonů a mravních norem Finanční podílení na službě dle úhradníku V práci s uživatelem je kladen důraz na lidský vztah, bezpečný prostor a aktivity, jež vedou k přebírání odpovědnosti za svůj život. K rozvoji kompetencí k vedení co nejvíce samostatného života v prostředí, které si uživatel ke svému životu sám zvolil. Pracovníci uživatele podporují a na cestě při dosahování jejich cílů. Cíle jsou měnné, změny vychází z jejich potřeb. Pracovníci nepodporují nereálné cíle uživatelů, ale respektují jejich rozhodnutí. Kvalitu poskytované sociální služby zvyšují pravidelné porady, intervize a supervize pracovníků. Zapojení uživatelů do rozhodování o využití služeb Uživatelé se pravidelně účastní společných schůzek s personálem a diskutují o spektru poskytovaných služeb, o možnostech využití služeb a jak lze dané služby doplnit a rozšířit tak, aby vyhovovaly všem uživatelům /matkám i dětem/. Závěry těchto schůzek jsou předávány vedení soc. služby Azylové domy, jsou předmětem další porady se zaměstnanci a vedou ke zkvalitnění, případně rozšíření služby v zařízení. V azylovém domě je umístěna schránka, která slouží ke shromažďování námětů, připomínek a upozornění na různé nedostatky ze strany poskytovatele, případně ostatních uživatelů. Náměty, upozornění, připomínky a stížnosti jsou přijímány i anonymně. Mohou být provedeny ústní nebo písemnou formou. Uživatelé jsou o jednotlivých fakultativních službách, dalších aktivitách a činnostech v rámci sociální služba Azylové domy při Centru PRO Blansko podrobně

4 informováni, aby se mohli svobodně a podle svého vlastního uvážení rozhodovat, které z nich a v jaké podobě či rozsahu budou využívat. Už při přijímacím rozhovoru je uživateli předkládána tabulka s nabídkou, v níž si sám volí o jaké aktivity, činnosti, podporu a pomoc v rámci služby má zájem, co by rád využil z naší služby. Informace o službě jsou zájemci o službu poskytovány s ohledem na jeho situaci a možnost vnímat, chápat, takovým způsobem i v takovém rozsahu, aby uživatel poznal, zda služba naplňuje jeho potřeby a mohl se informovaně rozhodnout, zda ji chce využít či nikoli. Pro zpětnou vazbu slouží dotazníky pro uživatele služby, jež mohou anonymně vyplnit. Vyřizování stížnosti uživatelů Přání, návrhy, podněty, připomínky a stížnosti, které nám uživatelé v různých formách sdělují, jsou v našem zařízení vítány. Zabýváme se jimi na pravidelných poradách, intervizích a supervizích, slouží nám ke zvyšování kvality naší práce, inspirují nás v tom, jakým směrem postupovat při realizaci sociální služby, dodávají inspiraci i nové pohledy na poskytování služby. Drobné neshody mezi uživateli řeší službu konající pracovnice ihned. Neshody mezi uživateli a personálem řeší vedoucí sociální služby. Pokud není dosažena shoda, mají uživatelé právo podat stížnost písemně vedoucí sociální služby Azylové domy při Centru PRO Blansko, která si v co nejkratší době uživatele zve k projednání záležitosti. Průběh všech jednání je zaznamenán. Ústní stížnosti: Uživatelé jsou seznámeny s možností ústní formy stížností. Stížnost mohou podat několika osobám. Jedná se o pracovníky v denní služby, klíčového pracovníka, vedoucí služby i její zástupkyni. Každá pracovnice má povinnost ústní stížnost zaznamenat ve složce Ústní stížnosti. Zde je následně zaznamenáno řešení stížnosti. Dle závažnosti řeší problém nejdříve službu konající pracovnice a to se všemi, kterých se stížnost týká. Nedojde-li k uspokojivému řešení, je stížnost předána vedoucí služby, která tuto stížnost dále řeší. Nepodaří-li se stížnost uspokojivě vyřídit v rámci zařízení, jsou uživatelé i pracovníci seznámeni s dalšími postupy. Tyto postupy jsou uvedeny v dokumentu, který je předán každému uživateli při uzavření smlouvy. Písemné stížnosti: Uživatelé jsou s postupem vyřizování stížností seznamováni při podání žádosti o sociální služby, dále při příjmu a tento postup je také písemnou formou vyvěšen v místě, kde je též umístěna schránka vyhrazena pro písemné stížnosti. Jedná se o chodbu naproti pokoje č. 5 azylového domu. Uživatelé mají možnost podat stížnost i anonymní formou a to do boxu s názvem Přání a stížnosti který se nachází ve společenské místnosti azylového domu u akvária, pod televizí a je dostatečně barevně označen. U boxu je k dispozici pero a papír. Dále je pak možné stížnosti vhazovat do hnědé dopisní schránky, která je umístěna v chodbě naproti pokoje č. 5 azylového domu. U schránky je též k dispozici tužka a prázdný papír.

