Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 1/35 Adresa: Einsteinova 2871, Karviná - Hranice telefon fax Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Vývoj počtu ţáků školy 3. Základní charakteristika práce školy v roce 2010/ Počty tříd a ţáků na konci školního roku 2010/ Počty oddělení a ţáků ve školní druţině a strávníků ve školní jídelně 3.3. Vzdělávací program 3.4. Charakteristika roku 2010/ Podmínky práce školy 4.1. Personální podmínky Vedoucí pracovníci školy Změny v pedagogickém sboru Pedagogičtí pracovníci školy - učitelé Odborná a pedagogická způsobilost Aprobovanost výuky na 2. stupni Zajištění výuky cizích jazyků Věková struktura učitelů Pracovníci školní druţiny Provozní pracovníci Pracovnice školní jídelny Další vzdělávání pedagogických pracovníků Spolupráce s odborovou organizací Společné aktivity pracovníků školy Nemocnost pracovníků školy 4.2. Absence ţáků 4.3. Materiální podmínky na škole 5. Výuka 5.1. Výsledky vzdělávání Celkový prospěch ţáků Celkový prospěch ţáků po třídách Srovnání klasifikace jednotlivých předmětů Nejpřísněji hodnocené předměty v jednotlivých třídách od 3. ročníku

2 2/ Nejlepší a nejhorší výsledky ve vybraných předmětech na 2. stupni 5.2. První rok v projektu Pomáháme školám k úspěchu 5.3. Další aktivity při uskutečňování školního vzdělávacího programu 5.4. Práce s integrovanými ţáky 5.5. Údaje o zápisech do 1. třídy 5.6. Údaje o výsledcích přijímacího řízení vycházejících ţáků 5.7. Oblast výchovy Činnost ţákovského parlamentu Významné celoškolní aktivity Prevence sociálně patologických jevů plnění minimálního preventivního programu Enviromentální výchova Školní časopis a školní zpravodajství Výchovná činnost školní druţiny Kázeňská opatření a sníţené známky z chování 6. Zájmová činnost a výsledky soutěţí 6.1. Pravidelně pracující krouţky 6.2. Soutěţe 7. Spolupráce s okolím školy 7.1. Činnost školské rady 7.2. Práce SRPŠ 7.3. Spolupráce s mateřskými školami 7.4. Prezentace školy v médiích a na veřejnosti 8. Řízení školy 8.1. Plnění dlouhodobé koncepce 8.2. Projekty 8.3. Autoevaluační činnosti 9. Základní údaje o hospodaření školy 9.1. Podíly nákladů na vzdělávání v roce Základní údaje o hospodaření na středisku město 9.3. Základní údaje o hospodaření na středisku krajský úřad 9.4. Základní údaje o doplňkové činnosti 9.5. Celkový výsledek hospodaření 9.6. Základní údaje o hospodaření s fondy 9.7. Přehled o pouţití peněţního fondu 10. Externí kontrolní činnost

3 3/35 1. Základní údaje o škole Název školy: Sídlo školy: ulice Einsteinova 2871/8, Karviná Hranice, PSČ: Charakteristika školy: základní škola, podle zařazení do rejstříku má škola kapacitu 600 ţáků, školní jídelna 500 strávníků a školní druţina 120 dětí Zřizovatel školy: statutární město Karviná Právní forma: příspěvková organizace (právní subjektivita od ) IČ: IZO: Datum zařazení do sítě (rejstříku) škol: Součásti školy: Školní jídelna ZŠ Karviná - Hranice, Einsteinova 2866 IZO: Školní druţina ZŠ Karviná - Hranice, Einsteinova 2866 IZO: Vedení školy: ředitel školy, Mgr. Bohumil Zmrzlík, a zástupce ředitele školy pro věci pedagogické a zástupce ředitele školy pro věci ekonomické Adresa pro dálkový přístup: Webová stránka školy: Údaje o školské radě: školskou radu tvoří v souladu se Zásadami pro zřizování školských rad při základních školách zřizovaných statutárním městem Karviná tři členové (jeden zástupce zvolený zákonnými zástupci nezletilých ţáků školy, jeden zástupce zvolený pedagogickými pracovníky školy a jeden člen jmenovaný zřizovatelem školy) Obory vzdělání, které škola vyučuje: C Základní škola, a to: C/001 Základní škola studium denní, délka studia 9 roků 0 měsíců (dobíhající obor) C/01 Základní škola studium denní, délka studia 9 roků 0 měsíců

4 4/35 2. Vývoj počtu ţáků školy Po krátkodobém nárůstu počtu ţáků školy ve školním roce 2007/2008, kdy došlo k přestupu větší části ţáků ze zrušené ZŠ Ţiţkova na naši školu, se počet ţáků postupně vrátil k optimálnímu počtu kolem 450 dětí, který škola měla na počátku tohoto století. Počet ţáků školy v posledních pěti letech (s údaji k 30.6.) Školní rok Počet ţáků Počet tříd Počet ţáků na třídu 2010/ , / , / , / , / ,32 Pokles počtu ţáků oproti loňskému školnímu roku byl způsoben tím, ţe školu opustil početný ročník, v němţ bylo 57 ţáků, zatímco do prvních tříd letos nastoupilo pouze 45 prváků. Vloni rovněţ odešel na konci 5. ročníku výrazně větší počet ţáků (= 7) na osmileté gymnázium. 3. Základní charakteristika práce školy v roce 2010/ Počty tříd a ţáků na konci školního roku 2010/2011 Ročník Počet tříd Počet ţáků k Počet ţáků na třídu , , , , ,5 1. stupeň celkem , , stupeň celkem ,13 Celá škola celkem ,89

