Školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Školní rok 2010/2011

2 Ředitel: Rudolf Fiedler, Mgr. Zástupce ředitele: Jana Krucinová, Mgr. Pedagogický sbor: Ester Haroková, Mgr. Eva Hloušková, Mgr. VII. A VI. Alina Chowancová, Mgr. - Ivana Kulová, Mgr. - Jana Nogolová, Mgr. Dagmar Nováková, Mgr. III. IX. Martina Palíková, Mgr. I. Vlasta Potyszová, Mgr. Barbara Raszyková, Mgr. Taťána Rucká, Mgr. VII. B IV. II.

3 Martina Ruszová, Mgr. V. Alena Souralová, Mgr. - Gabriela Turečková, Mgr. V. Ingrid Waclawková, Mgr. VIII. Naděţda Walková, Mgr. - Školní druţina: Jana Choborová, vedoucí vychovatelka Taťána Kotásková, vychovatelka nar.1963 Ostravská univerzita, Vychovatel volného času Sekretářka: Jana Habartová Ekonomka: Renata Demčáková Školník: Michal Pawera Vedoucí školní jídelny: Marie Bieleszová

4 Počet tříd: 10 Počet ţáků: stupeň: stupeň: 101

5 Prázdniny roku 2010 přinesly našemu pedagogickému kolektivu změnu: 21. srpna se vdala kolegyně Alina Suszková a přijala jméno svého manţela Chowancová. První školní den byl deštivý. To nic neměnilo na tom, ţe nový rok 2010/2011 začal. Koncem srpna se kuchařský kolektiv naší jídelny zúčastnil soutěţe školních jídelen. Ve finále soutěţe v Brně vybojoval 3. místo. Podle slov vedoucí jídelny Marie Bieleszové byla organizace soutěţe a atmosféra velmi dobrá. Zprávu o vydařeném výsledku přinesl rovněţ Informační dvouměsíčník města Český Těšín Těšínské listy v čísle 4, ročník IV. dne 29. září. Exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi se stala příjemným výletem pro všechny ze tříd VII. a VIII. 23. září svítilo sluníčko a ţáci jeli poznávat způsob ţivota Slovanů. Zahráli si s průvodci hru na otázky a odpovědi, prošli celý areál, stříleli z luku, vyluštili zašifrovaný text a ti nejlepší mohli vyhrát hliněný amulet. Přiznali, ţe někdy i dějepis můţe být zajímavým předmětem pro všechny.

6 Evropský den jazyků jiţ tradičně připomínáme kaţdým rokem v září. Letos se konala jazyková soutěţ, kterou tři vyučující cizích jazyků Dagmar Nováková, Alena Souralová a Ingrid Waclawková připravily k této příleţitosti. Cílem této akce bylo podtrhnout význam jazykového studia. Ţáci ročníku tvořili I. kategorii a měli splnit 10 zábavných úkolů v angličtině. Ve II. kategorii ţáci ročníku zpracovávali úkoly z anglického i německého jazyka. Do soutěţe se celkově zapojilo 86 ţáků, z nichţ 6 nejlepších bylo za svůj výkon odměněno hodnotnými cenami (slovníky, CD s anglickými písněmi, gramatickými tabulkami a dalšími drobnými dárky). Nejaktivnější v plnění úkolů soutěţe byli nejmladší ţáci. Podzimní profukování větru inspirovalo učitelky prvního stupně k přípravě 1. drakiády, která se uskutečnila na hřišti u školy 7. října Setkali se na společné akci naši nejmenší ţáčci a děti MŠ Hrabinská. Nejdříve si ve třídách společně vyrobili papírové draky, ty pak pouštěli na hřišti u školy.

