Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2012/2013 V Pardubicích dne: 30. září 2013 Mgr. Milan Barták ředitelka školy Školská rada schválila dne:

2 1. Obsah 1. Obsah Základní údaje o škole... 3 Název... 3 Sídlo... 3 Zřizovatel... 3 Vedení školy... 3 Školská rada... 3 Charakteristika školy Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací program... 8 Učební dokumenty... 8 Doklad o schválení vzdělávacího programu Údaje o pracovnících školy... 9 a) Pedagogičtí pracovníci... 9 b) Provozní zaměstnanci Údaje o žácích školy a) Přehled počtu žáků školy k b) Změny v počtu žáků v průběhu školního roku 2011/2012 k Chyba! Záložka není definována. c) Údaje o přijímacím řízení do první třídy pro školní rok 2012/ d) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Kalendář aktivit ve školním roce 2011/ Chyba! Záložka není definována. 9. Zpráva o provedených kontrolách Výroční zpráva o poskytování informací Základní údaje o hospodaření za rok Grant z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Cesty k přírodě Chyba! Záložka není definována. 13.Přehled podaných grantů Přílohy A) Zprávy ze tříd B) Zpráva ze školní družiny C) Vybrané zprávy z aktivit a projektů pro veřejnost a dalších akcí... Chyba! Záložka není definována. 2

3 3

4 2. Základní údaje o škole Název Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Sídlo Gorkého Pardubice webové stránky školy: právní forma: příspěvková organizace IČ: Identifikátor zařízení (IZO): Zřizovatel Statutární město Pardubice Pernštýnské náměstí Pardubice Vedení školy Mgr. Milan Barták- ředitel školy (od ) Mgr. Olga Hrochová - ředitelka školy (do ) Mgr. Monika Žďárová - zástupce ředitele školy do Mgr. Václav Mikulecký- zástupce ředitele do Mgr. Kamila Vymětalová - výchovná poradkyně Školská rada Olga Pavlů - zástupkyně za rodiče Ing. Martin Korunka - zástupce za rodiče Evžen Erban - zástupce za zřizovatele BcA. Michaela Smetáková - zástupce za zřizovatele Mgr. Alena Klímová - zástupkyně za učitele Mgr. Monika Žďárová - zástupkyně za učitele Pozn. ř.š.: Zpráva byla zpracována na základě dohledaných podkladů po předchozím vedení školy. 4

5 Charakteristika školy Škola sdružuje: Základní školu Waldorfskou, kapacita 170 žáků, IZO Školní družinu, kapacita 50 žáků, IZO a) Waldorfská škola v Pardubicích Základní škola Waldorfská je alternativní školou, která již 20 let poskytuje jako prozatím jediná škola v Pardubickém kraji ucelený vzdělávací program od první do deváté třídy. Škola je umístěna v Gorkého ulici č. p. 867 v původní budově školy Na Skřivánku postavené v letech Škola má odloučené pracoviště v Gorkého ulici č. p. 1981, kde sídlí jedna kmenová třída a dvě oddělení školní družiny. b) Prostorové podmínky V části školní budovy, která má dvě křídla (jižní a západní), sídlí Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola s.r.o. Ta zaujímá dvě celá nadzemní podlaží. Naše škola dostala k dispozici první nadzemní podlaží a suterén. V přízemí je v současné době osm kmenových tříd (z nichž dvě jsou rozměrově na hraně využitelnosti), sborovna, kancelář, ředitelna, pouze jeden kabinet pro všechny předměty, knihovna a jedna malá učebna pro práci s integrovanými dětmi. V suterénu kromě šaten, využíváme i dílnu pro práci se dřevem a keramickou dílnu. Je zde umístěna i učebna ručních prací a počítačová učebna. V rámci strategie rozvoje školy jsme určili několik hlavních priorit, které se týkají rozvoje prostorových podmínek: 1) zajištění současných prostor z technického i hygienického hlediska - i v tomto školním roce byla tato priorita pro nás velmi důležitá. V přízemí školy dochází k pronikání vlhkosti z ulice Gorkého, což vede k vysrážení soli na omítkách uvnitř učeben a k jejich následnému odpadání. V učebně ručních prací neustále řešíme vlhkost a snažíme se chránit vybavení - zvláště šicí stroje. Tyto obtíže jsou v suterénu i na jiných místech - především v kanceláři vedoucí školní jídelny, jejíž stav již hraničí s možností tento prostor vůbec využívat. Potíže máme s vytápěním budovy, neboť v řadě učeben prakticky nelze úspěšně regulovat teplotu, a tak jsou učebny přetápěné na více než 25 stupňů, což uživatele nutí k neustálému větrání, dochází tak k výrazným ztrátám tepla, což se projevuje i ve finančních úhradách za něj. Technický stav našeho objektu řešíme společně s Odborem majetku a investic MMP. 2) zajištění kmenových učeben - v průběhu roku 2012/2013 jsme měli k dispozici v hlavní budově osm kmenových tříd, jednu kmenovou třídu jsme museli využívat na odloučeném pracovišti v Gorkého ulici. S předpokládaným nárůstem počtu žáků školy, který v posledních letech probíhá 5

