VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE

2 Obsah aplanet případová studie... 3 Úvod do projektu aplanet... 3 Pojetí projektu... 3 Cílové skupiny Případové studie... 4 Cíle a otázky případové studie... 4 Metodika výzkumu případové studie... 4 Sběr dat... 5 Analýza dat... 5 Úvod do případových studií... 6 Profily učitelů... 8 Použitá sociální média Použité projektové materiály Vztah k projektu aplanet, metodice a materiálům Výhody vyplývající z členství v komunitě aplanet Ohlasy z případových studií Učitelské Deníky Závěr Použitá literatura a zdroje PŘÍPADOVÁ STUDIE PŘÍPADOVÁ STUDIE PŘÍPADOVÁ STUDIE

3 APLANET PŘÍPADOVÁ STUDIE ÚVOD DO PROJEKTU APLANET POJE TÍ PRO JEKTU Projekt aplanet, jenž je financován Evropskou unií, vznikl za účelem pomoci pedagogickým pracovníkům v oblasti jazykového vzdělávání stát se aktivními uživateli sociálních médií a prostřednictvím Osobní vzdělávací sítě 1 vytvářet podmínky pro svůj profesní rozvoj. Na projektu se podílí sedm partnerů: ISTEK Schools (Turecko), the University of the West of Scotland (Velká Británie), Sofia University (Bulharsko), British Council (Španělsko), EuroEd (Rumunsko), CELT Athens (Řecko) a Jazyková škola PELIKÁN (Česká republika). Projekt poukazuje na výhody vyplývající z použití sociálních médií a za použití názorných a srozumitelných příkladů zdůrazňuje jejich pozitivní vliv na práci pedagogických pracovníků. Dále pomáhá šířit povědomí o sociálních médiích a výhodách, které přímo vyplývají z jejich využití k sebevzdělávání a ve výuce. V neposlední řadě poskytuje praktické rady jak učinit z komunikačních nástrojů nedílnou součást vzdělávacího procesu. V budoucnu hodlají partneři projektu podporovat pedagogické pracovníky v praktickém využití informací obsažených v projektové dokumentaci. K hodnocení úspěšnosti aplikace teoretických výsledků projektu bude sloužit důkladný evaluační systém, který formou dotazníků a případových studií zabezpečí podrobnou zpětnou vazbu. Za účelem získání podrobných informací o zkušenostech pedagogických pracovníků s využíváním sociálních médií byly v mateřských zemích partnerů projektu provedeny případové studie, do kterých byli zapojeni učitelé podílející se na pilotní fázi projektu. 1

4 CÍLOVÉ S K UPI NY PŘÍ PADOVÉ S TUDIE Formulář případové studie je určen všem pedagogickým pracovníkům v oblasti jazykové výuky, školitelům a metodikům, kteří mají zájem využít materiálů projektu ke zkoumání vlastního profesního rozvoje, ale také v praktické výuce. Informace obsažené v metodické příručce a v seznamu sociálních médií umožňují učitelům sledovat svůj pokrok od počátečních úrovní seznamování se sociálními médii, až po konkrétní aplikaci závěrů projektu aplanet v praxi. Analýza závěrů projektu se provádí na základě zkušeností pedagogických pracovníků z různých zemí Evropy sesbíraných prostřednictvím formuláře případové studie. Učitelé v něm popisují proces začlenění sociálních médií do vlastní práce a míru spokojenosti s výsledky projektu. CÍLE A OTÁZKY PŘÍPADO VÉ S TUDIE Účelem případových studií projektu bylo prozkoumat míru využití sociálních médií v praxi. Konkrétně se zjišťovalo: Jak lze sociální média využít jako nástroje profesního rozvoje pedagogických pracovníků? Jaké problémy vyplývají z využití sociálních médií? Jaké jsou vhodné příklady a příklady praktického využití sociálních médií, které by mohli inspirovat další pedagogické pracovníky? METODI K A VÝZ K UM U PŘÍ P ADOVÉ S TUDIE Metodika případové studie je založena na různých zdrojích informací. Tento postup předpokládá důkladné vedení, kontrolu a hodnocení ze strany mentora, ale také pečlivou přípravu, sebereflexi a sebehodnocení ze strany učitele. Případové studie jsou vyhotoveny na základě účasti učitelů na pilotní fázi projektu. Jejich účelem je ověřit využití sociálních médií k profesnímu rozvoji. Tak je to navrženo v projektu aplanet, v reálných podmínkách. Případové studie představují významný zdroj informací týkající se zkušeností pedagogických pracovníků, které povedou k ještě lepšímu využití sociálních médií v praxi.

