Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen do čtyř tematických celků: Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Svět práce. Tematický celek Svět práce je zařazen v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických celcích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření Pracovní výchova a) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení na 1. stupni školy Cílem předmětu Pracovní výchova je poskytnout žákům důležité informace ze sféry výkonu práce, které by jim pomáhaly při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Vzdělávání v Pracovní výchově směřuje k získání základních pracovních dovedností a návyků. Žáci se učí poznávat a zpracovávat tradiční i netradiční materiály, používat jednoduché nástroje, pracovat samostatně i v týmu. Tematické okruhy vyučovacího předmětu: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní výchova je rozdělen na čtyři tématické okruhy. V tématickém okruhu Práce s drobným materiálem se žáci učí jednoduchými postupy, volbou vhodných pracovních pomůcek, nástrojů a náčiní vytvářet různé jednoduché předměty z tradičních i netradičních materiálů. V tématickém okruhu Konstrukční činnosti se žáci učí zvládat elementární dovednosti a činnosti montáž, demontáž, dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce. V Pěstitelských pracích žáci samostatně vedou jednoduché pěstitelské pokusy a pozorování, ošetřují a pěstují pokojové a jiné rostliny. Připravit samostatně jednoduchý pokrm, dodržovat pravidla správného stolování a společenského chování se učí v Přípravě pokrmů. Integrace průřezových témat do vyučovacího předmětu: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní, Sociální a Mravní rozvoj Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 1

2 Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát Multikulturní výchova - Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikultura Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí Realizace předmětu v ročnících s týdenní časovou dotací: 1. ročník: 1 hodina 2. ročník: 1 hodina 3. ročník: 1 hodina 4. ročník: 1 hodina 5. ročník: 1 hodina Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, občas probíhá výuka v okolí školy. Dalším způsobem naplňování cílů tohoto vyučovacího předmětu jsou návštěvy výstav a exkurzí. Obsahové, časové a organizační vymezení na 2. stupni školy Vyučovací předmět Pracovní výchova se vyučuje jako samostatný předmět. Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou vybrány čtyři tématické celky pro jednotlivé skupiny žáků. Vzdělávání v Pracovní výchově směřuje k získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména při ručním opracování materiálu. Osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci, osvojení si práce s dostupnou technikou, osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace a plánování práce a technologické kázně. Dále k získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě. Žáci získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci. Tematické okruhy vyučovacího předmětu: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní výchova je členěn do čtyř tématických okruhů. V tématickém okruhu Pěstitelské práce, chovatelství se žáci seznámí se vhodnými pracovními postupy při pěstování vybraných rostlin a základními postupy při chovu drobných domácích zvířat. V tématickém okruhu Práce s technickými materiály se žáci teoreticky seznámí se zásadami práce s nářadím a způsobů technologických postupů při práci s různými materiály včetně zásad bezpečnosti při manipulaci, poskytnutím první pomoci při úrazu. Tématický okruh Svět práce naučí žáky orientovat se v náplních jednotlivých pracovních profesí a posoudit své schopnosti při výběru vhodného povolání z nabídky trhu práce. V tématickém okruhu Provoz a údržba domácnosti se žáci naučí jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti včetně drobné údržby a zásad domácího účetnictví. Integrace průřezových témat do vyučovacího předmětu: Environmentální výchova Základní podmínky života, Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Mediální výchova práce v realizačním týmu, fungování a vliv médií ve společnosti Realizace předmětu v ročnících s týdenní časovou dotací: 6. ročník: 1 hodina 7. ročník: 1 hodina 8. ročník: 1 hodina 9. ročník: 1 hodina Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 2

