POW637 CS 1 OBLAST POUŽITÍ POPIS SEZNAM OBSAHU BALENÍ SYMBOLY OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POW637 CS 1 OBLAST POUŽITÍ POPIS SEZNAM OBSAHU BALENÍ SYMBOLY OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE..."

Transkript

1 1 OBLAST POUŽITÍ POPIS SEZNAM OBSAHU BALENÍ SYMBOLY OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE Pracovní oblast Elektrická bezpečnost Osobní bezpečnost Používání elektrických nástrojů a péče o ně Servis DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TRAVNÍ SEKAČKY MONTÁŽ Nasazení / vyjmutí / vyprázdnění vaku na trávu Nasazení tlačné tyče (obr. 3a až 3d) NASTAVOVÁNÍ VÝŠKY SEČENÍ Seřízení výšky sečení u POW PROVOZ Připojte ke zdroji proudu Spuštění Zastavení Bezpečnostní tlačítko Informace o správném sečení Vak na trávu ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Čištění Výměna čepele Uhlíkové kartáčky Údržba TECHNICKÉ ÚDAJE Copyright 2008 VARO Page 1

2 12 HLUKOVÉ ZATÍŽENÍ SERVISNÍ ODDĚLENÍ USKLADNĚNÍ Dlouhodobé skladování Přezimování ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ZÁRUKA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ POW PROHLÁŠENÍ O SHODĚ POW PROHLÁŠENÍ O SHODĚ POW PROHLÁŠENÍ O SHODĚ POW Copyright 2008 VARO Page 2

3 ELEKTRICKÁ TRAVNÍ SEKAČKA POW OBLAST POUŽITÍ Výrobek je určen pro domácí sekání trávníku. Není určen ke komerčnímu využití. UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny. 2 POPIS 1. Páčka vypínače 2. Horní rukojeť 3. Krabicový vypínač 4. Bezpečnostní tlačítko 5. Křídlové matice 6. Dolní rukojeť 7. Vak na trávu 8. Kryt usměrňovače trávy 9. Přední kryt 10. Nosný držák 11. Kola 12. Páka pro nastavení výšky (POW63715) 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ Odstraňte veškeré balicí materiály Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny) Zkontrolujte úplnost obsahu obalu. Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody. Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu. VAROVÁNÍ Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení! 1 ks horní tlačná tyč 2 ks dolní tlačná tyč 2 ks upevňovací šrouby pro dolní tlačnou tyč 2 ks upevňovací šrouby pro horní tlačnou tyč 2 ks kabelové spony 1 ks vak na sběr trávy Opěrné tyče vaku 4 ks kol (u POW63705 najdete kola v sáčku; u POW63707, a jsou kola namontována na stroji) Machine Jestliže shledáte chybějící nebo poškozené díly, obraťte se na svého obchodníka. Copyright 2008 VARO Page 3

4 4 SYMBOLY V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly: Označuje riziko úrazu, smrti nebo poškození nástroje v případě nedodržení pokynů v tomto návodu Před použitím si přečtěte příručku Udržujte okolostojící osoby mimo dosah Varování! Létající předměty Držte ruce a nohy mimo dosah ostrých dílů. Označuj nebezpečí úrazu elektrickým proudem Noste chránič sluchu. Noste ochranné brýle. V souladu se základními platnými bezpečnostními normami Evropských směrnic Dojde li k poškození nebo řezu do kabelu, ihned zástrčku odpojte od sítě Nikdy stroj neprovozujte za deště nebo za vlhka či mokra. Za vlhka roste nebezpečí zasažení elektrickým proudem. Držte přívodní kabel mimo dosah řezných prvků! Stroj třídy II Dvojitá izolace Nepotřebujete uzemněnou zástrčku. Nežli se dotknete některého z pohyblivých dílů stroje, vyčkejte na jeho úplné zastavení. Čepele se po vypnutí stroje ještě dále otáčejí, otáčející čepel může způsobit úraz. 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. Uschovejte si upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na baterii. 5.1 Pracovní oblast Udržujte pracoviště čistě a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody. Neprovozujte elektrické nástroje ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit. Při práci s elektrickým nástrojem se držte mimo dosah dětí a okolostojících osob. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem. Copyright 2008 VARO Page 4

5 5.2 Elektrická bezpečnost Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek. Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné. Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem. S připojovacím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy na něm nástroj nenoste a netahejte za něj při vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem. Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem. Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu chráněný před zbytkovým proudem (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem. 5.3 Osobní bezpečnost Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může vést k vážnému osobnímu zranění. Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je protiprašný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění. Vyhýbejte se nahodilému spuštění. Před připojením nástroje k síti se ubezpečte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody. Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit osobní zranění. Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. Tak máte nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích. Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech. Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvádění a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná působením prachu. 5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně Při práci s elektrickým nástrojem nepoužívejte sílu. Používejte pro své cíle správný nástroj. Správný elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji rychlostí, pro kterou byl zkonstruován. Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit. Copyright 2008 VARO Page 5

6 Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo uskladňováním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje. Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny, s ním nedovolte pracovat. Elektrické nástroje jsou v rukách neškolených uživatelů nebezpečné. Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte lehký chod pohyblivých dílů, ověřujte jejich celistvost a veškeré ostatní podmínky schopné ovlivnit, jak nástroj funguje. Při poškození dejte elektrický nástroj před dalším použitím opravit. Mnoho nehod způsobuje právě nedostatečná údržba elektrických nástrojů. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadrhnou, a proto se snáze ovládají. Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje k činnosti jiné než předpokládané může vytvořit nebezpečnou situaci. 5.5 Servis Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále bezpečný. 6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TRAVNÍ SEKAČKY Nikdy nedovolte používat sekačku dětem nebo osobám, které nejsou obeznámeny s tímto návodem k použití travní sekačky. Místní předpisy mohou omezovat věk pracovníka obsluhy. Nikdy neprovádějte sečení, když jsou poblíž lidé, zvláště děti nebo domácí zvířata. Mějte na mysli, že obsluha nebo uživatel odpovídají za úrazy, které se stanou jiným lidem, a za škody na jejich majetku. Neprovozujte travní sekačku bosi nebo v otevřených sandálech, vždy si obujte pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Důkladně si prohlédněte plochu, na níž budete travní sekačku používat, a odstraňte z ní veškeré kameny, klacky, dráty a jiné cizí předměty. Před použitím vždy zrakem zkontrolujte, zda nejsou čepele, šrouby čepelí a řezací ústrojí opotřebené nebo poškozené. Vyměňujte opotřebené nebo poškozené čepele a šrouby v celých sadách, aby byla zachována rovnováha. Sekejte jen za denního světla nebo při dobrém umělém světle. Kde je to možné, vyhýbejte se provozování travní sekačky ve vlhké trávě. Choďte, neběhejte. Nikdy zařízení neprovozuje s vadnými kryty nebo štíty nebo bez bezpečnostních mechanismů například bez nasazených usměrňovačů a/nebo zachytávačů trávy. Sečení na náspech může být nebezpečné: Nesekejte na příliš strmých svazích. Na svazích a ve vlhké trávě vždy dbejte o bezpečný postoj. Vždy sekejte napříč svahem - nikdy nahoru a dolů. Při změně směru na svahu buďte zvlášť opatrní. Buďte zvlášť opatrní, postupujete-li směrem dozadu nebo přitahujete-li sekačku k sobě. Nikdy nesekejte tak, že byste sekačku přitahovali k sobě. Vyčkejte úplného zastavení čepelí, má-li být sekačka nakloněna za účelem přejezdu ploch jiných než je tráva nebo při přepravě sekačky na místo určené k sečení a zpátky. Copyright 2008 VARO Page 6

