ZÁKLADY MATEMATIKY SÉRIE: URƒITÝ INTEGRÁL, APLIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY MATEMATIKY 2. 1. SÉRIE: URƒITÝ INTEGRÁL, APLIKACE"

Transkript

1 ZÁKLADY MATEMATIKY 2. SÉRIE: URƒITÝ INTEGRÁL, APLIKACE I. P íprvní úlohy. V této sérii pot ebujete znlost výpo t následujících úloh - otestujte si ji:. Vypo ítejte neur ité integrály: ) (x 2 x + ) 2 dx b) (x 2 + 2) x dx c) x + 3 d) 8 x(x 2 4) dx e) ( x + 2 x (2x + )( x) dx ) 2 dx f) x x 2 + 4x + 3 dx g) x + 3 x dx h) 3x dx i) 3x + 2 x 2 + x + dx j) (e x + e x ) 2 dx k) ( 3x)e x dx l) (x 3) 2 e 5x dx m) (ln x + ln 2 x) dx n) cos 2 x dx o) sin 3 x dx p) x 2 ln(x + ) dx r) e x cos x dx s) e 2x sin 3x dx 2. Ve stejném sou dnicovém systému znázorn te grfy funkcí, resp. k ivek; vy²et ete, zd tyto grfy ur ují omezenou ást roviny (znázorn te): ) y = 2x, y = 6 x, y = ; b) y = 2x, y = 6 x, x = ; c) y = x, y = 3x, x = ; d) y = x, y = 3x, y = ; e) x + y = 4, xy = ; f) y = 4 x 2, y = x 2 ; g) y 2 = x, x = 5; h) y = x 2, y 2 = x; i) y = x 2, y = x 3 ; j) y = 2x, y =, x = 8; k) y = e x, y = e x, y = 2; l) y = e 2x, y = e 2x, x = 4; m) y = e x, y = e 2x, x = 6; n) y = 2 x, y = 5, x = ; o) y = e x, x = 5, y =, x = ; p) y = ln x, y = ln 2 x; r) x 2 + y 2 = 2, x 2 + y 2 = 4, y = ; s) y = x, y = 2x, x 2 + y 2 = 4; t) x 2 + 2y 2 =, y =, x = ; u) x 2 + y 2 = 2, y 2 = x. II. Výpo et ur itého integrálu dné funkce n dném intervlu P edpokládejme, ºe funkce f(x) je pro x, b mírou zm ny n jké funkce F (x), tudíº pltí f(x) = df, nvíc funkce f(x) je v tomto intervlu, b spojitá. Pk dx celkovou zm nu veli iny F (x) pro hodnoty x mezi x =, x = b, tedy v intervlu, b, njdeme pomocí primitivní funkce f(x) k dné funkci f(x) (integrováním funkce f(x)) následným výpo tem rozdílu hodnot F (b) F (). Uvedený postup se nzývá výpo et ur itého integrálu dné funkce v dném intervlu zn í se jko f(x) dx ( teme: ur itý integrál funkce f(x) v mezích od po b); tudíº hodnot ur itého integrálu je reálné íslo, které po ítáme jko

2 f(x) dx = F (b) F (), p i emº F (x) je (n jká) primitivní funkce k funkci F (x) n uvedeném intervlu. Pouºíváme tké zápis f(x) dx = [F (x)] b = F (b) F (); tto formule se nzývá Newtonov Leibnizov formule n výpo et ur itého integrálu. Proto lze vytvo it následující tbulku jko nlogii k tbulce neur itých integrál : b π/2 π/2 π/2 π/2 x n dx = [ ] x n+ n + = n + k dx = k [x] b = k (b ) e x dx = [e x ] b = eb e cos x dx = [sin x] π/2 = sin x dx = [ cos x] π/2 = cos 2 x dx = 2 sin 2 x dx = 2 [x + sin x cos x]π/2 = π 4 [x sin x cos x]π/2 = π 4 Substitu ní metod n výpo et ur itého integrálu: g(u(x)) u (x) dx = u(b) u() g(t) dt; pouºijeme substituci do neur itého integrálu u(x) = t, u (x) dx = dt pk p i této substituci trnsformujeme tké meze: pro x = máme novou dolní mez t = u(), pro x = b je nová horní mez t = u(b). Ilustr ní p íkld: Po ítejme 8x(x 2 + ) 3 dx. e²ení. Kldeme substituci u = x 2 +, du = 2x dx trnsformujeme meze: dolní mez x = se trnsformuje n novou dolní mez u =, podobn horní mez x = n u = 2, proto 2 8x(x 2 + ) 3 dx = 4u 3 du = [u 4 ] 2 = 6 = 5. Metod per prtes n výpo et ur itého integrálu: u v dx = [u v] b u v dx. Ilustr ní p íkldy: v mezích); e x e x dx = [ x e x ] e x dx = e [e x ] = 2 e e ln x dx = [x ln x] e dx = e (e ) =. 2 + (kºdý len sou tu je

3 Ur itý integrál jko plo²ný obsh rovinné oblsti Jestliºe y = f(x) je nezáporná funkce, která je spojitá n uzv eném intervlu, b jestliºe jko O ozn íme rovinnou oblst ur enou grfem funkce pro x, b, osou o x svislými p ímkmi x =, x = b, pk plo²ný obsh A(O) (A jko plo²ný obsh - "re") oblsti O je ur en hodnotou ur itého integrálu A(O) = f(x) dx (jednotek plo²ného obshu). Kv li p ehledu ve výpo tu je vhodné zpst oblst O pomocí systému nerovností: pro sou dnice x, y bodu P [x, y] O máme x b, y f(x). Obecn : jestliºe y = f(x), y = g(x) jsou dv nezáporné funkce, ob spojité n uzv eném intervlu, b tkové, ºe pro v²echn x, b pltí g(x) f(x), pk plo²ný obsh A(O) rovinné oblsti O ur ené systémem nerovností x b, g(x) y f(x) je ur en hodnotou ur itého integrálu A(O) = (f(x) g(x)) dx (jednotek plo²ného obshu). Oblst O ur ují nyní grfy funkcí g(x), f(x) pro x, b, os o x svislé p ímky x =, x = b; její plo²ný obsh vypo ítáme jko rozdíl plo²ných obsh dvou oblstí, které ur ují funkce f(x), resp. g(x). ƒíslo - hodnotu ur itého integrálu m ºeme interpretovt jko plo²ný obsh ur ité rovinné oblsti tké v jiných souvislostech. Ilustr ní p íkld. Vypo ítejme plo²ný obsh rovinné oblsti ur ené obloukem prboly y = x 2 + 4x 3 osou o x. e²ení. Máme y = (3 x)(x ), proto integr ní meze jsou x =, x = 3; oblst O zpí²eme pomocí nerovností jko x 3, y (3 x)(x ): A(O) = 3 ( x 2 + 4x 3) dx = ] 3 [ x x2 3x = 4 3 (jednotek plo²ného obshu). Úlohy. Dráh rychlost. Ur itý objekt se pohybuje tk, ºe jeho rychlost po t minutách odte je v(t) = 5 + 2t + 3t 2 metr z minutu. Jká je velikost dráhy objektu v pr b hu 2. minuty? V pr b hu 4. minuty? 2. Dráh objektu - jko plo²ný obsh rovinné oblsti. Rychlost ur itého objektu v(x) v metrech z minutu se v pr b hu prvních 2 minut jeho pohybu m nil: od z átku pohybu (x = ) do 4. minuty byl v(x) =, 5x m/min, od 4. do. minuty byl konstntní v(x) = 2 m/min od. do 2. minuty byl v(x) =, 8x 6 m/min. Vypo ítejte, jk velkou dráhu v metrech ujel objekt ) z první 4 minuty; b) z 2 minut? Znázorn te grcky. 3

