Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2012/2013 V Pardubicích dne: 30. září 2013 Mgr. Milan Barták ředitelka školy Školská rada schválila dne:

2 1. Obsah 1. Obsah Základní údaje o škole... 3 Název... 3 Sídlo... 3 Zřizovatel... 3 Vedení školy... 3 Školská rada... 3 Charakteristika školy Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací program... 8 Učební dokumenty... 8 Doklad o schválení vzdělávacího programu Údaje o pracovnících školy... 9 a) Pedagogičtí pracovníci... 9 b) Provozní zaměstnanci Údaje o žácích školy a) Přehled počtu žáků školy k b) Změny v počtu žáků v průběhu školního roku 2011/2012 k Chyba! Záložka není definována. c) Údaje o přijímacím řízení do první třídy pro školní rok 2012/ d) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Kalendář aktivit ve školním roce 2011/ Chyba! Záložka není definována. 9. Zpráva o provedených kontrolách Výroční zpráva o poskytování informací Základní údaje o hospodaření za rok Grant z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Cesty k přírodě Chyba! Záložka není definována. 13.Přehled podaných grantů Přílohy A) Zprávy ze tříd B) Zpráva ze školní družiny C) Vybrané zprávy z aktivit a projektů pro veřejnost a dalších akcí... Chyba! Záložka není definována. 2

3 3

4 2. Základní údaje o škole Název Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Sídlo Gorkého Pardubice webové stránky školy: právní forma: příspěvková organizace IČ: Identifikátor zařízení (IZO): Zřizovatel Statutární město Pardubice Pernštýnské náměstí Pardubice Vedení školy Mgr. Milan Barták- ředitel školy (od ) Mgr. Olga Hrochová - ředitelka školy (do ) Mgr. Monika Žďárová - zástupce ředitele školy do Mgr. Václav Mikulecký- zástupce ředitele do Mgr. Kamila Vymětalová - výchovná poradkyně Školská rada Olga Pavlů - zástupkyně za rodiče Ing. Martin Korunka - zástupce za rodiče Evžen Erban - zástupce za zřizovatele BcA. Michaela Smetáková - zástupce za zřizovatele Mgr. Alena Klímová - zástupkyně za učitele Mgr. Monika Žďárová - zástupkyně za učitele Pozn. ř.š.: Zpráva byla zpracována na základě dohledaných podkladů po předchozím vedení školy. 4

5 Charakteristika školy Škola sdružuje: Základní školu Waldorfskou, kapacita 170 žáků, IZO Školní družinu, kapacita 50 žáků, IZO a) Waldorfská škola v Pardubicích Základní škola Waldorfská je alternativní školou, která již 20 let poskytuje jako prozatím jediná škola v Pardubickém kraji ucelený vzdělávací program od první do deváté třídy. Škola je umístěna v Gorkého ulici č. p. 867 v původní budově školy Na Skřivánku postavené v letech Škola má odloučené pracoviště v Gorkého ulici č. p. 1981, kde sídlí jedna kmenová třída a dvě oddělení školní družiny. b) Prostorové podmínky V části školní budovy, která má dvě křídla (jižní a západní), sídlí Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola s.r.o. Ta zaujímá dvě celá nadzemní podlaží. Naše škola dostala k dispozici první nadzemní podlaží a suterén. V přízemí je v současné době osm kmenových tříd (z nichž dvě jsou rozměrově na hraně využitelnosti), sborovna, kancelář, ředitelna, pouze jeden kabinet pro všechny předměty, knihovna a jedna malá učebna pro práci s integrovanými dětmi. V suterénu kromě šaten, využíváme i dílnu pro práci se dřevem a keramickou dílnu. Je zde umístěna i učebna ručních prací a počítačová učebna. V rámci strategie rozvoje školy jsme určili několik hlavních priorit, které se týkají rozvoje prostorových podmínek: 1) zajištění současných prostor z technického i hygienického hlediska - i v tomto školním roce byla tato priorita pro nás velmi důležitá. V přízemí školy dochází k pronikání vlhkosti z ulice Gorkého, což vede k vysrážení soli na omítkách uvnitř učeben a k jejich následnému odpadání. V učebně ručních prací neustále řešíme vlhkost a snažíme se chránit vybavení - zvláště šicí stroje. Tyto obtíže jsou v suterénu i na jiných místech - především v kanceláři vedoucí školní jídelny, jejíž stav již hraničí s možností tento prostor vůbec využívat. Potíže máme s vytápěním budovy, neboť v řadě učeben prakticky nelze úspěšně regulovat teplotu, a tak jsou učebny přetápěné na více než 25 stupňů, což uživatele nutí k neustálému větrání, dochází tak k výrazným ztrátám tepla, což se projevuje i ve finančních úhradách za něj. Technický stav našeho objektu řešíme společně s Odborem majetku a investic MMP. 2) zajištění kmenových učeben - v průběhu roku 2012/2013 jsme měli k dispozici v hlavní budově osm kmenových tříd, jednu kmenovou třídu jsme museli využívat na odloučeném pracovišti v Gorkého ulici. S předpokládaným nárůstem počtu žáků školy, který v posledních letech probíhá 5