5 S BĚR D AT Data byla shromážděna prostřednictvím formuláře případové studie. Zúčastnili se ho partneři projektu, přidružení partneři a účastníci projektu. Sběr dat se provádí podle následujícího postupu: učitel poskytne všechny požadované informace ohledně využití sociálních médií ve vlastní práci a budování Osobní vzdělávací sítě k profesnímu rozvoji jednotlivé případové studie odrážejí pokrok učitele v několika krocích: o o o o o o o o osobní profil aktuální úroveň využití informačních a komunikačních technologií cíle profesního rozvoje stupně implementačního procesu kladné a záporné aspekty využití sociálních médií a Osobních vzdělávacích sítí pro profesní rozvoj rizikové faktory zdroje informací a použité materiály na základě vlastních zkušeností vytvořené doporučení pro další potenciální účastníky projektu AN ALÝZ A D AT Všichni partneři projektu shromáždí informace ze svých případových studií a podrobí je důkladné analýze. Formulář pro analýzu případové studie je přiložen pod označením ANNEX 1. Na konci pilotní fáze projektu předloží projektová skupina zprávu obsahující závěry vyplývající z analýzy případových studií a další doporučení.

6 ÚVOD DO PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ Obecně převládá názor, že využití informačních a komunikačních technologií ve výuce přináší, společně s růstem dovedností, lepší studijní výsledky žáků (Prensky 2001a, 2001b). Potenciálním motivem učitele rozvíjet svoji digitální gramotnost by měla být především snaha využívat dostupných nástrojů založených na technologii Web 2.0 ve výuce (Tsvetkova et al: 2009). Cílem projektu aplanet je tedy zvýšit informovanost učitelů o nástrojích dostupných na internetu a pomoci jim vytvořit z nich pevnou součást výuky a také je motivovat k vybudování Osobních vzdělávacích sítí založených na využití sociálních médií (Stanley 2010). Sociálními médii, jejichž použití pro profesní rozvoj projekt aplanet zdůrazňuje, jsou především Ning, Twitter a Facebook. Pomáhá rovněž učitelům lépe se seznámit s velkým množstvím zdrojů založených na platformě Web 2.0 a využít je ve výuce. Využití informací, které projekt nabízí, nevylučuje překročení jeho rámce. V případě, že určitá skupina učitelů a jejich mentor zjistí, že jiné sociální médium, jako například LinkedIn, lépe vyhovuje jejich potřebám a požadavkům, vzniká prostor pro zkoumání a objevování dalších možností, které tato média přináší. Tyto případy jsou zachyceny v několika studiích. Záběr projektu je velmi široký osloveni byli školitelé, učitelé a studenti na všech úrovních vzdělávání od primárního až po terciární, ze sféry vzdělávání dospělých a celoživotního vzdělávání. Tento fakt je patrný i z údajů, které ke zkoumání předložili učitelé na různých stupních vzdělávání a s širokou mírou praxe od téměř žádné (pomocní učitelé viz případ 2 z Turecka) až po více než 20 (viz případ 6 z Turecka). Případy, které má projekt k dispozici, byly shromážděny jeho partnery v průběhu pilotní fáze projektu, aby doplnily obraz implementace metodiky projektu a jeho zdrojů v praxi. Případové studie pomohly objasnit několik aspektů tohoto procesu: - jací učitelé a pedagogičtí pracovníci se projektu zúčastnili (ve smyslu vyučovaného jazyka, typu vzdělávací instituce, délky praxe a cílů jejich profesního rozvoje) - jaká sociální média byla učiteli nejčastěji využívána - které materiály projektu učitelé nejčastěji využívali - jak učitelé nahlížejí na projekt jako takový, metodiku a materiály, se kterými se seznámili - jaké získali výhody z profesního hlediska.

7 Považujeme za důležité poznamenat, že učitelé, kteří vyplnili a poskytli formuláře případových studií, tak učinili dobrovolně. Do projektu se zapojili proto, aby tímto způsobem umožnili lépe pochopit využití sociálních médií a budování Osobních vzdělávacích sítí. K analýze bylo předloženo 21 případových studií, na čemž se jednotlivé partnerské země podíleli následovně: Turecko 6, Bulharsko 6, Rumunsko 3, Česká republika 3, Řecko 3. Rozdíl v počtu předložených případových studií by neměl být vnímán jako obraz aktivity partnerů projektu v průběhu jejich shromaždování samotná podstata mentorského procesu a budování Osobních vzdělávacích sítí pomocí sociálních médií předurčovala partnery k spolupráci s učiteli a pedagogickými pracovníky z různých evropských zemí.

