JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ"

Transkript

1 JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli být poád, jenže jsme stále nkde jinde. Chvála Pánu. Ped dvma týdny jsme se vrátili z Afriky. Pipadá nám však, jako bychom ješt nepekonali asový rozdíl. Probouzíme se ve dv hodiny v noci a myslíme si, že je ráno. To víte, šest hodin rozdílu je šest hodin. Je to vlastn poprvé, co nás to takhle fyzicky zmohlo. Myslíte si, brati, že se s námi nco dje? Neíkejte, že ne! Já si myslím, že mládneme. Víte, je to zvláštní leze na vás stáí a vy o tom vlastn ani nevíte. Lidé jako já se nikdy staí necítí. A jsem si jist, že se ani nikdy cítit nebudou. Ten nepíjemný pocit stáí pichází jen tehdy, když zjistíme, že máme zase narozeniny. Takže jsme s oslavami narozenin už dávno pestali. A i když si íkáme, že neslavit narozeniny je vlastn duchovní záležitost, vyhovuje nám, že nám nikdo každý rok znovu nepipomíná: Všechno nejlepší k narozeninám! Však to znáte. To si pak vždycky íkám: Zase jsi o rok starší. Takže když dojde na naše narozeniny, klidn je jen tak pejdeme a moc se o nich nezmiujeme. Chvála Bohu. V Africe jsme se mli nádhern. Nádhern v tom smyslu, že jsme pežili. Spousta vcí nás tam mohla pipravit o život. Situace byla tak tžká, že jsem opravdu rád, že nám ped tou cestou žádný z vás, brati, netvrdil: Pán mi ekl, že mám jet do Afriky. Míním tím, že jsem rád, že vám to Bh zatím neekl. Jinými slovy vím, že jednou pojedete. Vím, že si Bh pipravuje mladší lidi, než jsme my. Pro Afriku totiž musíte mít hodn energie. Lidé k vám po celý den picházejí, aby si nechali posloužit. Celý dlouhý den. K tomu samozejm celou noc sloužíte ve shromáždní, až se to místo pímo otásá... Chci tím íct, že jsem nikdy nevidl tak intenzivní posedlost neistými duchy. Co tím myslím? Lidé v Africe uctívají rzné duchy a zárove se jich bojí. A protože se jich bojí, pinášejí jim obti. íkají tím: Netrapte nás, nechte nás žít a my vám za to zaplatíme. Mnohé 1

2 dti jsou tmto duchm obtovány jako živé obti. Ješt stále tam dochází k lidským obtem. Celé rodiny tak jednají proto, aby si zachovaly život. Bh tam však tentokrát promluvil velmi silné slovo. Slovo o tom, že nadešel as, kdy kesané musí zlomit moc toho neistého ducha, který nad nimi ješt stále vládne. Je teba, aby povstali a s obtmi skoncovali. Slaví tam napíklad jeden svátek, který my bychom asi nazvali dožínky. íkají tomu svátek Yam. Bhem nj se ást pokrmu obtuje áblu. Zárove se mu také odlívají úlitby, pi kterých musí být pítomna krev. Mnozí z tch duch jsou velice silní. V Africe to není jako tady v Americe. Tady jsou duchové rafinovaní, lstiví. V Africe jsou velice silní. Vzpomínám si, co se stalo, když jsme tam jeli pedposledn. Za úpln jasného dne se jeden neistý duch najednou objevil ve škole, kde bylo asi devt set dtí. Ty zaaly šílet. Prchaly a jeely, skákaly z oken. Tináct jich zemelo. Takové vci se tam djí; to my zde nezakoušíme. Tehdy museli nasadit dokonce i armádu, aby lidi udržela alespo v njakých mezích. Tolik byli vydšení. Takže už chápete, co se v tchto zemích dje. A vy do takové zem jedete a zlí duchové, kteí jí vládnou, si vás nejprve proví. Otestují vás, aby pišli na to, jakou máte slabost. Chci vám íct, že každý z nás má své slabosti. Je však pravda, že jsme se z Afriky vrátili silnjší, než jsme do ní odjíždli. V jednom okamžiku to však bylo tak tžké, že kdybychom nebyli vázáni letenkou, díky které jsme se nemohli dostat ven ze zem díve, byli bychom odjeli. Dokážete si tedy pedstavit, jak zlé to bylo. Ti duchové nejprve vyšlou nco jako komára, aby vám odebral vzorek krve. Myslíte si, že je to komár, a pitom se jedná o nco úpln jiného. Na ruce vám sice sedí njaký hmyz, ale zase se vznese a vrátí se zpt, odkud pišel. Na základ tohoto vzorku vás ti duchové prozkoumají a zjistí vaši slabost. Naší slabostí tentokrát bylo to, o em jsme si mysleli, že je naší silnou stránkou. ábel je velmi chytrý. Je to inteligentní bytost, která o mnoho pesahuje naše chápání. Vaše slabost je napíklad v tom, že toužíte sloužit Bohu. Co se tedy stane? Pijde k vám ábel a ukáže vám zpsob, jak Bohu sloužit lépe. Myslíte si, že sloužíte Bohu, a pitom to dláte ábelským zpsobem. Nebo tlesným zpsobem. I nás si tedy prozkoumali. Zjistili, že naší silnou stránkou je to, že jsme s mojí ženou Mavis jedno. Že umíme spolen plynout jako jeden lovk. Co tedy udlali? Pišli na to, že jsem schopen se tak zabrat do Božího Slova, 2

3 že nevidím, neslyším. A tak máte dva lidi, kteí spolupracují na Božím díle, a najednou pijde rozdlení. Ano, ano, ano, Mavis, amen, dobré ráno, polibek... Ano, Mavis. Sice jsem s ní mluvil, ale ve skutenosti jsem ji vbec nevnímal. To zpsobilo rozdlení ve služb. Moje žena byla ode m najednou odlouena a cítila se sama. Bhem dne jsem se píliš zamstnával ostatními lidmi; na každého jsem se usmíval, chválil jsem Boha, žehnal lidem a ji jsem prost úpln odstril. Jak tam tak sama sedla, zaala volat k Bohu. Divil jsem se a íkal jsem si: Co to s ní je? Dláme tady úžasné vci, boíme satanovo království, na shromáždní picházejí tisíce lidí a tak dále. Já jsem tím vším nadšený... Co to s ní je? V noci jsme vbec nemohli spát. Mavis stále plakala a plakala. A já tam tak sedím a modlím se a pemýšlím nad tím, co se dje špatn. Ve dv hodiny v noci jsem najednou dostal zjevení! To zjevení znlo: Vyže odsud ábla. Vyskoil jsem tedy a ekl jsem: Jdi odsud, áble! Satana jsem napomenul a pouto se zlomilo. A co víc, mn se otevely oi. Vím, že nkteí z vás chtjí být misionái. Nemyslete si ale, že jezdit na misii je snadný úkol. Jste zvyklí na ábly, kteí jsou kolem vás, na ty místní. Ale když se odsud vydáte do jiné oblasti, zakusíte rozdíl. Proto musíte nejprve zvítzit tady. Když odsud vykroíte jinam, místní áblové pošlou takový telegram tm druhým a eknou jim: Je na cest k vám. Jeho slabosti jsou za prvé, za druhé, za tetí. A oni na to odpoví: OK, máme ho. Nejprve se jakoby stáhnou, abyste mli pocit, že vám to jde náramn dobe. A když za vámi zane picházet spousta lidí, napadnou vás. ábel útoí na každou služebnost. V Africe jsme vidli jednoho velkého ducha-ženu, jak ovládá celý národ. Tento duch tlaí k zemi každou služebnost, která v té zemi jakýmkoli zpsobem pracuje. Oblast, kde jsme tentokrát byli, je pro jakoukoli služebnost pímo katastrofální. Když si v tom míst prohlédnete církve, uvidíte, že nkteré z nich mají tyi, nkteré i dvacet tisíc lidí. Jeden z jejich místních sbor má opravdu dvacet tisíc len. A všichni ti lidé jsou plní náboženství. Pímo uprosted církve mžete vidt nejrznjší druhy ábelského psobení. Když jsme tam tentokrát dorazili, hrd jsme prohlásili, že jsme pijeli proto, abychom zniili Matku-vodu (to je jméno ducha, který nad nimi panuje). Jsme tady, abychom toho ducha zniili, ekli jsme. Protože jsme tohle vyhlásili oteven, síly temnoty na naše shromáždní vyslaly své zástupce. Pišel tam lovk, který tak povázal celé shromáždní, že kytarista 3

