Marie Hofmannová a Jarmila Novotná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marie Hofmannová a Jarmila Novotná"

Transkript

1 Marie Hofmannová a Jarmila Novotná ŠASTNÁ ÍSLA ÚVOD Následující vyuovací hodina je souástí projektu LOSSTT-IN-MATH pilotovaného v rámci kurzu CLIL (Content and Language Integrating Learning, tzn. výuka nejazykového pedmtu v cizím jazyce) na Pedagogické fakult Univerzity Karlovy v Praze (Novotná, Hofmannová, 2000). Tento dvousemestrový pregraduální kurz pro studenty uitelství je uren pro posluchae tetího roníku. Jde o seminá s asovou dotací 90 minut týdn. Má formu dílny s mnoha rznými aktivitami. Kurz vedou dv vyuující. Jedna z nich je odbornicí na didaktiku matematiky, druhá na didaktiku anglického jazyka. Seminá CLIL v prbhu pilotáže experiment projektu LOSSTT-IN-MATH navštvovalo patnáct student. Kurz pvodn vznikl se zámrem vzdlávat budoucí uitele matematiky a anglického jazyka. Je veden v anglickém jazyce. Ovšem kurz nakonec navštvují i budoucí uitelé jiných nematematických pedmt i jiných cizích jazyk než anglického. Tento fakt obohacuje kurz o vícejazynou perspektivu. V kurzu propojujeme didaktickou teorii s vyuovací praxí. Studenti zpoátku pozorují vyuovací hodiny, postupn se seznamují se slovní zásobou vlastní danému pedmtu a se znalostmi a dovednostmi specifickými pro CLIL. Poté následuje simulace výuky formou vrstevnického vyuování za použití nejrznjších materiál a pomcek (napíklad uebnic, materiál vyrobených vlastními silami). Na závr kurzu probíhá vyuovací modul v reálných školních podmínkách. Co se obsahu týe, kurz zahrnuje látku matematiky pro základní i stední školy. Vychází nejen z matematiky vyuované na eských státních školách, ale i z vybraných prvk dvojjazyného experimentu, který probíhal na vybraných stedních školách. Z hlediska jazyka je cílem metody CLIL umožnit žákm a studentm více kontaktm s cizím jazykem. CLIL poskytuje žákm všech vkových kategorií pirozené situace pro rozvoj jazyka, které jsou postaveny na jiných formách uení. Pro úely pilotáže LOSSTT-IN-MATH byly vybrány takové vyuovací jednotky, které se nám jevily jako kompatibilní s obsahem našeho kurzu. Aktivita Šastná ísla byla souástí sady úloh navržených Western Australian Mathematical Association a byla následn upravena pro zkoumání v matematice tak, aby kombinovala výuku matematiky a cizího jazyka. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická Fakulta, eška Republika. 1

2 Hlavní pilotáž Marie Hofmannová a Jarmila Novotná PVODNÍ TEXT Zvolte si íslo. Každou jeho íslici umocnte na druhou a získané druhé mocniny sette. Tím vytvoíte druhé íslo posloupnosti. Umocnte na druhou íslice druhého ísla a sette získané druhé mocniny. Tím vytvoíte tetí íslo posloupnosti. Stejn postupujte dál. Jestliže v posloupnosti získáte íslo 1, nazveme pvodní zvolené íslo šastné. V opaném pípad hovoíme o nešastném ísle. 1. Rozvíjené matematické oblasti Aritmetika a použití algoritm 2. Cíle Pro vyuující na VŠ: usnadnní studentm uitelství pechod od teorie k praxi zajištní, aby studenti uitelství vytvoili pípravu hodiny postavenou na konkrétní úloze vybrané z uebnice matematiky poskytování pokyn a zptné vazby Pro studenty uitelství: zkoumání strategií ešení/uení vypracování pípravy na hodinu tvorba vlastních materiál pro výuku simulace výukové jednotky formou vrstevnického vyuování výuka ve tíd Pro žáky 2. stupn ZŠ a nižších gymnázií: setkání s výukou matematického obsahu v anglitin zlepšení ešení úloh díky objevení pravidelností procviení sítání a násobení pirozených ísel 3. Popis aktivity Výukové aktivity byly rozvrženy do 5 etap, tedy do 5 týdn. Etapy 1, 2, 3 a 5 probhly v rámci semináe CLIL (45-ti minutové jednotky), etapa 4 na stední škole (45-ti minutová vyuovací hodina). Etapa 1: Studenti uitelství Vyeší úlohu a porovnají rzné postupy ešení. Prodiskutují, jaké znalosti a dovednosti jsou poteba pro rzné postupy ešení (z pohledu žáka jak v matematice, tak v anglitin jako cizím jazyce). 2

