Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

2 OBSAH Základní údaje 2 Materiální vybavení 2 Charakteristika 3 Úvodní slovo ředitele 4 Zaměstnanci školy 6 Pedagogická činnost 7 Maturitní zkoušky 8 Přijímací řízení 9 Přehled soutěží 10 Praktické vyučování 12 Přehled odborné praxe 13 Mezinárodní projekty 14 Zahraniční kontakty 15 Domov mládeže 16 Úsek stravování 18 Centrum ekologické výchovy VIANA 19 Akce školy 24 Doplňková činnost 26 Příloha č.1. Závěrečné práce Příloha č.2. Praktická část maturitní zkoušky 32 Strana 2 (celkem 36)

3 Základní údaje Název: Zřizovatel: Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Schola Humanitas Město Litvínov Datum založení: Zařazení do sítě škol : dle rozhodnutí MŠMT ČR č.j / IZO: Typ: Příspěvková organizace IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB Most, Moskevská 1999 číslo účtu /0300 Telefon: , ředitel Fax: : Adresa: Internet: Ukrajinská 379, LITVÍNOV Materiální vybavení budova ředitelství č.p. 379 budova školy č.p. 320 budova bakalářských studií č.p učeben s rozlohou od 27 m 2 do 48 m 2 učebna výpočetní techniky laboratoř chemie + laboratoř biologie posilovna hřiště na míčové hry slavnostní aula pro 200 osob kuchyně jídelna s kapacitou 80 strávníků internát s kapacitou 88 lůžek a studentským klubem odborná knihovna informační centrum centrum ekologické výchovy Strana 3 (celkem 36)

4 Charakteristika Délka studia: 4 roky, zakončení maturitní zkouškou Zaměření: Všeobecně vzdělávací předměty, odborné předměty, ekologie, biologie Cíl: Vychovat pracovníky oboru ochrana životního prostředí Profil absolventa: Má základní vědomosti a dovednosti z oblasti všeobecného a základního odborného vzdělání, odpovídající odborné vědomosti a dovednosti, používá počítače a výpočetní techniku, ovládá dva světové jazyky a terminologii z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, získá úplnou kvalifikaci středoškolsky vzdělaného ekologického odborníka. Uplatnění: Na odděleních životního prostředí ve státní správě a samosprávě, hygienické a státní dohlížecí službě, ekologii výrobní sféry, státní ochraně přírody, rekultivaci, tvorbě a ochraně krajiny a informační osvětové činnosti. Protidrogová prevence: Do programu protidrogové prevence jsou zapojeni pedagogové: Hana Gabrielová a Jaroslava Zinková. Účastní se akcí pořádaných na dané téma a spolupracují s OHS. Získané poznatky předávají žákům. Od září do prosince 2005 byl na Domově mládeže realizován projekt Aktivitou a poznáním proti drogám. Projektu se zúčastnilo celkem 52 žáků. Péče o žáky se zvláštními potřebami: Žákům ze sociálně slabších rodin je umožněno hradit rodičovský příspěvek v několika měsíčních splátkách. Rodiče se finančně podílejí: rodičovský příspěvek, ubytování, stravné, kurzy, částečně odborná praxe a zahraniční stáže. Strana 4 (celkem 36)