7 Nenaklánějte sekačku při startování nebo zapínání motoru s výjimkou situace, kdy je třeba sekačku naklonit při spouštění ve vysoké trávě. V tomto případě ji naklánějte jen v nutném rozsahu a nadzvedávejte jen tu část, která je na druhé straně od obsluhy. Než stroj vrátíte do polohy na zemi, ujistěte se, že máte obě ruce v provozní poloze. Travní sekačku zapínejte v souladu s pokyny, nohy přitom mějte dostatečně daleko od čepelí. Nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti otáčejících se dílů nebo pod ně. Výstupní otvor udržujte vždy volný. Nikdy sekačku nezvedejte ani nepřenášejte s běžícím motorem. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky: kdykoliv odcházíte od stroje, když se chystáte odstranit ucpání, před kontrolou, čištěním nebo pracemi na sekačce, po nárazu do cizího předmětu. Jestliže sekačka začne neobvyklým způsobem vibrovat, prohlédněte ji, zda není poškozena, a proveďte potřebné opravy (kontrolu proveďte ihned). Udržujte všechny matice, svorníky a šrouby utažené, abyste si mohli být jisti, že sekačka je bezpečná a provozuschopná. Záchytnou nádobu na trávu často kontrolujte, zda není opotřebená nebo poškozená. V zájmu bezpečnosti vyměňujte opotřebované nebo poškozené díly. 7 MONTÁŽ Sekačka se dodává v rozmontovaném stavu. Před používáním sekačky je třeba smontovat úplnou tlačnou tyč. Řiďte se krok za krokem provozními pokyny a v zájmu snadné montáže používejte jako vizuálního průvodce příslušné obrázky. 7.1 Nasazení / vyjmutí / vyprázdnění vaku na trávu Zvedněte kryt (8), přidržte jej a nasaďte vak na trávu (7). Zvedněte kryt (8) a přidržte jej. Vyjměte vak na trávu (7). Pro práci beze sběru trávy lze sekačku používat bez nasazeného vaku na trávu (7) s krytem usměrňovače (8) v dolní poloze. 7.2 Nasazení tlačné tyče (obr. 3a až 3d) Zasuňte dolní tlačnou tyč (obr. 3a / pol. 8) do připraveného otvoru (obr. 3a) a zajistěte ji podle znázornění na obr. 3b šroubem (obr. 3b / pol. 9). Stejným způsobem postupujte na druhé straně. Při nasazování horní tlačné tyče se můžete rozhodnout ohledně výšky tlačné tyče volbou příslušného montážního otvoru (obr. 3c). Horní tlačnou tyč připevněte buď do otvorů L pro dolní polohu nebo do otvorů H pro horní polohu. Horní tlačnou tyč přišroubujte k dolní tlačné tyči podle obrázku obr. 3d. Copyright 2008 VARO Page 7

8 8 NASTAVOVÁNÍ VÝŠKY SEČENÍ Důležité! Výšku sečení nastavujte pouze při vypnutém motoru a odpojeném přívodním kabelu. Než začnete sekat, přesvědčte se, že čepel není tupá a že není poškozen žádný z upevňovacích prvků. Aby se předešlo veškeré nerovnováze, vyměňte tupé a/nebo poškozené čepele. Kontrolu provádějte v situaci, kdy jste nejprve vypnuli motor a odpojili zástrčku od sítě. U POW63705: Výška sečení se nastavuje otočením krytu náboje ve směru pohybu hodinových ručiček, aby se povolila náprava, a vyjmutím krytu náboje spolu se šroubem a kolem. Nyní lze kola nastavit do polohy 1, 2 nebo 3 podle požadované výšky sečení. Všechny čtyři pneumatiky nastavte na stejnou výšku tak, aby byla řezací čepel vodorovná s trávníkem. Poloha Výška sečení 1 20 mm 2 40 mm 3 60 mm U POW63707 a POW63710: Výška sečení se nastavuje pomocí systému pružiny a tyče. Výška sečení se seřizuje podle znázornění na obrázcích. Při provádění této operace obraťte zařízení dnem vzhůru nebo je nakloňte na bok. Přední a zadní nápravu zavěste do stejného výřezu tak, aby byla řezací čepel vodorovná s trávníkem. 8.1 Seřízení výšky sečení u POW63715 Než se pustíte do nastavování výšky sečení, ujistěte se, že je stroj vypnut a že se čepel zcela zastavila. Copyright 2008 VARO Page 8