3 Předmět je posílen 1 hodinou z disponibilní dotace. Výuka probíhá dle jednotlivých témat výuky ve školní dílně nebo jiné odborné učebně. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků na 1. stupni školy Kompetence k učení Učitel pomáhá žákům při výběru efektivního způsobu práce, podporuje žáky v zapojení se do samostatného experimentování, učí žáky poznávat smysl a cíl práce. Kompetence k řešení problému Učitel rozvíjí u žáků schopnost hledání různých řešení, podporuje u žáků aktivní zapojení do práce ve skupině, vytváří u žáků potřebu uvědomování si zodpovědnosti za vykonanou práci, pěstuje u žáků nutnost hodnocení výsledků svých činů. Kompetence komunikativní Učitel učí žáky obhájit si vlastní práci, podporuje žáky při formulování a vyslovení vlastní myšlenky, motivuje žáky k vyslovení svého názoru na práci ve skupině. Kompetence sociální a personální Učitel dbá u žáků na respektování a dodržování dohodnutých pravidel, vychovává žáky k ohleduplnosti k práci ostatních. Kompetence pracovní Učitel dbá u žáků na bezpečné používání jednoduchých pracovních pomůcek a nástrojů, pěstuje u žáků zodpovědný přístup k výsledkům v pracovní činnosti, vytváří u žáků potřebu ochrany svého zdraví i zdraví druhých, zdůrazňuje žákům důležitost ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků na 2. stupni školy Kompetence k učení Učitel motivuje žáky k poznávání smyslu a cílů učení, motivuje k pozitivnímu vztahu k učení prostřednictvím zadávaných úkolů v rámci výuky, provádí se žáky posouzení vlastního pokroku, učí žáky kriticky zhodnotit výsledky své práce a obhájit je. Kompetence k řešení problémů Učitel učí žáky promýšlet pracovní postupy praktických cvičení, pomáhá žákům při řešení problémů, učí žáky poznatky aplikovat v praxi. Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 3

4 Kompetence komunikativní Učitel dbá u žáků dodržování správného technologického postupu při práci, upevňuje při komunikaci se žáky používání správného technického názvosloví, podporuje u žáků využívání informačních zdrojů k získání nových poznatků. Kompetence sociální a personální Učitel umožňuje žákům práci ve skupinách, podněcuje ke spolupráci při řešení problémů, učí žáky přispívat k diskusi a respektovat názory jiných procvičuje se žáky schopnost věcně argumentovat. Kompetence občanské Učitel učí žáky respektovat pravidla při práci, vytváří u žáků schopnost přivolat pomoc při zranění, rozvíjí u žáků schopnost chápání základní ekologické souvislosti, ochraně a ocenění naší kulturní tradice a historického dědictví, učí žáky pozitivnímu postoji k uměleckým dílům. Kompetence pracovní Učitel dbá u žáků na dodržování bezpečnostní a hygienická pravidla při práci, učí žáky používat bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály, dbá u žáků na dodržování technologických postupů a pravidel, plnění povinností, na ochranu svého zdraví a zdraví druhých, podporuje u žáků vztah k ochraně životního prostředí, rozšiřuje u žáků znalosti a podporuje jejich využití v běžné praxi. b) Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní výchova, který je realizován v ročníku na 1. stupni a v ročníku na 2. stupni, je dále rozpracován po ročnících na samostatných stránkách. Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 4

5 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Žák označí pojmy pracovní místo, pracovní plocha pojmenuje pracovní pomůcky, nástroje a materiály včetně jejich použití vydrží při práci na místě a neruší ostatní pracuje podle slovního návodu udržuje pracovní plochu čistou, dbá na pořádek kolem sebe vybaví si zásady hygieny a bezpečnosti pří práci s nástroji vyjmenuje některé lidové zvyky a tradice Práce s drobným materiálem - poučení o bezpečnosti - poznávání vlastností materiálů, nástrojů a pomůcek (přírodniny,modelovací hmota, papír, karton, textil, drát, plast aj.,nůžky) - modelovací hmota (hnětení, válení, ohýbání, - dělení na části, přidávání, ubírání, stlačování) - papír (trhání, překládání, stříhání, mačkání) - drát (ohýbání, odměřování, stříhání) - plast (dekorativní využití odpadního materiálu) - bezpečnost a hygiena při práci s drobným materiálem, správný postup při zacházení s pracovními nástroji - lidové zvyky, tradice a řemesla (Vánoce,Velikonoce) ČJ - ztvárňování písmen VV - pozorování tvarů a funkcí předmětů kolem nás, jejich ztvárnění M - geometrické tvary, numerace Pr - Člověk a jeho zdraví VV - Vánoce,Velikonoce, dekorace ČJ - lidová poezie a zvyky M - řešení úloh z praktického života Pr - Příroda a její ochrana Místo,kde žiji HV - vánoční koledy, písně dle ročního období Pr - Lidé a čas, Člověk a jeho zdraví OSV (Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, morální rozvoj) průřezové téma se prolíná veškerým učivem v ročníku. VDO (Občanská společnost a škola)- první povinnosti a úkoly Projekt Ovečky - aplikace vědomostí,rozvíjení tvořivého myšlení, rozvíjení manipulačních dovedností, zručnosti, kooperace 1. Výrova louky,oveček, plotu z papíru 2. Práce s textilií, vlnou Projekt Čtenářské gramotnosti - rozvíjení zručnosti, přesnosti, kooperace, zodpovědnost za daný úkol, řešení problému 1. Výroba pohádkových postav z papíru, plastelíny 2. Výroba hereckých masek Projekt Velikonoce - seznamování s lidovými tradicemi, posilování rodinných Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 1. ročník 5

