Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o."

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Dana Skálová Jana Rozková Brno 2013

2

3 Tímto bych chtěla poděkovat vedoucí mé bakalářské práce Ing. Daně Skálová za vedení práce, za cenné rady a připomínky. Velký dík patří vedení společnosti KALÁB - stavební firma, spol. s.r.o., především panu Mgr. Ing. Tomáši Kalábovi za poskytnutí informací o firmě.

4 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Dany Skálové a veškeré použité zdroje jsou uvedeny v seznamu literatury. V Brně dne 22. května 2013

5 Abstract Rozková, J. Marketing strategy for the company Kaláb stavební firma, spol. s r.o. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, The bachelor thesis deals with creating a marketing strategy for the company Kaláb stavební firma, spol. s r.o. the thesis is divided into two basic parts. In the first part are summarized the most important theoretical insights which are related to the practical part. In the second part is performed an analysis of the environment of the firm and there are created a marketing strategies for the particular company. Keywords Marketing strategy, marketing mix, SWOT analysis. Abstrakt Rozková, J. Marketingová strategie stavební společnosti Kaláb, spol. s r. o. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Bakalářská práce se zabývá vytvořením marketingové strategie pro společnost Kaláb stavební firma, spol. s r.o. Bakalářská práce je rozdělena na dvě základní části. V první části jsou shrnuty nejdůležitější teoretické poznatky, které souvisí s praktickou částí. V druhé části práce je provedena analýza prostředí firmy a jsou vytvořeny marketingové strategie pro konkrétní firmu. Klíčová slova Marketingová strategie, marketingový mix, SWOT analýza.

6 Obsah 6 Obsah 1 Úvod a cíl práce Úvod Cíl práce Literární přehled Marketing Definice marketingu Marketing management Specifika marketingu ve stavebnictví Marketingový mix ve stavebnictví Marketingová komunikace Reklama Podpora prodeje Public relations Přímý marketing Osobní prodej Komunikace v místě prodeje Sponzorství Veletrhy a výstavy Interaktivní marketing Strategické řízení Strategické plánování Marketingová strategie Strategie Marketingová strategie Základní marketingové strategie Produktové marketingové strategie Cenové marketingové strategie Propagační marketingové strategie... 24

7 Obsah Distribuční marketingové strategie Metodika Situační analýza Vnější prostředí Vnitřní prostředí SWOT analýza Vlastní práce Charakteristika společnosti Poslání, vize, cíle firmy Situační analýza Analýza makroprostředí Analýza mikroprostředí Analýza vnitřního prostředí SWOT analýza Marketingový mix firmy Produkt Cena Distribuce Propagace Návrhy marketingových strategií společnosti Cíle Cílové skupiny Návrh marketingové strategie pro segment podnikatelé Produktová strategie Cenová strategie Distribuční strategie Propagační strategie Rozpočet marketingové strategie pro segment podnikatelé Návrh marketingové strategie pro segment soukromé osoby Produktová strategie Cenová strategie... 55

8 Obsah Distribuční strategie Propagační strategie Rozpočet marketingové strategie pro segment soukromé osoby Doporučení Diskuze 59 6 Závěr 61 7 Literatura 62 A Pomocné výpočty pro kalkulaci expozic 68 B Pomocné výpočty pro propagaci 69

9 Seznam obrázků 9 Seznam obrázků Obr. 1 Marketingový mix Model 4P 15 Obr. 2 Marketingové prostředí firmy 27 Obr. 3 Základní organizační struktura společnosti KALÁB 31 Obr. 4 Dlouhodobý vývoj stavebnictví v České republice 36 Obr. 5 Setkala se již Vaše firma při získávání zakázek s požadavkem o úplatek? 37 Obr. 6 Je možné získat stavební zakázku bez úplatku? 38 Obr. 7 Struktura přírůstku obyvatel v letech 39 Obr. 8 Uživatelé osobního počítače a internetu v % ve věku 16+, 2. čtvrtletí sledovaného roku 40 Obr. 9 SWOT analýza společnosti KALÁB 45 Obr. 10 Typová expozice Basic TYP B3 52 Obr. 11 Typová expozice Economy TYP E3 53

10 Seznam tabulek 10 Seznam tabulek Tab. 1 Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob část 1 34 Tab. 2 Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob část 2 34 Tab. 3 HDP v roce 2012 ve stálých cenách ke stejnému čtvrtletí 35 Tab. 4 Průměrná měsíční mzda ve stavebnictví v letech 2005 až Tab. 5 Kalkulace expozice varianta 1 53 Tab. 6 Kalkulace expozice varianta 2 54 Tab. 7 Kalkulace ceny za realizaci eventu 54 Tab. 8 Rozpočet pro segment podnikatelé 55 Tab. 9 Rozpočet pro segment soukromé osoby 58 Tab. 10 Kalkulace ceny za občerstvení na veletrhu 68 Tab. 11 Kalkulace ceny za sponzorovaný odkaz 69 Tab. 12 Kalkulace ceny za tištěnou inzerci v magazínu DOMA DNES 69 Tab. 13 Kalkulace ceny za tištěnou inzerci v MF DNES ve čtvrtečním vydání 70 Tab. 14 Kalkulace ceny za tištěnou inzerci v MF DNES ve čtvrtečním vydání 70 Tab. 15 Kalkulace ceny za billboardovou kampaň 71

11 Úvod a cíl práce 11 1 Úvod a cíl práce 1.1 Úvod V rámci této bakalářské práce je zpracována marketingová strategie pro společnost KALÁB stavební firma, spol. s.r.o. Ta na stavebním trhu působí od roku 1993 a její zakladatel se podnikatelské činnosti na tomto trhu věnuje již od roku Stavebnictví je část národního hospodářství, které je do velké míry ovlivněno vývojem ekonomiky. Již čtvrtým rokem dochází v České republice k poklesu stavební produkce. V roce 2012 byl pokles stavební produkce meziročně o 6,5 %. K většímu poklesu došlo u inženýrského stavitelství oproti pozemnímu stavitelství. Také u soukromých zakázek nedochází k tak velkému poklesu jakou u veřejných. Firma KALÁB se zabývá pozemními stavbami a většina jejich zakázek je pro soukromé investory, proto v současné situaci není její fungování zásadně ovlivněno oproti firmám, které se zabývali především veřejnými zakázkami. To ale neznamená, že by se o své místo na trhu nemusela bát. Aby se firma dokázala udržet na trhu, musí sledovat prostředí, ve kterém se nachází. Pokud dojde ke změnám v okolí firmy, musí na ně dokázat zareagovat. To patří do strategického řízení firmy, jehož součástí je marketingová strategie. 1.2 Cíl práce Cílem této bakalářské práce je navrhnout marketingovou strategii pro společnost KALÁB stavební firma, spol. s r.o. V souvislosti s hlavním cílem budou zpracovány následující dílčí cíle: analyzovat vnitřní a vnější prostředí společnosti, analyzovat trendy na stavebním trhu a zjistit preference zákazníků, analyzovat současné marketingové aktivity společnosti a jednotlivé složky marketingového mixu, návrh nové marketingové strategie společně se stanovení rozpočtu.

12 Literární přehled 12 2 Literární přehled 2.1 Marketing Marketing je všude kolem nás. Působí na nás ve všech situacích a někdy si to ani neuvědomujeme. Subjekty zabývající se marketingem jsou ochotny vynaložit veškeré prostředky k tomu, zaujaly naši pozornost. (Kotler, 2004) Podle Pavlečky (2008) můžeme počátky marketingu, jaký známe dnes, určit jako přelom 18. a 19. století, kdy proběhla průmyslová revoluce. Tehdy byl marketing výrobně orientovaný a poptávka převažovala nad nabídkou. Následně se trh začal sytit, byla větší konkurence a zde vzniká prostor pro propagaci a postupně se přechází k marketingu, který je orientovaný na prodej. Z této etapy pochází i pánové Ford a Baťa, kteří jsou jedni z prvních vizionářů marketingových koncepcí. Po druhé světové válce v centru pozornosti firem již není prodej, ale zákazník. Z toho vyplývá, že marketing je orientovaný na zákazníka a firmy se snaží uspokojit potřeby svých zákazníků. V současnosti se marketing vyvíjí dál a je kladen důraz na společensky odpovědné chování firem Definice marketingu Pod pojmem marketing se neskrývají pouze prodejní techniky a reklama, jak se domnívá většina lidí, ale má obsáhlejší význam. V marketingu je důležité uspokojit potřeby zákazníka. Toho lze dosáhnout, pokud firma dokáže poznat potřeby zákazníka, na základě těchto potřeb mu poskytnout takový výrobek či službu, který přinese zákazníkovi novou přidanou hodnotu za příznivou cenu. Dále je potřeba daný výrobek distribuovat a podporovat prodej. Z předcházejících vět vyplývá, že prodej a reklama jsou pouze část marketingového mixu a marketingových nástrojů, které působí na trh. Kotler definuje marketing je jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot (Kotler, 2004, str. 30). V knize Marketing management Kotler (2007a) uvádí, že existuje deset typů předmětů marketingu. Mezi ně patří nejen výrobky a služby, ale také události, zážitky, místa, osoby, firmy, majetek, informace a ideje Marketing management Podle Kotlera (2004, str. 43) je marketing management nepřetržitý proces analýzy, plánování, implementace a kontroly. Jeho smyslem je vytvoření a udržování dlouhodobých vztahů s cílovými zákazníky, které umožňují podnikům a dalším subjektům dosáhnout stanovených cílů.

13 Literární přehled Specifika marketingu ve stavebnictví Jedním z omezení pro firmu je také odvětví, ve které firma funguje. Stavebnictví je odvětví, které je v určitých hlediscích specifické. To platí i pro marketing ve stavebnictví. Stavebnictví je součást národního hospodářství a má za úkol uspokojovat poptávku po stavebních investicích buď v nové výstavbě, nebo v udržování kvality staveb ve fázi jejich užívání. Stavebnictví vyžaduje velké objemy finančních prostředků a je indikátorem hospodářského růstu společnosti. Finanční zdroje, které jsou investovány do stavebnictví, mohou být veřejné, soukromé nebo kombinované. (Marková, 2009) Jak uvádí Marková (2002) stavebním podnikem je firma, jejíž hlavní činností je stavební výroba a na stavebním trhu funguje jako zhotovitel a dodavatel. Produktem stavební výroby jsou ucelené stavební objekty nové výstavby nebo modernizace, rekonstrukce a opravy stávajících staveb. V knize Marketing ve stavebnictví jsou vysvětleny zvláštnosti, se kterými se v marketingu setkáme pouze ve stavebnictví a v žádném jiném odvětví (Pleskač, 2001). Stavebnictví je odlišné od ostatních odvětví průmyslu v následujících bodech: stavby se nevyrábějí do zásoby (určitý rozdíl je v developeringu), výroba je ve většině případů individuální, pracoviště (staveniště) je dočasným místem výroby, velká fluktuace pracovníků, manuální náročnost, velká hmotnost a rozměry stavby, výrobek (stavba) je nepřemístitelný kvůli pevnému spojení s pozemkem. Pro stavební trh je charakteristické: velká náročnost na kapitál a pomalý obrat kapitálu, složitost a jedinečnost smlouvy mezi investorem a dodavatelem, rozdílnost v charakteru investora (veřejný, soukromý), vysoká citlivost poptávky na situaci národního hospodářství, podnikatelé na stavebním trhu (strana nabídky stavební firmy, projektanti, výrobci stavebních hmot) musí být licencování (autorizováni). (Pleskač, 2001) Subjekty stavebního trhu V rámci stavebního trhu existují dva typy účastníků a to přímí a nepřímí. Přímé subjekty jsou investor (zákazník), projektant, dodavatel a zhotovitel. Nepřímí účastníci jsou stavební úřady, finanční ústavy, poradenské a konzultační firmy.

