BEZ CENZURY. Na základě odmítavého postoje redakční rady jsme si uvědomili, že rozsah sdělení, které bychom rádi zveřejnili, je daleko obsáhlejší.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZ CENZURY. Na základě odmítavého postoje redakční rady jsme si uvědomili, že rozsah sdělení, které bychom rádi zveřejnili, je daleko obsáhlejší."

Transkript

1 Říjen 2014 Zpravodaj sdružení nezávislých kandidátů Lepší Zbiroh ZBIROH ZDRAVÝ, ŽIVÝ, SOBĚSTAČNÝ Úvodem Dostal se vám do rukou soubor článků Sdružení nezávislých kandidátů Lepší Zbiroh. Dovolujeme si upozornit, že se nejedná o oficiální radniční materiál vydaný za podpory města a jeho rozpočtu, ale o samizdat, který obsahuje pouze naše názory a stanoviska. Necháváme na vás, milí čtenáři, abyste si o dané problematice a informacích zde uvedených udělali svůj názor. V srpnu jsme požádali redakční radu měsíčníku Zbirožsko o otištění nestranného článku na téma volební matematiky a o prostor pro představení naší kandidátky. Pochopitelně s tím, že stejný prostor bude poskytnut i dalším kandidujícím sdružením a stranám, jak zákon ukládá. Naší žádosti o poskytnutí prostoru zdarma vyhověno nebylo, rozhodli jsme se proto využít prostoru placeného. Stanovisko redakční rady bylo opět zamítavé, ačkoli se jednalo o placený inzerát. BEZ CENZURY Přestože se domníváme, že rozhodnutím redakční rady bylo porušeno několik zákonných norem České republiky, zejména čl. 17 odst. 3 a čl. 22 základní listiny práv a svobod (tyto články zmiňují nepřípustnost cenzury a ochraňování svobodné soutěže politických sil v demokratické společnosti), předmětem našeho zájmu je ř e š e n í p r o b l é m ů p o d s t a t n ě j š í c h a pro praktickou správu města významnějších. Na základě odmítavého postoje redakční rady jsme si uvědomili, že rozsah sdělení, které bychom rádi zveřejnili, je daleko obsáhlejší. V následujících článcích tak najdete informace, naše zážitky a postřehy z fungování města za poslední rok. V TOMTO VÝTISKU Inzulo, Inzulo Bytovkáři si stěžují na kvalitu vody a úhrady nad rámec spotřeby, na pomalé reakce na stížnosti, na nekvalitní provedení rekonstrukcí, na výtah ve věžáku, na údajné přednostní nabízení bytů za úhradu dluhu předchozího nájemce... Dle vyjádření starosty město neeviduje žádné stížnosti. Jak volit? Volební manuál Strana 5 Každý volič má 15 hlasů, které může dát jedné volební straně, nebo může hlasy dát jednotlivým kandidátům z různých stran, nebo oba způsoby nakombinovat. Proč doporučujeme první způsob, se dočtete v podrobném volebním manuálu. Měsíčník Zbirožsko je periodikum registrované ministerstvem kultury, má svou redakční radu a vychází za podpory města. Jelikož je částečně financováno z kapes daňových poplatníků, má být nestranné a poskytovat rovné příležitosti i prostor pro šíření informací různého charakteru v mezích zákona všem bez rozdílu. vašich 308 podpisů# nás poslalo do komunálních voleb# DĚKUJEME ZA PODPORU# program i kandidátka Strana 5 Chceme lepší Zbiroh, volte LEPŠÍ ZBIROH

