PROSTOROVÁ ROVINA. Pravda, Debilita. Inteligence. Stlaèujeme prostor vším a všemi do roviny. Varování: Neètìte tento èasopis, nehrejte si na hrdiny...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSTOROVÁ ROVINA. Pravda, Debilita. Inteligence. Stlaèujeme prostor vším a všemi do roviny. Varování: Neètìte tento èasopis, nehrejte si na hrdiny..."

Transkript

1 ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport PROSTOROVÁ ROVINA èasopis tøineckého gymnázia Pravda, Debilita mimoøádné aprílové èíslo 2 duben (apríl 2000) / èíslo 2 cena: ,- Kè Lež, Inteligence Varování: Neètìte tento èasopis, nehrejte si na hrdiny... Pokud se chcete soudit s tímto èasopisem, mùžete tak uèinit na základì tìchto zákonù: Trestní zákon Pomluva, Šíøení poplašné zprávy Úmyslné vyvolání znepokojení, Úmyslná tìžká újma, Úmyslné prozrazení Myslím, že vám to stejnì nic nepomùže, protože jste nedbali varování na této stranì... KM Kdo si ho obarvil, ten ho má Musím se vám s nìèím svìøit! Je to opravdu závažné! Tato myšlenka mì tak tíží, že z toho nemohu veèer usnout! Bohužel je to náš pan prezident Havel! Není to strach o jeho zdraví, ten má tuhý koøínek, ale v tomto pøípadì jde o jeho obraz. Ani nevíte, jak je deprimující, když se na vás celou hodinu, celou dvouhodinu, celý den dívá tak èernobíle, chladnì, až vám naskoèí husí kùže! Nic na tom nemìní ani jeho milý úsmìv. A to nemluvím (nepíši) o obleèení. Jak my, kteøí hledíme celé dny jen na èernobílý obraz, máme vìdìt nìco o tom, jak se náš pan prezident obléká. Co když se pod bezbarvým plakátem skrývá zelená kravata a fialové sako! A co vlasy? Má je èerné, hnìdé èi snad dokonce rezavé? Není možno zjistit ani barvu pleti. Je sice svìtlá, ale to neznamená, že je tzv. bílá. O toto všechno jsme ochuzeni! Ale není tomu tak ve všech tøídách. Jak se zdá, urèité roèníky jsou v tomto ohledu zvýhodnìny. Obzvláštì 5. a 6. roèníky mezi takové patøí. Dále ještì nìkolik uèeben (biologická, èeština,...). Bohužel vìtšina studentù vidí našeho pøedstavitele státu èernobíle (aniž by mìli oèní vadu). Nejvíce je tìchto studentù v prvních, tøetích a také èásteènì ve druhých a ètvrtých roènících. Zdá se, že se tento trend naší školy ujal i v nìkterých uèebnách. Napøíklad, jak se mùžete plnì soustøedit na provìrku v matematické uèebnì, když se na vás dívá onen tatíèek Èeské republiky èernobíle. V písárnì se vám pletou klávesy, v jazykové uèebnì najednou zapomínáte slovíèka, která jste ještì pøed hodinou Co je nejdùležitìjším úkolem školy? Pomáhat studentùm, aby se zbavili závislosti na formálním vzdìlání. GREY dokonale umìli, v uèebnì spoleèenských vìd se vám plete datum upálení mistra Jana Husa s datem dobytí francouzské Bastily No prostì se nemùžete zcela øádnì soustøedit na zajímavou hodinu a už angliètiny nebo dìjepisu! Profesoøi si myslí, že jsme se nepøipravovali na hodinu, ale my znervózníme, jakmile vidíme onen studený pohled! Proto vám doporuèuji, abyste se nedívali do prezidentových oèí! Mohli byste se dostat do pìkného prùšvihu. A kantory nabádám, aby mìli pro nás pochopení a vždy pøed hodinou mu zakrývali jeho hypnotizující oèi nebo aby si donesli barvièky a zaèali vybarvovat. S úctou ŠPLECHTY V tomto èísle: Exklusivní rozhovor s J. A. Náhlovským Minulé životy vyuèujících Jací opravdu (ne) jsou Humor, básnì, blbosti Výroky profesorù, v hodinách Èerná kronika... Puberta je složité období, bìhem nìhož se propracujeme od mléka k pivu. Stlaèujeme prostor vším a všemi do roviny