6 při zápisech do první třídy, bude problém s dostatečným místem pro žáky narůstat. V současné době jsou dvě kmenové učebny na hraně rozměrů vhodných pro jejich užívání. Připravujeme strategii možných úprav a kroků tak, abychom získali dostatečné prostorové zázemí. Rekonstrukce školní družiny vyřešila prostorový problém pouze částečně. V prostorách školní družiny je z důvodu nedostatečné kapacity hlavní budovy umístěna i jedna kmenová třída, což nám působí řadu provozních potíží, např. časté přemisťování vyučujících mezi hlavní budovou a budovou školní družiny, zajištění bezpečnosti žáků v případě, že v budově je třída pouze s jedním vyučujícím apod. Naším cílem je zajištění všech kmenových tříd v hlavní budově v Gorkého ulici ) odborné učebny a kabinety - část učeben je umístěna v prostorách, kde je hygienickými podmínkami vymezen nejvyšší přípustný týdenní limit pobytu žáků. Počítačová učebna svoji kapacitou významně nedostačuje, neboť je v ní pouze 12 pracovních míst, což klade větší finanční nároky - i málo početné třídy tak musíme dělit. Výrazně nám chybí prostor pro učebnu přírodních věd a učebnu jazyků. Při zpracovávání rozvrhu se musíme výrazně uskromňovat a mnohdy narážíme na komplikace s umístěním skupin, vyučování tak často probíhá v učebně ručních prací nebo v knihovně, což je z hlediska vybavení i účelu těchto učeben nevhodné. Jediný kabinet, kam lze ukládat pomůcky napříč všemi vyučovacími předměty, je přeplněný a vůbec nevyhovuje jak kolegům při jeho využívání, tak i pro samotné pomůcky. 4) prostorové podmínky zaměstnanců školy - kromě sborovny nemáme pro vyučující jiných prostor, což výrazně ovlivňuje jejich pracovní prostředí a ohrožuje výkonnost. 5) venkovní prostředí žáci i zaměstnanci školy využívají permakulturní zahradu k odpočinku i v rámci výuky. Prostor velkého hřiště však čeká stále na svoji opravu a úpravu. Dalším bodem týkajícím se venkovních prostor je zajištění bezpečnosti proti množícímu se počtu útoků na majetek i bezpečnost a hygienu prostor ze strany dětí a mládeže s trvalým bydlištěm v okolí školy. Tento problém řešíme opět s odborem majetku a investic a také s městskou policií. Všechny nalezené potíže a nedostatky se snažíme řešit v rámci přidělených prostředků. 6

