Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen do čtyř tematických celků: Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Svět práce. Tematický celek Svět práce je zařazen v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických celcích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření Pracovní výchova a) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení na 1. stupni školy Cílem předmětu Pracovní výchova je poskytnout žákům důležité informace ze sféry výkonu práce, které by jim pomáhaly při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Vzdělávání v Pracovní výchově směřuje k získání základních pracovních dovedností a návyků. Žáci se učí poznávat a zpracovávat tradiční i netradiční materiály, používat jednoduché nástroje, pracovat samostatně i v týmu. Tematické okruhy vyučovacího předmětu: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní výchova je rozdělen na čtyři tématické okruhy. V tématickém okruhu Práce s drobným materiálem se žáci učí jednoduchými postupy, volbou vhodných pracovních pomůcek, nástrojů a náčiní vytvářet různé jednoduché předměty z tradičních i netradičních materiálů. V tématickém okruhu Konstrukční činnosti se žáci učí zvládat elementární dovednosti a činnosti montáž, demontáž, dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce. V Pěstitelských pracích žáci samostatně vedou jednoduché pěstitelské pokusy a pozorování, ošetřují a pěstují pokojové a jiné rostliny. Připravit samostatně jednoduchý pokrm, dodržovat pravidla správného stolování a společenského chování se učí v Přípravě pokrmů. Integrace průřezových témat do vyučovacího předmětu: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní, Sociální a Mravní rozvoj Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 1

2 Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát Multikulturní výchova - Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikultura Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí Realizace předmětu v ročnících s týdenní časovou dotací: 1. ročník: 1 hodina 2. ročník: 1 hodina 3. ročník: 1 hodina 4. ročník: 1 hodina 5. ročník: 1 hodina Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, občas probíhá výuka v okolí školy. Dalším způsobem naplňování cílů tohoto vyučovacího předmětu jsou návštěvy výstav a exkurzí. Obsahové, časové a organizační vymezení na 2. stupni školy Vyučovací předmět Pracovní výchova se vyučuje jako samostatný předmět. Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou vybrány čtyři tématické celky pro jednotlivé skupiny žáků. Vzdělávání v Pracovní výchově směřuje k získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména při ručním opracování materiálu. Osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci, osvojení si práce s dostupnou technikou, osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace a plánování práce a technologické kázně. Dále k získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě. Žáci získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci. Tematické okruhy vyučovacího předmětu: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní výchova je členěn do čtyř tématických okruhů. V tématickém okruhu Pěstitelské práce, chovatelství se žáci seznámí se vhodnými pracovními postupy při pěstování vybraných rostlin a základními postupy při chovu drobných domácích zvířat. V tématickém okruhu Práce s technickými materiály se žáci teoreticky seznámí se zásadami práce s nářadím a způsobů technologických postupů při práci s různými materiály včetně zásad bezpečnosti při manipulaci, poskytnutím první pomoci při úrazu. Tématický okruh Svět práce naučí žáky orientovat se v náplních jednotlivých pracovních profesí a posoudit své schopnosti při výběru vhodného povolání z nabídky trhu práce. V tématickém okruhu Provoz a údržba domácnosti se žáci naučí jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti včetně drobné údržby a zásad domácího účetnictví. Integrace průřezových témat do vyučovacího předmětu: Environmentální výchova Základní podmínky života, Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Mediální výchova práce v realizačním týmu, fungování a vliv médií ve společnosti Realizace předmětu v ročnících s týdenní časovou dotací: 6. ročník: 1 hodina 7. ročník: 1 hodina 8. ročník: 1 hodina 9. ročník: 1 hodina Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 2

