Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 1/35 Adresa: Einsteinova 2871, Karviná - Hranice telefon fax Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Vývoj počtu ţáků školy 3. Základní charakteristika práce školy v roce 2010/ Počty tříd a ţáků na konci školního roku 2010/ Počty oddělení a ţáků ve školní druţině a strávníků ve školní jídelně 3.3. Vzdělávací program 3.4. Charakteristika roku 2010/ Podmínky práce školy 4.1. Personální podmínky Vedoucí pracovníci školy Změny v pedagogickém sboru Pedagogičtí pracovníci školy - učitelé Odborná a pedagogická způsobilost Aprobovanost výuky na 2. stupni Zajištění výuky cizích jazyků Věková struktura učitelů Pracovníci školní druţiny Provozní pracovníci Pracovnice školní jídelny Další vzdělávání pedagogických pracovníků Spolupráce s odborovou organizací Společné aktivity pracovníků školy Nemocnost pracovníků školy 4.2. Absence ţáků 4.3. Materiální podmínky na škole 5. Výuka 5.1. Výsledky vzdělávání Celkový prospěch ţáků Celkový prospěch ţáků po třídách Srovnání klasifikace jednotlivých předmětů Nejpřísněji hodnocené předměty v jednotlivých třídách od 3. ročníku

2 2/ Nejlepší a nejhorší výsledky ve vybraných předmětech na 2. stupni 5.2. První rok v projektu Pomáháme školám k úspěchu 5.3. Další aktivity při uskutečňování školního vzdělávacího programu 5.4. Práce s integrovanými ţáky 5.5. Údaje o zápisech do 1. třídy 5.6. Údaje o výsledcích přijímacího řízení vycházejících ţáků 5.7. Oblast výchovy Činnost ţákovského parlamentu Významné celoškolní aktivity Prevence sociálně patologických jevů plnění minimálního preventivního programu Enviromentální výchova Školní časopis a školní zpravodajství Výchovná činnost školní druţiny Kázeňská opatření a sníţené známky z chování 6. Zájmová činnost a výsledky soutěţí 6.1. Pravidelně pracující krouţky 6.2. Soutěţe 7. Spolupráce s okolím školy 7.1. Činnost školské rady 7.2. Práce SRPŠ 7.3. Spolupráce s mateřskými školami 7.4. Prezentace školy v médiích a na veřejnosti 8. Řízení školy 8.1. Plnění dlouhodobé koncepce 8.2. Projekty 8.3. Autoevaluační činnosti 9. Základní údaje o hospodaření školy 9.1. Podíly nákladů na vzdělávání v roce Základní údaje o hospodaření na středisku město 9.3. Základní údaje o hospodaření na středisku krajský úřad 9.4. Základní údaje o doplňkové činnosti 9.5. Celkový výsledek hospodaření 9.6. Základní údaje o hospodaření s fondy 9.7. Přehled o pouţití peněţního fondu 10. Externí kontrolní činnost

3 3/35 1. Základní údaje o škole Název školy: Sídlo školy: ulice Einsteinova 2871/8, Karviná Hranice, PSČ: Charakteristika školy: základní škola, podle zařazení do rejstříku má škola kapacitu 600 ţáků, školní jídelna 500 strávníků a školní druţina 120 dětí Zřizovatel školy: statutární město Karviná Právní forma: příspěvková organizace (právní subjektivita od ) IČ: IZO: Datum zařazení do sítě (rejstříku) škol: Součásti školy: Školní jídelna ZŠ Karviná - Hranice, Einsteinova 2866 IZO: Školní druţina ZŠ Karviná - Hranice, Einsteinova 2866 IZO: Vedení školy: ředitel školy, Mgr. Bohumil Zmrzlík, a zástupce ředitele školy pro věci pedagogické a zástupce ředitele školy pro věci ekonomické Adresa pro dálkový přístup: Webová stránka školy: Údaje o školské radě: školskou radu tvoří v souladu se Zásadami pro zřizování školských rad při základních školách zřizovaných statutárním městem Karviná tři členové (jeden zástupce zvolený zákonnými zástupci nezletilých ţáků školy, jeden zástupce zvolený pedagogickými pracovníky školy a jeden člen jmenovaný zřizovatelem školy) Obory vzdělání, které škola vyučuje: C Základní škola, a to: C/001 Základní škola studium denní, délka studia 9 roků 0 měsíců (dobíhající obor) C/01 Základní škola studium denní, délka studia 9 roků 0 měsíců

