Školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Školní rok 2010/2011

2 Ředitel: Rudolf Fiedler, Mgr. Zástupce ředitele: Jana Krucinová, Mgr. Pedagogický sbor: Ester Haroková, Mgr. Eva Hloušková, Mgr. VII. A VI. Alina Chowancová, Mgr. - Ivana Kulová, Mgr. - Jana Nogolová, Mgr. Dagmar Nováková, Mgr. III. IX. Martina Palíková, Mgr. I. Vlasta Potyszová, Mgr. Barbara Raszyková, Mgr. Taťána Rucká, Mgr. VII. B IV. II.

3 Martina Ruszová, Mgr. V. Alena Souralová, Mgr. - Gabriela Turečková, Mgr. V. Ingrid Waclawková, Mgr. VIII. Naděţda Walková, Mgr. - Školní druţina: Jana Choborová, vedoucí vychovatelka Taťána Kotásková, vychovatelka nar.1963 Ostravská univerzita, Vychovatel volného času Sekretářka: Jana Habartová Ekonomka: Renata Demčáková Školník: Michal Pawera Vedoucí školní jídelny: Marie Bieleszová

4 Počet tříd: 10 Počet ţáků: stupeň: stupeň: 101

5 Prázdniny roku 2010 přinesly našemu pedagogickému kolektivu změnu: 21. srpna se vdala kolegyně Alina Suszková a přijala jméno svého manţela Chowancová. První školní den byl deštivý. To nic neměnilo na tom, ţe nový rok 2010/2011 začal. Koncem srpna se kuchařský kolektiv naší jídelny zúčastnil soutěţe školních jídelen. Ve finále soutěţe v Brně vybojoval 3. místo. Podle slov vedoucí jídelny Marie Bieleszové byla organizace soutěţe a atmosféra velmi dobrá. Zprávu o vydařeném výsledku přinesl rovněţ Informační dvouměsíčník města Český Těšín Těšínské listy v čísle 4, ročník IV. dne 29. září. Exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi se stala příjemným výletem pro všechny ze tříd VII. a VIII. 23. září svítilo sluníčko a ţáci jeli poznávat způsob ţivota Slovanů. Zahráli si s průvodci hru na otázky a odpovědi, prošli celý areál, stříleli z luku, vyluštili zašifrovaný text a ti nejlepší mohli vyhrát hliněný amulet. Přiznali, ţe někdy i dějepis můţe být zajímavým předmětem pro všechny.

6 Evropský den jazyků jiţ tradičně připomínáme kaţdým rokem v září. Letos se konala jazyková soutěţ, kterou tři vyučující cizích jazyků Dagmar Nováková, Alena Souralová a Ingrid Waclawková připravily k této příleţitosti. Cílem této akce bylo podtrhnout význam jazykového studia. Ţáci ročníku tvořili I. kategorii a měli splnit 10 zábavných úkolů v angličtině. Ve II. kategorii ţáci ročníku zpracovávali úkoly z anglického i německého jazyka. Do soutěţe se celkově zapojilo 86 ţáků, z nichţ 6 nejlepších bylo za svůj výkon odměněno hodnotnými cenami (slovníky, CD s anglickými písněmi, gramatickými tabulkami a dalšími drobnými dárky). Nejaktivnější v plnění úkolů soutěţe byli nejmladší ţáci. Podzimní profukování větru inspirovalo učitelky prvního stupně k přípravě 1. drakiády, která se uskutečnila na hřišti u školy 7. října Setkali se na společné akci naši nejmenší ţáčci a děti MŠ Hrabinská. Nejdříve si ve třídách společně vyrobili papírové draky, ty pak pouštěli na hřišti u školy.