5 5/ Počty oddělení a ţáků ve školní druţině a strávníků ve školní jídelně: Přes pokles počtu ţáků ve škole pokračuje postupný nárůst počtu ţáků navštěvujících školní druţinu: Školní druţina: Školní rok Počet oddělení Počet ţáků k / / / / Strávníci ve školní jídelně k 31.5.: Školní rok Ţáci Zaměstnanci školy Cizí strávníci 2010/ / / / Vzdělávací program Ve školním roce 2010/2011 jsme v 5. ročníku posledním rokem pouţívali organizaci vyučování podle celostátního vzdělávacího programu Základní škola, čj /96-2, v ostatních ročnících jsme vyučovali podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Učící se škola platného od Učební plán realizovaný na 1. stupni: ŠVP ZV Č AJ M Inf ČaS HV VV TV PČ Celkem 1. ročník ročník 9,5 1 4, ročník 9,5 3 4, ročník VP ZŠ Č AJ M Přv Vl HV VV TV PČ 5. ročník Učební plán realizovaný na 2. stupni: ŠVP Č AJ NJ M INF D OV F CH PŘ Z HV VV VkZ TV PČ VP Md Cel. 6. roč ,5 0 1, roč roč roč

6 6/35 Systém volitelných předmětů ve školním roce 2010/ ročník 1 hodina Kaţdý ţák 7. ročníku si vybíral 1 hodinu z předmětů: modelářství, kurz 1. pomoci, domácnost, nebo sportovní činnosti. 8. ročník 2 hodiny Kaţdý ţák 8. ročníku měl dvě volby: V první volbě si vybíral buď předmět práce a sport, nebo dva předměty (vyučované jednou za 14 dní) cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky. V druhé volbě si vybíral jeden předmět z nabídky: konverzace z anglického jazyka, webové prezentace, ekologické praktikum, míčové hry, nebo volejbal. 9. ročník 3 hodiny Kaţdý ţák 9. ročníku měl tři volby: V první volbě si vybíral buď psaní na klávesnici, nebo cvičení z informatiky. V druhé volbě si vybíral buď předmět práce a sport, nebo dva předměty (vyučované jednou za 14 dní) cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky. V třetí volbě si vybíral jeden předmět z nabídky: konverzace z anglického jazyka, webové prezentace, ekologické praktikum, míčové hry, nebo volejbal. V druhé volbě si vybíral jeden předmět z nabídky: konverzace z anglického jazyka, webové prezentace, ekologické praktikum, míčové hry, nebo volejbal. Předměty zařazené do třetí volby byly vyučovány společně pro ţáky 8. i 9. ročníku Charakteristika školního roku 2010/2011 Školní rok 2010/2011 jsme zahájili slavnostně aţ 6. září, tedy s třídenním zpoţděním, protoţe do poslední chvíle byly dokončovány práce na projektu rekonstrukce a modernizace naší školy včleněného do Integrovaného programu rozvoje města (který byl hrazen z Regionálního operačního programu, tedy z prostředků Evropské unie, a z prostředků města Karviné). Hosty vydařeného slavnostního otevření modernizované školy byli jak reprezentanti firem, které se na této akci podílely, tak představitelé města v čele s jeho primátorem. Pro širokou rodičovskou veřejnost a bývalé pracovníky i ţáky školy, kteří se nemohli účastnit slavnostního otevření školy, jsme zorganizovali v sobotu 9. října den otevřených dveří, při němţ si mohli všichni hosté rekonstruovanou školu prohlédnout, zapojit se do zajímavých aktivit, které pro ně byly připraveny v jednotlivých odborných učebnách, a také shlédnout kulturní program v nové (druhé) tělocvičně. Na přípravě a realizaci této akce se podílelo 26 pedagogů školy. Činnost školy byla v průběhu celého školního roku ovlivněna naším intenzívním zapojením do aktivit projektu Pomáháme školám k úspěchu. Jejich cílem bylo napomoci naší škole ke kvalitnější individualizaci výuky. Poskytovaná projektová podpora byla koordinována zkušenou konzultantkou, jeţ byla všem pedagogům ve škole nápomocna dva a někdy i tři dny v kaţdém týdnu. Velkou pomocí byla činnost čtyř asistentek pedagoga (s polovičním úvazkem), které se od počátku školního roku velmi rychle zapojily do přímé práce ve třídách. Vedle této personální podpory a podpory materiální (kaţdý pedagog školy dostal jako součást tzv. učitelských kufříků potřebný spotřební materiál a také mu byl zapůjčen notebook, začali jsme připravovat