5 Box i schránka jsou pravidelně 1x týdně vybírána určeným pracovníkem. Následně jsou stížnosti předávány vedoucí služby a ve spolupráci s kompetentními zaměstnanci jsou v co nejkratší době vyřizovány (nejpozději do 14 dnů). Řešení včetně stížnosti je vyvěšeno na nástěnce na chodbě před pokoji uživatelů azylového domu, po týdnu je stížnost i odpověď uložena do složky anonymních stížností. Oficiální písemné stížnosti jsou předávány do rukou vedoucí služby. Vedoucí služby společně se zástupkyní a sociální pracovnicí stížnost posoudí a písemnou formou vyrozumí uživatele o řešení stížnosti. Kontakt na vedoucí soc.služby: Mgr. Terezie Havlíčková, DiS. Vedoucí sociální služby Azylové domy Centrum PRO Blansko Sladkovského 2b, , Blansko Tel: V případě potřeby je k řešení stížnosti přizvána další osoba, které se stížnost týká, aby měla možnost se ke stížnosti a k řešení vyjádřit. Nepodaří-li se stížnost uspokojivě vyřídit v rámci zařízení, jsou uživatelé i pracovníci seznámeni s dalšími možnostmi. Stížnost k vedoucí úseku služeb Oblastní charity Blansko Není-li podnět nebo stížnost pro Vás stále uspokojivě vyřešena, můžete se obrátit vedoucí úseku služeb Oblastní charity Blansko. K osobnímu rozhovoru je třeba se telefonicky nebo osobně objednat, můžete ovšem také psát. Kontakt: Bc. Anna Kalová vedoucí úseku OCH Blansko Sadová Blansko tel: Stížnost k ředitelce Oblastní charity Blansko Není-li podnět nebo stížnost stále uspokojivě vyřešena, může se obrátit na ředitelku Oblastní charity Blansko, Mgr. Janu Sedlákovou. K osobnímu rozhovoru je třeba se telefonicky nebo osobně objednat, můžete ovšem také psát. Kontakt: Mgr. Jana Sedláková ředitelka OCH Blansko Komenského Blansko tel.:

6 Stížnost k řediteli Diecézní charity Brno Nebude-li uživatel spokojen ani v případě kdy využil postupu podle předcházejících bodů, je možné podat písemnou stížnost k řediteli Diecézní charity Brno. Kontakty: Ing., Mgr. Oldřich Haičman ředitel DCH Brno Tř. kpt. Jaroše Brno tel.: Konzultace s nezávislým odborníkem Jestliže se nepodařilo stížnost vyřešit žádným z výše uvedených způsobů, je povinností vedoucí služby Azylové domy při Centru PRO Blansko na žádost uživatele zprostředkovat do 30 dnů konzultaci problému (stížnosti) s nezávislým odborníkem na danou problematiku, na jehož osobě se obě strany shodly. Pokud ani poté nebudete spokojeni, můžete se se svou stížností obrátit na níže uvedené instituce zabývající se lidskými právy. V České republice se sledováním lidských práv zabývá Veřejný ochránce práv Kancelář veřejného ochránce práv Údolní 39 Brno tel: (+420) Zájemci/uživateli je umožněno sepsání stížnosti na kvalitu a způsob poskytované sociální služby v místnosti pro práci s uživateli. V případě negramotnosti uživatele je za přítomnosti nezávislé osoby (jiný uživatel, osoba zvenčí, pracovník jiné služby OCH Blansko) sepsána stížnost samotným pracovníkem. Právo na tlumočníka Pokud je uživatel cizinec nebo pokud je komunikace uživatele jinak ztížená, předá vedoucí služby (v případě jeho nepřítomnosti služba) kontakty na příslušné tlumočníky pro podávání a vyřizování stížností. Tyto postupy jsou uvedeny v dokumentu, který je předán každému uživateli při uzavření smlouvy. Dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění, může poskytovatel sociálních služeb odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

7 Služba dále není určena: - lidem nespadajícím do cílové skupiny - lidem závislým na alkoholu, drogách a jiných omamných látkách - lidem zbaveným svéprávnosti k právním úkonům - lidem těžce handicapovaným - mužům, otcům, manželským párům a dětem mužského pohlaví od 15 let - zájemcům bez finančních prostředků Ukončení poskytované služby Ze strany uživatele: Uživatelka může Smlouvu vypovědět na vlastní žádost kdykoli bez udání důvodu a to ústně, písemně nebo telefonicky vedoucí služby. Výpovědní lhůta pro výpověď činí 5 pracovních dní. Ze strany poskytovatele: Poskytovatel má právo ukončit uživatelce ubytování před uplynutím dohodnuté doby, jestliže: a) hrubě poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytování sociální služby Azylové domy a Domovního řádu. Za hrubé porušení se považuje zejména pokud: - uživatelka nejedná v souladu s dobrými mravy, - svým jednáním a chováním poškozuje ostatní uživatele a narušuje vztahy v Azylovém domě - záměrné poškozování majetku Centra PRO Blansko nebo ostatních uživatelů - opakované nedodržování pořádku a hygieny b) odvolá souhlas s nakládáním osobních údajů, c) její zdravotní stav vylučuje poskytování pobytové sociální služby Azylové domy, d) neplacení úhrad za pobyt v AD a to takto: - má-li uživatelka s platbou prodlení 1 měsíc, toto zpoždění platby tolerujeme v případě, že jej ve spolupráci s pracovnicí řeší, - je-li prodlení již dvouměsíční, je uživatelka povinna si v rámci finančního plánování se svou klíčovou pracovnicí vypracovat splátkový kalendář a tento striktně dodržovat, e) neplní dohodnuté postupy, vyplývající z Individuálního plánu, f) neúčastní se pravidelně alespoň jednoho z programů činnosti nabídnuté v rámci Centra PRO Blansko, g) pokud do dvou měsíců neuhradila vratnou zálohu na škody, nebo alespoň její část dle splátkového kalendáře, h) pokud uživatelka záměrně nevyužije služby Azylové domy déle než 14 dní bez udání důvodu, i) včas nepodala písemnou žádost o prodloužení smlouvy. Při opakovaném porušení a neplnění povinností jsou uplatňovány tyto zásady: 1) pohovor s vedoucí zařízení a sociální pracovnicí udělení ústního napomenutí 2) písemné napomenutí Obdržela-li uživatelka písemné napomenutí, má právo se k němu písemně vyjádřit. 3) podmínečné vyloučení k podmínečnému vyloučení může být ve zvlášť závažných případech porušení a neplnění povinností přistoupeno i bez předchozích dvou napomenutí.