3 Domácí úkol pro etapu 2: studenti uitelství vypracují první verzi pípravy na hodinu (pro simulaci výukové jednotky). Etapa 2: Studenti uitelství Oduí jednu ást podle pípravy na hodinu (simulace výukové jednotky). Provedou analýzu této simulované výuky. Navrhnou zmny a vyberou nejlepší nápady, které použijí v konené verzi pípravy na hodinu. Domácí úkol pro etapu 3: skupinová práce skupina 1 vypracuje konenou verzi pípravy na hodinu, skupiny 2 a 3 pipraví potebné výukové materiály a pomcky. Etapa 3: Vedoucí semináe Zkontrolují a se studenty projdou konenou verzi pípravy na hodinu, výukové materiály a pomcky. Spolen se studenty uitelství vyberou dva studenty, kteí hodinu oduí ve škole. Etapa 4: Na stední škole Vybraní dva studenti oduí 45-ti minutovou vyuovací hodinu. Ostatní studenti uitelství a vedoucí semináe výuku pozorují, dlají se poznámky a poizují videozáznam hodiny. Po vyuovací hodin: Studentm je poskytnuta okamžitá zptná vazba od žák (zhruba 5 minut). Spolen s ostatními studenty uitelství a vedoucími semináe diskutují o prbhu hodiny (zhruba 10 minut). Etapa 5: Vedoucí semináe a studenti uitelství Sledují videozáznam. Vyjadují se k vyuovacímu experimentu. Vedoucí semináe Zhodnotí studenty, kteí vyuovali. Pro toto hodnocení využijí materiály, které jsou používány pro hodnocení student uitelství na souvislé oborové praxi. 4. Zadání a) Zadání pro studenty uitelství Jaké pedchozí znalosti jsou poteba pro ešení úlohy? Jaké rzné situace mohou nastat, jestliže volíte rzná vstupní ísla pro posloupnost? Kolik rzných typ posloupností mžete získat? Hledejte zpsoby, kterými mžete využít posloupnosti, které jste už vytvoili, pro dokonení dalších posloupností. Pokuste se znázornit graficky, jak spolu ísla souvisí. 3

4 Mžete pedpovdt, zda íslo bude šastné/nešastné? Jakou vlastnost mají ísla, která vytvoí posloupnosti, lišící se jen v prvním íslu? Vyzkoušejte situaci pro nkolik tí- a tyciferných ísel. V jakém pomru je poet šastných a poet nešastných ísel mezi ísly 1 až 50? Je šastným íslem astji liché nebo sudé íslo? Zkoumejte situaci, kdy místo druhých mocnin budete používat tetí mocniny íslic. Uvažujte zadanou matematickou úlohu z pohledu uitele. Diskutujte o první a tetí otázce. Jak nejlépe byste organizovali skupinovou práci? Co dalšího by ml podle vašeho názoru uitel íci? Jaký je pomr mezi prací žák a uitele? Jaké je optimální asové rozvržení této aktivity? Uvete promnné. Uvažujte organizaní stránku z pohledu žáka, tj. systematinost, pomr ústní/písemná práce, rozdlení úloh. Matematika vyuovaná v cizím jazyce: Peložte písemn zadání. b) Pro žáky 2. stupn ZŠ a nižších gymnázií (prezentace kontextu) Shromáždte ísla, která lenové vaší rodiny a pátelé považují za šastná, vetn dvod, které pro to uvádjí. Výsledek našeho zkoumání ukazuje, že rzní lidé považují za šastná rzná ísla. íslo, které je šastné pro jednoho, mže být nešastné pro jiného. To by se však v matematice nemlo stát. Proto definujme šastné íslo takto: Zvolte si íslo. Každou jeho íslici umocnte na druhou a získané druhé mocniny sette. Tím vytvoíte druhé íslo posloupnosti. Umocnte na druhou íslice druhého ísla a sette získané druhé mocniny. Tím vytvoíte tetí íslo posloupnosti. Stejn postupujte dál. Jestliže v posloupnosti získáte íslo 1, nazveme pvodní zvolené íslo šastné. V opaném pípad hovoíme o nešastném ísle. Najdte všechna šastná ísla od 1 do Pilotáž a) V univerzitním kurzu A priori analýza textu Diskuse rzných matematických ešení. Pedpovídání metodologických problém. 4

