Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2012/2013 V Pardubicích dne: 30. září 2013 Mgr. Milan Barták ředitelka školy Školská rada schválila dne:

2 1. Obsah 1. Obsah Základní údaje o škole... 3 Název... 3 Sídlo... 3 Zřizovatel... 3 Vedení školy... 3 Školská rada... 3 Charakteristika školy Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací program... 8 Učební dokumenty... 8 Doklad o schválení vzdělávacího programu Údaje o pracovnících školy... 9 a) Pedagogičtí pracovníci... 9 b) Provozní zaměstnanci Údaje o žácích školy a) Přehled počtu žáků školy k b) Změny v počtu žáků v průběhu školního roku 2011/2012 k Chyba! Záložka není definována. c) Údaje o přijímacím řízení do první třídy pro školní rok 2012/ d) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Kalendář aktivit ve školním roce 2011/ Chyba! Záložka není definována. 9. Zpráva o provedených kontrolách Výroční zpráva o poskytování informací Základní údaje o hospodaření za rok Grant z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Cesty k přírodě Chyba! Záložka není definována. 13.Přehled podaných grantů Přílohy A) Zprávy ze tříd B) Zpráva ze školní družiny C) Vybrané zprávy z aktivit a projektů pro veřejnost a dalších akcí... Chyba! Záložka není definována. 2

3 3

4 2. Základní údaje o škole Název Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Sídlo Gorkého Pardubice webové stránky školy: právní forma: příspěvková organizace IČ: Identifikátor zařízení (IZO): Zřizovatel Statutární město Pardubice Pernštýnské náměstí Pardubice Vedení školy Mgr. Milan Barták- ředitel školy (od ) Mgr. Olga Hrochová - ředitelka školy (do ) Mgr. Monika Žďárová - zástupce ředitele školy do Mgr. Václav Mikulecký- zástupce ředitele do Mgr. Kamila Vymětalová - výchovná poradkyně Školská rada Olga Pavlů - zástupkyně za rodiče Ing. Martin Korunka - zástupce za rodiče Evžen Erban - zástupce za zřizovatele BcA. Michaela Smetáková - zástupce za zřizovatele Mgr. Alena Klímová - zástupkyně za učitele Mgr. Monika Žďárová - zástupkyně za učitele Pozn. ř.š.: Zpráva byla zpracována na základě dohledaných podkladů po předchozím vedení školy. 4

5 Charakteristika školy Škola sdružuje: Základní školu Waldorfskou, kapacita 170 žáků, IZO Školní družinu, kapacita 50 žáků, IZO a) Waldorfská škola v Pardubicích Základní škola Waldorfská je alternativní školou, která již 20 let poskytuje jako prozatím jediná škola v Pardubickém kraji ucelený vzdělávací program od první do deváté třídy. Škola je umístěna v Gorkého ulici č. p. 867 v původní budově školy Na Skřivánku postavené v letech Škola má odloučené pracoviště v Gorkého ulici č. p. 1981, kde sídlí jedna kmenová třída a dvě oddělení školní družiny. b) Prostorové podmínky V části školní budovy, která má dvě křídla (jižní a západní), sídlí Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola s.r.o. Ta zaujímá dvě celá nadzemní podlaží. Naše škola dostala k dispozici první nadzemní podlaží a suterén. V přízemí je v současné době osm kmenových tříd (z nichž dvě jsou rozměrově na hraně využitelnosti), sborovna, kancelář, ředitelna, pouze jeden kabinet pro všechny předměty, knihovna a jedna malá učebna pro práci s integrovanými dětmi. V suterénu kromě šaten, využíváme i dílnu pro práci se dřevem a keramickou dílnu. Je zde umístěna i učebna ručních prací a počítačová učebna. V rámci strategie rozvoje školy jsme určili několik hlavních priorit, které se týkají rozvoje prostorových podmínek: 1) zajištění současných prostor z technického i hygienického hlediska - i v tomto školním roce byla tato priorita pro nás velmi důležitá. V přízemí školy dochází k pronikání vlhkosti z ulice Gorkého, což vede k vysrážení soli na omítkách uvnitř učeben a k jejich následnému odpadání. V učebně ručních prací neustále řešíme vlhkost a snažíme se chránit vybavení - zvláště šicí stroje. Tyto obtíže jsou v suterénu i na jiných místech - především v kanceláři vedoucí školní jídelny, jejíž stav již hraničí s možností tento prostor vůbec využívat. Potíže máme s vytápěním budovy, neboť v řadě učeben prakticky nelze úspěšně regulovat teplotu, a tak jsou učebny přetápěné na více než 25 stupňů, což uživatele nutí k neustálému větrání, dochází tak k výrazným ztrátám tepla, což se projevuje i ve finančních úhradách za něj. Technický stav našeho objektu řešíme společně s Odborem majetku a investic MMP. 2) zajištění kmenových učeben - v průběhu roku 2012/2013 jsme měli k dispozici v hlavní budově osm kmenových tříd, jednu kmenovou třídu jsme museli využívat na odloučeném pracovišti v Gorkého ulici. S předpokládaným nárůstem počtu žáků školy, který v posledních letech probíhá 5