6 při zápisech do první třídy, bude problém s dostatečným místem pro žáky narůstat. V současné době jsou dvě kmenové učebny na hraně rozměrů vhodných pro jejich užívání. Připravujeme strategii možných úprav a kroků tak, abychom získali dostatečné prostorové zázemí. Rekonstrukce školní družiny vyřešila prostorový problém pouze částečně. V prostorách školní družiny je z důvodu nedostatečné kapacity hlavní budovy umístěna i jedna kmenová třída, což nám působí řadu provozních potíží, např. časté přemisťování vyučujících mezi hlavní budovou a budovou školní družiny, zajištění bezpečnosti žáků v případě, že v budově je třída pouze s jedním vyučujícím apod. Naším cílem je zajištění všech kmenových tříd v hlavní budově v Gorkého ulici ) odborné učebny a kabinety - část učeben je umístěna v prostorách, kde je hygienickými podmínkami vymezen nejvyšší přípustný týdenní limit pobytu žáků. Počítačová učebna svoji kapacitou významně nedostačuje, neboť je v ní pouze 12 pracovních míst, což klade větší finanční nároky - i málo početné třídy tak musíme dělit. Výrazně nám chybí prostor pro učebnu přírodních věd a učebnu jazyků. Při zpracovávání rozvrhu se musíme výrazně uskromňovat a mnohdy narážíme na komplikace s umístěním skupin, vyučování tak často probíhá v učebně ručních prací nebo v knihovně, což je z hlediska vybavení i účelu těchto učeben nevhodné. Jediný kabinet, kam lze ukládat pomůcky napříč všemi vyučovacími předměty, je přeplněný a vůbec nevyhovuje jak kolegům při jeho využívání, tak i pro samotné pomůcky. 4) prostorové podmínky zaměstnanců školy - kromě sborovny nemáme pro vyučující jiných prostor, což výrazně ovlivňuje jejich pracovní prostředí a ohrožuje výkonnost. 5) venkovní prostředí žáci i zaměstnanci školy využívají permakulturní zahradu k odpočinku i v rámci výuky. Prostor velkého hřiště však čeká stále na svoji opravu a úpravu. Dalším bodem týkajícím se venkovních prostor je zajištění bezpečnosti proti množícímu se počtu útoků na majetek i bezpečnost a hygienu prostor ze strany dětí a mládeže s trvalým bydlištěm v okolí školy. Tento problém řešíme opět s odborem majetku a investic a také s městskou policií. Všechny nalezené potíže a nedostatky se snažíme řešit v rámci přidělených prostředků. 6