7 7/35 nové webové stránky školy) přišel projekt s významnou pomocí metodickou. Celý pedagogický sbor se účastnil v přípravném týdnu roku 2010/2011 úvodního třídenního výjezdu a posléze dvou dvoudenních seminářů k typologii MBTI a jejímu vyuţití ve výuce. Toto vzdělávání i podněty ze čtyř společných jednání týmů naší a spřátelené školy v Praze Kunraticích vedly k nastartování intenzívního pedagogického sdílení uvnitř školy učitelé se začali mnohem více neţ v minulých letech vzájemně navštěvovat ve svých hodinách, tři pedagogové zorganizovali pro větší počet kolegů i několik otevřených hodin, na nichţ prezentovali nosné metodické postupy. V druhé polovině roku se pak celý sbor velmi aktivně zapojil do společné přípravy Projektu pedagogického rozvoje školy, v němţ jsou nadefinovány pedagogické cíle školy pro nejbliţší období s výhledem do ukončení projektu v roce 2014/2015. Všechny tyto aktivity projektu byly úzce provázány s kaţdodenní činností školy, kde jsme letos ve všech třídách (s výjimkou 5. ročníku) pracovali v souladu s naším školním vzdělávacím programem, jehoţ název Učící se škola dostal díky činorodému projektovému dění nový obsah. Spolupráce s naší partnerskou projektovou základní školou z Kunratic přinesla i vzájemné návštěvy týmů škol v rámci projektu Cesta ke kvalitě, které byly zaměřeny na vzájemné sdílení postupů a inspiraci v oblasti autoevaulace školy. Druhým rokem jsme pokračovali v městském projektu Cizí jazyky otevřené dveře do Evropské unie, díky němuţ vycestovalo 9 našich ţáků do Berlína a 6 do Anglie. Po prosincové návštěvě skupiny našich učitelů a ţáků v německé Gotze jsme byli v dubnu hostiteli učitelům a ţákům z partnerských škol Hurbanova ve slovenském Martině a Lucase Cranacha v německé Gotze v projektu Comenius Fit pro Evropu. Koncem školního roku jsme se pak zapojili do přípravy městského projektu k rozvoji přírodovědných předmětů a připravili jsme projekt Naše cesta k rozvoji gramotnosti, který začneme díky podpoře z programu Peníze EU do škol realizovat od příštího školního roku. Uběhlý školní rok byl naplněný i dalšími aktivitami. V listopadu jsme zorganizovali jiţ tradiční charitativní jarmark, jehoţ výtěţek byl věnován našemu adoptovanému synu do Ugandy. Počátkem prosince jsme byli organizátory celostátního setkání škol podporujících zdraví Učíme se navzájem, které bylo ve zpětných vazbách účastníků vysoce oceněno. V rámci tohoto setkání připravilo 13 našich učitelů své náslechové hodiny a pak po dva dny běţely inspirativní vzdělávací semináře. V únoru se u nás konala okresní ţákovská konference na téma Holocaust a jeho odkaz zakončená hodinami vedenými ţáky našich devátých tříd. Této dějepisné akci předcházel jiţ tradiční projekt Příběhy bezpráví určený deváťákům s komentovaným promítáním filmu Postavení mimo hru o uvěznění hokejistů z československého národního týmu v 50. letech XX. století a s následnou besedou s pamětnicí těchto událostí. Na konci května jsme pak byli hlavními iniciátory a organizátory charitativní akademie, v níţ pod názvem Karvinské děti pomáhají vystoupili zástupci naprosté většiny karvinských základních škol. Výtěţek této akce putoval za dvěma potřebnými karvinskými dětmi, které vybrali ţáci zúčastněných škol. Naše aktivita se projevila i organizací stáţe ředitelů škol kraje a setkání ekonomek základních škol města Karviné. V průběhu roku jsme pokračovali v realizaci systému výjezdů našich ţáků, zorganizovali jsme spoustu dalších celoškolních projektů a akcí. Konec roku byl pak ve znamení přípravy absolventských prací deváťáků a jejich veřejných prezentací a obhajob.

8 8/35 Školní rok 2010/2011 je moţno chápat jako úspěšný školní rok, v němţ jsme nastartovali náš další rozvoj Personální podmínky Vedoucí pracovníci školy 4. Podmínky práce školy Funkce Ve funkci Vzdělání Ped. praxe Ředitel školy od VŠ OK 32 let Zástupce ředitele školy pro věci pedagogické Zástupce ředitele školy pro věci ekonomické od VŠ OK 21 let od ÚSO Výchovný poradce od VŠ OK (VP) Vedoucí vychovatelka školní druţiny od ÚSO 21 let Vedoucí školní jídelny ÚSO Školník od SO Změny v pedagogickém sboru oproti předchozímu školnímu roku a v průběhu roku 2010/2011 Změny ve sloţení pedagogického sboru v letošním roce se týkaly zejména tří oblastí. První z nich byla oblast výuky matematiky na 2. stupni, kde na konci minulého roku odešli ze školy dva pedagogové. Za učitelku s jednoletou pracovní smlouvou uzavřenou na dobu určitou jsme přijali zkušenější učitelku (mimochodem absolventku naší základní školy) matematiky a dílen, která v minulosti učila v ZŠ v Petrovicích, kde získala zkušenosti i s výukou fyziky. Na konci předcházejícího školního roku podal výpověď i další učitel matematiky a informatiky, který nalezl místo na škole v blízkosti svého bydliště v Ostravě. Vzhledem k tomu, ţe mateřská a rodičovská dovolená naší matematikářky (a informatičky), za niţ zastupoval, stále pokračuje, přijali jsme na výuku těmto předmětům na zkrácený úvazek čerstvou absolventku PF v Ostravě. Po celý školní rok jsme museli řešit i problémy s personálním zajištěním výuky angličtiny, kde se v důsledku přechodu k výuce podle našeho školního vzdělávacího programu ve 4. ročníku zvýšil počet vyučovaných hodin. Tento nárůst jsme od počátku školního roku pokryli tím, ţe šesti hodinám angličtiny v 3. ročníku vyučovala absolventka PF v Ostravě s aprobací čeština výtvarná výchova (těmto svým aprobačním předmětům vyučovala vedle angličtiny). Navíc nahradila naši dlouholetou učitelku, která byla po celý školní rok váţně nemocná, začínající učitelka s vysokoškolským titulem Ing., která získala v minulosti didaktické zkušenosti při výuce dospělých a svou dovednost pouţívat angličtinu posílila při svém ročním

