VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE

2 Obsah aplanet případová studie... 3 Úvod do projektu aplanet... 3 Pojetí projektu... 3 Cílové skupiny Případové studie... 4 Cíle a otázky případové studie... 4 Metodika výzkumu případové studie... 4 Sběr dat... 5 Analýza dat... 5 Úvod do případových studií... 6 Profily učitelů... 8 Použitá sociální média Použité projektové materiály Vztah k projektu aplanet, metodice a materiálům Výhody vyplývající z členství v komunitě aplanet Ohlasy z případových studií Učitelské Deníky Závěr Použitá literatura a zdroje PŘÍPADOVÁ STUDIE PŘÍPADOVÁ STUDIE PŘÍPADOVÁ STUDIE

3 APLANET PŘÍPADOVÁ STUDIE ÚVOD DO PROJEKTU APLANET POJE TÍ PRO JEKTU Projekt aplanet, jenž je financován Evropskou unií, vznikl za účelem pomoci pedagogickým pracovníkům v oblasti jazykového vzdělávání stát se aktivními uživateli sociálních médií a prostřednictvím Osobní vzdělávací sítě 1 vytvářet podmínky pro svůj profesní rozvoj. Na projektu se podílí sedm partnerů: ISTEK Schools (Turecko), the University of the West of Scotland (Velká Británie), Sofia University (Bulharsko), British Council (Španělsko), EuroEd (Rumunsko), CELT Athens (Řecko) a Jazyková škola PELIKÁN (Česká republika). Projekt poukazuje na výhody vyplývající z použití sociálních médií a za použití názorných a srozumitelných příkladů zdůrazňuje jejich pozitivní vliv na práci pedagogických pracovníků. Dále pomáhá šířit povědomí o sociálních médiích a výhodách, které přímo vyplývají z jejich využití k sebevzdělávání a ve výuce. V neposlední řadě poskytuje praktické rady jak učinit z komunikačních nástrojů nedílnou součást vzdělávacího procesu. V budoucnu hodlají partneři projektu podporovat pedagogické pracovníky v praktickém využití informací obsažených v projektové dokumentaci. K hodnocení úspěšnosti aplikace teoretických výsledků projektu bude sloužit důkladný evaluační systém, který formou dotazníků a případových studií zabezpečí podrobnou zpětnou vazbu. Za účelem získání podrobných informací o zkušenostech pedagogických pracovníků s využíváním sociálních médií byly v mateřských zemích partnerů projektu provedeny případové studie, do kterých byli zapojeni učitelé podílející se na pilotní fázi projektu. 1

4 CÍLOVÉ S K UPI NY PŘÍ PADOVÉ S TUDIE Formulář případové studie je určen všem pedagogickým pracovníkům v oblasti jazykové výuky, školitelům a metodikům, kteří mají zájem využít materiálů projektu ke zkoumání vlastního profesního rozvoje, ale také v praktické výuce. Informace obsažené v metodické příručce a v seznamu sociálních médií umožňují učitelům sledovat svůj pokrok od počátečních úrovní seznamování se sociálními médii, až po konkrétní aplikaci závěrů projektu aplanet v praxi. Analýza závěrů projektu se provádí na základě zkušeností pedagogických pracovníků z různých zemí Evropy sesbíraných prostřednictvím formuláře případové studie. Učitelé v něm popisují proces začlenění sociálních médií do vlastní práce a míru spokojenosti s výsledky projektu. CÍLE A OTÁZKY PŘÍPADO VÉ S TUDIE Účelem případových studií projektu bylo prozkoumat míru využití sociálních médií v praxi. Konkrétně se zjišťovalo: Jak lze sociální média využít jako nástroje profesního rozvoje pedagogických pracovníků? Jaké problémy vyplývají z využití sociálních médií? Jaké jsou vhodné příklady a příklady praktického využití sociálních médií, které by mohli inspirovat další pedagogické pracovníky? METODI K A VÝZ K UM U PŘÍ P ADOVÉ S TUDIE Metodika případové studie je založena na různých zdrojích informací. Tento postup předpokládá důkladné vedení, kontrolu a hodnocení ze strany mentora, ale také pečlivou přípravu, sebereflexi a sebehodnocení ze strany učitele. Případové studie jsou vyhotoveny na základě účasti učitelů na pilotní fázi projektu. Jejich účelem je ověřit využití sociálních médií k profesnímu rozvoji. Tak je to navrženo v projektu aplanet, v reálných podmínkách. Případové studie představují významný zdroj informací týkající se zkušeností pedagogických pracovníků, které povedou k ještě lepšímu využití sociálních médií v praxi.

