Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

2 OBSAH Základní údaje 2 Materiální vybavení 2 Charakteristika 3 Úvodní slovo ředitele 4 Zaměstnanci školy 6 Pedagogická činnost 7 Maturitní zkoušky 8 Přijímací řízení 9 Přehled soutěží 10 Praktické vyučování 12 Přehled odborné praxe 13 Mezinárodní projekty 14 Zahraniční kontakty 15 Domov mládeže 16 Úsek stravování 18 Centrum ekologické výchovy VIANA 19 Akce školy 24 Doplňková činnost 26 Příloha č.1. Závěrečné práce Příloha č.2. Praktická část maturitní zkoušky 32 Strana 2 (celkem 36)

3 Základní údaje Název: Zřizovatel: Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Schola Humanitas Město Litvínov Datum založení: Zařazení do sítě škol : dle rozhodnutí MŠMT ČR č.j / IZO: Typ: Příspěvková organizace IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB Most, Moskevská 1999 číslo účtu /0300 Telefon: , ředitel Fax: : Adresa: Internet: Ukrajinská 379, LITVÍNOV Materiální vybavení budova ředitelství č.p. 379 budova školy č.p. 320 budova bakalářských studií č.p učeben s rozlohou od 27 m 2 do 48 m 2 učebna výpočetní techniky laboratoř chemie + laboratoř biologie posilovna hřiště na míčové hry slavnostní aula pro 200 osob kuchyně jídelna s kapacitou 80 strávníků internát s kapacitou 88 lůžek a studentským klubem odborná knihovna informační centrum centrum ekologické výchovy Strana 3 (celkem 36)

4 Charakteristika Délka studia: 4 roky, zakončení maturitní zkouškou Zaměření: Všeobecně vzdělávací předměty, odborné předměty, ekologie, biologie Cíl: Vychovat pracovníky oboru ochrana životního prostředí Profil absolventa: Má základní vědomosti a dovednosti z oblasti všeobecného a základního odborného vzdělání, odpovídající odborné vědomosti a dovednosti, používá počítače a výpočetní techniku, ovládá dva světové jazyky a terminologii z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, získá úplnou kvalifikaci středoškolsky vzdělaného ekologického odborníka. Uplatnění: Na odděleních životního prostředí ve státní správě a samosprávě, hygienické a státní dohlížecí službě, ekologii výrobní sféry, státní ochraně přírody, rekultivaci, tvorbě a ochraně krajiny a informační osvětové činnosti. Protidrogová prevence: Do programu protidrogové prevence jsou zapojeni pedagogové: Hana Gabrielová a Jaroslava Zinková. Účastní se akcí pořádaných na dané téma a spolupracují s OHS. Získané poznatky předávají žákům. Od září do prosince 2005 byl na Domově mládeže realizován projekt Aktivitou a poznáním proti drogám. Projektu se zúčastnilo celkem 52 žáků. Péče o žáky se zvláštními potřebami: Žákům ze sociálně slabších rodin je umožněno hradit rodičovský příspěvek v několika měsíčních splátkách. Rodiče se finančně podílejí: rodičovský příspěvek, ubytování, stravné, kurzy, částečně odborná praxe a zahraniční stáže. Strana 4 (celkem 36)