8 4) ukončení Smlouvy. Jedná-li se o opakované neplnění ustanovení Zákona o sociálních službách v platném znění z důvodu špatné spolupráce s uživatelkou, má vedoucí služby možnost neprodloužit uživatelce smlouvu s tím, že uživatelka má právo a písemné vyjádření. Spoluúčast uživatele na službě Uživatel se podílí na financování pobytu v azylovém domě podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách v platném znění. Samotný uživatel uhradí za den pobytu 110,- Kč, uživatel s dítětem 80,- Kč/den + 40,- Kč/den na každé dítě. Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby Azylový dům je umístěn ve druhém podlaží Centra PRO Blansko v budově bývalé mateřské školky, přičemž služba využívá i suterénní prostory. Služba není poskytována v bytových jednotkách, ale má spíše rodinný-kolektivní charakter. Uživatelé mají k dispozici v druhém podlaží společné místnosti jako herna, jídelna, kuchyňka a mají také společná sociální zařízení, jež jsou rozdělena zvlášť pro děti a zvlášť pro dospělé a vstupní místnost s možností posezení, včetně botníků pro jednotlivé pokoje. Soukromý uživatele je dáno jeho pokojem, jež je uzamykatelný. Pokoj je vybaven běžným nábytkem, v případě potřeby je možné poskytnout k užívání postýlku či přebalovací pult. Kromě toho je součástí inventáře pokoje také běžné vybavení pro vaření /hrnce, talíře, příbory, hrnky, skleničky apod./. V kuchyňce lze pro vaření využít plynových sporáků, elektrické trouby, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, domácí pekárny a drobné elekt.přístroje usnadňující přípravu stravy/. V herně lze využívat nejen hraček a stavebnic pro děti, ale i sportovní vybavení, vybavení knihovny, lze zapůjčit CD, DVD, rádio, sledovat televizi. Za úklid společných prostor zodpovídají uživatelé. V tomto podlaží jsou také provozní místnosti určené pro zaměstnance. Dále se v suterénu nachází prádelna, dílna pro výtvarnou a pracovní terapii, skladové prostory Centra PRO Blansko, místnost pro opravy budovy, kotelna a má zde zázemí sociální služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Budova je umístěna v pěkné, rozlehlé zahradě se vzrostlými jehličnany a s vybavením určeným pro relaxaci a trávení volného času uživatelů a jejich dětí. Zahrada má rozlohu m 2. Součástí Azylového domu je azylový byt v suterénu Centra PRO Blansko.. Byt je určen maximálně pro dvě uživatelky a jejich děti. Je to byt, který se skládá z předsíně, chodby, kuchyňky s příslušenstvím, většího a menšího pokoje, koupelny a samostatné toalety. Byt je vybaven běžnými spotřebiči, které jsou kontrolovány revizním technikem / lednice, sporák, digestoř, rychlovarná konvice, automatická pračka, televizor, apod./ Tento byt je určen pro uživatele, kteří již potřebují menší míru dohledu /spolupráce s nimi probíhá dobře a jsou při řešení své situace aktivní, dokáží plnit stanovený individuální plán/ a jejich snaha o změnu životní situace je omezena především jejich nízkými příjmy a ačkoliv vyvíjí snahu najít si práci, adekvátní bydlení, finanční

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 5184987 pobytová

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO CENTRUM PRO BOSKOVICE sociální služba azylové domy Dukelská 12B, 680 01 Boskovice tel.: 516 411 966, e-mail: matka-dite.boskovice@charita.cz DOMOVNÍ ŘÁD

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2 Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Použité zkratky v textu: CSSP Centrum sociálních služeb Praha AD Azylový dům pro ženy Smlouva Smlouva o poskytnutí sociální služby PŘ Provozní řád VSP

Více

Průběh poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Průběh poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Průběh poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Odlehčovací služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Místem poskytování služby

Více

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko čl. I. Úvodní ustanovení Tato vnitřní pravidla upravují poskytování

