Fyzikální chemie I. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. doc. RNDr. Pavel Banáš, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fyzikální chemie I. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. doc. RNDr. Pavel Banáš, Ph.D."

Transkript

1 Fyzikální chemie I prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. doc. RNDr. Pavel Banáš, Ph.D.

2 Přehled Struktura hmoty Atomy, molekuly a kondenzované fáze Interakce hmoty s el. mag. zářením Termodynamika FC1, doc. Banáš KineNka FC2 Elektrochemie FC2

3 Atkins obr. 7.2 vysvětlivky Doporučená literatura Peter Atkins, Julio de Paula Fyzikální chemie, VŠCHT, Praha 2013 (překlad z EN) 10 ks v knihovně x ks v prodejně skript odkaz na kapitolu z Atkinse v prezentaci jsou použity pro demonstraci učiva také obrázky jiných autorů, omlouvám se všem autorům, pokud nejsou řádně citováni

4 Struktura hmoty

5

6 Standardní model čásnc a interakcí Veškerá známá hmota ve vesmíru se skládá ze šesn druhů kvarků a šesn druhů leptonů a všechny jevy, které ve vesmíru pozorujeme, dovedeme vysvětlit pomocí čtyř druhů interakcí. (Bajer J. Mechanika 1. UP Olomouc, 2004) Vychází z kvantové teorie pole a je konzistentní s kvantovou mechanikou a spec. teorií relanvity (nezahrnuje gravitaci otevřený problém fyziky)

7 ČásNce

8 Interakce

9 Interakce

10 Atom

11 Cesta do nitra hmoty

12 A Z 2 4 He Smallest parncle snll characterizing a chemical element. It consists of a nucleus of a posinve charge (Z is the proton number and e the elementary charge) carrying almost all its mass (more than 99.9%) and Z electrons determining its size. (IUPAC Gold Book)

13 Subatomární čásnce Elektron C považuje se za elementární náboj, značí se e hmotnost m e = kg... lepton spinové kvantové číslo spin ½... fermion Proton C hmotnost m p = kg... baryon, hadron; m p = 1836 m e spinové kvantové číslo spin ½... fermion tvoří jej tři kvarky up, up, down Neutron 0 C hmotnost m n = kg... baryon, hadron; m n = 1839 m e spinové kvantové číslo spin ½... fermion tvoří jej tři kvarky up, down, down volný neutron se rozpadá (poločas 15.2 min) na proton, elektron a elektronové neutrino

14 Jádro malé (fm), těžké, tvořeno p a n, může mít jaderný spin (0-9), může být nestabilní nestálá jádra spontánní jaderný rozpad emise α-, β- či γ- záření α - emise jader 4 He β- emise elektronů γ- emise fotonu graf známých nuklidů, zelené stabilní, béžové radioaktivní (Fyzika)

15 Kde chemik potká jádro? Jaderná energenka (zaum štěpení) Jaderná chemie (KFC/JC) Izotopické značení Sledování biotransformací KineNcký izotopový efekt Analýza struktury molekul (X/NMR, KFC/SPM1) Nukleární magnencká rezonance (NMR) Využívá magnenckého momentu jádra a jeho sunění magnenckým momentem elektronů Využiu v medicíně MagneNc Resonance Imaging (MRI)

16 NMR Atkins 14.2

17 Atkins 9 Elektronový obal Kvantově mechanický model Řešení stacionární Schrödingerovy rovnice operátor celkové energie (hamiltonián), vlnová funkce ĤΨ = EΨ Ψ ( nlm r,ϕ,θ ) = R ( nl r)υ ( ϕ,θ) lm EnergeNcké stavy atomu (elektronů) jsou kvantovány (diskrenzace stavů) Atomové orbitaly Kvantová čísla n, l, m + s pro vodík E n = m e e4 8ε 2 0 h 2 n = (53) ev = 1 2 n 2 n Ry 2 více v KFC/CHST, KFC/QCH

18 Atkins 9.1 Hraje to s experimentem? Vodík má jeden elektron Nejnižší en. stav má energii ev, nejvyšší 0 ev (elektron opoušu atom/proton) H H + + e EXP: 1 H Hydrogen 1s 2 S 1/ h p:// E E 1 = 0 ( 13.60) =13.60 ev E = 1 n 2 e 2 = ev 2 8πε 0 a 0 n a 0 = nm

19 Atkins 9.1 Atomové orbitaly Stavy elektronů v atomu Vlnová fce nemá fyz. Interpretaci Čtverec vlnové funkce hustota pravděpodobnosn Ψ Ψ 2 r s 0 Ψ

20 m = 3 m = 2 m = 1 m = 0 m = 1 m = 2 m = 3 l = 0 s-orbital l = 1 p-orbitals 2 lobes sinθ sinφ cosθ sinθ cosφ l = 2 d-orbitals 4 lobes sin 2 θ sin2φ sinθcosθ sinφ 3cos 2 θ 1 sinθcosθ cosφ sin 2 θ cos2φ l = 3 6 lobes sin 3 θ sin3φ sin 2 θ cosθ sin2φ sinθ(5cos 2 θ-1) sinφ 5cos 3 θ 3cosθ sinθ(5cos 2 θ -1) cosφ sin 2 θ cosθ cos2φ sin 3 θ cos3φ

21 El. mag. spektrum Atkins obr. 7.2

22 Atkins 7.1 Hraje to s experimentem? Energie fotonu podle Plancka E = hν = hc λ = hc ν = ω h Planckova konstanta, (29) Js (ħ = h/2π) c rychlost světla ve vakuu, m.s 1 Atom je schopen foton pohlnt E a E b = ΔE = hν