5 Úvodní slovo ředitele Školní rok 2005/2006 byl odstartován úspěšným dokončením Centra environmentálního vzdělávání. Zatímco si žáci užívali prázdnin a učitelé čerpali zaslouženou řádnou dovolenou, někteří provozní zaměstnanci a já jsme museli věnovat 23 pracovních dní realizaci tohoto projektu. Oč se jednalo konkrétně? Především byla zrekonstruována laboratoř chemie. Od nové podlahy počínaje, přes obložení stěn, nové rozvody vody a plynu, instalaci nových pracovních stolů, až po konečné malování. Nakonec byla laboratoř vybavena novými přístroji. Plně tak vyhovuje evropské legislativě a je od září 2005 právem považována za chloubu školy. Souběžně s pracemi v laboratoři běžela v rámci projektu výměna starých oken za nová, plastová. Připomínám, že výměna oken přišla na ,- Kč a laboratoř chemie na ,- Kč. Celková cena projektu činila ,- Kč. Část uhradila Evropská unie ,- Kč, ,- Kč poskytl státní rozpočet a škola se podílela částkou ,- Kč. I když peníze došly na účet až v měsíci srpnu 2006, považuji tento projekt mimochodem se jednalo o největší záměr v historii školy za velice úspěšný a pro školu i město Litvínov prospěšný. Byla totiž nejen zhodnocena budova města, ale v konečném důsledku se začíná naplňovat koncepce šetření energie. Pro úplnost, ve školním roce 2004/2005 byla realizována stavba výměníku ve škole, byl realizován přechod ze sekundárního zdroje vytápění na primární, ve dvou letech byla vyměněna veškerá okna v budově. Ušetřené prostředky byly vloženy na konci školního roku 2005/2006 do celkové rekonstrukce topného systému a nákupu termohlavic, což se jistě projeví v úspoře energie v dalším roce. Během prázdnin probíhala jednání v Praze se zástupci ČZU. Týkala se dvou nových studijních programů a jejich propagace v informačních materiálech Fakulty lesnické a environmentální ještě před začátkem akademického roku. Dále probíhalo jednání s partnerem v Německu, v němž se upřesňoval program a místo pro měsíční stáž našich žáků. O prázdninách pracovali i někteří žáci a to ti, kteří se zapojili do projektu Jezeří či Obnova barokních zahrad v Oseku. Pokud budu dále rekapitulovat školní rok 2005/2006 připomenu stěžejní věci. Personální oblast: Na mateřskou dovolenou odešla Mgr.Půčková s aprobací Nj, Čj a nahradil ji Mgr.Jakeš Nj,Dě. Po mateřské dovolené se vrátila učitelka anglického jazyka Mgr.Dita Rajdlová a školu opustila Mgr.Tzortzopoulusová. Na částečný úvazek nastoupila Mgr.Groulíková s aprobací Che, Bi. Od měsíce června 2006 ukončila pracovní smlouvu Mgr.Ledererová s aprobací Che, Ma. Odešla ze školství do výrobní sféry. Vzdělávání učitelů: Všichni učitelé školy absolvovali v rámci projektu SIPVZ školení na vyšší úroveň obsluhy počítačů, tzv. P0, dále se sedm učitelů zapojilo do dvouletého projektu Brána jazyků a zdokonalovalo se v anglickém jazyce. Dvouleté studium pro vedoucí pracovníky zahájil ředitel školy a jeho zástupce pro teoretické vyučování. Ve vysokoškolském studiu pokračují tři administrativní pracovnice. Vybavení školy: Snahou vedení školy je pomoci kvalitě výuky nákupem progresivních učebních pomůcek, či kompletní rekonstrukcí učeben. Příkladem je laboratoř chemie, vybudování multimediální učebny či nákup nových učebnic v pololetí školního roku, vzhledem k přípravě na nové státní maturity. Lze sem zařadit i záměr přestěhování informačního centra blíže dění školy a usnadnění kopírování a tisku žákům a učitelům školy. Žáci a studium: Snahou školy je poskytnout žákům kvalitní pedagogický proces s celou řadou nadstandardních služeb. Škola má stoprocentně kvalifikovaný pedagogický sbor, který se stále vzdělává a učí s pomocí nejmodernějších učebních pomůcek. Učitelé jsou ochotni pomoci žákům i po pracovní době a celá řada z nich vede kroužky volnočasových aktivit. Filozofií školy je výuka žáků nejen v lavicích, ale i na studijních cestách, podílením se na projektech, psaním závěrečných prací a jejich obhajobou, výchovou k samostatnosti a formováním osobnosti žáků na kulturních a sportovních akcích. Příkladem je studijní cesta do Norska, měsíční stáže v Lipsku a Berlíně, Strana 5 (celkem 36)

