Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen do čtyř tematických celků: Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Svět práce. Tematický celek Svět práce je zařazen v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických celcích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření Pracovní výchova a) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení na 1. stupni školy Cílem předmětu Pracovní výchova je poskytnout žákům důležité informace ze sféry výkonu práce, které by jim pomáhaly při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Vzdělávání v Pracovní výchově směřuje k získání základních pracovních dovedností a návyků. Žáci se učí poznávat a zpracovávat tradiční i netradiční materiály, používat jednoduché nástroje, pracovat samostatně i v týmu. Tematické okruhy vyučovacího předmětu: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní výchova je rozdělen na čtyři tématické okruhy. V tématickém okruhu Práce s drobným materiálem se žáci učí jednoduchými postupy, volbou vhodných pracovních pomůcek, nástrojů a náčiní vytvářet různé jednoduché předměty z tradičních i netradičních materiálů. V tématickém okruhu Konstrukční činnosti se žáci učí zvládat elementární dovednosti a činnosti montáž, demontáž, dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce. V Pěstitelských pracích žáci samostatně vedou jednoduché pěstitelské pokusy a pozorování, ošetřují a pěstují pokojové a jiné rostliny. Připravit samostatně jednoduchý pokrm, dodržovat pravidla správného stolování a společenského chování se učí v Přípravě pokrmů. Integrace průřezových témat do vyučovacího předmětu: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní, Sociální a Mravní rozvoj Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 1

2 Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát Multikulturní výchova - Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikultura Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí Realizace předmětu v ročnících s týdenní časovou dotací: 1. ročník: 1 hodina 2. ročník: 1 hodina 3. ročník: 1 hodina 4. ročník: 1 hodina 5. ročník: 1 hodina Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, občas probíhá výuka v okolí školy. Dalším způsobem naplňování cílů tohoto vyučovacího předmětu jsou návštěvy výstav a exkurzí. Obsahové, časové a organizační vymezení na 2. stupni školy Vyučovací předmět Pracovní výchova se vyučuje jako samostatný předmět. Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou vybrány čtyři tématické celky pro jednotlivé skupiny žáků. Vzdělávání v Pracovní výchově směřuje k získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména při ručním opracování materiálu. Osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci, osvojení si práce s dostupnou technikou, osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace a plánování práce a technologické kázně. Dále k získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě. Žáci získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci. Tematické okruhy vyučovacího předmětu: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní výchova je členěn do čtyř tématických okruhů. V tématickém okruhu Pěstitelské práce, chovatelství se žáci seznámí se vhodnými pracovními postupy při pěstování vybraných rostlin a základními postupy při chovu drobných domácích zvířat. V tématickém okruhu Práce s technickými materiály se žáci teoreticky seznámí se zásadami práce s nářadím a způsobů technologických postupů při práci s různými materiály včetně zásad bezpečnosti při manipulaci, poskytnutím první pomoci při úrazu. Tématický okruh Svět práce naučí žáky orientovat se v náplních jednotlivých pracovních profesí a posoudit své schopnosti při výběru vhodného povolání z nabídky trhu práce. V tématickém okruhu Provoz a údržba domácnosti se žáci naučí jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti včetně drobné údržby a zásad domácího účetnictví. Integrace průřezových témat do vyučovacího předmětu: Environmentální výchova Základní podmínky života, Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Mediální výchova práce v realizačním týmu, fungování a vliv médií ve společnosti Realizace předmětu v ročnících s týdenní časovou dotací: 6. ročník: 1 hodina 7. ročník: 1 hodina 8. ročník: 1 hodina 9. ročník: 1 hodina Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 2

