Školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Školní rok 2010/2011

2 Ředitel: Rudolf Fiedler, Mgr. Zástupce ředitele: Jana Krucinová, Mgr. Pedagogický sbor: Ester Haroková, Mgr. Eva Hloušková, Mgr. VII. A VI. Alina Chowancová, Mgr. - Ivana Kulová, Mgr. - Jana Nogolová, Mgr. Dagmar Nováková, Mgr. III. IX. Martina Palíková, Mgr. I. Vlasta Potyszová, Mgr. Barbara Raszyková, Mgr. Taťána Rucká, Mgr. VII. B IV. II.

3 Martina Ruszová, Mgr. V. Alena Souralová, Mgr. - Gabriela Turečková, Mgr. V. Ingrid Waclawková, Mgr. VIII. Naděţda Walková, Mgr. - Školní druţina: Jana Choborová, vedoucí vychovatelka Taťána Kotásková, vychovatelka nar.1963 Ostravská univerzita, Vychovatel volného času Sekretářka: Jana Habartová Ekonomka: Renata Demčáková Školník: Michal Pawera Vedoucí školní jídelny: Marie Bieleszová

4 Počet tříd: 10 Počet ţáků: stupeň: stupeň: 101

5 Prázdniny roku 2010 přinesly našemu pedagogickému kolektivu změnu: 21. srpna se vdala kolegyně Alina Suszková a přijala jméno svého manţela Chowancová. První školní den byl deštivý. To nic neměnilo na tom, ţe nový rok 2010/2011 začal. Koncem srpna se kuchařský kolektiv naší jídelny zúčastnil soutěţe školních jídelen. Ve finále soutěţe v Brně vybojoval 3. místo. Podle slov vedoucí jídelny Marie Bieleszové byla organizace soutěţe a atmosféra velmi dobrá. Zprávu o vydařeném výsledku přinesl rovněţ Informační dvouměsíčník města Český Těšín Těšínské listy v čísle 4, ročník IV. dne 29. září. Exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi se stala příjemným výletem pro všechny ze tříd VII. a VIII. 23. září svítilo sluníčko a ţáci jeli poznávat způsob ţivota Slovanů. Zahráli si s průvodci hru na otázky a odpovědi, prošli celý areál, stříleli z luku, vyluštili zašifrovaný text a ti nejlepší mohli vyhrát hliněný amulet. Přiznali, ţe někdy i dějepis můţe být zajímavým předmětem pro všechny.

6 Evropský den jazyků jiţ tradičně připomínáme kaţdým rokem v září. Letos se konala jazyková soutěţ, kterou tři vyučující cizích jazyků Dagmar Nováková, Alena Souralová a Ingrid Waclawková připravily k této příleţitosti. Cílem této akce bylo podtrhnout význam jazykového studia. Ţáci ročníku tvořili I. kategorii a měli splnit 10 zábavných úkolů v angličtině. Ve II. kategorii ţáci ročníku zpracovávali úkoly z anglického i německého jazyka. Do soutěţe se celkově zapojilo 86 ţáků, z nichţ 6 nejlepších bylo za svůj výkon odměněno hodnotnými cenami (slovníky, CD s anglickými písněmi, gramatickými tabulkami a dalšími drobnými dárky). Nejaktivnější v plnění úkolů soutěţe byli nejmladší ţáci. Podzimní profukování větru inspirovalo učitelky prvního stupně k přípravě 1. drakiády, která se uskutečnila na hřišti u školy 7. října Setkali se na společné akci naši nejmenší ţáčci a děti MŠ Hrabinská. Nejdříve si ve třídách společně vyrobili papírové draky, ty pak pouštěli na hřišti u školy.