3 Předmět je posílen 1 hodinou z disponibilní dotace. Výuka probíhá dle jednotlivých témat výuky ve školní dílně nebo jiné odborné učebně. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků na 1. stupni školy Kompetence k učení Učitel pomáhá žákům při výběru efektivního způsobu práce, podporuje žáky v zapojení se do samostatného experimentování, učí žáky poznávat smysl a cíl práce. Kompetence k řešení problému Učitel rozvíjí u žáků schopnost hledání různých řešení, podporuje u žáků aktivní zapojení do práce ve skupině, vytváří u žáků potřebu uvědomování si zodpovědnosti za vykonanou práci, pěstuje u žáků nutnost hodnocení výsledků svých činů. Kompetence komunikativní Učitel učí žáky obhájit si vlastní práci, podporuje žáky při formulování a vyslovení vlastní myšlenky, motivuje žáky k vyslovení svého názoru na práci ve skupině. Kompetence sociální a personální Učitel dbá u žáků na respektování a dodržování dohodnutých pravidel, vychovává žáky k ohleduplnosti k práci ostatních. Kompetence pracovní Učitel dbá u žáků na bezpečné používání jednoduchých pracovních pomůcek a nástrojů, pěstuje u žáků zodpovědný přístup k výsledkům v pracovní činnosti, vytváří u žáků potřebu ochrany svého zdraví i zdraví druhých, zdůrazňuje žákům důležitost ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků na 2. stupni školy Kompetence k učení Učitel motivuje žáky k poznávání smyslu a cílů učení, motivuje k pozitivnímu vztahu k učení prostřednictvím zadávaných úkolů v rámci výuky, provádí se žáky posouzení vlastního pokroku, učí žáky kriticky zhodnotit výsledky své práce a obhájit je. Kompetence k řešení problémů Učitel učí žáky promýšlet pracovní postupy praktických cvičení, pomáhá žákům při řešení problémů, učí žáky poznatky aplikovat v praxi. Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 3

4 Kompetence komunikativní Učitel dbá u žáků dodržování správného technologického postupu při práci, upevňuje při komunikaci se žáky používání správného technického názvosloví, podporuje u žáků využívání informačních zdrojů k získání nových poznatků. Kompetence sociální a personální Učitel umožňuje žákům práci ve skupinách, podněcuje ke spolupráci při řešení problémů, učí žáky přispívat k diskusi a respektovat názory jiných procvičuje se žáky schopnost věcně argumentovat. Kompetence občanské Učitel učí žáky respektovat pravidla při práci, vytváří u žáků schopnost přivolat pomoc při zranění, rozvíjí u žáků schopnost chápání základní ekologické souvislosti, ochraně a ocenění naší kulturní tradice a historického dědictví, učí žáky pozitivnímu postoji k uměleckým dílům. Kompetence pracovní Učitel dbá u žáků na dodržování bezpečnostní a hygienická pravidla při práci, učí žáky používat bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály, dbá u žáků na dodržování technologických postupů a pravidel, plnění povinností, na ochranu svého zdraví a zdraví druhých, podporuje u žáků vztah k ochraně životního prostředí, rozšiřuje u žáků znalosti a podporuje jejich využití v běžné praxi. b) Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní výchova, který je realizován v ročníku na 1. stupni a v ročníku na 2. stupni, je dále rozpracován po ročnících na samostatných stránkách. Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 4

