KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno Č. j.: JMK 91496/2019 Sp. zn.: S-JMK 47655/2019 OÚPSŘ Brno R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, Horní Valy 2, Hodonín (dále jen stavební úřad ), vydal pod č.j. MUHOCJ 4343/2019 ze dne , Spis.zn.: MUHO 1174/2018 OSÚ, územní rozhodnutí o umístění stavby, kterým na základě žádosti Města Hodonín, IČ: , Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, umístil stavbu označenou jako: ul. Měšťanská, Hodonín, která obsahuje stavební objekty: SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy; SO 01B Zpevněné plochy chodníky; SO 01C Dešťová kanalizace; SO 03 Veřejné osvětlení; SO 04 Přeložka kabelového vedení; SO 05 Ochrana a přeložka sdělovacího kabelu; SO 06 Přeložka vodovodu; na pozemcích parc.č.st. 114/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st. 114/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2879/8 (ostatní plocha), parc.č. 2879/9 (ostatní plocha), parc.č. 2879/10 (ostatní plocha), parc.č. 2879/11 (ostatní plocha), parc.č. 2879/16 (ostatní plocha), parc.č. 2879/164 (ostatní plocha) a parc.č. 2879/210 (ostatní plocha) v k.ú. Hodonín. Proti citovanému rozhodnutí stavebního úřadu č.j. MUHOCJ 4343/2019 ze dne , Spis.zn.: MUHO 1174/2018 OSÚ, podal odvolání Jiří Sedlář, nar , bytem Měšťanská 243/5, Hodonín. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KrÚ ) jako nejblíže nadřízený správní orgán ve smyslu 178 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ), jehož působnost je založena 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, je ve smyslu 89 odst. 1 správního řádu příslušným odvolacím orgánem. KrÚ po přezkoumání napadeného rozhodnutí ve smyslu 89 odst. 2 správního řádu rozhodl dle 90 odst. 5 správního řádu takto: Odvolání Jiřího Sedláře, nar , bytem Měšťanská 243/5, Hodonín, se z a m í t á a napadené rozhodnutí stavebního úřadu č.j. MUHOCJ 4343/2019 ze dne , Spis.zn.: MUHO 1174/2018 OSÚ, se p o t v r z u j e. Účastníci řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín Blanka Piťová, Brandlova č.p. 3382/107, Hodonín Laura Váverková, Brandlova č.p. 3388/119, Hodonín 1

2 František Filipovič, Měšťanská 4030/41, Hodonín Ludmila Filipovičová, Měšťanská 4030/41, Hodonín Rudolf Tvarog, Měšťanská 943/59, Hodonín PaedDR. Jiří Čermák, Slovácká 33/37, Rohatec Pavel Mičík, Měšťanská 3922/22, Hodonín Richard Mičík, Sídlištní 3673/25, Hodonín BUDVARKA PENZION s.r.o., Jerusalem 1, Příbram Marek Hrbotický, Měšťanská 3348/36b, Hodonín Libuše Hrbotická, Měšťanská 3348/36b, Hodonín HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zdeňka Vavrysová, Měšťanská 3347/36a, Hodonín EURO HOME MĚŠŤANSKÁ a.s., Těšnov 1059/1, Nové Město, Praha 1 REOS, s.r.o., Sacharovova 4274/39a, Hodonín Josef Martinek, Petrov 91, Petrov Milada Martinková, Petrov 91, Petrov O d ů v o d n ě n í Předmětem přezkoumání v tomto odvolacím řízení je rozhodnutí o umístění stavby, vydané stavebním úřadem pod č.j. MUHOCJ 4343/2019 ze dne , Spis.zn.: MUHO 1174/2018 OSÚ, přičemž prvoinstanční správní řízení bylo zahájeno podáním žádosti dne Podané odvolání bylo KrÚ spolu se souvisejícím spisovým materiálem předloženo dne Dne nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, který v Čl.II. Přechodná ustanovení, v odstavci 10, mimo jiné upravuje, že správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Odvolací řízení tvoří s řízením prvoinstančním jeden celek, proto KrÚ v odvolacím řízení pokračoval a citované rozhodnutí stavebního úřadu přezkoumával z hlediska zákonnosti dle znění stavebního zákona účinného do Povinností KrÚ, jako odvolacího orgánu, založenou 89 odst. 2 správního řádu je přezkoumat soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí KrÚ přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. Při posouzení odvolacím orgánem se nepřihlíží pouze k vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost. Dojde-li odvolací správní orgán k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, rozhodne jedním ze způsobů zakotvených v ustanovení 90 odst. 1 správního řádu. Neshledá-li odvolací správní orgán důvod pro postup podle odstavců 1 až 4 citovaného ustanovení, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. KrÚ se v rámci přezkoumání odvoláním napadeného rozhodnutí prvořadě zabýval otázkou, zda je předložené odvolání řádné a podané v zákonné odvolací lhůtě, která činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Proti citovanému rozhodnutí stavebního úřadu podal odvolání Jiří Sedlář, nar , bytem Měšťanská 243/5, Hodonín (dále jen Odvolatel ), který byl v daném územním řízení účastníkem podle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona z titulu vlastníka sousedního pozemku parc.č.st. 146 k.ú. Hodonín. KrÚ ze spisového materiálu zjistil, že napadené rozhodnutí bylo Odvolateli doručeno prostřednictvím veřejné vyhlášky dne , přičemž odvolání bylo podáno k Městskému úřadu Hodonín 2

