Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Bc. Monika Petrášová ředitelka školy 1 (ze33)

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 1.1. Součásti školy, údaje za školní rok 2013 / Školská rada, schůzky rodičů 2. Obory vzdělání, školní vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení školy Pedagogičtí pracovníci školy Další údaje o pedagogických pracovnících Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů Provozní změny v průběhu školního roku Nepedagogičtí pracovníci školy Další údaje o nepedagogických pracovnících 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5. Zápis k povinné školní docházce, přijetí k základnímu vzdělávání 6. Výsledky vzdělávání žáků Celkový prospěch žáků Výsledky testování žáků Integrovaní žáci 7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti, projekty školy Zájmové vzdělávání Účast v soutěžích Školní a mimoškolní aktivity Veřejné sbírky 8. Výsledky inspekční činnosti 9. Prevence sociálně patologických jevů, školní úrazy 10. Hospodaření školy Hlavní činnost Hospodářská činnost 11. Provedené kontroly 12. Rozvojové mezinárodní programy, zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Projekty financované z cizích zdrojů 14. Spolupráce s organizacemi v obci a dalšími partnery 15. Autoevaluace školy Hodnocení koncepčních záměrů školy Vedení a řízení školy, kvalita personální práce Vedení a řízení školy Kvalita personální práce Vyhodnocení dotazníkového šetření 16. Evaluace výchovně vzdělávací práce v mateřské škole Počty dětí Personální podmínky Materiální podmínky Výchovně vzdělávací podmínky Organizační podmínky Obsah a průběh vzdělávání 2 (ze33)

3 16. 7 Hodnocení výchovně vzdělávacích činností 17. Podpora školy dětem, klima školy, vzájemné spolupráce 17.1 Podpora dětem Klima školy Spolupráce s rodiči Vzájemná spolupráce mateřské a základní školy Spolupráce s ředitelkou školy 18. Akce mateřské školy v průběhu školního roku 2013/ Závěr 3 (ze33)

4 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy v Bystřici pod Lopeníkem za školní rok 2013/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bystřice pod Lopeníkem, příspěvková organizace Sídlo školy: Bystřice pod Lopeníkem č. p. 173 Zřizovatel: Obec Bystřice pod Lopeníkem Právní norma školy: právní subjekt od Jméno ředitele školy: Bc. Monika Petrášová Kontakt na zařízení: telefon: , webové stránky. Datum založení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: Identifikace školy Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a stanovení nejvyššího počtu: - mateřská škola 27 dětí - základní škola 35 žáků (od žáků) - školní družina 35 žáků - školní jídelna 120 stravovaných 4 (ze33)

5 1. 1 Součásti školy, údaje za školní rok 2013/2014 Počet tříd Počet žáků /počet učitelů bez rozdílu velikosti úvazku Počet žáků na třídu Přepočtený počet pedag. prac. a prac. ŠJ Počet žáků na ped. úvazek Základní škola 2 31 / 5 +1 asistent pedagoga I.Třída-15 II.třída-16 2,62 učitelé 0,73 as.pg. Školní 1 30/ ,9 30 družina Mateřská 1 21 / ,8 12 škola Školní jídelna x 44 x 1,34 x 12 Školnice, uklízečka x 1,0 x Malotřídní škola se dvěma třídami, spojeným1. a 2. ročníkem a spojeným 3.,4.a 5. ročníkem Školská rada Členové školské rady jsou: Ing. Jaroslav Baný, jako zástupce zřizovatele, předseda školské rady Pavla Kročilová za zákonné zástupce, člen školské rady Mgr. Lenka Žižková za pedagogy, člen školské rady Školská rada se sešla celkem 2x ve školním roce. Ve školním roce 2013 / 2014 se uskutečnily v základní škole dvě společné třídní schůzky a dvě konzultační odpoledne. V mateřské škole proběhly schůzky s rodiči celkem dvakrát. V MŠ i ZŠ jsme také uskutečnili Dny otevřených dveří, kde rodiče měli rodiče možnost si prohlédnout školu a být účastníky vzdělávacího procesu. Rodiče a prarodiče žáků 1. ročníku se v hojném počtu také zúčastnili slavnostní akce Den slabikáře, při které byl dětem předáván Slabikář. Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni, svědčí o tom velká účast rodičů na mnoha akcích školy, ale také ochota ke spolupráci při organizaci společných akcí. Daří se nám také spolupráce s mikroregionem Východní Slovácko, neziskovou organizací Slovácká dědina, zapojujeme se do akcí pořádaných obecním úřadem a složkami obce (Tělovýchovná jednota Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, myslivecké sdružení Troják). Aktivní účastí pomáháme rozšiřovat poznání dětí a žáků o historii obce, vedeme je k zachování místních zvyků a obyčejů např. s udržováním tradic v naší obci. 5 (ze33)

