BEZ CENZURY. Na základě odmítavého postoje redakční rady jsme si uvědomili, že rozsah sdělení, které bychom rádi zveřejnili, je daleko obsáhlejší.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZ CENZURY. Na základě odmítavého postoje redakční rady jsme si uvědomili, že rozsah sdělení, které bychom rádi zveřejnili, je daleko obsáhlejší."

Transkript

1 Říjen 2014 Zpravodaj sdružení nezávislých kandidátů Lepší Zbiroh ZBIROH ZDRAVÝ, ŽIVÝ, SOBĚSTAČNÝ Úvodem Dostal se vám do rukou soubor článků Sdružení nezávislých kandidátů Lepší Zbiroh. Dovolujeme si upozornit, že se nejedná o oficiální radniční materiál vydaný za podpory města a jeho rozpočtu, ale o samizdat, který obsahuje pouze naše názory a stanoviska. Necháváme na vás, milí čtenáři, abyste si o dané problematice a informacích zde uvedených udělali svůj názor. V srpnu jsme požádali redakční radu měsíčníku Zbirožsko o otištění nestranného článku na téma volební matematiky a o prostor pro představení naší kandidátky. Pochopitelně s tím, že stejný prostor bude poskytnut i dalším kandidujícím sdružením a stranám, jak zákon ukládá. Naší žádosti o poskytnutí prostoru zdarma vyhověno nebylo, rozhodli jsme se proto využít prostoru placeného. Stanovisko redakční rady bylo opět zamítavé, ačkoli se jednalo o placený inzerát. BEZ CENZURY Přestože se domníváme, že rozhodnutím redakční rady bylo porušeno několik zákonných norem České republiky, zejména čl. 17 odst. 3 a čl. 22 základní listiny práv a svobod (tyto články zmiňují nepřípustnost cenzury a ochraňování svobodné soutěže politických sil v demokratické společnosti), předmětem našeho zájmu je ř e š e n í p r o b l é m ů p o d s t a t n ě j š í c h a pro praktickou správu města významnějších. Na základě odmítavého postoje redakční rady jsme si uvědomili, že rozsah sdělení, které bychom rádi zveřejnili, je daleko obsáhlejší. V následujících článcích tak najdete informace, naše zážitky a postřehy z fungování města za poslední rok. V TOMTO VÝTISKU Inzulo, Inzulo Bytovkáři si stěžují na kvalitu vody a úhrady nad rámec spotřeby, na pomalé reakce na stížnosti, na nekvalitní provedení rekonstrukcí, na výtah ve věžáku, na údajné přednostní nabízení bytů za úhradu dluhu předchozího nájemce... Dle vyjádření starosty město neeviduje žádné stížnosti. Jak volit? Volební manuál Strana 5 Každý volič má 15 hlasů, které může dát jedné volební straně, nebo může hlasy dát jednotlivým kandidátům z různých stran, nebo oba způsoby nakombinovat. Proč doporučujeme první způsob, se dočtete v podrobném volebním manuálu. Měsíčník Zbirožsko je periodikum registrované ministerstvem kultury, má svou redakční radu a vychází za podpory města. Jelikož je částečně financováno z kapes daňových poplatníků, má být nestranné a poskytovat rovné příležitosti i prostor pro šíření informací různého charakteru v mezích zákona všem bez rozdílu. vašich 308 podpisů# nás poslalo do komunálních voleb# DĚKUJEME ZA PODPORU# program i kandidátka Strana 5 Chceme lepší Zbiroh, volte LEPŠÍ ZBIROH