9 9/35 pobytu v Indii. Další novou angličtinářkou se v průběhu roku stala učitelka s pedagogickým bakalářským vzděláním se zkušenostmi z výuky angličtině na několika základních školách okresu Karviná, která zastoupila další naši plně kvalifikovanou angličtinářku, jeţ od počátku listopadu do konce května čerpala mateřskou dovolenou. Ovšem ani po jejím brzkém návratu z mateřské dovolené se personální situace v této oblasti nestabilizovala, poněvadţ ze školy (a ze školství) odešla s jejím příchodem paní inţenýrka a na počátku příštího školního roku odejde na mateřskou dovolenou další naše učitelka angličtiny. Díky projektu Pomáháme školám k úspěchu pracovaly ve škole na poloviční úvazek po celý rok čtyři asistentky pedagoga. Tři z nich mají vysokoškolské vzdělání (dvě jsou plně kvalifikovanými učitelkami pro 2. stupeň ZŠ, jedna má kvalifikaci pro volnočasové aktivity). Všechny tři měly vedle smlouvy na asistentskou práci plně hrazenou z finančních prostředků projektu i další pracovní smlouvu na několik hodin vyučování předmětům své nebo blízké aprobace. Pro zajištění výuky ve škole to bylo významné zejména v oblasti dívčího tělocviku, kde naše dlouholetá tělocvikářka byla po celý rok nemocná a na konci roku odešla předčasně do důchodu. Čtvrtou asistentkou pedagoga se stala ţena s úplným středoškolským vzděláním, s jejíţ prací jsme měli pozitivní zkušenosti z minulého školního roku, kdy tu krátkodobě zastupovala nemocnou kolegyni. V průběhu roku jsme navíc několika krátkodobějšími zástupy řešili dvě dlouhodobější absence z důvodu nemoci paní učitelky učící zejména dějepis a němčinu a učitelky češtiny a občanské výchovy Pedagogičtí pracovníci školy učitelé a asistenti pedagoga k Pracovník Vzdělání Praxe Učitel VŠ: technického směru (ing.) + ped. minimum (sníţený úvazek) k Odborná kvalifikace Učitelka VŠ: A HV 8 OK Učitelka VŠ: M VV (výrazně sníţený úvazek), zároveň as. pedagoga 4 1 OK Učitelka VŠ: NŠ 19 OK Učitelka Učitelka VŠ bakalářského směru (spec. pedagogika) ÚSV (výrazně sníţený úvazek)+ vychovatelka ŠD Učitelka VŠ: Spec. ped. (MVZP) 19 OK Učitelka VŠ: OV VV (výrazně sníţený úvazek), zároveň as. pedagoga OK Učitel VŠ: NŠ 20 OK

10 10/35 Učitelka VŠ: NŠ - AJ 11 OK Učitelka VŠ: pedagogika volného času (sníţený úvazek), zároveň as. ped. Učitelka VŠ: NŠ 35 OK Učitelka VŠ: NŠ Dramatická výchova 2 OK Učitelka VŠ: Spec. ped. 17 OK Učitelka VŠ: ČJ VV 1 OK Učitelka VŠ: NJ - OV 4 OK Učitelka VŠ: NŠ a Spec. ped. 8 OK Učitelka VŠ: ČJ Z 16 OK Učitelka VŠ: M Z (sníţený úvazek) 1 OK Asistentka pedagoga SŠ 2 Učitelka VŠ: NŠ 24 OK Učitelka VŠ: M CH + vých. poradenství 24 OK Učitelka VŠ: BI Z 10 OK Učitelka VŠ: D RJ 31 OK Učitelka VŠ: M Dí 13 OK Učitel VŠ: výchovy 14 OK Učitelka VŠ: Č ON + vých. poradenství 32 OK Učitelka VŠ: AJ D - RJ 32 OK Učitelka VŠ: NŠ 16 OK Učitel VŠ: D (sníţený úvazek) 12 OK Zástupce ředitele VŠ: M Z 21 OK Učitelka VŠ: M F (sníţený úvazek při důchodu) 1 42 OK Ředitel školy VŠ: ČJ ON 32 OK Poznámky: Zkratka OK = odborná kvalifikovanost, zkratka ÚSV = úplné středoškolské vzdělání

11 11/ Odborná a pedagogická způsobilost (na počátku školního roku) Dosaţené vzdělání Přepočtený počet učitelů i s nadúvazky na 1. stupni ZŠ na 2. stupni ZŠ Učitelství pro 1. stupeň 8,00 0,00 Učitelství pro 2. stupeň 2,00 13,76 Speciální pedagogika 2,00 0,00 Vysokoškolské pedagogické neučitelské 0 0,36 Vysokoškolské nepedagogické 0 0,95 Středoškolské nepedagogické 0,41 0,68 Celkem 12,41 15, Aprobovanost výuky na 2. stupni (na počátku školního roku) Předmět ČJ D OV Z M F PŘ CH HV VV TV VkZ PČ INF VP týdně hodin aprobovaně = % ,5 Vloni % ,1 Celková aprobovanost výuky na 2. stupni (včetně cizích jazyků viz dál) je 69,0 % Zajištění výuky cizích jazyků Na 1. stupni bylo učeno týdně 44 hodin angličtiny (4 hodiny v 1. a 2. ročníku, 40 hodin v půlených skupinách vyučovaných intenzívně od 3. ročníku), na 2. stupni 52 hodin angličtiny, 2 hodiny volitelného předmětu konverzace z jazyka anglického a 24 hodin němčiny. Přepočtený počet úvazků učitelů cizích jazyků Dosaţené vzdělání na 1. stupni na 2. stupni Angličtina Angličtina Němčina Vysokoškolské pedagogické 0,14 s kvalifikací pro 1. stupeň (s aprobací CJ) Vysokoškolské pedagogické 1,05 0,86 0,54 s kvalifikací pro 2. stupeň (s aprobací CJ) Vysokoškolské pedagogické pro 2. stupeň 0,54 s akreditovaným jazykovým kurzem Vysokoškolské pedagogické 0,18 s kvalifikací pro 1. stupeň (bez aprobace CJ) Vysokoškolské pedagogické 0,27 s kvalifikací pro 2. stupeň (bez aprobace CJ) Vysokoškolské nepedagogické 0,96 Středoškolské bez cizojazyčného vzdělání 0,36 0,64 Celkem 2,00 2,46 1,08