6 2. Obory vzdělání, školní vzdělávací programy C /01 Základní škola denní forma Školní vzdělávací programy MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Celým rokem s lopenickým Dráčkem ( od ) (dle RVP PV) ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Jsme spolu (od ), dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Naše škola-cesta pro všechny. Od , aktualizace (zpracovaný dle přílohy RVP ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením) ŠKOLNÍ DRUŽINA Vzdělávací program školní družiny (od ) V ZŠ se vyučovalo ve dvou třídách: I. třída (1. a 2. ročník) II. třída (3., 4. a 5. ročník) Při výuce bylo ve všech ročnících využíváno činnostního učení i nadále spolupracujeme s občanským sdružením Tvořivá škola. Nepovinný předmět: Náboženství - vyučovali P. Jan Mach, PharmDr. Marie Ondráčková. 3. Personální zabezpečení činnosti školy ve školním roce 2013 / Pedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 5 ZŠ, 2 MŠ 1 ŠD 2,62 + 1,8 + 0,9 Externí pracovníci 0 0 Neúplné úvazky: 0, 22 (Anglický jazyk) 0, 31 (Výtvarné výchovy, Pracovní činnosti, Tělesná výchova) 0, 09 (Tělesná výchova 2 hodiny) 6 (ze33)

7 Další údaje o pedagogických pracovnících Poř.číslo Pracovní zařazení úvazek Kvalifikace, obor, vzdělání 1. Ředitelka 1,0 Vysokoškolské, ZŠ a MŠ speciální pedagogika Učitelka ZŠ 1,0 Vysokoškolské 1. stupeň 13 Roků pedagogické praxe 3. Vychovatelka ŠD 0,90 ve ŠD 0,22 v ZŠ Středoškolské, vychovatelství 6 4. učitelka MŠ (zástupce statutárního orgánu) 1,0 Středoškolské, SPgŠ - učitelství pro MŠ Učitelka MŠ 0,8 v MŠ SPgŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika 5 6. Učitelka ZŠ ( vyuč. AJ) 0,22 Vysokoškolské AJ - ČJ pro 2. stupeň 7. Asistent pedagoga 0,80 Střední odborné 2 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY: Ředitelka školy byla současně třídní učitelkou I. třídy (1. a 2. ročník). Stanovený rozsah přímé pedagogické práce je 13 hodin. Z toho 12 hodin vyučovala v I. třídě (1. a 2.ročník) českému jazyku a matematice. Jednu hodinu přímé pedagogické práce vyučovala v mateřské škole, kde se věnovala dětem s odloženou školní docházkou a dětem připravujícím se na vstup do základní školy. Ředitelka školy vyučovala 1 hodinu nad rámec stanovený rozsah přímé práce, a tato hodina byla vykazována jako nadúvazková. Spolupracovala při organizací všech školních i mimoškolních akcí. Vykonávala také lektorskou činnost- je lektorkou činnostního učení Tvořivá škola, kdy vedla kurzy pro učitele organizované občanským sdružením Tvořivá škola.(čtení a psaní s porozuměním, Činnostní učení v matematice na 1. stupni). Zúčastňovala se školení lektorů. Ředitelka školy pracovala v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání jako vedoucí člen metodického kabinetu pro primární stupeň Krajského centra dalšího vzdělávání. V rámci tohoto projektu bylo zpracování metodických materiálů pro žáky a pedagogy. Zpracovávala příspěvky do obecního zpravodaje. Zajišťovala organizaci sběru papíru, elektrospotřebičů, plastových víček. Podílela se na květinové výzdobě školy. Vypracovávala Individuálně vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyučovala také žáka vzdělávajícího se dle SVP ZV LMP, v předmětech český jazyk a matematika. Spolupracovala se zřizovatelem, s odbornými pracovišti (KPPP, SPC), 7 (ze33)

