KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY"

Transkript

1 KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dne: pod č. j.: MSMT-6858/2014-CERMAT 1

2 KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dne: pod č. j.: MSMT-6858/2014-CERMAT 2

3 Obsah Úvod... 4 Požadavky na v domosti a dovednosti, které mohou být ov ovány v rámci maturitní zkoušky z anglického jazyka.. 5 ást A e ové dovednosti ást B Jazykové kompetence.11 ást C Tematické okruhy, komunika ní situace a oblasti užívání jazyka ást D Základní specifikace maturitní zkoušky z anglického jazyka ást E Vzorové úlohy

4 Úvod Ú el a obsah katalogu Katalog požadavk k maturitní zkoušce z anglického jazyka je vydáván v souladu s ustanovením 78a odst. 1 zákona. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (dále jen školský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis, a vymezuje rozsah požadavk na v domosti a dovednosti žák vzd lávacích program v oborech st edního vzd lávání s maturitní zkouškou. Zp sob a formu ov ování znalostí a dovedností stanoví provád cí vyhláška. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukon ování vzd lávání ve st edních školách maturitní zkouškou, ve zn ní pozd jších p edpis. Pedagogické dokumenty ke katalogu a k maturitní zkoušce Katalog byl p ipravován v souladu s pedagogickými dokumenty, a to s rámcovými vzd lávacími programy pro gymnaziální obory vzd lání a s rámcovými vzd lávacími programy pro obory st edního odborného vzd lávání s maturitní zkouškou a také s platnými u ebními dokumenty pro st ední odborné školy. Krom toho byl p i tvorb katalogu zohledn n Standard st edoškolského odborného vzd lávání, vydaný VÚOŠ Praha, schválený MŠMT dne s platností od Požadavky dále vycházejí ze zn ní publikace Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment 1 (CEFR, esky SERRJ 2 ). Katalog požadavk byl zpracován s p ihlédnutím k terminologii použité v deskriptorech, které v SERRJ vymezují jazykovou referen ní úrove B1. 1 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Council of Europe. Cambridge : University Press, Spole ný evropský referen ní rámec pro jazyky. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci,

5 Požadavky na v domosti a dovednosti, které mohou být ov ovány v rámci maturitní zkoušky z anglického jazyka Požadavky na žáka, který bude skládat maturitní zkoušku z anglického jazyka v rámci spole né ásti maturitní zkoušky, se vztahují k výstup m pro vzd lávání v oborech Cizí jazyk nebo Další cizí jazyk uvedeným v RVP, které sm ují k dosažení jazykové referen ní úrovn B1 podle Spole ného evropského referen ního rámce pro jazyky a zahrnují požadavky na v domosti a dovednosti žáka, které mohou být ov ovány maturitní zkouškou. Maturitní zkouška z anglického jazyka je koncipována jako zkouška komplexní, má t i ásti: didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. Z tohoto d vodu jsou v katalogu vymezeny požadavky na receptivní, produktivní a interaktivní e ové dovednosti žáka, které mohou být ve spole né ásti maturitní zkoušky z anglického jazyka ov ovány. Požadavky na interaktivní e ové dovednosti lze ov ovat jen v ústní ásti maturitní zkoušky, proto jsou v katalogu vymezeny pouze pro ústní interakci. Maturitní požadavky na jazykové kompetence žáka, které se promítají do všech e ových dovedností, jsou v katalogu vymezeny spole n pro všechny e ové dovednosti. Požadavky k maturitní zkoušce zahrnují: vymezení díl ích dovedností; charakteristiku nahrávek / výchozích text / písemného nebo ústního projevu žáka; charakteristiku komunika ních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruh ; obecné vymezení jazykových prost edk. Požadavky ke zkoušce z anglického jazyka ve spole né ásti maturitní zkoušky je vždy nutné posuzovat komplexn v rámci všech výše uvedených složek, protože tyto složky se navzájem dopl ují a prolínají. Maturitní zkouškou z anglického jazyka jsou primárn ov ována všeobecná témata a dovednost žáka reagovat v konkrétních a b žných situacích. Nad rámec všeobecných témat a b žných situací je v ústní ásti maturitní zkoušky (3. ást ústní zkoušky) ponechán prostor pro specifická/odborná témata a specifické komunika ní situace. 5 5