5 S BĚR D AT Data byla shromážděna prostřednictvím formuláře případové studie. Zúčastnili se ho partneři projektu, přidružení partneři a účastníci projektu. Sběr dat se provádí podle následujícího postupu: učitel poskytne všechny požadované informace ohledně využití sociálních médií ve vlastní práci a budování Osobní vzdělávací sítě k profesnímu rozvoji jednotlivé případové studie odrážejí pokrok učitele v několika krocích: o o o o o o o o osobní profil aktuální úroveň využití informačních a komunikačních technologií cíle profesního rozvoje stupně implementačního procesu kladné a záporné aspekty využití sociálních médií a Osobních vzdělávacích sítí pro profesní rozvoj rizikové faktory zdroje informací a použité materiály na základě vlastních zkušeností vytvořené doporučení pro další potenciální účastníky projektu AN ALÝZ A D AT Všichni partneři projektu shromáždí informace ze svých případových studií a podrobí je důkladné analýze. Formulář pro analýzu případové studie je přiložen pod označením ANNEX 1. Na konci pilotní fáze projektu předloží projektová skupina zprávu obsahující závěry vyplývající z analýzy případových studií a další doporučení.

6 ÚVOD DO PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ Obecně převládá názor, že využití informačních a komunikačních technologií ve výuce přináší, společně s růstem dovedností, lepší studijní výsledky žáků (Prensky 2001a, 2001b). Potenciálním motivem učitele rozvíjet svoji digitální gramotnost by měla být především snaha využívat dostupných nástrojů založených na technologii Web 2.0 ve výuce (Tsvetkova et al: 2009). Cílem projektu aplanet je tedy zvýšit informovanost učitelů o nástrojích dostupných na internetu a pomoci jim vytvořit z nich pevnou součást výuky a také je motivovat k vybudování Osobních vzdělávacích sítí založených na využití sociálních médií (Stanley 2010). Sociálními médii, jejichž použití pro profesní rozvoj projekt aplanet zdůrazňuje, jsou především Ning, Twitter a Facebook. Pomáhá rovněž učitelům lépe se seznámit s velkým množstvím zdrojů založených na platformě Web 2.0 a využít je ve výuce. Využití informací, které projekt nabízí, nevylučuje překročení jeho rámce. V případě, že určitá skupina učitelů a jejich mentor zjistí, že jiné sociální médium, jako například LinkedIn, lépe vyhovuje jejich potřebám a požadavkům, vzniká prostor pro zkoumání a objevování dalších možností, které tato média přináší. Tyto případy jsou zachyceny v několika studiích. Záběr projektu je velmi široký osloveni byli školitelé, učitelé a studenti na všech úrovních vzdělávání od primárního až po terciární, ze sféry vzdělávání dospělých a celoživotního vzdělávání. Tento fakt je patrný i z údajů, které ke zkoumání předložili učitelé na různých stupních vzdělávání a s širokou mírou praxe od téměř žádné (pomocní učitelé viz případ 2 z Turecka) až po více než 20 (viz případ 6 z Turecka). Případy, které má projekt k dispozici, byly shromážděny jeho partnery v průběhu pilotní fáze projektu, aby doplnily obraz implementace metodiky projektu a jeho zdrojů v praxi. Případové studie pomohly objasnit několik aspektů tohoto procesu: - jací učitelé a pedagogičtí pracovníci se projektu zúčastnili (ve smyslu vyučovaného jazyka, typu vzdělávací instituce, délky praxe a cílů jejich profesního rozvoje) - jaká sociální média byla učiteli nejčastěji využívána - které materiály projektu učitelé nejčastěji využívali - jak učitelé nahlížejí na projekt jako takový, metodiku a materiály, se kterými se seznámili - jaké získali výhody z profesního hlediska.

7 Považujeme za důležité poznamenat, že učitelé, kteří vyplnili a poskytli formuláře případových studií, tak učinili dobrovolně. Do projektu se zapojili proto, aby tímto způsobem umožnili lépe pochopit využití sociálních médií a budování Osobních vzdělávacích sítí. K analýze bylo předloženo 21 případových studií, na čemž se jednotlivé partnerské země podíleli následovně: Turecko 6, Bulharsko 6, Rumunsko 3, Česká republika 3, Řecko 3. Rozdíl v počtu předložených případových studií by neměl být vnímán jako obraz aktivity partnerů projektu v průběhu jejich shromaždování samotná podstata mentorského procesu a budování Osobních vzdělávacích sítí pomocí sociálních médií předurčovala partnery k spolupráci s učiteli a pedagogickými pracovníky z různých evropských zemí.