8 s občanským sdružením Tvořivá škola, Slovácká dědina a mikroregionem Východní Slovácko, dále se složkami obce, zúčastňovala se veřejného zasedání zastupitelstva. Organizovala a zajišťovala zápis žáků do1. ročníku, v mateřské škole připravovala besedy pro rodiče budoucích prvňáčků. Zúčastňovala se seminářů v rámci DVPP z oblasti řízení školy a bezpečnosti práce, zúčastňovala se porad ředitelů a pracovních setkání v KPPP Zlínského kraje. Třídní učitelka II. třídy /3., 4. a 5. ročník/ vyučovala ve své třídě českému jazyku, matematice, prvouce, vlastivědě a přírodovědě a hudební výchově. V I. třídě vyučovala 1 hodinu českého jazyka, prvouku a hudební výchovu. Rozsah její přímé práce ve druhém pololetí byl 23 hodin, kdy jedna vyučovací hodina ve druhém pololetí byla nadúvazková. Velmi zodpovědně a citlivě přistupovala k žákům, kteří vyžadovali individuální přístup. V naší škole vedla dyslektický kroužek, kde se věnovala dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, vykonávala funkci školního metodika prevence, podílela se na organizaci společných akcí školy. Zajišťovala objednání školních učebnic, podílela se na organizaci testování žáků Zlínského kraje ve 3. a 5. ročníku. Vedla besedy v rámci primární prevence - předcházení patologických jevů, organizovala preventivní programy o zdravém životním stylu, zdravém stravování a nebezpečí šikany. Zapojila se aktivit souvisejících s účastí žáků na soutěžích. V rámci činností určených pro rozvoj čtenářské gramotnosti se podílela na organizaci zajištění objednávek knih pro děti. V rámci dalšího vzdělávání studovala odbornou literaturu a časopisy, vypracovávala Individuálně vzdělávací plán pro žáka s poruchami učení a žáka mimořádně nadaného. Zúčastňovala se porad metodiků primární prevence. Učitelka AJ vyučovala 5 hodin anglického jazyka a vedla aktivitu činnosti seznamování dětí s anglickým jazykem v MŠ Angličtiny pro nejmenší. Spolupracovala na organizaci mimoškolních aktivit. Spolupodílela se na průběhu celoplošného testování žáků 5. ročníku, vedla agendu školní knihovny. Vychovatelka vyučovala 7 vyučovacích hodin v ZŠ 3 hodiny VV (I. třída 1 hodina, II. třída - 2 hodiny) 2 hodiny PČ (I. třída, II. třída), 2 hodiny Tv (II. třída). Dále pracovala s úvazkem 0,90 ve školní družině. Vzorně pečovala o výzdobu školy, odpovídala za výtvarné a sportovní soutěže pro školy a školní družiny. V rámci školní družiny byl organizován zájmový útvar Dovedné ruce. Podílela se na organizaci mnoha školních i mimoškolních aktivit. Doprovázela žáky na filmová představení v Uh. Brodě v rámci dětského filmového klubu - Bijásek. Asistentka pedagoga pracuje v naší škole počátku školního roku 2011/2012. Její práce byla zaměřena na individuální práci s žáky v I. třídě, kde se vzdělává více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Svým aktivním přístupem, intuicí, laskavostí a důsledností velmi pomohla úspěšné integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě výborné spolupráci s třídní učitelkou spolupracovala také se všemi vyučujícími ve vyučování, rodiči žáků. Pomáhala také při organizaci celé řady školních i mimoškolních aktivit zejména z oblasti činností v keramické dílně. Učitelka MŠ zástupce statutárního orgánu-odpovídala mj. za organizaci zápisu do školy, spolupodílela se na vedení administrativní agendy v MŠ, na organizaci všech školních akcí. Velmi svědomitě pracovala jako logopedický asistent pro děti mateřské i základní školy. Zpracovávala příspěvky do obecního zpravodaje a na webové stránky školy. Velmi zodpovědně přistupovala k výchově a vzdělávání dětí připravující se na vstup do školy. Byla 8 (ze33)