23 Atkins 9 Atom se při absorbci fotonu excituje Ritzův kombinační princip: vlnočet spektrání linie odpovídá rozdílu dvou stavů. Energie S 1 Excitace excitovaný stav vzbuzený stav E(S 1 ) E(S 0 ) = ΔE = E(γ) = hν H více přechodů více stavů světlo (energie) S 0 základní stav

24 Atomy pohlcují/vyzařují el. mag. záření Spektra jsou čárová!! Atkins 9

25 = = Δ = ~ 1 1 ~ i j H i j H n n hcr hc E n n R ν ν Rydbergův vztah (empirický na základě exp.) R H = cm -1 viz Atkins obr. 9.1

26 Atkins 9.1 Výběrové pravidlo Ne všechny přechody v atomech jsou povolené Foton nese spinový moment hybnosn s = 1 Plau záchon zachování hybnosn Výběrové pravidlo Δl = ±1, Δm l = 0,±1

27 Atkins 9.1 Přechody v atomu vodíku Grotrianův diagram

28 Přechody v atomu vodíku Lymanova UV oblast Balmerova vis oblast Pfundova IR oblast Paschenova IR oblast Bracketova IR oblast Humphrey IR oblast

29 Atkins 9.2 Víceelektronové atomy Jejich energencké stavy jsou komplexnější kvůli elektron- elektronovým interakcím Energie orbitalů nezávisí jen na n Výstavbový princip Ve spektrech se projevuje jemná struktura v důsledku spin- orbitální interakce (magnencká interakce mezi spinovým a orbitálním momentem elektronu)

30 EnergeNcké stavy atomů

31 Jak měřit orbitální energie? Fotoelektronová spektroskopie Nalézt v tabulkách (webelements.com) [2] M. Cardona and L. Ley, Eds., Photoemission in Solids I: General Principles (Springer- Verlag, Berlin) with addinonal correcnons, 1978.

32 Atkins 9.3 Jemná struktura spekter atomů spin-orbitální interakce

33

34 Kde potká chemik spektra atomů? Důkaz plamenem. Sodíkové výbojky. Složení (stáří) hvězd. Atomová absorpční spektroskopie (AAS) seleknvní (čáry atomů jsou charakterisncké) bez nutnosn separace velmi citlivá dnes umí několik prvků současně Atomová emisní sp., plamenová spektroskopie

35 AAS

36 Atkins Ionizační energie, elektronová afinita ionizační energie I E X X + + e - druhá ionizační energie ionizační energie lithia ev ev ev X + X 2+ + e - elektronová afinita E A uvolní se při vniku aniontu X + e - X -

37 Atkins Elektronegativita kvantifikace schopnosti přitahovat vazebné elektrony ve sloučeninách Pauling: χ χ = D( A B) 1 [ D( A A) + D( B B) ] 2 D A B disociační energie vazby ( A B) = [ D( A A) + D( B B) ] + ( χ χ ) A B Mulliken: χ M = I E + E 2 A

38 Molekula An electrically neutral ennty consisnng of more than one atom (n > 1). Rigorously, a molecule, in which n > 1 must correspond to a depression on the potennal energy surface that is deep enough to confine at least one vibranonal state. (IUPAC Gold Book)

39 Atkins 10 Molekula H 2 křivka potenciální energie E = f(r) nevzniká molekula Energie Kovalentní vazba vzniká v důsledku účinného překryvu elektronových obalů atomů protivazebný molekulový orbital 1σ* vazebná energie 1s 1σ 1s vazebná vzdálenost vzniká molekula (minimum) d E dr = 0 vazebný molekulový orbital Vazebný řád (Bond Order) BO = n bonding n antibonding 2

40 Atkins σ MO orbital je válcově symetrický podle spojnice atomových jader a má zvýšenou el. hustotu na spojnici jader

41 Atkins π - orbitaly v rovině spojnice jader je nulová el. hustota nad a pod ní je zvýšená el. hustota možnost snadné degenerace

42 Násobné vazby mezi dvěma partnery může vzniknout i více vazeb hovoříme o násobných vazbách jednoduchá vazba (obvykle σ) dvojná (obvykle σ a π) trojná (obvykle σ a 2π) π H 3 C CH 3 d E π σ H 2 C CH 2 HC CH

43 Charakteristiky vazeb délka běžné kovalentní vazby: pm, běžná energie kovalentní vazby ~400 kj/mol délka m energie kj.mol -1 délka m energie kj.mol -1 C-H N-H C-C N-N C=C N=N C C P-H C-F O-H C-Cl S-H C-Br Si-H C-I Si-F C-N Si-Cl C=N Si-Br C-O Si-I C=O C-Hg

44 Atkins Homonukleární dvouatomové mol.

45 kombinují se orbitaly s podobnou energií Heteronukleární molekuly H σ* 1s _ n 2p x 2p y 2p z F + σ S = 0, nulový překryvový integrál +

46 Atkins Elektronické stavy molekul Elektrony obsazují molekulové orbitaly (σ, σ*, π, π*, n ) Lze je měřit fotoelektronovou spektroskopií

47 měří prvkové složení, empirický vzorec, chemický a elektronický stav prvků v materiálu (měření vyžaduje velmi vysoké vakuum UHV) XPS

48 Atkins 13 UV/VIS spektra molekul Excitace elektronů UV/VIS fotony Wozniak B., Dera J. (2007). Atmospheric and Oceanographic Sciences Library. New York: Springer Science+Business Media. LLC. ISBN

49 Atkins UV/VIS Spektroskopie I 0 I T λ = I λ I 0,λ transmitance di λ = κ λ ci λ dl di λ I λ = κ λ cdl, I I 0 di λ I λ = κ λ c 0 L dl ln I λ I 0,λ = κ λ cl, log I λ I 0,λ = ε λ cl, logt λ = A λ = ε λ cl A absorbance Lambertův- Beerův zákon ln(10)ε λ = κ λ