14 Literární přehled 14 Investor je fyzická nebo právnická osoba, která financuje stavbu z vlastních nebo veřejných prostředků a zajišťuje její přípravu a provedení. Investor se ve většině případů následně stane majitelem nebo uživatelem stavby. Projektant je fyzická nebo právnická osoba, jež má oprávnění k projektování podle stanovených předpisů. Projektant je zodpovědný za průzkum, projektovou dokumentaci a dohled nad výstavbo. Projektantem bývá zpravidla architekt, stavební inženýr nebo stavební technik. Zhotovitel (zpracovatel, dodavatel, prodávající) je právnická nebo fyzická osoba, která obstarává realizaci prací a zabezpečuje dodávku stavby. (Marková, 2009) Role zákazníka ve stavebním marketingu Jak uvádí Pleskač (2001) běžný komerční produkt je určen pro anonymního zákazníka. Ten je zařazen do určitého segmentu, který vystihuje přání a potřeby daného zákazníka. Většina stavebních děl je vyráběna pro konkrétního zákazníka, kterého předem známe. Víme tedy jaké má potřeby, jaké jsou jeho požadavky a preference a procesu výroby se účastní od počátku až po konečnou fázi. Zákazníkovi je potřeba věnovat dostatečnou pozornost, protože stavební dílo je finančně náročné a veškeré náklady nese investor. Zákazník nemá možnost si jej vyzkoušet a výrobek si může pouze představit. K jednodušší představě díla se využívá projektová dokumentace a vizualizace díla pomocí 3D softwarů Marketingový mix ve stavebnictví Marketingový mix je soubor nástrojů, které využívá firma k tomu, aby vzbudila zájem (poptávku) po výrobku (Kotler, 2004). Marketingový mix se skládá ze čtyř základních částí, které jsou označovány jako čtyři P. Tento model poprvé použil Jerome McCarthy a nazval jej Model 4P, kde jsou následující složky: výrobek (produkt), cena (price), distribuce (place) a propagace (promotion). Někteří marketingový specialisté tento model kritizují za to, že je zastaralý, jiní za jeho jednoduchost a nekomplexnost. Avšak je neustále používán, protože to je základní kostra marketingového mixu. (Smith, 2000). Na Obr. 1 je znázorněn Model 4P.

15 Literární přehled 15 Obr. 1 Marketingový mix Model 4P Zdroj: Kotler, 2004, upraveno autorkou Kromě základního marketingového mixu čtyři P se v současnosti setkáváme s rozšířeným marketingovým mixem, který obsahuje další P. Do rozšířeného marketingového mixu můžeme zařadit lidé (people), procesy (process), vzhled (physical evidence) a další (Smith, 2000). Níže je podrobněji rozepsán Model 4P. Výrobek Obecně pojem produkt zahrnuje veškeré výrobky a služby, které firma nabízí zákazníkům, kteří se vyskytují na cílovém trhu. Tyto výrobky slouží k uspokojení přání nebo potřeb zákazníka. (Kotler, 2007b) Výrobkem ve stavebnictví je stavba. Stavba má oproti běžným produktům odlišné vlastnosti. Jak Pleskač (2001) uvádí, stavba je nepřemístitelná, nákladná (jak na lidskou práci, tak i na spotřebu materiálu), dosahuje velkých rozměrů, má dlouhou životnost a je pevně spojena s pozemkem. Je prováděna na základě individuálních potřeb investora (zákazníka). Její unikátní charakter výroby vyžaduje pokaždé speciální přípravu. Stavební dílo je jedinečné svým vnějším vzhledem, dispozičním řešením, umístěním v terénu apod. Většina staveb je realizována pro předem známého zákazníka a je zde důležitá spolupráce (to neplatí pro developerství). Stavební výroba podléhá velké sezonnosti. Jsou zde dva typy výrobků komerční a zakázkový. Komerční výrobek je vytvářen podle odhadů budoucí poptávky. Zakázkový výrobek je realizován podle zadání, které splňuje požadavky investora. Cena Cena je celková hodnota (suma) peněz, kterou zákazníci zaplatí za to, aby daný produkt vlastnili nebo užívali a měli z něj užitek. Existuje několik metod, jak může firma určit cenu, např. nákladově orientovaný přístup, určení ceny podle konkurence a stanovení ceny podle kupujícího. (Kotler, 2007b) Na cenu mají vliv zjevné i skryté faktory. Jednotlivé vlivy se doplňují a výsledkem je tržní cena. Cena komerčního výrobku je ovlivněna cenovými limity,

16 Literární přehled 16 jenž jsou zadány strategickým marketingem. Cena v zakázkovém stavebním marketingu je stanovena v průběhu obchodního jednání o zakázce. Cena je jedním z kritérií, podle kterých se zákazník rozhoduje, zda nabídku firmy přijme nebo odmítne. Při tvorbě ceny je důležité sledovat čtyři základní faktory: obecná situace na stavebním trhu, významnost zákazníka, pro kterého je tvořena nabídka, postavení firmy na trhu a konkurenční tlak v oboru a regionu. Existují různé typy cen, které jsou tvořeny především podle plánů investora. Mezi základní typy cen v rámci zakázkového marketingu spadá nabídková cena, smluvní cena, kalkulační cena, nákladová cena, zákaznická cena, běžná tržní cena, segmentační cena, smetanová cena a další. (Pleskač, 2001) Distribuce Distribuce představuje veškeré činnosti firmy, které slouží k přemístění výrobků a služeb k zákazníkovi. Většina výrobců neprodává své produkty přímo konečnému spotřebiteli, ale prodej realizuje díky třetí osoby nebo prostředníků. Z toho vyplývá, že je potřeba udržovat dobré vztahy nejen se zákazníky, ale i s distributory. (Kotler, 2007b) Výroba stavebního díla probíhá na stejném místě, kde bude stavba využívána. V oblasti distribuce stavební firma řeší, jak předat výrobek spotřebiteli. K předání může dojít prostřednictvím přímého obchodního kontaktu bez zprostředkovatelů. Tento vztah je nazýván přímým prodejem. Dalším způsobem je využití distribučních mezičlánků při realizaci stavby a při prodeji. (Pleskač, 2001) Komunikační mix Propagace neboli komunikační politika jsou aktivity společnosti sloužící k tomu, aby zákazník byl seznámen s výrobkem a následně jej zakoupil. Firma musí komunikovat nejen se současnými zákazníky, ale také s potencionálními. (Kotler, 2007b) Ve stavebnictví je cíl komunikačního mixu odlišný pro zakázkový marketing a komerční marketing. Zakázkový stavební marketing se snaží sehnat nejen izolovanou zakázku, ale i zákazníka. Komunikační marketing chce získat odbyt pro své výrobky. Hlavní myšlenka je společná: oslovit zákazníka a ovlivnit jeho nákupní chování. (Pleskač, 2001) Mezi komunikační nástroje se řadí reklama, podpora prodeje, sponzorství, public relations (vztahy s veřejností nebo zkráceně PR), přímý marketing, osobní prodej, veletrhy a výstavy, komunikace v místě prodeje a interaktivní marketing. Každý z nástrojů má své výhody a nevýhody (Pelsmacker, 2003). Hlavní nástroje marketingové komunikace ve stavebnictví jsou osobní prodej, podpora prodeje, reklama, přímý marketing, public relations, veletrhy a výstavy. Důležitou roli ve zviditelnění stavební společnosti mají referenční stavby. Osobní prodej se ve stavebnictví využívá v oblasti prodeje a poskytování informací o výrobcích pro stavbu a stavebních hmotách. Dále je tento nástroj aplikován v developerství. Podpora prodeje není ani tak finančně výhodná, ale v rámci

17 Literární přehled 17 podpory prodeje je na zákazníka vyvinut psychologický tlak. V přímém marketingu vstupuje zákazník do přímého obchodního kontaktu s prodejcem. Výrobce je orientován na zákazníka a nefungují zde zprostředkovatelé. Cílem veletržních účastí stavebních firem je zaujmout potenciální i současné zákazníky. Prostřednictvím nástroje PR jde o navázání neobchodní aktivity a vytvářet pozitivní vztahy s firmou a vnějším okolím. (Pleskač, 2001) Tyto veškeré informace, které jsou specifické pouze pro stavební odvětví, by si mělo marketingové oddělení stavební firmy uvědomit, aby mohlo plně využít svého potenciálu a dokázalo uspokojit potřeby svých zákazníků. 2.3 Marketingová komunikace Marketingová komunikace a reklama jsou mnohdy považována za synonyma. Avšak reklama je pouze jedním z nástrojů marketingové komunikace. Pojem promotion je v odborné literatuře překládán odlišně. Pro marketingovou komunikaci existují následující synonyma jako komunikační mix a propagace. (Pelsmacker, 2003) Reklama Reklama je jedním z nejvíce používaných a nejviditelnějších nástrojů marketingové komunikace. Na reklamu jsou vydávány vysoké finanční prostředky. Má vliv na vysoký počet zákazníků. Jednu reklamu může vidět či slyšet ve stejný čas nebo na stejném místě mnoho lidí. Podle Pelsmackera lze reklamu definovat jako placenou neosobní komunikaci firem, neziskových organizací a jednotlivců, kteří jsou určitým způsobem identifikovatelní v reklamním sdělení a kteří chtějí informovat nebo přesvědčovat osoby, patřící do specifické části veřejnosti prostřednictvím médií. (Pelsmacker, 2003, str.203) Reklama by měla zákazníkům poskytnout informace o výrobku, budit zájem a vytvářet poptávku po produktu. (Pelsmacker, 2003) Podpora prodeje Tento nástroj marketingového mixu má za cíl krátkodobě zvýšit prodej. Jde o zvýšení prodeje u stávajících zákazníků a prostřednictvím krátkodobé akce přilákání nových zákazníků. V oblasti podpory prodeje existují tři základní kategorie: finanční pobídky, podpora výrobku a možnost vyhrát. (Pelsmacker, 2003) Public relations V rámci public relations usiluje firma o dobré vztahy s veřejností. Pod pojmem veřejnost jsou zahrnuty všechny skupiny, která mají dopad na činnosti firmy. Do veřejnosti patří například zákazníci, dodavatelé a obchodní partneři (Kotler,

18 Literární přehled a). Jak uvádí Solomon (2006) PR může přinést firmě více pozitiv než placená reklama Přímý marketing Cílem přímého neboli direct marketingu je kontaktovat současné i potenciální zákazníky za účelem vyvolání okamžité a měřitelné reakce. Slovo přímý v tomto kontextu znamená, že jsou využívána média umožňující přímý kontakt. Do přímého marketingu se řadí pošta, telefonní kontakty, osobní návštěva, katalogy, brožurky a další. (Pelsmacker, 2003) Osobní prodej Podle Pelsmackera (2003) je osobní prodej dvoustranná komunikace tváří v tvář, kdy obsahem je poskytování informací, udržování či budování dlouhodobých vztahů, předvádění nebo přesvědčování lidí. Při osobním prodeji je důležité zapojení obou stran jednání Komunikace v místě prodeje Ne vždy nákupní záměr vyústí ve skutečný nákup. Jedna třetina neplánovaných nákupů je ovlivněna prostředím v prodejně. Mnoho zákazníků se rozhoduje až v prodejně, jakou značku koupí. Z toho je zřejmé, že komunikace v místě prodeje je důležitý nástroj komunikačního mixu. Prostředky umístěné v prodejně fungují jako podpora prodeje. Do tohoto nástroje patří místa, kde zákazník dostane informace o obchodu a zboží, například stojany, tištěné materiály na pultech, interní rozhlas, výkladní skříně a sdělení na regálech. (Pelsmacker, 2003) Sponzorství Sponzorství je vložení finančních nebo jiných prostředků do aktivit, kdy sponzorující firma má možnost využít určitou aktivitu ke svému komerčnímu prospěchu. Znamená to, že firma investuje své prostředky do určitého projektu a v rámci daného projektu je zviditelněná. Sponzor pomáhá sponzorovanému uskutečnit aktivitu a sponzorovaný pomáhá realizovat sponzorovy marketingové a komunikační cíle. Sponzorství funguje na principu služby a protislužby. (Pelsmacker, 2003) Veletrhy a výstavy Veletrhy a výstavy jsou prostor, kde je realizováno setkání výrobců, dodavatelů a odběratelů z daného odvětví (Pelsmacker, 2003). Cílem účasti na veletrzích je nejčastěji prodat zboží, představit nový výrobek na trhu, udržet se na stávající pozici na trhu a posílení vztahu se zákazníky a partnery (Smith, 2000).

19 Literární přehled Interaktivní marketing Interaktivní marketing je součástí přímého marketingu, ale komunikace prostřednictvím tohoto nástroje probíhá pouze elektronicky. Tento komunikační nástroj umožňuje větší vzájemné působení a individualizaci. Mezi formy interaktivního marketingu patří banery (malé obdélníčky obsahující text či obrázek), inzeráty připojené k výsledkům vyhledávání ve vyhledávačích, interstitials (internetová reklama ve formě inzerátu obsahující video či animaci, která se zobrazí při změně obsahu webové stránky) a také samotné webové stránky společnosti. (Kotler, 2007a) 2.4 Strategické řízení Podle Jakubíkové (2008) je strategické řízení soubor činností vedoucích pracovníků, jehož výsledkem je definování cílů, stanovení postupu jejich dosažení, realizace a kontrola. Proces strategického řízení Jakubíková (2008) dělí do osmi kroků: 1. Formulace současného poslání, cílů a zdrojů. 2. Analýza prostředí. 3. Zjištění příležitostí a hrozeb. 4. Analýza zdrojů a kapacit organizace. 5. Určení silných a slabých stránek. 6. Formulování strategií. 7. Provedení strategií. 8. Hodnocení výsledků. Kdy kroky 1. až 6. jsou zahrnovány do oblasti plánování Strategické plánování Spousta firem pracuje bez formálních plánů. Podniky, které působí krátce na trhu, nemají na plánování dostatek času, malé společnosti se domnívají, že plánování je jen pro velké společnosti. Vedení a manažeři v zavedených společnostech si myslí, že když si vedli dobře i bez formálních plánů, tak formální plánování není až tolik důležité. Plánování nutí firmy k lepšímu propracování svých cílů a zásad, přispívá k lepší koordinaci úsilí celé společnosti a zajišťuje lépe definované standardy pro kontrolu výkonnosti. Dobré plánování dokáže předpovídat vývoj a pružně reagovat na měnící se prostředí. Společnost s dobrými plány se může lépe připravit na náhlé změny trendů. (Kotler, 2007b) Foret (2005) definuje strategické plánování jako součást řídícího procesu. Cílem strategického plánování je vyjádření a úprava činností a produktů podniku tak, aby bylo zabezpečeno dosažení dostačujícího zisku a přispělo k udržení stability nebo růstu firmy.