8 PROFILY UČI TEL Ů Z hlediska učitelské praxe je možno učitele, kteří předložili vyplněné formuláře případových studií, rozdělit na učitele s minimální praxí a učitele s 15 a více roky praxe. Velmi pestré je i jejich složení z hlediska úrovní, které reprezentují výuka jazyků (převažuje anglický jazyk) na všech úrovních (od základního po vyšší vzdělávání a školení učitelů) ve státních a soukromých vzdělávacích zařízeních. Rozdělení je následující: primární, sekundární, terciární, školení učitelů. Rozdíly existují i z hlediska zkušenosti s využitím sociálních médií, ale obecně lze tvrdit, že většina učitelů měla v této oblasti žádné, nebo velmi malé zkušenosti, zvláště co se týká jejich využití k profesním účelům (jenom malé množství učitelů potvrdilo, že sociální média tímto způsobem využívalo před tím, než se připojili k aplanet viz případ 6 z Turecka). Vyučované jazyky jsou v testovaném vzorku zastoupeny následovně: anglický jazyk (21 případů), španělský jazyk (2 případy), bulharský jazyk (2 případy), francouzský jazyk (1 případ). Profesní cíle, jež jsou pro učitele společné, je možné rozdělit do následujících skupin a shrnout je jako ty, které souvisejí s potřebou: a) udržet krok se studenty, kteří bez problémů využívají digitální nástroje, b) stát se učitelem 21. století ve smyslu pravidelného využití Web 2.0 a sociálních médií ve výuce a vzdělávání, c) udržet krok s novinkami v oblasti jazykového vzdělávání, d) lehce dostupných prostředků profesního rozvoje.

9 Tyto potřeby jsou učiteli vyjádřeny téměř ve všech případech, což svědčí o vědomí potřeby inovovat výukové metody a techniky na jedné straně, a způsoby profesního rozvoje na straně druhé. Je příznačné, že i pedagogický pracovník s (podle předložené případové studie) největšími zkušenostmi s využitím sociálních médií vyjadřuje názor, že účast na projektu ještě víc rozšířila jeho profesní obzor poté, co si uvědomil jak, je ještě lépe využít ve výuce a vzdělávání. Učitelé celkově hodnotí svoje dovednosti k využití sociálních médií jako nástroje profesního rozvoje jako na: vysoké úrovni (7 případů), střední úrovni (11 případů), nízké úrovni (4 případy). Posledně jmenovaná skupina učitelů zdůrazňuje, že zatímco jejich dovednosti k využití sociálních médií jako nástroje profesního rozvoje jsou pořád na nízké úrovni, využívají je jako nástroje komunikace s přáteli a rodinnými příslušníky. Vyhlídky do budoucna jsou nicméně pozitivní učitelé vyjadřují rostoucí schopnost využívat sociální média jako nástroje profesního rozvoje, zejména díky účasti na seminářích aplanet, Ning-u a samo-vzdělávacího WebQuestu. Tuto skutečnost dokládají následovné citace z jednotlivých případů: Od příštího roku začnu sám sdílet odkazy a materiály teď, když jsem sám zkušeným uživatelem sociálních médií Chci využít práce a nápadů jiných učitelů k vlastnímu profesnímu rozvoji. Z případových studií je možné vyčíst i další zajímavé informace, příkladem nechť je učitel, který zpočátku choval k sociálním médiím velkou nedůvěru a ze kterého se stal vášnivý uživatel Facebooku, který využívá jako nástroje profesního rozvoje (viz případ 1 z Bulharska). Jiná učitelka si nedokázala představit zařazení sociálních médií do výuky, ale po zkušenostech s blogem a Facebookem je přesvědčena, že mají v rámci výuky pevné místo i v podmínkách vysokých akademických standardů (viz případ 4 z Bulharska).

10 PO UŽI TÁ SOCI ÁLNÍ MÉ DI A Sociální média použitá v průběhu pilotní fáze projektu jsou popsaná níže. Počty přesahují číslo 21 počet předložených případových studií protože učitelé neomezovali svoji práci pouze na jedno sociální médium. Facebook (v 9 předložených případech). Ning (výslovně uvedeno v 8 případech, ale předpokládáno je 100% využití, poněvadž se jedná o pilotní platformu). Twitter (v 10 případech v případech z Turecka, Rumunska, České republiky a Řecka). LinkedIn (v 2 případech). Google Plus (s Google Docs)(ve 2 případech). Předmětem zkoumání byla i další sociální média, jako například blogové platformy, ale i další ITC nástroje, prezentovány v metodické příručce aplanet. Jmenovitě jde o OurStory (1) (nástroj pro digitální vyprávění příběhů), Skype (1) nástroj pro komunikaci a video konference) nebo Glogster (1). Je zajímavé, že učitelé vnímají nástroje Web 2.0 (Glogster nebo Skype) jako sociální média, pravděpodobně kvůli účelu jejich využití slouží ke komunikaci a spolupráci. Twitter byl jednoznačně nejméně využívaným sociálním médiem před nástupem projektu ( Myslím si, že jsem zkušený uživatel Facebooku, s Twitterem však nemám zkušenosti vůbec žádné - je z tohoto ohledu příznačné tvrzení viz případ 1 z České republiky), ale učitelé se shodují v názoru, že může být a je velmi užitečným a přínosným nástrojem. Někteří učitelé zdůrazňují svoji zkušenost jako mentee (případové studie předložené španělskými a řeckými partnery), další deklarují použití samo-vzdělávacího WebQuestu o Twitteru (případové studie předložené tureckými partnery) nebo účast na některém ze seminářů pořádaných partnery projektu, předtím než začali využívat sociální média (případové studie předložené českými, bulharskými a rumunskými partnery).

