CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY"

Transkript

1 RocÏnõÂk 99 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY RozeslaÂna dne 9. prosince 99 Cena KcÏs 8,± (dotisk) OBSAH:. NarÏ õâzenõâ vlaâ dy CÏ eskeâ a Slovenske Federativnõ Republiky, kteryâm se vydaâvaâ celnõâ sazebnõâk. Vyhla sï ka ministerstva pro spraâvu naârodnõâho majetku a jeho privatizaci CÏ eskeâ republiky, kterou se meïnõâ a doplnï uje vyhlaâsïka cï. 3/99 Sb., kterou se stanovõâ zaâvaznaâ osnova pro vypracovaânõâ privatizacïnõâho projektu. Vyhla sï ka ministerstva zdravotnictvõâ CÏ eskeâ republiky, kterou se meïnõâ vyhlaâsïka ministerstva zdravotnictvõâ CÏ eskeâ republiky cï. 8/99 Sb., o ocïkovaânõâ proti prïenosnyâm nemocem 8. Vyhla sï ka ministerstva zïivotnõâho prostrïedõâ CÏ eskeâ republiky, kterou se meïnõâ a doplnï uje vyhlaâsïka cï. 3/98 Sb., kterou se upravujõâ neïktereâ podrobnosti ochrany zemeïdeïlskeâho puê dnõâho fondu RedakcÏnõ sdeï lenõâ o opraveï chyb NARÏ IÂZENI VLA DY CÏ eskeâ a Slovenske Federativnõ Republiky ze dne 3. rïõâjna 99, kteryâm se vydaâvaâ celnõâ sazebnõâk VlaÂda CÏeske a Slovenske Federativnõ Republiky narïizuje podle odst. celnõâho zaâkona cï. /9 Sb., ve zneïnõâ zaâkona cï. /99 Sb: Ze zbozïõâ se vymeïrïuje clo ze zaâkladu a podle sazeb stanovenyâch celnõâm sazebnõâkem uvedenyâm vprïõâloze k tomuto narïõâzenõâ. ) () ZaÂkladem pro vymeïrïenõâ cla je celnõâ hodnota, kterou se rozumõâ prïevodnõâ hodnota. ) () Celnõ hodnota meâdiõâ informatiky, obsahujõâcõâ data nebo instrukce pro zarïõâzenõâ na zpracovaânõâ dat (daâle jen ¹programove vybavenõâª), nezahrnuje cenu nebo hodnotu programoveâho vybavenõâ za prïedpokladu, ) Celnõ sazebnõâk se uverïejnï uje jako samostatnaâ prïõâloha SbõÂrky zaâkonuê. ) Dohoda o provaâdeïnõâcïlaânku VII VsÏeobecne dohody o clech a obchodu (vyhlaâsïka ministra zahranicïnõâch veïcõâ cï. 0/98 Sb.).

2 Strana SbõÂrka zaâkonuê cï. a / 99 zïe tato cena nebo hodnota programoveâho vybavenõâ bude odlisïena od ceny nebo hodnoty meâdia informatiky. (3) Pro uâcïely tohoto narïõâzenõâ se za meâdium informatiky nepovazïujõâ integrovaneâ obvody, polovodicïe a podobnaâ zarïõâzenõâ, ani vyârobky obsahujõâcõâ takoveâ obvody nebo zarïõâzenõâ. Za programoveâ vybavenõâ se nepovazïujõâ zaâznamy zvuku, zaâznamy kinematografickeâ, ani videozaâznamy. () PrÏi urcïenõâ prïevodnõâ hodnoty se k ceneï neprïipocïtou tyto vyâlohy vztahujõâcõâ se k dodaânõâ zbozïõâ na staâtnõâ hranice: a) dovozneâ a poplatky doplnï ujõâcõâ, b) vyâlohy na naklaâdaânõâ, vyklaâdaânõâ a manipulaci spojeneâ s dopravou zbozïõâ, c) vyâlohy na pojisïteïnõâ, d) uâroky pouze. pokud nejsou soucïaâstõâ ceny skutecïneï placeneâ nebo kteraâ maâ byât zaplacena za zbozïõâ,. jestlizïe financïnõâ ujednaânõâ bylo uzavrïeno põâsemneï, 3. pokud kupujõâcõâ muê zïe prokaâzat, bude-li o to pozïaâdaân, zïe zbozïõâ je prodaâvaâno za cenu prohlasïovanou jakozïto cenu, kteraâ je skutecïneï placena anebo maâ byât placena, anebo zïe pozïadovanaâ uârokovaâ mõâra neprïevysïuje obvyklou uârokovou mõâru prïi podobnyâch operacõâch v okamzïiku, kdy k financïnõâ uâhradeï dochaâzõâ. 3 Pokud je cena nebo hodnota, kteraâ slouzïõâ jako zaâklad pro urcïenõâ celnõâ hodnoty, vyjaâdrïena v zahranicïnõâ meïneï, prïepocïte se tato meïna na cïeskoslovenskeâ koruny podle kursu devizoveâho trhu StaÂtnõ banky cïeskoslovenskeâ, platneâho v dobeï prïijetõâ naâvrhu na celnõâ rïõâzenõâ na propusïteïnõâ zbozïõâ. Pokud celnice povolõâ uâcïastnõâkovi celnõâho rïõâzenõâ naklaâdat se zbozïõâm prïed jeho propusïteïnõâm, 3 ) stanovõâ lhuê tu a zpuê sob sdeïlenõâ celnõâ hodnoty. ) ZrusÏujõ se:. narïõâzenõâ vlaâdy CÏ eskoslovenskeâ socialistickeâ republiky cï. 8/988 Sb., kteryâm se vydaâvaâ celnõâ sazebnõâk obchodnõâho zbozïõâ,. narïõâzenõâ vlaâdy CÏ eskeâ a Slovenske Federativnõ Republiky cï. 9/990 Sb., jõâmzï se meïnõâ a doplnï uje narïõâzenõâ vlaâdy CÏ eskoslovenskeâ socialistickeâ republiky cï. 8/988 Sb., kteryâm se vydaâvaâ celnõâ sazebnõâk obchodnõâho zbozïõâ. Toto narïõâzenõâ nabyâvaâ uâcïinnosti dnem. ledna 99. CÏ alfa v. r. VYHLA SÏ KA ministerstva pro spraâvu naârodnõâho majetku a jeho privatizaci CÏ eskeâ republiky ze dne. listopadu 99, kterou se meïnõâ a doplnï uje vyhlaâsïka cï. 3/99 Sb., kterou se stanovõâ zaâvaznaâ osnova pro vypracovaânõâ privatizacïnõâho projektu Ministerstvo pro spraâvu naârodnõâho majetku a jeho privatizaci CÏ eskeâ republiky podle põâsm. a) zaâkona CÏ eskeâ naârodnõâ rady cï. /99 Sb., o puê sobnosti orgaânuê CÏ eskeâ republiky ve veïcech prïevoduê majetku staâtu na jineâ osoby, ve zneïnõâ zaâkona CÏ eskeâ naârodnõâ rady cï. 8/99 Sb., stanovõâ: ZaÂvazna osnova pro vypracovaânõâ privatizacïnõâho projektu uvedenaâ v prïõâloze vyhlaâsïky cï. 3/99 Sb., kterou se stanovõâ zaâvaznaâ osnova pro vypracovaânõâ privatizacïnõâho projektu, se meïnõâ a doplnï uje zmeïnami a doplnï ky uvedenyâmi v prïõâloze cï. a v prïõâloze cï. teâto vyhlaâsïky. 3 ) 0 celnõâho zaâkona cï. /9 Sb., ve zneïnõâ zaâkona cï. /99 Sb. ) CÏ laânek 3 Dohody o provaâdeïnõâ cïlaânku VII VsÏeobecne dohody o clech a obchodu (vyhlaâsïka ministra zahranicïnõâch veïcõâ cï. 0/98 Sb.).

3 SbõÂrka zaâkonuê cï. / 99 Strana Byl-li naâvrh privatizacïnõâho projektu podniku nebo privatizacïnõâho projektu majetkoveâ uâcïasti staâtu na podnikaânõâ jinyâch praâvnickyâch osob prïedlozïen zakladateli prïede dnem uâcïinnosti teâto vyhlaâsïky, muê zïe ministerstvo pro spraâvu naârodnõâho majetku a jeho privatizaci CÏ eskeâ republiky v raâmci schvalovacõâho rïõâzenõâ pozïaâdat zpracovatele projektu o doplneïnõâ cïi provedenõâ nezbytnyâch uâprav podle prïõâlohy cï. teâto vyhlaâsïky. 3 PrivatizacÏnõ projekty budou prïedklaâdaâny v takoveâ formeï, aby mohlo byât samostatneï naklaâdaâno s podnikatelskyâm zaâmeïrem, s prïõâlohami uvedenyâmi pod body cï.. -. formulaârïe cï. a pod bodem cï.. formulaârïe (D). Tato vyhlaâsïka nabyâvaâ uâcïinnosti dnem vyhlaâsïenõâ. Ministr: Ing. JezÏek CSc. v. r. PrÏõÂloha cï. vyhlaâsïky cï. /99 Sb. ZmeÏny a doplnï ky ZaÂvazne osnovy pro vypracovaânõâ privatizacïnõâho projektu ) K U vodu: V bodeï ¹UrcÏenõ restitucïnõâho naâroku opraâvneïnyâch osob...ª vypustit slova ¹nebo poskytnutõâm akciõâ akcioveâ spolecïnosti, kteraâ se stala praâvnõâm naâstupcem drzïitele majetku podleâhajõâcõâho restituciª. V prïedposlednõâm odstavci za veïtu koncïõâcõâ slovy ¹... a FNM SR.ª se doplnï uje veïta: ¹V teïchto prïõâpadech budou vsïechny uâdaje o majetku uvaâdeïny s rozlisïenõâm majetku lezïõâcõâho na uâzemõâ CÏ eskeâ republiky a majetku lezïõâcõâho na uâzemõâ Slovenske republiky, zejmeâna pak uâcïetnõâ vyâkazy Rozvaha U cï.a-0 (pro obeï kategorie majetku se rozvaha sestavõâ samostatneï) a uâdaje o pozemcõâch a ostatnõâch hmotnyâch aktivech, kteraâ nejsou vedena v uâcïetnictvõâ.ª 3) K formulaârïi cï. Bod cï. ± VypousÏtõ se bod. (Stanovisko prïõâslusïneâho uârïadu pro hospodaârïskou souteïzï z hlediska pozïadavkuê zaâkona cï. 3/9 Sb., o ochraneï hospodaârïskeâ souteïzïe). ± V bodeï. v tabulce cï. a v tabulce cï. se rïaâdek nahrazuje novyâm textem: ¹Hodnota majetku nepouzïitelneâho pro podnikatelskeâ uâcïely po vyporïaâdaânõâ a hodnota prostrïedkuê poskytnutyâch v raâmci privatizace na oddluzïenõâª. Za rïaâdek se doplnï uje novyâ rïaâdek : ¹PrÏedpoklaÂdana vyâsïe trzïeb z prodeje zaâsob souvisejõâcõâch s majetkem navrzïenyâm do maleâ privatizaceª. Dosavadnõ rïaâdek se oznacïuje jako rïaâdek 8. a v zaâhlavõâ se vypustõâ slova ¹rÏ. 3 + rï. ª. PoznaÂmka cï. se meïnõâ takto: ¹) Sl. = Sl. 3 + Sl. = Sl. + (S Sl. 0 azï Sl. 8)ª. DoplnÏ uje se poznaâmka cï. 3 vztahujõâcõâ se k rï.: ¹3) PrÏipocÏte se hodnota, kterou na oddluzïenõâ poskytne Fond naârodnõâho majetku CÏ R z vyânosuê z prodeje neïktereâ provoznõâ jednotky vykaâzaneâ ve formulaârïõâch rïady.ª. ± V bodeï. v tabulce cï. se sloupec ¹Majetek nerïesïenyâ tõâmto projektemª staâvaâ spolecïnyâm zaâhlavõâm sloupce ¹. Majetek nerïesïenyâ celkemª a sloupce ¹Z tohoª. Sloupec ¹Z tohoª je spolecïnyâm zaâhlavõâm sloupcuê ¹. Majetek nerïesïenyâ z duê voduê nevyjasneïnyâch restitucïnõâch naârokuê ª, ¹. Majetek zuê staâvajõâcõâ ve vlastnictvõâ staâtu, ¹8. Majetek rïesïenyâ jinyâm projektemª, ¹9. Majetek nerïesïenyâ z jinyâch duê voduê ª. Dosavadnõ sloupce - se oznacïujõâ jako sloupce 0-8. ± V bodeï. v tabulce cï. se doplnï uje legenda: ¹(Legenda k Tabulce cï. : sl. -, rï. -3 = form. (A) b.9. nebo form. (B) b.. +. sl. -, rï. = form. (A) b nebo form. (B) b sl. -, rï. = form. (A) b.0, nebo form. (B) b. +., b.3 +.