3 Předmět je posílen 1 hodinou z disponibilní dotace. Výuka probíhá dle jednotlivých témat výuky ve školní dílně nebo jiné odborné učebně. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků na 1. stupni školy Kompetence k učení Učitel pomáhá žákům při výběru efektivního způsobu práce, podporuje žáky v zapojení se do samostatného experimentování, učí žáky poznávat smysl a cíl práce. Kompetence k řešení problému Učitel rozvíjí u žáků schopnost hledání různých řešení, podporuje u žáků aktivní zapojení do práce ve skupině, vytváří u žáků potřebu uvědomování si zodpovědnosti za vykonanou práci, pěstuje u žáků nutnost hodnocení výsledků svých činů. Kompetence komunikativní Učitel učí žáky obhájit si vlastní práci, podporuje žáky při formulování a vyslovení vlastní myšlenky, motivuje žáky k vyslovení svého názoru na práci ve skupině. Kompetence sociální a personální Učitel dbá u žáků na respektování a dodržování dohodnutých pravidel, vychovává žáky k ohleduplnosti k práci ostatních. Kompetence pracovní Učitel dbá u žáků na bezpečné používání jednoduchých pracovních pomůcek a nástrojů, pěstuje u žáků zodpovědný přístup k výsledkům v pracovní činnosti, vytváří u žáků potřebu ochrany svého zdraví i zdraví druhých, zdůrazňuje žákům důležitost ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků na 2. stupni školy Kompetence k učení Učitel motivuje žáky k poznávání smyslu a cílů učení, motivuje k pozitivnímu vztahu k učení prostřednictvím zadávaných úkolů v rámci výuky, provádí se žáky posouzení vlastního pokroku, učí žáky kriticky zhodnotit výsledky své práce a obhájit je. Kompetence k řešení problémů Učitel učí žáky promýšlet pracovní postupy praktických cvičení, pomáhá žákům při řešení problémů, učí žáky poznatky aplikovat v praxi. Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 3

4 Kompetence komunikativní Učitel dbá u žáků dodržování správného technologického postupu při práci, upevňuje při komunikaci se žáky používání správného technického názvosloví, podporuje u žáků využívání informačních zdrojů k získání nových poznatků. Kompetence sociální a personální Učitel umožňuje žákům práci ve skupinách, podněcuje ke spolupráci při řešení problémů, učí žáky přispívat k diskusi a respektovat názory jiných procvičuje se žáky schopnost věcně argumentovat. Kompetence občanské Učitel učí žáky respektovat pravidla při práci, vytváří u žáků schopnost přivolat pomoc při zranění, rozvíjí u žáků schopnost chápání základní ekologické souvislosti, ochraně a ocenění naší kulturní tradice a historického dědictví, učí žáky pozitivnímu postoji k uměleckým dílům. Kompetence pracovní Učitel dbá u žáků na dodržování bezpečnostní a hygienická pravidla při práci, učí žáky používat bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály, dbá u žáků na dodržování technologických postupů a pravidel, plnění povinností, na ochranu svého zdraví a zdraví druhých, podporuje u žáků vztah k ochraně životního prostředí, rozšiřuje u žáků znalosti a podporuje jejich využití v běžné praxi. b) Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní výchova, který je realizován v ročníku na 1. stupni a v ročníku na 2. stupni, je dále rozpracován po ročnících na samostatných stránkách. Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 4

5 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Žák označí pojmy pracovní místo, pracovní plocha pojmenuje pracovní pomůcky, nástroje a materiály včetně jejich použití vydrží při práci na místě a neruší ostatní pracuje podle slovního návodu udržuje pracovní plochu čistou, dbá na pořádek kolem sebe vybaví si zásady hygieny a bezpečnosti pří práci s nástroji vyjmenuje některé lidové zvyky a tradice Práce s drobným materiálem - poučení o bezpečnosti - poznávání vlastností materiálů, nástrojů a pomůcek (přírodniny,modelovací hmota, papír, karton, textil, drát, plast aj.,nůžky) - modelovací hmota (hnětení, válení, ohýbání, - dělení na části, přidávání, ubírání, stlačování) - papír (trhání, překládání, stříhání, mačkání) - drát (ohýbání, odměřování, stříhání) - plast (dekorativní využití odpadního materiálu) - bezpečnost a hygiena při práci s drobným materiálem, správný postup při zacházení s pracovními nástroji - lidové zvyky, tradice a řemesla (Vánoce,Velikonoce) ČJ - ztvárňování písmen VV - pozorování tvarů a funkcí předmětů kolem nás, jejich ztvárnění M - geometrické tvary, numerace Pr - Člověk a jeho zdraví VV - Vánoce,Velikonoce, dekorace ČJ - lidová poezie a zvyky M - řešení úloh z praktického života Pr - Příroda a její ochrana Místo,kde žiji HV - vánoční koledy, písně dle ročního období Pr - Lidé a čas, Člověk a jeho zdraví OSV (Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, morální rozvoj) průřezové téma se prolíná veškerým učivem v ročníku. VDO (Občanská společnost a škola)- první povinnosti a úkoly Projekt Ovečky - aplikace vědomostí,rozvíjení tvořivého myšlení, rozvíjení manipulačních dovedností, zručnosti, kooperace 1. Výrova louky,oveček, plotu z papíru 2. Práce s textilií, vlnou Projekt Čtenářské gramotnosti - rozvíjení zručnosti, přesnosti, kooperace, zodpovědnost za daný úkol, řešení problému 1. Výroba pohádkových postav z papíru, plastelíny 2. Výroba hereckých masek Projekt Velikonoce - seznamování s lidovými tradicemi, posilování rodinných Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 1. ročník 5