4 vbec nebyl schopen hrát. Dva tisíce lidí nemohly zpívat. A tak se to táhlo dál a dál, dokud to ten kytarista nevzdal. Jenže my jsme dostali zjevení celé situace. Mavis vstala a ekla, že zazpívá. Zpívala jen jednoduchou píse Jak velký jsi Bh. A jak zpívala, ten kouzelník najednou usnul. Až do konce shromáždní se neprobral. Aby ho odtamtud dostali, museli ho vzbudit. Všem íkal: Oni m uspali, oni m uspali. Mluvil nco o ukolébavce. Chvála Bohu! Slovo, které mi dnes Pán dává a o které bych se s vámi chtl podlit, najdete v epištole Židm ve tvrté kapitole. Týká se odpoinutí. V tomto oddíle se íká, že nám zstává urité odpoinutí. Verš 1: Bojmež se tedy, aby snad opust zaslíbení o vjití do odpoinutí jeho, neopozdil se nkdo z vás. Lidé ani nevdí, co to odpoinutí je, tím mén vdí, jak do nj vstoupit. Když totiž máte vstoupit njakými dvemi, musíte pinejmenším vdt, kde ty dvee jsou. Jenže my jsme ješt ani ty dvee neobjevili, natož abychom pišli na to, jak do nich vstoupit. Bh však íká, že bude mít svj lid, který vstoupí do odpoinutí. Hospodin dal Židm sedmý den, sabat (parafrázuji tvrtou kapitolu). V Mojžíšovi sabat pijali, ale Davidovi Bh ekl (Žalm 95,11): Jimž jsem pisáhl v hnv svém, že nevejdou v odpoinutí mé. Kdyby to pravé odpoinutí byl sedmý den, jak by jim Bh mohl tento den dát a o mnoho let pozdji íci, že písahá, že do nj nevstoupí? Nejednalo se zde tedy o pravé odpoinutí, ale o jeho pedobraz. Pokud chcete vdt, co odpoinutí znamená, mli byste jako správní biblití studenti prozkoumat v Bibli sedmý den sabat, a zjistit, jaký ml význam. Odpoinutí má tedy svj pedobraz, takže pokud do nj budete chtít vstoupit, nemusíte dlat stejné chyby jako ti, kteí mli pouze jeho pedobraz. Položím vám otázku: Pišel pedobraz odpoinutí se zákonem? Ne, nepišel. Odpoinutí zaalo už na poátku stvoení. Bh sám tehdy odpoinul. Pro však Bh odpoíval, když vlastn nebyl unavený? Možná si íkáte, že odpoinout by si ml unavený lovk. Ale Bh pece unavený nebyl, a pesto odpoinul. Krom Nj však spolu s Ním odpoíval ješt nkdo další. Už tomu rozumíte? Podívejme se na to spolen. Genesis 2,1-3: A tak dokonána jsou nebesa a zem, i všecko vojsko jejich. A dokonal Bh dne sedmého dílo své, kteréž dlal; a odpoinul v den 4

5 sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl dlal. I požehnal Bh dni sedmému a posvtil ho; nebo v nm odpoinul Bh ode všeho díla svého, kteréž byl stvoil, aby uinno bylo. Znamená to, že na poátku odpoíval nejen Bh, ale také dílo, které uinil. Adam byl stvoen jako poslední ze všeho Božího díla. Myslíte si snad, že Adam pracoval, když Bh odpoíval? Adam v podstat nikdy z odpoinutí nevyšel, dokud nepadl. Chci, abyste porozumli tomu, že Adam od okamžiku, kdy Bh odpoinul, až do svého pádu stále odpoíval. Odpoinutí je tedy uritý stav nebo-li oblast Ducha, do které vstupujeme, a Bh neoekává, že z ní kdy vystoupíme. Hospodin mluví o vném sabatu. (III. Mojžíšova 16,31) Chápete už? Jedná se o vný sabat, který Bh pro lovka stvoil. A my sice njakým zpsobem s Bohem chodíme, ale pitom jsme tomu vnému sabatu velmi vzdálení. Boží slovo má ve své podstat ti základní rozmry. Ve skutenosti má rozmr mnoho, ale základní jsou ti. Tyto ti rozmry mžete pak rozdlit na další ti, ty na další ti a ti a ti atd. Pokud budete do Boha vstupovat hloubji, uvidíte v jednom jediném Božím slov stále více a více. První rozmr je pirozený. A pirozeným sabatem je sedmý den. Nenechte si od nikoho namluvit, že se jedná o sobotu. Sobota nemusí být nutn sedmým dnem. Sedmý den je Boží sedmý den. Mohlo to být teba i pondlí. Bh dopustil, abychom ten pesný den ztratili, aby se z nás nestali zákoníci. Pirozený sabat je tedy sedmý den. Jednika pedstavuje to, co je pirozené, dvojka pak to, co je duchovní. U Boha totiž dvojka znamená duchovní rovinu. Každé slovo, které vám Bh dává, dává nejprve v tom pirozeném. Nevte však, že je Božím zámrem, abyste zstali na pirozené rovin. Když tedy postoupíme z roviny pirozené na rovinu duchovní, sabat zde pedstavuje Ducha svatého. Duch svatý, který v nás pebývá, je naším duchovním odpoinutím. Ale to samo o sob ješt nemže být konec. Kdyby Božím zámrem bylo jenom dát nám Ducha svatého, bylo by to píliš málo. Duch svatý nás totiž musí nkam dovést. A tak je Duch svatý takovým naším pepravcem, který je tu s námi proto, aby nás dovedl do Krista. Pro práv do Krista? Protože Kristus smuje do Boha. Vzpomete si, že je napsáno, že na konci Kristus odevzdá všechny vci Otci. (1. Korintským 15,24) Takže pokud jste v Kristu a Kristus smuje do Boha, vezme vás do Boha s sebou. Tam je také cíl naší cesty. Duch svatý tedy pedstavuje duchovní sabat. 5