4 Strana 8 SbõÂrka zaâkonuê cï. / 99 sl. -0, rï., = nevyplnï uje se sl. -, rï. 8 = form. (A) b.. nebo form. (B) b.. (rï. 3 + rï. ) sl. = form. (B) b.. sl. = form. (B) b.. sl. = form. (B) b.. sl. 8 = form. (B) b..3 sl. 9 = form. (B) b.. sl. 0 = form. 3(A) b..a) sl., rï. - = form. 3(B) b.3. sl., rï. = form. 3(B) b ¹OcÏekaÂvane trzïby z prodeje, resp. vyânos/naâklad fyzickeâ likvidaceª ¹NavrzÏena hodnota majetku po prïeceneïnõâ + 3. ¹ProstrÏedky na oddluzïenõ⪠sl., rï. = nevyplnï uje se sl., rï. 8 = rï. 3 + rï. ± rï. sl., rï. - = form. 3(C) b. uâdaje za majetek vcïetneï zaâsob sl., rï. = nevyplnï uje se sl., rï. = form. 3(C) b. ¹PrÏedpoklaÂdana hodnota prodanyâch zaâsobª sl., rï. 8 = rï. 3 + rï. ± rï. sl. 3, rï. -3 = form. (A) b. sl. 3, rï. = form. (A) b. + sl. 3, rï. = form. (A) b., sl. 3, rï. = form. (A) b. sl. 3, rï. = form. (A) b.8 sl. 3, rï. 8 = form. (A) b.9 (rï. 3 + rï. ± rï. + rï. ) U sl. -8 odpovõâdajõâ stejnyâm rïaâdkuê m stejneâ body prïõâslusïneâho formulaârïe rïady jako u sl. 3 s tõâm, zïe do sl. se doplnï ujõâ uâdaje z form. (B), do sl. z form. (C), do sl. z form. (D), do sl. z form. (F), do sl. 8 z form. (E).)ª. ± V bodeï. v tabulce cï. se doplnï uje legenda: ¹(Legenda k Tabulce cï. : sl. -, rï. -3 = b. odpovõâdajõâcõâho formulaârïe rïady sl. -, rï. = b. + odpovõâdajõâcõâho formulaârïe rïady sl. -, rï. = b., odpovõâdajõâcõâho formulaârïe rïady sl. -, rï. = b. odpovõâdajõâcõâho formulaârïe rïady sl. -, rï. = b.8 odpovõâdajõâcõâho formulaârïe rïady sl. -, rï. 8 = b.9 odpovõâdajõâcõâho formulaârïe rïady sl. -, rï. -8 = v raâmci privatizacïnõâho projektu jsou tyto uâdaje originaâlnõâ - nejsou uvedeny na jineâm mõâsteï v projektu, proto musõâ byât prïevzaty prïõâmo z uâcïetnictvõâ privatizovanyâch subjektuê )ª. ± v bodeï. se doplnï uje novaâ veïta: ¹V tabulce cï. 3 se vesïkereâ financïnõâ informace uvaâdeïjõâ v tis. KcÏs.ª ± V bodeï. v tabulce cï. 3 se slova ¹celkovy majetekª nahrazujõâ slovy ¹zaÂkladnõ kapitaâlª ± Dosavadnõ body.,.3,. a. se oznacïujõâ jako body.,.,.3 a.. ± Za bod. se doplnï ujõâ noveâ body.,. a., ktereâ zneïjõâ: ¹.. VyÂtah uâdajuê pro pocïõâtacïoveâ zpracovaânõâ: (Zpracovany podle prïõâlohy cï. vyhlaâsïky cï. /99 Sb.)... NaÂvrh na financovaânõâ neïkteryâch naâkladuê spojenyâch s realizacõâ privatizacïnõâho projetku z prostrïedkuê Fondu naârodnõâho majetku CÏ eskeâ republiky: (Zde budou ve vyâjimecïnyâch prïõâpadech uvedeny ocïekaâvaneâ naâklady na realizaci verïejnyâch drazïeb, verïejnyâch souteïzïõâ a naâklady na trzïnõâ oceneïnõâ podnikuê. PodmõÂnkou schvaâlenõâ tohoto zpuê sobu financovaânõâ je, aby byla financovanaâ cïinnost realizovaâna azï po schvaâlenõâ projektu a aby byla o teâto cïinnosti uzavrïena smlouva s Fondem naârodnõâho majetku CÏ R.)... Tabulka cï. : ¹Vyhodnocenõ postavenõâ subjektu a samostatneï privatizovanyâch jednotek na trhuª Tabulka cï. : ¹Vyhodnocenõ postavenõâ subjektu a samostatneï privatizovanyâch jednotek na trhu potravin a pruê mysloveâho zbozïõâ.)ª. ) K formulaârïuê m rïady : Bod cï. formulaârïe cï. (A) a formulaârïe cï. (B) se doplnï uje takto: ¹. V prïõâpadeï privatizacïnõâho projektu majetkoveâ uâcïasti staâtu na podnikaânõâ jinyâch praâvnickyâch osob: ± registrovanyâ zaâkladnõâ kapitaâl ± druh, hodnota a pocïet vydanyâch akciõâ (u s.r.o. pocïet a vyâsïe podõâluê )

5 SbõÂrka zaâkonuê cï. / 99 Strana 9 ± naâzev, sõâdlo a ostatnõâch zuâcïastneïnyâch subjektuê ± podõâl majetkoveâ uâcïasti staâtu (staâtnõâ podõâl v %, druh, hodnota a pocïet vydanyâch akciõâ) ± v prïõâpadeï, zïe je vyhrazeno praâvo na prïednostnõâ odprodej akciõâ, uvede se komu majõâ byât akcie prïednostneï prodaâny, jakyâ objem akciõâ a za jakou cenuª. Bod cï. formulaârïe cï. (A) a bod cï. 8 formulaârïe cï. (B) se doplnï ujõâ takto: ¹8. TermõÂn (termõâny), ke ktereâmu zakladatel zrusïõâ podnik bez likvidace, nebo termõân (termõâny), ke ktereâmu zakladatel vyjme cïaâst (cïaâsti) majetku subjektu, poprï. zpuê sob vyjmutõâ cïaâsti majetku: (Tyto termõâny zpravidla nebude mozïno uveâst jako konkreâtnõâ datum. Obvykle bude trïeba uvaâdeït uâdaj naprï. ¹ke dni zaâpisu akcioveâ spolecïnosti zaklaâdaneâ podle tohoto projektu do podnikoveâho rejstrïõâkuª apod. Tyto termõâny vsïak nemohou byât drïõâveïjsïõâ nezï datum uâcïinnosti smluv, ktereâ se uzavõârajõâ podle tohoto projektu. Jako zpuê sob vyjmutõâ bude uveden zejmeâna mechanismus vyjmutõâ cïaâsti majetku staâvajõâcõâch akciovyâch spolecïnostõâ a skutecïnost, zda prïi tomto vyjmutõâ bude nutneâ snizïovat zaâkladnõâ kapitaâl akcioveâ spolecïnosti cïi nikoli. Tuto operaci by jako zakladatel meïl deïlat fond naârodnõâho majetku, proto je nutneâ v harmonogramu realizace projektu nejprve prïeveâst akcie akcioveâ spolecïnosti na fond naârodnõâho majetku a teprve potom uskutecïnit vyjmutõâ a prïevedenõâ cïaâsti majetku.)ª. ) K formulaârïi cï. (A) Bod cï. - KomentaÂrÏ k bodu cï. se doplnï uje takto: ¹. StrucÏna charakteristika subjektu: (ZaÂkladnõ prïedmeït cïinnosti, pocïet a uâzemnõâ rozlozïenõâ provoznõâch jednotek, rozhodujõâcõâ dodavateleâ a odbeïrateleâ, postavenõâ subjektu na trhu a prïõâpadnaâ majetkovaâ uâcïast subjektu na podnikaânõâ jinyâch praâvnickyâch osob - uvede se naâzev a sõâdlo praâvnickeâ osoby a vyâsïe podõâlu)ª. Bod cï. 0 - Bod cï. 0 se doplnï uje takto: ¹0. Pozemky subjektu oceneïneâ podle vyhlaâsïky cï. 8/988 Sb., o cenaâch staveb, pozemkuê, trvalyâch porostuê, uâhradaâch za zrïõâzenõâ praâva osobnõâho uzïõâvaânõâ pozemkuê a naâhradaâch za docïasneâ uzïõâvaânõâ pozemkuê, ve zneïnõâ vyhlaâsïky cï. 3/990 Sb., ktereâ nejsou vedeny v uâcïetnictvõâ:ª. ) K formulaârïi cï. (B) Bod cï. - Bod cï. se doplnï uje takto: ¹. StrucÏna charakteristika subjektu: (ZaÂkladnõ prïedmeït cïinnosti, vymezenõâ vazeb mezi cïaâstõâ majetku privatizovanou podle tohoto projektu a zbyâvajõâcõâ cïaâstõâ majetku, prïõâpadnaâ majetkovaâ uâcïast subjektu na podnikaânõâ jinyâch praâvnickyâch osob - uvede se naâzev a sõâdlo praâvnickeâ osoby a vyâsïe podõâlu)ª. Bod cï. - Bod cï. znõâ: ¹. Vymezenõ majetku subjektu, kteryâ nenõâ rïesïen tõâmto projektem, a oduê vodneïnõâ tohoto postupu: (Ke kazïdeâmu bodu se prïilozïõâ vyplneïnyâ uâcïetnõâ vyâkaz Rozvaha U cï.a-0 sestavenyâ na zaâkladeï poslednõâ meïsõâcïnõâ zaâveïrky provedeneâ prïed prïedlozïenõâm privatizacïnõâho projektu. KromeÏ toho se uvedou naâsledujõâcõâ agregovaneâ uâdaje: Aktiva celkem (rï. - rï. 0 - rï. vyâkazu U cï. A-0) Cizõ pasiva (rï. azï 9, rï., rï. 8, rï. 8. rï. 0 vyâkazu U cï. A-0) CÏ aâst majetku subjektu, kteraâ nenõâ rïesïena tõâmto projektem (Aktiva celkem - Cizõ pasiva) Pokud je subjektem popisovanyâm formulaârïem cï. (B) bodem. existujõâcõâ akciovaâ spolecïnost, uvedou se i uâdaje: Pozemky oceneïneâ podle vyhlaâsïky cï. 8/988 Sb., o cenaâch staveb, pozemkuê, trvalyâch porostuê, uâhradaâch za zrïõâzenõâ praâva osobnõâho uzïõâvaânõâ pozemkuê a naâhradaâch za docïasneâ uzïõâvaânõâ pozemkuê, ve zneïnõâ vyhlaâsïky cï. 3/990 Sb., ktereâ nejsou vedeny v uâcïetnictvõâ: Ostatnõ hmotnaâ aktiva, kteraâ nejsou vedena v uâcïetnictvõâ:).. Majetek nerïesïenyâ tõâmto projektem z duê vodu nevyjasneïnyâch restitucïnõâch naârokuê :.. OznacÏenõ a strucïnaâ DuÊ vod vyjmutõâ charakteristika majetku z privatizace 3.. ZpuÊ sob zajisïteïnõâ ZpuÊ sob nalozïenõâ s majetkem docïasneâ spraâvy po vyjasneïnõâ restitucïnõâch naârokuê (Jako zpuê sob zajisïteïnõâ docïasneâ spraâvy je mozïneâ uvaâdeït prïevedenõâ neprivatizovaneâho majetku

6 Strana 30 SbõÂrka zaâkonuê cï. / 99 na orgaâny staâtnõâ spraâvy - zakladatele, okresnõâ uârïady, financïnõâ spraâvy, pozemkoveâ fondy - nebo ponechaânõâ ve formaâlneï prïetrvaâvajõâcõâm staâtnõâm podniku. Jako zpuê sob nalozïenõâ s majetkem po vyjasneïnõâ restitucïnõâch naârokuê je mozïneâ uvaâdeït naprï. prïedkupnõâ praâvo pro kupce souvisejõâcõâho privatizovaneâho majetku, vlozïenõâ do akcioveâ spolecïnosti formou prïõâmeâ kapitaâloveâ investice fondu naârodnõâho majetku, prodej v raâmci aukce ap.).. Majetek nerïesïenyâ tõâmto projektem z duê vodu uâmyslneâho ponechaânõâ ve vlastnictvõâ staâtu:.. OznacÏenõÂ a strucïnaâ DuÊ vod ponechaânõâ charakteristika majetku ve vlastnictvõâ staâtu 3. OznacÏenõÂ budoucõâho subjektu staâtnõâ spraâvy a zpuê sob prïevodu (ZaÂrovenÏ prïedkladatel projektu dolozïõâ v prïõâloze projednaânõâ tohoto prïevodu a vyjaâdrïenõâ budoucõâho spraâvce).3. Majetek rïesïenyâ jinyâm privatizacïnõâm projektem:.. OznacÏenõÂ a strucïnaâ Identifikace projektu, charakteristika majetku v neïmzï je majetek rïesïen.. Majetek nerïesïenyâ tõâmto projektem z jinyâch duê voduê :.. OznacÏenõÂ a strucïnaâ OduÊ vodneïnõâ, procï nenõâ majetek charakteristika majetku projektem rïesïen.. Majetek nerïesïenyâ tõâmto projektem celkem: (Uvede se soucïet uâcïetnõâch uâdajuê za prïedchozõâ body.)ª. ) K formulaârïi cï. 3(A): Bod cï. 3 - Bod cï. 3 znõâ: ¹3. Datum, ke ktereâmu majetek prïesïel na staât: (Datum zaâpisu noveâho vlastnõâka po znaârodneïnõâ do pozemkoveâ knihy.)ª. Bod cï. - Bod cï. znõâ: ¹. OceneÏnõÂ restitucïnõâho naâroku: (Cena nemovitosti podle stavu v dobeï odneïtõâ stanovena soudnõâm znalcem prïimeïrïeneï dle cenovyâch prïedpisuê platnyâch k.. 99, prïõâpadneï zvyâsïenaâ o zuê statkovou cenu dosud existujõâcõâch znaârodneïnyâch movityâch veïcõâ. Pokud je majetek vydaâvaân ve stavu odpovõâdajõâcõâmu stavu znaârodneïneâho majetku v dobeï odneïtõâ, nenõâ restitucïnõâ naârok trïeba ocenï ovat.)ª. Bod cï. - Bod cï. se meïnõâ a doplnï uje takto: ¹. ZpuÊ sob vyporïaâdaânõâ restitucïnõâho naâroku: a) vydaânõâm veïci (Pro vydaâvanyâ majetek se prïilozïõâ vyplneïnyâ uâcïetnõâ vyâkaz Rozvaha UÂ cï.a-0 sestavenyâ na zaâkladeï poslednõâ meïsõâcïnõâ zaâveïrky provedeneâ prïed prïedlozïenõâm privatizacïnõâho projektu. KromeÏ toho se uvedou naâsledujõâcõâ agregovaneâ uâdaje: Aktiva celkem (rï. ± rï. 0 ± rï. vyâkazu UÂ cï. A-0) CizõÂ pasiva (rï. azï 9, rï., rï. 8, rï. 8, rï. 0 vyâkazu UÂ cï. A-0) Hodnota vydaâvaneâho majetku (Aktiva celkem - CizõÂ pasiva) Pokud se vydaâvajõâ i pozemky nebo ostatnõâ nehmotnaâ aktiva, kteraâ nejsou vedena v uâcïetnictvõâ, ale byla vykaâzaâna v neïktereâm z formulaârïuê rïady, uvede se jejich hodnota: Pozemky oceneïneâ podle vyhlaâsïky cï. 8/988 Sb., o cenaâch staveb, pozemkuê, trvalyâch porostuê, uâhradaâch za zrïõâzenõâ praâva osobnõâho uzïõâvaânõâ pozemkuê a naâhradaâch za docïasneâ uzïõâvaânõâ pozemkuê, ve zneïnõâ vyhlaâsïky cï. 3/990 Sb., ktereâ nejsou vedeny v uâcïetnictvõâ: OstatnõÂ hmotnaâ aktiva, kteraâ nejsou vedena v uâcïetnictvõâ:) b) financïnõâ naâhradou poskytnutou v akciõâch akcioveâ spolecïnosti, kteraâ se stala praâvnõâm naâstupcem drzïitele majetku: (Uvede se porïadoveâ cïõâslo formulaârïe cï. (D) nebo formulaârïe cï. (E) zpracovaneâho na privatizaci akcioveâ spolecïnosti, kteraâ se stala drzïitelem restituovaneâho majetku.)