5 Píprava hodiny [tato etapa byla zachycena na videokameru jednou z vedoucích kurzu] Vedoucí kurzu a jeho úastníci v eštin diskutují, jak nejlépe pipravit simulovanou výukovou jednotku. Rozdlí si role a vytvoí pracovní verzi pípravy na hodinu. Simulace výukové jednotky v anglitin: Dva studenti uitelství oduí jednu ást navrhované pípravy na hodinu, ostatní hrají role žák. Jedna z vyuujících kurzu dlá na tabuli poznámky, které slouží jako základ pro následnou diskusi. Fotografie 1. Vrstevnické vyuování Vedoucí kurzu a jeho úastníci na základ poznámek na tabuli anglicky analyzují simulaci výuky. Navrhují nápady na zlepšení pro výuku v reálné hodin matematiky. Cíle výukové hodiny jsou stanoveny pro oblast matematiky i anglického jazyka. Matematika strategie ešení. Anglitina jako cizí jazyk jazyk matematiky. Studenti uitelství se rozdlí do skupin a rozhodnou, kdo vypracuje konenou verzi pípravy na hodinu a kdo pipraví potebné materiály (nap. obrázky, slovníek pojm). Proberou, jaké pomcky budou poteba. b) Ve tíd Kladno, nižší stupe osmiletého gymnázia, volitelná hodina, 8 žák, vk 15 let, uitelka matematiky, dv studentky uitelství, 45 minut. Výuka pipravené hodiny [jedna z vedoucích kurzu poídila videozáznam této etapy] Sborovna: Kontrola pípravy na hodinu, materiál, pomcek. 5

6 Fotografie 2. Ve sborovn Prbh výuky: o Úvod: Vyuující anglicky motivuje žáky: štstí vs. smla. o Vyuující využívá pipravených šest obrázk: navozuje situaci, pi níž žáci popisují obrázky a odpovídají na otázky uitele. Fotografie 3. Použití obrázk o Další návrhy od žák, netýkají se již jen obrázk, vyuující píše na tabuli: šastná/nešastná ísla. o Vyuující pedkládá problém: Je její datum narození šastné nebo nešastné íslo? o Porozumní mluvenému slovu v anglitin: Vyuující vypráví pohádku o království šastných ísel. 6

7 Fotografie 4. Vyprávní o Vyuující uvádí jednoduchou matematickou terminologii v anglitin. o Pedstavení postupu (viz fotografie 5) Fotografie 5. Pecházíme do matematiky (Píklad: ) o ízené procviování: Žáci a vyuující píšou na tabuli. (Podobný píklad: únor, tedy 2. msíc, je to šastné nebo nešastné íslo?) o Volné procviování: Žáci samostatn poítají ve svých sešitech. Úloha: Jsou ísla z kroku ti (z motivaní fáze) šastná nebo nešastná? Zptná vazba: dva žáci píší na tabuli. o Další procviování: samostatná práce. Vyuující nastoluje následující problém: Je vaše datum narození šastné nebo nešastné íslo? o Zopakování slovní zásoby v anglitin: msíce. Další zkoumání spojené s matematickým tématem: Je msíc narození žák šastné nebo nešastné íslo? Vyuující získává zptnou vazbu: Jednotliví žáci pedstupují ped tídu, píší na tabuli a informují tídu. o Vyuující shrnuje se žáky výuku s použitím tabulky ísel na tabuli. 7