4 3. R st po tu obyvtel. Výzkumy ukzují, ºe x m síc odte populce ur ité oblsti roste mírou 3 + 5x 2/3 lidí z m síc. O kolik vzroste populce této oblsti v pr b hu následujících 8 m síc? Jestliºe se uvedený trend dále nezm ní, o kolik vzroste populce v pr b hu 27 m síc odte? 4. P íjem z výrobního z ízení. Ur ité výrobní z ízení p iná²í t let od instlce p íjem mírou f(t) = e,4t (v dolrech z rok). Vypo ítejte p íjem, který p inese z ízení ) z prvních 5 let, b) z prvních let jeho uºívání. Znázorn te p íjem grcky jko plo²ný obsh ur ité rovinné oblsti. 5. Výkonnost. Po t hodinách práce je prcovník ur ité továrny schopen vyprodukovt te,5t výrobk z hodinu. Jestliºe prcovník z íná prcovt v 8, hod., kolik výrobk vyrobí ) mezi 9,, hod., b) mezi, 2, hod.? 6. Výkonnost. Po t hodinách práce první prcovník ur ité dílny vyrábí rychlostí Q (t) = 6 2(t ) 2 výrobk z hodinu, ztímco druhý prcovník vyrábí rychlostí Q 2 (t) = 5 5t výrobk z hodinu. () Jestliºe ob prcovníci p i²li do práce v 8, hod., o kolik výrobk více vyrobí první prcovník ve 2, hod. ve srovnání s druhým prcovníkem? (b) Znázorn te e²ení úlohy () jko plo²ný obsh ur ité rovinné oblsti. 7. Biologie - r st. Ur itá kultur kvsinek roste rychlostí, 3e,t grm z hodinu. Vypo ítejte, jké celkové mnoºství kvsinek se vytvo í p i uvedeném r stu ) z první 2 hodiny, b) z prvních 5 hodin. Znázorn te tto mnoºství grcky jko plo²ný obsh rovinných oblstí. 8. T ºb ropy. Podle údj získných z první t i roky t ºby ropy v oblsti mnºment ropné spolo nosti odhduje, ºe t rok od z etí vrt bude rop z loºisk erpán mírou R(t) = t + + tisíc brel z rok, kde t 5. Vypo ítejte, kolik tisíc brel ropy vyt ºí spole nost ) z prvních 5 let t ºby; b) od 5. do. roku t ºby. Znázorn te grcky. 9. T ºb ropy. e²te p edchozí úlohu, jestliºe R(t) = t t , p i emº te t 25, pro ) prvních let t ºby, b) od 5. do 5. roku t ºby. Znázorn te.. Celková spot eb. V ur itém stát dopyt po benzínu roste exponenciáln mírou 5 procent z rok. Jestliºe spot eb v sou snosti jsou 4 miliony litr benzínu z rok, kolik benzínu se spot ebuje ve stát b hem následujících 3 let?. Spot eb energie. P edpokládejme, ºe v ur ité oblsti poptávk po rop roste exponenciáln mírou procent z rok. Jestliºe spot eb v sou snosti je 3 milion litr ropy z rok, kolik ropy se spot ebuje v této oblsti v pr b hu následujících let? 2. Zhromº ování prost edk fondu. Odhduje se, ºe t m síc odte rostou v d sledku kmpn médií nn ní p ísp vky do ur itého fondu mírou R(t) = 5e,2t dolr z m síc, ztímco výdje n tkovou kmp z stávjí podle p edpokld n konstntní mí e 676 dolr z m síc. () Kolik m síc bude kmp médií pro fond zisková? (b) Jký istý p íjem p inese kmp z období v ()? 4

5 (c) Interpretujte grcky znázorn te istý p íjem jko plo²ný obsh ur ité rovinné oblsti. 3. Zhromº ování p ísp vk n chritu. Odhduje se, ºe t týdn odte vzrostou nn ní p ísp vky n chritu mírou R(t) = 6537e,3t dolr z týden, ztímco n výdje chrity se musí vynkládt konstntní ástk 593 dolr z týden. () Kolik týdn bude zhromº ování p ísp vk pro chritu ziskové? (b) Jk vysoký istý výnos p inese zhromº ování p ísp vk z období v ()? (c) Interpretujte grcky znázorn te uvedený istý výnos jko plo²ný obsh ur ité rovinné oblsti. 4. Vypo ítejte ur ité integrály, interpretujte pomocí plo²ného obshu vhodné rovinné oblsti: ) xe x dx; b) π x sin x dx; c) π x 2 sin x dx; d) e ln x dx; e) e i) 2 m) x ln x dx; f) 2 x x 2 9 dx; g) 4 3 x 2 3x + 2 dx; h) x 2 + dx; 4 x 2 x dx; j) e + 2x x( + ln x) dx; k) x x 2 dx; l) 3 dx; x + x 2 x + 3 dx; n) 9 + x 2 2x dx 5. Plo²ný obsh trojúhelníku. Pomocí ur itého integrálu vypo ítejte plo²ný obsh trojúhelníku, který ur ují p ímky (znázorn te grcky): ) y = 4x, y =, x = 5; b) y = + 2x, y = x, x = 2; c) y = 2x, y = 6 x, y = ; d) y = 2x, y = 6 x, x = ; e) y = 4 x, y = 4 2x, 2y = 4 x. 6. Plo²ný obsh trojúhelníku. Pomocí ur itého integrálu vypo ítejte plo²ný obsh trojúhelníku ABC, jestliºe: ) A[, ], B[, 3], C[, 25]; b) A[, ], B[3, 2], C[3, 5]. Znázorn te. 7. Plo²ný obsh rovinné oblsti. Ur itým integrálem vypo ítejte plo²ný obsh rovinné oblsti ur ené pomocí grf k ivek (oblst znázorn te grcky): ) y = 6x x 2, y = ; b) y = x, y = x + 2 pro x 3; c) y =, y = sin x pro x π; d) y = ln x, y = pro x e; e) y = x 2 2x, y = x; f) y = x 2, y = x 2 /4, y =. (Pom ck pro f): vyuºijte symetrii oblsti.) 8. Plo²ný obsh rovinné oblsti. Ur itým integrálem vypo ítejte plo²ný obsh rovinné oblsti ur ené grfy k ivek (oblst znázorn te grcky): ) y = x 2, y 2 = x; b) y = x 2 x 6, y = x 2 + 5x + 4; c) y = x 3, y = 4x; d) y = 2x 3, y 2 = 4x; e) xy = 4, x + y = 5; f) y = x 2, y = x 3 ; g) y = x n, y =, x = ; h) y = x 2 3x + 2 os o x pro x, Dokºte, ºe pro integrovtelnou ) sudou funkci f(x) pltí f(x) dx = 2 f(x) dx; b) lichou funkci f(x) pltí f(x) dx = ; 5