6 a kamarádských vztahů, vazeb, kooperace zvládne elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi provede s pomocí jednoduchou montáž a demontáž ošetřuje s pomocí pokojové rostliny popíše jednoduchý pokus navrhne úpravu stolu vybere potraviny ke zdravému stravování Konstrukční činnosti - plánování a vlastní organizace práce - vytváření vlastních prostorových a plošných kompozic - údržba a úklid stavebních dílků Pěstitelské práce - jarní úklid v okolí školy - péče o pokojové rostliny(zalévání, otírání prachu z listů) - zakládání pokusů-klíčení, sázení, pozorování Příprava pokrmů - jednoduchá úprava stolu, dekorace na slavnostně prostřený stůl MuV (Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita) já a ty, spolupráce EV (Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí)- Den Země, zodpovědnost za stav v prostředí okolí školy 1. Zdobení kraslic 2. Výroba karabáčů 3. Výroba velikonočních přání 4. Úprava velikonočního stolu Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 1. ročník 6

7 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 2. Žák stručně vysvětlí, proč je třeba dodržovat bezpečnost a hygienu při práce vybere vhodné pracovní pomůcky, nástroje a materiály ke své práci pozná vybrané materiály a jejich užité vlastnosti pracuje podle slovního návodu získá prvotní poznatky a dovednosti při práci s netradičním materiálem vytvoří si pozitivní, odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě Práce s drobným materiálem - poučení o bezpečnosti - modelovací hmota, těsto, modurit-(modelování z jednoho kusu vytahováním, stlačováním; spojováním z několika kusů) - papír a karton-vystřihování jednoduchých tvarů z přeloženého papíru, obkreslování podle šablony, slepování, jednoduché skládanky - textil - odměřování a navlečení nitě, uzlík, sešívání předním stehem v jednoduchý šev - drát spojování kroucením, zhotovení jednoduchého předmětu - využití odpadního materiálu k výrobě jednoduché hračky - bezpečnost a hygiena při práci s drobným materiálem, ČJ čtení pravidel, zásad, řádu školy VV pozorování tvarů a funkcí předmětů kolem nás, jejich ztvárnění M geometrické tvary, numerace, prostorové vztahy Pr mezilidské vztahy-dárečky pro své blízké Pr Člověk a jeho zdraví VV Vánoce, Velikonoce, dekorace ČJ lidová poezie a zvyky M řešení úloh z praktického života M - bod,úsečka ČJ jednoduchý popis pracovního postupu VV výtvarná technika-mozaika Pr - člověk a jeho řemesla Pr - Příroda a její ochrana Pr- části rostlin ČJ - literatura s přírodní tématikou Pr - dekorace na stůl prostřený Projekt Čtenářské gramotnosti - rozvíjení zručnosti, přesnosti, kooperace, zodpovědnost za daný úkol, řešení problému 1. Výroba pohádkových postav z papíru, plastelíny 2. Výroba hereckých masek 3. Výroba jednoduchých kulis Projekt Ámos běží pro noviny - aplikace vědomostí, rozvíjení manipulačních dovedností, přesnosti, týmová spolupráce 1. Vymodelování Ámosovy cesty 2. Výroba Ámose z papíru, plastelíny Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 2. ročník 7