4 4/35 2. Vývoj počtu ţáků školy Po krátkodobém nárůstu počtu ţáků školy ve školním roce 2007/2008, kdy došlo k přestupu větší části ţáků ze zrušené ZŠ Ţiţkova na naši školu, se počet ţáků postupně vrátil k optimálnímu počtu kolem 450 dětí, který škola měla na počátku tohoto století. Počet ţáků školy v posledních pěti letech (s údaji k 30.6.) Školní rok Počet ţáků Počet tříd Počet ţáků na třídu 2010/ , / , / , / , / ,32 Pokles počtu ţáků oproti loňskému školnímu roku byl způsoben tím, ţe školu opustil početný ročník, v němţ bylo 57 ţáků, zatímco do prvních tříd letos nastoupilo pouze 45 prváků. Vloni rovněţ odešel na konci 5. ročníku výrazně větší počet ţáků (= 7) na osmileté gymnázium. 3. Základní charakteristika práce školy v roce 2010/ Počty tříd a ţáků na konci školního roku 2010/2011 Ročník Počet tříd Počet ţáků k Počet ţáků na třídu , , , , ,5 1. stupeň celkem , , stupeň celkem ,13 Celá škola celkem ,89

5 5/ Počty oddělení a ţáků ve školní druţině a strávníků ve školní jídelně: Přes pokles počtu ţáků ve škole pokračuje postupný nárůst počtu ţáků navštěvujících školní druţinu: Školní druţina: Školní rok Počet oddělení Počet ţáků k / / / / Strávníci ve školní jídelně k 31.5.: Školní rok Ţáci Zaměstnanci školy Cizí strávníci 2010/ / / / Vzdělávací program Ve školním roce 2010/2011 jsme v 5. ročníku posledním rokem pouţívali organizaci vyučování podle celostátního vzdělávacího programu Základní škola, čj /96-2, v ostatních ročnících jsme vyučovali podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Učící se škola platného od Učební plán realizovaný na 1. stupni: ŠVP ZV Č AJ M Inf ČaS HV VV TV PČ Celkem 1. ročník ročník 9,5 1 4, ročník 9,5 3 4, ročník VP ZŠ Č AJ M Přv Vl HV VV TV PČ 5. ročník Učební plán realizovaný na 2. stupni: ŠVP Č AJ NJ M INF D OV F CH PŘ Z HV VV VkZ TV PČ VP Md Cel. 6. roč ,5 0 1, roč roč roč

6 6/35 Systém volitelných předmětů ve školním roce 2010/ ročník 1 hodina Kaţdý ţák 7. ročníku si vybíral 1 hodinu z předmětů: modelářství, kurz 1. pomoci, domácnost, nebo sportovní činnosti. 8. ročník 2 hodiny Kaţdý ţák 8. ročníku měl dvě volby: V první volbě si vybíral buď předmět práce a sport, nebo dva předměty (vyučované jednou za 14 dní) cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky. V druhé volbě si vybíral jeden předmět z nabídky: konverzace z anglického jazyka, webové prezentace, ekologické praktikum, míčové hry, nebo volejbal. 9. ročník 3 hodiny Kaţdý ţák 9. ročníku měl tři volby: V první volbě si vybíral buď psaní na klávesnici, nebo cvičení z informatiky. V druhé volbě si vybíral buď předmět práce a sport, nebo dva předměty (vyučované jednou za 14 dní) cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky. V třetí volbě si vybíral jeden předmět z nabídky: konverzace z anglického jazyka, webové prezentace, ekologické praktikum, míčové hry, nebo volejbal. V druhé volbě si vybíral jeden předmět z nabídky: konverzace z anglického jazyka, webové prezentace, ekologické praktikum, míčové hry, nebo volejbal. Předměty zařazené do třetí volby byly vyučovány společně pro ţáky 8. i 9. ročníku Charakteristika školního roku 2010/2011 Školní rok 2010/2011 jsme zahájili slavnostně aţ 6. září, tedy s třídenním zpoţděním, protoţe do poslední chvíle byly dokončovány práce na projektu rekonstrukce a modernizace naší školy včleněného do Integrovaného programu rozvoje města (který byl hrazen z Regionálního operačního programu, tedy z prostředků Evropské unie, a z prostředků města Karviné). Hosty vydařeného slavnostního otevření modernizované školy byli jak reprezentanti firem, které se na této akci podílely, tak představitelé města v čele s jeho primátorem. Pro širokou rodičovskou veřejnost a bývalé pracovníky i ţáky školy, kteří se nemohli účastnit slavnostního otevření školy, jsme zorganizovali v sobotu 9. října den otevřených dveří, při němţ si mohli všichni hosté rekonstruovanou školu prohlédnout, zapojit se do zajímavých aktivit, které pro ně byly připraveny v jednotlivých odborných učebnách, a také shlédnout kulturní program v nové (druhé) tělocvičně. Na přípravě a realizaci této akce se podílelo 26 pedagogů školy. Činnost školy byla v průběhu celého školního roku ovlivněna naším intenzívním zapojením do aktivit projektu Pomáháme školám k úspěchu. Jejich cílem bylo napomoci naší škole ke kvalitnější individualizaci výuky. Poskytovaná projektová podpora byla koordinována zkušenou konzultantkou, jeţ byla všem pedagogům ve škole nápomocna dva a někdy i tři dny v kaţdém týdnu. Velkou pomocí byla činnost čtyř asistentek pedagoga (s polovičním úvazkem), které se od počátku školního roku velmi rychle zapojily do přímé práce ve třídách. Vedle této personální podpory a podpory materiální (kaţdý pedagog školy dostal jako součást tzv. učitelských kufříků potřebný spotřební materiál a také mu byl zapůjčen notebook, začali jsme připravovat