7 c) Profilace školy ZŠW podporuje - zdravý rozvoj dítěte - rozvoj tvořivosti, intelektu a sebevědomí - všeobecný rozhled - samostatnost v konání a úsudku - rozvoj obecné lidské kvality, vzájemný respekt a toleranci - rozvoj estetického cítění a vlastního uměleckého projevu - porozumění a komunikaci d) Personální oblast Téměř všichni kolegové mají již dokončené vysokoškolské vzdělání. V průběhu roku nás dvakrát navštívil mentor z Nizozemí. V létě měli učitelé možnost se připravit na další školní rok na tradičním týdenním letním semináři, tentokrát v Semilech. Na jehož vedení se podíleli lektoři z Německa, Nizozemí a Švýcarska. e) Pedagogická oblast - péče o kvalitu Nově začínající kolegy doprovázeli v průběhu školního roku jejich uvádějící učitelé. Dvakrát nás navštívil mentor z Eidhovenu Francis van Maris, který pedagogy dále seznamuje s metodami waldorfské pedagogiky. - integrace dětí - i nadále vycházíme vstříc individuálním potřebám dětí. Rozvoj skupinových činností vytváří podporu pro práci a rozvoj integrovaných dětí. Aktivně spolupracujeme s PPP a SPC. Pro slabší děti budou vytvářeny podpůrné plány. V závažných případech probíhají konzultace s oddělením OSPOD. Nechceme však zapomínat ani na děti nadané. I tyto děti jsou podporovány ve svých schopnostech zapojením ve studijních skupinách. f) Spolupráce školy a rodiny Významným prvkem waldorfské pedagogiky je i intenzivní spolupráce školy a rodiny. Ta se děje jednak prostřednictvím osobních setkání učitele, rodiče a na vyšším stupni i žáka při konzultacích, dále na třídních schůzkách, ale především též při společných akcích - slavnostech - které škola pořádá ve spolupráci s rodiči v průběhu roku. Spolupráce je pak též institucionalizovaná prostřednictvím spolku rodičů. Spolkem pro podporu waldorfské školy v Pardubicích je nezisková organizace, která se podílela již od počátku na vzniku a provozu waldorfské školy v Pardubicích. 7

8 g) Spolupráce s ostatními subjekty Ve své činnosti spolupracujeme s řadou subjektů. Níže je uveden výběr některých z nich. - Statutární město Pardubice (zřizovatel) - Městský obvod Pardubice V - Krajský úřad Pardubického kraje - pedagogická a terapeutická zařízení - partnerské a spolupracující školy (SRN, Nizozemsko) - Asociace waldorfských škol ČR - Mezinárodní asociace waldorfských škol, Stuttgart - mateřské školky - Ekocentrum Paleta a další 8

9 3. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací program Učební dokumenty Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Waldorfská škola 04/2010 Doklad o schválení vzdělávacího programu Pro školní rok 2012/2013 byl aktuálním plánem ŠVP pod názvem Waldorfská škola 04/2010 s připojenými dodatky, které jsme zařadili v rámci tvorby inovativních a nových produktů z projektu OPVK Cesty k přírodě. V průběhu školního roku se zapracovaly změny z aktuální školské legislativy do ŠVP školy a od nového školního roku se budou žáci podle něj vzdělávat. ŠVP Waldorfská škola 04/2010 projednala a schválila pedagogická konference ŠVP pro základní školu Waldorfská škola 04/2010.ŠVP pro základní školu Waldorfská škola 04/2010 byl 27. srpna 2010 projednán Školskou radou. 9

10 4. Údaje o pracovnících školy a) Pedagogičtí pracovníci Ve školním roce 2012/2013 pracovalo ve škole 18 učitelů, z toho bylo 9 třídních učitelů. Vysokoškolské vzdělání si potřebují doplnit dva kolegové. Ve škole působily tři vychovatelky, z nichž všechny mají končené potřebné vzdělání. O přepočtený úvazek na plně zaměstnané ve výši cca. 1,8 se ve školním roce 2012/2013 dělily 4 asistentky pedagoga. Pedagogický sbor tvořili: - učitelé Mgr. Milan Barták - třídní učitel 7. třídy Kateřina Bártová DiS. - třídní učitelka 8. třídy Mgr. Lukáš Blažek - třídní učitel 9. třídy Zdeňka Grossová - sbor, hudební výchova Mgr. Olga Hrochová - ředitelka školy Mgr. Alena Klímová - učitelka anglického jazyka Bc. Kateřina Sedláčková - učitelka anglického jazyka Mgr. Bronislava Machová - třídní učitelka 3. třídy Mgr. Václav Mikulecký - odborný učitel Mgr. Adéla Hattanová - třídní učitelka 6. třídy Mgr. Silvie Pospíšilová - třídní učitelka 1. třídy Helena Štěpánková - třídní učitelka 2. třídy Mgr. Jitka Tošovská - učitelka odborných předmětů Mgr. Lenka Vrbická třídní učitelka 5.třídy Mgr. Kamila Vymětalová - výchovná poradkyně, učitelka německého jazyka Mgr. Monika Žďárová - třídní učitelka 4. třídy - vychovatelky ŠD Mgr. Alena Klímová - vedoucí vychovatelka Mgr. Jitka Tošovská - vychovatelka Erika Sedláková - vychovatelka - asistenti pedagoga Jitka Krajníková - asistentka pedagoga Jana Láníková - asistentka pedagoga Šárka Klímová - asistent pedagoga Monika Waldhauserová - asistentka pedagoga 10

