Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek"

Transkript

1 z 62. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 13. října 2008 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek Omluveni: PaedDr. Štoček Rada po projednání: 1181/62/ Úprava cen za pobyt v rekreačním zařízení Města Nový Bydžov v obci Poniklá čp. 52 s účinností od 1. prosince 2008 schválila - úpravu cen za pobyt v rekreačním zařízení Města Nový Bydžov v obci Poniklá čp. 52 dle předloženého návrhu zvýšení cen v souvislosti s nárůstem cen energií a zrušení dělení cen za pobyt sezónní a mimosezónní Pro: 5 Proti: - Zdrželo se hlasování: - (č. materiálu: RM ) 1182/62/ Pronájem nebytových prostor (třídy č. 4, s možností využívání přístupové chodby a sociálního zařízení) v přízemí budovy Základní školy, Nový Bydžov, Karla IV. čp. 209, okres Hradec Králové, v katastrálním území Nový Bydžov, fyzické osobě za účelem pronájmu: výuka rekvalifikačního kurzu Masér pro sportovní a rekondiční masáže schválila - tento pronájem na dobu určitou, a to od do , dohodnuté roční nájemné ve výši 100,- Kč/týden Pro: 5 Proti: - Zdrželo se hlasování: - (č. materiálu: RM ) 1

2 1183/62/ Změna podmínek Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Nový Bydžov a Martinem Ševčíkem, místem podnikání Nový Bydžov, U Plovárny čp pronájem provozovny občerstvení v areálu Koupaliště Nový Bydžov, následovně: změna článku V. bod 4) smlouvy, a to: Pronajímané zařízení provozovna občerstvení v areálu Koupaliště Nový Bydžov bude provozováno každoročně po dobu trvání Smlouvy o nájmu nebytových prostor pouze po dobu koupací sezóny. změna článku VII. bod 6) smlouvy, a to: Snížení ročního nájemného z provozních prostor o 5.000,- Kč. schválila - změnu podmínek této smlouvy o nájmu nebytových prostor dle předloženého návrhu Pro: 5 Proti: - Zdrželo se hlasování: - (č. materiálu: RM ) 1184/62/ Výsledky hospodaření Zimního stadionu Nový Bydžov - sezóna 2007/2008 vzala na vědomí - výsledky hospodaření Zimního stadionu Nový Bydžov za sezónu 2007/2008, včetně informací o využitelnosti (č. materiálu: RM ) 1185/62/ Členská práva a povinnosti k bytu č. 27 v bytovém domě čp. 997 v ulici Julia Fučíka v Novém Bydžově vzala na vědomí - převod členského podílu v Bytovém družstvu NOVÉ BYDLENÍ k bytu č. 27 v domě čp. 997, ulice Julia Fučíka v Novém Bydžově, z vlastnictví současného majitele na nové nabyvatele (č. materiálu: RM ) 2

3 1186/62/ Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Nový Bydžov (strana z věcného břemene povinná) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická čp. 874/8, Děčín 4, IČ (strana z věcného břemene oprávněná), kdy věcné břemeno bude spočívat v právu zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy pod povrchem pozemků parc. č. 426/1, parc. č. 2572/1, parc. č. 2572/2, parc. č. 2577, parc. č. 2708/1 a stp. č. 504/2, všechny v kat. území Nový Bydžov, podle ust. 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, přetínat tyto pozemky vodiči a umísťovat v nich vedení, vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Jedná se o rekonstrukci nn Nový Bydžov, Osecká. Rozsah věcného břemene je zaměřen geometrickým plánem č /2007 ze dne , který tvoří nedílnou přílohu smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE Nový Bydžov, Osecká rekonstrukce nn. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 8.460,- Kč. schválila - uzavření této smlouvy dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1187/62/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží čp. 390/42, Praha 2, IČ (strana z věcného břemene budoucí povinná) a Městem Nový Bydžov (strana z věcného břemene budoucí oprávněná), kdy věcné břemeno bude spočívat v uložení vodovodní přípojky pod povrchem části pozemku parc. č. 2578/5 v kat. území Nový Bydžov. Přesný rozsah věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem po dokončení stavby, který bude vyhotoven na náklady Města Nový Bydžov a Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 6 měsíců ode dne, kdy strana budoucí z věcného břemene oprávněná oznámí straně budoucí z věcného břemene povinné dokončení dané stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu minimálně ve výši 1.000,- Kč. schválila - uzavření této smlouvy dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 3