5 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Žák označí pojmy pracovní místo, pracovní plocha pojmenuje pracovní pomůcky, nástroje a materiály včetně jejich použití vydrží při práci na místě a neruší ostatní pracuje podle slovního návodu udržuje pracovní plochu čistou, dbá na pořádek kolem sebe vybaví si zásady hygieny a bezpečnosti pří práci s nástroji vyjmenuje některé lidové zvyky a tradice Práce s drobným materiálem - poučení o bezpečnosti - poznávání vlastností materiálů, nástrojů a pomůcek (přírodniny,modelovací hmota, papír, karton, textil, drát, plast aj.,nůžky) - modelovací hmota (hnětení, válení, ohýbání, - dělení na části, přidávání, ubírání, stlačování) - papír (trhání, překládání, stříhání, mačkání) - drát (ohýbání, odměřování, stříhání) - plast (dekorativní využití odpadního materiálu) - bezpečnost a hygiena při práci s drobným materiálem, správný postup při zacházení s pracovními nástroji - lidové zvyky, tradice a řemesla (Vánoce,Velikonoce) ČJ - ztvárňování písmen VV - pozorování tvarů a funkcí předmětů kolem nás, jejich ztvárnění M - geometrické tvary, numerace Pr - Člověk a jeho zdraví VV - Vánoce,Velikonoce, dekorace ČJ - lidová poezie a zvyky M - řešení úloh z praktického života Pr - Příroda a její ochrana Místo,kde žiji HV - vánoční koledy, písně dle ročního období Pr - Lidé a čas, Člověk a jeho zdraví OSV (Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, morální rozvoj) průřezové téma se prolíná veškerým učivem v ročníku. VDO (Občanská společnost a škola)- první povinnosti a úkoly Projekt Ovečky - aplikace vědomostí,rozvíjení tvořivého myšlení, rozvíjení manipulačních dovedností, zručnosti, kooperace 1. Výrova louky,oveček, plotu z papíru 2. Práce s textilií, vlnou Projekt Čtenářské gramotnosti - rozvíjení zručnosti, přesnosti, kooperace, zodpovědnost za daný úkol, řešení problému 1. Výroba pohádkových postav z papíru, plastelíny 2. Výroba hereckých masek Projekt Velikonoce - seznamování s lidovými tradicemi, posilování rodinných Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 1. ročník 5

6 a kamarádských vztahů, vazeb, kooperace zvládne elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi provede s pomocí jednoduchou montáž a demontáž ošetřuje s pomocí pokojové rostliny popíše jednoduchý pokus navrhne úpravu stolu vybere potraviny ke zdravému stravování Konstrukční činnosti - plánování a vlastní organizace práce - vytváření vlastních prostorových a plošných kompozic - údržba a úklid stavebních dílků Pěstitelské práce - jarní úklid v okolí školy - péče o pokojové rostliny(zalévání, otírání prachu z listů) - zakládání pokusů-klíčení, sázení, pozorování Příprava pokrmů - jednoduchá úprava stolu, dekorace na slavnostně prostřený stůl MuV (Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita) já a ty, spolupráce EV (Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí)- Den Země, zodpovědnost za stav v prostředí okolí školy 1. Zdobení kraslic 2. Výroba karabáčů 3. Výroba velikonočních přání 4. Úprava velikonočního stolu Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 1. ročník 6

7 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 2. Žák stručně vysvětlí, proč je třeba dodržovat bezpečnost a hygienu při práce vybere vhodné pracovní pomůcky, nástroje a materiály ke své práci pozná vybrané materiály a jejich užité vlastnosti pracuje podle slovního návodu získá prvotní poznatky a dovednosti při práci s netradičním materiálem vytvoří si pozitivní, odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě Práce s drobným materiálem - poučení o bezpečnosti - modelovací hmota, těsto, modurit-(modelování z jednoho kusu vytahováním, stlačováním; spojováním z několika kusů) - papír a karton-vystřihování jednoduchých tvarů z přeloženého papíru, obkreslování podle šablony, slepování, jednoduché skládanky - textil - odměřování a navlečení nitě, uzlík, sešívání předním stehem v jednoduchý šev - drát spojování kroucením, zhotovení jednoduchého předmětu - využití odpadního materiálu k výrobě jednoduché hračky - bezpečnost a hygiena při práci s drobným materiálem, ČJ čtení pravidel, zásad, řádu školy VV pozorování tvarů a funkcí předmětů kolem nás, jejich ztvárnění M geometrické tvary, numerace, prostorové vztahy Pr mezilidské vztahy-dárečky pro své blízké Pr Člověk a jeho zdraví VV Vánoce, Velikonoce, dekorace ČJ lidová poezie a zvyky M řešení úloh z praktického života M - bod,úsečka ČJ jednoduchý popis pracovního postupu VV výtvarná technika-mozaika Pr - člověk a jeho řemesla Pr - Příroda a její ochrana Pr- části rostlin ČJ - literatura s přírodní tématikou Pr - dekorace na stůl prostřený Projekt Čtenářské gramotnosti - rozvíjení zručnosti, přesnosti, kooperace, zodpovědnost za daný úkol, řešení problému 1. Výroba pohádkových postav z papíru, plastelíny 2. Výroba hereckých masek 3. Výroba jednoduchých kulis Projekt Ámos běží pro noviny - aplikace vědomostí, rozvíjení manipulačních dovedností, přesnosti, týmová spolupráce 1. Vymodelování Ámosovy cesty 2. Výroba Ámose z papíru, plastelíny Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 2. ročník 7