7 7/35 nové webové stránky školy) přišel projekt s významnou pomocí metodickou. Celý pedagogický sbor se účastnil v přípravném týdnu roku 2010/2011 úvodního třídenního výjezdu a posléze dvou dvoudenních seminářů k typologii MBTI a jejímu vyuţití ve výuce. Toto vzdělávání i podněty ze čtyř společných jednání týmů naší a spřátelené školy v Praze Kunraticích vedly k nastartování intenzívního pedagogického sdílení uvnitř školy učitelé se začali mnohem více neţ v minulých letech vzájemně navštěvovat ve svých hodinách, tři pedagogové zorganizovali pro větší počet kolegů i několik otevřených hodin, na nichţ prezentovali nosné metodické postupy. V druhé polovině roku se pak celý sbor velmi aktivně zapojil do společné přípravy Projektu pedagogického rozvoje školy, v němţ jsou nadefinovány pedagogické cíle školy pro nejbliţší období s výhledem do ukončení projektu v roce 2014/2015. Všechny tyto aktivity projektu byly úzce provázány s kaţdodenní činností školy, kde jsme letos ve všech třídách (s výjimkou 5. ročníku) pracovali v souladu s naším školním vzdělávacím programem, jehoţ název Učící se škola dostal díky činorodému projektovému dění nový obsah. Spolupráce s naší partnerskou projektovou základní školou z Kunratic přinesla i vzájemné návštěvy týmů škol v rámci projektu Cesta ke kvalitě, které byly zaměřeny na vzájemné sdílení postupů a inspiraci v oblasti autoevaulace školy. Druhým rokem jsme pokračovali v městském projektu Cizí jazyky otevřené dveře do Evropské unie, díky němuţ vycestovalo 9 našich ţáků do Berlína a 6 do Anglie. Po prosincové návštěvě skupiny našich učitelů a ţáků v německé Gotze jsme byli v dubnu hostiteli učitelům a ţákům z partnerských škol Hurbanova ve slovenském Martině a Lucase Cranacha v německé Gotze v projektu Comenius Fit pro Evropu. Koncem školního roku jsme se pak zapojili do přípravy městského projektu k rozvoji přírodovědných předmětů a připravili jsme projekt Naše cesta k rozvoji gramotnosti, který začneme díky podpoře z programu Peníze EU do škol realizovat od příštího školního roku. Uběhlý školní rok byl naplněný i dalšími aktivitami. V listopadu jsme zorganizovali jiţ tradiční charitativní jarmark, jehoţ výtěţek byl věnován našemu adoptovanému synu do Ugandy. Počátkem prosince jsme byli organizátory celostátního setkání škol podporujících zdraví Učíme se navzájem, které bylo ve zpětných vazbách účastníků vysoce oceněno. V rámci tohoto setkání připravilo 13 našich učitelů své náslechové hodiny a pak po dva dny běţely inspirativní vzdělávací semináře. V únoru se u nás konala okresní ţákovská konference na téma Holocaust a jeho odkaz zakončená hodinami vedenými ţáky našich devátých tříd. Této dějepisné akci předcházel jiţ tradiční projekt Příběhy bezpráví určený deváťákům s komentovaným promítáním filmu Postavení mimo hru o uvěznění hokejistů z československého národního týmu v 50. letech XX. století a s následnou besedou s pamětnicí těchto událostí. Na konci května jsme pak byli hlavními iniciátory a organizátory charitativní akademie, v níţ pod názvem Karvinské děti pomáhají vystoupili zástupci naprosté většiny karvinských základních škol. Výtěţek této akce putoval za dvěma potřebnými karvinskými dětmi, které vybrali ţáci zúčastněných škol. Naše aktivita se projevila i organizací stáţe ředitelů škol kraje a setkání ekonomek základních škol města Karviné. V průběhu roku jsme pokračovali v realizaci systému výjezdů našich ţáků, zorganizovali jsme spoustu dalších celoškolních projektů a akcí. Konec roku byl pak ve znamení přípravy absolventských prací deváťáků a jejich veřejných prezentací a obhajob.