5 Úvodní slovo ředitele Školní rok 2005/2006 byl odstartován úspěšným dokončením Centra environmentálního vzdělávání. Zatímco si žáci užívali prázdnin a učitelé čerpali zaslouženou řádnou dovolenou, někteří provozní zaměstnanci a já jsme museli věnovat 23 pracovních dní realizaci tohoto projektu. Oč se jednalo konkrétně? Především byla zrekonstruována laboratoř chemie. Od nové podlahy počínaje, přes obložení stěn, nové rozvody vody a plynu, instalaci nových pracovních stolů, až po konečné malování. Nakonec byla laboratoř vybavena novými přístroji. Plně tak vyhovuje evropské legislativě a je od září 2005 právem považována za chloubu školy. Souběžně s pracemi v laboratoři běžela v rámci projektu výměna starých oken za nová, plastová. Připomínám, že výměna oken přišla na ,- Kč a laboratoř chemie na ,- Kč. Celková cena projektu činila ,- Kč. Část uhradila Evropská unie ,- Kč, ,- Kč poskytl státní rozpočet a škola se podílela částkou ,- Kč. I když peníze došly na účet až v měsíci srpnu 2006, považuji tento projekt mimochodem se jednalo o největší záměr v historii školy za velice úspěšný a pro školu i město Litvínov prospěšný. Byla totiž nejen zhodnocena budova města, ale v konečném důsledku se začíná naplňovat koncepce šetření energie. Pro úplnost, ve školním roce 2004/2005 byla realizována stavba výměníku ve škole, byl realizován přechod ze sekundárního zdroje vytápění na primární, ve dvou letech byla vyměněna veškerá okna v budově. Ušetřené prostředky byly vloženy na konci školního roku 2005/2006 do celkové rekonstrukce topného systému a nákupu termohlavic, což se jistě projeví v úspoře energie v dalším roce. Během prázdnin probíhala jednání v Praze se zástupci ČZU. Týkala se dvou nových studijních programů a jejich propagace v informačních materiálech Fakulty lesnické a environmentální ještě před začátkem akademického roku. Dále probíhalo jednání s partnerem v Německu, v němž se upřesňoval program a místo pro měsíční stáž našich žáků. O prázdninách pracovali i někteří žáci a to ti, kteří se zapojili do projektu Jezeří či Obnova barokních zahrad v Oseku. Pokud budu dále rekapitulovat školní rok 2005/2006 připomenu stěžejní věci. Personální oblast: Na mateřskou dovolenou odešla Mgr.Půčková s aprobací Nj, Čj a nahradil ji Mgr.Jakeš Nj,Dě. Po mateřské dovolené se vrátila učitelka anglického jazyka Mgr.Dita Rajdlová a školu opustila Mgr.Tzortzopoulusová. Na částečný úvazek nastoupila Mgr.Groulíková s aprobací Che, Bi. Od měsíce června 2006 ukončila pracovní smlouvu Mgr.Ledererová s aprobací Che, Ma. Odešla ze školství do výrobní sféry. Vzdělávání učitelů: Všichni učitelé školy absolvovali v rámci projektu SIPVZ školení na vyšší úroveň obsluhy počítačů, tzv. P0, dále se sedm učitelů zapojilo do dvouletého projektu Brána jazyků a zdokonalovalo se v anglickém jazyce. Dvouleté studium pro vedoucí pracovníky zahájil ředitel školy a jeho zástupce pro teoretické vyučování. Ve vysokoškolském studiu pokračují tři administrativní pracovnice. Vybavení školy: Snahou vedení školy je pomoci kvalitě výuky nákupem progresivních učebních pomůcek, či kompletní rekonstrukcí učeben. Příkladem je laboratoř chemie, vybudování multimediální učebny či nákup nových učebnic v pololetí školního roku, vzhledem k přípravě na nové státní maturity. Lze sem zařadit i záměr přestěhování informačního centra blíže dění školy a usnadnění kopírování a tisku žákům a učitelům školy. Žáci a studium: Snahou školy je poskytnout žákům kvalitní pedagogický proces s celou řadou nadstandardních služeb. Škola má stoprocentně kvalifikovaný pedagogický sbor, který se stále vzdělává a učí s pomocí nejmodernějších učebních pomůcek. Učitelé jsou ochotni pomoci žákům i po pracovní době a celá řada z nich vede kroužky volnočasových aktivit. Filozofií školy je výuka žáků nejen v lavicích, ale i na studijních cestách, podílením se na projektech, psaním závěrečných prací a jejich obhajobou, výchovou k samostatnosti a formováním osobnosti žáků na kulturních a sportovních akcích. Příkladem je studijní cesta do Norska, měsíční stáže v Lipsku a Berlíně, Strana 5 (celkem 36)

