Udržitelné hospodaření v lesích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udržitelné hospodaření v lesích"

Transkript

1 Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati Zlín

2 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné hospoda ení v lesích Seminá Regionální rozvojové agentury Východní Moravy Trvale udržitelné obhospoda ování les obhospoda ování lesních zdroj a lesní p dy takovým zp sobem, který odpovídá sociálním, ekonomickým, ekologickým, kulturním a duchovním pot ebám sou asných i budoucích generací uplatn ní principu trvale udržitelného hospoda ení pak znamená využívání les takovým zp sobem a v takovém rozsahu, že jejich stabilita, druhová rozmanitost, produk ní schopnost, regenera ní kapacita, vitalita a schopnost plnit všechny užite né funkce lesa z stanou trvale zabezpe eny Sm ry trvale udržitelného hospoda ení v lesích omezování antropogenních vn jších vliv, ochrana r stového prost edí lesa (biotopu), záchrana a reprodukce genofondu lesních d evin, revitalizace poškozených a ch adnoucích les, dotvá ení struktury sou asných lesních porost, obnovní t žba a obnova lesa, zvýšení druhové diverzity les, p ednostní uplat ování p irozené obnovy lesa, integrovaná ochrana les, dosažení trvalé vyváženosti všech funkcí les, Sm ry trvale udržitelného hospoda ení v lesích hospodá ská úprava a kontrola trvalosti hospoda ení, založení ekologické sít vzorových p írod blízkých porost, územní systém ekologické stability krajiny, lesním ekosystém m p im ený stav zv e, strategie procesu dlouhodobé adaptace les na klimatické zm ny, uplat ování šet ivých technologií p i práci v lese, využívání d eva a ostatních produkt lesa. Lesní hospodá ství Problematika lesního hospodá ství je v eské republice upravena zákonem. 289/1995 Sb., o lesích. Les je porost d evin, v n mž je vyvinuto stromové patro. Chápeme ho jako velmi složitý lesní ekosystém, tvo ený složkou rostlinnou (fytocenóza), živo išnou (zoocenóza) a abiotickým prost edím (biotopem). Dle obecn p ijímané lesnické definice se za les považuje porost, v n mž stromy dosahují výšky alespo 5 m a zápoje korun alespo 25 %. Lesnatost v R je 33,4 % Hlavní d eviny: smrk 53,2 % borovice 17,3 % mod ín 3,9 % dub 6,5 % buk 6,5 % b íza 2,9 % ostatní listnaté d eviny 7,5 % ostatní jehli naté d eviny 2,2 % zde zde 1

3 14:59 LHP a LHO P írodní t íd ní les, kategorizace les Nástroj vlastníka lesa jako pom cka k hospoda ení. LHP pro všechny právnické osoby, které nakládají se státními lesy pro ostatní právnické a fyzické osoby vlastnící více než 50 ha lesa v obvodu územní p sobnosti schvalujícího orgánu státní správy les zpracování LHP mohou zadat i právnické a fyzické osoby, které vlastní mén než 50 ha lesa náklady na LHP hradí vlastník (státní dotace na LHP v digitální podob 350 K /1ha) hospodá ská kniha, textová ást, lesnické mapy LHO pro všechny lesy ve vlastnictví fyzických a právnických osob o vým e menší než 50 ha jejich vypracování zadává orgán státní správy les a náklady hradí stát Les p irozený Les p írodní Les druhotný Les kulturní les s p vodními d evinami, jehož struktura a vzájemný pom r d evin byl lov kem pon kud pozm n n, ale jen do té míry, že nebyly narušeny jeho autoregula ní schopnosti. lesní ekosystém vzniklý p irozeným vývojem bez zásahu lov ka les vzniklý po vyt žení nebo po p írodní katastrof na míst p vodního p írodního lesa, a to bu p irozenou obnovou nebo zalesn ním. Jeho druhová struktura je odlišná od struktury p vodního lesa. les siln ovlivn ný hospodá skými zásahy a asto i zám nou autochtonních d evin, nebo jejich áste ného zastoupení d evinami jiného p vodu, jako jsou d eviny alochtonní, nep vodní, kulturní, cizích ekotyp apod. P írodní t íd ní les, kategorizace les P írodní t íd ní les, kategorizace les Les p írod blízký Les p írod vzdálený les, který se p i absenci lidských zásah spontánn vyvíjí k vývojov vysp lejším formám. Má polop írodní druhovou skladbu a sekundární strukturu. Je relativn rezistentní. les, který se p i absenci lidských zásah postupn rozpadá a v p ípad spontánního vývoje je postupn nahrazován lesem lépe p izp sobeným stanovišti a schopn jším odolávat vn jším faktor m. Má um lou strukturu a kombinaci spontánních druh a je ekologicky labilní. Les p ípravný Les p echodný Les záv re ný Dynamika p írodního lesa forma druhotného lesa vznikající sekundární sukcesí po katastrofickém nebo zám rném zániku p vodního lesa. P irozená sukcese d evin je charakterizována postupným ší ením sv tlomilných d evin (osika, b íza, topol, borovice atd.) forma druhotného lesa nastupující po lese p ípravném s charakteristickou druhovou strukturou, ve které jsou zastoupeny jak d eviny p ípravného lesa, tak i d eviny záv re ného lesa (jedle, buk, smrk atd.) záv re ná forma, pop. záv re né vývojové stadium p írodního lesa klimaxového typu, jehož druhová struktura je v souladu s danými vlastnostmi edafotopu (klimatický nebo edafický klimax). Je to les ustálený, vrcholový. P írodní t íd ní les, kategorizace les P írodní t íd ní les, kategorizace les Kategorizace les systém len ní les podle jejich funk ního poslání Lesy zvláštního ur ení - pln ní mimoproduk ních funkcí lesa je nad azeno funkcím produk ním Lesy hospodá ské Lesy ochranné - primární funkcí je produkce d íví - s posláním zajiš ovat funk ními efekty ochranu exponovaných p írodních lokalit - mají významnou ekologickou funkci - mimoproduk ní funkce je funkcí výlu nou a) lesy na mimo ádn nep íznivých stanovištích b) vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace a lesy na exponovaných h ebenech c) lesy v kle ovém vegeta ním stupni a) v pásmech hygienické ochrany vodních zdroj I. stupn b) v ochranných pásmech zdroj p írodních lé ivých a stolních minerálních vod c) na území NP a NPR a) v prvních zónách CHKO a lesy v PR a PP b) láze ské c) p ím stské a další lesy se zvýšenou rekrea ní funkcí d) sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce e) Se zvýšenou funkcí p doochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou f) Pot ebné prozachování biologické r znorodosti g) v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích h) v nichž jiný d ležitý ve ejný zájem vyžaduje odlišný zp sob hospoda ení 2