8 Fotografie 6. Tabulka pro shrnutí výsledk o Vyuující ukonuje hodinu. c) V seminái A posteriori analýza úvahy o vyuovací hodin [jedna z vedoucích kurzu poídila videozáznam i této etapy] Diskuse byla zahájena v anglitin a byla pomrn volná. V diskusi se objevily následující body: analýza vyuovací hodiny komentáe kritické pipomínky návrhy alternativních postup. V prbhu diskuse došlo k spontánnímu pechodu do eského jazyka, protože všem zúastným pipadalo jednodušší hovoit o svých pocitech z vyuovací hodiny v mateském jazyce. Závrem bylo eeno, že tento experiment byl velmi úspšný. Nato v samém závru navrhla jedna studentka, že stejné materiály a pípravu na hodinu použije pi výuce v jiném cizím jazyce španlštin na jiné stední škole. Její výuka byla pozdji také nahrána na video, v tomto pípad jiným úastníkem tohoto semináe. 6. Poznámky závrem Porovnání obou poízených videozáznam pomohlo, aby si studenti uitelství uvdomili následující skutenosti: Velkou roli pi výuce hraje osobnost uitele, protože se mže stát, že se vyuovací hodina vycházející ze stejné pípravy a materiál díky rzným výukovým stylm vyvine zcela odlišn. Týmové vyuování skýtá výhody nejen pro uitele, ale i žáky. Výuka vedená v cizím jazyce nepedstavovala pro žáky žádnou pekážku. 8

9 DOPORUENÁ LITERATURA Šastná ísla Bastow, B. et al. 40 Mathematical Investigations. The Mathematical Association of Western Australia. Novotná, J., Kubínová, M. & Sýkora, V. (1998). Matematika s Betkou 3. Praha: Scientia. Novotná, J. (2000). Objevujeme v matematice. Pracovní dílna. In: Dva dny s didaktikou matematiky Praha: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta, p Novotná, J. & Hofmannová, M. (2000). CLIL and Mathematics Education. In: Rogerson, Alan. Mathematics for Living. The Mathematics Education Into the 21st Century Project. Amman, p Pavesi, M., Bertocchi, D., Hofmannová, M. & Kazianka, M., on behalf of TIE-CLIL project (2001). Insegnare in una lingua straniera. General editor: Langé, G. Milan. Druhá pilotáž Jaroslava Brincková, Pavel Klenovan * a Iveta Dzúriková Aritmetica ed applicazione di algoritmi per alunni di anni 1. Rozvíjené matematické znalosti Aritmetika a použití algoritm pro vk let 2. Popis aktivity Zvolte si íslo. Každou jeho íslici umocnte na druhou a získané druhé mocniny sette. Tím vytvoíte druhé íslo posloupnosti. Umocnte na druhou íslice druhého ísla a sette získané druhé mocniny. Tím vytvoíte tetí íslo posloupnosti. Stejn postupujte dál. Jestliže v posloupnosti získáte íslo 1, nazveme pvodní zvolené íslo šastné. V opaném pípad hovoíme o nešastném ísle. Rozlište pojem být šastný a mít štstí. Zkoumejte ísla v diskusním klubu s pomocí Internetu. 3. Cíle Pro vyuující na VŠ usnadnit studentm uitelství pechod od teorie k praxi poskytovat pokyny a zptnou vazbu Pro studenty uitelství Matematika: ešení úloh, matematické postupy založené na zkoumání, zobecování. Metodologie: Použití zkoumání v matematice, vypracování pípravy na hodinu, simulace výukové jednotky (peer teaching), výuka ve tíd. * Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská Republika. 8. roné evanjelické gymnázium, Banská Bystrica, Slovenská Republika. 9

10 Pro žáky 2. stupn ZŠ a nižších gymnázií Šastná ísla Zkoumání ísel uspoádaných podle daného pravidla. Zefektivnní ešení úloh pomocí objevení pravidelností. Procviení sítání a násobení pirozených ísel. Zkoumání ísel v diskusním klubu s podporou Internetu [www.pdf.umb.sk/moodle course/view.php?d=132]. 4. Zadání Viz 5 v první pilotáži V zadání pro studenty uitelství byly doplnny tyto úkoly: Vysvtlete poadí krok pi ešení úloh uvedené ve schématu na následující stran. Rozlište pojmy být šastný a mít štstí. Zkoumejte ísla v diskusním klubu s podporou Internetu: [www.pdf.umb.sk/moodle] Otázka (problém) ešení úlohy Výsledek Neúspch Situace Rozbor Hypotéza Dkaz Matematická vta Odmítnutí Testování Bez objevu Neúspch Promnné situace Rozbor ást A ást B 5. Pilotáž a) V univerzitním kurzu Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Pedagogická Fakulta, Kurz didaktiky matematiky, Matematiky vyuovaná v anglitin jako cizím jazyku. 19 student uitelství, vk let, 3 vysokoškolští pedagogové, týmová výuka. Rozvrh: Jedna vyuovací hodina 45 minut, 5 po sob následujících týdn. A priori analýza textu Diskuse možných matematických ešení. Píprava hodiny [nahráno na video]. 10