6 ást A e ové dovednosti 1 Receptivní e ové dovednosti 1.1 Poslech Žák dovede: rozpoznat obecný smysl textu; pochopit hlavní myšlenku; 3 postihnout hlavní body / hlavní linii textu; postihnout specifické informace; postihnout podrobné informace; porozum t podrobným orienta ním pokyn m; porozum t jednoduchým technickým informacím. Charakteristika výchozích poslechových text a nahrávek Ve funkci výchozích text jsou užívány texty prost sd lovacího, um leckého, publicistického a odborného stylu 4 (nap. popis, orienta ní pokyny, varování/upozorn ní, ve ejná hlášení / pokyny, oznámení, vyslechnutý rozhovor, p ehled zpráv, vypráv ní, úryvek z filmu/prózy), které jsou obsahov i jazykov nekomplikované. Neznámé výrazy, tj. výrazy nad rámec ov ované jazykové úrovn, se mohou ve výchozích textech vyskytovat pouze v omezené mí e tam, kde nebrání ešení úloh nebo s ešením úloh bezprost edn nesouvisí. P i ešení úloh není povoleno používat slovníky, proto m že být za úlohami uveden eský p eklad vybraných výraz. Zdrojem poslechových nahrávek mohou být autorské nebo p evzaté autentické texty. P evzaté texty mohou být s ohledem na ov ovanou jazykovou úrove kráceny nebo jinak upraveny. Nej ast jšími zdroji p evzatých text jsou média nebo audiozáznamy ve ejných hlášení a vyslechnutých rozhovor /monolog. Promluvy v nahrávkách jsou pronášeny standardní výslovností a se standardním p ízvukem. Rychlost promluvy a vyjad ování mluv ích odpovídá b žným situacím, v nichž se m že poslucha s promluvou setkat. Rozhovory v nahrávkách jsou vedeny pouze dv ma mluv ími. Rušivé prvky (nap. hluk na ulici), které by mohly ztížit porozum ní, se v nahrávkách nevyskytují. V zájmu zvýšení autenticity situací však mohou nahrávky v malé mí e obsahovat zvuky omezené délky dokreslující situaci (cinkot skleni ek, otevírání dve í apod.), zpravidla na za átku nahrávky. Typem promluvy v nahrávkách m že být krátký monolog nebo rozhovor (nap. vzkaz na záznamníku, rozhovor mezi zákazníkem a prodava em) nebo st edn dlouhý monolog nebo rozhovor (nap. vypráv ní o události, udílení organiza ních pokyn, prezentace pr vodce, rozhovor dvou p átel). 3 Zahrnuje také nap. pochopení zám ru/názoru/pocitu. 4 V odborném stylu p evažují texty populárn -nau né. 6 6

7 Charakteristika komunika ních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruh Výchozí poslechové texty se vztahují ke konkrétním a b žným témat m a vycházejí z autentických situací, s nimiž se žák m že setkat v každodenním život nebo p i cestování do zemí dané jazykové oblasti. Témata a komunika ní situace se týkají t chto oblastí: osobní (rodina, bydlení, volno asové aktivity, cestování, kultura, sport apod.), ve ejné (služby, spole enské události, doprava, p íroda, sd lovací prost edky apod.), vzd lávací (výuka, školní akce, pobyt na jazykovém kurzu apod.) a pracovní (brigáda, plány do budoucna, b žné profese apod.). 1.2 tení Žák dovede: pochopit hlavní myšlenku; 5 porozum t výstavb textu; rozpoznat hlavní body textu; porozum t popisu událostí; vyhledat specifické informace a porozum t jim; vyhledat a shromáždit informace z r zných ástí textu a porozum t jim; vyhledat a shromáždit informace z více krátkých text a porozum t jim; porozum t jednoduše formulovaným návod m/pokyn m týkajících se p edm t každodenní pot eby; odhadnout význam neznámého výrazu. Charakteristika výchozích text Ve funkci výchozích text jsou užívány texty prost sd lovacího, um leckého, publicistického a odborného stylu 6 (nap. oznámení, recept, nabídka, program, recenze, úryvek z prózy, vypráv ní, dopis, popis události), které jsou obsahov i jazykov nekomplikované. Neznámé výrazy, tj. výrazy nad rámec ov ované jazykové úrovn, se mohou vyskytovat ve výchozích textech pouze v omezené mí e tam, kde nebrání ešení úloh nebo s ešením úloh bezprost edn nesouvisejí. Výjimkou mohou být situace, kdy je p ímo ov ována dovednost odhadnout význam neznámého výrazu z kontextu. P i ešení úloh není povoleno používat slovníky, proto m že být za výchozím textem nebo úlohami uveden eský p eklad vybraných výraz. Zdrojem výchozích text jsou autorské nebo p evzaté autentické texty. P evzaté texty mohou být s ohledem na ov ovanou jazykovou úrove kráceny nebo jinak upraveny. Nej ast jšími zdroji p evzatých text jsou tišt ná nebo elektronická média (nap. webové stránky, noviny, asopisy, reklamní a propaga ní materiály), nápisy, zna ení apod. Charakteristika komunika ních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruh Výchozí texty se vztahují ke konkrétním a b žným témat m a situacím, s nimiž se žák m že setkat v každodenním život nebo p i cestování do zemí dané jazykové oblasti. Témata a komunika ní situace se týkají t chto oblastí: osobní (rodina, bydlení, volno asové aktivity, cestování, kultura a sport apod.), ve ejné (služby, spole enské události, doprava, p íroda, 5 Zahrnuje také nap. rozpoznání hlavních záv r textu a pochopení zám ru/názoru/pocitu/p ání. 6 V odborném stylu p evažují texty populárn -nau né. 7 7