6 a kamarádských vztahů, vazeb, kooperace zvládne elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi provede s pomocí jednoduchou montáž a demontáž ošetřuje s pomocí pokojové rostliny popíše jednoduchý pokus navrhne úpravu stolu vybere potraviny ke zdravému stravování Konstrukční činnosti - plánování a vlastní organizace práce - vytváření vlastních prostorových a plošných kompozic - údržba a úklid stavebních dílků Pěstitelské práce - jarní úklid v okolí školy - péče o pokojové rostliny(zalévání, otírání prachu z listů) - zakládání pokusů-klíčení, sázení, pozorování Příprava pokrmů - jednoduchá úprava stolu, dekorace na slavnostně prostřený stůl MuV (Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita) já a ty, spolupráce EV (Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí)- Den Země, zodpovědnost za stav v prostředí okolí školy 1. Zdobení kraslic 2. Výroba karabáčů 3. Výroba velikonočních přání 4. Úprava velikonočního stolu Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 1. ročník 6

7 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 2. Žák stručně vysvětlí, proč je třeba dodržovat bezpečnost a hygienu při práce vybere vhodné pracovní pomůcky, nástroje a materiály ke své práci pozná vybrané materiály a jejich užité vlastnosti pracuje podle slovního návodu získá prvotní poznatky a dovednosti při práci s netradičním materiálem vytvoří si pozitivní, odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě Práce s drobným materiálem - poučení o bezpečnosti - modelovací hmota, těsto, modurit-(modelování z jednoho kusu vytahováním, stlačováním; spojováním z několika kusů) - papír a karton-vystřihování jednoduchých tvarů z přeloženého papíru, obkreslování podle šablony, slepování, jednoduché skládanky - textil - odměřování a navlečení nitě, uzlík, sešívání předním stehem v jednoduchý šev - drát spojování kroucením, zhotovení jednoduchého předmětu - využití odpadního materiálu k výrobě jednoduché hračky - bezpečnost a hygiena při práci s drobným materiálem, ČJ čtení pravidel, zásad, řádu školy VV pozorování tvarů a funkcí předmětů kolem nás, jejich ztvárnění M geometrické tvary, numerace, prostorové vztahy Pr mezilidské vztahy-dárečky pro své blízké Pr Člověk a jeho zdraví VV Vánoce, Velikonoce, dekorace ČJ lidová poezie a zvyky M řešení úloh z praktického života M - bod,úsečka ČJ jednoduchý popis pracovního postupu VV výtvarná technika-mozaika Pr - člověk a jeho řemesla Pr - Příroda a její ochrana Pr- části rostlin ČJ - literatura s přírodní tématikou Pr - dekorace na stůl prostřený Projekt Čtenářské gramotnosti - rozvíjení zručnosti, přesnosti, kooperace, zodpovědnost za daný úkol, řešení problému 1. Výroba pohádkových postav z papíru, plastelíny 2. Výroba hereckých masek 3. Výroba jednoduchých kulis Projekt Ámos běží pro noviny - aplikace vědomostí, rozvíjení manipulačních dovedností, přesnosti, týmová spolupráce 1. Vymodelování Ámosovy cesty 2. Výroba Ámose z papíru, plastelíny Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 2. ročník 7

