ČESKÁ REPUBLIKA. takto:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ REPUBLIKA. takto:"

Transkript

1 Ca 1/ ÚŘAD RADY.. 1 pro rozhlasové a televizní vysílání g^ L ČESKÁ REPUBLIKA Počet listů: Číslo jednací: R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Dany Černé a JUDr. Naděždy Treschlové v právní věci žalobce: CET 21 spol. sr.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 1078/5, IČ: , proti žalovanému: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Praha 2, Skřetova 44/6, zastoupen JUDr. Simonou Macáškovou, advokátkou se sídlem Praha 4, Přechodní 1600/11, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného správního orgánu ze dne , sp.zn. 2008/236/mac/CET, č.j. mac/6914/08, takto: I. Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílám ze dne , sp.zn. 2008/236/mac/CET, č.j. mac/6914/08, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. II. Žalovaný je povinen zaplatit Žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 2.000,-Kč ve lhůtě do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Odůvodnění Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného správního orgánu ze dne , sp.zn. 2008/236/mac/CET, č.j. mac/6914/08 (dále též napadené rozhodnutí), kterým mu byla uložena podle 60 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon Č. 231/2001 Sb.), za porušení povinnosti stanovené v 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož je provozovatel vysílání povinen bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševního utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, pokuta ve výši ,- Kč. K porušení povinnosti došlo dle výroku napadeného rozhodnutí tím, že žalobce dne od 19:30 hodin odvysílal na programu Nova pořad Televizní noviny, resp. reportáž o

2 pokračování 2 6 Ca 1/2009 napadení servírky v USA, ve kterém byly obsaženy opakující se záběry znázorňující násilné scény s tím, že konkrétní formy prezentace jsou obsaženy v odůvodnění rozhodnutí. Zároveň byla žalobci uložena povinnost nahradit náklady řízení. Pro případ, že by soud neshledal důvody pro zrušení napadeného rozhodnutí, žalobce navrhl, aby soud od uložené pokuty upustil, popř. ji výrazným způsobem snížil. Žalobce v podané žalobě uvedl, že byl zkrácen na svých právech v důsledku nezákonnosti napadeného rozhodnutí i vad řízení. V prvním žalobním bodu namítl, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné, a to pro nedostatek důvodů. V této souvislosti poukázal na to, že z výroku rozhodnutí nelze dovodit, jakým způsobem se žalobce dopustil porušení povinnosti uvedené v 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. Dle názoru žalobce popis skutku, tak jak je ve výroku uveden, je natolik neurčitý a nepřesný, že může být zaměněn s jiným skutkem. Ve druhém žalobním bodu žalobce namítal, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné z hlediska neúplnosti správního spisu, který dle jeho názoru neobsahuje dostatek podkladů k tomu, aby mohlo být ve věci rozhodnuto. Poukázal na to, že ze spisu je nepochybné pouze to, že pořad byl odvysílán dne a napadené rozhodnutí bylo doručeno žalobci dne Dle názoru žalobce však obsah správního spisu ani jeho jednotlivé součásti vůbec neumožňují posoudit, zda nedošlo kprekluzi možnosti postihu v daném konkrétním případě. V této souvislosti poukázal na to, že v oznámení o zahájení správního řízení není uvedeno, zda žalovaný zahájil správní řízení z moci úřední nebo na základě stížnosti třetí osoby. Teprve při nahlížení do správního spisu žalobce zjistil, že v něm je založen materiál Analýza pořadu Televizní noviny, resp. reportáže o napadení servírky, odvysílané na programu Nova dne od 19:30 hodin". Uvedená analýza však neobsahuje datum zpracování ani kdo a kdy dal pokyn či podnět k jejímu zpracování. Žalobce žádal žalovaného dne o doplnění spisu o uvedené údaje, žalovaný však na uvedený návrh nereagoval. Žalobce dále poukázal na analýzu analytického odboru OT/450/08 ze dne pro zasedání Rady , kde na str. 2 chybí text, tudíž je neúplný. Žalobce tedy neměl možnost se k materiálu před vydáním správního rozhodnutí vyjádřit, neboť teprve dne byl vložen do správního spisu. Ve třetím žalobním bodu žalobce namítal, že skutkový stav věci, tak jak je popsán v napadeném rozhodnutí, je v rozporu se spisy a zjištěné chování je nesprávně právně posouzeno. V této souvislosti poukázal na to, že reportáž je třeba posuzovat ve všech jejích složkách, tedy obrazové, zvukové, vzít v úvahu způsob záběrů, komentáře redaktorů, komentáře při vstupu do studia a zejména pak zvážit veřejný zájem. Pokud tedy jsou posuzovány všechny složky reportáže, je nepochybné, že reportáž se nesestává pouze z obrazových záběrů, jejichž obsahem je napadání servírky, ale uvedené záběry jsou střídány se záběry na státního zástupce, obhájce a servírky. Žalobce tvrdí, že je zjevné, že použité záběry nejsou detailní a jsou rozmazané, a právě proto nelze souhlasit se žalovaným, že přispívají k surovosti, ale podle žalobce naopak na surovosti ubírají. Žalobce dále poukázal, že žalovanému nepřísluší hodnotit, zda reportáž má více či méně vypovídající zpravodajský charakter, jinak by totiž šlo o nedovolený zásah do ústavně zaručené svobody projevu žalobce. Závěr žalovaného, že odvysíláním předmětné reportáže došlo k porušení povinnosti uvedené v 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., dle názoru žalobce nemá oporu v provedeném dokazování, protože nešlo o zobrazení osoby vystavené těžkému tělesnému utrpení a už vůbec nešlo o zobrazení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, ani nešlo o zobrazení bezdůvodné.

