Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

2 1) Základní údaje o škole Název školy Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, příspěvková organizace Adresa školy: Ortenovo náměstí 34 / 1275 IČO: Bankovní spojení: / 0100 Telefon/fax: Adresa internetové stránky: Právní forma: Příspěvková organizace s právní subjektivitou Název zřizovatele: Městská část Praha 7, se sídlem Nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 Zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností: od Vedoucí a hospodářští pracovníci: Ředitel: Mgr. Martin Šmíd Zástupce ředitele školy: Ing. Monika Hodaňová Vedoucí vychovatelka: Marcela Hesová Vedoucí školní jídelny: Helena Ringlová Hospodářka: Hana Horáková Školník: František Gál Přehled hlavní činnosti školy (dle zřizovací listiny): poskytování základního vzdělávání podle vzdělávacího programu základního vzdělávání Součásti školy: Základní škola Školní družina Školní jídelna 2) Zhodnocení školního vzdělávacího programu Základní škola T. G. Masaryka poskytuje svým žákům standardní základní vzdělání. V a ročníku se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu (79-01-c /01), v 5. ročníku podle učebního dokumentu 16847/96-2, Základní škola. Základní škola se snaží ve výchovně vzdělávacím procesu prosadit klíčové kompetence, to znamená komplexní kvality (schopnost se učit, kriticky hodnotit a řešit problémy, komunikovat ve svém i v cizích jazycích, ovládat informační i komunikační technologie, využívat matematickou, přírodovědnou a technickou gramotnost, uplatňovat obecný kulturní přehled i mezilidské a občanské kompetence), které jsou významné pro vzdělávání i pro život a potřebné pro všechny členy společnosti. Ve školním roce 2010/2011 jsme začali pracovat na novém přepracování školního vzdělávacího programu. Disponibilními hodinami, které byly původně přidělené tělesné výchově ve 3., 4. a 5. ročníku a výtvarné výchově v 8. ročníku, posílíme výtvarnou výchovu ve 3. ročníku, přírodovědu a vlastivědu ve 4. a 5. ročníku a matematiku v 8. ročníku. Místo volitelného předmětu v 7. ročníku se bude vyučovat informatika. Nově zařadíme mezi volitelné předměty předmět Literatura a umění. Pro žáky 8. a 9. ročníku probíhala Cvičení z českého jazyka a Cvičení z matematiky jako nepovinný předmět a Mikroskopická technika jako nový volitelný předmět. V rámci autoevaluace škola provádí každý školní rok testování žáků 5. a 9. ročníku. Žáci jsou testování ze znalostí českého jazyka, matematiky a studijních dovedností. Výsledky srovnávacích testů ve školním roce 2010/2011 jsou uvedené v následující tabulce: Český jazyk Matematika Studijní dovednosti 2