4 14:59 Výstavba porostu Výstavba porostu Porost lesní V komplexním pojetí p stování lesa je to základní r stov a vývojov vymezená ást lesního ekosystému s jednotlivými jeho složkami (d evinnými, bylinnými, p dními, hydrologickými, vzdušnými i živo išnými) V taxa ním pojetí je porost lesní základní jednotkou prostorového rozd lení lesa, a proto slouží k plánování, realizaci a evidenci hospodá ských opat ení Skladba d evinná vý et druh d evin a jejich zastoupení ve skladb porostu Listnaté x jehli naté x smíšené lesy Hlavní d eviny > 30 % P imíšené d eviny % Vtroušené d eviny < 10 % Skladba v ková skladba porostu charakterizovaná v kovým len ním rozdíly v ku strom jednoho nebo více druh d evin, které tvo í porost V kové stupn nebo t ídy (v kové rozp tí 10 nebo 20 let) Porosty stejnov ké x r znov ké Skladba prostorová skladba porostu posuzovaná ve sm ru horizontálním a vertikálním Hustota porostu, zakmen ní a zápoj Tvorba jednoho nebo více porostních pater Výstavba porostu Výstavba porostu Hustota porostu Zakmen ní porostu Zápoj je definována po tem strom na jednotku plochy taxa ní veli ina sloužící k výpo tu zásob d eva v porostu nebo pr m rných ro ních p ír stk d eva na základ údaj vyhodnocených z výnosových tabulek vzájemný dotyk a prolínání v tví strom (p ehoustlý, dokonalý, uvoln ný, p erušený) Porostní patro soubor rostlin v lesním porostu, které dosahují stejného nebo podobného výškového vzr stu Stromové patro > 3 m Ke ové patro 1 3 m Bylinné patro < 1 m P ízemní patro Smíšení d evin druh a forma vzájemného uspo ádání d evin ve smíšeném porostu Smíšení jednotlivé Smíšení hlou kové (nejvýš 0,1 ha) Smíšení skupinkové (0,01 0,2 ha) Smíšení skupinové (0,2 0,5 ha) Smíšení etážové Smíšení pásové Smíšení adové Porost v dynamice lesa R stová fáze lesa Vývojová fáze lesa rozdílné dlouhotrvající úseky života p írodního lesa Stadium dor stání Stadium optima Stadium rozpadu - p evládající zastoupení strom ve výstavb st ední nebo spodní vrstvy - vysoký stupe zápoje - vysoká vitalita strom - nepatrná mortalita strom horní vrstvy - les dosahuje maximální zásoby hroubí - malý po et strom na plošné jednotce - ztráta patrovitosti - citeln zvýšená mortalita nejsiln jších strom - zásoba hroubí zna n klesá - prostorová struktura je velmi nepravidelná Období vytvá ení porostu Nálet Nárost vznik p írodním nasemen ním, biologicky nezabezpe ené semená ky až po jedince do 0,5 m (kultura založená) p irozená obnova, r stov zabezpe ení jedinci o st ední porostní výšce 0,6 1,3 m (kultura odrostlá) Mlazina porostní výška v tší než 1,3 m a vý etní tlouš ka do 5 cm Období vyspívání porostu Ty kovina Ty ovina Kmenovina nastávající Kmenovina vysp lá porost 2. až 4. v kového stupn se st ední vý etní tlouš kou v rozp tí 6 až 12 cm st ední vý etní tlouš ka 13 až 19 cm lesní porost dosahující st ední vý etní tlouš ky 20 cm a v ku let r stov ustálený lesní porost s významným hodnotovým p ír stem, dosahuje st ední vý etní tlouš ky nad 36 cm a v ku nad 80 let 3

5 14:59 D evina a strom ve výstavb a funkci porostu R stové postavení stromu D evina autochtonní x d evina alochtonní x d evina introdukovaná D evina hlavní (základní) D evina p imíšená D evina vtroušená D evina cílová D evina ekonomická D evina hospodá ská D evina vedlejší D evina pomocná D evina meliora ní D evina p ípravná (pionýrská) D evina výchovná D evina náhradní P edr stavost Strom p edr stavý Strom úrov ový Strom vr stavý Strom podúrov ový Strom ustupující Strom potla ený jev, p i kterém stromy rostoucí ve vzájemn blízkém životním prostoru m ní b hem ur ité doby své za azení ve výškovém po adí. Netvárnosti stromu Výmladnost Tvar stromu Netvárnost kmene celkový vzhled stromu (habitus), který závisí na tvaru kmene a uspo ádání koruny. tvarová vada kmen (strom ), která se projevuje odchylkou kmene od pr b žné osy v jedné nebo více rovinách. P edrostlík (nadúrov ový, tvarov nevhodný strom) Obrostlík (tvarov nevhodný úrov ový strom) Kmen dvoják (u jehli nan vzniká poškozením vrcholu, buk, jasan projev d di nosti) Kmen rozsochatý (kmen d lící se do v tšího po tu ramen) Kmen bajonetový (zni ený vrchol je nahrazen jedním z bo ních prýt ) Kmen svícnový (koruna rozv tvená do více silných ramen ve tvaru svícnu) Kmen šavlovitý (zejména v horách na prudkých svazích, prohnutí v dolní ásti kmene) Kmen spádný (siln sbíhavý kmen s nízkým štíhlostním kvocientem) Výmladnost schopnost d evin vytvá et prýty z adventních, pop. spících pupen r zného p vodu na kmenu, pa ezu, v tvi a ko enu Výmladek pa ezový (výmladkový les) Výmladek ko enový (nap. akát) Výmladek kmenový (z hospodá ského hlediska zpravidla nevhodné) Zavl ování obr stání kmene vlky, tj. vytvá ení sekundární koruny stromu z kmenových výmladk. Je bu projevem regenerace stromu (jedle) nebo d sledkem nadm rného osv tlení kmene (dub) P stební výb r P stební zásah Vyhledávání a rozlišování strom podle jejich vlastností za ú elem zlepšení skladby porostu v souladu s p stebními zám ry. Výb r kladný (vyhledávají se stromy dobrých vlastností, které se stávají p edm tem výchovné pé e) Výb r záporný (výb r zdravotní) Výb r zralostní Výb r jednotlivý (individuální) Výb r schematický (nep ihlíží se k vlastnostem jednotlivých strom, ale pouze k jejich rozmíst ní, nap. adový, pruhový, geometrický) Výb r kombinovaný (použití dvou zp sob výb r nap. kladný a záporný) P stební opat ení za ú elem ovlivn ní r stových a jakostních vlastností strom a porost. Zásah výchovný (p stební opat ení za ú elem ovlivn ní r stových a jakostních vlastností strom a porost ) Druh zásahu (podle korunové vrstvy, do které je výchovný zásah zam en podúrov ový, úrov ový, neutrální) Intenzita zásahu (množství t žených strom vzhledem k množství strom p ed zásahem) Interval zásahu (období mezi dv ma po sob se opakujícími zásahy) Naléhavost (d ležitost) zásahu (v asný, opožd ný, p ed asný) 4

6 14:59 Pé e o porosty Tvary lesa P stební a ochranná opat ení od založení, pop. zajišt ní porostu až po jeho obnovu. Metoda výchovná (p stební technologie výchovy porost od prvého výchovného zásahu po ínaje až do po átku obnovy) Zpev ování porostu (ucelený soubor p stebních opat ení pro zvýšení odolnosti proti p sobení abiotických initel, tj. bo ivého v tru, sn hu a imisí a tím i zvýšení ekologické stability lesa) Obnova lesa (proces nahrazování stávajícího, zpravidla dosp lého lesa novým pokolením lesních d evin( Obnova p irozená - Obnova clonná Obnova um lá - Obnova holose ná - Obnova okrajová Les semenný (vysokokmenný, vysoký) ze semene bu síjí, um lou sadbou i p irozenou obnovou Les výmladkový (nízký), pa ezina výmladky pa ezové, pop. i ko enové Les sdružený Spodní etáž tvo ena lesem výmladkovým, horní etáž stromovým inventá em semenného p vodu Charakteristika funkcí les Funkce les produk ní (poskytování materiálních, na trhu uplatnitelných hodnot d evo, funkce myslivosti, lesní plody atd.) Funkce les mimoproduk ní (soubor funk ních efekt les mimo produkci statk, poskytující ve ejný užitek p i p ímém nebo nep ímém využívání ve spole enské praxi) Funkce les ekologická (funk ní ú inky les ovliv ující pozitivn prost edí živých organism v nejširším smyslu, jindy p edevším vliv lesních porost na porostní prost edí a na prost edí v dosahu jejich bezprost edního vlivu v okolí) Funkce les klimatická Funkce les hydrická Funkce les p doochraná Funkce les environmentální (funk ní ú inky les v užším smyslu na životní prost edí lov ka, v širším smyslu na prost edí krajinné p írodní i životní) Funkce les zdravotní Funkce les rekrea ní Funkce les hygienická Funkce les lé ebná Funkce les estetická zp t zp t 5