4 1188/62/ Zrušení usnesení Rady města Nový Bydžov č. 816/44/2008 ze dne 10. března 2008 Schválení uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí z věcného břemene povinnou) a společností Bydžov, s. r. o., se sídlem Nový Bydžov, Třída B. Smetany čp. 1192, okres Hradec Králové, PSČ , IČ (stranou budoucí z věcného břemene oprávněnou), kdy věcné břemeno bude spočívat v právu užívání částí pozemků parc. č. 284/11 a parc. č. 266/26 v kat. území Zábědov jako přístupové cesty (vjezd) k pozemkům parc. č. 284/13 a parc. č. 266/25 v kat. území Zábědov. Rozsah věcného břemene bude přesně zaměřen geometrickým plánem, který bude vyhotoven na náklady Města Nový Bydžov. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezplatně. Náklady na údržbu vjezdu ponese ze svého Město Nový Bydžov. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy byl povolen vklad vlastnického práva k pozemkům parc. č. 284/13 a parc. č. 266/25 v kat. území Zábědov, do vlastnictví společnosti Bydžov, s. r. o., se sídlem Nový Bydžov, v katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm v Hradci Králové. zrušila - usnesení rady č. 816/44/2008 (č. materiálu: RM ) 1189/62/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí z věcného břemene povinnou) a společností Bydžov, s. r. o., se sídlem Nový Bydžov, Třída B. Smetany čp. 1192, okres Hradec Králové, PSČ , IČ (stranou budoucí z věcného břemene oprávněnou), kdy věcné břemeno bude spočívat v právu užívání částí pozemků parc. č. 284/11 a parc. č. 266/20 v kat. území Zábědov jako přístupové cesty (vjezd) k pozemkům parc. č. 284/15 a parc. č. 266/40 v kat. území Zábědov. Rozsah věcného břemene bude přesně zaměřen geometrickým plánem, který bude vyhotoven na náklady Města Nový Bydžov. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezplatně. Náklady na údržbu vjezdu ponese ze svého Město Nový Bydžov. Společnost Bydžov, s. r. o., se sídlem Nový Bydžov, bude zajišťovat na vjezdu svými náklady vyhrnování sněhu v zimních měsících. 4

5 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena ve lhůtě nejpozději do 2 měsíců od vkladu vlastnického práva k pozemkům parc. č. 284/15 a parc. č. 266/40 v kat. území Zábědov, do vlastnictví společnosti Bydžov, s. r. o., se sídlem Nový Bydžov, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm v Hradci Králové. schválila - uzavření této smlouvy dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1190/62/ Zrušení usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 398/19/2008 ze dne 3. září 2008 Schválení uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a fyzickou osobou (stanou budoucí kupující) na odprodej pozemku parc. č. 196/5 v kat. území Vysočany, kdy pozemek parc. č. 196/5 zavazuje se strana budoucí kupující využít výhradně k výstavbě rodinného domu, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč s tím, že úhradu celé dohodnuté kupní ceny je fyzická osoba (strana budoucí kupující) povinna uhradit na účet Města Nový Bydžov č. účtu /0100, VS 3111, vedený u Komerční banky, a. s., Hradec Králové, před podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, v termínu nejpozději do 3. října Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost Města Nový Bydžov uzavřít s fyzickou osobou (stranou budoucí kupující) na pozemek parc. č. 196/5 v kat. území Vysočany kupní smlouvu (s výhradou změny označení převáděného pozemku v návaznosti na rozdělení a nové zaměření po dokončení nebo v průběhu výstavby rodinného domu) ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy fyzická osoba (strana budoucí kupující) předloží Městu Nový Bydžov doklad o povolení užívání stavby rodinného domu a za předpokladu, že nebyla z dříve uhrazené dohodnuté kupní ceny hrazena žádná smluvní pokuta, a nebo že byla kupní cena doplacena na původní výši. doporučila - zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 398/19/2008 (č. materiálu: RM ) 5