3 Český jazyk Matematika Studijní dovednosti 5.třída průměr 54 % 62 % 47% Nejlepší výkon 81 % 80 % 69 % 9.třída - průměr 58 % 63 % 78 % Nejlepší výkon 83 % 100 % 100 % Ve srovnání s předchozím školním rokem jsou výsledky srovnávacích testů podstatně lepší. Prospěchové výsledky jednotlivých tříd pro každé pololetí jsou uvedené v následující tabulce: 1.A 1.B ,00 1,00 1,20 1,73 1,62 1,49 1,81 1,94 2,09 1,77 1,00 1,10 1,35 1,62 1,54 1,54 1, 86 2,00 2,13 1,86 Výuka probíhá v kmenových a odborných učebnách. Odborné učebny máme zařízené pro výuku přírodopisu, fyziky, chemie, výtvarné výchovy, výpočetní a komunikační techniky, německého jazyka a pracovních činností. K výuce tělesné výchovy, sportovních her a jiných pohybových aktivit má škola k dispozici dvě vlastní zrekonstruované tělocvičny a v případě příznivého počasí využíváme ke sportování i venkovní sportoviště. Naše škola připravuje v úzké spolupráci s úřadem MČ Praha 7 a florbalovými kluby Sparta Praha a Bohemians Praha a tenisovým klubem Sparta Praha projekt sportovních tříd při ZŠ T. G. Masaryka. Jedná se o sportovní třídy zaměřené především na florbal a tenis na 2. stupni ZŠ ( ročník). Společným záměrem zúčastněných stran je vybudovat v co možná nejbližší době na pozemku školy sportovní halu, v níž budou probíhat tréninky sportovních tříd, sportovní turnaje, volnočasové aktivity žáků základní školy a zájemců o pronájem. 3) Jazykové vzdělávání a jeho podpora Výuka Anglického jazyka je realizována od 1. ročníku a to v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně v 1. a 2. ročníku a od 3. do 9. ročníku ve třech vyučovacích hodinách týdně. Na prvním stupni vyučovali anglický jazyk čtyři a na druhém stupni dva pedagogové. Vyučující 1. B třídy a 2. třídy navštěvovaly kurz anglického jazyka, vyučující 1. A třídy a 3. třídy mluví plynně anglicky. Ve třídách od 4. ročníku do 9. ročníku vyučovali anglický jazyk aprobovaní učitelé angličtiny. Plánujeme oživit výuku anglického jazyka rodilým mluvčím a vešli jsme v jednání s organizací Wattsenglish Ltd., která zajišťuje výuku rodilými mluvčími. V únoru navštívil naši školu Ing. Miroslav Konvalina z kulturního centra při Americkém velvyslanectví a v aule školy přednášel žákům o městech Spojených států amerických. V dubnu se žáci naší školy zúčastnili akce v Národním technickém muzeu Kdopak letí v raketoplánu, kterou zorganizovalo Americké velvyslanectví ve spolupráci s astronautem A. Feustelem a Českou kosmickou kanceláří. Žáci 6. třídy projevili zájem o předmět Cvičení z anglického jazyka, který v novém školním roce zařadíme do nabídky nepovinných předmětů. V 7. až 9. ročníku se žáci povinně učili také německý jazyk, který vyučovala aprobovaná učitelka němčiny. Celý školní rok naše škola nabízela jako volnočasovou aktivitu kroužek německého 3

4 jazyka. V dubnu jelo 20 žáků školy na celodenní výlet do Berlína v rámci podpory výuky němčiny, kde se s výkladem německého průvodce seznámili s historií a památkami tohoto města. V německém jazyce vytvářeli žáci v průběhu školního roku zajímavé projekty, jejichž výsledky vystavovali na nástěnkách tříd. Ve třídách 1. stupně si žáci umístili na různé předměty jejich anglické názvy a upevňovali každodenním setkávání se s nimi probranou slovní zásobu. 4) Informace o pedagogických pracovnících a ostatních pracovnících školy 4.1) Přehled a věková struktura pedagogických pracovníků Přehled všech pedagogů, třídních učitelů a předmětů, které vyučovali: Mgr. Venuše Kratochvílová, předměty 1. ročníku, třídní učitelka 1. A třídy Mgr. Daniela Šlapáková, předměty 1. ročníku, třídní učitelka 1. B třídy Mgr. Olga Janouchová, předměty 2. ročníku, třídní učitelka 2. třídy BcA. Lubor Vinický, předměty 3. ročníku, třídní učitel 3. třídy Mgr. Jitka Kuvinková, předměty 4. ročníku bez anglického jazyka, třídní učitelka 4. třídy (ukončení pracovního poměru ve zkušební době k ) Mgr. Marie Kratochvílová, předměty 4. ročníku bez anglického jazyka, třídní učitelka 4. třídy (začátek pracovního poměru k , ukončení pracovního poměru , začátek pracovního poměru zástup) Bc. Miroslava Svobodová, předměty 4. ročníku bez anglického jazyka, třídní učitelka 4. třídy (začátek pracovního poměru k ) Mgr. Ĺubica Oršulová, předměty 5. ročníku, třídní učitelka 5. třídy Lukáš Valenta, tělesná výchova, pracovní činnosti, informatika, třídní učitel 6. třídy Ing. Bc. Monika Hodaňová, fyzika, matematika, třídní učitelka 7. třídy, zástupce ředitele, výchovný poradce Mgr. Klára Soukupová, český jazyk, občanská výchova, dramatická výchova, pracovní činnosti, třídní učitelka 8. třídy, metodik prevence patologických jevů Mgr. Michaela Kovalová, český jazyk, anglický jazyk, třídní učitelka 9. třídy Mgr. Erika Nehonská, německý jazyk, dějepis MgA. Eliška Linkovová, výtvarná výchova, pracovní činnosti Mgr. Dana Tabarelliová, matematika, chemie (od do konce školního roku v pracovní neschopnosti) Mgr. Petr Jirásek, zeměpis, tělesná výchova Mgr. Martin Šmíd, anglický jazyk, hudební výchova, ředitel školy Marcela Hessová, vedoucí školní družiny, vychovatelka Stanislava Kurešová, vychovatelka Zdenka Frýdecká, vychovatelka PhDr. Martina Irová, chemie (začátek pracovního poměru zástup) Mgr. Tereza Jeřábková, předměty 3. ročníku, třídní učitelka 3. třídy (zástup) MgA. Dagmar Mádrová, výtvarná výchova, pracovní činnosti (zástup) Taťána Šándorová, asistent pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí PhDr. Zuzana Vránová, mateřská dovolená, rodičovská dovolená Iva Kowalska, mateřská dovolená, rodičovská dovolená Učitelský sbor se ve školním roce 2010/2011 skládal z 21 zaměstnance (jedna učitelka 1. stupně odešla v listopadu ve zkušební době pro velkou nespokojenost vedení školy a rodičů

