VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE

2 Obsah aplanet případová studie... 3 Úvod do projektu aplanet... 3 Pojetí projektu... 3 Cílové skupiny Případové studie... 4 Cíle a otázky případové studie... 4 Metodika výzkumu případové studie... 4 Sběr dat... 5 Analýza dat... 5 Úvod do případových studií... 6 Profily učitelů... 8 Použitá sociální média Použité projektové materiály Vztah k projektu aplanet, metodice a materiálům Výhody vyplývající z členství v komunitě aplanet Ohlasy z případových studií Učitelské Deníky Závěr Použitá literatura a zdroje PŘÍPADOVÁ STUDIE PŘÍPADOVÁ STUDIE PŘÍPADOVÁ STUDIE

3 APLANET PŘÍPADOVÁ STUDIE ÚVOD DO PROJEKTU APLANET POJE TÍ PRO JEKTU Projekt aplanet, jenž je financován Evropskou unií, vznikl za účelem pomoci pedagogickým pracovníkům v oblasti jazykového vzdělávání stát se aktivními uživateli sociálních médií a prostřednictvím Osobní vzdělávací sítě 1 vytvářet podmínky pro svůj profesní rozvoj. Na projektu se podílí sedm partnerů: ISTEK Schools (Turecko), the University of the West of Scotland (Velká Británie), Sofia University (Bulharsko), British Council (Španělsko), EuroEd (Rumunsko), CELT Athens (Řecko) a Jazyková škola PELIKÁN (Česká republika). Projekt poukazuje na výhody vyplývající z použití sociálních médií a za použití názorných a srozumitelných příkladů zdůrazňuje jejich pozitivní vliv na práci pedagogických pracovníků. Dále pomáhá šířit povědomí o sociálních médiích a výhodách, které přímo vyplývají z jejich využití k sebevzdělávání a ve výuce. V neposlední řadě poskytuje praktické rady jak učinit z komunikačních nástrojů nedílnou součást vzdělávacího procesu. V budoucnu hodlají partneři projektu podporovat pedagogické pracovníky v praktickém využití informací obsažených v projektové dokumentaci. K hodnocení úspěšnosti aplikace teoretických výsledků projektu bude sloužit důkladný evaluační systém, který formou dotazníků a případových studií zabezpečí podrobnou zpětnou vazbu. Za účelem získání podrobných informací o zkušenostech pedagogických pracovníků s využíváním sociálních médií byly v mateřských zemích partnerů projektu provedeny případové studie, do kterých byli zapojeni učitelé podílející se na pilotní fázi projektu. 1

4 CÍLOVÉ S K UPI NY PŘÍ PADOVÉ S TUDIE Formulář případové studie je určen všem pedagogickým pracovníkům v oblasti jazykové výuky, školitelům a metodikům, kteří mají zájem využít materiálů projektu ke zkoumání vlastního profesního rozvoje, ale také v praktické výuce. Informace obsažené v metodické příručce a v seznamu sociálních médií umožňují učitelům sledovat svůj pokrok od počátečních úrovní seznamování se sociálními médii, až po konkrétní aplikaci závěrů projektu aplanet v praxi. Analýza závěrů projektu se provádí na základě zkušeností pedagogických pracovníků z různých zemí Evropy sesbíraných prostřednictvím formuláře případové studie. Učitelé v něm popisují proces začlenění sociálních médií do vlastní práce a míru spokojenosti s výsledky projektu. CÍLE A OTÁZKY PŘÍPADO VÉ S TUDIE Účelem případových studií projektu bylo prozkoumat míru využití sociálních médií v praxi. Konkrétně se zjišťovalo: Jak lze sociální média využít jako nástroje profesního rozvoje pedagogických pracovníků? Jaké problémy vyplývají z využití sociálních médií? Jaké jsou vhodné příklady a příklady praktického využití sociálních médií, které by mohli inspirovat další pedagogické pracovníky? METODI K A VÝZ K UM U PŘÍ P ADOVÉ S TUDIE Metodika případové studie je založena na různých zdrojích informací. Tento postup předpokládá důkladné vedení, kontrolu a hodnocení ze strany mentora, ale také pečlivou přípravu, sebereflexi a sebehodnocení ze strany učitele. Případové studie jsou vyhotoveny na základě účasti učitelů na pilotní fázi projektu. Jejich účelem je ověřit využití sociálních médií k profesnímu rozvoji. Tak je to navrženo v projektu aplanet, v reálných podmínkách. Případové studie představují významný zdroj informací týkající se zkušeností pedagogických pracovníků, které povedou k ještě lepšímu využití sociálních médií v praxi.

