ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ Obsahové vymezení základních východisek účetnictví podnikatelů...31

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ Obsahové vymezení základních východisek účetnictví podnikatelů...31"

Transkript

1 Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Roman Sedlák, Ing. Jana Skálová, Ing. Pavel Vlach Abeceda účetnictví pro podnikatele úvod do soustavy účetnictví vlastní kapitál dlouhodobý majetek mimo finanční majetek dlouhodobé závazky, úvěry, odložená daň a rezervy cenné papíry finanční majetek zúčtovací vztahy EDICE ÚČETNICTVÍ náklady a výnosy účetní závěrka účetní a daňová soustava mezinárodní standardy účetního výkaznictví 17. aktualizované vydání 2020 zásoby

2 4 Obsah OBSAH ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ Právní rámec účetnictví a České účetní standardy Stručná charakteristika zákona o účetnictví Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví České účetní standardy Obecné zásady pro vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky Obsahové vymezení základních východisek účetnictví podnikatelů Subjekt účetnictví ve smyslu zákona o účetnictví Základní prvky soustavy účetnictví Účetní záznam Účetní doklad Účetní zápis Účetní knihy Opravy nebo doplnění účetních záznamů Směrná účtová osnova Vnitropodnikové účetnictví Úschova účetních záznamů Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele...44 s vazbou na položky účetních výkazů Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu...55 DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek vymezení z hlediska účetních předpisů Nehmotný majetek vymezení z hlediska ZDP Dlouhodobý hmotný majetek vymezení Dlouhodobý hmotný majetek vymezení z hlediska účetních předpisů Hmotný majetek vymezení z hlediska ZDP Pořizování dlouhodobého majetku Oceňování dlouhodobého majetku Zařazení dlouhodobého majetku do užívání Modernizace a rekonstrukce dlouhodobého majetku technické zhodnocení...75

3 Obsah Odpisování dlouhodobého majetku Účetní odpisy Daňové odpisy Vyřazení dlouhodobého majetku Nájem a pacht dlouhodobého majetku Nájem a pacht, který není finačním leasingem Finanční leasing Účetní pohled na finanční leasing Užívání majetku na základě smlouvy o výprose či smlouvy o výpůjčce Rezerva na opravy dlouhodobého majetku Zákonné rezervy na opravy hmotného majetku Rezervy na opravy dlouhodobého majetku ostatní ZÁSOBY Zásoby vymezení Zásoby nakupované Materiál Zboží Zásoby vytvořené vlastní činností Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Hotové výrobky Zvířata Oceňování zásob při pořízení Pořizovací cena Využití kalkulačních účtů Rozdělení cenotvorných složek pořizovací ceny zásob na analytické účty Pevná cena Vlastní náklady Reprodukční pořizovací cena Způsoby účtování zásob Oceňování zásob při vyskladnění Metoda váženého aritmetického průměru Metoda FIFO Pevná cena Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba Hotové výrobky a polotovary vlastní výroby Aktivace materiálu Účtování o zvířatech

4 6 Obsah 3.6 Zásoby na konci účetního období Zásoby na cestě Nevyfakturované dodávky zásob Inventarizace zásob Inventarizační rozdíly Opravná položka k zásobám Poskytnuté zálohy a závdavky na zásoby Slevy u nakoupených zásob Bonus Skonto Komisní prodej Kontrola korunou v maloobchodní prodejně zboží Reklamace u dodávek zásob CENNÉ PAPÍRY Rozdělení cenných papírů Oceňování cenných papírů při pořízení Oceňování k rozvahovému dni Reálná hodnota Ocenění ekvivalenční metodou Dluhové cenné papíry Vymezení a klasifikace Oceňování k rozvahovému dni Podíly a akcie Vymezení a klasifikace Oceňování k rozvahovému dni Výnosy z majetkových účastí Cenné papíry k obchodování Realizovatelné cenné papíry Trvalé snížení hodnoty Vlastní akcie Cenné papíry v cizí měně Oceňování nabytých cenných papírů Kurzové rozdíly k rozvahovému dni Oceňování k rozvahovému dni včetně kurzových rozdílů Prodej cenných papírů včetně daňových aspektů Inventarizace Změna metody oceňování cenných papírů začátek nebo ukončení oceňování reálnou hodnotou Změna v kategorii účetních jednotek Příklady na přechod z mikro účetních jednotek do malých účetních jednotek

5 Obsah 7 FINANČNÍ MAJETEK Peněžní prostředky v pokladně Valutová pokladna Použití kurzu k okamžiku pohybu peněz Přepočet valut ke konci účetního období Peněžní prostředky na účtech Zákon o omezení plateb v hotovosti ZÚČTOVACÍ VZTAHY Pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Oceňování pohledávek Poskytnuté zálohy Pohledávky v cizích měnách Postoupení pohledávek Zápočet pohledávek Vytváření opravných položek k pohledávkám Zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení ( 8 ZoR) Zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po ( 8a ZoR) Zákonné opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh ( 8b ZoR) Zákonné opravné položky k drobným pohledávkám ( 8c ZoR) Účetní opravné položky Účtování opravných položek Promlčení a odpis tuzemských pohledávek Odpis cizoměnových pohledávek Pohledávky a závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení Vykazování pohledávek v rozvaze Závazky Závazky z obchodních vztahů (krátkodobé) Dodanění promlčených nebo neuhrazených dluhů (závazků) Závazky a pohledávky v cizí měně Zúčtování se zaměstnanci a s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Zúčtování daní Zúčtování pohledávek a závazků ke společníkům a členům družstva Jiné pohledávky a závazky Vykazování závazků v rozvaze Inventarizace pohledávek a závazků Zúčtování dotací...266

6 8 Obsah 6.5 Přechodné účty aktiv a pasiv Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty aktivní a dohadné účty pasivní Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál a ážio Vklady do základního kapitálu při vzniku obchodní korporace Změny základního kapitálu Ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly při přeměnách obchodních korporací Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného roku Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (jeho rozdělení, převody zisku a úhrada ztráty) Rozdělení hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení u účetních jednotek, které nejsou individuálními podnikateli Individuální podnikatelé Zálohy na podíly na zisku Výsledek hospodaření minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let Účtování o odložené dani prvním rokem Významné opravy chyb minulých let Účet individuálního podnikatele DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY, ÚVĚRY, ODLOŽENÁ DAŇ A REZERVY Dlouhodobé závazky Úvěry Rezervy Úvod Obsahové vymezení rezerv Postup tvorby a použití rezerv Postup účtování Příklad k účtování o rezervách

7 Obsah 9 NÁKLADY A VÝNOSY Členění nákladů a výnosů Zásady pro účtování nákladů a výnosů Časové rozlišení nákladů a výnosů Manka a škody Opravné položky k majetku Splatná daň z příjmů Odložená daň ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Inventarizace Postup při uzavírání účetních knih (zvláštnosti jednotlivých obchodních korporací) Otevírání a uzavírání účetních knih podle zákona o účetnictví Postup při otevírání a uzavírání účetních knih Otevírání účetních knih Uzavírání účetních knih Druhy účetních závěrek Účetní závěrka řádná, mimořádná, mezitímní Složky účetní závěrky Účetní závěrka pro mikro a malé účetní jednotky bez povinnosti auditu Účetní závěrka pro mikro a malé účetní jednotky s povinností auditu a dále pro střední a velké účetní jednotky Ověření účetní závěrky auditorem Výroční zpráva Nefinanční informace Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy ÚČETNÍ A DAŇOVÁ SOUSTAVA Vztah účetnictví a daňové soustavy MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Mezinárodní účetní standardy Koncepční rámec pro sestavování a zveřejňování účetní závěrky Přehled platných IFRS/IAS a interpretací IFRS pro malé a střední podniky Příklad praktické aplikace IFRS/IAS (uplatnění IFRS 16)...425

8 34 1. Úvod do soustavy účetnictví 1.3 ZÁKLADNÍ PRVKY SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ Zákon o účetnictví stanoví základní podmínky pro vedení účetnictví pro různé typy podnikatelských (i nepodnikatelských) subjektů. V zásadě je účetnictví založeno na několika základních prvcích bez ohledu na konkrétní podmínky účetní jednotky. Mezi tyto základní prvky soustavy účetnictví patří shromažďování účetních záznamů, zpracování účetních záznamů, analýza zjištěných a zpracovaných informací, hodnocení výsledků a sdělení těchto výsledků uživatelům ekonomických informací. 33 ZoÚ 4 odst. 4 ZoÚ ÚČETNÍ ZÁZNAM Obecným pojmem, který v sobě zahrnuje celou řadu účetních písemností, je účetní záznam. Zákon o účetnictví definuje účetnictví jako soustavu účetních záznamů. Účetním záznamem se rozumí data, která jsou nositeli informací týkajících se předmětu účetnictví nebo jeho vedení. Každou informaci týkající se předmětu účetnictví nebo jeho vedení jsou účetní jednotky povinny zaznamenávat výhradně jen účetními záznamy. Tyto účetní záznamy mohou být seskupovány do účetních záznamů nesoucích souhrnnou informaci. Za účetní záznamy jsou podle zákona považovány: účetní doklady jsou definovány v 11 ZoÚ jako průkazné účetní záznamy (dále viz kapitola ), účetní zápisy jsou definovány v 12 ZoÚ jako účetní záznamy, jejichž obsah je určen ustanoveními zákona, která se týkají účetních knih, účetní knihy pro soustavu účetnictví jsou definovány v 13 ZoÚ, odpisový plán je předepsán 28 odst. 6 ZoÚ pro účetní jednotky, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku, anebo které hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celků, inventurní soupisy jejich náležitosti jsou definovány v 30 ZoÚ. Dokládají se jimi skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky, zjištěné při inventarizaci fyzickou nebo dokladovou inventurou, účtový rozvrh obsahuje všechny účty, které slouží účetní jednotce k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky. Musí jej sestavit každá účetní jednotka na základě směrné účtové osnovy, účetní závěrka je definována v 18 ZoÚ, výroční zpráva je definována v 21 ZoÚ, mzdové listy, daňové doklady, jiná dokumentace vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že pojem účetní záznam je velice obecný a zahrnuje prakticky veškeré doklady, které s účetnictvím souvisejí, počínaje účetním dokladem a výroční zprávou konče. Jednotlivé účetní záznamy na sebe musí navazovat. Předepisuje to 33a ZoÚ, který stanovuje, že obsah účetního záznamu musí být prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů. Například účetní závěrka se sestavuje na základě účetních knih. Účetní zápisy do hlavní knihy se provádějí na základě účetních dokladů. Nedodržení těchto návazností by mohlo vést k neprůkazným účetním záznamům. Informace obsažené v účetním záznamu se označují jako obsah účetního záznamu, konkrétní způsob zaznamenávání těchto informací se označuje jako forma účetního záznamu.