2 2 Komunikace a kvalitní informovanost jsou základem pro naší vizi živého, zdravého a soběstačného města. Milan Rusek Kanalizace a silnice V březnu letošního roku jsme si na základě žádosti o informace vyžádali kopii žádosti o dotaci na vybudování kanalizace v e Z b i ro h u v č e t n ě v š e c h p ř í l o h. Srovnáme-li dokumentaci k žádosti o dotaci a současný stav kanalizace, zjistíme, že kanalizace od Plecháče směrem dolů byla v plánech zakreslená, není však udělaná. Několikrát bylo dokončení této části slibováno, poslední příslib byl do konce roku Momentálně je v tomto úseku na odvod odpadu používána stoka na dešťovou vodu. V praxi to znamená, že veškerý domácí odpad z myček, praček a záchodů letí s požehnáním ú ř a d u d o z b i r o ž s k é h o p o t o k a, následně přes Flusar a Mlýnský rybník až do Kraváku. Kanalizace v úseku mezi SUŠkou a starou ČOVkou pod bytovkami je vedena povrchově a zahrnuta ochranným valem, který je zemědělsky nevyužitelný. Zbirožská zemědělská a.s. vypověděla na dotčené pozemky nájemní smlouvy včetně pozemků mezi valem a potokem, kam už se nedostane zemědělská technika. Majitelé těchto pozemků tímto přišli o pravidelný příjem. Ochranný val navíc zarůstá plevelem, který se rozrůstá i na okolní pozemky. Proč tomu tak je? Kdo má zjednat nápravu? Dle smlouvy o dílo s firmou PROTOM Strakonice, s. r. o. má kanalizace záruku 60 měsíců, tj. 5 let. Lhůta se počítá od vyřešení poslední reklamace. Reklamací bylo hned několik, týkaly se mimo jiné vystouplých kanálů a propadlých výkopů na komunikacích. Logicky bychom předpokládali, že jedna z podmínek hotového díla bylo také uvedení místních komunikací do přijatelného stavu. Laicky řečeno, pokud byl na daném úseku asfalt, po dokončení kanalizace tam měl být zase. Ve Šrámkově ulici od Zámostí až za Panel byl původně luxusní povrch - ráj pro každého in-line bruslaře. V druhé části ulice byla cesta zpevněná. V prosinci 2013 byl v těchto dvou úsecích položen nový povrch. V první části kvalitnější a v druhé části méně kvalitní asfalt. Podle selského rozumu se jednalo o jednu zakázku, která byla provedena jednou firmou v jednom termínu v jedné ulici. Úřadem byla tato zakázka rozdělena na dvě. Z jakého důvodu? Protože součet nákladů za obě zakázky přesahoval jeden milion korun, tedy limit, nad který se musí veřejně soutěžit o dodavatele? Proč tato zakázka chybí ve Věstníku veřejných zakázek? Náklady na kanalizaci byly 72,3 mil. Rekonstrukce Šrámkovy ulice stála 1,2 milionu. Pokud by se v celém opravovaném úseku Šrámkovy ulice udělal stejně kvalitní asfalt, zakázka by stála možná jen o 400 tisíc víc. M ě l i b y c h o m d e l š í i n-l i n e d rá h u a procházkovou promenádu, na kterou bychom mohli být pyšní. Po pokládce kanalizace zůstaly rozkopané a poslepované i další silnice. Komunikace na náměstí byly 2-3 roky zasypány pouze štěrkem, který vyplavoval déšť, Husovkou se mnohdy projíždí v protisměru ve snaze neodrovnat si tlumiče a pozadí, silnice na Třenici nemá k tankodromu daleko. Poslední zdokumentovaná reklamace týkající se kanalizace, kterou jsme měli možnost vidět, byla z roku Záruka by tedy doběhla v roce 2016, nový asfalt ale Šrámkovka dostala už k loňským Vánocům hrazený z rozpočtu obce. Zůstává klíčová otázka - proč komunikace v rámci záruk neopravila firma PROTOM Strakonice? Cesta vyšlapaná ještě neznamená, že je správná. Kateřina Netíková Ach, ty zápisy Ve zbirožských zápisech se často setkáváme s větami typu Paní Mrkvičková se zeptala na kvalitu vody v bytovkách, starosta odpověděl.. Z odpovědi nebývá zřejmé, co konkrétně bylo odpovězeno, jaký bude v dané věci další postup, k jakému datu to bude vyřešeno a kdo tuto záležitost řeší. O nápravu usilujeme už řadu měsíců, jak dokládá zápis z březnového zastupitelstva města (dále jen ZM) ze Zbirožska, červen 2014: P. Rusek požadoval zveřejňování zápisu a usnesení ze schůzí zastupitelstva na městském webu a zveřejnění odpovědí, které jsou položeny v diskuzi na ZM. Zápis ze zasedání ZM má být srozumitelný a odpovídající skutečnosti. Za poslední rok jsme dvakrát žádali o zveřejnění opravy zápisu, jelikož jeho původní podoba neodpovídala průběhu zasedání. Proto také chceme, aby zasedání bylo nahráváno a audiozáznam byl k dispozici na webu města. Pořizování audiozáznamu je ze zákona povoleno, osvícené obce této zákonné možnosti využívají. Příklad zápisů podle našich představ je na internetových stránkách města Mnichovice. V zápisech jsou vyjmenovaní přítomní a nepřítomní zastupitelé i kolik bylo v sále posluchačů. Diskuze je zaznamenána přímo u daného usnesení, nikoli na konci zápisu v chuchvalci dalších dotazů v závěru zasedání. Kde je to možné, navazuje na jedno usnesení ihned další, stanovující konkrétní kroky k naplnění včetně zodpovědné osoby a termínu. V Mnichovicích to bylo např. rozhodnutí ZM dát k dispozici všem kandidujícím subjektům v městském časopisu prostor A4, hned v dalším usnesení ukládají šéfredaktorovi periodika, do kdy má vyhlásit uzávěrku příspěvků. Proč to nejde u nás? Pro potřeby měsíčníku Zbirožsko lze pochopitelně zveřejňovat verzi kratší, vždy je ale nutné držet se skutečnosti. Zkrátka na zápisech by se dalo hodně vylepšit ku prospěchu obyvatel, a nakonec i samotných zastupitelů.