7 Nejlepší byli odměněni sladkostí a pocitem, ţe jejich draci létali nejvýše. Ţáci naší školy se také zúčastnili soutěţe o rekord v počtu namalovaných obrázků radnice a zápis do České knihy rekordů. Celkem se jich sešlo z celého města Ředitelé všech zúčastněných škol si v říjnu převzali certifikáty o zapsání rekordu a autoři nejlepších obrázků památeční diplomy z rukou místostarosty města. Jiţ tradiční soutěţ ke Dni stromů obeslala svými výtvarnými pracemi školní druţina. Tentokrát obrazy z přírodnin nazvanými Podzimní rovnodennost. Práce získaly ve II. kategorii 1. místo na vernisáţi dne 21. října. Uznávaný odborný časopis Učitelské noviny číslo 33/2010 z 5. října 2010 otiskl na svých stránkách podnětný článek naší učitelky Ester Harokové zaměřený do oblasti finanční výchovy (finanční gramotnosti). Dva říjnové dny 25. a 26. neplatilo dělení dětí naší školy na mladší a starší ţáky, na první či druhý

8 stupeň. Při celoškolním projektu Střecha bezpečí všichni se všemi spolupracovali. Cíle pro akci byly jasné: učit ţáky váţit si ţivota a chránit jej, chovat se v dopravním prostředí bezpečně a tím výrazně sníţit počet dopravních nehod s účastí dětí, přejímat za své jednání v dopravním prostředí zodpovědnost, naučit se předvídat rizika, správně vyhodnocovat situace. Seznámit ţáky s prostředky ochrany obyvatelstva, učit bezpečnému chování při mimořádných situacích poţár, únik nebezpečných látek, dopravní nehoda. Součástí projektu byl i cvičný poţární poplach. Vyběhli jsme před školu v dešti, který nám ostatně hodně zkazil většinu připravených venkovních aktivit, ale všechny ţáky i dospělé se podařilo zachránit. Ţádné děvče, natoţ chlapce neminulo zkoušení speciálních ochranných obleků a masek, v nichţ si podle svých slov připadali jako mimozemšťané. Tomu, jak vypadají, se mohli vesele smát. Pobývají přece pod bezpečnou střechou naší školy. Uţ v měsíci listopadu jsme v Kulturním zpravodaji města inzerovali Den otevřených dveří a

9 současně 6. vánoční jarmark. Uskutečnil se a letos se opravdu vydařila sněhová nadílka. Celý den byl výjimečný uţ tím, ţe došlo k přesunutí výuky na odpolední hodiny. To proto, aby se zájemci z řad rodičů našich ţáků i rodičů budoucích prvňáčků mohli přijít podívat na to, jak se v naší škole učí. Nepočítáme-li návštěvu výuky v letošní 1. třídě, do ostatních tříd se přišlo podívat více jak čtyřicet zájemců. O půl čtvrté pak začal krátký uvítací kulturní program. Naši ţáci předvedli něco ze svého umění, po nich se tím, co uţ umějí, pochlubily děti z obou mateřských škol na Hornické a na Ostravské ulici. Všichni společně i s rodiči budoucích prvňáčků pak zašli do 1. třídy a zde se děti zapojily do ukázkové hodiny. Rodiče se mohli seznámit s metodami výuky anglického jazyka v 1. třídě. Místnost byla plná k prasknutí a potom ji ještě navštívil Mikuláš se svým doprovodem a malými dárky pro naše hosty. Děti na závěr obdrţely los, který jim měl přinést nějaké překvapení na kole štěstí v den zápisu do 1. třídy.

10 A pak uţ začaly naše předvánoční trhy Jarmark. Nejprve zazpívaly venku u prodejního stánku v atmosféře padajícího sněhu pěvecké sbory Ingrid Waclawkové a Jany Nogolové. Kdo si chtěl koupit nějakou drobnost, kterou vytvořili naši ţáci, mohl si vybrat. O prodejní stánek i o občerstvení ve školní kuchyňce se postarali rodiče z rodičovského poradního orgánu. Celá akce pomohla navodit příjemnou mikulášskou a předvánoční náladu. V prosinci došlo ke změně třídní učitelky v pátém ročníku. Kolegyně Gabriela Turečková odešla na mateřskou dovolenou a vystřídala ji Martina Ruszová, která se po mateřské dovolené vrátila zpět. Nový kalendářní rok začal účastí zástupců školy na pohřbu bývalého ředitele pana Mgr. Edmunda Ondřeky. Zemřel dne O dobrých výsledcích našich ţáků ve výuce cizích jazyků svědčí řada jimi dosaţených úspěchů. V testech SCIO dosáhl Kevin Rucki nejlepšího výsledku v celém Moravskoslezském kraji. Bylo mu předáno ocenění za nejlepší výsledek v testu