5 S BĚR D AT Data byla shromážděna prostřednictvím formuláře případové studie. Zúčastnili se ho partneři projektu, přidružení partneři a účastníci projektu. Sběr dat se provádí podle následujícího postupu: učitel poskytne všechny požadované informace ohledně využití sociálních médií ve vlastní práci a budování Osobní vzdělávací sítě k profesnímu rozvoji jednotlivé případové studie odrážejí pokrok učitele v několika krocích: o o o o o o o o osobní profil aktuální úroveň využití informačních a komunikačních technologií cíle profesního rozvoje stupně implementačního procesu kladné a záporné aspekty využití sociálních médií a Osobních vzdělávacích sítí pro profesní rozvoj rizikové faktory zdroje informací a použité materiály na základě vlastních zkušeností vytvořené doporučení pro další potenciální účastníky projektu AN ALÝZ A D AT Všichni partneři projektu shromáždí informace ze svých případových studií a podrobí je důkladné analýze. Formulář pro analýzu případové studie je přiložen pod označením ANNEX 1. Na konci pilotní fáze projektu předloží projektová skupina zprávu obsahující závěry vyplývající z analýzy případových studií a další doporučení.

6 ÚVOD DO PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ Obecně převládá názor, že využití informačních a komunikačních technologií ve výuce přináší, společně s růstem dovedností, lepší studijní výsledky žáků (Prensky 2001a, 2001b). Potenciálním motivem učitele rozvíjet svoji digitální gramotnost by měla být především snaha využívat dostupných nástrojů založených na technologii Web 2.0 ve výuce (Tsvetkova et al: 2009). Cílem projektu aplanet je tedy zvýšit informovanost učitelů o nástrojích dostupných na internetu a pomoci jim vytvořit z nich pevnou součást výuky a také je motivovat k vybudování Osobních vzdělávacích sítí založených na využití sociálních médií (Stanley 2010). Sociálními médii, jejichž použití pro profesní rozvoj projekt aplanet zdůrazňuje, jsou především Ning, Twitter a Facebook. Pomáhá rovněž učitelům lépe se seznámit s velkým množstvím zdrojů založených na platformě Web 2.0 a využít je ve výuce. Využití informací, které projekt nabízí, nevylučuje překročení jeho rámce. V případě, že určitá skupina učitelů a jejich mentor zjistí, že jiné sociální médium, jako například LinkedIn, lépe vyhovuje jejich potřebám a požadavkům, vzniká prostor pro zkoumání a objevování dalších možností, které tato média přináší. Tyto případy jsou zachyceny v několika studiích. Záběr projektu je velmi široký osloveni byli školitelé, učitelé a studenti na všech úrovních vzdělávání od primárního až po terciární, ze sféry vzdělávání dospělých a celoživotního vzdělávání. Tento fakt je patrný i z údajů, které ke zkoumání předložili učitelé na různých stupních vzdělávání a s širokou mírou praxe od téměř žádné (pomocní učitelé viz případ 2 z Turecka) až po více než 20 (viz případ 6 z Turecka). Případy, které má projekt k dispozici, byly shromážděny jeho partnery v průběhu pilotní fáze projektu, aby doplnily obraz implementace metodiky projektu a jeho zdrojů v praxi. Případové studie pomohly objasnit několik aspektů tohoto procesu: - jací učitelé a pedagogičtí pracovníci se projektu zúčastnili (ve smyslu vyučovaného jazyka, typu vzdělávací instituce, délky praxe a cílů jejich profesního rozvoje) - jaká sociální média byla učiteli nejčastěji využívána - které materiály projektu učitelé nejčastěji využívali - jak učitelé nahlížejí na projekt jako takový, metodiku a materiály, se kterými se seznámili - jaké získali výhody z profesního hlediska.

7 Považujeme za důležité poznamenat, že učitelé, kteří vyplnili a poskytli formuláře případových studií, tak učinili dobrovolně. Do projektu se zapojili proto, aby tímto způsobem umožnili lépe pochopit využití sociálních médií a budování Osobních vzdělávacích sítí. K analýze bylo předloženo 21 případových studií, na čemž se jednotlivé partnerské země podíleli následovně: Turecko 6, Bulharsko 6, Rumunsko 3, Česká republika 3, Řecko 3. Rozdíl v počtu předložených případových studií by neměl být vnímán jako obraz aktivity partnerů projektu v průběhu jejich shromaždování samotná podstata mentorského procesu a budování Osobních vzdělávacích sítí pomocí sociálních médií předurčovala partnery k spolupráci s učiteli a pedagogickými pracovníky z různých evropských zemí.

