Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

2 1) Základní údaje o škole Název školy Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, příspěvková organizace Adresa školy: Ortenovo náměstí 34 / 1275 IČO: Bankovní spojení: / 0100 Telefon/fax: Adresa internetové stránky: Právní forma: Příspěvková organizace s právní subjektivitou Název zřizovatele: Městská část Praha 7, se sídlem Nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 Zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností: od Vedoucí a hospodářští pracovníci: Ředitel: Mgr. Martin Šmíd Zástupce ředitele školy: Ing. Monika Hodaňová Vedoucí vychovatelka: Marcela Hesová Vedoucí školní jídelny: Helena Ringlová Hospodářka: Hana Horáková Školník: František Gál Přehled hlavní činnosti školy (dle zřizovací listiny): poskytování základního vzdělávání podle vzdělávacího programu základního vzdělávání Součásti školy: Základní škola Školní družina Školní jídelna 2) Zhodnocení školního vzdělávacího programu Základní škola T. G. Masaryka poskytuje svým žákům standardní základní vzdělání. V a ročníku se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu (79-01-c /01), v 5. ročníku podle učebního dokumentu 16847/96-2, Základní škola. Základní škola se snaží ve výchovně vzdělávacím procesu prosadit klíčové kompetence, to znamená komplexní kvality (schopnost se učit, kriticky hodnotit a řešit problémy, komunikovat ve svém i v cizích jazycích, ovládat informační i komunikační technologie, využívat matematickou, přírodovědnou a technickou gramotnost, uplatňovat obecný kulturní přehled i mezilidské a občanské kompetence), které jsou významné pro vzdělávání i pro život a potřebné pro všechny členy společnosti. Ve školním roce 2010/2011 jsme začali pracovat na novém přepracování školního vzdělávacího programu. Disponibilními hodinami, které byly původně přidělené tělesné výchově ve 3., 4. a 5. ročníku a výtvarné výchově v 8. ročníku, posílíme výtvarnou výchovu ve 3. ročníku, přírodovědu a vlastivědu ve 4. a 5. ročníku a matematiku v 8. ročníku. Místo volitelného předmětu v 7. ročníku se bude vyučovat informatika. Nově zařadíme mezi volitelné předměty předmět Literatura a umění. Pro žáky 8. a 9. ročníku probíhala Cvičení z českého jazyka a Cvičení z matematiky jako nepovinný předmět a Mikroskopická technika jako nový volitelný předmět. V rámci autoevaluace škola provádí každý školní rok testování žáků 5. a 9. ročníku. Žáci jsou testování ze znalostí českého jazyka, matematiky a studijních dovedností. Výsledky srovnávacích testů ve školním roce 2010/2011 jsou uvedené v následující tabulce: Český jazyk Matematika Studijní dovednosti 2

3 Český jazyk Matematika Studijní dovednosti 5.třída průměr 54 % 62 % 47% Nejlepší výkon 81 % 80 % 69 % 9.třída - průměr 58 % 63 % 78 % Nejlepší výkon 83 % 100 % 100 % Ve srovnání s předchozím školním rokem jsou výsledky srovnávacích testů podstatně lepší. Prospěchové výsledky jednotlivých tříd pro každé pololetí jsou uvedené v následující tabulce: 1.A 1.B ,00 1,00 1,20 1,73 1,62 1,49 1,81 1,94 2,09 1,77 1,00 1,10 1,35 1,62 1,54 1,54 1, 86 2,00 2,13 1,86 Výuka probíhá v kmenových a odborných učebnách. Odborné učebny máme zařízené pro výuku přírodopisu, fyziky, chemie, výtvarné výchovy, výpočetní a komunikační techniky, německého jazyka a pracovních činností. K výuce tělesné výchovy, sportovních her a jiných pohybových aktivit má škola k dispozici dvě vlastní zrekonstruované tělocvičny a v případě příznivého počasí využíváme ke sportování i venkovní sportoviště. Naše škola připravuje v úzké spolupráci s úřadem MČ Praha 7 a florbalovými kluby Sparta Praha a Bohemians Praha a tenisovým klubem Sparta Praha projekt sportovních tříd při ZŠ T. G. Masaryka. Jedná se o sportovní třídy zaměřené především na florbal a tenis na 2. stupni ZŠ ( ročník). Společným záměrem zúčastněných stran je vybudovat v co možná nejbližší době na pozemku školy sportovní halu, v níž budou probíhat tréninky sportovních tříd, sportovní turnaje, volnočasové aktivity žáků základní školy a zájemců o pronájem. 3) Jazykové vzdělávání a jeho podpora Výuka Anglického jazyka je realizována od 1. ročníku a to v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně v 1. a 2. ročníku a od 3. do 9. ročníku ve třech vyučovacích hodinách týdně. Na prvním stupni vyučovali anglický jazyk čtyři a na druhém stupni dva pedagogové. Vyučující 1. B třídy a 2. třídy navštěvovaly kurz anglického jazyka, vyučující 1. A třídy a 3. třídy mluví plynně anglicky. Ve třídách od 4. ročníku do 9. ročníku vyučovali anglický jazyk aprobovaní učitelé angličtiny. Plánujeme oživit výuku anglického jazyka rodilým mluvčím a vešli jsme v jednání s organizací Wattsenglish Ltd., která zajišťuje výuku rodilými mluvčími. V únoru navštívil naši školu Ing. Miroslav Konvalina z kulturního centra při Americkém velvyslanectví a v aule školy přednášel žákům o městech Spojených států amerických. V dubnu se žáci naší školy zúčastnili akce v Národním technickém muzeu Kdopak letí v raketoplánu, kterou zorganizovalo Americké velvyslanectví ve spolupráci s astronautem A. Feustelem a Českou kosmickou kanceláří. Žáci 6. třídy projevili zájem o předmět Cvičení z anglického jazyka, který v novém školním roce zařadíme do nabídky nepovinných předmětů. V 7. až 9. ročníku se žáci povinně učili také německý jazyk, který vyučovala aprobovaná učitelka němčiny. Celý školní rok naše škola nabízela jako volnočasovou aktivitu kroužek německého 3