8 popíše některé lidové zvyky a tradice stručně popíše činnosti při práci se stavebnicemi použije návod a předlohy stavebnice provede jednoduchou montáž a demontáž pracuje se stavebnicemi z kartónových prvků vysvětlí, proč je třeba ošetřovat pokojové rostliny stručně vysvětlí jednoduchý pokus rozezná základní semena rostlin hrách, fazol, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce správný postup při zacházení s pracovními nástroji - lidové zvyky, tradice a řemesla (Vánoce, Velikonoce, vítání jara.) Konstrukční činnosti - plánování a vlastní organizace práce - sestavování modelů z jednoduchých stavebnic - vytváření vlastních prostorových a plošných kompozic - skládání plošných celků podle předlohy (puzzle) - údržba a úklid stavebních dílků Pěstitelské práce - jarní úklid v okolí školy - péče o pokojové rostliny (přesazování, kypření, rosení) - zakládání pokusů klíčení, sázení, pozorování, ověřování podmínek života rostlin - pozorování klíčivosti pro běžné stolování i na slavnostní příležitost ČJ dramatizace Pr Lidé a čas, Člověk a jeho zdraví OSV (Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, Morální rozvoj) průřezové téma prolíná veškerým učivem předmětu VDO (Občanská společnost a škola)-já a moji kamarádi, spolupráce ve skupině MuV (Lidské vztahy)- Spolupráce, výstavy, kompozice moje škola EV (Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí) vytváření návyků k ochraně přírody Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 2. ročník 8

9 provede jednoduchou obsluhu u stolu upraví stůl pro běžné stolování uvede příklady společenského chování u stolu Příprava pokrmů - jednoduchá úprava stolu, rozložení příboru, talířů, misek atd. - sestavení jídelníčku Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 2. ročník 9

10

11 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 3. Žák dodržuje základy bezpečnosti a hygieny práce při práci s drobným materiálem použije vhodné pracovní pomůcky, nástroje a materiály ke své práci vybere pro svou práci vhodné pracovní místo pracuje s vybranými materiály pracuje podle slovního návodu, jednoduchého písemného návodu rozšíří si prvotní poznatky a dovednosti vytvoří si pozitivní,odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti pří práci s nástroji pozná lidové zvyky a tradice Práce s drobným materiálem - poučení o bezpečnosti - modelovací hmota, těsto, modurit-(modelování z jednoho kusu vytahováním, stlačováním; spojováním z několika kusů) - papír a karton vystřihování jednoduchých tvarů z přeloženého papíru, obkreslování podle šablony, slepování, jednoduché skládanky - textil odměřování a navlečení nitě, sešívání předním stehem v jednoduchý šev - drát-spojování kroucením, zhotovení jednoduchého předmětu - využití odpadního materiálu k výrobě jednoduché hračky - bezpečnost a hygiena při práci s drobným materiálem, ČJ čtení pravidel, zásad, řádu školy. VV pozorování tvarů a funkcí předmětů kolem nás, jejich ztvárnění M geometrické tvary, numerace, prostorové vztahy Pr mezilidské vztahy-dárečky pro své blízké Pr Člověk a jeho zdraví VV - Vánoce,Velikonoce, dekorace ČJ lidová poezie a zvyky M řešení úloh z praktického života ČJ jednoduchý popis pracovního postupu VV výtvarná technika-mozaika Pr člověk a jeho řemesla Pr Příroda a její ochrana Pr části rostlin ČJ literatura s přírodní tématikou VV dekorace na stůl prostřený pro běžné stolování i na Projekt Čtenářské gramotnosti - rozvíjení zručnosti, přesnosti, kooperace, zodpovědnost za daný úkol, řešení problému 1. Výroba pohádkových postav z papíru, plastelíny 2. Výroba hereckých masek 3. Výroba jednoduchých kulis Projekt Voda - rozvíjení manipulačních dovedností, řešení problému, aplikace vědomostí, týmová spolupráce 1. Vytváření jednoduchých modelů z papíru, kartónu 2. Pěstování rostlin zalévání 3. Šetrné zacházení s vodou při úklidu Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 3. ročník 11

12 aplikuje dovednosti při práci se stavebnicemi pracuje podle návodu a předlohy stavebnice provede dle instrukce montáž a demontáž pracuje se stavebnicemi z kartónových prvků - lidové zvyky, tradice a řemesla (Vánoce, Velikonoce, vítání jara.) Konstrukční činnosti - plánování a vlastní organizace práce - sestavování modelů z jednoduchých stavebnic - vytváření vlastních prostorových a plošných kompozic - skládání plošných celků podle předlohy - údržba a úklid stavebních dílků OSV (Osobnostní rozvoj, Morální rozvoj, Sociální rozvoj) průřezové téma prolíná veškerým učivem v ročníku VDO (Občanská společnost a škola) demokratické vztahy, smysl pro spravedlnost VMEGS (Evropa a svět nás zajímá) stavebnice z různých zemí Lego, Cheva MuV (Lidské vztahy) já a moje vztahy v rodině EV (Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) moje pomoc při úklidu v okolí bydliště ukáže,jak ošetřovat pokojové rostliny předvede jednoduchý pokus zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování dodržuje základní zásady hygieny a bezpečnosti práce při pěstitelských pracích Pěstitelské práce - jarní úklid v okolí školy - péče o pokojové rostliny (přesazování, kypření zeminy, rosení) - zakládání pokusů klíčení, sázení, pozorování, ověřování podmínek života rostlin Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 3. ročník 12