2 2 Komunikace a kvalitní informovanost jsou základem pro naší vizi živého, zdravého a soběstačného města. Milan Rusek Kanalizace a silnice V březnu letošního roku jsme si na základě žádosti o informace vyžádali kopii žádosti o dotaci na vybudování kanalizace v e Z b i ro h u v č e t n ě v š e c h p ř í l o h. Srovnáme-li dokumentaci k žádosti o dotaci a současný stav kanalizace, zjistíme, že kanalizace od Plecháče směrem dolů byla v plánech zakreslená, není však udělaná. Několikrát bylo dokončení této části slibováno, poslední příslib byl do konce roku Momentálně je v tomto úseku na odvod odpadu používána stoka na dešťovou vodu. V praxi to znamená, že veškerý domácí odpad z myček, praček a záchodů letí s požehnáním ú ř a d u d o z b i r o ž s k é h o p o t o k a, následně přes Flusar a Mlýnský rybník až do Kraváku. Kanalizace v úseku mezi SUŠkou a starou ČOVkou pod bytovkami je vedena povrchově a zahrnuta ochranným valem, který je zemědělsky nevyužitelný. Zbirožská zemědělská a.s. vypověděla na dotčené pozemky nájemní smlouvy včetně pozemků mezi valem a potokem, kam už se nedostane zemědělská technika. Majitelé těchto pozemků tímto přišli o pravidelný příjem. Ochranný val navíc zarůstá plevelem, který se rozrůstá i na okolní pozemky. Proč tomu tak je? Kdo má zjednat nápravu? Dle smlouvy o dílo s firmou PROTOM Strakonice, s. r. o. má kanalizace záruku 60 měsíců, tj. 5 let. Lhůta se počítá od vyřešení poslední reklamace. Reklamací bylo hned několik, týkaly se mimo jiné vystouplých kanálů a propadlých výkopů na komunikacích. Logicky bychom předpokládali, že jedna z podmínek hotového díla bylo také uvedení místních komunikací do přijatelného stavu. Laicky řečeno, pokud byl na daném úseku asfalt, po dokončení kanalizace tam měl být zase. Ve Šrámkově ulici od Zámostí až za Panel byl původně luxusní povrch - ráj pro každého in-line bruslaře. V druhé části ulice byla cesta zpevněná. V prosinci 2013 byl v těchto dvou úsecích položen nový povrch. V první části kvalitnější a v druhé části méně kvalitní asfalt. Podle selského rozumu se jednalo o jednu zakázku, která byla provedena jednou firmou v jednom termínu v jedné ulici. Úřadem byla tato zakázka rozdělena na dvě. Z jakého důvodu? Protože součet nákladů za obě zakázky přesahoval jeden milion korun, tedy limit, nad který se musí veřejně soutěžit o dodavatele? Proč tato zakázka chybí ve Věstníku veřejných zakázek? Náklady na kanalizaci byly 72,3 mil. Rekonstrukce Šrámkovy ulice stála 1,2 milionu. Pokud by se v celém opravovaném úseku Šrámkovy ulice udělal stejně kvalitní asfalt, zakázka by stála možná jen o 400 tisíc víc. M ě l i b y c h o m d e l š í i n-l i n e d rá h u a procházkovou promenádu, na kterou bychom mohli být pyšní. Po pokládce kanalizace zůstaly rozkopané a poslepované i další silnice. Komunikace na náměstí byly 2-3 roky zasypány pouze štěrkem, který vyplavoval déšť, Husovkou se mnohdy projíždí v protisměru ve snaze neodrovnat si tlumiče a pozadí, silnice na Třenici nemá k tankodromu daleko. Poslední zdokumentovaná reklamace týkající se kanalizace, kterou jsme měli možnost vidět, byla z roku Záruka by tedy doběhla v roce 2016, nový asfalt ale Šrámkovka dostala už k loňským Vánocům hrazený z rozpočtu obce. Zůstává klíčová otázka - proč komunikace v rámci záruk neopravila firma PROTOM Strakonice? Cesta vyšlapaná ještě neznamená, že je správná. Kateřina Netíková Ach, ty zápisy Ve zbirožských zápisech se často setkáváme s větami typu Paní Mrkvičková se zeptala na kvalitu vody v bytovkách, starosta odpověděl.. Z odpovědi nebývá zřejmé, co konkrétně bylo odpovězeno, jaký bude v dané věci další postup, k jakému datu to bude vyřešeno a kdo tuto záležitost řeší. O nápravu usilujeme už řadu měsíců, jak dokládá zápis z březnového zastupitelstva města (dále jen ZM) ze Zbirožska, červen 2014: P. Rusek požadoval zveřejňování zápisu a usnesení ze schůzí zastupitelstva na městském webu a zveřejnění odpovědí, které jsou položeny v diskuzi na ZM. Zápis ze zasedání ZM má být srozumitelný a odpovídající skutečnosti. Za poslední rok jsme dvakrát žádali o zveřejnění opravy zápisu, jelikož jeho původní podoba neodpovídala průběhu zasedání. Proto také chceme, aby zasedání bylo nahráváno a audiozáznam byl k dispozici na webu města. Pořizování audiozáznamu je ze zákona povoleno, osvícené obce této zákonné možnosti využívají. Příklad zápisů podle našich představ je na internetových stránkách města Mnichovice. V zápisech jsou vyjmenovaní přítomní a nepřítomní zastupitelé i kolik bylo v sále posluchačů. Diskuze je zaznamenána přímo u daného usnesení, nikoli na konci zápisu v chuchvalci dalších dotazů v závěru zasedání. Kde je to možné, navazuje na jedno usnesení ihned další, stanovující konkrétní kroky k naplnění včetně zodpovědné osoby a termínu. V Mnichovicích to bylo např. rozhodnutí ZM dát k dispozici všem kandidujícím subjektům v městském časopisu prostor A4, hned v dalším usnesení ukládají šéfredaktorovi periodika, do kdy má vyhlásit uzávěrku příspěvků. Proč to nejde u nás? Pro potřeby měsíčníku Zbirožsko lze pochopitelně zveřejňovat verzi kratší, vždy je ale nutné držet se skutečnosti. Zkrátka na zápisech by se dalo hodně vylepšit ku prospěchu obyvatel, a nakonec i samotných zastupitelů.