6 při zápisech do první třídy, bude problém s dostatečným místem pro žáky narůstat. V současné době jsou dvě kmenové učebny na hraně rozměrů vhodných pro jejich užívání. Připravujeme strategii možných úprav a kroků tak, abychom získali dostatečné prostorové zázemí. Rekonstrukce školní družiny vyřešila prostorový problém pouze částečně. V prostorách školní družiny je z důvodu nedostatečné kapacity hlavní budovy umístěna i jedna kmenová třída, což nám působí řadu provozních potíží, např. časté přemisťování vyučujících mezi hlavní budovou a budovou školní družiny, zajištění bezpečnosti žáků v případě, že v budově je třída pouze s jedním vyučujícím apod. Naším cílem je zajištění všech kmenových tříd v hlavní budově v Gorkého ulici ) odborné učebny a kabinety - část učeben je umístěna v prostorách, kde je hygienickými podmínkami vymezen nejvyšší přípustný týdenní limit pobytu žáků. Počítačová učebna svoji kapacitou významně nedostačuje, neboť je v ní pouze 12 pracovních míst, což klade větší finanční nároky - i málo početné třídy tak musíme dělit. Výrazně nám chybí prostor pro učebnu přírodních věd a učebnu jazyků. Při zpracovávání rozvrhu se musíme výrazně uskromňovat a mnohdy narážíme na komplikace s umístěním skupin, vyučování tak často probíhá v učebně ručních prací nebo v knihovně, což je z hlediska vybavení i účelu těchto učeben nevhodné. Jediný kabinet, kam lze ukládat pomůcky napříč všemi vyučovacími předměty, je přeplněný a vůbec nevyhovuje jak kolegům při jeho využívání, tak i pro samotné pomůcky. 4) prostorové podmínky zaměstnanců školy - kromě sborovny nemáme pro vyučující jiných prostor, což výrazně ovlivňuje jejich pracovní prostředí a ohrožuje výkonnost. 5) venkovní prostředí žáci i zaměstnanci školy využívají permakulturní zahradu k odpočinku i v rámci výuky. Prostor velkého hřiště však čeká stále na svoji opravu a úpravu. Dalším bodem týkajícím se venkovních prostor je zajištění bezpečnosti proti množícímu se počtu útoků na majetek i bezpečnost a hygienu prostor ze strany dětí a mládeže s trvalým bydlištěm v okolí školy. Tento problém řešíme opět s odborem majetku a investic a také s městskou policií. Všechny nalezené potíže a nedostatky se snažíme řešit v rámci přidělených prostředků. 6