7 Seznámení s NIL Seznámení s NIL Obsah prezentace Charakteristika NIL(Národní Inventarizace Lesů) 1 Projekt NIL poskytuje objektivní informace o stavu lesa 2 Využívá především vlastními silami(nezávisle) pořízená data 3 Výstupem jsou odhady předem definovaných parametrů (dokument výstupů NIL2) 4 Odhady jsou standartně poskytovány do úrovně NUTS3 5 Nejistota(nepřesnost) výsledků je vyjádřena formou intervalových odhadů 1 Seznámení s NIL 2 ve světě Projekt NIL1 3 Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 4 Shrnutíazávěr Shrnutí obsahu prezentace Závěr 5 Seznámení s NIL Seznámení s NIL Seznámení s NIL Seznámení s NIL Charakteristika NIL(Národní Inventarizace Lesů) 1 Projekt NIL poskytuje objektivní informace o stavu lesa 2 Využívá především vlastními silami(nezávisle) pořízená data 3 Výstupem jsou odhady předem definovaných parametrů (dokument výstupů NIL2) 4 Odhady jsou standartně poskytovány do úrovně NUTS3 5 Nejistota(nepřesnost) výsledků je vyjádřena formou intervalových odhadů Charakteristika NIL(Národní Inventarizace Lesů) 1 Projekt NIL poskytuje objektivní informace o stavu lesa 2 Využívá především vlastními silami(nezávisle) pořízená data 3 Výstupem jsou odhady předem definovaných parametrů (dokument výstupů NIL2) 4 Odhady jsou standartně poskytovány do úrovně NUTS3 5 Nejistota(nepřesnost) výsledků je vyjádřena formou intervalových odhadů Seznámení s NIL Seznámení s NIL Seznámení s NIL Seznámení s NIL Charakteristika NIL(Národní Inventarizace Lesů) 1 Projekt NIL poskytuje objektivní informace o stavu lesa 2 Využívá především vlastními silami(nezávisle) pořízená data 3 Výstupem jsou odhady předem definovaných parametrů (dokument výstupů NIL2) 4 Odhady jsou standartně poskytovány do úrovně NUTS3 5 Nejistota(nepřesnost) výsledků je vyjádřena formou intervalových odhadů Charakteristika NIL(Národní Inventarizace Lesů) 1 Projekt NIL poskytuje objektivní informace o stavu lesa 2 Využívá především vlastními silami(nezávisle) pořízená data 3 Výstupem jsou odhady předem definovaných parametrů (dokument výstupů NIL2) 4 Odhady jsou standartně poskytovány do úrovně NUTS3 5 Nejistota(nepřesnost) výsledků je vyjádřena formou intervalových odhadů

8 ve světě Projekt NIL1 ve světě Projekt NIL1 ve světě ve světě 1 V 19 století byla hlavní metodou zjištění stavu lesa(zásob) kompletní enumerace(např. průměrkování naplno) 2 Rok 1830, Švédsko(Israel af Stroem)- první inventarizace lesa s použitím výběrového postupu(na menším území) 3 Výběrová šetření byla v lesnictví prakticky zavedena o několik desetiletí dřívě, než byly položeny matematické základy těchto metod( ) 4 Rok1921,Finsko(YrjoeIlvessalo)-prvníNILveFinsku adefaktoivesvětě 5 Od padesátých let mohutný vývoj v oblasti statistických metod(objektivní vyjádření nejistoty odhadu) 1 V 19 století byla hlavní metodou zjištění stavu lesa(zásob) kompletní enumerace(např. průměrkování naplno) 2 Rok 1830, Švédsko(Israel af Stroem)- první inventarizace lesa s použitím výběrového postupu(na menším území) 3 Výběrová šetření byla v lesnictví prakticky zavedena o několik desetiletí dřívě, než byly položeny matematické základy těchto metod( ) 4 Rok1921,Finsko(YrjoeIlvessalo)-prvníNILveFinsku adefaktoivesvětě 5 Od padesátých let mohutný vývoj v oblasti statistických metod(objektivní vyjádření nejistoty odhadu) ve světě Projekt NIL1 ve světě Projekt NIL1 ve světě ve světě 1 V 19 století byla hlavní metodou zjištění stavu lesa(zásob) kompletní enumerace(např. průměrkování naplno) 2 Rok 1830, Švédsko(Israel af Stroem)- první inventarizace lesa s použitím výběrového postupu(na menším území) 3 Výběrová šetření byla v lesnictví prakticky zavedena o několik desetiletí dřívě, než byly položeny matematické základy těchto metod( ) 4 Rok1921,Finsko(YrjoeIlvessalo)-prvníNILveFinsku adefaktoivesvětě 5 Od padesátých let mohutný vývoj v oblasti statistických metod(objektivní vyjádření nejistoty odhadu) 1 V 19 století byla hlavní metodou zjištění stavu lesa(zásob) kompletní enumerace(např. průměrkování naplno) 2 Rok 1830, Švédsko(Israel af Stroem)- první inventarizace lesa s použitím výběrového postupu(na menším území) 3 Výběrová šetření byla v lesnictví prakticky zavedena o několik desetiletí dřívě, než byly položeny matematické základy těchto metod( ) 4 Rok1921,Finsko(YrjoeIlvessalo)-prvníNILveFinsku adefaktoivesvětě 5 Od padesátých let mohutný vývoj v oblasti statistických metod(objektivní vyjádření nejistoty odhadu) Počátky NIL ve vybraných zemích ve světě Projekt NIL1 ve světě ve světě Projekt NIL1 1 Skandinávie USA Kanada Francie Rakousko Švýcarsko Itálie Německo Česká republika- 2001(1950) 10 Slovensko- 2005(1950) 1 V 19 století byla hlavní metodou zjištění stavu lesa(zásob) kompletní enumerace(např. průměrkování naplno) 2 Rok 1830, Švédsko(Israel af Stroem)- první inventarizace lesa s použitím výběrového postupu(na menším území) 3 Výběrová šetření byla v lesnictví prakticky zavedena o několik desetiletí dřívě, než byly položeny matematické základy těchto metod( ) 4 Rok1921,Finsko(YrjoeIlvessalo)-prvníNILveFinsku adefaktoivesvětě 5 Od padesátých let mohutný vývoj v oblasti statistických metod(objektivní vyjádření nejistoty odhadu)

9 ve světě Projekt NIL1 ve světě Projekt NIL1 1 Prvníinventarizacevroce1950,dalšívletech1960a Odroku1979každoročníSLHP 3 Před NIL1 vycházely všechny inventarizace z praxe LHP 4 V období provedena NIL1 1 Prvníinventarizacevroce1950,dalšívletech1960a Odroku1979každoročníSLHP 3 Před NIL1 vycházely všechny inventarizace z praxe LHP 4 V období provedena NIL1 Základní údaje o projektu NIL1 ve světě Projekt NIL1 ve světě Projekt NIL1 1 Realizace na základě Nařízení vlády č. 193/2000 Sb. 2 Metodiku sběru dat navrhl IFER 3 Sběr dat( ) a vyhodnocení provedl ÚHÚL 4 Výsledky publikovány v roce 2005(kniha, 5 Metodický přístup je striktně statistický 6 Výstupy charakteru HÚL doplňují údaje o zdravotním stavu lesa, socioekonomické a environmentální informace 1 Prvníinventarizacevroce1950,dalšívletech1960a Odroku1979každoročníSLHP 3 Před NIL1 vycházely všechny inventarizace z praxe LHP 4 V období provedena NIL1 Základní údaje o projektu NIL1 ve světě Projekt NIL1 ve světě Projekt NIL1 1 Realizace na základě Nařízení vlády č. 193/2000 Sb. 2 Metodiku sběru dat navrhl IFER 3 Sběr dat( ) a vyhodnocení provedl ÚHÚL 4 Výsledky publikovány v roce 2005(kniha, 5 Metodický přístup je striktně statistický 6 Výstupy charakteru HÚL doplňují údaje o zdravotním stavu lesa, socioekonomické a environmentální informace 1 Prvníinventarizacevroce1950,dalšívletech1960a Odroku1979každoročníSLHP 3 Před NIL1 vycházely všechny inventarizace z praxe LHP 4 V období provedena NIL1