20 Literární přehled 20 Jak říká Kotler (2007b), strategické plánování začíná stanovením celkového záměru a posláním podniku. Následně se zjistí základní informace o firmě, trhu, konkurenci a prostředí, ve kterém se odehrává konkurenční boj. V rámci SWOT analýzy se odhalí silné a slabé stránky podniku a také příležitosti a hrozby, kterým je společnost vystavena a musí jim odolávat. Poté vedení společnosti rozhodne, kterým produktům a oblastem podnikání se bude společnost věnovat. Díky tomu může dojít k formulaci strategických cílů. Plánování chystá půdu pro marketingový plán. Podle Foreta (2005) může marketingový plán být vyjádřena jako cestovní mapa podnikání. Na počátku z úvodní analýzy zjistíme, na jakém bodě se nalézáme a jak na tom jsme. Prostřednictví vybrané marketingové strategie si určíme, kam chceme dospět. Podniky obvykle tvoří roční, dlouhodobé a strategické plány. Roční plán popisuje současnou situaci, cíle firmy, strategii pro daný rok, vybrané činnosti, rozpočet a kontrolní mechanismy. Roční plán je krátkodobý. Dlouhodobý plán popisuje faktory, které budou společnost ovlivňovat v následujících letech. Dlouhodobý plán obsahuje dlouhodobé cíle, hlavní marketingové strategie a prostředky pro jejich dosažení. Roční a dlouhodobé plány se vztahují k současnému podnikání firmy a ukazují společnosti jak si udržet svoji pozici. Strategický plán se zabývá adaptací podniku, aby využil příležitostí, které se vyskytují v neustále se měnícím prostředí. Tento plán se snaží o udržení strategické rovnováhy mezi cíli a možnostmi společnosti a jejími proměnlivými marketingovými příležitostmi. (Kotler, 2007b) 2.5 Marketingová strategie Strategie Strategie je směr postupu (cesta) jak dosáhnout stanovených cílů za určitých podmínek. Je to souhrn všech kroků a aktivit, kdy předem nejsou známé podmínky a okolnosti. (Horáková, 2003) Marketingová strategie Podle Kotlera (2007b) je marketingová strategie součástí marketingového plánu. Manažer určí marketingovou strategii, neboli plán hry vedoucí k dosažení cílů. Marketingová strategie je vlastně marketingová logika, s jejíž pomocí se snaží podnikatelská jednotka dosáhnout svých marketingových cílů. Ukazuje, jak strategie pro cílové trhy a positioning staví na rozdílných výhodách společnosti. Strategie by se měla také zabývat tržními segmenty, na které se společnost zaměří. Jednotlivé skupiny se liší svými potřebami a požadavky, reakcemi na marketing a rentabilitou. Společnost by měla své úsilí zaměřit na ty segmenty, ve kterých se může z konkurenčního hlediska nejlépe uplatnit. Pro každý z nich by měla vypracovat marketingovou strategii.

21 Literární přehled 21 Horáková (2003) o marketingové strategii tvrdí, že strategie se zaměřují na dosažení perspektivních marketingových cílů v rámci konkrétního marketingového prostředí. Strategie určuje směr, kterým se bude organizační jednotka ubírat v určitém časovém období a který vede k nejúčinnější alokaci zdrojů pro dosažení stanovených marketingových cílů. Existuje celá řada marketingových strategií, přesto se dá za základní dělení považovat rozdělení podle Foreta (2005), které je také označováno jako konkurenční strategie. Do této kategorie strategií jsou řazeny následující: strategie minimálních nákladů, strategie diferenciace produktu a strategie tržní orientace. Další časté dělení marketingových strategií je pro jednotlivé složky marketingového mixu. Jak uvádí Solomon (2006) tyto strategie jsou tvořeny, aby bylo dosaženo marketingových cílů na cílových trzích. Existují čtyři základní kategorie strategií: produktové, cenové, propagační a distribuční strategie Základní marketingové strategie Foret (2005) uvádí tři základní a nejznámější strategie: strategie minimálních nákladů, strategie diferenciace produktu, strategie tržní orientace. Podnik využívající strategii minimálních nákladů usiluje o co nejnižší náklady ve výrobě i v distribuci. Firma může nabízet své produkty za nižší ceny než konkurenti a díky tomu získá konkurenční výhodu. Strategie minimálních nákladů je vhodná pro firmy s výrobní podnikatelskou koncepcí orientující se na velmi rozsáhlý trh s masovým charakterem. Nevýhodou je, že tuto strategii může aplikovat i jiný podnik, který vyrábí s nižšími náklady a prodává za nižší cenu. To může firmu, která stavěla na této strategii, negativně zasáhnout. U strategie diferenciace produktu se podnik snaží o dosažení nejlepšího výsledku v oblasti důležité pro zákazníky, která je oceňována trhem jako celek. Podnik se může snažit o odlišení a získání vůdčího postavení v oblasti servisu, jedinečnosti produktu a poskytovaných doplňkových služeb odlišných od konkurence. Firma zlepšuje své silné stránky, které mu umožňují získat konkurenční výhodu v dané oblasti. Strategie odlišení je využívána středními a menšími podniky, jež mají omezené finanční zdroje a nemůžou vstoupit do přímého konfliktu s vedoucími podniky na trhu. V rámci strategie tržní orientace se firma zaměří na jeden nebo několik menších segmentů. Většinou jde o malé a specifické výklenky (mezery) na trhu. Podniky se nesnaží ovládnout celý trh, ale důkladně prozkoumat a poznat potřeby vybraných segmentů a získat vedoucí postavení u cílových zákazníků. (Foret, 2005) Toto dělení obdobně popisuje i Kotler (2007a). Ten se zabývá třemi základními strategiemi, které nazývá: celkové vedoucí postavení v nákladech, diferenciace a zaměření. Vysvětlení se odlišuje pouze u strategie diferenciace, kdy Kot-

22 Literární přehled 22 ler na rozdíl od Foreta bere v úvahu i jiné odlišení než jen v produktu. Podle Kotlera se firma snaží o lepší výsledky v jakékoliv oblasti, která jí přináší velkou část trhu. Kotler strategii diferenciace dále člení na produktovou diferenciaci, odlišení prostřednictvím zaměstnanců, prostřednictvím distribučního kanálu, a prostřednictvím image. V praxi podniky kombinují jednotlivé strategie, nejčastěji strategii tržní orientace se strategií nízkých nákladů nebo se strategií diferenciace. Kombinace strategie minimálních nákladů se strategií diferenciace se nevyužívá, jelikož jsou protichůdné a navzájem se vylučují. (Foret, 2005) Produktové marketingové strategie Produkt je jednou z nejvýznamnějších částí marketingového mixu, proto jsou k dosažení marketingových cílů důležité produktové strategie (Solomon, 2006). Aby produktová strategie byla úspěšná, je potřeba pochopit potřeby a přání zákazníků, znát strategii konkurentů, znát cíle firmy a pohled veřejnosti. Produktová strategie je ovlivňována investičními cíli a celkovou strategií podniku. (Jakubíková, 2008) Mezi produktové strategie řadí Jakubíková (2008): sortimentní strategii, strategii produktových řad, strategii atributů produktu, strategii snižování nákladů, produktové zlepšení, rozvoj produktové řady, vývoj nových produktů. Sortimentní strategie definuje, jaké produktové řady jsou pro firmu významné, které je potřeba přidat, upravit nebo zrušit. Strategie produktových neboli výrobkových řad určuje produkty nebo jejich varianty, které přidá, pozmění nebo zruší. V rámci strategie atributů produktů podnik stanoví znaky produktů, které bude užívat a modifikovat. Do atributů produktů patří značka, obal, provedení, image, design, jakost, kvalita apod. Jednotlivé znaky mohou být dále rozpracovány do jednotlivých strategií atributů produktu. Mezi strategie atributů produktů patří: Strategie zdokonalování vlastností produktu má za cíl přidat nové vlastnosti, které rozšíří všeobecnost, bezpečnost a vhodnost použití produktu. Díky novým vlastnostem může podnik budovat image pokrokovosti a získat zákazníky hledající produkty s vylepšenými vlastnostmi. Nevýhodou je snadné napodobení nové vlastnosti. (Jakubíková, 2008) Strategie značky je další ze strategií znaků produktu. Jak uvádí Kotler (2007b) značku je potřeba nejen vytvořit, ale také udržovat ji, chránit a roz-

23 Literární přehled 23 víjet. Značka může zvýšit hodnotu produktu a je zákazníky vnímána jako jeho součást. Strategie kvality podle Jakubíkové (2008) také souvisí s úspěšností produktu. Výrobek by měl mít takovou kvalitu, jakou od něj očekává zákazník, která odpovídá ceně. Firma by měla prodávat pouze výrobky, za něž je ochotna přebrat zodpovědnost za vady a nabízet servis těchto výrobků. Strategie zdokonalování jakosti jejím cílem je vylepšení užitných vlastností, jakou jsou spolehlivost, rychlost, trvanlivost a chuť. Podnik je povinen prodávat výrobky a poskytovat služby odpovídající předepsané či schválené jakosti. Strategie zdokonalení stylu a volba designu má zvýšit estetickou přitažlivost produktu. Vhodně vybraný styl a design můžou přinést konkurenční výhodu, především u služeb a spotřebního zboží. Při tvorbě strategie volby obalu je důležité si zvolit správný typ obalu, funkci obalu a také vzít v potaz nákladové hledisko. Obal slouží k ochraně výrobku, umožňuje manipulaci a podává zákazníkovi informace o výrobku. Prostřednictvím obalu může podnik dát najevo i své postoje k přírodě a ochraně životního prostředí. Strategie služeb a záruk je nejčastěji využívána na trhu zboží dlouhodobé spotřeby, luxusního zboží a u zboží na průmyslovém trhu. Ještě před prodejem zboží si musí podniky ujasnit, jaké služby a garance budou zákazníkům poskytovat. (Jakubíková, 2008) Cenové marketingové strategie Jak říká Kotler (2007b) cena by měla být stanovena tak, aby nebyla ani příliš nízká ani moc vysoká. Pokud bude cena stanovená na nízké úrovni, firma nebude mít zisk, jestliže bude cena za zboží vysoká, po výrobku nebude poptávka. Solomon (2006) uvádí tyto cenové strategie: nákladově orientovaná cena, cena orientovaná na poptávku, cena stanovená v závislosti na konkurenci, cena podle hodnoty vnímané zákazníkem. Nákladově orientovaná cena Tuto strategii určení ceny volí firmy z toho důvodu, protože určení nákladů je relativně snadné. Výhodou této strategie je fakt, že firma vždy pokryje náklady na výrobu a na marketing produktu. Ta má také svá úskalí, v ceně nejsou zařazeny faktory jako poptávka na trhu, povaha cílového trhu, konkurence a další. Prodejní cena je tvořena součtem veškerých nákladů na výrobek, ke kterému je přičtena přirážka. (Solomon, 2006) Cena orientovaná na poptávku Prodejní cena výrobku je odvozena z předpokládaného množství produktu, které bude prodáno na různých trzích za odlišnou cenu. Aby tato strategie

24 Literární přehled 24 mohla být využita firmou, musí daná společnost určit, jaké množství výrobku prodá na jakých trzích. Tento odhad provede na základě spotřebitelských průzkumů nebo terénních studií. (Solomon, 2006) Podle Jakubíkové (2008) tato strategie vychází z ekonomické teorie nabídky a poptávky a firma musí znát odpovědi na otázky: jaká je struktura poptávky, jakou mají představu zákazníci o ceně výrobku, jaké jsou cenové kategorie zákazníků, jak moc je důležité pro zákazníky image a kvalita produktu. Cena stanovená v závislosti na konkurenci Foret (2005) říká, že stanovení ceny podle cen konkurence bývá využíváno při vstupu firmy na nový trh. Podle Solomona (2006) je tato metoda populární, protože umožňuje firmám nabízet obdobnou cenu jako konkurence, aniž by se s nimi dohodli. Kotler (2007b) uvádí dva typy stanovení ceny podle konkurence: běžnou cenu a obálkovou metodu. Firma využívající strategie běžné ceny stanoví cenu produktu podle ceny konkurence. Běžná cena může byt stejná jak u konkurence, vyšší nebo i nižší. Obálkovou metodu využívají firmy účastnící se veřejné soutěže, kdy firma nezná cenovou nabídku ostatních společností. Firma určí cenu podle toho, jak se domnívá, že cenu stanoví konkurence. Cena podle hodnoty vnímané zákazníkem Tato metoda určení ceny odráží pohled zákazníka na výrobek, kde pro něj nejsou podstatné výrobní náklady, ale je pro něj důležitá velikost užitku, který mi přinese daný produkt. Vnímaná hodnota má několik prvků, které každý zákazník vnímá jiným způsobem. Mezi prvky vnímané hodnoty patří například představy o výkonu výrobku, úrovně distribuce, kvalita záruky, zákaznická podpora, pověst a spolehlivost dodavatele. (Jakubíková, 2008) Propagační marketingové strategie U komunikační strategie je důležité rozhodnout, jakými způsoby propagace bude firma komunikovat se zákazníky. Podle toho jaké zvolí firma nástroje komunikace, vznikají jednotlivé komunikační strategie. Záměrem většiny propagačních strategií je udržení trvalého prodeje a růst tržního podílu. (Jakubíková, 2008) Distribuční marketingové strategie Distribuční strategie bývá označována také jako strategie místa a určuje jakým způsobem (jak, kdy a kde) bude produkt firmy dosažitelný pro cílové zákazníky (Solomon, 2006). Při tvorbě distribuční strategie musí být stanoveny cíle distribuce, zvoleny distribuční cesty a vybrána distribuční strategie. Výběr distribuční strategie je závislý na třech základních rozhodnutí: o počtu úrovní distribuční cesty, o vztazích jednotlivých prvků kanálů a o intenzitě distribuce.