3 dne Na podkladě uvedených údajů KrÚ dospěl k závěru, že se jedná o odvolání přípustné a podané v zákonem stanovené odvolací lhůtě. Jak z předloženého prvoinstančního spisu vyplývá, dne stavební úřad obdržel žádost Města Hodonín, IČ: , Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín (dále jen Stavebník ) o vydání územního rozhodnutí pro stavbu: ul. Měšťanská, Hodonín, která obsahuje stavební objekty: SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy; SO 01B Zpevněné plochy chodníky; SO 01C Dešťová kanalizace; SO 03 Veřejné osvětlení; SO 04 Přeložka kabelového vedení; SO 05 Ochrana a přeložka sdělovacího kabelu; SO 06 Přeložka vodovodu; na pozemcích parc.č.st. 114/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.st. 114/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2879/8 (ostatní plocha), parc.č. 2879/9 (ostatní plocha), parc.č. 2879/10 (ostatní plocha), parc.č. 2879/11 (ostatní plocha), parc.č. 2879/16 (ostatní plocha), parc.č. 2879/164 (ostatní plocha) a parc.č. 2879/210 (ostatní plocha) v k.ú. Hodonín (dále jen Stavba ). Dnem podání žádosti, tj. dne , bylo zahájeno územní řízení o umístění předmětné Stavby. Jelikož stavební úřad zjistil, že podaná žádost Stavebníka neposkytuje všechny zákonem předepsané náležitosti a podklady, opatřením č.j. MUHOCJ 6610/2018.Bla.ÚŘUS.Výzv ze dne Stavebníka vyzval, aby ve lhůtě do žádost doplnil o chybějící údaje ohledně popisu stavby včetně označení pozemků, na kterých se navrhuje, dále o doplnění předložené projektové dokumentace v textové i výkresové části, o doložení smluv o provedení vynuceného přeložení síti technické infrastruktury aj. Současně usnesením č.j. MUHOCJ 6612/2018.Bla.ÚŘUS.Přer ze dne územní řízení na stanovenou dobu přerušil a podle 39 odst. 1 správního řádu určil lhůtu k předložení požadovaných podkladů do Na základě žádosti Stavebníka stavební úřad usnesením č.j. MUHOCJ 29373/2018.Bla.ÚŘUS.Prod ze dne lhůtu pro doplnění chybějících podkladů prodloužil do Po doplnění požadovaných podkladů stavební úřad přípisem č.j. MUHOCJ 74972/2018 ze dne oznámil všem účastníkům a dotčeným orgánům zahájení územního řízení o umístění předmětné Stavby. Jelikož stavební úřad ve smyslu 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, upozornil, že námitky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů mohou být uplatněny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení opatření, a že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve stanovené lhůtě uplatnil námitky Odvolatel, a to podáním učiněným u stavebního úřadu dne Zejména uvedl, že nesouhlasí se zablokováním vjezdového otvoru autobusovou zápustkou ve smyslu jeho užívání pro vjezd a výjezd vozidel včetně průjezdu přes pozemek města, a hlavně napojení na vozovku Měšťanské ulice. Dle jeho názoru dojde navrženou Stavbou k porušení normy ČSN Projektování místních komunikací, a stanovené rozhledové vzdálenosti na přechodech. Uvedl, že trvá na respektování stávajícího napojení jeho nemovitost na ulici Měšťanská č. 5, do vjezdového otvoru, který je součástí této nemovitosti zkolaudované v roce Dle jeho názoru navržený autobusový záliv značně zúžuje nájezdový prostor před vjezdem do jeho domu, což mu bude znemožňovat zásobování řádně zkolaudovaného obchodu. Podotkl, že při vjezdu dodávkovým automobilem musí zastavit před počátkem chodníku, aby nebránil chodcům při průchodu, a dále si musí po zastavení vozidla otevřít vrata, tedy vozidlo opustit. Namítl, že při příjezdu autobusu na navrženou zastávku před jeho domem, by musel autobus počkat nebo se domáhat uvolnění části jeho vjezdu, na kterém je navržen rozšířený příjezd pro autobusy, a - cit.: já bych již trčel do příjezdového prostoru autobusu. Z uvedeného dovodil, že navrženou Stavbou mu bude znemožněno užívání jeho nemovitosti a bude ohroženo zásobování obchodu v jeho nemovitosti, čímž dojde k zásahu do jeho vlastnických práv. 3

4 Následně stavební úřad opatřením č.j. MUHOCJ 79093/2018 ze dne požádal o součinnost, resp. o vyjádření k podaným námitkám Odvolatele, a to Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, dopravní inspektorát a dále Městský úřad Hodonín, Odbor investic a údržby. Poté stavební úřad vydal pod č.j. MUHOCJ 4343/2019 ze dne , Spis.zn.: MUHO 1174/2018 OSÚ, územní rozhodnutí, kterým předmětnou Stavbu umístil. Proti citovanému územnímu rozhodnutí podal Odvolatel odvolání. V podaném odvolání Odvolatel uvedl námitky stejného obsahu jako v průběhu územního řízení. Dále namítl, že nesouhlasí s navrženou (sníženou) rychlostí v ulici Měšťanská na 30 km/h, což je dle jeho názoru nerelevantní a zavádějící. Dále uvedl, že umístěním autobusové zastávky nebude dodrženo ochranné pásmo kanalizační přípojky k nemovitosti Měšťanská č. 5, která byla dle jeho zjištění provedena přímo pod stávající autobusovou zastávkou. Z uvedeného důvodu tedy požaduje, aby tato autobusová zápustka byla přemístěna jinam. Stavební úřad po obdržení odvolání, opatřením ze dne , v souladu s 86 odst. 2 správního řádu, vyzval účastníky řízení k vyjádření k podanému odvolání a stanovil jim k tomu lhůtu 7 dnů od obdržení opatření. K podanému odvolání se žádný z účastníků řízení nevyjádřil. Jelikož stavební úřad v daném případě neshledal podmínky pro postup podle 87 správního řádu, přistoupil podle ustanovení 88 odst. 1 správního řádu k předání spisu odvolacímu orgánu. KrÚ po přezkoumání rozhodnutí stavebního úřadu č.j. MUHOCJ 4343/2019 ze dne , Spis.zn.: MUHO 1174/2018 OSÚ, a postupu, který jeho vydání předcházel, uvádí následující. Předmětem záměru Stavebníka je rekonstrukce stávající ulice Měšťanská, Hodonín, v úseku od křižovatky s ulicí Dolní Valy po kruhový objezd s ulicí Štefánikova. Jedná se o umístění Stavby, která obsahuje úpravu vozovky (z původní šířky 8 m bude zúžena na 7 m a dále bude změněna i niveleta vozovky), umístění nových autobusových zálivů (povrch z žulových kostek s lemováním betonovými obrubníky), vjezdů a ploch pro parkování, chodníků, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení, a s tím související přeložky kabelového vedení NN, sdělovacího kabelového vedení a vodovodu. KrÚ předesílá, že procesní postup řízení ve věci žádosti o územní rozhodnutí upravuje 87 stavebního zákona. K projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí stavební úřad nařídí ústní jednání, a je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě. Podle 89 odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle 4 odst. 4 stavebního zákona, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Stavební úřad v daném případě využil možnosti ve smyslu 87 odst. 1 stavebního zákona upustit od ústního jednání, neboť mu byly dobře známy poměry v území a doplněná žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. Současně upozornil, že námitky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů mohou být uplatněny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení, a že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Náležitosti rozhodnutí o umístění stavby stanoví 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen vyhláška č. 503/2006 Sb. ). Jak je již výše uvedeno, stavební úřad výrokem I. napadeného rozhodnutí předmětnou stavbu umístil a ve výroku II. napadeného rozhodnutí stanovil podmínky pro její umístění. V odůvodnění napadeného rozhodnutí nejprve zrekapituloval proces provedeného správního řízení o žádosti o územní rozhodnutí pro předmětnou Stavbu. Uvedl svoje úvahy o způsobu stanovení okruhu 4