8 sd lovací prost edky apod.), vzd lávací (výuka, školní akce, nabídka jazykové agentury apod.) a pracovní (brigáda, plány do budoucna, b žné profese apod.). 2 Produktivní e ové dovednosti a strategie 2.1 Písemný projev Žák dovede: popsat místo, cestu, v c, osobu; popsat zážitek, událost, zkušenost, d j; popsat pocity a reakce, nap. lítost, radost, libost/nelibost, souhlas/nesouhlas, p ekvapení, obavu; popsat a/nebo p edstavit sebe i druhé; vyjád it názor / postoj / morální stanovisko; vyjád it vlastní myšlenky; vyjád it úmysl, p ání, omluvu, žádost, prosbu, nabídku, pozvání, doporu ení apod.; vysv tlit ur ité innosti a/nebo skute nosti; vysv tlit problém a/nebo navrhnout ešení problému; vysv tlit, co považuje za d ležité; sd lit / ov it si informace a zprávy; požádat o informace; zeptat se na názor, postoj, pocity, problém apod.; shrnout a/nebo využít faktografické informace. Charakteristika písemného projevu žáka Žák dovede s ohledem na požadovaný slohový útvar napsat srozumitelná sd lení a obsahov i jazykov nekomplikované souvislé texty, ve kterých jsou informace a myšlenky vyjád eny jasn a srozumiteln, vhodn a ú eln vzhledem k zadání písemné práce a v souladu s b žnými pravidly výstavby požadovaného typu textu. Výsledný text je itelný a spl uje požadavky na stanovený rozsah. Myšlenky a informace jsou v textu azeny lineárn a tam, kde je to vhodné, jsou propojeny b žnými spojovacími výrazy. Text je vhodn organizován. Pokud to vyžaduje typ textu s ohledem na zadání, je text ve standardizované konven ní podob. Jazykové prost edky jsou v rámci požadované jazykové úrovn použity p esn, vhodn a v odpovídajícím rozsahu. Pravopis a lexikální prost edky respektují standardní variety jazyka. Úrove formálnosti jazyka je volena s ohledem na komunika ní situaci a p íjemce. Vliv mate ského i jiného cizího jazyka m že být post ehnutelný, nesmí však ovlivnit srozumitelnost písemného projevu žáka. Charakteristika komunika ních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruh Požadovaný písemný projev se vztahuje ke konkrétním a b žným témat m a situacím, s nimiž se žák m že setkat v každodenním život. Témata a komunika ní situace se týkají t chto oblastí: osobní (rodina, p átelé, volno asové aktivity, koní ky, zájmy apod.), ve ejné (služby, spole enské události, kultura a sport, p íroda, tradice apod.), vzd lávací (výuka, školní akce, pobyt na jazykovém kurzu apod.) a pracovní (brigáda, plány do budoucna, b žné profese apod.). 8 8

9 2.2 Ústní projev Žák dovede: popsat místo, cestu, v c, osobu, innost, událost, zkušenost, zážitky apod.; popsat a/nebo p edstavit sebe i druhé; poskytnout nekomplikované informace a s omezenou p esností složit jší informace; uvést podrobnosti; srovnávat r zné alternativy; vyjád it myšlenky, p esv d ení, pocity, sny, nad je apod.; postihnout dostate n p esn podstatu myšlenky nebo problému; vyjád it vlastní názor; vyjád it souhlas/nesouhlas s názorem, jednáním apod.; vysv tlit své názory, reakce, plány a jednání a stru n je zd vodnit; vysv tlit d vody možného problému; vypráv t skute ný i smyšlený p íb h; p iblížit obsah nap. knihy, filmu, divadelního p edstavení; p ednést p edem p ipravenou p ednášku/prezentaci a zodpov d t následné dotazy; 7 použít vhodné komunikativní strategie (nap. požádat o ujišt ní, že výraz, který užil, je správný). Charakteristika ústního projevu žáka Ústní projev žáka je souvislý a lineární. Žák komunikuje srozumiteln a dostate n plynule. V komunikaci mohou být z etelné pauzy zp sobené nap. promýšlením gramatiky, hledáním vhodných formulací nebo snahou o propojení myšlenek. Nekomplikovaná sd lení jsou vyjád ena jasn a srozumiteln a prezentována jako lineární sled myšlenek. Složit jší sd lení mohou být vyjád ena s omezenou p esností a v omezeném rozsahu, ale musí být jasné, co chce žák sd lit. Žák komunikuje p im en správn ve známých a b žných kontextech a využívá základní pravidla výstavby textu a b žný repertoár komunika ních strategií a jazykových prost edk. P i samostatném ústním projevu se žák m že opírat o osnovu, která mu pom že zorganizovat jeho výpov. Ústní projev probíhá v jasn artikulovaném spisovném jazyce. 8 Vliv mate ského i jiného cizího jazyka m že být post ehnutelný, nesmí však ovlivnit srozumitelnost ústního projevu žáka. Charakteristika komunika ních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruh Ústní projev žáka se vztahuje ke konkrétním a b žným témat m a ke každodenním, snadno p edvídatelným situacím. Žák se v omezeném rozsahu a s omezenou p esností dovede vyjad ovat i k abstraktním témat m. Témata a komunika ní situace se týkají t chto oblastí: osobní (rodina, p átelé, život ve m st / na venkov, koní ky, zájmy apod.), ve ejné (doprava, služby, spole enské události, kultura a sport, životní prost edí, p íroda, sd lovací prost edky apod.), vzd lávací (výuka, školní akce, jazykový kurz apod.) a pracovní (brigáda, plány do budoucna, b žné profese apod.). 7 Dokáže p ednést p edem p ipravenou, jednoduše formulovanou p ednášku na známé téma ve svém oboru, a to natolik jasn, že jej lze tém celou dobu bez potíží sledovat, p i emž pom rn p esn vysv tluje hlavní myšlenky. Dokáže zodpov d t následné dotazy, ale n kdy musí požádat o jejich zopakování, hlavn pokud jsou vysloveny rychle. (SERRJ, 2001, s. 62) 8 S ohledem na komunika ní situaci a téma m že promluva obsahovat b žn užívané hovorové výrazy. 9 9