11 z německého jazyka devátých tříd základních škol Moravskoslezského kraje. Zápisy do prvních tříd probíhaly uţ tradičně v polovině ledna, ve dnech 17. a Dětí se přihlásilo víc neţ v loňském roce. Mohly si vyzkoušet i kolo štěstí, přičemţ vyhrály drobný dárek. Fotografii a text o zápise v naší škole přinesl i regionální tisk, Hutník Týdeník Třineckých ţelezáren, ročník 63, číslo 4. Ţáci, hlásící velkou nedočkavost před pololetním vysvědčením? No uznejte, za tím něco je! Něco podezřelého! Toto zvláštní zjištění má však úplně jednoduché vysvětlení. Škola pořádá pravidelně několik akcí pro své milé: 1. února 2011 se tančilo a juchalo na diskotéce po starší 2. stupeň, 19. února pokračovala zábava karnevalem pro mladší děti 1.stupeň. V disko klubu XL hrál DJ a pouštěl velkým skvělé taneční písně. Nechyběly zářící disko koule, dým a jiné efekty. Učitelky, rodiče a ţákovský parlament společně připravili akci i s losováním tomboly. Na tu zcela jistě nezapomněli ani na karnevalu. Tam se

12 v restauraci na Brandýse sešel i Hurvínek na koloběţce s roztomilými beruškami. V maskách i bez masek, všichni ocenili pečlivou přípravu dětského plesu ve spolupráci rodičů poradního orgánu školy, učitelek 1. stupně a pracovníků českotěšínského Domu dětí a mládeţe. Ani tady nechyběl dýdţej, disko koule a hudba, soutěţe, tombola a pohodová atmosféra v záplavě roztomilých masek. Tradičního školního kola konverzační soutěţe v anglickém jazyce se v lednu 2011 zúčastnilo 24 ţáků naší školy. Soutěţili ve dvou kategoriích. Zkouška měla písemnou i ústní část. Vítězkou se v 1. kategorii stala Barbora Polečová ze VII. B, ve druhé kategorii se nejlépe umístil Lukáš Sladký, VIII. tř. Oba ţáci se pak intenzivně připravovali do okresního kola, které se konalo 18. února 2011 ve škole 1. máje v Havířově. Zde byla konkurence velmi silná a zkouška samozřejmě mnohem obtíţnější. Naši soutěţící si však vedli statečně. Lukáš Sladký se umístil v první polovině tabulky, Barbora Polečová si domů přivezla diplom za 1. místo v okresním kole soutěţe.

13 Do druhé soutěţe nazvané ENJOY IN ENGLISH, kterou pořádali vyučující angličtiny na polské základní škole v našem městě, se zapojili dva ţáci 8. a 9. ročníku. Soutěţ měla vysokou úroveň a ţáci museli prokázat jak gramatické znalosti, tak i znalosti reálií anglicky mluvících zemí. Denisa Kurková (IX.) skončila na pěkném 12. místě, Štěpán Gryc (VIII.) se umístil hned za ní. Velmi zajímavým záţitkem bylo pro ţáky devátého ročníku soutěţení v televizní soutěţi Bludiště. Stojí za to citovat přímé účastníky třídní učitelku Dagmar Novákovou a některé z jejích svěřenců. Dne jsme se zúčastnili v televizi natáčení soutěţního klání Bludiště. Přestoţe jsme prohráli, celá akce se nám líbila. Všichni dokázali svou soudruţnost, kamarádství, vzájemnou komunikaci a touhu něco předvést, sděluje třídní učitelka. Začalo to tak, ţe se celá třída rozhodla jet soutěţit do Bludiště, které pravidelně natáčí Česká televize v Ostravě. Vybrali jsme si zdatné odváţlivce, kteří