8 PROFILY UČI TEL Ů Z hlediska učitelské praxe je možno učitele, kteří předložili vyplněné formuláře případových studií, rozdělit na učitele s minimální praxí a učitele s 15 a více roky praxe. Velmi pestré je i jejich složení z hlediska úrovní, které reprezentují výuka jazyků (převažuje anglický jazyk) na všech úrovních (od základního po vyšší vzdělávání a školení učitelů) ve státních a soukromých vzdělávacích zařízeních. Rozdělení je následující: primární, sekundární, terciární, školení učitelů. Rozdíly existují i z hlediska zkušenosti s využitím sociálních médií, ale obecně lze tvrdit, že většina učitelů měla v této oblasti žádné, nebo velmi malé zkušenosti, zvláště co se týká jejich využití k profesním účelům (jenom malé množství učitelů potvrdilo, že sociální média tímto způsobem využívalo před tím, než se připojili k aplanet viz případ 6 z Turecka). Vyučované jazyky jsou v testovaném vzorku zastoupeny následovně: anglický jazyk (21 případů), španělský jazyk (2 případy), bulharský jazyk (2 případy), francouzský jazyk (1 případ). Profesní cíle, jež jsou pro učitele společné, je možné rozdělit do následujících skupin a shrnout je jako ty, které souvisejí s potřebou: a) udržet krok se studenty, kteří bez problémů využívají digitální nástroje, b) stát se učitelem 21. století ve smyslu pravidelného využití Web 2.0 a sociálních médií ve výuce a vzdělávání, c) udržet krok s novinkami v oblasti jazykového vzdělávání, d) lehce dostupných prostředků profesního rozvoje.

9 Tyto potřeby jsou učiteli vyjádřeny téměř ve všech případech, což svědčí o vědomí potřeby inovovat výukové metody a techniky na jedné straně, a způsoby profesního rozvoje na straně druhé. Je příznačné, že i pedagogický pracovník s (podle předložené případové studie) největšími zkušenostmi s využitím sociálních médií vyjadřuje názor, že účast na projektu ještě víc rozšířila jeho profesní obzor poté, co si uvědomil jak, je ještě lépe využít ve výuce a vzdělávání. Učitelé celkově hodnotí svoje dovednosti k využití sociálních médií jako nástroje profesního rozvoje jako na: vysoké úrovni (7 případů), střední úrovni (11 případů), nízké úrovni (4 případy). Posledně jmenovaná skupina učitelů zdůrazňuje, že zatímco jejich dovednosti k využití sociálních médií jako nástroje profesního rozvoje jsou pořád na nízké úrovni, využívají je jako nástroje komunikace s přáteli a rodinnými příslušníky. Vyhlídky do budoucna jsou nicméně pozitivní učitelé vyjadřují rostoucí schopnost využívat sociální média jako nástroje profesního rozvoje, zejména díky účasti na seminářích aplanet, Ning-u a samo-vzdělávacího WebQuestu. Tuto skutečnost dokládají následovné citace z jednotlivých případů: Od příštího roku začnu sám sdílet odkazy a materiály teď, když jsem sám zkušeným uživatelem sociálních médií Chci využít práce a nápadů jiných učitelů k vlastnímu profesnímu rozvoji. Z případových studií je možné vyčíst i další zajímavé informace, příkladem nechť je učitel, který zpočátku choval k sociálním médiím velkou nedůvěru a ze kterého se stal vášnivý uživatel Facebooku, který využívá jako nástroje profesního rozvoje (viz případ 1 z Bulharska). Jiná učitelka si nedokázala představit zařazení sociálních médií do výuky, ale po zkušenostech s blogem a Facebookem je přesvědčena, že mají v rámci výuky pevné místo i v podmínkách vysokých akademických standardů (viz případ 4 z Bulharska).

10 PO UŽI TÁ SOCI ÁLNÍ MÉ DI A Sociální média použitá v průběhu pilotní fáze projektu jsou popsaná níže. Počty přesahují číslo 21 počet předložených případových studií protože učitelé neomezovali svoji práci pouze na jedno sociální médium. Facebook (v 9 předložených případech). Ning (výslovně uvedeno v 8 případech, ale předpokládáno je 100% využití, poněvadž se jedná o pilotní platformu). Twitter (v 10 případech v případech z Turecka, Rumunska, České republiky a Řecka). LinkedIn (v 2 případech). Google Plus (s Google Docs)(ve 2 případech). Předmětem zkoumání byla i další sociální média, jako například blogové platformy, ale i další ITC nástroje, prezentovány v metodické příručce aplanet. Jmenovitě jde o OurStory (1) (nástroj pro digitální vyprávění příběhů), Skype (1) nástroj pro komunikaci a video konference) nebo Glogster (1). Je zajímavé, že učitelé vnímají nástroje Web 2.0 (Glogster nebo Skype) jako sociální média, pravděpodobně kvůli účelu jejich využití slouží ke komunikaci a spolupráci. Twitter byl jednoznačně nejméně využívaným sociálním médiem před nástupem projektu ( Myslím si, že jsem zkušený uživatel Facebooku, s Twitterem však nemám zkušenosti vůbec žádné - je z tohoto ohledu příznačné tvrzení viz případ 1 z České republiky), ale učitelé se shodují v názoru, že může být a je velmi užitečným a přínosným nástrojem. Někteří učitelé zdůrazňují svoji zkušenost jako mentee (případové studie předložené španělskými a řeckými partnery), další deklarují použití samo-vzdělávacího WebQuestu o Twitteru (případové studie předložené tureckými partnery) nebo účast na některém ze seminářů pořádaných partnery projektu, předtím než začali využívat sociální média (případové studie předložené českými, bulharskými a rumunskými partnery).