11 b) Provozní zaměstnanci Irena Šturmová - vedení sekretariátu školy Jitka Krajníková - všeobecná účetní Olga Hubálková - mzdová účetní, pokladní Jaroslav Král - školník, údržbář Renata Veselá - uklízečka Alena Chotěborská - uklízečka Ivana Hudečková - vedoucí školní jídelny Šárka Kučerová - vedoucí kuchařka Marie Zítová - kuchařka 11

12 5. Údaje o žácích školy a) Přehled počtu žáků školy k třída 7. třída Třídní učitelka: Mgr. Silvie Pospíšilová Třídní učitelka: Mgr. Milan Barták Počet žáků: 22 Počet žáků: třída Třídní učitelka: Helena Štěpánková Počet žáků: 19 8.třída Třídní učitelka: Kateřina Bártová, DiS. Počet žáků: třída Třídní učitelka: Mgr. Bronislava Machová Počet žáků: třída Třídní učitel: Mgr. Lukáš Blažek Počet žáků: třída Třídní učitelka: Mgr. Monika Žďárová Počet žáků: třída Třídní učitelka: Mgr. Lenka Čipelová Počet žáků: třída Třídní učitelka: Mgr. Adéla Hattanová Počet žáků: 12 Škola celkem: 145 žáků (+ 4 žáci dle 38 z. č. 561/2004 Sb.) 12

13 b) Údaje o přijímacím řízení do první třídy pro školní rok 2012/2013 Přijímacího řízení se účastnilo 26 žáků, z nichž bylo přijato 23 žáků, 3 žáci po zápisu odešli na jinou školu. Nebyl udělen žádný odklad. d) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2012/2013 ukončilo základní vzdělání 14 žáků deváté třídy. Z nich deset pokračuje na středních školách s maturitou a gymnáziích, čtyři byli přijati na učební obory. 13

14 6. Prevence sociálně patologických jevů Během prvního pololetí školního roku 2012/2013 byl doplněn školní řád o odstavec týkající se kyberšikany. Zároveň bylo toto téma zapracováno do minimálního preventivního programu. Všichni pedagogičtí pracovníci byly s touto změnou seznámeni na pedagogické radě. Pro prevenci sociálně patologických jevů je důležitá práce s třídním kolektivem. Na prvním stupni se konaly pravidelné třídnické chvilky. Cílem je především společné budování bezpečného prostředí nejenom v rámci třídy, ale i posilování vzájemné důvěry žáků a učitele. Na druhém stupni jsou pak v rámci možností a dle aktuální potřeby zařazovány do výuky třídnické hodiny. Jejich podobu má třídní učitel možnost volit dle aktuální situace ve třídě. K jejímu posouzení využívá nejenom vlastní pozorování, ale i postřehy ostatních vyučujících. Díky sociálním aktivitám ve třídě a v rámci pobytů mimo školu třídní učitel cíleně rozvíjel sociální kompetence žáků jako např. schopnost spolupráce, vzájemnou toleranci, odpovědnost za své činy atd. Zároveň si žáci osvojovali různé komunikační techniky a dovednosti. K výuce neoddělitelně patří příběhy (v hodinách dramatické výchovy, vyprávěcí části epoch apod.), díky kterým se žáci seznamovali se základními mravními principy, pravidly, svými právy a povinnostmi, základními životními hodnotami i zásadami, které je nutno dodržovat pro své vlastní bezpečí. Významnou úlohu mají také společné projekty, kdy si žáci mají možnost přirozeně vyzkoušet význam vzájemné spolupráce. Zároveň se při nich mohou plnohodnotně uplatnit a vyniknout i ti, kteří patří ve výuce ke slabším či pracují dle IVP. Ocenění spolužáků pak velmi podpoří jejich sebedůvěru. Společná práce je v mnoha ohledech skvělým prostorem pro sociální vnímání druhých, stanovování a následné dodržování pravidel, pro vzájemné poznávání, respektování a především pro utváření společenství třídního kolektivu, kde má každý své místo a je potřebný. Pevnou součástí školního roku jsou i slavnosti, které tvoří páteř celého koloběhu školního roku. Po celý školní rok měli třídní učitelé možnost konzultovat metodiku vedení třídnických chvilek či hodin nebo řešení problematických situací ve třídě s výchovným poradcem, čehož také často využívali. Zároveň měli k dispozici i materiály týkající se problematiky třídního kolektivu. Za první i druhé pololetí vypracoval každý třídní učitel stručné zhodnocení a výsledky své práce se třídou, které je uloženo u metodika prevence. Vypracovala: Mgr. Alena Klímová 14