25 Literární přehled 25 Pro rozhodování o vztazích jednotlivých prvků cest je důležité si uvědomit, zda bude pro firmu lepší konvenční, vertikální, horizontální nebo hybridní marketingový systém. (Jakubíková, 2008) Při rozhodování o intenzitě distribuce neboli volbě počtu zprostředkovatelů přítomných na každé úrovni distribuční cesty existují tři distribuční strategie: intenzivní distribuce, exkluzivní distribuce, selektivní distribuce. Intenzivní distribuce je vhodná pro produkty, které jsou rychle spotřebovány a jsou doplňovány v pravidelných intervalech. U těchto produktů je důležitá jejich dostupnost. Proto je důležité velké zastoupení tohoto zboží na trhu u všech prodejců. Exkluzivní neboli výhradní distribuce je typická pro drahé výrobky, které mají velké nároky na doprovodné služby. U exkluzivní distribuce je distribuce omezena pouze na jedno místo v dané oblasti. Selektivní distribuce je kombinace intenzivní a exkluzivní distribuce. Využívá se v případech, kdy poptávka je tak velká, že by byla exkluzivní distribuce nevhodná, ale náklady související s prodejem a nároky na služby by neodpovídaly ani intenzivní distribuci. Tento typ strategie je využíván pro zboží dlouhé spotřeby, které má také vyšší cenu, například tzv. spotřební zboží. Výrobci si vybírají takové obchodníky, kteří mají dobré jméno na trhu, nabízí široké pokrytí trhu a péče o zákazníky je na vysoké úrovni. (Solomon, 2006)

26 Metodika 26 3 Metodika Bakalářská práce je rozvržena do dvou základních částí literární přehled a vlastní práce. První část je teoretická, kdy ke tvorbě této části byly využity literární a internetové zdroje, které korespondují s tématem práce. Po prostudování těchto zdrojů autorkou byly shrnuty základní teoretické poznatky z oblasti marketingu obecně, marketingu ve stavebnictví, marketingových strategií a analýzy prostředí. Tyto poznatky jsou dále využity v praktické části práce. Informace pro tvorbu literární rešerše byly čerpány především z knižních zdrojů, které jsou s dalšími zdroji uvedeny v seznamu použité literatury. Na začátku druhé části bakalářské práce je popsána základní charakteristika společnosti KALÁB - stavební firma, spol. s r.o. Jelikož bylo zjištěno, že firma nemá definované poslání firmy, byla vytvořena definice poslání podniku. Dále byla provedena situační analýza podniku. V rámci situační analýzy byla provedena PESTE analýza, analýza mikroprostředí a analýza vnitřního prostředí. PESTE analýza byla využita ke zkoumání makroprostředí firmy, do kterého je řazena analýza politického, ekonomického, sociálního, technologického a ekologického prostředí. Mikroprostředí bylo zkoumáno pomocí analýzy konkurence, dodavatelů a zákazníků. Po analýze vnitřního prostředí byla vytvořena SWOT analýza. Při tvorbě SWOT analýzy byly definovány silné a slabé stránky společnosti a také příležitosti a hrozby plynoucí z okolí podniku. Následně po jednotlivých analýzách byl sestaven marketingový mix firmy, kde je popsán produkt, cena, distribuce a propagace. V závěru jsou vytvořeny marketingové strategice pro dva segmenty a pro každou strategii je vytvořen rozpočet. 3.1 Situační analýza Situační analýza je jeden z prvních kroků, který je potřeba udělat při tvorbě marketingové strategie. Je to metoda, která umožňuje zkoumat jednotlivé složky a vlastnosti vnějšího prostředí, ve kterém se firma vyskytuje a kde podniká, a zabývat se vnitřním prostředím firmy (finanční situace, kvalita managementu, strategie firmy apod.). (Jakubíková, 2008) Jak uvádí Horáková (2003) podnik stejně jako živý organismus nemůže existovat samostatně a je obklopen prostředím. Firma je ovlivňována vnějšími faktory okolí, ve kterém působí. Tyto činitelé můžou podniku přinášet výhody i nevýhody. Současné prostředí se nepřetržitě mění. Většina těchto změn je rychlá, proto musí podniky, které se chtějí udržet na trhu, stát rychlejšími, flexibilnějšími a být ochotni se přizpůsobit požadavkům zákazníků.

27 Metodika 27 Obr. 2 Marketingové prostředí firmy Zdroj: Horáková, Vnější prostředí Vnější prostředí firmy se dělí na makroprostředí a mikroprostředí. Makroprostředí Makroprostředí je široké okolí podniku, které do určité míry přikazuje podnikům, co a jak mohou či nemohou dělat. Prvky makroprostředí jsou neovlivnitelné podnikem, nebo obtížně ovlivnitelné podnikem. Tyto činitelé ovlivňují chování a postavení firem, jejich výrobní a obchodní úspěchy a neúspěchy a efektivnost podnikatelských aktivit firem. Každý podnik může konkrétní podmínku vnímat jiným způsobem. Podnik by se měl s jednotlivými parametry seznámit, analyzovat je a sledovat jejich vývoj a využít jejich pozitiva ve svůj prospěch. (Horáková, 2003) Pro hodnocení vnějšího prostředí se je nejčastěji využívána PESTE analýza. Její název je odvozen z počátečních písmen jednotlivých faktorů, které ovlivňují makroprostředí. Zkoumanými faktory jsou politicko-právní, ekonomické, sociokulturní, technické a technologické a ekologické. Při analýze vlivů makroprostředí je potřeba vycházet od vzdáleného prostředí k lokálnímu. (Jakubíková, 2008) Mikroprostředí Horáková (2003) tvrdí, že mikroprostředí je nejbezprostřednější okolí podniku, se kterým se musí podnik vyrovnat a je jeho základním prvkem. Aby byla

28 Metodika 28 firma úspěšná, musí pochopit a porozumět své roli, kterou zastává. Role firmy závisí na výši zdrojů a na schopnostech a možnostech firmy. Mikroprostředí je do jisté míry ovlivnitelné a kontrolovatelné (v porovnání s makroprostředím), přesto mikroprostředí ovlivňuje a diktuje řadu parametrů, které je potřeba brát v potaz a zahrnout je do marketingových plánů. Podle Jakubíkové (2008) je při analýze mikroprostředí nutné nejprve analyzovat samotné odvětví, kdy jsou pozorovány základní charakteristiky velikost trhu, fáze životního cyklu, nároky na kapitál, vstupní a výstupní bariéry a další. Prvky mikroprostředí jsou zákazníci partneři (dodavatelé, finanční instituce, dopravce a další), zákazníci, veřejnost (ovlivňovatelé) a konkurence. Veřejnost je dále rozdělena na vládní veřejnost, místní veřejnost, vnitřní veřejnost (zaměstnance), všeobecnou veřejnost, finanční veřejnost, občanské sdružení a organizace a sdělovací prostředky. Cílem analýzy mikroprostředí je poznat užší okolí podniku a definovat základní hybné síly, které působí na činnost podniku a ovlivňují jej Vnitřní prostředí Vnitřní prostředí je tvořeno zdroji podniku, které mohou být firmou řízeny nebo ovlivňovány. Mezi prvky vnitřního prostředí patří materiálové, finanční a lidské zdroje, konkrétně management a jeho zaměstnanci a jejich kvalita, organizační struktura firmy, kultura firmy, mezilidské vztahy, etika a materiální prostředí (Jakubíková, 2008). Jak uvádí Solomon (2006) vnitřní silné a slabé stránky jsou nejčastěji otázkou zaměstnanců, tedy lidského a intelektuálního kapitálu. V rámci analýza vnitřního prostředí podnik hodnotí své silné a slabé stránky. Analýza vnitřního prostředí se skládá z hodnocení realizace cílů firmy, finanční situace, logistiky firmy, technologií a techniky uvnitř firmy, marketingu, prodeje, servisu po prodeji, vývojových a vědeckovýzkumných činností a zdrojů, lidských zdrojů, organizace práce a úrovně řízení, image firmy, goodwill firmy, hodnocení silných a slabých stránek podle jednotlivých nástrojů marketingového mixu. (Jakubíková, 2008) SWOT analýza Název analýzy je odvozen z počátečních písmen čtyř základních prvků této analýzy, kterými jsou: S strengths (silné stránky), W weaknesses (slabé stránky), O oportunities (příležitosti), T threats (hrozby). Silné a slabé stránky jsou skutečnosti, které se týkají vnitřního prostředí, a společnost je může ovlivnit. Silné stránky jsou vlastnosti, které přináší výhody zákazníkům i firmě. Slabé stránky jsou věci, ve kterých podnik nevyniká, dělá je špatně nebo je dělají jiné podniky lépe. Příležitosti a hrozby souvisí s vnějším prostředím firmy a nemůže je firma ovlivnit svojí činností. Příležitosti přináší

29 Metodika 29 možnost zvýšit poptávku, lépe uspokojit potřeby zákazníků a přináší společnosti prospěch. Hrozby jsou skutečnosti, které negativně působí na fungování podniku, mohou snížit poptávku či způsobit nespokojenost zákazníků. (Jakubíková, 2008) SWOT analýza je souhrnná analýza vnitřního a vnějšího prostředí. Tato analýza je základem pro vypracování strategie či marketingového plánu. (Foret, 2005)

30 Vlastní práce 30 4 Vlastní práce 4.1 Charakteristika společnosti Společnost KALÁB - stavební firma, spol. s r.o. (dále jen KALÁB) vznikla Tuto firmu založil Ing. Jiří Kaláb. Ten se samostatnou činností zabývá již od roku Jediným vlastníkem je již zmiňovaný Ing. Jiří Kaláb. Ten je také spolu s Mgr. Ing. Tomášem Kalábem jednatelem firmy. Pan Mgr. Ing. Tomáš Kaláb vedle jednatele zastává i funkci ředitele společnosti. Firma sídlí v Brně na ulici Vídeňská 849/15. Většinu svých podnikatelských aktivit společnost realizuje na území Jihomoravského kraje. (kalab.cz, 2013) Zpočátku se firma věnovala pouze provádění staveb. V roce 1997 došlo poprvé ke změně předmětu podnikání a firma se již nezabývala pouze realizací staveb, ale také dalšími činnostmi. V současnosti společnost podniká v provádění staveb, jejich změn a odstraňování, v projektové činnosti ve výstavbě, dále se zabývá výrobou, obchodem a službami neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Hlavním předmětem podnikání je provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Firma udržuje vztahy s propojenými osobami Kaláb develop s.r.o. a Kaláb BS, s.r.o. Z toho vyplývá, že činnosti společnosti a ovládacích osob jsou rozděleny do dvou oblastí. První oblastí jsou stavební aktivity, druhou developerská činnost. (justice.cz, 2013) Společnost má v současnosti 65 zaměstnanců. Základní organizační struktura podniku je znázorněna na Obr.3. Dalšími zaměstnanci firmy jsou stavbyvedoucí, mistři, účetní, obchodní referentka, rozpočtáři, manažer obchodu a zakázek, přípraváři, marketing manažerka, recepční a dělníci. Firma spolupracuje i s externími pracovníky jako jsou právníci a auditor. (Vnitropodnikové informace společnosti)