12 12/ Věková struktura pedagogů s učitelskou pracovní smlouvou (na konci školního roku) Věkové rozmezí Počet učitelů (přepočtený) To je procent z učitelů let 4,90 18, let 6,00 22, let 8,27 31,02 nad 50 let 7,50 28,12 mezi učiteli nad 50 let učitelé v důchodu 0,50 1, Pracovníci školní druţiny Pracovník Úvazek Ped. praxe Vzdělání Způsobilost Vedoucí vychovatelka 100% 18 let ÚSO ped. (vych.) OPZ Vychovatelka 41% 14 let ÚSV Vychovatelka 96,4% 16 let ÚSO ped. (vych.) OPZ Vychovatel 89,3% 7 let ÚSO ped. OPZ Provozní pracovníci (stav na konci školního roku) Funkce Úvazek Vzdělání ZŘ pro věci ekonomické 100% ÚSO Sekretářka 75% ÚSV Školník 100% SO Uklizečka 69% Uklizečka 71% Uklizečka 71% Uklizečka 71% Uklizečka 69% Uklizečka 71% Uklizečka 71% Uklizečka 69%

13 13/ Pracovnice školní jídelny Funkce Úvazek Vzdělání Poznámka Kuchařka 100% Pracovnice provozu 100% Pracovnice provozu 100% Pracovnice provozu 100% Placena z doplňkové činnosti Pracovnice provozu 100% Placena z doplňkové činnosti Pracovnice provozu 75% Placena z doplňkové činnosti Kuchařka 100% Vedoucí školní jídelny 100% ÚSO Vedoucí kuchařka 100% SO Další vzdělávání pedagogických pracovníků Základní linku procesu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v tomto školním roce načrtly vzdělávací aktivity spojené s projektem Pomáháme školám k úspěchu. Po třídenním srpnovém výjezdu celého pedagogického sboru se společným hledáním odpovědí na to, co vnímáme jako dobrou školu a jak by se mohla promítnout do naší práce individualizace výuky, to byly dva dvoudenní semináře (v září 2010 a březnu 2011) pro všechny pedagogy školy k typologii MBTI a k jejímu vyuţití ve výuce. Poznatky a dovednosti z těchto školení vyuţívali pedagogové ve své výuce, informovali o tom ostatní prostřednictvím strukturovaných zápisů zveřejňovaných na nástěnce ve sborovně, vzájemně se inspirovali při vzájemných násleších i formou otevřených hodin, kam zvali větší počet kolegů. Ukazuje se, ţe takovéto vzájemné sdílení mezi pedagogy má pro další rozvoj pedagogů školy nevídaný potenciál. Význam pro profesní rozvoj měl i celý dlouhodobý proces společné tvorby našeho Projektu pedagogického rozvoje školy skládající se se společných vývojových workshopů a práce týmů, do níţ byli aktivně zapojeni všichni pedagogové školy. Mnohé další semináře byly zaměřeny na efektivní vyuţívání moderních didaktických technologií, jimiţ škola disponuje díky loňské modernizaci. Jiţ v prvním zářijovém týdnu tak proběhlo školení k pouţívání sluchátkové jazykové laboratoře určené všem učitelům cizích jazyků (zúčastnili se i další zájemci). Učitelé navštívili i několik různých seminářů k pouţívání interaktivních tabulí (čtyři z nich se v září a říjnu konaly na naší škole v rámci projektu Karvinský informační systém i pro učitele z dalších karvinských škol) či interaktivních učebnic. Do této kategorie vzdělávání je moţno zařadit i dva městské semináře týkající se moderních metod a forem práce při výuce angličtiny, které se v rámci projektu Cizí jazyky otevřené dveře do EU konaly v dubnu na naší škole. K nejvýznamnějším počinům individuálního vzdělávání pedagogů patří ukončení specializačního studia naší koordinátorky ŠVP a dokončení školení k rozšíření

14 14/35 kompetencí kvalifikované výchovné poradkyně, jeţ obě organizovalo KVIC Nový Jičín. Další dvě učitelky 1. stupně dokončily v posledních měsících roku 2010 dlouhodobý kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Několik učitelů se účastnilo seminářů Jak na kázeň žáků a Čtenářská dílna v praxi, které se konaly na naší škole v rámci celostátního setkání škol podporujících zdraví, které jsme organizovali v měsíci prosinci. Zavádění čtenářských dílen se věnovaly další dva semináře, jichţ se koncem školního roku účastnilo dalších šest pedagogů školy (včetně učitelky, jeţ byla v době školení na mateřské dovolené). Kurz pro cvičitele snowboardingu absolvoval náš tělocvikář, který pravidelně organizuje lyţařské výchovně výcvikové zájezdy, a semináře k hodnocení pracovníků se v Praze účastnil ředitel školy. Učitelé naší školy byli účastníky i na vzdělávacích konferencích: jednak k výuce anglického jazyka, jednak k formám a moţnostem diagnostiky úrovně ţákovských znalostí a dovedností. Významnou součástí pedagogického rozvoje učitelů je i jejich samostatná metodická činnost. V rámci celostátního setkání škol podporujících zdraví organizovaného v prosinci naší školou tak například pozvalo třináct učitelů své kolegy z celé republiky do svých hodin, dva pedagogové školy připravili pro účastníky této akce své workshopy a další pedagogové se podíleli na organizaci této akce. V průběhu roku probíhalo ve škole i několik souvislých praxí, zejména studentek Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Spolupráce s odborovou organizací Část pracovníků školy je členy dvou odborových organizací. Přímo u školy pracuje základní organizace Českomoravského oborového svazu pracovníků školství, správní zaměstnanci jsou členy základní organizace odborového svazu nepedagogických pracovníků školství České republiky. Individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci jsou upraveny prostřednictvím kolektivní smlouvy platné od Závazky sjednané v kolektivní smlouvě se týkají i těch pracovníků, kteří nejsou v odborech organizováni, jichţ je na škole většina Společné aktivity pracovníků školy Velký význam pro upevnění pedagogického kolektivu školy měl třídenní výjezd do Svratky na Českomoravské vrchovině, který se konal jako úvodní aktivita projektu Pomáháme školám k úspěchu. Kromě něj se pedagogové a zaměstnanci školy sešli třikrát při neformálním posezení s pohoštěním (před Vánocemi, na Den učitelů a před koncem školního roku) Nemocnost pracovníků školy Celkově z důvodu nemoci či ošetřování člena rodiny zameškali ve školním roce 2010/2011 učitelé školy celkově 201 pracovních dní (z toho 73 dní a 51 dní dvě učitelky kvůli dlouhodobé nemoci, kde jsme jejich nepřítomnost řešili různými krátkodobějšími zástupy), vloni to bylo 75 pracovních dní, předloni 160 pracovních dní, před tím 172 a před tím 247. Čtyři vychovatelé školní druţiny nezameškali v tomto roce ani jeden pracovní den (vloni 18 pracovních dnů, předloni 5, před tím 6 a před tím 9 dní) a ostatní