3 3 Cesty a cestičky Cesty vznikaly a zanikaly od nepaměti. Vznikaly, aby sloužily člověku, který potřeboval přepravit sebe nebo svůj náklad, a zanikaly, když už jich nebylo třeba. Toto se dosud nijak nezměnilo, jen ty nové cesty jsou oproti minulosti širší, pevnější a delší. Nicméně důvod zůstal stejný: SLOUŽIT ČLOVĚKU. Cesta, aby mohla být používána, musí být udržována. Pojďme se podívat na několik cest v okolí Zbirohu, které jsou přímo v majetku města. Konkrétně mám na mysli cestu mezi Zbirohem a bývalým zbirožským nádražím (stará Strousbergova dráha). Část cesty je zarostlá a nedá se projít ani pěšky. Toto místo se už řadu let objíždí po přilehlé louce. Zbytek cesty, kterou využívají i turisté, zatím schůdný je. Ale na jak dlouho? Druhým případem je cesta od Hejští (konec ulice K Praporci), která pokračuje nebo lépe pokračovala dále na Praporec. Zde je cesta z části též zarostlá a neprůchodná. To je škoda, protože tím je znemožněno projít přímo ke křížku umístěného na Praporci. Jako u předchozí cesty lze neprůchodné místo obejít. A to buď sousedním lesem, nebo po okraji přilehlého pole. Oba případy mají společného jmenovatele: město Zbiroh, v jehož vlastnictví cesty jsou a který je neudržuje. Tím nepřímo navádí ke hledání řešení, která jsou n e s l u č i t e l n á s c h o v á n í m řá d n ý c h hospodářů - objíždění a obcházení po pozemcích, které k tomu nejsou určeny a škodí jim. Stačí přitom málo: v okolí cest občas prořezat náletové dřeviny, nenechat je přerůst a nedovolit cesty zavážet odpadem ze zahrad či staveb. Udržované cesty tak poslouží místním lidem při pohybu krajinou, ať již při dopravě za jejich povinnostmi, při sportu nebo procházkách. V neposlední řadě také pomohou rozvoji turistiky v našem regionu. Cesty, o kterých byla řeč, nejsou z kategorie zaniklých. Pojďme s tím něco udělat a začít třeba u těch dvou zmíněných. V jednoduchosti je krása. Miroslav Dousek Máme zastupitelstvo? V předvolebním čase přinášíme souhrn toho, co jsme zjistili za poslední rok, kdy pravidelně navštěvujeme veřejná zasedání zastupitelstva. Veřejná diskuze není žádoucí. Veřejnost už si své zástupce zvolila formou demokratických voleb - to byla odpověď na naši snahu uspořádat veřejnou diskuzi k přístavbě úřadu. Chtěli jsme, aby zastupitelé realizaci stavby pozastavili a aby se mohli k záměru vyjádřit také občané. Přístavba se nám zdála zbytečná a předražená. I přes 65 podpisů Zbirožáků, kteří se k výzvě připojili během 2 dní, zastupitelstvo tento náš požadavek zamítlo. Dále jsme zjistili, že pro vedení města je výhodnější majetek pronajímat nebo i prodat za zlomek ceny, než se o něj starat. Mimochodem, snaha zbavit se městského majetku nebo ho svěřit do správy soukromým firmám, je součástí celostátní strategie ODS. Mezi výhody této strategie se řadí především přenesení odpovědnosti na jiný subjekt a usnadnění si práce. Zároveň s sebou ale přináší utajení toku peněz, které tak znemožňuje vyžádat si informace o hospodaření. Na toto úskalí jsme narazili při žádosti o informaci, jaké jsou průměrné roční náklady na elektřinu a topení v Sokolovně. Na to nám město z výše uvedeného důvodu nebylo schopno odpovědět. Také jsme byli svědky návrhů zastupitelů od zrušení laviček v centru Zbiroh, přes návrh řešení dopravní situace křižovatky U Slunce lepší výchovou dětí, po nezákonný nesouhlas s pořizováním zvukových či obrazových záznamů na veřejném zasedání zastupitelstva, nebo jen mlčení zastupitelů se souhlasným zvedáním ruky dle výzvy předsedajícího. Zastupitelstvo, scházející se 4krát do roka, je bohužel často vedeno v duchu když sebou hodíme, stihneme včas příjemnější program následující po naší schůzi. V prosinci je to vánoční večírek, v červnu pro změnu vystoupení deváťáků. Je tedy schopno takové zastupitelstvo dostát svých slibů? Ve Zbirohu JE a neustále BUDE co zlepšovat. Michal Muravecký Možná proto Zbiroh stále nemá koupaliště. Možná proto máme stále rozbité komunikace po budování kanalizace z roku Možná proto nemají lidé z bytovek stále kde parkovat a jejich děti si hrají mezi rozbitými houpačkami, na zarostlých pískovištích či místech, kde je jejich přítomnost vnímána jako obtěžující. A zcela jistě proto nemáme pro mladé vytoužený skatepark. Za to máme ve Zbirohu pumptrack, prý jako první v Čechách. Vraťme se ke koupališti, které je dlouhá léta slabinou Zbiroha. Možná jste zaznamenali, že obec Blovice letos vyřešila otázku koupání přírodním koupacím biotopem (více na Realizace probíhala od 9/2013-6/2014 a celkové náklady činily 14,7 mil. Kč, z čehož 11,1 mil. Kč pokryla dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V Blovicích odhadují, že zatímco údržba běžného koupaliště by je vyšla na dva milióny ročně, údržba biotopového koupaliště by neměla stát více než 300 tisíc Kč za rok. Zbiroh potřebuje nový vítr. Proto jsme se rozhodli jít do voleb. Chceme otevřít karty, klást důraz na osobní zodpovědnost každého zastupitele, komunikovat s veřejností a respektovat potřeby obyvatel. Slovo zastupitel vnímáme jako slovo odvozené od slovesa zastupovat. Nikoli sám sebe, starostu nebo úzkou zájmovou skupinu, ale vás.

