Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Razítko školy V Bošovicích dne: Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika zabezpečení provozu školy 2. prostředky k dosažení cílů 3. spolupráce základní školy s ostatními organizacemi Přílohy: Mimoškolní činnosti Přehled prázdnin ve školním roce Zpracovala: Mgr. Skácelová Jana 1

2 1. Základním cílem naší školy je : Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Základní škola v Bošovicích i nadále zůstává neúplnou dvojtřídní školou se spojenými ročníky: I. třída 1. ročník 11 žáků 2. ročník 12 žáků II. třída 3. ročník 12 žáků 4. ročník 7 žáků Celkem 42 žáků žáků.1 Počet vyučovacích hodin v ročníku ročník 1. ročník hodin 2. ročník hodin 3. ročník hodin 4. ročník hodin Celkem 92 hodin.2 Výuka začíná každý den v hod., vyučuje se podle Školního vzdělávacího programu Začít spolu, ve všech ročnících základní školy. Ve třetím a čtvrtém ročníku je zabezpečena výuka anglického jazyka..3 Na škole je zřízeno jedno oddělení školní družiny pro počet 25 žáků. Při přijetí budou upřednostňovány věkově mladší žáci, žáci obou zaměstnaných rodičů a žáci, kteří budou přihlášeni na celý školní rok. Složení pedagogického sboru: Mgr.Skácelová Jana (ředitelka, třídní učitelka II. třídy) Mgr. Sekerková Jana ( třídní učitelka I. třídy) P. Simona Borovičková (částečný úvazek v hodinách výchov) P. Simona Borovičková (vychovatelka ŠD) Správní zaměstnanci: 2

3 p. Jana Štipčáková (školník- domovník pro MŠ, topič) p. Lenka Matyášová (kuchařka) Zabezpečení kabinetů: Pomůcky, dokumentace a počítače Mgr. Skácelová Jana dramatický kabinet Štipčáková Jana Kabinet školní družiny, tělesné výchovy p. Simona Borovičková.7 Zájmové kroužky, nepovinné předměty: Keramický p. Štipčáková Jana Dramatický kroužek Mgr. Skácelová Jana Flétna Mgr. Skácelová Jana Aerobik pro děti - p. Simona Borovičková Náboženství P. Pavel Buchta 2. K dosažení cíle využijeme v tomto školním roce těchto prostředků:.1 Vzdělávací program školy Základním prostředkem k dosažení cílů je plnění Školní vzdělávacího programu Začít spolu, rozpracovaný tematickým plánem školy do jednotlivých předmětů Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. 2.2 Využití projektů plánovaných pro žáky zaměřených na složku: Protidrogovou, proti šikaně Péče o životní prostředí Rozvíjení mravních zásad Rozvíjení estetického cítění žáků Rozvíjení tělesných schopností 2.3 Klima školy Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů. To je dáno především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými. Dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí. 2.4 Organizaci školy Vypracovat organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci školy (vnitřní školní řád, pracovní řád...), neustále je inovovat, aby odpovídaly skutečným potřebám školy. 3

