KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY"

Transkript

1 KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dne: pod č. j.: MSMT-6858/2014-CERMAT 1

2 KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dne: pod č. j.: MSMT-6858/2014-CERMAT 2

3 Obsah Úvod... 4 Požadavky na v domosti a dovednosti, které mohou být ov ovány v rámci maturitní zkoušky z anglického jazyka.. 5 ást A e ové dovednosti ást B Jazykové kompetence.11 ást C Tematické okruhy, komunika ní situace a oblasti užívání jazyka ást D Základní specifikace maturitní zkoušky z anglického jazyka ást E Vzorové úlohy

4 Úvod Ú el a obsah katalogu Katalog požadavk k maturitní zkoušce z anglického jazyka je vydáván v souladu s ustanovením 78a odst. 1 zákona. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (dále jen školský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis, a vymezuje rozsah požadavk na v domosti a dovednosti žák vzd lávacích program v oborech st edního vzd lávání s maturitní zkouškou. Zp sob a formu ov ování znalostí a dovedností stanoví provád cí vyhláška. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukon ování vzd lávání ve st edních školách maturitní zkouškou, ve zn ní pozd jších p edpis. Pedagogické dokumenty ke katalogu a k maturitní zkoušce Katalog byl p ipravován v souladu s pedagogickými dokumenty, a to s rámcovými vzd lávacími programy pro gymnaziální obory vzd lání a s rámcovými vzd lávacími programy pro obory st edního odborného vzd lávání s maturitní zkouškou a také s platnými u ebními dokumenty pro st ední odborné školy. Krom toho byl p i tvorb katalogu zohledn n Standard st edoškolského odborného vzd lávání, vydaný VÚOŠ Praha, schválený MŠMT dne s platností od Požadavky dále vycházejí ze zn ní publikace Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment 1 (CEFR, esky SERRJ 2 ). Katalog požadavk byl zpracován s p ihlédnutím k terminologii použité v deskriptorech, které v SERRJ vymezují jazykovou referen ní úrove B1. 1 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Council of Europe. Cambridge : University Press, Spole ný evropský referen ní rámec pro jazyky. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci,

5 Požadavky na v domosti a dovednosti, které mohou být ov ovány v rámci maturitní zkoušky z anglického jazyka Požadavky na žáka, který bude skládat maturitní zkoušku z anglického jazyka v rámci spole né ásti maturitní zkoušky, se vztahují k výstup m pro vzd lávání v oborech Cizí jazyk nebo Další cizí jazyk uvedeným v RVP, které sm ují k dosažení jazykové referen ní úrovn B1 podle Spole ného evropského referen ního rámce pro jazyky a zahrnují požadavky na v domosti a dovednosti žáka, které mohou být ov ovány maturitní zkouškou. Maturitní zkouška z anglického jazyka je koncipována jako zkouška komplexní, má t i ásti: didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. Z tohoto d vodu jsou v katalogu vymezeny požadavky na receptivní, produktivní a interaktivní e ové dovednosti žáka, které mohou být ve spole né ásti maturitní zkoušky z anglického jazyka ov ovány. Požadavky na interaktivní e ové dovednosti lze ov ovat jen v ústní ásti maturitní zkoušky, proto jsou v katalogu vymezeny pouze pro ústní interakci. Maturitní požadavky na jazykové kompetence žáka, které se promítají do všech e ových dovedností, jsou v katalogu vymezeny spole n pro všechny e ové dovednosti. Požadavky k maturitní zkoušce zahrnují: vymezení díl ích dovedností; charakteristiku nahrávek / výchozích text / písemného nebo ústního projevu žáka; charakteristiku komunika ních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruh ; obecné vymezení jazykových prost edk. Požadavky ke zkoušce z anglického jazyka ve spole né ásti maturitní zkoušky je vždy nutné posuzovat komplexn v rámci všech výše uvedených složek, protože tyto složky se navzájem dopl ují a prolínají. Maturitní zkouškou z anglického jazyka jsou primárn ov ována všeobecná témata a dovednost žáka reagovat v konkrétních a b žných situacích. Nad rámec všeobecných témat a b žných situací je v ústní ásti maturitní zkoušky (3. ást ústní zkoušky) ponechán prostor pro specifická/odborná témata a specifické komunika ní situace. 5 5