6 přednáška ministra životního prostředí v aule školy, sportovní kurzy, pobyt francouzských žáků ve škole, pořádání okresního kola středoškolské odborné činnosti ve škole, reprezentace školy těch nejlepších v krajském a celostátním kole SOČ, na ekologické olympiádě atd. Škola využila možnosti srovnání s ostatními školami v republice v celostátním testování projektu SCIO. Výsledky ukázaly naučenost žáků 2.ročníků lepší než celorepublikový průměr. Navíc proběhlo testování 4.ročníků v projektu Maturita nanečisto. Škola také pro své žáky organizovala taneční přímo v budově školy, finančně se podílela na zajištění výuky autoškoly pro žáky školy a zabezpečila účast žáků na akcích protidrogové prevence či dne první pomoci. Škola a rodiče: Věřím, že vše je v komunikaci, a proto se snažím se všemi zaměstnanci školy o maximální informovanost rodičů. Mimo tradiční způsoby, jakými jsou informační odpoledne, nabízí škola komunikaci v ové podobě s jednotlivými zaměstnanci. Pokud je potřeba uskutečnit mimořádné osobní setkání, pak se uskuteční, jako v tomto školním roce. Setkání určené pro rodiče žáků prvního a druhého ročníku mělo téměř stoprocentní účast. Snažili jsme se společně vysvětlit principy nové státní maturity a kroky, které škola podnikla v této otázce. S rozmachem informačních technologií připravila od dubna 2006 pro rodiče ve zkušebním provozu informace přes internet. Rodiče si tak mohli vyzkoušet kontrolu svého syna, dcery v klasifikaci, docházce, nebo si přečíst aktuální informace ze školy. Bakalářské studium: Škola se snaží i pro své žáky připravit navazující studia v Litvínově. V roce 2005/2006 studovalo v objektu Scholy Humanitas 150 studentů bakalářského studia v prezenční i kombinované formě studia dvou fakult dvou univerzit. Studijními obory byla Územní technická a správní služba Fakulty lesnické a environmentální ČZU a studijní obor Vodní hospodářství Fakulty životního prostředí UJEP. Projekty: Škola v tomto roce podala 10 projektů, z nichž byly 2 projekty schváleny. V případě projektu podaného v rámci programu Interreg III A se jedná o částku ,- Kč. V druhém z projektu z programu Youth se jedná o částku EUR. Škola se snaží v rámci projektů zajistit peníze na vzdělávací a studijní cesty žáků, ale také na rozvoj své činnosti. Zapojení školy: Škola spolupracuje s okresní agrární komorou, okresní hospodářskou komorou (letos se stala zakládajícím členem Sekce podnikatelů Litvínova), s klubem ekologické výchovy, národním ústavem odborného vzdělávání, ministerstvem zemědělství. Letos založila o.p.s. Šumná a vstoupila do o.p.s. FOR AGRIA, která je zaměřená na vzdělávání v lesnictví a zemědělství. Akce pořádané školou: Proběhlo jich opět celá řada a jsou vyjmenovány v dalších kapitolách výroční zprávy. Cílem školy je udržet si kredit kulturního a vzdělávacího centra v Litvínově. Závěrem se chci podělit o radost, kterou mi způsobilo ocenění Fakultní škola Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze propůjčené na pět let. Dále ocenění školy přizváním k tvorbě rámcových vzdělávacích plánů pro školy se zaměřením na životní prostředí a vyřešením situace nakládání s nebezpečnými látkami. Touto problematikou jsme se zabývali celý školní rok a vyřešili jsme ji i díky spolupráci s firmou, kde ve vedoucí funkci pracuje absolvent naší školy. To bylo opravdu velmi potěšující zjištění. PS: Školu tvoří lidé a já svým zaměstnancům děkuji za odvedenou práci. Mgr.Ladislav Turbák, ředitel školy Strana 6 (celkem 36)

7 Zaměstnanci školy Složení vedení školy Turbák Ladislav Mgr. Chrenka Pavel Mgr. Pacina Vladimír Mgr. Pazourková Lucie Císařovský Jaroslav Zinková Jaroslava Sedláková Dáša ředitel zástupce ředitele pro teoretickou výuku zástupce ředitele pro praktické vyučování ekonom školy správce budov vedoucí vychovatelka domova mládeže vedoucí školní jídelny Složení pedagogického sboru Adamec Petr Mgr. Babicová Danica Mgr. Brabec Petr Ing. Brožík Jaromír Mgr. Gabrielová Hana Mgr. Gallová Jana Ing. Groulíková Hana Kardová Helena Mgr. Jakeš Petr Mgr. Kripnerová Helena Mgr. Kadlec Pavel Ledererová Monika Mgr. Matoušková Kateřina Mgr. Rajdlová Dita Mgr. Paulovičová Ivana Mgr. Samcová Eva Mgr. učitel odborných předmětů učitelka Mat, Tv, Fy externí učitel ekonomie učitel odborných předmětů učitelka Čj, Dě, On, výchovný poradce učitelka Che, Ma, Monitoring externí učitelka Bio externí učitelka monitoring učitel Nj, Dě učitelka Nj, Čj externí učitel Tv učitelka Mat, Che učitelka Nj, Dě učitelka Aj učitelka Aj, Čj učitelka Bio, Tv Strana 7 (celkem 36)

8 Pedagogická činnost počet tříd: 8 počet žáků: 164 (stav k ) Přehled o prospěchu 1. pololetí školního roku 2005/2006 Třída Počet žáků Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli Nehodnoceno Chování 2.stupeň Chování 3.stupeň 1.A B A B A B A B Součet % Třída Počet žáků 2. pololetí školního roku 2005/2006 Prospěli Prospěli s vyznamenáním Neprospěli Nehodnoceno Chování 2.stupeň Chování 3.stupeň 1.A B A B A B A B Součet % Strana 8 (celkem 36)