5 žáků a byla okamžitě zastoupena kvalitní učitelkou v důchodu, která u nás mnoho let učila, v lednu ji nahradila nově příchozí učitelka). V dubnu onemocněla učitelka 2. stupně a byla okamžitě nahrazena kvalifikovanými učiteli. Na 1. stupni pracovalo 6 učitelů a 1 asistentka pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, na 2. stupni 9 učitelů. 2 učitelky byly na mateřské a rodičovské dovolené. Šest učitelů druhého stupně pracovalo v naší škole jen na částečný úvazek. Tato pestrost pedagogického sboru však přinesla i určitá negativa především ve zhoršení kázně žáků jak při vyučování, tak o přestávkách. Pro nový školní rok máme v plánu přijmout na částečný úvazek pouze jednu učitelku. Zbytek úvazků bude naplněn jako plné úvazky tj. učitelé budou trávit ve škole každý den a vybudují si bližší vztahy jak ke svému pracovišti, tak k žákům. věk 30 a méně a více počet (fyzické osoby) k ) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících) Z celkového počtu pedagogů učili v minulém školním roce bez odborné kvalifikace čtyři pedagogové. Dva pedagogové studovali dálkově, jeden plánuje zahájení studia na příští školní rok a jedna pedagožka dokončila s koncem školního roku pedagogickou fakultu. počet (fyzické osoby) k pedagogičtí pracovníci celkem pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací V tabulce není započítán asistent pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. 5) Přehled ostatních zaměstnanců školy Hana Horáková hospodářka školy František Gál školník Helena Ringlová vedoucí školní jídelny Anna Berendová vrátná Alena Zrubecká vrátná Elena Coufalová kuchařka Marie Koppová kuchařka Jiřina Šprýchalová kuchařka Kateřina Vobořilová kuchařka Ludmila Malířová uklízečka Květoslava Oláhová uklízečka Jana Kokyová uklízečka Gabriela Šándorová uklízečka Soňa Bohová uklízečka (dlouhodobá nemoc) Diana Šusterová uklízečka (dlouhodobá nemoc) Žaneta Miklušáková uklízečka (zástup) Libuše Znamenáčková personalistika a mzdy Jiří Caha hlavní účetní pedagogičtí pracovníci bez odborné kvalifikace