3 3 Cesty a cestičky Cesty vznikaly a zanikaly od nepaměti. Vznikaly, aby sloužily člověku, který potřeboval přepravit sebe nebo svůj náklad, a zanikaly, když už jich nebylo třeba. Toto se dosud nijak nezměnilo, jen ty nové cesty jsou oproti minulosti širší, pevnější a delší. Nicméně důvod zůstal stejný: SLOUŽIT ČLOVĚKU. Cesta, aby mohla být používána, musí být udržována. Pojďme se podívat na několik cest v okolí Zbirohu, které jsou přímo v majetku města. Konkrétně mám na mysli cestu mezi Zbirohem a bývalým zbirožským nádražím (stará Strousbergova dráha). Část cesty je zarostlá a nedá se projít ani pěšky. Toto místo se už řadu let objíždí po přilehlé louce. Zbytek cesty, kterou využívají i turisté, zatím schůdný je. Ale na jak dlouho? Druhým případem je cesta od Hejští (konec ulice K Praporci), která pokračuje nebo lépe pokračovala dále na Praporec. Zde je cesta z části též zarostlá a neprůchodná. To je škoda, protože tím je znemožněno projít přímo ke křížku umístěného na Praporci. Jako u předchozí cesty lze neprůchodné místo obejít. A to buď sousedním lesem, nebo po okraji přilehlého pole. Oba případy mají společného jmenovatele: město Zbiroh, v jehož vlastnictví cesty jsou a který je neudržuje. Tím nepřímo navádí ke hledání řešení, která jsou n e s l u č i t e l n á s c h o v á n í m řá d n ý c h hospodářů - objíždění a obcházení po pozemcích, které k tomu nejsou určeny a škodí jim. Stačí přitom málo: v okolí cest občas prořezat náletové dřeviny, nenechat je přerůst a nedovolit cesty zavážet odpadem ze zahrad či staveb. Udržované cesty tak poslouží místním lidem při pohybu krajinou, ať již při dopravě za jejich povinnostmi, při sportu nebo procházkách. V neposlední řadě také pomohou rozvoji turistiky v našem regionu. Cesty, o kterých byla řeč, nejsou z kategorie zaniklých. Pojďme s tím něco udělat a začít třeba u těch dvou zmíněných. V jednoduchosti je krása. Miroslav Dousek Máme zastupitelstvo? V předvolebním čase přinášíme souhrn toho, co jsme zjistili za poslední rok, kdy pravidelně navštěvujeme veřejná zasedání zastupitelstva. Veřejná diskuze není žádoucí. Veřejnost už si své zástupce zvolila formou demokratických voleb - to byla odpověď na naši snahu uspořádat veřejnou diskuzi k přístavbě úřadu. Chtěli jsme, aby zastupitelé realizaci stavby pozastavili a aby se mohli k záměru vyjádřit také občané. Přístavba se nám zdála zbytečná a předražená. I přes 65 podpisů Zbirožáků, kteří se k výzvě připojili během 2 dní, zastupitelstvo tento náš požadavek zamítlo. Dále jsme zjistili, že pro vedení města je výhodnější majetek pronajímat nebo i prodat za zlomek ceny, než se o něj starat. Mimochodem, snaha zbavit se městského majetku nebo ho svěřit do správy soukromým firmám, je součástí celostátní strategie ODS. Mezi výhody této strategie se řadí především přenesení odpovědnosti na jiný subjekt a usnadnění si práce. Zároveň s sebou ale přináší utajení toku peněz, které tak znemožňuje vyžádat si informace o hospodaření. Na toto úskalí jsme narazili při žádosti o informaci, jaké jsou průměrné roční náklady na elektřinu a topení v Sokolovně. Na to nám město z výše uvedeného důvodu nebylo schopno odpovědět. Také jsme byli svědky návrhů zastupitelů od zrušení laviček v centru Zbiroh, přes návrh řešení dopravní situace křižovatky U Slunce lepší výchovou dětí, po nezákonný nesouhlas s pořizováním zvukových či obrazových záznamů na veřejném zasedání zastupitelstva, nebo jen mlčení zastupitelů se souhlasným zvedáním ruky dle výzvy předsedajícího. Zastupitelstvo, scházející se 4krát do roka, je bohužel často vedeno v duchu když sebou hodíme, stihneme včas příjemnější program následující po naší schůzi. V prosinci je to vánoční večírek, v červnu pro změnu vystoupení deváťáků. Je tedy schopno takové zastupitelstvo dostát svých slibů? Ve Zbirohu JE a neustále BUDE co zlepšovat. Michal Muravecký Možná proto Zbiroh stále nemá koupaliště. Možná proto máme stále rozbité komunikace po budování kanalizace z roku Možná proto nemají lidé z bytovek stále kde parkovat a jejich děti si hrají mezi rozbitými houpačkami, na zarostlých pískovištích či místech, kde je jejich přítomnost vnímána jako obtěžující. A zcela jistě proto nemáme pro mladé vytoužený skatepark. Za to máme ve Zbirohu pumptrack, prý jako první v Čechách. Vraťme se ke koupališti, které je dlouhá léta slabinou Zbiroha. Možná jste zaznamenali, že obec Blovice letos vyřešila otázku koupání přírodním koupacím biotopem (více na Realizace probíhala od 9/2013-6/2014 a celkové náklady činily 14,7 mil. Kč, z čehož 11,1 mil. Kč pokryla dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V Blovicích odhadují, že zatímco údržba běžného koupaliště by je vyšla na dva milióny ročně, údržba biotopového koupaliště by neměla stát více než 300 tisíc Kč za rok. Zbiroh potřebuje nový vítr. Proto jsme se rozhodli jít do voleb. Chceme otevřít karty, klást důraz na osobní zodpovědnost každého zastupitele, komunikovat s veřejností a respektovat potřeby obyvatel. Slovo zastupitel vnímáme jako slovo odvozené od slovesa zastupovat. Nikoli sám sebe, starostu nebo úzkou zájmovou skupinu, ale vás.