14 nás měli reprezentovat v soutěţi, natočili jsme video o našem městě a našich skvělých soutěţících. Vypadalo to celkem jednoduše a my se uţ těšili, ţe moţná vyhrajeme aspoň jedno kolo, ale to jsme ještě nevěděli, co nás čeká. Brzy ráno jsme vyjeli autobusem do Ostravy -srdce Moravskoslezského kraje. Všichni s nadšením očekávali, ţe se Česká televize nachází někde v centru města, ovšem nikdo netušil, ţe budova České televize bude stát za lesem v průmyslové zóně. Přivítala nás velice sympatická paní, která nám podala veškeré instrukce, zavedla nás do naší šatny a odvedla si naše soutěţící, kteří museli podstoupit náleţité úpravy jejich vzhledu v maskérně. Konečně jsme vyšli vstříc velkému studiu plnému reflektorů. Zde nás uţ čekali naši soupeři a natáčecí štáb s moderátorem Romanem Pastorkem. Moderátor byl od začátku velice přátelský a povídal si s námi. Kamera, klapka a jedeme! zavelel nakonec reţisér a natáčení začalo. Ve studiu vznikla soutěţivá atmosféra a soutěţící byli přivítáni velikým potleskem svých obdivovatelů. Soupeři zpočátku

15 vypadali, ţe bude velice snadné je porazit, jelikoţ byli mladší neţ my, ale nakonec se ukázalo, ţe to jsou jiţ profesionálové, kteří měli mnoho zkušeností z předešlých kol. A proto nás nakonec porazili s velikým bodovým rozdílem, ale nám to nevadilo, protoţe jsme si to plně uţili a byl to pro nás velký záţitek. Natáčení skončilo a my jsme se pomalu vraceli zpátky do svých domovů. Na všech byla vidět únava a zklamání, ale zároveň radost ze společného úsilí a velikého záţitku z pobytu v České televizi. Těšili jsme se, aţ se uvidíme na obrazovce. Autorky textu jsou nyní uţ bývalé ţákyně IX. třídy Zuzana Ledvoňová a Veronika Puková. Lyţařský kurz je vţdy atraktivním zpestřením ţivota sedmé třídy. Letos na Polanku do Písku u Jablunkova, kde se (jak uţ dávno všichni vědí) velmi dobře vaří, odjeli ţáci se svými učitelkami Alinou Chowancovou a Ester Harokovou v počtu 26 lyţařů. Záţitky zcela jistě nejlépe přiblíţí báseň, kterou ţáci poslali na školní internetové stránky.

16 Lyţák 2011 Je nás tu 5 a 20, i kdyţ často nemůţem, o sto šest tu lyţujem. Nejlepší je odpočinek, ten má kaţdý rád. Avšak po něm zase znovu musíme jít lyţovat. Jídlo je tu slušné, učitelé jdou, není nač si stěţovat, zimní škola hrou. Stromy jako v pohádce, všude samý sníh, sic to jsou jen ledovce, jedem na lyţích. Zapsali: B. Polečová, L. Kaňoková, O. Buba, M. Benek Největší událostí letošního školního roku se stal dlouho chystaný vzdělávací zájezd nazvaný Krásy jiţní Anglie. Jeho přípravu, která byla nelehká, si vzala na starost učitelka angličtiny Ingrid