9 POZOR: Čepele se po vypnutí stroje ještě několik vteřin dále otáčejí, otáčející čepel může způsobit úraz. Vaše travní sekačka POW63715 je vybavena ústředním systémem nastavení výšky, který umožňuje 6 výškových nastavení: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm a 70 mm. Zvolte výšku sečení tak, že páku zajistíte v požadované poloze. (Páku vysuňte směrem ven, přetáhněte ji do správné polohy a zajistěte zpětným zasunutím). Zezadu dopředu je nastavitelná výška od 20 mm do 70 mm. 9 PROVOZ Poznámka: Při prvním sečení v sezóně by měla být vybrána větší výška sečení. 9.1 Připojte ke zdroji proudu. Nežli zařízení připojíte k síťovému zdroji, přesvědčte se, že údaje na přístrojovém štítku souhlasí s parametry vaší sítě. Zástrčku připojte k prodlužovací šňůře. Je velmi důležité zajistit prodlužovací kabel kabelovým okem podle obr. 5a. 9.2 Spuštění Stiskněte a přidržte bezpečnostní tlačítko (potom zatlačte páku vypínače směrem k držadlu). Bezpečnostní tlačítko uvolněte. 9.3 Zastavení Povolte páku vypínače POZOR: Po vypnutí se bude řezací čepel několik vteřin dále otáčet, ujistěte se, že se čepel úplně zastavila. VÝSTRAHA: Nevypínejte a nezapínejte v těsném sledu. 9.4 Bezpečnostní tlačítko Důležité! Aby se předešlo náhodnému zapnutí stroje, je travní sekačka vybavena bezpečnostním blokačním zámkem, který je třeba stisknout a teprve poté lze aktivovat spínací držák/páčku. Při uvolnění vypínače se travní sekačka vypne. Zopakujte si tento postup několikrát a ujistěte se tak, že stroj řádně funguje. Než na stroji provedete opravu nebo údržbu, ujistěte se, že se čepel neotáčí a že je přívod proudu odpojen. Copyright 2008 VARO Page 9

10 Důležité! Nikdy neotvírejte vyfukovací klopnu, když se právě provádí vyprazdňování vaku na trávu a motor ještě běží. Otáčející se čepel může způsobit vážný úraz. Vyfukovací klopnu a vak na trávu vždy pečlivě připevněte. Než tyto prvky odeberete ze stroje, vždy nejprve vypněte motor. Bezpečnostní vzdálenost mezi pláštěm kryjícím čepel a uživatelem, kterou určují vodicí výztuhy, je třeba vždy dodržet. 9.5 Informace o správném sečení Doporučujeme vám sekat v překrývajících se řadách. Sekejte jen ostrými a neporušenými čepelemi, které nerozdírají stébla trávy, následkem čehož trávník žloutne. Výška sečení by měla být mezi 4 a 6 cm a příště sekat by se mělo poté, co tráva doroste o 4 až 5 cm. Jestliže tráva příležitostně vyroste více, neudělejte tu chybu, že se pokusíte napoprvé trávník zkrátit na běžnou délku. Nikdy trávu nezkracujte o více než polovinu její výšky. Spodní část podvozku stroje udržujte čistou a odstraňujte z ní usazenou trávu. Usazená tráva ztěžuje spouštění a má negativní vliv na kvalitu sečení a vyfukování posečené trávy. Na svazích sekejte napříč svahem (nikoliv nahoru nebo dolů). Tendenci sekačky sklouznout dolů se svahu můžete vyrovnávat nastavením určitého úhlu nahoru. Výšku posečení zvolte tak, aby odpovídala momentální výšce trávy. Sekejte na několikrát a ujistěte se, že při jednom průchodu nikdy neodstraníte více než 4 cm trávy. Před prohlídkou čepele nejprve vypněte motor. Mějte na paměti, že i po vypnutí motoru se čepel ještě několik vteřin dále otáčí. Nikdy se nesnažte čepel zastavit. Pravidelně kontrolujte, že je čepel správně zajištěna, v dobrém stavu a nabroušená. Není-li tomu tak, čepel nabrušte nebo vyměňte. Jestliže čepel při pohybu do něčeho narazí, zastavte sekačku a počkejte na úplné zastavení čepele. Potom zkontrolujte stav čepele a držáku čepele. Jsou-li poškozeny, je třeba je vyměnit. Přívodní kabel položte svinutý před zásuvku. Sekejte směrem od zásuvky a kabelu a dodržujte zásadu, že přívodní kabel leží vždy na již posečené části trávníku, takže kabel nemůžete sekačkou přejet. Jakmile spatříte při chůzi se sekačkou na trávníku posečenou trávu, je třeba vyprázdnit vak na trávu. 9.6 Vak na trávu Důležité! Před sejmutím vaku na trávu vypněte motor a vyčkejte, dokud se řezací ústrojí nezastaví. Vak na trávu odstraníte tak, že nadzvednete klapku vyfukovacího otvoru a vytáhnete vak na trávu uchopením druhou rukou za držák. V zájmu zachování bezpečnosti se klapka vyfukovacího otvoru po vyjmutí vaku na trávu zavře, aby zadní vyfukovací otvor nezůstal volný. Jestliže se v otvoru zachytí zbytky trávy, je účelné přitáhnout si sekačku asi o metr dozadu, což usnadní spuštění motoru. Neodstraňujte odřezky trávy ze skříně sekačky nebo z řezacího ústrojí rukou nebo nohama. Místo toho použijte vhodné nástroje, např. kartáč nebo koště. Aby sbírání trávy probíhalo správně, musí se vak na trávu a zvláště síťka vyčistit po použití zevnitř. Vak na trávu připevňujte až po vypnutí motoru a úplném zastavení řezací čepele. Copyright 2008 VARO Page 10

11 10 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Pozor! Než začnete na zařízení provádět jakoukoliv práci, odpojte je od sítě Čištění Všechny bezpečnostní mechanismy, větrací otvory a těleso motoru udržujte v maximální možné míře prosty nečistot a prachu. Zařízení otírejte čistým kusem tkaniny nebo je ofukujte nízkým tlakem pomocí tlakového vzduchu. Doporučujeme zařízení vyčistit pokaždé, jakmile je přestanete používat. Zařízení pravidelně čistěte vlhkým hadrem a mýdlovou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla; mohly by napadat plastové díly zařízení. Zajistěte, aby do zařízení nepronikla voda. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, jakými je benzín, alkohol, čpavková voda atd. Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové díly Výměna čepele Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby výměnu čepele prováděl autorizovaný specialista. Důležité: Noste pracovní rukavice! Copyright 2008 VARO Page 11