Více

Dům Naděje Praha Vršovice Rybalkova 31, 101 00 Praha 10

Dům Naděje Praha Vršovice Rybalkova 31, 101 00 Praha 10 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 7341586 pobytová

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby 70BM111 35/1 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 Sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Kavárna Anděl, Gorkého 34, 602 00

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD

NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy v tísni --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Pan/í narozen/a dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA Kontakt Poskytovatel sociální služby Osobní asistence Dačice Masarykova 295/I, 380 01 Dačice Telefon: 736 523 633 e-mail: domovinka.dacice@charita.cz pavlina.bacovska@charita.cz

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY (zkrácená verze) Úvodní ustanovení Vnitřní pravidla obsahují pravidla, předpisy a směrnice pro fungování asistenční služby Charity Hlučín, postup při jednání s klienty,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI v zařízení péče o děti ŠKOLKA PARNÍČEK (PROVOZNÍ ŘÁD) platný od 9.5.2016

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI v zařízení péče o děti ŠKOLKA PARNÍČEK (PROVOZNÍ ŘÁD) platný od 9.5.2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI v zařízení péče o děti ŠKOLKA PARNÍČEK (PROVOZNÍ ŘÁD) platný od 9.5.2016 Provozovatel zařízení péče o děti Školka Parníček v souladu s ustanovením 10 odst. (1)

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby OZNAČENÍ PŘÍLOHY: 46ZR810-43/1 Datum změny: červenec 2016 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 46 denní stacionáře NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 46ZR810

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 2. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 2. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 2. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Bydlí v ní 10 uživatelů ve čtyřech dvoulůžkových pokojích a dvou jednolůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou částečně samostatní

Více

POPIS REALIZACE SLUŽBY

POPIS REALIZACE SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PR6883993 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, se sídlem na ul. I. Sekaniny č. 16/1812, 708 00 Ostrava Poruba, zřizovatelem je Statutární město Ostrava Městský

Více

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 1. Poslání Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 Posláním služby je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava Kunčičky bezpečný prostor, odbornou

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem pobytová

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice

DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice Tento domovní řád slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova se zvláštním režimem (dále jen Domovem) k seznámení s podmínkami

Více

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Domácí řád Harmonie, p.o. - domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 Úvod Harmonie, p. o., poskytuje uživatelům registrovanou pobytovou sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením. Zajišťuje

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Tato pravidla popisují průběh poskytování služby, definují jednotlivé úkony a stanovují práva a povinnosti poskytovatelů PS. Pravidla byla vytvořena

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Název zařízení Centrum motivace a stimulace Veřejný závazek Poslání služby Centra motivace a stimulace IQ Roma servisu:

Více

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 65ZR817,

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 65ZR817, Příloha 65ZR859-27/1 Datum změny: leden 2017 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČ 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ

Více

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Následná péče. Vávrovická 70/77, 747 07 Opava, tel.

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Následná péče. Vávrovická 70/77, 747 07 Opava, tel. PROVOZNÍ ŘÁD Následná péče Tímto předpisem se ruší všechny dříve vydané verze tohoto předpisu. Platnost od: 21.3.2011 Podpis statutárního zástupce: PhDr. Ivana Strossová ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SLUŢBY

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Čl. I Poskytovatel a sídlo osobní asistence Farní charity Pacov Farní charita Pacov Náměstí Svobody 2 395 01 Pacov Čl. II Poslání, cílová skupina a zásady

Více

Centrum denních služeb Toto centrum se nachází v sídle Pečovatelské služby na Jamborově ul. č. 61, Brno -Židenice

Centrum denních služeb Toto centrum se nachází v sídle Pečovatelské služby na Jamborově ul. č. 61, Brno -Židenice Popis realizace služby: Centrum denních služeb při Městské části Brno Židenice, Gajdošova 7, odbor OSP, úsek Pečovatelská služba Brno Židenice, Jamborova 61, Brno, 615 00 Pečovatelská služba Brno Židenice