9 pověřena funkcí zdravotníka, prováděla kontroly BOZP a PO na pracovišti. Podílela se na výzdobě školy. Učitelka MŠ (od změna pedagoga, který pokračoval ve stejně zaměřených aktivitách.) Příprava výzdoby chodby u MŠ a šaten. V rámci výchovně vzdělávací práce v MŠ se zaměřovala také na velmi oblíbenou aktivitu dětí výuky hry na zobcovou flétnu Pískání pro radost, kde se zaměřovala zejména za správný způsob dýchání, nasazování tónu, práce s hlasem a rytmická cvičení. Vedla kroužek hry na zobcovou flétnu také pro žáky základní školy. Organizovala nápadité sportovní soutěže pro děti mateřské školy a žáky základní školy. Od vyučovala dvě hodiny tělesné výchovy v I. třídě (1. a 2. ročník). Aktivně se zapojovala do školních i mimoškolních aktivit Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: Základní škola požadovaný stupeň vzdělání 100 % Odborná a pedagogická způsobilost 99,69 Mateřská škola požadovaný stupeň vzdělání 100 % Odborná a pedagogická způsobilost 100 % Školní družina požadovaný stupeň vzdělání 100 % Odborná a pedagogická způsobilost 100 % Provozní změny v průběhu školního roku Z důvodu rozvázání pracovního poměru na žádost zaměstnance odešla k paní učitelka z mateřské školy. Měsíc leden byl řešen v MŠ zástupem, od února 2014 byla přijata nová učitelka MŠ - plně kvalifikovaná učitelka Nepedagogičtí pracovníci školy Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 4 3,18 (z toho 0,88 hrazených z příspěvku zřizovatele) Externí pracovníci 0 0 Další úvazky zaměstnanců hrazených z příspěvku zřizovatele: - pomocná kuchařka úvazek (0,62) -uklízečka v přístavbě budovy - úvazek (0,22) 9 (ze33)

10 Další údaje o nepedagogických pracovnících Poř. číslo Pracovní zařazení Úvazek Obor, vzdělání 1. Školnice, uklízečka 1,0 Dámská krejčová 2. Hlavní kuchařka 1,0 Kuchařka, servírka 3. vedoucí ŠJ, pomocná kuchařka 0,38 0,62 Dámská krejčová střední odborné 4. uklizečka 0,22 Střední odborné Pracovnice jídelny jsou hrazeny ze státních dotací i z doplňkové činnosti školy, která zajišťuje stravování zejména pro důchodce a ostatní cizí strávníky, kdy jsou obědy vydávány v jídlonosičích. Svou práci odváděly velmi zodpovědně a kvalitně. Svědčí o tom zájem 99% žáků o školní stravování a také nárůst počtu cizích strávníků. Při sestavování jídelníčků se kuchařky zaměřovaly na vyváženou pestrou stravu, kdy usilovaly o plnění všech parametrů tzv. spotřebního koše. Vedoucí školní jídelny se pravidelně zúčastňuje porad vedoucích zaměstnanců školních jídelen. Splnila povinnost k získání znalostí hygienických předpisů pro rok Školnice - mzda hrazena ze státních dotací. O čistotu pořádek ve škole se starala školnice - uklízečka. Zároveň zajišťovala objednávky a distribuci Školního mléka a mléčných výrobků pro děti MŠ a žáky ZŠ a Ovoce do škol pro žáky 1. stupně. Pomáhala také při organizaci školních i mimoškolních aktivit. Spolupracovala s revizními pracovníky, se zaměstnanci obecního úřadu, kteří zajišťují údržbu budovy a školní zahrady. Spolupodílela se na prověrce BOZP a PO. Starala se také o květinovou výzdobu a údržbu okolí školy, zajišťovala vlajkovou výzdobu školy. Uklízečka - mzda uklízečky za úklid v půdní přístavbě byla hrazena z příspěvku zřizovatele. 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Všichni pedagogové se zúčastnili aktivit v rámci DVPP. Učitelé také prohlubují své vzdělání v rámci samostudia odborných knih, časopisů, sledování novinek v oblasti vzdělávání. Mnoho času věnují každodenní práci na přípravě výchovně vzdělávací práce. Za vše jim patří velké poděkování. Vzdělávání pedagogů semináře, kurzy Ředitelka školy - Komunikační dovednosti - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro školy a školská zařízení - Archivní a spisová služba - Změny v právních předpisech za poslední dva roky a jejich vliv na řízení a dokumentaci školy a školských zařízení 10 (ze33)