12 Výměnou čepele zajistíte za všech okolností nejlepší výkon a bezpečnost provozu. K výměně čepele proveďte následující kroky: Odšroubujte upevňovací šroub (obr. 7). Sejměte čepel a nahraďte ji novou. Při nasazování čepele se ujistěte, že je nainstalována ve správném směru. Vzduchové lopatky čepele musejí vyčnívat směrem do motorového prostoru. Potom znovu utáhněte upevňovací šroub. Utahovací moment by měl být cca 25 Nm Uhlíkové kartáčky V případě nadměrného jiskření zadejte kvalifikovanému elektrikáři kontrolu uhlíkových kartáčků Údržba V zařízení nejsou žádné díly vyžadující dodatečnou údržbu. 11 TECHNICKÉ ÚDAJE POW63705 POW63707 POW63710 POW63715 Příkon 900W 1100W 1300W 1600W Přívod proudu V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 240V/50/60Hz Průměr sečení 300mm 330mm 360mm 420mm Výška sečení 30/45/60mm 20/40/60mm 20/40/60mm 20/30/40/50/60/70mm Rychlost při 3600min min min min -1 chodu naprázdno Brzdný systém Nylonový vak na 27l 33l 40l 52l sběr trávy Vysoký mezní 14Nm 14Nm 18Nm 22Nm moment Motor s kartáčky Přední kolo 140mm 140mm 140mm 170mm Zadní kolo 140mm 140mm 170mm 170mm Hmotnost 11kg 11kg 12kg 16.2kg Třída krytí II II II II Stupeň krytí IP24 IP24 IP24 IP24 12 HLUKOVÉ ZATÍŽENÍ Hodnota emise hluku měřená podle normy EN60335 POW63705 POW63707 POW63710 POW63715 Úroveň akustického LpA 76dB(A) 76dB(A) 76dB(A) 76dB(A) tlaku Úroveň akustického výkonu LwA 96dB(A) 96dB(A) 96dB(A) 96dB(A) Copyright 2008 VARO Page 12

13 Vibrace aw 2.08m/s² 2.03m/s² 2.07m/s² 2.07 m/s² 13 SERVISNÍ ODDĚLENÍ Poškozené vypínače je třeba nechat vyměnit v našem poprodejním servisním oddělení. Je-li poškozen spojovací kabel (nebo síťová zástrčka), je třeba jej nahradit speciálním spojovacím kabelem, který je k dispozici v našem servisním oddělení. Výměnu spojovacího kabelu musí provést naše servisní oddělení (viz poslední stránku) nebo kvalifikovaná osoba (kvalifikovaný elektrikář). 14 USKLADNĚNÍ Před uskladněním sekačku vždy vyčistěte. Sekačku skladujte v čistém a suchém prostředí. Aby zbytky trávy netlely ve sběrném vaku na trávu, vyprázdněte ji a nechte vyschnout. V zájmu úspory místa můžete složit držadlo; k tomu účelu povolte 2 svorky na každé straně držadla a nakloňte horní část držadla směrem k přední části stroje Dlouhodobé skladování Potřete čepel sekačky trochou ekologického oleje, aby nerezivěla Přezimování Po skončení sezóny sekání si dejte čepel nabrousit, aby byl váš stroj připraven na novou sezónu. 15 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROBLÉM PŘÍČINA CO DĚLAT Stroj nefunguje Stroj funguje s přestávkami Výsledky práce stroje jsou kostrbaté nebo jde motor ztěžka Řezací čepel se při zapnutém stroji neotáčí Vypnutý proud Vadná síťová zásuvka Poškozený prodlužovací kabel Vadná / spálená pojistka Sekačka je ve vysoké trávě Aktivovala se ochrana motoru Poškozený prodlužovací kabel Poškozena vnitřní kabeláž stroje Aktivovala se ochrana motoru Příliš malá výška sečení Řezací čepel je tupá Spodek stroje je silně zanesen Čepel je nasazena obráceně Překážka v pohybu řezací čepele Povolená matice / šroub čepele Zapněte proud Použijte jinou zásuvku Prohlédněte kabel a vyměňte jej, je-li poškozen. Vyměňte pojistku Zvětšete výšku sečení a nakloňte sekačku Nechte sekačku vychladnout a zvětšete výšku sečení Prohlédněte kabel a vyměňte jej, je-li poškozen. Nechte sekačku vychladnout a zvětšete výšku sečení Zvětšete výšku sečení (viz Nastavování výšky sečení ) Vyměňte čepel (viz Výměna čepele ) Vyčistěte stroj (viz ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ) Opravte nasazení čepele (viz Výměna čepele ) Odstraňte překážku Utáhněte matici / šroub čepele Nadměrné Povolená matice / šroub Utáhněte matici / šroub čepele Copyright 2008 VARO Page 13

14 vibrace / hluk Stroj nefunguje čepele Řezací čepel je poškozena Vypnutý proud Vadná síťová zásuvka Poškozený prodlužovací kabel Vadná / spálená pojistka Sekačka je ve vysoké trávě Aktivovala se ochrana motoru Vyměňte čepel Zapněte proud Použijte jinou zásuvku Prohlédněte kabel a vyměňte jej, je-li poškozen. Vyměňte pojistku Zvětšete výšku sečení a nakloňte sekačku Nechte sekačku vychladnout a zvětšete výšku sečení 16 ZÁRUKA V souladu s právními předpisy se na tento produkt vztahuje záruční doba 24 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem. Tato záruka se vztahuje na veškerý materiál a výrobní vady, ale nevztahuje se na: závady způsobené běžným opotřebením a opotřebením jednotlivých částí, jako jsou např. ložiska, kartáčky, kabely, zástrčky, vrtáky, bity, řezací lišty, atd., a dále na závady nebo poškození vzniklá hrubým zacházením, nehodami nebo úpravami. Záruka se nevztahuje ani na náklady na přepravu. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup, nebo kdy je jasné, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění ventilačních otvorů, výměna uhlíkových kartáčků,...). Váš doklad o zakoupení je nutné uschovat, neboť je důkazem o datu zakoupení výrobku. Nedemontovaný nástroj musí být vrácen prodejci v přijatelně čistém stavu, v původním ochranném kufříku (pokud je součástí dodávky) spolu s dokladem o zakoupení výrobku. 17 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Použité zařízení nelikvidujte spolu s běžným domovním odpadem, ale řiďte se předpisy vydanými s ohledem na ochranu životního prostředí. Použité elektrické výrobky by neměly být zahrnuty do domácího odpadu. Odevzdejte je k recyklaci do adekvátních sběrných středisek. Další informace vám sdělí místní správa nebo prodejce. Copyright 2008 VARO Page 14

15 18 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ POW63705 VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že Typ zařízení: elektrická TRAVNÍ SEKAČKA 900W Značka: POWERplus Číslo položky: POW63705 je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic založených na evropských harmonizovaných normách. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení. Evropské směrnice (včetně jejich případných změn a doplňků): 2006/95/ES směrnice o nízkém napětí 2004/108/ES směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 98/37/ES směrnice o strojním zařízení 2000/14/ES směrnice o hluku ve vnějším prostoru LwA = 96dB zkušební úřad: TüV Süd Evropské harmonizované normy a jejich změny a doplňky: EN : 2002 EN : 2006 EN : 2006 EN : 1997 EN : 2006 EN : 1995 Podepsaný jedná za vedení společnosti na základě zmocnění vystaveného vedením společnosti, Philippe Vankerkhove Ředitel pro certifikaci 18/09/08 Copyright 2008 VARO Page 15