9 2.4 Modernizace a rekonstrukce dlouhodobého majetku technické zhodnocení MODERNIZACE A REKONSTRUKCE DLOUHODOBÉHO MAJETKU TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ Dlouhodobé využití majetku vyvolává potřebu jeho úprav, které mohou mít charakter jak činností záchovných, tak i činností majetek zhodnocujících. Z pohledu účetního a daňového lze tyto činnosti rozdělit na údržbu, opravu či technické zhodnocení majetku. Údržbou je taková soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady. Údržbou jsou tedy práce spíše preventivního charakteru. Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem jeho uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se přitom rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, avšak pouze za předpokladu, že tímto zásahem nedojde k technickému zhodnocení majetku. Zatímco pojmy údržba a oprava jsou vymezeny pouze účetními předpisy ( 47 odst. 2 vyhlášky), pojem technické zhodnocení je pro účely účetní a pro účely daňové vymezen jednotlivými právními normami samostatně. Technické zhodnocení podle ZDP Technickým zhodnocením (ve smyslu a pro účely ZDP) jsou výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku stanovenou platnými předpisy. Limitní a rozhodnou částkou pro kategorii dlouhodobého majetku je částka Kč stanovená 33 ZDP. Podstatnou skutečností je, že dané výdaje jsou sledovány na jednom majetku za zdaňovací období bez ohledu na to, kdo, resp. kolik subjektů zásahy do majetku provedlo. Znamená to tedy, že např. v případě nemovitých věcí, jejichž část je pronajata jiným osobám, je pro účely testu dosažení limitní výše technického zhodnocení nutno sledovat hodnotu veškerých výdajů majících jeho charakter vynaložených všemi subjekty, které budovu využívají. Za technické zhodnocení lze přitom považovat i výdaje výše uvedeného charakteru, které stanovený limit nepřevyšují, pokud nejsou na základě rozhodnutí účetní jednotky uplatněny jako běžné provozní náklady a je rozhodnuto, že budou za technické zhodnocení považovány (tzv. podlimitní technické zhodnocení). Shora popsané principy však neplatí absolutně. Výjimku představuje problematika technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, který je současně i nehmotným majetkem ve smyslu 32a ZDP, o němž je pojednáno v samostatné pasáži dále. Zatímco částky vynaložené na opravy a udržování majetku jsou běžným provozním nákladem (za obvyklých podmínek i daňově účinným), výdaje na technické zhodnocení dlouhodobého majetku se stávají součástí jeho ocenění a nelze je uplatnit jednorázově jako přímý náklad. Rekonstrukcí majetku jsou takové zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu (účelu užití) nebo technických parametrů. Je tedy nutno zkoumat, jak učiněný zásah ovlivní kvalitativní znaky majetku a z jaké příčiny jsou změny vyvolány. Za technické zhodnocení nejsou totiž považovány takové případy změny Technické zhodnocení z hlediska ZDP

10 76 2. Dlouhodobý majetek mimo finanční majetek technických parametrů, které byly vyvolány pouhou záměnou použitého materiálu, pokud prvotním cílem prováděných úkonů byla oprava majetku. Technickým zhodnocením tedy není např. ani častá výměna oken s dřevěným rámem za okna s rámem plastovým, zůstanou-li zachovány jak původní rozměry stavebních otvorů, tak i počet okenních skel (vrstev). Z důvodu vadné střechy bylo rozhodnuto o její opravě. Stávající krytina (plechové tabule) byla nahrazena betonovými taškami. Jiné zásahy do majetku nebyly provedeny. Přestože zcela jednoznačně došlo ke změně technických parametrů, není provedený zásah do majetku jeho technickým zhodnocením, neboť k této změně došlo pouhou záměnou použitého materiálu. Pokud by však provedená oprava byla doprovázena i dalšími úpravami nemovité věci v příčinné souvislosti, jako např. instalací střešních oken, zateplením střechy apod., bylo by nutno tyto veškeré, spolu související zásahy za technické zhodnocení majetku považovat. Účetní jednotkou byla provedena výměna oken, přičemž okna s izolačním dvojsklem byla nahrazena okny týchž rozměrů, avšak s izolačním trojsklem. Ke změně okenních otvorů sice nedošlo, zásah do majetku je však technickým zhodnocením, neboť došlo ke změně tepelně izolačních parametrů objektu, přičemž tato změna nebyla zapříčiněna pouhou záměnou použitého materiálu. Modernizace představuje rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. Jsou to tedy takové zásahy do majetku, které svou povahou zvyšují a rozšiřují kvalitativní znaky jeho využitelnosti. Za modernizaci tak lze považovat např. vybavení vozidla výkonnou hudební aparaturou (rozšiřuje vybavenost) nebo např. počítačové jednotky o výkonné zařízení k archivaci dat (rozšiřující použitelnost tohoto majetku). S ohledem na skutečnost, že zejména v případě nemovitého majetku je mnohdy problematické určit, zda jsou pořizovány samostatné movité věci, či zda je prováděno již jeho technické zhodnocení, je vhodné čtenářům doporučit nahlédnutí do metodické pomůcky Pokynu GFŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento Pokyn ve svém komentáři k příloze č. 1 ZDP příkladmo uvádí, které složky jsou vždy nedílnou součástí stavebních děl. Ve svém komentáři k 26 pak naopak zmiňuje, která zařízení (mnohdy i pevně spojená s budovou nebo se stavbou) jsou považována za samostatná a technickým zhodnocením, s ohledem na jejich samostatné vymezení, nejsou. Toto tvrzení o samostatnosti pokynem zmíněných majetkových složek však nelze pojímat vždy zcela absolutně. Podle požadavku kladeného i samotným Pokynem GFŘ D-22 je nutno při posouzení každého jednotlivého případu přihlížet i ke stavebně technickým parametrům, funkci a účelu příslušné budovy či stavby. Je-li příslušné zařízení takovou nedílnou součástí objektu, bez níž by nemohl být k účelu, pro který byl vybudován používán, je nutno jej považovat vždy za součást tohoto objektu. Pokud by totiž došlo k oddělení takové majetkové složky od příslušné budovy či stavby, došlo by k jejímu funkčnímu a účelovému znehodnocení. Tato skutečnost pak vyplývá i ze samotného ZDP, resp. z poznámky +++++) přílohy č. 1 ZDP, podle které nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla,

11 2.9 Rezerva na opravy dlouhodobého majetku 139 Varianta III. chybný postup S tvorbou rezervy výkonovým způsobem je uvažováno až počínaje 2. rokem provozu stroje. Poplatník požaduje vytvořit rezervu na celou hodnotu předpokládané opravy. Výši tvořené rezervy připadající na jednotku produkce odvozuje chybně od zbytkového objemu produkce. Tvorba rezervy v jednotlivých letech je následující: ROK POČET JEDNOTEK PRODUKCE (KS) VÝŠE REZERVY (KČ) *) Rezerva celkem *) Rezerva na jednotku výkonu chybně 3,75 Kč ( : ). Lze tedy rekapitulovat, že výkonový způsob tvorby rezervy nemusí být pro poplatníka vždy nejvýhodnější. Při úvaze, zda tento způsob tvorby rezervy zvolit, či přistoupit k tvorbě rezervy časové, je tak nutno přihlédnout zejména k okamžiku skutečného zahájení tvorby rezervy. Povinnost úložky finančních prostředků Tvorbu rezerv na opravy hmotného majetku nelze považovat pouze za operaci daňově účetní, nemající reálný finanční podklad. Daňová účinnost této tvorby je totiž podmíněna převodem peněžních prostředků odpovídajících plné výši rezervy připadající na příslušné zdaňovací období na samostatný účet v bance, a to pouze v bance se sídlem na území České republiky či jiného členského státu Evropské unie. Tento účet (vedený výhradně v Kč či EUR) přitom musí být určen výhradně pro ukládání prostředků rezerv tvořených podle 7 ZoR. Jejich čerpání pak může být realizováno pouze na stanovený účel, tj. na opravy, na něž byla rezerva tvořena. Převod peněžních prostředků na účet v bance musí být proveden vždy nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání poplatníka. Pokud k převodu peněz v daném termínu nedojde (či dojde pouze částečně), rezerva tvořená za příslušné zdaňovací období pozbývá své daňové účinnosti a rezerva již případně vytvořená za období uplynulá musí být zrušena. Zdůrazněme přitom, že převedena v daném termínu musí být celá částka odpovídající rezervě tvořené za dané zdaňovací období. 7 odst. 4 ZoR Obchodní společnost rozhodla v roce 2019 o tvorbě rezervy na opravu střechy výrobní haly. Předpokládaná výše nákladů na opravu činí Kč. Zahájení opravy je předpokládáno v roce Tvorba rezervy byla naplánována na období let 2019 až Společnost zřídila samostatný účet v bance určený pro ukládání prostředků odpovídajících tvořeným rezervám na opravy hmotného majetku podle 7 ZoR. Za zdaňovací období roku 2019 společnost vytvořila rezervu ve výši Kč, převod peněžních prostředků uskutečnila dne (termín pro podání daňového přiznání byl v našem příkladu zákonem stanoven na ). Tvorba rezervy na opravy hmotného majetku je tak (při splnění i ostatních podmínek daných ZoR) daňově účinnou. Za zdaňovací období 2020 byla rezerva účetně vytvořena rovněž ve výši Kč. Společnost však peněžní prostředky na samostatný bankovní účet převedla do termínu pro podání daňového přiznání (tj. do ) pouze v částečné výši Kč. Zbývajících Kč společnost převádí až dne , tj. po termínu pro podání daňového přiznání. Tvorba rezervy za zdaňovací období roku 2020 se tak stala daňově neúčinnou.