11 Učitelka II. třídy - absolvovala schůzky určené školním metodikům prevence - Činnostní učení ve výuce vlastivědy ve 4. a 5. ročníku Učitelka angličtiny Motivační setkání učitelů Aj ve Zlíně Asistentka pedagoga - Pracovní setkání asistentů pedagoga při zajištění práce se žákem s PAS (Zlín) - Péče o žáky s autismem (PAS) v běžné ZŠ inkluzivní vzdělávání Učitelka MŠ, zástupce statutárního orgánu - Základní postupy při aktualizaci ŠVP v MŠ - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro školy a školská zařízení Učitelka mateřské školy - Pedagogická diagnostika rizika poruch učení u dětí předškolního věku 5. Zápis k povinné školní docházce, přijetí k základnímu vzdělávání U zápisu do 1. ročníku byly zapsány celkem 2 dětí. Zápis proběhl v rámci Cesty za pohádkou, kdy na připravených stanovištích plnily děti zajímavé úkoly. Za průběh a organizaci zodpovídala a zápis vedla p. ředitelka za spolupráce učitelky MŠ a ZŠ. Do přípravy a organizace se také zapojili žáci vyšších ročníků. Děti dostaly drobné dárky, které vyrobili žáci školy. Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013 / 2014 Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupili do 1. Zapsaní do 1 Počet žádostí Nastoupili do 1. ročníku od o odklad ročníku ve ročníku od o odklad ročníku ve školního školním roce školního roku školním roce roku 2012/ 2012 / / / Výsledky vzdělávání žáků podle cílů, stanovených školním vzdělávacím programem, podle poskytovaného stupně vzdělání 6.1 Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/ 2014 Žáci byli vyučováni ve dvou třídách: I. třída II. třída 1. a 2. ročník 3., 4. a 5. ročník Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním 11 (ze33) Prospělo: Neprospělo 1. ročník 8 8 0

12 2. ročník ročník 4 (z toho 1 žák ŠVP ZV LMP) ročník ročník Chování většiny žáků bylo v průběhu školního roku bez závažných kázeňských přestupků. V posledním čtvrtletí školního roku jsme řešili u některých žáků opakované zapomenutí domácích úkolů a nedostatečná příprava do vyučování. Individuálně bylo hovořeno s jednotlivými žáky i jejich zákonnými zástupci. Nebylo uloženo žádné výchovné opatření, nebyla udělena pochvala ředitele školy, žádný žák nebyl klasifikován sníženou známkou z chování. Při výchově respektujeme osobnost každého dítěte, snažíme se vyzdvihnout jeho klady, ocenit jeho snahu, vůli a přístup k řešení situací. Dětem se snažíme vysvětlit, co a z jakého důvodu udělaly špatně tak, aby se snažily celou situaci pochopit a poučily se z vlastních chyb. Uplatňujeme prvky sebehodnocení. Žáci mají svůj Žákovský řád pravidla chování. Obtíže se snažíme řešit bez odkladu, vždy za společné konzultace všech zúčastněných. Vlastní přístup a osobní příklad každého učitele k práci, včetně vzájemné spolupráce, respektu a pomoci mezi zaměstnanci školy považujeme za nejúčinnější výchovnou strategii. Spolu se žáky usilujeme o dobře fungující mechanismy týmové práce, která je základem budování co nejlepšího klimatu ve škole, který vede k celkovému společného úspěchu školy. V průběhu 1. pololetí žáci 2. a 3. ročníku absolvovali základní plaveckou výuku v počtu 20 hodin v Plavecké škole Uh. Hradiště, kdy dojížděli do CPA Delfín Uherský Brod. Průměrný prospěch v jednotlivých ročnících V 1. ročníku byl průměrný prospěch 1, 02 Ve 2. ročníku byl průměrný prospěch 1, 11 Ve 3. ročníku byl průměrný prospěch 1, 17 Ve 4. ročníku byl průměrný prospěch 1, 50 V 5. ročníku byl průměrný prospěch 1, 35 Ukončení školního roku Školní rok na naší škole ukončilo 31 žáků. V průběhu školního roku nedošlo k přestupu žáka. Do 6. ročníku přešli žáci do ZŠ Bánov a Katolické ZŠ v Uh. Brodě 6.3. Výsledky testování žáků školy Naše škola se zapojila do Testování žáků Zlínského kraje. V rámci řešení projektu s názvem Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání. Realizátorem bylo Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje V rámci testování bylo dovedností u žáků 3. a 5. ročníku. Obsah testů vycházel z platného RVP ZV. Testy byly složeny v obou ročnících ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk, Anglický jazyk; Matematika a Člověk a jeho svět. Testy byly prováděny elektronicky, kdy byl žáku přidělen 12 (ze33)