7 c) Profilace školy ZŠW podporuje - zdravý rozvoj dítěte - rozvoj tvořivosti, intelektu a sebevědomí - všeobecný rozhled - samostatnost v konání a úsudku - rozvoj obecné lidské kvality, vzájemný respekt a toleranci - rozvoj estetického cítění a vlastního uměleckého projevu - porozumění a komunikaci d) Personální oblast Téměř všichni kolegové mají již dokončené vysokoškolské vzdělání. V průběhu roku nás dvakrát navštívil mentor z Nizozemí. V létě měli učitelé možnost se připravit na další školní rok na tradičním týdenním letním semináři, tentokrát v Semilech. Na jehož vedení se podíleli lektoři z Německa, Nizozemí a Švýcarska. e) Pedagogická oblast - péče o kvalitu Nově začínající kolegy doprovázeli v průběhu školního roku jejich uvádějící učitelé. Dvakrát nás navštívil mentor z Eidhovenu Francis van Maris, který pedagogy dále seznamuje s metodami waldorfské pedagogiky. - integrace dětí - i nadále vycházíme vstříc individuálním potřebám dětí. Rozvoj skupinových činností vytváří podporu pro práci a rozvoj integrovaných dětí. Aktivně spolupracujeme s PPP a SPC. Pro slabší děti budou vytvářeny podpůrné plány. V závažných případech probíhají konzultace s oddělením OSPOD. Nechceme však zapomínat ani na děti nadané. I tyto děti jsou podporovány ve svých schopnostech zapojením ve studijních skupinách. f) Spolupráce školy a rodiny Významným prvkem waldorfské pedagogiky je i intenzivní spolupráce školy a rodiny. Ta se děje jednak prostřednictvím osobních setkání učitele, rodiče a na vyšším stupni i žáka při konzultacích, dále na třídních schůzkách, ale především též při společných akcích - slavnostech - které škola pořádá ve spolupráci s rodiči v průběhu roku. Spolupráce je pak též institucionalizovaná prostřednictvím spolku rodičů. Spolkem pro podporu waldorfské školy v Pardubicích je nezisková organizace, která se podílela již od počátku na vzniku a provozu waldorfské školy v Pardubicích. 7

8 g) Spolupráce s ostatními subjekty Ve své činnosti spolupracujeme s řadou subjektů. Níže je uveden výběr některých z nich. - Statutární město Pardubice (zřizovatel) - Městský obvod Pardubice V - Krajský úřad Pardubického kraje - pedagogická a terapeutická zařízení - partnerské a spolupracující školy (SRN, Nizozemsko) - Asociace waldorfských škol ČR - Mezinárodní asociace waldorfských škol, Stuttgart - mateřské školky - Ekocentrum Paleta a další 8

9 3. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací program Učební dokumenty Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Waldorfská škola 04/2010 Doklad o schválení vzdělávacího programu Pro školní rok 2012/2013 byl aktuálním plánem ŠVP pod názvem Waldorfská škola 04/2010 s připojenými dodatky, které jsme zařadili v rámci tvorby inovativních a nových produktů z projektu OPVK Cesty k přírodě. V průběhu školního roku se zapracovaly změny z aktuální školské legislativy do ŠVP školy a od nového školního roku se budou žáci podle něj vzdělávat. ŠVP Waldorfská škola 04/2010 projednala a schválila pedagogická konference ŠVP pro základní školu Waldorfská škola 04/2010.ŠVP pro základní školu Waldorfská škola 04/2010 byl 27. srpna 2010 projednán Školskou radou. 9

10 4. Údaje o pracovnících školy a) Pedagogičtí pracovníci Ve školním roce 2012/2013 pracovalo ve škole 18 učitelů, z toho bylo 9 třídních učitelů. Vysokoškolské vzdělání si potřebují doplnit dva kolegové. Ve škole působily tři vychovatelky, z nichž všechny mají končené potřebné vzdělání. O přepočtený úvazek na plně zaměstnané ve výši cca. 1,8 se ve školním roce 2012/2013 dělily 4 asistentky pedagoga. Pedagogický sbor tvořili: - učitelé Mgr. Milan Barták - třídní učitel 7. třídy Kateřina Bártová DiS. - třídní učitelka 8. třídy Mgr. Lukáš Blažek - třídní učitel 9. třídy Zdeňka Grossová - sbor, hudební výchova Mgr. Olga Hrochová - ředitelka školy Mgr. Alena Klímová - učitelka anglického jazyka Bc. Kateřina Sedláčková - učitelka anglického jazyka Mgr. Bronislava Machová - třídní učitelka 3. třídy Mgr. Václav Mikulecký - odborný učitel Mgr. Adéla Hattanová - třídní učitelka 6. třídy Mgr. Silvie Pospíšilová - třídní učitelka 1. třídy Helena Štěpánková - třídní učitelka 2. třídy Mgr. Jitka Tošovská - učitelka odborných předmětů Mgr. Lenka Vrbická třídní učitelka 5.třídy Mgr. Kamila Vymětalová - výchovná poradkyně, učitelka německého jazyka Mgr. Monika Žďárová - třídní učitelka 4. třídy - vychovatelky ŠD Mgr. Alena Klímová - vedoucí vychovatelka Mgr. Jitka Tošovská - vychovatelka Erika Sedláková - vychovatelka - asistenti pedagoga Jitka Krajníková - asistentka pedagoga Jana Láníková - asistentka pedagoga Šárka Klímová - asistent pedagoga Monika Waldhauserová - asistentka pedagoga 10