10 3 Interaktivní e ové dovednosti a strategie 3.1 Ústní interakce Žák dovede: 9 získat, p edat, ov it a potvrdit si informace; udílet pokyny a požádat o n ; zahájit, udržovat a ukon it jednoduchý rozhovor; vyzvat partnera v komunikaci, aby vyjád il sv j názor; stru n komentovat vyjád ený názor; reagovat na vyjád ené pocity; zodpov d t b žné dotazy; zodpov d t otázky týkající se podrobností; použít vhodné komunikativní strategie. 10 Charakteristika ústní interakce žáka Nekomplikovaná sd lení žáka jsou vyjád ena jasn a srozumiteln a s ohledem na komunika ní situaci jsou prezentována jako lineární sled myšlenek. Složit jší sd lení mohou být vyjád ena s omezenou p esností a v omezeném rozsahu, ale musí být jasné, co chce žák sd lit. Žák komunikuje srozumiteln a jasn ve známých a b žných kontextech, využívá základní pravidla výstavby textu a b žný repertoár komunika ních strategií a jazykových prost edk. Úrove formálnosti jazyka je volena s ohledem na komunika ní situaci a p íjemce. V komunikaci mohou být z etelné pauzy zp sobené nap. promýšlením gramatiky, hledáním vhodných formulací nebo snahou o propojení myšlenek. Vliv mate ského i jiného cizího jazyka m že být post ehnutelný, nesmí však ovlivnit srozumitelnost ústního projevu žáka. Žák dokáže sledovat z eteln artikulovaný ústní projev, který je mu adresován, vhodn a dostate n pohotov na n j reagovat za p edpokladu, že partner v komunikaci mluví spisovným jazykem, 11 vyhýbá se používání málo b žných výraz a slovních spojení, p ílišnému užívání idiom a netypickým nebo málo b žným regionálním odchylkám ve výslovnosti. Charakteristika komunika ních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruh Interakce žáka a partnera v komunikaci se vztahuje ke konkrétním a b žným témat m a ke každodenním, snadno p edvídatelným situacím, které mohou nastat nap. p i interakci s cizincem / rodilým mluv ím v eské republice, p i cestování do zahrani í nebo b hem pobytu v zahrani í (ubytování, nakupování, jednání s ú ady apod.). Žák si dovede poradit i v mén b žných situacích (nap. sv decká výpov na policii) a dovede se v omezeném rozsahu a s omezenou p esností vyjad ovat i k abstraktním témat m. Témata a komunika ní situace se týkají t chto oblastí: osobní (rodina, p átelé, bydlení, koní ky, zájmy apod.), ve ejné (doprava, služby, sd lovací prost edky, p íroda, spole enské události 9 Požadavky na dovednosti v interakci zahrnují i požadavky na samostatný ústní projev (oddíl 2.2), nap. dovednost vyjád it vlastní názor. 10 Nap. zopakovat ást toho, co partner v komunikaci ekl, a tak se ujistit, že si vzájemn rozumí; požádat o zopakování, objasn ní nebo rozvedení toho, co bylo práv e eno; požádat o ujišt ní, že výraz, který užil, je správný. 11 S ohledem na komunika ní situaci a téma m že promluva obsahovat b žn užívané hovorové výrazy

11 apod.), vzd lávací (výuka, školní akce, pobyt na jazykovém kurzu apod.) a pracovní (brigáda, plány do budoucna, b žné profese apod.). ást B Jazykové kompetence Jazykové kompetence jdou nap í všemi e ovými dovednostmi. S ohledem na ov ovanou e ovou dovednost a jazykovou referen ní úrove žák zná a dovede používat: lexikální prost edky v etn vybrané frazeologie; jazykové funkce; pravidla gramatiky; základní pravidla o stavb slov, v t, v tných a nadv tných celk ; zvukové prost edky. Charakteristika jazykových kompetencí žáka Žák flexibiln, efektivn a s dostate nou p esností využívá b žné a frekventované lexikální prost edky, p ípadn dovede upravit své vyjad ování tak, aby se vypo ádal i s mén obvyklými i obtížnými situacemi. Žák se dovede vyjád it do ur ité míry s pomocí opisných prost edk. Žák dovede ke svému vyjad ování používat dostate n širokou škálu jazykových funkcí (nap. vyjád it omluvu, lítost, žádost) a s omezenou p esností na širokou škálu jazykových funkcí reagovat. Žák dovede dodržovat v psané i mluvené podob d ležité zdvo ilostní normy a respektuje nejd ležit jší rozdíly typické pro danou jazykovou oblast. Žák dovede používat správn repertoár b žných gramatických prost edk, p i vyjad ování složit jších myšlenek se mohou vyskytovat chyby, které však nebrání porozum ní projevu. Žák dovede respektovat standardní pravidla pravopisu anglického jazyka. Sd lení žáka je srozumitelné i p es ob asný výskyt chyb ve výslovnosti, cizí p ízvuk nebo nesprávnou intonaci, promluva žáka je dostate n plynulá a je možné ji v tšinou bez problém sledovat. Vliv mate ského nebo jiného cizího jazyka m že být patrný, srozumitelnost projevu však není ovlivn na. Charakteristika komunika ních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruh Rozsah a p esnost jednotlivých složek jazykových kompetencí vyplývají z charakteristiky komunika ních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruh uvedených v ásti C tohoto katalogu