7 SbõÂrka zaâkonuê cï. / 99 Strana 3 e) financïnõâ naâhradou poskytnutou v akciõâch RestitucÏnõÂho investicïnõâho fondu (Pouze v prïõâpadech, zïe restituovanyâ majetek nenõâ vydaâvaân a nenõâ zacïleneïn do majetku akcioveâ spolecïnosti, jejõâmizï akciemi by mohla byât opraâvneïnaâ osoba vyporïaâdaâna.) d) vydaânõâ veïci a odprodej majetku souvisejõâcõâho (Tento zpuê sob vyporïaâdaânõâ se podrobneïji popõâsïe v samostatneâm formulaârïi cï. (C), kde je restituovanyâ majetek spolu s majetkem odprodaâvanyâm vymezen jako jedna samostatneï privatizovanaâ jednotka s tõâm, zïe cïaâst kupnõâ ceny je uhrazena restitucïnõâm naârokem a rozdõâl hodnoty takto vymezeneâho majetku a vyâsïe restitucïnõâho naâroku je uhrazen prïõâmo. Zde ve formulaârïi cï. 3(A) se uvede porïadoveâ cïõâslo formulaârïe cï. (C), kteryâ vyporïaâdaânõâ rïesïõâ.)ª. 8) K formulaârïi cï. 3(B): NaÂzev formulaârïe cï. 3(B) se doplnï uje: ¹VYMEZENI CÏ A STI MAJETKU URCÏ ENE HO K PRIVATIZACI PODLE TOHOTO PROJEKTU NEPOUZÏ ITELNY CH PRO PODNIKATELSKE U CÏ ELY A NAÂVRHY NA ODDLUZÏ ENIª Do formulaârïe cï. 3 (B) se doplnï uje uâvod, kteryâ znõâ: ¹(Tento formulaârï se zpracovaâvaâ jen na majetek moviteâho charakteru. Nemovitosti a cenneâ papõâry nepouzïitelneâ pro danyâ podnikatelskyâ zaâmeïr se budou privatizovat v samostatneâm formulaârïi rïady nebo v jineâm privatizacïnõâm projektu. Pokud puê jde o majetky charakteru rekreacïnõâch zarïõâzenõâ, obytnyâch domuê, obytnyâch domuê s nebytovyâmi prostorami a administrativnõâch budov, je mozïneâ navrhnout v prïõâslusïneâm formulaârïi rïady v bodeï zabyâvajõâcõâm se zpuê sobem uâhrady ceny (formulaârï cï. (A) b.., formulaârï cï. (B) b., formulaârï cï. (C) b. 9), zïe vyânos z takoveâto samostatneâ privatizace bude pouzïit na uhrazenõâ dluhuê neïktereâ z akciovyâch spolecïnostõâ, kteraâ bude naâslednou organizacõâ privatizovaneâho subjektu a jejõâzï struktura cizõâch a vlastnõâch pasiv to vyzïaduje. PodmõÂnkou tohoto pouzïitõâ vyânosu je, aby byl prodej nevyuzïitelnyâch nemovitostõâ realizovaân prïed zalozïenõâm akcioveâ spolecïnosti. Operace uvedeneâ ve formulaârïi cï. 3(B) je mozïneâ realizovat jen po schvaâlenõâ privatizacïnõâho projektu, ale prïed vlastnõâ privatizacõâ s tõâm, zïe prïõâpadnaâ ztraâta vzniklaâ z vyporïaâdaânõâ tohoto majetku se zuâcïtuje oproti hodnoteï privatizovaneâho majetku. Ve formulaârïõâch rïady se tento majetek projevõâ pouze ve formeï prïedpoklaâdanyâch trzïeb z prodeje, vyânosuê /naâkladuê z fyzickeâ likvidace nebo v hodnoteï po prïeceneïnõâ.)ª. Bod cï. 3 - Bod cï. 3 se meïnõâ a doplnï uje takto: ¹3. ZpuÊ sob nalozïenõâ s majetkem nepouzïitelnyâm pro podnikatelskeâ uâcïely. Za jednotliveâ cïaâsti majetku se uvede: 3.. Zda maâ byât majetek prodaân a jakyâm zpuê sobem: 3.. Zda maâ byât majetek fyzicky likvidovaân: 3.3. Zda maâ byât majetek bezplatneï prïeveden, na jakyâ subjekt, z jakyâch duê voduê : (ZpuÊ sob vyporïaâdaânõâ nepouzïitelneâho majetku bude povolovaân zejmeâna pro majetek jednotek navrzïenyâch pro transformaci do praâvnõâ formy akcioveâ spolecïnosti a to tehdy, bude-li jeho vyporïaâdaânõâ provedeno prïed zalozïenõâm akcioveâ spolecïnosti nebo prïed privatizacõâ akcii akcioveâ spolecïnosti, jejõâmzï jedinyâm akcionaârïem je staât. U ostatnõâch privatizacïnõâch metod by meïl byât majetek nepouzïitelnyâ pro podnikatelskeâ uâcïely vyporïaâdaâvaân zejmeâna podle bodu 3.. s tõâm, zïe budoucõâ majitel prïevezme i majetek nepouzïitelnyâ, ale jeho nepouzïitelnost bude vyjaâdrïena v ceneï. Za jednotliveâ cïaâsti majetku se prïilozïõâ vyplneïnyâ uâcïetnõâ vyâkaz Rozvaha U cï.a-0 sestavenyâ na zaâkladeï poslednõâ meïsõâcïnõâ zaâveïrky provedeneâ prïed prïedlozïenõâm privatizacïnõâho projektu. KromeÏ toho se uvedou uâdaje: Aktiva celkem (rï. ± rï. 0 ± rï. vyâkazu U cï.a-0) Cizõ pasiva (rï. azï 9, rï., rï. 8, rï. 8, rï. 0 vyâkazu U cï.a-0) Hodnota majetku nepouzïitelneâho pro podnikatelskeâ uâcïely prïed vyporïaâdaânõâm (Aktiva celkem - - Cizõ pasiva) OcÏekaÂvane trzïby z prodeje, resp. vyânos/naâklad fyzickeâ likvidace. 3.. Zda maâ byât majetek prïeceneïn: (PrÏeceneÏnõ majetku provedeneâ na zaâkladeï odborneâho odhadu v prïõâpadech, kdy je majetek nepouzïitelnyâ pro podnikatelskeâ uâcïely v dosavadnõâ ceneï vzhledem k jeho moraâlnõâmu opotrïebenõâ, resp. k cenoveâmu vyâvoji. Odborny odhad bude dolozïen v samostatneâ prïõâloze. Za jednotliveâ cïaâsti majetku se prïilozïõâ vyplneïnyâ uâcïetnõâ vyâkaz Rozvaha U cï.a-0 sestavenyâ na zaâkladeï poslednõâ meïsõâcïnõâ zaâveïrky provedeneâ prïed prïedlozïenõâm privatizacïnõâho projektu. KromeÏ toho se uvedou uâdaje: U cïetnõâ hodnota majetku prïed prïeceneïnõâm

8 Strana 3 SbõÂrka zaâkonuê cï. / 99 NavrzÏena hodnota majetku po prïeceneïnõâ. 3.. NaÂvrh na oddluzïenõâ: (Zde se uvedou prïõâpady, kdy bude dochaâzet k oddluzïenõâ na zaâkladeï dohody s bankou. V teïchto prïõâpadech bude naâvrh na oddluzïenõâ dolozïen stanoviskem prïõâslusïneâ banky.) 3.. Majetek nepouzïitelnyâ pro podnikatelskeâ uâcïely celkem: (Uvede se soucïet uâcïetnõâch uâdajuâ za prïedchozõâ body ve strukturïe rozvahy i jednotlivyâch agregovanyâch uâdajuê - hodnota aktiv, pasiv, jejich rozdõâlu prïed vyporïaâdaânõâm a hodnota po vyporïaâdaânõâ.)ª. Bod cï. - Bod cï. znõâ: ¹. Hodnota majetku nepouzïitelneâho pro podnikatelskeâ uâcïely po vyporïaâdaânõâ: (Uvede se soucïet hodnot uvedenyâch v bodech za jednotliveâ cïaâsti majetku = ocïekaâvaneâ trzïby z prodeje, resp. vyânos/naâklad fyzickeâ likvidace + navrzïenaâ hodnota majetku po prïeceneïnõâ + prostrïedky poskytnuteâ na oddluzïenõâ.)ª. Bod cï. - Bod cï. znõâ: ¹. RozdeÏlenõ hodnoty majetku nepouzïitelneâho pro podnikatelskeâ uâcïely po vyporïaâdaânõâ na jednotliveâ samostatneï privatizovaneâ jednotky: (Zpravidla se prïihleâdne k puê vodnõâmu zacïleneïnõâ majetku, prïicïemzï majetek po vyporïaâdaânõâ musõâ byât rozdeïlen beze zbytku.)ª. 9) K formulaârïi cï. 3(C): Bod cï. - Bod cï. se meïnõâ a doplnï uje takto: ¹. U cïetnõâ hodnota majetku privatizovaneâho ve verïejnyâch drazïbaâch podle zaâkona cï. /990 Sb. a prïedpoklaâdanaâ hodnota zaâsob prodaâvanyâch v souvislosti s teïmito drazïbami: (Uvede se vyplneïnyâ uâcïetnõâ vyâkaz Rozvaha U cï.a-0 za souhrn aktiv vsïech provoznõâch jednotek zahrnutyâch v seznamu vypracovaneâm podle bodu a za souhrn zaâsob, u nichzï se prïepoklaâdaâ, zïe budou prodaâny v souvislosti s teïmito drazïbami, sestavenyâ na zaâkladeï poslednõâ meïsõâcïnõâ zaâveïrky provedeneâ prïed prïedlozïenõâm privatizacïnõâho projektu. KromeÏ toho se uvedou uâdaje: U cïetnõâ hodnota aktiv provoznõâch jednotek v seznamu vypracovaneâm podle bodu PrÏedpoklaÂdana hodnota prodanyâch zaâsob Pokud se prodaâvajõâ i pozemky nebo ostatnõâ nehmotnaâ aktiva, kteraâ nejsou vedena v uâcïetnictvõâ, ale byla vykaâzaâna v neïktereâm z formulaârïuê rïady, uvede se jejich hodnota: Hodnota pozemkuê vykaâzanyâch ve formulaârïõâch rïady Ostatnõ hmotnaâ aktiva, kteraâ nejsou vedena v uâcïetnictvõâ, vykaâzanaâ ve formulaârïõâch rïady.)ª. Bod cï.. - Bod cï. znõâ: ¹. RozdeÏlenõ prïedpoklaâdaneâ vyâsïe trzïeb z prodeje zaâsob na jednotliveâ privatizovaneâ jednotky: (Uvede se vyâsïe trzïeb a porïadoveâ cïõâslo prïõâslusïneâho formulaârïe rïady v raâmci daneâho privatizacïnõâho projektu.)ª. 0) K formulaârïuê m rïady : Bod cï. formulaârïe cï. (A), (B), (C), (D), (E) a (F) se meïnõâ takto: ¹. Hodnota majetku nepouzïitelneâho pro podnikatelskeâ uâcïely po vyporïaâdaânõâ: (Uvede se uâdaj z bodu formulaârïe 3(B), kteryâ se vztahuje k teâto samostatneï privatizovaneâ jednotce.)ª. Bod cï... formulaârïe cï. (A), bod cï. formulaârïe cï. (B), bod cï.. formulaârïe cï. (C) a novyâ bod cï. 9.. formulaârïe cï. (D) zneïjõâ: ¹.. ZpuÊ sob zajisïteïnõâ prïevoduê uâveïruê, praâv a zaâvazkuê : (DolozÏõ se vyjaâdrïenõâ prïõâslusïneâ banky k prïevodu zaâvazkuê v prïõâpadeï, zïe se majetek privatizuje prostrïednictvõâm neïkolika samostatneï privatizovanyâch jednotek)ª. ZaÂhlavõ - 3 se nemeïnõâ. Do formulaârïe cï. (A) a (B) se vklaâdaâ bod cï.., kteryâ znõâ: ¹. ZduÊ vodneïnõâ pouzïiteâ metody privatizace:ª