4 4 Neučíme se pro školu, ale pro život. Tereza Šístková Ještě se tam nikomu nic nestalo Křižovatka U Slunce. Ta křižovatka, kterou prochází většina dětí 5 dnů v týdnu či jí projíždí nemalá část rodičů školáků i předškoláků. Křižovatka nepřehledná ze všech směrů, ponejvíce shora, tedy od školy a od hřbitova. Do programu jednání se tato kauza dostala díky petici tamních obyvatel. Co zabere na křižovatku U Slunce? Další petice? Zdravý rozum? Nebo se opravdu čeká, až se tam někomu něco stane? Hlášení rozhlasu em Město má 6 informačních kanálů cest, kudy občany seznamuje s aktuálním děním. Kromě povinné úřední desky jsou to webové stránky města, měsíčník Zbirožsko, SMS InfoKanál, NOVINKY EM a rozhlas. Hlášení rozhlasem probíhají během dne v úředních hodinách. Pokud pracujete stejně dlouho jako úředníci na úřadě, hlášení rozhlasu nestihnete, ani kdybyste se rozčtverečkovali. Město má ale další dvě možnosti, jak obyvatele informovat: NOVINKY EM a SMS InfoKanál spuštěný začátkem letošního roku. Proč je město více nevyužívá? Proč se esemeskou dozvídáme jenom o odstávkách vody a elektřiny, když město slibovalo informovat i o kulturních a společenských akcích? Na červnovém zastupitelstvu jsme žádali, aby přesně to, co zazní v rozhlasu, bylo rozesláno také em. Zdánlivě jednoduchá záležitost, jelikož text hlášení je uváděn na webu města a ové adresy jsou vedeny v databázi na jednom místě. Tento požadavek vyšuměl do ztracena, žádný příslib, že se na to vedení města podívá či koho konkrétně tímto pověří, do kdy bude tato záležitost vyřešena. Všichni nejsou v době hlášení ve Zbirohu. Když nevíte, že bylo hlášeno, nenapadne vás se na web města podívat. Potenciál těchto kanálů není využitý. Snad se brzy dočkáme, že kromě SMS o odstávce vody dostaneme i do u zprávu o otevření oční ordinace či pozvánku do Přísednice na Den českého piva. O lepší využití všech informačních kanálů budeme dále usilovat. Otec tří dětí, Martin Horák, usiluje o zvýšení bezpečnosti této křižovatky už roky. Absolvoval nespočet návštěv na radnici, vždy se stejným závěrem: "Ještě se tam nikomu nic nestalo." Naposledy letos v březnu se dozvěděl, že "vše je o výchově, pokud si dobře vychováte děti, tak se jim nemůže nic stát". Ale ono to tak jednoduché není. Po hodinách pasivního sezení v lavicích jsou děti plné energie, potřebují se proběhnout. Z budovy odcházejí mnohdy ve skupinkách, pošťuchují se, jsou roztržití. V takové situaci je odvolávání se na výchovu k ničemu. Zodpovědnost navíc neleží jen na bedrech dětí, ale také na pospíchajících rodičích, kteří zcouvávají v jednosměrce zpátky do křižovatky. V červenci byly na silnici nastříkány tři výstražné trojúhelníky s nápisem ŠKOLA. Proč jsou tak malé a nejsou na celou šíři jízdního pruhu? Značení uprostřed křižovatky vzniklo už před lety, obnoveno bylo loni. Řidiči už mají alespoň představu, kde mají zastavit, aby nepřekáželi ostatním vozům v průjezdu křižovatkou. Proč se nepokračovalo dál? Je opravdu takový problém, namalovat na vozovku několik bílých čar, aby každý řidič věděl, kde je jeho pruh a kde už začíná místo pro chodce? Víme, že děti přebíhají křižovatku v jejím nejširším místě. Cožpak by je propracované a kompletní vodorovné značení také neupozornilo, že tam je VOZOVKA a že PŘECHOD je o kousek níže či výše, zkrátka tam, kde je dobrý výhled? Představujeme si následující 1) nevyhovující zrcadlo vyměnit za 2 velká zrcadla, které nenamrzají a nerosí se, 2) rozšířit vodorovné dopravní značení: zřetelně označit všechny pruhy, vodící čáry a přechody, 3) dodělat chodník na desetimetrovém úseku před budovou U Slunce, aby chodec nemusel vstoupit do vozovky, 4) zvážit umístění zábradlí. Toto je náš návrh, ale jistě existuje více řešení. Situace se však neobejde bez odborného posouzení dopravním inženýrem. Na červnovém zastupitelstvu se řešilo zpomalení dopravy v ulici Palivcova. Odpady Dotazovali jsme se na příslušných odborech měst a obcí na jejich zkušenosti, u firem zabývajících se odpady, studovali zákony, vyhlášky a různé materiály na internetových stránkách. Došli jsme k závěru, že existují možnosti, jak v této oblasti snížit náklady a z toho odvozený poplatek, který jako občané za odpady zaplatíme. EKO-KOM, nezisková společnost provozující celorepublikový systém třídění a recyklace, platí obcím ročně v průměru 90 Kč na osobu, maximálně 300 Kč na osobu. Dle veřejně dostupných informací Zbiroh na průměr nedosahuje, přitom by mohl m í t ro č n í p ř í j e m d o ro z p o č t u a ž 729,9 tis. Kč (300 Kč x 2433 obyvatel). Důsledným vytříděním se navíc sníží množství směsného odpadu i náklady spojené se svozem a uložením na skládku. Ve výsledku by to znamenalo výrazné snížení ročního místního poplatku, který je aktuálně 650,- Kč na osobu. Příjmy města, plynoucí z provozu skládky v Chotětíně pod hlavičkou firmy Služby a obchod města Zbiroh, s.r.o., by bylo možné využít jinde, např. pro podporu volnočasových aktivit. Myslíte, že jsou podnikány kroky vedoucí ke snižování nákladů a celkové optimalizaci odpadového hospodářství? Téma odpadů je velice široké a složité, nadále se jím budeme zabývat. Chci se podílet na utváření společnosti a místa, kde žiji. Jitka Seidlová