16 19 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ POW63707 VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že Typ zařízení: elektrická TRAVNÍ SEKAČKA 1100W Značka: POWERplus Číslo položky: POW63707 je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic založených na evropských harmonizovaných normách. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení. Evropské směrnice (včetně jejich případných změn a doplňků): 2006/95/ES směrnice o nízkém napětí 2004/108/ES směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 98/37/ES směrnice o strojním zařízení 2000/14/ES směrnice o hluku ve vnějším prostoru LwA = 96dB zkušební úřad: TüV Süd Evropské harmonizované normy a jejich změny a doplňky: EN : 2002 EN : 2006 EN : 2006 EN : 1997 EN : 2006 EN : 1995 Podepsaný jedná za vedení společnosti na základě zmocnění vystaveného vedením společnosti, Philippe Vankerkhove Ředitel pro certifikaci 28/10/08 Copyright 2008 VARO Page 16

17 20 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ POW63710 VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že Typ zařízení: elektrická TRAVNÍ SEKAČKA 1300W Značka: POWERplus Číslo položky:/pow63710 je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic založených na evropských harmonizovaných normách. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení. Evropské směrnice (včetně jejich případných změn a doplňků): 2006/95/ES směrnice o nízkém napětí 2004/108/ES směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 98/37/ES směrnice o strojním zařízení 2000/14/ES směrnice o hluku ve vnějším prostoru LwA = 96dB zkušební úřad: TüV Süd Evropské harmonizované normy a jejich změny a doplňky: EN : 2002 EN : 2006 EN : 2006 EN : 1997 EN : 2006 EN : 1995 Podepsaný jedná za vedení společnosti na základě zmocnění vystaveného vedením společnosti, Philippe Vankerkhove Ředitel pro certifikaci 18/09/08 Copyright 2008 VARO Page 17

18 21 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ POW63715 VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že Typ zařízení: elektrická TRAVNÍ SEKAČKA 1600W Značka: POWERplus Číslo položky: POW63715 je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic založených na evropských harmonizovaných normách. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení. Evropské směrnice (včetně jejich případných změn a doplňků): 2006/95/ES směrnice o nízkém napětí 2004/108/ES směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 98/37/ES směrnice o strojním zařízení 2000/14/ES směrnice o hluku ve vnějším prostoru LwA = 96dB zkušební úřad: TüV Süd Evropské harmonizované normy a jejich změny a doplňky: EN : 2002 EN : 2006 EN : 2006 EN : 1997 EN : 2006 EN : 2000 Podepsaný jedná za vedení společnosti na základě zmocnění vystaveného vedením společnosti, Philippe Vankerkhove Ředitel pro certifikaci 16/10/08 Copyright 2008 VARO Page 18

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

POW1820. Fig A. Fig B

POW1820. Fig A. Fig B POW1820 Fig A Fig B Fig C1 Fig C2 FIG C3 Fig C4 Fig D FIG E POW1820 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

POWX190 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE.

POWX190 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE. 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 POPIS 2 POWX008 CZ 2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 2.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka

Více

9 6 5 3 4 2 1 7 8 Fig. 1

9 6 5 3 4 2 1 7 8 Fig. 1 9 6 3 5 4 2 1 7 8 Fig. 1 10 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. 1-2)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1

Více

POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 2 4.1 Pracovní oblast 3 4.2 Elektrická bezpečnost 3 4.3 Osobní

Více

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 MONTÁŽ... 5

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 MONTÁŽ... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. 1-2)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POW162X CS 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 SYMBOLY...3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW162X CS 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 SYMBOLY...3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 SYMBOLY...3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...3 5.1 Pracovní oblast...3 5.2 Elektrická bezpečnost...4 5.3 Osobní bezpečnost...4

Více

POWX082 & 085 CS 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ...

POWX082 & 085 CS 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost... 4 5.3 Osobní bezpečnost...

Více

POW5633 CS 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3

POW5633 CS 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3 Osobní bezpečnost... 4

Více

POWXG2004 CS 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 OBLAST POUŽITÍ... 2 4 SYMBOLY... 3

POWXG2004 CS 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 OBLAST POUŽITÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 OBLAST POUŽITÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

POW5521 Copyright 2009 VARO www.varo.com

POW5521 Copyright 2009 VARO www.varo.com POW5521 Copyright 2009 VARO www.varo.com POW5521 Copyright 2009 VARO www.varo.com POW5521 Copyright 2009 VARO www.varo.com POW5521 CS 1 SYMBOLY... 2 2 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

POW X134 CZ 1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3

POW X134 CZ 1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 1.1 HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 1.1.1.Pracovní prostředí 1.1.2 Elektrická bezpečnost 1.1.3.Osobní bezpečnost 1.1.4 Správné použití nářadí 1.2 ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Více

POWX1110 5 4 3 6 2 1 14 7 8 17 9 12 14 13 16 15 11 10 18 8 Fig A Copyright 2015 VARO www.varo.com

POWX1110 5 4 3 6 2 1 14 7 8 17 9 12 14 13 16 15 11 10 18 8 Fig A Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1110 5 4 3 6 2 1 14 7 12 8 9 14 17 13 16 11 10 15 Fig A 18 8 Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1110 Fig 1 Fig 2 2 1 Fig 4 Fig 3 4 5 Fig 5 Fig 6a Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1110 Fig 6b

Více

6 PODLE TYPU STROJE SPECIFIKOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Připojte lopatky... 6 8 PROVOZ... 7

6 PODLE TYPU STROJE SPECIFIKOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Připojte lopatky... 6 8 PROVOZ... 7 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 6 7 MONTÁŽ... 6

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 6 7 MONTÁŽ... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POWX033 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ...

POWX033 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

POW Copyright 2010 VARO

POW Copyright 2010 VARO POW1905 2 5 3 1 4 8 6 7 Copyright 2010 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická

Více

POWX018 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX018 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POW 462 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW 462 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3 Osobní

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Připevnění brusného papíru... 6 7.2 Vývod prachu... 6 7.3 Přídavná rukojeť...