8 popíše některé lidové zvyky a tradice stručně popíše činnosti při práci se stavebnicemi použije návod a předlohy stavebnice provede jednoduchou montáž a demontáž pracuje se stavebnicemi z kartónových prvků vysvětlí, proč je třeba ošetřovat pokojové rostliny stručně vysvětlí jednoduchý pokus rozezná základní semena rostlin hrách, fazol, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce správný postup při zacházení s pracovními nástroji - lidové zvyky, tradice a řemesla (Vánoce, Velikonoce, vítání jara.) Konstrukční činnosti - plánování a vlastní organizace práce - sestavování modelů z jednoduchých stavebnic - vytváření vlastních prostorových a plošných kompozic - skládání plošných celků podle předlohy (puzzle) - údržba a úklid stavebních dílků Pěstitelské práce - jarní úklid v okolí školy - péče o pokojové rostliny (přesazování, kypření, rosení) - zakládání pokusů klíčení, sázení, pozorování, ověřování podmínek života rostlin - pozorování klíčivosti pro běžné stolování i na slavnostní příležitost ČJ dramatizace Pr Lidé a čas, Člověk a jeho zdraví OSV (Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, Morální rozvoj) průřezové téma prolíná veškerým učivem předmětu VDO (Občanská společnost a škola)-já a moji kamarádi, spolupráce ve skupině MuV (Lidské vztahy)- Spolupráce, výstavy, kompozice moje škola EV (Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí) vytváření návyků k ochraně přírody Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 2. ročník 8

9 provede jednoduchou obsluhu u stolu upraví stůl pro běžné stolování uvede příklady společenského chování u stolu Příprava pokrmů - jednoduchá úprava stolu, rozložení příboru, talířů, misek atd. - sestavení jídelníčku Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 2. ročník 9

10

11 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 3. Žák dodržuje základy bezpečnosti a hygieny práce při práci s drobným materiálem použije vhodné pracovní pomůcky, nástroje a materiály ke své práci vybere pro svou práci vhodné pracovní místo pracuje s vybranými materiály pracuje podle slovního návodu, jednoduchého písemného návodu rozšíří si prvotní poznatky a dovednosti vytvoří si pozitivní,odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti pří práci s nástroji pozná lidové zvyky a tradice Práce s drobným materiálem - poučení o bezpečnosti - modelovací hmota, těsto, modurit-(modelování z jednoho kusu vytahováním, stlačováním; spojováním z několika kusů) - papír a karton vystřihování jednoduchých tvarů z přeloženého papíru, obkreslování podle šablony, slepování, jednoduché skládanky - textil odměřování a navlečení nitě, sešívání předním stehem v jednoduchý šev - drát-spojování kroucením, zhotovení jednoduchého předmětu - využití odpadního materiálu k výrobě jednoduché hračky - bezpečnost a hygiena při práci s drobným materiálem, ČJ čtení pravidel, zásad, řádu školy. VV pozorování tvarů a funkcí předmětů kolem nás, jejich ztvárnění M geometrické tvary, numerace, prostorové vztahy Pr mezilidské vztahy-dárečky pro své blízké Pr Člověk a jeho zdraví VV - Vánoce,Velikonoce, dekorace ČJ lidová poezie a zvyky M řešení úloh z praktického života ČJ jednoduchý popis pracovního postupu VV výtvarná technika-mozaika Pr člověk a jeho řemesla Pr Příroda a její ochrana Pr části rostlin ČJ literatura s přírodní tématikou VV dekorace na stůl prostřený pro běžné stolování i na Projekt Čtenářské gramotnosti - rozvíjení zručnosti, přesnosti, kooperace, zodpovědnost za daný úkol, řešení problému 1. Výroba pohádkových postav z papíru, plastelíny 2. Výroba hereckých masek 3. Výroba jednoduchých kulis Projekt Voda - rozvíjení manipulačních dovedností, řešení problému, aplikace vědomostí, týmová spolupráce 1. Vytváření jednoduchých modelů z papíru, kartónu 2. Pěstování rostlin zalévání 3. Šetrné zacházení s vodou při úklidu Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 3. ročník 11

12 aplikuje dovednosti při práci se stavebnicemi pracuje podle návodu a předlohy stavebnice provede dle instrukce montáž a demontáž pracuje se stavebnicemi z kartónových prvků - lidové zvyky, tradice a řemesla (Vánoce, Velikonoce, vítání jara.) Konstrukční činnosti - plánování a vlastní organizace práce - sestavování modelů z jednoduchých stavebnic - vytváření vlastních prostorových a plošných kompozic - skládání plošných celků podle předlohy - údržba a úklid stavebních dílků OSV (Osobnostní rozvoj, Morální rozvoj, Sociální rozvoj) průřezové téma prolíná veškerým učivem v ročníku VDO (Občanská společnost a škola) demokratické vztahy, smysl pro spravedlnost VMEGS (Evropa a svět nás zajímá) stavebnice z různých zemí Lego, Cheva MuV (Lidské vztahy) já a moje vztahy v rodině EV (Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) moje pomoc při úklidu v okolí bydliště ukáže,jak ošetřovat pokojové rostliny předvede jednoduchý pokus zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování dodržuje základní zásady hygieny a bezpečnosti práce při pěstitelských pracích Pěstitelské práce - jarní úklid v okolí školy - péče o pokojové rostliny (přesazování, kypření zeminy, rosení) - zakládání pokusů klíčení, sázení, pozorování, ověřování podmínek života rostlin Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 3. ročník 12