9 SbõÂrka zaâkonuê cï. / 99 Strana 33 DosavadnõÂ body cï. azï formulaârïe (A) se oznacïujõâ jako body cï. 3 azï. DosavadnõÂ body cï. azï formulaârïe (B) se oznacïujõâ jako body cï. 3 azï. ) K formulaârïi cï. (A): Bod cï.. - DosavadnõÂ bod cï. se oznacïuje jako bod cï. 3. a znõâ: ¹3.. VyvolaÂvacõÂ cena privatizovaneâ jednotky ve verïejneâ drazïbeï: ZaÂrovenÏ s vyvolaâvacõâ cenou se explicitneï uvede, zda jsou zaâsoby soucïaâsti drazïby, cïi zda se prodaâvajõâ v souvislosti s drazïbou, jako pevneï danaâ polozïka. Jsou-li do okruhu uâcïastnõâkuê zahrnuty i zahranicïnõâ osoby, je trïeba vyvolaâvacõâ cenu zvyâsïit na zaâkladeï odborneâho stanovenõâ trzïnõâ hodnoty.) 3.. PodmõÂnky uâcïasti ve verïejneâ drazïbeï: (Uvede se zejmeâna vyâsïe drazïebnõâ jistoty, vstupneâ na verïejnou drazïbu, poplatek za opraâvneïnõâ uâcïastnit se verïejneâ drazïby, termõân (termõâny) a podmõânky prohlõâdky samostatneï privatizovaneâ jednotky, poplatek za prohlõâdku samostatneï privatizovaneâ jednotky. V raâmci prohlõâdky budou poskytnuty zaâjemcuê m o uâcïast ve verïejneâ drazïbeï informace prïinejmensïõâm v rozsahu privatizacïnõâho projektu a bude umozïneïna prohlõâdka zaâkladnõâch prostrïedkuê a zaâsob. V tomto bodeï je mozïneâ uveâst prïõâpadneâ podmõânky ulozïeneâ budoucõâmu vydrazïiteli.) Body zuê staâvajõâ beze zmeïny. 3.. ZpuÊ sob uâhrady ceny vydrazïeneâho majetku: (Uvede se zejmeâna, do kdy a jak bude zaplacena kupnõâ cena po vydrazïenõâ. Pokud nejsou zaâsoby prïedmeïtem drazïby, bude zde uvedena vyâsïe uâveïru, kteryâ souvisõâ s prïebõâranyâmi zaâsobami, a zpuê sob, kdy a komu budou zaâsoby zaplaceny.) 3.. DalsÏõÂ podmõânky verïejneâ drazïby: (NaprÏ. v prïõâpadech, zïe je odhadovanaâ a v samostatneâ prïõâloze dolozïenaâ trzïnõâ cena nizïsïõâ nezï cena vyvolaâvacõâ, bude navrzïen rezïim holandskeâ drazïby s dolnõâ hranicõâ na uârovni odhadovaneâ trzïnõâ ceny.)ª. ) K formulaârïi cï. (C): Do formulaârïe cï. (C) se doplnï uje uâvod, kteryâ znõâ: ¹(Tento formulaârï se pouzïõâvaâ i pro prïõâpady, kdy jizï probeïhlo nabõâdkoveâ rïõâzenõâ a na zaâkladeï jeho vyâsledkuê je v projektu navrzïen konkreâtnõâ kupujõâcõâ. V teïchto prïõâpadech bude pruê beïh nabõâdkoveâho rïõâzenõâ dolozïen v bodeï ¹. OduÊ vodneïnõâ prïõâmeâho prodejeª. DolozÏeno bude zejmeâna zpracovaneâ informacïnõâ memorandum, ktereâ bylo zaslaâno uâcïastnõâkuê m rïõâzenõâ, okruh uâcïastnõâkuê rïõâzenõâ a poslednõâ nabõâdky, z nichzï byl võâteïz nabõâdkoveâho rïõâzenõâ urcïen.ª Bod cï. - Bod cï. znõâ: ¹. KupnõÂ cena privatizovaneâ jednotky urcïeneâ k prïõâmeâmu prodeji: (Uvede se vyâsïe kupnõâ ceny a zpuê sob, jakyâm byla stanovena. Pokud se jednaâ o prïõâmyâ prodej zahranicïnõâ osobeï, je nutno urcïit kupnõâ cenu na zaâkladeï odborneâho stanovenõâ trzïnõâ hodnoty. Kupuje-li opraâvneïnaâ osoba majetek souvisejõâcõâ s majetkem jõâ vydaâvanyâm, stanovõâ se kupnõâ cena jako rozdõâl mezi oceneïnõâm restitucïnõâho naâroku - bod cï. formulaârïe 3(A) - a majetku privatizovaneâ jednotky celkem - bod cï. 9 tohoto formulaârïe.)ª. Bod cï. 8 - Bod cï. 8 znõâ: ¹8. KupnõÂ smlouva: (PrÏilozÏõÂ se naâvrh kupnõâ smlouvy.)ª. Bod cï. 9 - Bod cï. 9 znõâ: ¹9. ZpuÊ sob uâhrady ceny prodaâvaneâho majetku: (K privatizacïnõâmu projektu se prïilozïõâ doklad o prïõâslibu uâveïru, resp. o vinkulaci vkladu.)ª. 3) K formulaârïuê m cï. (D) a (E): Bod cï. - DosavadnõÂ bod cï. formulaârïe cï. (D) a bod cï. formulaârïe cï. (E) se meïnõâ takto: ¹. VyÂsÏe a druh prïõâmeâ kapitaâloveâ investice jineâho nezï staâtnõâho subjektu: (VyplnÏ uje se pouze v prïõâpadeï, zïe na zaâkladeï dohody se na zvyâsïenõâ kapitaâlu spolecïnosti podõâlõâ zejmeâna veïcnyâm vkladem zahranicïnõâ partner, obec, druzïstvo apod. PrÏistupuje-li zahranicïnõâ partner, stanovõâ

10 Strana 3 SbõÂrka zaâkonuê cï. / 99 se hodnota jeho podõâlu na zaâkladnõâm kapitaâlu jako pomeïr trzïnõâho oceneïnõâ jõâm vklaâdaneâho podõâlu k trzïnõâmu oceneïnõâ podõâlu staâtu. PrÏistupuje-li tuzemskaâ fyzickaâ nebo praâvnickaâ osoba, stanovõâ se hodnota jeho podõâlu na zaâkladeï stejneâho principu oceneïnõâ podõâlu staâtu a podõâlu noveâho akcionaârïe. ProjednaÂnõ kapitaâloveâ investice bude dolozïeno dohodou s investorem.) 3 Budoucõ Druh PrÏedpoklaÂdany podõâl ZpuÊ sob akcionaârï investice na zaâkladnõâm kapitaâlu oceneïnõâ akcioveâ spolecïnosti podõâlu (KcÏs, %, pocïet, druh, nominaâlnõâ hodnota akciõâ) ZduÊ vodneïnõâ vyâbeïru Harmonogram ZvlaÂsÏtnõ budoucõâho akcionaârïe uskutecïneïnõâ investice dohodnuteâ podmõânkyª. Bod cï. 0 - Dosavadnõ bod cï. 0 formulaârïe cï. (D) a bod cï. formulaârïe cï. (E) se oznacïujõâ jako bod cï. formulaârïe cï. (D) a bod cï. formulaârïe cï. (E) a meïnõâ se a doplnï ujõâ takto: ¹. Privatizace akciõâ, ktereâ bude vlastnit Fond naârodnõâho majetku CÏ R: (V tomto bodu se uvedou uâdaje, ktereâ se tyâkajõâ vsïech akciõâ vlastneïnyâch Fondem naârodnõâho majetku CÏ R.).. BezuÂplatny prïevod: (BudoucõÂmi akcionaârïi v tomto prïõâpadeï mohou byât v raâmci posõâlenõâ zdrojuê obce, fondy nemocenskeâho a duê chodoveâho pojisïteïnõâ.) ZaÂhlavõÂ.-., bod cï... a bod cï..3. se nemeïnõâ... PrÏõÂmy prodej akciõâ: ZaÂhlavõÂ.-. se nemeïnõâ. V zaâhlavõâ se doplnõâ komentaârï: Pokud se jednaâ o prïõâmyâ prodej zahranicïnõâ osobeï, je nutno urcïit kupnõâ cenu akciõâ na zaâkladeï odborneâho stanovenõâ trzïnõâ hodnoty akcioveâ spolecïnosti. Pokud se jednaâ o prïõâmyâ prodej tuzemskeâmu subjektu, je mozïneâ uveâst bud' trzïnõâ cenu akciõâ, nebo nominaâlnõâ hodnotu akciõâ zvyâsïenou o pomeïrnou cïaâst fonduê akcioveâ spolecïnosti.) ZaÂhlavõ 8 se nemeïnõâ. Doplnõ se zaâhlavõâ 9, 0 a, kteraâ znõâ: 9 0 ZpuÊ sob uâhrady ceny Kupnõ smlouva Harmonogram (PrÏilozÏõ se doklad (PrÏilozÏõ se naâvrh uskutecïneïnõâ o prïõâslibu uâveïru, kupnõâ smlouvy.) investice resp. o vinkulaci vkladu.).. Prodej prostrïednictvõâm zprostrïedkovatele - naprï. banky, burzy, nebo jineâ osoby opraâvneïneâ k naklaâdaânõâ s cennyâmi papõâry: (V prïõâloze bude dolozïeno projednaânõâ a dohoda se zprostrïedkovatelskou institucõâ.) ZaÂhlavõÂ. -. se nemeïnõâ... Akcie vydaâvaneâ opraâvneïnyâm osobaâm: 3 PocÏet akciõâ PodõÂl na zaâkladnõâm kapitaâlu Druh akciõâ akcioveâ spolecïnosti NominaÂlnõ hodnota Budoucõ akcionaârï CÏ õâslo formulaârïe cï. 3(A) akciõâ kteryâ naârok rïesïõâ.. PocÏet akciõâ urcïenyâch pro RestitucÏnõ investicïnõâ fond: (Pokud se rïesïõâ restitucïnõâ naâroky v souvislosti s majetkem lezïõâcõâm na uâzemõâ Slovenske republiky, uvede se pocïet akciõâ do obou republikovyâch restitucïnõâch investicïnõâch fonduê.).8. Prodej zameïstnaneckyâch akciõâ: (Prodej zameïstnaneckyâch akciõâ je mozïneâ navrhovat jen v prïõâpadech, kdy je akciovaâ spolecïnost schopna odkoupit tyto akcie v okamzïiku privatizace z prostrïedkuê svyâch fonduê od fondu naârodnõâho majetku, a to za nominaâlnõâ cenu. ZameÏstnanecke akcie se mohou vydat maximaâlneï

11 SbõÂrka zaâkonuê cï. / 99 Strana 3 ve vyâsïi 0 % zaâkladnõâho kapitaâlu. Akciova spolecïnost prodaâvaâ tyto akcie zameïstnancuê m za cenu, o nõâzï rozhodne valnaâ hromada. ZaÂrovenÏ valnaâ hromada urcïõâ i zpuê sob a podmõânky prodeje.) 3 PocÏet akciõâ PodõÂl na zaâkladnõâm kapitaâlu NominaÂlnõ hodnota akcioveâ spolecïnosti akciõâª. ) K formulaârïi cï. (D): Bod cï. - Bod cï. se meïnõâ takto: ¹. VyÂsÏe a druh fonduê, ktereâ spolecïnost zrïõâdõâ prïi sveâm zalozïenõâ: (Jedna se o rezervnõâ fond, resp. dalsïõâ fondy zrïizovaneâ prïi zalozïenõâ akcioveâ spolecïnosti. SoucÏet zrïizovanyâch fonduê nesmõâ prïesaâhnout 0 procent vyâsïe zaâkladnõâho kapitaâlu akcioveâ spolecïnosti a musõâ jim odpovõâdat vyâsïe financïnõâch prostrïedkuê spolecïnosti v dobeï jejõâho zalozïenõâ.)ª. Bod cï. - Bod cï. se vypousïtõâ a body cï. - se oznacïujõâ jako body cï Bod cï. - Dosavadnõ bod cï. se oznacïuje jako bod cï. 0 a meïnõâ se takto: ¹0. PrÏõÂlohy: ± naâvrh zakladatelskeâho plaânu (zaklaâdacõâho listu, prïõâp. smluvy), ± naâvrh stanov noveâ spolecïnosti, ± vyplneïnyâ formulaârï zïaâdosti o registraci u rejstrïõâkoveâho soudu (obchodnõâho registru), ± naâvrh zïaâdosti na vydaânõâ zïivnostenskeâho listu nebo koncesnõâ listiny ve smyslu zaâkona cï. /99 Sb., o zïivnostenskeâm podnikaânõâ, ± naâvrh na jmenovaânõâ cïlenuê prïedstavenstva a cïlenuê dozorcïõâ rady s prïilozïenyâmi strucïnyâmi zïivotopisy, ± u navrzïenyâch cïlenuê prïedstavenstva budou prïilozïeny notaârïsky oveïrïeneâ podpisoveâ vzory v tomto rozsahu: PodepsanyÂ... (jmeâno, prïõâjmenõâ) nar.... bytem... bude ve funkci cïlena prïedstavenstva akcioveâ spolecïnosti... (naâzev) podepisovat za spolecïnost tak, zïe k jejõâmu napsaneâmu nebo vytisïteïneâmu naâzvu prïipojõâ svuê j vlastnorucïnõâ podpis takto:...ª. ) K formulaârïi cï. (E): Bod cï. - Bod cï. se meïnõâ a doplnï uje takto: ¹. ZaÂkladnõ kapitaâl a fondy akcioveâ spolecïnosti:.. Datum zalozïenõâ akcioveâ spolecïnosti a registrovanaâ vyâsïe zaâkladnõâho kapitaâlu ke dni prïedlozïenõâ projetku:.. VyÂsÏe a druh fonduê akcioveâ spolecïnosti ke dni poslednõâ meïsõâcïnõâ zaâveïrky provedeneâ prïed prïedlozïenõâm projektu:.3. PodõÂl na zaâkladnõâm kapitaâlu akcioveâ spolecïnosti, kteryâ vlastnõâ staât nebo jinaâ praâvnickaâ osoba, jejõâmzï jedinyâm akcionaârïem, podõâlnõâkem nebo vlastnõâkem je staât: 3 NaÂzev (jmeâno) PocÏet PodõÂl na zaâkladnõâm Druh NominaÂlnõ a akciõâ kapitaâlu akcioveâ akciõâ hodnota akcionaârïe spolecïnosti akciõâ.. PodõÂl na zaâkladnõâm kapitaâlu akcioveâ spolecïnosti, kteryâ vlastnõâ jinyâ nezï staâtnõâ subjekt: 3 NaÂzev (jmeâno) PocÏet PodõÂl na zaâkladnõâm Druh NominaÂlnõ a akciõâ kapitaâlu akcioveâ akciõâ hodnota akcionaârïe spolecïnosti akciõâ