6 Ale zbývá tu ješt další odpoinutí, další sabat. Myslíte si, že kdyby všichni kesané na zemi mli Ducha svatého, že by se jednalo o dokonalost? Urit ne. Dokud totiž celý svt nezíská Božího Ducha, naše práce zde neskoní. Na této zemi jsme proto, aby se jednou stala takovou, jako je nebe. Dokud pirozená zem, kterou vidíte, nebude na Boha reagovat tak, jako na Nj reaguje nebe, pak jsme ješt nedokonili své dílo. A ani Duch svatý nedokonil to své. Jestliže však víme tomu, o em mluvím, budeme muset zaít žít tak, aby bylo vidt, že tomu víme. Nkteí lidé tvrdí, že nemu ví, ale jejich život o tom vbec nesvdí. Slyší kázání a íkají: Amen, haleluja. Ale žijí tak, jakoby tomu nevili. Jak je možné, že na našich životech není vidt, že tomuto slovu víme? Pokud mu totiž víme, budeme podle nj také žít. Mnozí z nás íkají, že ví, že žijeme na konci vk. Pesto si však zizují životní pojistku splatnou za ticet let. Pitom ale není možné, abych tady za ticet let ješt byl. Podle toho, co slyším v Duchu, není možné, aby Ježíš Kristus se svým píchodem ekal dalších ticet let. Nemohu si tedy plánovat vci na dalších ticet let. Byla by to ostuda pro evangelium, které kážu, a pro vci, o kterých tvrdím, že jim vím. Kdybyste m vidli, jak si zizuji pojistku splatnou za ticet let, v žádném pípad byste tu nesedli a neposlouchali moje kázání o tom, že Ježíš Kristus už brzy pijde. Jinými slovy vci, které ve svých pirozených životech dláme, jasn ukazují na to, kde se nacházíme v Duchu, ve své víe i ve svém pesvdení. Blížíme se k sabatu milénia, který je tetím rozmrem a který nás uvede do Boží plnosti. To je ten tisíciletý sabat. Nkdo však mže tvrdit, že žádné milénium neexistuje. Jenže pokud neexistuje milénium, neexistuje ani rok Co nám íká letopoet 1987? íká, že od narození Ježíše Krista uplynulo 1987 let. Na konci tchto dvou tisíc let vstoupíme do roku A rok 2001 je poátkem sedmého tisíciletí. Tomu se íká milénium. U Boha je tisíc let jako jeden den a jeden den jako tisíc let (2. Petrova 3,8). A tak když mluvím o miléniu, mluvím o sedmém tisíciletí, ve kterém Bh musí na zem uvést pokoj a odpoinutí. Bh musí odpoinout od všeho svého díla, lovk musí odpoinout od všech svých skutk a celá zem bude pikryta Boží mocí a slávou. Tak to musí být a my jsme lidem, který do toho má vstoupit. Z hlediska asu je už mnohem pozdji, než si myslíte. Nkteré z vcí, o kterých tete v Bibli a o kterých si íkáte, že se ješt nestaly, jsou už dávno za námi. Je teba také pamatovat na to, že náš pirozený kalendá je plný 6

7 chyb. Stojíme na samém pokraji doby, kdy Bh naplní své poslední vci. Ježíš obdržel ti a pl roku ze sedmi let Danielova sedmdesátého týdne a i já dostanu svých ti a pl roku. A Tlo Kristovo také dostane svých ti a pl. Proto Bh Ježíšovi v Getsemanské zahrad ekl: Musíš jít na kíž. Jinak to nejde. Ježíš v Getsemanské zahrad totiž íkal: Pro to dílo nedokonit už te? Nkteí kazatelé ví, že tam Ježíš íkal: Nech ode mne odejde tento kalich, chci utéct. Jenže to není Ježíš, kterého znám! Ani vy byste neutekli. Pro byste si tedy mli myslet, že Ježíš chtl utéct? Ten verš íká, že nebylo možné všechno ukonit hned. Ježíš ekl: Nech odejde ode mne kalich tento. (Mt. 26,39) O co tam tedy vlastn šlo? Základem všeho je skutenost, že Ježíš je Kristus. Zkus se nyní podívat na Krista v sob a já se t zeptám: Kdyby za tebou pišel Bh a ekl ti, že ti dnes dá dokonalost. Ty jediný se staneš dokonalým. Najednou pocítíš, že máš Boží plnost. Co bys udlal jako první? ZABIL BYS ÁBLA! S ním bys sice zabil i mnohé z nás, ale to je první myšlenka, která by napadla Krista v tob. Kristus v tob by chtl uinit konec všemu pestoupení. Nemáte chu ábla zniit, když vidíte, co lidem dlá? Vzpomínám si, že jsem se jednou jako mladý kesan velice nahnval. íkal jsem tehdy Bohu: Bože mj, pro nezniíš ábla? Když vidím, jak trápí malé holiky a nií jejich životy, když vidím, jak lidi spoutává do otroctví pak ho prost mám chu zniit. Kdybyste mli tu moc, kdybyste mli plnost Ducha, už pouhá vaše myšlenka by ho roztrhala na kusy. A práv s tím Ježíš zápasil: Ó Bože, nenech m. Nedovol, abych na to myslel, nebo ho zniím hned te. íkal: Bože, nech tento kalich ode mne odstoupí. Dej mi tu možnost a já ho roztrhám na kusy. Bh však odpovdl: Ne. Na tuto zem pichází Tlo, které celé dílo dokoní. Tlo Kristovo musí to dílo dokonit. A satan se na nás dívá, posmívá se nám a pohrdá námi. Je velmi pyšný. Dokážete si to pedstavit být pyšný na hích a na zlo? Ale on je pyšný. S pohrdáním pohlédl na lidstvo a ekl: Vy? Vy m nikdy nezniíte! Jenže bhem nkolika posledních let se nco stalo: satan zjistil, že nevyhraje. Mnohé z vás protáhl jakoby skrze ždímaku; a podle toho všeho, co vám udlal, byste mli být už dávno mrtví. Myslím tím duchovn mrtví. Vy jste z toho však vyšli živí. Satan nebyl schopen se vší svojí silou ani mocí zabít toho malého mikroba; nebyl schopen zabít Boha ve vás. Nepodailo se mu pinutit vás, abyste se od Boha odvrátili. A po mnoha zkušenostech s tím, že nkteré lidi není schopen pemoct, už pichází na to, že jednou prohraje. Sa- 7

8 tan to ví a vdí to i nejvyšší duchové v jeho nejvyšších sférách. Vdí, že pichází lid, který je znií. A tak se pokoušejí zniit vás. Snaží se vás zabít. Snaží se zabít vaše dti a snaží se init násilí všude, kde jen mohou, protože vdí, že jim nebude patit konené vítzství. Ale nižší duchové, démoni, kteí vás obtžují, ti ješt nevdí, že budou poraženi. Vzpomínám si, jak ke mn jednou v noci pišel do pokoje démon. Poslal ho na m jeden arodj. Tehdy jsem ekl: Bože, tahle vc je velice inteligentní. Je to bytost, osobnost. Proto pece musí mít njaké tlo, elektrické nebo tak njak. Dovol mi, a si na nj mohu sáhnout. Chci ho dnes veer sevít ve svých rukách. A Bh vyhovl mému pání. ekl mi, co ta bytost udlá. Vdl jsem, že ten démon na m skoí a rozproste se na mn. Nevím, jak jsem to vdl, ale vdl jsem to. Vdl jsem, že mám roztáhnout ruce, abych ho mohl chytit, až bude padat. Pedstíral jsem tedy, že spím. Chtl jsem vdt, jestli ten démon ví, o em pemýšlím. Zjistil jsem, že nebyl schopen nalézt frekvenci, na které jsem s Bohem komunikoval. Nemohl perušit moji komunikaci s Bohem. Ale jakmile mé myšlenky sestoupily do nižších oblastí, do tch pirozených, etl m jako knihu. Zatímco jsem tedy rozmlouval s Bohem, ten démon na m skoil. Vibroval jako elektrický náboj. Popadl jsem ho a okamžit jsem zaal dostávat elektrické šoky. Vystelovaly mi až k lokti a pipravily m o veškerou fyzickou sílu. Když máte v ruce démona, který vám do obou rukou posílá elektrické šoky, je tžké udržet svoji soustednost v Duchu. Takže jsem ji ztratil. A ten démon m zaal tlait k ústupu. Já si však pedstavil kíž a pemýšlel jsem nad Kristovou krví. ekl jsem: Ježíš! A v tu chvíli jsem zaal vyhrávat. Možná si kladete otázku, pro vám vlastn všechny tyto vci íkám. Dvod je prostý: chci vám zvstovat Boží odpoinutí. V okamžiku, kdy jsem si pedstavil kíž, jsem v Bohu dostal tak dokonalé porozumní, že vbec nezáleželo na tom, jestli mi na prsou sedí démon nebo ne. A si sedne, kam se mu zachce. Chci tím íct, že v takové chvíli máte v Bohu absolutní jistotu. V Bohu neexistuje ani ten nejmenší stín pochybnosti. Rozumíte tomu? Bh vás postavil na tuto zem a ekl: Mjte vládu nade vším, co se hýbe v duchovní oblasti. Proto také jednou vystoupíme do povtí. 1. Tes. 4,17 íká: Potom my živí pozstaveni spolu s nimi zachváceni budeme do oblak, vstíc Pánu v povtí a tak vždycky se Pánem budeme. Satan je kníže mocností v povtí, ale to je jen jeho doasná 8