5 účastníků řízení podle 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a tyto účastníky v odůvodnění napadeného rozhodnutí označil. KrÚ neshledal na způsobu stanovení okruhu účastníků řízení provedeném stavebním úřadem pochybení. Stavební úřad v odůvodnění napadeného rozhodnutí vyslovil svoje úvahy a hodnocení, co se týče naplnění požadavků 90 písm. a) až e) stavebního zákona ve vztahu k navrhované stavbě. Uvedl, že ve smyslu 90 písm. a) stavebního zákona je Stavba v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. Konkrétně, že dle Územního plánu Hodonín je záměr navržen v zastavěném území ve stabilizované ploše PV - plochy veřejných prostranství. Podmínky pro využití části předmětného území stanovené Územním plánem Hodonín dále upřesňuje Regulační plán Hodonín - centrum města. Dle něj je záměr navržen na stabilizovaných pozemcích vymezených pro U - veřejná prostranství" (komunikace s funkcí zklidněnou). V rámci tohoto veřejného prostranství RP Hodonín-centrum města navrhuje jednosměrné cyklistické stezky. Dále, že funkční regulace ploch PV - plochy veřejných prostranství a U - veřejná prostranství" (komunikace s funkcí zklidněnou) je uvedena v podmínce č. 19 rozhodnutí stavebního úřadu - viz. Koordinované stanovisko č.j. MUHOCJ 58929/2012 OŽP, spis.zn. MUHO 10466/2017/OŽP - KS ze dne , vyjádření odboru rozvoje města: č.j. MUHOCJ 54956/2017 ze dne Stavební úřad dospěl k závěru, že předmětná Stavba je součástí technické a dopravní infrastruktury, je navržena v souladu s hlavním a přípustným využitím plochy, tedy v souladu se schváleným územním plánem města Hodonín vydaným zastupitelstvem města Hodonín dne usnesením č formou opatření obecné povahy č. 2/2012, s nabytím účinnosti dne ; je v souladu s právním stavem územního plánu po změně č. 1, vydané zastupitelstvem města dne formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti dne a s platným právním stavem po změně č. 2 územního plánu Hodonín, kterou schválilo zastupitelstvo města Hodonín dne usnesením č formou opatření obecné povahy č. 1/2017 dle správního řádu, s nabytím účinnosti dne , a to v ploše PV - plochy veřejných prostranství. Dále, že záměr je navržen také v souladu s přípustným a podmíněně přípustným využitím dle regulačního plánu Hodonín - centrum města, schváleného Zastupitelstvem města Hodonín dne 27. listopadu 2006 a změněného změnami č. 1, 2 a 3 z roku 2014 (dále jen RP Hodonín - centrum města), a to na stabilizovaných pozemcích vymezených pro U - veřejná prostranství" (komunikace s funkcí zklidněnou). Ve smyslu 90 písm. b) stavebního zákona stavební úřad usoudil, že projednávaný záměr je také v souladu s cíli a úkoly územního plánování, s charakterem území i s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Zejména uvedl, že navržená Stavba svým charakterem neovlivní architektonické ani urbanistické hodnoty v území, jelikož se jedná o stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury, kterou dochází k obnově stávající ulice Měšťanská v Hodoníně v úseku od křižovatky s ulicí Dolní Valy po kruhový objezd s ulicí Štefánikova. Podotkl, že v dané lokalitě se nenacházejí žádné významné urbanistické a architektonické hodnoty, které by vyžadovaly zvláštní ochranu. Architektonická a urbanistická hodnota území bude zachována. Pouze na části parc.č. 2879/11 v kat. území Hodonín se nachází malá sakrální stavba tzv. poklona, která však není prohlášena kulturní památkou. Je situována těsně vedle komunikace, a to v místech, kde se ulice Měšťanská napojuje na ul. Štefánikovou. Stavební úřad dospěl k závěru, že navrženou Stavbou nedojde k dotčení této drobné stavby a bude zachováno její umístění, jak je požadováno ve vyjádření dotčeného orgánu Městského úřadu Hodonín, obecného stavebního úřadu - památkové péče č.j. MUHOCJ 18990/2018.KK.Vyj.Dopi, spis.zn. MUHO 2505/2018 OSÚ ze dne

6 Po posouzení splnění požadavků 90 písm. c) stavebního zákona, stavební úřad dopěl k závěru, že Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. A to zejména s 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, neboť Stavba je umístěna tak, že umožňuje napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a zajišťuje mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Stavba splňuje požadavky na dopravní obslužnost v dané lokalitě, parkování a přístup požární techniky. Uvedl také, že projektová dokumentace, vypracovaná společností Prost Hodonín, s.r.o. (IČ ), Brněnská 4062/3a, Hodonín, kterou ověřil Ing. Peter Štefančík, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Podle 90 písm. d) stavebního zákona Stavba splňuje požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Stavební úřad zopakoval, že se jedná o obnovu již stávající ulice Měšťanská v Hodoníně, v úseku od křižovatky s ulicí Dolní Valy po kruhový objezd s ulicí Štefánikova, která navazuje svým umístěním na již zrealizovaný úsek ulice Dobrovolského. Stávající vozovka bude zúžena, bude nově proveden autobusový záliv, dále parkovací stání, vjezdy, chodníky, veřejná infrastruktura, tj. dešťová kanalizace a veřejného osvětlení. Vzhledem k tomu, že při návrhu již realizovaného úseku ulice Dobrovolského bylo navrženo místo pro přecházení, je předmětem této projektové dokumentace také vytvoření nového autobusového zálivu. Předložená projektová dokumentace stvrzuje, že navržený autobusový záliv splňuje platné normy ČSN , což je norma pro navrhování autobusových zastávek; a také normy ČSN , což je norma pro projektování místních komunikací. Z důvodu kolize navržené stavby, zejména v místech nových parkovacích stání a nového autobusového zálivu, budou provedeny přeložky kabelového vedení, sdělovacího kabelového vedení a vodovodu. Nově je v ulici navržena rychlost 30 km/hod, tzv. zóna 30. Dále je zřejmé, že Stavba naplňuje požadavky 90 písm. e) stavebního zákona, tj. požadavky zvláštních právních předpisů, je v souladu se stanovisky dotčených orgánů vydaných podle zvláštních právních předpisů, a je v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Konkrétně stavební úřad uvedl, že Stavba je v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a že toto posouzení bylo učiněno na základě doloženého koordinovaného stanoviska, obsahujícího vyjádření Městského úřadu Hodonín, odboru ochrany životního prostředí a vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, kteří hájí právě tento veřejný zájem z hlediska zvláštních zákonů. Citované koordinované stanovisko také obsahuje vyjádření Městského úřadu, odboru investic a údržby, jako věcně a místně příslušného správního úřadu pro místní komunikace a veřejně přístupné komunikace ve smyslu 40 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který k navržené stavbě nemá námitek. K předložené projektové dokumentaci Stavby se také vyjadřoval Hasičský záchranný sbor, který ve svém stanovisku k územnímu řízení ev. č. HSBM-2-81/5-POKŘ-2017 ze dne , jako dotčený orgán dle ustanovení 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vydal souhlasné závazné stanovisko. Projektovou dokumentaci též posuzovala Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví, která vydala souhlasné závazné stanovisko k předmětnému záměru. Taktéž bylo doloženo souhlasné vyjádření Policie České republiky, Dopravního inspektorátu v Hodoníně č.j. KRPB /ČJ ze dne , jako dotčeného orgánu státní správy ve smyslu ustanovení 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, s podmínkami pro další stupeň řízení. 6