7 Nejlepší byli odměněni sladkostí a pocitem, ţe jejich draci létali nejvýše. Ţáci naší školy se také zúčastnili soutěţe o rekord v počtu namalovaných obrázků radnice a zápis do České knihy rekordů. Celkem se jich sešlo z celého města Ředitelé všech zúčastněných škol si v říjnu převzali certifikáty o zapsání rekordu a autoři nejlepších obrázků památeční diplomy z rukou místostarosty města. Jiţ tradiční soutěţ ke Dni stromů obeslala svými výtvarnými pracemi školní druţina. Tentokrát obrazy z přírodnin nazvanými Podzimní rovnodennost. Práce získaly ve II. kategorii 1. místo na vernisáţi dne 21. října. Uznávaný odborný časopis Učitelské noviny číslo 33/2010 z 5. října 2010 otiskl na svých stránkách podnětný článek naší učitelky Ester Harokové zaměřený do oblasti finanční výchovy (finanční gramotnosti). Dva říjnové dny 25. a 26. neplatilo dělení dětí naší školy na mladší a starší ţáky, na první či druhý

8 stupeň. Při celoškolním projektu Střecha bezpečí všichni se všemi spolupracovali. Cíle pro akci byly jasné: učit ţáky váţit si ţivota a chránit jej, chovat se v dopravním prostředí bezpečně a tím výrazně sníţit počet dopravních nehod s účastí dětí, přejímat za své jednání v dopravním prostředí zodpovědnost, naučit se předvídat rizika, správně vyhodnocovat situace. Seznámit ţáky s prostředky ochrany obyvatelstva, učit bezpečnému chování při mimořádných situacích poţár, únik nebezpečných látek, dopravní nehoda. Součástí projektu byl i cvičný poţární poplach. Vyběhli jsme před školu v dešti, který nám ostatně hodně zkazil většinu připravených venkovních aktivit, ale všechny ţáky i dospělé se podařilo zachránit. Ţádné děvče, natoţ chlapce neminulo zkoušení speciálních ochranných obleků a masek, v nichţ si podle svých slov připadali jako mimozemšťané. Tomu, jak vypadají, se mohli vesele smát. Pobývají přece pod bezpečnou střechou naší školy. Uţ v měsíci listopadu jsme v Kulturním zpravodaji města inzerovali Den otevřených dveří a

9 současně 6. vánoční jarmark. Uskutečnil se a letos se opravdu vydařila sněhová nadílka. Celý den byl výjimečný uţ tím, ţe došlo k přesunutí výuky na odpolední hodiny. To proto, aby se zájemci z řad rodičů našich ţáků i rodičů budoucích prvňáčků mohli přijít podívat na to, jak se v naší škole učí. Nepočítáme-li návštěvu výuky v letošní 1. třídě, do ostatních tříd se přišlo podívat více jak čtyřicet zájemců. O půl čtvrté pak začal krátký uvítací kulturní program. Naši ţáci předvedli něco ze svého umění, po nich se tím, co uţ umějí, pochlubily děti z obou mateřských škol na Hornické a na Ostravské ulici. Všichni společně i s rodiči budoucích prvňáčků pak zašli do 1. třídy a zde se děti zapojily do ukázkové hodiny. Rodiče se mohli seznámit s metodami výuky anglického jazyka v 1. třídě. Místnost byla plná k prasknutí a potom ji ještě navštívil Mikuláš se svým doprovodem a malými dárky pro naše hosty. Děti na závěr obdrţely los, který jim měl přinést nějaké překvapení na kole štěstí v den zápisu do 1. třídy.