4 jazyka. V dubnu jelo 20 žáků školy na celodenní výlet do Berlína v rámci podpory výuky němčiny, kde se s výkladem německého průvodce seznámili s historií a památkami tohoto města. V německém jazyce vytvářeli žáci v průběhu školního roku zajímavé projekty, jejichž výsledky vystavovali na nástěnkách tříd. Ve třídách 1. stupně si žáci umístili na různé předměty jejich anglické názvy a upevňovali každodenním setkávání se s nimi probranou slovní zásobu. 4) Informace o pedagogických pracovnících a ostatních pracovnících školy 4.1) Přehled a věková struktura pedagogických pracovníků Přehled všech pedagogů, třídních učitelů a předmětů, které vyučovali: Mgr. Venuše Kratochvílová, předměty 1. ročníku, třídní učitelka 1. A třídy Mgr. Daniela Šlapáková, předměty 1. ročníku, třídní učitelka 1. B třídy Mgr. Olga Janouchová, předměty 2. ročníku, třídní učitelka 2. třídy BcA. Lubor Vinický, předměty 3. ročníku, třídní učitel 3. třídy Mgr. Jitka Kuvinková, předměty 4. ročníku bez anglického jazyka, třídní učitelka 4. třídy (ukončení pracovního poměru ve zkušební době k ) Mgr. Marie Kratochvílová, předměty 4. ročníku bez anglického jazyka, třídní učitelka 4. třídy (začátek pracovního poměru k , ukončení pracovního poměru , začátek pracovního poměru zástup) Bc. Miroslava Svobodová, předměty 4. ročníku bez anglického jazyka, třídní učitelka 4. třídy (začátek pracovního poměru k ) Mgr. Ĺubica Oršulová, předměty 5. ročníku, třídní učitelka 5. třídy Lukáš Valenta, tělesná výchova, pracovní činnosti, informatika, třídní učitel 6. třídy Ing. Bc. Monika Hodaňová, fyzika, matematika, třídní učitelka 7. třídy, zástupce ředitele, výchovný poradce Mgr. Klára Soukupová, český jazyk, občanská výchova, dramatická výchova, pracovní činnosti, třídní učitelka 8. třídy, metodik prevence patologických jevů Mgr. Michaela Kovalová, český jazyk, anglický jazyk, třídní učitelka 9. třídy Mgr. Erika Nehonská, německý jazyk, dějepis MgA. Eliška Linkovová, výtvarná výchova, pracovní činnosti Mgr. Dana Tabarelliová, matematika, chemie (od do konce školního roku v pracovní neschopnosti) Mgr. Petr Jirásek, zeměpis, tělesná výchova Mgr. Martin Šmíd, anglický jazyk, hudební výchova, ředitel školy Marcela Hessová, vedoucí školní družiny, vychovatelka Stanislava Kurešová, vychovatelka Zdenka Frýdecká, vychovatelka PhDr. Martina Irová, chemie (začátek pracovního poměru zástup) Mgr. Tereza Jeřábková, předměty 3. ročníku, třídní učitelka 3. třídy (zástup) MgA. Dagmar Mádrová, výtvarná výchova, pracovní činnosti (zástup) Taťána Šándorová, asistent pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí PhDr. Zuzana Vránová, mateřská dovolená, rodičovská dovolená Iva Kowalska, mateřská dovolená, rodičovská dovolená Učitelský sbor se ve školním roce 2010/2011 skládal z 21 zaměstnance (jedna učitelka 1. stupně odešla v listopadu ve zkušební době pro velkou nespokojenost vedení školy a rodičů