15 15/35 zaměstnanci byli letos rovněţ bez absence (vloni 100 dní, předloni 17, před tím 272 a před tím 147 pracovních dnů) Absence ţáků Omluvená absence Neomluvená absence 2010/ / / / / / stupeň na ţáka 57,93 69,80 64, stupeň na ţáka 83,58 94,40 94,32 0,45 0,34 0,06 Škola na ţáka 68,98 80,85 78,13 0,19 0,15 0,03 Průměrnou absenci za školní rok vyšší neţ 100 hodin na ţáka měly 2 třídy (vloni 3, předloni 2 třídy, před tím 4), a to IX.A 106,85 (vloni nejvíce loňská IX.B 119,64 hodin na ţáka) a IX.B 103,16. Na 1. stupni měla nejvyšší průměr V.B (86,33 hodin na ţáka). Na rozdíl od ukazatelů v omluvené absenci, které se oproti minulým letům mírně zlepšily, se neomluvená absence na škole zvýšila. Činila za obě pololetí 87 hodin (vloni byla neomluvená absence 70, předloni 12 hodin, před tím ovšem 102 hodin). Kromě jednorázových absencí, způsobených neomluvenou nepřítomností na odpoledním vyučování a neomluveným odchodem ze školy ţáka deváté třídy, to byla větší neomluvená absence ţáků VII.A v 2. pololetí v době, kdy byla dlouhodoběji nemocná třídní učitelka této třídy. Šlo o 18 neomluvených hodin ţákyně, která posléze obdrţela dvojku z chování, a 53 neomluvených hodin ţáka, který se tyto hodiny snaţil zakrýt celou řadou lţí jak ve škole, tak doma (trojka z chování) Materiální podmínky na škole Na počátku tohoto školního roku byly dokončovány práce na rekonstrukci celé školy v rámci projektu Modernizace ZŠ, Mendelova hrazeného z prostředků Evropské unie a města Karviné. Díky tomuto projektu má škola v současnosti nadstandardní podmínky pro výuku. Máme k dispozici tyto odborné učebny: odbornou učebnu chemie a fyziky, dvě počítačové učebny jednu se starším vybavením, druhou pořízenou vloni z prostředků projektu Karvinský informační systém odbornou učebnu hudební výuky, cvičnou kuchyňku, odbornou učebnu výtvarné výchovy, malou keramickou dílnu, ţákovské dílny,

16 16/35 čtyři menší jazykové učebny, dvě z nich ze sluchátkovou soustavou, multimediální učebnu (určenou k výuce dělených hodin i k pronájmu ke vzdělávacím akcím, odbornou učebnu literární knihovny (s ţákovskou knihovnou) učebnu volných aktivit určenou pro aktivity spojené s dramatickou výchovou a pro čtenářské dílny dvě tělocvičny. Většina těchto učeben je vybavena interaktivními tabulemi a diaprojektory. Tímto vybavením disponují (aţ na dvě) i všechny učebny kmenové. Kvalitní je i další zázemí školy: barevné šatnové skříňky pro ţáky 4. aţ 9. ročníku či bufet s přilehlým posezením na školním náměstíčku, kde je namontován i informační LED panel, který jsme pořídili se sponzorských prostředků. Z větších věcí byla v letošním školním roce pořízena myčka do kuchyně školní jídelny. O prázdninách roku 2011 pak proběhla rekonstrukce hygienických zařízení ve staré tělocvičně a malování ve školní druţině (doplněné veselými obrázky vytvořenými asistentkou výtvarnicí), jejíţ jedna herna pak byla následně vybavena novým nábytkem Výsledky vzdělávání Celkový prospěch 5. Výuka Přehled o celkovém prospěchu na konci školního roku Ročník Ţáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli po OZ Neprospěli, ale postoupí Propadli Celkem