6 1191/62/ Vyvěšení nabídky Města Nový Bydžov na uzavření Smluv o budoucích smlouvách kupních na odprodej pozemků parc. č. 196/5, parc. č. 196/10 a stp. č. 48, všechny v kat. území Vysočany, za podmínek schválených usnesením Rady města Nový Bydžov č. 1040/56/2008 ze dne 14. července 2008 a usnesením Rady města Nový Bydžov č. 1011/53/2008 ze dne 16. června 2008 s tím, že termín pro přijímání žádostí je do 28. února 2009 schválila - nové vyvěšení nabídky Města Nový Bydžov na uzavření Smluv o budoucích smlouvách kupních na odprodej pozemků parc. č. 196/5, parc. č. 196/10 a stp. č. 48, všechny v kat. území Vysočany (č. materiálu: RM ) 1192/62/ Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí mezi Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží čp. 390/42, Praha 2, IČ (převodce) a Městem Nový Bydžov (nabyvatel), na základě které převede Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží čp. 390/42, Praha 2, IČ , bezúplatně do majetku Města Nový Bydžov pozemky parc. č. 474/31 o výměře 1505 m 2 a parc. č. 474/32 o výměře 176 m 2, oba v kat. území Nový Bydžov doporučila - zastupitelstvu města schválit uzavření této smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí do majetku Města Nový Bydžov dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1193/62/ Záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 2571/1 o výměře 1998 m 2 v kat. území Nový Bydžov z vlastnictví České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží čp. 390/42, Praha 2, IČ , do majetku Města Nový Bydžov doporučila - zastupitelstvu města schválit záměr tohoto bezúplatného převodu do majetku Města Nový Bydžov dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 6

7 1194/62/ Záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 2571/2 o výměře 1643 m 2 v kat. území Nový Bydžov z vlastnictví České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží čp. 390/42, Praha 2, IČ , do majetku Města Nový Bydžov doporučila - zastupitelstvu města schválit záměr tohoto bezúplatného převodu do majetku Města Nový Bydžov dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1195/62/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží čp. 390/42, Praha 2 (strana z věcného břemene budoucí povinná) a Městem Nový Bydžov (strana z věcného břemene budoucí oprávněná), kdy věcné břemeno bude spočívat ve zřízení sjezdu, který zajistí přístup ke Sportovnímu a relaxačnímu centru Mikroregionu Novobydžovsko situovanému u zimního stadionu na části pozemku parc. č. 2571/1 v kat. území Nový Bydžov. Přesný rozsah věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem po dokončení stavby, který bude vyhotoven na náklady Města Nový Bydžov a Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 6 měsíců ode dne, kdy strana budoucí z věcného břemene oprávněná oznámí straně budoucí z věcného břemene povinné dokončení dané stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu minimálně ve výši 1.000,- Kč. schválila - uzavření této smlouvy dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 7

8 1196/62/ Bezúplatný převod pozemků parc. č. 337/5 o výměře 331 m 2 a parc. č. 348/7 o výměře 152 m 2, oba v kat. území Chudonice, z vlastnictví Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí čp. 1245/2, Hradec Králové, kdy správu těchto pozemků vykonává Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, se sídlem Kutnohorská čp. 59, Hradec Králové (strana darující) do majetku Města Nový Bydžov (strana obdarovaná) doporučila - zastupitelstvu města schválit tento bezúplatný převod do majetku Města Nový Bydžov dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1197/62/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží čp. 390/42, Praha 2, IČ (strana z věcného břemene budoucí povinná) a Městem Nový Bydžov (strana z věcného břemene budoucí oprávněná), kdy věcné břemeno bude spočívat v uložení kanalizační přípojky pod povrchem části pozemku parc. č. 2578/5 v kat. území Nový Bydžov. Přesný rozsah věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem po dokončení stavby, který bude vyhotoven na náklady Města Nový Bydžov a Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 6 měsíců ode dne, kdy strana budoucí z věcného břemene oprávněná oznámí straně budoucí z věcného břemene povinné dokončení dané stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu minimálně ve výši 1.000,- Kč. schválila - uzavření této smlouvy dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 8