9 pozice. Až do nás Ježíš vstoupí v plnosti, vystoupíme do povtí. Mluvím o vstupu do duchovní oblasti, ne o vystoupení do pirozené atmosféry. Vystoupíme do duchovní oblasti, která se nazývá povtí. A tuto oblast satanovi odebereme a stetneme se v ní s Ježíšem. Vyvrhneme z ní satana ven. Bible íká, že když bude satan svržen, sestoupí s velikým hnvem na zem a zane trhat na kusy všechno tlesné. Kéž nám Bh pomže, abychom byli mezi tmi, kteí se s Ježíšem v povtí setkají. Bh požehnal sedmý den a posvtil ho. V sedmém miléniu bude zem naplnna Boží slávou, tak jako je vodami naplnno moe. Už nám zbývá jen nkolik let a ten as, na který ekáme, se naplní. Ale kde se v nm budeme nalézat my? To je otázka. Víte, nyní se nacházíme v období rozhodování. Sami si vybíráme své místo a rozhodujeme se pro nj. Slyšeli jsme proroky mluvit o ase, ve kterém budou obnoveny všechny vci, a ta obnova probíhá práv nyní. Bh obnovuje a nahrazuje vše, co sndli brouci, housenky, i co zniili chrousti. A vy si íkáte: Já chudák, jsem takový a takový. Jsi opravdu chudák, to ano! Proto je teba, aby tvé já pestalo existovat. Poítej však s tím, že v hodin porodních bolestí a smrti se tvé já bude projevovat tmi nejrznjšími zpsoby. To já, o kterém stále mluvíš. Musíte zaít vit Bohu, že vás vysvobodí, že to pro vás udlá. Ne proto, že se cítíte dostaten silní a myslíte si, že to zvládnete. Ani ne proto, že se cítíte dobe. Ne! Zvládnete to, protože zemete. Zvládnete to, protože vaše tlo bude tak dlouho trpt, dokud se ho nevzdáte a neeknete: Už nemám žádnou dvru v to, co jsem schopen udlat nebo ím jsem schopen být. Veškerá moje dvra je v Boha, který sám zpsobí, že to zvládnu. V Boha, který m dovede do konce. V Boha, který strhne všechny zábrany, jež stojí mezi mnou a Jeho slávou. Nemyslete si, že to zvládnete, protože se hodn modlíte. Nebo proto, že tete Bibli dvakrát denn a dláte to i ono. Skoncujte s takovým pemýšlením! Tomuto druhu nábožnosti vyuuje ábel. Uí lidi, aby se chovali nábožensky. Zbavte se toho všeho a vyhlašte: Zvládnu to, protože Ti vím, Bože. A když pijde ohe, eknte: Díky, Bože, za ten ohe. Vidím, že nám nedocházejí urité velmi jednoduché vci. eknu vám, co se mi nedávno stalo. Byl jsem ped nkolika dny v Miami. Posílal jsem do Afriky a na Jamajku pár vcí. Dorazil jsem na poštu a všude kolem byli jen samí Kubánci. Protože všichni umli španlsky, nám, anglicky mluvícím, nikdo nevnoval nejmenší pozornost. Byla to jedna z tch 9

10 absurdních situací: Když vstoupíte dovnit, ti lidé mezi sebou mluví anglicky, ale jakmile se k nim piblížíte, zanou mluvit španlsky. Tak takové je Miami (pro vaši informaci). A tak tam stojím a chci poslat ty vci. Obrátím se na jednoho lovka a on mi ekne, že mám ekat. ekal jsem na nho celou hodinu. Mezitím všichni, kdo pišli po nás, byli obslouženi. Z jednoho prostého dvodu mluvili španlsky. A tak tam stojím a ekám a ekám a ekám. V tu chvíli m samozejm napadlo, že se naštvu a poádn mu vynadám. Chtl jsem mu íct: Jestli sem okamžit nepijdeš, chlape jeden... (Na tohle ekal, protože na tohle jsou ti lidé zvyklí.) Jenže pak mi pišlo na mysl: Pro neuplatníš svoji moc? Pro se nemodlíš? ekl jsem si: Dobrá, a vrátil jsem se k autu. Tam sedla Mavis, a tak jí íkám: Mavis, poj, budeme se modlit. Vzali jsme se tedy za ruce a modlili se. Mli jste vidt toho muže, jak upaloval. Když jsem se domodlil, uvidl jsem ho, jak nám rychlostí rysa sundavá náklad z auta. Vím, že nkdy zapomínáme na to, co máme. Když máte problémy, když se trápíte, modlete se. Použijte moc, kterou vám Bh dal. Pestate se dívat na pirozené okolnosti a vlivy. Místo toho, abyste volali svému právníkovi a žádali ho, aby pro vás udlal to i ono, volejte k Ježíši. A vte Mu. A Bh pro vás uiní, co je teba. Odpoinutí. Vrame se zpátky do tvrté kapitoly Židm: A protož zstává svátek (odpoinutí) lidu Božímu. Nejedná se tu o den sabatu. Tetí verš íká: Nebo vcházíme v odpoinutí my, jakož ekl: Protož jsem pisáhl v hnv svém, že nevejdou v odpoinutí mé. Jinými slovy: my, kteí jsme uvili, vstupujeme do odpoinutí. Nemžete však odpoívat a zárove se trápit starostmi. Nemžete odpoívat a pitom si dlat své vlastní vci. Všechna ta okolní vava nás o odpoinutí pipravila. Ježíš v Janovi 14,27 ekl: Pokoj zstavuji vám, pokoj svj dávám vám... O jakém pokoji tu mluví? Mezi Gorbaovem a Reaganem? Ne jako svt dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj. Nemžete se strachovat nebo trápit a zárove být v odpoinutí. Abyste mli Boží odpoinutí, musíte vit Bohu. Musíte vit, že vás Bh vším provede, že to pro vás udlá a že vás vysvobodí. Ty, Bože, jsi mé vysvobození, Ty jsi moje odpoinutí, mj pokoj, moje radost. A pak když ve vás bude psobit Jeho odpoinutí, pinese vám radost. Jinými slovy naše odpoinutí nepichází na základ toho, co vidíme. Jenže v tom je náš problém; my chceme vidt. Pro mnohé z nás by bylo 10