4 4 Neučíme se pro školu, ale pro život. Tereza Šístková Ještě se tam nikomu nic nestalo Křižovatka U Slunce. Ta křižovatka, kterou prochází většina dětí 5 dnů v týdnu či jí projíždí nemalá část rodičů školáků i předškoláků. Křižovatka nepřehledná ze všech směrů, ponejvíce shora, tedy od školy a od hřbitova. Do programu jednání se tato kauza dostala díky petici tamních obyvatel. Co zabere na křižovatku U Slunce? Další petice? Zdravý rozum? Nebo se opravdu čeká, až se tam někomu něco stane? Hlášení rozhlasu em Město má 6 informačních kanálů cest, kudy občany seznamuje s aktuálním děním. Kromě povinné úřední desky jsou to webové stránky města, měsíčník Zbirožsko, SMS InfoKanál, NOVINKY EM a rozhlas. Hlášení rozhlasem probíhají během dne v úředních hodinách. Pokud pracujete stejně dlouho jako úředníci na úřadě, hlášení rozhlasu nestihnete, ani kdybyste se rozčtverečkovali. Město má ale další dvě možnosti, jak obyvatele informovat: NOVINKY EM a SMS InfoKanál spuštěný začátkem letošního roku. Proč je město více nevyužívá? Proč se esemeskou dozvídáme jenom o odstávkách vody a elektřiny, když město slibovalo informovat i o kulturních a společenských akcích? Na červnovém zastupitelstvu jsme žádali, aby přesně to, co zazní v rozhlasu, bylo rozesláno také em. Zdánlivě jednoduchá záležitost, jelikož text hlášení je uváděn na webu města a ové adresy jsou vedeny v databázi na jednom místě. Tento požadavek vyšuměl do ztracena, žádný příslib, že se na to vedení města podívá či koho konkrétně tímto pověří, do kdy bude tato záležitost vyřešena. Všichni nejsou v době hlášení ve Zbirohu. Když nevíte, že bylo hlášeno, nenapadne vás se na web města podívat. Potenciál těchto kanálů není využitý. Snad se brzy dočkáme, že kromě SMS o odstávce vody dostaneme i do u zprávu o otevření oční ordinace či pozvánku do Přísednice na Den českého piva. O lepší využití všech informačních kanálů budeme dále usilovat. Otec tří dětí, Martin Horák, usiluje o zvýšení bezpečnosti této křižovatky už roky. Absolvoval nespočet návštěv na radnici, vždy se stejným závěrem: "Ještě se tam nikomu nic nestalo." Naposledy letos v březnu se dozvěděl, že "vše je o výchově, pokud si dobře vychováte děti, tak se jim nemůže nic stát". Ale ono to tak jednoduché není. Po hodinách pasivního sezení v lavicích jsou děti plné energie, potřebují se proběhnout. Z budovy odcházejí mnohdy ve skupinkách, pošťuchují se, jsou roztržití. V takové situaci je odvolávání se na výchovu k ničemu. Zodpovědnost navíc neleží jen na bedrech dětí, ale také na pospíchajících rodičích, kteří zcouvávají v jednosměrce zpátky do křižovatky. V červenci byly na silnici nastříkány tři výstražné trojúhelníky s nápisem ŠKOLA. Proč jsou tak malé a nejsou na celou šíři jízdního pruhu? Značení uprostřed křižovatky vzniklo už před lety, obnoveno bylo loni. Řidiči už mají alespoň představu, kde mají zastavit, aby nepřekáželi ostatním vozům v průjezdu křižovatkou. Proč se nepokračovalo dál? Je opravdu takový problém, namalovat na vozovku několik bílých čar, aby každý řidič věděl, kde je jeho pruh a kde už začíná místo pro chodce? Víme, že děti přebíhají křižovatku v jejím nejširším místě. Cožpak by je propracované a kompletní vodorovné značení také neupozornilo, že tam je VOZOVKA a že PŘECHOD je o kousek níže či výše, zkrátka tam, kde je dobrý výhled? Představujeme si následující 1) nevyhovující zrcadlo vyměnit za 2 velká zrcadla, které nenamrzají a nerosí se, 2) rozšířit vodorovné dopravní značení: zřetelně označit všechny pruhy, vodící čáry a přechody, 3) dodělat chodník na desetimetrovém úseku před budovou U Slunce, aby chodec nemusel vstoupit do vozovky, 4) zvážit umístění zábradlí. Toto je náš návrh, ale jistě existuje více řešení. Situace se však neobejde bez odborného posouzení dopravním inženýrem. Na červnovém zastupitelstvu se řešilo zpomalení dopravy v ulici Palivcova. Odpady Dotazovali jsme se na příslušných odborech měst a obcí na jejich zkušenosti, u firem zabývajících se odpady, studovali zákony, vyhlášky a různé materiály na internetových stránkách. Došli jsme k závěru, že existují možnosti, jak v této oblasti snížit náklady a z toho odvozený poplatek, který jako občané za odpady zaplatíme. EKO-KOM, nezisková společnost provozující celorepublikový systém třídění a recyklace, platí obcím ročně v průměru 90 Kč na osobu, maximálně 300 Kč na osobu. Dle veřejně dostupných informací Zbiroh na průměr nedosahuje, přitom by mohl m í t ro č n í p ř í j e m d o ro z p o č t u a ž 729,9 tis. Kč (300 Kč x 2433 obyvatel). Důsledným vytříděním se navíc sníží množství směsného odpadu i náklady spojené se svozem a uložením na skládku. Ve výsledku by to znamenalo výrazné snížení ročního místního poplatku, který je aktuálně 650,- Kč na osobu. Příjmy města, plynoucí z provozu skládky v Chotětíně pod hlavičkou firmy Služby a obchod města Zbiroh, s.r.o., by bylo možné využít jinde, např. pro podporu volnočasových aktivit. Myslíte, že jsou podnikány kroky vedoucí ke snižování nákladů a celkové optimalizaci odpadového hospodářství? Téma odpadů je velice široké a složité, nadále se jím budeme zabývat. Chci se podílet na utváření společnosti a místa, kde žiji. Jitka Seidlová