7 c) Profilace školy ZŠW podporuje - zdravý rozvoj dítěte - rozvoj tvořivosti, intelektu a sebevědomí - všeobecný rozhled - samostatnost v konání a úsudku - rozvoj obecné lidské kvality, vzájemný respekt a toleranci - rozvoj estetického cítění a vlastního uměleckého projevu - porozumění a komunikaci d) Personální oblast Téměř všichni kolegové mají již dokončené vysokoškolské vzdělání. V průběhu roku nás dvakrát navštívil mentor z Nizozemí. V létě měli učitelé možnost se připravit na další školní rok na tradičním týdenním letním semináři, tentokrát v Semilech. Na jehož vedení se podíleli lektoři z Německa, Nizozemí a Švýcarska. e) Pedagogická oblast - péče o kvalitu Nově začínající kolegy doprovázeli v průběhu školního roku jejich uvádějící učitelé. Dvakrát nás navštívil mentor z Eidhovenu Francis van Maris, který pedagogy dále seznamuje s metodami waldorfské pedagogiky. - integrace dětí - i nadále vycházíme vstříc individuálním potřebám dětí. Rozvoj skupinových činností vytváří podporu pro práci a rozvoj integrovaných dětí. Aktivně spolupracujeme s PPP a SPC. Pro slabší děti budou vytvářeny podpůrné plány. V závažných případech probíhají konzultace s oddělením OSPOD. Nechceme však zapomínat ani na děti nadané. I tyto děti jsou podporovány ve svých schopnostech zapojením ve studijních skupinách. f) Spolupráce školy a rodiny Významným prvkem waldorfské pedagogiky je i intenzivní spolupráce školy a rodiny. Ta se děje jednak prostřednictvím osobních setkání učitele, rodiče a na vyšším stupni i žáka při konzultacích, dále na třídních schůzkách, ale především též při společných akcích - slavnostech - které škola pořádá ve spolupráci s rodiči v průběhu roku. Spolupráce je pak též institucionalizovaná prostřednictvím spolku rodičů. Spolkem pro podporu waldorfské školy v Pardubicích je nezisková organizace, která se podílela již od počátku na vzniku a provozu waldorfské školy v Pardubicích. 7

8 g) Spolupráce s ostatními subjekty Ve své činnosti spolupracujeme s řadou subjektů. Níže je uveden výběr některých z nich. - Statutární město Pardubice (zřizovatel) - Městský obvod Pardubice V - Krajský úřad Pardubického kraje - pedagogická a terapeutická zařízení - partnerské a spolupracující školy (SRN, Nizozemsko) - Asociace waldorfských škol ČR - Mezinárodní asociace waldorfských škol, Stuttgart - mateřské školky - Ekocentrum Paleta a další 8

9 3. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací program Učební dokumenty Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Waldorfská škola 04/2010 Doklad o schválení vzdělávacího programu Pro školní rok 2012/2013 byl aktuálním plánem ŠVP pod názvem Waldorfská škola 04/2010 s připojenými dodatky, které jsme zařadili v rámci tvorby inovativních a nových produktů z projektu OPVK Cesty k přírodě. V průběhu školního roku se zapracovaly změny z aktuální školské legislativy do ŠVP školy a od nového školního roku se budou žáci podle něj vzdělávat. ŠVP Waldorfská škola 04/2010 projednala a schválila pedagogická konference ŠVP pro základní školu Waldorfská škola 04/2010.ŠVP pro základní školu Waldorfská škola 04/2010 byl 27. srpna 2010 projednán Školskou radou. 9

10 4. Údaje o pracovnících školy a) Pedagogičtí pracovníci Ve školním roce 2012/2013 pracovalo ve škole 18 učitelů, z toho bylo 9 třídních učitelů. Vysokoškolské vzdělání si potřebují doplnit dva kolegové. Ve škole působily tři vychovatelky, z nichž všechny mají končené potřebné vzdělání. O přepočtený úvazek na plně zaměstnané ve výši cca. 1,8 se ve školním roce 2012/2013 dělily 4 asistentky pedagoga. Pedagogický sbor tvořili: - učitelé Mgr. Milan Barták - třídní učitel 7. třídy Kateřina Bártová DiS. - třídní učitelka 8. třídy Mgr. Lukáš Blažek - třídní učitel 9. třídy Zdeňka Grossová - sbor, hudební výchova Mgr. Olga Hrochová - ředitelka školy Mgr. Alena Klímová - učitelka anglického jazyka Bc. Kateřina Sedláčková - učitelka anglického jazyka Mgr. Bronislava Machová - třídní učitelka 3. třídy Mgr. Václav Mikulecký - odborný učitel Mgr. Adéla Hattanová - třídní učitelka 6. třídy Mgr. Silvie Pospíšilová - třídní učitelka 1. třídy Helena Štěpánková - třídní učitelka 2. třídy Mgr. Jitka Tošovská - učitelka odborných předmětů Mgr. Lenka Vrbická třídní učitelka 5.třídy Mgr. Kamila Vymětalová - výchovná poradkyně, učitelka německého jazyka Mgr. Monika Žďárová - třídní učitelka 4. třídy - vychovatelky ŠD Mgr. Alena Klímová - vedoucí vychovatelka Mgr. Jitka Tošovská - vychovatelka Erika Sedláková - vychovatelka - asistenti pedagoga Jitka Krajníková - asistentka pedagoga Jana Láníková - asistentka pedagoga Šárka Klímová - asistent pedagoga Monika Waldhauserová - asistentka pedagoga 10