31 Vlastní práce 31 Obr. 3 Základní organizační struktura společnosti KALÁB Zdroj: Vnitropodnikové informace společnosti Společnost KALÁB je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS a mnoha ocenění. Norma ČSN EN ISO 9001 je systém managementu jakosti, ČSN EN ISO je norma, která se zabývá systémem environmentálního managementu. Poslední z norem, kterou má společnost je OHSAS 18001, kdy tento certifikát potvrzuje systém managementu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Společnost získává opakovaně ocenění Stavba Jihomoravského kraje. Tyto ceny dostává nepřetržitě od roku Naposledy byla firma oceněna , kdy v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2012 byly mezi vítěze vybrány dvě realizace této společnosti, v kategorii Průmyslových a technologických staveb a Rekonstrukce staveb a objektů. Firma si váží všech ocenění, které získala. Společensky nejvyšším oceněním je ocenění za rekonstrukci objektu Odbavovacího terminálu letiště Brno, kdy firma obdržela uznání na celorepublikové úrovni Stavba roku 2007 a také s tímto objektem obdržela Cenu veřejnosti. (kalab.cz, 2013)

32 Vlastní práce Poslání, vize, cíle firmy Firma KALÁB nemá definované poslání, vizi a cíle podnikání. Tyto myšlenky jsou pouze v hlavách jednatelů společnosti. Jasné definování poslání má pouze pozitiva. Jestliže je formulováno poslání mají zaměstnanci i celá společnost jasno v tom, co je smyslem existence firmy a jednají podle dané definice. Poslání Na základě rozhovoru s jednatelem firmy panem Tomášem Kalábem bylo zjištěno, že firma má představu o svém fungování na trhu. Otázky z rozhovoru jsou rozebrány v dalších částech této práce, proto je zde pouze shrnuto to, co je využito pro definování poslání firmy. Společnost KALÁB se věnuje realizaci nových budov, například bytové domy a průmyslové haly, a také rekonstrukci stávajících objektů na území Jihomoravského kraje. Firma s každým zákazníkem jedná individuálně. Cena za stavební dílo je oproti některé konkurenci vyšší, avšak podnik tuto vyšší cenu kompenzuje svou kvalitní prací. Z těchto závěrů může být poslání firmy vymezeno následovně: Naši zaměstnanci dokáží zrealizovat vaše sny a vyhoví veškerým vašim požadavkům. Jednáme se zákazníkem individuálně a poskytujeme kvalitní služby v oblasti stavebnictví.. Podnik má stanovené motto, které stručně vystihuje účel existence firmy. Motto zní: Postavíme, o čem sníte.. Vize Aby byla zjištěna vize společnosti, byla panu Kalábovi položena otázka, jakým směrem by se měl podnik ubírat v následujících letech. Vedení společnosti má zjevnou představu, kam by se měl podnik dostat. Chtějí, aby byli v očích zákazníků důvěryhodným a spolehlivým partnerem. Přejí si, aby byli na trhu stavebních firem jednoznačně identifikovatelný jako subjekt, který dodržuje dohody, platí včas a pracuje kvalitně. Důležitá je pro ně spolupráce s ostatními podnikateli, kteří budou jejich odběrateli. Vize podniku by mohla být definována takto: Jsme společnost, která poskytuje svým zákazníkům kvalitní služby ve sjednaný termín. Chceme, aby nás naši zákazníci vnímali jako dobrého partnera při obchodování.. Cíle Hlavním cílem společnosti je v období následujících pěti let dosáhnout zvýšení ročních výnosů o polovinu, oproti současné situaci. Dílčí cíle, které pomohou k dosažení hlavního cíle, jsou: zvýšení tržního podílu firmy na stavebním trhu Jihomoravského kraje, růst spokojenosti zákazníků, zvyšování objemu zakázek

33 Vlastní práce 33 nové investiční příležitosti pro dceřinou společnost zabývající se developerskou činností. Spokojenost zákazníků podnik měří pomocí dotazníku, který každý zákazník vyplní dvakrát. Poprvé ihned po předání stavby a při druhém vyplňování dotazníku vedení firmy zjišťuje, zda je zákazník s odstupem času stejně spokojený s dílem firmy jako při dokončení stavby. Zákazník v dotazníku vyplňuje, jak byl spokojený s dvanácti kritérii, které hodnotí 1 5. Zástupce společnosti KALÁB se jej následně zeptá, zda by firmu doporučil jiným subjektům či nikoliv. Kladná odpověď na tuto otázku je označena 10 body, neutrální 5 body a negativní nula body. Rozdílnost mezi jednotlivými dotazníky a možné doporučení určí celkovou spokojenost zákazníka na škále 0 10, kde hodnota 10 je nejlepší. Pro firmu je důležité, aby výsledná hodnota byla vyšší než 8. V současnosti je celková hodnota na úrovni 8,1. Pro stavební firmu KALÁB je důležité, aby jejich dceřiná společnost Kaláb BS, měla dostatečné příležitosti pro realizování developerské činnosti. Dceřiná společnost si pro výstavbu svých projektů vybírá stavební firmu KALÁB. Díky tomu dochází k toku peněz do stavebního podniku. (Kaláb, 2013) 4.2 Situační analýza Analýza makroprostředí Pro analýzu makroprostředí využijeme analýzu PESTE. V rámci této analýzy je zhodnoceno prostředí podniku, ve kterém se vyskytuje a nemůže jej ovlivnit. V případě stavební firmy se jedná zejména o stavební trh. Politické prostředí Politické prostředí ovlivňuje každou společnost a to platí i v oblasti stavebnictví. Každý podnik musí sledovat vývoj prostředí ve svém oboru. Stavební firma je ovlivňována nejen změnami týkající se stavebního trhu, ale i trhu obecně. Politické prostředí souvisí se stabilitou politické scény, která následně ovlivňuje legislativní rámec a jeho stabilitu. V České republice je zhruba v posledních pěti letech vláda málo stabilní. To vede k nedůvěře trhu. Stavebnictví mimo norem týkajících se stavebnictví podléhá i obecným normám jako je obchodní a živnostenské právo. Stavebnictví je závislé na sezónních pracích, to souvisí se zaměstnáváním na dobu určitou, které je zakotveno v Zákoníku práce. Platný zákoník práce je znám jako zákon č. 262/2006 Sb. Z poslední novelizace zákoníku práce vyplývá, že zaměstnanec může být zaměstnán u jednoho zaměstnavatele pouze třikrát na dobu určitou v období tří let. To je omezením pro sezónní práce. (zakonyprolidi.cz, 2013a) Ve stavebnictví jsou dva typy zakázek soukromé a veřejné, kde veřejné zakázky jsou upravovány Zákonem o veřejných zakázkách, to je předpis

34 Vlastní práce 34 č. 137/2006 Sb., a byl novelizován zákonem č. 167/2012 Sb., platný od (zakonyprolidi.cz, 2013b) Obor stavebnictví je omezován především Stavebním zákonem. Stavební zákon neboli Zákon o územním plánování a stavebním řádu je zákon č. 183/2006 Sb. platný v pozdějších úpravách. Ten je upravován novelami přibližně každého půl roku. Proto je potřeba, aby stavební firma sledovala veškeré úpravy zákonů a to nejen stavebního. Předmětem stavebního zákona je územní plánování, stavební řád a vymezuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb. Poslední novela účinná od výrazně zjednodušuje a zkracuje proces územního plánování a územní řízení a je větší okruh staveb, které nepotřebují územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. (mestomimon.cz, 2013) Politickému rozhodnutí podléhají také daně. Ve stavebnictví je uplatňována dvojí sazba daně z přidané hodnoty snížená a základní. Snížená daň 15 % platí pro stavební a montážní práce již dokončené bytové výstavby a u staveb pro sociální bydlení. Mimo tyto případy platí základní sazba daně 21 %. (zakonyprolidi.cz, 2013c) Sazba daně z příjmů právnických osob se neustále snižuje. Snížila se z 35 % v roce 1998 na současných 19 %. Z toho lze usuzovat, že politické strany se snaží podporovat podnikatele. Nižší daně přináší prospěch ekonomice a jsou impulzem k rozmachu podnikání a také mohou přilákat zahraniční investory. Vývoj daně z příjmů právnických osob je znázorněn v Tab.1 a Tab.2. Tab. 1 Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob část 1 Rok Sazba 35 % 35 % 31 % 31 % 31 % 31 % 28 % 26 % 24 % daně Zdroj: danarionline.cz, 2013 Tab. 2 Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob část 2 Rok Sazba daně 24 % 21 % 20 % 19 % 19 % 19 % 19 % Zdroj: danarionline.cz, 2013 Pod záštitou Ministerstva životního prostředí se v letošním roce rozjíždí program Nová zelená úsporám. Program by měl běžet v letech Žádosti o dotaci je možné podávat od 1. června V rámci tohoto programu by mělo být přerozděleno necelých třicet miliard Kč. Formy podpory mohou být upraveny novou vyhlašovanou výzvou. Nová zelená úsporám je zaměřena na stavební činnosti související se snižováním energické náročnosti budov. Tento program je zaměřen na rodinné a bytové domy a veřejné budovy. Cílem programu je nejen oživení ekonomiky, ale také pozitivní vliv na životní prostředí.

35 Vlastní práce 35 Program Nová zelená úsporám je dobrou zprávou pro malé a středně velké stavební podniky a pro výrobce stavebních hmot a materiálů. (Stavitelství a interiér, 2013) Dne Česká republika vstoupila do Evropské unie (EU). Právní prostředí v České republice je ovlivňováno Evropskou unií, ale také Česká republika jako členský stát může čerpat dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Jak uvádí Ministerstvo pro místní rozvoj v měsíční monitorovací zprávě za měsíc březen roku 2013, bylo k 3. dubnu 2013 v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU v programovém období předloženo žádostí o podporu v souhrnné hodnotě 1 359,7 miliard. Proplacené prostředky příjemcům dosahují 52,7 % z celkové alokace Národního strategického referenčního rámce (NSRR) a bylo vydáno 82,1 % celkové alokace NSRR Rozhodnutí/Smluv o poskytnutí dotace. Pro následující období je politika soudružnosti Evropské unie v přípravné fázi. (strukturalni-fondy.cz, 2013) Ekonomické prostředí Tab. 3 ukazuje vývoj hrubého domácího produktu (HDP). V roce 2012 pokles hrubý domácí produkt (sezónně a cenově očištěný) České republiky o 1,2 %. HDP (hrubý domácí produkt) v meziročním srovnání klesal v roce 2012 ve všech čtvrtletích. Důvodem klesajícího HDP je nízká tuzemská poptávka domácností. HDP v běžných cenách za rok 2012 byl mld. Kč, to je pouze o 0,1 % více než v roce předchozím. (kurzy.cz, 2013) Tab. 3 HDP ke stejnému čtvrtletí r HDP v roce 2012 ve stálých cenách ke stejnému čtvrtletí Zdroj: kurzy.cz, 2013 čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí Rok ,4 % -1,1 % -1,5 % -1,7 % -1,2 % Mezi ekonomické faktory ovlivňující prostředí firmy patří také inflace. Průměrná roční míra inflace v roce 2012 byla 3,3 %. To je nejvíce od roku 2008, kdy byla míra inflace 6,3 %. (ČSÚ, 2013a) Dalším faktorem je nezaměstnanost. Průměrná míra nezaměstnanosti činila v roce 2012, stejně jako v roce předchozím, 8,6 %. České stavebnictví zaměstnává necelých 400 tisíc lidí (portal.mpsv.cz, 2013; sps.cz, 2013a). V tabulce Tab.4 je zobrazena průměrná měsíční mzda ve stavebnictví v České republice v letech 2005 až Průměrná mzda ve stavebnictví byla ve všech letech nižší než průměrná mzda ze všech odvětví národního hospodářství. Například v roce 2011 byla celková průměrné mzda Kč, což je o Kč více než průměrná mzda ve stavebnictví.