11 Diskuse ve slovenštin [L1]: píprava simulované výuky. Pidlení rolí, píprava prvního návrhu plánu hodiny. Simulace výukové jednotky v anglitin [L2]: Hodinu s tématem Mé šastné íslo realizoval uitel anglitiny na nižším gymnáziu osmiletého gymnázia. Studenti analyzovali video nahrávku; soustedili se hlavn na komunikaci o matematice vedenou v anglitin. 2 studenti uí, ostatní mají role žák, jeden z vedoucích kurzu dlá na tabuli poznámky. Analýza simulované hodiny [L2] s využitím poznámek na tabuli. Komentáe a doporuení pro reálnou hodinu ve tíd apod. Stanovení dvojího cíle hodiny: Matematika ešitelské strategie, anglitina jako cizí jazyk komunikace v matematice. Píprava plánu hodiny fáze [L2]. b) Ve tíd Banská Bystrica, Evangelické osmileté gymnázium, nižší gymnázium, nepovinná hodina, 28 žák ve vku let, tídní uitel, jeden z vedoucích kurzu na VŠ, 45 minut. Výuka pipravené hodiny [nahráno na video] Sborovna: Kontrola pípravy na hodinu, materiál a pomcek. Tída: o Úvod Vyuující motivuje žáky [L2]: štstí vs. smla. o Vizuální pomcky šest obrázk: popis, vyuující se snaží získat odpovdi od žák. o Další data od žák. Netýkají se obrázk, vyuující píše na tabuli šastná/nešastná ísla. o Vyuující pedkládá problém: je její datum narození šastné nebo nešastné íslo? o Porozumní mluvenému slovu: uitel vypráví pohádku o království šastných ísel. o Vyuující zavádí jednoduchou matematickou terminologii [L2+L3]. o Pedstavení postupu o ízené vyuování: žáci + vyuující na tabuli. Podobný píklad: únor, tj. 2. msíc, šastný nebo nešastný? o Volné procviování: Žáci individuální písemná aktivita. Úloha: Jsou ísla získaná v kroku 3 šastná nebo nešastná? Zptná vazba: 2 žáci na tabuli. o Další procviování: individuáln. Úloha: Datum narození žák šastné nebo nešastné íslo? o Kontrola slovní zásoby [L2]: msíce. Další zkoumání: Msíce narození žák šastné nebo nešastné íslo? Zptná vazba: jednotliví žáci na tabuli, informace pro tídu. 11

12 o Shrnutí: odhalení pravidla pomocí tabulky ísel napsané na tabuli. o Být šastný v anglitin má dv vyjádení: to be lucky a to be happy. o Dobrovolná aktivita: Zkoumejte ísla v diskusním klubu s podporou Internetu: o Závr hodiny. c) V univerzitním kurzu A posteriori analýza úvahy o vyuovací hodin [nahráno na video] Volná diskuse [L2]: analýza hodiny, komentáe, kritické poznámky, doporuení pro úpravy. Volná diskuse [L1]: studenti uitelství vyjadují své pocity z vyuovací hodiny. DOPORUENÁ LITERATURA Brincková, J. (2002). 60 alebo hry s íslami. In: Sborník píspvk z mezinárodní konference na téma: 60 = ?, ást 1. FP TUL Liberec 2002, p , ISBN X. Kopka, J. (2004). Výskumný pístup v matematice. Ústí n. Labem: Acta Universitas Purkyniane. Novotná, J., Kubínová, M. & Sýkora, V. (1998): Matematika s Betkou 3. Praha: Scientia. Tetí pilotáž (Univerzita Parma, Itálie) Lucia Doretti Aktivitu koordinovaly Daniela Medici a Maria Gabriella Rinaldi - Università di Parma, v rámci SSIS (instituce pro pípravu stedoškolských uitel v Itálii) bhem hodin vnovaných Teorii didaktických situací ; byla jí vnována ti setkání: První setkání (dv hodiny): Prezentace problémové situace studentm uitelství a následná analýza úlohy a nalezení ešitelských strategií ve skupinách. Diskuse o návrzích. Úkol pro další setkání: individuální provedení a priori analýzy s ohledem na experimenty ve tíd. Druhé setkání (jedna hodina): Diskuse o návrzích vycházejících z a priori analýzy a identifikace tíd pro experiment. Tetí setkání (jedna hodina): pedstavení experiment a diskuse. Poznámky a komentáe Pro žáky ve tíd Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Università di Siena, Itálie. 12