9 1198/62/ Žádost fyzických osob o umožnění zřízení vjezdu na pozemek parc. č. 542/35 v kat. území Nový Bydžov, přes pozemek parc. č. 542/20 v kat. území Nový Bydžov (v souvislosti s výstavbou rodinného domu v ulici Stanislava Hudečka v Novém Bydžově) schválila - možnost zřízení vjezdu na pozemek parc. č. 542/35 v kat. území Nový Bydžov, přes pozemek parc. č. 542/20 v kat. území Nový Bydžov, za předpokladu splnění následujících podmínek: stavebník zajistí zpracování projektové dokumentace dle platných zákonů na stavební úpravu na vlastní náklady dopravně technické řešení bude schváleno generálním projektantem dokumentace stavebního řešení bude předložena Radě města Nový Bydžov ke schválení k případně odsouhlasenému záměru si stavebník zajistí vyjádření všech dotčených orgánů, organizací a správců sítí nebude-li stavba v kolizi s oprávněnými zájmy schvalovacích orgánů, zajistí stavebník zpracování oddělovacího geometrického plánu dle výměry uvedené v geometrickém plánu požádá stavebník o odkoupení uvedeného pozemku a jeho převod do osobního vlastnictví stavebník zajistí schválení stavby u příslušného stavebního úřadu realizaci stavby zajistí stavebník na vlastní náklady (č. materiálu: RM ) 9

10 1199/62/ Hodnotící komise pro posouzení a pro hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na úplatné provedení služeb na akci Města Nový Bydžov: Vypracování dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci ulice Metličanská v Novém Bydžově schválila - složení hodnotící komise pro posouzení a pro hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na úplatné provedení služeb na akci Města Nový Bydžov: Vypracování dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci ulice Metličanská v Novém Bydžově : členové komise: Ing. Pavel Louda Ing. Jan Rejthárek Antonín Vojta náhradníci členů komise: Mgr. Bohumil Orel Eva Bieliková Ing. Miloslav Mencl (č. materiálu: RM ) 1200/62/ Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole příspěvkové organizace Města Nový Bydžov Základní škola, Nový Bydžov, Karla IV. čp. 209, okres Hradec Králové vzala na vědomí - zprávu Ing. Dany Rudolfové, vedoucí Oddělení kontroly Městského úřadu Nový Bydžov, o výsledku provedené kontroly hospodaření za rok 2007 (č. materiálu: RM ) 1201/62/ Žádost Základní školy, Nový Bydžov, Karla IV. čp. 209, okres Hradec Králové, o změnu využití účelové dotace v rozpočtu na rok 2008 ve výši ,- Kč, a to jako přílož k projektu Rozvoj juda na Novobydžovsku schválila - změnu využití účelové dotace v rozpočtu Základní školy, Nový Bydžov, Karla IV. čp. 209 na rok 2008 ve výši ,- Kč na přílož k projektu Rozvoj juda na Novobydžovsku (původně přílož k dotacím získaným od společnosti ČEZ) (č. materiálu: RM ) 10

11 1202/62/ Vnitřní směrnice Města Nový Bydžov č. 38 Pravidla pro činnost škol zřizovaných městem Nový Bydžov schválila - aktualizované znění této vnitřní směrnice dle předloženého návrhu (změna způsobu výpočtu normativního rozpočtu) s účinností od 14. října 2008 (č. materiálu: RM ) 1203/62/ Normativní ukazatele rozpočtu škol zřizovaných Městem Nový Bydžov pro rok 2009 schválila - normativní ukazatele rozpočtu škol zřizovaných Městem Nový Bydžov pro rok 2009 dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1204/62/ Prázdninový provoz mateřských škol zřizovaných Městem Nový Bydžov vzala na vědomí - zprávu o prázdninovém provozu mateřských škol zřizovaných Městem Nový Bydžov v roce 2008 uložila - Ing. Antonínu Maršíkovi, vedoucímu Odboru školství Městského úřadu Nový Bydžov: uveřejnit článek o této problematice v příštím čísle Novobydžovského zpravodaje projednat na zasedání Vzdělávací komise Rady města Nový Bydžov možnosti a alternativy zajištění prázdninového provozu mateřských škol zřizovaných Městem Nový Bydžov v roce 2009 (například prostřednictvím Domu dětí a mládeže při Základní škole, Nový Bydžov, Karla IV. čp. 209, okres Hradec Králové) (č. materiálu: RM ) 11