8 8/35 Školní rok 2010/2011 je moţno chápat jako úspěšný školní rok, v němţ jsme nastartovali náš další rozvoj Personální podmínky Vedoucí pracovníci školy 4. Podmínky práce školy Funkce Ve funkci Vzdělání Ped. praxe Ředitel školy od VŠ OK 32 let Zástupce ředitele školy pro věci pedagogické Zástupce ředitele školy pro věci ekonomické od VŠ OK 21 let od ÚSO Výchovný poradce od VŠ OK (VP) Vedoucí vychovatelka školní druţiny od ÚSO 21 let Vedoucí školní jídelny ÚSO Školník od SO Změny v pedagogickém sboru oproti předchozímu školnímu roku a v průběhu roku 2010/2011 Změny ve sloţení pedagogického sboru v letošním roce se týkaly zejména tří oblastí. První z nich byla oblast výuky matematiky na 2. stupni, kde na konci minulého roku odešli ze školy dva pedagogové. Za učitelku s jednoletou pracovní smlouvou uzavřenou na dobu určitou jsme přijali zkušenější učitelku (mimochodem absolventku naší základní školy) matematiky a dílen, která v minulosti učila v ZŠ v Petrovicích, kde získala zkušenosti i s výukou fyziky. Na konci předcházejícího školního roku podal výpověď i další učitel matematiky a informatiky, který nalezl místo na škole v blízkosti svého bydliště v Ostravě. Vzhledem k tomu, ţe mateřská a rodičovská dovolená naší matematikářky (a informatičky), za niţ zastupoval, stále pokračuje, přijali jsme na výuku těmto předmětům na zkrácený úvazek čerstvou absolventku PF v Ostravě. Po celý školní rok jsme museli řešit i problémy s personálním zajištěním výuky angličtiny, kde se v důsledku přechodu k výuce podle našeho školního vzdělávacího programu ve 4. ročníku zvýšil počet vyučovaných hodin. Tento nárůst jsme od počátku školního roku pokryli tím, ţe šesti hodinám angličtiny v 3. ročníku vyučovala absolventka PF v Ostravě s aprobací čeština výtvarná výchova (těmto svým aprobačním předmětům vyučovala vedle angličtiny). Navíc nahradila naši dlouholetou učitelku, která byla po celý školní rok váţně nemocná, začínající učitelka s vysokoškolským titulem Ing., která získala v minulosti didaktické zkušenosti při výuce dospělých a svou dovednost pouţívat angličtinu posílila při svém ročním

9 9/35 pobytu v Indii. Další novou angličtinářkou se v průběhu roku stala učitelka s pedagogickým bakalářským vzděláním se zkušenostmi z výuky angličtině na několika základních školách okresu Karviná, která zastoupila další naši plně kvalifikovanou angličtinářku, jeţ od počátku listopadu do konce května čerpala mateřskou dovolenou. Ovšem ani po jejím brzkém návratu z mateřské dovolené se personální situace v této oblasti nestabilizovala, poněvadţ ze školy (a ze školství) odešla s jejím příchodem paní inţenýrka a na počátku příštího školního roku odejde na mateřskou dovolenou další naše učitelka angličtiny. Díky projektu Pomáháme školám k úspěchu pracovaly ve škole na poloviční úvazek po celý rok čtyři asistentky pedagoga. Tři z nich mají vysokoškolské vzdělání (dvě jsou plně kvalifikovanými učitelkami pro 2. stupeň ZŠ, jedna má kvalifikaci pro volnočasové aktivity). Všechny tři měly vedle smlouvy na asistentskou práci plně hrazenou z finančních prostředků projektu i další pracovní smlouvu na několik hodin vyučování předmětům své nebo blízké aprobace. Pro zajištění výuky ve škole to bylo významné zejména v oblasti dívčího tělocviku, kde naše dlouholetá tělocvikářka byla po celý rok nemocná a na konci roku odešla předčasně do důchodu. Čtvrtou asistentkou pedagoga se stala ţena s úplným středoškolským vzděláním, s jejíţ prací jsme měli pozitivní zkušenosti z minulého školního roku, kdy tu krátkodobě zastupovala nemocnou kolegyni. V průběhu roku jsme navíc několika krátkodobějšími zástupy řešili dvě dlouhodobější absence z důvodu nemoci paní učitelky učící zejména dějepis a němčinu a učitelky češtiny a občanské výchovy Pedagogičtí pracovníci školy učitelé a asistenti pedagoga k Pracovník Vzdělání Praxe Učitel VŠ: technického směru (ing.) + ped. minimum (sníţený úvazek) k Odborná kvalifikace Učitelka VŠ: A HV 8 OK Učitelka VŠ: M VV (výrazně sníţený úvazek), zároveň as. pedagoga 4 1 OK Učitelka VŠ: NŠ 19 OK Učitelka Učitelka VŠ bakalářského směru (spec. pedagogika) ÚSV (výrazně sníţený úvazek)+ vychovatelka ŠD Učitelka VŠ: Spec. ped. (MVZP) 19 OK Učitelka VŠ: OV VV (výrazně sníţený úvazek), zároveň as. pedagoga OK Učitel VŠ: NŠ 20 OK