10 Základní údaje o projektu NIL1 ve světě Projekt NIL1 Základní údaje o projektu NIL1 ve světě Projekt NIL1 1 Realizace na základě Nařízení vlády č. 193/2000 Sb. 2 Metodiku sběru dat navrhl IFER 3 Sběr dat( ) a vyhodnocení provedl ÚHÚL 4 Výsledky publikovány v roce 2005(kniha, 5 Metodický přístup je striktně statistický 6 Výstupy charakteru HÚL doplňují údaje o zdravotním stavu lesa, socioekonomické a environmentální informace 1 Realizace na základě Nařízení vlády č. 193/2000 Sb. 2 Metodiku sběru dat navrhl IFER 3 Sběr dat( ) a vyhodnocení provedl ÚHÚL 4 Výsledky publikovány v roce 2005(kniha, 5 Metodický přístup je striktně statistický 6 Výstupy charakteru HÚL doplňují údaje o zdravotním stavu lesa, socioekonomické a environmentální informace Nejdiskutovanější výsledek NIL1 ve světě Projekt NIL1 Základní údaje o projektu NIL1 ve světě Projekt NIL1 1 Realizace na základě Nařízení vlády č. 193/2000 Sb. 2 Metodiku sběru dat navrhl IFER? 3 Sběr dat( ) a vyhodnocení provedl ÚHÚL 4 Výsledky publikovány v roce 2005(kniha, 5 Metodický přístup je striktně statistický 6 Výstupy charakteru HÚL doplňují údaje o zdravotním stavu lesa, socioekonomické a environmentální informace Nejdiskutovanější výsledek NIL1 ve světě Projekt NIL1 Základní údaje o projektu NIL1 ve světě Projekt NIL1 1 Zjištěnastředníhektarovázásobahroubí332.7±3.5m 3 /ha 2 Hodnotao33%vyššínež250.5m 3 /hadlezprávyostavu lesa a lesního hospodářství( Zelená zpráva MZe ) 3 CelkovázásobahroubívČRodhadnutana mil.m 3 4 Metodika byla podrobena několika oponentním posouzením 5 Obhajoba výsledků byla úspěšná 6 Závěry NIL1 nebyly nijak zpochybněny 1 Realizace na základě Nařízení vlády č. 193/2000 Sb. 2 Metodiku sběru dat navrhl IFER 3 Sběr dat( ) a vyhodnocení provedl ÚHÚL 4 Výsledky publikovány v roce 2005(kniha, 5 Metodický přístup je striktně statistický 6 Výstupy charakteru HÚL doplňují údaje o zdravotním stavu lesa, socioekonomické a environmentální informace

11 Nejdiskutovanější výsledek NIL1 ve světě Projekt NIL1 Nejdiskutovanější výsledek NIL1 ve světě Projekt NIL1 1 Zjištěnastředníhektarovázásobahroubí332.7±3.5m 3 /ha 2 Hodnotao33%vyššínež250.5m 3 /hadlezprávyostavu lesa a lesního hospodářství( Zelená zpráva MZe ) 3 CelkovázásobahroubívČRodhadnutana mil.m 3 4 Metodika byla podrobena několika oponentním posouzením 5 Obhajoba výsledků byla úspěšná 6 Závěry NIL1 nebyly nijak zpochybněny 1 Zjištěnastředníhektarovázásobahroubí332.7±3.5m 3 /ha 2 Hodnotao33%vyššínež250.5m 3 /hadlezprávyostavu lesa a lesního hospodářství( Zelená zpráva MZe ) 3 CelkovázásobahroubívČRodhadnutana mil.m 3 4 Metodika byla podrobena několika oponentním posouzením 5 Obhajoba výsledků byla úspěšná 6 Závěry NIL1 nebyly nijak zpochybněny Nejdiskutovanější výsledek NIL1 ve světě Projekt NIL1 Nejdiskutovanější výsledek NIL1 ve světě Projekt NIL1 1 Zjištěnastředníhektarovázásobahroubí332.7±3.5m 3 /ha 2 Hodnotao33%vyššínež250.5m 3 /hadlezprávyostavu lesa a lesního hospodářství( Zelená zpráva MZe ) 3 CelkovázásobahroubívČRodhadnutana mil.m 3 4 Metodika byla podrobena několika oponentním posouzením 5 Obhajoba výsledků byla úspěšná 6 Závěry NIL1 nebyly nijak zpochybněny 1 Zjištěnastředníhektarovázásobahroubí332.7±3.5m 3 /ha 2 Hodnotao33%vyššínež250.5m 3 /hadlezprávyostavu lesa a lesního hospodářství( Zelená zpráva MZe ) 3 CelkovázásobahroubívČRodhadnutana mil.m 3 4 Metodika byla podrobena několika oponentním posouzením 5 Obhajoba výsledků byla úspěšná 6 Závěry NIL1 nebyly nijak zpochybněny Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 Nejdiskutovanější výsledek NIL1 ve světě Projekt NIL1 1 Realizace na základě Nařízení vlády č. 247/2009 Sb. 2 NIL2 garantuje a v plném rozsahu realizuje ÚHÚL 3 Sběr dat , publikace výsledků v roce Navrženy metodické úpravy s cílem poskytnutí přesnějších výsledků pro menší územní celky 5 Zavedena technologie fotogrammetrického hodnocení v zahuštěné inventarizační síti 6 Nově navržená inventarizační síť vyhovuje kontinuální inventarizace v pětiletém cyklu(po roce 2015) 1 Zjištěnastředníhektarovázásobahroubí332.7±3.5m 3 /ha 2 Hodnotao33%vyššínež250.5m 3 /hadlezprávyostavu lesa a lesního hospodářství( Zelená zpráva MZe ) 3 CelkovázásobahroubívČRodhadnutana mil.m 3 4 Metodika byla podrobena několika oponentním posouzením 5 Obhajoba výsledků byla úspěšná 6 Závěry NIL1 nebyly nijak zpochybněny