6 ást A e ové dovednosti 1 Receptivní e ové dovednosti 1.1 Poslech Žák dovede: rozpoznat obecný smysl textu; pochopit hlavní myšlenku; 3 postihnout hlavní body / hlavní linii textu; postihnout specifické informace; postihnout podrobné informace; porozum t podrobným orienta ním pokyn m; porozum t jednoduchým technickým informacím. Charakteristika výchozích poslechových text a nahrávek Ve funkci výchozích text jsou užívány texty prost sd lovacího, um leckého, publicistického a odborného stylu 4 (nap. popis, orienta ní pokyny, varování/upozorn ní, ve ejná hlášení / pokyny, oznámení, vyslechnutý rozhovor, p ehled zpráv, vypráv ní, úryvek z filmu/prózy), které jsou obsahov i jazykov nekomplikované. Neznámé výrazy, tj. výrazy nad rámec ov ované jazykové úrovn, se mohou ve výchozích textech vyskytovat pouze v omezené mí e tam, kde nebrání ešení úloh nebo s ešením úloh bezprost edn nesouvisí. P i ešení úloh není povoleno používat slovníky, proto m že být za úlohami uveden eský p eklad vybraných výraz. Zdrojem poslechových nahrávek mohou být autorské nebo p evzaté autentické texty. P evzaté texty mohou být s ohledem na ov ovanou jazykovou úrove kráceny nebo jinak upraveny. Nej ast jšími zdroji p evzatých text jsou média nebo audiozáznamy ve ejných hlášení a vyslechnutých rozhovor /monolog. Promluvy v nahrávkách jsou pronášeny standardní výslovností a se standardním p ízvukem. Rychlost promluvy a vyjad ování mluv ích odpovídá b žným situacím, v nichž se m že poslucha s promluvou setkat. Rozhovory v nahrávkách jsou vedeny pouze dv ma mluv ími. Rušivé prvky (nap. hluk na ulici), které by mohly ztížit porozum ní, se v nahrávkách nevyskytují. V zájmu zvýšení autenticity situací však mohou nahrávky v malé mí e obsahovat zvuky omezené délky dokreslující situaci (cinkot skleni ek, otevírání dve í apod.), zpravidla na za átku nahrávky. Typem promluvy v nahrávkách m že být krátký monolog nebo rozhovor (nap. vzkaz na záznamníku, rozhovor mezi zákazníkem a prodava em) nebo st edn dlouhý monolog nebo rozhovor (nap. vypráv ní o události, udílení organiza ních pokyn, prezentace pr vodce, rozhovor dvou p átel). 3 Zahrnuje také nap. pochopení zám ru/názoru/pocitu. 4 V odborném stylu p evažují texty populárn -nau né. 6 6

7 Charakteristika komunika ních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruh Výchozí poslechové texty se vztahují ke konkrétním a b žným témat m a vycházejí z autentických situací, s nimiž se žák m že setkat v každodenním život nebo p i cestování do zemí dané jazykové oblasti. Témata a komunika ní situace se týkají t chto oblastí: osobní (rodina, bydlení, volno asové aktivity, cestování, kultura, sport apod.), ve ejné (služby, spole enské události, doprava, p íroda, sd lovací prost edky apod.), vzd lávací (výuka, školní akce, pobyt na jazykovém kurzu apod.) a pracovní (brigáda, plány do budoucna, b žné profese apod.). 1.2 tení Žák dovede: pochopit hlavní myšlenku; 5 porozum t výstavb textu; rozpoznat hlavní body textu; porozum t popisu událostí; vyhledat specifické informace a porozum t jim; vyhledat a shromáždit informace z r zných ástí textu a porozum t jim; vyhledat a shromáždit informace z více krátkých text a porozum t jim; porozum t jednoduše formulovaným návod m/pokyn m týkajících se p edm t každodenní pot eby; odhadnout význam neznámého výrazu. Charakteristika výchozích text Ve funkci výchozích text jsou užívány texty prost sd lovacího, um leckého, publicistického a odborného stylu 6 (nap. oznámení, recept, nabídka, program, recenze, úryvek z prózy, vypráv ní, dopis, popis události), které jsou obsahov i jazykov nekomplikované. Neznámé výrazy, tj. výrazy nad rámec ov ované jazykové úrovn, se mohou vyskytovat ve výchozích textech pouze v omezené mí e tam, kde nebrání ešení úloh nebo s ešením úloh bezprost edn nesouvisejí. Výjimkou mohou být situace, kdy je p ímo ov ována dovednost odhadnout význam neznámého výrazu z kontextu. P i ešení úloh není povoleno používat slovníky, proto m že být za výchozím textem nebo úlohami uveden eský p eklad vybraných výraz. Zdrojem výchozích text jsou autorské nebo p evzaté autentické texty. P evzaté texty mohou být s ohledem na ov ovanou jazykovou úrove kráceny nebo jinak upraveny. Nej ast jšími zdroji p evzatých text jsou tišt ná nebo elektronická média (nap. webové stránky, noviny, asopisy, reklamní a propaga ní materiály), nápisy, zna ení apod. Charakteristika komunika ních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruh Výchozí texty se vztahují ke konkrétním a b žným témat m a situacím, s nimiž se žák m že setkat v každodenním život nebo p i cestování do zemí dané jazykové oblasti. Témata a komunika ní situace se týkají t chto oblastí: osobní (rodina, bydlení, volno asové aktivity, cestování, kultura a sport apod.), ve ejné (služby, spole enské události, doprava, p íroda, 5 Zahrnuje také nap. rozpoznání hlavních záv r textu a pochopení zám ru/názoru/pocitu/p ání. 6 V odborném stylu p evažují texty populárn -nau né. 7 7