8 popíše některé lidové zvyky a tradice stručně popíše činnosti při práci se stavebnicemi použije návod a předlohy stavebnice provede jednoduchou montáž a demontáž pracuje se stavebnicemi z kartónových prvků vysvětlí, proč je třeba ošetřovat pokojové rostliny stručně vysvětlí jednoduchý pokus rozezná základní semena rostlin hrách, fazol, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce správný postup při zacházení s pracovními nástroji - lidové zvyky, tradice a řemesla (Vánoce, Velikonoce, vítání jara.) Konstrukční činnosti - plánování a vlastní organizace práce - sestavování modelů z jednoduchých stavebnic - vytváření vlastních prostorových a plošných kompozic - skládání plošných celků podle předlohy (puzzle) - údržba a úklid stavebních dílků Pěstitelské práce - jarní úklid v okolí školy - péče o pokojové rostliny (přesazování, kypření, rosení) - zakládání pokusů klíčení, sázení, pozorování, ověřování podmínek života rostlin - pozorování klíčivosti pro běžné stolování i na slavnostní příležitost ČJ dramatizace Pr Lidé a čas, Člověk a jeho zdraví OSV (Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, Morální rozvoj) průřezové téma prolíná veškerým učivem předmětu VDO (Občanská společnost a škola)-já a moji kamarádi, spolupráce ve skupině MuV (Lidské vztahy)- Spolupráce, výstavy, kompozice moje škola EV (Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí) vytváření návyků k ochraně přírody Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 2. ročník 8

9 provede jednoduchou obsluhu u stolu upraví stůl pro běžné stolování uvede příklady společenského chování u stolu Příprava pokrmů - jednoduchá úprava stolu, rozložení příboru, talířů, misek atd. - sestavení jídelníčku Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 2. ročník 9

10

11 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 3. Žák dodržuje základy bezpečnosti a hygieny práce při práci s drobným materiálem použije vhodné pracovní pomůcky, nástroje a materiály ke své práci vybere pro svou práci vhodné pracovní místo pracuje s vybranými materiály pracuje podle slovního návodu, jednoduchého písemného návodu rozšíří si prvotní poznatky a dovednosti vytvoří si pozitivní,odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti pří práci s nástroji pozná lidové zvyky a tradice Práce s drobným materiálem - poučení o bezpečnosti - modelovací hmota, těsto, modurit-(modelování z jednoho kusu vytahováním, stlačováním; spojováním z několika kusů) - papír a karton vystřihování jednoduchých tvarů z přeloženého papíru, obkreslování podle šablony, slepování, jednoduché skládanky - textil odměřování a navlečení nitě, sešívání předním stehem v jednoduchý šev - drát-spojování kroucením, zhotovení jednoduchého předmětu - využití odpadního materiálu k výrobě jednoduché hračky - bezpečnost a hygiena při práci s drobným materiálem, ČJ čtení pravidel, zásad, řádu školy. VV pozorování tvarů a funkcí předmětů kolem nás, jejich ztvárnění M geometrické tvary, numerace, prostorové vztahy Pr mezilidské vztahy-dárečky pro své blízké Pr Člověk a jeho zdraví VV - Vánoce,Velikonoce, dekorace ČJ lidová poezie a zvyky M řešení úloh z praktického života ČJ jednoduchý popis pracovního postupu VV výtvarná technika-mozaika Pr člověk a jeho řemesla Pr Příroda a její ochrana Pr části rostlin ČJ literatura s přírodní tématikou VV dekorace na stůl prostřený pro běžné stolování i na Projekt Čtenářské gramotnosti - rozvíjení zručnosti, přesnosti, kooperace, zodpovědnost za daný úkol, řešení problému 1. Výroba pohádkových postav z papíru, plastelíny 2. Výroba hereckých masek 3. Výroba jednoduchých kulis Projekt Voda - rozvíjení manipulačních dovedností, řešení problému, aplikace vědomostí, týmová spolupráce 1. Vytváření jednoduchých modelů z papíru, kartónu 2. Pěstování rostlin zalévání 3. Šetrné zacházení s vodou při úklidu Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 3. ročník 11