10 10/35 Učitelka VŠ: NŠ - AJ 11 OK Učitelka VŠ: pedagogika volného času (sníţený úvazek), zároveň as. ped. Učitelka VŠ: NŠ 35 OK Učitelka VŠ: NŠ Dramatická výchova 2 OK Učitelka VŠ: Spec. ped. 17 OK Učitelka VŠ: ČJ VV 1 OK Učitelka VŠ: NJ - OV 4 OK Učitelka VŠ: NŠ a Spec. ped. 8 OK Učitelka VŠ: ČJ Z 16 OK Učitelka VŠ: M Z (sníţený úvazek) 1 OK Asistentka pedagoga SŠ 2 Učitelka VŠ: NŠ 24 OK Učitelka VŠ: M CH + vých. poradenství 24 OK Učitelka VŠ: BI Z 10 OK Učitelka VŠ: D RJ 31 OK Učitelka VŠ: M Dí 13 OK Učitel VŠ: výchovy 14 OK Učitelka VŠ: Č ON + vých. poradenství 32 OK Učitelka VŠ: AJ D - RJ 32 OK Učitelka VŠ: NŠ 16 OK Učitel VŠ: D (sníţený úvazek) 12 OK Zástupce ředitele VŠ: M Z 21 OK Učitelka VŠ: M F (sníţený úvazek při důchodu) 1 42 OK Ředitel školy VŠ: ČJ ON 32 OK Poznámky: Zkratka OK = odborná kvalifikovanost, zkratka ÚSV = úplné středoškolské vzdělání

11 11/ Odborná a pedagogická způsobilost (na počátku školního roku) Dosaţené vzdělání Přepočtený počet učitelů i s nadúvazky na 1. stupni ZŠ na 2. stupni ZŠ Učitelství pro 1. stupeň 8,00 0,00 Učitelství pro 2. stupeň 2,00 13,76 Speciální pedagogika 2,00 0,00 Vysokoškolské pedagogické neučitelské 0 0,36 Vysokoškolské nepedagogické 0 0,95 Středoškolské nepedagogické 0,41 0,68 Celkem 12,41 15, Aprobovanost výuky na 2. stupni (na počátku školního roku) Předmět ČJ D OV Z M F PŘ CH HV VV TV VkZ PČ INF VP týdně hodin aprobovaně = % ,5 Vloni % ,1 Celková aprobovanost výuky na 2. stupni (včetně cizích jazyků viz dál) je 69,0 % Zajištění výuky cizích jazyků Na 1. stupni bylo učeno týdně 44 hodin angličtiny (4 hodiny v 1. a 2. ročníku, 40 hodin v půlených skupinách vyučovaných intenzívně od 3. ročníku), na 2. stupni 52 hodin angličtiny, 2 hodiny volitelného předmětu konverzace z jazyka anglického a 24 hodin němčiny. Přepočtený počet úvazků učitelů cizích jazyků Dosaţené vzdělání na 1. stupni na 2. stupni Angličtina Angličtina Němčina Vysokoškolské pedagogické 0,14 s kvalifikací pro 1. stupeň (s aprobací CJ) Vysokoškolské pedagogické 1,05 0,86 0,54 s kvalifikací pro 2. stupeň (s aprobací CJ) Vysokoškolské pedagogické pro 2. stupeň 0,54 s akreditovaným jazykovým kurzem Vysokoškolské pedagogické 0,18 s kvalifikací pro 1. stupeň (bez aprobace CJ) Vysokoškolské pedagogické 0,27 s kvalifikací pro 2. stupeň (bez aprobace CJ) Vysokoškolské nepedagogické 0,96 Středoškolské bez cizojazyčného vzdělání 0,36 0,64 Celkem 2,00 2,46 1,08

12 12/ Věková struktura pedagogů s učitelskou pracovní smlouvou (na konci školního roku) Věkové rozmezí Počet učitelů (přepočtený) To je procent z učitelů let 4,90 18, let 6,00 22, let 8,27 31,02 nad 50 let 7,50 28,12 mezi učiteli nad 50 let učitelé v důchodu 0,50 1, Pracovníci školní druţiny Pracovník Úvazek Ped. praxe Vzdělání Způsobilost Vedoucí vychovatelka 100% 18 let ÚSO ped. (vych.) OPZ Vychovatelka 41% 14 let ÚSV Vychovatelka 96,4% 16 let ÚSO ped. (vych.) OPZ Vychovatel 89,3% 7 let ÚSO ped. OPZ Provozní pracovníci (stav na konci školního roku) Funkce Úvazek Vzdělání ZŘ pro věci ekonomické 100% ÚSO Sekretářka 75% ÚSV Školník 100% SO Uklizečka 69% Uklizečka 71% Uklizečka 71% Uklizečka 71% Uklizečka 69% Uklizečka 71% Uklizečka 71% Uklizečka 69%