13 - pozorování klíčivosti předvede obsluhu u stolu upraví stůl pro běžné a slavnostní stolování dodržuje společenské chování u stolu rozdělí potraviny na zdravé a nezdravé stručně vysvětlí vhodný způsob skladování potravin Příprava pokrmů - běžná i slavnostní tabule, různá dekorace - samostatná příprava přesnídávky Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 3. ročník 13

14

15 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 4. Žák vybere vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu použije různé pracovní nástroje a pomůcky dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při práci s nástroji vybere správný pracovní postup při jednoduchých operacích s předměty rozliší vybrané materiály a jejich užité vlastnosti (tvrdost, soudržnost, tvárnost) pracuje podle slovního i písemného návodu vytvoří si pozitivní, odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě použije prvky lidových zvyků a tradic při své práci Práce s drobným materiálem - poučení o bezpečnosti - bezpečnost a hygiena při práci s drobným materiálem, správný postup při zacházení s pracovními nástroji - těsto, modurit, keramická hlína (vytahováním, stlačováním; spojováním z několika kusů vykrajováním) - papír a karton vystřihování tvarů z přeloženého papíru, obkreslování podle šablony, slepování, jednoduché skládanky, vystřihovánky, rozlišování tvarů i formátu papíru. - textil odměřování a navlečení nitě, uzlík, sešívání předním i zadním stehem, přišívá knoflík, navléká gumu. - drát-spojování kroucením, ČJ čtení pravidel, zásad, řádu školy ČaS Člověk a jeho zdraví VV-pozorování tvarů a funkcí předmětů kolem nás, jejich ztvárnění M geometrické tvary, numerace, prostorové vztahy VV - dopr. značky ČJ mezilidské vztahykomunikace-dárečky pro své blízké VV -Vánoce,Velikonoce, dekorace ČJ lidová poezie a zvyky M řešení úloh z praktického života ČJ jednoduchý popis pracovního postupu VV výtvarná technika-mozaika ČaS člověk a jeho řemesla ČaS Příroda a její ochrana, rozmnožování rostlin ČJ literatura s přírodní tématikou Projekt Spisovatelé (Získat co nejvíce informací o životě a díle daného spisovatele) - samostatnost při plnění úkolů - komunikace ve skupině - spolupráce při vyhledávání různých zdrojů informací (knihy, encyklopedie, internet) - zpracování informací - interpretace výsledků 1. zhotovení kulis pro dramatizaci 2. výroba masek pro účinkující Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 4. ročník 15

16 pracuje podle slovního návodu a předlohy navrhne jednoduchou montáž a demontáž vytvoří model ze stavebnice jednoduše popíše vlastnosti materiálů a jejich funkční využití. ošetří pokojové rostliny podle daných zásad vysvětlí základní podmínky života rostlin při pěstitelské práci dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce s nástroji - využití odpadního materiálu k výrobě jednoduché hračky - lidové zvyky, tradice a řemesla (Vánoce, Velikonoce, vítání jara..) Konstrukční činnosti - plánování a vlastní organizace práce - sestavování jednoduchých modelů z konstrukčních stavebnic se spojovacími prvky a díly - vytváření vlastních prostorových a plošných kompozic - sestavování jednotlivých pohyblivých modelů podle slovního návodu a předlohy - údržba a úklid stavebních dílků Pěstitelské práce - jarní úklid v okolí školy - péče o pokojové rostliny (přesazování, kypření zeminy, rosení, hnojení, rozmnožování) - zakládání pokusů klíčení, sázení, pozorování, ověřování VDO (Občanská společnost a škola)-demokratické vztahy VMEGS (Evropa a svět nás zajímá)-prostorové vyjádření zajímavých staveb v naší zemi MuV (Lidské vztahy, Kulturní diference) výstavky výrobků z různých zemí EV (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)-vlastní zodpovědnost za stav prostředí Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 4. ročník 16