12 Dlouhodobý majetek mimo finanční majetek Vzhledem k porušení podmínek stanovených 7 odst. 4 ZoR vzniká za totéž zdaňovací období 2020 současně povinnost zrušit i tu část rezervy, která byla vytvořena dříve (část rezervy vytvořené za zdaňovací období roku 2019 ve výši Kč). Dopad do základu daně roku 2020 tak bude činit Kč (dodanění rezervy vytvořené za období roku 2019 a neuznání rezervy tvořené za období roku 2020). ZO TVORBA REZERVY DAŇOVĚ UZNATELNÉ NÁKLADY TVORBA REZERVY DAŇOVĚ NEUZNATELNÉ NÁKLADY ZRUŠENÍ REZERVY daňové vypořádání rezervy *) účetní vypořádání rezervy **) *) Součást základu daně 2020 **) Rezerva je účetně vypořádána v roce 2021 (předpokládejme, že účetní období 2020 je již v okamžiku zjištění porušení režimu tvorby rezerv uzavřeno), a to v její plné výši. Částka rezervy ve výši Kč se však stala předmětem zdanění již v roce 2020 ( Kč přímo neuznatelný náklad roku 2020, Kč rezervy vytvořené již v roce 2019 bylo dodaněno v rámci stanovení daňové povinnosti v daňovém přiznání podaném za rok 2020). Pouhé účetní vypořádání rezervy v roce 2021 již tedy neovlivní základ daně a ze zdanění bude vyloučeno podle 23 odst. 3 písm. c) bod 3 ZDP. Maximální doba tvorby rezerv Pro oba výše popsané způsoby tvorby rezerv ( časový či výkonový ) je zákonem stanovena maximální doba této tvorby. Účelem časového omezení je zabránit spekulativní tvorbě rezerv na opravy, k jejichž realizaci by sice dojít mohlo, avšak až v daleké budoucnosti. Délka maximální doby tvorby rezerv je přímo navázána na zatřídění majetku do jednotlivých odpisových skupin podle ZDP a činí u majetku zatříděného ve: 2. odpisové skupině 3 zdaňovací období 3. odpisové skupině 6 zdaňovacích období 4. odpisové skupině 8 zdaňovacích období 5. odpisové skupině 10 zdaňovacích období 6. odpisové skupině 10 zdaňovacích období K obdobím, za která se podává daňové přiznání, avšak která nejsou obdobím zdaňovacím, se nepřihlíží. 7 odst. 6 ZDP Povinnost zrušení rezervy Zákonem je stanovena povinnost zrušení rezervy (případně jejího zůstatku), pokud: nedojde k zahájení opravy nejpozději ve zdaňovacím období následujícím po zdaňovacím období, ve kterém se při výpočtu výše rezervy zahájení opravy předpokládalo, rezerva nebyla vyčerpána nejpozději ve zdaňovacím období, které následuje po zdaňovacím období, ve kterém byla oprava zahájena.

13 2.9 Rezerva na opravy dlouhodobého majetku 141 Za okamžik zahájení opravy je přitom pro účely ZoR považován termín, ve kterém jsou fyzicky započaty práce přímo na věci, která je předmětem opravy. Je-li však oprava prováděna mimo provozovnu poplatníka jinou osobou, rozumí se zahájením opravy převzetí věci do opravy touto osobou. Rezerva musí být zrušena ve prospěch nákladů toho zdaňovacího období, ve kterém předmětná povinnost nastala. Danou situaci tedy není nutné (a ani možné) řešit zpětně podáním dodatečných daňových přiznání. Zmíněná povinnost zrušení rezervy nebo její části se však nevztahuje na poplatníky, kteří doloží, že k překročení uvedených lhůt došlo zásahem orgánu státní správy nebo orgánů samosprávy. Včas nezahájená oprava Obchodní společnost vytvořila zákonnou rezervu na opravu hmotného majetku ve výši Kč. Tato tvorba byla daňově účinnou. Předpokládaný termín zahájení oprav připadal na rok Oprava nebyla v roce 2019 ani v průběhu zdaňovacího období roku 2020 zahájena. Společnost je povinna v souladu s ustanovením 7 odst. 6 ZoR zrušit rezervu ve prospěch nákladů, čímž v konečném důsledku dojde ke zvýšení základu daně roku 2020 o částku Kč. Včas nedočerpaná rezerva Obchodní společnost vytvořila zákonnou rezervu na opravu hmotného majetku ve výši Kč. Tato tvorba byla daňově účinnou. Oprava byla zahájena v prosinci Vzhledem k provozním potížím na straně dodavatele však došlo k průtahům a ke značnému zpoždění prací. Oprava tak nebyla do dokončena a rezerva k tomuto datu nebyla zcela dočerpána. Společnost je povinna v souladu s ustanovením 7 odst. 6 ZoR zrušit rezervu nevyčerpanou k ve prospěch nákladů. Rezervu je samozřejmě nutno zrušit i v jiných než shora uvedených případech. Zrušit již vytvořenou rezervu (či její vytvořenou část) je nutno např. i v situaci, kdy se rezerva stala nadbytečnou (majetek, na jehož opravu byla rezerva tvořena, byl např. odprodán či zlikvidován), nebo došlo k přehodnocení původního záměru (od opravy bylo ustoupeno či bylo rozhodnuto o realizaci technického zhodnocení majetku). Účtování zákonných rezerv na opravu hmotného majetku O tvorbě a použití rezerv je účtováno na účtech účtové skupiny 45 Rezervy. Účet 451 Rezervy zákonné zachycuje tvorbu rezerv na tituly a ve výši podle platných právních předpisů, především podle ZDP a ZoR. Tvorba uvedených rezerv představuje náklad daňově účinný a je účtována na vrub účtu 552 Tvorba a zúčtování zákonných rezerv. Jejich použití, snížení nebo zrušení pro nepotřebnost je nutno v účetnictví zachytit ve prospěch téhož nákladového účtu. Účtování o rezervách

14 Zásoby 3.9 SLEVY U NAKOUPENÝCH ZÁSOB V souvislosti s nakupovanými zásobami se nezřídka setkáváme s tím, že dodavatel poskytuje následnou slevu u takto pořizovaných zásob. Tyto slevy lze rozdělit na skonta a bonusy. SLEVY BONUS Dodavatel poskytuje bonus na základě uzavřené smlouvy podle podmínek této smlouvy, a to zpravidla na základě odběratelem odebraného určitého množství zboží či překročení určité hodnoty fakturace v konkrétní dodávce. SKONTO Dodavatel poskytne slevu z určité faktury proto, že tato faktura je zaplacena před lhůtou splatnosti nebo např. hotově, tedy při splnění platební podmínky. Bonus BONUS Jedná se zpravidla o formu naturálního plnění zboží je dodáno bez úplaty. Odběratel považuje bonus za slevu poskytnutou k jednotlivým položkám zboží na faktuře a rozpustí ho do jejich ocenění. Je-li v účetnictví oceňováno průměrnou cenou, bezúplatná dodávka se projeví pouze změnou průměrné ceny, v případě pevné skladové ceny se proúčtuje hodnota ocenění bezúplatného příjmu proti skladové ceně na účet cenových odchylek. Poskytnutí bonusu za překročení objemu dodávek Dodavatel poskytl bonus za překročení objemu dodávek, a to poskytnutím 10 kusů zboží v ceně 100 Kč za kus zdarma. Průměrná cena zboží na skladě byla 85 Kč za kus, stav je 10 kusů. Pro zjednodušení abstrahujeme od účtování o DPH u plátců daně. DOKLAD OBSAH ÚČETNÍHO PŘÍPADU ČÁSTKA V KČ ZAÚČTOVÁNÍ PF Poskytnutí 10 ks zboží zdarma Přírůstek zboží na sklad Výnos z bonusu / /648 Nová průměrná cena zboží pro vyskladnění: ( ) : 20 = 92,50 Kč za kus Poskytnutý bonus zaúčtovaný s časovým rozlišením Dodavatel poskytl bonus za překročení objemu dodávek, a to poskytnutím 10 kusů zboží v ceně 100 Kč za kus zdarma. Ke splnění nároku na bonus dojde až v následujícím účetním období. Poměrným dílem se tak nárok na bonus rozdělí do dvou účetních období, ke kterým časově přísluší. DOKLAD OBSAH ÚČETNÍHO PŘÍPADU ČÁSTKA V KČ ZAÚČTOVÁNÍ První účetní období VZ Nárok na poměrnou část bonusu *) /648 Následující účetní období PF Poskytnutí 10 ks zboží zdarma /321 VZ Zúčtování dohadné položky Doúčtování výnosu / /648 *) Analogicky lze použít též účet 385.

15 3.9 Slevy u nakoupených zásob SKONTO Jedná se o formu peněžitého plnění. V praxi má zpravidla dvě podoby. Buď je skonto cenovou podmínkou již uplatněnou při stanovení fakturační ceny, nebo je fakturována plná cena, ke které je přislíbeno finanční zvýhodnění např. při dřívějším smluveném zaplacení. Skonto Hotovostní nákup zboží Hotovostní nákup zboží v hodnotě 100 Kč. Jedná se o 10 ks zboží po 10 Kč. Sleva z ceny v důsledku hotovostního placení činí 10 Kč. DOKLAD OBSAH ÚČETNÍHO PŘÍPADU ČÁSTKA V KČ ZAÚČTOVÁNÍ PF Nákup zboží Sleva z ceny / /648 (668) V praxi je často mylně účtováno pouze: PV nákup zboží 132/ Kč. Pro ocenění hodnoty zboží ve skladu je pak převzata nesprávná cena 90 Kč. Sleva ve výši 10 Kč však není sleva ke zboží, ale odměna poskytnutá odběrateli za hotovostní úhradu. Sleva poskytnutá s časovým posunem Situace, kdy doba splatnosti byla stanovena do následujícího účetního období, a zaplacení proběhlo v předchozím účetním období. Sleva pak patří do období, v němž byla úhrada provedena. Splatnost PF z roku 202x je stanovena na x+1, skutečně byla dodavateli uhrazena dne x. Částka faktury celkem činí Kč, sleva je ve výši 100 Kč. Zboží bylo skutečně dodáno dne x + 1. Pro zjednodušení abstrahujeme od účtování o DPH u plátců daně. DOKLAD OBSAH ÚČETNÍHO PŘÍPADU ČÁSTKA V KČ ZAÚČTOVÁNÍ Účtování v roce 202x PF PF za materiál /321 PV Úhrada PF /211 VZ Zaúčtování skonta /648 (668) Účtování v roce 202x+1 VZ Převzetí zboží na sklad /139 V praxi se setkáváme s dvojím přístupem. Buď je skonto posuzováno jako součást pořizovací ceny zásoby (zpravidla tehdy, je-li to technicky možné, nebo jedná-li se o významnou částku poskytnuté slevy), nebo zde popsaným způsobem, který nás elegantně zbavuje povinnosti složitého rozpočítávání poskytnuté slevy v desítkách dotčených položek zásob.