7 Nejlepší byli odměněni sladkostí a pocitem, ţe jejich draci létali nejvýše. Ţáci naší školy se také zúčastnili soutěţe o rekord v počtu namalovaných obrázků radnice a zápis do České knihy rekordů. Celkem se jich sešlo z celého města Ředitelé všech zúčastněných škol si v říjnu převzali certifikáty o zapsání rekordu a autoři nejlepších obrázků památeční diplomy z rukou místostarosty města. Jiţ tradiční soutěţ ke Dni stromů obeslala svými výtvarnými pracemi školní druţina. Tentokrát obrazy z přírodnin nazvanými Podzimní rovnodennost. Práce získaly ve II. kategorii 1. místo na vernisáţi dne 21. října. Uznávaný odborný časopis Učitelské noviny číslo 33/2010 z 5. října 2010 otiskl na svých stránkách podnětný článek naší učitelky Ester Harokové zaměřený do oblasti finanční výchovy (finanční gramotnosti). Dva říjnové dny 25. a 26. neplatilo dělení dětí naší školy na mladší a starší ţáky, na první či druhý

8 stupeň. Při celoškolním projektu Střecha bezpečí všichni se všemi spolupracovali. Cíle pro akci byly jasné: učit ţáky váţit si ţivota a chránit jej, chovat se v dopravním prostředí bezpečně a tím výrazně sníţit počet dopravních nehod s účastí dětí, přejímat za své jednání v dopravním prostředí zodpovědnost, naučit se předvídat rizika, správně vyhodnocovat situace. Seznámit ţáky s prostředky ochrany obyvatelstva, učit bezpečnému chování při mimořádných situacích poţár, únik nebezpečných látek, dopravní nehoda. Součástí projektu byl i cvičný poţární poplach. Vyběhli jsme před školu v dešti, který nám ostatně hodně zkazil většinu připravených venkovních aktivit, ale všechny ţáky i dospělé se podařilo zachránit. Ţádné děvče, natoţ chlapce neminulo zkoušení speciálních ochranných obleků a masek, v nichţ si podle svých slov připadali jako mimozemšťané. Tomu, jak vypadají, se mohli vesele smát. Pobývají přece pod bezpečnou střechou naší školy. Uţ v měsíci listopadu jsme v Kulturním zpravodaji města inzerovali Den otevřených dveří a

9 současně 6. vánoční jarmark. Uskutečnil se a letos se opravdu vydařila sněhová nadílka. Celý den byl výjimečný uţ tím, ţe došlo k přesunutí výuky na odpolední hodiny. To proto, aby se zájemci z řad rodičů našich ţáků i rodičů budoucích prvňáčků mohli přijít podívat na to, jak se v naší škole učí. Nepočítáme-li návštěvu výuky v letošní 1. třídě, do ostatních tříd se přišlo podívat více jak čtyřicet zájemců. O půl čtvrté pak začal krátký uvítací kulturní program. Naši ţáci předvedli něco ze svého umění, po nich se tím, co uţ umějí, pochlubily děti z obou mateřských škol na Hornické a na Ostravské ulici. Všichni společně i s rodiči budoucích prvňáčků pak zašli do 1. třídy a zde se děti zapojily do ukázkové hodiny. Rodiče se mohli seznámit s metodami výuky anglického jazyka v 1. třídě. Místnost byla plná k prasknutí a potom ji ještě navštívil Mikuláš se svým doprovodem a malými dárky pro naše hosty. Děti na závěr obdrţely los, který jim měl přinést nějaké překvapení na kole štěstí v den zápisu do 1. třídy.

10 A pak uţ začaly naše předvánoční trhy Jarmark. Nejprve zazpívaly venku u prodejního stánku v atmosféře padajícího sněhu pěvecké sbory Ingrid Waclawkové a Jany Nogolové. Kdo si chtěl koupit nějakou drobnost, kterou vytvořili naši ţáci, mohl si vybrat. O prodejní stánek i o občerstvení ve školní kuchyňce se postarali rodiče z rodičovského poradního orgánu. Celá akce pomohla navodit příjemnou mikulášskou a předvánoční náladu. V prosinci došlo ke změně třídní učitelky v pátém ročníku. Kolegyně Gabriela Turečková odešla na mateřskou dovolenou a vystřídala ji Martina Ruszová, která se po mateřské dovolené vrátila zpět. Nový kalendářní rok začal účastí zástupců školy na pohřbu bývalého ředitele pana Mgr. Edmunda Ondřeky. Zemřel dne O dobrých výsledcích našich ţáků ve výuce cizích jazyků svědčí řada jimi dosaţených úspěchů. V testech SCIO dosáhl Kevin Rucki nejlepšího výsledku v celém Moravskoslezském kraji. Bylo mu předáno ocenění za nejlepší výsledek v testu