17 Waclawková. Získala pro cestu do Londýna nejen děti od čtvrté třídy po devátou v počtu 22 ţáků, ale mnoho doprovázejících rodičů či sourozenců našich ţáků. Takto záţitky ze zájezdu popisovala vlastními slovy: S ţáky ZŠ Ostravská jsme se vydali na dlouho očekávanou cestu do Anglie 27. března První den jsme strávili v hlavním městě. Prošli jsme jeho východní část City of London. Nejdříve naše kroky směřovaly k nultému poledníku, projeli jsme se nejstarším metrem na světě a navštívili Tower of London. Pak ještě Tower Bridge a procházkou podél řeky Temţe jsme dorazili k Millenium Bridge. Náš první den končil u majestátní katedrály sv. Pavla. Během dalších dvou dnů jsme zamířili do přímořských měst Brighton, Hastings, Rye a Eastbourne. Zde jsme se toulali nádherným pobřeţím a útulnými uličkami. Nejvíce nás však uchvátily romantické křídové útesy. Poslední den jsme věnovali opět Londýnu. Z London Eye jsme viděli město z ptačí perspektivy, prošli jsme se kolem Westminster Palace, ulicí Whitehall a parkem sv. Jakuba jsme došli k sídlu královské

18 rodiny, k Buckinghamskému paláci.nezapomněli jsme ani na známá místa jako Trafalgar Square, Piccadily Circus a čtvrť Covent Garden. Byli jsme ubytováni v rodinách. Vyzkoušeli jsme si naši angličtinu v praxi a zjistili jsme, ţe to není jen předmět ve škole, ale především ţivý a krásný jazyk, jímţ se domluvíte nejen v Británii, ale téměř na celém světě. Zájezd jsme ukončili bezpečným návratem do Českého Těšína dne V pátek 1. dubna 2011 převzala v kavárně Noiva z rukou místostarosty města pana Stanislava Folwarczného u příleţitosti letošního Dne učitelů městské ocenění naše učitelka Mgr. Eva Hloušková, a to v kategorii za dlouholetou kvalitní pedagogickou práci. Srdečně naší kolegyni všichni, ţáci i učitelé, blahopřejeme. Naše škola se mohla na jaře opět pochlubit velkým úspěchem, o který se zaslouţila Dominika Mokroszová z páté třídy. V okresním kole Pythagoriády, kterého se účastnili 84 ţáci, se umístila na 1. místě. Stejně cenné 1. místo získala Dominika v celorepublikové soutěţi matematický Klokan.

19 Soutěţ se konala v březnu Hodnocení proběhlo v rámci okresů. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Jak školní rok pokračuje dál, ani se nenadáme a znovu přichází čas na tradiční soutěţe opakující se vţdy ve stanovené době. Dne 19. dubna 2011 proběhla školní soutěţ nazvaná O nejlépe čtoucího ţáka. Zúčastnili se jí ţáci od prvního do osmého ročníku, kteří byli rozděleni do tří kategorií. V kaţdé kategorii předčítali ţáci divákům své připravené texty. Nejstarší ţáci pak museli číst ještě nepřipravený text. Uvádíme jména dětí na prvních místech v soutěţi: 1. kategorie: Brigita Fajová (III. tř.), 2. kategorie: Klára Černohorská (V. tř.), 3. kategorie: Adam Lipowski (VII. A). Městské kolo dopravní soutěţe mladých cyklistů 2011 se konalo v naší škole ve čtvrtek Letos se zúčastnily pouze čtyři školy. Ţáci se utkali ve čtyřech disciplínách, které prověřily jejich znalosti v rámci testů pravidel silničního provozu, zdravovědy, čekala je i jízda podle pravidel silničního