6 c) spojitou periodickou funkci f(x) pltí (T je period funkce) +T f(x) dx = T f(x) dx. 2. Plo²ný obsh rovinné oblsti. Ur itým integrálem vypo ítejte plo²ný obsh rovinné oblsti, kterou ur ují grfy k ivek (oblst znázorn te grcky): ) y = cos x pro x π/2; b) y = sin x, y = cos x osou o x pro x π/2; c) y = sin x, y = cos x osou o y v. kvdrntu. 2. Plo²ný obsh rovinné oblsti. Ur itým integrálem vypo ítejte plo²ný obsh rovinné oblsti omezené grfy k ivek (oblst znázorn te grcky): ) y = e x, y = e x, x = ln 2; b) y = e x, y =, x =, x = ; c) y = ln x, y = ln 2 x; d) kruºnicí x 2 + y 2 = 8 prbolou y 2 = 2x; e) y = x 2, y = 2 + x St ední hodnot funkce. Vypo ítejte st ední hodnotu funkce v dném intervlu, b znázorn te grcky: ) f(x) = + x,,, resp., ; b) f(x) = x 2,,, resp., ; c) f(x) = x(2 x),, 2 ; d) f(x) = e x,, ; e) f(x) = sin x,, π ; f) f(x) = cos x,, π 2 ; g) f(x) = x 3 + x 2,, ; h) f(x) = ln x,, e. 23. St ední (pr m rná) hodnot ceny. Záznmy ukzují, ºe t m síc po. lednu ur itého roku cen dr beºe v lokální síti velkých prodejen byl P (t) =, 6t 2, 2t +, 2 dolr z kg. Ur ete pr m rnou cenu z kg dr beºe (znázorn te grcky) ) z první 3 m síce roku, b) z prvních 6 m síc roku. 24. St ední hodnot funkce - nn ní rezervy. Finn ní rezervy (v tisícech dolr ) ur ité spole nosti x m síc po. lednu ur itého roku jsou ur eny p ibliºn funkcí C(x) = + 2x x 2 ( x 2). Vypo ítejte st ední hodnotu nn ních rezerv (znázorn te grcky) v pr b hu ). tvrtletí, b) 2. tvrtletí, c). pololetí, d) celého roku. 25. Pr m rná rychlost. Rychlost objektu v(x) v metrech z minutu se v pr b hu prvních 2 minut pohybu m nil následovn : od z átku pohybu (x = ) do 4. minuty byl v(x) =, 5x m/min, od 4. do. minuty byl konstntní v(x) = 2 m/min od. do 2. minuty byl v(x) =, 8x 6 m/min. Vypo ítejte st ední hodnotu rychlosti objektu, t.j. pr m rnou rychlost (znázorn te grcky): ) z první 4 minuty; b) z prvních minut; c) z 2 minut; d) mezi min.; e) mezi min.; f) mezi. 2. minutou. 26. Dráh rychlost, pr m rná rychlost. Ur itý objekt se pohybuje tk, ºe jeho rychlost po uplynutí t sekund odte je v(t) = + t metr z sekundu. Jkou dráhu ujede objekt z prvních 5 sekund? Jká je jeho pr m rná rychlost z uvedených 5 sekund? 27. St ední hodnot funkce. ) Prol ºlbu klesá do hloubky h metr rovnom rn z obou strn tk, ºe jeho ²í k n povrchu je metr v hloubce h metr má ºlb ²í ku 6

7 b metr. Vypo ítejte st ední hloubku ºlbu. b) Prol (jiného) ºlbu má tvr prbolického úseku ²í ky hloubky h metr. Vypo ítejte st ední hloubku tohoto ºlbu. 28. St ední hodnot funkce - koncentrce látky. P i lék ském vy²et ení se do krevního ob hu pcient podává injek n ur itá kontrstní látk rovnom rn v pr b hu 2 minut. Koncentrce kontrstní látky (v miligrmech n litr) po t minutách je ur en p ibliºn jko C(t) = +, 5t 2 +, 25t 4, kde t 2. Vypo ítejte st ední hodnotu koncentrce v pr b hu ) prvních 3 sekund plikování injekce, b) první minuty, c) v pr b hu celých 2 minut plikování. Znázorn te grcky. 29. St ední hodnot funkce - stv zásob. Obchodník dostává dodávky po 2 kg ur itého zboºí. Zboºí se prodává rovnom rn mírou 3 kg z týden. Jestliºe nákldy n skldování zboºí jsou,2 centu n kg zboºí z týden, jké budou celkové nákldy obchodník n skldování zboºí z dl²ích 4 týdn? Znázorn te grcky. 3. St ední hodnot funkce - stv zásob. Ve skldu je uloºen zásob 6 kg ur ité suroviny, která odchází do výroby rovnom rn tímto zp sobem se zásob vy erpá práv z rok. Jký je pr m rný stv zásob ve skldu ) z první polovinu roku, b) z celý rok? Znázorn te grcky. 3. St ední hodnot funkce - stv zásob. Výrobce plstových výrobk dostává 45 blení pot ebné suroviny kºdých 3 dní; surovin se ve výrob spot ebuje nerovnom rn x dní po kºdé tkové dodávce je ve skldu f(x) = 45 x2 2 blení suroviny. ) Vypo ítejte st ední hodnotu zásob ve skldu; znázorn te grcky. b) Jestliºe nákldy n skldování blení suroviny jsou 2 centy z den, ur ete pr m rné denní nákldy n skldování. 32. St ední hodnot funkce - stv zásob. Obchod dostává kºdých 6 dní v jedné dodávce 6 krbic tletické obuvi; obuv se prodává nerovnom rn x dn po dodání je ve skldu f(x) = 6 2 5x krbic. Vypo ítejte st ední hodnotu zásob ve skldu; znázorn te grcky. 33. St ední hodnot funkce - stv zásob. Vypo ítejte v p edchozí úloze pr m rné denní nákldy n skldování, jestliºe nákldy n skldování jedné krbice jsou,5 centu. 34. St ední hodnot funkce - stv zásob. Velkoobchod dostává v jedné dodávce 2 blení ur itého druhu okolády kºdých 3 dní; okolád se prodává mloobchodník m rovnom rn tkovým zp sobem, ºe x dní po p íchodu dodávky je n skld p esn f(x) = 2 4x blení. ) Vypo ítejte st ední hodnotu zásob ve skldu. b) Jestliºe nákldy n skldování blení okolády jsou 3 centy z den, ur ete pr m rné denní nákldy n skldování. 35. ƒistý výnos z výrobního z ízení. Jestliºe se ur ité výrobní z ízení pouºívá x let, pk generuje p íjem mírou R = R(x) dolr z rok nákldy n jeho pouºívání rostou mírou C = C(x) dolr z rok. () Vypo ítejte, z jké období je pouºívání výrobního z ízení ziskové. (b) Jký je istý výnos z pouºívání výrobního z ízení z období ur ené v úloze ()? 7