4 Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměna názorů apod.) 2.5 Vytváření prostor pro všechny žáky (talentovaní a integrovaní žáci): Umožňovat v případě potřeby slovní hodnocení Ve spolupráci s psychologem pečovat o žáky se specifickými poruchami učení a chování. Počítače pro žáky využívat jako informační centrum. Pro talentované žáky zpracovat školní systém soutěží, na který budou navazovat okresní a krajská kola. Logopedická péče, individuální přístup a individuální plány pro žáky. 2.6 V mimotřídní a zájmové činnosti se zaměříme na: (Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu) Práci školní družiny Další výchovy, jako je protidrogová a dopravní Zřídit přestávkové hrací kouty, využívat prostoru venkovního hřiště a zahrady 2.8 Navážeme na dobrou spolupráci s Mateřskou školou Bošovice: Návštěvy předškolních dětí ve vyučování Vzájemné návštěvy v jednotlivých vyučovacích předmětech Spolupráce při jednotlivých kulturních, společenských a ostatních akcích Najít vhodný způsob pro snadný přechod dětí do 1. ročníku základní školy (diskuze, návštěvy, shodné metodické vedení) Metodická pomoc Spolupráce učitelek základní a mateřské školy 2.9 I v tomto roce propojíme dobrou spolupráci s úplnými základními školami, na které přechází naši žáci 4. ročníku: Návaznost výuky při přechodu žáků na úplnou školu Vzájemné návštěvy žáků těchto škol Spolupráce při plánování a organizaci jednotlivých společných akcí ve všech oblastech Umožnění návštěvy a práce v kroužcích školy Prezentace škol při rozhodování o přechodu žáků 2.10 Budeme i nadále spolupracovat s PPP a SPC: Návaznost na velmi dobrou spolupráci se SPC z hlediska autismu Návaznost na velmi dobrou spolupráci se SPC z hlediska mentálního postižení Navázat spolupráci se SPC pro zrakově postižené Vzájemné návštěvy, metodická pomoc Spolupracovat s PPP ve Vyškově a v Brně s formou poruch dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, ADHD 4

5 2.11 Spolupracovat se sponzory školy a širokou veřejností: Spolupráce na kulturních, společenských a jiných akcích Zpřístupnění prostor školy pro veřejné akce, zaměřené na tělovýchovu, semináře, přednášky a ostatní kulturní akce 2.12 Spolupracovat s rodiči: velmi intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích žáků. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací (rodiče o škole). veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole, nabízet jim vhodné služby informovat o prospěchu a chování žáků na třídních schůzkách, v konzultačních hodinách využít znalostí rodičů, profese, při organizování některých vyučovacích celků společné kulturní, společenské a jiné akce Den otevřených dveří 2.13 Pokračovat v dobré spolupráci s Obcí Bošovice Na odstraňování závad dle plánu ozdravných opatření Zabezpečení úkolů vyplývajících z revizí Spolupracovat při kulturních, společenských a jiných akcích Dosáhnout dobrého finančního zázemí pro zajištění materiálního vybavení školy a existence školy V souvislosti s dobrou spoluprací a se současnými trendy se škola zaměří: 7. Trendy: Pokračovat v projektu Ovoce do škol Pokračovat v projektu Dotované mléko do škol Navázat na spolupráci s ARA farmou papouščí ZOO Pokračovat i nadále v projektu sběru papíru SITA Na výpočetní techniku, aby každý žák, který dokončí docházku v malotřídní škole, ovládal uživatelsky výpočetní techniku a uměl pracovat s internetem; Na cizí jazyky, aby každý žák, který dokončí docházku, ovládal cizí jazyk na dané úrovni vyučovaný na ZŠ (anglický) Protidrogovou Péče o životní prostředí Rozvíjení mravních zásad Rozvíjení estetického cítění žáků Rozvíjení tělesných schopností Zapojení ve spolupráci s I. Německým zemským gymnasiem do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 5

6 Přílohy: Září Říjen Listopad Prosinec Leden Plán mimoškolních aktivit na rok 2013/2014 slavnostní zahájení školního roku Soutěž o nejkrásnější dýni Šest ran do klobouku projekt Dopravní Výchova výsadba stromů a keřů Hodové tradice stavění máje Soutěž Zdravé zuby Čertovský den Mikulášské vítání občánků Vánoční posezení pro starší a osamělé občany - divadelní představení rozsvěcování vánočního stromku divadelní představení, krátké pásmo pod stromem Vánoční Brno Vánoční dílny Vánoční setkání v MŠ Posezení u stromečku v ZŠ Divadelní představení pro okolní MŠ Vánoční Divadelní představení pro okolní ZŠ a veřejnost 6