11 b) Provozní zaměstnanci Irena Šturmová - vedení sekretariátu školy Jitka Krajníková - všeobecná účetní Olga Hubálková - mzdová účetní, pokladní Jaroslav Král - školník, údržbář Renata Veselá - uklízečka Alena Chotěborská - uklízečka Ivana Hudečková - vedoucí školní jídelny Šárka Kučerová - vedoucí kuchařka Marie Zítová - kuchařka 11

12 5. Údaje o žácích školy a) Přehled počtu žáků školy k třída 7. třída Třídní učitelka: Mgr. Silvie Pospíšilová Třídní učitelka: Mgr. Milan Barták Počet žáků: 22 Počet žáků: třída Třídní učitelka: Helena Štěpánková Počet žáků: 19 8.třída Třídní učitelka: Kateřina Bártová, DiS. Počet žáků: třída Třídní učitelka: Mgr. Bronislava Machová Počet žáků: třída Třídní učitel: Mgr. Lukáš Blažek Počet žáků: třída Třídní učitelka: Mgr. Monika Žďárová Počet žáků: třída Třídní učitelka: Mgr. Lenka Čipelová Počet žáků: třída Třídní učitelka: Mgr. Adéla Hattanová Počet žáků: 12 Škola celkem: 145 žáků (+ 4 žáci dle 38 z. č. 561/2004 Sb.) 12

13 b) Údaje o přijímacím řízení do první třídy pro školní rok 2012/2013 Přijímacího řízení se účastnilo 26 žáků, z nichž bylo přijato 23 žáků, 3 žáci po zápisu odešli na jinou školu. Nebyl udělen žádný odklad. d) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2012/2013 ukončilo základní vzdělání 14 žáků deváté třídy. Z nich deset pokračuje na středních školách s maturitou a gymnáziích, čtyři byli přijati na učební obory. 13

14 6. Prevence sociálně patologických jevů Během prvního pololetí školního roku 2012/2013 byl doplněn školní řád o odstavec týkající se kyberšikany. Zároveň bylo toto téma zapracováno do minimálního preventivního programu. Všichni pedagogičtí pracovníci byly s touto změnou seznámeni na pedagogické radě. Pro prevenci sociálně patologických jevů je důležitá práce s třídním kolektivem. Na prvním stupni se konaly pravidelné třídnické chvilky. Cílem je především společné budování bezpečného prostředí nejenom v rámci třídy, ale i posilování vzájemné důvěry žáků a učitele. Na druhém stupni jsou pak v rámci možností a dle aktuální potřeby zařazovány do výuky třídnické hodiny. Jejich podobu má třídní učitel možnost volit dle aktuální situace ve třídě. K jejímu posouzení využívá nejenom vlastní pozorování, ale i postřehy ostatních vyučujících. Díky sociálním aktivitám ve třídě a v rámci pobytů mimo školu třídní učitel cíleně rozvíjel sociální kompetence žáků jako např. schopnost spolupráce, vzájemnou toleranci, odpovědnost za své činy atd. Zároveň si žáci osvojovali různé komunikační techniky a dovednosti. K výuce neoddělitelně patří příběhy (v hodinách dramatické výchovy, vyprávěcí části epoch apod.), díky kterým se žáci seznamovali se základními mravními principy, pravidly, svými právy a povinnostmi, základními životními hodnotami i zásadami, které je nutno dodržovat pro své vlastní bezpečí. Významnou úlohu mají také společné projekty, kdy si žáci mají možnost přirozeně vyzkoušet význam vzájemné spolupráce. Zároveň se při nich mohou plnohodnotně uplatnit a vyniknout i ti, kteří patří ve výuce ke slabším či pracují dle IVP. Ocenění spolužáků pak velmi podpoří jejich sebedůvěru. Společná práce je v mnoha ohledech skvělým prostorem pro sociální vnímání druhých, stanovování a následné dodržování pravidel, pro vzájemné poznávání, respektování a především pro utváření společenství třídního kolektivu, kde má každý své místo a je potřebný. Pevnou součástí školního roku jsou i slavnosti, které tvoří páteř celého koloběhu školního roku. Po celý školní rok měli třídní učitelé možnost konzultovat metodiku vedení třídnických chvilek či hodin nebo řešení problematických situací ve třídě s výchovným poradcem, čehož také často využívali. Zároveň měli k dispozici i materiály týkající se problematiky třídního kolektivu. Za první i druhé pololetí vypracoval každý třídní učitel stručné zhodnocení a výsledky své práce se třídou, které je uloženo u metodika prevence. Vypracovala: Mgr. Alena Klímová 14