5 5 Inzulo, Inzulo O bytovky, ve kterých žijí Zbirožáci a které patří městu Zbiroh, se stará firma Inzula z Rokycan. V trojúhelníku město-bytovkáři-inzula má být prostředníkem zaměstnankyně Inzuly. Otázkou je, jakou pravomoc ke správě bytovek svěřilo město do rukou Inzuly, a jakou pravomoc svěřila Inzula své zaměstnankyni. Že zmíněný trojúhelník dlouhodobě nefunguje, víme velmi dobře. Na co si bytovkáři nejčastěji stěžují? Na kvalitu teplé i studené vody, na pomalé reakce na stížnosti a jejich zlehčování, na nekvalitní provedení rekonstrukcí či zateplení, na úhrady vody nad rámec skutečné spotřeby, na nezrekonstruovaný výtah ve věžáku, na údajné přednostní nabízení bytů za úhradu dluhu předchozího nájemce a tak dále. Na vrcholu tohoto ledovce je fakt, že nájemníci jsou nuceni si (nejen drobné) opravy řešit sami. Dle vyjádření starosty na zastupitelstvu 12. prosince 2013 město žádné stížnosti neeviduje. Kde je tedy chyba a jak by se dal současný stav změnit k lepšímu? Podle smlouvy z roku 2011 spravuje Inzula městský majetek v hodnotě přes 127,8 milionů, do městského rozpočtu pak přispívá částkou 1,1 milionu (tj. 0,9 % z hodnoty majetku). Do oprav a rekonstrukcí je investováno zcela minimálně. Poslední investicí v nových bytovkách byla instalace plastových oken v roce V letech probíhala rekonstrukce starých bytovek. Zateplení nástavbových bytů nebylo řádně provedeno. Výsledkem je zatékání do horních bytů a při mrazech vznik nebezpečných rampouchů. Na střeše chybí sněžné retardéry a střecha není řádně tepelně izolovaná teplo z bytů stoupající vzhůru sníh rozehřívá odspodu, uvolněná sněhová plotna pak sklouzne do okapu, kde opět zmrzne. Jak se v okapech odtávající sníh hromadí, dělají se rampouchy. Ty někdy dosahují až metrové délky a ohrožují kohokoli, kdo jde z bytovky ven či dovnitř. Martin Horák už 10 let přesvědčuje radnici a Inzulu o nutnosti zateplení a hydroizolace. V zimě 2012/2013 se pohnuly ledy, zdá se ale, že nekoncepčně na jedné bytovce se udělala pouze izolace základů ze tří stran (č. p ) a na druhé pouze zateplení (č. p ). Dnes už je odspoda izolováno ze tří stran všech 5 domů starých bytovek, ale u 4 domů stále chybí zateplení fasády. Má město celkovou koncepci? Co radnice zamýšlí udělat s bytovkami do budoucna? Proč jsou město a Inzula tak netečné vůči stížnostem bytovkářů? Kvalitní a důstojný život v bytovkách. Martin Horák Jak volit? Ve volbách do zastupitelstva platí, že máte k dispozici tolik hlasů, kolik bude členů zastupitelstva. Pokud je volič spokojen s některou z pěti kandidátek, má vyhráno. Stačí na hlasovacím lístku označit tuto kandidátku křížkem do čtverečku v záhlaví sloupce s touto kandidátkou. Patnáct jeho hlasů pak patří patnácti kandidátům jedné kandidátky v pořadí, v němž jsou uvedeni. Pozor Pokud byste označili v záhlaví více volebních stran, váš hlasovací lístek bude neplatný. Zákonodárce tušil, že se může stát, že občan se s jednou konkrétní partají neztotožní beze zbytku, že ho třeba některý kandidát svým předchozím působením nepřesvědčil (nebo je to prostě soused, který mu leze na nervy) a že tedy nestojí o to, aby ho zastupoval. Proto nabídl občanům další možnosti, jak vybírat a rozhodovat. Volič totiž může označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Ve Zbirohu je jich patnáct. Pozor Pokud byste takto označili více kandidátů, než je stanovený počet (15), byl by váš lístek neplatný. Pokud byste naopak zakřížkovali méně než 15 kandidátů, nevyužili byste všech svých 15 hlasů a zbytečně byste oslabili váhu svého hlasovacího lístku. Zákon ale nabízí ještě jednu možnost, už docela komplikovanou: oba výše popsané způsoby lze kombinovat. Lze tedy zakřížkovat v záhlaví jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem další kandidáty. Takto vlastně volič dává hlas jednotlivě označeným kandidátům a k tomu pak ze zakřížkované volební strany (nahoře v záhlaví) dává hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených zastupitelů. Takže abyste zvolili 15 zastupitelů, můžete označit v záhlaví jednu volební stranu a vybrat například dalších sedm kandidátů ze zbývajících stran. Pak jste ve vybrané volební straně dali hlas prvním 8 kandidátům a zbylých 7 hlasů rozdělili mezi ostatní strany. Pozor Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je volený počet zastupitelů, byl by hlasovací lístek neplatný. Pozor Pokud volič vybere zakřížkuje jednu volební stranu, ke křížkům jednotlivých kandidátů této strany se už nepřihlíží. Toto je zásadní rozdíl oproti parlamentním volbám: nelze volit jen jednu stranu a zároveň dát některým jejím kandidátům preferenční hlasy. Ač se vám to může zdát divné, volební zákon hovoří v tomto ohledu jasně. Způsob volby, jak jsme jej popsali výše, a především možnost křížkování jednotlivých kandidátů navozuje falešný dojem, že v komunálních volbách jde více o jednotlivé kandidáty a méně o celé strany. Opak je ale pravdou I když mechanismus volby budí zdání, že se v komunálních volbách volí především jednotliví kandidáti, při počítání mandátů se přihlíží pouze k celkovému počtu hlasů pro jednotlivé strany a až po rozdělení mandátů mezi strany se určuje, který konkrétní kandidát mandát získá. Způsob současného vedení města se mi jeví jako přežitý. Petr Hobl