8 sd lovací prost edky apod.), vzd lávací (výuka, školní akce, nabídka jazykové agentury apod.) a pracovní (brigáda, plány do budoucna, b žné profese apod.). 2 Produktivní e ové dovednosti a strategie 2.1 Písemný projev Žák dovede: popsat místo, cestu, v c, osobu; popsat zážitek, událost, zkušenost, d j; popsat pocity a reakce, nap. lítost, radost, libost/nelibost, souhlas/nesouhlas, p ekvapení, obavu; popsat a/nebo p edstavit sebe i druhé; vyjád it názor / postoj / morální stanovisko; vyjád it vlastní myšlenky; vyjád it úmysl, p ání, omluvu, žádost, prosbu, nabídku, pozvání, doporu ení apod.; vysv tlit ur ité innosti a/nebo skute nosti; vysv tlit problém a/nebo navrhnout ešení problému; vysv tlit, co považuje za d ležité; sd lit / ov it si informace a zprávy; požádat o informace; zeptat se na názor, postoj, pocity, problém apod.; shrnout a/nebo využít faktografické informace. Charakteristika písemného projevu žáka Žák dovede s ohledem na požadovaný slohový útvar napsat srozumitelná sd lení a obsahov i jazykov nekomplikované souvislé texty, ve kterých jsou informace a myšlenky vyjád eny jasn a srozumiteln, vhodn a ú eln vzhledem k zadání písemné práce a v souladu s b žnými pravidly výstavby požadovaného typu textu. Výsledný text je itelný a spl uje požadavky na stanovený rozsah. Myšlenky a informace jsou v textu azeny lineárn a tam, kde je to vhodné, jsou propojeny b žnými spojovacími výrazy. Text je vhodn organizován. Pokud to vyžaduje typ textu s ohledem na zadání, je text ve standardizované konven ní podob. Jazykové prost edky jsou v rámci požadované jazykové úrovn použity p esn, vhodn a v odpovídajícím rozsahu. Pravopis a lexikální prost edky respektují standardní variety jazyka. Úrove formálnosti jazyka je volena s ohledem na komunika ní situaci a p íjemce. Vliv mate ského i jiného cizího jazyka m že být post ehnutelný, nesmí však ovlivnit srozumitelnost písemného projevu žáka. Charakteristika komunika ních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruh Požadovaný písemný projev se vztahuje ke konkrétním a b žným témat m a situacím, s nimiž se žák m že setkat v každodenním život. Témata a komunika ní situace se týkají t chto oblastí: osobní (rodina, p átelé, volno asové aktivity, koní ky, zájmy apod.), ve ejné (služby, spole enské události, kultura a sport, p íroda, tradice apod.), vzd lávací (výuka, školní akce, pobyt na jazykovém kurzu apod.) a pracovní (brigáda, plány do budoucna, b žné profese apod.). 8 8

9 2.2 Ústní projev Žák dovede: popsat místo, cestu, v c, osobu, innost, událost, zkušenost, zážitky apod.; popsat a/nebo p edstavit sebe i druhé; poskytnout nekomplikované informace a s omezenou p esností složit jší informace; uvést podrobnosti; srovnávat r zné alternativy; vyjád it myšlenky, p esv d ení, pocity, sny, nad je apod.; postihnout dostate n p esn podstatu myšlenky nebo problému; vyjád it vlastní názor; vyjád it souhlas/nesouhlas s názorem, jednáním apod.; vysv tlit své názory, reakce, plány a jednání a stru n je zd vodnit; vysv tlit d vody možného problému; vypráv t skute ný i smyšlený p íb h; p iblížit obsah nap. knihy, filmu, divadelního p edstavení; p ednést p edem p ipravenou p ednášku/prezentaci a zodpov d t následné dotazy; 7 použít vhodné komunikativní strategie (nap. požádat o ujišt ní, že výraz, který užil, je správný). Charakteristika ústního projevu žáka Ústní projev žáka je souvislý a lineární. Žák komunikuje srozumiteln a dostate n plynule. V komunikaci mohou být z etelné pauzy zp sobené nap. promýšlením gramatiky, hledáním vhodných formulací nebo snahou o propojení myšlenek. Nekomplikovaná sd lení jsou vyjád ena jasn a srozumiteln a prezentována jako lineární sled myšlenek. Složit jší sd lení mohou být vyjád ena s omezenou p esností a v omezeném rozsahu, ale musí být jasné, co chce žák sd lit. Žák komunikuje p im en správn ve známých a b žných kontextech a využívá základní pravidla výstavby textu a b žný repertoár komunika ních strategií a jazykových prost edk. P i samostatném ústním projevu se žák m že opírat o osnovu, která mu pom že zorganizovat jeho výpov. Ústní projev probíhá v jasn artikulovaném spisovném jazyce. 8 Vliv mate ského i jiného cizího jazyka m že být post ehnutelný, nesmí však ovlivnit srozumitelnost ústního projevu žáka. Charakteristika komunika ních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruh Ústní projev žáka se vztahuje ke konkrétním a b žným témat m a ke každodenním, snadno p edvídatelným situacím. Žák se v omezeném rozsahu a s omezenou p esností dovede vyjad ovat i k abstraktním témat m. Témata a komunika ní situace se týkají t chto oblastí: osobní (rodina, p átelé, život ve m st / na venkov, koní ky, zájmy apod.), ve ejné (doprava, služby, spole enské události, kultura a sport, životní prost edí, p íroda, sd lovací prost edky apod.), vzd lávací (výuka, školní akce, jazykový kurz apod.) a pracovní (brigáda, plány do budoucna, b žné profese apod.). 7 Dokáže p ednést p edem p ipravenou, jednoduše formulovanou p ednášku na známé téma ve svém oboru, a to natolik jasn, že jej lze tém celou dobu bez potíží sledovat, p i emž pom rn p esn vysv tluje hlavní myšlenky. Dokáže zodpov d t následné dotazy, ale n kdy musí požádat o jejich zopakování, hlavn pokud jsou vysloveny rychle. (SERRJ, 2001, s. 62) 8 S ohledem na komunika ní situaci a téma m že promluva obsahovat b žn užívané hovorové výrazy. 9 9