13 přístupový kód, po vypracování testu byl tento odeslán elektronickou cestou. Výsledky testování obdržela škola zpětně a podrobnou zprávu o výsledku obdrželi také všichni zúčastnění žáci. Zpráva z testování žáků Výsledky školy obsahují následující údaje: Ú (%) = Úspěšnost školy v daném předmětu, dovednosti P = Percentil školy, vzhledem k ostatním školám daného ročníku Vysvětlení používaných pojmů Dovednost je způsobilost člověka k provádění určité činnosti. Dovednost si žáka osvojuje záměrným učením, ale také spontánně (např. při hře). Je podmíněna do jisté míry vrozenými předpoklady, ale hlavně je osvojována učením a výcvikem. Osvojování určitých dovedností je základem školního vzdělávání, a proto jsou dovednosti vymezovány jako vzdělávací cíle v různých dokumentech, vzdělávacích programech. Percentil ke každému dosaženému počtu bodů je přiřazeno tzv. percentilové pořadí, které udává, kolik procent žáků škol ve vzorku dosáhlo horšího výkonu. To umožňuje posoudit, jaké je postavení školy ve skupině testovaných škol. (Např. percentil 95 znamená, že 95% testovaných žáků škola dané skupiny bylo horších a pouhých 5% žáků testovaných školy bylo lepších). Úspěšnost Poměr správných a špatných odpovědí byl přepočítán na procenta. Vyšší procento, znamená více správně zodpovězených otázek. V případě školy jde o aritmetický průměr žáků školy. Žáci během testu zaznamenávali i svůj odhad úspěšnosti v jednotlivých částech. V Českém jazyku se hodnotily tyto dovednosti: - Ovládání lexikálního pravopisu - Porozumění obsahu textu - Třídění slov V Matematice se hodnotily tyto dovednosti: - Grafické vnímání, práce s grafem a digrafem - Chápání čísla jako pojmu vyjadřujícího kvantitu; zápis celku různými způsoby - Numerické dovednosti - Orientace v tabulce a práce s ní - Práce se znaky (symboly) - Správnost logické úvahy - Funkce jako vztah mezi veličinami - Poznání rovinných útvarů a prostorová představivost V Anglickém jazyce byly hodnoceny tyto dovednosti: - Poznat rýmy - Slovní zásoba - Stavba anglické věty 13 (ze33)

14 V oblasti Člověk a jeho svět (Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda) byly hodnoceny dovednosti: - Grafické dovednosti - Orientace v odborných pojmech a práce s nimi - Vnímání širších souvislostí Celkové hodnocení školy 3. ročník (zapojeno 1090 žáků třetích ročníků na 54 školách) Předmět Ú (%) P Český jazyk 91,5 100 Matematika 89,9 100 Anglický jazyk Člověk a jeho svět 72,8 50 Celkové hodnocení školy 5. ročník (zapojeno 1534 žáků pátých ročníků na 67 školách) Předmět Ú (%) P Český jazyk 75,8 91 Matematika 73,8 73 Anglický jazyk Člověk a jeho svět 72,5 42 Podrobné výsledky obdrželi také zúčastnění žáci. Na pedagogické radě byly výsledky testování vyhodnoceny. Výsledky budou využívány zejména jako - zpětná vazba pro učitele a žáky a zákonné zástupce pro zkvalitnění výuky na škole - pro zlepšení informací o výkonech žáků - v rámci autoevaulačních aktivit - pro posouzení skutečného přínosu školy a učitelů k žákovu učení Integrovaní žáci Druh postižení počet žáků Sluchově postižení 0 Zrakově postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesně postižení 0 S kombinovaným postižením 0 Lehké mentální postižení 1 Specifické poruchy učení 1 Poruchy autistického spektra 1 Mimořádné nadání 1 14 (ze33)