8 PROFILY UČI TEL Ů Z hlediska učitelské praxe je možno učitele, kteří předložili vyplněné formuláře případových studií, rozdělit na učitele s minimální praxí a učitele s 15 a více roky praxe. Velmi pestré je i jejich složení z hlediska úrovní, které reprezentují výuka jazyků (převažuje anglický jazyk) na všech úrovních (od základního po vyšší vzdělávání a školení učitelů) ve státních a soukromých vzdělávacích zařízeních. Rozdělení je následující: primární, sekundární, terciární, školení učitelů. Rozdíly existují i z hlediska zkušenosti s využitím sociálních médií, ale obecně lze tvrdit, že většina učitelů měla v této oblasti žádné, nebo velmi malé zkušenosti, zvláště co se týká jejich využití k profesním účelům (jenom malé množství učitelů potvrdilo, že sociální média tímto způsobem využívalo před tím, než se připojili k aplanet viz případ 6 z Turecka). Vyučované jazyky jsou v testovaném vzorku zastoupeny následovně: anglický jazyk (21 případů), španělský jazyk (2 případy), bulharský jazyk (2 případy), francouzský jazyk (1 případ). Profesní cíle, jež jsou pro učitele společné, je možné rozdělit do následujících skupin a shrnout je jako ty, které souvisejí s potřebou: a) udržet krok se studenty, kteří bez problémů využívají digitální nástroje, b) stát se učitelem 21. století ve smyslu pravidelného využití Web 2.0 a sociálních médií ve výuce a vzdělávání, c) udržet krok s novinkami v oblasti jazykového vzdělávání, d) lehce dostupných prostředků profesního rozvoje.

9 Tyto potřeby jsou učiteli vyjádřeny téměř ve všech případech, což svědčí o vědomí potřeby inovovat výukové metody a techniky na jedné straně, a způsoby profesního rozvoje na straně druhé. Je příznačné, že i pedagogický pracovník s (podle předložené případové studie) největšími zkušenostmi s využitím sociálních médií vyjadřuje názor, že účast na projektu ještě víc rozšířila jeho profesní obzor poté, co si uvědomil jak, je ještě lépe využít ve výuce a vzdělávání. Učitelé celkově hodnotí svoje dovednosti k využití sociálních médií jako nástroje profesního rozvoje jako na: vysoké úrovni (7 případů), střední úrovni (11 případů), nízké úrovni (4 případy). Posledně jmenovaná skupina učitelů zdůrazňuje, že zatímco jejich dovednosti k využití sociálních médií jako nástroje profesního rozvoje jsou pořád na nízké úrovni, využívají je jako nástroje komunikace s přáteli a rodinnými příslušníky. Vyhlídky do budoucna jsou nicméně pozitivní učitelé vyjadřují rostoucí schopnost využívat sociální média jako nástroje profesního rozvoje, zejména díky účasti na seminářích aplanet, Ning-u a samo-vzdělávacího WebQuestu. Tuto skutečnost dokládají následovné citace z jednotlivých případů: Od příštího roku začnu sám sdílet odkazy a materiály teď, když jsem sám zkušeným uživatelem sociálních médií Chci využít práce a nápadů jiných učitelů k vlastnímu profesnímu rozvoji. Z případových studií je možné vyčíst i další zajímavé informace, příkladem nechť je učitel, který zpočátku choval k sociálním médiím velkou nedůvěru a ze kterého se stal vášnivý uživatel Facebooku, který využívá jako nástroje profesního rozvoje (viz případ 1 z Bulharska). Jiná učitelka si nedokázala představit zařazení sociálních médií do výuky, ale po zkušenostech s blogem a Facebookem je přesvědčena, že mají v rámci výuky pevné místo i v podmínkách vysokých akademických standardů (viz případ 4 z Bulharska).