3 pokračování 3 6 Ca 1/2009 Ve čtvrtém žalobním bodu žalobce namítal, že žalovaný překročil meze správního uvážení při ukládání pokuty a rozhodl v rozporu s provedenými důkazy. V této souvislosti poukázal na to, že základní kritéria, jimiž je žalovaný při ukládání pokut vázán, upravuje 61 odst. 2, 3 zákona č. 231/2001 Sb. Dle názoru žalobce žalovaný věc nesprávně právně posoudil, když dospěl k závěru, že jsou dány všechny zákonné podmínky. Pokud se jedná o kritérium povaha vysílaného pořadu (byť zákon takové kritérium vůbec nestanoví), vzal žalovaný v úvahu, že jde o pořad nej sledovanější a že, byť je pořad vysílán až od hodin, dívají se na pořad spolu s rodiči i děti. Žalobce má za to, že úvaha, zda se na pořad dívají rodiče nebo s rodiči i děti, jde nad rámec uvedeného zákonného kritéria. K hodnocení dalšího zákonného kritéria - míry zavinění provedeného žalovaným v odůvodnění napadeného rozhodnutí, kdy žalovaný uvedl, že žalobce měl možnost ovlivnit, zda reportáž zařadí do vysílání či zda ji bude jiným způsobem korigovat, a že je zcela v jeho rozhodnutí, zda zařadí reportáž, jejímž odvysíláním by mohl porušit zákonné ustanovení nebo ji nezařadit vůbec, žalobce uvedl, že je sice pravdou, že pořad Televizní noviny zařadil do vysílání vědomě a předmětnou reportáž zařadil do vysílání rovněž vědomě, ale namítal, že tak učinil ve veřejném zájmu, s cílem ukázat napadení osoby, když útočníkem je policista, byť k takové situaci došlo v USA. Dle názoru žalobce žalovaný vůbec při posuzování zavinění nevzal v úvahu, že šlo o záběry rozostřené, že byly vždy spojeny s komentářem redaktora, který chování policisty v žádném případě nezlehčoval. K hodnocení kritéria typu závadného vysílání ze strany žalovaného žalobce uvedl, že v žádném případě nemohl ovlivnit to, zda uvedená osoba byla bezdůvodně vystavena těžkému tělesnému utrpení či nikoli, uvedený šot převzal z mezinárodní zpravodajské sítě 3. tis. základě rádně uzavřené smlouvy, a nemohl tudíž vůbec vstupovat do uvedené scény. Dále žalobce uvedl, že pokud žalovaný při hodnocení závažnosti věci ořihlédl nouze k tomu že uvedená renortáž bvla odvvsílána v rámci znravodaiské relace Televizní oviny ted V v době kdv televizi sledují ještě děti je nutno poukázat na to že uvedenou skutečnost vzal žalovaný v úvahu již při hodnocení kritéria povaha vysílaného poradu ci nyní je bcr^ v úvahu opětovně, ačkoliv jde o posuzování zcela jiného kritéria. Dále má žalobce za to že skutečnost zda uvedenv nořad sleduií děti či nikoli nemá žádnv vvznam při posuzování uvedeného hlediska ve vztahu ke skutkové podstatě uvedeného správního deliktu a k ohiektn iehnž záimv ison uvedeným ustanovením chráněnv s tím že žalovanv žádsdůkaz: k tomuto asoektu sorávního uvážení nenrovedl Dále namítl že žalovanv vůbec nepřihlédl k postavení provozovatele vysílání na mediálním trhu se zřetelem kjeho nrlnnvčhnnsti vnři divárké veřeinosti v oblasti informací vvrhovv kulturv a záhavv a ani ve stručnosti neodůvodnil nroč k tomuto hledisku nenřihíédl V této souvislosti ooukázal na mrhkan ni NeiwšX snrávního soudu konkrétně na ieho rozsudek ze dne č i 8 As 17^2TO6 spravmno souau, Komaetne na jeno z/.,., j. V pátém žalobním bodu žalobce namítl, že nebyl předem upozorněn na porušení zákona ve smyslu ustanovení 59 zákona č. 231/2001 Sb., tudíž mu nebyla dána možnost před odvysíláním předmětné reportáže své jednání změnit, závadný stav napravit a vyhnout se uložení trestu. V této souvislosti poukázal na to, že z odůvodnění napadeného rozhodnutí vyplývá, že žalobce byl na porušení ustanovení 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. upozorněn rozhodnutím sp.zn. 2007/dzu/CET ze dne , a to na pořad Na vlastní oči - válečné sestry. Poukázal však na to, že uvedené rozhodnutí je ze dne , písemně vyhotovené a žalobci doručené dne , tedy více jak osm měsíců poté, co odvysílal předmětnou reportáž, za kterou mu byla uložena pokuta. Uvedené upozornění pak bylo dle názoru žalobce vydáno nezákonně, nebylo vůbec součástí správního spisu, ani nebylo zmiňováno v oznámení o zahájení správního řízení, tudíž se k němu mohl žalobce vyjádřit až v žalobě.