12 Strana 3 SbõÂrka zaâkonuê cï. / 99 ZvlaÂsÏtnõ praâva dle stanov akcioveâ spolecïnosti (Uvede se zejmeâna praâvo na prïednostnõâ odkoupenõâ akciõâ).. U prava aktiv, pasiv a zaâkladnõâho kapitaâlu akcioveâ spolecïnosti: (Platõ pro akcioveâ spolecïnosti, jejichzï jedinyâm akcionaârïem je v okamzïiku prïedlozïenõâ privatizacïnõâho projektu staât nebo jinaâ praâvnickaâ osoba, jejõâmzï jedinyâm akcionaârïem, podõâlnõâkem nebo vlastnõâkem je staât. U ostatnõâch akciovyâch spolecïnostõâ jsou zaâsahy do majetku nebo do zaâkladnõâho kapitaâlu mozïneâ jen s vyjaâdrïenyâm souhlasem valneâ hromady. VesÏkere operace s majetkem a zaâkladnõâm kapitaâlem je nutneâ proveâst prïed vlastnõâ privatizacõâ akciõâ.)... TermõÂn a zpuê sob vyjmutõâ cïaâsti majetku akcioveâ spolecïnosti a jejõâho prïevedenõâ na Fond naârodnõâho majetku CÏ R: (Pokud maâ vyjmutõâ cïaâsti majetku akcioveâ spolecïnosti za naâsledek snõâzïenõâ zaâkladnõâho kapitaâlu, je nutno postupovat podle zaâkona cï. 0/990 Sb. Tato operace musõâ vzïdy cïasoveï prïedchaâzet zpuê sobu privatizace podle bodu cï. tohoto formulaârïe.)... Navrhovana vyâsïe zaâkladnõâho kapitaâlu, z nõâzï bude odvozen pocïet a nominaâlnõâ hodnota akciõâ, ktereâ budou prïedmeïtem privatizace: (Uvede se vyâsïe zaâkladnõâho kapitaâlu po vyjmutõâ cïaâsti majetku a po zohledneïnõâ zmeïny stavu fonduê akcioveâ spolecïnosti v okamzïiku zalozïenõâ a v dobeï prïedlozïenõâ privatizacïnõâho projektu. NavrzÏena vyâsïe zaâkladnõâho kapitaâlu se zpravidla urcïõâ tak, aby k okamzïiku prïeregistrace zaâkladnõâho kapitaâlu - mezi datem schvaâlenõâ projektu a privatizacõâ akciõâ - fondy akcioveâ spolecïnosti neprïesahovaly vyâsïi 0 % hodnoty zaâkladnõâho kapitaâlu, s tõâm, zïe vyâsïi fonduê musõâ odpovõâdat vyâsïe financïnõâch prostrïedkuê spolecïnosti v okamzïiku prïeregistrace.) ± majetek akcioveâ spolecïnosti celkem (uâdaj z bodu cï. 9)... ± majetek akcioveâ spolecïnosti po provedenyâch uâpravaâch... ± zaâkladnõâ kapitaâl... ± rezervnõâ fond... ± ostatnõâ fondy NaÂvrh na zmeïnu druhu a nominaâlnõâ hodnoty akciõâ: (TyÂka se zejmeâna prïõâpaduê, kdy je jednou z navrzïenyâch metod privatizace s pouzïitõâm investicïnõâch kuponuê.)ª. Za tabulku cï. 3 se vklaâdajõâ noveâ tabulky cï. a, ktereâ znõâ: ¹TAB. CÏ. : VYHODNOCENI POSTAVENI SUBJEKTU A SAMOSTATNEÏ PRIVATIZOVANY CH JEDNOTEK NA TRHU. Celkovy objem vyâroby (financïnõâ obrat za poslednõâ fin. uzavrïenyâ rok) v mil. KcÏs*). PrÏevlaÂdajõÂcõ sortiment vyâroby (JKPOV na mõâsta) v hmot. jednot.*) 3. DalsÏõ sortiment umozïnï ujõâcõâ dominantnõâ nebo monopolnõâ postavenõâ (JKPOV na mõâst) v hmot. jednot.*). PrÏehled o konkurenci ± dle bodu ± dle bodu 3. PrÏehled o dovozu ± dle bodu ± dle bodu 3 Absolutnõ objem % podõâl na relevant. trhu obec. region. CÏ R SR * ) Jedna se o objem a fyzickeâ jednotky uplatneïneâ na domaâcõâm trhu (tj. bez exportu).

13 SbõÂrka zaâkonuê cï. / 99 Strana 3 TAB. CÏ. : VYHODNOCENI POSTAVENI SUBJEKTU A SAMOSTATNEÏ PRIVATIZOVANY CH JEDNOTEK NA TRHU POTRAVIN A PRUÊ MYSLOVE HO ZBOZÏ I Absolutnõ objem v mil. KcÏs regionaâlnõâm % podõâl na relevant. trhu v CÏ R. Celkovy realizovanyâ obrat (trzïby) za poslednõâ financïneï uzavrïenyâ rok z toho: velkoobchodnõâ obrat. CelkoveÏ realizovanyâ obrat (trzïby) k z toho: velkoobchodnõâ obrat 3. PrÏevlaÂdajõÂcõ sortiment prodeje dle sort. trïõâd*) DalsÏõ sortiment umozïnï ujõâcõâ dominantnõâ nebo monopolnõâ postavenõâ. PrÏehled o konkurenci *) TyÂka se pouze pruê mysloveâho zbozïõâ, u naâbytku uâdaje za UZ. Nebudou-li k dispozici statistickeâ uâdaje, pouzïije se statistickyâ odhad.ª. PrÏõÂloha cï. vyhlaâsïky cï. /99 Sb. VY TAH PRIVATIZACÏ NIÂCH PROJEKTUÊ PRO POCÏ IÂTACÏ OVE ZPRACOVA NI PRÏ IÂLOHA PRO ZADA VA NI DAT, resp. pro prïõâpravu mechanicky zpracovanyâch strucïnyâch vyâtahuê zaâkladnõâch prïesneï strukturovanyâch uâdajuê o prïedklaâdanyâch privatizacïnõâch projektech. U vod Tato prïõâloha popisuje seznam pocïõâtacïoveï evidovanyâch uâdajuê o jednotlivyâch privatizacïnõâch projektech, jejichzï databaâze bude vytvorïena a udrzovaâna na ministerstvu pro spraâvu naârodnõâho majetku a jeho privatizaci CÏ eskeâ republiky (daâle jen ¹MSNMP CÏ Rª). Evidence vychaâzõâ z formulaârïuê ZaÂvazne osnovy a maâ umozïnit rychlou zaâkladnõâ orientaci v prïedklaâdanyâch privatizacïnõâch projektech. Z kazïdeâho zpracovaneâho formulaârïe vznikne jeden nebo võâce souboruê, podle toho, zda se uâdaje urcïiteâ skupiny uâdajuê ve formulaârïi opakujõâ võâcekraât, cïi jsou uvedeny pouze jednou. U kazïdeâ vyplneïneâ straânky vyâtahu bude kromeï polozïek uvedenyâch v teâto prïõâloze i ICÏ O subjektu z prvnõâho formulaârïe cï. A (prïõâpadneï nebyl-li zpracovaân, pak z prvnõâho formulaârïe B), jako zaâklad pro evidencïnõâ cïõâslo projektu, a resp. evidencïnõâ cïõâslo formulaârïe. KromeÏ evidence staâvajõâcõâch privatizovanyâch subjektuê je nutneâ evidencïneï podchytit i noveï vznikajõâcõâ, v projektech (ve formulaârïõâch rïady ) navrzïeneâ, samostatneï privatizovaneâ jednotky. Pro evidenci v raâmci projektuê k tomu slouzïõâ cïtyrïmõâstneâ cïõâslo samostatneï privatizovaneâ jednotky tvorïeneâ: ± koâdem pouzïiteâ privatizacïnõâ metody (pro formulaârï A =, B =, C = 3, D =, E =, F = ) ± a trïõâmõâstnyâm porïadovyâm cïõâslem formulaârïe daneâho typu v raâmci daneâho privatizacïnõâho projektu. V sloupcõâch tabulek teâto prïõâlohy jsou naâsledujõâcõâ uâdaje: ± PcÏ ± porïadoveâ cïõâslo v raâmci prïedtisïteïnyâch formulaârïuê ministerstva pro spraâvu naârodnõâho majetku a jeho privatizaci CÏ eskeâ republiky ± Bod ± cïõâslo bodu, pod kteryâm by meïl byât uâdaj evidovaân v zaâvazneâ osnoveï ± NaÂzev ± strucïnyâ popis uâdaje

14 Strana 38 SbõÂrka zaâkonuê cï. / 99 ± Typ ± typ uâdaje N - numerickyâ uâdaj T - textovyâ uâdaj D - datum (v tvaru dd.mm.rrrr) ± Rozsah ± pocïet znakuê v uâdaji ± Hodnoty ± rozepsaânõâ legendy, kteraâ muê zïe byât pouzïõâvaâna jako legenda pro danyâ uâdaj Hodnota majetku je zadaâvaâna v tisõâcõâch KcÏs. U uâdajuê, ktereâ jsou verbaâlneï specifikovaâny a u nichzï to z logiky veïci prïipadaâ v uâvahu, bude pro legendu ªnenõ v projektu rïesïeno, nenõâ blõâzïe specifikovaâno, nenõâ explicitneï vyjaâdrïenoª pouzïõâvaâna uâniverzaâlnõâ promeïnnaâ ¹Oª nebo ¹0ª (podle toho, zda maâ jõât o textovyâ nebo numerickyâ uâdaj). Zpracovatele privatizacïnõâch projektuê budou tento vyâtah prïedklaâdat v samostatneâ prïõâloze privatizacïnõâho projektu. Ministerstvo pro spraâvu naârodnõâho majetku a jeho privatizaci CÏ R vydaâ prïedtisïteïneâ formulaârïe, do nichzï budou uâdaje vyplnï ovaâny. Body teïchto formulaârïuê, ktereâ nejsou popsaâny touto prïõâlohou, budou doplneïny teprve po prïedlozïenõâ projektu pracovnõâky ministerstva pro spraâvu naârodnõâho majetku CÏ eskeâ republiky. UrcÏena cïõâsla zakladateluê pro uâcïely vedenõâ seznamuê podnikuê a staâtnõâch uâcïastõâ urcïenyâch pro velkou privatizaci: 000 CÏ SU 000 CÏ eskyâ uârïad geodetickyâ 0003 MF CÏ R 000 Min. pro hosp. politiku a rozvoj CÏ R 000 Min. kultury CÏ R 000 Min. obch. a cest. ruchu CÏ R 000 Min. pruê m MSNMP CÏ R 0009 Min. sïkolstvõâ, mlaâdezïe a teïl. CÏ R 000 MV CÏ R 00 Min. zdrav. CÏ R 00 Min. zemeïdeïlstvõâ CÏ R 003 Min. zïivotnõâho prostrïedõâ CÏ R Okresnõ (obvodnõâ) uârïad, obec v raâmci okresu 300 Praha 330 Strakonice 308 Semily 30 Praha 3308 TaÂbor 309 Svitavy 30 Praha 30 DomazÏlice 30 Trutnov 303 Praha 3 30 Cheb 3 U stõâ n. Or. 30 Praha 303 Karl. Vary 30 Blansko 30 Praha 30 Klatovy 30 Brno-meÏsto 30 Praha 30 PlzenÏ -meïs. 303 Brno-venk. 30 Praha 30 PlzenÏ -jih 30 BrÏeclav 308 Praha 8 30 PlzenÏ -sev. 30 ZlõÂn 309 Praha Rokycany 30 HodonõÂn 30 Praha Sokolov 30 Jihlava 30 BenesÏov 30 Tachov 308 KromeÏrÏõÂzÏ 30 Beroun 30 CÏ eskaâ LõÂpa 309 ProsteÏjov 303 Kladno 30 DeÏcÏõÂn 30 TrÏebõÂcÏ 30 KolõÂn 303 Chomutov 3 Uher. Hrad. 30 Kutna Hora 30 Jabl. n. N. 3 VysÏkov 30 MeÏlnõÂk 30 Liberec 33 Znojmo 30 Mlada Bol. 30 LitomeÏrÏice 3 ZÏ d'aâr n. S. 308 Nymburk 30 Louny 380 BruntaÂl 309 Praha-vyÂchod 308 Most 380 FryÂdek-M. 30 Praha-zaÂpad 309 Teplice 3803 Karvina 3 PrÏõÂbram 30 U stõâ n. L. 380 Novy JicÏõÂn 3 RakovnõÂk 30 Havl. Brod 380 Olomouc 330 CÏ. BudeÏjov. 30 Hrad. KraÂl. 380 Opava 330 CÏ eskyâ Kr. 303 Chrudim 380 Ostrava 3303 JindrÏ. Hr. 30 JicÏõÂn 3808 PrÏerov 330 PelhrÏimov 30 NaÂchod 3809 SÏ umperk 330 PõÂsek 30 Pardubice 380 VsetõÂn 330 Prachatice 30 Rychn. n. K.

15 SbõÂrka zaâkonuê cï. / 99 Strana 39 UrcÏena cïõâsla odveïtvõâ pro uâcïely vedenõâ seznamuê podnikuê a staâtnõâch uâcïastõâ urcïenyâch pro velkou privatizaci: 00 Ostatnõ cïi nespecifikovatelneâ ZemeÏdeÏlstvõ Lesnictvõ 3 Vodnõ hospodaârïstvõâ PruÊ mysl paliv a energetiky Energeticky pruê mysl 3 Hutnictvõ zïeleza Hutnictvõ nezïeleznyâch kovuê Chemicky a gumaârenskyâ pruê mysl StrojõÂrenstvõ Elektrotechnicky a elektronickyâ pruê mysl 8 PruÊ mysl stavebnõâch hmot 9 DrÏevozpracujõÂcõ pruê mysl 30 KovodeÏlny pruê mysl 3 PruÊ mysl papõâru a celuloâzy 3 PruÊ mysl skla, keramiky a porcelaânu 33 Textilnõ pruê mysl 3 KonfekcÏnõ pruê mysl 3 KozÏedeÏlny pruê mysl 3 Polygraficky pruê mysl 3 PruÊ mysl potravin a pochutin 38 VyÂroba mrazõârenskaâ, zrïõâdelnõâ a tabaâkovaâ 39 Ostatnõ pruê myslovaâ vyâroba Stavebnõ vyâroba 3 Geologicka cïinnost Projektova cïinnost Doprava 3 Spoje VnitrÏnõ obchod ZahranicÏnõ obchod 3 MateriaÂlneÏ technickeâ zaâsobovaânõâ NaÂkup zemeïdeïlskyâch vyârobkuê Vydavatelska cïinnost 9 Ostatnõ cïinnosti vyârobnõâ povahy VyÂzk. a vyâv. v zemeïdeïl., lesnic. a vod. VyÂzk. a vyâvoj v zaâkladnõâm pruê myslu 3 VyÂzk. a vyâvoj ve spotrïebnõâm a potravinaârï. pruê m. VyÂzk. a vyâvoj ve stavebnictvõâ a vyâstavbeï VyÂzk. a vyâvoj v dopraveï a spojõâch VyÂzk. a vyâvoj v obchodnõâch cïinnostech VeÏdecky vyâzkum zaâkladnõâch veïdnõâch oboruê 8 VyÂzk. a vyâv. v obl. sluzïeb a ostatnõâch nev. odv. 9 SluzÏby vyâzkumu a vyâvoji 8 Bytove hospodaârïstvõâ 8 Ubytovacõ sluzïby 83 SluzÏby cestovnõâmu ruchu 8 KomunaÂlnõ sluzïby 8 SÏ kolstvõâ 8 Kultura 8 Zdravotnictvõ 88 SociaÂlnõ peâcïe 9 Obch. a tech. sluzïby 9 PeneÏzÏnictvõ 93 PojisÏt'ovnictvõ 9 SpraÂva, soudnictvõâ, prokuratura a arbitraâzï 9 Obrana a bezpecïnost 9 CÏ innost spolecïenskyâch organizacõâ. FormulaÂrÏ cï. PruÊ vodnõâ list privatizacïnõâho projektu PcÏ Bod NaÂzev Typ. Roz. Hodnoty EvidencÏnõ cïõâslo projektu cïõâslo zakladatele odveïtvõâ ICÏ O Zpracovatel projektu prïedkladatel zkraâcenyâ naâzev naâzev Stanovisko FU V PocÏet prïõâloh TermõÂn prïedlozïenõâ PP N N N 8 T T 0 T T N 3 D PoznaÂmky:. V prïõâpadeï, zïe plnyâ naâzev je shodnyâ s naâzvem zkraâcenyâm, nenõâ trïeba jej vyplnï ovati. a ± managm. podniku b ± managm. zaâvodu c ± zaâjemce o koupi d ± restit. vlastnõâk e ± ministerstvo f ± konzult. firma g ± OPK h ± ostatnõâ a ± souhlas b ± nesouhlas c ± prïipomõânky