5 žáků a byla okamžitě zastoupena kvalitní učitelkou v důchodu, která u nás mnoho let učila, v lednu ji nahradila nově příchozí učitelka). V dubnu onemocněla učitelka 2. stupně a byla okamžitě nahrazena kvalifikovanými učiteli. Na 1. stupni pracovalo 6 učitelů a 1 asistentka pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, na 2. stupni 9 učitelů. 2 učitelky byly na mateřské a rodičovské dovolené. Šest učitelů druhého stupně pracovalo v naší škole jen na částečný úvazek. Tato pestrost pedagogického sboru však přinesla i určitá negativa především ve zhoršení kázně žáků jak při vyučování, tak o přestávkách. Pro nový školní rok máme v plánu přijmout na částečný úvazek pouze jednu učitelku. Zbytek úvazků bude naplněn jako plné úvazky tj. učitelé budou trávit ve škole každý den a vybudují si bližší vztahy jak ke svému pracovišti, tak k žákům. věk 30 a méně a více počet (fyzické osoby) k ) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících) Z celkového počtu pedagogů učili v minulém školním roce bez odborné kvalifikace čtyři pedagogové. Dva pedagogové studovali dálkově, jeden plánuje zahájení studia na příští školní rok a jedna pedagožka dokončila s koncem školního roku pedagogickou fakultu. počet (fyzické osoby) k pedagogičtí pracovníci celkem pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací V tabulce není započítán asistent pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. 5) Přehled ostatních zaměstnanců školy Hana Horáková hospodářka školy František Gál školník Helena Ringlová vedoucí školní jídelny Anna Berendová vrátná Alena Zrubecká vrátná Elena Coufalová kuchařka Marie Koppová kuchařka Jiřina Šprýchalová kuchařka Kateřina Vobořilová kuchařka Ludmila Malířová uklízečka Květoslava Oláhová uklízečka Jana Kokyová uklízečka Gabriela Šándorová uklízečka Soňa Bohová uklízečka (dlouhodobá nemoc) Diana Šusterová uklízečka (dlouhodobá nemoc) Žaneta Miklušáková uklízečka (zástup) Libuše Znamenáčková personalistika a mzdy Jiří Caha hlavní účetní pedagogičtí pracovníci bez odborné kvalifikace

6 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mgr. Olga Janouchová Kurz anglického jazyka - září až leden Výtvarný kurz práce s pedigem Mgr. Daniela Šlapáková Kurz anglického jazyka - září až leden Lukáš Valenta Pedagogická fakulta UK -tělesná výchova a technická informační výchova - celý školní rok Barbora Svátková Pedagogická fakulta UK výchova ke zdraví a přírodopis - celý školní rok Mgr. Erika Nehonská Kouzelná hra se slovy aneb Jak učit slovní zásobu (německý jazyk) Mgr. Martin Šmíd Studium pro ředitele škol a školských zařízení Mgr. Venuše Kratochvílová Studium pro ředitele škol a školských zařízení Ing. Bc. Monika Hodaňová Profesní průprava zástupců ředitele Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí Mgr. Klára Soukupová Syndrom vyhoření Seminář Alkohol - Alma femina (prevence patologických jevů) Mgr. Ĺubica Oršulová Státní jazyková zkouška z českého jazyka ) Počet zapsaných dětí pro školní rok 2011/12 a odkladů školní docházky na školní rok 2011/12 (z výkazů pro daný školní rok) K zápisu do prvního ročníku přišlo celkem 31 dětí. Zákonný zástupce jedné dívky krátce po zápisu oznámil, že dívka nastoupí do první třídy na jinou školu. K dodatečnému zápisu přišel jeden chlapec, který plní povinnou školní docházku v Rusku a bude veden na naší škole, kde bude skládat zkoušky z českého jazyka. p o č e t zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky ) Hodnocení činnosti školní družiny Ve školním roce 2010/2011 byly v provozu 3 oddělení školní družiny (celkem 76 žáků). Provoz školní družiny je zajištěn od hod. Ve školní družině probíhaly tři kroužky - sportovní kroužek, výtvarný kroužek a kroužek dovedných rukou. Kroužky v rámci ŠD jsou bezplatné. Vychovatelky školní družiny připravily mnoho hodnotných akcí: - pomoc při přípravě dárků a organizaci Dne otevřených dveří a při zápisu do 1. Tříd - sběr starého papíru - návštěvy knihovny