12 Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 1 Realizace na základě Nařízení vlády č. 247/2009 Sb. 2 NIL2 garantuje a v plném rozsahu realizuje ÚHÚL 3 Sběr dat , publikace výsledků v roce Navrženy metodické úpravy s cílem poskytnutí přesnějších výsledků pro menší územní celky 5 Zavedena technologie fotogrammetrického hodnocení v zahuštěné inventarizační síti 6 Nově navržená inventarizační síť vyhovuje kontinuální inventarizace v pětiletém cyklu(po roce 2015) 1 Realizace na základě Nařízení vlády č. 247/2009 Sb. 2 NIL2 garantuje a v plném rozsahu realizuje ÚHÚL 3 Sběr dat , publikace výsledků v roce Navrženy metodické úpravy s cílem poskytnutí přesnějších výsledků pro menší územní celky 5 Zavedena technologie fotogrammetrického hodnocení v zahuštěné inventarizační síti 6 Nově navržená inventarizační síť vyhovuje kontinuální inventarizace v pětiletém cyklu(po roce 2015) Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 1 Realizace na základě Nařízení vlády č. 247/2009 Sb. 2 NIL2 garantuje a v plném rozsahu realizuje ÚHÚL 3 Sběr dat , publikace výsledků v roce Navrženy metodické úpravy s cílem poskytnutí přesnějších výsledků pro menší územní celky 5 Zavedena technologie fotogrammetrického hodnocení v zahuštěné inventarizační síti 6 Nově navržená inventarizační síť vyhovuje kontinuální inventarizace v pětiletém cyklu(po roce 2015) 1 Realizace na základě Nařízení vlády č. 247/2009 Sb. 2 NIL2 garantuje a v plném rozsahu realizuje ÚHÚL 3 Sběr dat , publikace výsledků v roce Navrženy metodické úpravy s cílem poskytnutí přesnějších výsledků pro menší územní celky 5 Zavedena technologie fotogrammetrického hodnocení v zahuštěné inventarizační síti 6 Nově navržená inventarizační síť vyhovuje kontinuální inventarizace v pětiletém cyklu(po roce 2015) Kvalita informací poskytovaných NIL2 Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 1 Realizace na základě Nařízení vlády č. 247/2009 Sb. 1 Zapojení pomocných zdrojů informací vede k vyšší přesnosti 2 Zpřesnění odhadů pro menší územní celky a/nebo pro pro atributové domény(např. zásoba po věkových stupních) 3 Standardizace definic klíčových parametrů dle doporučení ENFIN- porovnatelnost s jinými zeměmi 2 NIL2 garantuje a v plném rozsahu realizuje ÚHÚL 3 Sběr dat , publikace výsledků v roce Navrženy metodické úpravy s cílem poskytnutí přesnějších výsledků pro menší územní celky 5 Zavedena technologie fotogrammetrického hodnocení v zahuštěné inventarizační síti 6 Nově navržená inventarizační síť vyhovuje kontinuální inventarizace v pětiletém cyklu(po roce 2015)

13 Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 Komponenty změny lesnatosti mezi stavem NIL1 a v roce 2010(pilotní projekt NIL2 v PLO36) Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 Rozšířený záběr informací poskytovaných NIL2 1 Opakování šetření v síti NIL1 umožní vyhodnocení změny cílových parametrů a jejich komponent 2 Větší důraz na environmentální charakteristiky lesního prostředí(typologie, pedologie, mrtvé dříví) 3 Informace o porostech dřevin mimo kategorii Les(výjma kategorie OWL pouze fotogrammetrické šetření) 4 Strukturní a diverzitní charakteristika krajiny jako celku (pouze fotogrammetrické šetření) Personální zajištění Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 Rozšířený záběr informací poskytovaných NIL2 1 Opakování šetření v síti NIL1 umožní vyhodnocení změny cílových parametrů a jejich komponent 2 Větší důraz na environmentální charakteristiky lesního prostředí(typologie, pedologie, mrtvé dříví) 3 Informace o porostech dřevin mimo kategorii Les(výjma kategorie OWL pouze fotogrammetrické šetření) 4 Strukturní a diverzitní charakteristika krajiny jako celku (pouze fotogrammetrické šetření) Prostorový a časový rámec sběru dat Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 Komponenty změny zásoby hroubí mezi stavem NIL1 avroce2010(pilotníprojektnil2vplo36) 1 Sběr dat probíhá v časových podsítích, které v každém půlroce(sezóně) pokrývají celé území ČR 2 Fotogrammetrické šetření na inventarizačních bodech probíhá v16krátzahuštěnésíti 3 Po ukončení sběru dat bude výsledná hustota inventarizačních plochpozemníhošetření0.25plochy/km 2 (síťnil2vroce 2015)resp.0.5plochy/km 2 (síťnil1vroce2014) 4 Cílová hustota inventarizačních ploch FTGM šetření bude 4plochy/km 2 (síťnil2vroce2015)resp.0.5plochy/km 2 (síťnil1vroce2014)

14 Schematický postup prací Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 Prostorový a časový rámec sběru dat Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 1 Sběr dat probíhá v časových podsítích, které v každém půlroce(sezóně) pokrývají celé území ČR 2 Fotogrammetrické šetření na inventarizačních bodech probíhá v16krátzahuštěnésíti 3 Po ukončení sběru dat bude výsledná hustota inventarizačních plochpozemníhošetření0.25plochy/km 2 (síťnil2vroce 2015)resp.0.5plochy/km 2 (síťnil1vroce2014) 4 Cílová hustota inventarizačních ploch FTGM šetření bude 4plochy/km 2 (síťnil2vroce2015)resp.0.5plochy/km 2 (síťnil1vroce2014) Zhodnocení současného stavu Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 Prostorový a časový rámec sběru dat Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 1 Definovány a oddiskutovány cílové parametry 2 Připravena veškerá technologie pro sběr dat 3 Úspěšněprovedensběrdatvobousezónáchroku Zahájensběrdatvprvnísezóněroku2012(od5.března) 5 Probíhají práce na prohloubení kontrolních mechanizmů a na připravě technologie zpracování a prezentace výstupů NIL2 6 Paralelně probíhá zpracování dendrometrických modelů(vazba na projekt pokácených vzorníků) 1 Sběr dat probíhá v časových podsítích, které v každém půlroce(sezóně) pokrývají celé území ČR 2 Fotogrammetrické šetření na inventarizačních bodech probíhá v16krátzahuštěnésíti 3 Po ukončení sběru dat bude výsledná hustota inventarizačních plochpozemníhošetření0.25plochy/km 2 (síťnil2vroce 2015)resp.0.5plochy/km 2 (síťnil1vroce2014) 4 Cílová hustota inventarizačních ploch FTGM šetření bude 4plochy/km 2 (síťnil2vroce2015)resp.0.5plochy/km 2 (síťnil1vroce2014) Zhodnocení současného stavu Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 Prostorový a časový rámec sběru dat Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 1 Definovány a oddiskutovány cílové parametry 2 Připravena veškerá technologie pro sběr dat 3 Úspěšněprovedensběrdatvobousezónáchroku Zahájensběrdatvprvnísezóněroku2012(od5.března) 5 Probíhají práce na prohloubení kontrolních mechanizmů a na připravě technologie zpracování a prezentace výstupů NIL2 6 Paralelně probíhá zpracování dendrometrických modelů(vazba na projekt pokácených vzorníků) 1 Sběr dat probíhá v časových podsítích, které v každém půlroce(sezóně) pokrývají celé území ČR 2 Fotogrammetrické šetření na inventarizačních bodech probíhá v16krátzahuštěnésíti 3 Po ukončení sběru dat bude výsledná hustota inventarizačních plochpozemníhošetření0.25plochy/km 2 (síťnil2vroce 2015)resp.0.5plochy/km 2 (síťnil1vroce2014) 4 Cílová hustota inventarizačních ploch FTGM šetření bude 4plochy/km 2 (síťnil2vroce2015)resp.0.5plochy/km 2 (síťnil1vroce2014)