10 A pak uţ začaly naše předvánoční trhy Jarmark. Nejprve zazpívaly venku u prodejního stánku v atmosféře padajícího sněhu pěvecké sbory Ingrid Waclawkové a Jany Nogolové. Kdo si chtěl koupit nějakou drobnost, kterou vytvořili naši ţáci, mohl si vybrat. O prodejní stánek i o občerstvení ve školní kuchyňce se postarali rodiče z rodičovského poradního orgánu. Celá akce pomohla navodit příjemnou mikulášskou a předvánoční náladu. V prosinci došlo ke změně třídní učitelky v pátém ročníku. Kolegyně Gabriela Turečková odešla na mateřskou dovolenou a vystřídala ji Martina Ruszová, která se po mateřské dovolené vrátila zpět. Nový kalendářní rok začal účastí zástupců školy na pohřbu bývalého ředitele pana Mgr. Edmunda Ondřeky. Zemřel dne O dobrých výsledcích našich ţáků ve výuce cizích jazyků svědčí řada jimi dosaţených úspěchů. V testech SCIO dosáhl Kevin Rucki nejlepšího výsledku v celém Moravskoslezském kraji. Bylo mu předáno ocenění za nejlepší výsledek v testu

11 z německého jazyka devátých tříd základních škol Moravskoslezského kraje. Zápisy do prvních tříd probíhaly uţ tradičně v polovině ledna, ve dnech 17. a Dětí se přihlásilo víc neţ v loňském roce. Mohly si vyzkoušet i kolo štěstí, přičemţ vyhrály drobný dárek. Fotografii a text o zápise v naší škole přinesl i regionální tisk, Hutník Týdeník Třineckých ţelezáren, ročník 63, číslo 4. Ţáci, hlásící velkou nedočkavost před pololetním vysvědčením? No uznejte, za tím něco je! Něco podezřelého! Toto zvláštní zjištění má však úplně jednoduché vysvětlení. Škola pořádá pravidelně několik akcí pro své milé: 1. února 2011 se tančilo a juchalo na diskotéce po starší 2. stupeň, 19. února pokračovala zábava karnevalem pro mladší děti 1.stupeň. V disko klubu XL hrál DJ a pouštěl velkým skvělé taneční písně. Nechyběly zářící disko koule, dým a jiné efekty. Učitelky, rodiče a ţákovský parlament společně připravili akci i s losováním tomboly. Na tu zcela jistě nezapomněli ani na karnevalu. Tam se

12 v restauraci na Brandýse sešel i Hurvínek na koloběţce s roztomilými beruškami. V maskách i bez masek, všichni ocenili pečlivou přípravu dětského plesu ve spolupráci rodičů poradního orgánu školy, učitelek 1. stupně a pracovníků českotěšínského Domu dětí a mládeţe. Ani tady nechyběl dýdţej, disko koule a hudba, soutěţe, tombola a pohodová atmosféra v záplavě roztomilých masek. Tradičního školního kola konverzační soutěţe v anglickém jazyce se v lednu 2011 zúčastnilo 24 ţáků naší školy. Soutěţili ve dvou kategoriích. Zkouška měla písemnou i ústní část. Vítězkou se v 1. kategorii stala Barbora Polečová ze VII. B, ve druhé kategorii se nejlépe umístil Lukáš Sladký, VIII. tř. Oba ţáci se pak intenzivně připravovali do okresního kola, které se konalo 18. února 2011 ve škole 1. máje v Havířově. Zde byla konkurence velmi silná a zkouška samozřejmě mnohem obtíţnější. Naši soutěţící si však vedli statečně. Lukáš Sladký se umístil v první polovině tabulky, Barbora Polečová si domů přivezla diplom za 1. místo v okresním kole soutěţe.

13 Do druhé soutěţe nazvané ENJOY IN ENGLISH, kterou pořádali vyučující angličtiny na polské základní škole v našem městě, se zapojili dva ţáci 8. a 9. ročníku. Soutěţ měla vysokou úroveň a ţáci museli prokázat jak gramatické znalosti, tak i znalosti reálií anglicky mluvících zemí. Denisa Kurková (IX.) skončila na pěkném 12. místě, Štěpán Gryc (VIII.) se umístil hned za ní. Velmi zajímavým záţitkem bylo pro ţáky devátého ročníku soutěţení v televizní soutěţi Bludiště. Stojí za to citovat přímé účastníky třídní učitelku Dagmar Novákovou a některé z jejích svěřenců. Dne jsme se zúčastnili v televizi natáčení soutěţního klání Bludiště. Přestoţe jsme prohráli, celá akce se nám líbila. Všichni dokázali svou soudruţnost, kamarádství, vzájemnou komunikaci a touhu něco předvést, sděluje třídní učitelka. Začalo to tak, ţe se celá třída rozhodla jet soutěţit do Bludiště, které pravidelně natáčí Česká televize v Ostravě. Vybrali jsme si zdatné odváţlivce, kteří