11 PO UŽI TÉ PROJE K TO VÉ MA TE RI ÁLY Předložené případy potvrzují užitečnost použitých materiálů, učitelé uvádějí pouze pozitivní dojmy své práce s nimi. Přehled použitých nástrojů aplanet podle shromážděných případových studií je uveden níže. Metodická příručka (výslovně uvedeno v 15 případech, čímž se jedná o nejčastěji využívaný materiál; je však možné usuzovat, že byl využitý ve všech případech), Příručka mentee (4), Příručka mentora (1), Dotazník přípravné fáze pilotování (3), WebQuest wiki pro učitele v neřízené pilotní fázi projektu (6), Deníkový arch (2), Ning aplanet (6) (je opět zajímavé, že učitelé neredukují význam Ningu aplanet na pouhé sociální médium; často je uváděn jako významný zdroj zajímavých a prakticky využitelných nápadů a tipů, které je možné prostřednictvím tohoto média sdílet). Dalším zajímavým prvkem je, že učební plány, příklady aktivit atd., které učitelé prostřednictvím sociálních médií sdíleli a diskutovali o nich, byly považovány za materiály související s projektem i v případech, kdy nepocházely od autorů projektu. Je to možné považovat za důkaz aktivní angažovanosti učitelů do pilotní fáze projektu a vytváření vlastních Osobních vzdělávacích prostředí a Osobních vzdělávacích sítí. Přirozeně to souvisí i s určitým ztotožněním se s testovanými a sdílenými materiály a s určitým procesem, jehož výsledkem je komunitní učitel. Studium předložených případů nám umožňuje vytvořit následující model tohoto procesu: 1. Seznámení se s myšlenkovým konceptem projektu aplanet prostřednictvím webinářů, seminářů, nebo informací dostupných na Ningu aplanet, nebo stránce aplanet. 2. Studium materiálů aplanet Metodická příručka, příručka mentora a mentee, atd. 3. Přihlášení se do Ningu aplanet a aktivní účast na komunikaci, vyhledávání a sdílení nápadů a tipů do výuky. 4. Převedení myšlenek projektu a tipů z materiálů projektu uvedených v bodu 2, nebo z diskusí v prostředí uvedeného v bodu 3 do praxe, s pomocí kolegů, mentora nebo nezávisle. 5. Sdílení zkušeností a dojmů s lidmi v komunitě a hledání nových zdrojů inspirace. Vystupování v roli mentora pro méně zkušené kolegy.

12 Graficky je možné postup vyjádřit následovně. Getting to know the aplanet project idea Acting as a mentor for less experienced colleagues Getting back to the community to share about the experience The aplanet 'Networked Teacher' Implementing ideas and practical tips in own practice Studying the aplanet materials Becoming part of onlinecomm unities Ne všichni učitelé zapojení do pilotní fáze projektu postupovali podle tohoto scénáře, ale na základě studií lze tvrdit, že o něm existuje povědomí u všech učitelů, a že tudíž bude reflektován v jejich další činnosti v budoucnosti (viz případ 2 z Turecka). Tento fakt nás opravňuje k tvrzení, že se tento cyklus bude opakovat u většiny učitelů, kteří se dostanou do kontaktu s metodikami a myšlenkami projektu aplanet. Je důležité zmínit, že výše popsaný a znázorněný proces začíná seznámením se s konceptem projektu, pokračuje spoluprací a sdílením a končí pomocí ostatním absolvovat stejný cyklus.

13 VZ TAH K PROJ EKTU APLANET, ME TODI CE A MATE RI ÁL Ů M Většina učitelů vyjadřuje pozitivní vztah k procesu pilotování Ningu aplanet. Dle jejich slov, Ning podpořil jejich pozitivní přístup k učení, pomohl jim najít nové přátele a spřízněné kolegy a poskytl jim velké množství neocenitelných rad a tipů. Bylo to právě prostředí Ningu, jenž jim umožnilo cítit se a považovat se za členy vzkvétající komunity. Je to patrné ze všech shromážděných případů. (Tyto poznatky lze podpořit faktem, že počet uživatelů Ningu aplanet pořád stoupá a stejně tak vznikají diskuse k novým tématům). Převládá názor, že učitelé pomocí Ningu úspěšně vybudovali své Osobní vzdělávací sítě a co je ještě důležitější, dokázali z nich vytěžit maximum. Jeden z učitelů však také vyjadřuje nespokojenost s aktuálním stavem využití sociálních médií k vybudování Osobní vzdělávací sítě uvádí, že si není jistý svým pokrokem v této oblasti, přestože měl v průběhu procesu podporu zkušenějších kolegů (viz případ 2 z Bulharska). Někteří další učitelé uvedli, že k plnému osvojení dovedností v rámci používání sociálních médií potřebují více času. Přesto očekávají v budoucnu v tomto ohledu zlepšení. Objevilo se i několik náznaků negativních průvodních jevů vyplývajících z pravidelného využívání sociálních médií k profesnímu rozvoji je možné je v krátkosti shrnout jako činnosti vyžadující příliš mnoho času. Navzdory uvedeným nedostatkům je na základě všech předložených studií možné konstatovat, že učitelé jsou schopni reflektovat změnu, ke které došlo v rámci jejich profesního rozvoje a že lépe ovládají digitální nástroje, které využívají ve výuce. Jsou také schopni plně využít potenciálu sociálních médií jako nástroje komunikace. Nejvíce oceňovaným přínosem Osobních vzdělávacích prostředí je právě možnost sdílet nápady a materiály, dokonce i kompletní učebné plány. Kromě uvedeného faktoru časové náročnosti se nejdůležitější doporučení obsažená v případových studiích týkají potřeby velmi pečlivě plánovat a strukturovat rozvoj učitelů. V případech, kdy nejsou aktivními uživateli žádných sociálních médií, se jeví jako lepší začít budovat jejich Osobní vzdělávací sítě prostřednictvím jednoho sociálního média a až po jeho dokonalém zvládnutí přistoupit k využívání dalšího (viz případ 1 z Bulharska).