6 6 Zbiroh jako prosperující soběstačné město se zdravým hospodařením. Radka Rancová JAK SE ROZDĚLUJÍ MANDÁTY? Nejprve se sečtou všechny hlasy pro každou stranu. Jak jsme si už řekli: kdo zakřížkoval čtvereček u kandidátky stany, dává jí 15 hlasů, křížek u jednotlivého kandidáta dané straně přináší pouze jeden hlas. Strana, která nezískala alespoň 5% celkového počtu hlasů, vypadává. Dále se mandáty rozdělují relativně komplikovaným tzv. d'hondtovým systémem. Zjednodušeně se dá říci, že pokud jedna strana získala ve volbách třikrát tolik hlasů než druhá strana, měla by získat také třikrát tolik mandátů. Protože však zastupitele nelze krájet, je nutné počty mandátů zaokrouhlit na celá čísla a při tomto zaokrouhlování jsou ve značné výhodě strany s vyšším počtem mandátů. (Pro ilustraci: Kdyby ve volbách získaly tři strany postupně 500, 450 a 220 hlasů, získaly by v devítičlenném zastupitelstvu 4, 4 a 1 mandát.) V tomto přidělování mandátů nehraje žádnou roli, zda daná strana získala své hlasy jako celek, nebo jestli všechny její hlasy získal jeden či dva její kandidáti. Pokud strana získá mandát v zastupitelstvu, vydělí se počet jejích hlasů počtem kandidátů (v případě Zbirohu tedy 15) a získá se průměrný počet hlasů na kandidáta. Pokud některý z jejích kandidátů získal ve volbách alespoň o 10% více hlasů, než je průměr, postupuje na první místo na kandidátce. Pokud je takových kandidátů více, seřadí se na čelních místech kandidátky podle počtu získaných hlasů. PRAKTICKÉ DŮSLEDKY VAŠÍ VOLBY Pojďme se podívat na to, jak se jednotlivé způsoby volby promítnou do výsledného přidělování mandátů: Případ první jste stoupenci jedné konkrétní strany a ta má vaši bezvýhradnou podporu. Potom máte jednoduchou volbu. Zakřížkujte čtvereček u své strany, čímž jí dáte 15 hlasů. Pořadí kandidátů v rámci kandidátky zůstává nezměněno. Případ druhý je vám sympatická jedna strana, ale kromě ní ještě několik kandidátů jiných stran. Zakřížkujte tedy svou stranu a navíc přidejte křížek ke jménu vašich oblíbených kandidátů z jiných stran. Tím ovšem dáváte po jednom hlasu každé straně, jejíhož kandidáta křížkujete, a v rámci této strany preferenční hlas vybranému kandidátovi. Tento kandidát bude mít větší šanci dostat se do zastupitelstva, pokud ovšem a to je velmi důležité jeho strana získá dostatek mandátů, aby tento mandát na vámi vybraného kandidáta vzhledem k jeho pozici na kandidátce vyšel. Případ třetí žádná strana vám není zvlášť sympatická, nejraději byste vybrali z každé strany někoho. V tom případě zakřížkujete své vybrané kandidáty do čtverečku před jejich jménem. Tím rozdělíte své hlasy víceméně rovnoměrně mezi jednotlivé s t rany, t a k ž e j e n m á l o o v l i v n í t e, která strana získá kolik mandátů, ale v rámci kandidátek jednotlivých stran dáváte preferenční hlas svým kandidátům. Případ čtvrtý chcete volit jednu stranu, ale nevyhovuje vám pořadí kandidátů. V tomto případě máte smůlu preferenční hlasy uvnitř jedné strany nelze udělovat. Nezbývá vám než zakřížkovat stranu jako celek a smířit se s pořadím kandidátů, které si určila sama strana. Závěrem: Detaily systému jsou složité. Základní princip je ale stejně jako u jiných v o l e b n a p r o s t o j e d n o d u c h ý. Kdo 10. a 11. října volit nepřijde, vzdává se jedinečné možnosti ovlivnit dění kolem sebe. Další legální, obvyklá a nenásilná příležitost se nabídne zase až za čtyři roky. V případě komunálních voleb je váš hlas velmi vzácné zboží a má obrovskou sílu. Nám kandidátům proto nezbývá než vás prosit: pojďte volit. Budeme samozřejmě potěšeni, pokud vaši přízeň a důvěru vyjádříte hlasem pro Lepší Zbiroh. zdroj: osts/jak-sevoli-v-komunalnich-volbach- ndash-cast-ii-14.php autoři: Jiří Nývlt, Lukáš Palatinus, redakčně upraveno a zkráceno Pokud říkáte pravdu, nemusíte si nic pamatovat. Barbora Rusková Co se nám povedlo uklidili jsme černé skládky v lokalitách u dopravního hřiště a přilehlé skály, bývalé střelnice a bývalé vojenské ČOVky uklidili jsme a prořezali okolí skautské klubovny získali jsme dotaci pro likvidaci dalších černých skládek na městských pozemcích účastnili jsme se celorepublikové akce Ukliďme Česko jako lokální koordinátor zorganizovali jsme Pálení čarodějnic vyrobili jsme a umístili lavičky u křížku na Praporci a u křížku nad bažantnicí prosadili jsme pravidelné zveřejňování měsíční Zprávy o bezpečnostní situaci Policie ČR na úřední desce podpořili jsme snahu zavést osvětlení ve Šrámkově ulici přesvědčili jsme město o nutnosti vodorovného dopravního značení na křižovatce U Slunce podali jsme podnět, aby hlášení rozhlasu bylo na internetových stránkách města podali jsme podnět na rozesílání informací pomocí SMS zpráv na veřejném zasedání zastupitelstva jsme prosadili diskuzi hostů za každým projednávaným bodem získali jsme smlouvu města s Inzulou, abychom se seznámili s podmínkami správy městských bytů získali jsme informace o nedodělcích kanalizace a znehodnocení dotčených pozemků dali jsme dohromady partu lidí, kteří se pravidelně schází a přemýšlí, jak zlepšit život ve Zbirohu jsme rádi, že se nám podařilo inspirovat ostatní kandidující strany naším volebním programem Co se nám zatím nepovedlo získat studii na revitalizaci náměstí prosadit celkové zvýšení bezpečnosti křižovatky U Slunce prosadit, aby hlášení rozhlasu bylo rozesíláno em prosadit umístění odpadkových košů v místech, kde stále chybí přesvědčit stávající zastupitelstvo o přehodnocení nezbytnosti přístavby městského úřadu