9 Maturitní zkoušky Statistika 4.A 4.B Celkem Počet žáků oprávněných konat zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Povolena opravná zkouška z jednoho předmětu Povoleno opakování celé maturitní zkoušky Prospěli s vyznamenáním : 4.A : Kotouč Ondřej, Prášek Jiří, Rulfová Alena 4.B : Haslbergerová Tereza, Kelbichová Vendula, Novák Kamil Neprospěli : 4.A : Jirků Klára Ekologie opravná zk. v září 2006 Nohava Ondřej Ekologie opravná zk. v září 2006 Kindermann Vít Ekologie opravná zk. v září 2006 Navrátilová Sabina Ekologie opravná zk. v září 2006 Masojídková Soňa Ekol, Bio, Nj opravná zk. v červnu B : Ohnoutková Šárka Chemie opravná zk. v září 2006 Přehled známek po opravných zkouškách souhrn 4.A, 4.B Počet známek Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Biologie Chemie Matematika Ekologie Praktická část Průměr 2,82 2,17 2,78 3,16 2,55 3,00 2,95 2,52 Strana 9 (celkem 36)

10 Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2005/2006 Složení komise Mgr. Ladislav Turbák Mgr. Pavel Chrenka Mgr. Vladimír Pacina Mgr. Hana Gabrielová Mgr. Milan Šťovíček PhDr. Helena Zemánková ředitel školy zástupce ředitele pro teoretické vyučování zástupce ředitele pro praktické vyučování výchovný poradce zástupce zřizovatele Persona Grata Statistika 1.kolo kolo Celkem Počet uchazečů Počet přijatých Počet přijatých na odvolání Počet nepřijatých Přijato celkem Do 1.ročníku nastoupilo celkem 42 žáků. Strana 10 (celkem 36)

11 Přehled soutěží ve školním roce 2005/2006 SOČ Středoškolská odborná činnost Přehled přihlášených studentů do středoškolské odborné činnosti : Jméno Název práce Vedoucí práce Tošner Jaroslav Návrh naučné stezky Louny-Liblín Mgr. Jaromír Brožík Najbrtová Gabriela Vyhodnocení návštěvnosti NP České Švýcarsko Mgr. Petr Adamec Tomášková Aneta Monitorování řeky Labe před a po soutoku s Vltavou Ing. Jana Gallová Schneider Martin Nakládání s odpady z chovu prasat Mgr. Petr Adamec Haslbergerová Tereza Tesárek Petr Kelbichová Vendula Stanovení oxidů síry v ovzduší Monitorování řeky Ohře a ovzduší v okolí elektrárny Počerady Automobilová doprava a oxidy dusíku ve vybraných severočeských městech Mgr. Monika Ledererová Ing. Jana Gallová Mgr. Monika Ledererová Výsledky v okresním kole Schola Humanitas Litvínov sekce 08 - ochrana a tvorba životního prostředí 1. Kelbichová Vendula (Schola Humanitas Litvínov) Automobilová doprava a oxidy dusíku ve vybraných severočeských městech 2. Tesárek Petr (Schola Humanitas Litvínov) Monitorování řeky Ohře a ovzduší v okolí elektrárny Počerady 3. Tošner Jaroslav (Schola Humanitas Litvínov) Návrh naučné stezky Louny Zeměchy 4. Haselbergerová Tereza (Schola Humanitas Litvínov) Stanovení oxidů síry v ovzduší sekce 07 - zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 1. Schneider Martin (Schola Humanitas Litvínov) Projekt nakládání s kejdou z chovu prasat sekce 14 - Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 1. Najbrtová Gabriela (Schola Humanitas Litvínov) Zhodnocení návštěvnosti NP České Švýcarsko sekce 03 chemie 1. Tomášková Aneta (Schola Humanitas Litvínov) Monitorování řeky Labe před soutokem a po soutoku s Vltavou Strana 11 (celkem 36)