10 PO UŽI TÁ SOCI ÁLNÍ MÉ DI A Sociální média použitá v průběhu pilotní fáze projektu jsou popsaná níže. Počty přesahují číslo 21 počet předložených případových studií protože učitelé neomezovali svoji práci pouze na jedno sociální médium. Facebook (v 9 předložených případech). Ning (výslovně uvedeno v 8 případech, ale předpokládáno je 100% využití, poněvadž se jedná o pilotní platformu). Twitter (v 10 případech v případech z Turecka, Rumunska, České republiky a Řecka). LinkedIn (v 2 případech). Google Plus (s Google Docs)(ve 2 případech). Předmětem zkoumání byla i další sociální média, jako například blogové platformy, ale i další ITC nástroje, prezentovány v metodické příručce aplanet. Jmenovitě jde o OurStory (1) (nástroj pro digitální vyprávění příběhů), Skype (1) nástroj pro komunikaci a video konference) nebo Glogster (1). Je zajímavé, že učitelé vnímají nástroje Web 2.0 (Glogster nebo Skype) jako sociální média, pravděpodobně kvůli účelu jejich využití slouží ke komunikaci a spolupráci. Twitter byl jednoznačně nejméně využívaným sociálním médiem před nástupem projektu ( Myslím si, že jsem zkušený uživatel Facebooku, s Twitterem však nemám zkušenosti vůbec žádné - je z tohoto ohledu příznačné tvrzení viz případ 1 z České republiky), ale učitelé se shodují v názoru, že může být a je velmi užitečným a přínosným nástrojem. Někteří učitelé zdůrazňují svoji zkušenost jako mentee (případové studie předložené španělskými a řeckými partnery), další deklarují použití samo-vzdělávacího WebQuestu o Twitteru (případové studie předložené tureckými partnery) nebo účast na některém ze seminářů pořádaných partnery projektu, předtím než začali využívat sociální média (případové studie předložené českými, bulharskými a rumunskými partnery).

11 PO UŽI TÉ PROJE K TO VÉ MA TE RI ÁLY Předložené případy potvrzují užitečnost použitých materiálů, učitelé uvádějí pouze pozitivní dojmy své práce s nimi. Přehled použitých nástrojů aplanet podle shromážděných případových studií je uveden níže. Metodická příručka (výslovně uvedeno v 15 případech, čímž se jedná o nejčastěji využívaný materiál; je však možné usuzovat, že byl využitý ve všech případech), Příručka mentee (4), Příručka mentora (1), Dotazník přípravné fáze pilotování (3), WebQuest wiki pro učitele v neřízené pilotní fázi projektu (6), Deníkový arch (2), Ning aplanet (6) (je opět zajímavé, že učitelé neredukují význam Ningu aplanet na pouhé sociální médium; často je uváděn jako významný zdroj zajímavých a prakticky využitelných nápadů a tipů, které je možné prostřednictvím tohoto média sdílet). Dalším zajímavým prvkem je, že učební plány, příklady aktivit atd., které učitelé prostřednictvím sociálních médií sdíleli a diskutovali o nich, byly považovány za materiály související s projektem i v případech, kdy nepocházely od autorů projektu. Je to možné považovat za důkaz aktivní angažovanosti učitelů do pilotní fáze projektu a vytváření vlastních Osobních vzdělávacích prostředí a Osobních vzdělávacích sítí. Přirozeně to souvisí i s určitým ztotožněním se s testovanými a sdílenými materiály a s určitým procesem, jehož výsledkem je komunitní učitel. Studium předložených případů nám umožňuje vytvořit následující model tohoto procesu: 1. Seznámení se s myšlenkovým konceptem projektu aplanet prostřednictvím webinářů, seminářů, nebo informací dostupných na Ningu aplanet, nebo stránce aplanet. 2. Studium materiálů aplanet Metodická příručka, příručka mentora a mentee, atd. 3. Přihlášení se do Ningu aplanet a aktivní účast na komunikaci, vyhledávání a sdílení nápadů a tipů do výuky. 4. Převedení myšlenek projektu a tipů z materiálů projektu uvedených v bodu 2, nebo z diskusí v prostředí uvedeného v bodu 3 do praxe, s pomocí kolegů, mentora nebo nezávisle. 5. Sdílení zkušeností a dojmů s lidmi v komunitě a hledání nových zdrojů inspirace. Vystupování v roli mentora pro méně zkušené kolegy.

12 Graficky je možné postup vyjádřit následovně. Getting to know the aplanet project idea Acting as a mentor for less experienced colleagues Getting back to the community to share about the experience The aplanet 'Networked Teacher' Implementing ideas and practical tips in own practice Studying the aplanet materials Becoming part of onlinecomm unities Ne všichni učitelé zapojení do pilotní fáze projektu postupovali podle tohoto scénáře, ale na základě studií lze tvrdit, že o něm existuje povědomí u všech učitelů, a že tudíž bude reflektován v jejich další činnosti v budoucnosti (viz případ 2 z Turecka). Tento fakt nás opravňuje k tvrzení, že se tento cyklus bude opakovat u většiny učitelů, kteří se dostanou do kontaktu s metodikami a myšlenkami projektu aplanet. Je důležité zmínit, že výše popsaný a znázorněný proces začíná seznámením se s konceptem projektu, pokračuje spoluprací a sdílením a končí pomocí ostatním absolvovat stejný cyklus.