7 V návaznosti na uvedené dospěl stavební úřad i KrÚ k závěru, že navržený záměr splňuje veškerá hlediska zakotvená v 90 písm. a) až e) stavebního zákona. Stavební úřad se v odůvodnění napadeného rozhodnutí následně zabýval vypořádáním námitek uplatněných v průběhu řízení účastníky. Jednotlivě je ocitoval a jednotlivě k nim vyslovil úvahy, jimiž byl veden při jejich posuzování a hodnocení. KrÚ po prostudování napadeného rozhodnutí a souvisejícího spisového materiálu dospěl k závěru, že předložená dokumentace pro územní řízení odpovídá požadavkům přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dále KrÚ zjistil, že stavební úřad posoudil žádost ve smyslu stavebního zákona a prováděcích právních předpisů na základě Stavebníkem předložených dostatečných podkladů k takovému posouzení. Na tomto postupu stavebního úřadu v předmětném řízení neshledal KrÚ pochybení. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí vyplývá, že stavební úřad na podkladě předložené žádosti posoudil záměr Stavebníka a zabýval se podrobně všemi zákonnými kritérii pro hodnocení záměru zakotvenými v 90 písm. a) až e) stavebního zákona. Výrok rozhodnutí obsahuje náležitosti předepsané v 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Na podkladě přezkoumání napadeného rozhodnutí v mezích 89 odst. 2 správního řádu dospěl odvolací orgán k závěru, že podané odvolání není důvodné. Rozhodl tedy způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí, tj. podané odvolání podle 90 odst. 5 správního řádu zamítl a napadené prvoinstanční rozhodnutí potvrdil. Účastníky tohoto odvolacího řízení jsou stejné osoby, které stavební úřad označil za účastníky v napadeném rozhodnutí, a to konkrétně: Město Hodonín; Blanka Piťová; Laura Váverková; Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.; GasNet, s.r.o.; E.ON Distribuce, a.s.; ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.; Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; T-Mobile Czech Republic a.s.; ČEZ Teplárenská, a.s.; UPC Česká republika, s.r.o.; Net- Connect s.r.o.; František Filipovič; Ludmila Filipovičová; Rudolf Tvarog; Richard Mičík; Pavel Mičík; Marek Hrbotický; EURO HOME MĚŠŤANSKÁ a.s.; REOS, s.r.o.; Josef Martinek; Milada Martinková; Libuše Hrbotická; HODOŇAN, stavební bytové družstvo; Zdeňka Vavrysová; Jiří Čermák; BUDVARKA PENZION s.r.o. Dále vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, včetně osob, které mají jiné věcné právo k sousedním pozemkům či stavbám, a to pozemky: parc.č (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm bez čp/če, parc.č. 66 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 175, parc.č. 67 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 176, parc.č. 73/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 177, parc.č. 74/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 1174, parc.č. 74/5 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba bez čp/če, parc.č. 74/6 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba bez čp/če, parc.č. 77/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 1686, parc.č. 78/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 1687, parc.č. 81/3 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 2485, parc.č (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 1463, parc.č. 1088/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 583, parc.č. 82/6 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 3922, parc.č. 82/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 3922, parc.č. 85/4, 85/5 a 85/6 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na nich č.p. 4080, parc.č. 4714/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p a 3348, parc.č. 89 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 585, parc.č. 90/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 186, parc.č. 92/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 2543, parc.č. 93 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 189, parc.č. 94 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 147 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 244, parc.č. 146 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 7

8 243, parc.č. 145/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 242, parc.č. 145/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 1646, parc.č. 141/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 3906, parc.č. 141/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 241, parc.č. 124/4 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 1747, parc.č. 124/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 239, parc.č. 123/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 238, parc.č. 120/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 247, parc.č. 119/4 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 2205, parc.č. 119/3 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 2204, parc.č. 119/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 236, parc.č. 118 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 235, parc.č. 116/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 234, parc.č. 116/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 296, parc.č. 115/3 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 3827, parc.č. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 110/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 110/4 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 2409, parc.č. 108/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 447, parc.č. 107/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 4429, parc.č. 106/7 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba bez čp/če, parc.č. 106/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 2534, parc.č. 105/3 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 944, parc.č. 105/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 943, parc.č (ostatní plocha), (ostatní plocha), 10341/1 (ostatní plocha), 10341/2 (ostatní plocha), 8127 (ostatní plocha), (ostatní plocha), (ostatní plocha), (ostatní plocha), 2879/233 (ostatní plocha), vše v k.ú. Hodonín. K uvedenému KrÚ upozorňuje, že právní úprava 87 stavebního zákona, platná a účinná do , stanovuje, že v řízení s velkým počtem účastníků se doručuje postupem podle 144 odst. 6 správního řádu. To znamená, že jednotlivě (doporučeně do vlastních rukou) se doručuje jen účastníkům uvedených v 27 odst. 1 správního řádu (v řízení o žádosti je to žadatel a další osoby, na které se pro společenství práv s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí). Předmětné územní řízení o umístění Stavby bylo řízením s velkým počtem účastníků, tj. řízením vedeným s více jak třiceti účastníky. Jak KrÚ zjistil, stavební úřad v daném případě nad rámec zákona doručoval jednotlivě i vlastníkům technické Infrastruktury a dotčeným orgánům, kterým mělo být ve smyslu 144 odst. 6 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou. Zjištěný nesprávný způsob doručování však neměl vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí, neboť, jak KrÚ zjistil, všem účastníkům řízení bylo napadeného rozhodnutí doručeno. Jelikož prvoinstanční řízení vedené stavebním úřadem tvoří jeden celek s řízením odvolacím, KrÚ tedy odvolací rozhodnutí doručoval stejným způsobem, jakým doručoval stavební úřad. K uplatněným námitkám Odvolatele uvádí KrÚ následující. Námitku Odvolatele, že navržený autobusový záliv značně zúžuje nájezdový prostor před vjezdem do jeho domu, což mu bude znemožňovat zásobování řádně zkolaudovaného obchodu, dále že záměr nedodržuje normu ČSN Projektování místních komunikací, a v ní stanovené rozhledové vzdálenosti na přechodech, KrÚ nepovažuje za opodstatněnou. Jak stavební úřad v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, k podaným námitkám Odvolatele stavební úřad požádal o písemné vyjádření Stavebníka (Město Hodonín), a dále dotčené orgány, a to Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát a Městský úřad Hodonín, odboru investic a údržby. Jejich písemné vyjádření pak stavební úřad založil do spisu a s jejich obsahem seznámil všechny účastníky ve smyslu 36 odst. 3 správního řádu. Na základě těchto vyjádření stavební úřad k této námitce Odvolatele zejména uvedl, že namítaný rozhled na přechodech je v projektu respektován. Dle výkresu č. D-03 - Dopravní řešení, který je součástí projektové dokumentace k územnímu řízení, je v ulici Měšťanská nově navržena rychlost 30 km/hod, tzv. ZÓNA 30, nikoliv 50 km/hod, jak se domníval Odvolatel. Dále, že navržený autobusový záliv splňuje požadavky platné normy ČSN , což je norma pro navrhování 8