10 3 Interaktivní e ové dovednosti a strategie 3.1 Ústní interakce Žák dovede: 9 získat, p edat, ov it a potvrdit si informace; udílet pokyny a požádat o n ; zahájit, udržovat a ukon it jednoduchý rozhovor; vyzvat partnera v komunikaci, aby vyjád il sv j názor; stru n komentovat vyjád ený názor; reagovat na vyjád ené pocity; zodpov d t b žné dotazy; zodpov d t otázky týkající se podrobností; použít vhodné komunikativní strategie. 10 Charakteristika ústní interakce žáka Nekomplikovaná sd lení žáka jsou vyjád ena jasn a srozumiteln a s ohledem na komunika ní situaci jsou prezentována jako lineární sled myšlenek. Složit jší sd lení mohou být vyjád ena s omezenou p esností a v omezeném rozsahu, ale musí být jasné, co chce žák sd lit. Žák komunikuje srozumiteln a jasn ve známých a b žných kontextech, využívá základní pravidla výstavby textu a b žný repertoár komunika ních strategií a jazykových prost edk. Úrove formálnosti jazyka je volena s ohledem na komunika ní situaci a p íjemce. V komunikaci mohou být z etelné pauzy zp sobené nap. promýšlením gramatiky, hledáním vhodných formulací nebo snahou o propojení myšlenek. Vliv mate ského i jiného cizího jazyka m že být post ehnutelný, nesmí však ovlivnit srozumitelnost ústního projevu žáka. Žák dokáže sledovat z eteln artikulovaný ústní projev, který je mu adresován, vhodn a dostate n pohotov na n j reagovat za p edpokladu, že partner v komunikaci mluví spisovným jazykem, 11 vyhýbá se používání málo b žných výraz a slovních spojení, p ílišnému užívání idiom a netypickým nebo málo b žným regionálním odchylkám ve výslovnosti. Charakteristika komunika ních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruh Interakce žáka a partnera v komunikaci se vztahuje ke konkrétním a b žným témat m a ke každodenním, snadno p edvídatelným situacím, které mohou nastat nap. p i interakci s cizincem / rodilým mluv ím v eské republice, p i cestování do zahrani í nebo b hem pobytu v zahrani í (ubytování, nakupování, jednání s ú ady apod.). Žák si dovede poradit i v mén b žných situacích (nap. sv decká výpov na policii) a dovede se v omezeném rozsahu a s omezenou p esností vyjad ovat i k abstraktním témat m. Témata a komunika ní situace se týkají t chto oblastí: osobní (rodina, p átelé, bydlení, koní ky, zájmy apod.), ve ejné (doprava, služby, sd lovací prost edky, p íroda, spole enské události 9 Požadavky na dovednosti v interakci zahrnují i požadavky na samostatný ústní projev (oddíl 2.2), nap. dovednost vyjád it vlastní názor. 10 Nap. zopakovat ást toho, co partner v komunikaci ekl, a tak se ujistit, že si vzájemn rozumí; požádat o zopakování, objasn ní nebo rozvedení toho, co bylo práv e eno; požádat o ujišt ní, že výraz, který užil, je správný. 11 S ohledem na komunika ní situaci a téma m že promluva obsahovat b žn užívané hovorové výrazy

11 apod.), vzd lávací (výuka, školní akce, pobyt na jazykovém kurzu apod.) a pracovní (brigáda, plány do budoucna, b žné profese apod.). ást B Jazykové kompetence Jazykové kompetence jdou nap í všemi e ovými dovednostmi. S ohledem na ov ovanou e ovou dovednost a jazykovou referen ní úrove žák zná a dovede používat: lexikální prost edky v etn vybrané frazeologie; jazykové funkce; pravidla gramatiky; základní pravidla o stavb slov, v t, v tných a nadv tných celk ; zvukové prost edky. Charakteristika jazykových kompetencí žáka Žák flexibiln, efektivn a s dostate nou p esností využívá b žné a frekventované lexikální prost edky, p ípadn dovede upravit své vyjad ování tak, aby se vypo ádal i s mén obvyklými i obtížnými situacemi. Žák se dovede vyjád it do ur ité míry s pomocí opisných prost edk. Žák dovede ke svému vyjad ování používat dostate n širokou škálu jazykových funkcí (nap. vyjád it omluvu, lítost, žádost) a s omezenou p esností na širokou škálu jazykových funkcí reagovat. Žák dovede dodržovat v psané i mluvené podob d ležité zdvo ilostní normy a respektuje nejd ležit jší rozdíly typické pro danou jazykovou oblast. Žák dovede používat správn repertoár b žných gramatických prost edk, p i vyjad ování složit jších myšlenek se mohou vyskytovat chyby, které však nebrání porozum ní projevu. Žák dovede respektovat standardní pravidla pravopisu anglického jazyka. Sd lení žáka je srozumitelné i p es ob asný výskyt chyb ve výslovnosti, cizí p ízvuk nebo nesprávnou intonaci, promluva žáka je dostate n plynulá a je možné ji v tšinou bez problém sledovat. Vliv mate ského nebo jiného cizího jazyka m že být patrný, srozumitelnost projevu však není ovlivn na. Charakteristika komunika ních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruh Rozsah a p esnost jednotlivých složek jazykových kompetencí vyplývají z charakteristiky komunika ních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruh uvedených v ásti C tohoto katalogu