17 rozliší úpravu stolu pro různé příležitosti vysvětlí, proč je třeba dodržovat pravidla společenského chování a správného stolování samostatně nakoupí potraviny připraví jednoduché pohoštění ze studené kuchyně použije při přípravě jednoduchého pohoštění správné pracovní nástroje vyjmenuje základní kuchyňské spotřebiče navrhne vhodné čisticí prostředky k základnímu úklidu pracovních ploch důsledně dodržuje základy bezpečnosti při práci v kuchyni podmínek života rostlin - pozorování klíčivosti Příprava pokrmů - rodinný stůl pro oslavu narozenin a jiných slavnostních příležitostí - samostatná příprava snídaně, jednoduchého pohoštění - technika v kuchyni její význam Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 4. ročník 17

18

19 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 5. Žák s pomocí poskytne první pomoc při úrazu, zná telefonní čísla zvolí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu použije správný pracovní postup při jednoduchých operacích s předměty zkombinuje vybrané materiály a jejich užité vlastnosti (tvrdost, soudržnost, tvárnost) pracuje podle slovního i písemného návodu zařadí prvky lidových zvyků a tradic při své práci Práce s drobným materiálem - poučení o bezpečnosti - bezpečnost a hygiena při práci s drobným materiálem, správný postup při zacházení s pracovními nástroji, zná funkci pracovních nástrojů a jejich využití - modelování - těsto, modurit, keramická hlína (vytahováním, stlačováním; spojováním z několika kusů vykrajováním) - papír a karton - vystřihování tvarů z přeloženého papíru, obkreslování podle šablony, slepování, skládanky, vystřihovánky, rozlišování tvarů i formátu papíru - textil stříhání, vystřihování tvarů podle šablony, šití obnitkovacím, křížkovým stehem, přišívání háčků, ČJ čtení pravidel, zásad, řádu školy VV pozorování tvarů a funkcí předmětů kolem nás, jejich ztvárnění M geometrické tvary, numerace, prostorové vztahy DV jízdní kolo ČJ mezilidské vztahy vyprávění ČJ lidová poezie a zvyky VV -Vánoce,Velikonoce,dekorace M řešení úloh z praktického života ČJ jednoduchý popis pracovního postupu VV výtvarná technika-mozaika ČaS člověk a jeho řemesla, vývoj řemesel ČaS příroda a její ochrana ČJ literatura s přírodní tématikou ČJ dramatizace ČJ popis předmětu a jeho funkce Projekt Spisovatelé (Získat co nejvíce informací o životě a díle daného spisovatele) - samostatnost při plnění úkolů - komunikace ve skupině - spolupráce při vyhledávání různých zdrojů informací (knihy, encyklopedie, internet) - zpracování informací - interpretace výsledků 3. zhotovení kulis pro dramatizaci 4. výroba masek pro účinkující Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 5. ročník 19

20 navrhne pracovní postup při práci se stavebnicemi pracuje podle slovního návodu, předlohy samostatně předvede jednoduchou montáž a demontáž pracuje samostatně i ve skupině doporučí, jak ošetřovat pokojové rostliny provede jednoduché pěstitelské činnosti, zaznamená a zhodnotí - jednoduchý výrobek z textilu - drát spojování kroucením, zhotovení jednoduchého předmětu - využití odpadního materiálu k výrobě jednoduché hračky - lidové zvyky, tradice a řemesla (Vánoce, Velikonoce, vítání jara..) Konstrukční činnosti - plánování a vlastní organizace práce - sestavování jednoduchých modelů z konstrukčních stavebnic - s pohyblivými prvky a díly - vytváření vlastních prostorových a plošných kompozic - sestavování jednotlivých pohyblivých modelů podle slovního návodu a předlohy - údržba a úklid stavebních dílků Pěstitelské práce - jarní úklid v okolí školy - péče o pokojové rostliny - ( přesazování, kypření VMEGS (Evropa a svět nás zajímá) prostorové kompozice významné stavby v Evropě MuV (Lidské vztahy, Kulturní diference, Etnický původ, Multikulturalita) - využívání medií jako zdroje informací EV (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) - uvědomělé třídění odpadu, zvelebování okolí školy a svého bydliště Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 5. ročník 20