50 Atkins UV/VIS Spektrum absorbance koncentrace vlnová délka (nm)

51 Atkins Lambertův- Beerův zákon krystalová violeť ε(591nm) dm 3.mol -1.cm -1 absorbance y = 65523x R 2 = y = 15928x R 2 = ε(303nm) dm 3.mol -1.cm E E E E E E E-05 Koncentrace (mol/l) vypočteno lineární regresí

52 Atkins 13 UV/VIS spektra molekul Spektra jsou spojitá ne čarová jako u atomů Wozniak B., Dera J. (2007). Atmospheric and Oceanographic Sciences Library. New York: Springer Science+Business Media. LLC. ISBN

53 Atkins 8.2, 8.3 Molekuly mají vibrační a rotační stavy Stupně volnosn 3N (počet atomů/jader) 3 translační (v osách x, y, z) 3 rotační (pro lineární 2 rotační) 3N- 6 (3N- 5 pro lineární) vibračních stupňů Vibrační o rotační stavy jsou kvantované Harmonický oscilátor Rigidní rotor! E n = n + 1 $ # &hc ν, n = 0, 1... E " 2 % J = J ( J +1)hcB, J = 0, 1... vibrační frekvence vibrační kvantové číslo rotační kvantové číslo rotační konstanta E 0 = 1 2 hc ν Energie základní vibrační hladiny Energie základní rotační hladiny = 0 E n+1 E n = hc ν hladiny jsou ekvidistantní

54 Atkins 12 Rotačně- vibrační struktura Vyšší vibrační hladiny nejsou ekvidistantní - anharmonicita E 0 = 1 2 hc ν disociační energie vazby

55 McQuarrie, Simon: Physical Chemistry, A Molecular Approach Rotační konstanta Vibrační frekvence vzdálenost energie

56 Atkins 13.2 Osud elektronické excitační energie Jablonskiho diagram (monomolekulární relaxační procesy) Při excitaci se nemění spin a geometrie (Franck- Condonův princip, vernkální přechod) Emisní spektra vykazují červený posun Fluorescence kratší dosvit než fosforescence (spinově zakázaný přechod)

57 NMR rotace vibrace elektronové přechody XPS

58 Polarizované světlo Atkins

59 Polarimetrie Cirkuální dichroismus (CD)

60 Plocha potenciální energie (PES) Atkins

61 Atkins Plocha potenciální energie (PES) energencky minimální reakční cesta katalýza kinencky/termodynamicky řízený děj Chemie turistika po hyperplochách

62 Atkins obr Reakční koordináta A geometric parameter that changes during the conversion of one (or more) reactant molecular ennnes into one (or more) product molecular ennnes and whose value can be taken for a measure of the progress of an elementary reacnon (for example, a bond length or bond angle or a combinanon of bond lengths and/or bond angles; it is somenmes approximated by a non- geometric parameter, such as the bond order of some specified bond). (IUPAC Gold Book)

63 Individuální reakce ne každá reakce je produknvní při excitaci přecházíme na jiný PES jiný tvar jiná chemie fotochemie

64 Atkins F3 Skupenství hmoty pevné, kapalné, plynné plazma, kvark- gluonové plazma (kvagma), Bose- Einsteinův kondenzát tání pevná látka kapalina tuhnuu plyn ionizace deionizace

65 Plyny Atomární (He, Ne ) Jaderné stavy (při chemické změně se nemění) Elektronické stavy (za norm. podmínek v základním stavu) Jen translační pohyb Molekulární Translační, rotační a vibrační stavy

66 Ideální plyn Idealizace - nekonečně stlačitelný (žádný objem), bez interakcí Každá čásnce plynu má svou rychlost/kin. energii E k (liší se, řídí se rozdělením )

67 Atkins 1.2 Reálný plyn Konečně stlačitelný (má objem) Mezi čásncemi působí mezimolekulové interakce

68 Atkins 17.2 Mezimolekulové interakce Původ není v kovalentních vazbách (nekovaletní interakce) Interakce permamentních elektrostanckých polí (Coulombická interakce) Interakce permanentního el. stat. pole s indukovaným polem (indukční, polarizační interakce) Interakce fluktuujících elektronových hustot (disperzní interakce, Londonovy síly) Repulze v důsledku překryvu el. obalů

69 vdw molekula 3 H 2 vs. 1 H 2 charakter. 1 H 2 ( 1 Σ g+ ) 3 H 2 ( 3 Σ u+ ) D (pm) E D kj/mol Multipl. sp. singlet triplet

70 Projevy nekovalentních interakcí skoro všude okolo nás Jouleův- Thomsonův efekt, existence kapalin, existence molekulových krystalů Vodíkové můstky, stabilizace a určovaní tvarů biomolekul, rozpoznávání substrátů Mezifázové jevy adsorpce Membrány Praní micelární solubilizace

71 Atkins F4, 17.3 Kapaliny Nemají pevný tvar Jsou téměř nestlačitelné Hovoříme o kondenzované fázi Jednotlivé ennty (např. molekuly) se přemisťují - difúze Nemají pravidelnou vnitřní struktur

72 Vnitřní struktura lze popsat pomocí radiální distribuční funkce Struktura kapalin

73 RDF Figure 1. Shape of the radial distribunon funcnon g(r) for liquid sodium (in arbitrary units): (a) parncle distribunon as a funcnon of the distance r, (b) number of parncles in a thin spherical layer as a funcnon of the distance r. The do ed line indicates the distribunon of molecules in the absence of order in their arrangement (a gas). The verncal line segments are the posinons of atoms in crystalline sodium; the numbers on them are the number of atoms in the corresponding coordinanon spheres (the so- called coordinanon numbers).