36 Vlastní práce 36 Tab. 4 Průměrná měsíční mzda ve stavebnictví v letech 2005 až 2011 Rok Průměrná měsíční mzda v Kč Zdroj: ČSÚ, 2013b Stavebnictví a stavební produkce bylo na špici v letech 2007 a 2008 a od té doby stavební produkce stále klesá. V loňském roce poklesla meziročně o 7,6 %, z toho pozemní stavitelství zaregistrovalo pokles o 6,5 % a inženýrské stavitelství o 10 %. Stavebnictví je část ekonomiky, která klesá nejvíce. Důvodem poklesu je nedostatečná poptávka soukromého i veřejného sektoru. Na Obr.4 je vývoj ve stavitelství v České republice od roku 2000 po současnost, kde průměr roku 2010 je roven hodnotě 100. Na oranžové křivce znázorňující index stavební produkce je vidět, že stavební produkce byla v letech 2007 a 2008 na vrcholu a od roku 2009 klesá. (ČSÚ, 2013c) Obr. 4 Dlouhodobý vývoj stavebnictví v České republice Zdroj: ČSÚ, 2013d Obdobná situace ve stavebnictví je i v Evropě kdy výkonnost stavebnictví skupiny Euroconstruct poklesla v roce 2012 o 2 % a za posledních pět let poklesla stavební aktivita zemí Euroconstructu o šestinu. Euroconstruct je uskupení 18 zemí EU (včetně České republiky) a Norska. Experti předpokládají mírné zlepšení nejdříve v roce Zejména neblahé vyhlídky má oblast tzv. inženýrských staveb, kde jde přinejmenším o udržení současné úrovně investic až do roku Slabý nárůst poptávky se předpokládá v nebytové výstavbě,

37 Vlastní práce 37 alespoň v roce Nejpříznivější predikce jsou pro bytovou výstavbu. Ta očekává v roce 2013 růst o 1,5 % a v roce 2014 o 3 %. (Stavitelství a interiér, 2012) Ve stavebnictví je také obecně známá poměrně vysoká míra korupce a úplatkářství. Firma KALÁB této možnosti k získání zakázky nevyužívá, ale pokud tyto praktiky využívá konkurent, může to negativně ovlivnit působení firmy na trhu. Podle Kvalitativní studie českého stavebnictví 2012, kterou vytvořila společnost CEEC Research spolu s poradenskou firmou KPMG Česká republika se 43 % společností nesetkalo se žádostí o úplatek v průběhu získávání zakázky (ceeconstruction.eu, 2012). Z Obr. 5 lze vyčíst, že v roce 2012 se žádostí o úplatek setkalo 39 % dotazovaných společností a 18 % ředitelů stavebních firem na tuto otázku neodpovědělo. Ve srovnání s předchozími roky je vidět, že zhruba polovina společností se nesetkala se žádostí o úplatek a druhá část se se žádostí o úplatek setkala nebo nechala otázku nezodpovězenou. Výjimkou je rok 2007, kdy byla tato studie provedena poprvé, a 54 % dotazovaných podniků neodpovědělo na otázku. Důvodem může být prvotní nedůvěra ve společnost provádějící tuto studii. Obr. 5 Setkala se již Vaše firma při získávání zakázek s požadavkem o úplatek? Zdroj: ceeconstruction.eu, 2012 Na Obr. 6 je znázorněno kolik procent společností zastává názor, zda je či není možné dosáhnout zakázky bez úplatku. Je zajímavé pozorovat rozdíl mezi veřejnými a soukromými zakázkami. Téměř dvě třetiny dotázaných firem se domnívá, že je možné získat soukromou zakázku bez úplatku. U zakázek financovaných z veřejných zdrojů se 50 % společností domnívá, že tyto zakázky není možné získat bez úplatku.

38 Vlastní práce 38 Obr. 6 Je možné získat stavební zakázku bez úplatku? Zdroj: ceeconstruction.eu, 2012 Sociální prostředí Poslední údaj o počtu obyvatel je k , kdy v České republice žilo obyvatel (ČSÚ, 2013e). K Česká republika měla obyvatel. To znamená, že v roce 2012 se zvýšil počet obyvatel oproti roku předchozímu o Celkový přírůstek obyvatel v roce 2011 byl osob. Z toho osob činilo migrační saldo, což je rozdíl mezi množstvím přistěhovaných a vystěhovaných osob (ČSÚ, 2013f). Na zvýšení počtu obyvatel se podílí především zahraniční migrace, jak je vidět na obrázku Obr. 7.

39 Vlastní práce 39 Obr. 7 Struktura přírůstku obyvatel v letech Zdroj: ČSÚ, 2013g Stárnutí populace je problém, který v současnosti nabývá významu. Bydlení je oblast, která se musí přizpůsobit životu seniorů. Důležité je, aby bylo zajištěno důstojné bydlení pro seniory, které bude myslet na jejich věkové a zdravotní omezení, jak v domácím prostředí v rodině, tak i ve specializovaných zařízení určené pro tuto skupinu lidí. (Zdražilová, 2008) V České republice dochází postupně k nárůstu využívání informačních technologií obyvateli. Na Obr. 8 lze vidět, že v roce 2010 používalo osobní počítač 64 % obyvatel starších 16 let, což je 5,7 milionu osob, a jen o dvě procenta méně lidí využívalo internet, konkrétně 5,5 milionu osob v dané věkové skupině.

40 Vlastní práce 40 Obr. 8 Uživatelé osobního počítače a internetu v % ve věku 16+, 2. čtvrtletí sledovaného roku Zdroj: ČSÚ, 2013h Z grafu týkajícího se počítačové gramotnosti vyplývá, že počítač a internet se stává běžnou součástí většiny obyvatel České republiky. Díky těmto faktům si lze uvědomit, že lidé více využívají moderní technologie. Dá se předpokládat, že budou využívat inovace také v jiných oblastech. Používání nových technologií souvisí s rostoucími požadavky zákazníků, kteří mají větší nároky na bydlení než dříve a chtějí mít vyšší úroveň bydlení. Zvyšující se počítačová gramotnost může mít za následek růst poptávky po využívání nových technologií dřevostavba, energeticky úsporné domy apod. Lidé, kteří umí pracovat s počítačem, si můžou na internetu zjistit informace o nových technologiích, které jsou využívány ve stavebnictví. Podniky chtějí v současnosti získat co nejvíce certifikátů a na dosažení těchto certifikátů vynakládají značné prostředky. V určité oblasti se certifikáty stávají nezbytnou podmínkou pro obchodování. (Vymazal, 2003) Technologické prostředí Pro všechny firmy, které se chtějí udržet na trhu a bojovat s konkurencí je důležité sledovat a reagovat na technologické trendy a novinky na trhu. V současnosti se lidé chovají více ekologicky a to se projevuje i v technologiích, které jsou využívány ve stavebnictví. Při realizaci stavby jsou použity materiály, které přinesou lidem v budoucnu úspory především v peněžní podobě. Například jsou využívány solární panely, které slouží k ohřevu vodu nebo k vytváření elektrické energie. Obecně ve stavebnictví je trendem suchá výstavba. Pokud je to možné, snaží se stavební firmy využít možnosti suché výstavby oproti mokré. Suchá výstavba Charakteristické pro suchou výstavbu je minimální nebo nulové používání stavebních technologií související s mokrými procesy. Do suché výstavby se zahrnují nejen sádrokartony, ale také sádrovláknité a cemontovláknité deskové materiály, šrouby, nýty, tmely a další. Přednostmi suché výstavby jsou dobré zvukově izolační vlastnosti, estetická funkce a také fakt, že oproti klasické mokré konstrukci je rychlejší (odpadá zde čekání na vyschnutí). Omezením pro použití těchto materiálů je vlhkost,

41 Vlastní práce 41 kdy vysoká vlhkost jim škodí. I přes to je možné tyto konstrukce využít do bytových koupelen a WC. Suchá výstavba se používá v interiéru jak bytových, tak i průmyslových staveb. V rámci suché výstavby se dělají například stropní a svislé konstrukce a podlahy. (Nyč, 2005) Ekologické prostředí V současnosti je kladen velký důraz na ochranu přírody. To se promítá také do stavebnictví. Dochází ke stavbě energeticky úsporných budov, snižování energetické náročnosti stávajících budov a jsou také využívány ekologické stavební materiály. Většina ekologických stavebních materiálů vzniká recyklací odpadu, který je tvořen při výrobě jiných produktů, a jsou využívány jako izolace (realcity.cz, 2011). Se zvyšující se cenou za energie lidé chtějí energeticky úsporné bydlení. Tento typ bydlení je také šetrný k přírodě. Energeticky efektivní budovy by si měly zajistit samy většinu energie, kterou potřebují na provoz. Tyto budovy spotřebovávají 40 % veškeré vyrobené energie, z toho zhruba 70 % je spotřebováno vytápěním a chlazením, 10% energie je pro ohřev vody, přibližně 7 % je využito na vaření a 13 % je spotřebováno svícením a elektrickými spotřebiči.(sps.cz, 2013b) Analýza mikroprostředí Prostřednictvím analýzy mikroprostředí se zkoumá bezprostřední okolí podniku. U této analýzy se zabýváme vztahem dodavatelů, konkurence a zákazníků se společností. Dodavatelé Firma KALÁB má v současnosti jednoho významného dodavatele stavebních materiálů, kterým jsou stavebniny STAVOSPOL, s.r.o. Dodavatelem betonů jsou různé podniky, které jej berou od firmy CEMEX Czech Republic, s.r.o. Nejvýznamnějšími dodavateli jsou subdodavatelé, tzn. dodavatelé dílčích stavebních prací (např. elektrikáři, topenáři, fasádníci). Z každé skupiny řemesla má firma KALÁB přibližně dva dodavatele, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Firma nevlastní stojní techniku a stroje si půjčuje ze speciálních provozoven. Drobnou techniku si většinou KALÁB vypůjčuje ze Železářství Barták. Těžkou techniku si najímá v rámci služby, kterou jim poskytne dodavatel. Společnost KALÁB platí svým dodavatelům včas, a proto jsou jim jejich dodavatelé ochotni nabídnout nižší cenu než konkurenci. Dodavatelé si můžou dovolit nabídnout nižší cenu, protože ví, že dostanou včas zaplaceno a nemusí si tvořit žádné finanční rezervy. To platí především u dodavatelů dílčích stavebních prací. (Kaláb, 2013)

42 Vlastní práce 42 STAVOSPOL, s.r.o. Společnost STAVOSPOL, s.r.o. vznikla v roce Firma má silné postavení na trhu se stavebninami. V České republice má v současnosti sedmnáct prodejen. Nabízený sortiment v prodejnách reprezentuje ucelenou nabídku stavebnin pro celou stavbu. Zákazníky této společnosti jsou nejen velké stavební firmy, ale také živnostníci a drobní stavebníci. STAVOSPOL, s.r.o. nabízí svým zákazníkům také dopravu stavebního materiálu na stavbu, kalkulaci spotřeby a cen stavebních materiálů, míchání barev a poradenství v oblasti materiálů. (stavospol.cz, 2013) STAVOSPOL, s.r.o. dodává podniku stavební materiály. Důvodem spolupráce firem KALÁB a STAVOSPOL je příznivá cena a dodací podmínky. Společnosti mají spolu uzavřenou roční rámcovou dohodu, ve které jsou stanoveny podmínky obchodování. Avšak tato rámcová smlouva firmu neomezuje v tom, aby mohla mít další výběrová řízení na jiné dodavatele stavebních materiálů. (Kaláb, 2013) Konkurence Konkurence ve stavebnictví je vysoká a není tomu jinak i v Brně a okolí, kde firma provozuje svoji činnost. V současnosti, kdy je stavebnictví spíše v útlumu, je tento fakt cítit znatelněji. Je to způsobeno také tím, že na trhu jsou podniky, které jsou ochotny ve výběrovém řízení nabídnout cenu, která jim přinese nulovou nebo i zápornou marži. Aby ve výběrovém řízení mohly uspět i ostatní společnosti, jsou nuceny přizpůsobit cenu konkurenci a tak ji snížit oproti své původní představě. Mezi konkurenty, kteří mají stejné zaměření a zajímají se o stejný typ zakázek jako společnost KALÁB, patří stavební firmy PS BRNO, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. (Kaláb, 2013) PS Brno Stavební společnost PS BRNO, s.r.o. sídlící v Brně, Vídeňská 153/199b byla založena v roce 1997 jako KKM Plus, s.r.o. Společnost podniká pod názvem PS BR- NO, s.r.o. od června Novému názvu předcházela změna managementu a rozhodujících výrobních pracovníků, kteří firmě přinesli i nový ráz společnosti. PS BRNO, s.r.o. se věnuje realizaci staveb v průmyslové oblasti, občanským a bytovým stavbám a rekonstrukcím. Mimo stavební činnost se zabývá dodávkou a montáží ocelových konstrukcí a střešních a ocelových plášťů. (ps-brno.cz, 2013) PS Brno konkuruje firmě KALÁB především v průmyslových objektech pro soukromé firmy. U tohoto typu objektů je konkurenční společnost známější než firma KALÁB. Velkou nevýhodou společnosti PS Brno je název, který mnohdy vede k záměně s firmami PSG a.s., PSJ, a.s. a Pozemstav Brno, akciová společnost. (Kaláb, 2013)