6 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mgr. Olga Janouchová Kurz anglického jazyka - září až leden Výtvarný kurz práce s pedigem Mgr. Daniela Šlapáková Kurz anglického jazyka - září až leden Lukáš Valenta Pedagogická fakulta UK -tělesná výchova a technická informační výchova - celý školní rok Barbora Svátková Pedagogická fakulta UK výchova ke zdraví a přírodopis - celý školní rok Mgr. Erika Nehonská Kouzelná hra se slovy aneb Jak učit slovní zásobu (německý jazyk) Mgr. Martin Šmíd Studium pro ředitele škol a školských zařízení Mgr. Venuše Kratochvílová Studium pro ředitele škol a školských zařízení Ing. Bc. Monika Hodaňová Profesní průprava zástupců ředitele Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí Mgr. Klára Soukupová Syndrom vyhoření Seminář Alkohol - Alma femina (prevence patologických jevů) Mgr. Ĺubica Oršulová Státní jazyková zkouška z českého jazyka ) Počet zapsaných dětí pro školní rok 2011/12 a odkladů školní docházky na školní rok 2011/12 (z výkazů pro daný školní rok) K zápisu do prvního ročníku přišlo celkem 31 dětí. Zákonný zástupce jedné dívky krátce po zápisu oznámil, že dívka nastoupí do první třídy na jinou školu. K dodatečnému zápisu přišel jeden chlapec, který plní povinnou školní docházku v Rusku a bude veden na naší škole, kde bude skládat zkoušky z českého jazyka. p o č e t zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky ) Hodnocení činnosti školní družiny Ve školním roce 2010/2011 byly v provozu 3 oddělení školní družiny (celkem 76 žáků). Provoz školní družiny je zajištěn od hod. Ve školní družině probíhaly tři kroužky - sportovní kroužek, výtvarný kroužek a kroužek dovedných rukou. Kroužky v rámci ŠD jsou bezplatné. Vychovatelky školní družiny připravily mnoho hodnotných akcí: - pomoc při přípravě dárků a organizaci Dne otevřených dveří a při zápisu do 1. Tříd - sběr starého papíru - návštěvy knihovny

7 - účast na vánočních akcích knihovny - výstavky prací dětí ze ŠD na chodbách a v hernách - výzdoba oken školy k různým příležitostem - pravidelné návštěvy vánočních akcí výstavy, trhy, besídky - školní kolo soutěže Superfarmář - recitační soutěž 9) Poradenské služby školy Poradenské služby školy zahrnují výchovné poradenství, kam patří péče o integrované žáky, kariérní poradenství a poradenství v oblasti prevence patologických jevů. Výchovná poradkyně má vypracovaný Plán výchovného poradce, který je orientován na péči o integrované žáky, na volbu povolání, na mimoškolní činnost žáků i na práci s žáky talentovanými. Metodik prevence patologických jevů má vypracovaný minimální preventivní program, zajišťuje všechny akce týkající se této oblasti. a) Práce s integrovanými žáky Ve školním roce 2010/2011 bylo v naší škole 16 integrovaných žáků (na 1. stupni bylo 5 žáků a na 2. stupni 11 žáků). Všichni žáci prošli vyšetřením v PPP pro Prahu 7 a 8. v pravidelných intervalech byli sledováni PhDr. Vítovou, která každou první středu v měsíci docházela do školy na pravidelné konzultace. Vyučující zpracovali individuální výukové plány se zapracovanými doporučeními odborného pracovníka a pod koordinací výchovné poradkyně. Tyto plány podle potřeby mění a aktualizují. Individuální studijní plány výchovná poradkyně společně s třídním učitelem konzultuje s rodiči za účelem informovanosti rodičů ve snaze získat je pro maximální spolupráci. Při klasifikaci integrovaných žáků je postupováno podle Pokynu MŠMT o vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení. Všechny materiály týkající se integrovaných žáků jsou soustředěny u výchovné poradkyně. Na konci školního roku bylo vyhotoveno hodnocení integrovaného vzdělávacího plánu u každého žáka. Na škole pracuje asistentka pedagoga, která pomáhá zvládat začlenění romských dětí do běžné školní práce. Během školního roku jsme uskutečnili za přítomnosti ředitele školy, zástupkyně ředitele a výchovné poradkyně, třídních učitelek, popř. dalších odborníků (Policie ČR, kurátora nebo pracovnice oddělení Péče o dítě MČ Prahy 7) pohovory s rodiči. Byly řešeny případy zhoršeného školního prospěchu, špatná pracovní morálka a hrubé chování ke spolužákům. b) Kariérní poradenství Žáci 9. třídy zúčastnili akce na Úřadu práce hl. m. Prahy za účelem volby svého povolání. V červnu bylo žákům 8. třídy nabídnuto vyšetření k volbě povolání v PPP (PhDr. Vítová) za účelem snadnějšího výběru směru dalšího studia. Asi polovina žáků 8. třídy se nechala v poradně vyšetřit. Dvěma žákům 8. třídy, kteří opakovali ročník a pedagogická rada zamítla žádost o prodloužení povinné školní docházky, výchovná žákyně zajistila přijetí na učiliště. c) Prevence patologických jevů (viz bod 18) 10) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce V zájmu školy byla a je co nejlepší spolupráce s rodiči žáků. Třídní schůzky se