12 Výsledky v krajském kole Ústí nad Labem sekce 14 - Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 1. Najbrtová Gabriela (Schola Humanitas Litvínov) Zhodnocení návštěvnosti NP České Švýcarsko sekce 08 - ochrana a tvorba životního prostředí 1. Tošner Jaroslav (Schola Humanitas Litvínov) Návrh naučné stezky Louny Zeměchy Výsledky v celostátním kole - Opava Karlovy Vary sekce 14 - Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 12. Najbrtová Gabriela (Schola Humanitas Litvínov) Zhodnocení návštěvnosti NP České Švýcarsko sekce 08 - ochrana a tvorba životního prostředí 13. Tošner Jaroslav (Schola Humanitas Litvínov) Návrh naučné stezky Louny Zeměchy Ekologická olympiáda Výsledky v krajském kole Teplice 3. místo : Tošner Jaroslav, Prášek Jiří, Kotouč Ondřej 5. místo : Najbrtová Gabriela Horňáková Petra, Kelbich Petr 26. místo : Hreňuková Adéla, Slabý Ondřej, Doležal Petr Regionálního kola se zúčastnilo celkem 31 družstev. Konverzační soutěž v anglickém jazyce Výsledky v okresním kole Most, DDM 3. místo : Raušová Veronika Okresního kola se zúčastnilo celkem 9 soutěžících. Konverzační soutěž v německém jazyce Výsledky v okresním kole Most, DDM 5. místo : Šlechtová Tereza Okresního kola se zúčastnilo celkem 10 soutěžících. Olympiáda v českém jazyce Výsledky v okresním kole Most, DDM 4. místo : Křížová Kateřina 10. místo : Nachtmann Michal Okresního kola se zúčastnilo celkem 21 soutěžících. Strana 12 (celkem 36)

13 Organizační zajištění PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ Cíl: seznámit žáky s praktickými činnostmi v organizacích, které se zabývají ochranou životního prostředí Termíny praxí: 1 x měsíčně jednodenní praxe nebo vícedenní praxe dle plánu, časová dotace je stanovena učebním plánem Hodnocení: předmět odborná praxe je hodnocen v každém klasifikačním období Kritéria hodnocení: hodnotí se výsledky dosažené v praktických činnostech a při zpracování protokolů z každé praktické činnosti Lektoři: odborní učitelé Scholy Humanitas, pracovníci chráněných krajinných oblastí, odborů životního prostředí, státní správy a samosprávy, odborníci v navštívených podnicích Pedagogický doprovod: učitelé a vychovatelé Scholy Humanitas Zpětná vazba: žáci zpracovávají klasifikované protokoly, z nichž čerpají informace ve 4. ročníku při praktické části maturitní zkoušky, protokoly se archivují. Finanční zajištění: částečně žáci, částečně z rozpočtu školy, kurzy a zahraniční studijní cesty jsou samofinancované. Rozdělení praktické činnosti Jednodenní exkurze Týdenní stáže a kurzy Sportovně biologické kurzy Zahraniční studijní cesty Odborné přednášky Závěrečné práce Praktická maturitní zkouška Strana 13 (celkem 36)

14 Přehled odborné praxe 2005/ ročník Naučná stezka Tesařova cesta Školní naučná stezka Bořeň Naučná stezka Přírodou a dějinami Oseka Přehlídka vodohospodářského filmu a ekofilmu Chomutov Lyžařský výcvik, Jizerské hory Bedřichov (1 týden) Úpravna vody a malá vodní elektrárna Meziboří Národní muzeum Praha Louka u zahrádkářské kolonie - botanika Národní park České Švýcarsko (1 týden) Přesun obojživelníků z oblastí zasažených těžbou 2. ročník Studijní cesta, Norsko Kongsberg (1 týden) Louka u zahrádkářské kolonie, zoologie, ekosystém rybník Výzkumný ústav rostlinné výroby Chomutov využití biomasy Podkrušnohorský zoopark Chomutov- význam zoologických zahrad Oblastní muzeum Most přírodovědné a geologické sbírky Elektrárny Prunéřov Česká rafinérská, a.s. Chmelová brigáda Cyklistický kurz České středohoří (1 týden) Souvislá praxe ve státní správě a samosprávě (1 týden) Přesun obojživelníků z oblastí zasažených těžbou 3. ročník Severočeské doly Bílina rekultivované plochy SD Bílina CELIO skládka komunálního a nebezpečného odpadu CHEMOPETROL, a.s. odbor životního prostředí, čistička vody DEKONTA, a.s. likvidace odpadů Humeco recyklace pryže, úpravna důlních vod, čistírna odpadních vod Hněvín terasy, rekultivace a geologický vývoj regionu Sběrný dvůr Litvínov Kurz práce s motorovou řetězovou pilou (chlapci, 1 týden) Biosférická rezervace Křivoklátsko (děvčata, 1 týden) Chmelová brigáda Vodácký kurz Ohře (1 týden) JETE - přednáška DIAMO Stráž pod Ralskem (3 dny) Přesun obojživelníků z oblastí zasažených těžbou 4. ročník Kurz vysokohorské turistiky Vysoké Tatry (1 týden) Čtrnáctidenní souvislá praxe v zařízeních zaměřených na problematiku životního prostředí dle výběru žáků Závěrečná odborná práce (1 rok na zpracování) Obhajoba závěrečné práce Praktická část maturitní zkoušky Strana 14 (celkem 36)