11 mnohem lepší, kdybychom byli slepí. Pamatujte, že odpoinutí nepichází ani vidním, ani slyšením. Mnozí z nás by si odpoinuli, kdyby vdli, co se stane na konci. Takoví lidé íkají: Musíme se podívat na konec knihy, než dojdeme k odpoinutí. Jenže o tom odpoinutí není. Odpoinutí není závislé na poznání. Odpoinutí je z víry. A víra nepotebuje poznání k tomu, aby byla vírou. Jediné, co potebujete vdt, je to, že váš Bh se stará. Pak dojdete odpoinutí. Možná si íkáte: A co když se jedná jen o njakou psychologickou záležitost? Možná, že když se budu dostaten soustedit a opakovat si: odpoívám, odpoívám, odpoívám..., možná se pak budu schopen psychicky vybiovat a získat odpoinutí. Ne, to není ono. Musíte vit Božímu Slovu a do Božího Slova se znovu vrátit, jakmile v sob naleznete jakýkoli nepokoj. Vždy byste ani nevdli, že nejste v odpoinutí, když byste as od asu njaký ten nepokoj neprožili. Nkdo si mže íkat: Odpoívám. Jen tak pemýšlím, že bych asi ml udlat to a ono. To není odpoinutí. Odpoívat znamená vit Bohu, že vám On sám dá poznání toho, co máte dlat. Není to zvláštní? Zaátek se nalézá u samotného dna. Jediné, co zde máte, je touha. eknete si: Toužím po odpoinutí. Chci si odpoinout. Bh dal totiž pro vaši touhu zaslíbení. V Janovi 7:17 ekl: Bude-li nkdo chtít konat jeho vli, pozná... (peklad NBK) Chápete to? Pokud nkdo chce znát pravdu, Bh se postará, aby znal Jeho vli. Jinými slovy skrze vaši touhu je z vás bím i zodpovdnost za odpoinutí sata a vložena na Boha. Bh je zodpovdný za to, abyste vdli. Bh sahá až na samotné dno, až k základm. Jestliže v sob máte touhu, pak se Bh postará, abyste vdli, co máte dlat. Pokud po odpoinutí toužíte, vkládáte na Boha odpovdnost vám ho dát. Vzpomínám si ješt na jednu píhodu. Bojoval jsem tehdy s jedním velkým duchem, který jednoduše prošel zdí mého domu a srazil m na zem. Chci jen zdraznit, že jsem celou scénu vidl na vlastní oi. Nevyprávím vám tu tedy njaký sen. Stál jsem u postele a Bh mi dal vidt skrze ze mého domu. Uvidl jsem toho ducha vstupovat do zahrady a chystal jsem se proti nmu postavit. Jenže ješt než z mých úst mohlo vyjít napomenutí, ten duch se na m rychlostí blesku vrhnul, srazil m na postel a skoil na m. Víte, naše myšlení je píliš pomalé ve srovnání s tím, jací jsou duchové. Jakmile na m skoil, okamžit jsem pišel o odpoinutí. Zaal jsem totiž bojovat v tle. Pesn to se stává; ábel vás postraší a vy vypadnete z Ducha. Snaží se nás vystrašit, a proto na nás mnohdy pichází se svým 11

12 opiím obliejem. Chce, abychom se báli. Pokud se vám nkdy zjeví duch, který vypadá hrozn a ohavn, jen se vás snaží zastrašit. Vysmjte se mu. eknte mu: Ty se m snažíš vystrašit? Tím totiž zastrašíte jeho! Takové útoky jsou vždy náhlé a mají za cíl nás vyvést z Ducha. Když se m ten duch tehdy pokusil z Ducha dostat, podailo se mu to. Není možné, aby na vás nkdo neekan skoil a vy jste se nelekli. Zaal jsem tedy bojovat, ale bojoval jsem fyzicky. A najednou vedle m skoil do postele Ježíš a poklepal mi na rameno. Otoil jsem se a v tu chvíli jsem Mu hledl pímo do oí. Do oí, které nelze popsat. Když se zadíváte do hlubin Ježíšových oí, ocitnete se jakoby v jiném svt. ekl mi: To není pirozený boj, ale duchovní. Dovedete si pedstavit, že vám Bh musí uprosted zápasu takovou vc pipomenout? Ve chvíli, kdy mi to ekl, jsem odpoinul. Víte pro? Víte, pro jsem odpoinul? Protože jsem vdl, že když je tam se mnou Ježíš, nemže se stát nic zlého. Uvolnil jsem se, i když tam ten duch stále byl. Nevím, že Ježíše vidl. Víte, Ježíš by mohl klidn pijít a jakéhokoli ducha, který na vás sedí, klidn setást. Ale bylo by to potom vaše vítzství? V žádném pípad ne. Boj s áblem se totiž neodehrává mezi Bohem a áblem, ale mezi námi a áblem. Jsme to my, kdo nad ním musíme zvítzit. Ne Bh. Bh nad ním už zvítzil a vyvrhl jej z nebe ven. Takže jsme to opravdu my, kdo nad ním musíme zvítzit. Z duchovního hlediska Bh do našich rukou vložil všechny nástroje, které jsou k tomu zapotebí. Když mi Ježíš tehdy poklepal na rameno a ekl, že to není pirozený boj, ale duchovní, uklidnil jsem se. A jakmile jsem se uklidnil, uvidl jsem, jak pede mnou vyvstává Ježíšv kíž. Spatil jsem Jeho krev. Bylo to tak zvláštní. Vidl jsem, jak Mu jedna kapka krve ukápla z levé ruky. Když dopadla, ozvalo se: kap. ekl jsem: Tato kapka krve spasí každého híšníka. A chválil jsem Boha za spasení. A pak tu byla pravá ruka a já uvidl další kapku: kap. Tentokrát jsem ekl: Tato kapka krve znií moc každého démona. Víte, Ježíš je naším uitelem a i m tehdy uil svoji lekci. Tetí kapka mi kápla z Jeho vous pímo do oblieje. Když dopadla, škublo to se mnou, tím áblem to mrštilo do rohu místnosti, a bitva byla vyhrána. Chápete, brati, co se vám snažím pedat? Snažím se vám íct, abyste si v Bohu odpoinuli. Musíte Mu vit! Pociujete nkdy, když se modlíte, že vás to unavuje? Pokleknete a íkáte: Bože, Ote, dkuji Ti za dnešní den, dobroeím Ti Hospodine, požehnej nám ten dnešní den, požehnej našim d- 12

13 tem, požehnej náš dm a požehnej..., až vám dojdou slova. Zapomnli jste se však modlit: Pane Bože, pamatuj na to, že jsem plný slabostí. Pamatuj, že moje víra není dostaten silná. Ale Ty jsi slíbil, že mi ji dáš. Víra je Boží dar. Nikdo nemže jen tak povstat a mít svoji vlastní víru. A nikdo si nemže íct: Dnes budu vit Bohu! Vy nejste schopni s tou lovinou, která ve vás je, Bohu vit. Vit Bohu jste schopni jen proto, že ve vás Bh sám víru vypsobí. Není to úžasné? Bh, kterému sloužíte, vám dá cokoli, o Ho požádáte! Klidn Mu eknte: Bože, Ote, moje žena je taková a taková a mn se ten hích v ní nelíbí. Prosím, abys to pro m dal do poádku. Modlete se místo toho, abyste ji tloukli po hlav se slovy: Musíš dlat to a ono, stali se pro ni utrpením a sami z toho byli znechuceni. Dvod, pro ji tluete po hlav, je to, že nevíte Bohu. Víte, že to zvládnete sami, že jste schopni zmnit její povahu, že ji mžete pinutit, aby se chovala uritým zpsobem. Ženy zase íkávají: Mj manžel je takový a takový. Otázka, kterou vám chci nyní položit, zní: Pro je váš muž takový? Pro není na úrovni? Už jste nkdy myslely na to, požádat Boha: Bože, chytni mého muže pod krkem a zm ho. Tys mi ho dal za manžela. A i v pípad, že jsi mi ho nedal Ty, ale vzala jsem si ho ze své vlastní vle, dávám ho Tob. Ty ho musíš zmnit. Musíš ho zmnit, protože je to mj muž, a pokud mám já dojít do konce, on bude muset dojít se mnou. A já nejsem schopná dojít, když mi na nohách visí závaží. Jenže my zapomínáme na Boha a místo toho všude chodíme a stžujeme si. Vdli jste, že ábel moc rád slyší nkteré z tch vcí, na které si stžujeme? íká: Aha, tak tvj manžel je takový, jak íkáš? Výborn, dkuji ti. A potom celou vc ješt zhorší. Už jste nkdy zkoušeli zjistit, jak ábel funguje? Zkoušeli jste nco íct jen proto, aby to slyšel, a sledovali, co udlá? Já jsem to zkoušel. ekl jsem nco, co jsem nemyslel vážn, ale vyslovil jsem to, aby to ábel slyšel, a pak jsem pozoroval, jak na to zareaguje. Vždycky jde po každém slov jako ryba po návnad. Mluvím o všech tchto vcech proto, že Bh íká, že nadešel as, abychom vstoupili do odpoinutí. Je as, abychom vyšli ze svého já, z konání svých vlastních skutk, ze svých vlastních pedstav, z veškeré náboženskosti a všech náboženských duch, kteí nás po celý náš život ovládali a nutili nás dlat urité vci jen proto, abychom na druhé lidi udlali dojem. Jsou vci, které dláme jen proto, že se musí dlat. Chováme se uritým zpsobem, 13