6 přednáška ministra životního prostředí v aule školy, sportovní kurzy, pobyt francouzských žáků ve škole, pořádání okresního kola středoškolské odborné činnosti ve škole, reprezentace školy těch nejlepších v krajském a celostátním kole SOČ, na ekologické olympiádě atd. Škola využila možnosti srovnání s ostatními školami v republice v celostátním testování projektu SCIO. Výsledky ukázaly naučenost žáků 2.ročníků lepší než celorepublikový průměr. Navíc proběhlo testování 4.ročníků v projektu Maturita nanečisto. Škola také pro své žáky organizovala taneční přímo v budově školy, finančně se podílela na zajištění výuky autoškoly pro žáky školy a zabezpečila účast žáků na akcích protidrogové prevence či dne první pomoci. Škola a rodiče: Věřím, že vše je v komunikaci, a proto se snažím se všemi zaměstnanci školy o maximální informovanost rodičů. Mimo tradiční způsoby, jakými jsou informační odpoledne, nabízí škola komunikaci v ové podobě s jednotlivými zaměstnanci. Pokud je potřeba uskutečnit mimořádné osobní setkání, pak se uskuteční, jako v tomto školním roce. Setkání určené pro rodiče žáků prvního a druhého ročníku mělo téměř stoprocentní účast. Snažili jsme se společně vysvětlit principy nové státní maturity a kroky, které škola podnikla v této otázce. S rozmachem informačních technologií připravila od dubna 2006 pro rodiče ve zkušebním provozu informace přes internet. Rodiče si tak mohli vyzkoušet kontrolu svého syna, dcery v klasifikaci, docházce, nebo si přečíst aktuální informace ze školy. Bakalářské studium: Škola se snaží i pro své žáky připravit navazující studia v Litvínově. V roce 2005/2006 studovalo v objektu Scholy Humanitas 150 studentů bakalářského studia v prezenční i kombinované formě studia dvou fakult dvou univerzit. Studijními obory byla Územní technická a správní služba Fakulty lesnické a environmentální ČZU a studijní obor Vodní hospodářství Fakulty životního prostředí UJEP. Projekty: Škola v tomto roce podala 10 projektů, z nichž byly 2 projekty schváleny. V případě projektu podaného v rámci programu Interreg III A se jedná o částku ,- Kč. V druhém z projektu z programu Youth se jedná o částku EUR. Škola se snaží v rámci projektů zajistit peníze na vzdělávací a studijní cesty žáků, ale také na rozvoj své činnosti. Zapojení školy: Škola spolupracuje s okresní agrární komorou, okresní hospodářskou komorou (letos se stala zakládajícím členem Sekce podnikatelů Litvínova), s klubem ekologické výchovy, národním ústavem odborného vzdělávání, ministerstvem zemědělství. Letos založila o.p.s. Šumná a vstoupila do o.p.s. FOR AGRIA, která je zaměřená na vzdělávání v lesnictví a zemědělství. Akce pořádané školou: Proběhlo jich opět celá řada a jsou vyjmenovány v dalších kapitolách výroční zprávy. Cílem školy je udržet si kredit kulturního a vzdělávacího centra v Litvínově. Závěrem se chci podělit o radost, kterou mi způsobilo ocenění Fakultní škola Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze propůjčené na pět let. Dále ocenění školy přizváním k tvorbě rámcových vzdělávacích plánů pro školy se zaměřením na životní prostředí a vyřešením situace nakládání s nebezpečnými látkami. Touto problematikou jsme se zabývali celý školní rok a vyřešili jsme ji i díky spolupráci s firmou, kde ve vedoucí funkci pracuje absolvent naší školy. To bylo opravdu velmi potěšující zjištění. PS: Školu tvoří lidé a já svým zaměstnancům děkuji za odvedenou práci. Mgr.Ladislav Turbák, ředitel školy Strana 6 (celkem 36)

7 Zaměstnanci školy Složení vedení školy Turbák Ladislav Mgr. Chrenka Pavel Mgr. Pacina Vladimír Mgr. Pazourková Lucie Císařovský Jaroslav Zinková Jaroslava Sedláková Dáša ředitel zástupce ředitele pro teoretickou výuku zástupce ředitele pro praktické vyučování ekonom školy správce budov vedoucí vychovatelka domova mládeže vedoucí školní jídelny Složení pedagogického sboru Adamec Petr Mgr. Babicová Danica Mgr. Brabec Petr Ing. Brožík Jaromír Mgr. Gabrielová Hana Mgr. Gallová Jana Ing. Groulíková Hana Kardová Helena Mgr. Jakeš Petr Mgr. Kripnerová Helena Mgr. Kadlec Pavel Ledererová Monika Mgr. Matoušková Kateřina Mgr. Rajdlová Dita Mgr. Paulovičová Ivana Mgr. Samcová Eva Mgr. učitel odborných předmětů učitelka Mat, Tv, Fy externí učitel ekonomie učitel odborných předmětů učitelka Čj, Dě, On, výchovný poradce učitelka Che, Ma, Monitoring externí učitelka Bio externí učitelka monitoring učitel Nj, Dě učitelka Nj, Čj externí učitel Tv učitelka Mat, Che učitelka Nj, Dě učitelka Aj učitelka Aj, Čj učitelka Bio, Tv Strana 7 (celkem 36)

8 Pedagogická činnost počet tříd: 8 počet žáků: 164 (stav k ) Přehled o prospěchu 1. pololetí školního roku 2005/2006 Třída Počet žáků Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli Nehodnoceno Chování 2.stupeň Chování 3.stupeň 1.A B A B A B A B Součet % Třída Počet žáků 2. pololetí školního roku 2005/2006 Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli Nehodnoceno Chování 2.stupeň Chování 3.stupeň 1.A B A B A B A B Součet % Strana 8 (celkem 36)