15 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Na základě plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 byl organizován průběh a podmínky následujících forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: - institucionální formy (studium, účast na školeních, seminářích apod.) poskytované vysokými školami a akreditovanými vzdělávacími institucemi - další vzdělávání formou samostudia - semináře waldorfské pedagogiky v ČR -interní vzdělávání pracovníků v rámci studijní části pedagogických konferencí - interní vzdělávání pracovníků v rámci malých studijních skupin Dlouhodobé cíle školy: dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru (kvalifikace pedagogická + kvalifikace ve waldorfské pedagogice) stálé vzdělávání v oblasti práce se žáky vyžadující zvláštní péči dobře připravení pedagogičtí pracovníci pro práci s moderními informačními technologiemi (připravenost uživatelská + pedagogická kdy, co, jak vhodně použít) připravení řídící pracovníci školy v oblasti školského managementu eliminovat projevy agresivity, netolerance, xenofobie, u žáků školy zajistit stálý kontakt učitelů s nejmodernějšími poznatky, které se objevují v pedagogice, psychologii i v oborech, které vyučují zajistit možnost, aby se učitelé seznamovali s nejmodernějšími didaktickými a metodickými postupy Krátkodobé cíle školy: podporovat vzdělávací aktivity vedoucí k získání kvalifikace (u nekvalifikovaných kolegů), její rozšiřování a dále též zvyšování kvalifikace a kompetencí v oblasti waldorfské pedagogiky (u všech pedagogických pracovníků školy) pokračovat v procesu zvyšování úrovně počítačové gramotnosti zajistit účast vedení školy na všech dostupných formách vzdělávání s cílem dosažení optimální připravenosti pro oblast řízení v rámci programové nabídky akreditovaných vzdělávacích organizací využívat nabídek pro další vzdělávání všech učitelů realizovat interní vzdělávání ve studijní části pedagogické konference 15

16 jako partner Asociace waldorfských škol v ČR zajistit akreditované vzdělávání waldorfské pedagogiky, podporovat vzdělávání výchovné poradkyně (semináře PPP, KÚ, ) podporovat environmentální vzdělávání podporovat vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů podporovat vzdělávání v oblasti práce se žáky vyžadujícími zvláštní péči podporovat studium pro asistenty pedagoga podporovat vzdělávání učitelů cizích jazyků Principy a základní podmínky dalšího vzdělávání: - rovnost příležitostí - skutečné potřeby školy - rozpočet školy (výběr a realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit vychází z rozpočtových možností školy a těmto se podřizuje, každý pedagogický pracovník má též možnost požádat o podporu studia představenstvo Spolku rodičů) - studijní zájmy pedagogických pracovníků při dodržení předchozích principů jsou pro výběr konkrétní formy nebo druhu dalšího vzdělávání určující zájmy jednotlivých pracovníků - změny a případná doplnění tohoto plánu nebudou zasahovat do již probíhajících vzdělávacích aktivit, ředitel je vydá po předchozím projednání v pedagogické konferenci. Zhodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnilo v Praze-Opatově interní setkání waldorfských pedagogů, kterého se zúčastnila většina učitelů naší školy. V létě se konal již 23.ročník tradičního týdenního kurzu waldorfské pedagogiky tentokrát v Semilech, kde se nejen naši učitelé připravují na další školní rok pod vedením zahraničních i českých lektorů. Aktuální pedagogické pohledy a jejich studium probíhalo i na pravidelné čtvrteční konferenci učitelů. Výchovná poradkyně se účastnila vzdělávání v oblasti výchovného poradenství. Koordinátor EVVO se účastnil seminářů zaměřených na tuto problematiku. 16