13 Byla to zkušenost, která jim umožnila podívat se na pirozená ísla jinak, jako na objekty s vlastnostmi, které je teba odhalit, a se zákonitostmi, které je teba studovat. Aktivita, která byla zadána jako hra a výzva, umožnila žákm, aby do ní byli pi práci v malých skupinách pímo zapojeni a kladli zajímavé návrhy pro urychlení hledání šastných ísel. To, že žáci vnímali situaci, je povzbudilo k hledání tí- a tyciferných šastných ísel a vzbudilo jejich zvdavost získat pravidlo pro nalezení šastných ísel, které podle jejich pestav musí urit existovat. Byli znan rozarováni, když zjistili, že v matematice takové pravidlo známo není, zatímco oni oekávali, že jim ho vyuující v jistém okamžiku prozradí. Žáci byli vedeni k tomu, aby o aktivit pemýšleli, což má význam hlavn v tom, že získali autonomn, v diskusích a výmnách poznatk, nové objevy a smysluplné reakce na vlastnosti ísel, a to i v pípad, že nemají k dispozici doporuený postup. Skoro všichni žáci, vetn tch, které lze oznait za mén motivované, se do aktivity zapojili, i když nkteí z nich byli na rozpacích, pokud se týká užitenosti této práce, protože se nenauili žádné nové pravidlo pro poítání. Pro studenty uitelství Byla to možnost uvdomit si, že objevování více vlastností pirozených ísel není jen zajímavost, zábava a hra, ale také první krok k matematice jako hledání a objevování. Studenti uitelství, kteí stáli ped úkolem nalezení šastných ísel, zažívali stejné zkušenosti jako jejich žáci: postaveni ped nový úkol, potebují zkoumat jeho matematické aspekty a hledat vhodné strategie. Zjistili, jak je tato etapa užitená pro navržení a realizaci aktivity ve tíd. Plánování práce ve tíd nejprve individuáln a pak ve spolené diskusi umožnilo všem zúastnným zapojit se do pípravy a významn pomohlo tm, kteí realizovali aktivitu ve tíd, jak se ukázalo v a posteriori analýze. Když vyprávli, co se dlo ve tíd, experimentátoi zdrazovali dležitost a obtíže spojené s první fází, v níž žáci mli porozumt a správn použít definici šastného ísla. Celkov považovali zkušenost za zajímavou píležitost pro vyzkoušení, jak a-didaktická situace získává zájem žák a stimuluje jejich zvídavost, a tím vytváí ve tíd podmínky nutné k rozvíjení zajímavé matematické aktivity. Pro vyuující na VŠ Aktivita patí do oblasti Teorie didaktických situací ; je píkladem a-didaktické situace. Vyuující na VŠ ji považovali za zajímavou. Zdá se, že díky spolupráci a kolektivní diskusi se zapojili úpln všichni, protože nikdo, ani vyuující na VŠ, neml návod nebo ešení. Padlo mnoho poznámek a vše probíhalo ve velmi konstruktivní atmosfée. 13