11 PO UŽI TÉ PROJE K TO VÉ MA TE RI ÁLY Předložené případy potvrzují užitečnost použitých materiálů, učitelé uvádějí pouze pozitivní dojmy své práce s nimi. Přehled použitých nástrojů aplanet podle shromážděných případových studií je uveden níže. Metodická příručka (výslovně uvedeno v 15 případech, čímž se jedná o nejčastěji využívaný materiál; je však možné usuzovat, že byl využitý ve všech případech), Příručka mentee (4), Příručka mentora (1), Dotazník přípravné fáze pilotování (3), WebQuest wiki pro učitele v neřízené pilotní fázi projektu (6), Deníkový arch (2), Ning aplanet (6) (je opět zajímavé, že učitelé neredukují význam Ningu aplanet na pouhé sociální médium; často je uváděn jako významný zdroj zajímavých a prakticky využitelných nápadů a tipů, které je možné prostřednictvím tohoto média sdílet). Dalším zajímavým prvkem je, že učební plány, příklady aktivit atd., které učitelé prostřednictvím sociálních médií sdíleli a diskutovali o nich, byly považovány za materiály související s projektem i v případech, kdy nepocházely od autorů projektu. Je to možné považovat za důkaz aktivní angažovanosti učitelů do pilotní fáze projektu a vytváření vlastních Osobních vzdělávacích prostředí a Osobních vzdělávacích sítí. Přirozeně to souvisí i s určitým ztotožněním se s testovanými a sdílenými materiály a s určitým procesem, jehož výsledkem je komunitní učitel. Studium předložených případů nám umožňuje vytvořit následující model tohoto procesu: 1. Seznámení se s myšlenkovým konceptem projektu aplanet prostřednictvím webinářů, seminářů, nebo informací dostupných na Ningu aplanet, nebo stránce aplanet. 2. Studium materiálů aplanet Metodická příručka, příručka mentora a mentee, atd. 3. Přihlášení se do Ningu aplanet a aktivní účast na komunikaci, vyhledávání a sdílení nápadů a tipů do výuky. 4. Převedení myšlenek projektu a tipů z materiálů projektu uvedených v bodu 2, nebo z diskusí v prostředí uvedeného v bodu 3 do praxe, s pomocí kolegů, mentora nebo nezávisle. 5. Sdílení zkušeností a dojmů s lidmi v komunitě a hledání nových zdrojů inspirace. Vystupování v roli mentora pro méně zkušené kolegy.

12 Graficky je možné postup vyjádřit následovně. Getting to know the aplanet project idea Acting as a mentor for less experienced colleagues Getting back to the community to share about the experience The aplanet 'Networked Teacher' Implementing ideas and practical tips in own practice Studying the aplanet materials Becoming part of onlinecomm unities Ne všichni učitelé zapojení do pilotní fáze projektu postupovali podle tohoto scénáře, ale na základě studií lze tvrdit, že o něm existuje povědomí u všech učitelů, a že tudíž bude reflektován v jejich další činnosti v budoucnosti (viz případ 2 z Turecka). Tento fakt nás opravňuje k tvrzení, že se tento cyklus bude opakovat u většiny učitelů, kteří se dostanou do kontaktu s metodikami a myšlenkami projektu aplanet. Je důležité zmínit, že výše popsaný a znázorněný proces začíná seznámením se s konceptem projektu, pokračuje spoluprací a sdílením a končí pomocí ostatním absolvovat stejný cyklus.

13 VZ TAH K PROJ EKTU APLANET, ME TODI CE A MATE RI ÁL Ů M Většina učitelů vyjadřuje pozitivní vztah k procesu pilotování Ningu aplanet. Dle jejich slov, Ning podpořil jejich pozitivní přístup k učení, pomohl jim najít nové přátele a spřízněné kolegy a poskytl jim velké množství neocenitelných rad a tipů. Bylo to právě prostředí Ningu, jenž jim umožnilo cítit se a považovat se za členy vzkvétající komunity. Je to patrné ze všech shromážděných případů. (Tyto poznatky lze podpořit faktem, že počet uživatelů Ningu aplanet pořád stoupá a stejně tak vznikají diskuse k novým tématům). Převládá názor, že učitelé pomocí Ningu úspěšně vybudovali své Osobní vzdělávací sítě a co je ještě důležitější, dokázali z nich vytěžit maximum. Jeden z učitelů však také vyjadřuje nespokojenost s aktuálním stavem využití sociálních médií k vybudování Osobní vzdělávací sítě uvádí, že si není jistý svým pokrokem v této oblasti, přestože měl v průběhu procesu podporu zkušenějších kolegů (viz případ 2 z Bulharska). Někteří další učitelé uvedli, že k plnému osvojení dovedností v rámci používání sociálních médií potřebují více času. Přesto očekávají v budoucnu v tomto ohledu zlepšení. Objevilo se i několik náznaků negativních průvodních jevů vyplývajících z pravidelného využívání sociálních médií k profesnímu rozvoji je možné je v krátkosti shrnout jako činnosti vyžadující příliš mnoho času. Navzdory uvedeným nedostatkům je na základě všech předložených studií možné konstatovat, že učitelé jsou schopni reflektovat změnu, ke které došlo v rámci jejich profesního rozvoje a že lépe ovládají digitální nástroje, které využívají ve výuce. Jsou také schopni plně využít potenciálu sociálních médií jako nástroje komunikace. Nejvíce oceňovaným přínosem Osobních vzdělávacích prostředí je právě možnost sdílet nápady a materiály, dokonce i kompletní učebné plány. Kromě uvedeného faktoru časové náročnosti se nejdůležitější doporučení obsažená v případových studiích týkají potřeby velmi pečlivě plánovat a strukturovat rozvoj učitelů. V případech, kdy nejsou aktivními uživateli žádných sociálních médií, se jeví jako lepší začít budovat jejich Osobní vzdělávací sítě prostřednictvím jednoho sociálního média a až po jeho dokonalém zvládnutí přistoupit k využívání dalšího (viz případ 1 z Bulharska).