14 protože je to zpsob, jakým bychom se mli chovat; zpsob, kterým musíme jít dál. Jenže nás v tom všem motivuje náboženský duch. Byl jsem jednou pítomen situaci, která m pímo ohromila. Chci tím íct, že pihlížet takovým vcem a uvdomovat si, že se nestaly jen tak náhodou, ale že je Bh dopustil, je prost nco úžasného. Tenkrát se stalo, že v jednom bratrovi ve shromáždní povstal náboženský duch. Skrze druhého bratra okamžit povstal jiný náboženský duch, aby napomenul náboženského ducha v bratrovi íslo jedna. Dovedete si to pedstavit? Jeden náboženský duch povstane, aby napravil jiného náboženského ducha! Jenže se tu objevil ješt další náboženský duch, který povstal skrze dalšího bratra, aby bránil bratra íslo jedna, který byl napaden bratrem íslo dv. Kéž nám Bh pomže! Mj náboženský duch nemá rád tvého náboženského ducha, protože tvj náboženský duch se projevuje jiným zpsobem než ten mj. A tak ve svém náboženství bojujeme jeden proti druhému, aniž bychom si to uvdomovali. Mli bychom být velice opatrní, když ve svých bratích odhalujeme neisté duchy. Víte pro? Protože náboženský duch ve mn lehce rozpozná náboženského ducha v mém bratrovi. A proto, abych dokázal, jak jsem duchovní, oteven pede všemi toho bratra napomenu, aby každý vidl, jaké mám rozeznání. To je projev náboženského ducha. Když použijete výraz náboženský duch, ocitáte se na velmi tenkém led. Ten výraz sám o sob totiž nic neíká. Náboženský duch mže být jakýkoli duch, který se projevuje nábožensky. Mže to být napíklad lživý duch. Lživý duch se mže chovat nábožensky tak, že vám pedá falešné uení. Takže když eknete, že se jedná o náboženského ducha, ješt jste tím nic neekli. Poád jste ješt nerozpoznali, že jde o lživého ducha, který se obléká do plášt náboženskosti a snaží se vám ukázat, jak jste svatí. Všechny tyto vci nás vyvádí z odpoinutí. Ale je teba íci, že naším odpoinutím je Duch svatý. Vrame se zpt do Genesis a podívejme se na to, co Duch svatý koná v našem stedu. Víte, neustále se mi stává, že když kážu, spojím asi dvacet poselství v jedno. Jenže pro m je tžké vyhnout se tomu, abych se v Bibli neodkazoval na rzné vci zárove. Vím, že když vám je pedložím a vy je budete studovat, samy vás nasmrují. Mohl bych klidn kázat njaké slovo na základ jediného verše z Písma a toho verše se držet po celou dobu. Ale já vám chci pedložit širší spektrum toho, o em mluvíme, když zmiujeme Boží odpoinutí. 14

15 V Genesis 24 je zapsán jeden známý píbh. Bible zde íká, že Abraham vyslal ze svého domu s uritým posláním svého nejstaršího služebníka. Abraham je tu pedobrazem Boha a jeho služebník pedstavuje Ducha svatého. Bh poslal Ducha svatého, aby Jeho Synu pivedl nevstu z Jeho vlastního lidu a aby se k Nmu opt navrátil. To znamená, že tato nevsta musí mít stejnou krev, jako má ženich; musí mít stejnou pirozenost, stejnou povahu. Abrahamv služebník však musel povahu této nevsty nejprve vyzkoušet. Pedstavte si: je už tém veer a ke studni pichází mnoho dívek. (Mluvíme tu o roce Mluvíme tedy o velmi pokroilém veeru; brzy pijde noc.) Abrahamv služebník tam jen tak sedí a pozoruje každou ženu, která ke studni pichází. Pozoruje je, protože pátrá po uritém charakteru. V Mojžíšov stánku se tento charakter nazývá díví setim. Jedná se o zvláštní druh deva, o zvláštní druh tla (devo pedstavuje lovka). Bh nás nestvoil takové, jací jsme. Stvoila nás naše rodina, stvoil nás ten pirozený Adam. Když se podíváte na malé dti kolem sebe, uvidíte v nich jejich pedky. V jednom z nich uvidíte ddeka, ve druhém zase otce i matku. Když si prozkoumáte jejich celkový zpsob myšlení, zjistíte, že opravdu jednají stejn jako vaše manželka i vy sami. Ve svém dítti uvidíte sami sebe. Nkteí lidé své dti trestají, ale v podstat trestají sami sebe. Vždy to znáte. íkám vám to proto, že ve skutenosti jste to vy, kdo stvoil vaše dít. Narodilo se k vašemu obrazu, protože Bh podle svého obrazu stvoil jen dva lidi a podle svého podobenství jen jednoho lovka. Adama a Ježíše. Prvního Adama i druhého Adama Bh stvoil ke svému obrazu, ale druhého Adama Ježíše stvoil i ke svému podobenství. Bh však smruje do svého podobenství i prvního Adama. A my všichni, kdo jsme jeho dtmi, jsme do jeho podobenství vedeni. Proto se vám rodí dti a nesou jak vaši fyzickou podobu, tak i váš duchovní obraz. Ve svém dítti tedy naleznete obraz své duše. Ale nyní do toho všeho vstupuje Duch svatý. On sám lidi promuje k obrazu Krista i do Jeho podobenství. Proto v našich životech dochází k tm mnohým bojm. Všichni jsme totiž byli Iránci a Bh nás z Iránu vyvádí. Irán je místo, odkud pocházíme. Abraham poslal svého služebníka do Iránu. Tehdy to byla Persie, Babylon, ale dnes se ta zem jmenuje Irán. Abraham vyslal svého služebníka ze své nové zem zpt do Persie, která je v podstat jakousi kolébkou lidstva. Vyslal ho tam, aby pivedl jeho synovi za manželku tu správnou dívku. Dívku, která v sob nosila jejich vlastní krev a která se chovala uritým zpsobem. Když Eleazar, Abrahamv 15