11 z německého jazyka devátých tříd základních škol Moravskoslezského kraje. Zápisy do prvních tříd probíhaly uţ tradičně v polovině ledna, ve dnech 17. a Dětí se přihlásilo víc neţ v loňském roce. Mohly si vyzkoušet i kolo štěstí, přičemţ vyhrály drobný dárek. Fotografii a text o zápise v naší škole přinesl i regionální tisk, Hutník Týdeník Třineckých ţelezáren, ročník 63, číslo 4. Ţáci, hlásící velkou nedočkavost před pololetním vysvědčením? No uznejte, za tím něco je! Něco podezřelého! Toto zvláštní zjištění má však úplně jednoduché vysvětlení. Škola pořádá pravidelně několik akcí pro své milé: 1. února 2011 se tančilo a juchalo na diskotéce po starší 2. stupeň, 19. února pokračovala zábava karnevalem pro mladší děti 1.stupeň. V disko klubu XL hrál DJ a pouštěl velkým skvělé taneční písně. Nechyběly zářící disko koule, dým a jiné efekty. Učitelky, rodiče a ţákovský parlament společně připravili akci i s losováním tomboly. Na tu zcela jistě nezapomněli ani na karnevalu. Tam se

12 v restauraci na Brandýse sešel i Hurvínek na koloběţce s roztomilými beruškami. V maskách i bez masek, všichni ocenili pečlivou přípravu dětského plesu ve spolupráci rodičů poradního orgánu školy, učitelek 1. stupně a pracovníků českotěšínského Domu dětí a mládeţe. Ani tady nechyběl dýdţej, disko koule a hudba, soutěţe, tombola a pohodová atmosféra v záplavě roztomilých masek. Tradičního školního kola konverzační soutěţe v anglickém jazyce se v lednu 2011 zúčastnilo 24 ţáků naší školy. Soutěţili ve dvou kategoriích. Zkouška měla písemnou i ústní část. Vítězkou se v 1. kategorii stala Barbora Polečová ze VII. B, ve druhé kategorii se nejlépe umístil Lukáš Sladký, VIII. tř. Oba ţáci se pak intenzivně připravovali do okresního kola, které se konalo 18. února 2011 ve škole 1. máje v Havířově. Zde byla konkurence velmi silná a zkouška samozřejmě mnohem obtíţnější. Naši soutěţící si však vedli statečně. Lukáš Sladký se umístil v první polovině tabulky, Barbora Polečová si domů přivezla diplom za 1. místo v okresním kole soutěţe.

13 Do druhé soutěţe nazvané ENJOY IN ENGLISH, kterou pořádali vyučující angličtiny na polské základní škole v našem městě, se zapojili dva ţáci 8. a 9. ročníku. Soutěţ měla vysokou úroveň a ţáci museli prokázat jak gramatické znalosti, tak i znalosti reálií anglicky mluvících zemí. Denisa Kurková (IX.) skončila na pěkném 12. místě, Štěpán Gryc (VIII.) se umístil hned za ní. Velmi zajímavým záţitkem bylo pro ţáky devátého ročníku soutěţení v televizní soutěţi Bludiště. Stojí za to citovat přímé účastníky třídní učitelku Dagmar Novákovou a některé z jejích svěřenců. Dne jsme se zúčastnili v televizi natáčení soutěţního klání Bludiště. Přestoţe jsme prohráli, celá akce se nám líbila. Všichni dokázali svou soudruţnost, kamarádství, vzájemnou komunikaci a touhu něco předvést, sděluje třídní učitelka. Začalo to tak, ţe se celá třída rozhodla jet soutěţit do Bludiště, které pravidelně natáčí Česká televize v Ostravě. Vybrali jsme si zdatné odváţlivce, kteří