14 Učitelé velmi oceňují podporu ve formě WebQuestu, seminářů a podporu samotných mentorů v celém průběhu pilotní fáze projektu. Metodické příručky a příručka menteeho jsou v případových studiích rovněž hodnoceny velmi vysoko. Je nepochybné, že materiály projektu aplanet splnili svůj účel a jsou učiteli náležitě oceňovány. VÝHODY V Y PLÝVAJÍCÍ Z ČLENS TVÍ V KOM UNI TĚ APLANET Z předložených případů je patrné, že učitelé vysoko oceňují možnost komunikace s partnery a mentory z různých evropských zemí. Zdůrazňují zejména fakt, že se stali členy vzdělávací komunity (zdůrazněno například ve všech případech z Turecka a Rumunska). Dokazuje to vzrůstající vědomí důležitosti prvku komunit a zvyšující se počet členů. Je také zřejmé, že příležitost být součástí profesního dialogu, porovnávat myšlenky a nápady, materiály a učebné plány s kolegy, a zároveň mít možnost učit se od nich, je považována za největší přínos zapojení se do projektu. Pedagogičtí pracovníci uvádějí možnost sdílet tipy do výuky, aktivity, učebné plány, plakáty, videoklipy, prezentace atd. jako velmi důležitý pozitivní prvek své zkušenosti s projektem aplanet. Na základě případových studií lze tvrdit, že učitelé vnímají možnost sdílení materiálů a postupů jako výhodu, což samo o sobě dokazuje, že se jim povedlo změnit styl a způsob práce tak, aby lépe vyhovoval nárokům vyplývajícím z využití vzdělávacího prostředí Web 2.0. Podle jejich vlastních slov účastí v diskusních fórech o moderních postupech zdokonalili svoje profesní dovednosti.

15 OHLASY Z PŘÍ PADOVÝ CH S TUDIÍ Shromážděné případové studie potvrzují, že projekt aplanet dosáhl vytyčených cílů hlasy učitelů volající po profesním rozvoji nezávisle, s pomocí kolegů nebo pod vedením konzultanta, přestože cesta k němu může být dlouhá a náročná. Učitelé jsou také přesvědčeni, že svým zapojením do vzdělávací komunity uspíšili vlastní profesní rozvoj, z čeho současně profitovali (a nadále profitují) jejich studenti. Tyto názory se odrážejí v citacích uvedených níže, a které je možné vnímat jako ohlasy z 21 předložených případových studií, ale také obecně z celé komunity Ningu aplanet. Z profesního hlediska budete schopni udržet krok s technologickým pokrokem, jehož nástroje můžete využívat ve výuce (Případ 3 z Turecka). Projekt mi umožnil komunikovat s kolegy a sdílet informace, což považuji za podmínku osobního a profesního rozvoje (Případ 4 z Turecka). V době, kdy jsem začínal používat sociální média a Osobní vzdělávací síť jsem sa často zbytečně obával možných chyb. Nikdo by však neměl mít strach ze sociálních médií. Dovednosti je možné budovat pouze praxí. Trvalo značnou dobu, než jsem lidi v mém okolí přesvědčil, že čas, který věnuji Twitteru není ztracený (Případ 5 z Turecka). Použití sociálních médií a Osobních vzdělávacích sítí je novým a zneklidňujícím prvkem ve výuce jazyků jak pro učitele, tak pro studenty. Je to revoluce ve výuce (Případ 3 z Bulharska). Považuji za nezbytné stanovit si konkrétní cíle už od samého počátku práce se sociálními médii. Je také potřeba k práci s nimi vyhradit určitý čas. Výsledek však stojí za to (Případ 5 z Bulharska). Možnost obrátit se na zkušeného kolegu učitelům značně usnadňuje práci se sociálními médii (Případ 1 z Řecka). Pokud jsme schopni kriticky hodnotit materiály ze sociálních médií z pohledu jejich prospěšnosti, mohou být nápomocné v naplnění našich cílů a urychlit náš rozvoj (Případ 2 z Řecka). Domnívám se, že studenti mají větší motivaci učit se, pokud mají možnost výběru, víc materiálů k dispozici, rozmanitý obsah, ale také více možností k organizaci své práce (Případ 2 z Rumunska). Využití sociálních médií umožňuje jejich uživateli dostat se do kontaktu s velkým množstvím odborníků a využít zkušeností a materiálů, jejž nabízejí, k vyzkoušení a