13 VZ TAH K PROJ EKTU APLANET, ME TODI CE A MATE RI ÁL Ů M Většina učitelů vyjadřuje pozitivní vztah k procesu pilotování Ningu aplanet. Dle jejich slov, Ning podpořil jejich pozitivní přístup k učení, pomohl jim najít nové přátele a spřízněné kolegy a poskytl jim velké množství neocenitelných rad a tipů. Bylo to právě prostředí Ningu, jenž jim umožnilo cítit se a považovat se za členy vzkvétající komunity. Je to patrné ze všech shromážděných případů. (Tyto poznatky lze podpořit faktem, že počet uživatelů Ningu aplanet pořád stoupá a stejně tak vznikají diskuse k novým tématům). Převládá názor, že učitelé pomocí Ningu úspěšně vybudovali své Osobní vzdělávací sítě a co je ještě důležitější, dokázali z nich vytěžit maximum. Jeden z učitelů však také vyjadřuje nespokojenost s aktuálním stavem využití sociálních médií k vybudování Osobní vzdělávací sítě uvádí, že si není jistý svým pokrokem v této oblasti, přestože měl v průběhu procesu podporu zkušenějších kolegů (viz případ 2 z Bulharska). Někteří další učitelé uvedli, že k plnému osvojení dovedností v rámci používání sociálních médií potřebují více času. Přesto očekávají v budoucnu v tomto ohledu zlepšení. Objevilo se i několik náznaků negativních průvodních jevů vyplývajících z pravidelného využívání sociálních médií k profesnímu rozvoji je možné je v krátkosti shrnout jako činnosti vyžadující příliš mnoho času. Navzdory uvedeným nedostatkům je na základě všech předložených studií možné konstatovat, že učitelé jsou schopni reflektovat změnu, ke které došlo v rámci jejich profesního rozvoje a že lépe ovládají digitální nástroje, které využívají ve výuce. Jsou také schopni plně využít potenciálu sociálních médií jako nástroje komunikace. Nejvíce oceňovaným přínosem Osobních vzdělávacích prostředí je právě možnost sdílet nápady a materiály, dokonce i kompletní učebné plány. Kromě uvedeného faktoru časové náročnosti se nejdůležitější doporučení obsažená v případových studiích týkají potřeby velmi pečlivě plánovat a strukturovat rozvoj učitelů. V případech, kdy nejsou aktivními uživateli žádných sociálních médií, se jeví jako lepší začít budovat jejich Osobní vzdělávací sítě prostřednictvím jednoho sociálního média a až po jeho dokonalém zvládnutí přistoupit k využívání dalšího (viz případ 1 z Bulharska).

14 Učitelé velmi oceňují podporu ve formě WebQuestu, seminářů a podporu samotných mentorů v celém průběhu pilotní fáze projektu. Metodické příručky a příručka menteeho jsou v případových studiích rovněž hodnoceny velmi vysoko. Je nepochybné, že materiály projektu aplanet splnili svůj účel a jsou učiteli náležitě oceňovány. VÝHODY V Y PLÝVAJÍCÍ Z ČLENS TVÍ V KOM UNI TĚ APLANET Z předložených případů je patrné, že učitelé vysoko oceňují možnost komunikace s partnery a mentory z různých evropských zemí. Zdůrazňují zejména fakt, že se stali členy vzdělávací komunity (zdůrazněno například ve všech případech z Turecka a Rumunska). Dokazuje to vzrůstající vědomí důležitosti prvku komunit a zvyšující se počet členů. Je také zřejmé, že příležitost být součástí profesního dialogu, porovnávat myšlenky a nápady, materiály a učebné plány s kolegy, a zároveň mít možnost učit se od nich, je považována za největší přínos zapojení se do projektu. Pedagogičtí pracovníci uvádějí možnost sdílet tipy do výuky, aktivity, učebné plány, plakáty, videoklipy, prezentace atd. jako velmi důležitý pozitivní prvek své zkušenosti s projektem aplanet. Na základě případových studií lze tvrdit, že učitelé vnímají možnost sdílení materiálů a postupů jako výhodu, což samo o sobě dokazuje, že se jim povedlo změnit styl a způsob práce tak, aby lépe vyhovoval nárokům vyplývajícím z využití vzdělávacího prostředí Web 2.0. Podle jejich vlastních slov účastí v diskusních fórech o moderních postupech zdokonalili svoje profesní dovednosti.