12 aplikuje dovednosti při práci se stavebnicemi pracuje podle návodu a předlohy stavebnice provede dle instrukce montáž a demontáž pracuje se stavebnicemi z kartónových prvků - lidové zvyky, tradice a řemesla (Vánoce, Velikonoce, vítání jara.) Konstrukční činnosti - plánování a vlastní organizace práce - sestavování modelů z jednoduchých stavebnic - vytváření vlastních prostorových a plošných kompozic - skládání plošných celků podle předlohy - údržba a úklid stavebních dílků OSV (Osobnostní rozvoj, Morální rozvoj, Sociální rozvoj) průřezové téma prolíná veškerým učivem v ročníku VDO (Občanská společnost a škola) demokratické vztahy, smysl pro spravedlnost VMEGS (Evropa a svět nás zajímá) stavebnice z různých zemí Lego, Cheva MuV (Lidské vztahy) já a moje vztahy v rodině EV (Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) moje pomoc při úklidu v okolí bydliště ukáže,jak ošetřovat pokojové rostliny předvede jednoduchý pokus zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování dodržuje základní zásady hygieny a bezpečnosti práce při pěstitelských pracích Pěstitelské práce - jarní úklid v okolí školy - péče o pokojové rostliny (přesazování, kypření zeminy, rosení) - zakládání pokusů klíčení, sázení, pozorování, ověřování podmínek života rostlin Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 3. ročník 12

13 - pozorování klíčivosti předvede obsluhu u stolu upraví stůl pro běžné a slavnostní stolování dodržuje společenské chování u stolu rozdělí potraviny na zdravé a nezdravé stručně vysvětlí vhodný způsob skladování potravin Příprava pokrmů - běžná i slavnostní tabule, různá dekorace - samostatná příprava přesnídávky Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 3. ročník 13

14

15 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 4. Žák vybere vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu použije různé pracovní nástroje a pomůcky dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při práci s nástroji vybere správný pracovní postup při jednoduchých operacích s předměty rozliší vybrané materiály a jejich užité vlastnosti (tvrdost, soudržnost, tvárnost) pracuje podle slovního i písemného návodu vytvoří si pozitivní, odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě použije prvky lidových zvyků a tradic při své práci Práce s drobným materiálem - poučení o bezpečnosti - bezpečnost a hygiena při práci s drobným materiálem, správný postup při zacházení s pracovními nástroji - těsto, modurit, keramická hlína (vytahováním, stlačováním; spojováním z několika kusů vykrajováním) - papír a karton vystřihování tvarů z přeloženého papíru, obkreslování podle šablony, slepování, jednoduché skládanky, vystřihovánky, rozlišování tvarů i formátu papíru. - textil odměřování a navlečení nitě, uzlík, sešívání předním i zadním stehem, přišívá knoflík, navléká gumu. - drát-spojování kroucením, ČJ čtení pravidel, zásad, řádu školy ČaS Člověk a jeho zdraví VV-pozorování tvarů a funkcí předmětů kolem nás, jejich ztvárnění M geometrické tvary, numerace, prostorové vztahy VV - dopr. značky ČJ mezilidské vztahykomunikace-dárečky pro své blízké VV -Vánoce,Velikonoce, dekorace ČJ lidová poezie a zvyky M řešení úloh z praktického života ČJ jednoduchý popis pracovního postupu VV výtvarná technika-mozaika ČaS člověk a jeho řemesla ČaS Příroda a její ochrana, rozmnožování rostlin ČJ literatura s přírodní tématikou Projekt Spisovatelé (Získat co nejvíce informací o životě a díle daného spisovatele) - samostatnost při plnění úkolů - komunikace ve skupině - spolupráce při vyhledávání různých zdrojů informací (knihy, encyklopedie, internet) - zpracování informací - interpretace výsledků 1. zhotovení kulis pro dramatizaci 2. výroba masek pro účinkující Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 4. ročník 15