15 Zhodnocení současného stavu Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 Zhodnocení současného stavu Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 1 Definovány a oddiskutovány cílové parametry 2 Připravena veškerá technologie pro sběr dat 3 Úspěšněprovedensběrdatvobousezónáchroku Zahájensběrdatvprvnísezóněroku2012(od5.března) 5 Probíhají práce na prohloubení kontrolních mechanizmů a na připravě technologie zpracování a prezentace výstupů NIL2 6 Paralelně probíhá zpracování dendrometrických modelů(vazba na projekt pokácených vzorníků) 1 Definovány a oddiskutovány cílové parametry 2 Připravena veškerá technologie pro sběr dat 3 Úspěšněprovedensběrdatvobousezónáchroku Zahájensběrdatvprvnísezóněroku2012(od5.března) 5 Probíhají práce na prohloubení kontrolních mechanizmů a na připravě technologie zpracování a prezentace výstupů NIL2 6 Paralelně probíhá zpracování dendrometrických modelů(vazba na projekt pokácených vzorníků) Shrnutí obsahu prezentace Shrnutí obsahu prezentace Závěr Zhodnocení současného stavu Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 1 HistorieNILvdnešnímpojetísahádo20let 2 V ČR provedl ÚHÚL NIL1( ) se zajímavými výsledky(zásoba) 3 Aktuálně probíhá sběr dat projektu NIL2(ÚHÚL, ) 4 Rozšířený informační potenciál NIL2 5 Popsán postup prací, personální zajištění a současný stav 1 Definovány a oddiskutovány cílové parametry 2 Připravena veškerá technologie pro sběr dat 3 Úspěšněprovedensběrdatvobousezónáchroku Zahájensběrdatvprvnísezóněroku2012(od5.března) 5 Probíhají práce na prohloubení kontrolních mechanizmů a na připravě technologie zpracování a prezentace výstupů NIL2 6 Paralelně probíhá zpracování dendrometrických modelů(vazba na projekt pokácených vzorníků) Shrnutí obsahu prezentace Závěr Informační potenciál NIL2 Způsob provedení a časový plán NIL2 Závěr Zhodnocení současného stavu Kontakty Vedoucí projektu NIL2: Ing. Miloš Kučera, Ph.D., Vedoucí ACNIL: Ing. Radim Adolt, Ph.D., tel: Vedoucí oddělení NIL(Zlínský kraj, terénní sběr dat): Ing. Pavel Luncar, tel: Ředitel pobočky ÚHÚL Kroměříž(Zlínský kraj): Ing. Martin Pospíšil, tel: Definovány a oddiskutovány cílové parametry 2 Připravena veškerá technologie pro sběr dat 3 Úspěšněprovedensběrdatvobousezónáchroku Zahájensběrdatvprvnísezóněroku2012(od5.března) 5 Probíhají práce na prohloubení kontrolních mechanizmů a na připravě technologie zpracování a prezentace výstupů NIL2 6 Paralelně probíhá zpracování dendrometrických modelů(vazba na projekt pokácených vzorníků)

16 Poděkování Shrnutí obsahu prezentace Závěr Děkuji za Vaši pozornost a spolupráci Náměty k diskuzi Co Vás na přednášce zaujalo nebo překvapilo? Čím by jste přednášku doplnili? DalšídotazyapřipomínkyktématuNIL?

17 15:01 Zjiš ování zásob porost Metody zjiš ování zásob lesních porost 1. p ímé m ení na celé ploše porostu (chyba cca 5%) na zkusných plochách (chyba cca 10-15%) 2. odhadem pomocí r stových tabulek nebo jiných biometrických model (chyba cca 15-20%) okulárn, na základ zkušeností (chyba cca 25%) P ímé m ení Na celé ploše pr m rkování naplno nejp esn jší metoda nejnáro n jší metoda Na zkusných plochách kruhové zkusné plochy pásové zkusné plochy relaskopické zkusné plochy stromové rozestupy celoplošné spo ítání strom a výb rové m ení tloušt k v porostu Na zkusných plochách Kruhové zkusné plochy vyty ení v terénu (mírné x p íkré svahy) menší obvod p i stejné ploše rozestupy v porostu velikost (optimáln strom ) Pásové zkusné plochy rychlejší a jednodušší vyty ení malý po et a r zná délka neumož ují optimální rozmíst ní výb ru Na zkusných plochách Relaskopické zkusné plochy metoda je založena na úhlovém spo ítání strom nepr m rkuje se m í se jen výška st edního kmene Metoda stromových rozestup na základ matematických vztah mezi rozestupem strom, vým rou porostu a po tem strom zjistíme hadovit, na ploše nebo mezi vybraným po tem strom musí se provést pr m rkování vybraného po tu strom Na zkusných plochách Celoplošné spo ítání strom a výb rové m ení tloušt k v porostu pro rozpracované porosty se zakmen ním pod 0,5 pr m rkuje se menší po et strom 1

18 15:01 Zjišt ní zásob odhadem Pomocí r stových tabulek vým ra porostu d eviny a jejich zastoupení v k d evin st ední výška zakmen ní bonita dle v ku a st ední výšky tabulková zásoba dle bonity a v ku Zjišt ní zásob odhadem Taxa ní odhady zásoby porost kvalifikovaný okulární odhad odhad na základ st ední výšky porostu aktualizace údaj z p edchozí inventarizace odhad pomocí leteckých snímk Relaskopická ty Optický klín Zrcadlový relaskop Relaskopování Relaskopování - postup Ur ení odstupové vzdálenosti stanovisek dle grafikonu Umíst ní stanovisek do porostní mapy Vytý ení prvního stanoviska Zjišt ní vý etní kruhové základny Zm ení výšek u vzorník Zm ení sklonu Postup na další stanovisko Test spolehlivosti dle stupn rozr zn nosti porostu Relaskopování - zásady Porosty bez podrostu Porosty se st ední vý etní tlouš kou 15 cm a více Jen stromy nad registra ní hranicí (7 cm) Kde lze umístit dostate ný po et stanovisek Porosty širší než odstupová vzdálenost stanovisek M ené plochy se nesmí p ekrývat Dodržení pom ru ší ky vý ezu a délky hole 1:50 je nejvýhodn jší P i jiném pom ru se m ní distan ní faktor a musí být proveden p epo et Jiný pom r naopak umožní m it strom na stanovisku Umíst ní relaskopické pom cky na stanovisku Relaskopování - výpo et Výpo et pr m rné hektarové kruhové základny Oprava na sklon svahu dle grafikonu Oprava na násobný faktor relaskopického klínu Zjistí se výtvarnicová výška z tabulek výtvarnicových výšek dle d eviny, výšky a v ku Vypo te se objem s k rou Taxa ní tabulky tabulková zásoba Zastoupení d evin Zakmen ní 2

19 15:01 Pr m rkování naplno Správné m ení tloušt k strom m íme tlouš ku všech strom v porostu s p esností na 1 cm m í se pr m rkou, u nadm rných tloušt k obvodovým pásmem je nutno zna it již zm ené stromy je t eba dodržet zp sob m ení tloušt k strom m ení ve výšce 1,30 (výty ka, páska, apod.) kolmo na osu kmene pr m rka se dotýká kmene ve t ech bodech Chyby p i pr m rkování Odstranitelné nekvalitní (špatná pr m rka) nedodržení výšky m ení 1,3 m nad zemí šikmé p iložení pr m rky Neodstranitelné nepravidelný p í ný pr ez strom vynechání stromu nebo zm ení jednoho stromu 2x nesprávný ode et hodnot na pr m rce Úmyslné Za azení do tlouš kového stupn M ení výšek strom Je složit jší a pracn jší M íme vždy pouze na vybraném souboru strom s p esností na 1m Zjiš ují-li se v celém porostu, pak musí být zastoupeny všechny tlouš kové t ídy (celkem , pro tlouš kový stupe 1-3) pro ULT tabulky Zjiš ují-li se jen pro st ední kmen, m í se jen stromy okolo st ední tlouš ky +- 2cm (celkem 10-25) pro JHK tabulky Vybírají se systematicky po celé ploše porostu M ení výšek v celém porostu Zp sob m ení výšek Pomocí r zných typ výškom r Výška je vzdálenost mezi dv mi vodorovnými rovnob žnými rovinami vedenými patou a vrcholem kmene Tato definice platí i pro naklon né stromy Na takto zm enou výšku jsou konstruovány všechny tabulky 3