13 - pozorování klíčivosti předvede obsluhu u stolu upraví stůl pro běžné a slavnostní stolování dodržuje společenské chování u stolu rozdělí potraviny na zdravé a nezdravé stručně vysvětlí vhodný způsob skladování potravin Příprava pokrmů - běžná i slavnostní tabule, různá dekorace - samostatná příprava přesnídávky Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 3. ročník 13

14

15 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 4. Žák vybere vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu použije různé pracovní nástroje a pomůcky dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při práci s nástroji vybere správný pracovní postup při jednoduchých operacích s předměty rozliší vybrané materiály a jejich užité vlastnosti (tvrdost, soudržnost, tvárnost) pracuje podle slovního i písemného návodu vytvoří si pozitivní, odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě použije prvky lidových zvyků a tradic při své práci Práce s drobným materiálem - poučení o bezpečnosti - bezpečnost a hygiena při práci s drobným materiálem, správný postup při zacházení s pracovními nástroji - těsto, modurit, keramická hlína (vytahováním, stlačováním; spojováním z několika kusů vykrajováním) - papír a karton vystřihování tvarů z přeloženého papíru, obkreslování podle šablony, slepování, jednoduché skládanky, vystřihovánky, rozlišování tvarů i formátu papíru. - textil odměřování a navlečení nitě, uzlík, sešívání předním i zadním stehem, přišívá knoflík, navléká gumu. - drát-spojování kroucením, ČJ čtení pravidel, zásad, řádu školy ČaS Člověk a jeho zdraví VV-pozorování tvarů a funkcí předmětů kolem nás, jejich ztvárnění M geometrické tvary, numerace, prostorové vztahy VV - dopr. značky ČJ mezilidské vztahykomunikace-dárečky pro své blízké VV -Vánoce,Velikonoce, dekorace ČJ lidová poezie a zvyky M řešení úloh z praktického života ČJ jednoduchý popis pracovního postupu VV výtvarná technika-mozaika ČaS člověk a jeho řemesla ČaS Příroda a její ochrana, rozmnožování rostlin ČJ literatura s přírodní tématikou Projekt Spisovatelé (Získat co nejvíce informací o životě a díle daného spisovatele) - samostatnost při plnění úkolů - komunikace ve skupině - spolupráce při vyhledávání různých zdrojů informací (knihy, encyklopedie, internet) - zpracování informací - interpretace výsledků 1. zhotovení kulis pro dramatizaci 2. výroba masek pro účinkující Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 4. ročník 15

16 pracuje podle slovního návodu a předlohy navrhne jednoduchou montáž a demontáž vytvoří model ze stavebnice jednoduše popíše vlastnosti materiálů a jejich funkční využití. ošetří pokojové rostliny podle daných zásad vysvětlí základní podmínky života rostlin při pěstitelské práci dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce s nástroji - využití odpadního materiálu k výrobě jednoduché hračky - lidové zvyky, tradice a řemesla (Vánoce, Velikonoce, vítání jara..) Konstrukční činnosti - plánování a vlastní organizace práce - sestavování jednoduchých modelů z konstrukčních stavebnic se spojovacími prvky a díly - vytváření vlastních prostorových a plošných kompozic - sestavování jednotlivých pohyblivých modelů podle slovního návodu a předlohy - údržba a úklid stavebních dílků Pěstitelské práce - jarní úklid v okolí školy - péče o pokojové rostliny (přesazování, kypření zeminy, rosení, hnojení, rozmnožování) - zakládání pokusů klíčení, sázení, pozorování, ověřování VDO (Občanská společnost a škola)-demokratické vztahy VMEGS (Evropa a svět nás zajímá)-prostorové vyjádření zajímavých staveb v naší zemi MuV (Lidské vztahy, Kulturní diference) výstavky výrobků z různých zemí EV (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)-vlastní zodpovědnost za stav prostředí Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 4. ročník 16