8 konaly v listopadu a dubnu, v září byly třídní schůzky rodičů prvních tříd a v červnu rodičů budoucích prvních tříd, společné konzultace všech učitelů s rodiči v lednu a v červnu. Mimo tyto oficiální konzultace měl každý pedagog školy individuální konzultace po telefonické domluvě, či po domluvě prostřednictvím elektronické pošty. V každé třídě základní školy je tzv. důvěrník třídy, což je zástupce třídy z řad rodičů. Tito důvěrníci a sešli s vedením školy v listopadu a v dubnu na schůzce, kde informovali vedení o připomínkách, nápadech a zájmech rodičů ve třídách. Rodiče mají možnost se zúčastňovat různých akcí školy, jako jsou Divadelní festival, vernisáže Betlémská hvězda, Dne otevřených dveří a akcí školní družiny i každoročního slavnostního zakončení školního roku. Často bývá zástupce rodičů členem komise při soutěžích. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím prezentačních ploch ve škole a webových stránek školy, které byly zkvalitněny a rozšířeny. V dubnu jsme založili Klub mladý Pražan. Výchovná poradkyně společně s učitelkami prvního i druhého stupně v rámci tohoto nadstandardního kroužku uskutečňuje pro zájemce z řad žáků a rodičů výlety po Praze. Škola úzce spolupracuje s Úřadem MČ Praha7, Odborem sociálním a zdravotnictví oddělením péče o rodinu a dítě a Odborem školství, Magistrátem hl. m. Prahy, Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8, organizacemi Odyssea, Drop-In, Sananim, Triangl, Pyramidas, Alma femina, Filia, Koalice proto kouření, Městská policie hlavního města Prahy, Policie České republiky, Ymca klub Dixie. Ve škole je zřízena Školská rada ve složení 3 zástupců MČ Prahy 7, 3 zástupců za rodiče a 3 zástupců z řad pedagogů. Naše škola má vypracovaný plán spolupráce s Mateřskou školou U Uranie, který spočívá ve vzájemných návštěvách mateřské školy v základní škole a žáků základní školy v mateřské škole. Učitelky prvního stupně mohly konzultovat se svými kolegyněmi z MŠ své požadavky na připravenost žáků budoucích 1. tříd. Učitelky prvního stupně vedly přípravný kurz pro budoucí prvňáčky. Pokračovala spolupráce s Americkým velvyslanectví v Praze. Ing. Miroslav Konvalina přednášel v naší škole žákům o městech v USA. Pokračovala spolupráce se Základní školou Školská v Karviné, na níž jsme obdrželi dotaci a která zahrnovala výstavu výtvarných prací žáků naší školy ve škole v Karviné a vzájemné návštěvy žáků obou škol. Škola spolupracovala s úřadem práce hl. m. Prahy při volbě povolání. Naše škola ve spolupráci s občanským sdružením Život dětem zorganizovala na naší škole akci "Srdíčkový den", děti a především vyučující koupí drobných předmětů přispěli na vybavení nemocnice. Školní družina a třídy prvního stupně spolupracovaly tradičně s Městskou knihovnou. Dlouhodobě spolupracujeme se Zoologickou zahradou Praha. Účastnili jsme se jejich soutěží a projektů (např. Nechme šelmy žít ). Již několikátým rokem se zapojili do adopce zvířat. Tradičními akcemi naší školy je Výstava betlémů pořádaná v prosinci pod názvem Betlémská hvězda na které se podílejí základní školy, mateřské školy a jedinci z Prahy 7 a Prahy 8 a přehlídka školních amatérských divadelních souborů pod názvem Divadelní festival konaný v měsíci květnu ve spolupráci s Úřadem MČ Praha 7 a základními a mateřskými školami Prahy 7. Ve školním roce 2010/2011 začal ředitel školy v úzké spolupráci s Úřadem MČ Praha 7 jednat se sportovními kluby florbalu Sparta a tenisu Sparta o zahájení výuky

9 sportovních tříd. Otevření sportovních tříd se posunulo na školní rok 2012/2013 pro zpoždění výstavby sportovní haly v areálu školy. Pro zlepšení kvality spolupráce školy s rodiči, jsme na konci školního roku udělali průzkum názorů rodičů na chod školy. Výsledky průzkumu jsou uvedené ve dvou následujících tabulkách:

10 11) Účast v rozvojových a mezinárodních programech Ve školním roce 2010/2011 naše škola žádala o dva granty: 1. Projekt zlepšení životního prostředí v okolí základní školy na Ortenově náměstí, projekt byl vyhlášen Magistrátem hlavního města Prahy Odborem ochrany prostředí, na základě usnesení Rady hl. m. Prahy byl dne zamítnut 2. Interaktivní učebna přírodovědných předmětů, projekt vyhlášen Nadací ČEZ, první kolo výběrového řízení proběhlo na jaře 2011, naše žádost nebyla vybrána, ale bude v jednání opět na podzim ) Zkušenosti s péčí o nadané žáky Do základních škol chodí nadaní žáci na 1. stupeň poté odcházejí na osmiletá (v lepším případě pro základní školy na šestiletá) gymnázia. Odchody nadaných žáků snižují úroveň vzdělávání, protože ve třídách chybějí tzv. tahouni. Nicméně i tak je věnována nadaným žákům náležitá péče. Ve školním roce 2009/2010 jsme zahájili nadstandardní výuku talentovaných žáků v Kroužku pro nadané žáky. Nejednalo se o výuku vyloženě nadaných žáků, které jsme v tomto školním roce ve škole neměli, ale o podporu a výuku žáků, kteří byli ve třídách druhého stupně prospěchově nejlepší. Kroužek pro nadané žáky zahrnoval výuku matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. V matematice se věnovali problémovým úlohám, které se v běžné hodině matematiky neobjevily, v českém jazyce teorii a v anglickém jazyce rozšiřování slovní zásoby nad rámec běžné výuky. V dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, fyzice a chemii se nejlepší žáci věnovali různým projektům ve spolupráci s vyučujícími. Měli možnost ve volném čase v učebně informatiky pracovat na počítači, využívat školní knihovnu, kde individuálně pracovali s naučnou literaturou. Účastnili se okresního kola matematické olympiády a Pythagoriády. 13) Polytechnická výchova Ve školním roce 2010/2009 se v naší škole nabízely: a) volitelné předměty: Informatika volitelná pro 2. stupeň Dramatická výchova pro 2. stupeň Mikroskopická technika pro 2. Stupeň b) kroužky: pro 1. stupeň: Výtvarný kroužek Německý jazyk Paličkovaná krajka Fotbal Florbal

11 Vaření Keramický kroužek Veselé zpívání Plavání Počítačový kroužek Pro 2. stupeň Plavání Kroužek pro nadané žáky Florbal Paličkovaná krajka c) nepovinné předměty Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky 14) Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Na naší škole nebyla otevřena přípravná třída, ale od října do konce května se každé úterý odpoledne konal kroužek pro předškoláky v rámci akce S úsměvem do školy, kde učitelky prvního připravovali budoucí prvňáčky na bezproblémový vstup do první třídy. Na škole pracovala asistentka využívaná školou pro práci se žáky národnostních menšin a se sociálně znevýhodněnými žáky, která pomáhala dětem začlenit se do kolektivu třídy při školní práci, účastnila se přímo vyučování, pomáhala pedagogickým pracovníkům při výchovné a vzdělávací práci. Spolupracovala se všemi vyučujícími, úzce spolupracovala s výchovnou poradkyní, s vedením školy. Spolupracovala s rodiči, zprostředkovávala okamžitý styk školy se zákonnými zástupci žáka, spolupracovala s romskou komunitou v místě školy. Cílem školy bylo a je poskytnout všem žákům základní vzdělání, předcházet komunikačním a adaptačním obtížím, pomáhat ve výchovně vzdělávacím procesu žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí, kde rodiče nejsou sami schopni svým dětem pomoci. Zároveň chceme aktivně zapojovat žáky do programu tak, aby se mohli seberealizovat a nehledali nevhodnou kompenzaci mimo školu. Nových žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí přichází na naši školu v každém školním roce několik. Důvodem je azylový dům poblíž školy a také několik ubytoven a hostelů v okolí školy, kam se přestěhovávají rodiny z různých částí republiky za prací. S nově příchozími žáky z těchto rodin nebyl problém, děti se adaptovaly rychle a začlenily se do kolektivu. Přínosem pro rychlou adaptaci sociálně znevýhodněných žáků byla a je činnost bezprahového klubu Dixie, sídlícího v areálu školy a kde mnoho našich žáků tráví volný čas. Problémem ovšem zůstává finanční situace rodina nutnost školy poskytovat jim zdarma pracovní sešity a jiné materiály do výuky. 15) Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušeností s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Ve školním roce 2010/2011 bylo na škole celkem 19 žáků (9,9 %) cizí státní příslušnosti. Složení cizích státních příslušníků:

12 Ruská federace 2 žáci Bulharská lidová republika 2 žáci Vietnamská socialistická republika 4 žáci Ukrajina 3 žáci Slovenská republika 2 žáci Moldavská republika 2 žáci Pákistánská islámská republika 2 žáci Běloruská republika 1 žák Rumunská republika 1 žák Všichni cizí státní příslušníci se velice dobře zapojují do vyučovacího procesu. Jediným problémem je jazyková bariéra. Děti se vždy velice rychle začínají učit česky, pomáhají jim všichni učitelé a docházejí do nízkoprahového klubu Dixie, kde tráví čas se svými spolužáky ve volném čase a doučují se dle potřeby český jazyk a ostatní předměty. Vzdělávání dětí z romských rodin vyžaduje trpělivost, i když se to posunulo k lepšímu. Romské děti, které navštěvují naší základní školu, jsou prospěchově spíše podprůměrní. 16) Environmentální výchova V současné době je environmentální výchova nedílnou součástí vzdělávacího procesu na základních školách a zasahuje do různých předmětů na prvním i druhém stupni. Praktická environmentální výchova má na naší škole nezastupitelné místo. Žáci a učitelé se pravidelně zapojují do sběru starého papíru, plastů a baterií, od května máme ve škole kontejner na vyřazené elektrospotřebiče. Environmentální vzdělávání probíhá především jako součást vyučovacích předmětů: prvouka, přírodopis, přírodověda, fyzika, chemie, občanská výchova, vlastivěda, zeměpis, výchova ke zdraví. Prvky péče o životní prostředí se objevují samozřejmě i v dalších předmětech. Zúčastnili jsme se také charitativní sbírky starého oblečení (pod patronací Diakonie Broumov), které ještě někomu mohou posloužit nebo z nimi pracují členové chráněných dílen apod. Ve škole na chodbách a ve třídách jsme umístili odpadkové koše na tříděný odpad. Žáci 7. třídy soutěžili v soutěži Sešlápni, ušetříš v rámci fyziky, kdy plnili určitý objem plastovými lahvemi neponičenými, poté sešlapanými a určovali rozdíl v objemu a rozdíl v hustotě. V rámci přírodopisu navštívili žáci 2. stupně několikrát středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy. Žáci 2. Stupně vyrobili v rámci výtvarné výchovy, přírodopisu a pracovních činností cedule pro přírodovědnou stezku, kterou jsme instalovali na plot dětského hřiště sousedícího těsně s naší školou. 17) Multikulturní výchova Základním cílem multikulturní výchovy a její podstatou je naučit se porozumět lidem s odlišností, jinakostí, která je dána sociálně, rasou, národností, jazykem, kulturou, náboženstvím, zkušeností, apod., a vytvářet prostor pro tolerantní a vstřícné soužití s nimi. Ve všech předmětech se děti učí dodržování zdvořilosti, komunikace, smysluplné diskuse, konstruktivní spolupráce, kritického myšlení a interaktivního přístupu. Žák musí mít možnost aktivně si utvářet postoje, trénovat dovednosti a schopnosti, pracovat s