15 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Na základě plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 byl organizován průběh a podmínky následujících forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: - institucionální formy (studium, účast na školeních, seminářích apod.) poskytované vysokými školami a akreditovanými vzdělávacími institucemi - další vzdělávání formou samostudia - semináře waldorfské pedagogiky v ČR -interní vzdělávání pracovníků v rámci studijní části pedagogických konferencí - interní vzdělávání pracovníků v rámci malých studijních skupin Dlouhodobé cíle školy: dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru (kvalifikace pedagogická + kvalifikace ve waldorfské pedagogice) stálé vzdělávání v oblasti práce se žáky vyžadující zvláštní péči dobře připravení pedagogičtí pracovníci pro práci s moderními informačními technologiemi (připravenost uživatelská + pedagogická kdy, co, jak vhodně použít) připravení řídící pracovníci školy v oblasti školského managementu eliminovat projevy agresivity, netolerance, xenofobie, u žáků školy zajistit stálý kontakt učitelů s nejmodernějšími poznatky, které se objevují v pedagogice, psychologii i v oborech, které vyučují zajistit možnost, aby se učitelé seznamovali s nejmodernějšími didaktickými a metodickými postupy Krátkodobé cíle školy: podporovat vzdělávací aktivity vedoucí k získání kvalifikace (u nekvalifikovaných kolegů), její rozšiřování a dále též zvyšování kvalifikace a kompetencí v oblasti waldorfské pedagogiky (u všech pedagogických pracovníků školy) pokračovat v procesu zvyšování úrovně počítačové gramotnosti zajistit účast vedení školy na všech dostupných formách vzdělávání s cílem dosažení optimální připravenosti pro oblast řízení v rámci programové nabídky akreditovaných vzdělávacích organizací využívat nabídek pro další vzdělávání všech učitelů realizovat interní vzdělávání ve studijní části pedagogické konference 15

16 jako partner Asociace waldorfských škol v ČR zajistit akreditované vzdělávání waldorfské pedagogiky, podporovat vzdělávání výchovné poradkyně (semináře PPP, KÚ, ) podporovat environmentální vzdělávání podporovat vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů podporovat vzdělávání v oblasti práce se žáky vyžadujícími zvláštní péči podporovat studium pro asistenty pedagoga podporovat vzdělávání učitelů cizích jazyků Principy a základní podmínky dalšího vzdělávání: - rovnost příležitostí - skutečné potřeby školy - rozpočet školy (výběr a realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit vychází z rozpočtových možností školy a těmto se podřizuje, každý pedagogický pracovník má též možnost požádat o podporu studia představenstvo Spolku rodičů) - studijní zájmy pedagogických pracovníků při dodržení předchozích principů jsou pro výběr konkrétní formy nebo druhu dalšího vzdělávání určující zájmy jednotlivých pracovníků - změny a případná doplnění tohoto plánu nebudou zasahovat do již probíhajících vzdělávacích aktivit, ředitel je vydá po předchozím projednání v pedagogické konferenci. Zhodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnilo v Praze-Opatově interní setkání waldorfských pedagogů, kterého se zúčastnila většina učitelů naší školy. V létě se konal již 23.ročník tradičního týdenního kurzu waldorfské pedagogiky tentokrát v Semilech, kde se nejen naši učitelé připravují na další školní rok pod vedením zahraničních i českých lektorů. Aktuální pedagogické pohledy a jejich studium probíhalo i na pravidelné čtvrteční konferenci učitelů. Výchovná poradkyně se účastnila vzdělávání v oblasti výchovného poradenství. Koordinátor EVVO se účastnil seminářů zaměřených na tuto problematiku. 16