11 b) Provozní zaměstnanci Irena Šturmová - vedení sekretariátu školy Jitka Krajníková - všeobecná účetní Olga Hubálková - mzdová účetní, pokladní Jaroslav Král - školník, údržbář Renata Veselá - uklízečka Alena Chotěborská - uklízečka Ivana Hudečková - vedoucí školní jídelny Šárka Kučerová - vedoucí kuchařka Marie Zítová - kuchařka 11

12 5. Údaje o žácích školy a) Přehled počtu žáků školy k třída 7. třída Třídní učitelka: Mgr. Silvie Pospíšilová Třídní učitelka: Mgr. Milan Barták Počet žáků: 22 Počet žáků: třída Třídní učitelka: Helena Štěpánková Počet žáků: 19 8.třída Třídní učitelka: Kateřina Bártová, DiS. Počet žáků: třída Třídní učitelka: Mgr. Bronislava Machová Počet žáků: třída Třídní učitel: Mgr. Lukáš Blažek Počet žáků: třída Třídní učitelka: Mgr. Monika Žďárová Počet žáků: třída Třídní učitelka: Mgr. Lenka Čipelová Počet žáků: třída Třídní učitelka: Mgr. Adéla Hattanová Počet žáků: 12 Škola celkem: 145 žáků (+ 4 žáci dle 38 z. č. 561/2004 Sb.) 12

13 b) Údaje o přijímacím řízení do první třídy pro školní rok 2012/2013 Přijímacího řízení se účastnilo 26 žáků, z nichž bylo přijato 23 žáků, 3 žáci po zápisu odešli na jinou školu. Nebyl udělen žádný odklad. d) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2012/2013 ukončilo základní vzdělání 14 žáků deváté třídy. Z nich deset pokračuje na středních školách s maturitou a gymnáziích, čtyři byli přijati na učební obory. 13

14 6. Prevence sociálně patologických jevů Během prvního pololetí školního roku 2012/2013 byl doplněn školní řád o odstavec týkající se kyberšikany. Zároveň bylo toto téma zapracováno do minimálního preventivního programu. Všichni pedagogičtí pracovníci byly s touto změnou seznámeni na pedagogické radě. Pro prevenci sociálně patologických jevů je důležitá práce s třídním kolektivem. Na prvním stupni se konaly pravidelné třídnické chvilky. Cílem je především společné budování bezpečného prostředí nejenom v rámci třídy, ale i posilování vzájemné důvěry žáků a učitele. Na druhém stupni jsou pak v rámci možností a dle aktuální potřeby zařazovány do výuky třídnické hodiny. Jejich podobu má třídní učitel možnost volit dle aktuální situace ve třídě. K jejímu posouzení využívá nejenom vlastní pozorování, ale i postřehy ostatních vyučujících. Díky sociálním aktivitám ve třídě a v rámci pobytů mimo školu třídní učitel cíleně rozvíjel sociální kompetence žáků jako např. schopnost spolupráce, vzájemnou toleranci, odpovědnost za své činy atd. Zároveň si žáci osvojovali různé komunikační techniky a dovednosti. K výuce neoddělitelně patří příběhy (v hodinách dramatické výchovy, vyprávěcí části epoch apod.), díky kterým se žáci seznamovali se základními mravními principy, pravidly, svými právy a povinnostmi, základními životními hodnotami i zásadami, které je nutno dodržovat pro své vlastní bezpečí. Významnou úlohu mají také společné projekty, kdy si žáci mají možnost přirozeně vyzkoušet význam vzájemné spolupráce. Zároveň se při nich mohou plnohodnotně uplatnit a vyniknout i ti, kteří patří ve výuce ke slabším či pracují dle IVP. Ocenění spolužáků pak velmi podpoří jejich sebedůvěru. Společná práce je v mnoha ohledech skvělým prostorem pro sociální vnímání druhých, stanovování a následné dodržování pravidel, pro vzájemné poznávání, respektování a především pro utváření společenství třídního kolektivu, kde má každý své místo a je potřebný. Pevnou součástí školního roku jsou i slavnosti, které tvoří páteř celého koloběhu školního roku. Po celý školní rok měli třídní učitelé možnost konzultovat metodiku vedení třídnických chvilek či hodin nebo řešení problematických situací ve třídě s výchovným poradcem, čehož také často využívali. Zároveň měli k dispozici i materiály týkající se problematiky třídního kolektivu. Za první i druhé pololetí vypracoval každý třídní učitel stručné zhodnocení a výsledky své práce se třídou, které je uloženo u metodika prevence. Vypracovala: Mgr. Alena Klímová 14