9 Maturitní zkoušky Statistika 4.A 4.B Celkem Počet žáků oprávněných konat zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Povolena opravná zkouška z jednoho předmětu Povoleno opakování celé maturitní zkoušky Prospěli s vyznamenáním : 4.A : Kotouč Ondřej, Prášek Jiří, Rulfová Alena 4.B : Haslbergerová Tereza, Kelbichová Vendula, Novák Kamil Neprospěli : 4.A : Jirků Klára Ekologie opravná zk. v září 2006 Nohava Ondřej Ekologie opravná zk. v září 2006 Kindermann Vít Ekologie opravná zk. v září 2006 Navrátilová Sabina Ekologie opravná zk. v září 2006 Masojídková Soňa Ekol, Bio, Nj opravná zk. v červnu B : Ohnoutková Šárka Chemie opravná zk. v září 2006 Přehled známek po opravných zkouškách souhrn 4.A, 4.B Počet známek Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Biologie Chemie Matematika Ekologie Praktická část Průměr 2,82 2,17 2,78 3,16 2,55 3,00 2,95 2,52 Strana 9 (celkem 36)

10 Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2005/2006 Složení komise Mgr. Ladislav Turbák Mgr. Pavel Chrenka Mgr. Vladimír Pacina Mgr. Hana Gabrielová Mgr. Milan Šťovíček PhDr. Helena Zemánková ředitel školy zástupce ředitele pro teoretické vyučování zástupce ředitele pro praktické vyučování výchovný poradce zástupce zřizovatele Persona Grata Statistika 1.kolo kolo Celkem Počet uchazečů Počet přijatých Počet přijatých na odvolání Počet nepřijatých Přijato celkem Do 1.ročníku nastoupilo celkem 42 žáků. Strana 10 (celkem 36)

11 Přehled soutěží ve školním roce 2005/2006 SOČ Středoškolská odborná činnost Přehled přihlášených studentů do středoškolské odborné činnosti : Jméno Název práce Vedoucí práce Tošner Jaroslav Návrh naučné stezky Louny-Liblín Mgr. Jaromír Brožík Najbrtová Gabriela Vyhodnocení návštěvnosti NP České Švýcarsko Mgr. Petr Adamec Tomášková Aneta Monitorování řeky Labe před a po soutoku s Vltavou Ing. Jana Gallová Schneider Martin Nakládání s odpady z chovu prasat Mgr. Petr Adamec Haslbergerová Tereza Tesárek Petr Kelbichová Vendula Stanovení oxidů síry v ovzduší Monitorování řeky Ohře a ovzduší v okolí elektrárny Počerady Automobilová doprava a oxidy dusíku ve vybraných severočeských městech Mgr. Monika Ledererová Ing. Jana Gallová Mgr. Monika Ledererová Výsledky v okresním kole Schola Humanitas Litvínov sekce 08 - ochrana a tvorba životního prostředí 1. Kelbichová Vendula (Schola Humanitas Litvínov) Automobilová doprava a oxidy dusíku ve vybraných severočeských městech 2. Tesárek Petr (Schola Humanitas Litvínov) Monitorování řeky Ohře a ovzduší v okolí elektrárny Počerady 3. Tošner Jaroslav (Schola Humanitas Litvínov) Návrh naučné stezky Louny Zeměchy 4. Haselbergerová Tereza (Schola Humanitas Litvínov) Stanovení oxidů síry v ovzduší sekce 07 - zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 1. Schneider Martin (Schola Humanitas Litvínov) Projekt nakládání s kejdou z chovu prasat sekce 14 - Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 1. Najbrtová Gabriela (Schola Humanitas Litvínov) Zhodnocení návštěvnosti NP České Švýcarsko sekce 03 chemie 1. Tomášková Aneta (Schola Humanitas Litvínov) Monitorování řeky Labe před soutokem a po soutoku s Vltavou Strana 11 (celkem 36)