12 ást C Tematické okruhy, komunika ní situace a oblasti užívání jazyka 1 Tematické okruhy Tematické okruhy se týkají konkrétních a b žných témat z t chto oblastí: osobní, ve ejné, vzd lávací a pracovní. Požadavky na maturitní zkoušku z anglického jazyka se vztahují k níže vymezeným tematickým okruh m. Osobní a spole enský život já a moje rodina (nap. osobní charakteristiky, lenové rodiny a rodinné vztahy); osobní vztahy a komunikace (nap. p átelé, m j vztah k jiným skupinám); domov, ubytování a bydlení (nap. m j pokoj, náš d m/byt); volno asové a spole enské aktivity (nap. kulturní a sportovní aktivity, koní ky, zájmy); prázdniny a významné události; plány do budoucna (nap. profesní, studijní, budoucí bydlení) apod. Každodenní život život doma (nap. stravování, nakupování, každodenní povinnosti); školní život (nap. výuka, cestování do školy); zdraví a životní styl (nap. pé e o zdraví, hygienické návyky, vzhled) apod. Sv t kolem nás m sto a region, ve kterém žiji (nap. dopravní infrastruktura, služby, bydlení, sportovní a kulturní vyžití a události, zajímavá místa); lidé a spole nost (nap. vztahy mezi lidmi, spole enské problémy); p íroda a životní prost edí (nap. ochrana životního prost edí, po así); tradice a zvyky (nap. svátky a s nimi spojené tradice); doprava a cestování (nap. cestování do zahrani í, turistika); život v jiných zemích (nap. mate ský jazyk / cizí jazyk, místa, zvyky, lidé); aktuální události (nap. sportovní a kulturní) apod. 2 Témata Tematické okruhy lze d lit podle r zných hledisek, vý et všeobecných témat pro jednotlivé tematické okruhy však nebude nikdy uzav ený. Mnohá témata se navíc mohou vztahovat k n kolika tematickým okruh m a vzájemn se mohou prolínat. Mezi všeobecná témata pat í: Osobní charakteristika Rodina Domov a bydlení Každodenní život Vzd lávání Volno asové aktivity a zábava Mezilidské vztahy Cestování a doprava Zdraví a hygiena Stravování Nakupování Práce a povolání Služby Spole nost Zem pis a p íroda V katalogu nejsou vymezena specifická a odborná témata. Mezi specifická a/nebo odborná témata pat í témata, která zahrnují požadavky na znalost specifické/odborné slovní zásoby. Specifická a/nebo odborná témata mohou být svým obsahem a svými požadavky na žáka spole ná všem obor m vzd lávání (nap. reálie eské republiky), ur itým obor m vzd lávání 12 12

13 (nap. strojírenství, telekomunikace, informa ní technologie, ekologie a ochrana životního prost edí; doprava a spoje) i jedine ná (nap. specifika daného regionu nebo školy, vým nný studijní pobyt t ídy v dané jazykové oblasti, školou organizovaná návšt va divadelního p edstavení). 3 Komunika ní situace a oblasti užívání jazyka Komunika ní situace procházejí nap í e ovými dovednostmi a tematickými okruhy uvedenými v tomto katalogu požadavk. Požadavky na žáka jsou zasazeny do kontextu konkrétní situace v rámci následujících oblastí užívání jazyka: Oblast osobní, v níž žák vstupuje do komunika ních situací jako soukromá osoba s vazbami zejména na p átele a rodinné prost edí. Komunika ní situace se týkají vlastní osoby žáka (identita, koní ky, zájmy, názory a postoje k blízkému okolí apod.) a mohou se odehrávat v rovin osobní korespondence nebo interakce po telefonu, rozhovoru v rámci rodinné oslavy, p átelského rozhovoru s rodilým mluv ím apod. Konkrétní situace se mohou týkat nap. pobytu v hostitelské rodin, setkání s p áteli nebo osobami ze zahrani í, sportovní nebo kulturní události. Oblast ve ejná, v níž žák vystupuje jako sou ást širší ve ejnosti a vstupuje do komunika ních situací jako ú astník spole enského/ve ejného života. Komunika ní situace se mohou odehrávat v rovin formální korespondence, interakce po telefonu, spole enské nebo administrativní interakce apod. Konkrétní situace se mohou týkat nap. realizace ubytování nebo koup bytu, jednání na ú ad, využívání zdravotních služeb, využívání ve ejné dopravy. Tematicky do oblasti ve ejné spadají nap. p íroda, životní prost edí, kultura a sport, sd lovací prost edky, v da a technika. Oblast vzd lávací, v níž žák vystupuje jako sou ást organizovaného vzd lávacího procesu a vstupuje do komunika ních situací jako ú astník tohoto procesu. Komunika ní situace se mohou odehrávat v rovin formální korespondence nebo interakce s vyu ujícím nebo zástupcem vzd lávací instituce, debaty nebo rozhovoru b hem vyu ování, pohovoru s uchaze em o studium apod. Konkrétní situace se mohou týkat nap. výuky v jazykovém kurzu nebo p estávky mezi výukou, prezentace ve t íd, akce po ádané školou. Oblast pracovní, v níž žák vstupuje do komunika ních situací jako ú astník pracovního procesu (nap. žák je na praxi nebo na brigád ). Komunika ní situace se mohou odehrávat v rovin formální korespondence nebo interakce po telefonu, interakce se stávajícím nebo budoucím zam stnavatelem apod. Konkrétní situace se mohou týkat nap. pohovoru uchaze e o zam stnání, brigádu nebo sezónní práci. Žádnou z oblastí užívání jazyka nelze považovat za uzav enou. Komunika ní situace v rámci jednotlivých oblastí však zpravidla zahrnují následující složky: prost edí, místo a as (kde a kdy se komunika ní situace odehrává); osoby (kdo se komunika ní situace ú astní a v jaké spole enské roli); události/ innosti/úkony (co se b hem komunika ní situace odehrává); p edm t komunikace ( eho/koho se komunika ní situace týká)