2 Strana 2 PROSTOR/Prostorová rovina Názory, fakta, anketa Móda profesorù Urèitì souhlasíte, že šaty dìlají èlovìka. Naši profesoøi si z tohoto pøísloví také berou pouèení.tak tøeba pan profesor Filipec. Ten má rád extravagantní doplòky, jako napø. kravaty, ponožky, ale nejvíce se vyžívá na vestách. Jeho vestièky jsou vždy tak krásnì barevné, že se všem studentùm (zejména dìvèatùm) protáèejí panenky (dìvèata po nìm doslova prahnou, když si obleèe svou žlutou vestièku se zeleným krokodýlem). Další dospìlák na naší škole se smyslem pro vesty je náš pan øeditel. Ten si zase oblíbil modrou barvu. Jiní profesoøi (tìlocvikáøi) chodí stále ve cvièebním úboru. Svìtlou (èi stinnou) výjimkou jsou profesoøi Bury, Kaleta, Gibiec a profesorka Dziadková (u této ženy nelze zjistit, jestli se jedná o cvièební úbor nebo civil). Ale ti jen z toho dùvodu, že uèí také nìco jiného než tìlocvik (nìkdy se objeví v civilu i pan profesor Sikora). Další kastou profesorù jsou ti, kteøí nosí bílé pláštì (osobnì mi pøipadají jako obyvatelé psychiatrické léèebny-samozøejmì jako lékaøi). Mezi tyto bíloodìnce patøí profesoøi Kantor, Mlèoch a nìkdy i profesorky Bendová, Mitrengová a Kantorová. Ostatní kantoøi mají už pomìrnì normální zpùsob v oblékání. Už jen pár vìt profesorù, které si øíkají pøed tím, než se každé ráno obleèou do svých sexy obleèkù: Wozniaková: Bez šatù ani ránu. Køenková: Èervená vede, cítím se v ní bájeènì. Cieslarová: Ještì nejsem tak stará, abych musela nosit dlouhé suknì. Demelová: Mám ráda prùsvitné halenky. Olšovská: Suknì mi neladí k pleti, miluji džíny. Raszková: Minisuknì jsou bezvadné a praktické. Kantorová: I love my svetøíky. Bujok: Není nad úzké, velmi úzké moc úzké, moc, moc úzké kalhoty. Štyvar: Bohémové musí mít svùj styl v oblékání. Kantor, Mlèoch: Není nad bílý pláš vypraný v nové Lanze bílé. Sikora: Nejradìji mám svùj cvièební úbor s rùžovými proužky. Moèkoø: Moje nejoblíbenìjší kalhoty jsou manèestráky. Vrátný: Nebojte, já nejsem autobusák! To je moje oblíbená vesta. Techtle Nejenom minulé životy vyuèujících aneb co všechno se dá zjistit z datumu narození Jak už nadpis napovídá tabulka níže byla vytvoøena na základì datumù narození našich vyuèujících. Možná, že si teï myslíte, že je to pouhý výmysl a tabulka byla vytvoøena jen tak. Musím vás zklamat. Tato tabulka je vytvoøena pomocí poèítaèového programu zpracovávající datum narození daného èlovìka. Podle dostupných informací byl tento poèítaèový program vytvoøen na základì jakýchsi astrologických výpoètù z knížek. Samozøejmì, kdo dnes vìøí astrologii nebo horoskopùm. Informace 1. - Jaké je jeho(její) š astné èíslo? Informace 4 - Kde žil(a)? Informace 2. - Èím byl(a) v minulém životì? Informace 5 - Èím byl(a)? (zamìstnání) Informace 3 - V kterém roce žil(a)? Jméno inf. 1 inf. 2 inf. 3 inf. 4 inf. 5 Mgr. Babilonová Miroslava Muž Aljaška... Uèitel Mgr. Bendová Hana Žena Korsika... Umìlkynì Mgr. Zlatka Bichlerova Žena Rusko... Dvorní dáma Boreèek Petr Muž Rusko... Voják Mgr. Bruková Petra Muž Maïarsko... Kopáè PhDr. Jan Bujok Žena Korsika... Markytánka Mgr. Marek Bury Muž Aljaška... Kuchaø PhDr. Cieslarová Dana Muž jih Ameriky... Alchymista Mgr. Ciompová Kety Muž Mexiko... Uèitel Mgr. Demelová Karla Muž Polsko... Vrah Mgr. Šárka Dohnalová Žena Brazílie... Léèitelka Mgr. Dziadková Hana Žena Borneo... Paní k dìtem Mgr. Filipec Miroslav Muž Chile... Kazatel Mgr. Gibiec Marcel Muž Kypr... Hráè PhDr. Hejmejová Milada Muž Sibiø... Badatel Ing. Hýblová Zora Muž Bern... Uèitel Mgr. Jaworská Pavla Muž jih Afriky... Voják Mgr. Jursová Anna Muž Tichomoøí... Astrolog Mgr. Jurzykowská Jitka Muž Sibiø... Badatel Mgr. Kaleta Ivo Muž Ontario... Chemik Ing. Kantor Ivo Žena Brazílie... Žena z vyšší vrstvy Mgr. Kantorová Marcela Muž Jalta... Voják PhDr. Klusová Marcela Žena Korsika... Hadí žena PhDr. Kröhnová Ivana Muž Havaj... Rybáø Mgr. Køenková Miroslava Žena jih Èíny... Paní k dìtem Mgr. Kuczynská Ivana Muž Korea... Pastýø Mgr. Labajová Dáša Muž Ontario... Mnich Mgr. Latochová Vìra Muž Aljaška... Uèitel Mgr. Macošková Alena Žena Granada... Podvodnice Mgr. Mannheimová Dagmar Žena Rusko... Taneènice ak. mal. Mikulová Rozvita Žena Francie...Švadlena Ing. Mitrengová Dagmar Muž Korea... Pastýø Mgr. Mlèoch Rudolf Muž Austrálie... Rybáø Mgr. Moèkoø Jindøich Muž Korea... Inkvizitor Mgr. Olšovská Karin Muž Bahamy... Kazatel Mgr. Pastorková Vìra Muž Øecko... Vrah Mgr. Pilchová Šárka Muž Aljaška... Uèitel Mgr. Raszková Libuše Žena Dálný východ... Umìlkynì Mgr. Sikora Pavel Muž Mexiko... Astrolog Mgr. Sikorová Vilma Muž Tichomoøí... Astrolog Mgr. Siwá Dagmar Muž Ontario... Mnich Mgr. Šimonová Jitka Muž sever Afriky... Chemik Mgr. Šlachtová Eva Muž jih Afriky... Voják Štývar Václav Muž Polsko... Inkvizitor Mgr. Vrátný Ladislav Žena Portugalsko... Knìžka PhDr. Wiszczorová Anna Muž Øecko... Vrah Mgr. Wozniaková Alena Žena Skotsko... Hereèka Mgr. Zogatová Ilona Muž Tokio... Chemik Kamil Mrázek Jak pøežít Laboratorky!! jestli pracujete s trvalým preparátem, kouknìte se k sousedovi a s preparátem radši nepracujte.! jestli v mikroskopu nic nevidíte, asi tam nic nemáte.! jestli tam nìco jistì máte, ale nevidíte to, staèí se koukat tím okem, na kterém nemáte ruku.! jestli na oku nemáte ruku a poøád nic nevidíte, otevøete oko.! jestli nemáte hadøík, nenápadnì utøete sklíèka do sousedova trièka, ale dávejte pøi tom pozor, jestli do vás nìkdo neutírá zasvinìné sklíèko.! mìjte na pozoru pravidlo, které øíká, že když už koneènì najdete svìtlo, postaví se Vám do nìho soused nebo je konec hodiny. Mlechty

3 Redakèní strana Blbiny šéfa z Roviny Vážení obèané státu Gymnázium Tøinec, od ledna pøelomového roku 2000 se snažíme vytvoøit nové èíslo tohoto, buïme skromní, nejlepšího èasopisu všech dob odhalující neskreslenou, absolutnì nespravedlivou pravdu o našich vládcích. Jsme zde, abychom vám ukázali, že nikdo na této škole není normální. Jsme zde, abychom vám ukázali nahé tìlo pravdy. Jsme zde proto, abyste vidìli, co vidìt nemùžete, znali, co znát nemùžete a èetli, co se nikde nedoètete. Obèané, uvìdomte si jedno, všichni jsme blázni, výhybky neexistují. Pohybujeme se po naklonìné rovinì, rovinì Prostorové a tak nám nepøejte všechno špatné, protože jsme jenom prostí obèané školokratického státu, kteøí doufají, že všichni máte rádi humor... A žije demokracie a humor. A žije apríl. Baf Kamil Mrázek (KM) Pøíští èíslo vyjde zase za rok po propuštìní redaktorù z vìzení. Dìkujeme za pochopení. Také èekáme na vaše ohlasy, pøipomínky, texty, které nám možná pomohou se dostat z vìzení døíve... Mùžete je vhazovat do schránky jakéhosi Prostoru. Své èlánky vhazujte také... Texty, které se nevešly do tohoto èísla budou otisknuty v dalších èíslech Prostoru. Ohlasy, pøipomínky a otázky ètenáøù Vážená redakce, musím pochválit Vaši snaživou, pilnou a vyèerpávající práci pøi skládání pestré mozaiky, která dává každý mìsíc v koneèné podobì PROSTOR. Nicménì musím konstatovat, že Vám nìco k dokonalosti chybí. A chybí hlavnì nám. Co a kdo bychom byli, kdybychom nejedli. Není lepší pocit než se natáhnout po poøádném obìdì. A proto se ptám: Proè nejsou v PROSTORU recepty?, a proto doufám, že je v brzké dobì do PROSTORU zaøadíte. Ovšem recepty nejsou vše, co Vám chybí. Taktéž nám, ètenáøùm, chybí hádanky a køížovky a tak na Vás apeluji s tím, aby se v dohledné dobì v Prostoru vyskytly. Jinak opakuji, že se mi Vás bulvární plátek velmi líbí a jsem zarmoucen tím, že Vaši redakci na konci tohoto školního roku opustí Váš šéfredaktor Kamil expert Mrázek, kterému pøeji mnoho úspìchù v podnikání a doufám, že na jím uvolnìnou židli usedne stejnì schopný èlovìk. Váš vìrný ètenáø Vìroslav Vìrný P.S: Mohli byste udìlat rozhovor s Filipem Malíkem (5.A) Náš vìrný Vìroslave Vìrný, dìkujeme za skvìlou pochvalu našeho bulvárního plátku. Ale máš tam nepøesnost. Náš plátek se jmenuje Prostorová rovina. Abychom tobì a tvým kamarádùm splnili pøání máme pro vás recept: Jak se dìlá topinka? Ukrojíš plátek chleba, hodíš ho na rozpálený olej a je to. Co se týká hádanek. Máme pro vás také jednu: Co je to? Je to blbé a chodí to po škole? Debil. (hahaha) Vidíme, že také nemáš nìco v hlavì v poøádku, protože tvoje informace jsou fakt zajímavé. Nikdo nás na konci tohoto školního roku neopustí. A co se týèe toho Potrhlého Scriptu (PS). Rozhovor s Filipem Malíkem udìlat nemùžeme, protože nevíme jak vypadá, co rád jí a pije. redakce Omluvenka: Já to neumím, protože tento víkend byly kolotoèe a mnì se poøád toèí hlava. PROSTOR/Prostorová rovina Bezplatná inzerce VZKAZY For my friend from 6.B She isn t for you! She is only for me, forever! Your friend A Pomocí èasopisu mùžete poslat také nìkomu vzkaz, pozdrav, pøání k svátku nebo narozeninám... Vzkazy a inzeráty vhazujte do schránky Prostoru pøed dìjepisnou uèebnou nebo posílejte em. Pøíštì v Prostoru: Rozhovor s Mgr. H. Dziadkovou Vysvìtlení, ohlasy Maturity, pøijímaèky Láska, básnì Zábava, humor Kdo se ke komu hodí (profesoøi) Strana 3 Šéf: Kamil Mrázek Tvoøièi èlánkù: Honza Nieboras Eva Klusová Táòa Køenková Petr Šèigel Petra Drongová Petra Lancová Kamila Øímanová Helena Uhláøová David Heczko Marie Koláøová Kolportér Martin Valkus Bùh chyb: Kamila Øímanová Grafoun: Kamil Mrázek vyšel: 4. apríla 2000 tlak: 235 výtiskù vychází vyjímeènì uzávìrka dalšího èísla: 21. dubna 2000 další èíslo vyjde: 3. kvìtna 2000 Internetová adresa: Své názory, pøipomínky, myšlenky, èlánky a jiné vhazujte do schránky Prostoru pøed dìjepisnou uèebnou nebo pište na náš . Všechny otištìné èlánky nemusí vyjadøovat názory redakce.