12 Výsledky v krajském kole Ústí nad Labem sekce 14 - Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 1. Najbrtová Gabriela (Schola Humanitas Litvínov) Zhodnocení návštěvnosti NP České Švýcarsko sekce 08 - ochrana a tvorba životního prostředí 1. Tošner Jaroslav (Schola Humanitas Litvínov) Návrh naučné stezky Louny Zeměchy Výsledky v celostátním kole - Opava Karlovy Vary sekce 14 - Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 12. Najbrtová Gabriela (Schola Humanitas Litvínov) Zhodnocení návštěvnosti NP České Švýcarsko sekce 08 - ochrana a tvorba životního prostředí 13. Tošner Jaroslav (Schola Humanitas Litvínov) Návrh naučné stezky Louny Zeměchy Ekologická olympiáda Výsledky v krajském kole Teplice 3. místo : Tošner Jaroslav, Prášek Jiří, Kotouč Ondřej 5. místo : Najbrtová Gabriela Horňáková Petra, Kelbich Petr 26. místo : Hreňuková Adéla, Slabý Ondřej, Doležal Petr Regionálního kola se zúčastnilo celkem 31 družstev. Konverzační soutěž v anglickém jazyce Výsledky v okresním kole Most, DDM 3. místo : Raušová Veronika Okresního kola se zúčastnilo celkem 9 soutěžících. Konverzační soutěž v německém jazyce Výsledky v okresním kole Most, DDM 5. místo : Šlechtová Tereza Okresního kola se zúčastnilo celkem 10 soutěžících. Olympiáda v českém jazyce Výsledky v okresním kole Most, DDM 4. místo : Křížová Kateřina 10. místo : Nachtmann Michal Okresního kola se zúčastnilo celkem 21 soutěžících. Strana 12 (celkem 36)

13 Organizační zajištění PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ Cíl: seznámit žáky s praktickými činnostmi v organizacích, které se zabývají ochranou životního prostředí Termíny praxí: 1 x měsíčně jednodenní praxe nebo vícedenní praxe dle plánu, časová dotace je stanovena učebním plánem Hodnocení: předmět odborná praxe je hodnocen v každém klasifikačním období Kritéria hodnocení: hodnotí se výsledky dosažené v praktických činnostech a při zpracování protokolů z každé praktické činnosti Lektoři: odborní učitelé Scholy Humanitas, pracovníci chráněných krajinných oblastí, odborů životního prostředí, státní správy a samosprávy, odborníci v navštívených podnicích Pedagogický doprovod: učitelé a vychovatelé Scholy Humanitas Zpětná vazba: žáci zpracovávají klasifikované protokoly, z nichž čerpají informace ve 4. ročníku při praktické části maturitní zkoušky, protokoly se archivují. Finanční zajištění: částečně žáci, částečně z rozpočtu školy, kurzy a zahraniční studijní cesty jsou samofinancované. Rozdělení praktické činnosti Jednodenní exkurze Týdenní stáže a kurzy Sportovně biologické kurzy Zahraniční studijní cesty Odborné přednášky Závěrečné práce Praktická maturitní zkouška Strana 13 (celkem 36)

14 Přehled odborné praxe 2005/ ročník Naučná stezka Tesařova cesta Školní naučná stezka Bořeň Naučná stezka Přírodou a dějinami Oseka Přehlídka vodohospodářského filmu a ekofilmu Chomutov Lyžařský výcvik, Jizerské hory Bedřichov (1 týden) Úpravna vody a malá vodní elektrárna Meziboří Národní muzeum Praha Louka u zahrádkářské kolonie - botanika Národní park České Švýcarsko (1 týden) Přesun obojživelníků z oblastí zasažených těžbou 2. ročník Studijní cesta, Norsko Kongsberg (1 týden) Louka u zahrádkářské kolonie, zoologie, ekosystém rybník Výzkumný ústav rostlinné výroby Chomutov využití biomasy Podkrušnohorský zoopark Chomutov- význam zoologických zahrad Oblastní muzeum Most přírodovědné a geologické sbírky Elektrárny Prunéřov Česká rafinérská, a.s. Chmelová brigáda Cyklistický kurz České středohoří (1 týden) Souvislá praxe ve státní správě a samosprávě (1 týden) Přesun obojživelníků z oblastí zasažených těžbou 3. ročník Severočeské doly Bílina rekultivované plochy SD Bílina CELIO skládka komunálního a nebezpečného odpadu CHEMOPETROL, a.s. odbor životního prostředí, čistička vody DEKONTA, a.s. likvidace odpadů Humeco recyklace pryže, úpravna důlních vod, čistírna odpadních vod Hněvín terasy, rekultivace a geologický vývoj regionu Sběrný dvůr Litvínov Kurz práce s motorovou řetězovou pilou (chlapci, 1 týden) Biosférická rezervace Křivoklátsko (děvčata, 1 týden) Chmelová brigáda Vodácký kurz Ohře (1 týden) JETE - přednáška DIAMO Stráž pod Ralskem (3 dny) Přesun obojživelníků z oblastí zasažených těžbou 4. ročník Kurz vysokohorské turistiky Vysoké Tatry (1 týden) Čtrnáctidenní souvislá praxe v zařízeních zaměřených na problematiku životního prostředí dle výběru žáků Závěrečná odborná práce (1 rok na zpracování) Obhajoba závěrečné práce Praktická část maturitní zkoušky Strana 14 (celkem 36)