5 5 Inzulo, Inzulo O bytovky, ve kterých žijí Zbirožáci a které patří městu Zbiroh, se stará firma Inzula z Rokycan. V trojúhelníku město-bytovkáři-inzula má být prostředníkem zaměstnankyně Inzuly. Otázkou je, jakou pravomoc ke správě bytovek svěřilo město do rukou Inzuly, a jakou pravomoc svěřila Inzula své zaměstnankyni. Že zmíněný trojúhelník dlouhodobě nefunguje, víme velmi dobře. Na co si bytovkáři nejčastěji stěžují? Na kvalitu teplé i studené vody, na pomalé reakce na stížnosti a jejich zlehčování, na nekvalitní provedení rekonstrukcí či zateplení, na úhrady vody nad rámec skutečné spotřeby, na nezrekonstruovaný výtah ve věžáku, na údajné přednostní nabízení bytů za úhradu dluhu předchozího nájemce a tak dále. Na vrcholu tohoto ledovce je fakt, že nájemníci jsou nuceni si (nejen drobné) opravy řešit sami. Dle vyjádření starosty na zastupitelstvu 12. prosince 2013 město žádné stížnosti neeviduje. Kde je tedy chyba a jak by se dal současný stav změnit k lepšímu? Podle smlouvy z roku 2011 spravuje Inzula městský majetek v hodnotě přes 127,8 milionů, do městského rozpočtu pak přispívá částkou 1,1 milionu (tj. 0,9 % z hodnoty majetku). Do oprav a rekonstrukcí je investováno zcela minimálně. Poslední investicí v nových bytovkách byla instalace plastových oken v roce V letech probíhala rekonstrukce starých bytovek. Zateplení nástavbových bytů nebylo řádně provedeno. Výsledkem je zatékání do horních bytů a při mrazech vznik nebezpečných rampouchů. Na střeše chybí sněžné retardéry a střecha není řádně tepelně izolovaná teplo z bytů stoupající vzhůru sníh rozehřívá odspodu, uvolněná sněhová plotna pak sklouzne do okapu, kde opět zmrzne. Jak se v okapech odtávající sníh hromadí, dělají se rampouchy. Ty někdy dosahují až metrové délky a ohrožují kohokoli, kdo jde z bytovky ven či dovnitř. Martin Horák už 10 let přesvědčuje radnici a Inzulu o nutnosti zateplení a hydroizolace. V zimě 2012/2013 se pohnuly ledy, zdá se ale, že nekoncepčně na jedné bytovce se udělala pouze izolace základů ze tří stran (č. p ) a na druhé pouze zateplení (č. p ). Dnes už je odspoda izolováno ze tří stran všech 5 domů starých bytovek, ale u 4 domů stále chybí zateplení fasády. Má město celkovou koncepci? Co radnice zamýšlí udělat s bytovkami do budoucna? Proč jsou město a Inzula tak netečné vůči stížnostem bytovkářů? Kvalitní a důstojný život v bytovkách. Martin Horák Jak volit? Ve volbách do zastupitelstva platí, že máte k dispozici tolik hlasů, kolik bude členů zastupitelstva. Pokud je volič spokojen s některou z pěti kandidátek, má vyhráno. Stačí na hlasovacím lístku označit tuto kandidátku křížkem do čtverečku v záhlaví sloupce s touto kandidátkou. Patnáct jeho hlasů pak patří patnácti kandidátům jedné kandidátky v pořadí, v němž jsou uvedeni. Pozor Pokud byste označili v záhlaví více volebních stran, váš hlasovací lístek bude neplatný. Zákonodárce tušil, že se může stát, že občan se s jednou konkrétní partají neztotožní beze zbytku, že ho třeba některý kandidát svým předchozím působením nepřesvědčil (nebo je to prostě soused, který mu leze na nervy) a že tedy nestojí o to, aby ho zastupoval. Proto nabídl občanům další možnosti, jak vybírat a rozhodovat. Volič totiž může označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Ve Zbirohu je jich patnáct. Pozor Pokud byste takto označili více kandidátů, než je stanovený počet (15), byl by váš lístek neplatný. Pokud byste naopak zakřížkovali méně než 15 kandidátů, nevyužili byste všech svých 15 hlasů a zbytečně byste oslabili váhu svého hlasovacího lístku. Zákon ale nabízí ještě jednu možnost, už docela komplikovanou: oba výše popsané způsoby lze kombinovat. Lze tedy zakřížkovat v záhlaví jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem další kandidáty. Takto vlastně volič dává hlas jednotlivě označeným kandidátům a k tomu pak ze zakřížkované volební strany (nahoře v záhlaví) dává hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených zastupitelů. Takže abyste zvolili 15 zastupitelů, můžete označit v záhlaví jednu volební stranu a vybrat například dalších sedm kandidátů ze zbývajících stran. Pak jste ve vybrané volební straně dali hlas prvním 8 kandidátům a zbylých 7 hlasů rozdělili mezi ostatní strany. Pozor Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je volený počet zastupitelů, byl by hlasovací lístek neplatný. Pozor Pokud volič vybere zakřížkuje jednu volební stranu, ke křížkům jednotlivých kandidátů této strany se už nepřihlíží. Toto je zásadní rozdíl oproti parlamentním volbám: nelze volit jen jednu stranu a zároveň dát některým jejím kandidátům preferenční hlasy. Ač se vám to může zdát divné, volební zákon hovoří v tomto ohledu jasně. Způsob volby, jak jsme jej popsali výše, a především možnost křížkování jednotlivých kandidátů navozuje falešný dojem, že v komunálních volbách jde více o jednotlivé kandidáty a méně o celé strany. Opak je ale pravdou I když mechanismus volby budí zdání, že se v komunálních volbách volí především jednotliví kandidáti, při počítání mandátů se přihlíží pouze k celkovému počtu hlasů pro jednotlivé strany a až po rozdělení mandátů mezi strany se určuje, který konkrétní kandidát mandát získá. Způsob současného vedení města se mi jeví jako přežitý. Petr Hobl