14 Učitelé velmi oceňují podporu ve formě WebQuestu, seminářů a podporu samotných mentorů v celém průběhu pilotní fáze projektu. Metodické příručky a příručka menteeho jsou v případových studiích rovněž hodnoceny velmi vysoko. Je nepochybné, že materiály projektu aplanet splnili svůj účel a jsou učiteli náležitě oceňovány. VÝHODY V Y PLÝVAJÍCÍ Z ČLENS TVÍ V KOM UNI TĚ APLANET Z předložených případů je patrné, že učitelé vysoko oceňují možnost komunikace s partnery a mentory z různých evropských zemí. Zdůrazňují zejména fakt, že se stali členy vzdělávací komunity (zdůrazněno například ve všech případech z Turecka a Rumunska). Dokazuje to vzrůstající vědomí důležitosti prvku komunit a zvyšující se počet členů. Je také zřejmé, že příležitost být součástí profesního dialogu, porovnávat myšlenky a nápady, materiály a učebné plány s kolegy, a zároveň mít možnost učit se od nich, je považována za největší přínos zapojení se do projektu. Pedagogičtí pracovníci uvádějí možnost sdílet tipy do výuky, aktivity, učebné plány, plakáty, videoklipy, prezentace atd. jako velmi důležitý pozitivní prvek své zkušenosti s projektem aplanet. Na základě případových studií lze tvrdit, že učitelé vnímají možnost sdílení materiálů a postupů jako výhodu, což samo o sobě dokazuje, že se jim povedlo změnit styl a způsob práce tak, aby lépe vyhovoval nárokům vyplývajícím z využití vzdělávacího prostředí Web 2.0. Podle jejich vlastních slov účastí v diskusních fórech o moderních postupech zdokonalili svoje profesní dovednosti.

15 OHLASY Z PŘÍ PADOVÝ CH S TUDIÍ Shromážděné případové studie potvrzují, že projekt aplanet dosáhl vytyčených cílů hlasy učitelů volající po profesním rozvoji nezávisle, s pomocí kolegů nebo pod vedením konzultanta, přestože cesta k němu může být dlouhá a náročná. Učitelé jsou také přesvědčeni, že svým zapojením do vzdělávací komunity uspíšili vlastní profesní rozvoj, z čeho současně profitovali (a nadále profitují) jejich studenti. Tyto názory se odrážejí v citacích uvedených níže, a které je možné vnímat jako ohlasy z 21 předložených případových studií, ale také obecně z celé komunity Ningu aplanet. Z profesního hlediska budete schopni udržet krok s technologickým pokrokem, jehož nástroje můžete využívat ve výuce (Případ 3 z Turecka). Projekt mi umožnil komunikovat s kolegy a sdílet informace, což považuji za podmínku osobního a profesního rozvoje (Případ 4 z Turecka). V době, kdy jsem začínal používat sociální média a Osobní vzdělávací síť jsem sa často zbytečně obával možných chyb. Nikdo by však neměl mít strach ze sociálních médií. Dovednosti je možné budovat pouze praxí. Trvalo značnou dobu, než jsem lidi v mém okolí přesvědčil, že čas, který věnuji Twitteru není ztracený (Případ 5 z Turecka). Použití sociálních médií a Osobních vzdělávacích sítí je novým a zneklidňujícím prvkem ve výuce jazyků jak pro učitele, tak pro studenty. Je to revoluce ve výuce (Případ 3 z Bulharska). Považuji za nezbytné stanovit si konkrétní cíle už od samého počátku práce se sociálními médii. Je také potřeba k práci s nimi vyhradit určitý čas. Výsledek však stojí za to (Případ 5 z Bulharska). Možnost obrátit se na zkušeného kolegu učitelům značně usnadňuje práci se sociálními médii (Případ 1 z Řecka). Pokud jsme schopni kriticky hodnotit materiály ze sociálních médií z pohledu jejich prospěšnosti, mohou být nápomocné v naplnění našich cílů a urychlit náš rozvoj (Případ 2 z Řecka). Domnívám se, že studenti mají větší motivaci učit se, pokud mají možnost výběru, víc materiálů k dispozici, rozmanitý obsah, ale také více možností k organizaci své práce (Případ 2 z Rumunska). Využití sociálních médií umožňuje jejich uživateli dostat se do kontaktu s velkým množstvím odborníků a využít zkušeností a materiálů, jejž nabízejí, k vyzkoušení a