4 pokračování 4 6 Ca 1/2009 Žalovaný ve vyjádření k obsahu podané žaloby ze dne navrhl její zamítnutí. K námitce žalobce týkající se nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí pro nedostatek důvodů uvedl, že ve výroku rozhodnutí uvedl nezaměnitelně pořad, ve kterém byly odvysílány scény, které vyhodnotil jako scény bezdůvodně zobrazující osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost. Tímto pořadem byly Televizní noviny, resp. reportáž o napadení servírky v USA, odvysílaný dne na programu Nova. Dle názoru žalovaného se jedná o zcela přesně a nezaměnitelně určený pořad. Námitka žalobce, že se jedná o neurčitý popis, je účelová. Z odkazu je zřejmé, že se jedná o odvysílání konkrétního pořadu a v něm opakující se odvysílání násilných scén. Výrok napadeného rozhodnutí je dle názoru žalovaného srozumitelný i v odstavci 1, když tento odkazuje na konkrétní formy prezentace násilných scén v jeho odůvodnění. K žalobní námitce týkající se nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí z hlediska neúplnosti správního spisu žalovaný uvedl, že ze spisu je zřejmé, že k prekluzi dojít nemohlo. Žalovaný se o provinění žalobce dozvěděl na zasedání Rady dne , kde přijal usnesení o zahájení správního řízení zmoci úřední. To bylo žalobci doručeno dne O pokutě rozhodl žalovaný na svém 13. zasedání dne Rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne Z uvedené časové osy vyplývá, že žalovaný se o porušení zákona dozvěděl dne a o pokutě rozhodl , tedy v zákonem stanovené subjektivní lhůtě. Pokud se týká žalobcem namítané analýzy, žalovaný uvedl, že se jedná o analýzu provedenou zaměstnanci Úřadu Rady, konkrétně oddělení televize iako jednoho z nodkladů Dro rozhodnutí žalovaného Dalším z nodkladů bvl i obrazově-zvukový záznam pořadu též obsažený ve spise Neboť se jedná o analýzu prováděnou zaměstnanci postačovalo přesné určení čeho se takováto analýza týká K námitce žalobce, že se nemohl vyjádřit k dokumentu OT/450/08 ze dne žalovanv uvedl že se jednalo o materiál který v sobě shrnoval všechnv skutečnosti a podklady pro rozhodnutí žalovaného a to již po ukončení dokazování Jednalo se o materiál na základě něhož žalovaný mohl rozhodnout o uložení pokuty a všechny v něm obsažené oodkladv bvlv nřed ieho vvhotovením součástí snrávního snisn K námitre ýalnhce tvkaiírí se tvrzení že skutkový stav tak iak ie ponsán v napadeném rozhodnutí ^ Z ^ S a zjištěné chování ie nesorávně orávně Dosouzeno žalovanv uved1 že"iri roz^ování zda bvl žalobcem porušen zákon nřihlédl zeiména k obrazově zvukovému záznamu kterv zhlédl Jednání odvysílané v předmětném nořadu nak nonsal v odůvodnění m^íozm^m Celý nořad Dosoudil v ieho celistvosti a v odůvodnění tó^^c^sxsm d ] J?.Ji. d 0 Š ] Q k vvnovídací charakter ale hodnotil nouze tu scénv které s v ^ ZDŮSL tak%^ J D o m š e n í z á k o n a žalovaný m^om^r^j^t^^ I^^^Zvt^éZ^^íl^é mžení žež^ důkazv žalovaný uvedl ^ ^ M ^ ^ ^ ^ L \ o ^ f e S i ré c hodnocení novahv Dofadu tatos hodtotíkkr^účelovou K námitre 121 \^Zní žalovaný odkázal na r i ^ íáohz yenez nanari^ ntttmrt ritosí rtanovent^ ÍSSSfin řit^7fi7/sm JT^SS P " plp vj novinvle Hne 10 H Ti H 90 ^av^007 L nvnnh^e nl! cuzci v E Unoznrnřm' na'non^enívlkona h v n^1«!^ «^ ^ ^ 1?! ^ ^?Saneho ^Ik ňanadené^ podrobně a ^ss^^^^^i^f^^rt^^ J * J