6 6 Zbiroh jako prosperující soběstačné město se zdravým hospodařením. Radka Rancová JAK SE ROZDĚLUJÍ MANDÁTY? Nejprve se sečtou všechny hlasy pro každou stranu. Jak jsme si už řekli: kdo zakřížkoval čtvereček u kandidátky stany, dává jí 15 hlasů, křížek u jednotlivého kandidáta dané straně přináší pouze jeden hlas. Strana, která nezískala alespoň 5% celkového počtu hlasů, vypadává. Dále se mandáty rozdělují relativně komplikovaným tzv. d'hondtovým systémem. Zjednodušeně se dá říci, že pokud jedna strana získala ve volbách třikrát tolik hlasů než druhá strana, měla by získat také třikrát tolik mandátů. Protože však zastupitele nelze krájet, je nutné počty mandátů zaokrouhlit na celá čísla a při tomto zaokrouhlování jsou ve značné výhodě strany s vyšším počtem mandátů. (Pro ilustraci: Kdyby ve volbách získaly tři strany postupně 500, 450 a 220 hlasů, získaly by v devítičlenném zastupitelstvu 4, 4 a 1 mandát.) V tomto přidělování mandátů nehraje žádnou roli, zda daná strana získala své hlasy jako celek, nebo jestli všechny její hlasy získal jeden či dva její kandidáti. Pokud strana získá mandát v zastupitelstvu, vydělí se počet jejích hlasů počtem kandidátů (v případě Zbirohu tedy 15) a získá se průměrný počet hlasů na kandidáta. Pokud některý z jejích kandidátů získal ve volbách alespoň o 10% více hlasů, než je průměr, postupuje na první místo na kandidátce. Pokud je takových kandidátů více, seřadí se na čelních místech kandidátky podle počtu získaných hlasů. PRAKTICKÉ DŮSLEDKY VAŠÍ VOLBY Pojďme se podívat na to, jak se jednotlivé způsoby volby promítnou do výsledného přidělování mandátů: Případ první jste stoupenci jedné konkrétní strany a ta má vaši bezvýhradnou podporu. Potom máte jednoduchou volbu. Zakřížkujte čtvereček u své strany, čímž jí dáte 15 hlasů. Pořadí kandidátů v rámci kandidátky zůstává nezměněno. Případ druhý je vám sympatická jedna strana, ale kromě ní ještě několik kandidátů jiných stran. Zakřížkujte tedy svou stranu a navíc přidejte křížek ke jménu vašich oblíbených kandidátů z jiných stran. Tím ovšem dáváte po jednom hlasu každé straně, jejíhož kandidáta křížkujete, a v rámci této strany preferenční hlas vybranému kandidátovi. Tento kandidát bude mít větší šanci dostat se do zastupitelstva, pokud ovšem a to je velmi důležité jeho strana získá dostatek mandátů, aby tento mandát na vámi vybraného kandidáta vzhledem k jeho pozici na kandidátce vyšel. Případ třetí žádná strana vám není zvlášť sympatická, nejraději byste vybrali z každé strany někoho. V tom případě zakřížkujete své vybrané kandidáty do čtverečku před jejich jménem. Tím rozdělíte své hlasy víceméně rovnoměrně mezi jednotlivé s t rany, t a k ž e j e n m á l o o v l i v n í t e, která strana získá kolik mandátů, ale v rámci kandidátek jednotlivých stran dáváte preferenční hlas svým kandidátům. Případ čtvrtý chcete volit jednu stranu, ale nevyhovuje vám pořadí kandidátů. V tomto případě máte smůlu preferenční hlasy uvnitř jedné strany nelze udělovat. Nezbývá vám než zakřížkovat stranu jako celek a smířit se s pořadím kandidátů, které si určila sama strana. Závěrem: Detaily systému jsou složité. Základní princip je ale stejně jako u jiných v o l e b n a p r o s t o j e d n o d u c h ý. Kdo 10. a 11. října volit nepřijde, vzdává se jedinečné možnosti ovlivnit dění kolem sebe. Další legální, obvyklá a nenásilná příležitost se nabídne zase až za čtyři roky. V případě komunálních voleb je váš hlas velmi vzácné zboží a má obrovskou sílu. Nám kandidátům proto nezbývá než vás prosit: pojďte volit. Budeme samozřejmě potěšeni, pokud vaši přízeň a důvěru vyjádříte hlasem pro Lepší Zbiroh. zdroj: osts/jak-sevoli-v-komunalnich-volbach- ndash-cast-ii-14.php autoři: Jiří Nývlt, Lukáš Palatinus, redakčně upraveno a zkráceno Pokud říkáte pravdu, nemusíte si nic pamatovat. Barbora Rusková Co se nám povedlo uklidili jsme černé skládky v lokalitách u dopravního hřiště a přilehlé skály, bývalé střelnice a bývalé vojenské ČOVky uklidili jsme a prořezali okolí skautské klubovny získali jsme dotaci pro likvidaci dalších černých skládek na městských pozemcích účastnili jsme se celorepublikové akce Ukliďme Česko jako lokální koordinátor zorganizovali jsme Pálení čarodějnic vyrobili jsme a umístili lavičky u křížku na Praporci a u křížku nad bažantnicí prosadili jsme pravidelné zveřejňování měsíční Zprávy o bezpečnostní situaci Policie ČR na úřední desce podpořili jsme snahu zavést osvětlení ve Šrámkově ulici přesvědčili jsme město o nutnosti vodorovného dopravního značení na křižovatce U Slunce podali jsme podnět, aby hlášení rozhlasu bylo na internetových stránkách města podali jsme podnět na rozesílání informací pomocí SMS zpráv na veřejném zasedání zastupitelstva jsme prosadili diskuzi hostů za každým projednávaným bodem získali jsme smlouvu města s Inzulou, abychom se seznámili s podmínkami správy městských bytů získali jsme informace o nedodělcích kanalizace a znehodnocení dotčených pozemků dali jsme dohromady partu lidí, kteří se pravidelně schází a přemýšlí, jak zlepšit život ve Zbirohu jsme rádi, že se nám podařilo inspirovat ostatní kandidující strany naším volebním programem Co se nám zatím nepovedlo získat studii na revitalizaci náměstí prosadit celkové zvýšení bezpečnosti křižovatky U Slunce prosadit, aby hlášení rozhlasu bylo rozesíláno em prosadit umístění odpadkových košů v místech, kde stále chybí přesvědčit stávající zastupitelstvo o přehodnocení nezbytnosti přístavby městského úřadu