17 rozliší úpravu stolu pro různé příležitosti vysvětlí, proč je třeba dodržovat pravidla společenského chování a správného stolování samostatně nakoupí potraviny připraví jednoduché pohoštění ze studené kuchyně použije při přípravě jednoduchého pohoštění správné pracovní nástroje vyjmenuje základní kuchyňské spotřebiče navrhne vhodné čisticí prostředky k základnímu úklidu pracovních ploch důsledně dodržuje základy bezpečnosti při práci v kuchyni podmínek života rostlin - pozorování klíčivosti Příprava pokrmů - rodinný stůl pro oslavu narozenin a jiných slavnostních příležitostí - samostatná příprava snídaně, jednoduchého pohoštění - technika v kuchyni její význam Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 4. ročník 17

18

19 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 5. Žák s pomocí poskytne první pomoc při úrazu, zná telefonní čísla zvolí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu použije správný pracovní postup při jednoduchých operacích s předměty zkombinuje vybrané materiály a jejich užité vlastnosti (tvrdost, soudržnost, tvárnost) pracuje podle slovního i písemného návodu zařadí prvky lidových zvyků a tradic při své práci Práce s drobným materiálem - poučení o bezpečnosti - bezpečnost a hygiena při práci s drobným materiálem, správný postup při zacházení s pracovními nástroji, zná funkci pracovních nástrojů a jejich využití - modelování - těsto, modurit, keramická hlína (vytahováním, stlačováním; spojováním z několika kusů vykrajováním) - papír a karton - vystřihování tvarů z přeloženého papíru, obkreslování podle šablony, slepování, skládanky, vystřihovánky, rozlišování tvarů i formátu papíru - textil stříhání, vystřihování tvarů podle šablony, šití obnitkovacím, křížkovým stehem, přišívání háčků, ČJ čtení pravidel, zásad, řádu školy VV pozorování tvarů a funkcí předmětů kolem nás, jejich ztvárnění M geometrické tvary, numerace, prostorové vztahy DV jízdní kolo ČJ mezilidské vztahy vyprávění ČJ lidová poezie a zvyky VV -Vánoce,Velikonoce,dekorace M řešení úloh z praktického života ČJ jednoduchý popis pracovního postupu VV výtvarná technika-mozaika ČaS člověk a jeho řemesla, vývoj řemesel ČaS příroda a její ochrana ČJ literatura s přírodní tématikou ČJ dramatizace ČJ popis předmětu a jeho funkce Projekt Spisovatelé (Získat co nejvíce informací o životě a díle daného spisovatele) - samostatnost při plnění úkolů - komunikace ve skupině - spolupráce při vyhledávání různých zdrojů informací (knihy, encyklopedie, internet) - zpracování informací - interpretace výsledků 3. zhotovení kulis pro dramatizaci 4. výroba masek pro účinkující Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 5. ročník 19

20 navrhne pracovní postup při práci se stavebnicemi pracuje podle slovního návodu, předlohy samostatně předvede jednoduchou montáž a demontáž pracuje samostatně i ve skupině doporučí, jak ošetřovat pokojové rostliny provede jednoduché pěstitelské činnosti, zaznamená a zhodnotí - jednoduchý výrobek z textilu - drát spojování kroucením, zhotovení jednoduchého předmětu - využití odpadního materiálu k výrobě jednoduché hračky - lidové zvyky, tradice a řemesla (Vánoce, Velikonoce, vítání jara..) Konstrukční činnosti - plánování a vlastní organizace práce - sestavování jednoduchých modelů z konstrukčních stavebnic - s pohyblivými prvky a díly - vytváření vlastních prostorových a plošných kompozic - sestavování jednotlivých pohyblivých modelů podle slovního návodu a předlohy - údržba a úklid stavebních dílků Pěstitelské práce - jarní úklid v okolí školy - péče o pokojové rostliny - ( přesazování, kypření VMEGS (Evropa a svět nás zajímá) prostorové kompozice významné stavby v Evropě MuV (Lidské vztahy, Kulturní diference, Etnický původ, Multikulturalita) - využívání medií jako zdroje informací EV (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) - uvědomělé třídění odpadu, zvelebování okolí školy a svého bydliště Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 5. ročník 20