16 využití. Jejich neocenitelným přínosem je také zpětná vazba, která je pro profesní rozvoj nezbytná (Případ 2 z České republiky). Zkušený kolega může být nápomocný, pokud máte pocit, že se ztrácíte v přemíře dostupných informací a materiálů. Identifikace relevantních informací je důležitým předpokladem budování Osobní vzdělávací sítě k profesnímu rozvoji (Případ 3 z České republiky). UČI TELSKÉ DENÍKY Případové studie objasnily stoupající zájem o ICT nástroje, které lze použít jako prostředky výuky a vzdělávání. Vypovídají také o vzrůstající jistotě, se kterou učitelé tyto nástroje aplikují v praxi. Typickými příklady ICT nástrojů, které se v případových studiích objevují, jsou blogy, e-learningové platformy typické pro určité instituce, nástroje digitálního vyprávění příběhů, nástroje k vytváření prezentací a k jejich sdílení, Skype, Vyew a další. Kromě případových studií bylo shromážděno také 11 učitelských deníků a 1 učební plán aplanet (příloha 2, samostatný soubor). Dokumentují aplikaci konkrétního ICT nástroje v pilotní fázi projektu v praxi. Svědčí také o úrovni digitální gramotnosti učitelů. Někteří učitelé se ve své praxi nedostali mimo rámec Webu 1.0 jejich využití ICT nástrojů bylo spíše statického charakteru. Použili je jako zdroje informací, kdy požádali studenty, aby před výukou navštívili určitou stránku nebo shlédli video na YouTube. Další učitelé prokázali vyšší úroveň dovedností se zacházením s ICT nástroji, zahrnující do výuky prvky Webu 2.0. Bez ohledu k výše zmiňovanému, všechny deníky svědčí o tom, že samotní učitelé začali studovat možnosti, jež nabízí Web 2.0 a jeho aplikace. Deníky totiž byly předmětem diskusí ve skupinách na Facebooku nebo Ningu aplanet. Je tudíž možné předpokládat, že postupem času všichni učitelé s pomocí svých Osobních vzdělávacích sítí, začnou využívat možností Webu 2.0. Osm (8) deníků souvisí s výukou anglického jazyka, jeden (1) souvisí s výukou francouzského jazyka, jeden (1) souvisí s výukou ruského jazyka a dva (2) souvisí s výukou bulharského jazyka. Partner číslo 7, jazyková škola Pelikán předložila učební plán (podle příslušné části Učitelského deníku) hodiny, založené na použití aplikace Glogster. Učitelské deníky dokumentují část pilotní fáze projektu, kdy pod dohledem mentorů učitelé nastavují zrcadlo svým výukovým postupům, aby zjistili jak úspěšně včlenit ICT nástroje do výuky. Byli také

17 instruováni, aby v průběhu pilotní fáze tyto deníky sdíleli prostřednictvím sociálních médií (Facebookem nebo Ningem) a vyjadřovali se k nim. První část deníku, ve které se předkládá učební plán, byla realizována v úzké spolupráci s mentorem a byly v ní provedeny určité úpravy. Nicméně, finální verze je odrazem toho, jak konkrétně učitelé přijali a zpracovali rady a doporučení mentorů. Předložené deníky jsou finálními verzemi, které učitelé připravili poté, co je vyzkoušeli ve výuce. Na druhé straně jsou potvrzením závěru o různých stupních úrovně digitální gramotnosti. Předložené studie případů a učitelské deníky poskytují důkladné pochopení pilotní fáze projektu aplanet. Přestože většina učitelů prokázala 100% pozitivní vztah k této zkušenosti, zaznamenávají některé z nejčastějších potíží a problémů, na které učitelé naráží při svém úsilí o vybudování, nebo rozvoj (v případě existujících) Osobních vzdělávacích sítí ve virtuálním vzdělávacím prostředí. Jednou z nejčastěji zmiňovaných nevýhod je kvalita připojení k internetu na školách tento fakt se může ukázat jako klíčový pro úspěšné zapojení ICT nástrojů do výuky. Na druhé straně se všichni učitelé shodovali v názoru, že to vždy vyvolalo nadšení studentů, kteří pak k výuce přistupovali velmi aktivně.