16 Cenné papíry Pro přehlednost uvádíme jednotlivé alternativy účtování kurzových rozdílů u cenných papírů v následující tabulce. Alternativy účtování kurzových rozdílů u cenných papírů k rozvahovému dni ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ KURZOVÝCH ROZDÍLŮ CENNÉHO PAPÍRU CENNÉ PAPÍRY A PODÍLY ZACHYCENÉ NA ÚČTECH účty 563, , 256 účty 564, účty 566, účet , 062, 063, 257 Kurzové rozdíly ocenění dluhového cenného papíru realizovatelného Společnost A nakoupila dluhový cenný papír za pořizovací cenu EUR, zařadila ho mezi krátkodobé realizovatelné cenné papíry, splatnost totiž nastane za 10 měsíců ode dne nákupu. Úrokový výnos je EUR za celou dobu zbývající do splatnosti. Reálná hodnota je k datu závěrky EUR podle údajů z veřejného trhu. Aktuální kurzy jsou uvedeny v tabulce. Č. ÚČETNÍ OPERACE Počáteční zůstatek realizovatelného cenného papíru 1. Nabíhající úrok za 8 měsíců (účtováno průběžně) 2. Přecenění na reálnou hodnotu k datu závěrky (obsahuje i kurzové rozdíly) 3. Konečný zůstatek cenného papíru s naběhlým úrokem oceněný reálnou hodnotou ČÁSTKA V EUR KURZ ČÁSTKA V KČ MD , , D , Celkové přecenění k datu závěrky obsahuje: zvýšení naběhlé hodnoty na reálnou hodnotou o EUR, tj Kč, kurzovou ztrátu z poklesu kurzu EUR vůči Kč ve výši Kč. Ocenění akcie cenného papíru realizovatelného Společnost A nakoupila akcie za pořizovací cenu EUR a zařadila je mezi dlouhodobé realizovatelné cenné papíry. Při pořízení byl uplatněn pevný kurz účetní jednotky ve výši 25 Kč/EUR. Ke konci rozvahové dne činí reálná hodnota EUR, kurz 25,50 Kč/EUR. Č. ÚČETNÍ OPERACE ČÁSTKA V EUR KURZ ČÁSTKA V KČ 1. Nákup realizovatelného cenného papíru , / Přecenění na reálnou hodnotu k datu závěrky /2 414 (obsahuje i kurzové rozdíly) 3. Konečný zůstatek cenného papíru v reálné , hodnotě MD D

17 4.10 Prodej cenných papírů včetně daňových aspektů 203 Celkové přecenění k datu závěrky obsahuje: zvýšení pořizovací ceny na reálnou hodnotou o 900 EUR 25,50, tj Kč, kurzový zisk ze zvýšení kurzu EUR k pořizovací ceně v Kč ve výši EUR 0,50, tj Kč. Pokud by tyto akcie byly zaúčtovány jako akcie k obchodování, bude účtování probíhat takto: Č. ÚČETNÍ OPERACE ČÁSTKA V EUR KURZ ČÁSTKA V KČ 1. Nákup akcie k obchodování , Přecenění na reálnou hodnotu k datu závěrky (obsahuje i kurzové rozdíly) 3. Konečný zůstatek cenného papíru v reálné , hodnotě Používané analytické účty: 063/1 Pořizovací cena cenného papíru realizovatelného 063/2 Oceňovací rozdíl na reálnou hodnotu MD D 4.10 PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ VČETNĚ DAŇOVÝCH ASPEKTŮ V případě prodeje cenných papírů se úbytek cenných papírů a podílů zachytí na účet 561 Prodané cenné papíry a podíly souvztažně se zápisem na účtech účtových skupin 06 a 25. V případě prodeje dluhových cenných papírů je nutno k okamžiku prodeje doúčtovat naběhlý alikvotní výnosový úrok. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů účtovaných v účtových skupinách 06 a 25 se zachycují na účtu 661 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (členění pro daňové účely viz účtový rozvrh v kapitole 1.5). Na účtu 257 se účtují např. i nakoupené opční listy. Pokud jsou tyto listy v držení až do dne uplatnění přednostního práva, odepíší se v tento den do nákladů na účet 568 Ostatní finanční náklady, ať je právo uplatněno, či nikoliv. Při prodeji cenných papírů mohou nastat pro právnickou osobu v podstatě tři alternativy možných daňových dopadů: náklady na prodané cenné papíry i související náklady jsou daňově uznatelné (např. při prodeji akcií k obchodování), náklady na prodané cenné papíry jsou daňově uznatelné jen do výše příjmů za prodané cenné papíry (např. prodej vlastních akcií), příjem z prodeje akcií je od daně z příjmů osvobozen, proto nejsou daňově uznatelné žádné náklady (prodej majetkové účasti). Rekapitulaci daňových dopadů podle použitých syntetických účtů pro zachycení cenných papírů přináší níže uvedená tabulka. Novela zákona o daních z příjmů s účinností od rozšířila ustanovení 24 odst. 2 písm. w), které omezuje daňovou uznatelnost nákladů na prodané cenné papíry, tím, že do něho zahrnula nejen akcie, ale i kmenové listy. Limitace daňového nákladu tedy platí pro nabývací cenu akcie nebo kmenového listu, které nejsou podle Prodej cenných papírů

18 Cenné papíry právních předpisů upravujících účetnictví oceňovány reálnou hodnotou, a nabývací cena podílu na společnosti s ručením omezeným nebo na komanditní společnosti anebo na družstvu, a to jen do výše příjmů z prodeje této akcie, tohoto kmenového listu nebo tohoto podílu. Toto omezení se nepoužije u cenného papíru, který není podle právních předpisů upravujících účetnictví oceňován reálnou hodnotou pouze z toho důvodu, že poplatník daně z příjmů právnických osob je mikro účetní jednotkou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Rekapitulace daňových dopadů cenných papírů Daňové dopady prodeje SYNTETICKÝ ÚČET, DRUH CENNÉHO PAPÍRU 251, akcie k obchodování 257, 063 akcie realizovatelné 257 kmenové listy 253 dluhopisy k obchodování 257, 063 dluhopisy realizovatelné 061, 062 majetkové účasti 252, vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 256, 065 dluhopisy držené do splatnosti 253, 257, 063, 256, 065, směnky CO JE DAŇOVÝM VÝDAJEM hodnota cenného papíru, tj. pořizovací cena nebo reálná hodnota hodnota cenného papíru, tedy pořizovací cena, při prodeji se zruší přecenění na reálnou hodnotu pořizovací cena, tj. nabývací cena do výše příjmu z prodeje hodnota cenného papíru, tj. pořizovací cena nebo reálná hodnota zvýšená na naběhlý alikvotní úrokový výnos hodnota cenného papíru, tj. pořizovací cena zvýšená o naběhlý alikvotní úrokový výnos nabývací cena akcie nabývací cena podílu na společnosti s ručením omezeným pořizovací cena, tj. nabývací cena do výše příjmu z prodeje hodnota cenného papíru, tj. pořizovací cena zvýšená o úrokové výnosy, příp. snížená o prémii pořizovací cena zvýšená o naběhlý alikvotní úrokový výnos ZTRÁTA DAŇOVĚ UZNATELNÁ Ano Ano, pokud nebude příjem osvobozený Ne Ano Ano Ne protože osvobozený příjem Ne Ano Ne PRÁVNÍ ÚPRAVA, ŘÍDÍ SE PODLE 24 odst. 2 písm. r) ZDP 24 odst. 2 písm. r) ZDP 24 odst. 2 písm. w) ZDP 24 odst. 2 písm. r) ZDP 24 odst. 2 písm. r) ZDP 19 odst. 1 písm. ze) ZDP 24 odst. 2 písm. w) ZDP 24 odst. 2 písm. r) ZDP 24 odst. 2 písm. ze) ZDP Inventarizace 4.11 INVENTARIZACE Podle zákona o účetnictví zjišťují účetní jednotky inventarizací stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle 25 odst. 2 ZoÚ. Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou a pro účely podání návrhu na vyrovnání. U chybějících cenných papírů je nutno úbytek zjištěný při inventarizaci uvést na odděleném analytickém účtu Cenné papíry v umořovacím řízení a zahájit umořovací řízení. Přebytek cenných papírů se zachytí na vrub příslušného účtu cenných papírů a ve prospěch příslušného účtu finančních výnosů. U dlouhodobého finančního majetku se jedná o účet 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku a u krátkodobého finančního majetku je to účet 666 Výnosy z krátkodobého finančního majetku.