74 Atkins Transportní vlastnosn Tok veličina popisující průtok nějaké vlastnosn látky danou plochou, během daného čas. intervalu dělený obsahem této plochy a čas. Intervalem Difuze přenos hmoty v důsledku konc. gradientu Vedení tepla přenos energie v důsl. gradientu teplot Viskozita přenos hybnosn v důsl. gradientu rychlosn

75 Atkins Difuze 1. Fickův zákon, D je difuzní koeficient J m = D dc dx Viskozita η je koeficient viskozity - viskozita J x = η dv x dx

76 Atkins Viskozita Viskozita závisí na teplotě, EA aknvační energie viskozního toku η e E A /RT η = kg m 1 s 1

77 Atkins Měření viskozity Viskozimetry, rheometry Ubbelohdeho Höpplerův

78 Atkins 19 Pevné látky Mají stálý tvar Amorfní Hranice kapalina/amorfní látka není ostrá sklo, asfalt Krystalické Mají periodickou vnitřní strukturu pozor na kvazikrystaly Uspořádaná struktura ale ne periodická Postrádá translační symetrii

79 čásnce kmitají kolem rovnovážných poloh Krystaly

80 Atkins Difrakce RTG záření na monokrystalu el. den. map Molecular structure is fi ed to the EDM.

81 Elektronová struktura pevných látek Atkins

82 Elektronová struktura pevných látek Atkins

83 Atkins Pásová struktura Band gap do 2-3 ev

84 Kvantové tečky

Soubory (atomů) molekul

Soubory (atomů) molekul Soubory (atomů) molekul H 2 O M r = 18,015 M h = 18,015 g/mol V = ρ.m, ρ 25 C = 0,99710 g/cm 3 1 mol: m = 18,015 g, V = 17,963 cm 3 N = n.n A, N A = 6,02214129(27) 10 23 mol 1 1 mol: N = 6,022 10 23 molekul

Více

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH VII. Spektroskopie a fotochemie Karel Berka Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Fyzikální chemie karel.berka@upol.cz Spektroskopie Analýza světla Excitované Absorbované

Více

Struktura atomů a molekul

Struktura atomů a molekul Struktura atomů a molekul Obrazová příloha Michal Otyepka tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Úvod Dokument obsahuje všechny obrázky tak, jak jsou uvedeny ve druhém vydání skript Struktura atomů

Více

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Hvězdy zblízka Složení hvězdy Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Plazma zcela nebo částečně ionizovaný plyn,

Více

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA -2014 ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE ACH/IM 1 Absorpce záření ve Vis oblasti Při dopadu bílého světla na vzorek může být záření zcela odraženo

Více

Relativistická dynamika

Relativistická dynamika Relativistická dynamika 1. Jaké napětí urychlí elektron na rychlost světla podle klasické fyziky? Jakou rychlost získá při tomto napětí elektron ve skutečnosti? [256 kv, 2,236.10 8 m.s -1 ] 2. Vypočtěte

Více

Ideální krystalová mřížka periodický potenciál v krystalu. pásová struktura polovodiče

Ideální krystalová mřížka periodický potenciál v krystalu. pásová struktura polovodiče Cvičení 3 Ideální krystalová mřížka periodický potenciál v krystalu Aplikace kvantové mechaniky pásová struktura polovodiče Nosiče náboje v polovodiči hustota stavů obsazovací funkce, Fermiho hladina koncentrace

Více

Základy fyzikálněchemických

Základy fyzikálněchemických Základy fyzikálněchemických metod Fyzikálně-chemické metody optické metody elektrochemické metody separační metody kalorimetrické metody radiochemické metody ostatní metody Optické metody Oko je citlivé

Více

Hranolový spektrometr

Hranolový spektrometr Hranolový spektrometr a vodíkové spektrum Ú k o l y 1. Okalibrujte hranolový spektro.. Určente vlnové délky spektrálních čar vodíkové výbojky. 3. Určente kvantové elektronové přechody v atomu vodíku. 4.

Více

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Nukleární magnetická rezonance (NMR) Nukleární magnetická rezonance (NMR) Nukleární magnetické rezonance (NMR) princip ZDROJ E = h. elektro-magnetické záření E energie záření h Plankova konstanta frekvence záření VZOREK E E 1 E 0 DETEKTOR

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony atom jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony molekula Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti seskupení alespoň dvou atomů

Více

Stavba atomů a molekul

Stavba atomů a molekul Stavba atomů a molekul Michal Otyepka V prezentaci jsou použity obrázky z řady zdrojů, které nejsou důsledně citovány, tímto se všem dotčeným omlouvám. Vidět znamená věřit Úvod l cíle seznámit studenty

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ) Stěny černého tělesa mohou vysílat záření jen po energetických kvantech (M.Planck-1900). Velikost kvanta energie je E = h f f - frekvence záření, h - konstanta Fotoelektrický jev (FJ) - dopadající záření

Více

1 Tepelné kapacity krystalů

1 Tepelné kapacity krystalů Kvantová a statistická fyzika 2 Termodynamika a statistická fyzika) 1 Tepelné kapacity krystalů Statistická fyzika dokáže vysvětlit tepelné kapacity látek a jejich teplotní závislosti alespoň tehdy, pokud

Více

4.3. Kvantové vlastnosti elektromagnetického záření

4.3. Kvantové vlastnosti elektromagnetického záření 4.3. Kvantové vlastnosti elektromagnetického záření 4.3.1. Fotony, fotoelektrický a Comptonův jev 1. Klasifikovat obor kvantová optika.. Popsat foton a jeho vlastnosti jako kvantum energie elektromagnetického

Více

Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak.

Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak. Referát z Fyziky Detektory ionizujícího záření Vypracoval: Valenčík Dušan MVT-bak. 2 hlavní skupiny detektorů používaných v jaderné a subjaderné fyzice 1) počítače interakce nabitých částic je převedena

Více

Repetitorium chemie VIII. (2014)

Repetitorium chemie VIII. (2014) Repetitorium chemie VIII. (2014) Moderní metody analýzy organických látek se zastávkou u Lambert-Beerova zákona a odhalení tajemství Bradforda/Bradfordové Odhalení tajemství: Protein Concentration Determination

Více

Molekuly 1 21.09.13. Molekula definice IUPAC. Proč existují molekuly? Molekuly. Kosselův model. Představy o molekulách. mezi atomy vzniká vazba

Molekuly 1 21.09.13. Molekula definice IUPAC. Proč existují molekuly? Molekuly. Kosselův model. Představy o molekulách. mezi atomy vzniká vazba C e l k o v á e n e r g i e 1.09.13 Molekuly 1 Molekula definice IUPAC l elektricky neutrální entita sestávající z více nežli jednoho atomu. Přesně, molekula, v níž je počet atomů větší nežli jedna, musí

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

OPTICKÉ METODY. NESPEKTRÁLNÍ při interakci nedochází k výměně energie

OPTICKÉ METODY. NESPEKTRÁLNÍ při interakci nedochází k výměně energie OPTICKÉ METODY OM OPTICKÉ METODY Identifikace a kvantifikace sloučenin (organických i anorganických) na základě interakce elektromagnetického záření a hmoty Základní rozdělení optických metod: NESPEKTRÁLNÍ

Více

postaven náš svět CERN

postaven náš svět CERN Standardní model elementárních částic a jejich interakcí aneb Cihly a malta, ze kterých je postaven náš svět CERN Jiří Rameš, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Czech Teachers Programme, CERN, 3.-7. 3. 2008

Více

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 4: Balmerova série vodíku. Abstrakt

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 4: Balmerova série vodíku. Abstrakt FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření:.. 00 Úloha 4: Balmerova série vodíku Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek:. ročník,. kroužek, pondělí 3:30 Spolupracovala: Eliška Greplová

Více

37 MOLEKULY. Molekuly s iontovou vazbou Molekuly s kovalentní vazbou Molekulová spektra

37 MOLEKULY. Molekuly s iontovou vazbou Molekuly s kovalentní vazbou Molekulová spektra 445 37 MOLEKULY Molekuly s iontovou vazbou Molekuly s kovalentní vazbou Molekulová spektra Soustava stabilně vázaných atomů tvoří molekulu. Podle počtu atomů hovoříme o dvoj-, troj- a více atomových molekulách.

Více

2. 1 S T R U K T U R A A V L A S T N O S T I A T O M O V É H O J Á D R A

2. 1 S T R U K T U R A A V L A S T N O S T I A T O M O V É H O J Á D R A 2. Jaderná fyzika 9 2. 1 S T R U K T U R A A V L A S T N O S T I A T O M O V É H O J Á D R A V této kapitole se dozvíte: o historii vývoje modelů stavby atomového jádra od dob Rutherfordova experimentu;

Více

IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE

IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE Úvod Ramanova spektrometrie je metodou vibrační molekulové spektrometrie. Za zakladatele této metody je považován indický fyzik Čandrašékhara

Více

13. Spektroskopie základní pojmy

13. Spektroskopie základní pojmy základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 20. říjen 202 Název zpracovaného celku: ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU Leukippos, Démokritos (5. st. př. n. l.; Řecko).

Více

Elektrické vlastnosti pevných látek

Elektrické vlastnosti pevných látek Elektrické vlastnosti pevných látek elektrická vodivost gradient vnějšího elektrického pole vyvolá přenos náboje volnými nositeli (elektrony, díry, ionty) měrná vodivost = e n n e p p [ -1 m -1 ] Kovy

Více

Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studiu na Fakultě chemicko-inženýrské v akademickém roce 2015/2016

Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studiu na Fakultě chemicko-inženýrské v akademickém roce 2015/2016 Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studiu na Fakultě chemicko-inženýrské v akademickém roce 2015/2016 1. Průběh státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujících magisterských

Více

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami Aplikovaná optika Optika Geometrická optika Vlnová optika Kvantová optika - pracuje s čistě geometrickými představami - zanedbává vlnovou a kvantovou povahu světla - elektromagnetická teorie světla -světlo

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Sestavte tabulku: a) Do prvního sloupce

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ INTERAKCE

ELEKTROMAGNETICKÁ INTERAKCE ELEKTROMAGNETICKÁ INTERAKCE Základní informace Působení výběrové (na Q e 0) Dosah Symetrie IM částice nekonečný U(1) loc γ - foton Působení interakce: Elektromagnetická interakce je výběrová interakce.

Více

Prvek, nuklid, izotop, izobar

Prvek, nuklid, izotop, izobar Prvek, nuklid, izotop, izobar A = Nukleonové (hmotnostní) číslo A = počet protonů + počet neutronů A = Z + N Z = Protonové číslo, náboj jádra Frederick Soddy (1877-1956) NP za chemii 1921 Prvek = soubor

Více

Teorie Molekulových Orbitalů (MO)

Teorie Molekulových Orbitalů (MO) Teorie Molekulových Orbitalů (MO) Kombinace atomových orbitalů na všech atomech v molekule Vhodná symetrie Vhodná (podobná) energie Z n AO vytvoříme n MO Pro začátek dvouatomové molekuly: H 2, F 2, CO,...

Více

Barva produkovaná vibracemi a rotacemi

Barva produkovaná vibracemi a rotacemi Barva produkovaná vibracemi a rotacemi Hana Čechlovská Fakulta chemická Obor fyzikální a spotřební chemie Purkyňova 118 612 00 Brno Barva, která je produkována samotnými vibracemi je relativně mimořádná.