16 využití. Jejich neocenitelným přínosem je také zpětná vazba, která je pro profesní rozvoj nezbytná (Případ 2 z České republiky). Zkušený kolega může být nápomocný, pokud máte pocit, že se ztrácíte v přemíře dostupných informací a materiálů. Identifikace relevantních informací je důležitým předpokladem budování Osobní vzdělávací sítě k profesnímu rozvoji (Případ 3 z České republiky). UČI TELSKÉ DENÍKY Případové studie objasnily stoupající zájem o ICT nástroje, které lze použít jako prostředky výuky a vzdělávání. Vypovídají také o vzrůstající jistotě, se kterou učitelé tyto nástroje aplikují v praxi. Typickými příklady ICT nástrojů, které se v případových studiích objevují, jsou blogy, e-learningové platformy typické pro určité instituce, nástroje digitálního vyprávění příběhů, nástroje k vytváření prezentací a k jejich sdílení, Skype, Vyew a další. Kromě případových studií bylo shromážděno také 11 učitelských deníků a 1 učební plán aplanet (příloha 2, samostatný soubor). Dokumentují aplikaci konkrétního ICT nástroje v pilotní fázi projektu v praxi. Svědčí také o úrovni digitální gramotnosti učitelů. Někteří učitelé se ve své praxi nedostali mimo rámec Webu 1.0 jejich využití ICT nástrojů bylo spíše statického charakteru. Použili je jako zdroje informací, kdy požádali studenty, aby před výukou navštívili určitou stránku nebo shlédli video na YouTube. Další učitelé prokázali vyšší úroveň dovedností se zacházením s ICT nástroji, zahrnující do výuky prvky Webu 2.0. Bez ohledu k výše zmiňovanému, všechny deníky svědčí o tom, že samotní učitelé začali studovat možnosti, jež nabízí Web 2.0 a jeho aplikace. Deníky totiž byly předmětem diskusí ve skupinách na Facebooku nebo Ningu aplanet. Je tudíž možné předpokládat, že postupem času všichni učitelé s pomocí svých Osobních vzdělávacích sítí, začnou využívat možností Webu 2.0. Osm (8) deníků souvisí s výukou anglického jazyka, jeden (1) souvisí s výukou francouzského jazyka, jeden (1) souvisí s výukou ruského jazyka a dva (2) souvisí s výukou bulharského jazyka. Partner číslo 7, jazyková škola Pelikán předložila učební plán (podle příslušné části Učitelského deníku) hodiny, založené na použití aplikace Glogster. Učitelské deníky dokumentují část pilotní fáze projektu, kdy pod dohledem mentorů učitelé nastavují zrcadlo svým výukovým postupům, aby zjistili jak úspěšně včlenit ICT nástroje do výuky. Byli také

17 instruováni, aby v průběhu pilotní fáze tyto deníky sdíleli prostřednictvím sociálních médií (Facebookem nebo Ningem) a vyjadřovali se k nim. První část deníku, ve které se předkládá učební plán, byla realizována v úzké spolupráci s mentorem a byly v ní provedeny určité úpravy. Nicméně, finální verze je odrazem toho, jak konkrétně učitelé přijali a zpracovali rady a doporučení mentorů. Předložené deníky jsou finálními verzemi, které učitelé připravili poté, co je vyzkoušeli ve výuce. Na druhé straně jsou potvrzením závěru o různých stupních úrovně digitální gramotnosti. Předložené studie případů a učitelské deníky poskytují důkladné pochopení pilotní fáze projektu aplanet. Přestože většina učitelů prokázala 100% pozitivní vztah k této zkušenosti, zaznamenávají některé z nejčastějších potíží a problémů, na které učitelé naráží při svém úsilí o vybudování, nebo rozvoj (v případě existujících) Osobních vzdělávacích sítí ve virtuálním vzdělávacím prostředí. Jednou z nejčastěji zmiňovaných nevýhod je kvalita připojení k internetu na školách tento fakt se může ukázat jako klíčový pro úspěšné zapojení ICT nástrojů do výuky. Na druhé straně se všichni učitelé shodovali v názoru, že to vždy vyvolalo nadšení studentů, kteří pak k výuce přistupovali velmi aktivně.