14 nás měli reprezentovat v soutěţi, natočili jsme video o našem městě a našich skvělých soutěţících. Vypadalo to celkem jednoduše a my se uţ těšili, ţe moţná vyhrajeme aspoň jedno kolo, ale to jsme ještě nevěděli, co nás čeká. Brzy ráno jsme vyjeli autobusem do Ostravy -srdce Moravskoslezského kraje. Všichni s nadšením očekávali, ţe se Česká televize nachází někde v centru města, ovšem nikdo netušil, ţe budova České televize bude stát za lesem v průmyslové zóně. Přivítala nás velice sympatická paní, která nám podala veškeré instrukce, zavedla nás do naší šatny a odvedla si naše soutěţící, kteří museli podstoupit náleţité úpravy jejich vzhledu v maskérně. Konečně jsme vyšli vstříc velkému studiu plnému reflektorů. Zde nás uţ čekali naši soupeři a natáčecí štáb s moderátorem Romanem Pastorkem. Moderátor byl od začátku velice přátelský a povídal si s námi. Kamera, klapka a jedeme! zavelel nakonec reţisér a natáčení začalo. Ve studiu vznikla soutěţivá atmosféra a soutěţící byli přivítáni velikým potleskem svých obdivovatelů. Soupeři zpočátku

15 vypadali, ţe bude velice snadné je porazit, jelikoţ byli mladší neţ my, ale nakonec se ukázalo, ţe to jsou jiţ profesionálové, kteří měli mnoho zkušeností z předešlých kol. A proto nás nakonec porazili s velikým bodovým rozdílem, ale nám to nevadilo, protoţe jsme si to plně uţili a byl to pro nás velký záţitek. Natáčení skončilo a my jsme se pomalu vraceli zpátky do svých domovů. Na všech byla vidět únava a zklamání, ale zároveň radost ze společného úsilí a velikého záţitku z pobytu v České televizi. Těšili jsme se, aţ se uvidíme na obrazovce. Autorky textu jsou nyní uţ bývalé ţákyně IX. třídy Zuzana Ledvoňová a Veronika Puková. Lyţařský kurz je vţdy atraktivním zpestřením ţivota sedmé třídy. Letos na Polanku do Písku u Jablunkova, kde se (jak uţ dávno všichni vědí) velmi dobře vaří, odjeli ţáci se svými učitelkami Alinou Chowancovou a Ester Harokovou v počtu 26 lyţařů. Záţitky zcela jistě nejlépe přiblíţí báseň, kterou ţáci poslali na školní internetové stránky.

16 Lyţák 2011 Je nás tu 5 a 20, i kdyţ často nemůţem, o sto šest tu lyţujem. Nejlepší je odpočinek, ten má kaţdý rád. Avšak po něm zase znovu musíme jít lyţovat. Jídlo je tu slušné, učitelé jdou, není nač si stěţovat, zimní škola hrou. Stromy jako v pohádce, všude samý sníh, sic to jsou jen ledovce, jedem na lyţích. Zapsali: B. Polečová, L. Kaňoková, O. Buba, M. Benek Největší událostí letošního školního roku se stal dlouho chystaný vzdělávací zájezd nazvaný Krásy jiţní Anglie. Jeho přípravu, která byla nelehká, si vzala na starost učitelka angličtiny Ingrid