15 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci mimořádně nadaní jsou integrování v běžných třídách a je jim věnována individuální péče. Jejich forma vzdělávání je doporučena školským poradenským zařízením. Výuka probíhá dle Individuálního vzdělávacího plánu. (IVP). Žáci s LMP se vzdělávají dle vzdělávacího programu pro žáky s LMP. Škola je vybavena kompenzačními pomůckami a didaktickými materiály. Výuka žáka s mimořádným nadáním v matematice probíhala ve vyšším ročníku. I tento žák pracuje dle IVP. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných považujeme za úspěšnou. 7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti, projekty Spolu s MŠ a ŠD jsme ve školním roce 2014/2015 realizovali společně s MŠ tyto společné projekty: Vyčlenili jsme si 4 projekty: Zdravá výživa - celoroční projekt výroba ovocných salátů, tvoření pyramidy zdraví, soutěž o zdravé svačinky, využití projektu Ovoce do škol Svatý Martin - týdenní sběr pranostik, pečení martinských rohlíčků, zhotovení čepic, večerní lucerničkový průvod obcí za účasti rodičů Fašank týdenní, literární, výtvarné a hudební zpracování místního zvyku (tradiční fašankový průvod obcí s harmonikou za účastí dětí a žáků jsme nemohli uskutečnit z důvodu chřipkové epidemie), děti se učily tančit místní tance Pod šable, shlédli jsme tradiční vystoupení Bobkovníků, zapojily jsme se do masopustních tradic v obci Kromě těchto projektů se uskutečnilo nepřeberné množství tematické výuky s uplatněním mezipředmětovým vztahů ve výchovně vzdělávací práci v základní škole a školní družině. - Podzim na strakaté kobyle jezdí - Jablíčkový týden + Co umíme z dýně - Vzpomínka na naše blízké (návštěva hřbitova v obci, morový hřbitov v Kopcoch,) - Nad stránkami kroniky obce - CHKO Bílé Karpaty krajina našeho domova- vycházky do okolí obce, turistika, - Okolí mého domova, okolní vesnice - Veselé zoubky - Den otevřených dveří MŠ, ZŠ - Týden u pirátů, v pravěku, u indiánů, u rybníka, u skřítků, u strašidel, sněhulákový týden, atd - Po stopách lopenického Dráčka literární projekt zakončený besedou se spisovatelkou Alenou Bartošíkovou Zájmové vzdělávání Je zajištěno formou zájmových kroužků. V mateřské škole jsou to rozšiřující aktivity organizované v rámci výchovně vzdělávací práce- Pískání pro radost, Angličtina pro nejmenší (seznamování s anglickým jazykem), dále příprava dětí ke vstupu do školy Bude ze mě školák Kroužek dovedných rukou v rámci ŠD Kroužek Hry na zobcovou flétnu pro žáky školy 15 (ze33)

16 Pískáme si pro radost hudební aktivita hry na zobcovou flétnu v MŠ v rámci výchovně vzdělávací práce Kroužek dyslektický Kroužek logopedický pro děti s poruchou výslovnosti a narušenou komunikační schopností (MŠ, ZŠ) Anglický jazyk pro nejmenší (hravá výuka anglického jazyka v MŠ - součástí výchovně vzdělávací práce MŠ) Kroužek dramatický Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali v 1. pololetí školního roku základní plavecký výcvik v rozsahu 20 vyučovacích hodin v Plavecké škole Uherské Hradiště výuka v CPA Delfín Uh. Brod Účast v soutěžích recitační soutěž místní kolo, okreskové kolo školní kola, okrsková kola pěveckých soutěží: Brodský zpěváček, Zazpívej, slavíčku účast dětí MŠ i žáků ZŠ výběrové kolo Březovský skřivánek mezinárodní pěvecká soutěž 1. místo v kategirii 3. až 5. ročník výtvarná soutěž Paletka pro děti 3. ročníku- pořádá ŠD Mezinárodní výtvarná soutěž Cesta dvou bratří 12. místo Sportovní soutěž O pohár starosty města Uh. Brodu - Školní sportovní miniolympiáda - Holešovská Regata 2014 výroba netradičního plavidla za velké pomoci rodičů, účast na plavbě - 1. místo v kategorii základních škol společná akce s rodiči Školní a mimoškolní aktivity - Slavnostní zahájení školního roku za účasti představitelů obce, rodičů, faráře v budově školy - Výuka na dopravním hřišti v Uh. Brodě - Drakiáda - Svatomartinský lucerničkový průvod obcí - slavnost Slabikáře účast rodičů - Mikulášská nadílka ve škole a školce - Vánoční jarmark v kulturním domě - Vánoční akademie v kulturním domě - Na sněhu je veselo bobování, stavby ze sněhu -za účasti rodičů - Tříkrálová sbírka za účasti rodičů - Exkurze Hvězdárna Brno - Fašanková obchůzka v naší obci - Dětský karneval v kulturním domě za účasti rodičů - Návštěva knihovny - Vynášení Moreny vítání jara - Den Země- úklid školní zahrady - oslava Dne matek v MŠ účast rodičů 16 (ze33)