19 5.1 Peněžní prostředky v pokladně 211 Výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny Č. POPIS OPERACE TYP ÚČETNÍHO DOKLADU ČÁSTKA KČ 1. Výběr hotovosti z bankovního účtu BÚ Příjem hotovosti do pokladny PPD Vysvětlivky: PPD příjmový pokladní doklad BÚ výpis z bankovního účtu MD D Převod nadlimitní hotovosti v pokladně na bankovní účet Č. POPIS OPERACE Výběr hotovosti z pokladny odvod do banky Příjem v bance převod hotovosti z pokladny TYP ÚČETNÍHO DOKLADU ČÁSTKA KČ MD VPD BÚ V souladu s 12a vyhlášky bude konečný zůstatek k rozvahovému dni (tj ) účtu 261 Peníze na cestě ve výši Kč na straně MD vykázán v rozvaze v položce C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech. D Při účtování o pohybu peněz v hotovosti je nezbytně nutné účtovat na základě účetních dokladů (příjmových nebo výdajových pokladních dokladů). Do finančního účetnictví není možné účtovat na účet 211 Pokladna na základě pokladní knihy. Pokladní kniha je pomocnou evidencí, která slouží pokladníkovi, a následně je její význam při kontrole účetních zápisů nebo inventarizaci. Stav (konečný zůstatek) na účtu 211 Pokladna doporučujeme minimálně jednou za měsíc (nejlépe k poslednímu dni v měsíci) kontrolovat se stavem v pokladní knize. Tato kontrola by měla patřit mezi běžné pravidelné vnitřní kontroly účetní jednotky. I když zákon o účetnictví předepisuje fyzickou inventuru jednou ročně, doporučujeme provádět fyzickou inventuru hotovosti častěji na základě vnitřních pravidel účetní jednotky. V této souvislosti je nutné mít na paměti též ustanovení zákoníku práce, kde jsou předepsány inventarizace v konkrétních případech, jestliže má zaměstnavatel se zaměstnancem podepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti. Účtování o pohybu hotovosti na základě účetních dokladů Vazba účetnictví na pokladní knihy Inventura pokladny Rozhodný den fyzické inventury pokladní hotovosti Ve společnosti XYZ, s. r. o., byla od pondělí vyhlášena celozávodní dovolená, která končí na Nový rok. Posledním pracovním dnem roku 2019 byl v této společnosti pátek Tento den byl v souladu s 30 odst. 4 ZoÚ vyhlášen rozhodným dnem pro provedení fyzické inventury hotovosti. Dne byla provedena fyzická inventura, o níž byl s tímto datem vystaven inventurní soupis s náležitostmi podle 30 odst. 7 ZoÚ, který obsahoval i soupisku bankovek a mincí zjištěných k tomuto datu. Za předpokladu, že v období od do nedošlo v dané společnosti k žádné mimořádné události, která by měla za následek schodek na pokladně, je fyzická inventura provedená dne prokázáním konečného zůstatku hotovosti k rozvahovému dni, tj. k

20 Zúčtovací vztahy Společnost A dodala zboží společnosti B; prodejní cena zboží byla Kč bez DPH a DPH činila 210 Kč. Vzniklá pohledávka ve výši Kč byla splatná dne Do konce roku 2019 nebyla pohledávka zaplacena. Společnost A vytvořila ke dni opravnou položku zákonnou podle 8a ZoR ve výši 605 Kč a ostatní opravnou položku ve výši 363 Kč (účetní jednotka vyhodnotila riziko nesplacení této pohledávky ve výši 80 %). Dne společnost A postoupila uvedenou pohledávku společnosti C, a sice za částku 600 Kč. Dále je uvedeno řešení popsaných účetních operací u společnosti A. Č. POPIS ÚČETNÍ OPERACE ČÁSTKA V KČ MD D 1. Vznik pohledávky z titulu dodání zboží: pohledávka výnos DPH 2. Vytvoření opravných položek ke vzniklé pohledávce ke dni , která bude po lhůtě splatnosti: vytvoření zákonné opravné položky (tj. tvorba podle 8a ZoR) ve výši 50 % vytvoření ostatní opravné položky ve výši 30 % 3. Postoupení pohledávky uvedené v 1. bodě: odúčtování jmenovité hodnoty pohledávky do nákladů zaúčtování výnosu vzniklého z titulu postoupení pohledávky 4. Zrušení opravných položek vztahujících se k postoupené pohledávce: zrušení zákonné opravné položky (dříve vytvořené podle ZoR) zrušení ostatní opravné položky AÚ AÚ 391 AÚ AÚ Úhrada ceny, za kterou byla pohledávka postoupena , Z pohledu ZDP bude řešení uvedeného příkladu následující: náklad (tj. jmenovitá hodnota postoupené pohledávky) Kč výnos z postoupení Kč zrušení zákonné opravné položky Kč připočitatelná položka k účetnímu hospodářskému výsledku: Kč (600 Kč Kč)...5 Kč Společnost A nabyla od společnosti B pohledávku postoupením, a to k Cena, za kterou byla pohledávka nabyta, činila Kč, tuto částku společnost B zaplatila dne ; jmenovitá hodnota nabyté pohledávky činila Kč. Za zprostředkování nákupu pohledávky zaplatila společnost A společnosti X částku 50 Kč. Pohledávka byla splatná dne Do konce roku 2019 nebyla pohledávka zaplacena. Společnost A vytvoří k opravné položky zákonnou podle 8a ZoR ve výši Kč (50 % z pořizovací ceny pohledávky, tj Kč), ostatní opravnou položku ve výši 475 Kč (účetní jednotka vyhodnotila riziko nesplacení pohledávky ve výši 80 %). Dne společnost A postoupí uvedenou pohledávku společnosti C, a to za částku 300 Kč. Dále je uvedeno řešení uvedených účetních operací u společnosti A. Č. POPIS ÚČETNÍ OPERACE ČÁSTKA V KČ MD D 1. Nabytí pohledávky postoupením Úhrada závazku za nabytí pohledávky Vedlejší náklad spojený s nabytím pohledávky (zprostředkovatelská provize) Zaúčtování jmenovité hodnoty nabyté pohledávky na podrozvahový účet x 321

21 6.1 Pohledávky 229 Č. POPIS ÚČETNÍ OPERACE ČÁSTKA V KČ MD D 4. Úhrada zprostředkovatelské provize Vytvoření opravných položek k nabyté pohledávce ke dni , která bude po lhůtě splatnosti (tvorba z pořizovací ceny): vytvoření zákonné opravné položky (tj. tvorba podle 8a ZoR) ve výši 50 % vytvoření ostatní opravné položky AÚ 391 AÚ 6. Postoupení pohledávky uvedené v 1. bodě: odúčtování pořizovací ceny pohledávky do nákladů odúčtování jmenovité hodnoty z podrozvahového účtu zaúčtování výnosu vzniklého z titulu postoupení pohledávky 7. Zrušení opravných položek vztahujících se k postoupené pohledávce: zrušení zákonné opravné položky (dříve vytvořené podle ZoR) zrušení ostatní opravné položky x AÚ AÚ Úhrada ceny, za kterou byla pohledávka postoupena , Z pohledu ZDP bude řešení uvedeného příkladu následující: náklad (tj. jmenovitá hodnota postoupené pohledávky) Kč výnos z postoupení Kč zrušení zákonné opravné položky Kč připočitatelná položka k účetnímu hospodářskému výsledku: Kč (300 Kč Kč) = 725 Kč bude připočitatelná položka k základu daně z příjmů právnických osob Zvláštnosti postoupení pohledávek ze smluvních sankcí Problematika daňových dopadů postoupení pohledávek ze smluvních sankcí je tedy, jak vyplývá i z předchozího textu, upravena v některých případech speciálně nad rámec běžné obecné úpravy. Zásadní specifika této úpravy jsou zobrazena v dále uvedeném příkladu. Poplatník zaúčtoval: a) v roce 2019 úrok z prodlení Kč na účty 315/644, protože nebyl uhrazen, byl položkou snižující výsledek hospodaření podle 23 odst. 3 písm. b) bod 1 ZDP, b) v roce 2019 smluvní pokutu Kč na účty 315/644, tato pohledávka však byla ještě ve stejném roce postoupena za částku Kč. Pohledávka z úroků z prodlení ve výši Kč byla postoupena v roce 2020, a to za cenu Kč. Účtováno 546/315 ( Kč) a 31x/646 ( Kč). Z uvedeného postoupení vznikla ztráta Kč ve smyslu 24 odst. 2 písm. s) ZDP daňově neúčinná a podle 23 odst. 3 písm. a) bod 2 ZDP byl výsledek hospodaření zvýšen v daňovém přiznání o uvedenou ztrátu ve výši Kč. Proto s ohledem na 23 odst. 3 písm. a) bod 6 předposlední věta ZDP je nutno zvýšit výsledek hospodaření v daňovém přiznání za rok 2020 o plnou hodnotu postoupené pohledávky Kč. Důvodem je skutečnost, že podle 23 odst. 3 písm. a) bod 2 ZDP nebyl výsledek hospodaření zvýšen o stejnou částku, jaká tvoří hodnotu pohledávky. Celkový dopad zvýšení výsledku hospodaření o Kč (tj Kč Kč). Pohledávka ze smluvní pokuty ve výši Kč byla předepsána v roce 2019 a v tomtéž roce byla i postoupena za částku Kč. Účtováno 546/315 ( Kč) a 31x/646 ( Kč). Z uvedeného postoupení vznikla ztráta Kč ve smyslu 24 odst. 2 písm. s) ZDP

22 Zúčtovací vztahy daňově neúčinná a podle 23 odst. 3 písm. a) bod 2 ZDP byl výsledek hospodaření zvýšen v daňovém přiznání o uvedenou ztrátu ve výši Kč. Zároveň si je však třeba v roce 2019 uvědomit, že za uvedené situace nelze považovat výnos Kč zaúčtovaný na účet 644 při předpisu smluvní pokuty za výnos nezdaňovaný postoupením došlo podle 23 odst. 3 písm. b) bod 1 ZDP k zániku této pohledávky pro tyto speciální účely. V důsledku tohoto specifického zániku je i předepsaná smluvní sankce zdanitelným příjmem (výnosem), i když pohledávka z této smluvní sankce nebyla uhrazena. Postoupení cizoměnových pohledávek Předmětem postoupení mohou být nejen pohledávky v české měně, ale i pohledávky cizoměnové. Způsob zaúčtování i vykazování postupovaných cizoměnových pohledávek či cizoměnových pohledávek nabytých postoupením je obdobný jako u pohledávek znějících na českou měnu; navíc je však třeba zohlednit zejména kurzové rozdíly. V souladu s ustanovením 4 odst. 12 ZoÚ patří cizoměnové pohledávky mezi aktiva účetní jednotky, která jsou v účetnictví povinně vedena v české měně a současně i v cizí měně. Tato povinnost pak platí i pro opravné položky (zákonné i ostatní) vztahující se k těmto cizoměnovým pohledávkám. V případě cizoměnových pohledávek budou kurzové rozdíly vznikat k zákonem vymezenému okamžiku, a to: k okamžiku uskutečnění účetního případu tj. v souladu s ustanovením 24 odst. 2 písm. a) a odst. 6 písm. a) ZoÚ. S ohledem na věcnou náplň této kapitoly budou dále popsány kurzové rozdíly vznikající při postoupení cizoměnové pohledávky (tj. den uskutečnění účetního případu pro účely vzniku kurzových rozdílů podle odst písm. b) ČÚS č. 006 Kursové rozdíly; ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje tj. v souladu s ustanovením 24 odst. 2 písm. b) a odst. 6 písm. b) ZoÚ. Okamžik, ke kterému vznikají kurzové rozdíly, je významný i pro nakládání s opravnými položkami vztahujícími se k předmětným cizoměnovým pohledávkám je tedy nutno upozornit na: povinné zrušení opravné položky (zákonné i ostatní) vztahující se k postoupené cizoměnové pohledávce, povinný přepočet výše vytvořené opravné položky (zákonné i ostatní) vztahující se k cizoměnové pohledávce, a to s ohledem na kurz platný ke konci rozvahového dne. V tomto případě bude konkrétní postup takový, že se: kurzem platným k rozvahovému dni nejprve přepočte cizoměnová pohledávka a zaúčtují se příslušné kurzové rozdíly, pak se z nové hodnoty pohledávky vyjádřené v českých korunách k rozvahovému dni zjistí příslušná výše opravné položky (zákonné i ostatní) a upraví se výše opravné položky (zákonné i ostatní) na odpovídající hodnotu.