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Připevnění brusného papíru... 6 7.2 Vývod prachu... 6 7.3 Přídavná rukojeť... 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POWX0360 2 3 4 1 6 12 10 5 13 7 8 11 9 FIG. A Copyright 2016 VARO www.varo.com

POWX0360 2 3 4 1 6 12 10 5 13 7 8 11 9 FIG. A Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX0360 4 2 3 1 6 12 10 5 13 7 8 11 9 FIG. A Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX0360 FIG. 1 FIG. 2 Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX0360 FIG. 3 FIG. 4 FIG. 5 Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX0360

Více

POW1007 CZ PŘÍMOČARÁ PILA NÁVOD K POUŽITÍ. Copyright 2008 VARO Page 1 www.varo.com

POW1007 CZ PŘÍMOČARÁ PILA NÁVOD K POUŽITÍ. Copyright 2008 VARO Page 1 www.varo.com PŘÍMOČARÁ PILA NÁVOD K POUŽITÍ Copyright 2008 VARO Page 1 www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 3.1 Pracovní oblast... 3

Více

POWX086 & 087 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POWX086 & 087 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost... 4 5.3 Osobní bezpečnost...

Více

Fig. 2-1 Fig. 2-2. Fig. 2-3 Fig. 2-4. Fig. 2-5. Fig. 3-1 Fig. 3-2

Fig. 2-1 Fig. 2-2. Fig. 2-3 Fig. 2-4. Fig. 2-5. Fig. 3-1 Fig. 3-2 6 19 18 4 15 8 7 3 14 13 1 2 16 10 11 17 9 19 6 5 12 14 2 10 16 9 Fig. 2-1 Fig. 2-2 Fig. 2-3 Fig. 2-4 Fig. 2-5 Fig. 3-1 Fig. 3-2 Fig. 3-3 Fig. 3-4 Fig. 4-1 Fig. 4-2 Fig. 4-3 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 7 Fig.

Více

11.1 Čištění... 138 11.2 Výměna uhlíkových kartáčků... 139 11.3 Údržba... 139

11.1 Čištění... 138 11.2 Výměna uhlíkových kartáčků... 139 11.3 Údržba... 139 1 OBLAST POUŽITÍ... 133 2 POPIS (OBR. A)... 133 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 133 4 SYMBOLY... 134 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 134 5.1 Pracovní oblast... 134 5.2 Elektrická

Více

POW400 CZ RUČNÍ DELTA BRUSKA NÁVOD K POUŽITÍ. Copyright 2008 VARO Stránka 1 www.varo.com

POW400 CZ RUČNÍ DELTA BRUSKA NÁVOD K POUŽITÍ. Copyright 2008 VARO Stránka 1 www.varo.com RUČNÍ DELTA BRUSKA NÁVOD K POUŽITÍ Copyright 2008 VARO Stránka 1 www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO

Více

POW X230 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3

POW X230 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 5.1 Pracovní oblast... 5 5.2 Elektrická bezpečnost... 5 5.3 Osobní bezpečnost... 5 5.4 Používání

Více

FIG. 1 POWXG8020LI. Copyright 2014 VARO P a g e 1 www.varo.com

FIG. 1 POWXG8020LI. Copyright 2014 VARO P a g e 1 www.varo.com FIG. 1 POWXG8020LI 4 7 3 2 1 Copyright 2014 VARO P a g e 1 www.varo.com POWXG8020LI 9 10 11 5 6 Copyright 2014 VARO P a g e 2 www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. 1)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...

Více

POWX048 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ POPIS (OBR A) OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO EL. NÁŘADÍ..CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX048 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ POPIS (OBR A) OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO EL. NÁŘADÍ..CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO EL. NÁŘADÍ..CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POW1820 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW1820 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 4 4.3 Osobní bezpečnost...

Více

POW63840 CS 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5 MONTÁŽ...

POW63840 CS 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5 MONTÁŽ... 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 4.1 Pracovní oblast... 4 4.2 Elektrická bezpečnost... 4 4.3 Osobní bezpečnost... 4

Více

POWX024 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ POPIS (OBR A) OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX024 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ POPIS (OBR A) OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická

Více

POWX1721 10 3 1 6 4 2 11-7 5 8 12 9 Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWX1721 10 3 1 6 4 2 11-7 5 8 12 9 Copyright 2014 VARO www.varo.com 10 POWX1721 3 1 6 4 2-7 5 11 8 12 9 Copyright 2014 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ

Více

POW1880. Fig A. Fig 1. Fig 2 Fig 3 Fig 4

POW1880. Fig A. Fig 1. Fig 2 Fig 3 Fig 4 9 2 1 POW1880 3 6 8 7 Fig A 4 5 Fig 1 2 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4 Copyright 2015 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ

Více

POWX0396 Fig A 3 5 9 6 2 10 7 4 1 5 3 8 10

POWX0396 Fig A 3 5 9 6 2 10 7 4 1 5 3 8 10 POWX0396 Fig A 3 9 5 6 2 10 7 4 1 5 3 8 10 Fig 1 Fig 2 10 1 8 2 2 Fig 3 3 11 9 POWX0396 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

POWX036 CZ 1 POPIS... 2 2 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 2

POWX036 CZ 1 POPIS... 2 2 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 2 1 POPIS... 2 2 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 2 2.1 Pracovní oblast... 2 2.2 Elektrická bezpečnost... 2 2.3 Osobní bezpečnost... 3 2.4 Používání elektrických nástrojů a péče

Více

3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO ŘEZAČKY 5 MONTÁŽ

3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO ŘEZAČKY 5 MONTÁŽ 1 OBLAST POUŽITÍ 2 POPIS (OBR. A) 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 3.1 Pracovní oblast 3.2 Elektrická bezpečnost 3.3 Osobní bezpečnost 3.4 Používání elektrických nářadí a péče o ně

Více

KRT706205 Fig. 1 Copyright 2015 VARO www.varo.com

KRT706205 Fig. 1 Copyright 2015 VARO www.varo.com KRT706205 Fig. 1 Copyright 2015 VARO www.varo.com A KRT706205 B C Copyright 2015 VARO www.varo.com D KRT706205 E Copyright 2015 VARO www.varo.com KRT706205 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS FIG. 1... 2

Více

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY Akumulátory Nabíječky... 5

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY Akumulátory Nabíječky... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO TRAVNÍ VYÍNAČE... 5 7 MONTÁŽNÍ POKYNY... 6. 7.1 Bezpečnostní kryt... 6 7.2 Pomocná rukojeť... 6 7.3 Trubka...