4 Strana 4 PROSTOR/Prostorová rovina Profesoøi Kdysi pøed tøemi mìsíci jsme byli na takové pofiderní párty. Celkem to bylo o nièom. Zaujala nás tam pouze scénka o lidech, kteøí mají urèité masky. Tato scénka nás natolik zaujala, že jsme se snažili odhalit, jací se pod maskami vyuèujících skrývají lidé, co dìlají a také co si o nich myslí studenti. Tak o jedné profesorce se øíká, že lže jako když tiskne. Uèí ve dvou tøídách stejného roèníku stejný pøedmìt. Jedné tøídì neustále opakuje, jak ta druhá je ideální, jak se jí tam skvìlé pracuje, jak jsou aktivní. Z tajného zdroje víme, že totéž øíká tøídì druhé o té první. Nejsou však jen takoví profesoøi... Profesor Marek Bury známý pod pøezdívkou chudáèek je na tom velice špatnì. V poslední dobì je velmi nervovì labilní. (Proto ho více nedráždìte!) Je to dáno pøedevším stupòující se diktaturou jeho manželky, která ho dokonce nutí každý den chodit nakupovat. Na jeho zdraví má také neblahý vliv jeho pøechodné bydlištì v kabinetì s profesorem Bujokem. Jeho kouøové signály neznámo kam mohou pana profesora Buryho Skandální odhalení Mgr. Jindøich Moèkoø: prezident Lincoln vstal z mrtvých Nepochopitelné se stalo skutkem! Bývalý americký prezident Abraham Lincoln vstal z mrtvých a navíc se stal zástupcem øeditele právì na naší škole. Není úplnì jisté jestli si zachoval svou tìlesnou schránku zcela neporušenou, ale domnívám se, že cestování v èase by nemìlo mít negativní vliv na fyzickou zdatnost osoby. Ale ani psychika by nemìla být nìjak porušena. Myslím si, že Abraham neztratil žádný ze svých ideálù, jako napø. nezlomná víra v rovnoprávnost a právo, dùvìra ve zdravý rozum a také schopnost dobrat se øešení vlastním úsudkem. Ale nesmíme usnout na vavøínech! I Abraham mìl své stinné stránky. Jednou z nich byla nezkrotná hráèská vášeò. Pravidelnì v pátek se svými kolegy a kolegynìmi hraje poker, oèko, prší a další karetní hry o svou chudobnou výplatu. Jací opravdu jsou a co dìlají dovést až na pokraj zhroucení, zejména teï, kdy jeho kariéra sportovce stoupá k nebeským výšinám. Už jsme se zmínili o panu profesoru Bujokovi. Tak ten vlastní tabákové doly na Kubì. Od našeho zvláštního zpravodaje víme, že momentálnì poklesl export doutníkù znaèky Lewinská do Èeské republiky. To se projevuje velmi intenzivnì. Plat PhDra není tak vysoký, aby si profesor mohl dennì kupovat krabièku (možná i více?) jeho oblíbených Marlborek. Už klesl až na klasické Marsky. Kam se to až dostane, bohužel nevíme. Zatím se pan profesor zúèastòuje léèebné kúry. V doprovodu své manželky pravidelnì dochází na hodiny aerobiku. Další pøedstavitelkou tabákového prùmyslu na našem ústavu je paní profesorka Olšovská. O ní je známo, že velmi ráda opouští své hodiny se slovy: Buïte zticha, hned se vrátím. Až doteï se všichni mylnì domnívali, že má potíže s meèovým mìchýøem. Omyl! Na záchod chodí za úèelem kouøové pauzy. Jeden z našich zjistil, že si vždy pøed hodinou chodí zapálit cigaretu na záchod, který je nejblíž tøídì, ve které bude uèit. V hodinách si pak chodí pouze šluknout. To je už ale dávná minulost. Protože se rozhodla, žít zdravì bez dýmu. Mezi velmi oblíbené profesory patøí akad. mal. Rozvita Mikulová. (Který chytrák vymyslel její køestní jméno?) Je oznaèována za továrnu na dobrou náladu a pohodu v hodinách. O jejím kolegovi Boreèkovi se nám zatím nepodaøilo zjistit nic podstatného, protože u nás pùsobí krátce. Ve vìci šetøení je otázka, zda také patøí ke kuøácké bandì našeho ústavu. Øíká se, že prý sebou táhne kotel. Možná že jsme špatnì slyšeli, protože jsme nikdo nevidìli, že by u sebe nìjaký kotel nosil. Takže to urèitì nebude pravda. Naši analýzu podstoupila také paní profesorka Raszková. Na veøejnosti se øíká, že pokud nemá migrénu a hlad, je docela v klidu. Její slabostí je však hlasité mluvení, proto pøi bližším kontaktu doporuèujeme ušní tlumièe. Jako úplatky používejte ledové kaštánky (po tìch pøímo prahne), nebo v rámci jarního úklidu jí dobrovolníci mohou umýt okna. Øíká se, že jich má doma asi Mgr. Miroslava Køenková: hadí žena Už jste si všimli, jak si paní profesorka Køenková dokáže zaplést svoje svùdné nožky? Není divu! Ještì za doby studií na vysoké škole si pøivydìlávala v cirkusu BEROUSEK jako hadí žena. Její akrobatické èíslo bylo známé po celé Evropì. Všude slavilo veliký úspìch. Samozøejmì mìla své umìlecké jméno. Øíkala si MISS SNAKEWOMAN. Její èíslo bylo složeno z mnoha složitých cvikù jako je tøeba lom tìla podélnì i napøíè. Ale vždy chtìla být uèitelkou angliètiny, a tak musela jít umìlecká kariéra stranou. Všechny svìtové špièky v tomto oboru ji pøemlouvaly, ale byla neoblomná. A právì proto si v hodinách alespoò splete nohy, aby si pøipomnìla léta, kdy byla na vrcholu své akrobatické kariéry. Mgr. Marek Bury: tajemství, o kterém ještì nevíte Urèitì jste už vidìli, jak se pan profesor smìje. Je to pøinejmenším podivný úsmìv. Nikdy neukáže svoje zuby (já se mu nedivím). Kdybych mìla zuby jako on, taky bych je moc neukazovala. To víte ti sportovci! Jednou, když šel sáòkovat pøed dùm se to stalo! Jen tak si jezdil na svých super saních z roku 500 pø.n.l. a velmi se bavil, ale co se stalo, to se stalo. Nevybral zatáèku a vjel do sousedovic plotu. Nic vážného se mu nestalo, ale bohužel pøišel o vrchní øadu zubù. Místo nich mu tam zùstal jeden celý trámek z plotu. Takže má vrchní øadu døevìnou. A tak se radìji smìje se zavøenou pusou. šestnáct. K perlám profesorkého sboru bezpochybnì patøí profesorky Kuczynská a Pastorková. Paní profesorka Kuczynská je skoro poøád š astnì i neš astnì zamilovaná. Velmi nebezpeèné je pøijít do styku s jejím synem. Paní profesorka Pastorková se až doteï velmi úspìšnì živila pašováním obleèení z vyspìlých polsky mluvících zemí. Bohužel byla odhalena pøi namátkové kontrole. (Byla jí udìlena podmínka.) Není jasné, jak nyní se svým profesorským platem vystaèí pøi nakupování podle katalogu Quelle a Bader. Možná, že ji zanedlouho potkáte v roztomilém sekáèovém klamotten. To by znamenalo konec jejího einkaufsbummel. Z nepotvrzených zdrojù víme, že se místo pašování zaèíná vìnovat budování sítì Fitness Center. Tak to by bylo asi to nejpestøejší. Pokud zjistíme další novinky a perlièky, urèitì se zase ozveme. S pozdravem Lent. a kol. 21 Mgr. Bury - Mgr. Wozniaková - Mgr. Mannheimová - Mgr. Vrátný. - Mgr. Demelová - Mgr. Filipec Techtle