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi STONOŽKA č.j... Dle 65 Zákona o sociálních službách č. 108/2006

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU Poskytovatel : Sociální služby města Havlíčkova Brodu Poradna pro seniory Odborné sociální poradenství dle 37 zákona č. 108 /2006 Sb. Stručná charakteristika služby Poskytovatel sociálních služeb Sociální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace Mírová 56, 739 31 Řepiště IČ 75029278, zastoupená Mgr. Martinou Bastovou ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracováno v souladu s 30 zákona č. 561/2004

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

Směrnice č. CHB100 Domácí řád

Směrnice č. CHB100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. CHB100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU Standardy kvality sociálních služeb 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU Kritérium a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015 Mateřská škola Olešná, příspěvková organizace, Olešná 71, 267 64 Olešná, okres Beroun IČO 750 33 241, telefon: 311 572 152, 727 909 149, ms.olesna@seznam.cz, www.olesna-be.cz/materska-skola/ ŠKOLNÍ ŘÁD

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY kterou podle ustanovení 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uzavřely tyto smluvní strany

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY kterou podle ustanovení 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uzavřely tyto smluvní strany Charita sv. Anežky Otrokovice NOVÝ DOMOV OTROKOVICE Hlavní 1229 765 02 Otrokovice Tel.: 577 932 388, 739 113 245 www.otrokovice.caritas.cz e-mail: ndo@otrokovice.charita.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 DOMY NA PŮL CESTY CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 POPIS SLUŽBY V České republice je několik desítek dětských domovů. Děti sem přicházejí z různých důvodů. jsou to děti

Více

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Tato Pravidla pro poskytování odlehčovací služby (dále jen Pravidla ) stanovují a rozvíjí další práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele ve vztahu k poskytování

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Skartační znak: V 5

Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Skartační znak: V 5 Škola: Mateřská škola, Rohoznice 145 Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Vypracovala: Skartační znak: V 5 Alena Poláčková Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním,

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář

Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář Veřejný závazek Poslání Posláním denního stacionáře Domovinky pro seniory je poskytovat v zařízení odbornou i lidskou podporu

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI Nauka o stavbách III Život v běžném PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI doc. Ing.arch. Irena Šestáková každý člověk se během dne a týdne pohybuje na různých místech, v různých ch setkává se s různými lidmi Terénní

Více

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy (dle 30 školského zákona) v podmínkách mateřské školy. Obsah: 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46. Údaje o poskytované sociální službě

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46. Údaje o poskytované sociální službě CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46 Údaje o poskytované sociální službě 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Denní stacionář,

Více

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 V Novém Bydžově dne 1. 9. 2015 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek

Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek Poskytovatel: Bílý nosorožec, o.p.s. Sídlo organizace: Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava Mariánské Hory a Hulváky Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí Školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností všech zúčastněných 3. Provoz a vnitřní režim školy 4. Podmínky

Více

Smlouvu o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi podle 65 cit. zákona dále jen "smlouva."

Smlouvu o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi podle 65 cit. zákona dále jen smlouva. Dětský domov a Školní jídelna v Novém Strašecí Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí příspěvková organizace Středočeského kraje 313 572 136 www.strasidylko.cz Rodiče, příbuzní Jméno a příjmení: bytem: dále

Více

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA OVEČKA V OLOMOUCI

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA OVEČKA V OLOMOUCI CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA OVEČKA V OLOMOUCI 1. Školní řád Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci Č.J.: CMS 2015/ 001 Vypracovala: Mgr. et Bc. Ilona Hamplová, Ph.D. Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střediska výchovné péče v Jihlavě Platnost dokumentu: od 1. 4. 2016 Mgr. Radek Vovsík ředitel razítko 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školského zařízení 4

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í..., nar..., bydliště... v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita Hlučín,

Více

Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015

Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015 vyhlášeného Jihomoravským krajem