14 nás měli reprezentovat v soutěţi, natočili jsme video o našem městě a našich skvělých soutěţících. Vypadalo to celkem jednoduše a my se uţ těšili, ţe moţná vyhrajeme aspoň jedno kolo, ale to jsme ještě nevěděli, co nás čeká. Brzy ráno jsme vyjeli autobusem do Ostravy -srdce Moravskoslezského kraje. Všichni s nadšením očekávali, ţe se Česká televize nachází někde v centru města, ovšem nikdo netušil, ţe budova České televize bude stát za lesem v průmyslové zóně. Přivítala nás velice sympatická paní, která nám podala veškeré instrukce, zavedla nás do naší šatny a odvedla si naše soutěţící, kteří museli podstoupit náleţité úpravy jejich vzhledu v maskérně. Konečně jsme vyšli vstříc velkému studiu plnému reflektorů. Zde nás uţ čekali naši soupeři a natáčecí štáb s moderátorem Romanem Pastorkem. Moderátor byl od začátku velice přátelský a povídal si s námi. Kamera, klapka a jedeme! zavelel nakonec reţisér a natáčení začalo. Ve studiu vznikla soutěţivá atmosféra a soutěţící byli přivítáni velikým potleskem svých obdivovatelů. Soupeři zpočátku

15 vypadali, ţe bude velice snadné je porazit, jelikoţ byli mladší neţ my, ale nakonec se ukázalo, ţe to jsou jiţ profesionálové, kteří měli mnoho zkušeností z předešlých kol. A proto nás nakonec porazili s velikým bodovým rozdílem, ale nám to nevadilo, protoţe jsme si to plně uţili a byl to pro nás velký záţitek. Natáčení skončilo a my jsme se pomalu vraceli zpátky do svých domovů. Na všech byla vidět únava a zklamání, ale zároveň radost ze společného úsilí a velikého záţitku z pobytu v České televizi. Těšili jsme se, aţ se uvidíme na obrazovce. Autorky textu jsou nyní uţ bývalé ţákyně IX. třídy Zuzana Ledvoňová a Veronika Puková. Lyţařský kurz je vţdy atraktivním zpestřením ţivota sedmé třídy. Letos na Polanku do Písku u Jablunkova, kde se (jak uţ dávno všichni vědí) velmi dobře vaří, odjeli ţáci se svými učitelkami Alinou Chowancovou a Ester Harokovou v počtu 26 lyţařů. Záţitky zcela jistě nejlépe přiblíţí báseň, kterou ţáci poslali na školní internetové stránky.

16 Lyţák 2011 Je nás tu 5 a 20, i kdyţ často nemůţem, o sto šest tu lyţujem. Nejlepší je odpočinek, ten má kaţdý rád. Avšak po něm zase znovu musíme jít lyţovat. Jídlo je tu slušné, učitelé jdou, není nač si stěţovat, zimní škola hrou. Stromy jako v pohádce, všude samý sníh, sic to jsou jen ledovce, jedem na lyţích. Zapsali: B. Polečová, L. Kaňoková, O. Buba, M. Benek Největší událostí letošního školního roku se stal dlouho chystaný vzdělávací zájezd nazvaný Krásy jiţní Anglie. Jeho přípravu, která byla nelehká, si vzala na starost učitelka angličtiny Ingrid