12 ást C Tematické okruhy, komunika ní situace a oblasti užívání jazyka 1 Tematické okruhy Tematické okruhy se týkají konkrétních a b žných témat z t chto oblastí: osobní, ve ejné, vzd lávací a pracovní. Požadavky na maturitní zkoušku z anglického jazyka se vztahují k níže vymezeným tematickým okruh m. Osobní a spole enský život já a moje rodina (nap. osobní charakteristiky, lenové rodiny a rodinné vztahy); osobní vztahy a komunikace (nap. p átelé, m j vztah k jiným skupinám); domov, ubytování a bydlení (nap. m j pokoj, náš d m/byt); volno asové a spole enské aktivity (nap. kulturní a sportovní aktivity, koní ky, zájmy); prázdniny a významné události; plány do budoucna (nap. profesní, studijní, budoucí bydlení) apod. Každodenní život život doma (nap. stravování, nakupování, každodenní povinnosti); školní život (nap. výuka, cestování do školy); zdraví a životní styl (nap. pé e o zdraví, hygienické návyky, vzhled) apod. Sv t kolem nás m sto a region, ve kterém žiji (nap. dopravní infrastruktura, služby, bydlení, sportovní a kulturní vyžití a události, zajímavá místa); lidé a spole nost (nap. vztahy mezi lidmi, spole enské problémy); p íroda a životní prost edí (nap. ochrana životního prost edí, po así); tradice a zvyky (nap. svátky a s nimi spojené tradice); doprava a cestování (nap. cestování do zahrani í, turistika); život v jiných zemích (nap. mate ský jazyk / cizí jazyk, místa, zvyky, lidé); aktuální události (nap. sportovní a kulturní) apod. 2 Témata Tematické okruhy lze d lit podle r zných hledisek, vý et všeobecných témat pro jednotlivé tematické okruhy však nebude nikdy uzav ený. Mnohá témata se navíc mohou vztahovat k n kolika tematickým okruh m a vzájemn se mohou prolínat. Mezi všeobecná témata pat í: Osobní charakteristika Rodina Domov a bydlení Každodenní život Vzd lávání Volno asové aktivity a zábava Mezilidské vztahy Cestování a doprava Zdraví a hygiena Stravování Nakupování Práce a povolání Služby Spole nost Zem pis a p íroda V katalogu nejsou vymezena specifická a odborná témata. Mezi specifická a/nebo odborná témata pat í témata, která zahrnují požadavky na znalost specifické/odborné slovní zásoby. Specifická a/nebo odborná témata mohou být svým obsahem a svými požadavky na žáka spole ná všem obor m vzd lávání (nap. reálie eské republiky), ur itým obor m vzd lávání 12 12

13 (nap. strojírenství, telekomunikace, informa ní technologie, ekologie a ochrana životního prost edí; doprava a spoje) i jedine ná (nap. specifika daného regionu nebo školy, vým nný studijní pobyt t ídy v dané jazykové oblasti, školou organizovaná návšt va divadelního p edstavení). 3 Komunika ní situace a oblasti užívání jazyka Komunika ní situace procházejí nap í e ovými dovednostmi a tematickými okruhy uvedenými v tomto katalogu požadavk. Požadavky na žáka jsou zasazeny do kontextu konkrétní situace v rámci následujících oblastí užívání jazyka: Oblast osobní, v níž žák vstupuje do komunika ních situací jako soukromá osoba s vazbami zejména na p átele a rodinné prost edí. Komunika ní situace se týkají vlastní osoby žáka (identita, koní ky, zájmy, názory a postoje k blízkému okolí apod.) a mohou se odehrávat v rovin osobní korespondence nebo interakce po telefonu, rozhovoru v rámci rodinné oslavy, p átelského rozhovoru s rodilým mluv ím apod. Konkrétní situace se mohou týkat nap. pobytu v hostitelské rodin, setkání s p áteli nebo osobami ze zahrani í, sportovní nebo kulturní události. Oblast ve ejná, v níž žák vystupuje jako sou ást širší ve ejnosti a vstupuje do komunika ních situací jako ú astník spole enského/ve ejného života. Komunika ní situace se mohou odehrávat v rovin formální korespondence, interakce po telefonu, spole enské nebo administrativní interakce apod. Konkrétní situace se mohou týkat nap. realizace ubytování nebo koup bytu, jednání na ú ad, využívání zdravotních služeb, využívání ve ejné dopravy. Tematicky do oblasti ve ejné spadají nap. p íroda, životní prost edí, kultura a sport, sd lovací prost edky, v da a technika. Oblast vzd lávací, v níž žák vystupuje jako sou ást organizovaného vzd lávacího procesu a vstupuje do komunika ních situací jako ú astník tohoto procesu. Komunika ní situace se mohou odehrávat v rovin formální korespondence nebo interakce s vyu ujícím nebo zástupcem vzd lávací instituce, debaty nebo rozhovoru b hem vyu ování, pohovoru s uchaze em o studium apod. Konkrétní situace se mohou týkat nap. výuky v jazykovém kurzu nebo p estávky mezi výukou, prezentace ve t íd, akce po ádané školou. Oblast pracovní, v níž žák vstupuje do komunika ních situací jako ú astník pracovního procesu (nap. žák je na praxi nebo na brigád ). Komunika ní situace se mohou odehrávat v rovin formální korespondence nebo interakce po telefonu, interakce se stávajícím nebo budoucím zam stnavatelem apod. Konkrétní situace se mohou týkat nap. pohovoru uchaze e o zam stnání, brigádu nebo sezónní práci. Žádnou z oblastí užívání jazyka nelze považovat za uzav enou. Komunika ní situace v rámci jednotlivých oblastí však zpravidla zahrnují následující složky: prost edí, místo a as (kde a kdy se komunika ní situace odehrává); osoby (kdo se komunika ní situace ú astní a v jaké spole enské roli); události/ innosti/úkony (co se b hem komunika ní situace odehrává); p edm t komunikace ( eho/koho se komunika ní situace týká)