7 Únor Březen Duben Květen Zápis do 1. ročníku ZŠ Předškoláci v ZŠ Kouzelnické představení Hry na sněhu, bruslení Dětský maškarní ples Planetárium Brno Měsíc knihy měsíční soutěž Čarodějný den Velikonoční posezení s.. Slavíček školní kolo Slavíček Slavkov u Brna Den Země Projekt Dopravní výchova 2. část Vycházka do Borkovanské rokle Prevence šikany Den matek Hodové tradice Oslavy k výročí školy Vybíjená Ždánice 7

8 Červen Vítání občánků oslava MDD školní výlet výlet na kole Divadelní představení pro MŠ a ZŠ slavnostní rozloučení se čtvrťáky slavnostní rozdání vysvědčení Organizace školního roku 2013/2014 Zahájení školního roku v pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý 29. října a středa 30. října 2013 Vánoční prázdniny Zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí ve neděli 5. ledna 2014 Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014 Jednodenní pololetní prázdniny pátek 31. ledna 2014 Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014 Hlavní prázdniny od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna

9 9 školní rok 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2010 / 2011 Učební plán Základní škola č. j. 16847/96-2 se vyučuje v 5. ročníku Školní vzdělávací program, č. j. 111/2007 vyučuje se v 1. - 4. ročníku ** Předmět

Více

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 I. Úvod Tento plán rozvoje školy v Základní škole a Mateřské škole Úterý, okres Plzeň-sever,

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Koncepce školy 2004-2008

Koncepce školy 2004-2008 Koncepce školy 2004-2008 I. Základní cíl: Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší ZŠ TÁBOR-ČEKANICE, PRŮBĚŽNÁ 116 Učební plán-šk.rok 2014/15 1.-5. ročník Předmět Ročník 1.

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

KONCEPCE ROZVOJE MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŢDÁNICE, OKRES HODONÍN

KONCEPCE ROZVOJE MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŢDÁNICE, OKRES HODONÍN KONCEPCE ROZVOJE MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŢDÁNICE, OKRES HODONÍN Zpracoval: Mgr. František Markus, ředitel školy O B S A H : A. Analýza výchozího stavu B. Anotace a východiska C. Základní cíl D. Prostředky

Více

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Plán práce školní rok 2014-2015 Dne: 1. 9. 2014 Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: 70999384 IZO: 600111202 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2013 Schváleno

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 9/ Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Koncepce školy. Pod těmito slovy se skrývá každodenní úsilí a snaha všech pedagogů, kteří se poctivě snaží těmto závazkům dostát.

Koncepce školy. Pod těmito slovy se skrývá každodenní úsilí a snaha všech pedagogů, kteří se poctivě snaží těmto závazkům dostát. Koncepce školy Základní škola Nová Paka, Komenského 555 je vzdělávací institucí, jejímž posláním je poskytovat úroveň vzdělání stanovenou zřizovatelem školy a vymezenou stupněm a zaměřením školy, vycházející

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

Plán práce ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubr.

Plán práce ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubr. Plán práce ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubr. šk.r. 007/008 Zpracoval: ř. Mgr. Jiří Novák Charakteristika školy,pojetí výuky a prioritní cíle: Předmět činnosti školy Učit a vychovávat žáky 6. - 5. leté podle učebních

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013 2018. Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje školy v letech 2013 2018. Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy v letech 2013 2018 Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace V Orlové červenec 2013 Mgr. Halina Sikorová 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Sebranice, okres Blansko, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Koncepce rozvoje školy má formu písemného vhodně strukturovaného dokumentu, jehož obsah vychází

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

P r o v á d ě c í p l á n

P r o v á d ě c í p l á n Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 P r o v á d ě c í p l á n 2015/2016 ZŠ a MŠ Tábor-Měšice, Míkova 64 Míkova 64 391 56 Tábor-Měšice Tel.: 381 253 340, 774 741 187 e-mail: zs.mesice@volny.cz

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, e-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Koncepce rozvoje školy na školní roky 2015-2019 Č.

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 1 analýzy současného

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více