21 výsledky pozorování předvede, jak dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce shrne pravidla společenského chování a správného stolování popíše základní vybavení kuchyně připraví samostatně jednoduchý pokrm použije při přípravě jednoduchého pokrmu správné pracovní nástroje udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch zeminy, rosení, hnojení, rozmnožování) - rostliny jedovaté, alergie - zakládání pokusů klíčení, sázení, pozorování, ověřování podmínek života rostlin - pozorování klíčivosti Příprava pokrmů - rodinný stůl pro oslavu narozenin a jiných slavnostních příležitostí - samostatná příprava jednoduchého pohoštění, nápoje, úpravy ovoce a zeleniny za studena - technika v kuchyni - její význam Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 5. ročník 21

22

23 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 6. Žák řídí se bezpečnostními předpisy, dodržuje hygienu, poskytuje první pomoc při úrazu správně zachází s nářadím používá vhodné pracovní pomůcky popíše základní podmínky pro pěstování, vysvětlí potřebnost rostlin vysvětlí potřebu ochrany rostlin a půdy seznamuje se s osivem a sadbou, se způsoby rychlení zeleniny rozezná základní druhy Úvod do výuky Bezpečnost, hygiena a technologická kázeň Pěstitelské práce a chovatelství Půda - význam půdy pro rostliny a člověka - půdní druhy, základní fyzikální vlastnosti půdy - zpracování a ošetřování půdy - ochrana půdy - půda jako životní prostředí Zelenina - osivo a sadba - netradiční a méně známé druhy zeleniny VkZ zdravý životní styl - prevence úrazů F vzlínavost, propustnost P mnohobuněčné organismy Z typy meliorace EV (Základní podmínky života) půda P anatomie a morfologie rostlin - systém rostlin - význam rostlin M výsadba rostlin do sponů návaznost - 8.r. P zásady první pomoci návaznost - 8.r. Ch chemická reakce - úniky nebezpečných látek - průmyslová hnojiva - voda užitková - vzduch - měření reakce půdního roztoku - oxidy kyselé deště - vápno návaznost - 9.r. P zvětrávání hornin - vznik půd návaznost 7. r. VkZ alternativní výživa PV výroba sázecích kolíků, jmenovek Kapitola 5 Učební osnovy Člověk a svět práce Pracovní výchova 6. ročník 23

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

Pracovní činnosti 1.ročník

Pracovní činnosti 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Postup práce Žák: volí vhodný postup práce Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Pracovní pomůcky rozpozná a využije jednoduché pracovní pomůcky

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 PRACOVNÍ ČINNOSTI 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Předmět

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností, vede žáky k získávání souboru vědomostí,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce PRACOVNÍ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a svět práce HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a svět práce 2

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. a 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Práce s technickými materiály se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

17. Učební osnovy PRACOVNÍ ČINNOSTI

17. Učební osnovy PRACOVNÍ ČINNOSTI 17. Učební osnovy PRACOVNÍ ČINNOSTI 1 PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 22. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP)

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181 5.7 Člověk a svět práce 5.7.1 Pracovní výchova 5.7.1.1 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje na 1.stupni ZŠ v 1. až 5. ročníku s dotací jedné hodiny týdně. V předmětu si žáci

Více

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět pracovní

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce. 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce. 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získávání

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Tento vyučovací předmět je vyučován jako volitelný předmět s jednohodinovou dotací týdně pro

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI II. ST Charakteristika vyučovacího předmětu pracovní činnosti II. st

PRACOVNÍ ČINNOSTI II. ST Charakteristika vyučovacího předmětu pracovní činnosti II. st PRACOVNÍ ČINNOSTI II. ST Charakteristika vyučovacího předmětu pracovní činnosti II. st 6. ročník: PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ 7. ročník: PŘÍPRAVA POKRMŮ PRÁCE S LABORATORNÍ TECHNIKOU

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Učební osnovy. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět

Učební osnovy. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Učební osnovy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Pracovní činnosti Pracovní činnosti ( práce s technickými materiály, pěstitelství, vaření, vedení domácnosti, svět práce) chlapci a dívky Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Zhodnocení školního roku 2007/2008 27. srpna 2008 1. Hodnocení ŠVP v 1. ročníku Učitelky obou 1. ročníků a ostatní vyučující hodnotili

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika a cíl předmětu Pracovní činnosti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika a cíl předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Vzdělávací oblast Člověk a svět práce přispívá k vytváření ţivotní a profesní orientace ţáků, vede ţáky k osvojení základních pracovních návyků, zaměřuje se na praktické

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více