5 Rùzné PROSTOR/Prostorová rovina Strana 5 Poradna - škola, profesoøi, nìžnosti Jsem tlustý Dívky mi øíkají, že nejsem atraktivní a já si myslím, že to je proto, že jsem trochu pøi tìle. Asi od sedmi let jsem patøil mezi buclaté dìti. To mi až doteï nedìlalo starosti. Jsem docela chytrý a mám dost pøátel, ale ne mého typu. Co dál? Žít mì už nebaví. Radek (17) Milý Mannheime, ty buclíku malý. Ty že nejsi atraktivní? To musí být ty holky slepé nebo co. Ale jak ti poradit? Když si myslíš, že si docela chytrý, tak holkám øíkej, že máš tak malou hlavu, že se ti tam ten mozek nevešel a musel se rozprostøít po jiných èástech tvého tìla. Taky vím, že když si oholíš hlavu. Tak si prostì k sežrání. Žij, prosím tì, žij. Nepolíbený Je mi 16 a ještì nikdy jsem nechodil s žádnou dívkou. Nikdy jsem žádnou nepolíbil. Moji kamarádi mìli hodnì holek. Holkám se zdám nezajímavý. Nyní øíkám každému, že mám pøítelkyni v Ostravì, ale myslím, že mi nevìøí. Co bych mìl dìlat? Michal (16) Pøedevším nemysli! Od toho jsme tu my! Když se holkám nezdáš zajímavý, tak se jím staò. Tøeba nos ve vlasech žluté stužky... Uvidíš, jak se za tebou každá holka otoèí. A nahodí krásný úsmìv. Možná, že se zaène smát. To proto, že jsi (budeš) hroznì sexy. A když ti kluci nevìøí, tak jim øekni, a ti vìøí, ne?! Logika! Vražda Chci zabít profesora fyziky. Co mám dìlat? Lenka(14) Když to tak moc chceš, tak to udìlej. Nejvýhodnìjší doba je pøi fyzikálních pokusech v laboratoøi, když pracujete s elektøinou. Pak to jde zamaskovat, jako neš astná náhoda. Však ty už si poradíš. Lokomotivka a Beruška Nebezpeèí na chodbách! Naše chodby už nejsou bezpeèné! Ze všech stran nás ohrožují nevídané živly. Nejsou to jen studenti, ale dokonce se jimi stávají sami profesoøi. Bezohlednì vybíhají nebo dokonce vyskakují ze svých kabinetù jen proto, aby jim náhodou jejich kolega neofotil nìco jiného než oni právì chtìjí nebo aby jim kolemjdoucí nevinný žák pøinesl z bufetu kávu a jiné cukrovinky. Jiný nebezpeèný prvek na chodbách jsou studenti, kteøí nesou pomùcky do vyuèování napø. mapy (ty jsou obzvláštì nebezpeèné, protože mají brutální zakonèení-viïte kluci!), preparáty a vycpaniny do biologie (urèení žáci jsou tak opatrní a tak zabraní do onoho dùležitého úkolu,že se nedívají na cestu a mnohokrát proto zùstanou na podlaze bezvládnì ležet a mùžete o nì lehce zakopnout) a mnoho dalších pomùcek. Jak se zdá, za všechny tyto nebezpeèné úkazy dìjící se na našich chodbách mohou profesoøi. Nemùžeme ale být tak moc kritiètí k našim zbožòovaným kantorùm. Mnohá nebezpeèí si zaviníme sami (s mírným pøispìním našich drahých a nepostradatelných kamarádù). Napøíklad se mùžete docela pìknì srazit s kámošem, který zrovna vychází zpoza rohu. Nebo se mùžete stát obìtí honièky nebo bitky znepøátelených chlapcù z vyšších roèníkù. Dalším nebezpeèným faktorem je cesta z nižšího patra do vyššího a naopak. Pøi této cestì se mùže stát tolik nevídaných událostí! Pøíklad pro holky: Uvidíte svého vyvoleného.chcete zapùsobit, ale samozøejmì se vám povede tzv. hodit držku. Pøíklad pro chlapce: Váš nejlepší kámoš vás strèí a vy sejmete obraz, který ještì pøed chvilkou visel na stìnì. Pøíklad pro profesorky: Jdete do schodù a zadýcháte se (toto platí pouze pro ty otylejší), nebo pøehlédnete schod a už ležíte rozpláclá jako žába na kameni. Pøíklad pro profesory: Chcete ukázat, že v sobì skrýváte neobjeveného sportovce a opìt ležíte rozpláclý jako žabák na kameni. Nìkteøí profesoøi onen problém vyøešili, jezdí výtahem! Takže jako závìr tohoto èlánku chci poskytnout nìkolik dobrých rad. 1.nechoïte po schodech 2.nenoste mapy ani žádné jiné pomùcky 3.vyhýbejte se profesorùm (zvláštì tìm roztržitým) 4.nebìhejte po chodbách A nyní následuje moje pátá (poslední) a asi nejdùležitìjší rada: Nechoïte do školy. Jedinì tak si uchráníte zdraví. Šplechty Nebojte se vyjádøit! Charakterizujte debila? Mgr. Ladislav Vrátný Kdo nemá mobil, jakoby nebyl - debil. Mgr. Jindøich Moèkoø Debil - to je ètyøhra, nemýlím-li se? Napø. v tenise. Když hrají jenom dva, tak je to singil. Ale možná, že jsem špatnì slyšel a otázka znìla - gde bil nebo gde byl. V tomto pøípadì se jedná o tázací vìty s nevyjádøeným podmìtem. Mgr. Vilma Sikorová Je to èlovìk, který nepatøí na støední školu. student 1.C Má nulové IQ. Rozhodnì nevypadá jako já a rozhodnì bych s takovým individuem nechodila. student 5.C Lidské individuum s inteligenèním koeficientem nižší než 70. student 1.B Nevypadá jako já. Je asi tak vysoký 180 cm. Má hodnì jebákù po ksychtì. Má rezavé vlasy a 15 dioptrií (popelníky). Je totálnì zabednìný. Postava též nic moc. Pod pasem má hodnì malièké holé nic. Neohromí žádnou holku, kromì zoufalic. Má nohy do X. Takových je fakt hodnì. Petra Lancová, Petra Drongová Èerná kronika Osahával mladistvá dìvèata Profesor tøineckého gymnázia I.K. byl vèera odsouzen Okresním soudem ve Frýdku-Místku k odnìtí svobody na 5 let nepodmínìnì. Obvinìný osahával a zneužíval studentky prvního roèníku pod podmínkou praktického cvièení z kapitoly èlovìka (biologie). Nyní je I.K. hospitalizován na jednotce intenzivní péèe v místní nemocnici. Policie zadržela 20 kg marihuany V tøineckém bytì profesorky tøineckého gymnázia policie objevila 20 kg lehké drogy. Jedná se o profesorku cizího jazyka M.K. Obvinìná dokonce prodávala marihuanu v hodinách a je známá pod pøezdívkou Mata Haši. Dotyèná se brání tím, že po této droze jsou studenti potichu a ona mùže v klidu vyuèovat. Klidnì by tuto drogu dala neposlušnému studentovi z pøinucení. Podle našich zdrojù se ale takový student ani jeden nenašel, našli se ale takoví, kteøí obvinìnou ve chvíli nepozornosti okradli bezmála o kilogram této drogy. Dotyèné hrozí 20 let odnìtí svobody. Sexuálnì zneužívala studenty Profesorka tøineckého gymnázia I.K. byla vèera propuštìna z Pankrácké vìznice po tøech týdnech za dobré chování s dozorcem. Mìla si odsedìt celkem 6 let, zbytek jí byl pro dobré chování odpuštìn. Obvinìná byla odsouzena za zneužívání mladistvých chlapcù v hodinách tìlocviku. Byla známá svými otøesnými praktikami s bièem a ovocem, na které budou mít podle sexuologa Jiøího Pytla postižení chlapci památku na celý život. Postižení chlapci ale podle našich zdrojù nemají žádné poškození, ba naopak, po gymnáziu teï bìhají studenti s banány a obdarovávají s nimi nebohé studentky, kterým se tato hra oèividnì líbí. Sadista M.F. opìt za møížemi K odnìtí 30 let svobody byl odsouzen vèera M.F. Pro dotyèného je to již druhý trest, pøipomeòme si ten první. V roce 1990 byl odsouzen ke tøem letùm odnìtí svobody za zmlácení celé své tøídy na základní škole v Bystøici, kde dotyèný uèil. Po vypršení trestu nastoupil na tøinecké gymnázium, kde se onen incident stal. Obvinìný náhle a zcela bez pøíèiny zaútoèil na svou tøídu ilegálnì podomácku vyrobeným laserem. Podle našich zdrojù šlo o upravené laserové ukazovátko. Dvacet studentù bylo usmrceno, tøi jsou vážnì zranìní. Zbytek byl u zubaøe. Dotyèný tento èin vykonal pod vlivem alkoholu a rohypnolu, takže se po incidentu zhroutil a je hospitalizován na ARU. Podle M.F. mu šli jeho studenti už delší dobu na nervy a vrchol pøišel když student požádal o sirky. Chtìl ve své tøídì zavézt poøádek, podle jeho slov se tam studenti opíjeli a provozovali sexuální orgie dokonce v dobì vyuèování. Podle našich zdrojù je nejmenovaná tøída M.F. nejhorší na škole a je v ní 34% kuøákù, 45% drogovì závislých a 1% šprtù. 99% studentù je rovnìž závislých na sexu, 1% je onen šprt, který bude mít sexuální zkušenost až po svatbì. NezRed