Více

Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory

Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory TECHNIKA, spol. s r. o. Rehabilitace Fyzioterapie Balneo Servis zdravotnické techniky Dermatologie Provádíme periodické bezpečnostně Gynekologie, Urologie technické kontroly (BTK) zdravotnických Chirurgie,

Více

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz

Více

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov Zeemanův jev Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov 1 Abstrakt Při tomto experimentu jsme zopakovali pokus Pietera Zeemana (nositel Nobelovy ceny v roce 1902) se

Více

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ;   (c) David MILDE, SEKTRÁLNÍ METODY Ing. David MILDE, h.d. Katedra analytické chemie Tel.: 585634443; E-mail: david.milde@upol.cz (c) -2008 oužitá a doporučená literatura Němcová I., Čermáková L., Rychlovský.: Spektrometrické

Více

L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami.

L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami. L A S E R Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami Stimulovaná emise Princip laseru Specifické vlastnosti laseru jako zdroje

Více

ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE

ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE VĚDOU A TECHNIKOU KE SPOLEČNÉMU ROZVOJI DODATEK PŘESHRANIČNÍ LETNÍ ŠKOLA VĚDY A TECHNIKY ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC FOND MIKROPROJEKTŮ 1.

Více

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ Kurz praktické NMR spektroskopie 10. - 12. říjen 2011, Praha ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY NMR ROZTOKŮ A KAPALIN Jana Svobodová Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Bruker 600 Avance III PŘÍSTROJOVÉ

Více

Kam kráčí současná fyzika

Kam kráčí současná fyzika Kam kráčí současná fyzika Situace před II. světovou válkou Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie velkého

Více

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie je klinický obor využívající účinků ionizujícího záření v léčbě jak zhoubných, tak nezhoubných nádorů

Více

Řešené úlohy ze statistické fyziky a termodynamiky

Řešené úlohy ze statistické fyziky a termodynamiky Řešené úlohy ze statistické fyziky a termodynamiky Statistická fyzika. Uvažujme dvouhladinový systém, např. atom s celkovým momentem hybnosti h v magnetickém ) ) poli. Bázové stavy označme = a =, první

Více

Měření výstupní práce elektronu při fotoelektrickém jevu

Měření výstupní práce elektronu při fotoelektrickém jevu Měření výstupní práce elektronu při fotoelektrickém jevu Problém A. Změřit voltampérovou charakteristiku ozářené vakuové fotonky v závěrném směru. B. Změřit výstupní práci fotoelektronů na fotokatodě vakuové

Více

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1.

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1. S použitím modelu volného elektronu (=částice v krabici) spočtěte vlnovou délku a vlnočet nejdlouhovlnějšího elektronového přechodu u molekuly dekapentaenu a oktatetraenu. Diskutujte polohu absorpčního

Více

5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu

5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu 5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu Cíle úlohy: Cílem této úlohy je seznámení se s lineárním absorpčním koeficientem a jeho závislostí na tlaku vzduchu a použitých stínících

Více

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření. FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 FYZIKA MIKROSVĚTA Kvantové vlastnosti světla (str. 241 257) Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem

Více

Infračervená spektroskopie

Infračervená spektroskopie Infračervená spektroskopie 1 Teoretické základy Podstatou infračervené spektroskopie je interakce infračerveného záření se studovanou hmotou, kdy v případě pohlcení fotonu studovanou hmotou mluvíme o absorpční

Více

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Světlo jako částice Kvantová optika se zabývá kvantovými vlastnostmi optického

Více

Pro zředěné roztoky za konstantní teploty T je osmotický tlak úměrný molární koncentraci

Pro zředěné roztoky za konstantní teploty T je osmotický tlak úměrný molární koncentraci TRANSPORTNÍ MECHANISMY Transport látek z vnějšího prostředí do buňky a naopak se může uskutečňovat dvěma cestami - aktivním a pasivním transportem. Pasivním transportem rozumíme přenos látek ve směru energetického

Více

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metody spektrální Metody molekulové spektroskopie UV-vis oblast Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Absorpční spektro(foto)metrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS)

Více

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda 1 Úvod Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda V této úloze se zaměříme na měření parametrů kladného sloupce doutnavého výboje, proto je vhodné se na

Více

Překryv orbitalů. Vznik vazby překryvem orbitalů na dvou různých atomech A, B Obsazeno dvojicí elektronů Ψ = Ψ A Ψ Β

Překryv orbitalů. Vznik vazby překryvem orbitalů na dvou různých atomech A, B Obsazeno dvojicí elektronů Ψ = Ψ A Ψ Β Překryv orbitalů Vznik vazby překryvem orbitalů na dvou různých atomech A, B Obsazeno dvojicí elektronů Ψ = Ψ A Ψ Β Podmínky překryvu: Vhodná symetrie, znaménko vlnové funkce Vhodná energie, srovnatelná,

Více

Einsteinových. podle množství. dá snadno určit osud vesmíru tři možné varianty

Einsteinových. podle množství. dá snadno určit osud vesmíru tři možné varianty Známe už definitivní iti model vesmíru? Michael Prouza Klasický pohled na vývoj vesmíru Fid Fridmanovo řešení š í Einsteinových rovnic podle množství hmoty (a energie) se dá snadno určit osud vesmíru tři

Více

ESR, spinový hamiltonián a spektra

ESR, spinový hamiltonián a spektra ER, spnový hamltonán a spektra NMR k k získávání důležtých nformací o struktuře látky využívá gyromagnetckých vlastností atomových jader. Podobně ER (EPR) využívá k obdobným účelům gyromagnetckých vlastností

Více

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK Látky kteréhokoliv skupenství se skládají z částic. Prostor, který těleso zaujímá, není částicemi beze zbytku vyplněn (diskrétní struktura látek). Rozměry částic jsou řádově

Více

Born-Oppenheimerova aproximace

Born-Oppenheimerova aproximace Born-Oppenheimerova aproximace Oddělení elektronického a jaderného pohybu Jádra 2000 x těžší než elektrony elektrony kvantová chemie, popis systému (do 100 atomů) na základě vlastností elektronů (jádra