17 Waclawková. Získala pro cestu do Londýna nejen děti od čtvrté třídy po devátou v počtu 22 ţáků, ale mnoho doprovázejících rodičů či sourozenců našich ţáků. Takto záţitky ze zájezdu popisovala vlastními slovy: S ţáky ZŠ Ostravská jsme se vydali na dlouho očekávanou cestu do Anglie 27. března První den jsme strávili v hlavním městě. Prošli jsme jeho východní část City of London. Nejdříve naše kroky směřovaly k nultému poledníku, projeli jsme se nejstarším metrem na světě a navštívili Tower of London. Pak ještě Tower Bridge a procházkou podél řeky Temţe jsme dorazili k Millenium Bridge. Náš první den končil u majestátní katedrály sv. Pavla. Během dalších dvou dnů jsme zamířili do přímořských měst Brighton, Hastings, Rye a Eastbourne. Zde jsme se toulali nádherným pobřeţím a útulnými uličkami. Nejvíce nás však uchvátily romantické křídové útesy. Poslední den jsme věnovali opět Londýnu. Z London Eye jsme viděli město z ptačí perspektivy, prošli jsme se kolem Westminster Palace, ulicí Whitehall a parkem sv. Jakuba jsme došli k sídlu královské

18 rodiny, k Buckinghamskému paláci.nezapomněli jsme ani na známá místa jako Trafalgar Square, Piccadily Circus a čtvrť Covent Garden. Byli jsme ubytováni v rodinách. Vyzkoušeli jsme si naši angličtinu v praxi a zjistili jsme, ţe to není jen předmět ve škole, ale především ţivý a krásný jazyk, jímţ se domluvíte nejen v Británii, ale téměř na celém světě. Zájezd jsme ukončili bezpečným návratem do Českého Těšína dne V pátek 1. dubna 2011 převzala v kavárně Noiva z rukou místostarosty města pana Stanislava Folwarczného u příleţitosti letošního Dne učitelů městské ocenění naše učitelka Mgr. Eva Hloušková, a to v kategorii za dlouholetou kvalitní pedagogickou práci. Srdečně naší kolegyni všichni, ţáci i učitelé, blahopřejeme. Naše škola se mohla na jaře opět pochlubit velkým úspěchem, o který se zaslouţila Dominika Mokroszová z páté třídy. V okresním kole Pythagoriády, kterého se účastnili 84 ţáci, se umístila na 1. místě. Stejně cenné 1. místo získala Dominika v celorepublikové soutěţi matematický Klokan.

19 Soutěţ se konala v březnu Hodnocení proběhlo v rámci okresů. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Jak školní rok pokračuje dál, ani se nenadáme a znovu přichází čas na tradiční soutěţe opakující se vţdy ve stanovené době. Dne 19. dubna 2011 proběhla školní soutěţ nazvaná O nejlépe čtoucího ţáka. Zúčastnili se jí ţáci od prvního do osmého ročníku, kteří byli rozděleni do tří kategorií. V kaţdé kategorii předčítali ţáci divákům své připravené texty. Nejstarší ţáci pak museli číst ještě nepřipravený text. Uvádíme jména dětí na prvních místech v soutěţi: 1. kategorie: Brigita Fajová (III. tř.), 2. kategorie: Klára Černohorská (V. tř.), 3. kategorie: Adam Lipowski (VII. A). Městské kolo dopravní soutěţe mladých cyklistů 2011 se konalo v naší škole ve čtvrtek Letos se zúčastnily pouze čtyři školy. Ţáci se utkali ve čtyřech disciplínách, které prověřily jejich znalosti v rámci testů pravidel silničního provozu, zdravovědy, čekala je i jízda podle pravidel silničního

20 provozu a jízda zručnosti. Děti musely prokázat, jak dobře ovládají kola při překonávání různých překáţek. Zlato si odnesli ţáci ZŠ Ostravská, stříbro získala ZŠ Masarykovy sady a bronz získala ZŠ Havlíčkova. Vítězné druţstvo opět reprezentovalo město v okresním kole, které se letos poprvé konalo na nově vybudovaném dopravním hřišti v Bohumíně. Dále však nepostoupili, starší ţáci byli druzí, mladší ţáci skončili na čtvrtém místě. Největším úspěchem ve sportovních soutěţích se stalo 1. místo dívek v okresním kole atletické soutěţe. Konalo se v Havířově. Sedm ţaček ze šesté a sedmé třídy soutěţilo v těchto disciplínách: běh na 60 metrů, skok do výšky, hod kriketovým míčkem, běh na 600 metrů, skok do dálky a štafeta. Všechny disciplíny jim vyšly na sto procent a vybojovaly si zlaté umístění. Na dobrou točenou zmrzlinu je pak za odměnu pozvala učitelka tělocviku Alina Chowancová. Soutěţily dívky: Karolína Šprochová, Nikola Bartošíková, Nikola Swaczynová, Nikola Teperová, Radka Schulhauserová, Kristina Kurová, Lucie Kaňoková.