15 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Na základě plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 byl organizován průběh a podmínky následujících forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: - institucionální formy (studium, účast na školeních, seminářích apod.) poskytované vysokými školami a akreditovanými vzdělávacími institucemi - další vzdělávání formou samostudia - semináře waldorfské pedagogiky v ČR -interní vzdělávání pracovníků v rámci studijní části pedagogických konferencí - interní vzdělávání pracovníků v rámci malých studijních skupin Dlouhodobé cíle školy: dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru (kvalifikace pedagogická + kvalifikace ve waldorfské pedagogice) stálé vzdělávání v oblasti práce se žáky vyžadující zvláštní péči dobře připravení pedagogičtí pracovníci pro práci s moderními informačními technologiemi (připravenost uživatelská + pedagogická kdy, co, jak vhodně použít) připravení řídící pracovníci školy v oblasti školského managementu eliminovat projevy agresivity, netolerance, xenofobie, u žáků školy zajistit stálý kontakt učitelů s nejmodernějšími poznatky, které se objevují v pedagogice, psychologii i v oborech, které vyučují zajistit možnost, aby se učitelé seznamovali s nejmodernějšími didaktickými a metodickými postupy Krátkodobé cíle školy: podporovat vzdělávací aktivity vedoucí k získání kvalifikace (u nekvalifikovaných kolegů), její rozšiřování a dále též zvyšování kvalifikace a kompetencí v oblasti waldorfské pedagogiky (u všech pedagogických pracovníků školy) pokračovat v procesu zvyšování úrovně počítačové gramotnosti zajistit účast vedení školy na všech dostupných formách vzdělávání s cílem dosažení optimální připravenosti pro oblast řízení v rámci programové nabídky akreditovaných vzdělávacích organizací využívat nabídek pro další vzdělávání všech učitelů realizovat interní vzdělávání ve studijní části pedagogické konference 15

16 jako partner Asociace waldorfských škol v ČR zajistit akreditované vzdělávání waldorfské pedagogiky, podporovat vzdělávání výchovné poradkyně (semináře PPP, KÚ, ) podporovat environmentální vzdělávání podporovat vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů podporovat vzdělávání v oblasti práce se žáky vyžadujícími zvláštní péči podporovat studium pro asistenty pedagoga podporovat vzdělávání učitelů cizích jazyků Principy a základní podmínky dalšího vzdělávání: - rovnost příležitostí - skutečné potřeby školy - rozpočet školy (výběr a realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit vychází z rozpočtových možností školy a těmto se podřizuje, každý pedagogický pracovník má též možnost požádat o podporu studia představenstvo Spolku rodičů) - studijní zájmy pedagogických pracovníků při dodržení předchozích principů jsou pro výběr konkrétní formy nebo druhu dalšího vzdělávání určující zájmy jednotlivých pracovníků - změny a případná doplnění tohoto plánu nebudou zasahovat do již probíhajících vzdělávacích aktivit, ředitel je vydá po předchozím projednání v pedagogické konferenci. Zhodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnilo v Praze-Opatově interní setkání waldorfských pedagogů, kterého se zúčastnila většina učitelů naší školy. V létě se konal již 23.ročník tradičního týdenního kurzu waldorfské pedagogiky tentokrát v Semilech, kde se nejen naši učitelé připravují na další školní rok pod vedením zahraničních i českých lektorů. Aktuální pedagogické pohledy a jejich studium probíhalo i na pravidelné čtvrteční konferenci učitelů. Výchovná poradkyně se účastnila vzdělávání v oblasti výchovného poradenství. Koordinátor EVVO se účastnil seminářů zaměřených na tuto problematiku. 16