6 Strana 6 PROSTOR/Prostorová rovina Exklusivní rozhovor Exklusivní rozhovor s Josefem Aloisem Náhlovským Náhlovského humor nikdy neopouští foto: KM! Jaké jste byl dítì, byl jste v kolektivu mezi vrstevníky oblíbený? Já jsem byl takové malé, tiché dítì, které se jenom poøád uèí. Takovej ten brýlatej parchatník, co jako je za šprta. Mì furt mlátili všichni.! A jak jste vycházel ze svými uèiteli? No vìtšinou dobøe. Já jsem mìl samý dobrý známky a slušnì jsem se choval, takže dobrý.! Øíká se, že studentská léta, jsou ta nejkrásnìjší. Bylo tomu tak i u vás? Ano, ano bylo. I na fakultì na to vzpomínám nejradìji. To byly nejkrásnìjší roky na té véjšce.! Který pøedmìt byl vašim nejoblíbenìjším a naopak na který nerad vzpomínáte? Nenávidím matematiku do dneška, protože jí nerozumím. A mùj nejoblíbenìjší pøedmìt byl historie, dìjiny a to jsem také vystudoval.! Nedávno bylo Valentýna - svátek zamilovaných, vzpomínáte si ještì na svou první lásku? Ne, tyhlety svátky nedržím.! Vaše scénky a vystoupení se všem urèitì líbí, odkud èerpáte námìty? (Máte opravdu pøedky mezi Krušnohorci?) Ano, ze života. Ano, jsem Krušnohorec poctivì narozen v lomu u Mostu.! Víte o nìjakých vašich kladných a záporných vlastnostech? Prozraïte nám je. Jaký jste èlovìk? Vím jenom o tìch zápornejch, tìch je hodnì. To je takovej dlouhej telefonní seznam.! A co váš vztak k ženám? Velmi kladný, bohužel.! Asi víte, že máte zvláštní humor, který vás charakterizuje a lidem se vaše pøedstavení velmi líbí. Pøímo se nabízí otázka. Hrajete to nebo opravdu jste ve skuteènosti takový, jak bych to øekla zajímavý? Já myslím, že komik to ani nehraje. Buïto to má v sobì nebo nemá. Ale já si myslím, že to je tak napùl. Já jsem jinak nostalgicky smutnej èlovìk, ale vypadám vesele.! Kdy a kde jste pøišel nato, že dokážete rozesmát lidi a tím se i živit? Na fakultì (divadle).! Vystupování v zábavných poøadech a dìlání vlastních pøedstavení je vaše jediné zamìstnání. (Pokud ne èím se živíte?) Ano, v poslední dobì vystupování, hraní a psaní scénáøù to je moje jediné zamìstnání.! Líbí se vám vaše popularita? Jaké to má výhody a nevýhody? Má to velké výhody, ale též velké nevýhody a to hlavnì v restauraci nižší cenové skupiny. Kde si k vám pøisedají opilí hosté a chtìjí s vámi popíjet. A když nechcete, tak vám chtìjí dát pøes hubu.! Máte nìjaké pøání, které byste chtìl, aby se vám splnilo? Øeknìte, jaké? Chtìl bych, abyste se mnou chodila, ale to se asi nestane, ponìvadž jste mladá a hezká a dobøe vidíte. (red: Bohužel, také vìrná) Aaa ještì navíc vìrná. To tam taky napište, to je smutný. To jsou nejhorší lidi.! V našem kraji nejste poprvé ani naposled, co se vám zde líbí a co ne? Líbí se mi zde lidí, protože jsou takoví srdeèní, bezvadní. Trošku ta krajina teï dostala za ty léta po tom uhlí, jak se øíká, na zadek. Ale já jsem ze severních Èech a tam to máme taky. Já jsem zvykléj, jsem takovej uhelnej typ.! Co chystáte do budoucna? Chystáme vlastní televizní zábavný poøad, který se jmenuje Na holky se nepíská. Bude to takovej výchovnej zábavnej poøad o tom, jak se chovati. Vzpomenu si na první poøad, který se jmenuje jak se chovat na pohøbu.! Na závìr, co byste vzkázal studentùm tøineckého gymnázia? Studujte a jdìte hlavnì na vysokou školu, protože vzdìlání je opravdu dobrá vìc a kdo to dneska nemá a do budoucna nebude mít, ten se bude tìžko chytat! Dìkujeme za rozhovor Jednou, když Mareèek opìt pronásledoval jednoho záškoláka, seznámil se s podivným mužem v èerném obleku. Ten mu nabídl, aby se pøidal k nim a pronásledoval s nimi neposlušné ufony (vìtšinou to byli studenti tøineckého gymnázia). Mareèek souhlasil a prošel testy (postøílel všechny neposlušné ufonské studenty). Vyfasoval èerný oblek a tmavé brýle, byly mu smazány otisky, aby ho žádný student nemohl identifikovat. Šel se spolu se svým novým par ákem Ivoškem podívat na mapu, na které byli znázornìni všichni ufoni v kostýmech studentù. Nejvíce jich bylo zaznamenáno v domì Hrùzy a v budovì gymnázia. Mareèek se nestaèil divit. Myslel si vždycky, že nìkteøí jeho studenti musí být aspoò z Marsu, ale nikdy by ho nenapadlo tomu vìøit. Mezitím, kdesi ve Vendryni pøistál neovladatelný létající talíø. Z nìj vystoupil nový návštìvník Zemì. Povraždil polovinu Vendrynì a ukradl dodávku. Na ústøedí men in black se ozval alarm. Nedovolené pøistání kdesi v severní Vendryni. Musíme jet Mareèku. Ivošek byl z toho celý pryè, ale Mareèka to nevyvedlo z míry. Když dojeli na místo a prozkoumali létající talíø, Mareèek s hrùzou poznamenal:,,ale ne, jedná se o ètvr áka, to bude tìžké,ale my to zvládneme! Ivošek, celý vystrašený simuloval astmatický záchvat. A tak všechna práce zùstala na Mareèkovi. Kamila Øímanová, Kamil Mrázek Mareèek Man In Black Vzal laserovou pistoli velikosti lodního kanónu lehce do svých silných rukou a øekl:,,rozluè se se životem, ètvr áku! vypálil atomovku z pistole a zùstal stát na kraji obøího kráteru, který zùstal po chudáèkovi ètvr ákovi. Vkroèil do kráteru a zvedl ze zemì èlánek prstu mimozemš ana:,,tohle zanesu do laboratoøe. Pøišel do tajné laboratoøe MIB a usmál se na krásnou mladou patoložku Olšovskou.,,Èau kotì, nesu ti palec z mimozemš ana, vezmeš si mì?,,to nemùžu, mám snoubence.,,nevadí. Mareèek vytáhl z kapsy blikátko, nasadil si èerné brýle a bliknul Olši pøímo pøed nosem.,,jsi svobodná?vezmeš si mì?,,jasnì! A tak vše dobøe dopadlo.vetøelecký student se rozpadl na mikroèástice. Mareèek si vzal patoložku Olšu, která kvùli jeho neustálému blikání zapomnìla všechno, co vìdìla o pitvání lidí a Ivoška Kaletu zavøeli na Sranda farmu s jeho imaginárním astma.všichni pozemš ani i mimozemš ani žili asi tak týden v míru a pak vypukla mezigalaktická válka, ve které ovšem chybìli Mareèek a Ivošek, protože ti dva už mìli své životy. A protože jim šéf pøi jejich odchodu bliknul pøed nosem blikátkem, už ani nevìdìli že patøili k organizaci MIB. A tak Mareèek, Ivošek i Olša nadále pracují jako profesoøi na našem ústavu. E