8 (c) Znázorn te istý výnos grcky pomocí plo²ného obshu ur ité rovinné oblsti. e²te tyto úlohy pro R(x), C(x): ) R(x) = 625 x 2, C(x) = 4 + 5x 2 ; 2) R(x) = 625 8x 2, C(x) = x 2 ; 3) R(x) = x 2, C(x) = x 2 ; 4) R(x) = 5 2x 2, C(x) = 2 + x Zisk z investování. P edpokládejme, ºe x let odte bude první investi ní plán vytvá et p íjem mírou R (x) = 5+x 2 dolr z rok, ztímco druhý investi ní plán mírou R 2 (x) = 2 + 5x dolr z rok. ) Vypo ítejte, jk dlouho bude druhý investi ní plán ziskov j²í neº první plán znázorn te R (x), R 2 (x) grcky. b) Vypo ítejte rozdíl v zisku, jestliºe se v období podle ) bude investovt podle druhého plánu, znázorn te zisk jko plo²ný obsh ur ité rovinné oblsti. 37. Investování. e²te p edchozí úlohu pro funkce R (x), R 2 (x) ( s x je ve význmu roky): ) R (x) = + x 2, R 2 (x) = x; b) R (x) = 6e,2x, R 2 (x) = 6e,8x. 38. Sklon zákzník ke spot eb. Dná je funkce poptávky zákzník D(q) po ur itém zboºí (v dolrech z kus - jednotku zboºí). Vypo ítejte celkové mnoºství pen z, které je zákzník ochoten utrtit n nákup q kus (jednotek) zboºí, znázorn te grcky funkce poptávky sklonu zákzník ke spot eb jko plo²ný obsh ur ité rovinné oblsti: ) D(q) = 2(64 q 2 ) dol./kus, q = 6; b) D(q) = c) D(q) = 4, 5q + 2 dol./kus, q = 2. 3 (, q + ) 2 dol./kus, q = 5; 39. Sklon zákzník ke spot eb. e²te p edchozí úlohu, jestliºe: ) D(q) = 3 4q + 3 dol./kus, q = ; b) D(q) = 4e,5q dol./kus, q = ; c) D(q) = 5e,4q dol./kus, q = Spot ebitelský p ebytek. Dná je funkce poptávky D(q) zákzník po ur itém zboºí. Vypo ítejte spot ebitelský p ebytek, jestliºe trºní cen z jednotku zboºí je p, znázorn te grcky funkci poptávky spot ebitelský p ebytek jko plo²ný obsh ur ité rovinné oblsti: ) D(q) = 2(64 q 2 ) dol./kus, p = ; b) D(q) = 5 2q 3q 2 dol./kus, p = 7; 3 c) D(q) = dol./kus, (, q + ) 2 p = Spot ebitelský p ebytek. e²te p edchozí úlohu, jestliºe: ) D(q) = 4, 5q + 2 dol./kus, p = 2; b) D(q) = 4e,5q dol./kus, p =, 46; (c) D(q) = 3e,4q dol./kus, p =. 42. Spot ebitelský p ebytek. P edpokládejme, ºe funkce poptávky po ur itém zboºí je D(q) = 23 q 2 funkce nbídky zboºí je S(q) = q2 + 2q + 5 (tto nbídk tudíº ur uje cenu, z kterou se mnoºství q výrobk dodává n trh). Jestliºe se uvedené mnoºství 3 8

9 prodá z rovnováºnou cenu (poptávk nbídk jsou stejné), vypo ítejte spot ebitelský p ebytek. Znázorn te p ebytek grcky jko plo²ný obsh ur ité rovinné oblsti. 43. Spot ebitelský p ebytek. e²te p edchozí úlohu, jestliºe funkce poptávky, resp. nbídky jsou D(q) = 6 q + 3, S(q) = q P íjem z prodeje. Výrobce kol p edpokládá, ºe x m síc odte budou zákzníci kupovt 5 kol z m síc z cenu P (x) = x dolr z jedno kolo. Jký je celkový p íjem výrobce z prodeje kol v pr b hu následujících ) 4 m síc, b) 6 m síc? 45. P íjem z prodeje. Výrobce kol p edpokládá, ºe x m síc odte budou zákzníci kupovt f(x) = x kol z m síc z cenu P (x) = x dolr z jedno kolo. Jký je celkový p íjem výrobce z prodeje kol v pr b hu následujících ) 4 m síc, b) 9 m síc? 46. Pokles hodnoty. Odprodejní hodnot ur itého výrobního z ízení klesá v pr b hu let tk, ºe mír poklesu hodnoty se m ní v se; jestliºe je z ízení x let stré, mír (rychlost), jkou se m ní jeho hodnot, je 22(x ) dolr z rok. O kolik klesne hodnot z ízení v pr b hu ) 2. roku, b) 4. roku pouºívání? Znázorn te grcky. 47. P íjem z prodeje. P edpokládá s, ºe poptávk po ur itém výrobku roste exponenciáln mírou 2 procent z rok. Jestliºe je v sou snosti poptávk 5 výrobk z rok cen tohoto výrobku z stává nezm nen 4 dolr z kus, jký bude p íjem výrobce z prodeje v pr b hu ) následujícího roku, b) následujících 2 let? 48. Lorenzov k ivk rozloºení p íjm. Vypo ítejte koecent nerovnosti pro Lorenzovu k ivku znázorn te grcky, jestliºe f(x) = x2 2 + x 2 je p edpis pro Lorenzovou k ivku. Vypo ítejte tké, jké procento z celkových p íjm v tomto p ípd dostává dolních 25 % domácností, resp. dolních 5 % domácností; znázorn te grcky. 49. Lorenzov k ivk rozloºení p íjm. Vypo ítejte koecent nerovnosti pro Lorenzovu k ivku, jestliºe Lorenzov k ivk je ur en p edpisem (znázorn te grcky): ) 3x x 5 9x2 ; b) + x 3x2 ; c) x 25 ; d) 9x x 25 ; e) 5x2 6 + x x2 ; f) x 6 ; g) 3 x(x2 + 2). Pro k ivky ), b) vypo ítejte, jké procento z celkových p íjm dostává dolních 25 % domácností, resp. dolních 5 % domácností; znázorn te grcky. e²ení úloh:. 5 m, resp. 49 m 2. ) 4 m; b) 76 m osob, resp. 539 osob 4. ) 5535,7 dolr ; b) 2 295,62 dolr 5. ) 69,6 výrobk ; b) 3,9 výrobk 6. ) o 62 výrobk 7. ),664 grm ; b),946 grm 8. ) 9,55 tisíc brel ; b) 78,77 tisíc brel 9. ), b): 5 ln =. 2, 5. 2,947 milion litr. 55,48 milion litr 2. ) 5 ln (si m síc ); b) si 4 852,62 dolr 3. ) ln , tedy 9