14 ást D Základní specifikace maturitní zkoušky z anglického jazyka Maturitní zkouška z anglického jazyka je koncipována jako zkouška komplexní. Je tvo ena didaktickým testem, v n mž jsou ve dvou samostatných subtestech ov ovány receptivní e ové dovednosti (poslech a tení) a jazykové kompetence žáka, písemnou prací, v níž je ov ována produktivní e ová dovednost žáka (písemný projev), a ústní zkouškou, v níž jsou ov ovány produktivní e ové dovednosti žáka (ústní projev a interakce). MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA DIDAKTICKÝ TEST (DT) Subtest Subtest PÍSEMNÁ PRÁCE (PP) ÚSTNÍ ZKOUŠKA (ÚZ) Poslech tení a jazykové kompetence Písemný projev Ústní projev a interakce Váhy díl ích zkoušek (DT:PP:ÚZ) v celkovém hodnocení jsou v pom ru 2:1:1, v p ípad žák s p iznaným uzp sobením podmínek kategorie sluchov postižení 1:1:1. 1 Didaktický test Didaktický test se skládá ze dvou subtest (poslech; tení a jazykové kompetence). Je tvo en otev enými úlohami se stru nou odpov dí a r znými typy uzav ených úloh (s jednou správnou odpov dí): úlohami multiple-choice (s výb rem ze 3 nebo 4 alternativ); dichotomickými úlohami (s dvou lennou volbou); úlohami p i azovacími. Poslech každá ást poslechového subtestu je uvedena instrukcemi v eském jazyce, p ípadn obsahuje vzor / vzorové ešení. Žák má b hem poslechu vymezený as na seznámení se s úlohami a na jejich ešení. B hem poslechu žák uslyší každou nahrávku dvakrát. tení a jazykové kompetence každá ást subtestu je uvedena instrukcemi v eském jazyce. Po instrukcích zpravidla následuje výchozí text a k n mu se vztahující úlohy. Úlohy mohou být za azeny p ed výchozím textem tehdy, pokud to vyžaduje ov ovaná dovednost (nap. vyhledat a shromáždit informace z r zných ástí textu a porozum t jim). B hem testování není povoleno používat žádné pom cky. 2 Písemná práce Písemnou práci tvo í dv ásti, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v eském nebo anglickém jazyce. Délka požadovaného textu je pro každou ást písemné práce stanovena s ohledem na slohový útvar a požadavky na ov ované dovednosti. Požadovaný rozsah textu je vždy uveden v instrukcích. 12 B hem testování je povoleno používat slovníky, které neobsahují p ílohu v novanou písemnému projevu. 12 Ukázky úloh naleznete v ásti E tohoto katalogu

15 3 Ústní zkouška Ústní zkouška se skládá z otev ených úloh vyžadujících širokou odpov. Odpov dí je souvislý samostaný ústní projev nebo interakce. Ústní zkouška má ty i ásti, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v anglickém jazyce. 13 Po krátkém motiva ním úvodu následuje první ást ústní zkoušky, ve které má žák v odpovídající mí e podrobnosti zodpov d t b žné dotazy vztahující se k jednomu danému všeobecnému tématu. Ve druhé ásti ústní zkoušky má žák v samostatném ústním projevu popsat obrázek, porovnat dva obrázky a poskytnout informace k jednomu danému všeobecnému tématu. Ve t etí ásti ústní zkoušky probíhá samostatný ústní projev a/nebo interakce na jedno specifické/odborné téma. 14 Ve tvrté ásti ústní zkoušky probíhá v rámci dané komunika ní situace ústní interakce k jednomu danému všeobecnému tématu. Každá ást ústní zkoušky je tedy v nována jinému tématu. P ed zahájením ústní zkoušky má každý žák vymezený as na p ípravu. Žák má možnost si b hem p ípravy vypracovat poznámky a poté je p i ústní zkoušce používat. B hem p ípravy na ústní zkoušku je povoleno používat slovníky a se souhlasem školy i jiné pom cky a materiály, které žák pot ebuje k p íprav na 3. ást ústní zkoušky. 13 Ukázky jednotlivých ástí ústní zkoušky a úloh naleznete v ásti E tohoto katalogu. 14 Specifická/odborná témata vymezuje škola dle školního vzd lávacího programu