7 Zábava, poezie PROSTOR/Prostorová rovina Strana 7 Výroky profesorù Mgr. Karin Olšovská: Ticho nebo tady udìlám rámus. Mgr. Anna Jursová: Doufám, že vás neuvidím opisovat. Vy jistì doufáte také. Ing. Ivo Kantor: Tobì se pìtka nelíbí? Ani mnì ne, ale šestku ti dát nemùžu. Petr Boreèek: Buïte zticha! Malujete zátiší! Mgr. Karla Demelová: Množné èíslo od slova žák? Vy bando jedna mizerná! Mgr. Marek Bury: Marnì pøemýšlím, jakou otázku ti dát, abys aspoò nìco umìl. Prosím tì, kolik je hodin? PhDr. Šárka Pilchová: Kam sis schoval své vìdomosti? Proè je nenosíš sebou? V hodinách Fyzika Mgr. Marcela Kantorová: Co je to orbit? (orbital) student: Jo, to je druh žvýkaèky. student: Paní profesorko, mùžu si odskoèit Mgr. M. Kantorová: Ano, ale abys zase pøiskoèila. Matematika Studenti sedí v pøední lavici pøed katedrou Mgr. D. Mannheimová: Aha, já jsem vìdìla, že do nìèeho poøád kopu. Oni mají ty haksny až tu. Èeský jazyk U zkoušení - Mgr. Jindøich Moèkoø: Pohovoø o úpravì, stylu, atd. student: Báseò je pìknì vycentrovaná. Profesor si všimne studenta jak jde k oknu. Mgr. Jindøich Moèkoø: Už chceš zase skákat. To ti nepomùže my jsme v pøízemí. student: Ne, já chci utéct. Mgr. Jindøich Moèkoø: Já si vystøihuji obèas nìjaké zajímavosti z novin. Co tu ještì máme. Aha nic, to je lékaøský pøedpis. Deskriptivní geometrie Mgr. Miroslav Filipec: Podíváme se do knížky, jak to oznaèují... Fuj, oznaèím to jinak. Nìmèina Pøi pøekladu se mìly tvoøit vìty na dané otázky Mgr. Vìra Pastorková: Proè se rodièùm pøítelkynì nelíbí. student: Bo je to chlop. profesorka: Co mu poradíte aby ho rodièe nechali doma, ale musí se zbavit té holky? student: A si hodí smyèku. Uèitelské perlièky - Zopakujte si prvních pìt lekcí, tedy od první do desáté. - Svìtlem je sice tøeba šetøit, ale na tebe si posvítím! - Dìti, zbyla nám vteøinka èasu, tak si otevøete sešity a napíšeme si desetiminutovku. - Kluci tady nejsou, šli si pøed hodinou zahrát na pìt minut hokej. - Proè v tìlocviènì øvete a nemáte u dveøí hlídaèe, jestli už nejdu? - Na konec øady tì nepostavím, tam už nìkdo stojí. - Kdo si netroufá na tøetí pøíklad, bude poèítat èíslo 4, ten je o nìco tìžší. - Ne abyste ten diktát opsali z uèebnice, je na stranì 71. KM, xxx Mgr. H. Dziadková Jak to u nás chodí Pan profesor v kabinetì Sedí si na internetì. V mìkké židli si tam sedí A na obrazovku hledí. Chudáèci jsou unavení Po tìžké práci celodenní. Zatímco se studenti pøi písemce tøesou, Prófové si domù svých pìt švestek nesou. Nesou si je v kuføíku jak nejvìtší bossi, Studenti si indexy své nosí. Nosí, nosí k tabuli a kvùli jejich chybì, Profesor má radost,že dá pìtku ihned. Škodolibì se mu smìje, Dokud student neokøeje. Když studentík pookøeje, Profesor mu blahopøeje:,,potìšils mì potìšil, Já se na to moc tìšil! Tak to u nás chodí, Každý furt marodí, Aby z domu nevyšel A písemky psát nemusel. E Terminace Vèera jsem tu dlouho byla, v šatnì to však byla síla. Ètvr áci tu páry tvoøí, na lavièkách láskou hoøí. Polohy jež zaráží, až mi to dech vyráží. Marnì vzývám jména Boží obávám se, že se množí. Cucají se velice, lízátko je hadra. Mají hrozné pozice, že bych z toho padla. Každým dnem to horší je, ty vášnivé orgie. Š astné páry plné citù pøesahují kapacitu. Po chodbách se zaèly šíøit líbaèky a chu se køížit. Genetiku nebrali, skoro dìti dìlají. To je chlap V+P Mladý Mannheim, to je chlap, na obìd si zajde rád. Když už po dobrém obìdì má, pak se mu o dobré peèínce zdá. Dal by si velké kuøe peèené, ale jeho bøicho je velmi stoèené. Na velkou dietu mìl by se dát a na správnou výživu mìl by dbát, ale Mannheim, to je správný chlap a na dietu nechce dbát. XXX Mgr. K. Olšovská