17 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Ve školním roce 2012/2013 jsme uspořádali několik typů akcí pro veřejnost. Mezi základní a pravidelně se opakující akce patří slavnosti školy, které jsou spojené s ročním koloběhem. Patří sem Michaelská slavnost (spíše interního charakteru), Martinská slavnost (obdobně), Adventní spirála (taktéž), Vánoční hra a jarmark (velká akce pro veřejnost pořádaná ve spolupráci se Spolkem rodičů), Masopust (v úzké spolupráci s městským obvodem), Jánská slavnost. Dalším typem akcí ve škole jsou pravidelné dny otevřených dveří. Ve školním roce 2012/2013 jsme pořádali tři dny otevřených dveří, ve kterých jsme se věnovali zájemcům z řad veřejnosti o waldorfskou pedagogiku. Žáci školy mohli prezentovat svoje divadelní a hudební dovednosti v rámci veřejných představení. V březnu jsme uspořádali koncert žáků školy v Rytířských sálech pardubického zámku. Závěrečná hra zahrnující divadelní hru žáků deváté třídy a dramaticko-hudební vystoupení zakončila v červnu školní rok. Konala se v KD Hronovická. Prezentujeme se též na internetových stránkách školy - kde pravidelně uveřejňujeme nejen aktuální informace ze života školy a pozvánky na různé akce, ale též prezentujeme naši vzdělávací činnost a práce našich žáků. 17

18 9. Zpráva o provedených kontrolách V průběhu školního roku 2012/2013 se uskutečnila kontrola ČŠI, Magistrátu města Pardubice a Krajské hygienické stanice Pardubice. Zprávy o provedených kontrolách jsou k dispozici k nahlédnutí v sekretariátu školy nebo v příslušných institucích. 18

19 10. Výroční zpráva o poskytování informací Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za období Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 V průběhu roku 2011 nebyly školou poskytovány žádné informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. V Pardubicích dne 18. ledna 2013 Mgr. Olga Hrochová ředitelka školy 19

20 11. Základní údaje o hospodaření za rok 2012 (za období od do , údaje jsou uvedeny v Kč) a) Výsledek hospodaření za hlavní činnost NÁKLADY: spotřebované nákupy služby osobní náklady ostatní náklady odpisy c e l k e m VÝNOSY: příspěvek zřizovatele na provoz příspěvek z prostředků stát.rozpočtu příspěvky a dotace na projekty tržby z prodeje služeb(školní družina+jídelna) zúčtování fondů: fond rezevní fond odměn dary ostatní výnosy úroky c e l k e m Výsledek hospodaření za hlavní činnost b) Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost NÁKLADY: spotřebované nákupy služby osobní náklady ostatní náklady odpisy finanční náklady c e l k e m VÝNOSY: tržby z prodeje služeb úroky c e l k e m Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost ,92 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,52 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 603,00 Kč ,00 Kč 5 435,79 Kč ,79 Kč ,27 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 910,00 Kč 8 772,00 Kč - Kč ,00 Kč ,00 Kč 425,12 Kč ,12 Kč ,12 Kč 20

21 12. Přehled získaných grantů Granty ve školním roce 2012/2013 Z fondu ekologické výchovy a osvěty - Den Země (náklady ,- Kč, dotace 6.000,- Kč) - Práce s přírodními materiály (náklady ,- Kč, dotace 1.200,- Kč) Z fondu kultury - Vánoční hra a jarmark prosinec 2012 (náklady ,- Kč, dotace ,- Kč) - Závěrečná slavnost červen 2013 (náklady ,- Kč, dotace 4.000,- Kč) 21