12 1205/62/ Přehled výše úplaty za vzdělávání a školské služby škol zřizovaných Městem Nový Bydžov pro školní rok 2008/2009 vzala na vědomí - Přehled výše úplaty za vzdělávání a školské služby škol zřizovaných Městem Nový Bydžov pro školní rok 2008/2009 zpracovaný Odborem školství Městského úřadu Nový Bydžov (č. materiálu: RM ) 1206/62/ Vnitřní směrnice Města Nový Bydžov č. 41 Užívání znaku a vlajky města Nový Bydžov schválila - aktualizované znění této vnitřní směrnice dle předloženého návrhu (převedení kompetence udělení souhlasu s užitím znaku města Nový Bydžov na starostu a místostarostu města Nový Bydžov) s účinností od 14. října 2008 (č. materiálu: RM ) 1207/62/ Užívání znaku města Nový Bydžov pověřila - starostu Ing. Pavla Loudu a místostarostu Mgr. Bohumila Orla schvalováním užívání znaku města Nový Bydžov (č. materiálu: RM ) 12

13 1208/62/ Žádost fyzické osoby o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Nový Bydžov pro rok 2008 ve výši ,- Kč na zimní přípravu na turnaje v JUDU, BOXU a VALE TUDO schválila - poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Nový Bydžov ve výši ,- Kč - na zimní přípravu na turnaje v ultimátních zápasech bez pravidel (č. materiálu: RM ) 1209/62/ Zápis z jednání Sportovní komise Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. září 2008 vzala na vědomí - tento zápis (č. materiálu: RM ) 1210/62/ Zápis z jednání Kulturní komise Rady města Nový Bydžov konaného dne 17. září 2008 vzala na vědomí - tento zápis a doplňující informace Mgr. Stanislavy Tláskalové, předsedkyně Kulturní komise Rady města Nový Bydžov (č. materiálu: RM ) 13

14 1211/62/ Grantový systém Města Nový Bydžov vzala na vědomí - doporučení Organizačně-správního odboru Městského úřadu Nový Bydžov na provedení změn v grantovém systému Města Nový Bydžov, včetně předloženého návrhu vzala na vědomí - přehled akcí a návštěvnosti v Kulturním klubu MEKKA Nový Bydžov - za rok 2008, zpracovaný Petrem Krulišem, vedoucím Kulturního klubu MEKKA Nový Bydžov a Jiráskova divadla Nový Bydžov (č. materiálu: RM ) 1212/62/ Dopis Stavební firmy STASIS, se sídlem Selicharova čp. 1287, Hradec Králové, týkající se nabídky spolupráce v oblasti zaměstnávání Romů vzala na vědomí - vyjádření Ing. Daniely Luskové, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nový Bydžov, k této nabídce uložila - Ing. Daniele Luskové, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nový Bydžov, vypracovat písemnou odpověď na dopis Stavební firmy STASIS v souladu s předloženým vyjádřením (č. materiálu: RM ) 1213/62/ Zápis z jednání Zdravotní a sociální komise Rady města Nový Bydžov konaného dne 8. října 2008 vzala na vědomí - tento zápis (č. materiálu: RM ) 14

15 1214/62/ Pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou DUHA, se sídlem Julia Fučíka čp. 873, Nový Bydžov (byt č. 403 v 5. nadzemním podlaží, o velikosti 1+1) schválila - pronájem tohoto bytu na základě doporoučení Zdravotní a sociální komise Rady města Nový Bydžov a se souhlasem Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nový Bydžov (č. materiálu: RM ) 1215/62/ Pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou DUHA, se sídlem Julia Fučíka čp. 873, Nový Bydžov (byt č. 308 ve 4. nadzemním podlaží, o velikosti 1+1) schválila - pronájem tohoto bytu na základě doporučení Zdravotní a sociální komise Rady města Nový Bydžov a se souhlasem Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nový Bydžov (č. materiálu: RM ) 1216/62/ Složení Zdravotní a sociální komise Rady města Nový Bydžov s účinností od 15. října 2008 schválila - změnu ve složení Zdravotní a sociální komise Rady města Nový Bydžov dle předloženého návrhu (v souladu se změnou Organizační struktury Městského úřadu Nový Bydžov): zrušení členství: Dagmar Hladíkové jmenování nového člena: Petra Klozová (č. materiálu: RM ) 15