10 si 8 týdn ; b) si 5 69,26 dolr 4. ) ; b) π; c) π 2 4; d) ; e) /4(e 2 + ); f) /5(ln 5 ln 9); g) 2 ln 2 ln 3; h) 5/2 ln 3 2; i),7454; j) ln 2; k) /3; l),452; m),3744; n),24 5. ) 5; b) 6; c) 2; d) 6; e) 8/3 6. ) ; b) 6 7. ) 36; b) 2; c) 2; d) ; e) 9/2; f) 4/3 8. ) /3; b) 343/3; c) 8; d) 5/6; e) 5/2 8 ln 2; f) /2; g) n + ; h) /6 2. ) ; b) 2 2; c) 2 2. ) /2; b) e ; c) 3 - e; d) 2π + 4/3, 6π 4/3; e) π 2/3 22. ) 3/2; ; b) 2/3, 2/3; c) 2/3; d) e - ; e) 2/π; f) 2/π; g) /3; h) /e 23. ),8 dolr, b),32 dolr 24. ) 6; b) 34; c) 25; d) ) m/min; b),6 m/min; c) 3,8 m/min; d) 4,5 m/min; e) 5,3 m/min; f) 6 m/min m, 2,8 m/sek. 27. st ední hloubk ºlbu je: ) h/2 (v n m ²í k ºlbu ( + b)/4); b) 2h/3 28. ),448; b) 365/3 (si,267); c) 37/5 (si 2,467) dolr 3. ) 45 kg; b) 3 kg 3. ) 3 blení; b) 6 dolr krbic 33. dolr 34. ) 6 blení; b) 8 dolr 35. ) 9 let; b) 2 5 dolr ; 2) 8 let; 2b) 768 dolr ; 3) 2 let; 3b) 28 8 dolr ; 4) let; 4b) 2 dolr 36. ) 5 let; b) 687,5 dolr 37. ) 2 let, 8 dolr ; b) 25 ln(8/3) (si 24,5 m síc ), p ibliºn 474,75 dolr 38. ) 624 dolr ; b) dolr ; c) 6 ln 2 dolr 39. ) 75 ln(43/3) dolr ; b) 8( e,5 ) dolr ; c) 25( e,6 ) dolr 4. ) (q = 3) 36 dol.; b) (q = 3) 66 dol.; c) (q = 4) 92 dol. 4. ) (q = 36) 8 ln 72; b). (q = 25) 8( e,25 ) 286, 5 =.. e 284, 3 dol.; c) (q = 25) q = 3, p = 4 dolr, proto 8 dolr 43. q = 2, p = dolr, proto 6 ln 2 8 dolr 44. ) 68 dolr ; b) 74 dolr 45. ) 7 74 dolr ; b) dolr 46. ) pokles o 87 dolr, b) pokles o 43 dolr 47. ) 22 3,4 dolr, b) 48 7,74 dolr 48. /6; 5,625 %, resp. 37,5 % 49. ) /5; b) 3/; c) /25; d) 3/25; e) 5/8; f) /8; g) /6; pro k ivku ) 3,75 %, 35 %; pro k ivku b) 8,25 %, 27,5 % e Pojmy, vzthy, ozn ení Mír zm ny celková zm n funkce n intervlu Metody výpo tu ur itého integrálu dné funkce n dném intervlu Vlstnosti ur itého integrálu Ur itý integrál jko plo²ný obsh rovinné oblsti (Newton v integrál) Plo²né obshy sloºit j²ích oblstí St ední hodnot (verge vlue) funkce n dném intervlu Aplikce ur itého integrálu v ekonomii: - istý p ebytek zisku z investování (net excess prot) - istý výnos z výrobního z ízení (net erning from industril equipment) - Lorenzov k ivk rozloºení p íjm - spot ebitelský podniktelský p ebytek (consumer surplus, producer surplus) - problém skldování (inventory problem) 4. únor 24

11 Oprvy Do textu úloh nebo do výsledk byly zneseny tyto oprvy: 5. ) oprven výsledek: má být 69,6 výrobk 26. v celém textu úlohy jednotky jsou m/sek. 4. b) oprven výsledek: má být 8( e,25 ) 286, 5. = 284, 3 dol.

Konzultace z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studia

Konzultace z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studia - - Konzultce z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studi ) Číselné obor ) Zákldní početní operce procentový počet ) Absolutní hodnot reálného čísl ) Intervl množinové operce ) Mocnin ) Odmocnin

Více

Studium termoelektronové emise:

Studium termoelektronové emise: Truhlář Michl 2. 9. 26 Lbortorní práce č.11 Úloh č. II Studium termoelektronové emise: Úkol: 1) Změřte výstupní práci w wolfrmu pomocí Richrdsonovy-Dushmnovy přímky. 2) Vypočítejte pro použitou diodu intenzitu

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

Státní maturita 2011 Maturitní testy a zadání jaro 2011 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZD11C0T02 e²ené p íklady

Státní maturita 2011 Maturitní testy a zadání jaro 2011 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZD11C0T02 e²ené p íklady Státní maturita 0 Maturitní testy a zadání jaro 0 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZDC0T0 e²ené p íklady Autor e²ení: Jitka Vachtová 0. srpna 0 http://www.vachtova.cz/ Obsah Úloha

Více

3. ROVNICE A NEROVNICE 85. 3.1. Lineární rovnice 85. 3.2. Kvadratické rovnice 86. 3.3. Rovnice s absolutní hodnotou 88. 3.4. Iracionální rovnice 90

3. ROVNICE A NEROVNICE 85. 3.1. Lineární rovnice 85. 3.2. Kvadratické rovnice 86. 3.3. Rovnice s absolutní hodnotou 88. 3.4. Iracionální rovnice 90 ROVNICE A NEROVNICE 8 Lineární rovnice 8 Kvdrtické rovnice 8 Rovnice s bsolutní hodnotou 88 Ircionální rovnice 90 Eponenciální rovnice 9 Logritmické rovnice 9 7 Goniometrické rovnice 98 8 Nerovnice 0 Úlohy

Více

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem Cíl: Stanovit množství obchodovatelného zboží (předmět směny) na energetickém trhu? Diagram odběru, zatížení spotřebitele

Více

Elasticita a její aplikace

Elasticita a její aplikace Elasticita a její aplikace Motivace Firmu zajímá, jak ovlivní její tržby tyto změny: firmě rostou náklady, proto chce zdražit svou produkci konkurenční firma vyrábějící podobný výrobek zlevnila očekává

Více

Jméno a příjmení holka nebo kluk * Třída Datum Škola

Jméno a příjmení holka nebo kluk * Třída Datum Škola R-8 Jméno a příjmení holka nebo kluk * Třída Datum Škola Kolik to žere? Oblíbená to otázka řidičů i jejich manželek, když se kupuje nové, nebo staronové auto. Co ale vlastně znamená spotřeba paliva udávaná

Více

Seriál XXVII.III Aplikační

Seriál XXVII.III Aplikační Seriál XXVII.III Aplikční Seriál: Aplikční Tento díl seriálu bude tk trochu plikční. Minule jsme si pověděli úvod k vričním metodám ve fyzice, nyní bychom rádi nbyté znlosti plikovli n tři speciální přípdy.