17 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Ve školním roce 2012/2013 jsme uspořádali několik typů akcí pro veřejnost. Mezi základní a pravidelně se opakující akce patří slavnosti školy, které jsou spojené s ročním koloběhem. Patří sem Michaelská slavnost (spíše interního charakteru), Martinská slavnost (obdobně), Adventní spirála (taktéž), Vánoční hra a jarmark (velká akce pro veřejnost pořádaná ve spolupráci se Spolkem rodičů), Masopust (v úzké spolupráci s městským obvodem), Jánská slavnost. Dalším typem akcí ve škole jsou pravidelné dny otevřených dveří. Ve školním roce 2012/2013 jsme pořádali tři dny otevřených dveří, ve kterých jsme se věnovali zájemcům z řad veřejnosti o waldorfskou pedagogiku. Žáci školy mohli prezentovat svoje divadelní a hudební dovednosti v rámci veřejných představení. V březnu jsme uspořádali koncert žáků školy v Rytířských sálech pardubického zámku. Závěrečná hra zahrnující divadelní hru žáků deváté třídy a dramaticko-hudební vystoupení zakončila v červnu školní rok. Konala se v KD Hronovická. Prezentujeme se též na internetových stránkách školy - kde pravidelně uveřejňujeme nejen aktuální informace ze života školy a pozvánky na různé akce, ale též prezentujeme naši vzdělávací činnost a práce našich žáků. 17

18 9. Zpráva o provedených kontrolách V průběhu školního roku 2012/2013 se uskutečnila kontrola ČŠI, Magistrátu města Pardubice a Krajské hygienické stanice Pardubice. Zprávy o provedených kontrolách jsou k dispozici k nahlédnutí v sekretariátu školy nebo v příslušných institucích. 18

19 10. Výroční zpráva o poskytování informací Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za období Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 V průběhu roku 2011 nebyly školou poskytovány žádné informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. V Pardubicích dne 18. ledna 2013 Mgr. Olga Hrochová ředitelka školy 19

20 11. Základní údaje o hospodaření za rok 2012 (za období od do , údaje jsou uvedeny v Kč) a) Výsledek hospodaření za hlavní činnost NÁKLADY: spotřebované nákupy služby osobní náklady ostatní náklady odpisy c e l k e m VÝNOSY: příspěvek zřizovatele na provoz příspěvek z prostředků stát.rozpočtu příspěvky a dotace na projekty tržby z prodeje služeb(školní družina+jídelna) zúčtování fondů: fond rezevní fond odměn dary ostatní výnosy úroky c e l k e m Výsledek hospodaření za hlavní činnost b) Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost NÁKLADY: spotřebované nákupy služby osobní náklady ostatní náklady odpisy finanční náklady c e l k e m VÝNOSY: tržby z prodeje služeb úroky c e l k e m Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost ,92 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,52 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 603,00 Kč ,00 Kč 5 435,79 Kč ,79 Kč ,27 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 910,00 Kč 8 772,00 Kč - Kč ,00 Kč ,00 Kč 425,12 Kč ,12 Kč ,12 Kč 20

21 12. Přehled získaných grantů Granty ve školním roce 2012/2013 Z fondu ekologické výchovy a osvěty - Den Země (náklady ,- Kč, dotace 6.000,- Kč) - Práce s přírodními materiály (náklady ,- Kč, dotace 1.200,- Kč) Z fondu kultury - Vánoční hra a jarmark prosinec 2012 (náklady ,- Kč, dotace ,- Kč) - Závěrečná slavnost červen 2013 (náklady ,- Kč, dotace 4.000,- Kč) 21