16 Strana 0 SbõÂrka zaâkonuê cï. / FormulaÂrÏ cï. A VymezenõÂ majetku subjektu PcÏ Bod NaÂzev Typ Roz. Hodnoty /. /. CÏ õâslo formulaârïe typ formulaârïe porï. cïõâslo formulaârïe daneâho typu v projektu Identifikace subjektu ICÏ O praâvnõâ forma subjektu zakladatel odveïtvõâ plnyâ naâzev hlavnõâ prïedmeït cïinnosti pocï. pracovnõâkuê v r. 99 zahranicïnõâ kapitaâl PodõÂl majetk. uâcïasti staâtu Majetek subjektu aktiva (tis. KcÏs) pasiva aktiva ± pasiva hodnota pozemkuê ostatnõâ aktiva majetek subj. celkem TermõÂn zrusïenõâ podniku Stanovisko subj. k projektu Stanovisko zakladatele T N N 8 T N N T 0 T T 0 N T N, N N N N N N T 0 T T A a ± staâtnõâ podnik b ± akciovaâ spolecï. c ± spol. s r. o. d ± sp. podnik p. HZ e ± prïõâspeïv. organ. f ± rozpocït. organ. a ± ano, n ± ne % bud' ke dni realizace formulaârïe cï.... (uveâst cï. formulaârïe) nebo ke konkreâtnõâmu datu v projektu (uveâst datum) nebo nenõâ specifikovaâno (O) a ± souhlas b ± nesouhlas c ± prïipomõânky a ± souhlas b ± nesouhlas c ± prïipomõânky

17 SbõÂrka zaâkonuê cï. / 99 Strana. FormulaÂrÏ cï. B Vymezenõ majetku cïaâsti subjektu PcÏ Bod NaÂzev Typ Roz. Hodnoty /. /. CÏ õâslo formulaârïe typ formulaârïe porï. cïõâslo formulaârïe daneâho typu Identifikace subjektu ICÏ O praâvnõâ forma subjektu zakladatel odveïtvõâ naâzev hlavnõâ prïedmeït cïinnosti podõâl majetk. uâcïasti staâtu Privatizovany majetek aktiva (tis. KcÏs) pasiva aktiva ± pasiva hodnota pozemkuê ostatnõâ aktiva privatiz. maj. celkem Majetek nerïesïenyâ projektem RÏ esïõâ jinyâ projekt aktiva (tis. KcÏs) pasiva celkem (aktiva ± pasiva) NadaÂle staâtnõâ aktiva (tis. KcÏs) pasiva celkem (aktiva ± pasiva) Jine restituce aktiva (tis. KcÏs) pasiva celkem (aktiva ± pasiva) Nenõ rïesïen aktiva (tis. KcÏs) pasiva celkem (aktiva ± pasiva) NerÏesÏeny majetek celkem aktiva (tis. KcÏs) pasiva celkem (aktiva ± pasiva) TermõÂn zrusïenõâ podniku Stanovisko subj. k projektu Stanovisko zakladatele T N N 8 T N N T 0 T T 0 N, N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N T 0 T T B a ± staâtnõâ podnik b ± akciovaâ spolecï. c ± spol. s r. o. d ± sp. podnik p. HZ e ± prïõâspeïv. organ. f ± rozpocït. organ. % bud' ke dni realizace formulaârïe cï.... (uveâst cï. formulaârïe) nebo ke konkreâtnõâmu datu v projektu (uveâst datum) nebo nenõâ specifikovaâno (O) a ± souhlas b ± nesouhlas c ± prïipomõânky a ± souhlas b ± nesouhlas c ± prïipomõânky

18 Strana SbõÂrka zaâkonuê cï. / 99. FormulaÂrÏ cï. 3A Majetek podleâhajõâcõâ restituci PcÏ Bod NaÂzev Typ Roz. Hodnoty b,d 8 9 CÏ õâslo formulaârïe typ formulaârïe porï. cïõâslo formulaârïe daneâho typu TyÂka se majetku subjektu typ formulaârïe porï. cïõâslo form. rïady OpraÂvneÏna osoba jmeâno opraâvneïneâ osoby (ulice a cïõâslo) PrÏedmeÏt restituce a zpuê sob vyporïaâdaânõâ hodnota majetku (v tis. KcÏs) majetek patrïõâ do SR oceneïnõâ naâroku zpuê sob vyporïaâdaânõâ cïõâslo samostat. priv. jedn. datum vydaânõâ veïci v prïõâpadech ad.. ± a, d stanovisko opraâvn. osoby stanovisko subjektu T N T N T N T N T N T 0 T T 3A A ± A, B ± B a ± ano, n ± ne a ± vydaânõâm veïci b ± poskyt. akciõâ AS c ± uâhrada v akciõâch RIF d ± vydaânõâ spojeneâ s prïõâmyâm prodejem ± ke dni realizace (uveâst cï. formulaârïe) ± ke konkreâtnõâmu datu v projektu (uveâst datum) ± nespecifikovaâno (O) a ± souhlas b ± nesouhlas c ± prïipomõânky a ± souhlas b ± nesouhlas c ± prïipomõânky PoznaÂmky:. U daj cï.. ± cïõâslo samostatneï privatizovaneâ jednotky ± bude uveden pouze prïi zpuê sobu vyporïaâdaânõâ b) nebo d).

Z AÂ K O N. (1) ZemrÏel-li vlastnõâk nebo byl-li prohlaâsïen. a) deïdic ze zaâveïti, dozïil-li se dne uâcïinnosti tohoto zaâkona;

Z A K O N. (1) ZemrÏel-li vlastnõâk nebo byl-li prohlaâsïen. a) deïdic ze zaâveïti, dozïil-li se dne uâcïinnosti tohoto zaâkona; Strana 1466 SbõÂrka zaâkonuê cï. 403 / 1990 403 Z A K O N ze dne 2. rïõâjna 1990 o zmõârneïnõâ naâsledkuê neïkteryâch majetkovyâch krïivd FederaÂlnõ shromaâzïdeïnõâ CÏ eskeâ a Slovenske FederativnõÂ

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 232 RozeslaÂna dne 31. prosince 2004 Cena KcÏ 43,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 232 RozeslaÂna dne 31. prosince 2004 Cena KcÏ 43,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 232 RozeslaÂna dne 31. prosince 2004 Cena KcÏ 43,± OBSAH: 679. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm se vymezuje PtacÏõÂ oblast KomaÂrov 680. NarÏ õâzenõâ

Více

CÏ aâstka 163 SbõÂrka zaâkonuê cï. 500 / 2006

CÏ aâstka 163 SbõÂrka zaâkonuê cï. 500 / 2006 CÏ aâstka 163 SbõÂrka zaâkonuê cï. 500 / 2006 Strana 6911 500 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 10. listopadu 2006 o uâ zemneï analytickyâch podkladech, uâ zemneï plaânovacõâ dokumentaci a zpuê sobu evidence uâ zemneï

Více

ze dne 9. prosince 1999,

ze dne 9. prosince 1999, Strana 7632 SbõÂrka zaâkonuê cï. 356 / 1999 CÏ aâstka 111 356 ZAÂ KON ze dne 9. prosince 1999, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 455/1991 Sb., o zï ivnostenskeâm podnikaânõâ (zï ivnostenskyâ zaâkon), ve zneïnõâ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1996 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 45 RozeslaÂna dne 5. cïervna 1996 Cena KcÏ 19,70 OBSAH: 152. Za kon, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje zaâkon CÏ eskeâ naârodnõâ rady cï. 591/1992

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 51 RozeslaÂna dne 29. kveïtna 1992 Cena KcÏs 4,50 OBSAH: 248. Za kon o investicïnõâch

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 1 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 16 RozeslaÂna dne 1. brïezna 1991 Cena KcÏs 4,50 OBSAH: 72. Vyhla sï ka

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 121 RozeslaÂna dne 23. prosince 1992 Cena KcÏs 5,10 OBSAH: 595. Za kon,

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1998 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 56 RozeslaÂna dne 13. cïervence 1998 Cena KcÏ 13,± OBSAH: 162. UÂ stavnõâ zaâ kon, kteryâm se meïnõâ Listina zaâkladnõâch praâv a svobod 163.

Více

Ministr: Mgr. GandalovicÏ v. r.

Ministr: Mgr. GandalovicÏ v. r. Strana 6872 SbõÂrka zaâkonuê cï. 499 / 2006 499 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro mõâstnõâ rozvoj stanovõâ podle 193 zaâkona cï. 183/2006 Sb., o uâzemnõâm plaânovaânõâ

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 0 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 23 VydaÂna dne 23. dubna 1990 Cena KcÏs 3,80 OBSAH: 104. Za kon o akciovyâch

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1993 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 36 RozeslaÂna dne 28. dubna 1993 Cena KcÏ 5,00 OBSAH: 127. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm se meïnõâ narïõâzenõâ vlaâdy CÏ eskoslovenskeâ socialistickeâ

Více

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: 187. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 273/1996 Sb., o puê sobnosti U rïadu pro ochranu hospodaârïskeâ souteïzïe

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: 187. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 273/1996 Sb., o puê sobnosti U rïadu pro ochranu hospodaârïskeâ souteïzïe RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 2. zaârïõâ 1999 Cena KcÏ 17,± OBSAH: 187. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 273/1996 Sb., o puê sobnosti U rïadu pro

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 1 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 46 RozeslaÂna dne 31. kveïtna 1991 Cena KcÏs 3,50 OBSAH: 231. Za kon CÏ

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 5 RozeslaÂna dne 20. ledna 1992 Cena KcÏs 8,± OBSAH: 21. Za kon o bankaâch

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2000 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 77 RozeslaÂna dne 17. srpna 2000 Cena KcÏ 28,20 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2000 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 77 RozeslaÂna dne 17. srpna 2000 Cena KcÏ 28,20 OBSAH: RocÏnõÂk 2000 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 77 RozeslaÂna dne 17. srpna 2000 Cena KcÏ 28,20 OBSAH: 262. Vyhla sï ka Ministerstva pruê myslu a obchodu, kterou se zajisït'uje jednotnost

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 48 RozeslaÂna dne 29. kveïtna 1992 Cena KcÏs 8,± OBSAH: 228. Za kon, kteryâm

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1998 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 66 RozeslaÂna dne 14. srpna 1998 Cena KcÏ 25,± OBSAH: 199. Za kon o dani z prïidaneâ hodnoty (uâplneâ zneïnõâ, jak vyplyâvaâ z pozdeïjsïõâch

Více

OBSAH: anaâpravu majetkovyâch krïivd v oblasti vlastnickyâch vztahuê kpuêdeï a jineâmu zemeïdeïlskeâmu majetku ZAÂ KON. ze dne 17.

OBSAH: anaâpravu majetkovyâch krïivd v oblasti vlastnickyâch vztahuê kpuêdeï a jineâmu zemeïdeïlskeâmu majetku ZA KON. ze dne 17. RocÏnõÂk 1993 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 12 RozeslaÂna dne 31. prosince 1992 Cena KcÏs 7,70 OBSAH: 38. Za kon CÏ eskeâ naârodnõâ rady, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje zaâkon CÏ eskeâ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY. ZAÂ KON ze dne 18. cïervna 1998, Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky:

CÏ ESKE REPUBLIKY. ZA KON ze dne 18. cïervna 1998, Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky: RocÏnõÂk 1998 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 58 RozeslaÂna dne 16. cïervence 1998 Cena KcÏ 13,± OBSAH: 168. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 586/1992 Sb., o danõâch z prïõâjmuê, ve

Více

CÏ AÂ ST CÏ TYRÏ ICAÂ TAÂ PAÂ TAÂ DANÏ ZE ZEMNIÂHO PLYNU A NEÏ KTERYÂ CH DALSÏ IÂCH PLYNUÊ. CÏ l. LXXII

CÏ AÂ ST CÏ TYRÏ ICAÂ TAÂ PAÂ TAÂ DANÏ ZE ZEMNIÂHO PLYNU A NEÏ KTERYÂ CH DALSÏ IÂCH PLYNUÊ. CÏ l. LXXII CÏ aâstka 85 SbõÂrka zaâkonuê cï. 261 /2007 Strana 3237 4. V 118 odst. 6 põâsmeno d) znõâ: ¹d) neumozïnõâ osobaâm se zvlaâsïtnõâmi sociaâlnõâmi potrïebami vyâbeïr zvlaâsïtnõâch cen podle 38 odst. 3, acïkoliv

Více

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 164 Rozesla na dne 29. listopadu 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 164 Rozesla na dne 29. listopadu 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH: RocÏnõÂk 2006 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâ stka 164 Rozesla na d 29. listopadu 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH: 504. Vyhla sï ka, kterou se provaâdeïjõâ Ïktera ustanovenõâ zaâkona o pomoci v

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 49 RozeslaÂna dne 29. kveïtna 1992 Cena KcÏs 8,± OBSAH: 234. ZaÂkon, kteryâm

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 118 RozeslaÂna dne 17. prosince 1992 Cena KcÏs 5,10 OBSAH: 589. Za kon CÏ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1996 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 55 RozeslaÂna dne 10. cïervence 1996 Cena KcÏ 26,90 OBSAH: 190. Vyhla sïka CÏ eskeâho uârïadu zemeïmeïrïickeâho a katastraâlnõâho, kterou se

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 1 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 61 RozeslaÂna dne 16. srpna 1991 Cena KcÏs 6,± OBSAH: 326. UÂ stavnõâ zaâ

Více

ze dne 26. dubna 1994 Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky:

ze dne 26. dubna 1994 Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky: Strana 1154 SbõÂrka zaâkonuê cï. 111 / 1994 CÏ aâstka 37 111 ZAÂ KON ze dne 26. dubna 1994 o silnicïnõâ dopraveï Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky: CÏ AÂ ST I UÂ VODNIÂ USTANOVENIÂ

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 1 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 73 RozeslaÂna dne 30. zaârïõâ 1991 Cena KcÏs 6,± OBSAH: 381. Za kon CÏ eskeâ

Více

OBSAH: 133. Za kon, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje zaâkon cï. 87/1991 Sb., o mimosoudnõâch rehabilitacõâch, ve zneïnõâ zaâkona cï. 267/1992 Sb.