16 služebník, uvidl Rebeku a porozuml, že ona je tou pravou ženou pro Izáka, nasadil jí náušnici. A to ješt díve, než mohla ona sama cokoli udlat nebo íct. V Bibli je napsáno, že ta zlatá náušnice vážila pl lotu. Jednou jsem v televizi vidl ženu, která mla velkou zlatou náušnici dlouhou snad až na rameno. Ale pedstavit si ženu, jak jí na uchu visí pl lotu zlata, to už opravdu stojí za to. Eleazar jí však tu náušnici opravdu nasadil. Tento symbol pro nás pedstavuje Boží pomazání. Bh pomazává naše slyšení svojí svatou pirozeností. Brati, pozorujte svoje slyšení v Bohu. Uvidíte, že jste dnes schopni slyšet vci, které jste neslyšeli, když jste se erstv znovuzrodili. Nkdy se vám stane, že nkoho potkáte, mluvíte s ním a eknete mu: Vytržení neexistuje. A ten lovk se na vás oboí a odpoví: S tebou nechci mít nic spoleného; jsi kací. Tvoje kázání nechci slyšet. Tím jste vyzkoušeli jeho ucho a zjistili jste, že ho nemá pomazané. Kdyby ho pomazané ml, ekl by: Hmm, ukaž mi to v Písmu, ekni mi o tom nco více. A pokud mu to v Písmu ukážete, uvidí pravdu a uví jí. Ale pokud není schopen vaše slova snést, pak to znamená, že nikdy neml ucho pomazané Duchem svatým. Duch svatý tedy nejprve lidem pomaže uši. Takže si urit dovedete pedstavit, kolik lidí mezi kesany mluví jazyky a pitom nikdy nepijali Ducha svatého. Nevím, jestli rozumíte tomu, co se vám snažím vysvtlit. Mnoho lidí si myslí, že jsou naplnni Duchem svatým, protože pi nedlním ranním shromáždní mluví jazyky a tancují v Duchu. Jenže oni nejsou poktni stejným Duchem svatým, jakým jste poktni vy. Duch svatý vám totiž nejprve pomaže uši. Možná, že bude lepší, když si to peteme. Podívejme se spolen do 24. kapitoly Genesis. Budeme íst od verše 19 do verše 27: A davši mu píti, ekla: Také velbloudm tvým navážím, dokudž se nenapijí. Zde se jednalo o znamení, které Eleazar od Boha žádal. Tedy rychle vylila z vderce svého do koryta, a bžela ješt k studnici, aby vážila vodu; a vážila všechnm velbloudm jeho. Muž pak ten s užasnutím divil se jí mle, rozjímaje, aby zvdl, zdail-li Hospodin cestu jeho, ili nic. I stalo se, když pestali píti velbloudové, vyav muž náušnici zlatou, ztíží pl lotu, a dv náramnice, dal na ruce její, kteréž vážily deset lot zlata. A ekl: í jsi dcera? Povz mi, prosím, jest-li v dom otce tvého nám místo, kdež bychom pes noc zstali? Jemužto odpovdla: Dcera jsem Bethuele, syna Melchy, kteréhož porodila Náchorovi. ekla ješt k nmu: Slámy také a potravy 16

17 hojn u nás jest, ano i místo, kdež byste pes noc zstali. Tedy skloniv hlavu, poklonu uinil Hospodinu. A ekl: Požehnaný Hospodin, Bh Pána mého Abrahama, kterýž neodjal milosrdenství svého a pravdy své od pána mého, mne také na cest vedl Hospodin k domu bratí pána mého. Nejprve jí tedy Abrahamv služebník na ucho nasadil náušnici. Stále ješt pochybujete? Ukáži vám tedy v Bibli další verš. eknte mi, jak pichází spasení? Ze slyšení. A jak pichází slyšení? Skrze slovo, skrze vodu. (Viz ímanm 10,17) Z toho je zejmé, že abyste mohli pijmout kest Duchem svatým, musíte být nejprve spaseni. Rebeka musela nejprve prokázat, že umí správn zacházet s vodou. Písmo mluví o tom, že jsme obmyti vodou skrze Slovo. Rebeka dala Eleazarovi napít, napojila i jeho velbloudy a když svoji práci skonila, dostala náušnici. Tato náušnice je symbolem toho, že Duch svatý nejprve pichází skrze slyšení. Po píchodu Ducha svatého tedy nejprve dostanete ucho, které slyší Boha. Když církve zvou lidi ke ktu Duchem svatým, djí se pi tom velmi zvláštní vci. A v okamžiku, kdy lovk promluví jazyky, zanou ho nahánt do svého systému. Jenže ti, kteí jsou opravdu poktni Duchem svatým, nemohou v takových systémech zstat. Nejsou schopni tam vydržet, protože ten systém v nich psobí zmatek. Psobí jim zmatek v mysli. Pravdou však zstává, že pokud ve svém zmatku zanete poslouchat Ducha svatého, On sám vám uvede vci na pravou míru. A jakmile vám ve všem udlá poádek, pak nebudete schopni se podrobit žádnému náboženskému systému. Mnozí z nás mají pocit, že je Bh posílá do církví, aby tyto církve napravili. I já jsem kdysi míval podobný pocit. Jednou jsem se tedy k jedné takové církvi pipojil. Žádali tam ode m, abych podepsal jakési jejich stanovy. Tak jsem podepsal, že budu poslouchat biskupa atd., ale ve svém srdci jsem si íkal: Oni neví, že jsem tu proto, abych jim všem pomohl a napímil je. O osm let pozdji jsem se z jejich systému namáhav dostával ven a místo toho, abych je já napímil, tak m oni chtli zniit. Musel jsem odtamtud utíkat, abych si zachránil život. Osm let. A Bh nade mnou celou tu dobu žasl: Jak to mže tak dlouho vydržet? Jenže víte, ono je tžké slyšet Boha, když na vás nkdo jiný kií. Lidé vám íkají: Ml bys dlat tohle, Bible íká to a to, v Bibli je napsáno, že... Bu Bohu chvála za to, že slyšení Krista je první vc, která nás uvádí do odpoinutí. Tehdy totiž zanete Boha slyšet skrze Jeho Slovo. 17

18 Neznamená to, že co íká ducille, íká Duch svatý. Ale vím, že jste schopni m slyšet jedin proto, že slyšíte Ducha svatého. A vím, že ti, kteí m neslyší, neslyší Ducha svatého. To je takový mj problém. Všemu, co dlám, vím do takové míry, že jsem pesvden, že pokud m neslyšíte, neslyšíte Ducha svatého. Myslíte si, že se mýlím? Nebo že jsem domýšlivý? Nebo snad trochu dogmatický? eknte mi však, jak nemá být lovk dogmatický, když ví, že ten, kdo k nmu mluví, je Bh? Kdybych ml jen tu nejmenší pochybnost, tak bych toho nechal. Kdyby m satan mohl zviklat, piml by m k tomu, abych toho nechal. Vidíte, co te dlám? Odhaluji satanovi sebe sama. íkám mu, co má udlat. Kdyby m mohl pimt k pochybnostem, donutil by m, abych všeho nechal. Jenže já nemžu nechat vci jen tak bžet. Nemžu si dovolit pochybovat. Už jsem zašel píliš daleko. Nemžu toho nechat a nemžu pochybovat. Víte, pro je to pro m nemožné? Vy sami mi eknte, jestli je možné pochybovat o tom, že v New Yorku stojí socha Svobody? Jste schopni o tom pochybovat? Cokoli se kolem nás dje v realit, o tom se pochybovat nedá. Lidé vám budou vymývat mozek, pidlají vám k hlav dráty a budou vás muit jen proto, abyste popeli, že v New Yorku stojí socha Svobody. Ale vy nemžete, protože to víte s takovou uritostí, že to prost nemžete popít. A tohle pesn je mj problém. Od té doby, co jsem potkal Ježíše a poznal Ho, je pro m nemožné nevdt to, co vím. Tomu se íká víra. To znamená vit v Boha. Víra znamená pechod od pochybností k realit. A jakmile v realit žijete, není možné se vracet zpt a pochybovat. Musíme tedy vdt, že Bh je. A to není složité. Podívejte se napíklad ven na njaký strom. Nemohl by rst, tak jak roste, kdyby Bh neexistoval. Slunce by nemohlo vycházet, kdyby nebylo Boha. Bh je všude kolem nás. Mluvíme zde o dkazu. Jednou m pozvali do njaké školy, abych jejich studentm udlal pednášku. Chtli ze m udlat tak trochu hlupáka. lovk, který m pozval, však udlal velkou chybu nepozval si toho správného. Když jsem tam dorazil, brzy jsem zjistil, jaký má jejich uitel úmysl. Vysmíval se kesanství a snažil se dtem dokázat, že kazatelé ani poádn nevdí, o em mluví. V Božím pomazání jsem se k nmu obrátil a ekl jsem: Žiješ ve lži! Celý tvj život leží ve lži! Podívej se na to auto, co stojí venku, a ekni mi, jaká je to znaka. On na to: Ford. Klidn jsem odpovdl: Víš, nemusím jet do Detroitu a vidt továrnu, která vyrábí Fordy, abych vdl, že taková továrna skuten existuje. Jednoho Forda tady totiž vidím. Mám ho tu pímo 18