18 ZÁVĚR Tato aplanet studie zaměřená na implementaci, která je založena na jednotlivých předložených případových studiích, poukazuje na to, jakým způsobem byla komunita učitelů a lektorů seznámena s novým způsobem e-learningu a to pomocí vytváření a sdílení vzdělávacích materiálů a následné diskuze v rámci profesionálních virtuálních komunit na sociálních sítích. Někteří z učitelů se dokonce zmiňují o tom, jak pomohli svým studentům vytvořit jejich vlastní vzdělávací síť. To dokazuje změnu tradiční chalk-and-talk metody směrem ke kombinaci tradičních a moderních vzdělávacích přístupů za pomocí nástrojů jako jsou například Skype, Facebook, Blogy, nástroje digitálního vyprávění, nástroje pro prezentaci a mnoho dalších. Prozkoumané případy ukazují, že učitel často propojuje a kombinuje osobní účty na sociálních sítích pro účely rozvoje profesních dovedností (učitel například používá Facebook, Twitter a LinkedIn jako prostředí, kde buduje svoji profesní vzdělávací síť). Překážky, kterým učitelé čelí při používání sociálních sítí pro účely profesního rozvoje, lze rozdělit do tří kategorií: nedostatek času nebo nutnost strávit příliš mnoho času seznámením se se sociálními sítěmi v iniciačním stádiu, nalezení správného přístupu pro uvedení do problematiky, který nejlépe vyhovuje učiteli, např.: je velmi důležité, jestli učitel pracuje pod dohledem mentora nebo samostatně. Nicméně přístup k výuce nelze zobecnit, ztotožnění se s informacemi ze široké škály zdrojů projektové materiály, sociální sítě a osobní vzdělávací sítě, online zdroje, atd. a následné osvojení. Všechny předložené případové studie popisují příklady z praxe, při kterých byly zapojeny sociální sítě v profesním rozvoji. Nicméně na studie jedna a čtyři z Bulharska, pět z Turecka a studii jedna z České republiky může být nahlíženo jako na ty, u kterých lze získat konkrétní pohled na způsob, jakým učitelé získávali zkušenosti na různých úrovních i přes počáteční obavy. Lze říci, že toto je správná varianta, jakou si osvojit sociální sítě a stát se lepším učitelem, tutorem nebo školitelem.

19 Nesmíme opomíjet různorodost existující mezi jednotlivými uživateli internetu. Někteří stále využívají pouze web úrovně 1.0. Zpracované případové studie odhalují pozitivní tendence směrem k obohacení digitální gramotnosti mezi učiteli a lektory díky výměně nápadů a informací v rámci jejich osobní vzdělávací sítě. Na základě výsledků případových studií se zdá, že se podařilo veškerým počátečním předsudkům týkajícím se sociálních sítí zamezit. Tyto studie hovoří o stabilním a dlouhodobém sebevzdělávání a etablování se do virtuální vzdělávací komunity, jež nabízí inspiraci a podporu pro další profesní rozvoj. Je nezbytné zdůraznit možnost, kterou mají učitelé při zapojení se do projektu mohou být pod dozorem mentora nebo při podpoře kolegů, kteří se rozhodli vybrat si stejnou cestu. Ať už si zvolí jakoukoliv variantu, je jasné, že učitelé se díky procesu stanou více nezávislými. V souvislosti se studiemi můžeme konstatovat, že učitelé oceňují především přístup k aktuálním a moderním materiálům a metodologii, ke kterým se mohou dostat díky sociálním sítím a ICT nástrojům. Na druhou stránku lze komunikaci v rámci sociálních sítí považovat za velmi podnětnou. Učitelé kladně hodnotí fakt, že mohou používat vyučovací jazyk v profesním kontextu a v situacích, kterém vedou k jejich rozvoji, a tak zvyšují jak svoji jazykovou, tak i profesní úroveň v rámci diskuzí a sdílení materiálů (aplanet fóra & Ning).

20 POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE 1. Prensky, M. (2001a). Digital native, Digital Immigrans. On the Hosrizon, NSB University Press, 9 (5), p Prensky, M. (2001b). Digital native, Digital Immigrans. Do They Think Differently? Part II. On the Hosrizon, NSB University Press, 9 (6), December 2001, p Stanley, G. (2010). Before and after Twitter: Personal Learning Environments. 4. Tsvetkova et al.: ARGuing for multilingual motivation in Web 2.0: the teacher training perspective, Proceedings of ECGBL 2009, The 3 rd European Conference on Games Based Learning, October 2009, Graz, Austria, рр Academic Publishing Limited, Reading, UK (2009)

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ Radka Koscelníková, Státní technická knihovna v Praze Schopnost vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informační zdroje je klíčovou dovedností soudobého

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Soubor otázek Anketa pro učitele

Soubor otázek Anketa pro učitele Soubor otázek Anketa pro učitele Nabídka všech otázek základní verze nástroje pro vyučující ZŠ či SŠ NÁZORY NA VÝUKU: Vyberte prosím pět položek, které označují to, co ve své praxi považujete za jvýznamnější,