15 Závěrečné práce V závěru studia žáci zpracovávají závěrečnou práci po dobu jednoho roku dle zvoleného tématu. Závěrečnou práci hodnotí vedoucí práce a nezávislý oponent. Výsledná známka je stanovena při obhajobě závěrečné práce před odbornou komisí. Přehled závěrečných prací ve formě tabulky tvoří přílohu č. 1. výroční zprávy školy. Praktická část maturitní zkoušky Ukončení studia na škole je podmíněno absolvováním praktické části maturitní zkoušky. Zde jsou zúročeny všechny dovednosti žáků získané při praktických činnostech v průběhu studia. Žáci losují jeden ze dvou tématických okruhů: Laboratoř monitoring, nebo terénní stanoviště. Známka z praktické části maturitní zkoušky je součástí maturitního vysvědčení (viz příloha č. 2. výroční zprávy školy) Program Socrates-Comenius Mezinárodní projekty Jedná se o projekt s názvem Garden of Eden Rajská zahrada, zaměřený na monitoring malých vodních toků v okolí škol jednotlivých účastnických zemí. Projekt je tříletý a probíhá za účasti škol z Belgie, Francie, Itálie, Lotyšska, Polska, Norska a České republiky. Tento projekt spadá pod národní agenturu Sokrates a je financován z fondů EU. Program Leonardo da Vinci Česko-německý projekt je připravován s výhledem do r Cílem projektu je čtyřtýdenní účast skupin žáků Scholy Humanitas v německých podnicích zabývajících se problematikou životního prostředí Lipsko, Berlín Projekt je členěn do tří částí: jazyková příprava pobyt v německých podnicích závěr projektu spojený s předáním EUROPASSU na konkrétní vykonávanou činnost Projekt je připravován s německými partnery v Lipsku a Berlíně. Program Youth Mládež V rámci tohoto programu byl vypracován projekt Ekologie v Evropě voda nezná hranic. V rámci tohoto projektu dochází k výměnám mládeže mezi litvínovskou Scholou Humanitas a žáky z berlínských škol. Program setkání je zaměřen na problematiku životního prostředí a monitoring malého vodního toku v místě konání setkání. Fond malých projektů v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A Pro rok je připraven projekt Přeshraniční praktikum v oblasti životního prostředí. Cílem projektu je seznámit odborníky a studenty z Euroregionu Krušnohoří Erzgebirge se zásadními problémy životního prostředí a důležitými přírodními památkami na obou stranách hranic. Projektu se účastní Schola Humanitas a Stanice ochrany přírody v Annabergu. Program INTERREG III A V rámci programu INTERREG III A je škola zapojena do projektu Povědomí o životním prostředí a jeho trvalý rozvoj. Cílem projektu je zlepšit vědomí lidí o ekologii, ekonomice a sociálních Strana 15 (celkem 36)

16 souvislostech trvalým působením v daném regionu a zvýšit atraktivitu a kvalitu života a existenčního zajištění. Do projektu je zapojena Schola Humanitas a Územní vzdělávací středisko dospělých ve Svobodné zemi Sasko Drážďany. Projekt Generace přes hranice pro Natura 2000 Cílem projektu je přispět k ochraně přírodních hodnot ve vytypovaných oblastech Natura Kooperačními partnery v projektu jsou: Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Umělecká škola Jirkov Kulturní centrum Chomutov Bildungswerkstadtt Chemnitz GmbH Berufsschulzentrum für Technik, Ernärung, Wirtschaft Annaberg Schola Humanitas Litvínov Skaut Chomutov Obecní úřady Boží Dar, Horní Halže, Loučná Spolek pro péči o krajinu Mittleres Erzgebirge Zemský svaz Sachsischer Himatschutz Norsko Kongsberg Zahraniční kontakty Pravidelné týdenní výměny žáků Scholy Humanitas a Kongsber Videregaende Skole zaměřené na problematiku ŽP navštívených zemí. Studijní pobyty korespondují s učebními plány obou škol. USA The Community School, New Hampshire V průběhu několikaleté spolupráce obou škol dochází k výměně žáků i učitelů. Výměny probíhají nepravidelně dle vzájemné dohody obou škol. Francie Le Puy, Institut Catholigue des Sciences de la Vie et de la Tere Reciproční výměna žáků obou škol studijní cesty jsou zaměřeny na problematiku životního prostředí regionů a poznávání navštívené oblasti a na praktické uplatnění jazykových znalostí žáků. Snahou obou škol je vytvořit systém pravidelných recipročních výměn. Strana 16 (celkem 36)