13 13/ Pracovnice školní jídelny Funkce Úvazek Vzdělání Poznámka Kuchařka 100% Pracovnice provozu 100% Pracovnice provozu 100% Pracovnice provozu 100% Placena z doplňkové činnosti Pracovnice provozu 100% Placena z doplňkové činnosti Pracovnice provozu 75% Placena z doplňkové činnosti Kuchařka 100% Vedoucí školní jídelny 100% ÚSO Vedoucí kuchařka 100% SO Další vzdělávání pedagogických pracovníků Základní linku procesu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v tomto školním roce načrtly vzdělávací aktivity spojené s projektem Pomáháme školám k úspěchu. Po třídenním srpnovém výjezdu celého pedagogického sboru se společným hledáním odpovědí na to, co vnímáme jako dobrou školu a jak by se mohla promítnout do naší práce individualizace výuky, to byly dva dvoudenní semináře (v září 2010 a březnu 2011) pro všechny pedagogy školy k typologii MBTI a k jejímu vyuţití ve výuce. Poznatky a dovednosti z těchto školení vyuţívali pedagogové ve své výuce, informovali o tom ostatní prostřednictvím strukturovaných zápisů zveřejňovaných na nástěnce ve sborovně, vzájemně se inspirovali při vzájemných násleších i formou otevřených hodin, kam zvali větší počet kolegů. Ukazuje se, ţe takovéto vzájemné sdílení mezi pedagogy má pro další rozvoj pedagogů školy nevídaný potenciál. Význam pro profesní rozvoj měl i celý dlouhodobý proces společné tvorby našeho Projektu pedagogického rozvoje školy skládající se se společných vývojových workshopů a práce týmů, do níţ byli aktivně zapojeni všichni pedagogové školy. Mnohé další semináře byly zaměřeny na efektivní vyuţívání moderních didaktických technologií, jimiţ škola disponuje díky loňské modernizaci. Jiţ v prvním zářijovém týdnu tak proběhlo školení k pouţívání sluchátkové jazykové laboratoře určené všem učitelům cizích jazyků (zúčastnili se i další zájemci). Učitelé navštívili i několik různých seminářů k pouţívání interaktivních tabulí (čtyři z nich se v září a říjnu konaly na naší škole v rámci projektu Karvinský informační systém i pro učitele z dalších karvinských škol) či interaktivních učebnic. Do této kategorie vzdělávání je moţno zařadit i dva městské semináře týkající se moderních metod a forem práce při výuce angličtiny, které se v rámci projektu Cizí jazyky otevřené dveře do EU konaly v dubnu na naší škole. K nejvýznamnějším počinům individuálního vzdělávání pedagogů patří ukončení specializačního studia naší koordinátorky ŠVP a dokončení školení k rozšíření