7 - účast na vánočních akcích knihovny - výstavky prací dětí ze ŠD na chodbách a v hernách - výzdoba oken školy k různým příležitostem - pravidelné návštěvy vánočních akcí výstavy, trhy, besídky - školní kolo soutěže Superfarmář - recitační soutěž 9) Poradenské služby školy Poradenské služby školy zahrnují výchovné poradenství, kam patří péče o integrované žáky, kariérní poradenství a poradenství v oblasti prevence patologických jevů. Výchovná poradkyně má vypracovaný Plán výchovného poradce, který je orientován na péči o integrované žáky, na volbu povolání, na mimoškolní činnost žáků i na práci s žáky talentovanými. Metodik prevence patologických jevů má vypracovaný minimální preventivní program, zajišťuje všechny akce týkající se této oblasti. a) Práce s integrovanými žáky Ve školním roce 2010/2011 bylo v naší škole 16 integrovaných žáků (na 1. stupni bylo 5 žáků a na 2. stupni 11 žáků). Všichni žáci prošli vyšetřením v PPP pro Prahu 7 a 8. v pravidelných intervalech byli sledováni PhDr. Vítovou, která každou první středu v měsíci docházela do školy na pravidelné konzultace. Vyučující zpracovali individuální výukové plány se zapracovanými doporučeními odborného pracovníka a pod koordinací výchovné poradkyně. Tyto plány podle potřeby mění a aktualizují. Individuální studijní plány výchovná poradkyně společně s třídním učitelem konzultuje s rodiči za účelem informovanosti rodičů ve snaze získat je pro maximální spolupráci. Při klasifikaci integrovaných žáků je postupováno podle Pokynu MŠMT o vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení. Všechny materiály týkající se integrovaných žáků jsou soustředěny u výchovné poradkyně. Na konci školního roku bylo vyhotoveno hodnocení integrovaného vzdělávacího plánu u každého žáka. Na škole pracuje asistentka pedagoga, která pomáhá zvládat začlenění romských dětí do běžné školní práce. Během školního roku jsme uskutečnili za přítomnosti ředitele školy, zástupkyně ředitele a výchovné poradkyně, třídních učitelek, popř. dalších odborníků (Policie ČR, kurátora nebo pracovnice oddělení Péče o dítě MČ Prahy 7) pohovory s rodiči. Byly řešeny případy zhoršeného školního prospěchu, špatná pracovní morálka a hrubé chování ke spolužákům. b) Kariérní poradenství Žáci 9. třídy zúčastnili akce na Úřadu práce hl. m. Prahy za účelem volby svého povolání. V červnu bylo žákům 8. třídy nabídnuto vyšetření k volbě povolání v PPP (PhDr. Vítová) za účelem snadnějšího výběru směru dalšího studia. Asi polovina žáků 8. třídy se nechala v poradně vyšetřit. Dvěma žákům 8. třídy, kteří opakovali ročník a pedagogická rada zamítla žádost o prodloužení povinné školní docházky, výchovná žákyně zajistila přijetí na učiliště. c) Prevence patologických jevů (viz bod 18) 10) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce V zájmu školy byla a je co nejlepší spolupráce s rodiči žáků. Třídní schůzky se

8 konaly v listopadu a dubnu, v září byly třídní schůzky rodičů prvních tříd a v červnu rodičů budoucích prvních tříd, společné konzultace všech učitelů s rodiči v lednu a v červnu. Mimo tyto oficiální konzultace měl každý pedagog školy individuální konzultace po telefonické domluvě, či po domluvě prostřednictvím elektronické pošty. V každé třídě základní školy je tzv. důvěrník třídy, což je zástupce třídy z řad rodičů. Tito důvěrníci a sešli s vedením školy v listopadu a v dubnu na schůzce, kde informovali vedení o připomínkách, nápadech a zájmech rodičů ve třídách. Rodiče mají možnost se zúčastňovat různých akcí školy, jako jsou Divadelní festival, vernisáže Betlémská hvězda, Dne otevřených dveří a akcí školní družiny i každoročního slavnostního zakončení školního roku. Často bývá zástupce rodičů členem komise při soutěžích. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím prezentačních ploch ve škole a webových stránek školy, které byly zkvalitněny a rozšířeny. V dubnu jsme založili Klub mladý Pražan. Výchovná poradkyně společně s učitelkami prvního i druhého stupně v rámci tohoto nadstandardního kroužku uskutečňuje pro zájemce z řad žáků a rodičů výlety po Praze. Škola úzce spolupracuje s Úřadem MČ Praha7, Odborem sociálním a zdravotnictví oddělením péče o rodinu a dítě a Odborem školství, Magistrátem hl. m. Prahy, Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8, organizacemi Odyssea, Drop-In, Sananim, Triangl, Pyramidas, Alma femina, Filia, Koalice proto kouření, Městská policie hlavního města Prahy, Policie České republiky, Ymca klub Dixie. Ve škole je zřízena Školská rada ve složení 3 zástupců MČ Prahy 7, 3 zástupců za rodiče a 3 zástupců z řad pedagogů. Naše škola má vypracovaný plán spolupráce s Mateřskou školou U Uranie, který spočívá ve vzájemných návštěvách mateřské školy v základní škole a žáků základní školy v mateřské škole. Učitelky prvního stupně mohly konzultovat se svými kolegyněmi z MŠ své požadavky na připravenost žáků budoucích 1. tříd. Učitelky prvního stupně vedly přípravný kurz pro budoucí prvňáčky. Pokračovala spolupráce s Americkým velvyslanectví v Praze. Ing. Miroslav Konvalina přednášel v naší škole žákům o městech v USA. Pokračovala spolupráce se Základní školou Školská v Karviné, na níž jsme obdrželi dotaci a která zahrnovala výstavu výtvarných prací žáků naší školy ve škole v Karviné a vzájemné návštěvy žáků obou škol. Škola spolupracovala s úřadem práce hl. m. Prahy při volbě povolání. Naše škola ve spolupráci s občanským sdružením Život dětem zorganizovala na naší škole akci "Srdíčkový den", děti a především vyučující koupí drobných předmětů přispěli na vybavení nemocnice. Školní družina a třídy prvního stupně spolupracovaly tradičně s Městskou knihovnou. Dlouhodobě spolupracujeme se Zoologickou zahradou Praha. Účastnili jsme se jejich soutěží a projektů (např. Nechme šelmy žít ). Již několikátým rokem se zapojili do adopce zvířat. Tradičními akcemi naší školy je Výstava betlémů pořádaná v prosinci pod názvem Betlémská hvězda na které se podílejí základní školy, mateřské školy a jedinci z Prahy 7 a Prahy 8 a přehlídka školních amatérských divadelních souborů pod názvem Divadelní festival konaný v měsíci květnu ve spolupráci s Úřadem MČ Praha 7 a základními a mateřskými školami Prahy 7. Ve školním roce 2010/2011 začal ředitel školy v úzké spolupráci s Úřadem MČ Praha 7 jednat se sportovními kluby florbalu Sparta a tenisu Sparta o zahájení výuky