5 pokračování 5 6 Ca 1/2009 Při ústním jednání u Městského soudu v Praze dne zástupkyně žalobce odkázala na důvody uvedené v žalobě a zdůraznila, že výrok napadeného rozhodnutí není úplný, v tomto směru odkázala na judikaturu Nejvyššího správního soudu, zejména na usnesení rozšířeného senátu. Dále poukázala na velký časový odstup od odvysílání pořadu do vydání napadeného rozhodnutí s tím, že z obsahu spisu je nezjistitelné, zda nedošlo k marnému uplynutí lhůty pro uložení pokuty. Zdůraznila, že žalovaný věc nesprávně právně posoudil, nevypořádal se všemi podmínkami a pojmy, tak jak jsou obsaženy v ustanovení 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. Má za to, že hodnocení neodpovídá skutečnému znění reportáže a že k naplnění této skutkové podstaty vůbec nedošlo. Dle názoru žalobce žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí neúplně uvážil o otázce výše pokuty. Poukázala na to, že před odvysíláním předmětného pořadu žalobce nebyl upozorněn ve smyslu 59 uvedeného zákona a pokud žalovaný uvádí dva další případy, kdy k upozornění došlo, stalo se tak až po odvysílání předmětného pořadu. Pro případ, že by soud dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána důvodně, navrhla, aby soud využil svého moderačního oorávnění neboť v daném nřínadě nebvl řádně unlatněn princip proporcionality pokuta neodpovídá prax, žalovaného kdy jiní provozovatelé isou i opakovaně upozorňováni na porušení zákona a k uložení sankcí žalovaný nepřistupuje Zástupkyně žalovaného odkázala na odůvodnění napadeného rozhodnutí a na písemné vyjádření k žalobě a zdůraznila, že vdaném případě je ve výroku rozhodnutí skutek nezaměnitelně vymezen, část pořadu, kterou došlo k naplnění skutkové podstaty, je velmi konkrétně označena. Pokud se jedná o otázku prekluze, uvedla, že je třeba vycházet z toho, že Rada rozhoduje a jedná jako kolektivní orgán, a proto lhůta pro uložení pokuty začala běžet v okamžiku, kdy věc byla projednána poprvé Radou jako kolektivním orgánem. Tímto okamžikem' se Rada jako kolektivní orgán mohla dozvědět o možném spáchání správního deliktu. V daném případě tedy roční lhůta začala běžet zasedáním Rady dne Dále uvedla, že z obsahu správního spisu i z napadeného rozhodnutí je možné jednoznačně dovodit, že k naplnění skutkové podstaty pro vytýkaný správní delikt došlo. Skutečnosti rozhodné pro posouzení věci jsou konkrétně v odůvodnění napadeného rozhodnutí popsány. Z obsahu spisového materiálu, který byl soudu předložen Žalovaným správním orgánem, byly zjištěny následující, pro rozhodnutí ve věci samé, podstatné skutečnosti: Dne bylo žalobci doručeno oznámení Žalovaného o zahájení správního řízení pro možné porušení ustanovení 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb kterého se žalobce mohl dopustit odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáže o napadení servírky v USA, dne od 19:30 hodin na programu Nova. V oznámení byla popsána předmětná reportáž a její hodnocení žalovaným. Závěrem žalovaný vyzval adresáta, aby se k věci písemně vyjádřil ve lhůtě do 30 dnů od doručení uvedené výzvy. Správní spis dále obsahuje vyjádření žalobce ze dne a , ve kterém navrhl zastavení správního řízení. Ve vyjádření učinil nesporným, že v oznámení uvedeném dni a čase odvysílal pořad Televizní noviny, v němž byla zařazena i reportáž pojednávající o napadení servírky v USA. Uvedl, že nešlo o bezdůvodné zobrazování vytýkaných záběrů, naopak jejich zobrazování bylo důvodné. Šlo o mimořádnou událost napadení osoby, útočníkem byl totiž policista, tedy ten, kdo má na pořádek dohlížet. Dle názoru žalobce je smyslem takovýchto reportáží a smyslem publikování takovýchto záběrů silný veřejný zájem jednak k vyšetření takovýchto událostí a jednak působit preventivně s tím, že spravedlnost platí pro všechny stejně. Dle názoru žalobce byl preventivní účinek zesílen přiřazením komentářů obsahujících odsudek takového jednání a odsudek snah bagatelizovat takové