21 V krajském kole, které se konalo v Opavě, se atletkám jiţ tak dobře nevedlo. Skončily na osmém místě, ale všechny jejich soupeřky pocházely ze škol, které jsou při výuce na tělesnou výchovu a lehkou atletiku zaměřené. Postup našeho druţstva byl sám o sobě velkým úspěchem. Další dívčí druţstvo ve sloţení: Nikola Teperová, Nikola Swaczynová, Lucie Kaňoková, Karolína Šprochová, Patricie Jedzoková, Denisa Škanderová a Klára Pindorová se probojovaly do okresního kola volejbalové soutěţe, která probíhala na Gymnáziu v Orlové. Získaly tam druhé místo. Skutečně velkého úspěchu dosáhlo letos fotbalové druţstvo našich chlapců v Těšínské lize Poháru starosty. Podruhé v historii školy totiţ v dlouhodobé soutěţi, hrané systémem podzim jaro, dokázali zvítězit. Druţstvo po celou dobu soutěţe podávalo vyrovnané výkony, silnou osobností byl brankář Filip Ciasnocha, který byl vyhlášen nejlepším brankářem. Vítězné druţstvo obdrţelo putovní pohár, na němţ uţ je natrvalo připevněn štítek se jménem naší školy.

22 Pod vedením trenéra Rudolfa Fiedlera se o tento úspěch zaslouţili hráči: Filip Ciasnocha (brankář), Robin Hrkal, Adam Kašpar, Erik Sztwiertnia (kapitán), Roman Drobisz, David Mizia, Benedikt Heczko, Jiří Zagora, Jakub Muryc, Adam Lipowski, Ondřej Mazur (2. brankář), Tomáš Rábek, Bruno Boháč Školy v přírodě se ve dnech května 2011 zúčastnili s velkým nadšením 43 ţáci čtvrté a páté třídy se svými vyučujícími pod vedením Barbary Raszykové. Ubytování zajišťovalo Terénní středisko ekologické výchovy Tetřev Vita Horní Lomná. Děti i dospělý doprovod vyjadřovali velkou spokojenost s vítanou změnou prostředí. Den dětí byl letos připraven jiţ dlouho dopředu děti prvního stupně se zúčastnily akcí na podporu kampaně Celé Česko čte dětem, ţáci druhého stupně odjeli na malý výlet do Multikina Cinestar v Ostravě. Červnové akce mají vţdy stejný průběh. Školní výlety a tradiční akce uzavírající školní rok. Letos ještě navíc ocenilo vedení radnice nadané ţáky. Ze

23 všech šesti základních škol se nejlepší ţáci setkali v prostorách kavárny Noiva. Děti si převzaly akt uznání a malou odměnu. Podle slov ředitelů se mezi elitu dostali nejen ţáci se samými jedničkami, ale také výborní sportovci, nadaní hudebníci, aktivní organizátoři ţákovského parlamentu nebo dospívající mladí lidé, kteří pomáhají handicapovaným spoluţákům. Za ZŠ Ostravskou byli k ocenění vybráni tito zástupci ţáků: Dominika Mokroszová (V.tř.), Ondřej Buba (VII.tř.), Štěpán Gryc (VIII.tř.) a Markéta Borská (IX.tř.). Oceněným ţákům blahopřejeme. Rozhodnutím města Český Těšín dojde od ke spojení Základní školy Ostravská a Základní školy Slezská do jednoho právního subjektu. S tímto záměrem byli seznámeni zaměstnanci školy i rodiče ţáků. Konec školního roku na sebe nenechal dlouho čekat a s ním tradiční akce: soutěţ o nejlepší ţákovskou práci, pasování osmáků na deváťáky a výroční den školy.