15 Závěrečné práce V závěru studia žáci zpracovávají závěrečnou práci po dobu jednoho roku dle zvoleného tématu. Závěrečnou práci hodnotí vedoucí práce a nezávislý oponent. Výsledná známka je stanovena při obhajobě závěrečné práce před odbornou komisí. Přehled závěrečných prací ve formě tabulky tvoří přílohu č. 1. výroční zprávy školy. Praktická část maturitní zkoušky Ukončení studia na škole je podmíněno absolvováním praktické části maturitní zkoušky. Zde jsou zúročeny všechny dovednosti žáků získané při praktických činnostech v průběhu studia. Žáci losují jeden ze dvou tématických okruhů: Laboratoř monitoring, nebo terénní stanoviště. Známka z praktické části maturitní zkoušky je součástí maturitního vysvědčení (viz příloha č. 2. výroční zprávy školy) Program Socrates-Comenius Mezinárodní projekty Jedná se o projekt s názvem Garden of Eden Rajská zahrada, zaměřený na monitoring malých vodních toků v okolí škol jednotlivých účastnických zemí. Projekt je tříletý a probíhá za účasti škol z Belgie, Francie, Itálie, Lotyšska, Polska, Norska a České republiky. Tento projekt spadá pod národní agenturu Sokrates a je financován z fondů EU. Program Leonardo da Vinci Česko-německý projekt je připravován s výhledem do r Cílem projektu je čtyřtýdenní účast skupin žáků Scholy Humanitas v německých podnicích zabývajících se problematikou životního prostředí Lipsko, Berlín Projekt je členěn do tří částí: jazyková příprava pobyt v německých podnicích závěr projektu spojený s předáním EUROPASSU na konkrétní vykonávanou činnost Projekt je připravován s německými partnery v Lipsku a Berlíně. Program Youth Mládež V rámci tohoto programu byl vypracován projekt Ekologie v Evropě voda nezná hranic. V rámci tohoto projektu dochází k výměnám mládeže mezi litvínovskou Scholou Humanitas a žáky z berlínských škol. Program setkání je zaměřen na problematiku životního prostředí a monitoring malého vodního toku v místě konání setkání. Fond malých projektů v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A Pro rok je připraven projekt Přeshraniční praktikum v oblasti životního prostředí. Cílem projektu je seznámit odborníky a studenty z Euroregionu Krušnohoří Erzgebirge se zásadními problémy životního prostředí a důležitými přírodními památkami na obou stranách hranic. Projektu se účastní Schola Humanitas a Stanice ochrany přírody v Annabergu. Program INTERREG III A V rámci programu INTERREG III A je škola zapojena do projektu Povědomí o životním prostředí a jeho trvalý rozvoj. Cílem projektu je zlepšit vědomí lidí o ekologii, ekonomice a sociálních Strana 15 (celkem 36)

16 souvislostech trvalým působením v daném regionu a zvýšit atraktivitu a kvalitu života a existenčního zajištění. Do projektu je zapojena Schola Humanitas a Územní vzdělávací středisko dospělých ve Svobodné zemi Sasko Drážďany. Projekt Generace přes hranice pro Natura 2000 Cílem projektu je přispět k ochraně přírodních hodnot ve vytypovaných oblastech Natura Kooperačními partnery v projektu jsou: Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Umělecká škola Jirkov Kulturní centrum Chomutov Bildungswerkstadtt Chemnitz GmbH Berufsschulzentrum für Technik, Ernärung, Wirtschaft Annaberg Schola Humanitas Litvínov Skaut Chomutov Obecní úřady Boží Dar, Horní Halže, Loučná Spolek pro péči o krajinu Mittleres Erzgebirge Zemský svaz Sachsischer Himatschutz Norsko Kongsberg Zahraniční kontakty Pravidelné týdenní výměny žáků Scholy Humanitas a Kongsber Videregaende Skole zaměřené na problematiku ŽP navštívených zemí. Studijní pobyty korespondují s učebními plány obou škol. USA The Community School, New Hampshire V průběhu několikaleté spolupráce obou škol dochází k výměně žáků i učitelů. Výměny probíhají nepravidelně dle vzájemné dohody obou škol. Francie Le Puy, Institut Catholigue des Sciences de la Vie et de la Tere Reciproční výměna žáků obou škol studijní cesty jsou zaměřeny na problematiku životního prostředí regionů a poznávání navštívené oblasti a na praktické uplatnění jazykových znalostí žáků. Snahou obou škol je vytvořit systém pravidelných recipročních výměn. Strana 16 (celkem 36)