43 Vlastní práce 43 Tocháček spol. s r.o. Firma Tocháček spol. s r.o. se objevila na trhu v roce Od počátku své existence se společnost specializuje na opravy a rekonstrukce historických objektů. Mimo úpravy historických objektů se podnik věnuje také opravám běžných budov a prováděním nových staveb. Dále provozuje půjčovnu bourací techniky a prodejnu pro stavebníky. (tochacek.cz, 2013) Právě v opravách památek je společnost Tocháček velkým konkurentem. Jejich výhodou oproti KALÁBOVI je lepší cena. Další oblastí soutěže jsou stavby pro nemocnice, kde je firma Tocháček známější. (Kaláb, 2013) Mezi další konkurenty společnosti KALÁB patří firmy Komfort, a.s., UNISTAV a.s., OHL ŽS, a.s., Skanska a.s. Tyto podniky nevnímá firma Kaláb jako konkurenty, kteří by zásadně ovlivňovali fungování společnosti, protože je umí v zakázkách své velikosti porazit. (Kaláb, 2013) Zákazníci Odběrateli firmy KALÁB jsou převážně koneční spotřebitelé. Primární cílovou skupinou jsou firmy ze soukromého sektoru. Podle slov ředitele nejčastějším a nejlepším zákazníkem je strojírenská firma. Největšími zákazníky společnosti je například firma ECE, skupina ALTA a Letiště Brno. Dalším významným zákazníkem je dceřiná společnost Kaláb BS, pro kterou stavební firma realizuje její developerské projekty. Sekundárními cílovými skupinami jsou fyzické osoby a veřejný sektor. Pro fyzické osoby staví nejčastěji rodinné domy, pro veřejný sektor provádějí především realizace v nemocnicích a školách. Nevýhodou stavby rodinného domu je prodlužování stavby, protože zákazník nestíhá být ve stejném tempu s firmou, neříká jím své požadavky včas a tím se protahuje doba realizace stavby. (Kaláb, 2013) Analýza vnitřního prostředí Společnost KALÁB se zaměřuje na provádění stavebních děl pro firmy ze soukromého sektoru. Firma staví svoji konkurenční výhodu na kvalitě své práce. Vysoká úroveň kvality se následně odrazí ve vyšší ceně oproti konkurenci. S tím souvisí fakt, že podnik je úspěšný ve výběrových řízeních, kde se nehledí jen na cenu. Počet zakázek firmy se v průběhu let příliš nemění a během posledních pěti let je konstantní. Avšak dochází ke změně výsledku hospodaření, který je horší než před dvěma či pěti lety. Podnik klade velký důraz na kvality svých zaměstnanců. Na vedoucích pozicích má firma své vlastní zaměstnance. Stavbyvedoucí jsou jedni z nejdůležitějších lidí, protože s nimi se setkává venek investoři. Musí to být slušný, ale zároveň tvrdý člověk, jež si dokáže udržet respekt a pořádek na stavbě. Na těchto pozicích jsou lidé, kteří pracují s obrovskými hodnotami, a proto musí být tyto osoby důvěryhodné. Firma má vlastní IT systém pro kontrolu a vedení skladového hospodářství. V rámci tohoto systému je každý stavbyvedoucí připojen na server a každý týden

44 Vlastní práce 44 podává hlášení o tom, kolik se prostavělo na stavbě, uvádí naskladněný a vyskladněný materiál. Díky tomu má vedení firmy větší kontrolu nad tokem materiálů. Podnik má minimum vlastní techniky. Vlastní pouze nářadí jako sbíječky, vrtačky, provizorní elektrocentrály, rozvaděče na stavby a podobně. Kromě nářadí má 30 služebních vozidel. Bagry, jeřáby a podobné stroje si společnost najímá od speciálních provozoven, kde si půjčují nejen stroj, ale také jeho obsluhu. Každá společnost musí sledovat technologické novinky v oboru, to platí i pro společnost KALÁB. Firma sama od sebe zákazníkovi nenabízí technologické novinky, ale vnímá úsporné technologie v topení, elektroinstalaci apod. a snaží se znát věci natolik, aby mohla zákazníkovi poradit, říct mu na danou věc svůj názor a následně nabídnout to, co zákazník chce. Netypickou inovací podniku, kterou zákazník ocení, je spolupráce s panem Prof. Ing. Jiřím Studničkou, DrSc. z ČVUT v oblasti ocelových hal. Díky této spolupráci firma dokáže zoptimalizovat konstrukci natolik, že ji zlevní o 10-15% a kvalita konstrukce není dotčena. Železa je v konstrukci o trochu méně než je běžné, ale to nemá vliv na její funkčnost a staticky to odpovídá požadavkům. Pan profesor Jiří Studnička dokáže na základě svých letitých zkušeností odhadnout, jak lze danou konstrukci zoptimalizovat. Na základě výpočtu pana profesora Studničky firma vytvoří statiku haly. Informace o plánovaných stavebních projektech firma získává na stavebním portále Istav.cz. Zde jsou veškeré informace o tom, kdy a kdo bude co stavět a za jakou cenu. Na tento portál dávají informace úředníci ze stavebního úřadu. Zprávy z tohoto portálu mají pro společnost KALÁB pouze informativní charakter a pomáhají jim urychlit jednání s potenciálním zákazníkem Dalším zdrojem informací je obchodní rejstřík, kde si firma zjišťuje informace o společnostech. Z dat uvedených v obchodním rejstříku si firma předem představí, jaká bude komunikace s podnikem. Ve stavebnictví je potřeba řešit věci rychle a zavčas. V průběhu stavby se vždy vyskytne několik problémů a ty firma musí řešit s investorem. Čím dřív se komplikace vyřeší, tím je realizace stavby levnější. Tyto věci se řeší na kontrolních dnech, kde se potká stavbyvedoucí, architekt, investor a řeší problémy, které se během týdne nashromáždí. (Kaláb, 2013) 4.3 SWOT analýza Díky SWOT analýze dojde ke sjednocení již zjištěných výsledků. V rámci této analýzy jsou popsány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Ze SWOT analýzy můžou vyplynout oblasti, kterým se má firma věnovat nebo naopak čemu se vyvarovat.

45 Vlastní práce 45 Obr. 9 SWOT analýza společnosti KALÁB Zdroj: vlastní práce 4.4 Marketingový mix firmy Produkt Z počátku firma KALÁB začínala s rekonstrukcí starých objektů, postupně se začala věnovat výstavbě nových bytových domů a s nástupem krize se zaměřila zejména na průmyslové objekty. V oblasti průmyslových objektů se společnost specializuje na ocelové haly. Produktem pro zákazníky není jen samotná stavba, ale také fakt že firma dokáže objekt dokončit včas, neprodlužuje dobu stavby a její práce je kvalitní. Společnost neposkytuje žádné nadstandardní služby. (Kaláb, 2013)

Analýza marketingového prostředí podniku. Michaela Miťkovová

Analýza marketingového prostředí podniku. Michaela Miťkovová Analýza marketingového prostředí podniku. Michaela Miťkovová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce Analýza marketingového prostředí podniku je podnik Grundfos s.r.o., zabývající se

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Trhy a marketing Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Trh - definice Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz.

Více

Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová

Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Otázka: Marketing a CR Předmět: Ekonomie Přidal(a): Envika pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Pojem marketing Philip Kotler:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VSTUP INTERNETOVÉHO OBCHODU NA TRH INTERNET SHOP MARKET ENTRY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VSTUP INTERNETOVÉHO OBCHODU NA TRH INTERNET SHOP MARKET ENTRY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT VSTUP INTERNETOVÉHO OBCHODU NA TRH INTERNET

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Pavel Fučík

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Pavel Fučík Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Pavel Fučík 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Diplomová práce Pavel Fučík

Více

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lemurek - podnikatelská koncepce (tj. způsob myšlení, podnikatelského řízení) - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingová komunikace firmy SPS electronic CZ s. r. o. Petra Ašenbrenerová Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Možnosti využití marketingového mixu na zvýšení poptávky po produktech firmy. Kristýna Theimerová

Možnosti využití marketingového mixu na zvýšení poptávky po produktech firmy. Kristýna Theimerová Možnosti využití marketingového mixu na zvýšení poptávky po produktech firmy Kristýna Theimerová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu produktů v konkrétní

Více

Marketingový plán Marketingový rozpočet

Marketingový plán Marketingový rozpočet Marketingový plán Marketingový rozpočet Marketingový plán Dobrý marketingový plán je klíčem k úspěchu každé firmy. Je důležitý pro koordinaci všech propagačních a marketingových aktivit. Jeho cílem je

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu Ing. Příklady různé stupně vztahů úroveň vztahu pravidelný

Více

Analýza cenové politiky v multikině Golden Apple Cinema. Aneta Vyorálková

Analýza cenové politiky v multikině Golden Apple Cinema. Aneta Vyorálková Analýza cenové politiky v multikině Golden Apple Cinema Aneta Vyorálková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat cenovou politiku v multikině Golden Apple Cinema a následně

Více

Analýza marketingového komunikačního mixu ve vybrané organizaci. Simon Hradil

Analýza marketingového komunikačního mixu ve vybrané organizaci. Simon Hradil Analýza marketingového komunikačního mixu ve vybrané organizaci Simon Hradil Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá marketingovým komunikačním mixem ve společnosti TRADIX UH, a. s.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více

Marketingový plán firmy XYZ. Tereza Řiháčková

Marketingový plán firmy XYZ. Tereza Řiháčková Marketingový plán firmy XYZ Tereza Řiháčková Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č.

Více

Segmentace trhu. Předmluva. Milé studenky/ti,

Segmentace trhu. Předmluva. Milé studenky/ti, Segmentace trhu Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Segmentace trhu, který vás podrobněji seznámí s touto tematikou, kterou budete aplikovat ve své semestrální

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

Analýza využití nástrojů marketingového komunikačního mixu v organizaci XYZ. Petr Podhorný

Analýza využití nástrojů marketingového komunikačního mixu v organizaci XYZ. Petr Podhorný Analýza využití nástrojů marketingového komunikačního mixu v organizaci XYZ Petr Podhorný Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce je marketingový komunikační mix. Teoretická

Více

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. CLOW, K.E., BAACK, D.: REKLAMA, PROPAGACE A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE BRNO: COMPUTER

Více

Návrh komunikačního plánu vybrané společnosti

Návrh komunikačního plánu vybrané společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh komunikačního plánu vybrané společnosti Bakalářská práce Autor: Štěpán Jeníček Ekonomika a management MSP Vedoucí práce: Ing. Helena

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Analýza distribučních cest firmy XY. Martina Pavelková

Analýza distribučních cest firmy XY. Martina Pavelková Analýza distribučních cest firmy XY Martina Pavelková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA (CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA Ing. Martin Bárta Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4 Brno 612 00, barta@fbm.vutbr.cz Abstract The aim of the work CUSTOMER LIFE-TIME VALUE" is the formulation

Více

Projekt zavedení nového produktu firmy K-PROFI na český trh. Bc. Ivana Konečná

Projekt zavedení nového produktu firmy K-PROFI na český trh. Bc. Ivana Konečná Projekt zavedení nového produktu firmy K-PROFI na český trh Bc. Ivana Konečná Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá projektem zavedení nového produktu společnosti K-profi, spol.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ. Marketingové řízení a marketingový plán firmy Troma, spol. s r. o.

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ. Marketingové řízení a marketingový plán firmy Troma, spol. s r. o. VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ Studijní obor: Finance a řízení Marketingové řízení a marketingový plán firmy Troma, spol. s r. o. Bakalářská práce Vypracoval: Jan Křepela Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Hana

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Kristýna Nejmanová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Kristýna Nejmanová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Kristýna Nejmanová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Marketingová

Více

Zaměstnanecké benefity a jejich význam

Zaměstnanecké benefity a jejich význam Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Zaměstnanecké benefity a jejich význam Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. Jana Mervartová Ing. Roman Skoták Brno 2013 Poděkování: Děkuji vedoucí

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN PRO ZVÝŠENÍ PRODEJE TONERŮ

MARKETINGOVÝ PLÁN PRO ZVÝŠENÍ PRODEJE TONERŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT MARKETINGOVÝ PLÁN PRO ZVÝŠENÍ PRODEJE TONERŮ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO FIRMU MARKETING

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza marketingového mixu podniku. Tereza Dolejší

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza marketingového mixu podniku. Tereza Dolejší Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza marketingového mixu podniku Tereza Dolejší Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Miloslav Šašek ÚVOD Zákazníci, stávající i potenciální, jsou středem pozornosti každého dodavatele nebo prodejce, firmy, podniku. Platí to jak v prostředí B2C,

Více

9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...)