23 6.2 Závazky ZÁVAZKY Základní zásady a metody účtování pro oblast krátkodobých závazků (dluhů), upravuje vedle zákona o účetnictví a jeho prováděcí vyhlášky rovněž ČÚS č. 017 Zúčtovací vztahy ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ (KRÁTKODOBÉ) Závazky (dluhy) z obchodních vztahů evidované na účtech účtové skupiny 32 Závazky (krátkodobé) vyjadřují povinnost účetní jednotky uhradit (zaplatit ve formě peněžních prostředků), nebo dodat zboží, poskytnout službu či jiné plnění svým obchodním partnerům věřitelům. V těchto případech se jedná o závazky (dluhy) krátkodobé, tj. s dobou splatnosti 1 rok a kratší. Jde tedy zejména o krátkodobé závazky (dluhy) vůči dodavatelům, přijaté krátkodobé zálohy a závazky od odběratelů a ostatní závazky (dluhy) z obchodních vztahů. Svou povahou sem náleží rovněž směnečné obchodní závazky (dluhy), tj. směnka ve funkci úvěrového platebního prostředku. Pokud dohodnutá doba splatnosti závazků přesahuje lhůtu 1 roku, je o nich účtováno v účtové třídě 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky. Závazky (dluhy) se v účetnictví oceňují vždy jmenovitou hodnotou. K základním účtům, které patří do této účtové skupiny, náleží: Účet: Dodavatelé Závazky (dluhy) vůči dodavatelům se účtují ve prospěch účtu Dodavatelé a podle charakteru poskytnutého plnění se převážně účtují na vrub účtů účtových skupin: 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Materiál (pořízení materiálu, popř. materiál na skladě) 13 Zboží (pořízení zboží, popř. zboží na skladě) 5 Různé nákladové účtové skupiny, resp. účty 34 Zúčtování daní a dotací (zúčtování nároku na odpočet DPH na vstupu u plátce daně) Účetním dokladem bývá externí účetní doklad, obvykle nazývaný faktura, daňový doklad, vrubopis, dobropis apod. O dobropisu (z hlediska legislativy DPH se používá pojem opravný daňový doklad ), který snižuje závazek, lze účtovat buď na opačných stranách účtu oproti těm, které dobropis upravuje, nebo na původních stranách se znaménkem minus. Peněžní úhrady závazků se účtují na vrub účtu Dodavatelé a ve prospěch účtu Pokladna, popř. Bankovní účet (účtové skupiny 21 Peněžní prostředky v pokladně, popř. 22 Peněžní prostředky na účtech). Účet: Směnky k úhradě Na tomto účtu se účtují krátkodobé směnky vlastní použité k úhradě obchodního závazku (dluhu), popř. akceptované směnky cizí ve stejné funkci, tj. ve funkci platebního prostředku. Při dalších převodech směnky na dalšího majitele (indosament) je nutno závazek z ručení vyplývající ze směnečného práva sledovat na podrozvahových účtech (účtová skupina 75 až 79 Podrozvahové účty) až do konečného proplacení směnky. Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, 1 až 20

24 Zúčtovací vztahy Účetní jednotce poškodila v září 2019 vichřice střechu budovy. Budova byla pojištěna. Účetní jednotka provedla v roce 2019 opravu budovy náklady na opravu budovy byly vynaloženy ve výši Kč. Pojišťovna ani do konce roku ani do data pro ukončení prací na účetní závěrce za rok 2019 neukončila řízení ve věci přiznání pojistné náhrady přiznala náhradu škody, ale neuvedla přesnou výši pojistné náhrady. Předpokládá se proplacení náhrady škody nejpozději do konce dubna Podle uzavřené pojistné smlouvy se má účetní jednotka podílet na škodách spoluúčastí ve výši 10 %. Předpokládaná výše pojistné náhrady od pojišťovny je tedy Kč. V dubnu 2020 bylo řízení ve věci přiznání náhrady škody ukončeno a pojišťovna přiznala náhradu škody jen ve výši Kč. Č. POPIS ÚČETNÍ OPERACE ČÁSTKA V KČ MD D 1. Zaúčtování nákladu v návaznosti na provedenou opravu Úhrada faktury za provedenou opravu Zaúčtování dohadné položky aktivní v rámci krátkodobých pohledávek v roce Odúčtování dohadné položky aktivní a zaúčtování přesné výše pohledávky z titulu pojistné náhrady v roce 2020: přeúčtování příslušné výše dohadné položky aktivní na pohledávky odúčtování zbývající části dohadné položky aktivní na vrub výnosů x Příjem pojistné náhrady od pojišťovny x Dohadné účty pasivní Dohadné účty pasivní Na Dohadné účty pasivní jsou účtovány částky závazků stanovené podle smluv, dohod apod., které nejsou doloženy veškerými potřebnými doklady, a není tedy známa jejich přesná výše. Dohadné účty pasivní tedy slouží k zaúčtování pasivních dohadných položek tj. položek, které nelze vyúčtovat jako obvyklé závazky, přičemž náklady z těchto položek přísluší do daného účetního období. Konkrétně se jedná zejména o: nevyfakturované dodávky (např. plynu, elektrické energie), nákladové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné účetní období, závazek (dluh) k úhradě z odpovědnosti za způsobenou škodu v případech, kdy není možné ke konci rozvahového dne stanovit konečnou výši, náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou, pokud na ni vznikne zaměstnanci nárok např. podle zákoníku práce, bude-li proplacena v příštím účetním období, roční odměny vybraným vedoucím zaměstnancům, vyplácené v následujícím roce na základě dosažení předem stanovených motivačních kritérií. Při posuzování dohadných položek pasivních z titulu ročních odměn vedoucím pracovníků z pohledu zákona o daních z příjmů je vhodné upozornit na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 35/ ze dne

25 6.5 Přechodné účty aktiv a pasiv 281 Dohadné položky pasivní je nutno rozdělovat do dvou skupin, a to podle očekávané splatnosti částky závazku s dosud neznámou přesnou výší: a) dohadné položky pasivní s očekávanou splatností delší než 1 rok účtují se na Dohadné účty pasivní v rámci dlouhodobých závazků, b) dohadné položky pasivní s očekávanou splatností do 1 roku účtují se na Dohadné účty pasivní v rámci krátkodobých závazků. Účtování na dohadné účty pasivní Č. POPIS ÚČETNÍ OPERACE MD D 1. Zaúčtování dohadné položky pasivní s očekávanou splatností nad 1 rok (Pozn.: Dl tato zkratka označuje analytický účet pro dlouhodobé pasivní dohadné položky, např. Dohadné účty pasivní dlouhodobé.) 2. Zaúčtování dohadné položky pasivní s očekávanou splatností do 1 roku (Pozn.: Kr tato zkratka označuje analytický účet pro krátkodobé pasivní dohadné položky, např. Dohadné účty pasivní krátkodobé.) 3. Zúčtování v následujícím účetním období, kdy je známa přesná výše závazku (pro dohadné položky pasivní s očekávanou splatností nad 1 rok) a) částka zaúčtovaná v předcházejícím účetním období na dohadný účet pasivní je menší než skutečná částka závazku přeúčtování částky z Dohadného účtu na konkrétní účet Závazky doúčtování zbývající části do přesné výše zjištěného a doloženého závazku 04x 06x 11x 25x 50x 51x 52x 54x 56x 58x 04x 06x 11x 25x 50x 51x 52x 54x 56x 58x 389 Dl 04x 06x 11x 25x 50x 51x 52x 54x 56x 58x 389 DI 389 Kr 32x 33x 36x 37x 32x 33x 36x 37x

26 Zúčtovací vztahy Č. POPIS ÚČETNÍ OPERACE MD D b) částka zaúčtovaná v předcházejícím účetním období na dohadný účet pasivní je větší než skutečná částka závazku přeúčtování části částky z Dohadného účtu na konkrétní účet Závazky; částka přeúčtovaná odpovídá částce přesně zjištěného a doloženého závazku 389 Dl 32x 33x 36x 37x odúčtování zbývající části do přesné výše zjištěného a doloženého závazku, tj. té části, o kterou byla zaúčtovaná dohadná položka vyšší než skutečně zjištěný a doložený závazek 4. Zúčtování v následujícím účetním období, kdy je známa přesná výše závazku (pro dohadné položky pasivní s očekávanou splatností do 1 roku) a) částka zaúčtovaná v předcházejícím účetním období na dohadný účet pasivní je menší než skutečná částka závazku přeúčtování částky z Dohadného účtu na konkrétní účet Závazky doúčtování zbývající části do přesné výše zjištěného a doloženého závazku b) částka zaúčtovaná v předcházejícím účetním období na dohadný účet pasivní je větší než skutečná částka závazku přeúčtování části částky z Dohadného účtu na konkrétní účet Závazky; částka přeúčtovaná odpovídá částce přesně zjištěného a doloženého závazku 389 Dl 389 Kr 04x 06x 11x 25x 50x 51x 52x 54x 56x 58x 389 Kr 04x 06x 11x 25x 50x 51x 52x 54x 56x 58x 32x 33x 36x 37x 32x 33x 36x 37x 32x 33x 36x 37x odúčtování zbývající části do přesné výše zjištěného a doloženého závazku, tj. té části, o kterou byla zaúčtovaná dohadná položka vyšší než skutečně zjištěný a doložený závazek 389 Kř 5. Úhrada závazku 32x 33x 36x 37x 04x 06x 11x 25x 50x 51x 52x 54x 56x 58x