14 ást D Základní specifikace maturitní zkoušky z anglického jazyka Maturitní zkouška z anglického jazyka je koncipována jako zkouška komplexní. Je tvo ena didaktickým testem, v n mž jsou ve dvou samostatných subtestech ov ovány receptivní e ové dovednosti (poslech a tení) a jazykové kompetence žáka, písemnou prací, v níž je ov ována produktivní e ová dovednost žáka (písemný projev), a ústní zkouškou, v níž jsou ov ovány produktivní e ové dovednosti žáka (ústní projev a interakce). MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA DIDAKTICKÝ TEST (DT) Subtest Subtest PÍSEMNÁ PRÁCE (PP) ÚSTNÍ ZKOUŠKA (ÚZ) Poslech tení a jazykové kompetence Písemný projev Ústní projev a interakce Váhy díl ích zkoušek (DT:PP:ÚZ) v celkovém hodnocení jsou v pom ru 2:1:1, v p ípad žák s p iznaným uzp sobením podmínek kategorie sluchov postižení 1:1:1. 1 Didaktický test Didaktický test se skládá ze dvou subtest (poslech; tení a jazykové kompetence). Je tvo en otev enými úlohami se stru nou odpov dí a r znými typy uzav ených úloh (s jednou správnou odpov dí): úlohami multiple-choice (s výb rem ze 3 nebo 4 alternativ); dichotomickými úlohami (s dvou lennou volbou); úlohami p i azovacími. Poslech každá ást poslechového subtestu je uvedena instrukcemi v eském jazyce, p ípadn obsahuje vzor / vzorové ešení. Žák má b hem poslechu vymezený as na seznámení se s úlohami a na jejich ešení. B hem poslechu žák uslyší každou nahrávku dvakrát. tení a jazykové kompetence každá ást subtestu je uvedena instrukcemi v eském jazyce. Po instrukcích zpravidla následuje výchozí text a k n mu se vztahující úlohy. Úlohy mohou být za azeny p ed výchozím textem tehdy, pokud to vyžaduje ov ovaná dovednost (nap. vyhledat a shromáždit informace z r zných ástí textu a porozum t jim). B hem testování není povoleno používat žádné pom cky. 2 Písemná práce Písemnou práci tvo í dv ásti, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v eském nebo anglickém jazyce. Délka požadovaného textu je pro každou ást písemné práce stanovena s ohledem na slohový útvar a požadavky na ov ované dovednosti. Požadovaný rozsah textu je vždy uveden v instrukcích. 12 B hem testování je povoleno používat slovníky, které neobsahují p ílohu v novanou písemnému projevu. 12 Ukázky úloh naleznete v ásti E tohoto katalogu

15 3 Ústní zkouška Ústní zkouška se skládá z otev ených úloh vyžadujících širokou odpov. Odpov dí je souvislý samostaný ústní projev nebo interakce. Ústní zkouška má ty i ásti, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v anglickém jazyce. 13 Po krátkém motiva ním úvodu následuje první ást ústní zkoušky, ve které má žák v odpovídající mí e podrobnosti zodpov d t b žné dotazy vztahující se k jednomu danému všeobecnému tématu. Ve druhé ásti ústní zkoušky má žák v samostatném ústním projevu popsat obrázek, porovnat dva obrázky a poskytnout informace k jednomu danému všeobecnému tématu. Ve t etí ásti ústní zkoušky probíhá samostatný ústní projev a/nebo interakce na jedno specifické/odborné téma. 14 Ve tvrté ásti ústní zkoušky probíhá v rámci dané komunika ní situace ústní interakce k jednomu danému všeobecnému tématu. Každá ást ústní zkoušky je tedy v nována jinému tématu. P ed zahájením ústní zkoušky má každý žák vymezený as na p ípravu. Žák má možnost si b hem p ípravy vypracovat poznámky a poté je p i ústní zkoušce používat. B hem p ípravy na ústní zkoušku je povoleno používat slovníky a se souhlasem školy i jiné pom cky a materiály, které žák pot ebuje k p íprav na 3. ást ústní zkoušky. 13 Ukázky jednotlivých ástí ústní zkoušky a úloh naleznete v ásti E tohoto katalogu. 14 Specifická/odborná témata vymezuje škola dle školního vzd lávacího programu