7 7 PROGRAM SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LEPŠÍ ZBIROH PRO VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ŘÍJNA 2014 ZAVEDEME PRŮHLEDNÉ HOSPODAŘENÍ Zveřejníme všechny smlouvy a usnesení, protože veřejnost má právo znát informace ve smlouvách obsažené. Navíc zveřejňování smluv vede ke zvyšování kvality a snižování nákladů ušetříme Smlouvy už dnes běžně zveřejňují České Budějovice, Praha, Semily, Liberecký kraj, Opava, Zlín a další. Nikde nemuseli přijmout dalšího zaměstnance, zveřejnění smluv dá přibližně tolik práce, jako odeslání mailu s přílohou. V Semilech, což je město s 8720 obyvateli, to jsou cca 2 smlouvy denně. 10 minut práce. Z a v e d e m e o n l i n e ro z k l i k á v a c í rozpočet po vzoru měst a obcí, které již tuto službu mají, aby se kdokoli a kdykoli mohl podívat, za co město utrácí peníze a jak plní plánovaný rozpočet. Inspirací je pro nás rozklikáv a c í r o z p o č e t N o v é h o m ě s t a na Moravě (http://rozpocet.nmnm.cz/ cz/). Zřídíme transparentní účet, na kterém kdokoli a kdykoli uvidí bezhotovostní převody města. ZAPOJÍME OBYVATELE DO ROZHODOVÁNÍ O BUDOUCNOSTI Město je nás všech a máme právo vědět, co se chystá. Zpětná vazba je důležitá. Realizace záměrů je zodpovědnost starosty, rady města a zastupitelů, občané mají právo vyjádřit svůj názor a my to umožníme zorganizujeme veřejné diskuze a budeme se ptát. Zapojíme se také do projektu Váš názor (http://www.vas-nazor.cz/), abychom usnadnili cestu ke sdílení vašeho názoru na důležitá témata a získali tak maximum potřebných informací pro rozhodování. Vedení města je v prvé řadě službou pro občany VYTVOŘÍME STRATEGII ROZVOJE MĚSTA Zveřejňování smluv vede k úspoře 10% nákladů, půjdeme ale ještě dál. Věříme, že lze hospodařit efektivněji, město nemusí najímat dodavatele z cizích měst, aby se starali o náš majetek. Podrobně tedy přezkoumáme současné hospodaření a vymyslíme, jak městu zajistit příjmy. Nejen na další 4 roky, ale tak, abychom naplnili naši vizi soběstačného města. Současné osvětlení není ekonomické, výměna za LED osvětlení začne už za 3 roky spořit. Je to příležitost, jak ušetřit z rozpočtu města a využít prostředky lépe. Vytvoříme strategické dokumenty: krajinný plán (http://www.prolepsizbiroh.cz/krajinny_plan) a strategický plán rozvoje. Oba dlouhodobé a politicky nezávislé dokumenty vychází z veřejných diskuzí s lidmi. Jak taková veřejná diskuze probíhá se můžete podívat na tomto odkazu (http:// sousedska.weebly.com/zaacutepis-zesousedskeacute html). PROVĚŘÍME SMLOUVY SE SPRÁVCI MAJETKU MĚSTA Z veřejného zasedání zastupitelstva víme, že například na firmu Inzula úřad neeviduje žádné stížnosti. Přesto je nám známo, že existují. Chceme, aby městský majetek spravovali lidé, kterým na něm záleží. ZAJÍMÁ NÁS REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ Nadále budeme sledovat podrobnosti týkající se studie a projektu na revitalizaci náměstí. ZAVEDEME SPRAVEDLIVĚJŠÍ SYSTÉM POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD Jednoduchá matematika: hodně třídím = málo platím. Třídění odpadu pomáhá šetřit nejen přírodu, ale i peníze města, které svoz a zpracování směsného odpadu musí dotovat. Jsme přesvědčeni, že nastavením vhodných pravidel odpadového hospodářství snížíme jak poplatky obyvatel, tak i částku, kterou město na svoz a zpracování komunálního odpadu přispívá. ZLEPŠÍME PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ Parkovací místa v okolí nových a starých b y t o v e k v n í m á m e j a k o d o s u d nevyřešené téma. Je naším zájmem, aby parkování u bytovek bylo vyhovující z hlediska kapacity a životního prostředí. ZLEPŠÍME VEŘEJNOU DOPRAVU Zjistíme, kdy se potřebujete dostat do práce, do školy, k lékaři... A kdy zpátky Potřeby vyhodnotíme a budeme jednat s dopravci o úpravách jízdních řádů a vytíženosti spojů. OBNOVÍME PŮVODNÍ A ZANEDBANÉ CESTY Upravíme a zvelebíme turistické a cyklistické možnosti po okolí, například cesty kolem rybníků. K vytipování míst nám pomůže krajinný plán. VYTVOŘÍME PIKNIKOVÁ MÍSTA A OBNOVÍME DĚTSKÁ HŘIŠTĚ K tomu nám poslouží veřejné debaty a setkání, z jejichž výsledků budeme čerpat. Budeme hledat řešení koupání ve Zbirohu. I toto je součástí strateg i c ké h o p l á n u ro z v o j e m ě s t a, který chceme vytvořit. Autoři článků: Milan Rusek, Martin Horák, Miroslav Dousek, Jitka Seidlová, Kateřina Netíková Grafická úprava: Miroslav Papež, Milan Rusek Korektura: Kateřina Netíková Na tvorbě obsahu a sběru informací spolupracovali i ostatní kandidáti a členové spolku Pro Lepší Zbiroh. Tyto články současně publikujeme v elektronické podobě na stránkách kde najdete také bližší informace o kandidátech. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím u nebo telefonicky na Rádi vám odpovíme. Vytištěno v nákladu 800 výtisků dne NEPRODEJNÉ

8 8 Ing. Milan Rusek# Programátor, 39 let Miroslav Dousek# Mistr ve výrobě, 41 let Jitka Seidlová# Obchodní reprezentantka, 40 let Bc. Kateřina Netíková, DiS.# Produkční, 35 let Martin Horák# Letecký technik, 41 let Mgr. Tereza Šístková# Učitelka, 43 let Michal Muravecký# Podnikatel ve stavebnictví, 49 let Ing. Petr Hobl, CSc., MBA# Ředitel Schwarzmuller s.r.o., 57 let Radka Rancová, DiS.# Zahradní návrhářka, 36 let Tomáš Bauer# Dělník ve výrobě, 39 let Mgr. Barbora Rusková# Učitelka angličtiny a francouzštiny, 38 let Ing. Hana Skalková# Zahradnice, 46 let Pavla Urxová# Šperkařka, 30 let Čeněk Koma# Důchodce, 78 let Sylvia Horáková# Technička, 41 let