16 ást E Vzorové úlohy P íklady 1 4 (Vzorové úlohy k 1. ásti didaktického testu poslech) Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1 4 vždy jeden správný obrázek A D. 1 What happened to Kyle? A) B) C) D) P epis nahrávky: Uslyšíte rozhovor u itelky a žáka o dopravní nehod. Teacher: OK, class. Everyone sit down. We ve got a lot to do today. Is everyone here? Where s Kyle? Is he late again? Boy: No, Mrs. Greenwood. He isn t here. He was in a car accident yesterday with his father and sister. Teacher: Oh, my! What happened? Are they OK? Boy: Another car hit them. Kyle s father hurt his head. He s got a bandage on it, but he s fine. Kyle and his sister weren t so lucky, though. They re both in hospital. But don t worry, they should be out soon. He only broke his leg, and she s got a broken arm. Teacher: Oh, dear. Well, at least everyone is alive! ešení: A) 2 What is not on sale? A) B) C) D) P epis nahrávky: Uslyšíte hlášení v obchodním dom o výprodeji. Dear shoppers, today we are having a summer sale. This is a one-day sale, so act fast. Buy any T- shirt in the store and get the second absolutely free! We ve also discounted all of our shoes. Buy any pair of men s or women s shoes, and get a 20% discount! And women will also love our skirt sale! Ladies, buy any skirt and get the second at half price! All sale items are marked with red tags. Please note that this sale applies to clothing only. The prices of our watches and jewellery have not changed. Thank you for your attention, and have a great shopping experience! ešení: B) 16 16

17 3 How is the boy going to school today? A) B) C) D) P epis nahrávky: Uslyšíte rozhovor matky a syna o cest do školy. Boy: Bye, mum! I ll see you after school. Mum: Are you taking your bicycle again today? Boy: No, Laurence is picking me up, remember? I m going with him. Mum: Oh, that s right. He just bought a new car, didn t he? Boy: No, the car was too expensive. He didn t have the money for that, so he got a motorbike instead. Mum: Really? His parents let him do that? Don t you think the bus would be safer? And what s more, it s going to rain today! Boy: Mum! Don t worry! It s no different than riding a bicycle! Trust me. I ll be fine. Mum: OK, but tomorrow, you re going by bus! Motorbikes are too dangerous! ešení: B) 4 What is the man doing on Saturday? A) B) C) D) P epis nahrávky: Uslyšíte hovo it muže o plánech na víkend. I can t wait for the weekend! It s a real shame that it s supposed to rain on Saturday, though, because I was really looking forward to doing something outdoors, for example playing volleyball with my colleagues or riding my bicycle. But I guess I can wait until next weekend for those. There s a new sports centre in the town centre that I d like to check out. They ve got really nice indoor tennis courts, so I ll find my racket and reserve a court for Saturday. It may not be outside, but at least it s still healthy. On Sunday, I ll just relax around the house and watch some TV, because there s a football match on that I d like to see that day. ešení: C) 2 17

18 P íklady 5 12 (Vzorové úlohy ke 2. ásti didaktického testu poslech) Uslyšíte rozhovor dvou p átel o výh e. Na základ vyslechnuté nahrávky rozhodn te, zda jsou tvrzení v úlohách 5 12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 5 Mary won a trip in a radio competition. 6 Mary has never been to the Caribbean before. P N 7 Mary thinks the Dominican Republic is more beautiful than Jamaica. 8 The radio station will pay for Mary s travel partner s plane ticket. 9 Mary will take her mother on the trip with her. 10 Mary s father used to like travelling. 11 As a child, Ben rode a camel through a desert. 12 Mary has to take the holiday before September. P epis nahrávky: Ben: Hi, Mary Congratulations on winning that competition on Radio One! What an amazing prize an all-expenses-paid holiday in the Caribbean for 7 days! Mary: Thanks Ben! I m still in shock. What are the chances that I would be the 100 th caller? Maybe even lower than winning the national lottery, haha. Ben: Yeah. And where exactly can you travel to? Mary: Well, I ve always wanted to go to Jamaica. But it s a pity, because I can only go to certain islands in the Caribbean: Puerto Rico, Cuba, Barbados or the Dominican Republic. But I m not complaining! This will be my first time in that part of the world! In the end I decided on the Dominican Republic...I m sure it s just as beautiful as Jamaica. Ben: Yeah, it s a dream come true! Can you take a friend or relative with you? Mary: Yes, one. But they have to pay for their own plane ticket. All other expenses, including food and hotel are paid for by the radio station. Ben: That s great! Who will you take then? Mary: Ah, I d like to take all my friends! To choose only one seems unfair. But anyway, I ll take my mother. It s her birthday in September and this will be a wonderful present for her. Ben: But won t your father be jealous? Mary: I doubt it. Nowadays he s a homebody and doesn t like travelling much. Although when I was a kid, he loved adventure. It was because of my father that we travelled as much as we did as children. Ben: Oh yes, I remember the stories you told me about your summer holidays as a child. I wish I could ride a camel through the desert or go on a safari like you one day! Mary: Those were the good times! And now, here s to more! Ben: And when are you going to leave on the trip then? Mary: Well, I was told that I can go anytime I want, but that it s only possible for up to a year from the time I officially receive the prize, which means I have to go before next December. So I ll choose September because of Mother s birthday. ešení: 5 P; 6 P; 7 N; 8 N; 9 P; 10 P; 11 N; 12 N 3 18