17 DOMOV MLÁDEŽE Personální obsazení: Hlavní vychovatel: Vychovatelé: Zinková Jaroslava Černá Hana Hauerová Žofie Štukavcová Veronika Přehled o počtu ubytovaných žáků: Datum Počet žáků Počet odhlášených Počet přihlášených k k stáž SRN 6 k dojíždění 1 k ukončení studia 2 1 dojíždění k k stáž SRN k vyloučení 7 k dojíždění 1 ukončení studia k dojíždění 18maturita Činnost ubytovaných žáků: Pravidelná činnost: odpolední služby ve vstupní hale / hod./ generální úklid pokojů / 1x týdně/ správcovství posilovny, hřiště a počítačové učebny úklid okolí školy návštěvy plaveckého bazénu návštěva posilovny práce v počítačové učebně, v infocentru pomoc při vernisážích zájmové kroužky: teraristický, biologický, volejbalový, florbalový, výtvarný, keramický, aerobik, doučování z Nj a z Aj, judo, karate, práce v GLOBE Září 2005: školení bezpečnosti, seznámení s vnitřním řádem domova mládeže charitativní sbírka Srdíčkový den soutěž Milionář charitativní akce Česko proti chudobě turnaj v kuželkách kvíz všeobecných znalostí Strana 17 (celkem 36)

18 Říjen 2005: beseda o drogách s pracovníky K centra beseda s cestovatelem Š. Šulcem - Nepál testy první pomoci beseda s pracovnicí městské policie Drogy a kriminalita doplňovačky a číselná abeceda Listopad 2005: beseda s cestovatelem Š. Šulcem Říše Inků Choroš nanečisto výroba vánočních ozdob návštěva věznice v Bělušicích soutěž v běhu do schodů výzdoba auly k setkání absolventů Scholy Humanitas soutěž Milionář vernisáž obrazů a fotografií žáků SH Naše první výstava Prosinec 2005: návštěva divadelního představení Svatba, námluvy a jiné katastrofy výstava Vánoce na půdě Radniční sklípek vánoční výzdoba internátu, klubu, dvorany a jídelny vánoční diskotéka návštěva koncertu Česko proti chudobě klub Terasa Leden 2006: soutěž v běhu do schodů 2. kolo hra Nejistá ruka sálová kopaná tělocvična 1.ZŠ turnaj ve fotbálku Únor 2006: kvíz - vlajky EU návštěva aquadromu - Most kvíz Plemena psů soutěž ve vrhcábách Březen 2006: charitativní sbírka Srdíčkový den výroba velikonočních ozdob Vlaštovkiáda nanečisto výstava obrazů v Radničním sklípku velikonoční výzdoba internátu zapojení do výtvarné soutěže Voda nad zlato Duben 2006: divadelní muzikál Jeptišky pomoc na stanovištích při Vlaštovkiádě diskotéka s francouzskými žáky beseda s pracovníky Eurotelu soutěž Skrývačky soutěžní výstava výrobků keramického kroužku jarní brigáda v okolí školy Květen 2006: sbírka Květinový den středoškolská florbalová liga pomoc při Závodu míru vyhodnocení soutěže keramických výrobků Červen 2006: předávání pokojů Strana 18 (celkem 36)

19 Úsek stravování Personální obsazení: vedoucí stravování: vrchní kuchařka: kuchařky vyučené: pomocný personál: Dáša Sedláková Ladislava Schichová Libuše Stoklasová Jan Bouzek Renáta Horáková Alena Vaculovičová Ve školním roce 2005/2006 bylo celkem připraveno: snídaní a svačin obědů večeří a svačin Veškerá podávaná strava je ve dvou variantách: tradiční masová vegetariánská Dle požadavků stravujících se připravují obědy i pro bezlepkovou a jaterní dietu. Dále stravujeme: zahraniční návštěvy připravujeme rauty dle objednávek pro organizace i jednotlivce, např. svatby, jubilea atd. Na tyto akce je sestavováno individuální menu včetně slavnostní tabule. STRÁVNÍCI % ubytovaní žáci 12,0 dojíždějící žáci 9,2 cizí strávníci + prodej přes ulici 25,8 zaměstnanci školy 9,1 žáci Gymnázia T.G.M. Litvínov 40,4 Studenti UJEP 3,5 Strana 19 (celkem 36)