22 14. Přílohy A) Zprávy z několika tříd 1.třída V září 2012 jsme v naší škole společně přivítali 22 nových prvňáčků. Slavnostní uvítání se odehrálo v tělocvičně školy za přítomnosti všech učitelů, žáků i rodičů. Prvňáčci dostali od žáků 9. třídy tradiční květinu slunečnici a společně s nimi prošli branou do světa školy, na kterou se již velmi těšili. Svoji šikovnost a chuť poznávat nové věci dokazovali od prvního dne. V září jsme uspořádali poznávací výlet do Obořice u Nasavrk. Po příjemné procházce jsme došli na statek rodiny jednoho našeho žáčka. Zde jsme si udělali ohýnek, skamarádili se s místními zvířátky a pomohli jsme je panu hospodáři nakrmit. Také jsme si připravili a uvařili dobrou polévku a nasbírali jablíčka, ze kterých jsme si druhý den ve škole upekli výborný jablkový závin. Na konci září čekala na děti zkouška jejich odvahy v podobě plnění různých úkolů v rámci Michaelské slavnosti, kterou pro ně pomohli uspořádat žáci 7. třídy. Odvaha nikomu nechyběla a malí i velcí si tuto slavnost společně skvěle užili! V říjnu a listopadu se prvňáčci poprvé setkali se světem písmenek a čísel. Vstoupili do něj s radostí a velmi aktivně ho začali bystře prozkoumávat. Kromě toho se v ručních pracích seznamovali s cestou vlny. Nejprve ostříhanou vlnu od oveček vyprali, poté ji usušili a připravili k česání. K vyčesávání vlny používali nástroje našich babiček dřevěné kartáče. Velkým zážitkem bylo pro děti předení na kolovrátku. Každý si vyzkoušel upříst svoji část nitky. Pak už jsme se pustili do namotávání klubíček a tkaní na rámu. V listopadu za námi přijel sv. Martin na bílém koni, aby společně s námi prožil Martinskou slavnost. K její příležitosti jsme si vyrobili lampiónky a napekli martinské rohlíčky, které chutnaly nejen dětem, ale i dospělým. Do času adventu jsme v prosinci vešli vystoupením s ukázkou z hodin matematiky na tradičním Jarmarku. Rodiče i přátelé tak mohli vidět kousek z toho, co se děti už stihly naučit. Adventní příběh a potřebné zklidnění jsme si společně zažili při adventní Spirále. Vůně chvojí, světla svíček a zpěv adventních písní vytvořily krásnou náladu, kterou jsme si odnesli do svých domovů. Celý prosinec jsme také pilně nacvičovali Vánoční hru o narození Ježíška. Děti si mezi sebe rozdělily role pastýřů, oveček, andělů Nechyběla ani Marie, Josef a archanděl Gabriel. Příběh jsme doprovodili zpěvem mnoha známých koled. Všem se jejich vystoupení velmi podařilo a právem si vysloužili velký potlesk. V lednu nás čekalo první vysvědčení. Při slavnostním předávání jsme si povídali o tom, co všechno jsme se už naučili a stihli spolu prožít. V druhém pololetí jsme pokračovali v pilné práci ve všech předmětech. Čím dál více jsme se kamarádili s písmenky, čísly, anglickým i německým jazykem. Vyrobili jsme si dřevěné jehlice a za pomoci mnoha maminek jsme se pustili do pletení. Ve výtvarné výchově jsme si užívali kvalitu jednotlivých barev při malbě akvarelem do mokrého podkladu. V tělocviku jsme udělali velké pokroky ve skákání přes lano i přes švihadlo. V hudební výchově jsme se seznámili s různými jednoduchými nástroji a naučili se řadu krásných písniček a tanečků. V únoru jsme si užili masopustní veselí. Děti přišly v tradičních masopustních maskách, pomohly udělat koblihy a vydaly se na masopustní průvod po Dukle. V průvodu nechyběla živá hudba, Laufr ani ostatní masopustní postavy. Děti si v mrazivém vzduchu zatancovaly, zazpívaly a už se těšily do tepla. Ve škole pokračoval program masopustu v tělocvičně řadou rozverných soutěží. 22

23 Jaro jsme přivítali na Jarní slavnosti. Nejprve jsme společně vynesli Morénu, a pak jsme si v dílničkách mohli vyrobit jarní dekorace či nasít obilíčko. Nechyběl ani oblíbený palačinkový běh a přehazovaná. Velkou událostí bylo hudební vystoupení na Jarním koncertu, který se konal v Rytířském sále na zámku. Společně s žáky všech tříd jsme procestovali celý svět. Prvňáčci si připravili dvě písničky z dalekého severu. Vystoupení před početným publikem zvládli skvěle! Na konci května jsme se vypravili na ozdravný pobyt na chatu Damašek v Pusté Rybné. Děti se už dlouho velmi těšily a připravovaly. Pro mnohé to bylo poprvé, kdy se vydali na cestu bez maminky. I když nám počasí úplně nepřálo, báječně jsme si užili krásnou přírodu, vyrobili si větrník či penálek na pastelky, opekli buřtíky na ohýnku, naučili se spoustu písniček Skoro se nám ani nechtělo domů. Poslední slavností byla červnová Jánská slavnost, kterou pro nás velmi hezky připravili žáci a rodiče 4. třídy. Tentokrát jsme se vypravili vlakem do Stéblové. Tam na nás čekalo vyrábění, poznávání bylinek i pečení hadů u ohýnku. Na úplný závěr roku jsme se písničkami a malým dárečkem rozloučili s žáky 9. třídy na prknech KD Hronovická při Závěrečné slavnosti školy. A pak už jen rychle rozdat vysvědčení a hurá na prázdniny! Zapsala: Mgr. Silvie Pospíšilová, třídní učitelka 23