9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) 9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) Marketing Marketingová strategie spočívá ve 4 bodech orientaci na spotřebitele, segmantaci, cíleném marketingu, umisťování (= positioning)

Více

Mendelova univerzita Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita Provozně ekonomická fakulta Mendelova univerzita Provozně ekonomická fakulta Konkurenceschopnost živnosti specializované na obrábění kovů Diplomová práce Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc. Jméno a příjmení autora:

Více

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Proceram a.s. zavedením nové značky na český trh. Bc. Renata Záhorovská

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Proceram a.s. zavedením nové značky na český trh. Bc. Renata Záhorovská Projekt zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Proceram a.s. zavedením nové značky na český trh Bc. Renata Záhorovská Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je zpracování projektu zavedení

Více

Analýza společného podnikání na západním a východním trhu společnosti OSEVA, a. s. Martin Kyjovský

Analýza společného podnikání na západním a východním trhu společnosti OSEVA, a. s. Martin Kyjovský Analýza společného podnikání na západním a východním trhu společnosti OSEVA, a. s. Martin Kyjovský Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou společného podnikání společnosti

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Finding a new customer segment for company gardening

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Finding a new customer segment for company gardening ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nalezení nového segmentu zákazníků pro firmu Zahradnictví Hrdlička, s.r.o. Finding a new customer segment for company gardening Hrdlička,

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny K nejdůležitějším charakteristikám hospodaření

Více

Marketingová analýza v rozvoji tenisových kurtů Marketing analysis in development of tenis court

Marketingová analýza v rozvoji tenisových kurtů Marketing analysis in development of tenis court MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC KABINET MARKETINGU Tereza Růžičková Marketingová analýza v rozvoji tenisových kurtů Marketing analysis in development of tenis court Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr.

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra sociologie. Bakalářská práce. Kateřina Doxanská. Komunikační strategie podniku

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra sociologie. Bakalářská práce. Kateřina Doxanská. Komunikační strategie podniku Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra sociologie Bakalářská práce Kateřina Doxanská Komunikační strategie podniku Communication Strategy of the Company Praha 2013 Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

Materiály pro studenty základního kurzu U3V ve školním roce 2011/12

Materiály pro studenty základního kurzu U3V ve školním roce 2011/12 Komerční komunikace a Public relations Materiály pro studenty základního kurzu U3V ve školním roce 2011/12 Martin Přibyl Marketingový mix Nejdůležitějším nástrojem marketingového řízení. Organizace jej

Více

Distribuční strategie podniku. Michal Sedláček

Distribuční strategie podniku. Michal Sedláček Distribuční strategie podniku Michal Sedláček Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce se zabývá distribuční strategií společnosti Sedco s.r.o. Práce se skládá z praktické

Více

B3 Vazba strategie byznys

B3 Vazba strategie byznys Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B3 Vazba strategie byznys Toto téma vysvětluje vzájemný vztah mezi tzv. byznysem organizace (hlavním

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NA TRHU FMCG OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE)

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NA TRHU FMCG OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ NA TRHU FMCG (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) AUTOR: IVA BARTÁKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. JIŘÍ ZEMAN,

Více

Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout a udržet růst a zisk podniku

Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout a udržet růst a zisk podniku E-shop: Zkušení poradci z Velké Britanie mohou stát, v této turbulentní době, za vašimi zády. Své mnohaleté zkušenosti shrnuli do několika knih. Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout

Více

Marketing měst a obcí

Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák (PH) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního

Více

Životnost povrchové úpravy

Životnost povrchové úpravy téma materiály & technologie Životnost povrchové úpravy dřevěných stavebně-truhlářských konstrukcí a dílů Faktorů ovlivňujících životnost dřeva a jeho povrchové úpravy existuje široká škála a uplatňují

Více

Centre of Excellence podpora prodeje zprostředkovatelům 1 ÚVOD... 9 2 CÍL PRÁCE... 11 3 METODIKA PRÁCE... 13 4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA...

Centre of Excellence podpora prodeje zprostředkovatelům 1 ÚVOD... 9 2 CÍL PRÁCE... 11 3 METODIKA PRÁCE... 13 4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA... Obsah 1 ÚVOD... 9 2 CÍL PRÁCE... 11 3 METODIKA PRÁCE... 13 4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA... 16 4.1 Komunikace jako proces... 16 4.1.1 Prvky komunikačního procesu... 16 4.2 Marketingová komunikace... 18 4.2.1

Více

Doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Lázeňské oplatky, Bohumil Košař, využitím nástrojů marketingového mixu. Martina Latináková

Doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Lázeňské oplatky, Bohumil Košař, využitím nástrojů marketingového mixu. Martina Latináková Doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Lázeňské oplatky, Bohumil Košař, využitím nástrojů marketingového mixu Martina Latináková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Téma mé bakalářské práce je

Více

Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG

Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Hlavní specializace: Mezinárodní obchod Název diplomové práce: Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG Vypracovala: Michaela Doležalová

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Motivace spotřebitele ke koupi výrobku od společnosti HARTMANN-RICO a.s.

Motivace spotřebitele ke koupi výrobku od společnosti HARTMANN-RICO a.s. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Motivace spotřebitele ke koupi výrobku od společnosti HARTMANN-RICO a.s. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Aleš Peprný, Ph.D. Klára Juříčková

Více

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY 3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Plán marketingové komunikace společnosti instrumentum s.r.o. Zuzana Šenkýřová

Plán marketingové komunikace společnosti instrumentum s.r.o. Zuzana Šenkýřová Plán marketingové komunikace společnosti instrumentum s.r.o. Zuzana Šenkýřová Bakalářská práce 2014 ***naskenované zadání s. 1*** ***naskenované zadání PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí,

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Možnosti využití marketingu v městské hromadné dopravě Bc. Štěpán Mercl.

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Možnosti využití marketingu v městské hromadné dopravě Bc. Štěpán Mercl. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Možnosti využití marketingu v městské hromadné dopravě Bc. Štěpán Mercl Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Zhodnocení současného komunikačního mixu ve firmě XYZ

Zhodnocení současného komunikačního mixu ve firmě XYZ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Zhodnocení současného komunikačního mixu ve firmě XYZ BAKALÁŘSKÁ

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRO SPOLEČNOST MONSANTO, S.R.O.

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRO SPOLEČNOST MONSANTO, S.R.O. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRO SPOLEČNOST MONSANTO,

Více

Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. oblast Cena, charakteristika ceny, metody stanovení ceny, cenová strategie

Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. oblast Cena, charakteristika ceny, metody stanovení ceny, cenová strategie Anotace Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. Autor Mgr. Jaroslava Kholová Období tvorby Leden 2013 Obory Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium, 1. ročník Tematická oblast Klíčové

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci D i p l o m o v á p r á c e Bc. Lucie Radilová 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci D i

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 155/3055/2014. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 155/3055/2014. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 155/3055/2014 o ceně nemovitých věcí - lesní parcely číslo 1047 s lesním porostem v katastrálním území Džbánov u Vysokého Mýta, obci Džbánov, kraj Pardubický. Objednavatel posudku:

Více

Marketingový plán pro období 2007-2008 (změna loga a positioningu) Marie Adamová, Petra Beníčková

Marketingový plán pro období 2007-2008 (změna loga a positioningu) Marie Adamová, Petra Beníčková Marketingový plán pro období 2007-2008 (změna loga a positioningu) Slůně svět t jazyků,, s.r.o. Marie Adamová, Petra Beníčková Obsah marketingového plánu Situační analýza (podniková, produktová, cenová,

Více

Analýza konkurence firmy Ing. Vlastimil Dubovský

Analýza konkurence firmy Ing. Vlastimil Dubovský Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín studijní obor: Marketing pro střední stupeň řízení Analýza konkurence firmy Ing. Vlastimil Dubovský Červen 2013 Monika Šilhárová Tento

Více

Podnikatelský záměr pro založení truhlářství

Podnikatelský záměr pro založení truhlářství Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Podnikatelský záměr pro založení truhlářství Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petra Kamínková Dagmar Zemánková Brno 2011 Děkuji vedoucí mé bakalářské

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT ÚSTAV MANAGEMENTU INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ OBCHODNÍCH AKTIVIT DEVELOPMENT OF BUSINESS

Více

ŘÍZENÍ OBCHODU. 19063@mail.vsfs.cz

ŘÍZENÍ OBCHODU. 19063@mail.vsfs.cz Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Pavla Břečková, Ph.D. Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, Z/Zk Role obchodu ve struktuře

Více

Analýza výběru produktu ve zdravotnických službách. Darina Bartková

Analýza výběru produktu ve zdravotnických službách. Darina Bartková Analýza výběru produktu ve zdravotnických službách Darina Bartková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce na téma Analýza výběru produktu ve zdravotnických službách je provedení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketing ve veřejné správě Marketing in Public Administration Viktor Nový Cheb 2012 VLOŽENÉ OFICIÁLNÍ ZADÁNÍ Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Spokojenost zákazníků společnosti VPO OKNA Blansko, s.r.o.

Spokojenost zákazníků společnosti VPO OKNA Blansko, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Spokojenost zákazníků společnosti VPO OKNA Blansko, s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Lenka Procházková Vypracovala: Zdena Ševčíková

Více

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod Věrnostní programy Obsah kapitoly Obsahem této kapitoly je přehled problematiky věrnostních programů, jejich zaměření, typologie, plánování, problémy a rizika včetně souvisejících legislativních aspektů.

Více

Plán marketingové komunikace SVŠE Znojmo s.r.o. se zaměřením na uchazeče o studium. Bc. Lena Dvořáková

Plán marketingové komunikace SVŠE Znojmo s.r.o. se zaměřením na uchazeče o studium. Bc. Lena Dvořáková Plán marketingové komunikace SVŠE Znojmo s.r.o. se zaměřením na uchazeče o studium Bc. Lena Dvořáková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je sestavení plánu marketingové komunikace

Více

PROČ ODSTRANIT PROTIMONOPOLNÍ ZÁKONODÁRSTVÍ

PROČ ODSTRANIT PROTIMONOPOLNÍ ZÁKONODÁRSTVÍ 116 Doslov Stát, monopoly a hrozba EU Josef Šíma Je jen málo oblastí, které by se vyznačovaly takovou mírou jednostranného uvažování, takovou mírou všeobecného odsouzení, takovým rozsahem historické desinterpretace

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE VYUŽITÍ MARKETINGOVÉHO MIXU VE SLEDOVANÉM PODNIKU.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE VYUŽITÍ MARKETINGOVÉHO MIXU VE SLEDOVANÉM PODNIKU. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE VYUŽITÍ MARKETINGOVÉHO MIXU VE SLEDOVANÉM PODNIKU Praha 2005 Autor: Šárka ŠAFNEROVÁ Vedoucí diplomové práce: Ing. Hana

Více

Analýza odvětví stavebnictví v ČR

Analýza odvětví stavebnictví v ČR Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu Analýza odvětví stavebnictví v ČR Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. Vypracovala:

Více

Abstrakt. Klíčová slova

Abstrakt. Klíčová slova Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení kalkulačního systému ve společnosti Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici. Cílem této práce je vypracovat takovou kalkulaci pšenice ozimé, která

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY.

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY. BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY Dagmar Kudová Anotace: Příspěvek, který je součástí řešení výzkumného záměru PEF MZLU

Více

Tvorba informační strategie ve firmě

Tvorba informační strategie ve firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Tvorba informační strategie ve firmě Bakalářská práce Autor: Jiří Blacký Informační technologie, Manažer projektů

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza trhu z hlediska marketingu podniku Jana Bachurová Bakalářská práce 2016 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Marketingová strategie vybrané společnosti

Marketingová strategie vybrané společnosti Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Marketingová strategie vybrané společnosti Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Tomáš Netopil Adriana Plotzerová Brno 2015 Na tomto místě bych ráda

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Podnikatelský záměr firmy Vinotéka Kluk

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Podnikatelský záměr firmy Vinotéka Kluk VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Podnikatelský záměr firmy Vinotéka Kluk Bakalářská práce Autor: Pavlína Ženatá Vedoucí práce: Ing. Ivana Důrasová Jihlava 2014 Anotace Hlavním

Více

Projekt marketingové strategie produktové řady Zábavné učení pro firmu DITIPO, a. s. Bc. Renata Müllerová

Projekt marketingové strategie produktové řady Zábavné učení pro firmu DITIPO, a. s. Bc. Renata Müllerová Projekt marketingové strategie produktové řady Zábavné učení pro firmu DITIPO, a. s. Bc. Renata Müllerová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá projektem marketingové strategie

Více

Analýza zákazníků odběratelů ve firmě AVX Czech republic s.r.o.

Analýza zákazníků odběratelů ve firmě AVX Czech republic s.r.o. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín studijní obor: Marketing pro střední stupeň řízení Analýza zákazníků odběratelů ve firmě AVX Czech republic s.r.o. Červen 2013 Tomáš

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora Risk management of the scrap yard dislocation Jana Široká Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Katedra kinantropologie, humanitních věd a managementu sportu Oddělení sportovního managementu Marketingový plán fitness a wellness centra Bakalářská

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT Jaroslav Novotný Abstract Most companies are trying to find and apply to their business and marketing processes

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI FIRMY POMOCÍ MARKETINGOVÝCH NÁSTROJŮ.

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI FIRMY POMOCÍ MARKETINGOVÝCH NÁSTROJŮ. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT NÁVRH NA ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI FIRMY POMOCÍ MARKETINGOVÝCH

Více

1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost

1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost PODNIKÁNÍ A PROJEKTY V ELEKTROTECHNICE 1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za

Více