15 OHLASY Z PŘÍ PADOVÝ CH S TUDIÍ Shromážděné případové studie potvrzují, že projekt aplanet dosáhl vytyčených cílů hlasy učitelů volající po profesním rozvoji nezávisle, s pomocí kolegů nebo pod vedením konzultanta, přestože cesta k němu může být dlouhá a náročná. Učitelé jsou také přesvědčeni, že svým zapojením do vzdělávací komunity uspíšili vlastní profesní rozvoj, z čeho současně profitovali (a nadále profitují) jejich studenti. Tyto názory se odrážejí v citacích uvedených níže, a které je možné vnímat jako ohlasy z 21 předložených případových studií, ale také obecně z celé komunity Ningu aplanet. Z profesního hlediska budete schopni udržet krok s technologickým pokrokem, jehož nástroje můžete využívat ve výuce (Případ 3 z Turecka). Projekt mi umožnil komunikovat s kolegy a sdílet informace, což považuji za podmínku osobního a profesního rozvoje (Případ 4 z Turecka). V době, kdy jsem začínal používat sociální média a Osobní vzdělávací síť jsem sa často zbytečně obával možných chyb. Nikdo by však neměl mít strach ze sociálních médií. Dovednosti je možné budovat pouze praxí. Trvalo značnou dobu, než jsem lidi v mém okolí přesvědčil, že čas, který věnuji Twitteru není ztracený (Případ 5 z Turecka). Použití sociálních médií a Osobních vzdělávacích sítí je novým a zneklidňujícím prvkem ve výuce jazyků jak pro učitele, tak pro studenty. Je to revoluce ve výuce (Případ 3 z Bulharska). Považuji za nezbytné stanovit si konkrétní cíle už od samého počátku práce se sociálními médii. Je také potřeba k práci s nimi vyhradit určitý čas. Výsledek však stojí za to (Případ 5 z Bulharska). Možnost obrátit se na zkušeného kolegu učitelům značně usnadňuje práci se sociálními médii (Případ 1 z Řecka). Pokud jsme schopni kriticky hodnotit materiály ze sociálních médií z pohledu jejich prospěšnosti, mohou být nápomocné v naplnění našich cílů a urychlit náš rozvoj (Případ 2 z Řecka). Domnívám se, že studenti mají větší motivaci učit se, pokud mají možnost výběru, víc materiálů k dispozici, rozmanitý obsah, ale také více možností k organizaci své práce (Případ 2 z Rumunska). Využití sociálních médií umožňuje jejich uživateli dostat se do kontaktu s velkým množstvím odborníků a využít zkušeností a materiálů, jejž nabízejí, k vyzkoušení a

16 využití. Jejich neocenitelným přínosem je také zpětná vazba, která je pro profesní rozvoj nezbytná (Případ 2 z České republiky). Zkušený kolega může být nápomocný, pokud máte pocit, že se ztrácíte v přemíře dostupných informací a materiálů. Identifikace relevantních informací je důležitým předpokladem budování Osobní vzdělávací sítě k profesnímu rozvoji (Případ 3 z České republiky). UČI TELSKÉ DENÍKY Případové studie objasnily stoupající zájem o ICT nástroje, které lze použít jako prostředky výuky a vzdělávání. Vypovídají také o vzrůstající jistotě, se kterou učitelé tyto nástroje aplikují v praxi. Typickými příklady ICT nástrojů, které se v případových studiích objevují, jsou blogy, e-learningové platformy typické pro určité instituce, nástroje digitálního vyprávění příběhů, nástroje k vytváření prezentací a k jejich sdílení, Skype, Vyew a další. Kromě případových studií bylo shromážděno také 11 učitelských deníků a 1 učební plán aplanet (příloha 2, samostatný soubor). Dokumentují aplikaci konkrétního ICT nástroje v pilotní fázi projektu v praxi. Svědčí také o úrovni digitální gramotnosti učitelů. Někteří učitelé se ve své praxi nedostali mimo rámec Webu 1.0 jejich využití ICT nástrojů bylo spíše statického charakteru. Použili je jako zdroje informací, kdy požádali studenty, aby před výukou navštívili určitou stránku nebo shlédli video na YouTube. Další učitelé prokázali vyšší úroveň dovedností se zacházením s ICT nástroji, zahrnující do výuky prvky Webu 2.0. Bez ohledu k výše zmiňovanému, všechny deníky svědčí o tom, že samotní učitelé začali studovat možnosti, jež nabízí Web 2.0 a jeho aplikace. Deníky totiž byly předmětem diskusí ve skupinách na Facebooku nebo Ningu aplanet. Je tudíž možné předpokládat, že postupem času všichni učitelé s pomocí svých Osobních vzdělávacích sítí, začnou využívat možností Webu 2.0. Osm (8) deníků souvisí s výukou anglického jazyka, jeden (1) souvisí s výukou francouzského jazyka, jeden (1) souvisí s výukou ruského jazyka a dva (2) souvisí s výukou bulharského jazyka. Partner číslo 7, jazyková škola Pelikán předložila učební plán (podle příslušné části Učitelského deníku) hodiny, založené na použití aplikace Glogster. Učitelské deníky dokumentují část pilotní fáze projektu, kdy pod dohledem mentorů učitelé nastavují zrcadlo svým výukovým postupům, aby zjistili jak úspěšně včlenit ICT nástroje do výuky. Byli také