7 7 PROGRAM SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LEPŠÍ ZBIROH PRO VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ŘÍJNA 2014 ZAVEDEME PRŮHLEDNÉ HOSPODAŘENÍ Zveřejníme všechny smlouvy a usnesení, protože veřejnost má právo znát informace ve smlouvách obsažené. Navíc zveřejňování smluv vede ke zvyšování kvality a snižování nákladů ušetříme Smlouvy už dnes běžně zveřejňují České Budějovice, Praha, Semily, Liberecký kraj, Opava, Zlín a další. Nikde nemuseli přijmout dalšího zaměstnance, zveřejnění smluv dá přibližně tolik práce, jako odeslání mailu s přílohou. V Semilech, což je město s 8720 obyvateli, to jsou cca 2 smlouvy denně. 10 minut práce. Z a v e d e m e o n l i n e ro z k l i k á v a c í rozpočet po vzoru měst a obcí, které již tuto službu mají, aby se kdokoli a kdykoli mohl podívat, za co město utrácí peníze a jak plní plánovaný rozpočet. Inspirací je pro nás rozklikáv a c í r o z p o č e t N o v é h o m ě s t a na Moravě (http://rozpocet.nmnm.cz/ cz/). Zřídíme transparentní účet, na kterém kdokoli a kdykoli uvidí bezhotovostní převody města. ZAPOJÍME OBYVATELE DO ROZHODOVÁNÍ O BUDOUCNOSTI Město je nás všech a máme právo vědět, co se chystá. Zpětná vazba je důležitá. Realizace záměrů je zodpovědnost starosty, rady města a zastupitelů, občané mají právo vyjádřit svůj názor a my to umožníme zorganizujeme veřejné diskuze a budeme se ptát. Zapojíme se také do projektu Váš názor (http://www.vas-nazor.cz/), abychom usnadnili cestu ke sdílení vašeho názoru na důležitá témata a získali tak maximum potřebných informací pro rozhodování. Vedení města je v prvé řadě službou pro občany VYTVOŘÍME STRATEGII ROZVOJE MĚSTA Zveřejňování smluv vede k úspoře 10% nákladů, půjdeme ale ještě dál. Věříme, že lze hospodařit efektivněji, město nemusí najímat dodavatele z cizích měst, aby se starali o náš majetek. Podrobně tedy přezkoumáme současné hospodaření a vymyslíme, jak městu zajistit příjmy. Nejen na další 4 roky, ale tak, abychom naplnili naši vizi soběstačného města. Současné osvětlení není ekonomické, výměna za LED osvětlení začne už za 3 roky spořit. Je to příležitost, jak ušetřit z rozpočtu města a využít prostředky lépe. Vytvoříme strategické dokumenty: krajinný plán (http://www.prolepsizbiroh.cz/krajinny_plan) a strategický plán rozvoje. Oba dlouhodobé a politicky nezávislé dokumenty vychází z veřejných diskuzí s lidmi. Jak taková veřejná diskuze probíhá se můžete podívat na tomto odkazu (http:// sousedska.weebly.com/zaacutepis-zesousedskeacute html). PROVĚŘÍME SMLOUVY SE SPRÁVCI MAJETKU MĚSTA Z veřejného zasedání zastupitelstva víme, že například na firmu Inzula úřad neeviduje žádné stížnosti. Přesto je nám známo, že existují. Chceme, aby městský majetek spravovali lidé, kterým na něm záleží. ZAJÍMÁ NÁS REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ Nadále budeme sledovat podrobnosti týkající se studie a projektu na revitalizaci náměstí. ZAVEDEME SPRAVEDLIVĚJŠÍ SYSTÉM POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD Jednoduchá matematika: hodně třídím = málo platím. Třídění odpadu pomáhá šetřit nejen přírodu, ale i peníze města, které svoz a zpracování směsného odpadu musí dotovat. Jsme přesvědčeni, že nastavením vhodných pravidel odpadového hospodářství snížíme jak poplatky obyvatel, tak i částku, kterou město na svoz a zpracování komunálního odpadu přispívá. ZLEPŠÍME PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ Parkovací místa v okolí nových a starých b y t o v e k v n í m á m e j a k o d o s u d nevyřešené téma. Je naším zájmem, aby parkování u bytovek bylo vyhovující z hlediska kapacity a životního prostředí. ZLEPŠÍME VEŘEJNOU DOPRAVU Zjistíme, kdy se potřebujete dostat do práce, do školy, k lékaři... A kdy zpátky Potřeby vyhodnotíme a budeme jednat s dopravci o úpravách jízdních řádů a vytíženosti spojů. OBNOVÍME PŮVODNÍ A ZANEDBANÉ CESTY Upravíme a zvelebíme turistické a cyklistické možnosti po okolí, například cesty kolem rybníků. K vytipování míst nám pomůže krajinný plán. VYTVOŘÍME PIKNIKOVÁ MÍSTA A OBNOVÍME DĚTSKÁ HŘIŠTĚ K tomu nám poslouží veřejné debaty a setkání, z jejichž výsledků budeme čerpat. Budeme hledat řešení koupání ve Zbirohu. I toto je součástí strateg i c ké h o p l á n u ro z v o j e m ě s t a, který chceme vytvořit. Autoři článků: Milan Rusek, Martin Horák, Miroslav Dousek, Jitka Seidlová, Kateřina Netíková Grafická úprava: Miroslav Papež, Milan Rusek Korektura: Kateřina Netíková Na tvorbě obsahu a sběru informací spolupracovali i ostatní kandidáti a členové spolku Pro Lepší Zbiroh. Tyto články současně publikujeme v elektronické podobě na stránkách kde najdete také bližší informace o kandidátech. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím u nebo telefonicky na Rádi vám odpovíme. Vytištěno v nákladu 800 výtisků dne NEPRODEJNÉ