Více

3. Polynomy Verze 338.

3. Polynomy Verze 338. 3. Polynomy Verze 338. V této kapitole se věnujeme vlastnostem polynomů. Definujeme základní pojmy, které se k nim váží, definujeme algebraické operace s polynomy. Diskutujeme dělitelnost polynomů, existenci

Více

č.5/2011 ~ VElATlCE mluvní strany: Obec Velatice IČ: 00488364

č.5/2011 ~ VElATlCE mluvní strany: Obec Velatice IČ: 00488364 I SMĚNNÁ SMLOUVA č.5/2011 OBECNí ÚŘAD ~ VElATlCE 90510 dne' 11 s. ~M C.j.:,..jf.i. Příloh:....... mluvní strny: Obec Veltice se sídlem Veltice 35, PSČ 66405 Tvrožná IČ: 00488364 zstoupená Mgr. Jnem Grolichem,

Více

Soustava kapalina + tuhá látka Izobarický fázový diagram pro soustavu obsahující vodu a chlorid sodný

Soustava kapalina + tuhá látka Izobarický fázový diagram pro soustavu obsahující vodu a chlorid sodný Soustv kpl + tuhá látk Izobrcký fázový dgrm pro soustvu obshující vodu chlord sodý t / o C H 2 O (s) + esyceý roztok 30 20 10 0-10 -20 t I t II esyceý roztok 2 1 p o NCl (s) + syceý roztok eutektcký bod

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Rovnice a jejich soustavy Petra Směšná žák měří dané veličiny, analyzuje a zpracovává naměřená data, rozumí pojmu řešení soustavy dvou lineárních rovnic,

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

Matematická analýza KMA/MA2I 3. p edná²ka Primitivní funkce

Matematická analýza KMA/MA2I 3. p edná²ka Primitivní funkce Matematická analýza KMA/MAI 3. p edná²ka Primitivní funkce Denice a základní vlastnosti P íklad Uvaºujme následující úlohu: Najd te funkci F : R R takovou, ºe F () R. Kdo zná vzorce pro výpo et derivací

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

1.2.7 Druhá odmocnina

1.2.7 Druhá odmocnina ..7 Druhá odmocnina Předpoklady: umocňování čísel na druhou Pedagogická poznámka: Probrat obsah této hodiny není možné ve 4 minutách. Já osobně druhou část (usměrňování) probírám v další hodině, jejíž

Více

1.1.11 Poměry a úměrnosti I

1.1.11 Poměry a úměrnosti I 1.1.11 Poměry a úměrnosti I Předpoklady: základní početní operace, 010110 Poznámka: Následující látka bohužel patří mezi ty, kde je nejvíce rozšířené používání samospasitelných postupů, které umožňují

Více

Válec - slovní úlohy

Válec - slovní úlohy Válec - slovní úlohy VY_32_INOVACE_M-Ge. 7., 8. 20 Anotace: Žák řeší slovní úlohy z praxe. Využívá k řešení matematický aparát. Vzdělávací oblast: Matematika Autor: Mgr. Robert Kecskés Jazyk: Český Očekávaný

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

Trh kapitálu a půdy. formování poptávky po kapitálu (kapitálových. formování nabídky úspor. příležitosti, investice a úspory Trh půdy

Trh kapitálu a půdy. formování poptávky po kapitálu (kapitálových. formování nabídky úspor. příležitosti, investice a úspory Trh půdy Trh kapitálu a půdy formování poptávky po kapitálu (kapitálových statcích) odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Kapitálový trh, investiční prostředky a příležitosti, investice a úspory

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Model dvanáctipulzního usměrňovače Ladislav Mlynařík 1 Model dvanáctipulzního usměrňovače Klíčová slova: primární proud trakčního usměrňovače, vyšší harmonická, usměrňovač, dvanáctipulzní zapojení usměrňovače, model transformátoru 1 Úvod

Více

9. Lineárně elastická lomová mechanika K-koncepce. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

9. Lineárně elastická lomová mechanika K-koncepce. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík 9. Lineárně elastická lomová mechanika K-koncepce Únava a lomová mechanika Faktor intenzity napětí Předpokládáme ostrou trhlinu namáhanou třemi základními módy zatížení Zredukujeme-li obecnou trojrozměrnou

Více

Trvanlivosti břitů HSS nástrojů nové generace při frézování slitiny Ti6Al4V

Trvanlivosti břitů HSS nástrojů nové generace při frézování slitiny Ti6Al4V Trvanlivosti břitů HSS nástrojů nové generace při frézování slitiny Ti6Al4V Jiří Váňa, Ing. Pavel Zeman Ph.D. VCSVTT, ČVUT v Praze, Horská 3, 12800 Praha 2, tel: 605205923, p.zeman@rcmt.cvut.cz Cílem výzkumu

Více

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 Obsah Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 2-3 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 4-26 Grafická část 27-31 Příjmy 32-34 Financování 35 Struktura

Více

Model IS-ALM. Ondřej Potrebuješ Studentský Ekonomický Klub 10. 11. 2010

Model IS-ALM. Ondřej Potrebuješ Studentský Ekonomický Klub 10. 11. 2010 Model IS-ALM Ondřej Potrebuješ Studentský Ekonomický Klub 10. 11. 2010 Model IS-LM neokeynesianský makroekonomický model vyvinutý J.R. Hicksem v roce 1937 (pod názvem IS-LL) byl vytvořen krátce po vydání

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Lovčice, 118 69639 Lovčice, Obec, IČ:00285072 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM spaliny z kotle nesmějí pronikat do prostoru kotelny => ohniště velkých kotlů jsou převážně řešena jako podtlaková podtlak v kotli je vytvářen účinkem spalinového

Více

Exponenciála matice a její užití. fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu

Exponenciála matice a její užití. fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu 1 Tutoriál č. 3 Exponenciála matice a její užití řešení Cauchyovy úlohy pro lineární systémy užitím fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu 0.1 Exponenciála matice a její užití

Více

Z M Ě N A R O P S t ř e d n í M o r a v a

Z M Ě N A R O P S t ř e d n í M o r a v a Z M Ě N A R O P S t ř e d n í M o r a v a V Olomouci, 7. února 2011 ZMĚNA ROP STŘEDNÍ MORAVA SCHVÁLENA EVROPSKOU KOMISÍ Přesun peněz z prioritní osy Doprava do prioritních os Integrovaný rozvoj a obnova

Více

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 ) Ponorka se potopí do 50 m. Na dně ponorky je výstupní tunel o průměru 70 cm a délce, m. Tunel je napojen na uzavřenou komoru o objemu 4 m. Po otevření vnějšího poklopu vnikne z části voda tunelem do komory.