20 provozu a jízda zručnosti. Děti musely prokázat, jak dobře ovládají kola při překonávání různých překáţek. Zlato si odnesli ţáci ZŠ Ostravská, stříbro získala ZŠ Masarykovy sady a bronz získala ZŠ Havlíčkova. Vítězné druţstvo opět reprezentovalo město v okresním kole, které se letos poprvé konalo na nově vybudovaném dopravním hřišti v Bohumíně. Dále však nepostoupili, starší ţáci byli druzí, mladší ţáci skončili na čtvrtém místě. Největším úspěchem ve sportovních soutěţích se stalo 1. místo dívek v okresním kole atletické soutěţe. Konalo se v Havířově. Sedm ţaček ze šesté a sedmé třídy soutěţilo v těchto disciplínách: běh na 60 metrů, skok do výšky, hod kriketovým míčkem, běh na 600 metrů, skok do dálky a štafeta. Všechny disciplíny jim vyšly na sto procent a vybojovaly si zlaté umístění. Na dobrou točenou zmrzlinu je pak za odměnu pozvala učitelka tělocviku Alina Chowancová. Soutěţily dívky: Karolína Šprochová, Nikola Bartošíková, Nikola Swaczynová, Nikola Teperová, Radka Schulhauserová, Kristina Kurová, Lucie Kaňoková.

21 V krajském kole, které se konalo v Opavě, se atletkám jiţ tak dobře nevedlo. Skončily na osmém místě, ale všechny jejich soupeřky pocházely ze škol, které jsou při výuce na tělesnou výchovu a lehkou atletiku zaměřené. Postup našeho druţstva byl sám o sobě velkým úspěchem. Další dívčí druţstvo ve sloţení: Nikola Teperová, Nikola Swaczynová, Lucie Kaňoková, Karolína Šprochová, Patricie Jedzoková, Denisa Škanderová a Klára Pindorová se probojovaly do okresního kola volejbalové soutěţe, která probíhala na Gymnáziu v Orlové. Získaly tam druhé místo. Skutečně velkého úspěchu dosáhlo letos fotbalové druţstvo našich chlapců v Těšínské lize Poháru starosty. Podruhé v historii školy totiţ v dlouhodobé soutěţi, hrané systémem podzim jaro, dokázali zvítězit. Druţstvo po celou dobu soutěţe podávalo vyrovnané výkony, silnou osobností byl brankář Filip Ciasnocha, který byl vyhlášen nejlepším brankářem. Vítězné druţstvo obdrţelo putovní pohár, na němţ uţ je natrvalo připevněn štítek se jménem naší školy.

22 Pod vedením trenéra Rudolfa Fiedlera se o tento úspěch zaslouţili hráči: Filip Ciasnocha (brankář), Robin Hrkal, Adam Kašpar, Erik Sztwiertnia (kapitán), Roman Drobisz, David Mizia, Benedikt Heczko, Jiří Zagora, Jakub Muryc, Adam Lipowski, Ondřej Mazur (2. brankář), Tomáš Rábek, Bruno Boháč Školy v přírodě se ve dnech května 2011 zúčastnili s velkým nadšením 43 ţáci čtvrté a páté třídy se svými vyučujícími pod vedením Barbary Raszykové. Ubytování zajišťovalo Terénní středisko ekologické výchovy Tetřev Vita Horní Lomná. Děti i dospělý doprovod vyjadřovali velkou spokojenost s vítanou změnou prostředí. Den dětí byl letos připraven jiţ dlouho dopředu děti prvního stupně se zúčastnily akcí na podporu kampaně Celé Česko čte dětem, ţáci druhého stupně odjeli na malý výlet do Multikina Cinestar v Ostravě. Červnové akce mají vţdy stejný průběh. Školní výlety a tradiční akce uzavírající školní rok. Letos ještě navíc ocenilo vedení radnice nadané ţáky. Ze

23 všech šesti základních škol se nejlepší ţáci setkali v prostorách kavárny Noiva. Děti si převzaly akt uznání a malou odměnu. Podle slov ředitelů se mezi elitu dostali nejen ţáci se samými jedničkami, ale také výborní sportovci, nadaní hudebníci, aktivní organizátoři ţákovského parlamentu nebo dospívající mladí lidé, kteří pomáhají handicapovaným spoluţákům. Za ZŠ Ostravskou byli k ocenění vybráni tito zástupci ţáků: Dominika Mokroszová (V.tř.), Ondřej Buba (VII.tř.), Štěpán Gryc (VIII.tř.) a Markéta Borská (IX.tř.). Oceněným ţákům blahopřejeme. Rozhodnutím města Český Těšín dojde od ke spojení Základní školy Ostravská a Základní školy Slezská do jednoho právního subjektu. S tímto záměrem byli seznámeni zaměstnanci školy i rodiče ţáků. Konec školního roku na sebe nenechal dlouho čekat a s ním tradiční akce: soutěţ o nejlepší ţákovskou práci, pasování osmáků na deváťáky a výroční den školy.