6 pokračování 6 6 Ca 1/2009 jednání jen na pouhé přestupky. Žalobce namítl, že uvedené neostré záběry byly z průmyslové kamery, nebyl vidět ani detail obličeje ani těla ženy. Opakováním některých záběrů nechtěl žalobce dosáhnout rozšíření prostoru pro násilí, natož atraktivnímu, což vyplývá i z toho, že každý záběr byl spojen s odsuzujícím komentářem. Dále namítl, že již před odvysíláním reportáže zaznělo vhodné varování ze strany moderátorky Televizních novin Fialové. Dále poukázal na koncept celého pořadu, na časové uvedení pořadu a na to, že pořad Televizní noviny není pořadem určeným pro děti. Obsahem správního spisu je dále i materiál nazvaný Analýza pořadu Televizní noviny, resp. reportáže o napadení servírky, odvysílané na programu Nova dne od hodin" bez uvedení data, dále analýza analytického odboru OT 43/08 ze pro zasedání Rady dne a analýza analytického odboru OT 450/08 z pro zasedání Rady dne Rozhodnutím ze dne , sp.zn. 2008/236/mac/CET, č.j. mac/6914/08, byla žalobci uložena podle 60 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. pokuta ve výši ,- Kč za porušení 32 odst. 1 písm. f) uvedeného zákona, kterého se žalobce dopustil tím, že dne od 19:30 hodin odvysílal na programu Nova pořad Televizní noviny, resp. reportáž o napadení servírky v USA, ve kterém byly obsaženy opakující se záběry znázorňující násilné scény, s tím, že konkrétní formy prezentace obsahuje odůvodnění. V odůvodnění rozhodnutí žalovaný nejprve uvedl popis některých částí pořadu, resp. reportáže, tak jak byly uvedeny v analýze pořadu. K tomu poukázal na to, že předmětná reportáž by byla čistě zpravodajskou reportáží, kdyby se záběry v ní obsažené vykreslující brutální napadení servírky v jednom baru v USA zcela neodůvodněně neopakovaly. Reportáž se tak dostala do rozměrů, kdy opakování záběrů zcela neodpovídalo významu podávané informace ani obsažnosti reportáže. V této souvislosti žalovaný uvedl, že po zhlédnutí obrazově-zvukového záznamu a po posouzení analýzy záznamu pořadu spatřuje porušení ustanovení 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. v opakování brutálních scén. Poukázal na to, že ze záběru vyplývá, že útok byl brutální, útočník byl fyzicky lépe vybavený než jeho oběť. Na záběrech je jasně vidět průběh celého jednání. Záběry vyhlížejí velmi surově a tato surovost je ještě podtržena autentičností a realističností záběrů z průmyslové kamery. Celkový dojem umocňuje komentář moderátorky i zpravodaje, kteří používají slova okamžiky hrůzy" či naprosto děsivé". Reportáž je navíc koncipována tak, že po krátkých vyjádřeních některých zúčastněných osob se opětovně vrací předmětné záběry, čímž se zvyšuje celkový účinek, ale nezvyšuje se tím zpravodajská hodnota reportáže. Dle názoru žalovaného z provedené analýzy vyplývá, že odvysílání reportáže nemělo ani tak vypovídací zpravodajskou hodnotu, jako jejím odvysíláním byla snaha přitáhnout lidi k obrazovce a následně je šokovat. Opakovaná prezentace brutálního násilí se tak jeví jako samoúčelná. Závěrem svého hodnocení předmětného Dořadu resn reportáže žalovaný uvedl že analýza reportáže prokázala že opakovaným odvysíláním záběrů na zemi ležící ženy do které násilně kope a bhe ji muž a z celkového vyznění reportáže lze usuzovat že reportáž ukázala bezdůvodně zobrazovanou osobu vystavenou tělesnému utrpení, které snižuje lidskou důstojnost iak to předpokládá Dředmětné ustanovení zákona V další části odůvodnění žalovaný uvedl obsah vyjádření žalobce k oznámení o zahájení správního řízení o uložení pokuty a své stanovisko k tomuto vyjádření s tím, že uzavřel, že při hodnocení předmětného pořadu z hlediska možného porušení ustanovení 8 32 odst 1 nísm f) zákona č 231/2001 Sh dospěl k závěru že odvysíláním předmětného pořadu resp reportáže došlo k bezdůvodnému zobrazení osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo* duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstoinost neboť bvlv v renortáži onakovaně odvvsílánv scénv zobrazující brutální násilí páchané mužem na ženě která se zjevně nemohla adekvátně bránit.