9 autobusových zastávek, a také normu ČSN , což je norma pro projektování místních komunikací. V této normě jsou stanoveny i rozhledové vzdálenosti na místa pro přecházení, která vzniknou nově. Upozornil, že vše uvedené splňuje předložená projektová dokumentace z března 2018, zpracovaná oprávněnou osobou, tj. společností Prost Hodonín, s.r.o. (IČ ), Brněnská 4062/3a, Hodonín, kterou ověřil Ing. Peter Štefančík, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby. Stavební úřad závěrem podotkl, že zmiňovaný autobusový záliv byl navržen z důvodu plánovaného místa pro přecházení v daném území, které již bylo součástí projektové dokumentace pro stavbu: Hodonín - ul. Dobrovolského na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 2879/9 (ostatní plocha), 2879/10 (ostatní plocha), 2879/11 (ostatní plocha), 2879/17 (ostatní plocha), 2879/19 (ostatní plocha), 2879/22 (ostatní plocha) a 2879/23 (ostatní plocha) v k.ú. Hodonín, která je již v současné době zrealizována, a na kterou předmětná Stavba navazuje. Pokud by zmiňovaný autobusový záliv nebyl navržen, zůstala by autobusová zastávka před objektem Odvolatele ve stávajícím stavu, tzn. v pruhu silnice. V takovém případě by nemohlo být zrealizováno potřebné místo pro přecházení. S uvedenou argumentací stavebního úřadu se KrÚ plně ztotožnil. K námitce Odvolatele, že po realizaci autobusové zápustky se při vjezdu a výjezdu ze svého objektu dopustí porušení silničního zákona, stavební úřad uvedl, že zřejmě zaměňuje pojmy zastavení a zastavení vozidla, které jsou definovány zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Podotkl, že při vjezdu do objektu a výjezdu z něho může řidič zastavit vozidlo, což znamená dle 2 písm. p) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče, např. při dávání přednosti v jízdě při vyjíždění z objektu. V normě pro navrhování autobusových zálivů je mimo jiné uvedeno, že jestliže je sjezd upraven nájezdovým obrubníkem, je přípustný ve vyřazovacím nebo zařazovacím úseku, nesmí však tento sjezd zasahovat do nástupní hrany pro autobus; což projektová dokumentace splňuje. Při výjezdu je však nutné dbát maximální bezpečnosti už v místě přejíždění u chodníku, což platí i u ostatních nemovitostí v daném území. KrÚ se ztotožňuje s argumentací stavebního úřadu, že samostatný sjezd k objektu Měšťanská č.p. 243/5, Hodonín, tj. k objektu Odvolatele, projektová dokumentace předmětné Stavby neruší. Norma ČSN Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek, připouští sjezdy upravené chodníkovým přejezdem mimo nástupní hranu zastávky, tedy ve vyřazovacím a zařazovacím klínu. Pokud se týká namítané možné kolize autobusu a vozidla na vjezdu, či výjezdu z objektu Odvolatele, stavební úřad s odkazem na vyjádření příslušných dotčených orgánů uvedl, že dle ustanovení v 4 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, platí mimo jiné povinnost účastníků silničního provozu chovat se ohleduplně a ukázněně. Stavební úřad upozornil, že stání automobilů je možné jen na vyhrazených místech, nikoliv na vjezdech. Vyhrazená odstavná plocha pro zásobování objektu Odvolatele je řešena v předložené projektové dokumentaci Stavby a technicky je řešena tak, aby mohlo proběhnout zásobování jeho obchodu bez jakýchkoliv problémů, tzn. že automobil nebude zasahovat ani do prostoru autobusové zastávky ani do prostoru chodníku. KrÚ shodně se stavebním úřadem dospěl k závěru, že umístěním ani provedením předmětné Stavby nedojde k narušení stávajícího příjezdu k objektu Odvolatele č.p. 243/5 v ulici Měšťanská, Hodonín. Příjezd k objektu Odvolatele bude zajištěn po místní komunikaci v ul. Měšťanská přes vjezd, který bude realizován ve stejném místě jako původní, jen přes autobusový záliv v části zařazovacího úseku. Tímto řešením však nedojde k porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích, jak namítl Odvolatel. Navíc je u objektu Odvolatele navržena nová odstavná plocha pro zásobování, umístěná na pozemku Města Hodonín. V daném případě tedy Odvolatel nebude provedením záměru omezen ve výkonu svých vlastnických práv k objektu č.p. 243/5, ulice Měšťanská, Hodonín. Námitka je tedy nedůvodná. 9

10 K námitce Odvolatele, že umístěním autobusové zastávky nebude dodrženo ochranné pásmo kanalizační přípojky k jeho objektu, která údajně, dle zjištění Odvolatele, byla provedena přímo pod stávající autobusovou zastávkou, a z uvedeného důvodu tedy požaduje, aby tato autobusová zápustka byla přemístěna jinam, uvádí KrÚ následující. Jak KrÚ zjistil, tuto námitku ohledně skutečného provedení kanalizační přípojky Odvolatel v průběhu prvoinstančního řízení neuplatnil. Jelikož v územním řízení vedeném prvoinstančním stavebním úřadem platí tzv. zásada koncentrace řízení, tj. že námitky účastníků řízení mohou být uplatňovány pouze do konání ústního jednání nebo do 15 dnů od obdržení oznámení o zahájení územního řízení, a jelikož prvoinstanční řízení tvoří s odvolacím řízením jeden celek, nebyl KrÚ povinen se s uvedenou námitkou Odvolatele zabývat. Přes výše uvedené KrÚ k této námitce konstatuje následující. Jak ze situačních výkresů předložené projektové dokumentace Stavby vyplývá, zmiňovaná stávající kanalizační přípojka k objektu Odvolatele se pod navrženou autobusovou zastávkou, tj. pod autobusovým přístřeškem nenachází. KrÚ dále zjistil, že v Souhrnné technické zprávě předložené projektové dokumentace Stavby, v popisu stavebního objektu SO 02 Zelené plochy a mobiliář, je uvedeno, že navržený autobusový přístřešek bude mít půdorysné rozměry 4,0 m x 1,5 m a bude zhotoven z ocelové nosné konstrukce s bezpečnostní plexi výplní. KrÚ zdůrazňuje, že podle 79 odst. 2 písm. r) stavebního zákona platí, že přístřešky o jednom nadzemním podlaží sloužící veřejné dopravě nepodléhají vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ani územnímu souhlasu. Z uvedeného důvodu byl tedy tento autobusový přístřešek zahrnut do tzv. mobiliáře předmětné Stavby, a nepatřil mezi stavební objekty, které by se napadeným územním rozhodnutím stavebního úřadu umisťovaly. Tento stavební objekt SO 02 Zelené plochy a mobiliář byl pouze součástí předmětné Stavby, jak vyplývá z výroku č. I. napadeného rozhodnutí. V dané souvislosti KrÚ považuje za nutné upozornit, že je povinností Stavebníka, resp. zhotovitele Stavby, provádět Stavbu tak, aby byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu a technické normy, což vyplývá z 160 odst. 2 stavebního zákona. Stavbyvedoucí je povinen zajistit vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou (viz 153 odst. 1 stavebního zákona). Pokud by se tedy před prováděním Stavby zjistilo, že zmiňovaná kanalizační přípojka se ve skutečnosti nachází pod navrženým autobusovým přístřeškem (mobiliářem), pak by Stavebník se zhotovitelem Stavby museli najít takové řešení, aby nedošlo ke kolizi. S odkazem na výše uvedené KrÚ dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. Odvolacím orgánem nebylo zjištěno, že by stavební úřad postupoval v rozporu s platnou právní úpravou, nebo že by se při aplikaci příslušných zákonných ustanovení dopustil nepřípustného excesu, ani že by bylo napadené rozhodnutí nesprávné. Proto KrÚ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. P o u č e n í Toto rozhodnutí je konečné. Podle 91 odst. 1 správního řádu se proti rozhodnutí o odvolání nelze dále odvolat. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo doručeno všem odvolatelům a účastníkům uvedeným v 27 odst. 1 správního řádu. otisk úředního razítka Ing. arch. Eva Hamrlová vedoucí odboru v zast. Ing. Věroslava Prskavcová, v.r. 10