17 instruováni, aby v průběhu pilotní fáze tyto deníky sdíleli prostřednictvím sociálních médií (Facebookem nebo Ningem) a vyjadřovali se k nim. První část deníku, ve které se předkládá učební plán, byla realizována v úzké spolupráci s mentorem a byly v ní provedeny určité úpravy. Nicméně, finální verze je odrazem toho, jak konkrétně učitelé přijali a zpracovali rady a doporučení mentorů. Předložené deníky jsou finálními verzemi, které učitelé připravili poté, co je vyzkoušeli ve výuce. Na druhé straně jsou potvrzením závěru o různých stupních úrovně digitální gramotnosti. Předložené studie případů a učitelské deníky poskytují důkladné pochopení pilotní fáze projektu aplanet. Přestože většina učitelů prokázala 100% pozitivní vztah k této zkušenosti, zaznamenávají některé z nejčastějších potíží a problémů, na které učitelé naráží při svém úsilí o vybudování, nebo rozvoj (v případě existujících) Osobních vzdělávacích sítí ve virtuálním vzdělávacím prostředí. Jednou z nejčastěji zmiňovaných nevýhod je kvalita připojení k internetu na školách tento fakt se může ukázat jako klíčový pro úspěšné zapojení ICT nástrojů do výuky. Na druhé straně se všichni učitelé shodovali v názoru, že to vždy vyvolalo nadšení studentů, kteří pak k výuce přistupovali velmi aktivně.

18 ZÁVĚR Tato aplanet studie zaměřená na implementaci, která je založena na jednotlivých předložených případových studiích, poukazuje na to, jakým způsobem byla komunita učitelů a lektorů seznámena s novým způsobem e-learningu a to pomocí vytváření a sdílení vzdělávacích materiálů a následné diskuze v rámci profesionálních virtuálních komunit na sociálních sítích. Někteří z učitelů se dokonce zmiňují o tom, jak pomohli svým studentům vytvořit jejich vlastní vzdělávací síť. To dokazuje změnu tradiční chalk-and-talk metody směrem ke kombinaci tradičních a moderních vzdělávacích přístupů za pomocí nástrojů jako jsou například Skype, Facebook, Blogy, nástroje digitálního vyprávění, nástroje pro prezentaci a mnoho dalších. Prozkoumané případy ukazují, že učitel často propojuje a kombinuje osobní účty na sociálních sítích pro účely rozvoje profesních dovedností (učitel například používá Facebook, Twitter a LinkedIn jako prostředí, kde buduje svoji profesní vzdělávací síť). Překážky, kterým učitelé čelí při používání sociálních sítí pro účely profesního rozvoje, lze rozdělit do tří kategorií: nedostatek času nebo nutnost strávit příliš mnoho času seznámením se se sociálními sítěmi v iniciačním stádiu, nalezení správného přístupu pro uvedení do problematiky, který nejlépe vyhovuje učiteli, např.: je velmi důležité, jestli učitel pracuje pod dohledem mentora nebo samostatně. Nicméně přístup k výuce nelze zobecnit, ztotožnění se s informacemi ze široké škály zdrojů projektové materiály, sociální sítě a osobní vzdělávací sítě, online zdroje, atd. a následné osvojení. Všechny předložené případové studie popisují příklady z praxe, při kterých byly zapojeny sociální sítě v profesním rozvoji. Nicméně na studie jedna a čtyři z Bulharska, pět z Turecka a studii jedna z České republiky může být nahlíženo jako na ty, u kterých lze získat konkrétní pohled na způsob, jakým učitelé získávali zkušenosti na různých úrovních i přes počáteční obavy. Lze říci, že toto je správná varianta, jakou si osvojit sociální sítě a stát se lepším učitelem, tutorem nebo školitelem.