Více

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? FYZIKA na LF MU cvičná 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. kandela, sekunda, kilogram, joule B. metr, joule, kalorie, newton C. sekunda,

Více

PŮVOD BARVY U NEVODIČŮ A ČISTÝCH POLOVODIČŮ (KŘEMÍK, GALENIT, RUMĚLKA, DIAMANT)

PŮVOD BARVY U NEVODIČŮ A ČISTÝCH POLOVODIČŮ (KŘEMÍK, GALENIT, RUMĚLKA, DIAMANT) PŮVOD BARVY U NEVODIČŮ A ČISTÝCH POLOVODIČŮ (KŘEMÍK, GALENIT, RUMĚLKA, DIAMANT) Martin Julínek Ústav fyzikální a spotřební chemie, Fakulta chemická VUT v Brně Purkyňova 118, 612 00 Brno, e-mail: julinek@fch.vutbr.cz

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval:.Jakub Višňák... stud.sk.:... dne: 23.10.2006

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval:.Jakub Višňák... stud.sk.:... dne: 23.10.2006 Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum IV Úloha č. A 20 Název: Fourierovská infračervená spektroskopie Pracoval:.Jakub Višňák... stud.sk.:... dne: 23.10.2006 Odevzdal

Více

Dvourozměrná NMR spektroskopie metody

Dvourozměrná NMR spektroskopie metody Dvourozměrná NMR spektroskopie metody Marcela Strnadová 1D-NMR: experimentální FID je funkcí jediné časové proměnné - detekčního času t 2, spektrum získané Fourierovou transformací je funkcí frekvence

Více

FRANĚK A., FENDRYCHOVÁ K.: TEORIE STRUN, SUPERSTRUN A M-TEORIE

FRANĚK A., FENDRYCHOVÁ K.: TEORIE STRUN, SUPERSTRUN A M-TEORIE TEORIE STRUN, SUPERSTRUN A M-TEORIE Aleš Franěk, Kristýna Fendrychová 4. A, Gymnázium Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, 140 00, šk. rok 2005/2006 Abstrakt: Tento článek by měl přiblížit základní myšlenku

Více

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu Jaderná fyzika Zápisy do sešitu Vývoj modelů atomu 1/3 Antika intuitivně zavedli pojem atomos nedělitelná část hmoty Pudinkový model J.J.Thomson (1897) znal elektron a velikost atomu 10-10 m v celém atomu

Více

Mechanika zemin I 3 Voda v zemině

Mechanika zemin I 3 Voda v zemině Mechanika zemin I 3 Voda v zemině 1. Vliv vody na zeminy; kapilarita, bobtnání... 2. Proudění vody 3. Měření hydraulické vodivosti 4. Efektivní napětí MZ1_3 November 9, 2012 1 Vliv vody na zeminy DRUHY

Více

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Molekuly 2. Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem. Hybridizace. Hybridizace sp 3. Hybridizace

Molekuly 2. Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem. Hybridizace. Hybridizace sp 3. Hybridizace Molekuly 2 Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem u tříatomových molekul se uplatňuje směr vazby dvě atomové spojnice (vazby) svírají vazebný úhel O ybridizace MOLCAO se v empirických úvahách

Více

MIKROVLNNÁ SPEKTROSKOPIE RADIKÁLU FCO 2. Lucie Kolesniková

MIKROVLNNÁ SPEKTROSKOPIE RADIKÁLU FCO 2. Lucie Kolesniková MIKROVLÁ SPEKTROSKOPIE RADIKÁLU FCO 2 Lucie Kolesniková Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 E-mail: lucie.kolesnikova@vscht.cz

Více

Fotochemie: Jak to vidíme my a jak to vidí opice

Fotochemie: Jak to vidíme my a jak to vidí opice Fotochemie: Jak to vidíme my a jak to vidí opice Jak je již z názvu patrné, jedním z témat tohoto ročníku korespondenčního semináře ViBuCh bude fotochemie. Ještě předtím než se začneme zabývat tím, co

Více

Jiří Brus. (Verze 1.0.1-2005) (neupravená a neúplná)

Jiří Brus. (Verze 1.0.1-2005) (neupravená a neúplná) Jiří Brus (Verze 1.0.1-2005) (neupravená a neúplná) Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, Praha 6 - Petřiny 162 06 e-mail: brus@imc.cas.cz Transverzální magnetizace, která vykonává precesi

Více

Cvičení a úlohy z předmětu Obecná chemie

Cvičení a úlohy z předmětu Obecná chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Cvičení a úlohy z předmětu Obecná chemie Tomáš Loučka Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Cvičení a úlohy z předmětu Obecná chemie doc. Ing.

Více

Projekty do předmětu MF

Projekty do předmětu MF Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra optiky ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Projekty do předmětu MF Vypracoval: Miroslav Mlynář E-mail: mlynarm@centrum.cz Studijní program: B1701 Fyzika Studijní

Více

FYZIKÁLNÍ CHEMIE I: 2. ČÁST

FYZIKÁLNÍ CHEMIE I: 2. ČÁST Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta FYZIKÁLNÍ CHEMIE I: 2. ČÁST KCH/P401 Ivo Nezbeda Ústí nad Labem 2013 1 Obor: Klíčová slova: Anotace: Toxikologie a analýza škodlivin, Chemie

Více

Emisní spektrální čáry atomů. Úvod do teorie a dvě praktické aplikace

Emisní spektrální čáry atomů. Úvod do teorie a dvě praktické aplikace Emisní spektrální čáry atomů. Úvod do teorie a dvě praktické aplikace Ing. Pavel Oupický Oddělení optické diagnostiky, Turnov Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Praha Úvod Teorie vzniku a kvantifikace