21 výsledky pozorování předvede, jak dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce shrne pravidla společenského chování a správného stolování popíše základní vybavení kuchyně připraví samostatně jednoduchý pokrm použije při přípravě jednoduchého pokrmu správné pracovní nástroje udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch zeminy, rosení, hnojení, rozmnožování) - rostliny jedovaté, alergie - zakládání pokusů klíčení, sázení, pozorování, ověřování podmínek života rostlin - pozorování klíčivosti Příprava pokrmů - rodinný stůl pro oslavu narozenin a jiných slavnostních příležitostí - samostatná příprava jednoduchého pohoštění, nápoje, úpravy ovoce a zeleniny za studena - technika v kuchyni - její význam Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 5. ročník 21

22

23 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 6. Žák řídí se bezpečnostními předpisy, dodržuje hygienu, poskytuje první pomoc při úrazu správně zachází s nářadím používá vhodné pracovní pomůcky popíše základní podmínky pro pěstování, vysvětlí potřebnost rostlin vysvětlí potřebu ochrany rostlin a půdy seznamuje se s osivem a sadbou, se způsoby rychlení zeleniny rozezná základní druhy Úvod do výuky Bezpečnost, hygiena a technologická kázeň Pěstitelské práce a chovatelství Půda - význam půdy pro rostliny a člověka - půdní druhy, základní fyzikální vlastnosti půdy - zpracování a ošetřování půdy - ochrana půdy - půda jako životní prostředí Zelenina - osivo a sadba - netradiční a méně známé druhy zeleniny VkZ zdravý životní styl - prevence úrazů F vzlínavost, propustnost P mnohobuněčné organismy Z typy meliorace EV (Základní podmínky života) půda P anatomie a morfologie rostlin - systém rostlin - význam rostlin M výsadba rostlin do sponů návaznost - 8.r. P zásady první pomoci návaznost - 8.r. Ch chemická reakce - úniky nebezpečných látek - průmyslová hnojiva - voda užitková - vzduch - měření reakce půdního roztoku - oxidy kyselé deště - vápno návaznost - 9.r. P zvětrávání hornin - vznik půd návaznost 7. r. VkZ alternativní výživa PV výroba sázecích kolíků, jmenovek Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 6. ročník 23

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět 5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 0+1 Předmět Pracovní výchova je vyučován

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Předmět: Pracovní činnosti. jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce

Předmět: Pracovní činnosti. jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce PČ1 1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů seznamuje se s vlastnostmi různých materiálů a poznává je svými smysly a svou tvorbou objevuje další možnosti osvojuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír Pracovní činnosti - 1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů práce s drobným materiálem papír mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Člověk a svět práce - 1. ročník

Člověk a svět práce - 1. ročník Člověk a svět práce - 1. ročník pracuje podle slovního návodu nebo vytváří jednoduchými postupy různé předměty z technických i přírodních zvládá jednoduché montážní a demontážní činnosti při práci se stavebnicemi

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň.

5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň. 5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň. Charakteristika vzdělávání v oblasti Člověk a svět práce - vzdělávací období 6. 9. ročník - časová dotace 1 hod. týdně - zvolené tematické okruhy Práce s technickými

Více

Matematika Příprava pokrmů Člověk a jeho svět jednoduchá úprava Matematika

Matematika Příprava pokrmů Člověk a jeho svět jednoduchá úprava Matematika VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky pracuje podle slovního návodu a předlohy ráce s drobným materiálem Matematika

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracuje podle

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Žáci se v předmětu učí pracovat s různými materiály a osvojují

Více

Pracovní činnosti - 6. ročník

Pracovní činnosti - 6. ročník Práce s technickými materiály Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Názvosloví nářadí Technické kreslení - dělení čar - kosoúhlé promítání - pravoúhlé promítání - kótování Plasty - základy

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 5. ročníku

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k: 3.2. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 3.2.1. vyučovací předmět - PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 6. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

Základní škola Paskov. Kirilovova 330 Školní vzdělávací program 1. stupeň Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Základní škola Paskov. Kirilovova 330 Školní vzdělávací program 1. stupeň Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika Časová dotace: 1. 5. ročník 1 h. týdně Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum praktických činností a technologií, vede žáky k získání

Více

Učební osnovy Pracovní výchova

Učební osnovy Pracovní výchova Učební osnovy Pracovní výchova PŘEDMĚT: PRACOVNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT práce s drobným materiálem 1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

Pracovní činnosti 1.ročník

Pracovní činnosti 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování,

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího

Více

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. stupeň zvolen název Pracovní činnosti Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Člověk a svět práce - 6. ročník

Člověk a svět práce - 6. ročník Práce s technickými materiály Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Názvosloví nářadí Technické kreslení - dělení čar - kosoúhlé promítání - pravoúhlé promítání - kótování - rozpozná

Více

- 250 - 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI. 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

- 250 - 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI. 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Praktické dovednosti vychází z tematických okruhů Pěstitelské práce a vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět práce.