17 DOMOV MLÁDEŽE Personální obsazení: Hlavní vychovatel: Vychovatelé: Zinková Jaroslava Černá Hana Hauerová Žofie Štukavcová Veronika Přehled o počtu ubytovaných žáků: Datum Počet žáků Počet odhlášených Počet přihlášených k k stáž SRN 6 k dojíždění 1 k ukončení studia 2 1 dojíždění k k stáž SRN k vyloučení 7 k dojíždění 1 ukončení studia k dojíždění 18maturita Činnost ubytovaných žáků: Pravidelná činnost: odpolední služby ve vstupní hale / hod./ generální úklid pokojů / 1x týdně/ správcovství posilovny, hřiště a počítačové učebny úklid okolí školy návštěvy plaveckého bazénu návštěva posilovny práce v počítačové učebně, v infocentru pomoc při vernisážích zájmové kroužky: teraristický, biologický, volejbalový, florbalový, výtvarný, keramický, aerobik, doučování z Nj a z Aj, judo, karate, práce v GLOBE Září 2005: školení bezpečnosti, seznámení s vnitřním řádem domova mládeže charitativní sbírka Srdíčkový den soutěž Milionář charitativní akce Česko proti chudobě turnaj v kuželkách kvíz všeobecných znalostí Strana 17 (celkem 36)

18 Říjen 2005: beseda o drogách s pracovníky K centra beseda s cestovatelem Š. Šulcem - Nepál testy první pomoci beseda s pracovnicí městské policie Drogy a kriminalita doplňovačky a číselná abeceda Listopad 2005: beseda s cestovatelem Š. Šulcem Říše Inků Choroš nanečisto výroba vánočních ozdob návštěva věznice v Bělušicích soutěž v běhu do schodů výzdoba auly k setkání absolventů Scholy Humanitas soutěž Milionář vernisáž obrazů a fotografií žáků SH Naše první výstava Prosinec 2005: návštěva divadelního představení Svatba, námluvy a jiné katastrofy výstava Vánoce na půdě Radniční sklípek vánoční výzdoba internátu, klubu, dvorany a jídelny vánoční diskotéka návštěva koncertu Česko proti chudobě klub Terasa Leden 2006: soutěž v běhu do schodů 2. kolo hra Nejistá ruka sálová kopaná tělocvična 1.ZŠ turnaj ve fotbálku Únor 2006: kvíz - vlajky EU návštěva aquadromu - Most kvíz Plemena psů soutěž ve vrhcábách Březen 2006: charitativní sbírka Srdíčkový den výroba velikonočních ozdob Vlaštovkiáda nanečisto výstava obrazů v Radničním sklípku velikonoční výzdoba internátu zapojení do výtvarné soutěže Voda nad zlato Duben 2006: divadelní muzikál Jeptišky pomoc na stanovištích při Vlaštovkiádě diskotéka s francouzskými žáky beseda s pracovníky Eurotelu soutěž Skrývačky soutěžní výstava výrobků keramického kroužku jarní brigáda v okolí školy Květen 2006: sbírka Květinový den středoškolská florbalová liga pomoc při Závodu míru vyhodnocení soutěže keramických výrobků Červen 2006: předávání pokojů Strana 18 (celkem 36)

19 Úsek stravování Personální obsazení: vedoucí stravování: vrchní kuchařka: kuchařky vyučené: pomocný personál: Dáša Sedláková Ladislava Schichová Libuše Stoklasová Jan Bouzek Renáta Horáková Alena Vaculovičová Ve školním roce 2005/2006 bylo celkem připraveno: snídaní a svačin obědů večeří a svačin Veškerá podávaná strava je ve dvou variantách: tradiční masová vegetariánská Dle požadavků stravujících se připravují obědy i pro bezlepkovou a jaterní dietu. Dále stravujeme: zahraniční návštěvy připravujeme rauty dle objednávek pro organizace i jednotlivce, např. svatby, jubilea atd. Na tyto akce je sestavováno individuální menu včetně slavnostní tabule. STRÁVNÍCI % ubytovaní žáci 12,0 dojíždějící žáci 9,2 cizí strávníci + prodej přes ulici 25,8 zaměstnanci školy 9,1 žáci Gymnázia T.G.M. Litvínov 40,4 Studenti UJEP 3,5 Strana 19 (celkem 36)