18 ZÁVĚR Tato aplanet studie zaměřená na implementaci, která je založena na jednotlivých předložených případových studiích, poukazuje na to, jakým způsobem byla komunita učitelů a lektorů seznámena s novým způsobem e-learningu a to pomocí vytváření a sdílení vzdělávacích materiálů a následné diskuze v rámci profesionálních virtuálních komunit na sociálních sítích. Někteří z učitelů se dokonce zmiňují o tom, jak pomohli svým studentům vytvořit jejich vlastní vzdělávací síť. To dokazuje změnu tradiční chalk-and-talk metody směrem ke kombinaci tradičních a moderních vzdělávacích přístupů za pomocí nástrojů jako jsou například Skype, Facebook, Blogy, nástroje digitálního vyprávění, nástroje pro prezentaci a mnoho dalších. Prozkoumané případy ukazují, že učitel často propojuje a kombinuje osobní účty na sociálních sítích pro účely rozvoje profesních dovedností (učitel například používá Facebook, Twitter a LinkedIn jako prostředí, kde buduje svoji profesní vzdělávací síť). Překážky, kterým učitelé čelí při používání sociálních sítí pro účely profesního rozvoje, lze rozdělit do tří kategorií: nedostatek času nebo nutnost strávit příliš mnoho času seznámením se se sociálními sítěmi v iniciačním stádiu, nalezení správného přístupu pro uvedení do problematiky, který nejlépe vyhovuje učiteli, např.: je velmi důležité, jestli učitel pracuje pod dohledem mentora nebo samostatně. Nicméně přístup k výuce nelze zobecnit, ztotožnění se s informacemi ze široké škály zdrojů projektové materiály, sociální sítě a osobní vzdělávací sítě, online zdroje, atd. a následné osvojení. Všechny předložené případové studie popisují příklady z praxe, při kterých byly zapojeny sociální sítě v profesním rozvoji. Nicméně na studie jedna a čtyři z Bulharska, pět z Turecka a studii jedna z České republiky může být nahlíženo jako na ty, u kterých lze získat konkrétní pohled na způsob, jakým učitelé získávali zkušenosti na různých úrovních i přes počáteční obavy. Lze říci, že toto je správná varianta, jakou si osvojit sociální sítě a stát se lepším učitelem, tutorem nebo školitelem.

19 Nesmíme opomíjet různorodost existující mezi jednotlivými uživateli internetu. Někteří stále využívají pouze web úrovně 1.0. Zpracované případové studie odhalují pozitivní tendence směrem k obohacení digitální gramotnosti mezi učiteli a lektory díky výměně nápadů a informací v rámci jejich osobní vzdělávací sítě. Na základě výsledků případových studií se zdá, že se podařilo veškerým počátečním předsudkům týkajícím se sociálních sítí zamezit. Tyto studie hovoří o stabilním a dlouhodobém sebevzdělávání a etablování se do virtuální vzdělávací komunity, jež nabízí inspiraci a podporu pro další profesní rozvoj. Je nezbytné zdůraznit možnost, kterou mají učitelé při zapojení se do projektu mohou být pod dozorem mentora nebo při podpoře kolegů, kteří se rozhodli vybrat si stejnou cestu. Ať už si zvolí jakoukoliv variantu, je jasné, že učitelé se díky procesu stanou více nezávislými. V souvislosti se studiemi můžeme konstatovat, že učitelé oceňují především přístup k aktuálním a moderním materiálům a metodologii, ke kterým se mohou dostat díky sociálním sítím a ICT nástrojům. Na druhou stránku lze komunikaci v rámci sociálních sítí považovat za velmi podnětnou. Učitelé kladně hodnotí fakt, že mohou používat vyučovací jazyk v profesním kontextu a v situacích, kterém vedou k jejich rozvoji, a tak zvyšují jak svoji jazykovou, tak i profesní úroveň v rámci diskuzí a sdílení materiálů (aplanet fóra & Ning).

20 POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE 1. Prensky, M. (2001a). Digital native, Digital Immigrans. On the Hosrizon, NSB University Press, 9 (5), p Prensky, M. (2001b). Digital native, Digital Immigrans. Do They Think Differently? Part II. On the Hosrizon, NSB University Press, 9 (6), December 2001, p Stanley, G. (2010). Before and after Twitter: Personal Learning Environments. 4. Tsvetkova et al.: ARGuing for multilingual motivation in Web 2.0: the teacher training perspective, Proceedings of ECGBL 2009, The 3 rd European Conference on Games Based Learning, October 2009, Graz, Austria, рр Academic Publishing Limited, Reading, UK (2009)

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE. 4. část. Slovník pojmů aplanet

PRŮVODCE PRO UČITELE. 4. část. Slovník pojmů aplanet PRŮVODCE PRO UČITELE 4. část Slovník pojmů aplanet SLOVNÍK POJMŮ APLANET NEORIENTUJETE SE V TERMÍNECH SPOJENÝCH SE ZAKLÁDÁNÍM OSOBNÍCH VZDĚLÁVACÍCH SÍTÍ? VYUŽIJTE TENTO SLOVNÍK A VYZBROJTE SE TOU SPRÁVNOU

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

ETWINNING PROJEKT 2013-2014. etwinautas en las ciudades (in)visibles etwinautas v (ne)viditelných městech

ETWINNING PROJEKT 2013-2014. etwinautas en las ciudades (in)visibles etwinautas v (ne)viditelných městech ETWINNING PROJEKT 2013-2014 etwinautas en las ciudades (in)visibles etwinautas v (ne)viditelných městech 1 ETWINNING PROJEKT 2013-2014 ETWINAUTAS EN LAS CIUDADES (IN)VISIBLES etwinautas en las ciudades

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Dejte vaší škole nový rozměr!