20 15:01 Zp sob m ení výšek M ení výšky Nejp esn jší m ení z odstupové vzdálenosti p ibližn rovné výšce stromu šikmo nebo kolmo po svahu dol na vrchol stromu u listnatých d evin ne po te n okraje koruny ale do jejího st edu M ení listnatých strom Pr m rkování - výpo et Vytvo ení výškového grafikonu Ode tení výšek pro jednotlivé tlouš kové stupn Výpo et objemu d evin v jednotlivých tlouš kových stupních Celkový objem pomocí JHK nebo ULT tabulek Použitá literatura Prof.Ing.Štefan Šmelko, DrSc., Dendrometria (vysokoškolská u ebnica), Lesnícka fakulta TU Zvolen, 2000 Ing.P emek Štipl, Hospodá ská úprava lesa Dendrometrie, SLŠ Hranice, 2000 Pracovní postupy hospodá ské úpravy les, II.díl, ÚHÚL Brandýs nad Labem, 1973 D kuji za pozornost 4

21 Seminá Regionální rozvojové agentura Východní Moravy Udržitelné hospoda ení v lesích

22 Vliv spárkaté zv e na lesní ekosystémy

23 Les versus zv Spárkatá zv je neodd litelnou sou ástí lesních ekosystém Mezi lesem a zv í existuje mnoho vzájemných vztah Lesní biocenózy ovliv ují druhové složení, po etnost a kvalitu zv e (potrava, úkryt, prost edí pro základní životní funkce reprodukce) Zv ovliv uje r st a vývin lesních d evin, strukturu a druhové složení porost Škody na lesních porostech jsou projevem narušených vzájemných vztah mezi zv í a jejím životním prost edím

24 Minimální a normované stavy zv e Vyhláška. 491/2002 Sb., o zp sobu stanovení minimálních a normovaných stav zv e a o za azování honiteb nebo jejich ástí do jakostních t íd zde Potravní nabídka se stanovuje podle celkové charakteristiky les se specifikací zohled ující hospodá ský tvar a podrost U polních pozemk se p i bonitaci vychází z dané zem d lské výrobní oblasti Normované stavy spárkaté zv e (31.3. b žného roku) Koeficienty o ekávané produkce

25 Minimální a normované stavy zv e NÍZKÁ POUŽITELNOST STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU Nemožnost zjišt ní p esných po etních stav zv e Chov zv e v honitbách za azených do jakostních t íd jejichž základem jsou asto kriteria, která na chov daného druhu nemají praktický vliv Uplat ování koeficientu p ír stku, který neodpovídá skute nému stavu v populaci Absence jednozna n kvalifikovatelných a v decky doložených kritérií dokládajících stupe skute ného poškození lesních porost

26 Hledání p ijatelného kompromisu Biologické pot eby zv e Životní prost edí zv e Škody zp sobované zv í Únosné škody zv í a únosné stavy zv e Myslivecké hospoda ení

27 Biologické pot eby zv e P i posuzování biologických pot eb zv e je t eba brát do úvahy zejména: Množství a druhové složení potravy Období vegetace x zimní období Fyziologické nároky zv e na p íjem potravy Za azení spárkaté zv e do potravních typ Migraci, koncentraci a sociální život zv e

28 Potravní typy zv e Okusova i živí se ástmi rostlin, které jsou lehce stravitelné a bohaté na živiny. Jedná se p edevším o mladé listy, výhonky d evin a byliny. P ijatá potrava prochází rychle trávícím traktem, proto mají nejvíce pastevních period v potravním cyklu v pr b hu 24 hodin Spása i mají schopnost trávit i h e stravitelná, siln celulózní pletiva rostlin. P i pastv jsou podstatn mén náro ní než okusova i a tráva bývá v jejich potrav dominantní složkou. Proces trávení probíhá déle, delší jsou i periody p ežvikování Potravní oportunisté jsou za azeni mezi okusova e a spása e. Dokáží se zna nou ú inností využívat nejrozmanit jší potravní zdroje a to jak lehce, tak h e stravitelné potravní složky. V asovém rozložení pastvy a p ežvykování zaujímají potravní oportunisté postavení uprost ed mezi okusova i a spása i zde

29 Životní prost edí zv e Nároky zv e na prost edí (klima, reliéf, pobytový a ochranný prostor) Úživnost prost edí Vliv lov ka a jeho hospodá ské innosti (hospodá ská a rekrea ní innost v lese) Vliv velkých šelem Jednotlivé faktory kvality životního prost edí nelze posuzovat jednotliv, ale jako komplex vzájemn propletených a složitých vztah, které jsou neodd liteln spojené.

30 Škody zp sobované zv í Definice škod zp sobených zv í: Poškození jako újma fyziologická tj. každé porušení zdárného vývoje d eviny (porostu), mající za následek snížení d evní produkce (PFEFFER, 1961) Škoda, ímž se rozumí zmenšení užitné hodnoty, v ochran lesa se jí rozumí poškození d eviny nebo porostu z hlediska ekonomického (PFEFFER, 1961) Škoda zv í v lese z hospodá ského hlediska jako poškození, které zp sobí zv na stromech a sazenicích v lese zp sobující snížení výnosu nebo zvýšení náklad. Škoda v užším slova smyslu nastává teprve tehdy, jestliže je p írod znemožn no vyrovnání t ch poškození, která jsou zp sobena zv í. Jako hospodá skou škodu je t eba nadto také chápat náklady na ochranu proti škodám nebo náklady na jejich nápravu, stejn jako mimo ádné náklady s tím spojené (POLLANSCHÜTZ, 1995)

31 Škody zp sobované zv í Rozd lení škod: Okus - terminálního vrcholu (zp sobuje do asné pop ípad trvalé poškození kmene) - postranních výhon (snižování transpira ní plochy) Ohryz - poškozování k ry strom v dob vegeta ního klidu, kdy neproudí míza nebo jeli k ra strom zmrzlá Loupání - v dob vegeta ní, tedy v plné míze

32 Škody zp sobované zv í Nejd ležit jší faktory, které jsou p í inou škod na lesních porostech: Neúm rn vysoké stavy zv e, které n kolikanásobn p evyšují optimální normované stavy Nevhodná v ková a sexuální struktura populací zv e Narušení biorytm zv e neustálým vyrušováním Sociální nap tí, stres a etologické poruchy Podmín né reflexy a zlozvyky zv e Kvalitativní hladov ní zv e Koncentrace a migrace zv e vyvolané r znými p í inami Fyziologické poruchy trávení Nevhodné a nepravidelné p ikrmování zv e Nevhodné rozmíst ní p ikrmovacích za ízení Nedostatek pastevních ploch, plodonosných a okusových d evin pro zv

33 Škody zp sobované zv í Nejd ležit jší faktory, které jsou p í inou škod na lesních porostech: Chov nevhodných druh zv e Nedostatek predátor, jako regula ního initele Zm na druhové skladby porost a snížení jejich biodiverzity Zm na hospodá ských zp sob Nevhodné zastoupení d evin, které neodpovídá stanovištním podmínkám Nízká úživnost honiteb hlavn v zimním období Snižování úživnosti honiteb oplocováním kultur Výška a kvalita sn hové pokrývky Nedostate ná ochrana kultur p ed zv í Chronické nepln ní plánu odst elu zv e

34 Únosné škody zv í a únosné stavy zv e P i ur ování únosných stav zv e a únosných škod zv í se vychází: Ze stanovených hospodá ských cíl Ze zimní úživnosti honiteb Z reakce d evin na jejich poškození zv í Z p ípustného poškození d evin Z aktuelního stavu d evin Jako ekologicky únosné stavy zv e se považují takové stavy zv e, které nep sobí p ekro ení ekologicky únosné výše škod na Více než 10 % nezajišt ných kultur nebo p irozené obnovy Více než 0,1 % vým ry lesa p i postižení ohryzem a loupáním