24 V úvodní části Výročního dne školy provedl ředitel stručné zhodnocení školního roku a přítomné seznámil se vzdělávacími výsledky. Zdůraznil, ţe na konci roku všichni ţáci prospěli, současně však připomněl, ţe mezi ţáky jsou i ti, kterým musel být udělen sníţený stupeň z chování a některým byla udělena důtka ředitele školy. Poté přečetl jména všech ţáků, kteří obdrţeli pochvalu třídního učitele. Další ţáci získali diplom s pochvalou ředitele školy, ti nejlepší pak obdrţeli pochvalu ředitele školy s kniţní nebo věcnou odměnou. Oceněni byli i nejlepší učitelé a rodiče. Za úspěšné naplňování cílů školy byly za školní rok 2010/2011 oceněny Mgr. Barbara Raszyková a Mgr. Ingrid Waclawková. Rodičem roku se stala Mgr. Ester Haroková. V další části se výchovná poradkyně Naděţda Walková rozloučila s ţáky, kteří byli přijati na víceletá gymnázia. V závěrečné části výročního dne se ţáci 9. ročníku rozloučili s mladšími spoluţáky a se svými učiteli. Ti

25 jim ústy ředitele školy i osobně popřáli hodně úspěchů na vyšších stupních škol i v osobním ţivotě. Zapsala: Mgr. Vlasta Potyszová

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

7. vydání - listopad 2007

7. vydání - listopad 2007 7. vydání - listopad 2007. Ve druhém kole soutěžilo 13 žáků. Čekaly na ně příklady z učiva 6. třídy, násobení, sčítání, zaokrouhlování, slovní úloha a jeden úkol z geometrie. Většina z nich prokázala velmi

Více

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Vážení rodiče, Nabízíme Vašim dětem cestování za poznáním a zdokonalením jazykových znalostí do Anglie. Jedná se o 6-denní zájezd

Více

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 V pátek 24. 1. se na naší škole konalo školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích: IIB (1.-2. ročník) a IIIA (3.-5.

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o mateřské škole za šk. rok 2009/2010 Název školy: Mateřská škola ve Verneřicích Zřizovatel:

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová Redaktor Michal Žák Grafická úprava Šimon Mozola Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Slovo šéfredaktora: Prázdniny uběhly velmi rychle a jsme zpátky s novým dílem

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Naše 4.třída Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Vážení rodiče, v případě,že nesouhlasíte s uvedenými informacemi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole Vážení rodiče, jsme rádi, že Vaše dítě navštěvuje naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před zahájením školního

Více

Školní rok 2012/2013

Školní rok 2012/2013 Školní rok 2012/2013 Ředitel: Rudolf Fiedler, Mgr. Zástupce ředitele: Karel Pastrňák, Mgr. Vedoucí pedagog: Barbara Raszyková, Mgr. Pedagogický sbor: Lenka Činčalová, Mgr. Ester Haroková, Mgr. Eva Hloušková,

Více

Základní škola Týnec nad Labem. 1. číslo. Školtýn

Základní škola Týnec nad Labem. 1. číslo. Školtýn Základní škola Týnec nad Labem 1. číslo Školtýn Jsme na začátku nového školního roku a deváté třídy pokračují v tradici vydávání školního časopisu Školtýn. Představuje se Vám redakční rada ve sloţení:

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyţití. Záţitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

KVĚTEN Jarní měsíc byl ve znamení výjezdů a výletů tříd a také sportovních úspěchů. Naši žáci úspěšně završili projekt Comenius v Polsku. COMENIUS V POLSKU Na začátku května proběhl poslední výměnný pobyt

Více

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie.

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. To nejlepší z Anglie Termín: 23. 4. - 29. 4. 2016 Program: 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. 2 den:. Celodenní návštěva hlavního města EU Bruselu. Dopoledne

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více