16 1217/62/ Projekty podpořené SPL Společná Cidlina vzala na vědomí - informaci Ing. Marcely Česákové, tajemníka Městského úřadu Nový Bydžov, o projektech podpořených v rámci 1. výzvy SPL Společná Cidlina (č. materiálu: RM ) 1218/62/ Úprava cen za kopírování a poskytování informací - s účinností od 14. října 2008 schválila - úpravu cen za kopírování a poskytování informací dle předloženého návrhu z důvodu zvýšených nákladů a z důvodu zrušení 50 haléřových mincí (č. materiálu: RM ) 1219/62/ Reportáže pro internetovou televizi schválila - uzavření smlouvy na tvorbu reportáží pro internetovou televizi, a to zkušebně do konce roku 2008 dle předloženého návrhu (č. materiálu: RM ) 1220/62/ Odpadové hospodářství měst Královéhradeckého kraje vzala na vědomí - prezentaci Ing. Marcely Česákové, tajemníka Městského úřadu Nový Bydžov, k odpadovému hospodářství 13 měst Královéhradeckého kraje (č. materiálu: RM ) 16

17 1221/62/ Projekt Vytvoření mezinárodní sítě partnerských regionů schválila - přípravu projektu Vytvoření mezinárodní sítě partnerských regionů na základě informací Ing. Marcely Česákové, tajemníka Městského úřadu Nový Bydžov schválila - podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Vytvoření mezinárodní sítě partnerských regionů (č. materiálu: RM ) Ing. Pavel Louda starosta Mgr. Bohumil Orel místostarosta Usnesení vyhotoveno dne: 16. října

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 58. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 18. 8. 2008 od 14:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 32. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 29. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání: z 97. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 28. ledna 2010 od 12:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 84. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 16. 1. 2006 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Bc. Omastová, Hruška. Omluven: PaedDr. Štoček, Navrátil, Fišera. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Bc. Omastová, Hruška. Omluven: PaedDr. Štoček, Navrátil, Fišera. Rada po projednání: z 78. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 2. 11. 2005 od 14:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Bc. Omastová, Hruška Omluven: PaedDr. Štoček,

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Hruška Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, ing. Louda ing.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Bc. Omastová. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Bc. Omastová. Rada po projednání: z 96. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 11. ledna 2010 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 81. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 26. června 2009 od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček (přišel později)

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček (přišel později) z 69. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 26. ledna 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 03.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 29. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 1. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek přišel později, PaedDr. Štoček

Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek přišel později, PaedDr. Štoček z 5. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 12. 2006 od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Přítomni: Ing. Louda, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 50. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 19. 5. 2008 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek,

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Navrátil. Omluveni: Hruška, Fišera. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Navrátil. Omluveni: Hruška, Fišera. Rada po projednání: z 88. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 27. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Navrátil Omluveni:

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Ing.

Více

U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 23.9.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 23.9.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 23.9.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Šprinc, Výprachtický

Více

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo po projednání:

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo po projednání: U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov a valné hromady TEHOM a.s. konaných dne 4.4.2001 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni:Havlík, Hons, Hruška, Jurička,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2781/18 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2781/18 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Příloha č. 1 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009

Příloha č. 1 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Příloha č. 1 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ 1. poz.p.č. 834/34 o výměře 225m 2 ostatní plocha kat.území

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Rada po projednání: z 94. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 7. prosince 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-049-020-15 ze dne 14.12.2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - umístění plynárenského zařízení - STL plynovodní přípojka, mezi městskou částí Praha

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 67. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. prosince 2008 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr.

Více

z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 8. 6. 2005 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Deml, Fišera, Hruška, Jirsák, Košátko (odešel

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: / u (1) vlastník Město Poděbrady, se sídlem Jiřího náměstí 20/1, 29031, Poděbrady I, IČ: 00239640 zastoupené: PhDr. Langr Ladislav,

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 42. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 25. 2. 2008 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 53. zasedání Rady města Nový Bydžov a z valné hromady společnosti TEHOM, a. s., Nový Bydžov konaných dne 16. 6. 2008 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek (odešel dříve), PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek (odešel dříve), PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání: z 98. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 8. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 36/2012 konaného dne 19. 11. 2012

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček ze 78. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 25. května 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr.