9 sportovních tříd. Otevření sportovních tříd se posunulo na školní rok 2012/2013 pro zpoždění výstavby sportovní haly v areálu školy. Pro zlepšení kvality spolupráce školy s rodiči, jsme na konci školního roku udělali průzkum názorů rodičů na chod školy. Výsledky průzkumu jsou uvedené ve dvou následujících tabulkách:

10 11) Účast v rozvojových a mezinárodních programech Ve školním roce 2010/2011 naše škola žádala o dva granty: 1. Projekt zlepšení životního prostředí v okolí základní školy na Ortenově náměstí, projekt byl vyhlášen Magistrátem hlavního města Prahy Odborem ochrany prostředí, na základě usnesení Rady hl. m. Prahy byl dne zamítnut 2. Interaktivní učebna přírodovědných předmětů, projekt vyhlášen Nadací ČEZ, první kolo výběrového řízení proběhlo na jaře 2011, naše žádost nebyla vybrána, ale bude v jednání opět na podzim ) Zkušenosti s péčí o nadané žáky Do základních škol chodí nadaní žáci na 1. stupeň poté odcházejí na osmiletá (v lepším případě pro základní školy na šestiletá) gymnázia. Odchody nadaných žáků snižují úroveň vzdělávání, protože ve třídách chybějí tzv. tahouni. Nicméně i tak je věnována nadaným žákům náležitá péče. Ve školním roce 2009/2010 jsme zahájili nadstandardní výuku talentovaných žáků v Kroužku pro nadané žáky. Nejednalo se o výuku vyloženě nadaných žáků, které jsme v tomto školním roce ve škole neměli, ale o podporu a výuku žáků, kteří byli ve třídách druhého stupně prospěchově nejlepší. Kroužek pro nadané žáky zahrnoval výuku matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. V matematice se věnovali problémovým úlohám, které se v běžné hodině matematiky neobjevily, v českém jazyce teorii a v anglickém jazyce rozšiřování slovní zásoby nad rámec běžné výuky. V dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, fyzice a chemii se nejlepší žáci věnovali různým projektům ve spolupráci s vyučujícími. Měli možnost ve volném čase v učebně informatiky pracovat na počítači, využívat školní knihovnu, kde individuálně pracovali s naučnou literaturou. Účastnili se okresního kola matematické olympiády a Pythagoriády. 13) Polytechnická výchova Ve školním roce 2010/2009 se v naší škole nabízely: a) volitelné předměty: Informatika volitelná pro 2. stupeň Dramatická výchova pro 2. stupeň Mikroskopická technika pro 2. Stupeň b) kroužky: pro 1. stupeň: Výtvarný kroužek Německý jazyk Paličkovaná krajka Fotbal Florbal

11 Vaření Keramický kroužek Veselé zpívání Plavání Počítačový kroužek Pro 2. stupeň Plavání Kroužek pro nadané žáky Florbal Paličkovaná krajka c) nepovinné předměty Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky 14) Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Na naší škole nebyla otevřena přípravná třída, ale od října do konce května se každé úterý odpoledne konal kroužek pro předškoláky v rámci akce S úsměvem do školy, kde učitelky prvního připravovali budoucí prvňáčky na bezproblémový vstup do první třídy. Na škole pracovala asistentka využívaná školou pro práci se žáky národnostních menšin a se sociálně znevýhodněnými žáky, která pomáhala dětem začlenit se do kolektivu třídy při školní práci, účastnila se přímo vyučování, pomáhala pedagogickým pracovníkům při výchovné a vzdělávací práci. Spolupracovala se všemi vyučujícími, úzce spolupracovala s výchovnou poradkyní, s vedením školy. Spolupracovala s rodiči, zprostředkovávala okamžitý styk školy se zákonnými zástupci žáka, spolupracovala s romskou komunitou v místě školy. Cílem školy bylo a je poskytnout všem žákům základní vzdělání, předcházet komunikačním a adaptačním obtížím, pomáhat ve výchovně vzdělávacím procesu žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí, kde rodiče nejsou sami schopni svým dětem pomoci. Zároveň chceme aktivně zapojovat žáky do programu tak, aby se mohli seberealizovat a nehledali nevhodnou kompenzaci mimo školu. Nových žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí přichází na naši školu v každém školním roce několik. Důvodem je azylový dům poblíž školy a také několik ubytoven a hostelů v okolí školy, kam se přestěhovávají rodiny z různých částí republiky za prací. S nově příchozími žáky z těchto rodin nebyl problém, děti se adaptovaly rychle a začlenily se do kolektivu. Přínosem pro rychlou adaptaci sociálně znevýhodněných žáků byla a je činnost bezprahového klubu Dixie, sídlícího v areálu školy a kde mnoho našich žáků tráví volný čas. Problémem ovšem zůstává finanční situace rodina nutnost školy poskytovat jim zdarma pracovní sešity a jiné materiály do výuky. 15) Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušeností s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Ve školním roce 2010/2011 bylo na škole celkem 19 žáků (9,9 %) cizí státní příslušnosti. Složení cizích státních příslušníků:

12 Ruská federace 2 žáci Bulharská lidová republika 2 žáci Vietnamská socialistická republika 4 žáci Ukrajina 3 žáci Slovenská republika 2 žáci Moldavská republika 2 žáci Pákistánská islámská republika 2 žáci Běloruská republika 1 žák Rumunská republika 1 žák Všichni cizí státní příslušníci se velice dobře zapojují do vyučovacího procesu. Jediným problémem je jazyková bariéra. Děti se vždy velice rychle začínají učit česky, pomáhají jim všichni učitelé a docházejí do nízkoprahového klubu Dixie, kde tráví čas se svými spolužáky ve volném čase a doučují se dle potřeby český jazyk a ostatní předměty. Vzdělávání dětí z romských rodin vyžaduje trpělivost, i když se to posunulo k lepšímu. Romské děti, které navštěvují naší základní školu, jsou prospěchově spíše podprůměrní. 16) Environmentální výchova V současné době je environmentální výchova nedílnou součástí vzdělávacího procesu na základních školách a zasahuje do různých předmětů na prvním i druhém stupni. Praktická environmentální výchova má na naší škole nezastupitelné místo. Žáci a učitelé se pravidelně zapojují do sběru starého papíru, plastů a baterií, od května máme ve škole kontejner na vyřazené elektrospotřebiče. Environmentální vzdělávání probíhá především jako součást vyučovacích předmětů: prvouka, přírodopis, přírodověda, fyzika, chemie, občanská výchova, vlastivěda, zeměpis, výchova ke zdraví. Prvky péče o životní prostředí se objevují samozřejmě i v dalších předmětech. Zúčastnili jsme se také charitativní sbírky starého oblečení (pod patronací Diakonie Broumov), které ještě někomu mohou posloužit nebo z nimi pracují členové chráněných dílen apod. Ve škole na chodbách a ve třídách jsme umístili odpadkové koše na tříděný odpad. Žáci 7. třídy soutěžili v soutěži Sešlápni, ušetříš v rámci fyziky, kdy plnili určitý objem plastovými lahvemi neponičenými, poté sešlapanými a určovali rozdíl v objemu a rozdíl v hustotě. V rámci přírodopisu navštívili žáci 2. stupně několikrát středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy. Žáci 2. Stupně vyrobili v rámci výtvarné výchovy, přírodopisu a pracovních činností cedule pro přírodovědnou stezku, kterou jsme instalovali na plot dětského hřiště sousedícího těsně s naší školou. 17) Multikulturní výchova Základním cílem multikulturní výchovy a její podstatou je naučit se porozumět lidem s odlišností, jinakostí, která je dána sociálně, rasou, národností, jazykem, kulturou, náboženstvím, zkušeností, apod., a vytvářet prostor pro tolerantní a vstřícné soužití s nimi. Ve všech předmětech se děti učí dodržování zdvořilosti, komunikace, smysluplné diskuse, konstruktivní spolupráce, kritického myšlení a interaktivního přístupu. Žák musí mít možnost aktivně si utvářet postoje, trénovat dovednosti a schopnosti, pracovat s