35 Myslivecké hospoda ení Cílem myslivosti musí být zachování všech druh zv e, p i zajišt ní maximální produkce zv iny, respektive kvalitních trofejí na zdravé zv i, ale p i sou asné minimalizaci škod, které zv p sobí nejen na lesním, ale i zem d lském hospodá ství. Základem sou asné praxe mysliveckého plánování podle Zákona. 449/2001 Sb., o myslivosti jsou honitby a stavy zv e v rozmezí mezi minimálním a normovaným stavem zv e, které jsou ur eny v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o uznání honitby. Metody s ítání zv e: Metody p ímého s ítání zv e Metody využívající sledování známek p ítomnosti zv e Metody založené na zna kování zv e Jiné metody P ikrmování zv e

36 Ochrana lesa p ed poškozením zv í Z hlediska ochrany les je žádoucí, aby hospoda ení v lese bylo v souladu s hospoda ením mysliveckým. Biologická ochrana (je p edm tem p stování les vysazování vhodné d evinné skladby, okusových d evin, plodonosných d evin, ponechávání d evinného podrostu ) Mechanická ochrana (opat ení bránící zv i v p ístupu k d evinám nebo jejich ástem oplocenky, individuální ochrana jednotlivých strom nebo jejich ástí ) Chemická ochrana používání repelent, které zv odpuzují

37 Náhrada škody zp sobené zv í Škoda zp sobená zv í (jejíž po etní stavy mohou být lovem snižovány): na lesních pozemcích a na lesních porostech na zem d lských pozemcích, polních plodinách a zem d lských porostech

38 Náhrada škody zp sobené zv í Kdo je oprávn n v této v ci jednat (podat žádost apod.): Fyzická nebo právnická osoba, která utrp la škodu na pozemcích, plodinách a porostech

39 Náhrada škody zp sobené zv í Nárok na náhradu škody zp sobené zv í musí poškozený u uživatele honitby uplatnit: u škod na lesních pozemcích a na lesních porostech vzniklých v období od 1. ervence p edcházejícího roku do 30. ervna b žného roku do 20 dn od uplynutí uvedeného období u škody na zem d lských pozemcích, polních plodinách a zem d lských porostech do 20 dn ode dne, kdy škoda vznikla Sou asn s uplatn ním nároku na náhradu škody zp sobené zv í vy íslí poškozený výši škody. Na polních plodinách a zem d lských porostech, u nichž lze vy íslit škodu teprve v dob sklizn, ji poškozený vy íslí do 15 dn po provedené sklizni

40 Náhrada škody zp sobené zv í Poškozený a uživatel honitby se mají o náhrad škody zp sobené zv í dohodnout. Pokud uživatel honitby nenahradí škodu do 60 dn ode dne, kdy poškozený uplatnil sv j nárok a vy íslil výši škody, m že poškozený ve lh t 1 m síce uplatnit sv j nárok na náhradu škody u soudu.

41 zp t

42 zp t

43 Závazná pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje a způsob jejich využití 1. Obecné podmínky 1. Podle těchto Závazných pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje a způsob kontroly jejich využití (dále jen pravidla) se poskytují finanční příspěvky (dále jen příspěvky) na: obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, ekologické a k přírodě šetrné technologie. 2. Příspěvky poskytuje Zlínský kraj. Podacím místem je Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, Zlín (dále jen podací místo). 3. Žádosti se podávají na předepsaných formulářích, které tvoří přílohu těchto pravidel osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí. 4. Příspěvky se poskytují pouze na hospodaření v lesích, které se nacházejí na území Zlínského kraje. 5. Příspěvky podle odstavce 1 poskytuje Zlínský kraj (dále jen kraj), poskytnutí příspěvků podléhá v souladu s 36 a 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí zastupitelstva kraje. 6. V případě nedostatku finančních prostředků může rada kraje před začátkem vyplácení v běžném roce rozhodnout o následných úsporných opatřeních v tomto programu: a) pozastavení konkrétních dotačních titulů, 1

44 b) snížení konkrétních sazeb až o 30%, c) stanovení maximální celkové sumy příspěvku pro jednoho žadatele. 7. Poskytnutý příspěvek je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 8. Žadatel je blíže specifikován u každého předmětu příspěvku v části 2. Pokud je žadatelem nájemce, přikládá k žádosti nájemní smlouvu, která musí obsahovat i souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci. 9. V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která: a) má většinový spoluvlastnický podíl, 1) nebo b) je zmocněna písemnou plnou mocí s ověřenými podpisy dalších spoluvlastníků, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů. 10. Příspěvky jsou poskytovány zpětně, po splnění předmětu příspěvku. Jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále jen sazbové příspěvky). 11. Rozhodující pro schválení sazbových příspěvku je dodržení účelu a podmínek stanovených v těchto pravidlech, skutečně vynaložené náklady se neprokazují. Dokladem poskytnutí příspěvku je Oznámení o poskytnutí finančního příspěvku, zpracované odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje. 12. Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů. 13. Příspěvek se neposkytne, pokud celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než Kč. 14. Originál žádosti o poskytnutí příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel podacímu místu v termínech stanovených u jednotlivých předmětů příspěvků. Žádost může být podána zároveň s písemnou formou i v elektronické podobě ( , nosič dat). 15. Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve odbor životního prostředí a zemědělství žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude 2

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011- Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-2015) Ing. Radim Adolt, Ph.D. ÚHÚL Brandýs nad Labem pobočka Kroměříž Analyticko-metodické Centrum Národní Inventarizace Lesů (ACNIL) 4.

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2015 Obsah: Část I. - Obecné podmínky.

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Zastupitelstvo

Více

Národní inventarizace lesů v České republice

Národní inventarizace lesů v České republice Národní inventarizace lesů v České republice Radim Adolt Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem(ÚHÚL), pobočka Kroměříž, Analyticko-metodické Centrum Národní Inventarizace Lesů(ACNIL) R.Adolt

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. ČÍSLO: SM/23/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: území Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ KRAJ. ČÍSLO: SM/23/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: území Jihočeského kraje JIHOČESKÝ KRAJ NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Jihočeským krajem na období 007013 (notifikováno u EK pod č. N 563/06) ČÍSLO: SM/3/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1.

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 ČÍSLO: SM/23/ZK (ev.č. 07/06) ZMĚNA Č. : 4 PLATNÁ OD: 7. 3. 2006 ROZSAH PŮSONOSTI: území Jihočeského

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy TOMÁŠ CHUMAN Díl í v dní disciplíny fyzické geografie se p i vymezování nivy opírají o odlišné složky p írodního prost

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Informace pro Vás 2 INFORMACE

Informace pro Vás 2 INFORMACE Informace pro Vás 2 INFORMCE Přehled finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství Ministerstvo zemědělství podle nařízení vlády poskytuje finanční příspěvky na:

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese Metodika pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle části druhé nařízení vlády č. 30/04 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 42 UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Telefon: +420 495 067 111 Fax: +420 495 518 002 Internet: http://www.faf.cuni.cz Email: brucknerova@faf.cuni.cz

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : 29. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 .SPISU: EX 1932/03 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Pozemky

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

1. VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ

1. VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN KYJE 1. VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ Zastav né území obce je v územním plánu vymezeno k datu 16.1.2008. Hranice zastav ného území je patrná z grafické ásti dokumentace (Hlavní výkres, Výkres

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Projekt MŽP P SP/3g1/24/07 Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR Ústav pro hospodářskou skou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu tu www.uhul.cz Řešitelský tým Výzkumný ústav Silva

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více