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Sociální média a blogování

Sociální média a blogování Program Podnikání 4. týden Sociální média a blogování V tomto týdnu nejprve rozvineme vaši prezentaci na internetu do oblasti sociálních médií (neboli sociálních sítí), tj. podíváme se na takové platformy

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Cíle: - zjistit, jak vnímají různí pedagogové přátelství na sociálních sítích a seznámit se s jejich osobními

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

ETWINNING PROJEKT 2013-2014. etwinautas en las ciudades (in)visibles etwinautas v (ne)viditelných městech

ETWINNING PROJEKT 2013-2014. etwinautas en las ciudades (in)visibles etwinautas v (ne)viditelných městech ETWINNING PROJEKT 2013-2014 etwinautas en las ciudades (in)visibles etwinautas v (ne)viditelných městech 1 ETWINNING PROJEKT 2013-2014 ETWINAUTAS EN LAS CIUDADES (IN)VISIBLES etwinautas en las ciudades

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA System for individual learning of mathematics Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA Obsah prezentace Výzkumný problém Teoretická východiska Hlavní

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Strategie řešení multikulturality na VŠE

Strategie řešení multikulturality na VŠE Strategie řešení multikulturality na VŠE Výzkumná otázka Jaká je připravenost studentů FMV na práci v multikulturním týmu v závislosti na tom, absolvovali-li výměnný pobyt, zahraniční stáž, předmět zaměřený

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Mentoring. Individuální podpora pro pedagogy. Informace ke klíčové aktivitě KA3

Mentoring. Individuální podpora pro pedagogy. Informace ke klíčové aktivitě KA3 Mentoring Individuální podpora pro pedagogy Informace ke klíčové aktivitě KA3 Motto: Milý učiteli, milá školo, nabízíme Ti zapojení do aktivit mentoringu, které mají sloužit k Tvé individuální a cílené

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT

Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT Profil Škola 21 integrace ICT do života školy Ondřej Neumajer Co je Profil Škola 21 Zapojení ICT

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

Vzor pro provádění národních standardů kvality

Vzor pro provádění národních standardů kvality Vzor pro provádění národních standardů kvality Úvod Pro některé poskytovatele ústavních služeb je provádění národních standardů obtížné. Je to zčásti důsledkem toho, že standardy nemají v současné době

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009 Tento projekt je spolufinancován

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2.

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. běh Na 1. pilotní ověřování 50 h nadstavbového modulu navázal

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

The adventures of Hocus and Lotus

The adventures of Hocus and Lotus The adventures of Hocus and Lotus 2015 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

Obsah. 4. Cílová skupina... 3. 5. Instituce poskytující školení... 4. 8. Typ získaného certifikátu... 8

Obsah. 4. Cílová skupina... 3. 5. Instituce poskytující školení... 4. 8. Typ získaného certifikátu... 8 The adventures of Hocus and Lotus 2012 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence Berlitz Kids&Teens Jazykové programy pro děti a mládež Speak with Confidence ZNALOST JAZYKŮ OTEVÍRÁ DVEŘE DO ZCELA NOVÉHO SVĚTA JAZYKOVÉ PROGRAMY JSOU NEJLEPŠÍM ODRAZOVÝM MŮSTKEM Čím dříve, tím lépe. Všeobecně

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace realizovaných vzdělávacích programů: Modul 1, vzdělávací program 1: Akademie trénování pamě : Techniky zvyšování kogni

Více

Metodika pro vnitřní evaluaci Individuálních projektů systémových (IPs) podpořených z Prioritní osy 3

Metodika pro vnitřní evaluaci Individuálních projektů systémových (IPs) podpořených z Prioritní osy 3 Metodika pro vnitřní evaluaci Individuálních projektů systémových (IPs) podpořených z Prioritní osy 3 Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. 1 Operační

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království)

Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království) Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království) Úvod Tento krátký dokument vám pomůže porozumět tomu, jaké zdroje máte k dispozici, jak je můžete využít a jak můžete získat doklad o ověření vašich

Více

The Handbag Fairy Belfast, Severní Irsko www.handbagfairy.com

The Handbag Fairy Belfast, Severní Irsko www.handbagfairy.com Vznik podnikatelského záměru Louise Harvey vystudovala práva na vysoké škole a dva roky pracovala jako praktikantka v jedné advokátní firmě v Belfastu. Práce ji však neuspokojovala. Toužila založit si

Více

Modul 4 Nástroje pro sběr dat

Modul 4 Nástroje pro sběr dat Modul 4 Nástroje pro sběr dat Modul 4 seznamuje účastníky s hlavními postupy nového sledování informační gramotnosti a představuje základní přehled nově navržených nástrojů pro sledování podpory informační

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ Vážení zájemci o pěstounství, rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku zpětné vazby k procesu přípravy, který jste v rámci pilotního projektu Amalthea

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích

KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích Anotace Kurikulum G je navržen jako individuální národní projekt v délce trvání 4 let (2008-2012). Projekt přímo navazuje

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více