19 ped oima. A dodal jsem: Kdybych byl na tvém míst, podíval bych se do zrcadla. Ve chvíli, kdy se do nj podíváš a uvidíš, jaký jsi lovk, jak ti pracuje mozek i celé tlo, jak ti to všechno funguje v souladu, pak okamžit pochopíš, že jsi byl stvoen. Neíkej mi, že živá lidská bytost, jako jsi ty, nemá žádný dkaz Boha. Ty sám jsi dkazem! Kdysi jsem sledoval jistý soudní spor, který m pímo šokoval. Lidé v nm tvrdili, že neexistuje žádný dkaz Boha. A protože pro n žádný dkaz neexistoval, mluvili o tom, že zem vznikla náhodou a tak dále. Nikdy v život jsem nevidl nic hloupjšího. Když vidím na zdi viset obraz, nejprve m vždy napadne: Kdo ho asi namaloval? Kdo je ten umlec? A pak se podívám na oblohu, kde spatím slunce a hvzdy a všechny ty mohutné galaxie a eknu, že to nikdo nestvoil? Pokud se takto chovám, tak jsem opravdu pišel o rozum. Nejprve se podíváte na obraz a ptáte se: Kdo ho maloval? Spatíte njaký stroj a hledáte jméno lovka, který ho vyrobil. A pak se podíváte na lidskou bytost a eknete: Nikdo t nestvoil. Vznikla jsi evolucí. Pokud by tomu tak skuten bylo, jak to, že se vám každý den na zahrad nevyvíjí nový lovk? Vždy každý den je pece konec njakého milionu let. A jestliže to trvá njaký ten milion let, než se vyvine lovk, pak to znamená, že by se v této dob museli lidé vyvíjet každý den všude, kam se jen podíváte. Mli bychom tu lidi bez matky, bez otce... Ti vdci jsou šílení, a pokud jim víte, jste také šílení. Myslíte si, že bych s Biblí obstál proti jejich vdeckým knihám? Víte, Darwin nikdy své evoluní teorii nevil. Když umíral, byl pímo šokován tím, že tomu ostatní uvili. íkal tehdy, že si jen tak pohrával s teorií. Nicmén piml lidi k tomu, že jí uvili. Jenže lidé uví emukoli. Jednou jsem byl v Kalifornii práv ve chvíli, kdy tam došlo k zemtesení. V LaBreux se objevila taková asfaltová jáma, ze které se za- ala na povrch vynoovat rzná zvíata. Užasl jsem, když se tam objevil obrovský tygr se zahnutými tesáky. Prost jen tak vybublal na povrch. Ta jáma totiž celá jen vela. Všude kolem pobíhali rzní vdci. Zaali z toho tygra párátkem odstraovat špínu; však víte, jak to chodí. A tak jsem šel za jedním z nich a ptám se ho: Jak myslíte, že je tohle staré? On na to: No, pinejmenším tak trnáct tisíc let. Znovu jsem se ho otázal: A jak to poznáte? Odpovdl: Protože pro urení asu používáme metodu C 14. ekl jsem mu: Ml jsem za to, že se metoda C 14 prokázala jako zcela nespoleh- 19

20 livá. Víte, co se stalo s C 14? Promili s ní uritou vc uvnit v dom a pak stejnou vc vynesli ven a promili ji znovu. Zjistili, že se výsledky liší o nkolik tisíc let. Tak napíklad namíte trnáct tisíc let uvnit místnosti, ale když znovu míte venku, je to staré pouhých pt tisíc let. Zjistili tedy, že metoda C 14 není k niemu. Víte, co mi ten vdec odpovdl? ekl: Jenže my na to nic jiného nemáme. Používají metodu C 14, protože nemají nic jiného, a pitom vdí, že to není k niemu. Mluvíme stále o odpoinutí v Bohu. Nemžete si odpoinout v niem z toho, co je kolem vás. V niem, co je v tomto svt. Odpoíváte díky penzm, které máte v bance? Pokud ano, bude to váš konec, protože z tch penz se už brzy stane smetí. Odpoíváte díky své životní pojistce? Pak jste už pedem poražený. Odpoívejte v emkoli chcete. Klidn v tom, že vlastníte dm. Jenže v dob, která pichází, vám zabaví i dm, který vlastníte a za který poctiv platíte. Víte, jednou jsem se takhle podíval do novin a uvidl jsem svj dm na prodej. Zavolal mi tehdy njaký lovk a ekl, že se mnou chce uzavít obchod; prost koupit mj dm. Pekvapen jsem ekl: Jaký dm? On na to: 1642 Maenilly. Odvtil jsem: O em to mluvíte? A on: Jen se podívejte do novin a uvidíte, že je na prodej. Zapomnl jsem totiž zaplatit dan a oni se rozhodli mj dm bez mého vdomí prodat. A tak není možné odpoinout v niem, co je kolem nás. Pokud se chcete uvolnit, uvolnte se. Pokud se chcete v emkoli cítit dobe, klidn si na chvilku odpoite a uvidíte, co se stane. Ale Božímu lidu zstává odpoinutí. A tím odpoinutím je Duch Boží. Ježíš sám ekl: Když pak pijde ten Duch pravdy, uvede vás ve všelikou pravdu. (Jan 16,13) Amen. Bh vám požehnej. 20

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj,

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

ZAPEETNÍ MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

ZAPEETNÍ MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) ZAPEETNÍ MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Žijeme v dob, kdy je teba vstoupit do Hospodinovy skrýše. Ježíš ekl, že pijde as, kdy bude jako bylo za dn Noema. V Genesis se píše, že Noe stavl archu a jednou

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005)

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005) SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ (Praha, duben 2005) Písmo íká, že máme mít víru Boží. 1 Víru Boží. Položím vám jednoduchou otázku. Jak poznám, že máte Boží víru? Nebo jak poznáte vy, že mám Boží víru já? Existuje

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Andlu církve ve Smyrn

Andlu církve ve Smyrn Andlu církve ve Smyrn 1. ást 27. záí odpoledne Pojme do 2. kapitoly Zjevení, kde od 8. verše budeme íst o druhé skupin vítz. Andlu pak Smyrnenské církve piš: Možná vás napadne, pro se zde nepíše: Služebníku

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004)

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004) CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL (Praha, listopad 2004) Chvála bu Hospodinu. Trocha cestování nestaí k tomu, aby byl umlen Boží Duch nebo pestalo plynout Jeho slovo. Zjišuji, že pomazání je to, co láme jho.

Více

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T.

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T. Chvála Pánu za výsadu, že jsme mohli znovu pijít do Božího domu. Víte, když si pedstavíte lidi teba v Rusku, kteí se musejí skrývat, když chtjí uctívat Boha, uvdomíte si, jaké máme štstí, že tuto výsadu

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001)

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001) MUSÍME BÝT JEDNO CECIL J. ducille (Dubuque, Iowa, bezen 2001) 1. Janova 3:1-3: Pohlete, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dtmi! Proto nás svt nezná, nebo nepoznal jeho. Milovaní, te

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004)

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004) ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO (Praha, 7. bezna 2004) Boží slovo je mezi námi mocné. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal být tam, kde jsme byli. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal tam, kde bychom

Více

POVAHA ORLA BILL BRITTON

POVAHA ORLA BILL BRITTON POVAHA ORLA BILL BRITTON Bouková mrana se zlovstn valila pes Western Hills, když vtom blesk proal oblohu. Dole v syt zeleném údolí sedli u stodoly dva ptáci. Zdánliv sob podobní, ve skutenosti však rozdílní

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více