17 17/35 Širším slovním hodnocením byli hodnoceni ţáci I.B a II.B, slovní hodnocení bylo vyuţito i v některých předmětech (zejména jazycích) u dvou integrovaných ţáků v VI.A. Ţáků, kteří prospěli s vyznamenáním, bylo na konci školního roku 273 = 60,94% ze všech ţáků (vloni 59,61 %, předloni 60,39%, před tím 53,64%), v ročníku 78 ţáků, coţ je 40,41% z počtu všech ţáků 2. stupně (vloni 37,01, předloni 42,32%, před tím 39,47%). Nejvíce vyznamenaných na 2. stupni bylo ţáků v VI.A (60,87%), VIII.A (59,09%), v VI.B (45,45%) a v VIII.B (42,31%), nejméně pak v IX.A (22,22%), v IX.B (28%) a v VII.B (32%). Na prvním stupni byla na konci školního roku klasifikována pětkou z českého jazyka ţákyně II.A a dva ţáci II.B neprospěli při slovním hodnocení z češtiny a matematiky. Všichni tito tři ţáci budou opakovat 2. ročník, neboť se nedostavili k opravným zkouškám. (Vloni na 1. stupni opakoval ročník 1 ţák, předloni nebyl po úspěšném vykonání opravných zkoušek jedním ţákem ţádný neprospívající ţák, a před tím neprospěli 2 ţáci.) Na druhém stupni propadl z angličtiny, matematiky a fyziky ţák VI.A, který bude opakovat šestý ročník. Jeden ţák VIII.A vykonal úspěšně opravnou zkoušku z německého jazyka, a tedy postoupil do dalšího ročníku. Dále neprospěli dva ţáci IX.B, kteří v devátém ročníku přestali zcela pracovat (oba odcházejí na učební obory středních škol) první z nich propadl z češtiny, matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu, druhý pak z češtiny, němčiny, matematiky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. (Vloni nebyl ve škole po úspěšném vykonání opravných zkoušek z anglického jazyka jedním ţákem ţádný neprospívající ţák. Předloni se k opravným zkouškám nedostavili 2 ţáci, kteří tedy opakovali ročník, a jeden ţák opravnou zkoušku vykonal úspěšně. Před tím vykonali úspěšně opravné zkoušky dva ţáci a další 2 ţáci, ač neprospěli, postoupili do vyššího ročníku, poněvadţ jiţ v minulosti opakovali ročník na 2. stupni) Celkový prospěch ţáků po třídách Na 1. stupni dosáhly na konci školního roku nejlepší průměrné známky třídy I.A 1,00, II.A 1,09 a III.A 1,21 (ţáci I.B a II.B byli hodnoceni slovně). Nejhorší průměrnou známku měli ţáci V.A 1,55, třída V.B 1,44 a třída IV.A dosáhla průměrné známky 1,32. Na 2. stupni dopadla nejlépe klasifikace v VI.A 1,47, v VI.B 1,53 a v IX.A 1,58. Naopak nejhůře si vedli ţáci IX.B 1,82, VII.B 1,79 a VII.A 1, Srovnání klasifikace jednotlivých předmětů Celá škola ČJ M AJ 2010/2011 konec roku 2,02 2,02 1, / pololetí 2,03 1,91 1, /2010 konec roku 2,10 1,96 1, /2009 konec roku 2,07 2,03 1,83

18 18/35 1. stupeň ČJ M AJ Vl Přv 2010/2011 konec roku 1,65 1,54 1,40 1,71 1, /2011 pololetí 1,56 1,39 1,32 1,87 1, /20010 konec roku 1,64 1,47 1,39 1,75 1, /2009 konec roku 1,71 1,53 1,48 1,67 1,46 2. stupeň 2010/2011 konec roku 2010/2011 pololetí 2009/20010 konec roku 2008/2009 konec roku ČJ M AJ Z PŘ D F CH 2,41 2,52 2,17 1,83 1,97 1,92 2,27 2,72 2,51 2,45 2,16 1,81 1,93 1,77 2,17 2,67 2,53 2,45 2,10 2,10 2,03 1,88 2,15 2,72 2,40 2,50 2,15 1,75 1,67 1,87 1,91 2,56 Z přehledu je vidět, ţe se klasifikace pohybuje řadu let v podobné úrovni. K určitému pozvolnému poklesu dochází v klasifikaci fyziky Nejpřísněji hodnocené předměty v jednotlivých třídách od 3. ročníku na konci školního roku Třídy ročníku III.A ČJ 1,77 M 1,46 AJ 1,27 III.B ČJ 1,70 M 1,57 AJ 1,41 IV.A AJ 1,71 M a ČaS 1,64 ČJ 1,54 IV.B ČJ 1,63 M a ČaS 1,57 AJ 1,48 V.A ČJ 2,33 M 1,95 AJ 1,81 V.B ČJ a M 1,92 Vl 1,67 AJ a Přv 1,58 Třídy 2. stupně VI.A M a F 2,13 AJ 1,91 ČJ 1,86 VI.B ČJ 2,14 M a F 2,00 D 1,96 VII.A F 2,70 M 2,52 ČJ 2,39

19 19/35 VII.B M a F 2,64 AJ 2,56 ČJ 2,44 VIII.A CH 2,46 ČJ 2,36 AJ 2,32 VIII.B ČJ 2,53 M 2,50 CH 2,46 IX.A CH 3,00 M 2,93 ČJ 2,67 IX.B M 3,00 CH 2,92 ČJ 2,80 Poznámka: Tučně jsou vytištěny tři nejhorší průměrné známky na 1. a na 2. stupni Nejlepší a nejhorší výsledky ve vybraných předmětech na 2. stupni Předmět Nejlépe Nejhůře Rozpětí Loňské rozpětí český jazyk VI.A 1,86 IX.B 2,80 0,96 1,38 anglický jazyk VI.B 1,73 VII.B 2,56 0,59 0,83 německý jazyk IX.B 1,96 VII.B 2,40 0,44 0,86 matematika VI.B 2,00 IX.B 3,00 1,00 1,65 dějepis IX.A 1,67 VII.B 2,24 0,57 1,11 občanská výchova IX.A 1,00 IX.B 1,76 0,76 0,87 zeměpis IX.A 1,48 VIII.B 2,19 0,71 0,78 přírodopis IX.A 1,56 VII.B 2,28 0,72 0,64 fyzika VI.B 2,00 VII.A 2,70 0,70 1,02 chemie VIII.A 2,46 IX.A 3,00 0,54 0, První rok v projektu Pomáháme školám k úspěchu Kvalitu výuky a veškerého ţivota školy ovlivňovala významným způsobem po celý tento školní rok naše účast v projektu Pomáháme školám k úspěchu, v němţ se naše škola stala spolu se Základní školou v Praze Kunraticích pilotní školou. Cílem tohoto pětiletého projektu, který iniciovala a financuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, je zajištění vysoké kvality výuky s důrazem na individuální přístup pedagogů k ţákům. V projektu usilujeme o to, aby se kaţdý ţák uměl co nejlépe učit (tedy zaměřujeme se na rozvoj jeho kompetencí k učení) a aby při učení dosahoval svého osobního maxima (coţ není moţné bez individualizace výuky). K postupnému naplňování těchto cílů dostává škola významnou podporu Začátkem účasti naší školy v projektu byl třídenní výjezd celého pedagogického sboru (36 učitelů, vychovatelů školní druţiny a asistentek pedagoga) ve dnech 26. aţ 28. srpna V hotelu Podlesí ve Svratce (Českomoravská vrchovina) jsme společně přemýšleli nad atributy kvalitní školy, pracovali jsme s projektovou charakteristikou takovéto školy a uvaţovali o tom, jak se k takové škole přiblíţit i jak účelně vyuţít práce asistentek pedagoga. Výjezd se tak stal významným stimulem pro naši nastávající školní práci.