22 14. Přílohy A) Zprávy z několika tříd 1.třída V září 2012 jsme v naší škole společně přivítali 22 nových prvňáčků. Slavnostní uvítání se odehrálo v tělocvičně školy za přítomnosti všech učitelů, žáků i rodičů. Prvňáčci dostali od žáků 9. třídy tradiční květinu slunečnici a společně s nimi prošli branou do světa školy, na kterou se již velmi těšili. Svoji šikovnost a chuť poznávat nové věci dokazovali od prvního dne. V září jsme uspořádali poznávací výlet do Obořice u Nasavrk. Po příjemné procházce jsme došli na statek rodiny jednoho našeho žáčka. Zde jsme si udělali ohýnek, skamarádili se s místními zvířátky a pomohli jsme je panu hospodáři nakrmit. Také jsme si připravili a uvařili dobrou polévku a nasbírali jablíčka, ze kterých jsme si druhý den ve škole upekli výborný jablkový závin. Na konci září čekala na děti zkouška jejich odvahy v podobě plnění různých úkolů v rámci Michaelské slavnosti, kterou pro ně pomohli uspořádat žáci 7. třídy. Odvaha nikomu nechyběla a malí i velcí si tuto slavnost společně skvěle užili! V říjnu a listopadu se prvňáčci poprvé setkali se světem písmenek a čísel. Vstoupili do něj s radostí a velmi aktivně ho začali bystře prozkoumávat. Kromě toho se v ručních pracích seznamovali s cestou vlny. Nejprve ostříhanou vlnu od oveček vyprali, poté ji usušili a připravili k česání. K vyčesávání vlny používali nástroje našich babiček dřevěné kartáče. Velkým zážitkem bylo pro děti předení na kolovrátku. Každý si vyzkoušel upříst svoji část nitky. Pak už jsme se pustili do namotávání klubíček a tkaní na rámu. V listopadu za námi přijel sv. Martin na bílém koni, aby společně s námi prožil Martinskou slavnost. K její příležitosti jsme si vyrobili lampiónky a napekli martinské rohlíčky, které chutnaly nejen dětem, ale i dospělým. Do času adventu jsme v prosinci vešli vystoupením s ukázkou z hodin matematiky na tradičním Jarmarku. Rodiče i přátelé tak mohli vidět kousek z toho, co se děti už stihly naučit. Adventní příběh a potřebné zklidnění jsme si společně zažili při adventní Spirále. Vůně chvojí, světla svíček a zpěv adventních písní vytvořily krásnou náladu, kterou jsme si odnesli do svých domovů. Celý prosinec jsme také pilně nacvičovali Vánoční hru o narození Ježíška. Děti si mezi sebe rozdělily role pastýřů, oveček, andělů Nechyběla ani Marie, Josef a archanděl Gabriel. Příběh jsme doprovodili zpěvem mnoha známých koled. Všem se jejich vystoupení velmi podařilo a právem si vysloužili velký potlesk. V lednu nás čekalo první vysvědčení. Při slavnostním předávání jsme si povídali o tom, co všechno jsme se už naučili a stihli spolu prožít. V druhém pololetí jsme pokračovali v pilné práci ve všech předmětech. Čím dál více jsme se kamarádili s písmenky, čísly, anglickým i německým jazykem. Vyrobili jsme si dřevěné jehlice a za pomoci mnoha maminek jsme se pustili do pletení. Ve výtvarné výchově jsme si užívali kvalitu jednotlivých barev při malbě akvarelem do mokrého podkladu. V tělocviku jsme udělali velké pokroky ve skákání přes lano i přes švihadlo. V hudební výchově jsme se seznámili s různými jednoduchými nástroji a naučili se řadu krásných písniček a tanečků. V únoru jsme si užili masopustní veselí. Děti přišly v tradičních masopustních maskách, pomohly udělat koblihy a vydaly se na masopustní průvod po Dukle. V průvodu nechyběla živá hudba, Laufr ani ostatní masopustní postavy. Děti si v mrazivém vzduchu zatancovaly, zazpívaly a už se těšily do tepla. Ve škole pokračoval program masopustu v tělocvičně řadou rozverných soutěží. 22

23 Jaro jsme přivítali na Jarní slavnosti. Nejprve jsme společně vynesli Morénu, a pak jsme si v dílničkách mohli vyrobit jarní dekorace či nasít obilíčko. Nechyběl ani oblíbený palačinkový běh a přehazovaná. Velkou událostí bylo hudební vystoupení na Jarním koncertu, který se konal v Rytířském sále na zámku. Společně s žáky všech tříd jsme procestovali celý svět. Prvňáčci si připravili dvě písničky z dalekého severu. Vystoupení před početným publikem zvládli skvěle! Na konci května jsme se vypravili na ozdravný pobyt na chatu Damašek v Pusté Rybné. Děti se už dlouho velmi těšily a připravovaly. Pro mnohé to bylo poprvé, kdy se vydali na cestu bez maminky. I když nám počasí úplně nepřálo, báječně jsme si užili krásnou přírodu, vyrobili si větrník či penálek na pastelky, opekli buřtíky na ohýnku, naučili se spoustu písniček Skoro se nám ani nechtělo domů. Poslední slavností byla červnová Jánská slavnost, kterou pro nás velmi hezky připravili žáci a rodiče 4. třídy. Tentokrát jsme se vypravili vlakem do Stéblové. Tam na nás čekalo vyrábění, poznávání bylinek i pečení hadů u ohýnku. Na úplný závěr roku jsme se písničkami a malým dárečkem rozloučili s žáky 9. třídy na prknech KD Hronovická při Závěrečné slavnosti školy. A pak už jen rychle rozdat vysvědčení a hurá na prázdniny! Zapsala: Mgr. Silvie Pospíšilová, třídní učitelka 23