13 informacemi. Jako taková se tato problematika se vyučuje a upevňuje v následujících předmětech: občanská a rodinná výchova, výchova ke zdraví, přírodopis a přírodověda a zeměpis. V tomto školním roce se naše škola zapojila do programu Adopce na dálku. Pro dívku z Ugandy jsme ve spolupráci s rodiči žáků vybrali určitou finanční částku a odevzdali ji Arcidiecézní charitě Praha, se kterou v této věci spolupracujeme. 18) Prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program ZŠ T.G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34, je především zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, specifickou protidrogovou prevenci a prevenci kriminality. Program se snaží oslovit také žáky jiných škol Prahy 7. Naše škola získala grant od MČ Prahy 7 na preventivní projekt Váhy pro život zahrnující práci s dětmi, rodiči, vyučujícími a institucemi zabývajícími se problematikou prevence patologických jevů. Škola na tomto poli spolupracuje s MČ Praha7, Odborem sociálním a zdravotnictví oddělením péče o rodinu a dítě a Odborem školství, Magistrátem hl. m. Prahy, Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8, organizacemi Odyssea, Drop-In, Sananim, Triangl, Pyramidas, Alma femina, Filia, Koalice proto kouření, Městská policie hlavního města Prahy, Policie České republiky, Ymca klub Dixie (v areálu naší školy) Minimální preventivní program je zaměřen především na rozšiřování preventivních nabídek selektivních programů pro děti a mládež. Program zahrnuje jak hlavní akce školy, v zimním období akce s vánoční tématikou - letos to byla opět vernisáž betlémů - "Betlémská hvězda", v jarním období Divadelní festival neprofesionálních školních souborů všech škol Prahy 7, nově v letošním školním roce vědomostní soutěž Zlatá sova, tak zahrnuje mnoho dalších menších akcí jako jsou módní přehlídky, kulturní vystoupení žáků při různých příležitostech, slavnostní zakončení školního roku pro děti i rodiče, účast na různých soutěžích a sportovních akcích apod. Cíle projektu vychovávat ke zdravému životnímu stylu na ZŠ tak, jak je uvedeno v dokumentu "Akční plán zdraví a životního prostředí ČR", který schválila vláda ČR nácvik sociálních dovedností, jejich schopnost obstát v rizikových situacích, odolnost proti negativním vlivům, zvyšování sociální kompetence dětí stmelování třídních kolektivů a nácvik tolerance seznamovat rodiče se základy drogové problematiky a s možností prevence rozšiřovat mimoškolní činnosti, které by měly vést ke snížení problémů s drogami zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků v oblasti prevence zvýšení pozornosti různým příznakům skrytého násilí, jak fyzického, tak psychického, které by mohly signalizovat šikanu. Prevence a vytvoření kolektivu se zásadou, že silný chrání slabšího, kolektiv, kde vládne duch práva a spravedlnosti Minimální preventivní program Váhy pro život je určen: pro žáky tříd pro žáky tříd pro studenty regionu Prahy 7

14 pro rodiče žáků ZŠ a SŠ pro pedagogy Celý projekt je založen na interaktivní spolupráci se žáky, rodiči i pedagogy. Využívá se skupinové práce, besed, soutěží a samostatné práce v rámci zájmových kroužků. Veřejnost se informuje o projektu: na třídních schůzkách na nástěnkách ve věstníku Prahy 7 - Hobuletu informace na Pedagogických radách informace v den otevřených dveří Realizace: Září 2010 prevence úrazů ročník třídní učitelé zapojení do tradičního projektu pro Prahy 7 10 x Sedmička 20. září AJAX Policie ČR pro 2. ročník příprava různých výtvarných a literárních soutěží Říjen 2010 začátek práce v kroužcích příprava betlémů na vernisáž Listopad listopadu AJAX - Policie ČR pro 2. ročník Prosinec prosince až 10. prosince Betlémská hvězda výstava betlémů vernisáž- účast cca 70 žáků naší školy z 1. i 2. stupně, celková účast cca 100 dětí Leden ledna AJAX Policie ČR pro 2. ročník Únor 2011 prevence úrazů ročník třídní učitelé Březen března Přednáška Policie ČR Trestní odpovědnost mladistvých pro 7. ročník 16. března - Přednáška Policie ČR Trestní odpovědnost mladistvých pro 8. ročník 23. března beseda s hasičem pro 2. ročník 23. března - Módní přehlídka 10 x 7 VOŠON a SPŠO v aule ZŠ TGM, účast cca 60 žáků školy, celková účast cca 100 včetně účinkujících 29. března přednáška hasičů pro 6. ročník Duben dubna přednáška hasičů pro 6. ročník 8. dubna AJAX Policie ČR pro 2. ročník 12. dubna - Přednáška Policie ČR Trestní odpovědnost mladistvých pro 9. ročník 14. dubna přednáška o kouření "NEKUŘÁTKA" pro 3. ročník

15 27. dubna monitoring protidrogové prevence PYRAMIDAS pro třídu 27. dubna Institut FILIA blok přednášek zaměřených na vytváření správných postojů vůči tabáků, alkoholu a drogám pro 1. třídy Květen května Institut FILIA blok přednášek zaměřených na vytváření správných postojů vůči tabáků, alkoholu a drogám pro 1. třídy 6. května finále školní vědomostní soutěže ZLATÁ SOVA v aule školy, pro druhý stupeň 11. května Přednáška na téma "Alkohol" Alma femina pro 7. a 8. ročník 11. května - Institut FILIA blok přednášek zaměřených na vytváření správných postojů vůči tabáků, alkoholu a drogám pro 1. třídy 12. května - Státní zdravotní ústav monitoring pro Světovou zdravotnickou organizace CDC Celosvětová studie kuřáctví mezi mládeží pro druhý stupeň 18. května 10. ročník Divadelního festivalu pro základní a mateřské školy 25. května - Institut FILIA blok přednášek zaměřených na vytváření správných postojů vůči tabáků, alkoholu a drogám pro 1. třídy Červen června přednáška PYRAMIDAS Drogy a alkohol pro 8. ročník 8. června - Institut FILIA blok přednášek zaměřených na vytváření správných postojů vůči tabáků, alkoholu a drogám pro 1. třídy Srpen srpna přednáška Policie hl. města Prahy na téma extremismus pro pedagogy 19) Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území Hl. m. Prahy Školu navštěvují zejména žáci ze 7. městského obvodu, několik žáků dojíždělo z trvalého bydliště v rámci Hlavního města Prahy. Jedna žákyně měla trvalé bydliště v Nelahozevsi (Středočeský kraj), jeden žák v Líbeznicích (Středočeský kraj), jeden žák měl na území Hlavního města Prahy přechodné bydliště a trvalé měl v Chebu (Karlovarský kraj). Tab.4 Kraj Počet žáků Hlavní město Praha 183 Karlovarský 1 Středočeský 2 20) Základní údaje o hospodaření školy (viz příloha č.1+č.2)) 21) Kalendář akcí (bez přednášek primární protidrogové prevence) Červen Rozlučka s 9. třídou v aule školy Sběr starého papíru Výuka trochu jinak Pražský hrad (1. třídy) Aquapark Liberec (pro 2. stupeň), ZOO Ústí nad Labem (1. A) Den Prahy 7 ve Stromovce (prezentace školy) Den plný her Modrý den (1. třídy), návštěva knihovny (3. třída) Spaní ve škole čtení (1. třídy a 6. třída)