17 Waclawková. Získala pro cestu do Londýna nejen děti od čtvrté třídy po devátou v počtu 22 ţáků, ale mnoho doprovázejících rodičů či sourozenců našich ţáků. Takto záţitky ze zájezdu popisovala vlastními slovy: S ţáky ZŠ Ostravská jsme se vydali na dlouho očekávanou cestu do Anglie 27. března První den jsme strávili v hlavním městě. Prošli jsme jeho východní část City of London. Nejdříve naše kroky směřovaly k nultému poledníku, projeli jsme se nejstarším metrem na světě a navštívili Tower of London. Pak ještě Tower Bridge a procházkou podél řeky Temţe jsme dorazili k Millenium Bridge. Náš první den končil u majestátní katedrály sv. Pavla. Během dalších dvou dnů jsme zamířili do přímořských měst Brighton, Hastings, Rye a Eastbourne. Zde jsme se toulali nádherným pobřeţím a útulnými uličkami. Nejvíce nás však uchvátily romantické křídové útesy. Poslední den jsme věnovali opět Londýnu. Z London Eye jsme viděli město z ptačí perspektivy, prošli jsme se kolem Westminster Palace, ulicí Whitehall a parkem sv. Jakuba jsme došli k sídlu královské

18 rodiny, k Buckinghamskému paláci.nezapomněli jsme ani na známá místa jako Trafalgar Square, Piccadily Circus a čtvrť Covent Garden. Byli jsme ubytováni v rodinách. Vyzkoušeli jsme si naši angličtinu v praxi a zjistili jsme, ţe to není jen předmět ve škole, ale především ţivý a krásný jazyk, jímţ se domluvíte nejen v Británii, ale téměř na celém světě. Zájezd jsme ukončili bezpečným návratem do Českého Těšína dne V pátek 1. dubna 2011 převzala v kavárně Noiva z rukou místostarosty města pana Stanislava Folwarczného u příleţitosti letošního Dne učitelů městské ocenění naše učitelka Mgr. Eva Hloušková, a to v kategorii za dlouholetou kvalitní pedagogickou práci. Srdečně naší kolegyni všichni, ţáci i učitelé, blahopřejeme. Naše škola se mohla na jaře opět pochlubit velkým úspěchem, o který se zaslouţila Dominika Mokroszová z páté třídy. V okresním kole Pythagoriády, kterého se účastnili 84 ţáci, se umístila na 1. místě. Stejně cenné 1. místo získala Dominika v celorepublikové soutěţi matematický Klokan.

19 Soutěţ se konala v březnu Hodnocení proběhlo v rámci okresů. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Jak školní rok pokračuje dál, ani se nenadáme a znovu přichází čas na tradiční soutěţe opakující se vţdy ve stanovené době. Dne 19. dubna 2011 proběhla školní soutěţ nazvaná O nejlépe čtoucího ţáka. Zúčastnili se jí ţáci od prvního do osmého ročníku, kteří byli rozděleni do tří kategorií. V kaţdé kategorii předčítali ţáci divákům své připravené texty. Nejstarší ţáci pak museli číst ještě nepřipravený text. Uvádíme jména dětí na prvních místech v soutěţi: 1. kategorie: Brigita Fajová (III. tř.), 2. kategorie: Klára Černohorská (V. tř.), 3. kategorie: Adam Lipowski (VII. A). Městské kolo dopravní soutěţe mladých cyklistů 2011 se konalo v naší škole ve čtvrtek Letos se zúčastnily pouze čtyři školy. Ţáci se utkali ve čtyřech disciplínách, které prověřily jejich znalosti v rámci testů pravidel silničního provozu, zdravovědy, čekala je i jízda podle pravidel silničního