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT!

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! 1 Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! VSTUPNÍ ČLÁNEK, publikovaný 16.6.2009, Zdenka Jelenová Nový písecký web? K čemu to je? Kdo a co z toho bude mít? Potřebuje někdo takový web? Zajímá to někoho? A na

Více

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice říjen 2011 Obsah... Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti...2 Informace z rady městské části / Zastávka v novém

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006

Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006 Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006 Korupce v Liberci skutečnost nebo chiméra? Z OBSAHU Ať se kluci nažerou Co si myslí spisovatel a bývalý novinář Jan Šebelka

Více

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006 VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006 PŘEDVOLEBNÍ Představí se Vám v něm 6 volebních subjektů se svým hodnocením uplynulého volebního období i volebními programy svých stran nebo

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru.

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru. PRAHA Ročník 24 číslo 8 15. 8. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu 10 Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká pošta, a.s. Navrhněte témata k referendu str.

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

9/2011. Oprava silnice u Mladcové. Město má podíl v řadě společností. Zlínský sport pohledem TV Nova

9/2011. Oprava silnice u Mladcové. Město má podíl v řadě společností. Zlínský sport pohledem TV Nova V budoucnu nás nebudou posuzovat podle toho, jak jsme uměli řečnit, budou nás posuzovat podle práce. Politika nás rozděluje, práce nechť nás spojí. J. A. Baťa 9/2011 Město má podíl v řadě společností 4

Více

3 Hospodaření s majetkem obce

3 Hospodaření s majetkem obce Hospodaření s majetkem obce Ing. Jan Kerner Bohatá nevěsta je poměrně jasný pojem. Taková nevěsta vlastní dům se zahradou a bazénem, pěkné auto a k tomu ještě kulatou sumičku na kontě. Ale bohatá obec?

Více

Janovské listy. čtvrtletník Obecního úřadu Janová 3/2010

Janovské listy. čtvrtletník Obecního úřadu Janová 3/2010 Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 3/2010 Vážení spoluobčané, na ustavující schůzi v listopadu 2006 byl zvolen ze sedmi členů zastupitelstva starostou obce Jan Machalec, místostarostkou Ilona

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více

Nemocnice Na Františku

Nemocnice Na Františku Občan Klade Otázky Témata, která hýbou Prahou 1 Výtisk ZDARMA Prosinec 2012 Krásné prožití Vánoc a vše nejlepší do nového roku Vám přejí Vaši zastupitelé ČSSD Praha 1 Nemocnice Na Františku AKTUALITY ze

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 Zimní stavební ruch v Roztokách (str. 9) O mateřských školách bez emocí (str. 13) Nádražní mýty a polopravdy (str. 15) Bohuslav Brauner zpět v Roztokách příběh návratu (str.

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VI. Číslo 1/2012 Vážení sousedé, toto číslo Chýňského zpravodaje obsahuje mimo řady běžných článků také článek bývalé učitelky chýňské základní školy, paní Rosolové. V něm popisuje

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více