16 ást E Vzorové úlohy P íklady 1 4 (Vzorové úlohy k 1. ásti didaktického testu poslech) Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1 4 vždy jeden správný obrázek A D. 1 What happened to Kyle? A) B) C) D) P epis nahrávky: Uslyšíte rozhovor u itelky a žáka o dopravní nehod. Teacher: OK, class. Everyone sit down. We ve got a lot to do today. Is everyone here? Where s Kyle? Is he late again? Boy: No, Mrs. Greenwood. He isn t here. He was in a car accident yesterday with his father and sister. Teacher: Oh, my! What happened? Are they OK? Boy: Another car hit them. Kyle s father hurt his head. He s got a bandage on it, but he s fine. Kyle and his sister weren t so lucky, though. They re both in hospital. But don t worry, they should be out soon. He only broke his leg, and she s got a broken arm. Teacher: Oh, dear. Well, at least everyone is alive! ešení: A) 2 What is not on sale? A) B) C) D) P epis nahrávky: Uslyšíte hlášení v obchodním dom o výprodeji. Dear shoppers, today we are having a summer sale. This is a one-day sale, so act fast. Buy any T- shirt in the store and get the second absolutely free! We ve also discounted all of our shoes. Buy any pair of men s or women s shoes, and get a 20% discount! And women will also love our skirt sale! Ladies, buy any skirt and get the second at half price! All sale items are marked with red tags. Please note that this sale applies to clothing only. The prices of our watches and jewellery have not changed. Thank you for your attention, and have a great shopping experience! ešení: B) 16 16

17 3 How is the boy going to school today? A) B) C) D) P epis nahrávky: Uslyšíte rozhovor matky a syna o cest do školy. Boy: Bye, mum! I ll see you after school. Mum: Are you taking your bicycle again today? Boy: No, Laurence is picking me up, remember? I m going with him. Mum: Oh, that s right. He just bought a new car, didn t he? Boy: No, the car was too expensive. He didn t have the money for that, so he got a motorbike instead. Mum: Really? His parents let him do that? Don t you think the bus would be safer? And what s more, it s going to rain today! Boy: Mum! Don t worry! It s no different than riding a bicycle! Trust me. I ll be fine. Mum: OK, but tomorrow, you re going by bus! Motorbikes are too dangerous! ešení: B) 4 What is the man doing on Saturday? A) B) C) D) P epis nahrávky: Uslyšíte hovo it muže o plánech na víkend. I can t wait for the weekend! It s a real shame that it s supposed to rain on Saturday, though, because I was really looking forward to doing something outdoors, for example playing volleyball with my colleagues or riding my bicycle. But I guess I can wait until next weekend for those. There s a new sports centre in the town centre that I d like to check out. They ve got really nice indoor tennis courts, so I ll find my racket and reserve a court for Saturday. It may not be outside, but at least it s still healthy. On Sunday, I ll just relax around the house and watch some TV, because there s a football match on that I d like to see that day. ešení: C) 2 17

18 P íklady 5 12 (Vzorové úlohy ke 2. ásti didaktického testu poslech) Uslyšíte rozhovor dvou p átel o výh e. Na základ vyslechnuté nahrávky rozhodn te, zda jsou tvrzení v úlohách 5 12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 5 Mary won a trip in a radio competition. 6 Mary has never been to the Caribbean before. P N 7 Mary thinks the Dominican Republic is more beautiful than Jamaica. 8 The radio station will pay for Mary s travel partner s plane ticket. 9 Mary will take her mother on the trip with her. 10 Mary s father used to like travelling. 11 As a child, Ben rode a camel through a desert. 12 Mary has to take the holiday before September. P epis nahrávky: Ben: Hi, Mary Congratulations on winning that competition on Radio One! What an amazing prize an all-expenses-paid holiday in the Caribbean for 7 days! Mary: Thanks Ben! I m still in shock. What are the chances that I would be the 100 th caller? Maybe even lower than winning the national lottery, haha. Ben: Yeah. And where exactly can you travel to? Mary: Well, I ve always wanted to go to Jamaica. But it s a pity, because I can only go to certain islands in the Caribbean: Puerto Rico, Cuba, Barbados or the Dominican Republic. But I m not complaining! This will be my first time in that part of the world! In the end I decided on the Dominican Republic...I m sure it s just as beautiful as Jamaica. Ben: Yeah, it s a dream come true! Can you take a friend or relative with you? Mary: Yes, one. But they have to pay for their own plane ticket. All other expenses, including food and hotel are paid for by the radio station. Ben: That s great! Who will you take then? Mary: Ah, I d like to take all my friends! To choose only one seems unfair. But anyway, I ll take my mother. It s her birthday in September and this will be a wonderful present for her. Ben: But won t your father be jealous? Mary: I doubt it. Nowadays he s a homebody and doesn t like travelling much. Although when I was a kid, he loved adventure. It was because of my father that we travelled as much as we did as children. Ben: Oh yes, I remember the stories you told me about your summer holidays as a child. I wish I could ride a camel through the desert or go on a safari like you one day! Mary: Those were the good times! And now, here s to more! Ben: And when are you going to leave on the trip then? Mary: Well, I was told that I can go anytime I want, but that it s only possible for up to a year from the time I officially receive the prize, which means I have to go before next December. So I ll choose September because of Mother s birthday. ešení: 5 P; 6 P; 7 N; 8 N; 9 P; 10 P; 11 N; 12 N 3 18