Dejte vaší škole nový rozměr! Dejte vaší škole nový rozměr! Co je to FRONTER? Fronter je otevřená výuková platforma, která si za dvanáct let svého nasazení ve vzdělávacích institucích v celé Evropě získala více než jeden milion aktivních

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ Vážení zájemci o pěstounství, rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku zpětné vazby k procesu přípravy, který jste v rámci pilotního projektu Amalthea

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

ŠKOLNÍ WEB. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.

ŠKOLNÍ WEB. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. ŠKOLNÍ WEB Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. Důležitou vizitkou školy je dnes také její webová stránka, která může být zároveň výhodným komunikačním

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Mentoring. Individuální podpora pro pedagogy. Informace ke klíčové aktivitě KA3

Mentoring. Individuální podpora pro pedagogy. Informace ke klíčové aktivitě KA3 Mentoring Individuální podpora pro pedagogy Informace ke klíčové aktivitě KA3 Motto: Milý učiteli, milá školo, nabízíme Ti zapojení do aktivit mentoringu, které mají sloužit k Tvé individuální a cílené

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

STANDARD KVALITY PROFESE UČITELE V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

STANDARD KVALITY PROFESE UČITELE V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH S STANDARD KVALITY PROFESE UČITELE V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH Vypracovala Pracovní skupina pro tvorbu standardu. MŠMT, 16. 3. 2009 Profesionalita pedagogů profesní růst podpora pravidla podmínky peníze poctivost

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum.

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. 4 2010 Training centrum Kvalitní kurz manažerské přípravy Managing v praxi Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. Editorial Vážení kolegové, v tomto čísle časopisu Manažer

Více

Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014

Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014 Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014 Název projektu: Children like us 2012-2014 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 Projekt Děti jako my začal v roce 2012 formou

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Josef Basl, Ústav pro informace ve vzdělávání Praha Čtenářská gramotnost žáků v České republice byla dosud zjišťována v rámci dvou mezinárodních

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT

Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT Profil Škola 21 integrace ICT do života školy Ondřej Neumajer Co je Profil Škola 21 Zapojení ICT

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 Obsah Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 KAPITOLA 1 Mechanismy fungování sociálních sítí 9 Jak funguje Facebook 11 Jak sociální sítě

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

www.formulamentoring.eu

www.formulamentoring.eu Facilitating Opportunities using Role Models to Underpin Learning for Adults who are socially excluded (Usnadnění příležitosti pomocí modelových rolí na podporu vzdělávání pro dospělé, kteří jsou ze sociálně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

E V R O P S K Á U N I E

E V R O P S K Á U N I E S e m i n á r n í p r á c e E V R O P S K Á U N I E Naše země se stala součástí Evropské unie. Jsme sice občané České republiky, ale náš domov se podstatně rozšířil na všechny světové strany. Je velmi

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb

Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní osti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb JT's test, Ostrava-Poruba, U Sportoviště 1164 VNITŘNÍ OBLASTI PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI

Více

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Rád bych vám nyní představil způsoby a tipy, jak umístit váš web na první pozice ve vyhledavačích.

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Magazín 4. číslo červen 2015

Magazín 4. číslo červen 2015 Projekt Edurom www.eduromproject.eu Magazín 4. číslo červen 2015 Jak probíhají kurzy v České republice? Fotopříběh Jak probíhají kurzy v České republice? 2 Edurom Magazín Fotopříběh Edurom Magazín 3 Fotopříběh

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ Určeno pro E-learningový kurz: Rozvoj andragogických a metodologických znalostí lektorů dalšího vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V JMK CZ.1.07/3.2.04/01.0045

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Aplikační úrovně GRI 2000-2006 GRI. Verze 3.0

Aplikační úrovně GRI 2000-2006 GRI. Verze 3.0 Verze 3.0 Stručný přehled Tvůrci zprávy o udržitelném rozvoji by měli uvést, do jaké míry se při své práci řídili principy Reportingového rámce GRI. Tento údaj je vyjádřen systémem tzv. Aplikačních úrovní.

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Naše vize. Naše poslání

Naše vize. Naše poslání Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ získalo město Třebíč dotaci na projekt s názvem Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Svoji činnost zahájilo Koordinační centrum 1. srpna

Více

CODEWEEK Jednota školských informatiků. říjen 2014 Petr Naske, předseda sdružení

CODEWEEK Jednota školských informatiků. říjen 2014 Petr Naske, předseda sdružení CODEWEEK Jednota školských informatiků říjen 2014 Petr Naske, předseda sdružení Svět algoritmizace a programování na českých školách jde o tradiční oblast, která je vyučována na středních školách (řešení

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více