8 Strana 8 Maturanti nevyhráli V prùbìhu tohoto mìsíce se uskuteènil školní turnaj v malé kopané. Zúèastnilo se ho osmnáct družstev, která byla rozdìlená do šestí skupin. Turnaj vyvrcholil 16. bøezna, kdy se ve finálové skupinì utkala ètyøi nejúspìšnìjší družstva: obhájce titulu 6.C (loni 5.C), loòský druhý nejlepší celek 3.D (2.D) a dva nováèci ve finále 5.A a 4.B. V posledních dvou letech se o vítìzství podìlila 6.C a 3.D. Letos byla na øadì opìt 3. D. Zkušenosti z pøedešlých let se obìma celkùm vyplatily a ve vùbec posledním duelu turnaje se tyto celky utkaly o vítìzství v turnaji. 3.D staèila remíza. Oba celky zaèaly utkání velice zodpovìdnì a tak v první pùli gól po mnoha nevyužitých šancích nepadl. Ve druhé èásti se Ze sportovních výsledkù Silový víceboj (okresní kolo) Ètveøice zdatných hochù Polok, Smelík, Szczotka, Twardzik vybojovala 3. místo v konkurenci 9 družstev. Košíková (okresní kolo starších žákù) Mladé družstvo vedené profesorkou Dziadkovou potìšilo více než umístìním (4. místo z 9 družstev) dobrým výkonem. Doufejme, že z nich vyrostou kvalitní zástupci našich dorosteneckých okresních pøeborníkù. Sálová kopaná (školní pøebor) Další roèník populárního školního turnaje pøinesl úspìch 3.D, která tak sesadila z trùnu fotbalovou 6.C. Hutnická la ka Tradièní výškaøská soutìž na uèilišti byla poctìna úèastí 19 závodníkù z naší školy. Úspìchy s medailovým umístìním zaznamenali Dembinný (1. místo v dorostu, 165 cm), L. Suszka (2. místo v dorostu, 160 cm), Mrozková (2. místo v dorostu, 140 cm), Jakešová (2. místo v žactvu, 151 cm) a T. Rada (3. místo v juniorech, 173 cm). Oèekávané akce florbal dívek - školní kolo študácká la ka dubna (pøihlášky u profesora Sikory) sálová kopaná - okresní kolo velká kopaná - regionální kolo PROSTOR/Prostorová rovina podaøilo staršímu a zkušenìjšímu týmu otevøít skóre a vedení 1:0 jim zaruèovalo vítìzství v turnaji. Jenže o malou chvíli pozdìji se podaøilo 3.D vyrovnat. Šes áci tak museli opìt otevøít hru, což se jim nevyplatilo. Déèko pøidalo další dvì branky a zvítìzilo v utkání i v celém turnaji. Sestava vítìzù: Marek Kluz, Pøemysl Zbonèák, Tomáš Richter, Petr Šèigel a Tomáš Szmek Výsledky: 6.C : 4.B 0:0, 5.A : 6.C 1:2, 3.D : 4.B 3:1, 5.A : 3.D 1:3, 4.B : 5.A 0:0, 6.C : 3.D 1:3 Poøadí: 1. 3.D, 2. 6.C, 3. 4.B, 4. 5.A PŠ Mgr. Pavel Sikora Pøísloví pøeložena do vìdecké èeštiny Mrtvý prd ví Informaèní kapacita jedince po sistaci srdeèní èinnosti je roven plynovým zplodinám jeho metabolismu. Chytrost nejsou žádné èáry Schopnost operativnì øešit životní situace k vlastnímu prospìchu na základì vyššího stupnì intelektu hominis sapiensis se nerovná dráhám libovolného tvaru, vedeným jakýmkoli bodem prostoru. Lína huba - holé neštìstí Èásteèná immobilita muskulatury, prýštící z pasivity pøíslušného cerebroorálního centra vede k souhrnu nepøíznivých okolností pro jedince pøímo fatálních a zbavených veškerých chloupkù a jiného porostu. Vybral: KM FORMULE 1 V TØINCI Jelikož se stáj McLaren Mercedes potýká s velkými finanèními potížemi, rozhodly se Tøinecké Železárny a.s. tuto stáj koupit za 100 mil. zisk z minulého roku. Stáj by také mìla dostat nový název McWerk Mounfield. Tøinecké železárny se však rozhodly, že vybudují i závodní okruh kolem Tøince. Nikdo z pøedstavenstva nám nechtìl prozradit, kudy okruh povede, ale jeden nejmenovaný zdroj naznaèil, že start by mìl být ve Starém mìstì, pak by tra mìla pokraèovat smìrem na Terasu. Další èást povede pøes Vendryni, kde se trasa stáèí zpìt a pøes Sosnu se vrátí do Starého mìsta. Jedním za sponzorù by mìla být také firma Mounfield z Èeského Tìšína, která dodá do obou vozù motory z tìch nejvýkonnìjších sekaèek na trávu. Dalším sponzorem by mìla být Den studenta Sport spoleènost NetCar, která pøípadným zájemcùm o vozy F1 poskytne výhodný leasing a dokonce bez navýšení a s 10% akontací. Zøejmì posledním sponzorem by mìla být firma K.o.T.a.S. Problém byl v tom, že oba piloti odmítli jezdit ze slonem na voze, že prý je pøíliš tìžký. Oba jezdci samozøejmì dostali padáka. Na místo Davida Coultharda by mìl usednout nejmenovaný jezdec z Hrádku, jelikož má nejlepší treningové podmínky. Miku Hakinena by mìl nahradit známý a velmi zkušeny instruktor autoškoly Eman Molenda. První závod u nás by se mìl jet 27.kvìtna. Doufejme, že naši jezdci budou úspìšní a držme jim palce. Extreme Driver Honí mì rozzuøený profesor a køièí na mì vra mi toho ptáka. Hodím po nìm špaèka a CRRR drasticky mì probudí mùj budík. Ještì ve spánku zaènu vykonávat ranní hygienu. První hodina mì dokonale probudila. Chemie nikdy nezklame. A už je tu zas tìlocvik. Pøi pøevlíkání pøemýšlím, co se mi tentokrát stane. Obvykle jsou to rány baske ákem do hlavy, nosu, bøicha. U florbalu hokejkou do holenì, kolena, nosu. Vùbec nejlepší je být v brance. Míèek vám lítá všude i na místa, o kterých jste døíve ani nevìdìli. Mohla bych jmenovat dál, ale právì se mì chystá spolužaèka sejmout hokejkou. Po skonèení se pøevléknu a vesele(ha ha ha) jsem se vydala na další hodinu. Uèitel naše veselé tváøe odmìnil neèekanou celohodinovou provìrkou. Další hodiny už sotva dýchám a je zázrak, že ještì sedím na židli. Probudí mì až zvonek. Pøi cestì na obìd mì sebou pøibere skupinka hladovìjících studentù. Zase si mùžeme vybrat ze dvou druhù jídla: vaøené brambory nebo kaše. Naházím do sebe sojové maso, brambory z prášku a jdu domù. Ani doma na školu nezapomenu. Kontroluji domácí úkoly, abych si nìjaký nezapomnìla ve škole opsat. Teï už zase spím a zda se mi, že jsem dostala z provìrky jednièku. (To se mi opravdu jen zdá.) Mgr. P. Sikora Mlechty Œplechty