OBSAH: 133. Za kon, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje zaâkon cï. 87/1991 Sb., o mimosoudnõâch rehabilitacõâch, ve zneïnõâ zaâkona cï. 267/1992 Sb. RocÏnõÂk 1993 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 38 RozeslaÂna dne 12. kveï tna 1993 Cena KcÏ 5,10 OBSAH: 133. Za kon, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje zaâkon cï. 87/1991 Sb., o mimosoudnõâch

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY. Cena KcÏ 6,± RozeslaÂna dne 15. brïezna ZAÂ KON ze dne 25. uânora 1993

CÏ ESKE REPUBLIKY. Cena KcÏ 6,± RozeslaÂna dne 15. brïezna ZA KON ze dne 25. uânora 1993 RocÏnõÂk 1993 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY RozeslaÂna dne 15. brïezna 1993 Cena KcÏ 6,± (dotisk) OBSAH: 96. Za kon o stavebnõâm sporïenõâ a staâtnõâ podporïe stavebnõâho sporïenõâ a o doplneïnõâ

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 0 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY Vydana 23. dubna 1990 Cena KcÏs 3,80 OBSAH: 103. Za kon, kteryâm se meïnõâ a doplnï

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 0 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 50 VydaÂna dne 31. cïervence 1990 Cena KcÏs 3,- OBSAH: 311. V y h l aâ sï

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: kryptografickyâch prostrïedkuê a naâlezïitostech certifikaâtu

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: kryptografickyâch prostrïedkuê a naâlezïitostech certifikaâtu RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 29 RozeslaÂna dne 27. dubna 1999 Cena KcÏ 12,90 OBSAH: 76. Vyhla sïka NaÂrodnõÂho bezpecïnostnõâho uârïadu o zajisïteïnõâ kryptografickeâ ochrany

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 1 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 36 RozeslaÂna dne 24. kveïtna 1991 Cena KcÏs 7,70 (dotisk) OBSAH: 171. ZaÂkon

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 0 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 42 VydaÂna dne 29. cïervna 1990 Cena KcÏs 3,80 OBSAH: 256. N a rï õâz enõâ

Více

ze dne 22. dubna 1998

ze dne 22. dubna 1998 Strana 5388 SbõÂrka zaâkonuê cï. 111 / 1998 CÏ aâstka 39 111 ZAÂ KON ze dne 22. dubna 1998 o vysokyâch sïkolaâch a o zmeïneï a doplneïnõâ dalsïõâch zaâkonuê (zaâkon o vysokyâch sïkolaâch) Parlament se

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 60 RozeslaÂna dne 18. cïervna 1992 Cena KcÏs 10,± OBSAH: 286. Za kon o danõâch

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 31. rïõâjna 2006, kterou se meïnõâ vyhlaâsïka cï. 223/2005 Sb., o neïkteryâch dokladech o vzdeïlaânõâ

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 31. rïõâjna 2006, kterou se meïnõâ vyhlaâsïka cï. 223/2005 Sb., o neïkteryâch dokladech o vzdeïlaânõâ Strana 6796 SbõÂrka zaâkonuê cï. 489 /2006 CÏ aâstka 160 489 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 31. rïõâjna 2006, kterou se meïnõâ vyhlaâsïka cï. 223/2005 Sb., o neïkteryâch dokladech o vzdeïlaânõâ Ministerstvo sïkolstvõâ,

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1998 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 110 Rozesla na dne 28. prosince 1998 Cena KcÏ 9,± OBSAH: 333. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 586/1992 Sb., o danõâch z prïõâjmuê, ve

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1996 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 10 RozeslaÂna dne 15. uâ nora 1996 Cena KcÏ 30,50 OBSAH: 28. Za kon CÏ eskeâ naârodnõâ rady o danõâch z prïõâjmuê (uâplneâ zneïnõâ, jak vyplyâvaâ

Více

ZAÂ KON ze dne 1. dubna 2004 o dani z prïidaneâ hodnoty

ZAÂ KON ze dne 1. dubna 2004 o dani z prïidaneâ hodnoty Strana 4946 SbõÂrka zaâkonuê cï. 235 / 2004 235 ZAÂ KON ze dne 1. dubna 2004 o dani z prïidaneâ hodnoty Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky: CÏ AÂ ST PRVNIÂ ZAÂ KLADNIÂ USTANOVENIÂ

Více

ze dne 22. ledna 1997

ze dne 22. ledna 1997 Strana 68 SbõÂrka zaâkonuê cï. 16 / 1997 CÏ aâstka 4 16 ZAÂ KON ze dne 22. ledna 1997 o podmõânkaâch dovozu a vyâvozu ohrozï enyâch druhuê volneï zï ijõâcõâch zï ivocïichuê a planeï rostoucõâch rostlin

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1998 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 52 RozeslaÂna dne 2. cïervence 1998 Cena KcÏ 17,± OBSAH: 148. Za kon o ochraneï utajovanyâch skutecïnostõâ a o zmeïneï neïkteryâch zaâkonuê

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: /1993 Sb. a umeïleckyâch (autorskyâ zaâkon), ve zneïnõâ zaâkona cï. 89/1990 Sb. a zaâkona cï. 468/1991 Sb.

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: /1993 Sb. a umeïleckyâch (autorskyâ zaâkon), ve zneïnõâ zaâkona cï. 89/1990 Sb. a zaâkona cï. 468/1991 Sb. RocÏnõÂk 1993 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 79 RozeslaÂna dne 30. prosince 1993 Cena KcÏ 7,± OBSAH: 315. ZaÂkon, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje zaâkon CÏ eskeâ naârodnõâ rady cï. 338/1992

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: o ochraneï prïed alkoholismem a jinyâmi toxikomaniemi

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: o ochraneï prïed alkoholismem a jinyâmi toxikomaniemi RocÏnõÂk 1997 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 100 RozeslaÂna dne 9. prosince 1997 Cena KcÏ 8,40 OBSAH: 299. NaÂlez UÂ stavnõâho soudu ze dne 30. zaârïõâ 1997 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY. ZAÂ KON ze dne 19. brïezna Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY. ZAÂ KON ze dne 19. brïezna Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky: RocÏnõÂk 1997 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 26 RozeslaÂna dne 15. dubna 1997 Cena KcÏ 16,60 OBSAH: 79. ZaÂkon o leâcïivech a o zmeïnaâch a doplneïnõâ neïkteryâch souvisejõâcõâch zaâkonuê

Více

CÏ eskoslovenskaâ socialistickaâ republika

CÏ eskoslovenskaâ socialistickaâ republika RocÏnõÂk 1990 SbõÂrka zaâkonuê CÏ eskoslovenskaâ socialistickaâ republika CÏ ESKAÂ SOCIALISTICKAÂ REPUBLIKA SLOVENSKAÂ SOCIALISTICKAÂ REPUBLIKA CÏaÂstka 7 VydaÂna dne 1. uâ nora 1990 Cena KcÏs 8,± (dotisk)

Více

Podle sveâho cïlaânku 19 odstavce 3 UÂ mluva vstoupila pro CÏ eskou a Slovenskou FederativnõÂ Republiku v platnost dnem 11. ledna 1991.

Podle sveâho cïlaânku 19 odstavce 3 UÂ mluva vstoupila pro CÏ eskou a Slovenskou FederativnõÂ Republiku v platnost dnem 11. ledna 1991. 411 SDEÏ LENIÂ federaâlnõâho ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ FederaÂlnõÂ ministerstvo zahranicïnõâch veïcõâ sdeïluje, zïe dne 1. cïervence 1949 byla na 32. zasedaânõâ generaâlnõâ konference MezinaÂrodnõÂ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1996 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 31 RozeslaÂna dne 25. dubna 1996 Cena KcÏ 19,70 OBSAH: 89. Za kon, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje zaâkon CÏ eskeâ naârodnõâ rady cï. 344/1992

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 62 RozeslaÂna dne 23. cïervna 1992 Cena KcÏs 11,00 OBSAH: 296. Za konneâ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1997 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 31 RozeslaÂna dne 30. dubna 1997 Cena KcÏ 13,± OBSAH: 85. Vyhla sï ka Ministerstva financõâ o naâjemneâm z bytuê porïõâzenyâch v druzïstevnõâ

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2003 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 91 RozeslaÂna dne 22. srpna 2003 Cena KcÏ 26,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2003 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 91 RozeslaÂna dne 22. srpna 2003 Cena KcÏ 26,± OBSAH: RocÏnõÂk 2003 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 91 RozeslaÂna dne 22. srpna 2003 Cena KcÏ 26,± OBSAH: 270. NarÏõÂzenõÂ v laâ dy, kteryâm se stanovõâ technickeâ pozïadavky na rekreacïnõâ plavidla,

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: kompenzaci neprïõâznivyâch ekonomickyâch vlivuê

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: kompenzaci neprïõâznivyâch ekonomickyâch vlivuê RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 33 RozeslaÂna dne 18. kveï tna 1999 Cena KcÏ 25,10 OBSAH: 88. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy o pouzïitõâ dalsïõâ cïaâsti prïõâjmuê PozemkoveÂho fondu CÏ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1998 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 86 Rozesla na dne 2. listopadu 1998 Cena KcÏ 29,± OBSAH: 246. NarÏõÂzenõ vlaâ dy, kteryâm se stanovõâ seznamy utajovanyâch skutecïnostõâ 247.

Více

CÏ eskoslovenskaâ socialistickaâ republika

CÏ eskoslovenskaâ socialistickaâ republika RocÏnõÂk 1990 SbõÂrka zaâkonuê CÏ eskoslovenskaâ socialistickaâ republika CÏ ESKAÂ SOCIALISTICKAÂ REPUBLIKA SLOVENSKAÂ SOCIALISTICKAÂ REPUBLIKA CÏaÂstka 9 VydaÂna dne 13. uâ nora 1990 Cena KcÏs 3,80 OBSAH:

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 83 RozeslaÂna dne 30. dubna 2004 Cena KcÏ 17,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 83 RozeslaÂna dne 30. dubna 2004 Cena KcÏ 17,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 83 RozeslaÂna dne 30. dubna 2004 Cena KcÏ 17,± OBSAH: 254. Za kon o omezenõâ plateb v hotovosti a o zmeïneï zaâkona cï. 337/1992 Sb., o spraâveï

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY. ZAÂ KON o VojenskeÂm obranneâm zpravodajstvõâ

CÏ ESKE REPUBLIKY. ZA KON o VojenskeÂm obranneâm zpravodajstvõâ RocÏnõÂk 1995 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 59 RozeslaÂna dne 5. rïõâjna 1995 Cena KcÏ 11,50 OBSAH: 216. Za kon o VojenskeÂm obranneâm zpravodajstvõâ (uâplneâ zneïnõâ, jak vyplyâvaâ z

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: pozemkuê a trvalyâch porostuê

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: pozemkuê a trvalyâch porostuê RocÏnõÂk SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka Rozesla na dne 0. prosince Cena KcÏ,0 OBSAH:. Vyhla sï ka Ministerstva financõâ, kterou se meïnõâ a doplnï uje vyhlaâsïka Ministerstva financõâ

Více

OBSAH: 224. Vyhla sï ka Ministerstva financõâ o vyâpocïtu hodnoty cennyâch papõâruê v majetku v podõâloveâm fondu nebo majetku investicïnõâho fondu

OBSAH: 224. Vyhla sï ka Ministerstva financõâ o vyâpocïtu hodnoty cennyâch papõâruê v majetku v podõâloveâm fondu nebo majetku investicïnõâho fondu RocÏnõÂk 1996 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 66 RozeslaÂna dne 14. srpna 1996 Cena KcÏ 12,± OBSAH: 224. Vyhla sï ka Ministerstva financõâ o vyâpocïtu hodnoty cennyâch papõâruê v majetku

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 23 RozeslaÂna dne 2. dubna 1999 Cena KcÏ 12,90 OBSAH: 57. Na lez U stavnõâho soudu ze dne 10. brïezna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ 8

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka RozeslaÂna dne 3. cïervna 2 Cena KcÏs 4, OBSAH: 334. Za kon CÏ eskeâ naârodnõâ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1996 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 6 RozeslaÂna dne 31. ledna 1996 Cena KcÏ 26,90 OBSAH: 19. NarÏõÂzenõÂvla dy o zvyâsïenõâ duê choduê v roce 1996 20. Za kon CÏ eskeâ naârodnõâ

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY RozeslaÂna dne 28. ledna 1992 Cena KcÏs 4,50 (dotisk) OBSAH: 42. Za kon o uâpraveï

Více

ze dne 9. prosince 1998

ze dne 9. prosince 1998 CÏ aâstka 4 SbõÂrka zaâkonuê cï. 11 / 1999 Strana 239 11 NARÏ IÂZENIÂ VLAÂ DY ze dne 9. prosince 1998 o zoâneï havarijnõâho plaânovaânõâ VlaÂda narïizuje k provedenõâ zaâkona cï. 18/1997 Sb., o mõâroveâm