16 pracuje podle slovního návodu a předlohy navrhne jednoduchou montáž a demontáž vytvoří model ze stavebnice jednoduše popíše vlastnosti materiálů a jejich funkční využití. ošetří pokojové rostliny podle daných zásad vysvětlí základní podmínky života rostlin při pěstitelské práci dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce s nástroji - využití odpadního materiálu k výrobě jednoduché hračky - lidové zvyky, tradice a řemesla (Vánoce, Velikonoce, vítání jara..) Konstrukční činnosti - plánování a vlastní organizace práce - sestavování jednoduchých modelů z konstrukčních stavebnic se spojovacími prvky a díly - vytváření vlastních prostorových a plošných kompozic - sestavování jednotlivých pohyblivých modelů podle slovního návodu a předlohy - údržba a úklid stavebních dílků Pěstitelské práce - jarní úklid v okolí školy - péče o pokojové rostliny (přesazování, kypření zeminy, rosení, hnojení, rozmnožování) - zakládání pokusů klíčení, sázení, pozorování, ověřování VDO (Občanská společnost a škola)-demokratické vztahy VMEGS (Evropa a svět nás zajímá)-prostorové vyjádření zajímavých staveb v naší zemi MuV (Lidské vztahy, Kulturní diference) výstavky výrobků z různých zemí EV (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)-vlastní zodpovědnost za stav prostředí Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 4. ročník 16

17 rozliší úpravu stolu pro různé příležitosti vysvětlí, proč je třeba dodržovat pravidla společenského chování a správného stolování samostatně nakoupí potraviny připraví jednoduché pohoštění ze studené kuchyně použije při přípravě jednoduchého pohoštění správné pracovní nástroje vyjmenuje základní kuchyňské spotřebiče navrhne vhodné čisticí prostředky k základnímu úklidu pracovních ploch důsledně dodržuje základy bezpečnosti při práci v kuchyni podmínek života rostlin - pozorování klíčivosti Příprava pokrmů - rodinný stůl pro oslavu narozenin a jiných slavnostních příležitostí - samostatná příprava snídaně, jednoduchého pohoštění - technika v kuchyni její význam Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 4. ročník 17

18

19 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 5. Žák s pomocí poskytne první pomoc při úrazu, zná telefonní čísla zvolí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu použije správný pracovní postup při jednoduchých operacích s předměty zkombinuje vybrané materiály a jejich užité vlastnosti (tvrdost, soudržnost, tvárnost) pracuje podle slovního i písemného návodu zařadí prvky lidových zvyků a tradic při své práci Práce s drobným materiálem - poučení o bezpečnosti - bezpečnost a hygiena při práci s drobným materiálem, správný postup při zacházení s pracovními nástroji, zná funkci pracovních nástrojů a jejich využití - modelování - těsto, modurit, keramická hlína (vytahováním, stlačováním; spojováním z několika kusů vykrajováním) - papír a karton - vystřihování tvarů z přeloženého papíru, obkreslování podle šablony, slepování, skládanky, vystřihovánky, rozlišování tvarů i formátu papíru - textil stříhání, vystřihování tvarů podle šablony, šití obnitkovacím, křížkovým stehem, přišívání háčků, ČJ čtení pravidel, zásad, řádu školy VV pozorování tvarů a funkcí předmětů kolem nás, jejich ztvárnění M geometrické tvary, numerace, prostorové vztahy DV jízdní kolo ČJ mezilidské vztahy vyprávění ČJ lidová poezie a zvyky VV -Vánoce,Velikonoce,dekorace M řešení úloh z praktického života ČJ jednoduchý popis pracovního postupu VV výtvarná technika-mozaika ČaS člověk a jeho řemesla, vývoj řemesel ČaS příroda a její ochrana ČJ literatura s přírodní tématikou ČJ dramatizace ČJ popis předmětu a jeho funkce Projekt Spisovatelé (Získat co nejvíce informací o životě a díle daného spisovatele) - samostatnost při plnění úkolů - komunikace ve skupině - spolupráce při vyhledávání různých zdrojů informací (knihy, encyklopedie, internet) - zpracování informací - interpretace výsledků 3. zhotovení kulis pro dramatizaci 4. výroba masek pro účinkující Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 5. ročník 19