11 Počet stran /listů rozhodnutí: 13/7 Počet příloh/listů příloh: 0/0 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje na dobu nejméně 15 ti dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: Rozdělovník Obdrží (jednotlivě): Město Hodonín, Masarykovo nám. č.p. 53/1, Hodonín Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s, Purkyňova č.p. 2933/2, Hodonín GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, Ústí nad Labem 1 E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, České Budějovice 1 ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IDDS: k3h3xq2, Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, Praha 411 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, Olšanská č.p. 2681/6, Praha 3-Žižkov T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i, Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, Praha 414 ČEZ Teplárenská, a.s., IDDS: 943dk9e, Bezručova č.p. 2212/30, Říčany u Prahy UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f, Závišova č.p. 502/5, Praha 4-Nusle Net-Connect s.r.o., IDDS: k62pzgi, Velkomoravská č.p. 4036/33a, Hodonín 1 EURO HOME MĚŠŤANSKÁ a.s., IDDS: ny9eu9r, Těšnov č.p. 1059/1, Praha 1- Nové Město REOS, s.r.o., IDDS: dxgxa8e, Sacharovova č.p. 4274/39a, Hodonín HODOŇAN, stavební bytové družstvo, IDDS: 59yagx9, Na Pískách č.p. 3275/3, Hodonín BUDVARKA PENZION s.r.o., IDDS: 4tucn7g, Jerusalem č.p. 1, Příbram 1 Blanka Piťová, Brandlova č.p. 3382/107, Hodonín Laura Váverková, Brandlova č.p. 3388/119, Hodonín František Filipovič, Měšťanská č.p. 4030/41, Hodonín Ludmila Filipovičová, Měšťanská č.p. 4030/41, Hodonín Rudolf Tvarog, Měšťanská č.p. 943/59, Hodonín Richard Mičík, Sídlištní č.p. 3673/25, Hodonín Pavel Mičík, Měšťanská č.p. 3922/22, Hodonín Marek Hrbotický, Měšťanská č.p. 3348/36b, Hodonín Josef Martinek, Petrov č.p. 91, Petrov u Hodonína Milada Martinková, Petrov č.p. 91, Petrov u Hodonína Libuše Hrbotická, Měšťanská č.p. 3348/36b, Hodonín Zdeňka Vavrysová, Měšťanská č.p. 3347/36a, Hodonín Jiří Čermák, Slovácká č.p. 33/37, Rohatec Dotčené orgány (obdrží jednotlivě): Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv, tř. Bří Čapků č.p. 3233/3, Hodonín Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín, IDDS: jaaai36, Plucárna č.p. 1/1, Hodonín 11

12 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g, Sv. Čecha 7, Hodonín 1 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí - zde Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí, Národní třída č.p. 373/25, Hodonín Městský úřad Hodonín, Odbor rozvoje města, Masarykovo nám. č.p. 53/1, Hodonín Městský úřad Hodonín, OSÚ - památková péče, Horní Valy č.p. 3655/2, Hodonín Městský úřad Hodonín, Odbor investic a údržby, Národní tř. č.p. 375/3, Hodonín Obdrží (veřejnou vyhláškou): osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich, identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: parc.č (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm bez čp/če, parc.č. 66 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 175, parc.č. 67 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 176, parc.č. 73/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 177, parc.č. 74/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 1174, parc.č. 74/5 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba bez čp/če, parc.č. 74/6 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba bez čp/če, parc.č. 77/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 1686, parc.č. 78/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 1687, parc.č. 81/3 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 2485, parc.č (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 1463, parc.č. 1088/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 583, parc.č. 82/6 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 3922, parc.č. 82/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 3922, parc.č. 85/4, 85/5 a 85/6 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na nich č.p. 4080, parc.č. 4714/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p a 3348, parc.č. 89 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 585, parc.č. 90/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 186, parc.č. 92/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 2543, parc.č. 93 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 189, parc.č. 94 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 147 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 244, parc.č. 146 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 243, parc.č. 145/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 242, parc.č. 145/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 1646, parc.č. 141/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 3906, parc.č. 141/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 241, parc.č. 124/4 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 1747, parc.č. 124/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 239, parc.č. 123/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 238, parc.č. 120/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 247, parc.č. 119/4 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 2205, parc.č. 119/3 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 2204, parc.č. 119/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 236, parc.č. 118 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 235, parc.č. 116/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 234, parc.č. 116/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 296, parc.č. 115/3 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 3827, parc.č. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 110/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 110/4 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 2409, parc.č. 108/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 447, parc.č. 107/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 4429, parc.č. 106/7 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba bez čp/če, parc.č. 106/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 2534, parc.č. 105/3 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 944, parc.č. 105/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavba na něm č.p. 943, parc.č (ostatní plocha), (ostatní plocha), 10341/1 (ostatní plocha), 10341/2 (ostatní plocha), 8127 (ostatní plocha), (ostatní plocha), (ostatní plocha), (ostatní plocha), 2879/233 (ostatní plocha), vše v k.ú. Hodonín. 12

13 Obdrží k vyvěšení: Krajský úřad Jihomoravského kraje zde S žádostí o vyvěšení na úřední desce: Městský úřad Hodonín, Oddělení informatiky a podatelny, Národní třída č.p. 373/25, Hodonín Obdrží na vědomí: Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, Horní Valy 2, Hodonín - s tím, že správní spisy budou vráceny až po právní moci tohoto rozhodnutí. 13