24 2.třída Do školního roku 2012/2013 vstoupilo společně 1. září 19 dětí. V průběhu roku se 1 žák odstěhoval. Předměty byly vyučovány v souladu s tematickými plány a se školním vzdělávacím programem. Třídu navštěvují 2 integrované děti, kterým pomáhala s vyučovacím procesem asistentka pedagoga. Třída se účastnila všech společných slavností školy. Michaelskou odvahu v sobě děti mohly objevit při stezce lesem, kterou pro ně připravili žáci 7. třídy. Na svatého Martina děti pekly martinské rohlíčky a vyráběly papírové lampiony. Společně jsme zahráli a zazpívali rodičům vánoční příběh o narození Ježíška a zvířátkách. V zimních měsících děti 2x navštívily pohádková představení ve Východočeském divadle v Pardubicích. V únoru se děti vyřádily při masopustní obchůzce a merendě v tělocvičně, kterou pro ně připravili žáci vyšších tříd. Také si pochutnaly na vlastnoručně udělaných a upečených koblihách. Při učivu o čase si každý žák vyrobil vlastní hodiny. 24

25 V II. pololetí šk.roku děti nastudovaly hudební pohádku Z. Svěráka O 12 měsíčkách, kterou s radostí zahrály rodičům a žákům nižších tříd. Do naší školy zavítala milá návštěva z Ghany a děti se formou prezentace a rozhovoru se studentkou seznámily s životem v této zemi. Během několika měsíců v roce probíhala, jako součást rytmické části epochy, eurytmie s tématy ročních období. Den Země děti oslavily osázením venkovních květináčů květinami, rozlišováním semínek, povídáním o přírodě. 25

26 Na konci května druhách vyjeli na ozdravný pobyt do Příchovic. Děti tvořily v dílničkách žonglovací míčky, pletly z lýka a drátků, barvily pláště pro 12 měsíčků do pohádky. Ani nepřízeň počasí nás neodlákala od vycházek do přírody a blízkého okolí. V červnu pro nás žáci 5.tř. připravili Jánskou slavnost. Jeli jsme vlakem do Stéblové, kde jsme šli pěšky k zatopeným pískovým lomům. Tam jsme si povídali o bylinkách, pletli věnečky z květin, vyřezávali lodičky z kůry, vyráběli včeličky z olšových šišek. Slavnost se vydařila a děti byly spokojené. Během roku jsme se všemi dětmi oslavili narozeniny. Zapsala: Helena Štěpánková, třídní učitelka 26

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2013/2014 Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2013/2014 V Pardubicích dne: 25. září 2014 Mgr.Milan Barták ředitel školy Školská rada schválila dne:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída. třídní učitelka: Helena Štěpánková

Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída. třídní učitelka: Helena Štěpánková Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída třídní učitelka: Helena Štěpánková V tomto školním roce začínala 3.třída s 18 žáky epochou polních prací. Odjeli jsme na statek do Starých Ždánic, kde jsme

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

třídní učitelka: Mgr. Bronislava Machová, asistence: Jaroslava Andrejsová

třídní učitelka: Mgr. Bronislava Machová, asistence: Jaroslava Andrejsová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 4. třída třídní učitelka: Mgr. Bronislava Machová, asistence: Jaroslava Andrejsová Čtvrťáci zahájili svůj školní rok již o prázdninách, když se v polovině srpna sešli

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola Waldorfská. Pardubice, Gorkého 867

Základní škola Waldorfská. Pardubice, Gorkého 867 Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2015/2016 1 V Pardubicích dne: 20.9.2016 Mgr.Milan Barták, ředitel školy Školská rada schválila dne:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Září Hola, hola školka volá! Začal nový školní rok a dveře naší mateřské školy se opět otevřely. S dětmi, které mateřskou školu již navštěvovaly jsme

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ Podmínky ke vzdělávání LIDSKÉ ZDROJE veden přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících kvalifikace učitelů všichni vysokoškolské studium v anglickém jazyce

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 1 Ve Skutči, 30. 9. 2015 Č. j. SZŠ/214/2015 Plán dalšího vzdělávání

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více