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

PROSTOROVÁ. ROVINA 3 plátek na tøineckém ústavu 3. aprílové èíslo (duben 2001) zapla te: 1 000 000,- Kè

PROSTOROVÁ. ROVINA 3 plátek na tøineckém ústavu 3. aprílové èíslo (duben 2001) zapla te: 1 000 000,- Kè ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport ROVINA 3 plátek na tøineckém ústavu 3. aprílové èíslo (duben 2001) zapla te: 1 000 000,- Kè F PROSTOROVÁ Zoologická zahrada TØINEC Že Vám tento pojem nic

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 7. èíslo (bøezen 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Zemìpisná olympiáda školní kolo V únoru probìhla na naší škole zemìpisná olympiáda

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 6. èíslo (únor 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè H Pøednáška o expedici do Èíny Ve ètvrtek 3. února 2000 ve 14:30 probìhne v aule

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

DIALOGY MALÝ OKRUH POZORNOSTI. Filmová a televizní fakulta amu a Česká televize uvádí. absolventský film Katedry hrané režie

DIALOGY MALÝ OKRUH POZORNOSTI. Filmová a televizní fakulta amu a Česká televize uvádí. absolventský film Katedry hrané režie DIALOGY MALÝ OKRUH POZORNOSTI Filmová a televizní fakulta amu a Česká televize uvádí absolventský film Katedry hrané režie P: Jedna z prvních věcí, které se herec musí naučit, je koncentrace. Existuje

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog!

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! 16 ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2006 Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! No vidíš, Vonásku, a takhle pěkně jsi mě kdysi vytáčel v každé vyučovací hodině! Vonásek

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 3. èíslo (listopad 2000) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole Po pøeètení èlánku z

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 10. èíslo (èerven 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Dvì roèníkové práce byly ocenìny Dobrá zpráva pro autory roèníkových prací. V

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

èasopis na tøineckém gymnáziu 10. èíslo (èerven 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè

èasopis na tøineckém gymnáziu 10. èíslo (èerven 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 10. èíslo (èerven 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Zahájení nového školního roku jako tradiènì probìhne v kinì Kosmos. Po prázdninách

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 5 0 U k á z k a k n i h

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 4. èíslo (prosinec 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè HOARÙV ZÁKON VELKÝCH PROBLÉMÙ Uvnitø každého velkého problému je malý problém,

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Naši partneři. Partneři extraligy florbalu

Naši partneři. Partneři extraligy florbalu Naši partneři Partneři extraligy florbalu Tatranský úspěch v nároďáku Český národní tým se pod novým trenérem vydal na švýcarskou půdu sehrát první letošní utkání s místní reprezentací. Tato letošní premiéra

Více

Co se stane, když se zamiluješ? Odkud se berou motýlci v tvém břiše?. 1. Jak si mám konečně najít kluka? 13

Co se stane, když se zamiluješ? Odkud se berou motýlci v tvém břiše?. 1. Jak si mám konečně najít kluka? 13 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1. KRÁSNÉ BLÁZNOVSTVÍ ZAMILOVANOSTI 11 Co se stane, když se zamiluješ? Odkud se berou motýlci v tvém břiše?. 1 Jak si mám konečně najít kluka? 13 Co mám dělat, když jsem do něj zamilovaná,

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

m.cajthaml Na odstřel

m.cajthaml Na odstřel m.cajthaml Na odstřel Ach Bože! zakřičel směrem všude tam, kde nic nebylo. William Eastlake I. Já ho vůbec neznal. Teda předtím jsem ho vůbec neznal. I když bydlíte v jednom městě, tak nemůžete znát všechny

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo (leden 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Krátké zpravodajství Pøístup na Internet ze školy využívá pøibližnì 70 studentù.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Krátké zpravodajství ze školy

Krátké zpravodajství ze školy ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 7. èíslo/kvìten 1999 cena: 2,- Kè Krátké zpravodajství ze školy Dne 19. dubna studenti tøineckého gymnázia shlédli v kulturním

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 !! $ % &!"!#!!!! ' "( '$ ' $ ' "!"" "#" ") % " ÚVODNÍK Vítáme Vás v novém školním roce. Věříme, že jste si o prázdninách dostatečně odpočinuli

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

1.strana - ÚVOD. 5.strana - Hoøice. 2.strana - MEŽ. 6.strana - Vlachovice. 3.strana - MEŽ. 7.strana - Sporton. 4.strana - MEŽ. 8.

1.strana - ÚVOD. 5.strana - Hoøice. 2.strana - MEŽ. 6.strana - Vlachovice. 3.strana - MEŽ. 7.strana - Sporton. 4.strana - MEŽ. 8. 2 Obsah 1.strana - ÚVOD 2.strana - MEŽ 3.strana - MEŽ 4.strana - MEŽ 5.strana - Hoøice 6.strana - Vlachovice 7.strana - Sporton 8.strana - MS 2004 žækovskø mistrovství Evropy MoldÆvie 2004 Letos v èervnu

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

Název aktivity Deník malého poseroutky 1

Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Projekt Čtenář Úroveň čtenáře Čtenář-objevitel Dovednost Popis dovednosti Forma aktivity Časová dotace Zhodnocení textu Žák si všímá, jakým způsobem je text vystavěn,

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

èasopis tøineckého gymnázia 2. èíslo (øíjen 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè

èasopis tøineckého gymnázia 2. èíslo (øíjen 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 2. èíslo (øíjen 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè Žloutenka aneb opatøení jen aby se neøeklo? Hlavní slovo nemá lékaø ale okresní

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PROSTOROVÁ ROVINA èasopis tøineckého gymnázia mimoøádné aprílové èíslo/duben 1999 cena: 1 000 000,- Kè

PROSTOROVÁ ROVINA èasopis tøineckého gymnázia mimoøádné aprílové èíslo/duben 1999 cena: 1 000 000,- Kè zprávy reportáže názory kultura zábava sport PROSTOROVÁ ROVINA èasopis tøineckého gymnázia mimoøádné aprílové èíslo/duben 1999 cena: 1 000 000,- Kè Varování: Pokud nemáte rádi humor, máte slabé nervy nebo

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více