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j. JMK 101416/2013 SpZn. S-JMK 101416/2013 OÚPSŘ Brno 18. 11. 2013 V E Ř E J N Á V Y

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 123817/2013 Sp. zn.: S-JMK 126817/2013 OÚPSŘ Brno 27.12.2013 V E Ř E J N Á V

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 149109/2015 Sp. zn.: S-JMK 131818/2015 OÚPSŘ Brno 25.11.2015 Adresáti: dle rozdělovníku

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 15243/2012 SpZn.S-JMK 15243/2012/OÚPSŘ Brno 06.03.2012 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 66510/2013 Sp. zn.: S-JMK 66510/2013 OÚPSŘ Brno 08.08.2013 V E Ř E J N Á V Y

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 56767/2013 Sp. zn.: S - JMK 56767/2013 OÚPSŘ Brno 19.06.2013 Vyvěšeno dne: Sejmuto

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 80184/2013 Sp. zn.: S - JMK 80184/2013 OÚPSŘ Brno 26.09.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j. JMK 93837/2016 Sp.Zn. S-JMK 59548/2016/OÚPSŘ Brno 15.6.2016 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 13727/2013 Sp. zn.: S - JMK 13727/2013 OÚPSŘ Brno 6.3.2013 Veřejná vyhláška R

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 165033/2011 SpZn. S-JMK 165033/2011/OÚPSŘ Brno 19.12.2011 ADRESÁTI : dle rozdělovníku

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 53639/2010 SpZn. S-JMK 53639/2010/OÚPSŘ Brno 14.06.2010 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-02 - ZS - 2013 - Povolení změny stavby před dokončením MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp. zn. KÚOK/125816/2011/OSR/7000 Olomouc dne 1. února 2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Karla

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 392

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 392 Stavební úřad Dominikánská 2, 601 69 Brno Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno Číslo jednací: MCBS/2017/0013110/KALJ K podání: MCBS/2016/0176230 Spisová značka: 3200/MCBS/2016/0176230 Oprávněná úřední osoba:

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-40841/2018 vagr DO-56692018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ d o d a t e č n é p o v o l e n í

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ d o d a t e č n é p o v o l e n í !+T11SY11S9WDT+!!!!!!!!!! S00RX00R8VCS! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 66082/2015

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 153122/2010 SpZn. S-JMK 153122/2010/OÚPSŘ Brno 23.11.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Toto

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 140501/2010 SpZn. S-JMK 140501/2010/OÚPSŘ Brno 06.12.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Toto

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

BLANSKO ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, Blansko

BLANSKO ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, Blansko MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Město Blansko Spis. zn.: SMBK-23101/2017-SÚ/Bí

Více

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov Č.j.: KRNODO-1424/2017 vagr Sp.zn.: DO-163082016-vagr Krnov dne 5. 1. 2017 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22 SPIS. ZN..: 6381/2016 Č.J.: SPIS Č.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 2.1.2017 MUHR_0014/2017/STU2 ZVU

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 98872/2011 Sp. zn.: S - JMK 98872/2011 OÚPSŘ Brno 31.8.2011 Veřejná vyhláška

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 80683/2015 Sp. zn.: S - JMK 51496/2015 OÚPSŘ Brno 23.6.2015 Veřejná vyhláška R

Více

OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, Šumná 149

OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, Šumná 149 OBECNÍ ÚŘAD ŠUMNÁ, STAVEBNÍ ÚŘAD, 671 02 Šumná 149 SPIS. ZN.: 1728/2012/JC Č.J.: 0067/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 14.1.2013 515 291 288 podatelna.ousumna@seznam.cz VÝZVA Obec Vranovská Ves, IČO

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 15348/2013 Sp. zn.: S-JMK 15348/2013 OÚPSŘ Brno 08.04.2013 V E Ř E J N Á V Y

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 114550/2012 Sp.zn.:S-JMK 114550/2012OÚPSŘ Brno 6.12.2012 V E Ř E J N Á V Y H

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 120582/2011 Sp. zn.: S-JMK 120582/2011 OÚPSŘ Brno 24.10.2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 128234/2013 Sp. zn.: S - JMK 128234/2013 OÚPSŘ Brno 02.01.2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 3318/2015 Č.j.: HOL-13686/2015/SÚ/RS Holešov, dne 31. srpna 2015 Oprávněná

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 80988/2013 Sp. zn.: S-JMK 80988/2013 OÚPSŘ Brno 30.08.2013 V E Ř E J N Á V Y

Více

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 26.02.2018 Č.J..: SU/72256-18/ 16782-2018/Drk

Více

Účastníkem řízení podle 27 odst. 1 správního řádu je SITULI a. s., IČO , Pod Dálnicí č. p. 469/12, Praha 4 Michle

Účastníkem řízení podle 27 odst. 1 správního řádu je SITULI a. s., IČO , Pod Dálnicí č. p. 469/12, Praha 4 Michle KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: PK-RR/5537/18 Spis. zn.: ZN/539/RR/18 Počet stran: 5 Počet příloh: Počet listů příloh: Vyřizuje: Mgr. Jaroslava

Více

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Vaše zn.: ze dne Č.j.: MUPO-2596/2019/SU/SVB Spis. zn.: SZ MUPO 3592/2018 Vyřizuje: Světlíková Beáta Telefon:

Více

č.j. DSH/9590/12 V Plzni dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

č.j. DSH/9590/12 V Plzni dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j. DSH/9590/12 V Plzni dne 19.09.2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Plzeňského kraje,

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo nám. 3/5, Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 4221/2011 SpZn. S-JMK 4221/2011/OÚPSŘ Brno 08.03.2011 Veřejná vyhláška Toto rozhodnutí

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. ROZHODNUTÍ č. 36/2018-2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. ROZHODNUTÍ č. 36/2018-2 Městský úřad Náchod Odbor výstavby a územního plánování Palachova 1303, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 621/2018/VÝST/Čt Čj.(Če.): MUNAC32194/2018 Vyřizuje: Ing. Michaela Čtvrtečková Tel./mobil: 491405417 E-mail:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j.: JMK 128096/2016 Sp.zn.: S - JMK 124940/2013 OÚPSŘ Brno 22.8.2016 V E Ř E J N Á V Y

Více

odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov

odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov MUBRP00A92GY MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední osoba: TEL.: E-MAIL: DATUM: MUBR 20666/2018 ST,ÚP/SD

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e-mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 1278/2017/OV/DŠ/2 11. srpna 2017 Spisový znak: 252.3 Skartační znak:

Více

ROZHODNUTÍ. Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu

ROZHODNUTÍ. Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: 2. 2. 1.2015 JID: 18216/2015/KUUK/Bar Číslo jednací: 496/UPS/2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Ústeckého kraje,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Více

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.01.2018 Č.J..: SU/67381-18/