20 provozu a jízda zručnosti. Děti musely prokázat, jak dobře ovládají kola při překonávání různých překáţek. Zlato si odnesli ţáci ZŠ Ostravská, stříbro získala ZŠ Masarykovy sady a bronz získala ZŠ Havlíčkova. Vítězné druţstvo opět reprezentovalo město v okresním kole, které se letos poprvé konalo na nově vybudovaném dopravním hřišti v Bohumíně. Dále však nepostoupili, starší ţáci byli druzí, mladší ţáci skončili na čtvrtém místě. Největším úspěchem ve sportovních soutěţích se stalo 1. místo dívek v okresním kole atletické soutěţe. Konalo se v Havířově. Sedm ţaček ze šesté a sedmé třídy soutěţilo v těchto disciplínách: běh na 60 metrů, skok do výšky, hod kriketovým míčkem, běh na 600 metrů, skok do dálky a štafeta. Všechny disciplíny jim vyšly na sto procent a vybojovaly si zlaté umístění. Na dobrou točenou zmrzlinu je pak za odměnu pozvala učitelka tělocviku Alina Chowancová. Soutěţily dívky: Karolína Šprochová, Nikola Bartošíková, Nikola Swaczynová, Nikola Teperová, Radka Schulhauserová, Kristina Kurová, Lucie Kaňoková.

21 V krajském kole, které se konalo v Opavě, se atletkám jiţ tak dobře nevedlo. Skončily na osmém místě, ale všechny jejich soupeřky pocházely ze škol, které jsou při výuce na tělesnou výchovu a lehkou atletiku zaměřené. Postup našeho druţstva byl sám o sobě velkým úspěchem. Další dívčí druţstvo ve sloţení: Nikola Teperová, Nikola Swaczynová, Lucie Kaňoková, Karolína Šprochová, Patricie Jedzoková, Denisa Škanderová a Klára Pindorová se probojovaly do okresního kola volejbalové soutěţe, která probíhala na Gymnáziu v Orlové. Získaly tam druhé místo. Skutečně velkého úspěchu dosáhlo letos fotbalové druţstvo našich chlapců v Těšínské lize Poháru starosty. Podruhé v historii školy totiţ v dlouhodobé soutěţi, hrané systémem podzim jaro, dokázali zvítězit. Druţstvo po celou dobu soutěţe podávalo vyrovnané výkony, silnou osobností byl brankář Filip Ciasnocha, který byl vyhlášen nejlepším brankářem. Vítězné druţstvo obdrţelo putovní pohár, na němţ uţ je natrvalo připevněn štítek se jménem naší školy.

22 Pod vedením trenéra Rudolfa Fiedlera se o tento úspěch zaslouţili hráči: Filip Ciasnocha (brankář), Robin Hrkal, Adam Kašpar, Erik Sztwiertnia (kapitán), Roman Drobisz, David Mizia, Benedikt Heczko, Jiří Zagora, Jakub Muryc, Adam Lipowski, Ondřej Mazur (2. brankář), Tomáš Rábek, Bruno Boháč Školy v přírodě se ve dnech května 2011 zúčastnili s velkým nadšením 43 ţáci čtvrté a páté třídy se svými vyučujícími pod vedením Barbary Raszykové. Ubytování zajišťovalo Terénní středisko ekologické výchovy Tetřev Vita Horní Lomná. Děti i dospělý doprovod vyjadřovali velkou spokojenost s vítanou změnou prostředí. Den dětí byl letos připraven jiţ dlouho dopředu děti prvního stupně se zúčastnily akcí na podporu kampaně Celé Česko čte dětem, ţáci druhého stupně odjeli na malý výlet do Multikina Cinestar v Ostravě. Červnové akce mají vţdy stejný průběh. Školní výlety a tradiční akce uzavírající školní rok. Letos ještě navíc ocenilo vedení radnice nadané ţáky. Ze