20 CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY VIANA Centrum ekologické výchovy při Schole Humanitas v Litvínově započalo svoji činnost v září roku Bylo založeno a podporováno z prostředků grantu vlády provincie Jižní Holandsko. V současné době je součástí Scholy Humanitas a jeho činnost je podporovaná Městským úřadem v Litvínově. CEV Viana vede od června roku 2003 Michal Tarant. Cílem centra je koordinovat akce ekologické výchovy ve školských zařízeních bývalého okresu Most (především v mateřských a základních školách), další vzdělávání pedagogů zmíněných zařízeních v oblasti ekologické výchovy a zapojení široké veřejnosti do těchto aktivit, dále podporovat a rozvíjet činnosti vyplývající z krajského plánu EVVO. Přehled aktivit CEV Viana ve školním roce 2005/2006 VII. ročník fotografické soutěže, letos na téma Voda živá, Ve spolupráci s firmami Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Severočeská vodárenská společnost, a.s. a Povodí Ohře, státní podnik a pod záštitou fotografického časopisu Foto-video byl při příležitosti Světového dne vody (22.3.) vyhlášen další, v pořadí sedmý, ročník fotografické soutěže. Tentokrát na téma "Voda živá". Do soutěže bylo zasláno 187 fotografií od šedesátky autorů z celé republiky. Odborná porota ve složení Miloš Žihla, Ibra Ibrahimovič, Ing. Martin Votava profesionální fotografové, místostarosta Litvínova Mgr. Milan Šťovíček a zástupce pořadatele Mgr. Hana Gabrielová - neměla jednoduchou práci při rozhodování o vítězných fotografiích. Většina fotografií byla spíše abstraktního rázu, s tendencí k co nejjednodušší kompozici. Fotografie byly obsahově velmi podobné a převládala digitální fotografie. V těchto případech dala porota při výběru přednost technicky kvalitnějším pracím. V soutěži byly uděleny tři hlaví ceny ve dvou kategoriích 1. žákovská kategorie, 2. veřejnost. Další čtyři fotografie získaly zvláštní ocenění. Výsledky fotografické soutěže Žákovská kategorie: 1.místo Jiří Jirásek, soubor tří fotografií, bez názvu 2.místo Jiří Baxa, fotografie s názvem Žbluňk 2.místo Petr Veselý, bez názvu 3.místo Lucie Gurová, dvě fotografie, bez názvu Kategorie veřejnost: 1.místo Pavlína Lerchová Kapky v mechu 2.místo M. Džupin, bez názvu 2.místo Ivan Indráček Vesmír 3.místo Eva Stanovská Krajina mého okna 3.místo Miloš Klemsa, bez názvu Libochovice Fotokroužek DDM Most Teplice fotokroužek DDM Most Litvínov Třinec Desná Chrudim Bystřany Strana 20 (celkem 36)

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Informace o studiu 2014-2015

Informace o studiu 2014-2015 Informace o studiu 2014-2015 Informace o studiu Organizace školního roku 2014/2015 Stravování Domov mládeže Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek a jeho využití Odborná praxe Významné projekty Akce

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Informace o studiu 2015-2016

Informace o studiu 2015-2016 Informace o studiu 2015-2016 Informace o studiu Organizace školního roku 2015/2016 Stravování Domov mládeže Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek a jeho využití Odborná praxe Významné projekty Akce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Informace o studiu 2013-2014

Informace o studiu 2013-2014 Informace o studiu 2013-2014 Informace o studiu Organizace školního roku 2013/2014 Stravování Domov mládeže Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek a jeho využití Odborná praxe Významné projekty Akce

Více

Mezinárodní program GLOBE

Mezinárodní program GLOBE Mezinárodní program GLOBE Sdružení TEREZA Haštalská 17 110 00 Praha 1 tel.: 224 816 868, fax: 224 819 161 e-mail: globe@terezanet.cz Koordinátorky programu: Mgr. Pavlína Hrdličková Ing. Michaela Erbanová,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Informace o studiu 2016-2017

Informace o studiu 2016-2017 Informace o studiu 2016-2017 Informace o studiu Úvodní slovo ředitele Organizace školního roku 2016/2017 Stravování Domov mládeže Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek a jeho využití Odborná praxe

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Organizace školního roku 2013/2014 SRPEN 26. - 30. 8. (po-pá) přípravný týden 26. - 27. 8. (po-út) seminář pedagogů k projektu EU peníze

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování Hotelová škola Mariánské Lázně Poštovní 7 P L Á N hlavních úkolů ve školním roce 2009/10 pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování OBSAH: Organizace školního roku Projednáno na

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více