14 Závrené shrnutí Marie Hofmannová a Jarmila Novotná Jedním z hlavních problém pípravy budoucích uitel je stanovení rovnovážné polohy mezi jejich teoretickými a praktickými znalostmi a dovednostmi. Na toto téma probíhají neustále diskuse, jsou porovnávány rzné modely a zkoumány jejich výsledky. Nalezení optimálního ešení je však prozatím stále v nedohlednu. Studenti uitelství matematiky, kteí picházejí na fakulty pipravující uitele, prošli kurzy matematiky na základních a stedních školách. Pinášejí si s sebou nejen rzn rozsáhlé a rzn hluboké znalosti pojm a dovedností z matematiky, ale také zkušenost z toho, jak byli sami matematice vyuováni. Pedchozí zkušenosti uitele mohou výrazn ovlivnit schopnost jeho vcítní se do poznávacích proces žáka, který se setkává s novými, asto pro nho pekvapivými, pojmy, jejich vlastnostmi a vztahy. Nové vzdlávací materiály kladou velký draz na experimentování, záznam dat, pozorování, odhalování zákonitostí, zobecování, testování hypotéz vetn jejich ovování. Takové pístupy souasn podporují individualizaci vyuovacího procesu a zohlednní rzných uebních styl žák. Navržená a pilotovaná aktivita Mé šastné íslo je zamena na propojení vdomostí a dovedností budoucích uitel matematiky s profesionálními dovednostmi tento pedmt vyuovat. Jak je ukázáno v jednotlivých pilotážích, nabízí jak možnost navození situací, které mohou nastat ve tíd, tak píležitost, pi níž studenti mohou zvažovat své postoje (k nimž dospli více i mén vdom) k matematice a zpsobu, jak ji mají vyuovat. Pvodním cílem navržené aktivity bylo rozvíjení schopnosti žák experimentovat v matematice a využívat nalezené vlastnosti matematických objekt v dalším odhalování jejich vlastností. Ti pilotáže aktivity Mé šastné íslo ukázaly aspo nkteré z cest, jak lze základní matematickou situaci rozvinout pro rzné cíle vyuování. Podívejme se, v em se jednotlivé pilotáže lišily. To, co mají spoleného, je zejmé již z popisu jednotlivých pilotáží a podle našeho názoru není teba zacházet do dalších podrobností. Co je pro tenáe jist mnohem zajímavjší, jdou rozdíly v nich. V první pilotáži, kterou provádly autorky návrhu, byla hlavní pozornost vnována možnosti uplatnit aktivitu v píprav uitel pro metodu CLIL, v tomto pípad pro výuku matematiky v anglitin. Proto je výrazn posílen draz na rozvíjení znalostí a dovedností žák jak v samotné anglitin, tak i v matematické terminologii. Tomu je podízena píprava aktivity v kurzu pro studenty uitelství i samotná realizace ve tíd. V jednotlivých složkách pípravy je podstatná snaha o vyváženost obou ástí a o jejich vzájemné propojení. Výsledky pilotáže a následné rozhovory se studenty, kteí se pípravy a realizace experimentu zúastnili, potvrdily, že aktivita jim umožnila spojit vdomosti 14

15 a dovednosti z matematiky a anglického jazyka s profesionálními dovednostmi vyuovat matematiku a anglitinu jako cizí jazyk, ale hlavn vyuovat matematiku v cizím jazyce. Druhá pilotáž vycházela výrazn z navrženého schématu realizovaného v první pilotáži. Obohatila ho o dva prvky: zamyšlení nad možnými prchody ešitelským procesem pi ešení (nejen) matematických úloh a využití Internetu pi objevování. I zde se ukázalo, že navržená aktivita je dobrým základem pro takové innosti v píprav uitel i ve vyuování matematice ve tíd. Hlavn zapojení Internetu do objevování je pro adu budoucích uitel novou a zajímavou zkušeností, která je vede k dalšímu vzdlávání a hledání nových cest, jak motivovat žáky k aktivnímu pístupu k vlastnímu uení. Vyuovací proces mžeme charakterizovat jako posloupnost situací (pirozených nebo didaktických), které vedou k modifikacím v chování žák typickým pro získání nových znalostí. 1 Souástí vyuovacího procesu jsou tzv. a-didaktické situace, pi nichž uitel pedává žákm ást zodpovdnosti za vyuovací proces, tedy ást svých pravomocí. Žáci nco zjišují a objevují sami, vytváejí model a kontrolují jeho správnost a užitenost, pípadn vytváejí jiný model, který považují za vhodnjší apod., bez pímých vnjších zásah uitele. Jejich innost je ízena pouze prostedím a jejich znalostmi, nikoli didaktickou inností uitele. Žák se stává zodpovdným za získání požadovaných výsledk. Úkolem uitele je jednak pipravit takovou situaci, jednak institucionalizovat získané informace. Tyto znalosti jsou pak uitelem dále využívány a rozvíjeny. Tetí pilotáž ukázala využití aktivity nazvané Mé šastné íslo v píprav uitel pro navrhování a rozvíjení a-didaktických situací. I zde byly dosažené výsledky výborné. Shrneme-li zkušenosti z popsaných pilotáží, mžeme konstatovat, že objevování se všemi jeho složkami má v píprav uitel nezastupitelnou roli. A totéž lze íci i o zaazení objevování v práci s žáky. Naše zkušenosti potvrzují, že uitel, který se ve své píprav aktivn seznámí se zaazováním objevování do vyuování, bude vstícnjší k jeho použití ve vlastním vyuování, nebude se obávat obtíží, na nž mže pi práci se žáky narazit, bude ochotnjší akceptovat individuální rozdíly v pístupu žák apod. Navržená aktivita nebyla myšlena jako jediná, která mže ve výše uvedeném smyslu pomoci. Je to ukázka typu vhodných aktivit a souasn nástin toho, na co je vhodné se s budoucími uiteli zamit. Je teba mít stále na pamti, že cílem podobných aktivit, úloh a výzev, jako je Mé šastné íslo, není to, aby žák uspokojiv odpovídal na položené otázky, ale aby konfrontoval své znalosti a pedstavy se svými vlastními novými objevy i s myšlenkami a výsledky dalších ešitel. Jedním z nelehkých úkol uitele je, aby odhaloval principy získávání poznatk a na jejich základ pipravoval takové didaktické situace, kterými by pevzetí zodpovdnosti za vlastní vzdlávání svým žákm umožnil. 1 Brousseau, G. (1997). Theory of Didactical Situations in Mathematics. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers. 15