20 20/35 Na výjezdu s námi byla i projektová konzultantka, kterou se pro naši školu stala zkušená pedagoţka, která v minulosti byla učitelkou a ředitelkou základní školy, inspektorkou ČŠI a v současnosti je lektorkou DVPP. Tato konzultantka od počátku školního roku koordinovala činnosti projektu ve škole, konzultovala s vedením jeho kroky, vedla několik vývojových workshopů pro pedagogy (připravených společně s členy vedení školy) a postupně se stávala rádcem, mentorem a koučem jednotlivým učitelům, jimţ na vyţádání pomáhala jak s přípravou vyučovacích hodin, tak po jejich shlédnutí i s jejich reflexí. Další významnou podporou ze strany projektu je finanční zajištění asistentské práce. Asistentkami pedagoga, které pracovaly po celý školní rok na poloviční úvazek, se ve škole staly čtyři pedagoţky tři z nich s vysokoškolským pedagogickým vzděláním. Všechny se od přípravného týdne zapojily velmi aktivně do činnosti školy; po výjezdu byl kaţdé z nich přidělen konkrétní ročník 1. stupně, kde od druhého vyučovacího dne byly k dispozici příslušným vyučujícím (jeden z nich byl jmenován garantem této činnosti), s těmito učiteli byly v kabinetech, takţe promýšlení jejich spolupráce při výuce probíhalo zcela přirozeně v době přestávek. Kromě toho se všechny podílely na dozorech v prostoru u bufetu a ve školní jídelně. Od října si pak asistentskou pomoc mohli cíleně vyţádat i učitelé 2. stupně. Vyuţívání asistentské práce v této podobě bylo pro pedagogy školy novinkou, ale postupně vykrystalizovalo několik jeho základních forem. Šlo o pomoc všem ţákům při nácviku a plnění zadaných úkolů (zejména v 1. ročníku pomoc při sebeobsluţných činnostech ţáků, při získávání správných návyků psaní, při práci a manipulaci s pomůckami, pomoc při vytváření reţimových dovedností.); individuální pomoc ţákům (s handicapem) přímo ve výuce; pomoc a práce se skupinou ţáků, kteří potřebují jiné tempo a způsoby práce tato pomoc navíc umoţňovala zlepšovat kooperaci mezi ţáky; pomoc učiteli při realizaci projektů, popř. integrované tematické výuky, kdy uţ učitel při přípravě projektu s účastí asistenta počítal, práce se skupinou nadaných ţáků vybraných z obou paralelních tříd (zejména v matematice 3. ročníku), či organizace hodiny, jejíţ části byly vedeny společně učitelem a asistentem a části ve skupinách rozdělených na poloviny. Postupně dostávala asistentská práce charakter párového učení, při němţ si hodinu jiţ při přípravě obě pedagoţky rozdělí, při jejím vedení se střídají v roli hlavního učícího a pomáhajícího a posléze spolu hodinu společně reflektují. Jiţ počátkem školního roku přišla ze strany projektu i materiální podpora. Všichni učitelé dostali do zápůjčky notebooky, které jim umoţňovaly připravovat elektronické podklady pro výuku a vzájemně elektronicky komunikovat. Kromě toho jsme společně nadefinovali potřebný materiál spotřební povahy, který pak učitelé dostali v podobě učitelských kufříků. Na konci školního roku byl zpřístupněn i nový web školy, který svou funkcionalitou i estetickou úrovní dalece překonával úroveň toho dosavadního. V září 2010 proběhlo v rámci projektu i první dvoudenní školení k typologii osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Jeho cílem bylo, aby si kaţdý učitel na základě seznámení se s touto typologií uvědomil, ţe kaţdý ţák i kaţdý učitel je jiný, aby lépe porozuměl rozdílům mezi lidmi, které mají velký vliv na komunikaci a spolupráci v týmu a na učební styly ţáků i na vyučovací styly učitelů. Zároveň školení upozorňovalo na rizika, která by mohla být spojená s mechanickým a necitlivým pouţíváním této typologie ve výuce. Druhý dvoudenní blok tohoto školení, který

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1/41 Adresa: Einsteinova 2871, 733 01 Karviná - Hranice http://www.mendelova.cz telefon 596 311 919 fax 596 364 186 E-mail: zs.karvina@mendelova.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1/35 Adresa: Einsteinova 2871/8, 733 01 Karviná - Hranice http://www.mendelova.cz telefon 596 311 919 fax 596 364 186 E-mail: zs.karvina@mendelova.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Adresa: Einsteinova 2871/8, 733 01 Karviná - Hranice http://www.mendelova.cz telefon 596 311 919 fax 596 364 186 E-mail: zs.karvina@mendelova.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ, Mendelova za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti ZŠ, Mendelova za školní rok 2014/2015 1/45 Adresa: Einsteinova 2871, 733 01 Karviná - Hranice http://www.mendelova.cz telefon 596 311 919 fax 596 364 186 E-mail: zs.karvina@mendelova.cz Výroční zpráva o činnosti ZŠ, Mendelova za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více