17 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Ve školním roce 2012/2013 jsme uspořádali několik typů akcí pro veřejnost. Mezi základní a pravidelně se opakující akce patří slavnosti školy, které jsou spojené s ročním koloběhem. Patří sem Michaelská slavnost (spíše interního charakteru), Martinská slavnost (obdobně), Adventní spirála (taktéž), Vánoční hra a jarmark (velká akce pro veřejnost pořádaná ve spolupráci se Spolkem rodičů), Masopust (v úzké spolupráci s městským obvodem), Jánská slavnost. Dalším typem akcí ve škole jsou pravidelné dny otevřených dveří. Ve školním roce 2012/2013 jsme pořádali tři dny otevřených dveří, ve kterých jsme se věnovali zájemcům z řad veřejnosti o waldorfskou pedagogiku. Žáci školy mohli prezentovat svoje divadelní a hudební dovednosti v rámci veřejných představení. V březnu jsme uspořádali koncert žáků školy v Rytířských sálech pardubického zámku. Závěrečná hra zahrnující divadelní hru žáků deváté třídy a dramaticko-hudební vystoupení zakončila v červnu školní rok. Konala se v KD Hronovická. Prezentujeme se též na internetových stránkách školy - kde pravidelně uveřejňujeme nejen aktuální informace ze života školy a pozvánky na různé akce, ale též prezentujeme naši vzdělávací činnost a práce našich žáků. 17

18 9. Zpráva o provedených kontrolách V průběhu školního roku 2012/2013 se uskutečnila kontrola ČŠI, Magistrátu města Pardubice a Krajské hygienické stanice Pardubice. Zprávy o provedených kontrolách jsou k dispozici k nahlédnutí v sekretariátu školy nebo v příslušných institucích. 18

19 10. Výroční zpráva o poskytování informací Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za období Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 V průběhu roku 2011 nebyly školou poskytovány žádné informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. V Pardubicích dne 18. ledna 2013 Mgr. Olga Hrochová ředitelka školy 19

20 11. Základní údaje o hospodaření za rok 2012 (za období od do , údaje jsou uvedeny v Kč) a) Výsledek hospodaření za hlavní činnost NÁKLADY: spotřebované nákupy služby osobní náklady ostatní náklady odpisy c e l k e m VÝNOSY: příspěvek zřizovatele na provoz příspěvek z prostředků stát.rozpočtu příspěvky a dotace na projekty tržby z prodeje služeb(školní družina+jídelna) zúčtování fondů: fond rezevní fond odměn dary ostatní výnosy úroky c e l k e m Výsledek hospodaření za hlavní činnost b) Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost NÁKLADY: spotřebované nákupy služby osobní náklady ostatní náklady odpisy finanční náklady c e l k e m VÝNOSY: tržby z prodeje služeb úroky c e l k e m Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost ,92 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,52 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 603,00 Kč ,00 Kč 5 435,79 Kč ,79 Kč ,27 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 910,00 Kč 8 772,00 Kč - Kč ,00 Kč ,00 Kč 425,12 Kč ,12 Kč ,12 Kč 20

21 12. Přehled získaných grantů Granty ve školním roce 2012/2013 Z fondu ekologické výchovy a osvěty - Den Země (náklady ,- Kč, dotace 6.000,- Kč) - Práce s přírodními materiály (náklady ,- Kč, dotace 1.200,- Kč) Z fondu kultury - Vánoční hra a jarmark prosinec 2012 (náklady ,- Kč, dotace ,- Kč) - Závěrečná slavnost červen 2013 (náklady ,- Kč, dotace 4.000,- Kč) 21