7 pokračování 7 6 Ca 1/2009 V další části rozhodnutí žalovaný hodnotil splnění zákonných podmínek pro uplatnění sankce v mezích zákona č. 231/2001 Sb. Ohledně předchozího upozorněni podle 59 odst. 1 uvedeného zákona odkázal na upozornění na porušení 32 odst. 1 písm. f) uvedeného zákona vydaném žalobci dne pod sp.zn. 2007/387/dzu/CET, a to na pořad Na vlastní oči - válečné sestry. Při úvahách o výši pokuty podle odůvodnění napadeného rozhodnutí přihlédl žalovaný k povaze vysílaného pořadu (reportáž byla zařazena v hlavní zpravodajské relaci, která patří k nejsledovanějším programům, i když je pořad Televizní noviny vysílán až od 19:30 hodin, dívají se na pořad spolu s rodiči i děti), kmíře zavinění (provozovatel pořad ovlivňuje a kontroluje - do vysílání ho zařadil vědomě), k typu závadného vysílání, k rozsahu a dosahu vysílání (jedná se o televizní vysílání s celoplošnou působností) a k závažnosti věci, reportáž byla odvysílána v hlavní zpravodajské relaci v době, kdy televizi ještě sledují děti, jednalo se o záběry z průmyslové kamery, které jsou částečně rozostřené, jsou však v pořadu obsaženy a v kontextu celého pořadu je nutné je vyhodnotit jako závadné, způsobilé porušit zákonem danou povinnost). Pokud se jedná o hledisko finančního prospěchu účastníka řízení, ktomu žalovaný uvedl, že tato skutečnost neměla na stanovení výše pokuty vliv, neboť finanční prospěch nelze prokázat dostupnými důkazními prostředky. Městský soud v Praze na základě žaloby v rozsahu žalobních bodů, kterými je vázán ( 75 odst. 2 s.ř.s.), přezkoumal napadené rozhodnutí, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo. Při přezkoumávání rozhodnutí vycházel soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu ( 75 odst. 1 s.ř.s.), a dospěl k závěru, že žaloba byla podána důvodně. Podle ustanovení 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. provozovatel vysílám je povinen bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost. Podle ustanovení 60 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. pokutu ve výši od 5.000,- Kč do 2, ,- Kč Rada uloží provozovateli vysílání a provozovateli převzatého vysílání, pokud zařazuje do vysílání pořady, které bezdůvodně zobrazují umírající nebo lidy vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost. Podle ustanovení 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. jestliže provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo podmínky udělené licence, upozorní jej Rada na porušení tohoto zákona a stanoví mu lhůtu k nápravě. Dle odstavce 3 citovaného ustanovení dojde-li k nápravě ve stanovené lhůtě, Rada sankci neuloží. Podle ustanovení 61 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. při ukládání pokuty za porušení povinnosti podle tohoto zákona Rada přihlíží k povaze vysílaného programu, k postavení provozovatele vysílání a provozovatele převzatého vysílání na mediálním trhu se zřetelem kjeho odpovědnosti vůči divácké veřejnosti v oblasti informací, výchovy, kultury a zábavy. Dle odstavce 3 citovaného ustanovení Rada stanové výši pokuty podle závažnosti věci, míry zavinění a s přihlédnutím k rozsahu, typu a dosahu závadného vysílání a k výši případného finančního prospěchu. Podle ustanovení 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. pokutu Rada uloží do jednoho roku ode dne, kdy se dozvěděla o porušení povinnosti, nejdéle však do dvou let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Správní řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do tří