Více

OBSAH: CÏ eskou republikou a Rumunskem tyâkajõâcõâ se zmeïn ustanovenõâ Protokolu 1 Dohody o volneâm obchodu

OBSAH: CÏ eskou republikou a Rumunskem tyâkajõâcõâ se zmeïn ustanovenõâ Protokolu 1 Dohody o volneâm obchodu RocÏnõÂk 6 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 3 RozeslaÂna dne 2. uâ nora 6 Cena KcÏ,70 OBSAH: 4. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o sjednaânõâ Protokolu cï. k UÂ mluveï o ochraneï

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2005 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 107 RozeslaÂna dne 27. cïervence 2005 Cena KcÏ 12,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2005 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 107 RozeslaÂna dne 27. cïervence 2005 Cena KcÏ 12,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2005 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 107 RozeslaÂna dne 27. cïervence 2005 Cena KcÏ 12,50 OBSAH: 303. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm semeïnõâ narïõâzenõâ vlaâdy cï. 481/2000 Sb.,

Více

ZAÂ KON ze dne 14. brïezna 2006 o uâ zemnõâm plaânovaânõâ a stavebnõâm rïaâdu (stavebnõâ zaâkon)

ZAÂ KON ze dne 14. brïezna 2006 o uâ zemnõâm plaânovaânõâ a stavebnõâm rïaâdu (stavebnõâ zaâkon) Strana 2226 SbõÂrka zaâkonuê cï. 183 / 2006 183 ZAÂ KON ze dne 14. brïezna 2006 o uâ zemnõâm plaânovaânõâ a stavebnõâm rïaâdu (stavebnõâ zaâkon) Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky:

Více

CÏ aâstka 172. a) jmeâno, poprïõâpadeï jmeâna a prïõâjmenõâ osoby jednajõâcõâ

CÏ aâstka 172. a) jmeâno, poprïõâpadeï jmeâna a prïõâjmenõâ osoby jednajõâcõâ Strana 7258 SbõÂrka zaâkonuê cï. 528 /2006 528 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 23. listopadu 2006 o formeï a technickyâch naâlezï itostech prïedaâvaânõâ uâ dajuê do informacïnõâho systeâmu, kteryâ obsahuje zaâkladnõâ

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 1 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 109 RozeslaÂna dne 31. prosince 1991 Cena KcÏs 11,50 OBSAH: 569. ZaÂkon CÏ

Více

OBSAH: 218. Vyhla sï ka Ministerstva spravedlnosti, kterou se meïnõâ vyhlaâsïka Ministerstva spravedlnosti cï. 23/1994 Sb., o jednacõâm rïaâdu

OBSAH: 218. Vyhla sï ka Ministerstva spravedlnosti, kterou se meïnõâ vyhlaâsïka Ministerstva spravedlnosti cï. 23/1994 Sb., o jednacõâm rïaâdu RocÏnõÂk 1998 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 76 RozeslaÂna dne 29. zaârïõâ 1998 Cena KcÏ 21,± OBSAH: 218. Vyhla sï ka Ministerstva spravedlnosti, kterou se meïnõâ vyhlaâsïka Ministerstva

Více

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 192 Rozesla na dne 31. prosince 2002 Cena KcÏ 44,30 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 192 Rozesla na dne 31. prosince 2002 Cena KcÏ 44,30 OBSAH: RocÏnõÂk 2002 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâ stka 192 Rozesla na dne 31. prosince 2002 Cena KcÏ 44,30 OBSAH: 553. Vyhla sï ka, kterou se stanovõâ hodnoty zvlaâsïtnõâch imisnõâch limituê znecïisït'ujõâcõâch

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1994 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 67 Rozesla na dne 30. listopadu 1994 Cena KcÏ 12,50 OBSAH: 216. Za kon o rozhodcïõâm rïõâzenõâ a o vyâkonu rozhodcïõâch naâlezuê 217. ZaÂ

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 14 RozeslaÂna dne 28. uâ nora 1992 Cena KcÏs 6,00 OBSAH: 59. Za kon, kteryâm

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1996 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 89 Rozesla na dne 10. prosince 1996 Cena KcÏ 12,± OBSAH: 295. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu CÏ eskeâ republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve veïci

Více

OBSAH: 169. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm se stanovõâ technickeâ pozïadavky na vyârobky z hlediska jejich elektromagnetickeâ kompatibility

OBSAH: 169. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm se stanovõâ technickeâ pozïadavky na vyârobky z hlediska jejich elektromagnetickeâ kompatibility RocÏnõÂk 1997 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 60 RozeslaÂna dne 31. cïervence 1997 Cena KcÏ 27,90 OBSAH: 168. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm se stanovõâ technickeâ pozïadavky na elektrickaâ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1994 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 69 Rozesla na dne 12. prosince 1994 Cena KcÏ 47,50 OBSAH: 229. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o sjednaânõâ Dohody o volneâm

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 0 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 45 VydaÂna dne 9. cïervence 1990 Cena KcÏs 2,20 OBSAH: 282. N a rï õâze nõâ

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 172 RozeslaÂna dne 6. prosince 2006 Cena KcÏ 18,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 172 RozeslaÂna dne 6. prosince 2006 Cena KcÏ 18,± OBSAH: RocÏnõÂk 2006 SBIÂRKA ZA KOUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 172 RozeslaÂna dne 6. prosince 2006 Cena KcÏ 18,± OBSAH: 528. Vyhla sï ka o formeï a technickyâch naâlezïitostech prïedaâvaânõâ uâdajuê do informacïnõâho

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 0 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 89 RozeslaÂna dne 27. prosince 1990 Cena KcÏs 8,± OBSAH: 545. Za kon, kteryâm

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY. ze dne 17. cïervna odst. 7 k provedenõâ 23 odst. 1 azï 5zaÂkona cï. 18/

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY. ze dne 17. cïervna odst. 7 k provedenõâ 23 odst. 1 azï 5zaÂkona cï. 18/ RocÏnõÂk 1997 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 50 RozeslaÂna dne 7. cïervence 1997 Cena KcÏ 20,70 OBSAH: 142. VyhlaÂsÏ ka StaÂtnõÂho uârïadu pro jadernou bezpecïnost o typoveâm schvalovaânõâ

Více

OBSAH: 145. Vyhla sï ka StaÂtnõÂho uârïadu pro jadernou bezpecïnost o evidenci a kontrole jadernyâch materiaâluê a o jejich blizïsïõâm vymezenõâ

OBSAH: 145. Vyhla sï ka StaÂtnõÂho uârïadu pro jadernou bezpecïnost o evidenci a kontrole jadernyâch materiaâluê a o jejich blizïsïõâm vymezenõâ RocÏnõÂk 1997 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 51 RozeslaÂna dne 7. cïervence 1997 Cena KcÏ 24,30 OBSAH: 143. Vyhla sï ka StaÂtnõÂho uârïadu pro jadernou bezpecïnost o prïepraveï a dopraveï

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 156 RozeslaÂna dne 25. rï õâjna 2002 Cena KcÏ 17,10 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 156 RozeslaÂna dne 25. rï õâjna 2002 Cena KcÏ 17,10 OBSAH: RocÏnõÂk 2002 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 156 RozeslaÂna dne 25. rï õâjna 2002 Cena KcÏ 17,10 OBSAH: 446. NarÏõÂzenõÂvla dy, kteryâm se meïnõâ narïõâzenõâ vlaâdy cï. 396/2002 Sb., o

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1995 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 70 Rozesla na dne 28. listopadu 1995 Cena KcÏ 47,50 OBSAH: OpatrÏenõ uâ strïednõâch orgaânuê OpatrÏ enõâ CÏ eskeâho statistickeâho uârïadu,

Více

NARÏ IÂZENIÂ VLAÂ DY ze dne 12. prosince 2007, kteryâm se stanovõâ podmõânky ochrany zdravõâ prïi praâci

NARÏ IÂZENIÂ VLAÂ DY ze dne 12. prosince 2007, kteryâm se stanovõâ podmõânky ochrany zdravõâ prïi praâci 361 NARÏ IÂZENIÂ VLAÂ DY ze dne 12. prosince 2007, kteryâm se stanovõâ podmõânky ochrany zdravõâ prïi praâci VlaÂda narïizuje podle 21 põâsm. a) zaâkona cï. 309/ /2006 Sb., kteryâm se upravujõâ dalsïõâ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: a Soudem pro lidskaâ praâva

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: a Soudem pro lidskaâ praâva RocÏnõÂk 1996 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 34 RozeslaÂna dne 30. dubna 1996 Cena KcÏ 19,70 OBSAH: 103. Za kon o nemocenskeâm pojisïteïnõâ zameïstnancuê (uâplneâ zneïnõâ, jak vyplyâvaâ

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2007 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 13 RozeslaÂna dne 26. uâ nora 2007 Cena KcÏ 18,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2007 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 13 RozeslaÂna dne 26. uâ nora 2007 Cena KcÏ 18,± OBSAH: RocÏnõÂk 2007 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 13 RozeslaÂna dne 26. uâ nora 2007 Cena KcÏ 18,± OBSAH: 32. RozhodnutõÂ prezidenta republiky o vyhlaâsïenõâ doplnï ovacõâch voleb do SenaÂtu

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 62 RozeslaÂna dne 24. srpna 1999 Cena KcÏ 37,70 OBSAH: 182. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm se stanovõâ technickeâ pozïadavky na tlakovaâ zarïõâzenõâ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1995 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 12 RozeslaÂna dne 18. dubna 1995 Cena KcÏ 11,50 OBSAH: 55. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu CÏ eskeâ republiky ze dne 8. brïezna 1995 ve veïci naâvrhu

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 138 RozeslaÂna dne 31. srpna 2006 Cena KcÏ 13,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 138 RozeslaÂna dne 31. srpna 2006 Cena KcÏ 13,± OBSAH: RocÏnõÂk 2006 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 138 RozeslaÂna dne 31. srpna 2006 Cena KcÏ 13,± OBSAH: 430. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy o stanovenõâ geodetickyâch referencïnõâch systeâmuê a staâtnõâch

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: a rychlostnõâ silnice silnicïnõâmi motorovyâmi vozidly

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: a rychlostnõâ silnice silnicïnõâmi motorovyâmi vozidly RocÏnõÂk 1998 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 92 Rozesla na dne 17. listopadu 1998 Cena KcÏ 25,± OBSAH: 259. NarÏõÂzenõ vlaâ dy, kteryâm se meïnõâ narïõâzenõâ vlaâdy cï. 281/1997 Sb.,

Více

OBSAH: Znojma cï. 35/1995 ze dne 7. uânora 1995 o jazykoveâm provedenõâ firemnõâch oznacïenõâ a naâpisuê nauâzemõâ meïsta Znojma

OBSAH: Znojma cï. 35/1995 ze dne 7. uânora 1995 o jazykoveâm provedenõâ firemnõâch oznacïenõâ a naâpisuê nauâzemõâ meïsta Znojma RocÏnõÂk 1997 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 42 RozeslaÂna dne 29. kveïtna 1997 Cena KcÏ 8,40 OBSAH: 118. NaÂlez UÂ stavnõâho soudu CÏ eskeâ republiky ze dne 22. dubna 1997 ve veïci naâvrhu

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 114 RozeslaÂna dne 14. prosince 1992 Cena 22,± OBSAH: 569. SdeÏ lenõâ federaâlnõâho

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1998 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 106 Rozesla na dne 31. prosince 1998 Cena KcÏ 21,± OBSAH: 304. Vyhla sï ka Ministerstva zdravotnictvõâ, kterou se stanovõâ prïõâpady, kdy

Více

OBSAH: ZAÂ KON ze dne 2. listopadu 1995,

OBSAH: ZA KON ze dne 2. listopadu 1995, RocÏnõÂk 1995 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 72 Rozesla na dne 1. prosince 1995 Cena KcÏ 11,50 OBSAH: 279. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon CÏ eskeâ naârodnõâ rady cï. 367/1990 Sb., o

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2007 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 14 RozeslaÂna dne 1. brïezna 2007 Cena KcÏ 30,± O B S A H :

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2007 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 14 RozeslaÂna dne 1. brïezna 2007 Cena KcÏ 30,± O B S A H : RocÏnõÂk 2007 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 14 RozeslaÂna dne 1. brïezna 2007 Cena KcÏ 30,± O B S A H : 35. Vyhla sï ka o technickyâch podmõânkaâch pozïaârnõâ techniky Strana 246 SbõÂrka

Více

kteryâ prïichaâzõâ do styku s vodou, cïi soucïaâstkavyrobeneâho

kteryâ prïichaâzõâ do styku s vodou, cïi soucïaâstkavyrobeneâho Strana 645 37 VYHLAÂ SÏ KA Ministerstva zdravotnictvõâ ze dne 8. ledna2001 o hygienickyâch pozï adavcõâch na vyârobky prïichaâzejõâcõâ do prïõâmeâho stykus vodoua na uâ pravuvody Ministerstvo zdravotnictvõâ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1996 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 81 RozeslaÂna dne 26. rï õâjna 1996 Cena KcÏ 7,90 OBSAH: 276. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm se meïnõâ narïõâzenõâ vlaâdy cï. 244/1995 Sb., kteryâm

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1993 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 72 RozeslaÂna dne 30. listopadu 1993 Cena KcÏ 6,± OBSAH: 288. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm se meïnõâ narïõâzenõâ vlaâdy CÏ eskeâ republiky cï.

Více

CÏ aâstka 54 SbõÂrka zaâkonuê cï. 156 / 1998

CÏ aâstka 54 SbõÂrka zaâkonuê cï. 156 / 1998 Strana 6709 156 ZAÂ KON ze dne 12. cïervna 1998 o hnojivech, pomocnyâch puê dnõâch laâtkaâch, pomocnyâch rostlinnyâch prïõâpravcõâch a substraâtech a o agrochemickeâm zkousïenõâ zemeïdeïlskyâch puê d (zaâkon

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 122 RozeslaÂna dne 7. zaârïõâ 2001 Cena KcÏ 29,70 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 122 RozeslaÂna dne 7. zaârïõâ 2001 Cena KcÏ 29,70 OBSAH: RocÏnõÂk 2001 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 122 RozeslaÂna dne 7. zaârïõâ 2001 Cena KcÏ 29,70 OBSAH: 315. Za kon, kteryâm semeïnõâ zaâkon cï. 61/1988 Sb., o hornickeâ cïinnosti, vyâbusïninaâch

Více