22 14. Přílohy A) Zprávy z několika tříd 1.třída V září 2012 jsme v naší škole společně přivítali 22 nových prvňáčků. Slavnostní uvítání se odehrálo v tělocvičně školy za přítomnosti všech učitelů, žáků i rodičů. Prvňáčci dostali od žáků 9. třídy tradiční květinu slunečnici a společně s nimi prošli branou do světa školy, na kterou se již velmi těšili. Svoji šikovnost a chuť poznávat nové věci dokazovali od prvního dne. V září jsme uspořádali poznávací výlet do Obořice u Nasavrk. Po příjemné procházce jsme došli na statek rodiny jednoho našeho žáčka. Zde jsme si udělali ohýnek, skamarádili se s místními zvířátky a pomohli jsme je panu hospodáři nakrmit. Také jsme si připravili a uvařili dobrou polévku a nasbírali jablíčka, ze kterých jsme si druhý den ve škole upekli výborný jablkový závin. Na konci září čekala na děti zkouška jejich odvahy v podobě plnění různých úkolů v rámci Michaelské slavnosti, kterou pro ně pomohli uspořádat žáci 7. třídy. Odvaha nikomu nechyběla a malí i velcí si tuto slavnost společně skvěle užili! V říjnu a listopadu se prvňáčci poprvé setkali se světem písmenek a čísel. Vstoupili do něj s radostí a velmi aktivně ho začali bystře prozkoumávat. Kromě toho se v ručních pracích seznamovali s cestou vlny. Nejprve ostříhanou vlnu od oveček vyprali, poté ji usušili a připravili k česání. K vyčesávání vlny používali nástroje našich babiček dřevěné kartáče. Velkým zážitkem bylo pro děti předení na kolovrátku. Každý si vyzkoušel upříst svoji část nitky. Pak už jsme se pustili do namotávání klubíček a tkaní na rámu. V listopadu za námi přijel sv. Martin na bílém koni, aby společně s námi prožil Martinskou slavnost. K její příležitosti jsme si vyrobili lampiónky a napekli martinské rohlíčky, které chutnaly nejen dětem, ale i dospělým. Do času adventu jsme v prosinci vešli vystoupením s ukázkou z hodin matematiky na tradičním Jarmarku. Rodiče i přátelé tak mohli vidět kousek z toho, co se děti už stihly naučit. Adventní příběh a potřebné zklidnění jsme si společně zažili při adventní Spirále. Vůně chvojí, světla svíček a zpěv adventních písní vytvořily krásnou náladu, kterou jsme si odnesli do svých domovů. Celý prosinec jsme také pilně nacvičovali Vánoční hru o narození Ježíška. Děti si mezi sebe rozdělily role pastýřů, oveček, andělů Nechyběla ani Marie, Josef a archanděl Gabriel. Příběh jsme doprovodili zpěvem mnoha známých koled. Všem se jejich vystoupení velmi podařilo a právem si vysloužili velký potlesk. V lednu nás čekalo první vysvědčení. Při slavnostním předávání jsme si povídali o tom, co všechno jsme se už naučili a stihli spolu prožít. V druhém pololetí jsme pokračovali v pilné práci ve všech předmětech. Čím dál více jsme se kamarádili s písmenky, čísly, anglickým i německým jazykem. Vyrobili jsme si dřevěné jehlice a za pomoci mnoha maminek jsme se pustili do pletení. Ve výtvarné výchově jsme si užívali kvalitu jednotlivých barev při malbě akvarelem do mokrého podkladu. V tělocviku jsme udělali velké pokroky ve skákání přes lano i přes švihadlo. V hudební výchově jsme se seznámili s různými jednoduchými nástroji a naučili se řadu krásných písniček a tanečků. V únoru jsme si užili masopustní veselí. Děti přišly v tradičních masopustních maskách, pomohly udělat koblihy a vydaly se na masopustní průvod po Dukle. V průvodu nechyběla živá hudba, Laufr ani ostatní masopustní postavy. Děti si v mrazivém vzduchu zatancovaly, zazpívaly a už se těšily do tepla. Ve škole pokračoval program masopustu v tělocvičně řadou rozverných soutěží. 22