19 Nesmíme opomíjet různorodost existující mezi jednotlivými uživateli internetu. Někteří stále využívají pouze web úrovně 1.0. Zpracované případové studie odhalují pozitivní tendence směrem k obohacení digitální gramotnosti mezi učiteli a lektory díky výměně nápadů a informací v rámci jejich osobní vzdělávací sítě. Na základě výsledků případových studií se zdá, že se podařilo veškerým počátečním předsudkům týkajícím se sociálních sítí zamezit. Tyto studie hovoří o stabilním a dlouhodobém sebevzdělávání a etablování se do virtuální vzdělávací komunity, jež nabízí inspiraci a podporu pro další profesní rozvoj. Je nezbytné zdůraznit možnost, kterou mají učitelé při zapojení se do projektu mohou být pod dozorem mentora nebo při podpoře kolegů, kteří se rozhodli vybrat si stejnou cestu. Ať už si zvolí jakoukoliv variantu, je jasné, že učitelé se díky procesu stanou více nezávislými. V souvislosti se studiemi můžeme konstatovat, že učitelé oceňují především přístup k aktuálním a moderním materiálům a metodologii, ke kterým se mohou dostat díky sociálním sítím a ICT nástrojům. Na druhou stránku lze komunikaci v rámci sociálních sítí považovat za velmi podnětnou. Učitelé kladně hodnotí fakt, že mohou používat vyučovací jazyk v profesním kontextu a v situacích, kterém vedou k jejich rozvoji, a tak zvyšují jak svoji jazykovou, tak i profesní úroveň v rámci diskuzí a sdílení materiálů (aplanet fóra & Ning).

20 POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE 1. Prensky, M. (2001a). Digital native, Digital Immigrans. On the Hosrizon, NSB University Press, 9 (5), p Prensky, M. (2001b). Digital native, Digital Immigrans. Do They Think Differently? Part II. On the Hosrizon, NSB University Press, 9 (6), December 2001, p Stanley, G. (2010). Before and after Twitter: Personal Learning Environments. 4. Tsvetkova et al.: ARGuing for multilingual motivation in Web 2.0: the teacher training perspective, Proceedings of ECGBL 2009, The 3 rd European Conference on Games Based Learning, October 2009, Graz, Austria, рр Academic Publishing Limited, Reading, UK (2009)

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet OBSAH PŘEDMLUVA..... 6 1 ÚVOD DO PROJEKTU aplanet... 9 1.1 SEZNAMTE SE SE ZÁKLADNÍMI POJMY PROJEKTU aplanet... 9 1.2 PROČ JE TŘEBA ZMĚNIT ZPŮSOB NAŠEHO PROFESNÍHO ROZVOJE:

Více

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vydáno v rámci projektu Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, gymnáziích a SOŠ Kraje Vysočina (CZ.1.07/1.3.02/02.0004,

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Mezinárodní certifikace. otevřené technologie INGOT

Mezinárodní certifikace. otevřené technologie INGOT Mezinárodní certifikace otevřené technologie INGOT Praktická příručka pro hodnotitele Ian Lynch Verze 2.2 příručky publikované v originále 4. ledna 2011. Aktuální verzi najdete v on-line podobě na www.theingots.org/community/handbook2

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz, který vznikl v rámci projektu

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

Na pomoc pedagogické praxi

Na pomoc pedagogické praxi Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Na pomoc pedagogické praxi publikace pro vysokoškolské studenty učitelství a začínající učitele oborů přírodních věd, matematiky a informatiky Zdeněk Bochníček,

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Bakalářská práce ETICKÁ VÝCHOVA V PROSTŘEDÍ SOŠ A SOU Petr Lansdorf Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 2008 2012

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL 1 Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL sborník z konference Texty tohoto Sborníku recenzovala Mgr.Gabriela Klečková, Ph.D., FPE ZČU v Plzni. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze,

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI I European Agency for Development in Special Needs Education VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI Výzvy a příležitosti TE I VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI V EVROPĚ Výzvy a příležitosti Evropská agentura pro rozvoj

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE. 3. část. Průvodce ICT nástroji

PRŮVODCE PRO UČITELE. 3. část. Průvodce ICT nástroji PRŮVODCE PRO UČITELE 3. část Průvodce ICT nástroji OBSAH 1 ZAČÍNÁME S WEBOVÝMI NÁSTROJI... 4 1.1 ZVYŠOVÁNÍ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI DÍKY SOCIÁLNÍM SÍTÍM A ICT NÁSTROJŮM.....4 1.2 INTERNETOVÉ NÁSTROJE A JAK

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více