19 P íklady (Vzorové úlohy ke 3. ásti didaktického testu poslech) Uslyšíte instrukce u itelky ke školnímu výletu do Londýna. Na základ vyslechnuté nahrávky dopl te informace na vynechaná místa v úlohách V odpov dích použijte nejvýše 3 slova. ísla m žete zapisovat íslicemi. My school trip to London I cannot get on the bus without a/an (13). I will get breakfast and (14) with the host family. Next week s weather will be (15). I should bring comfortable shoes and a/an (16). We should reach London at (17) in the morning. After breakfast, the teacher will show us how to use the (18). I should study my (19) before arriving in London. I should contact the teacher by calling the following number: (20). P epis nahrávky: Remember, the bus for London leaves tomorrow at 10 o clock, so please don t be late. You should be here at school no later than 9:30 a.m. And don t forget to bring your passport. If you forget that, you won t be allowed on the bus. And money Money is important, if you want to buy food and souvenirs. The host families you are going to stay with will provide you with breakfast and dinner, but you will need to buy your own lunches and snacks. Oh, and according to the weather forecast for next week, we shouldn t have any rain. But it won t be sunny, either, but cloudy all week long. So you can definitely leave your sunglasses in Prague but it s a good idea to bring a pair of comfortable shoes and a light jacket. We ll be doing a lot of walking and London can get a bit cold in the mornings. OK. So, we re leaving tomorrow at 10 o clock in the morning, we should go through passport control at about 4 o clock the next morning. With tougher checks at the border now we may have to wait a little longer to get into the United Kingdom, but we are expected to arrive in London at half past 5. We ll have breakfast together and then I ll show you how to travel on the underground. It s much larger than the metro system in Prague, but it s quite easy to use. I know you re looking forward to going on the double-decker buses too. Don t worry, we ll use them in the afternoon. We ve already watched a lot of videos and read a lot of articles at school, so you have an idea of what to see in London. As for finding your way around you already have maps of the city, and I advise you to study them before we reach London. And if you get lost, don t panic. Remember, you can always call me or your host families. And remember, anytime you call a Czech number in London, both speakers pay roaming fees for the call. So I ask you not to call me on my Czech mobile number during our stay, but use my British phone number please Does anyone have any questions? ešení: 13 passport; 14 dinner (další uznatelné odpov di: dinners); 15 cloudy; 16 (light) jacket; 17 5:30 (další uznatelné odpov di: half past five); 18 underground (další uznatelné odpov di: metro, subway) 19 maps (další uznatelné odpov di: map);

20 P íklady (Vzorové úlohy ke 4. ásti didaktického testu poslech) Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám vždy jednu správnou odpov A D. 21 What was the weather like in Scotland during Mary s holiday? A) It was rainy. B) It was sunny. C) It was snowy. D) It was cloudy. P epis nahrávky: Uslyšíte hovo it Mary o po así ve Skotsku. What was the weather like in Scotland during Mary s holiday? Man: So, Mary, how was Scotland? What was the weather like during the holiday? Mary: Well, everybody warned me I could expect anything from rain to snow in Scotland at this time of the year. But imagine, I didn t have to use my umbrella once. It was sunny all the week. Exceptional weather, everybody said. And I didn t even have to take my jacket out of the suitcase. Well, except in Prague after landing. It was cloudy and terribly cold. ešení: B) 22 Which train is the lady going to take? A) the 9:00 train B) the 12:00 train C) the train at 7:30 a.m. D) the train at 9:15 a.m. P epis nahrávky: Uslyšíte rozhovor muže a ženy o vlakovém spojení. Which train is the lady going to take? Woman: Oh, we overslept. Wake up! It s nearly 8 o clock. I ve missed the 7:30 train. Man: And when s the next train? Woman: Well, there s a fast train at 9 o clock and a slow one at 9:15. But it doesn t get to London before 12 o clock and that s too late. Man: Shall I drive you to the station? Would that help? Oh, I d be so grateful. I ll be able to catch the fast train and still have time for coffee. ešení: A) 5 20

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Předminulý čas prostý úvod

Předminulý čas prostý úvod Anglická gramatika Předminulý čas prostý úvod PAST PERFECT I Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 9.třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika BETÁKOVÁ

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz Conditionals grammar book tea-learning.cz Všechna práva vyhrazena (c) tea-learning.cz 2014 Šíření pro potřeby vzdělávání dovoleno. Zero conditional Pokud mluvíme o věcech, které mají obecnou platnost:

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_AJ649 Jméno autora: Mgr. Petr Kubík Třída/ročník:

Více

Caledonia Backpackers

Caledonia Backpackers P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Kateřina Čechová aj9-kat-cec-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Přečtěte si informace o hostelu v Edinburghu. aledonia ackpackers aledonia

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Kontakt na redakci: pokud máte pocit, že byste nám chtěli sdělit něco ohledně této knihy, napište, prosím, na adresu: brenkova@grada.cz.

Kontakt na redakci: pokud máte pocit, že byste nám chtěli sdělit něco ohledně této knihy, napište, prosím, na adresu: brenkova@grada.cz. Michaela Opršalová Angličtina gramatická cvičení pro začátečníky a mírně pokročilé Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více