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "1. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Měření impedancí v silnoproudých instalacích Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

1)Zapište jako výraz:dekadický logaritmus druhé mocniny součtu 2. odmocnin čísel p,q.

1)Zapište jako výraz:dekadický logaritmus druhé mocniny součtu 2. odmocnin čísel p,q. 7. průzkum bojem 1)Zapište jako výraz:dekadický logaritmus druhé mocniny součtu 2. odmocnin čísel p,q. 2)Jsou dány vektory u = (5;-3), v = (-6;4), f = (53;-33). Určete čísla k,l R taková, že k.u + l.v

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

LED světlomety pro osvětlení sportovišť

LED světlomety pro osvětlení sportovišť LED světlomety pro osvětlení sportovišť Historie / současnost / budoucnost v osvětlování venkovních sportovišť Vysokotlaká sodíková výbojka Výhody: - Nejvyšší účinnost (u výbojek) Nevýhody: - Oranžová

Více

Bridge Builder Contest

Bridge Builder Contest Odměny Bridge Builder Contest Úterý 19. dubna 2016 Ceny pro vítěze dodá pořadatel soutěže IAESTE VŠB-TUO, VŠB-TUO a další partneři. Harmonogram soutěže 08:00-8:50 - registrace týmů (předání triček, prezenční

Více

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení Převodník RS232 na proudovou smyčku S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení 28. dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m CL232 Katalogový list Vytvořen:

Více

Využití znalostí matematiky při práci s kreditní kartou

Využití znalostí matematiky při práci s kreditní kartou L i t e r a t u r a [1] Leischner, P.: Polibky kružnic: Archimedes. MFI, roč. 24, č. 1 (2015), s. 87 94. [2] Pappus of Alexandria: Book 4 of the Collection, edited with translation and commentary by Heike

Více

Ekonomika AOS a vliv nové legislativy

Ekonomika AOS a vliv nové legislativy Ekonomika AOS a vliv nové legislativy Základní zákonné podmínky činnosti AOS Maximální počet obyvatel na jedno sběrné místo 200 Zpětný odběr v každém místě, kde je prodejna Minimální ověřený informační

Více

KONTROLA KVALITY POVLAK V PROTIKOROZNÍ OCHRAN

KONTROLA KVALITY POVLAK V PROTIKOROZNÍ OCHRAN KONTROLA KVALITY POVLAK V PROTIKOROZNÍ OCHRAN Mgr. Radana Brábníková, Gamin s.r.o. Kvalita a výsledný vzhled nát rového systému jsou závislé na celé ad faktor jednak se jedná o kvalitu nát rové hmoty samé,

Více

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz. 7. Shodná zobrazení 6. ročník 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních ze dne 21. prosince

Více

Okruhy a doporučená literatura písemné přijímací zkoušky - obor Přístroje a metody pro biomedicínu specifická část testu

Okruhy a doporučená literatura písemné přijímací zkoušky - obor Přístroje a metody pro biomedicínu specifická část testu Okruhy oporučená litertur písemné přijímí zkoušky - oor Přístroje metoy pro iomeiínu speiiká část testu Mtemtik v rozshu klářského stui ooru Biomeiínský tehnik (BMT) n FBMI: A Diereniální počet unkí jené

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

Vzorový příklad Energetický model (zelená louka)

Vzorový příklad Energetický model (zelená louka) Vzorový příklad Energetický model (zelená louka) Kotel na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky F Y Z I K A I I Sbírka příkladů pro studijní obory DMML, TŘD, MMLS a AID prezenčního studia DFJP RNDr. Jan Z a j í c, CSc., 2006 VII.

Více

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 11. prosince 2012 Věc: Rozpočtové určení daní

Více

RINGO. Průpravná cvičení. Na osla

RINGO. Průpravná cvičení. Na osla RINGO Průpravná cvičení Na osla Zaměření: -fair-play chování - technika a taktika přihrávek -pohyb a orientace v prostou -pohotovost -rychlost -manipulace-rychlá aktuální reakce Pomůcky: ringo kroužek

Více

1 Úvod. 2 Pom cky. 3 Postup a výsledky. 3.1 M ení p enosové funkce ve frekven ní oblasti

1 Úvod. 2 Pom cky. 3 Postup a výsledky. 3.1 M ení p enosové funkce ve frekven ní oblasti Název a íslo úlohy #7 - Disperze v optických vláknech Datum m ení 14. 5. 2015 M ení provedli Tereza Schönfeldová, David Roesel Vypracoval David Roesel Datum 19. 5. 2015 Hodnocení 1 Úvod V této úloze jsme

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

( 5 ) 6 ( ) 6 ( ) Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - matematický přehled

( 5 ) 6 ( ) 6 ( ) Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - matematický přehled řijímcí řízení k. r. / Kompletní znění testových otázek - mtemtický přehled Koš Znění otázky Odpověď ) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď. Které číslo doplníte místo otzníku? 8?. Které číslo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

Aktuální situace v chovu koz v ČR Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Aktuální situace v chovu koz v ČR Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Aktuální situace v chovu koz v ČR Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Příspěvek se zabývá aktuální situací v chovu koz a uvádí přehled o cenách za produkty chovu koz placených chovatelům,

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Témata pro doktorandské studium

Témata pro doktorandské studium Témata pro doktorandské studium Modul je určen k vypsání témat pro přijímací řízení do doktorandských studijních programů. Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". 1. Spuštění

Více

Role malých pr ojektů pr o udr žitelný rozvoj České rafinérské, a.s.