16 Vycházka na Vyšehrad s výkladem Mise Vyšehrad (5.třída) Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků kino Čertova nevěsta (1., 2., 3. a 5. třída) Pražské Vědohraní na MFF (4., 6. a 7. třída), Piknik ve Stromovce (6. a 8. třída), ZOO (4. třída) Květen Recitační soutěž (2. stupeň) Plaveckoběžecké závody (2. stupeň) Vycházka Pražský hrad (2. a 5. třída) Návštěva knihovny (3. třída) Planeta Země (projekt Země draka kino) až Škola v přírodě v Železném Brodě (1. třídy) a Hobulet cup ročník Divadelního festivalu Vědomostní soutěž Zlatá sova (finále) Duben Plaveckoběžecké závody (2. stupeň) Školní turnaj v šachu a piškvorkách Národní muzeum (3. a 5. třída) až Škola v přírodě v Březové (6. třída) Sobotní vycházka Klub mladý Pražan - Vyšehrad Návštěva knihovny (3. třída) Divadlo ABC Lakomá Barka (6. třída) Sběr starého papíru Plaveckoběžecké závody (2. stupeň) Národní technické muzeum (3. a 5. třída) Štefánikova hvězdárna Povídání o Sluníčku (1. třídy) Národní technické muzeum Kdopak letí v raketoplánu (1. stupeň) Březen Planetárium (4. třída) Přednáška k projektu Adopce na dálku (5. až 9. třída) Obvodní kolo Pythagoriády (6. až 8. třída) Módní přehlídka VOŠON a SPŠO (2. stupeň) Atletické závody (2. Stupeň) Sobotní procházka Klub mladý Pražan - Petřín Masopust Únor Amerika v naší škole (přednáška a diskuze o amerických státech s M. Konvalinou) Projekt Zdravé zuby (1. stupeň) Návštěva knihovny (3. třída) Sběr starého papíru Návštěva knihovny (2. třída) až Pohádkový zápis do 1. třídy Leden

17 Bruslení na kluzišti (6. třída) Návštěva knihovny (2. třída) Salesiánské divadlo Čertův švagr (1. třídy) Botanická zahrada ptačí budky (3. třída) Botanická zahrada ptačí budky (4. třída) Přírodovědná vycházka do Stromovky (1. stupeň)) Návštěva knihovny (3. třída) konzultace s rodiči 9. třídy - volba povolání Prosinec Filmové představení Megamysl (celá škola) Vánoční besídky ve třídách Návštěva knihovny (3. třída) Vánoční vycházka na Staroměstské náměstí Den otevřených dveří od 9:00 16: Rybova vánoční mše v aule (1. stupeň) až Výstava betlémů Betlémská hvězda Vernisáž výstavy betlémů Betlémská hvězda od 15: Vánoční trhy v MŠ U Uranie Koncert v Aule školy - J.J. Ryba - Česká mše vánoční tř Mikuláš ve škole tř Sběr starého papíru Divadlo Gong Kocourek Modroočko (1. třídy) Listopad Návštěva knihovny (1. stupeň) až Sportovní Hry pro radost (4. 9. třída) Hudební pohádka Broučci v aule (1. stupeň) Říjen Planetárium Praha Vesmír kolem nás (3. třída) Soutěž v plavání (4. třída) Divadlo Gong Zlatovláska (1. třídy) Přírodovědná vycházka do ZOO (1. třídy) Návštěva Aquacentra v Neratovicích (6. a 8. třída) Přírodopisná a zeměpisná vycházka (7. třída) Filmové představení Legenda o sovích strážcích ( třída) Vycházka na Vítkov (2. a 3. třída) Přírodopisná vycházka (4. třída) Volba povolání (Úřad práce hl. m. Prahy 9. třída) až Sportovní Hry pro radost (4. 9. třída) Sběr starého papíru Návštěva knihovny (3. třída) Září Návštěva obvodní knihovny (2. a 3. třída) celé září byl omezen provoz školy z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení, proto byl omezen i počet akcí.

18 V Praze dne Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Den otevřených dveří ve školním roce 2015-2016 (máte možnost se podívat vy i vaše děti do výuky, uvidíte ukázkové hodiny) Návštěva předškoláků v lednu 2016 www.zsslusovice.cz

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více