20 navrhne pracovní postup při práci se stavebnicemi pracuje podle slovního návodu, předlohy samostatně předvede jednoduchou montáž a demontáž pracuje samostatně i ve skupině doporučí, jak ošetřovat pokojové rostliny provede jednoduché pěstitelské činnosti, zaznamená a zhodnotí - jednoduchý výrobek z textilu - drát spojování kroucením, zhotovení jednoduchého předmětu - využití odpadního materiálu k výrobě jednoduché hračky - lidové zvyky, tradice a řemesla (Vánoce, Velikonoce, vítání jara..) Konstrukční činnosti - plánování a vlastní organizace práce - sestavování jednoduchých modelů z konstrukčních stavebnic - s pohyblivými prvky a díly - vytváření vlastních prostorových a plošných kompozic - sestavování jednotlivých pohyblivých modelů podle slovního návodu a předlohy - údržba a úklid stavebních dílků Pěstitelské práce - jarní úklid v okolí školy - péče o pokojové rostliny - ( přesazování, kypření VMEGS (Evropa a svět nás zajímá) prostorové kompozice významné stavby v Evropě MuV (Lidské vztahy, Kulturní diference, Etnický původ, Multikulturalita) - využívání medií jako zdroje informací EV (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) - uvědomělé třídění odpadu, zvelebování okolí školy a svého bydliště Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 5. ročník 20

21 výsledky pozorování předvede, jak dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce shrne pravidla společenského chování a správného stolování popíše základní vybavení kuchyně připraví samostatně jednoduchý pokrm použije při přípravě jednoduchého pokrmu správné pracovní nástroje udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch zeminy, rosení, hnojení, rozmnožování) - rostliny jedovaté, alergie - zakládání pokusů klíčení, sázení, pozorování, ověřování podmínek života rostlin - pozorování klíčivosti Příprava pokrmů - rodinný stůl pro oslavu narozenin a jiných slavnostních příležitostí - samostatná příprava jednoduchého pohoštění, nápoje, úpravy ovoce a zeleniny za studena - technika v kuchyni - její význam Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 5. ročník 21

22

23 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 6. Žák řídí se bezpečnostními předpisy, dodržuje hygienu, poskytuje první pomoc při úrazu správně zachází s nářadím používá vhodné pracovní pomůcky popíše základní podmínky pro pěstování, vysvětlí potřebnost rostlin vysvětlí potřebu ochrany rostlin a půdy seznamuje se s osivem a sadbou, se způsoby rychlení zeleniny rozezná základní druhy Úvod do výuky Bezpečnost, hygiena a technologická kázeň Pěstitelské práce a chovatelství Půda - význam půdy pro rostliny a člověka - půdní druhy, základní fyzikální vlastnosti půdy - zpracování a ošetřování půdy - ochrana půdy - půda jako životní prostředí Zelenina - osivo a sadba - netradiční a méně známé druhy zeleniny VkZ zdravý životní styl - prevence úrazů F vzlínavost, propustnost P mnohobuněčné organismy Z typy meliorace EV (Základní podmínky života) půda P anatomie a morfologie rostlin - systém rostlin - význam rostlin M výsadba rostlin do sponů návaznost - 8.r. P zásady první pomoci návaznost - 8.r. Ch chemická reakce - úniky nebezpečných látek - průmyslová hnojiva - voda užitková - vzduch - měření reakce půdního roztoku - oxidy kyselé deště - vápno návaznost - 9.r. P zvětrávání hornin - vznik půd návaznost 7. r. VkZ alternativní výživa PV výroba sázecích kolíků, jmenovek Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 6. ročník 23

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více