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník: 1.

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník: 1. Ročník: 1. - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů - pracuje podle slovního návodu a předlohy - snaží se mačkat, překládat, vystřihovat, trhat, lepit a skládat

Více

5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 5.9.1 Pracovní činnosti 1. stupeň

5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 5.9.1 Pracovní činnosti 1. stupeň 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky žáků. Doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění

Více

5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: V předmětu Pracovní činnosti se zaměřujeme na praktické pracovní dovednosti a návyky žáků.

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a svět práce

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a svět práce Pracovní činnosti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Koncepce

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

5.1.7.1. Pracovní činnosti

5.1.7.1. Pracovní činnosti 5.1.7. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5.1.7.1. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce realizujeme prostřednictvím vzdělávacího oboru

Více

Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky

Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky 3. období 6. ročník Dytrová, R. a kol.: Praktické činnosti pro 6. 9. ročník základních

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 3.

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 3. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM ČSP-3-1-01 ČSP-3-1-02 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Učební osnovy 1. stupně 5.1.11. Pracovní činnosti A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět pracovní činnosti

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

7. ročník. Pracovní činnosti

7. ročník. Pracovní činnosti list 1 / 13 Pč časová dotace: 2 hod / týden z disponibilní časové dotace Pracovní činnosti 7. ročník (ČSP 9 1 01) (ČSP 9 1 01.1) (ČSP 9 1 01.2) (ČSP 9 1 01.3) (ČSP 9 1 01.4) (ČSP 9 1 01.5) (ČSP 9 1 02)

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň zvládá opracovávat materiál

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Postup práce Žák: volí vhodný postup práce Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Pracovní pomůcky rozpozná a využije jednoduché pracovní pomůcky

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň zvládá opracovávat materiál

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět se vyučuje jako

Více

5.9. Člověk a svět práce

5.9. Člověk a svět práce 5.9. Člověk a svět práce 5.9.1. Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu PRAKTICKÉ ČINNOSTI I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Praktické činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Vyučovací předmět Pracovní činnosti na II. stupni je tvořen

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY Pracovní výchova

9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY Pracovní výchova 9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY 9. 1 Pracovní výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Bezpečnost práce. Seznámení s řádem školní dílny. První pomoc při úrazu nářadím, materiálem a elektrickým proudem

Bezpečnost práce. Seznámení s řádem školní dílny. První pomoc při úrazu nářadím, materiálem a elektrickým proudem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace samostatně pozoruje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce. Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce. Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 7. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň navrhne pracovní postup

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Pracovní činnosti (Člověk a svět práce) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. stupeň ZŠ

PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. stupeň ZŠ 414 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 8. lrvp ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň opracovává materiál podle

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 PRACOVNÍ ČINNOSTI 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Předmět

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.II 2. stupeň V.9.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka navazuje na výstupy z 5. ročníku. Předmět je zařazen v hodinové dotaci od

Více

Pracovní výchova. Počet vyučovacích hodin za týden

Pracovní výchova. Počet vyučovacích hodin za týden 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová Vzdělávací oblast Člověk a svět práce zahrnuje široké spektrum nejen manuálních

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pracovní činnosti Časová dotace: 8., 9. ročník 1 vyučovací hodina; 6.ročník 2 vyučovací hodiny Předmět Praktické činnosti svými formami výuky a vymezeným obsahem učiva, využíváním znalostí získaných v

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP-5-1-01 ČSP-5-1-02 ČSP-5-1-03 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na

Více

Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Člověk a svět práce Pracovní činnosti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a svět práce Pracovní činnosti Ročník : 1. 2. 3. 4. 5. Počet hodin týdně: 1 1 1 1 1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu směřuje k:

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více