23 Jaro jsme přivítali na Jarní slavnosti. Nejprve jsme společně vynesli Morénu, a pak jsme si v dílničkách mohli vyrobit jarní dekorace či nasít obilíčko. Nechyběl ani oblíbený palačinkový běh a přehazovaná. Velkou událostí bylo hudební vystoupení na Jarním koncertu, který se konal v Rytířském sále na zámku. Společně s žáky všech tříd jsme procestovali celý svět. Prvňáčci si připravili dvě písničky z dalekého severu. Vystoupení před početným publikem zvládli skvěle! Na konci května jsme se vypravili na ozdravný pobyt na chatu Damašek v Pusté Rybné. Děti se už dlouho velmi těšily a připravovaly. Pro mnohé to bylo poprvé, kdy se vydali na cestu bez maminky. I když nám počasí úplně nepřálo, báječně jsme si užili krásnou přírodu, vyrobili si větrník či penálek na pastelky, opekli buřtíky na ohýnku, naučili se spoustu písniček Skoro se nám ani nechtělo domů. Poslední slavností byla červnová Jánská slavnost, kterou pro nás velmi hezky připravili žáci a rodiče 4. třídy. Tentokrát jsme se vypravili vlakem do Stéblové. Tam na nás čekalo vyrábění, poznávání bylinek i pečení hadů u ohýnku. Na úplný závěr roku jsme se písničkami a malým dárečkem rozloučili s žáky 9. třídy na prknech KD Hronovická při Závěrečné slavnosti školy. A pak už jen rychle rozdat vysvědčení a hurá na prázdniny! Zapsala: Mgr. Silvie Pospíšilová, třídní učitelka 23

24 2.třída Do školního roku 2012/2013 vstoupilo společně 1. září 19 dětí. V průběhu roku se 1 žák odstěhoval. Předměty byly vyučovány v souladu s tematickými plány a se školním vzdělávacím programem. Třídu navštěvují 2 integrované děti, kterým pomáhala s vyučovacím procesem asistentka pedagoga. Třída se účastnila všech společných slavností školy. Michaelskou odvahu v sobě děti mohly objevit při stezce lesem, kterou pro ně připravili žáci 7. třídy. Na svatého Martina děti pekly martinské rohlíčky a vyráběly papírové lampiony. Společně jsme zahráli a zazpívali rodičům vánoční příběh o narození Ježíška a zvířátkách. V zimních měsících děti 2x navštívily pohádková představení ve Východočeském divadle v Pardubicích. V únoru se děti vyřádily při masopustní obchůzce a merendě v tělocvičně, kterou pro ně připravili žáci vyšších tříd. Také si pochutnaly na vlastnoručně udělaných a upečených koblihách. Při učivu o čase si každý žák vyrobil vlastní hodiny. 24

25 V II. pololetí šk.roku děti nastudovaly hudební pohádku Z. Svěráka O 12 měsíčkách, kterou s radostí zahrály rodičům a žákům nižších tříd. Do naší školy zavítala milá návštěva z Ghany a děti se formou prezentace a rozhovoru se studentkou seznámily s životem v této zemi. Během několika měsíců v roce probíhala, jako součást rytmické části epochy, eurytmie s tématy ročních období. Den Země děti oslavily osázením venkovních květináčů květinami, rozlišováním semínek, povídáním o přírodě. 25

26 Na konci května druhách vyjeli na ozdravný pobyt do Příchovic. Děti tvořily v dílničkách žonglovací míčky, pletly z lýka a drátků, barvily pláště pro 12 měsíčků do pohádky. Ani nepřízeň počasí nás neodlákala od vycházek do přírody a blízkého okolí. V červnu pro nás žáci 5.tř. připravili Jánskou slavnost. Jeli jsme vlakem do Stéblové, kde jsme šli pěšky k zatopeným pískovým lomům. Tam jsme si povídali o bylinkách, pletli věnečky z květin, vyřezávali lodičky z kůry, vyráběli včeličky z olšových šišek. Slavnost se vydařila a děti byly spokojené. Během roku jsme se všemi dětmi oslavili narozeniny. Zapsala: Helena Štěpánková, třídní učitelka 26

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily Tyršova 485, tel. 481 624 168, 732 736 862 info@waldorf.semily.cz, www.waldorf-semily.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 srpen 2014,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2004/2005 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

1. Přesný název školy. 2. Charakteristika školy

1. Přesný název školy. 2. Charakteristika školy 1 1. Přesný název školy Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 Datum vydání posledního rozhodnutí: 15.5.2006 Zřizovatel Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5 Smíchov, náměstí 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické, Praha 10, Moskevská 29 Školní rok 2011/2012 1. Základní údaje 1. 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

1. Přesný název školy. Zřizovatel. 2. Charakteristika školy

1. Přesný název školy. Zřizovatel. 2. Charakteristika školy 1. Přesný název školy Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 Datum vydání posledního rozhodnutí: 15.5.2006 Zřizovatel Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5 Smíchov, náměstí 14. října

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více