24 V úvodní části Výročního dne školy provedl ředitel stručné zhodnocení školního roku a přítomné seznámil se vzdělávacími výsledky. Zdůraznil, ţe na konci roku všichni ţáci prospěli, současně však připomněl, ţe mezi ţáky jsou i ti, kterým musel být udělen sníţený stupeň z chování a některým byla udělena důtka ředitele školy. Poté přečetl jména všech ţáků, kteří obdrţeli pochvalu třídního učitele. Další ţáci získali diplom s pochvalou ředitele školy, ti nejlepší pak obdrţeli pochvalu ředitele školy s kniţní nebo věcnou odměnou. Oceněni byli i nejlepší učitelé a rodiče. Za úspěšné naplňování cílů školy byly za školní rok 2010/2011 oceněny Mgr. Barbara Raszyková a Mgr. Ingrid Waclawková. Rodičem roku se stala Mgr. Ester Haroková. V další části se výchovná poradkyně Naděţda Walková rozloučila s ţáky, kteří byli přijati na víceletá gymnázia. V závěrečné části výročního dne se ţáci 9. ročníku rozloučili s mladšími spoluţáky a se svými učiteli. Ti

25 jim ústy ředitele školy i osobně popřáli hodně úspěchů na vyšších stupních škol i v osobním ţivotě. Zapsala: Mgr. Vlasta Potyszová

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012 Krajské kolo Dopravní soutěţe mladých cyklistů Karlovy Vary 15. května 2012 Dne 15. května 2012 hostilo dopravní hřiště v Karlových Varech krajské kolo dopravní soutěž mladých cyklistů, jež je vyvrcholením

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce

Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce Ve čtvrtek 12.12. 2013 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo konverzace v ruském jazyce. Ve třech kategoriích se školního kola zúčastnilo 11 studentů z prvního

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

LEDEN O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH. Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle

LEDEN O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH. Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle LEDEN Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH KDY: 4. 1. 2011 KDE: Hřiště u střediska VEDOUCÍ: Michal Šimáček ÚČASTNÍCI: 1. Filip Caránek, 2. Dušan

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na

Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na Zličíně pro naši paní průvodkyni. Všichni jsme se moc

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru:

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru: Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŢKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2004 odesláno 163 vánočních pozdravů Vánočního koncertu STONOŢKY v praţské Lucerně

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 26. května 2015 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. V úterý 26. května 2015

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

Číslo 2 / XX. ročník červen 2015

Číslo 2 / XX. ročník červen 2015 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 2 / XX. ročník červen 2015 Vážení rodiče, dovolte, abychom se s Vámi rozloučili na konci dalšího školního roku. Rozhodli jsme se, že v rámci úspor bude Zpravodaj nadále vycházet

Více

Stručný popis jazykového kurzu:

Stručný popis jazykového kurzu: Zpráva z jazykově-vzdělávacího pobytu (Šablona č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky) Základní informace o projektu Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Příjemce:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role.

Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role. Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role. Žáci tak Umožnili svým učitelům vrátit se do dětství a usednout do

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 10/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září, a plán práce na říjen 2015. Zažít město jinak

Více

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě?

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 1 Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 Kampaň Na kolo jen s přilbou

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 ZÁJEZD ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD DO ANGLIE

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 ZÁJEZD ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD DO ANGLIE ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 ZÁJEZD ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD DO ANGLIE PYTHAGORIÁDA ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH NEJLEPŠÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE ZAJÍMAVÉ AKCE ANDĚLSKÝ TROJBOJ květen-červen 2015 Myslíme a jednáme ekologicky.

Více