19 P íklady (Vzorové úlohy ke 3. ásti didaktického testu poslech) Uslyšíte instrukce u itelky ke školnímu výletu do Londýna. Na základ vyslechnuté nahrávky dopl te informace na vynechaná místa v úlohách V odpov dích použijte nejvýše 3 slova. ísla m žete zapisovat íslicemi. My school trip to London I cannot get on the bus without a/an (13). I will get breakfast and (14) with the host family. Next week s weather will be (15). I should bring comfortable shoes and a/an (16). We should reach London at (17) in the morning. After breakfast, the teacher will show us how to use the (18). I should study my (19) before arriving in London. I should contact the teacher by calling the following number: (20). P epis nahrávky: Remember, the bus for London leaves tomorrow at 10 o clock, so please don t be late. You should be here at school no later than 9:30 a.m. And don t forget to bring your passport. If you forget that, you won t be allowed on the bus. And money Money is important, if you want to buy food and souvenirs. The host families you are going to stay with will provide you with breakfast and dinner, but you will need to buy your own lunches and snacks. Oh, and according to the weather forecast for next week, we shouldn t have any rain. But it won t be sunny, either, but cloudy all week long. So you can definitely leave your sunglasses in Prague but it s a good idea to bring a pair of comfortable shoes and a light jacket. We ll be doing a lot of walking and London can get a bit cold in the mornings. OK. So, we re leaving tomorrow at 10 o clock in the morning, we should go through passport control at about 4 o clock the next morning. With tougher checks at the border now we may have to wait a little longer to get into the United Kingdom, but we are expected to arrive in London at half past 5. We ll have breakfast together and then I ll show you how to travel on the underground. It s much larger than the metro system in Prague, but it s quite easy to use. I know you re looking forward to going on the double-decker buses too. Don t worry, we ll use them in the afternoon. We ve already watched a lot of videos and read a lot of articles at school, so you have an idea of what to see in London. As for finding your way around you already have maps of the city, and I advise you to study them before we reach London. And if you get lost, don t panic. Remember, you can always call me or your host families. And remember, anytime you call a Czech number in London, both speakers pay roaming fees for the call. So I ask you not to call me on my Czech mobile number during our stay, but use my British phone number please Does anyone have any questions? ešení: 13 passport; 14 dinner (další uznatelné odpov di: dinners); 15 cloudy; 16 (light) jacket; 17 5:30 (další uznatelné odpov di: half past five); 18 underground (další uznatelné odpov di: metro, subway) 19 maps (další uznatelné odpov di: map);

20 P íklady (Vzorové úlohy ke 4. ásti didaktického testu poslech) Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám vždy jednu správnou odpov A D. 21 What was the weather like in Scotland during Mary s holiday? A) It was rainy. B) It was sunny. C) It was snowy. D) It was cloudy. P epis nahrávky: Uslyšíte hovo it Mary o po así ve Skotsku. What was the weather like in Scotland during Mary s holiday? Man: So, Mary, how was Scotland? What was the weather like during the holiday? Mary: Well, everybody warned me I could expect anything from rain to snow in Scotland at this time of the year. But imagine, I didn t have to use my umbrella once. It was sunny all the week. Exceptional weather, everybody said. And I didn t even have to take my jacket out of the suitcase. Well, except in Prague after landing. It was cloudy and terribly cold. ešení: B) 22 Which train is the lady going to take? A) the 9:00 train B) the 12:00 train C) the train at 7:30 a.m. D) the train at 9:15 a.m. P epis nahrávky: Uslyšíte rozhovor muže a ženy o vlakovém spojení. Which train is the lady going to take? Woman: Oh, we overslept. Wake up! It s nearly 8 o clock. I ve missed the 7:30 train. Man: And when s the next train? Woman: Well, there s a fast train at 9 o clock and a slow one at 9:15. But it doesn t get to London before 12 o clock and that s too late. Man: Shall I drive you to the station? Would that help? Oh, I d be so grateful. I ll be able to catch the fast train and still have time for coffee. ešení: A) 5 20

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_135 IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH POSLECH VERZE A 1. ÁST ÚLOHY 1 4 VERZE A Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1 4

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační zadání 2008 Základní úroveň obtížnosti AJZCZMZ08PS ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti POSLECH Testový sešit obsahuje 23 úloh. Na řešení úloh a zaznamenání odpovědí

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas Pracovní list je vytvořen k využití v předmětu Anglický

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2 Unit 6 part D - translation practice 1. Zajdeme si dnes do parku? Dobře. Podívej. Je to tučňák. Myslím, že se ztratil. Shall we go to the park today? OK. Look.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list VY_32_INOVACE_ANJ_138 Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. - 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

ŠPANĚLSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný od školního roku 2009/2010 ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI

ŠPANĚLSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný od školního roku 2009/2010 ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ŠPANĚLSKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více