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Identifikační údaje

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Identifikační údaje VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Armáda spásy v České republice z. s. Centrum sociálních služeb Josefa Korbela AZYLOVÝ DŮM Mlýnská 316/25, Brno -střed, Trnitá, 602 00 Brno 2. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Identifikační údaje Identifikační

Více

2. Název zařízení: Adresa: Karlov 3, Smetanova Lhota, pošta Čimelice, okres Písek, 398 04.

2. Název zařízení: Adresa: Karlov 3, Smetanova Lhota, pošta Čimelice, okres Písek, 398 04. 1. Poskytovatel služby: 1.1 Název : SANANIM 1.2 Organizační forma (právní subjektivita): Občanské sdružení 1.3 IČO: 00496090 DIČ: CZ - 00496090 1.4 Adresa / sídlo: Obec: PRAHA Kód obce: CZ 011D PSČ : 158

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPNÍK, OKRES TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lipník, okres Třebíč, p.o. (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004

Více

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Počet listů: 9 Přílohy: 2/2 Čakovičky 10. září 2008 SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY číslo

Více

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O.

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. strana 1/12 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DOKUMENT: PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. Vypracoval: Schválil: funkce: představitel managementu funkce: vedoucí CO jméno: Markéta Roupcová jméno: Ivana

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětské ozdravovně Království Dvůr Králové nad Labem Nový Nemojov 150, 54401 provozované Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Procházkova 818, příspěvkovou

Více

Případové konference možnost spolupráce nebo ohrožení nezávislosti?

Případové konference možnost spolupráce nebo ohrožení nezávislosti? Případové konference možnost spolupráce nebo ohrožení nezávislosti? Rozum a Cit Mgr. Jaroslava Máliková 26.6.2012 Občanské sdružení Rozum a Cit 1 Metodické doporučení navazuje na novelu zákona č. 359/1999

Více

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRÝDEK MÍSTEK, EL. KRÁSNOHORSKÉ 2254,

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRÝDEK MÍSTEK, EL. KRÁSNOHORSKÉ 2254, MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRÝDEK MÍSTEK, EL. KRÁSNOHORSKÉ 2254, Odloučené pracoviště: MŠ LÍSKOVECKÁ 2580, FRÝDEK MÍSTEK Č.j. ZS_5 475/2012 Zpracovala: Jana Ondrušíková, vedoucí učitelka Schválil: PaedDr.

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Školní řád. Zápis. Práva rodičů, zákonných zástupců. Konzultace. Projednán na pedagogické radě dne platný pro školní rok 2013-14

Školní řád. Zápis. Práva rodičů, zákonných zástupců. Konzultace. Projednán na pedagogické radě dne platný pro školní rok 2013-14 Školní řád Projednán na pedagogické radě dne platný pro školní rok 2013-14 Zápis Zápis do mateřské školy se provádí v měsíci dubnu, kdy je škola přístupna zákonným zástupcům a jejich dětem, k prohlídce

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Denní stacionář NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro osoby se zdravotním postižením Gaudium,

Více

PRAVIDLA PRAVIDLA PRO UŽIVATELE. Čl. I PODPŮRNÉ PROGRAMY

PRAVIDLA PRAVIDLA PRO UŽIVATELE. Čl. I PODPŮRNÉ PROGRAMY PRAVIDLA pro poskytování služby Aktivizační a rozvojové programy - Podpůrné programy PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Čl. I PODPŮRNÉ PROGRAMY 1. Posláním Podpůrných programů je vytvářet příležitosti k získávání,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 3. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY (ŠD) č. j. 453 /2013 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) vydávám jako statutární

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají.

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Domácí řád Domova pro seniory Písečná Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Obsah Účel domácího řádu 3 Poslání a cíle služby 3 Práva klientů 4 Stížnosti. 4 Povinnosti klientů 5 Odpovědnost

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Denní stacionář 6. Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1. Základní údaje Poslání Posláním

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní řád domova mládeže Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc U Sportovní haly 1, 779 00 Olomouc Vnitřní

Více