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

SLOVNÍ ÚLOHY ZE SKUTENÉHO ŽIVOTA

SLOVNÍ ÚLOHY ZE SKUTENÉHO ŽIVOTA SLOVNÍ ÚLOHY ZE SKUTENÉHO ŽIVOTA Lucia Doretti ÚVOD Považujeme za dležité, aby studenti uitelství matematiky ovládali jak ešení matematických úloh, jejich výbr a analýzu, tak schopnost uvést je ve výuce

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika 1. 100 aktivit pro výuku anglitiny : práce s prezovými tématy, globální výchova, rozvoj komunikaních dovedností / Zuzana Hlaviková Praha : Portál (vydavatelství),

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Název projektu: Vzdlávací modul pro eské a slovenské zástupce zamstnanc v Evropských radách zamstnanc

Název projektu: Vzdlávací modul pro eské a slovenské zástupce zamstnanc v Evropských radách zamstnanc Název projektu: Vzdlávací modul pro eské a slovenské zástupce zamstnanc v Evropských radách zamstnanc íslo projektu: Píjemce: VS/2006/0658 MKOS eská republika Manažer projektu: Dušan Martinek - vedoucí

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

TANGRAM VEVÝUCE MATEMATIKY NA 2. STUPNI

TANGRAM VEVÝUCE MATEMATIKY NA 2. STUPNI TANGRAM VEVÝUCE MATEMATIKY NA 2. STUPNI Jaroslava Brincková, Miroslav Haviar * a Iveta Dzúriková ÚVOD Uení je na jedné stran výsledek innosti, ale zárove se inností také rozvíjí. Mezi innosti velmi asto

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika 1. tení a dyslexie / Jií Jošt Praha : Grada Publishing, 2011 -- 384 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.) Sign.: II 108263V1 dyslexie ; tení ; porucha uení ;

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP

Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP Stední odborná škola Luhaovice Masarykova 101 Luhaovice Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP Mgr. Klára Masaová Ing. Iva Bšínská 2008 OBSAH 1 POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍCH

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

GEOMETRICKÉ HÁDANKY. Franco Favilli * a Carlo Romanelli **

GEOMETRICKÉ HÁDANKY. Franco Favilli * a Carlo Romanelli ** GEOMETRICKÉ HÁDANKY Franco Favilli * a Carlo Romanelli ** ÚVOD Geometrický diskurs vyžaduje dobré vdomosti a zvládnutí terminologie a pojm. Na druhé stran však žákm pi osvojování geometrických pojm pomáhá,

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 7. roník na školní rok 2011 2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 6.roníku Aritmetika desetinná ísla, dlitelnost pirozených ísel Geometrie úhel a jeho velikost,

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Výbr z nových knih 3/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2011 pedagogika Výbr z nových knih 3/2011 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš Praha : Grada, 2008 -- 135 s. -- eština. ISBN 978-80-247-2580-2 (brož.) Sign.: II 108405V1 pedagogika dosplých ; organizace ; kurikulum

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

KONCEPCE INFORMANÍHO VZDLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

KONCEPCE INFORMANÍHO VZDLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH ASOCIACE KNIHOVEN VYSOKÝCH ŠKOL ESKÉ REPUBLIKY Odborná komise pro informaní vzdlávání a informaní gramotnost KONCEPCE INFORMANÍHO VZDLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ESKÉ REPUBLICE Doporuující materiál Asociace

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Volím správnou kariéru Volím

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 11/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 7/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více