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO TRAVNÍ VYÍNAČE... 5 7 MONTÁŽNÍ POKYNY... 6. 7.1 Bezpečnostní kryt... 6 7.2 Pomocná rukojeť... 6 7.3 Trubka... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 4 5.3 Osobní

Více

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 6 7 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM NÁSTROJE... 7

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 6 7 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM NÁSTROJE... 7 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. 1)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POWEB9010. Fig. A. Fig. 1

POWEB9010. Fig. A. Fig. 1 POWEB9010 1 Fig. A Fig. 1 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 2 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2

Více

POW411 CS NÁVOD K POUŽITÍ PÁSOVÁ BRUSKA. Copyright 2008 VARO Page 1 www.varo.com

POW411 CS NÁVOD K POUŽITÍ PÁSOVÁ BRUSKA. Copyright 2008 VARO Page 1 www.varo.com NÁVOD K POUŽITÍ PÁSOVÁ BRUSKA Copyright 2008 VARO Page 1 www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ

Více

5.1 Pracovní oblast Elektrická bezpečnost Osobní bezpečnost Používání elektrických nástrojů a péče o ně...

5.1 Pracovní oblast Elektrická bezpečnost Osobní bezpečnost Používání elektrických nástrojů a péče o ně... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POWLI430 CS PRACOVNÍ LED LAMPA NÁVOD NA POUŽITÍ. Copyright 2007 VARO Page 1 www.varo.com

POWLI430 CS PRACOVNÍ LED LAMPA NÁVOD NA POUŽITÍ. Copyright 2007 VARO Page 1 www.varo.com PRACOVNÍ LED LAMPA NÁVOD NA POUŽITÍ Copyright 2007 VARO Page 1 www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 2.1 Pracovní oblast... 3 2.2 Elektrická bezpečnost...

Více

6 ZVLÁTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ÚHLOVOU BRUSKOU... 6 7 PROVOZNÍ POKYNY PRO PRAVOÚHLÉ BRUSKY... 7

6 ZVLÁTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ÚHLOVOU BRUSKOU... 6 7 PROVOZNÍ POKYNY PRO PRAVOÚHLÉ BRUSKY... 7 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POWX1723 6 8 3 4 2 11 5 7 10 1 12 9 FIG. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWX1723 6 8 3 4 2 11 5 7 10 1 12 9 FIG. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX1723 8 6 3 4 2 5 11 7 10 1 9 12 FIG. A Copyright 2014 VARO www.varo.com Fig 1 POWX1723 5 Fig 2 2 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX1723 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU

Více

POWX05201 16 18 5 2 6 1 8 12 3 9 13 14 10 11

POWX05201 16 18 5 2 6 1 8 12 3 9 13 14 10 11 POWX05201 16 18 5 2 6 12 1 8 3 13 14 10 9 11 Fig. 1 Fig. 2 5 4 17 2 18 12 7 10 Fig. 3 18 5 8 1 6 11 10 9 Fig. 4 18 17 16 7 Fig. 5 5 11 15 9 8 6 10 POWX05201 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (Obr. A)...

Více

POWE80070 CS 1 OBLAST POUŽITÍ POPIS (OBR. A) OBSAH BALENÍ SYMBOLY OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3

POWE80070 CS 1 OBLAST POUŽITÍ POPIS (OBR. A) OBSAH BALENÍ SYMBOLY OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2 4 3 1 7 5 6 Fig. 1 Fig. 2 POWE80070 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POWX1310 2 16 4 1 11 8 6 9 15 10 3 14 7 15 5 12 13 FIG A Copyright 2015 VARO www.varo.com

POWX1310 2 16 4 1 11 8 6 9 15 10 3 14 7 15 5 12 13 FIG A Copyright 2015 VARO www.varo.com 2 POWX1310 16 4 1 15 8 10 14 6 3 11 9 7 15 12 5 13 FIG A Copyright 2015 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

POWX1186. Fig 1. Fig 2

POWX1186. Fig 1. Fig 2 POWX1186 2 1 3 8 5 4 6 Fig 1 7 1 Fig 2 Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1186 3 2 180 1 2 180 1 Fig 3 Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1186 3 8 Fig 4 7 6 Fig 5 Copyright 2015 VARO www.varo.com 1

Více

5.1 Pracovní oblast... 4. 5.2 Elektrická bezpečnost... 5. 5.3 Osobní bezpečnost... 5. 5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně...

5.1 Pracovní oblast... 4. 5.2 Elektrická bezpečnost... 5. 5.3 Osobní bezpečnost... 5. 5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně... 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 4 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost... 5

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

POWXG6107 CS 1 POPIS (OBR. 1)... 3 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 3 SYMBOLY... 4 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POWXG6107 CS 1 POPIS (OBR. 1)... 3 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 3 SYMBOLY... 4 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 POPIS (OBR. 1)... 3 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 3 SYMBOLY... 4 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 4.1 Pracovní oblast... 4 4.2 Elektrická bezpečnost... 5 4.3 Osobní bezpečnost...

Více

POWX047 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ 2 2 POPIS (OBR A) 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO EL. NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX047 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ 2 2 POPIS (OBR A) 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO EL. NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ 2 2 POPIS (OBR A) 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO EL. NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast 3.2 Elektrická bezpečnost 3.3 Osobní bezpečnost 3.4 Používání elektrických

Více

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO STOLNÍ BRUSKY 5 7 PROVOZ... 5

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO STOLNÍ BRUSKY 5 7 PROVOZ... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TRAVNÍ SEKAČKY MONTÁŽ... 8

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TRAVNÍ SEKAČKY MONTÁŽ... 8 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 5 5.1 Pracovní oblast... 5 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5 7 MONTÁŽ... 6

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5 7 MONTÁŽ... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POW222 CS 1 POPIS... 2 2 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 2

POW222 CS 1 POPIS... 2 2 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 2 1 POPIS... 2 2 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 2 2.1 Pracovní oblast... 2 2.2 Elektrická bezpečnost... 2 2.3 Osobní bezpečnost... 3 2.4 Používání elektrických nástrojů a péče

Více

POWXQ5271 2 1 3 5 4 12 11 6 7 13 10 9 8 Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWXQ5271 2 1 3 5 4 12 11 6 7 13 10 9 8 Copyright 2010 VARO www.varo.com POWXQ5271 2 1 3 5 4 12 11 13 6 7 9 10 8 Copyright 2010 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ

Více

POW152 CZ HOBLÍK NÁVOD K POUŽITÍ. Copyright 2008 VARO Page 1 www.varo.com

POW152 CZ HOBLÍK NÁVOD K POUŽITÍ. Copyright 2008 VARO Page 1 www.varo.com HOBLÍK NÁVOD K POUŽITÍ Copyright 2008 VARO Page 1 www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 3.1 Pracovní oblast... 3 3.2 Elektrická

Více

POWX0910 4 2 3 1 1 5 6 10 7 9 8 15 12 13 11 14 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWX0910 4 2 3 1 1 5 6 10 7 9 8 15 12 13 11 14 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com 2 3 4 POWX0910 1 1 5 10 6 7 9 12 8 15 13 11 Fig A 14 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX0910 5 6 Fig 1 4 3 10 Fig 2 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX0910 a b Fig 3 Fig 4 Copyright 2014 VARO www.varo.com

Více

POW 725 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ 2 2 POPIS (OBR A) 2 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE 2

POW 725 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ 2 2 POPIS (OBR A) 2 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE 2 1 OBLAST POUŽITÍ 2 2 POPIS (OBR A) 2 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE 2 3.1 Pracovní oblast... 2 3.2 Elektrická bezpečnost... 2 3.3 Osobní bezpečnost... 3 3.4 Používání elektrických

Více

POWC2010. Fig A A B. Fig 3. Fig 2

POWC2010. Fig A A B. Fig 3. Fig 2 POWC2010 8 3 2 1 4 9 Fig A A 5 6 7 A B Fig 2 Fig 3 Copyright 2017 www.varo.com POWC2010 Fig 4 Copyright 2017 www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PLOTOŘEZ PROVOZ... 5

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PLOTOŘEZ PROVOZ... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

POWX0650 3 4 5 6 2 1 8 7 9 10 11 12 18 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWX0650 3 4 5 6 2 1 8 7 9 10 11 12 18 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX0650 2 3 4 5 6 1 8 7 9 10 11 12 18 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX0650 Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 ( 14mm) Fig. 5 ( 24mm) Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX0650 Fig. 6 ( 34mm)

Více

5.1 Pracovní oblast... 4. 5.2 Elektrická bezpečnost... 4. 5.3 Osobní bezpečnost... 4. 5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně...

5.1 Pracovní oblast... 4. 5.2 Elektrická bezpečnost... 4. 5.3 Osobní bezpečnost... 4. 5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně... POW6017 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. 1)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

5.1 Pracovní oblast... 4. 5.2 Elektrická bezpečnost... 4. 5.3 Osobní bezpečnost... 5. 5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně...

5.1 Pracovní oblast... 4. 5.2 Elektrická bezpečnost... 4. 5.3 Osobní bezpečnost... 5. 5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně... 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba!

Více

tel Verze 1.1 Návod k obsluze Odsávací zařízení

tel Verze 1.1 Návod k obsluze Odsávací zařízení www.bow.cz tel. 585 378 012 Verze 1.1 Návod k obsluze Odsávací zařízení SAA 2003 NÁVOD K OBSLUZE SAA 2003 OBSAH TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 VYBALOVÁNÍ A KONTROLA OBSAHU... 2 MONTÁŽ... 3 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA...

Více

POWEB Fig. A

POWEB Fig. A POWEB9090 1 2 5 3 5 4 Fig. A Fig. 1 POWEB9090 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní

Více

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 3.1 Seznámení se s přístrojem... 3 3.2 Bezpečnostní a zdravotní opatření... Chyba! Záložka není definována. 4 OBSLUHA ZAŘÍZENÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PLOTOŘEZ PROVOZ... 5

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PLOTOŘEZ PROVOZ... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 3 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO STOLNÍ

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

4.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 4.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

4.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 4.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. 1 TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2 INFORMACE O VÝROBKU... 2 3 VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁŘADÍ..CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 4.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

POW30580 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ POPIS SEZNAM OBSAHU BALENÍ SYMBOLY DOPORUČENÍ OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...

POW30580 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ POPIS SEZNAM OBSAHU BALENÍ SYMBOLY DOPORUČENÍ OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 DOPORUČENÍ... 3 6 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 6.1 Pracovní oblast... 3 6.2 Elektrická bezpečnost... 3 6.3 Osobní bezpečnost...

Více

TYP CAF. Návod k obsluze. Jednofázový frekvenční měnič

TYP CAF. Návod k obsluze. Jednofázový frekvenční měnič TYP CAF Návod k obsluze Jednofázový frekvenční měnič Záruka Hervisa, S.A. v záruční době odstraní na vlastní náklady veškeré závady nebo vymění vadné díly. Hervisa, S.A. poskytuje na tento výrobek záruční

Více

SEZNAM OBSAHU BALENÍ...

SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

POW Copyright 2012 VARO

POW Copyright 2012 VARO 2 POW6103 8 1 7 2 4 8 3 5 6 Copyright 2012 VARO www.varo.com POW6103 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

FIG

FIG FIG 1 4 3 5 6 7 10 2 8 1 9 11 FIG. 2 12 13 POWX308 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. 1-2)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

6 SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO KMITACÍ PILY NÁVOD K OBSLUZE... 5

6 SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO KMITACÍ PILY NÁVOD K OBSLUZE... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POWX055 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO EL. NÁŘADÍ..CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX055 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO EL. NÁŘADÍ..CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. POWX055 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO EL. NÁŘADÍ..CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast 2 3.2 Elektrická bezpečnost 2 3.3 Osobní bezpečnost

Více

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY MONTÁŽ Vkládání vrtacího bitu nebo vrtáku Pomocná rukojeť Hloubková měrka...

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY MONTÁŽ Vkládání vrtacího bitu nebo vrtáku Pomocná rukojeť Hloubková měrka... 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů ROTAČNÍ SEKAČKA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě,

Více

FIG A

FIG A 3 5 4 2 1 9 6 10 7 8 FIG A FIG 1 FIG 2 FIG 3 FIG 4 POWEG6015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK 1850W trnová Obsah: 1. Bezpečnostní pokyny a výstrahy 2. Součástí přístroje 3. Použití ke stanovenému účelu 4. Obecné bezpečnostní

Více

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 5 7 MONTÁŽ... 6

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 5 7 MONTÁŽ... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POWDP FIG.A

POWDP FIG.A POWDP9065 4 5 6 1 2 3 FIG.A POWDP9065 Fig. 1 Fig. 1a 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3

Více