13 informacemi. Jako taková se tato problematika se vyučuje a upevňuje v následujících předmětech: občanská a rodinná výchova, výchova ke zdraví, přírodopis a přírodověda a zeměpis. V tomto školním roce se naše škola zapojila do programu Adopce na dálku. Pro dívku z Ugandy jsme ve spolupráci s rodiči žáků vybrali určitou finanční částku a odevzdali ji Arcidiecézní charitě Praha, se kterou v této věci spolupracujeme. 18) Prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program ZŠ T.G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34, je především zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, specifickou protidrogovou prevenci a prevenci kriminality. Program se snaží oslovit také žáky jiných škol Prahy 7. Naše škola získala grant od MČ Prahy 7 na preventivní projekt Váhy pro život zahrnující práci s dětmi, rodiči, vyučujícími a institucemi zabývajícími se problematikou prevence patologických jevů. Škola na tomto poli spolupracuje s MČ Praha7, Odborem sociálním a zdravotnictví oddělením péče o rodinu a dítě a Odborem školství, Magistrátem hl. m. Prahy, Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8, organizacemi Odyssea, Drop-In, Sananim, Triangl, Pyramidas, Alma femina, Filia, Koalice proto kouření, Městská policie hlavního města Prahy, Policie České republiky, Ymca klub Dixie (v areálu naší školy) Minimální preventivní program je zaměřen především na rozšiřování preventivních nabídek selektivních programů pro děti a mládež. Program zahrnuje jak hlavní akce školy, v zimním období akce s vánoční tématikou - letos to byla opět vernisáž betlémů - "Betlémská hvězda", v jarním období Divadelní festival neprofesionálních školních souborů všech škol Prahy 7, nově v letošním školním roce vědomostní soutěž Zlatá sova, tak zahrnuje mnoho dalších menších akcí jako jsou módní přehlídky, kulturní vystoupení žáků při různých příležitostech, slavnostní zakončení školního roku pro děti i rodiče, účast na různých soutěžích a sportovních akcích apod. Cíle projektu vychovávat ke zdravému životnímu stylu na ZŠ tak, jak je uvedeno v dokumentu "Akční plán zdraví a životního prostředí ČR", který schválila vláda ČR nácvik sociálních dovedností, jejich schopnost obstát v rizikových situacích, odolnost proti negativním vlivům, zvyšování sociální kompetence dětí stmelování třídních kolektivů a nácvik tolerance seznamovat rodiče se základy drogové problematiky a s možností prevence rozšiřovat mimoškolní činnosti, které by měly vést ke snížení problémů s drogami zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků v oblasti prevence zvýšení pozornosti různým příznakům skrytého násilí, jak fyzického, tak psychického, které by mohly signalizovat šikanu. Prevence a vytvoření kolektivu se zásadou, že silný chrání slabšího, kolektiv, kde vládne duch práva a spravedlnosti Minimální preventivní program Váhy pro život je určen: pro žáky tříd pro žáky tříd pro studenty regionu Prahy 7

14 pro rodiče žáků ZŠ a SŠ pro pedagogy Celý projekt je založen na interaktivní spolupráci se žáky, rodiči i pedagogy. Využívá se skupinové práce, besed, soutěží a samostatné práce v rámci zájmových kroužků. Veřejnost se informuje o projektu: na třídních schůzkách na nástěnkách ve věstníku Prahy 7 - Hobuletu informace na Pedagogických radách informace v den otevřených dveří Realizace: Září 2010 prevence úrazů ročník třídní učitelé zapojení do tradičního projektu pro Prahy 7 10 x Sedmička 20. září AJAX Policie ČR pro 2. ročník příprava různých výtvarných a literárních soutěží Říjen 2010 začátek práce v kroužcích příprava betlémů na vernisáž Listopad listopadu AJAX - Policie ČR pro 2. ročník Prosinec prosince až 10. prosince Betlémská hvězda výstava betlémů vernisáž- účast cca 70 žáků naší školy z 1. i 2. stupně, celková účast cca 100 dětí Leden ledna AJAX Policie ČR pro 2. ročník Únor 2011 prevence úrazů ročník třídní učitelé Březen března Přednáška Policie ČR Trestní odpovědnost mladistvých pro 7. ročník 16. března - Přednáška Policie ČR Trestní odpovědnost mladistvých pro 8. ročník 23. března beseda s hasičem pro 2. ročník 23. března - Módní přehlídka 10 x 7 VOŠON a SPŠO v aule ZŠ TGM, účast cca 60 žáků školy, celková účast cca 100 včetně účinkujících 29. března přednáška hasičů pro 6. ročník Duben dubna přednáška hasičů pro 6. ročník 8. dubna AJAX Policie ČR pro 2. ročník 12. dubna - Přednáška Policie ČR Trestní odpovědnost mladistvých pro 9. ročník 14. dubna přednáška o kouření "NEKUŘÁTKA" pro 3. ročník

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří Venclíků 1140 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Vydání : 1 Revize 0 Strana :: 1 / 25 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti základní

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří. Venclíků 1140

Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří. Venclíků 1140 Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří. Venclíků 1140 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Předkládá: PaedDr. Jaroslav Martanovič ředitel školy V Praze dne 30. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více