Role malých pr ojektů pr o udr žitelný rozvoj České rafinérské, a.s. 1. Úvod. Role malých pr ojektů pr o udr žitelný rozvoj České rafinérské, a.s. Josef Sváta, specialista pro strategické plánování tel. +42 315 718 65, e mail Josef.Svata@crc.cz Josef Král, manažér sekce

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

14.0 Valivá ložiska. obr.108

14.0 Valivá ložiska. obr.108 4.0 Valivá ložiska -slouží k oto nému uložení h ídele v rámu stroje. Skládají se zpravidla ze dvou kroužk, valivých t les a klece. obr.08 Smykové t ení v kluzných ložiscích je nahrazeno valením kuli ek

Více

Kontaktní centrum PLUS Ztracená 63 767 01 Kroměříž tel.: 573 336 569 email: kc.km@seznam.cz

Kontaktní centrum PLUS Ztracená 63 767 01 Kroměříž tel.: 573 336 569 email: kc.km@seznam.cz Kontaktní centrum PLUS Ztracená 63 767 01 Kroměříž tel.: 573 336 569 email: kc.km@seznam.cz Důvody pro provedení průzkumu V souvislosti s hledáním nových cest jak oslovit uživatele drog, kteří ještě nejsou

Více

MANUÁL PRO HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH TESTOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA SADA B (TEST PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 8LETÉHO GYMNÁZIA)

MANUÁL PRO HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH TESTOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA SADA B (TEST PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 8LETÉHO GYMNÁZIA) PH-M5MBCINT MANUÁL PRO HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH TESTOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA SADA B (TEST PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 8LETÉHO GYMNÁZIA) 1. TYPY TESTOVÝCH ÚLOH V TESTU První dvě úlohy (1 2) jsou tzv. úzce otevřené

Více

O JEDNOTCE INTEGRACE MINIATURIZACE

O JEDNOTCE INTEGRACE MINIATURIZACE O JEDNOTCE V odvětví pneumtiky, které povžuje z plně vyvinuté, zřídk tkáte s úplně novými odlišnými produkty. ONE je jednotk pro úprvu stlčeného vzduchu s vysokým stupněm integrce, která zhrnuje četné

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: JUDr. Ing. Dniel Mjzlíková LL.M., sídlem Opvská 522/5, 794 01 Krnov, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSOS 33 INS 3170/2013-A-8, ze dne 10.04.2013, insolvenčním

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Forum Liberec s.r.o. PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ V Liberci, srpen 2013 Vypracoval: Bc.

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží Jihomoravské oblasti Českého svazu orientačních sportů v orientačním běhu

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží Jihomoravské oblasti Českého svazu orientačních sportů v orientačním běhu SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží Jihomoravské oblasti Českého svazu orientačních sportů v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Jihomoravské oblasti v orientačním běhu stanovuje podmínky

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

Mikroekonomie. Příklad - zadání. Příklad - řešení. Příklad. k opakování firma. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU.

Mikroekonomie. Příklad - zadání. Příklad - řešení. Příklad. k opakování firma. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU. Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Tržní struktury Téma: 4 Trh výrobních faktorů y k opakování firma - zadání Q FC VC TC AC AVC AFC MC 0 X X X X X X X 1 5 5 X X X X X 2 X 9

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: aj1ls101.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec, 5. května

Více

Goniometrické funkce obecného úhlu

Goniometrické funkce obecného úhlu 0 Goniometrické funkce oecného úhlu V prvoúhlém trojúhelníku ABC jsou definovány funkce,, tg, cotg liovolného úhlu tkto: α α tg α cotg α Význmné hodnoty gon. funkcí 0 0 60 90 α 0 α 0 tg α 0 nedef. cotg

Více

DOHODA. Revize 1. Datum vstupu v platnost: 15. února 2007

DOHODA. Revize 1. Datum vstupu v platnost: 15. února 2007 ECE/RCTE/CONF/4/Add.1/Rev.1 I N T E G R O V A N Ý PŘEKLAD TÜV SÜD AUTO CZ DOHODA O PŘIJETÍ JEDNOTNÝCH PODMÍNEK PRO PERIODICKOU TECHNICKOU PROHLÍDKU KOLOVÝCH VOZIDEL A O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ TAKOVÝCH PROHLÍDEK,

Více

ODPISOVÝ PLÁN (úplné znění nahrazující odpisový plán schválený dne 8.5.2014)

ODPISOVÝ PLÁN (úplné znění nahrazující odpisový plán schválený dne 8.5.2014) Směrnice 6/2015 ODPISOVÝ PLÁN (úplné znění nahrazující odpisový plán schválený dne 8.5.2014) Název účetní jednotky: Obec Blatnice Zpracoval: Soňa Málová Schválil: Stanislav Husa, starosta obce Účinnost:

Více

B. Význam a vývoj právní úpravy pracovní doby v pracovněprávních vztazích

B. Význam a vývoj právní úpravy pracovní doby v pracovněprávních vztazích B. Význam a vývoj právní úpravy pracovní doby v pracovněprávních vztazích I. Pracovní podmínky II. Zákon o osmihodinové době pracovní III. Zákon o zkrácení pracovní doby z roku 1956 IV. První zákoník práce

Více

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2015 je definován

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 4. 3. 2015 2014/0255(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn!

Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Zopakujte si základní informace a pokyny ke zkoušce: U každé úlohy je správná jediná odpověď. Za každou správnou odpověď získáváte bod, za každou špatnou odpověď

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

DR3 Vydáno dne: 5. března 2007 Stran: 5

DR3 Vydáno dne: 5. března 2007 Stran: 5 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Dopravní vedení s rozdělovačem a útočný Metodický

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU Ing. Petr Pokorný, Mgr. Zuzana Strnadová, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, červen 2013 Email: petr.pokorny@cdv.cz, zuzana.strnadova@cdv.cz

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Pokyny k hodnocení úlohy 1 ZADÁNÍ. nebo NEDOSTATEČNÉ ŘEŠENÍ. nebo CHYBNÉ ŘEŠENÍ. nebo CHYBĚJÍCÍ ŘEŠENÍ 0

Pokyny k hodnocení úlohy 1 ZADÁNÍ. nebo NEDOSTATEČNÉ ŘEŠENÍ. nebo CHYBNÉ ŘEŠENÍ. nebo CHYBĚJÍCÍ ŘEŠENÍ 0 PZK 9 M9-Z-D-PR_OT_ST M9PZD6CT Pokyny k hodnocení Pokyny k hodnocení úlohy BODY ZADÁNÍ Vypočtěte, kolikrát je rozdíl čísel,4 a,7 (v tomto pořadí) menší než jejich součet. (V záznamovém archu je očekáván

Více

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu) D aňový kalendář Ř í j e n 2 0 1 0 8. října (pátek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně

Více

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 1. LNEÁNÍ APLKACE OPEAČNÍCH ZESLOVAČŮ 1.1 ÚVOD Cílem laboratorní úlohy je seznámit se se základními vlastnostmi a zapojeními operačních zesilovačů. Pro získání teoretických znalostí k úloze je možno doporučit

Více

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Schválen usnesením ZMČ Praha 17 č. 4.7. ze dne 20.4.2011 Úvod Tento materiál navazuje na Koncepci školství Městské části Praha 17 schválenou usnesením Zastupitelstva

Více

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů 4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů Příklad 1: Pracujte v pohledu Shora. Sestrojte kružnici se středem [0,0,0], poloměrem 10 a kružnici

Více

11 Soustavy rovnic a nerovnic, Determinanty a Matice

11 Soustavy rovnic a nerovnic, Determinanty a Matice 11 Soustavy rovnic a nerovnic, Determinanty a Matice (r zné typy soustav rovnic a nerovnic, matice druhy matic, operace s maticemi, hodnost matice, inverzní matice, Gaussova elimina ní metoda, determinanty

Více