14 14/35 kompetencí kvalifikované výchovné poradkyně, jeţ obě organizovalo KVIC Nový Jičín. Další dvě učitelky 1. stupně dokončily v posledních měsících roku 2010 dlouhodobý kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Několik učitelů se účastnilo seminářů Jak na kázeň žáků a Čtenářská dílna v praxi, které se konaly na naší škole v rámci celostátního setkání škol podporujících zdraví, které jsme organizovali v měsíci prosinci. Zavádění čtenářských dílen se věnovaly další dva semináře, jichţ se koncem školního roku účastnilo dalších šest pedagogů školy (včetně učitelky, jeţ byla v době školení na mateřské dovolené). Kurz pro cvičitele snowboardingu absolvoval náš tělocvikář, který pravidelně organizuje lyţařské výchovně výcvikové zájezdy, a semináře k hodnocení pracovníků se v Praze účastnil ředitel školy. Učitelé naší školy byli účastníky i na vzdělávacích konferencích: jednak k výuce anglického jazyka, jednak k formám a moţnostem diagnostiky úrovně ţákovských znalostí a dovedností. Významnou součástí pedagogického rozvoje učitelů je i jejich samostatná metodická činnost. V rámci celostátního setkání škol podporujících zdraví organizovaného v prosinci naší školou tak například pozvalo třináct učitelů své kolegy z celé republiky do svých hodin, dva pedagogové školy připravili pro účastníky této akce své workshopy a další pedagogové se podíleli na organizaci této akce. V průběhu roku probíhalo ve škole i několik souvislých praxí, zejména studentek Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Spolupráce s odborovou organizací Část pracovníků školy je členy dvou odborových organizací. Přímo u školy pracuje základní organizace Českomoravského oborového svazu pracovníků školství, správní zaměstnanci jsou členy základní organizace odborového svazu nepedagogických pracovníků školství České republiky. Individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci jsou upraveny prostřednictvím kolektivní smlouvy platné od Závazky sjednané v kolektivní smlouvě se týkají i těch pracovníků, kteří nejsou v odborech organizováni, jichţ je na škole většina Společné aktivity pracovníků školy Velký význam pro upevnění pedagogického kolektivu školy měl třídenní výjezd do Svratky na Českomoravské vrchovině, který se konal jako úvodní aktivita projektu Pomáháme školám k úspěchu. Kromě něj se pedagogové a zaměstnanci školy sešli třikrát při neformálním posezení s pohoštěním (před Vánocemi, na Den učitelů a před koncem školního roku) Nemocnost pracovníků školy Celkově z důvodu nemoci či ošetřování člena rodiny zameškali ve školním roce 2010/2011 učitelé školy celkově 201 pracovních dní (z toho 73 dní a 51 dní dvě učitelky kvůli dlouhodobé nemoci, kde jsme jejich nepřítomnost řešili různými krátkodobějšími zástupy), vloni to bylo 75 pracovních dní, předloni 160 pracovních dní, před tím 172 a před tím 247. Čtyři vychovatelé školní druţiny nezameškali v tomto roce ani jeden pracovní den (vloni 18 pracovních dnů, předloni 5, před tím 6 a před tím 9 dní) a ostatní

15 15/35 zaměstnanci byli letos rovněţ bez absence (vloni 100 dní, předloni 17, před tím 272 a před tím 147 pracovních dnů) Absence ţáků Omluvená absence Neomluvená absence 2010/ / / / / / stupeň na ţáka 57,93 69,80 64, stupeň na ţáka 83,58 94,40 94,32 0,45 0,34 0,06 Škola na ţáka 68,98 80,85 78,13 0,19 0,15 0,03 Průměrnou absenci za školní rok vyšší neţ 100 hodin na ţáka měly 2 třídy (vloni 3, předloni 2 třídy, před tím 4), a to IX.A 106,85 (vloni nejvíce loňská IX.B 119,64 hodin na ţáka) a IX.B 103,16. Na 1. stupni měla nejvyšší průměr V.B (86,33 hodin na ţáka). Na rozdíl od ukazatelů v omluvené absenci, které se oproti minulým letům mírně zlepšily, se neomluvená absence na škole zvýšila. Činila za obě pololetí 87 hodin (vloni byla neomluvená absence 70, předloni 12 hodin, před tím ovšem 102 hodin). Kromě jednorázových absencí, způsobených neomluvenou nepřítomností na odpoledním vyučování a neomluveným odchodem ze školy ţáka deváté třídy, to byla větší neomluvená absence ţáků VII.A v 2. pololetí v době, kdy byla dlouhodoběji nemocná třídní učitelka této třídy. Šlo o 18 neomluvených hodin ţákyně, která posléze obdrţela dvojku z chování, a 53 neomluvených hodin ţáka, který se tyto hodiny snaţil zakrýt celou řadou lţí jak ve škole, tak doma (trojka z chování) Materiální podmínky na škole Na počátku tohoto školního roku byly dokončovány práce na rekonstrukci celé školy v rámci projektu Modernizace ZŠ, Mendelova hrazeného z prostředků Evropské unie a města Karviné. Díky tomuto projektu má škola v současnosti nadstandardní podmínky pro výuku. Máme k dispozici tyto odborné učebny: odbornou učebnu chemie a fyziky, dvě počítačové učebny jednu se starším vybavením, druhou pořízenou vloni z prostředků projektu Karvinský informační systém odbornou učebnu hudební výuky, cvičnou kuchyňku, odbornou učebnu výtvarné výchovy, malou keramickou dílnu, ţákovské dílny,