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

O čem se dočtete: Změny v naší obci za volební období 2006-2010 * Závěrečné slovo starosty Změny v naší obci za volební období 2006-2010 Vážení spoluobčané, blíží se konec čtyřletého volebního období a

Více

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO Čl. I. Úvodní ustanovení Jednání Prezidia CDO jsou řízena podle tohoto jednacího řádu Prezidia CDO. Prezident, popřípadě 1.viceprezident, jsou povinni 4x ročně svolat osobní jednání

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

4. 8. 2012, Nedabyle. K 04.08.2012 je 816 registrovaných členů (k 31.12.2011-799). Jsou připojeni na 84 vysílačů ve 42 lokalitách.

4. 8. 2012, Nedabyle. K 04.08.2012 je 816 registrovaných členů (k 31.12.2011-799). Jsou připojeni na 84 vysílačů ve 42 lokalitách. SouthGate CZFreeCB, o.s. Doubravice 65, 370 06 České Budějovice Zápis z 13. valné hromady 4. 8. 2012, Nedabyle Na začátku byli všichni přítomní seznámeni s programem valné hromady. Řádná valná (dále jen

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Počátkem července byly zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací v Lenoře. Na níž obec získal finanční prostředky ve výši 92,5 % z Regionálního operačního

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

7. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 19. 12. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu

7. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 19. 12. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu 7. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 19. 12. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Václav Pinc, Miroslav Horák, Martin Roušal Omluveni:

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2012 Datum konání: 12. 9. 2012 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.pokorná, p.kučerová, p.vorlová, p.čuchal Omluveni: p.jaroš, p.hanykýř

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Přítomni: p.kučerová, p.vorlová, p.pokorná, p.jaroš, p.čuchal, Omluveni: p.krčil, p.hanykýř

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 5.11.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Vydavatelem Radničního zpravodaje (dále RZ) je město Litoměřice. 2. RZ je registrován u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem

Více

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí 1 Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí (Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko Bítešsko) Velké Meziříčí listopad a prosinec 2011 2 Projekt: Posilování institucionální kapacity

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 CÍL SETKÁNÍ SEZNÁMENÍ OBČANŮ S HOSPODAŘENÍM MĚSTA A PŘEDSTAVENÍ VIZE V TÉTO OBLASTI Z POHLEDU NAŠEHO SDRUŽENÍ. OBLAST HOSPODAŘENÍ

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 1. října 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem.

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem. Zápis č. 10-06 jako součást ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 10.11.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Průvodce právem. na informace

Průvodce právem. na informace Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. Průvodce právem na informace Máte právo na informace

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 2/2013 ze dne 27.5.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 2/2013 ze dne 27.5.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 2/2013 ze dne 27.5.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J.

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 2014 01 // PRACOVNÍ SKUPINA Pracovní skupina se scházela více než 1x měsíčně. 02 // PRACOVNÍ OHODNOCENÍ Předložení smlouvy a celkového vyúčtování služeb.

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: Navržený program: 20.3.2015 od 18:00

Více

Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012

Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012 Společná tvorba územního a strategického plánu města Dobříš 2008 2010 Aktualizace 2012 Praha 10. května 2012 Ing. Dagmar Smrčinová, Ph.D. Ing. Kateřina Boukalová smrcinova@mestodobris.cz www.mestodobris.cz

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici?

Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici? Info PRO Vratimov (2014-12) Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici? Město Vratimov, jako hlavní investor, bude investovat téměř 4 milióny

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Výroční zpráva Naše Vratislavice o.s. - rok 2012 (rok nultý) -

Výroční zpráva Naše Vratislavice o.s. - rok 2012 (rok nultý) - Naše Vratislavice o.s. (: ) bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR 1. listopadu 2012. Cíle sdružení Upevnění občanské společnosti v městském obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou. Informování občanů

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007.

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. 1 Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. Starosta (předsedající) Martin Hájek zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn (dále jen zastupitelstvo

Více

PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH OBEC:

PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH OBEC: PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH Identifikace kompetencí zatěžujících výkon územní veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím Záznamový list pro názory starostů s návrhem standardizovaných

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/6 Z á p i s č. 1 / 2014 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 17. 12. 2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni

Více

Zápis z jednání č. 07 Zastupitelstva města ze dne 25.06.2001

Zápis z jednání č. 07 Zastupitelstva města ze dne 25.06.2001 Město Králíky Zápis z jednání č. 07 Zastupitelstva města ze dne 25.06.2001 Přítomní členové ZM: Ing. Zima, Ing. Tóth, Ing. Šašek, Ing.Dostálek, Ing. Strnad, pí Ettelová, p.juránek, p.škarka, p.macko, p.

Více

Vládní návrh ZÁKON. ze dne... 2013,

Vládní návrh ZÁKON. ze dne... 2013, Vládní návrh ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Zahájení provedla starostka pí.černá. Na základě jejího pověření řídil celé zasedání místostarosta p. Karas.

Zahájení provedla starostka pí.černá. Na základě jejího pověření řídil celé zasedání místostarosta p. Karas. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HOLOUBKOV KONANÉHO DNE 26.4.2004 Přítomni: p. Dezort, p.vondrášek, p. Vild, pí. Černá, pí. Behenská, p. Rejzek, p. Karas, pí. Mgr. Kořánová,, p. MUDr. Jirava příchod

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně Zastupitelstvo městské části Brno-Střed Brno Příloha: 86 listů petičních archů Vážení zastupitelé, v rámci rekonstrukce ulice Úvoz v létě 2014 byl zrušen jeden z přechodů na světelné křižovatce Úvoz -

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více