20 CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY VIANA Centrum ekologické výchovy při Schole Humanitas v Litvínově započalo svoji činnost v září roku Bylo založeno a podporováno z prostředků grantu vlády provincie Jižní Holandsko. V současné době je součástí Scholy Humanitas a jeho činnost je podporovaná Městským úřadem v Litvínově. CEV Viana vede od června roku 2003 Michal Tarant. Cílem centra je koordinovat akce ekologické výchovy ve školských zařízeních bývalého okresu Most (především v mateřských a základních školách), další vzdělávání pedagogů zmíněných zařízeních v oblasti ekologické výchovy a zapojení široké veřejnosti do těchto aktivit, dále podporovat a rozvíjet činnosti vyplývající z krajského plánu EVVO. Přehled aktivit CEV Viana ve školním roce 2005/2006 VII. ročník fotografické soutěže, letos na téma Voda živá, Ve spolupráci s firmami Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Severočeská vodárenská společnost, a.s. a Povodí Ohře, státní podnik a pod záštitou fotografického časopisu Foto-video byl při příležitosti Světového dne vody (22.3.) vyhlášen další, v pořadí sedmý, ročník fotografické soutěže. Tentokrát na téma "Voda živá". Do soutěže bylo zasláno 187 fotografií od šedesátky autorů z celé republiky. Odborná porota ve složení Miloš Žihla, Ibra Ibrahimovič, Ing. Martin Votava profesionální fotografové, místostarosta Litvínova Mgr. Milan Šťovíček a zástupce pořadatele Mgr. Hana Gabrielová - neměla jednoduchou práci při rozhodování o vítězných fotografiích. Většina fotografií byla spíše abstraktního rázu, s tendencí k co nejjednodušší kompozici. Fotografie byly obsahově velmi podobné a převládala digitální fotografie. V těchto případech dala porota při výběru přednost technicky kvalitnějším pracím. V soutěži byly uděleny tři hlaví ceny ve dvou kategoriích 1. žákovská kategorie, 2. veřejnost. Další čtyři fotografie získaly zvláštní ocenění. Výsledky fotografické soutěže Žákovská kategorie: 1.místo Jiří Jirásek, soubor tří fotografií, bez názvu 2.místo Jiří Baxa, fotografie s názvem Žbluňk 2.místo Petr Veselý, bez názvu 3.místo Lucie Gurová, dvě fotografie, bez názvu Kategorie veřejnost: 1.místo Pavlína Lerchová Kapky v mechu 2.místo M. Džupin, bez názvu 2.místo Ivan Indráček Vesmír 3.místo Eva Stanovská Krajina mého okna 3.místo Miloš Klemsa, bez názvu Libochovice Fotokroužek DDM Most Teplice fotokroužek DDM Most Litvínov Třinec Desná Chrudim Bystřany Strana 20 (celkem 36)

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 OBSAH Základní údaje 3 Materiální vybavení 3 Charakteristika 4 Úvodní slovo ředitele 5 Zaměstnanci školy 8 Pedagogická činnost 10 Maturitní zkoušky 11 Přijímací řízení ke studiu 12 Přehled soutěží 13 Praktické

Více

Základní údaje... 2 - Školská rada - složení Školské rady. Materiální vybavení... 3

Základní údaje... 2 - Školská rada - složení Školské rady. Materiální vybavení... 3 O B S A H Základní údaje..... 2 - Školská rada - složení Školské rady Materiální vybavení... 3 Charakteristika školy... 4 - přehled oborů vzdělávání - údaje o prevenci sociálně patologických jevů - péče

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/14

Výroční zpráva za školní rok 2013/14 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Výroční zpráva za školní rok 2013/14 6. 10. 2014 Ukrajinská 379, Litvínov O B S A H Základní údaje...

Více

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (a hospodaření školy za hospodářský rok 2012) dle

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Obsah 1 Gymnázium Kadaň v roce 2012/2013... 3 Gymnázium Kadaň v číslech...

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Lesnická 55, 397 01 Písek - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/12 Úvod : Vyšší odborná škola lesnická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 (a hospodaření školy za hospodářský rok 2009) dle 10 e) odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel ( v textu jen zákon ) a 7 odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

OBSAH. I. Základní charakteristika

OBSAH. I. Základní charakteristika OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie Obchodní akademie Ekonomické lyceum Agropodnikání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111 1 Charakteristika školy 4 Obory vzdělávání 5 Pracovníci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/2009 Hradec Králové říjen 2009 1.

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více