16 16/35 čtyři menší jazykové učebny, dvě z nich ze sluchátkovou soustavou, multimediální učebnu (určenou k výuce dělených hodin i k pronájmu ke vzdělávacím akcím, odbornou učebnu literární knihovny (s ţákovskou knihovnou) učebnu volných aktivit určenou pro aktivity spojené s dramatickou výchovou a pro čtenářské dílny dvě tělocvičny. Většina těchto učeben je vybavena interaktivními tabulemi a diaprojektory. Tímto vybavením disponují (aţ na dvě) i všechny učebny kmenové. Kvalitní je i další zázemí školy: barevné šatnové skříňky pro ţáky 4. aţ 9. ročníku či bufet s přilehlým posezením na školním náměstíčku, kde je namontován i informační LED panel, který jsme pořídili se sponzorských prostředků. Z větších věcí byla v letošním školním roce pořízena myčka do kuchyně školní jídelny. O prázdninách roku 2011 pak proběhla rekonstrukce hygienických zařízení ve staré tělocvičně a malování ve školní druţině (doplněné veselými obrázky vytvořenými asistentkou výtvarnicí), jejíţ jedna herna pak byla následně vybavena novým nábytkem Výsledky vzdělávání Celkový prospěch 5. Výuka Přehled o celkovém prospěchu na konci školního roku Ročník Ţáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli po OZ Neprospěli, ale postoupí Propadli Celkem

17 17/35 Širším slovním hodnocením byli hodnoceni ţáci I.B a II.B, slovní hodnocení bylo vyuţito i v některých předmětech (zejména jazycích) u dvou integrovaných ţáků v VI.A. Ţáků, kteří prospěli s vyznamenáním, bylo na konci školního roku 273 = 60,94% ze všech ţáků (vloni 59,61 %, předloni 60,39%, před tím 53,64%), v ročníku 78 ţáků, coţ je 40,41% z počtu všech ţáků 2. stupně (vloni 37,01, předloni 42,32%, před tím 39,47%). Nejvíce vyznamenaných na 2. stupni bylo ţáků v VI.A (60,87%), VIII.A (59,09%), v VI.B (45,45%) a v VIII.B (42,31%), nejméně pak v IX.A (22,22%), v IX.B (28%) a v VII.B (32%). Na prvním stupni byla na konci školního roku klasifikována pětkou z českého jazyka ţákyně II.A a dva ţáci II.B neprospěli při slovním hodnocení z češtiny a matematiky. Všichni tito tři ţáci budou opakovat 2. ročník, neboť se nedostavili k opravným zkouškám. (Vloni na 1. stupni opakoval ročník 1 ţák, předloni nebyl po úspěšném vykonání opravných zkoušek jedním ţákem ţádný neprospívající ţák, a před tím neprospěli 2 ţáci.) Na druhém stupni propadl z angličtiny, matematiky a fyziky ţák VI.A, který bude opakovat šestý ročník. Jeden ţák VIII.A vykonal úspěšně opravnou zkoušku z německého jazyka, a tedy postoupil do dalšího ročníku. Dále neprospěli dva ţáci IX.B, kteří v devátém ročníku přestali zcela pracovat (oba odcházejí na učební obory středních škol) první z nich propadl z češtiny, matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu, druhý pak z češtiny, němčiny, matematiky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. (Vloni nebyl ve škole po úspěšném vykonání opravných zkoušek z anglického jazyka jedním ţákem ţádný neprospívající ţák. Předloni se k opravným zkouškám nedostavili 2 ţáci, kteří tedy opakovali ročník, a jeden ţák opravnou zkoušku vykonal úspěšně. Před tím vykonali úspěšně opravné zkoušky dva ţáci a další 2 ţáci, ač neprospěli, postoupili do vyššího ročníku, poněvadţ jiţ v minulosti opakovali ročník na 2. stupni) Celkový prospěch ţáků po třídách Na 1. stupni dosáhly na konci školního roku nejlepší průměrné známky třídy I.A 1,00, II.A 1,09 a III.A 1,21 (ţáci I.B a II.B byli hodnoceni slovně). Nejhorší průměrnou známku měli ţáci V.A 1,55, třída V.B 1,44 a třída IV.A dosáhla průměrné známky 1,32. Na 2. stupni dopadla nejlépe klasifikace v VI.A 1,47, v VI.B 1,53 a v IX.A 1,58. Naopak nejhůře si vedli ţáci IX.B 1,82, VII.B 1,79 a VII.A 1, Srovnání klasifikace jednotlivých předmětů Celá škola ČJ M AJ 2010/2011 konec roku 2,02 2,02 1, / pololetí 2,03 1,91 1, /2010 konec roku 2,10 1,96 1, /2009 konec roku 2,07 2,03 1,83

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1/35 Adresa: Einsteinova 2871/8, 733 01 Karviná - Hranice http://www.mendelova.cz telefon 596 311 919 fax 596 364 186 E-mail: zs.karvina@mendelova.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRANDÝS N. L. ST. BOLESLAV PALACHOVA 337, okres Praha - východ Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova 337, telefon/fax:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady 104 Český Těšín okres Karviná 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání..14

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: 611/2010 Školní rok 2009-2010 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokáţu Zprávu vypracovala Mgr. Eva Kašparová, ředitelka školy v.z. do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 adresa školy 500 02 Hradec Králové, Bezručova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2013 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne 28. 8. 2013 a schválila

Více