8 pokračování 8 6 Ca 1/2009 měsíců ode dne, kdy Radě byl doručen záznam vyžádaný podle 32 odst. 1 písm. j). Při ukládání pokut se postupuje podle správního řádu. V pátém žalobním bodu žalobce namítal, že nebyl předem upozorněn žalovaným na porušení zákona a nebyla mu tak dána příležitost napravit své jednání. V této souvislosti poukázal na to, že upozornění na porušení ustanovení 32 odst. 1 písm. f) zákona Č. 231/2001 Sb a to na pořad Na vlastní oči, reportáž Válečné sestry ze dne , sp.zn. 200/387/dzu/CET, zmíněné žalovaným v odůvodnění napadeného rozhodnutí, bylo vyhotoveno a žalobci doručeno , tedy více než osm měsíců poté, co odvysílal pořad Televizní noviny a v jeho rámci předmětnou reportáž. Při posuzování této námitky vycházel soud z judikatury Nej vyššího správního soudu v obdobných věcech (např. rozsudek č.j. 4 As 34/ , 4 As 13/ , 4 As 17/ ), kde se Nejvyšší správní soud vyjádřil k výkladu ustanovení 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. Z jeho závěrů vyplývá, že citované ustanovení upravuje institut tzv. opatření k nápravě, který předchází udělení sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem. Smyslem a účelem tohoto institutu je zajistit, aby provozovatel vysílání nebyl potrestán za deliktní jednání, jehož si nebyl vědom, tj. z procesního hlediska vzato, aby prvním úkonem vůči provozovateli nebylo oznámení o zahájení řízení o uložení pokuty za správní delikt. Tímto institutem se tak z obecného pohledu realizuje preventivní funkce správního trestání. Zákonodárce i na tomto místě dává prostor k dobrovolné nápravě závadného jednání provozovatele. Zákon nijak blíže nespecifikuje charakter upozornění" a ani nestanoví, do jaké míry musí být toto upozornění konkretizováno. Dle názoru Nejvyššího správního' soudu je třeba vnímat upozornění" v materiálním smyslu, tedy předáním informace o tom, že provozovatel porušuje povinnosti stanovené zákonem a že mu hrozí sankce. Nelze však dovozovat že by takové upozornění musel žalovanv činit u každé Jednotlivé skutkové nodstatv norušení téže zákonné novinnosti shledané u téhož provozovatele. Ve shodě s uvedeným právním názorem Nejvyššího správního soudu je třeba uvést, že podmínka předchozího upozornění zakotvená ustanovení 59 odst 1 a 3 zákona č 231/2001 Sb ie solněna tehdv ooakuie-li orovozovatel vvsílání deliktní jednání poté kdv mu bvlo upozornění na porušení povinnosti stanovené v konkrétním ustanovení zákona doručeno. Vdané věci je tedv rozhodující zda bvl žalobce ze stranv žalovaného před uložením pokuty na porušení totožné povinnosti stanovené zákonem předem unozorněn Jak vvnlvvá z odůvodnění nanadeného rozhodnutí Ca mezi účasřníkv není tato skutečnost'sporná) bvlo žalobci dne vvdáno upozornění na porušení ustanovení 6 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., a to za pořad Na vlastní oči reportáž Válečné sesťrv Za situace kdv bvlo žalovaným uvedené unozoměni vvdáno až noté křiv žalobce odvysílal pořad Televizní noviny a v ieho rámci předmětnou reportáž ie třeba ve shodě se shora uvedeným uvést že podmínka předchozího upozornění stanovená v 59 odst 1 zákona č 231/2001 Sb iako předpoklad pro uložení sankce nemohla být v daném případě splněna Jestliže tedv žalovaný, přes tuto skutečnost žalobci udělil XteHanorXd uvedené povinnosti učinil tak v rozporu se zákonem ( 59 odsí.i $3m^.mřmim S odkazem na shora uvedené důvody proto Městský soud v Praze podle ustanovení 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V něm bude žalovaný v souladu s ustanovením 78 odst. 5 s.ř.s. vycházet z právního názoru soudu zde uvedeného. Právě s ohledem na stanovisko soudu k uvedené otázce se soud již nezabýval dalšími skutkovými okolnostmi případu a důvodností dalších v tomto směru žalobcem uplatněných žalobních námitek, neboť jejich posouzení na závěru o nezákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí nemůže ničeho změnit. Ze stejného důvodu nepřistoupil soud ani k doplnění dokazování žalobcem navrženými důkazy (obrazově zvukovým záznamem předmětné reportáže a výslechem svědka Petra Mrzeny).