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

mezi těmito smluvními stranami:

mezi těmito smluvními stranami: DAROVACÍ SMLOUVA č.j. OLP/1186/2014 reg. č.: uzavřená podle 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami: Liberecký

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Česká republika Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČ: 60498021 zastoupená Mgr. Miloslavem Koudelným,

Více

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Usnesení. 4 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 16.11.2010

Usnesení. 4 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 16.11.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 16.11.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4 Schválení

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k

Více

4. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12063533

4. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12063533 čj. MCH 2496/2013 spisová značka 2490/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 75. zasedání dne 22. května 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 5 / 1 3 program

Více

Statutární město Karlovy Vary. Bytové družstvo Stará Role č. 2 [ ] SMLOUVA O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH DAROVACÍCH DOHODA O NAROVNÁNÍ. bytová jednotka č.

Statutární město Karlovy Vary. Bytové družstvo Stará Role č. 2 [ ] SMLOUVA O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH DAROVACÍCH DOHODA O NAROVNÁNÍ. bytová jednotka č. Statutární město Karlovy Vary Bytové družstvo Stará Role č. 2 [ ] SMLOUVA O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH DAROVACÍCH DOHODA O NAROVNÁNÍ bytová jednotka č. [ ] B U R E Š M A G L I A A D V O K Á T I sídlo: Bělehradská

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Výkup nemovitostí - areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. Majetkoprávní operace

Více

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 31. 5. 2004 od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

RO 92. VÝTAH z USNESENÍ z 92. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 92. VÝTAH z USNESENÍ z 92. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 92. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Pavel Lokaj, p. Košáková, Mgr. Lubomír Bardaševský,

Více

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava MMOPP00GGO5L SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI Č.: uzavřená na základě ust. 1785 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. ze dne 12. 4. 2011. č. 09/11

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. ze dne 12. 4. 2011. č. 09/11 Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina ze dne 12. 4. 2011 č. 09/11 Čl. 1 Vymezení působnosti (1) Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Příloha č. 1 usnesení z zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č.3409 o výměře 12m 2 kat.území Stříbro není

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Smlouvu o budoucí kupní smlouvě

Smlouvu o budoucí kupní smlouvě Smluvní strany Stanislav Kříž, narozen dne 00.00. 000, RČ 000000/0000 trvale bytem Nymburk, Dlouhá třída 91/23, PSČ 288 02 na straně jedné (dále jen jako budoucí prodávající ) a Město Milovice, IČ: 002

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi Dnešního dne byla uzavřena mezi M Ě S T E M SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČO 268321, DIČ CZ 00268321 se sídlem nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupeným starostou Mgr. Janem Tourkem jako prodávajícím

Více

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Rozporka Luboš,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT Město Česká Lípa se sídlem Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, PSČ: 470 36 IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Omluveni: Fišera, Hruška, Jirsák, Košátko, ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011 Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011 Usnesení 09/01/11R: RM vyhlašuje záměr pronájmu pozemků p.č. 499 orná půda o výměře 1774 m2, p.č. 500 ost. plocha o výměře 534

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY č. 22/2009 ze dne 26. října 2009

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY č. 22/2009 ze dne 26. října 2009 Zastupitelstvo města Slatiňany: USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY č. 22/2009 ze dne 26. října 2009 246/22/2009/ZMS schválilo program 22. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. března 2010 usnesením č. 2010/3630 program 71. schůze rady města, konané dne 01.03.2010. usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 5180/2013 spisová značka 5178/2013/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 89. zasedání dne 20. listopadu 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně RM 1/89/13 program

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Vyřazení předmětu z majetku města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Vyřazení předmětu z majetku města Chropyně čj. MCH 5174/2012 spisová značka 5172/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 62. zasedání dne 21. listopadu 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 6 2 / 1

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Spis. zn.: 5078/2010 č. j.: 5086/2010 USNESENÍ z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin.

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 14/2014 konané dne 12. května 2014 Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Mgr. František Bodlák, p. Tomáš Janák, PaedDr. Luboš Rýdlo, Ing. Jaroslav Ryneš

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Hruška, Fišera, Bc. Omastová, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Hruška, Fišera, Bc. Omastová, Navrátil z 69. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 11. 7. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Hruška, Fišera, Bc. Omastová,

Více

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 03/2016 konaného dne 18.01. 2016 od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, místostarostka Radek Pelc, člen rady

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 44. schůze Rady města Karviné konané dne 02.10.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1964 Schválení

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek (přišel později), MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr.

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek (přišel později), MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. ze 73. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 23. března 2009 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek (přišel

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více