24 2.třída Do školního roku 2012/2013 vstoupilo společně 1. září 19 dětí. V průběhu roku se 1 žák odstěhoval. Předměty byly vyučovány v souladu s tematickými plány a se školním vzdělávacím programem. Třídu navštěvují 2 integrované děti, kterým pomáhala s vyučovacím procesem asistentka pedagoga. Třída se účastnila všech společných slavností školy. Michaelskou odvahu v sobě děti mohly objevit při stezce lesem, kterou pro ně připravili žáci 7. třídy. Na svatého Martina děti pekly martinské rohlíčky a vyráběly papírové lampiony. Společně jsme zahráli a zazpívali rodičům vánoční příběh o narození Ježíška a zvířátkách. V zimních měsících děti 2x navštívily pohádková představení ve Východočeském divadle v Pardubicích. V únoru se děti vyřádily při masopustní obchůzce a merendě v tělocvičně, kterou pro ně připravili žáci vyšších tříd. Také si pochutnaly na vlastnoručně udělaných a upečených koblihách. Při učivu o čase si každý žák vyrobil vlastní hodiny. 24

25 V II. pololetí šk.roku děti nastudovaly hudební pohádku Z. Svěráka O 12 měsíčkách, kterou s radostí zahrály rodičům a žákům nižších tříd. Do naší školy zavítala milá návštěva z Ghany a děti se formou prezentace a rozhovoru se studentkou seznámily s životem v této zemi. Během několika měsíců v roce probíhala, jako součást rytmické části epochy, eurytmie s tématy ročních období. Den Země děti oslavily osázením venkovních květináčů květinami, rozlišováním semínek, povídáním o přírodě. 25

26 Na konci května druhách vyjeli na ozdravný pobyt do Příchovic. Děti tvořily v dílničkách žonglovací míčky, pletly z lýka a drátků, barvily pláště pro 12 měsíčků do pohádky. Ani nepřízeň počasí nás neodlákala od vycházek do přírody a blízkého okolí. V červnu pro nás žáci 5.tř. připravili Jánskou slavnost. Jeli jsme vlakem do Stéblové, kde jsme šli pěšky k zatopeným pískovým lomům. Tam jsme si povídali o bylinkách, pletli věnečky z květin, vyřezávali lodičky z kůry, vyráběli včeličky z olšových šišek. Slavnost se vydařila a děti byly spokojené. Během roku jsme se všemi dětmi oslavili narozeniny. Zapsala: Helena Štěpánková, třídní učitelka 26

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2013/2014 Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2013/2014 V Pardubicích dne: 25. září 2014 Mgr.Milan Barták ředitel školy Školská rada schválila dne:

Více

Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída. třídní učitelka: Helena Štěpánková

Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída. třídní učitelka: Helena Štěpánková Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída třídní učitelka: Helena Štěpánková V tomto školním roce začínala 3.třída s 18 žáky epochou polních prací. Odjeli jsme na statek do Starých Ždánic, kde jsme

Více

třídní učitelka: Mgr. Bronislava Machová, asistence: Jaroslava Andrejsová

třídní učitelka: Mgr. Bronislava Machová, asistence: Jaroslava Andrejsová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 4. třída třídní učitelka: Mgr. Bronislava Machová, asistence: Jaroslava Andrejsová Čtvrťáci zahájili svůj školní rok již o prázdninách, když se v polovině srpna sešli

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009)

školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009) Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků Základní školy Marie Curie-Sklodowské Jáchymov, okres Karlovy Vary školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009) Preambule : Pedagogický pracovník je povinen

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2013/14

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2013/14 WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM, Hornická 327, 261 01 Příbram tel. 318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2013/14 Ředitel školy: Mgr. Veronika Poláčková Garant projektu:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více