27 7.1 Základní kapitál a ážio 289 Vznik nové společnosti Dne byla dvěma společníky založena společnost s ručením omezeným. Tato společnost byla do obchodního rejstříku zapsaná k Výše základního kapitálu této společnosti činila ke dni zápisu Kč. Před zápisem do obchodního rejstříku splatil společník A plně svůj 60% podíl na základním kapitálu a společník B splatil svůj podíl v poloviční výši (tzn. 1/2 ze 40 % základního kapitálu). U obou společníků se jednalo o peněžité vklady, které byly splaceny na běžný účet společnosti. V souladu s 17 odst. 1 ZoÚ je nutno k datu otevřít účetní knihy této společnosti a sestavit zahajovací rozvahu. Společnost si při svém vzniku stanovila následující účtový rozvrh: 221 Bankovní účty Běžný účet 353 Pohledávky za upsaný základní kapitál Pohledávky za společníkem B 411 Základní kapitál Základní kapitál společník A Základní kapitál společník B 701 Počáteční účet rozvažný Účtování do deníku otevření účetních knih Č. POPIS ÚČETNÍ OPERACE ČÁSTKA V KČ MD D 1. Základní kapitál připadající na společníka A Základní kapitál připadající na společníka B Splacení vkladu společníka A Splacení vkladu společníka B Pohledávka za společníkem B z titulu částečného nesplacení základního vkladu do společnosti Otevření účetních knih Zahajovací rozvaha AKTIVA CELKEM 100 PASIVA CELKEM 100 A. Pohledávky za upsaný ZK 20 A. Vlastní kapitál 100 C. Oběžná aktiva 80 A.I. Základní kapitál 100 C.IV. Peněžní prostředky 80 A.I.1. Základní kapitál 100 C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 80 V souladu s 4 odst. 7 prováděcí vyhlášky budou výše uvedené hodnoty zahajovací rozvahy vykázány v rozvaze v rámci první řádné účetní závěrky za rok 2020 ve sloupci minulé období.

28 Vlastní kapitál Vznik nové společnosti v období tří měsíců před koncem kalendářního roku Dne byla třemi společníky založena společnost s ručením omezeným. Tato společ nost byla do obchodního rejstříku zapsaná dne Výše základního kapitálu této spo lečnosti činila ke dni zápisu Kč. Před zápisem do obchodního rejstříku splatil společník A plně svůj 40% podíl na základním kapitálu, společník B splatil svůj 30% podíl ve výši Kč a společník C splatil svůj 30% podíl v plné výši. U všech společníků se jednalo o peněžité vklady, které byly splaceny na běžný účet společnosti. V souladu s 17 odst. 1 ZoÚ je nutno k datu otevřít účetní knihy této společnosti a sestavit zahajovací rozvahu. Společnost si při svém vzniku stanovila následující účtový rozvrh: 221 Bankovní účty Běžný účet 353 Pohledávky za upsaný základní kapitál Pohledávky za společníkem B 411 Základní kapitál Základní kapitál společník A Základní kapitál společník B Základní kapitál společník C 701 Počáteční účet rozvažný Otevření účetních knih Účtování do deníku otevření účetních knih Č. POPIS ÚČETNÍ OPERACE ČÁSTKA V KČ MD D 1. Základní kapitál připadající na společníka A Základní kapitál připadající na společníka B Základní kapitál připadající na společníka C Splacení vkladu společníka A Splacení vkladu společníka B Splacení vkladu společníka C Pohledávka za společníkem B z titulu částečného nesplacení základního vkladu do společnosti Zahajovací rozvaha AKTIVA CELKEM 300 PASIVA CELKEM 300 A. Pohledávky za upsaný ZK 10 A. Vlastní kapitál 300 C. Oběžná aktiva 290 A.I. Základní kapitál 300 C.IV. Peněžní prostředky 290 A.I.1. Základní kapitál 300 C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 290 V souladu s 4 odst. 7 prováděcí vyhlášky budou výše uvedené hodnoty zahajovací rozvahy vykázány v rozvaze v rámci první řádné účetní závěrky ve sloupci minulé období. První řádnou účetní závěrku může společnost za předpokladu, že bude mít účetní období kalendářní rok, sestavit v souladu s 3 odst. 4 ZOÚ variantně: a) k , nebo b) k Pozn.: Výdaje na založení společnosti (tzv. zřizovací výdaje) je třeba účtovat až po otevření účetních knih a po sestavení zahajovací rozvahy. Výdaje na založení společnosti (tzv. zřizovací výdaje) jsou od účetního období započatého v roce 2016 účtovány na vrub nákladů (tzn. nelze je již účtovat jako položku dlouhodobého nehmotného majetku).

29 Dlouhodobé závazky, úvěry, odložená daň a rezervy Účtování úroků u dlužníka Pro zachycení nákladových úroků je v doporučené účtové osnově účet 562 Úroky. Na tento účet se účtuje platební povinnost z titulu úroků vůči bankám včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru. Nepatří sem kapitalizované úroky, které se zahrnují do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Kapitalizace úroků se zahájí prvním použitím úvěru na tento účel. Je-li úvěr použit i na jiný účel, a to doložený věcně i hodnotově, účtují se úroky proporcionálně na jednotlivé účely. Nákladové, ale i kapitalizované úroky je nutno účtovat zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí. Jinými slovy lze říci, že úroky z přijatých úvěrů je nutné účtovat časově rozlišené na dobu, na kterou byly přijaty. Přitom není podstatné, ke kterému datu mají být úroky zaplaceny nebo kdy jsou skutečně zaplaceny. Nákladové úroky Obsahové vymezení položky N. Nákladové úroky ve výkaze zisku a ztráty Položka N. Nákladové úroky obsahuje úroky vykázané ve věcné a časové souvislosti; do příslušné položky patří i úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování. 8.3 REZERVY Právní úprava Úprava rezerv v ZoÚ ČÚS č ÚVOD Rezervy jsou součástí pasiv a člení se na: rezervy na důchody a podobné závazky, rezervy na daň z příjmů, rezervy podle zvláštních právních předpisů a ostatní rezervy. Problematika rezerv je upravena: zákonem o účetnictví, zejména 26, vyhláškou č. 500/2002 Sb., zejména 16, 27, 31 a 57, ČÚS č. 004 Rezervy. Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. K rozvahovému dni musí rezerva představovat nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k vypořádání. Rezervy nesmějí být použity k úpravám hodnot aktiv. Rezervami se dále rozumí jiné rezervy podle zvláštních právních předpisů (např. zákona o rezervách). Cílem ČÚS č. 004 Rezervy je stanovit základní postupy účtování o tvorbě a použití rezerv za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

30 8.3 Rezervy 317 Účetní jednotka ve svém vnitřním předpisu stanoví, které rezervy bude tvořit, a vymezí jejich obsah. Dále ve svém vnitřním předpisu stanoví pro jednotlivé rezervy jejich výši a způsob jejich vytváření a používání. Rezervy podle zvláštních právních předpisů se vytvářejí procentem z určeného základu nebo v absolutní částce, pokud právní předpis přímo nestanoví způsob jejich tvorby OBSAHOVÉ VYMEZENÍ REZERV Položka rozvahy B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky se vykazuje, pokud účetní jednotka vytváří tuto rezervu na základě povinnosti vyplácet zaměstnancům důchody nebo podobné požitky uložené jí smlouvou nebo právním předpisem. Při použití doporučených účtů by do této položky rozvahy vstupovaly zůstatky z účtu 452 Rezerva na důchody a podobné závazky. Rezerva na daň z příjmů se vykazuje v případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku řádného vyčíslení daně a zaúčtuje se ve výši předpokládané daně. Při použití doporučených účtů by do této položky rozvahy vstupovaly zůstatky z účtu 453 Rezerva na daň z příjmů. Položka rozvahy B.4. Ostatní rezervy obsahuje zejména rezervu na garanční opravy a rezervu na restrukturalizaci, kterou lze tvořit a čerpat pouze na náklady nezbytně nutné k uskutečnění programu restrukturalizace, které nesouvisí s pokračujícími aktivitami účetní jednotky. Při použití doporučených účtů by do této položky rozvahy vstupovaly zůstatky z účtu 459 Ostatní rezervy. Položka rozvahy B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů obsahuje rezervy např. rezervy podle: zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rezervy podle zvláštních právních předpisů se v praxi nejčastěji evidují na účtu 451 Rezervy zákonné. Problematice rezerv na opravu hmotného majetku, jejíž pravidla upravuje zákon o rezervách, se podrobně věnujeme v kapitole 2.9. Rezerva na důchody a podobné závazky se vykazuje, pokud účetní jednotka vytváří tuto rezervu na základě povinnosti vyplácet zaměstnancům důchody nebo podobné požitky uložené jí smlouvou nebo právním předpisem. V praxi se vyskytuje pouze zřídka. Rezerva na daň z příjmů se vykazuje v případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku řádného vyčíslení daňové povinnosti. V praxi se vyskytuje především u účetních jednotek, které uzavírají účetní knihy již v průběhu ledna (eventuálně prvního měsíce po skončení hospodářského roku), kdy ještě nemají k dispozici dostatek potřebných a přesných informací k přesnému vyčíslení daňové povinnosti k dani z příjmů za uplynulý rok (uplynulé zdaňovací období). Rezerva na důchody Rezerva na daň z příjmů