9 pokračování 9 6 Ca 1/2009 Nad rámec shora uvedeného považuje soud za potřebné vyjádřit se k námitce žalobce týkající se nemožnosti posouzení, zda nedošlo kprekluzi možnosti postihu v daném případě. Z obsahu správního spisu vyplývá, že dne se žalovaný na svém 2. zasedání rozhodl zahájit se žalobcem správní řízení pro možné porušení ustanovení 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. Dne bylo Žalobci doručeno oznámení o zahájení správního řízení ze dne , sp.zn. 2008/236/mac/CET, č.j. mac/1114/08, ve kterém byl žalobce informován o tom, že správní orgán se dle 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, rozhodl dne zahájit správní řízení pro možné porušení shora citovaného ustanovení! Výsledkem správního řízení bylo žalobou napadené rozhodnutí vydané dne Ve shodě správním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem v jeho rozsudku ze dne , č.j. 9 As 52/ , vyložil soud ustanovení 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. tak, že počátek běhu jednoroční subjektivní prekluzívní lhůty se v daném případě odvíjí ode dne , tj. ode dne, kdy se správní orgán jako kolektivní orgán rozhodl se žalobcem zahájit správní řízení pro možné porušení ustanovení 32 odst. 1 písm. f) uvedeného zákona. Napadené rozhodnutí proto bylo vydáno v rámci zákonné jednoroční subjektivní prekluzívní lhůty stanovené ustanovením 61 odst. 1 uvedeného zákona. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce byl ve věci úspěšný, proto mu přísluší právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení proti neúspěšnému žalovanému. Náhrada nákladů řízení představuje vdané věci žalobcem zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč. Poučení: Proti tomuto rozsudku 1 z e podat za podmínek uvedených v ustanovení 102 a nási. s.ř.s. u Městského soudu v Praze kasační stížnost, a to ve lhůtě do 2 týdnů po doručení tohoto rozhodnutí knejvyššímu správnímu soudu. Podle ustanovení 105 odst. 2 s.ř.s. stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. V Praze dne 12.května 2009 Za správnost vyhotovení: Marcela Brabcová,1 JUDr. Karla Cháberová, v.r. předsedkyně senátu

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014 Bankovní poplatky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 3. února 2011 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila ve věci

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Jaroslava Fenyka a Vojena Güttlera o ústavní stížnosti stěžovatelky

Více

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky Česká republika Ústavní soud NÁLEZ Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o ústavní

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Používání slov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O DISCIPLINÁRNÍM PŘESTUPKU NA VYSOKÉ ŠKOLE

VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O DISCIPLINÁRNÍM PŘESTUPKU NA VYSOKÉ ŠKOLE JUDr. Jana JURNÍKOVÁ, Ph.D. JUDr. Veronika KUDROVÁ, Ph.D. 1, Katedra správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O DISCIPLINÁRNÍM PŘESTUPKU NA VYSOKÉ ŠKOLE

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE ČÁST PRVNÍ DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY 1. článek Působnost disciplinárního řádu 1.1. Disciplinární řád ČJF stanovuje pravomoc disciplinárních orgánů a upravuje

Více

Trestně právní a správní zodpovědnost

Trestně právní a správní zodpovědnost Trestně právní a správní zodpovědnost Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. Rozlišujeme - trestní právo hmotné (materiální), které stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 15. října 2012 Sp. zn.: 5819/2011/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci záměru demolice nároží Václavského nám. a Opletalovy ul. v Praze A Obsah podnětu Dne 3. 11. 2011 se

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje

Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje zejména s ohledem na případnou ochranu osobnosti a osobních údajů zaznamenávaných osob Seznam použitých

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost

Více

ochrana práv dětí v konfliktu se zákonem v mezinárodněprávních dokumentech anna hofschneiderová blíže spravedlnosti!

ochrana práv dětí v konfliktu se zákonem v mezinárodněprávních dokumentech anna hofschneiderová blíže spravedlnosti! ochrana práv dětí v konfliktu se zákonem v mezinárodněprávních dokumentech anna hofschneiderová blíže spravedlnosti! ochrana práv dětí v konfliktu se zákonem v mezinárodněprávních dokumentech anna hofschneiderová

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC 2014 OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Zákonný podklad systematických návštěv... 3 1.2 Systematické návštěvy protialkoholních záchytných stanic...

Více