Více

Radiobiologický účinek záření. Helena Uhrová

Radiobiologický účinek záření. Helena Uhrová Radiobiologický účinek záření Helena Uhrová Fáze účinku fyzikální fyzikálně chemická chemická biologická Fyzikální fáze Přenos energie na e Excitace molekul, ionizace Doba trvání 10-16 - 10-13 s Fyzikálně-chemická

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze

Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze Analýza směsí a kvantitativní NMR NMR spektrum čisté látky je lineární kombinací spekter jejích jednotlivých

Více

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ 215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ ÚVOD Reologie se zabývá vlastnostmi látek za podmínek jejich deformace toku. Reologická měření si kladou za cíl stanovení materiálových parametrů látek při

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Bobtnání dřeva Fyzikální vlastnosti dřeva Protokol č.3 Vypracoval: Pavel Lauko Datum cvičení: 24.9.2002 Obor: DI Datum vyprac.: 10.12.02 Ročník: 2. Skupina:

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

PLOCHA POTENCIÁLNÍ ENERGIE

PLOCHA POTENCIÁLNÍ ENERGIE PLOCHA POTENCIÁLNÍ ENERGIE Zero point energy - Energie nulového bodu Molekula o určitou část své energie nikdy nemůže přijít Tzv. Zbytková energie (ZPE) vnitřní energie molekuly, která je přítomna vždy

Více

Dekapling, koherentní transfer polarizace, nukleární Overhauserův jev

Dekapling, koherentní transfer polarizace, nukleární Overhauserův jev Dekapling Dekapling, koherentní transfer polarizace, nukleární Overhauserův jev Dekaplingem rozumíme odstranění vlivu J-vazby XA na na spektra jader A působením dalšího radiofrekvenčního pole ( ω X )na

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Jiøí Vlèek ZÁKLADY STØEDOŠKOLSKÉ CHEMIE obecná chemie anorganická chemie organická chemie Obsah 1. Obecná chemie... 1 2. Anorganická chemie... 29 3. Organická chemie... 48 4. Laboratorní cvièení... 69

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 8.4.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Fotoelektrický jev a Planckova konstanta

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 8.4.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Fotoelektrický jev a Planckova konstanta FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Petr Švaňa Ročník 1 Předmět IFY Kroužek Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Ladislav Šulák 25. 3. 2013 8.4.2013 Příprava Opravy Učitel

Více

Stavba atomu historie pohledu na stavbu atomu struktura atomu, izotopy struktura elektronového obalu atom vodíkového typu

Stavba atomu historie pohledu na stavbu atomu struktura atomu, izotopy struktura elektronového obalu atom vodíkového typu Stavba atomu historie pohledu na stavbu atomu struktura atomu, izotopy struktura elektronového obalu atom vodíkového typu obrázky molekul a Lewisovy vzorce molekul v této přednášce čerpány z: http://.chemtube3d.com/

Více

Zasedání OR FCH 27. ledna 2016 zápis

Zasedání OR FCH 27. ledna 2016 zápis Zasedání OR FCH 27. ledna 2016 zápis 1. Předseda OR (prof. Pekař) informoval o prodloužení akreditace. OR projednala související změny ve struktuře studijních předmětů konstatovala, že návrh z posledního

Více

Vzorce a tvary víceatomových molekul nekovů Lewisova teorie kyselin a bází

Vzorce a tvary víceatomových molekul nekovů Lewisova teorie kyselin a bází Vzorce a tvary víceatomových molekul nekovů Lewisova teorie kyselin a bází Lewisovy vzorce Teorie rezonance Teorie Lewisových kyselin a bází Tvary molekul pomocí teorie VSEPR ybridizace A Teploty tání

Více

Vlnění, optika a atomová fyzika (2. ročník)

Vlnění, optika a atomová fyzika (2. ročník) Vlnění, optika a atomová fyzika (2. ročník) Vlnění 1. Kmity soustav hmotných bodů (6 hod.) 1.1 Netlumené malé kmity kolem stabilní rovnovážné polohy: linearita pohybových rovnic, princip superpozice, obecné

Více

Chemická vazba. John Dalton Amadeo Avogadro

Chemická vazba. John Dalton Amadeo Avogadro Chemická vazba John Dalton 1766-1844 Amadeo Avogadro 1776-1856 Výpočet molekuly 2, metoda valenční vazby Walter eitler 1904-1981 Fritz W. London 1900-1954 Teorie molekulových orbitalů Friedrich und 1896-1997

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Univerzita Palackého v Olomouci. Sbírka příkladů z atomové a jaderné fyziky. Přírodovědecká fakulta. Katedra experimentální fyziky

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Univerzita Palackého v Olomouci. Sbírka příkladů z atomové a jaderné fyziky. Přírodovědecká fakulta. Katedra experimentální fyziky Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra experimentální fyziky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sbírka příkladů z atomové a jaderné fyziky Autor: Petr Smilek Studijní program: B1701 Fyzika Studijní

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ MOLEKULOVÁ FYZIKA 1

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ MOLEKULOVÁ FYZIKA 1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ MOLEKULOVÁ FYZIKA 1 Molekulové jevy v kapalinách ERIKA MECHLOVÁ OSTRAVA 2004 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzent: Prof.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA CHEMIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE STANOVENÍ ŽELEZA VE VODĚ SPEKTROFOTOMETRICKY Adéla Turčová Přírodovědná studia, obor Chemie se zaměřením na vzdělávání

Více

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

5. Měření výstupní práce elektronu při fotoelektrickém jevu

5. Měření výstupní práce elektronu při fotoelektrickém jevu 5. Měření výstupní práce elektronu při fotoelektrickém jevu Problém A. Změřit voltampérovou charakteristiku ozářené vakuové fotonky v závěrném směru. B. Změřit výstupní práci fotoelektronů na fotokatodě

Více