31 Náklady a výnosy Splatná daň Odložená daň Účtování daně z běžné činnosti 9.6 SPLATNÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ Daňová povinnost vyplývající z ustanovení zákona o daních z příjmů tvoří složku nákladů účetní jednotky. Účtuje se o ní na účtech účtové skupiny 59 Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů. Daňová povinnost se člení na: a) daňovou povinnost splatnou za dané účetní a zdaňovací období, b) daňovou povinnost odloženou. Celková splatná daňová povinnost se zjistí z řádku 340 přiznání k dani z příjmů právnických osob. Účetní výsledek hospodaření před zaúčtováním daňové povinnosti se liší od daňového výsledku hospodaření (připočitatelné a odpočitatelné položky, rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy, slevy na dani apod.). Není tedy možné předpokládat, že daňová povinnost bude činit 19 % (popř. jiná platná sazba daně z příjmů) z účetního výsledku hospodaření. Splatná daň z příjmů z běžné činnosti se účtuje na účet 591 Daň z příjmů splatná a ve prospěch účtu 341 Daň z příjmů. Zůstatek účtu 341 vyjadřuje celkovou daňovou povinnost účetní jednotky sníženou o zaplacené zálohy na daň. Účetní jednotka vykázala v účetní závěrce: Z provozní oblasti zisk Z finanční oblasti ztrátu Účetní hospodářský výsledek před zdaněním...50 Výše daně zjištěná z přiznání k DPPO...50 Č. ÚČETNÍ OPERACE ČÁSTKA V KČ MD D 1. Splatná daň z příjmů V případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku přesného vyčíslení daně, zaúčtuje se a vykáže v její předpokládané výši rezerva na daň z příjmů. Blíže viz kapitola ODLOŽENÁ DAŇ Ačkoliv odložená daň nemá žádný vliv na placení daně z příjmů, jedná se o významný účetní instrument ovlivňující dodržení základního požadavku kladeného na účetnictví, tj. věrného a poctivého zobrazení ekonomické reality účetní jednotky. Jejím nezaúčtováním může být narušen princip opatrnosti při vykazování výsledku hospodaření a snaha o předčasné rozdělení nadhodnoceného zisku (např. vyplácením podílů na zisku) může později negativně ovlivnit finanční si tuaci této účetní jednotky. Základní postupy účtování o odložené dani upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb. a ČÚS č. 003 Odložená daň. Tento účetní standard obsahově vymezuje rozsah povinností účtovat o odložené dani a základní principy pro vyčíslení její výše metodou uvedenou v 59 prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví. Povinnost zjišťování a účtování mají účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a všechny účetní jednotky, které mají povinnost sestavovat účetní závěrku v plném

32 9.6 Splatná daň z příjmů; 9.7 Odložená daň 329 rozsahu. U ostatních účetních jednotek zůstává rozhodnutí o účtování o odložené dani na jejich svobodné vůli. Princip výpočtu odložené daně Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě, tedy tzv. rozvahovém přístupu. Tento přístup znamená, že závazková metoda vychází z časově rozdílných (přechodných) rozdílů u vybraných rozvahových položek, tj. rozdílů mezi daňovou základnou aktiv a jejich účetní hodnotou vykazovanou v rozvaze. Daňovou základnou aktiv se rozumí jejich hodnota, která v budoucích obdobích ovlivní základ daně ve vztahu k vykázaným daňovým základům. U pasiv je daňová základna tvořena jejich hodnotou sníženou o položky, které budou v budoucnu odčitatelné od základu daně. Při použití této metody se zjištěná odložená daň ve vztahu k výsledku hospodaření vykázanému v účetnictví běžného účetního období uplatňuje v následujících obdobích. Jedná se tedy o taková aktiva a pasiva, jejichž účetní zůstatková cena vykázaná v účetnictví je rozdílná od daňové zůstatkové hodnoty. Odložená daň tedy vyplývá z časově rozdílného (přechodného) pohledu účetních a daňových předpisů na vybrané účetní položky, které se promítají do rozdílů mezi základem daně z příjmů a účetním výsledkem hospodaření (před zdaněním). Výše uvedené přechodné rozdíly mohou být: zdanitelné vyústí ve zdanitelné částky při určování základu daně z příjmů budoucích období, tj. vedou k odloženému daňovému závazku (v případě, že účetní hodnota majetku je vyšší než jeho hodnota uznaná pro daňové účely), odčitatelné vedou k částkám, které jsou odčitatelné při určování základu daně, tj. vedou k odložené daňové pohledávce (v případě, že účetní hodnota majetku po jejich snížení o veškeré opravné položky je nižší než jeho daňová hodnota po snížení o výši daňově uznatelných opravných položek). Odložená daň vzniká z přechodných/dočasných (ne tedy trvalých) rozdílů mezi účetním a daňovým pojetím účetních případů. Odloženou daní může být buď: odložený daňový závazek, nebo odložená daňová pohledávka. Odložený daňový závazek představuje výši daně z příjmů, kterou bude muset účetní jednotka zaplatit v budoucích obdobích z titulu těchto přechodných rozdílů. Naproti tomu odložená daňová pohledávka nám představuje výši daně z příjmů, o kterou se v budoucnosti daň z příjmů pravděpodobně sníží. Pro ilustraci si uveďme několik příkladů, při výpočtech nebudeme počítat se zaokrouhlením základu daně z příjmů, ani se změnami sazeb této daně. V případě změny výše sazby daně z příjmů bychom museli počítat vždy se sazbou, která bude platná v roce, kdy předpokládáme uplatnění přechodného rozdílu. V příkladech jsou pro zjednodušení použity tyto zkratky: DZC daňová zůstatková cena DHV daňový hospodářský výsledek základ daně OD odložená daň HV hospodářský výsledek ÚHV účetní hospodářský výsledek ÚZC účetní zůstatková cena

33 ANAG, spol. s r. o. Kollárovo nám. 698/ Olomouc tel.: fax: MĚSÍČNÍK ÚČETNÍ A DANĚ EDICE DANĚ DVOUMĚSÍČNÍK PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA EDICE ÚČETNICTVÍ MĚSÍČNÍK MZDOVÁ ÚČETNÍ EDICE ÚČETNICTVÍ

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje 1 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky vývoje 013 - Software 014 - Ostatní ocenitelná práva 015 - Goodwill 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

ROZVAHA A K T I V A (v tisících Kč) Česká republika. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A (v tisících Kč) Česká republika. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky ke dni... 31.12.2015 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560 (v tisících Kč)

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Příloha 1: Peněžní deník

Příloha 1: Peněžní deník Příloha : Peněžní deník Příloha 2: Kniha pohledávek Příloha 3: Kniha dluhů Příloha 4: Inventární karta nehmotného a hmotného majetku Příloha 5: Skladní karta zásob Příloha 6: Inventární karta drobného

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Rozvaha v úplném rozsahu Výsledovka Rozvaha ve zkráceném rozsahu Výsledovka zkr Rozvaha základní Název účtu Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva

Rozvaha v úplném rozsahu Výsledovka Rozvaha ve zkráceném rozsahu Výsledovka zkr Rozvaha základní Název účtu Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Rozvaha v úplném rozsahu Výsledovka Rozvaha ve zkráceném rozsahu Výsledovka zkr Rozvaha základní Název účtu Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Formulář Číslo Formulář Číslo Formulář Číslo Formulář

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii Obsah Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii 1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA PROBLEMATIKY...1 1.1 Zákon o účetnictví...1 1.2 Struktura účetních výkazů dle vyhlášky 500...9 1.2.1 Rozvaha...9 1.2.2

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2018 Jakým způsobem se oceňují cenné papíry představující účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem? Podíly a cenné papíry se oceňují v souladu s ustanovením 25 odst. 1 písm. f) zákona

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2012 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy:

Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy: Otázka: Zúčtovací vztahy v tuzemsku a zahraničí Předmět: Účetnictví Přidal(a): Monie charakteristika pojmu V účtové osnově pro podnikatele je pro účtování o zúčtovacích vztazích vyhrazena 3. účtová třída.

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Technické zhodnocení dlouhodobého majetku

Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 2400 2410 KAPITOLA 6 Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 2400 47 odst. 4 VPU Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu dlouhodobého majetku. Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do majetku uvedeného

Více

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky.

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. 1. Účetní uzávěrka a závěrka Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. Účetní uzávěrka Otázky: 1. Charakterizujte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 5/2017 Je nutné provádět inventuru v případě položek oprávek a opravných položek? Obecně lze konstatovat, že oprávky a opravné položky jsou vykazovány ve sloupci Korekce u příslušné položky majetku v aktivech

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

5. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ

5. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ 5. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ 5.1 Majetek (aktiva) a jeho oceňování v účetnictví Zdroje majetku (pasiva) Náklady a výnosy 5.2 Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) 5.3 Účet podstata a

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Rozvaha (bilance) ke dni... A K T I V A. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha (bilance) ke dni... A K T I V A. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha (bilance) ke dni... 31.12.2016 (v tis. Kč) IČO 28771648 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s.

Více

Příloha č. 1 Rozvaha

Příloha č. 1 Rozvaha Příloha č. 1 Rozvaha 2006 2008 Označení AKTIVA Řád Rok a b c 2006 2007 2008 AKTIVA CELKEM 001 67 743 67 596 66 706 0 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 B. Stálá aktiva (Dlouhodobý majetek) 003

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Účtování nákupu materiálu

Účtování nákupu materiálu Účtování nákupu materiálu MD / D 1. Faktura za materiál 2. Výdajový pokladní doklad (za přepravné) 3. Příjemka za převzatý materiál 4. Výdejka 111 / 321 111 / 211 112 / 111 501 / 112 Účtování nákupu materiálu

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: D53C XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2013

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Potvorov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Potvorov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 6.2.2019 10:18:19 Název účetní jednotky:

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU PVS A.S. K 31. 12. 2002 v tis. Kč Běžné Minulé Minulé Řád. č. úč. období 2002 úč. ob. 2001 úč. ob. 2000 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 498 951 (19 973) 478 978

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Poskytovatel ,00

Poskytovatel ,00 1a.1 - rok 2013 Poskytovatel UZ 98008 135 239,20 98071 135 500,00 90001 2 442,78 15319 46 412,80 13234 34053 - akti Multim 39 000,00 34070 150 000,00 34070 34070 50 000,00 Kniha Kunovice v 00020 14004

Více