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Vypraveno dne:... Počet listů příloh:0 Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Spisová značka: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Fax:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A OBECNÍ ÚŘAD BYŠICE Stavební úřad 277 32 Byšice, Tyršovo nám. 153 Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: TEL.: E-MAIL: SU/0655/2015 OUB-1562/2017/JF Ing. Jitka Frýdlová 315696773 stavebni@bysice.eu Byšice, dne 7.11.2017

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8020/2013/OÚPSŘ-330/Pa-11 10.01.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pačevová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo nám. 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo nám. 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 104740/2014 SpZn. S-JMK 104740/2014/OÚPSŘ Brno 04.11.2014 R O Z H O D N U T Í V e

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 8876/2013 Sp. zn.: S - JMK 8876/2013 OUPSŘ Brno 17.03.2013 R O Z H O D N U T

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: CHLNC-1681/18/OVŽP 209/2018-Men Chlumec nad Cidlinou, dne 21. května 2018

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 16.8.2017 spis.zn.:mero/8635/od/17

Více

ROZHODNUTÍ ODŮVODNĚNÍ. Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu

ROZHODNUTÍ ODŮVODNĚNÍ. Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: 17.12.2010 JID: 177208/2010/KUUK/Duch Číslo jednací: 260/UPS/2010-3 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Ústeckého kraje,

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-35733/2018 vagr DO-41452018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 5215/16 743/2016-Hol/3 Chlumec nad Cidlinou, dne 8. února 2017 Naše

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o d ě l e n í p o z e m k u. Spis.zn. Č.j.: 283/11-Mo 283/11-Mo. Vyřizuje: Tel.:

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o d ě l e n í p o z e m k u. Spis.zn. Č.j.: 283/11-Mo 283/11-Mo. Vyřizuje: Tel.: Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 283/11-Mo 283/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo nám. 3/5, Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 77156/2010 Sp.Zn. S-JMK 77176/2010/OÚPSŘ Brno 12.8.2010 R O Z H O D N U T Í V E Ř

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 113129/2011 Sp. zn.: S - JMK 113129/2011 OÚPSŘ Brno 27. 09. 2011 R O Z H O D

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 3317/2015 Č.j.: HOL-13685/2015/SÚ/RS Holešov, dne 14. září 2015 Oprávněná

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby stavební úřad. Vyrozumění o podaném odvolání

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby stavební úřad. Vyrozumění o podaném odvolání MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby stavební úřad Číslo jednací: Spisová značka: OV-ČJ/44565-18/KAB OV/64335-2017/KAB Oprávněná úřední osoba: Kalová Bohdana, Ing.

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 88871/2010 SpZn. S-JMK 88871/2010 OÚPSŘ Brno 18.08.2010 Veřejná vyhláška Toto rozhodnutí

Více

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE 394 22 Košetice 146 -------------------------------------------------------------------- Č.j. : ST1/2016/POV V Košeticích dne 9.9.2016 Stavebník: Obec Košetice, IČ 00248444, 394 22

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í G

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í G Č.j: MMJ/SÚ/1247/2011-3 JID: 56628/2011/MMJ Vyřizuje: Hana Vidláková E-mail: hana.vidlakova@jihlava-city.cz Telefon: 567 167 211 Jihlava, dne: 3.5.2011 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí Váš dopis značky/ze dne: /21.12.2016 Číslo jednací: OŽP-ČJ/106072-16/MOU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ Tel.: , FAX: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ Tel.: , FAX: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Spisový znak: MUS-785/2016-SU/Lun Číslo jednání: 3/2016 Oprávněná úředně osoba: Lunga Luděk

Více

Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení stavebního řádu

Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení stavebního řádu Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení stavebního řádu Město Holešov, IČ 00287172 Masarykova č.p.628 769 01 Holešov Číslo jednací: HOL-20083/2015/SÚ/RS Spisová zn.:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 51809/2013 Sp. zn.: S - JMK 51809/2013 OÚPSŘ Brno 09.05.2013 ROZHODNUTÍ Městský

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: OD-101497/2018-KATJA OD-22161/2018-KATJA

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

část E V Y H O D N O C E N Í S T A N O V I S E K D O T Č E N Ý C H O R G Á N Ů A K R A J S K É H O Ú Ř A D U uplatněných k návrhům

část E V Y H O D N O C E N Í S T A N O V I S E K D O T Č E N Ý C H O R G Á N Ů A K R A J S K É H O Ú Ř A D U uplatněných k návrhům V Y H O D N O C E N Í S T A N O V I S E K D O T Č E N Ý C H O R G Á N Ů A K R A J S K É H O Ú Ř A D U uplatněných k návrhům vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách uplatněných proti upravenému

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ ZS - 2018 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

ROZHODNUTÍ. O d ů v o d n ě n í

ROZHODNUTÍ. O d ů v o d n ě n í V Praze dne: 20.6.2011 Spisová značka: SZ 102715/2011/KUSK REG/Bou Č. j.: 123346/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. arch. Boušková/ 257 280 695 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje

Více

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2017/119862/STAV/SU/Bo Přerov, dne 13.11.2017 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Datum: 21. 07. 2017 JID: 120271/2017/KUUK Číslo jednací: 2945/DS/2016 Vyřizuje/linka: Ing. Lenka Chalupová/495 E-mail:

Více

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad tř. Masarykova 119, pracoviště tř. Masarykova 119, PSČ 698 01 Spis.značka: S-MVNM/23230/2017/SÚ Č.j.: MVNM/25334/2017 JID: MVNMX007GFMP Vyřizuje: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice VÁŠ DOPIS ZN.: Žádost o stanovení místní úpravy provozu ZE DNE: 23.07.2019 SPIS. ZN..: NAŠE

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, Zlín

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, Zlín Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-029918/2017/Chme Číslo jednací dokumentu: MMZL 071345/2017 Zlín, dne 31.5..2017

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 110324/2012 Sp. zn.: S - JMK 110324/2012 OUPSŘ Brno 9.11.2012 ROZHODNUTÍ Toto

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo nám. 3/5, Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 4259/2010 SpZn. S-JMK 4259/2010/OÚPSŘ Brno 10.2.2010 Adresáti dle rozdělovníku R O

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/4919/OST/17 Dvo V Rokycanech: 21.12.2017 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j.: SÚ/328/1802/2011/Če MUDr. Jozef Kovalčík vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Kristýna Kovalčíková tel.: 558 666 443 Ahepjukova 2802/13

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SU/7605-17/ 3618-2017/Hro

Více

Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne Č.j.: 9994/SÚ/12 Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Spisový znak: Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne Č.j.: 9994/SÚ/12 Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Spisový znak: Skartační znak: A/5 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 5.3.2015 spis.zn.:mero/2393/od/15

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j. JMK 136251/2014 Sp.Zn. S-JMK 136251/2014/OÚPSŘ Brno 31.3.2015 R O Z H O D N U T Í V E

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0457/13/Kr/roz Zliv, dne 5.8.2013 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více