23 všech šesti základních škol se nejlepší ţáci setkali v prostorách kavárny Noiva. Děti si převzaly akt uznání a malou odměnu. Podle slov ředitelů se mezi elitu dostali nejen ţáci se samými jedničkami, ale také výborní sportovci, nadaní hudebníci, aktivní organizátoři ţákovského parlamentu nebo dospívající mladí lidé, kteří pomáhají handicapovaným spoluţákům. Za ZŠ Ostravskou byli k ocenění vybráni tito zástupci ţáků: Dominika Mokroszová (V.tř.), Ondřej Buba (VII.tř.), Štěpán Gryc (VIII.tř.) a Markéta Borská (IX.tř.). Oceněným ţákům blahopřejeme. Rozhodnutím města Český Těšín dojde od ke spojení Základní školy Ostravská a Základní školy Slezská do jednoho právního subjektu. S tímto záměrem byli seznámeni zaměstnanci školy i rodiče ţáků. Konec školního roku na sebe nenechal dlouho čekat a s ním tradiční akce: soutěţ o nejlepší ţákovskou práci, pasování osmáků na deváťáky a výroční den školy.

24 V úvodní části Výročního dne školy provedl ředitel stručné zhodnocení školního roku a přítomné seznámil se vzdělávacími výsledky. Zdůraznil, ţe na konci roku všichni ţáci prospěli, současně však připomněl, ţe mezi ţáky jsou i ti, kterým musel být udělen sníţený stupeň z chování a některým byla udělena důtka ředitele školy. Poté přečetl jména všech ţáků, kteří obdrţeli pochvalu třídního učitele. Další ţáci získali diplom s pochvalou ředitele školy, ti nejlepší pak obdrţeli pochvalu ředitele školy s kniţní nebo věcnou odměnou. Oceněni byli i nejlepší učitelé a rodiče. Za úspěšné naplňování cílů školy byly za školní rok 2010/2011 oceněny Mgr. Barbara Raszyková a Mgr. Ingrid Waclawková. Rodičem roku se stala Mgr. Ester Haroková. V další části se výchovná poradkyně Naděţda Walková rozloučila s ţáky, kteří byli přijati na víceletá gymnázia. V závěrečné části výročního dne se ţáci 9. ročníku rozloučili s mladšími spoluţáky a se svými učiteli. Ti

25 jim ústy ředitele školy i osobně popřáli hodně úspěchů na vyšších stupních škol i v osobním ţivotě. Zapsala: Mgr. Vlasta Potyszová

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Prázdninové dny jsou za námi a opět začal další školní rok. V pondělí 3.září 2007 se

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy název školy Základní škola a mateřská školačeský Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná sídlo školy Masarykovy sady 104, Český Těšín 737 01 Ředitelka

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok 2009-10 začal v úterý 1.září 2009. Školní maţoretky pod vedením A.Hrádkové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 2 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

z v n e k školní rok 2008/2009

z v n e k školní rok 2008/2009 sedmnáctý s v i b i c k ý z v n e k školní rok 2008/2009 Děkujeme sponzorům: TORAS Marketing, s. r. o. Čapkova 13/12 737 01 Český Těšín MONT Karviná, a. s. Areál EDě, č. p. 1260 736 71 Dětmarovice Ing.

Více

Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace. O činnosti za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace. O činnosti za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace Výroční zpráva O činnosti za školní rok 2013 / 2014 Zřizovatel: Obecní úřad Pěnčín, Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov ZŠ s právní subjektivitou od 1. ledna 1994

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA. Mgr. Marta Sakalová

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA. Mgr. Marta Sakalová STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA Mgr. Marta Sakalová 1 ZÁŘÍ 1. MĚSÍC START VOLBA CESTA CÍL NEJTĚŢŠÍ JE ZAČÍT... SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ PŮJDEME S TEBOU 1. Vítáme všechny naše i nové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!!

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 3, říjen 2010 VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Do posledního místečka vyprodané Divadlo

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

Úvodní slovo ředitele školy

Úvodní slovo ředitele školy , Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele školy... 3 Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Školská rada... 6 Učební plány... 6 Volitelné předměty... 6 Školní vzdělávací program... 7 Pracovníci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více