17 - Sběr plastových víček, sběr papíru - Preventivní program Policie České republiky - Preventivní program zaměřený na zdravou výživu a správný životní styl Zdravá pětka - Pomáháme zvířatům- krmení ptáčků v krmítku, vycházky ke krmelci - Hudební a divadelní pořady v Domě Kultury Uh. Brod - Cyklistický výlet na kolech po cyklostezce a do Suché Lozi ŠD - Spaní ve škole - Oslava Dne dětí sportovní dopoledne, kouzelnické vystoupení - Školní výlety -MŠ, ZŠ Hipocentrum Koryčany - Pohádkový les - Atletické závody MŠ a ZŠ - Holešovská Regata 2014 výroba netradičního plavidla za velké pomoci rodičů, účast na plavbě - 1. místo v kategorii základních škol společná akce s rodiči - Zahradní slavnost k ukončení školního roku za účasti rodičů a veřejnosti - Pasování prvňáčků, rozloučení se žáky 5. ročníku - Slavnostní ukončení školního roku v kulturním domě za účasti představitelů obce, rodičů, faráře Účast školy na veřejných sbírkách - Sběr plastových víček pro postižené děti z okolí Uherskobrodska 8. Výsledky inspekční činnosti Ve školním roce 2013/2014 nebyla v naší škole provedena inspekční činnost 9. Prevence sociálně patologických jevů, školní úrazy Naše škola má vypracované materiály k prevenci rizikového chování žáků. Jsou to: Krizový plán, dále Plán školní preventivní strategie a Minimální preventivní program. Se všemi těmito dokumenty byli seznámeni zákonní zástupci na třídních schůzkách. Učitelé zařazují prvky prevence soc. patologických jevů do všech předmětů, bylo uskutečněno několik besed, her, témat v rámci prevence. V rámci výuky jsme zařazovali témata z oblasti osobnostní a sociální výchovy- kamarádi, vzájemná pomoc. Ve škole jsme uskutečnili několik besed žáků a pedagogů zaměřených na předcházení nebezpečí - kouření, alkohol, nebezpečí internetu. Žáci II. Třídy vypracovávali dotazník zaměřený ke zmapování stavu v oblasti možného výskytu sociálně patologických jevů na škole. Výsledky dotazníkového šetření nepotvrdily výskyt patologických jevů na škole. V oblasti zdravotní prevence jsme se zapojili do preventivního programu: Veselé zoubky, Náš jídelníček, Zdravá pětka. V hodinách prvouky, přírodovědy, českého jazyka jsme vytvářeli a řešili modelové situace. Jedním z hlavních cílů v tomto roce bylo i v tomto roce vést děti a žáky ke zdravému životnímu stylu. Pravidelně se žáky diskutujeme o zdravé výživě, vyrábějí pyramidu výživy, zkusí sami připravit ovocné saláty. Jednou ze zdařilých akcí byla soutěž o zdravé svačinky ve II. pololetí. K tomu nám hodně pomohl projekt MŠMT Ovoce do škol. Žáci ročníku pravidelně dostávali každý týden 1x ovoce a ovocné šťávy. Žáci naší školy se zapojili do projektu Zdravá pětka. 17 (ze33)

18 Společné zařízení mateřské a základní školy nám dává velký prostor k tomu, aby děti a žáci poznávali v každodenních situacích nutné důvody vzájemné spolupráce, komunikace, a vzájemného respektu. Současně vedeme žáky k nutnosti zodpovědnosti za své chování a činy. Pro posílení nutnosti respektování pravidel, jsme si společně sestavili tzv. žákovská školní pravidla, která jsou také součástí Pravidel pro hodnocení žáků. Také na schůzkách školního parlamentu se zamýšlíme nad důležitostí respektování těchto pravidel, které vedou ke společnému cíli. Společné zařízení zjednodušuje také přesun dítěte z mateřské školy do 1. ročníku. Žáci již znají dobře prostředí i své starší kamarády, kteří jsou jim nápomocní. Ihned po příchodu dětí a žáků do školy usilujme v rámci komunitních kruhů o navození atmosféry klidu a pohody. Na první společné schůzce jsou vždy zákonní zástupci seznamováni se školním řádem. V tomto školním roce jsme neřešili žádný případ šikany ani podezření na šikanu. Nezaznamenali jsme ani kouření u žáků. Děti, žáci i rodiče dostali informace, kde a jak hledat v případě potřeby pomoc. Byli seznámeni s krizovými linkami pro rodiče a děti. Školní úrazy Byl zaznamenán jeden školní úraz ze dne , který byl řádně odškodněn. 10. Hospodaření školy za rok Hlavní činnost PŘÍJMY Stravné příspěvek zřizovatele úplata MŠ poplatek ŠD připsaný úrok 1,32 Sběr surovin příjmy celkem ,32 VÝDAJE spotřeba potravin ,42 čerpání přísp.zřizovatele ,36 čerpání úplaty MŠ čerpání poplatku ŠD čerpání Sběr surovin výdaje celkem ,78 =========================================== Výsledek hospodaření: příjmy ,32 výdaje ,78 zisk 3.256,54 ================================ 18 (ze33)

19 10.2 Hospodářská činnost PŘÍJMY Stravné VÝDAJE spotřeba potravin ,13 mzdové a režijní náklady výdaje celkem ,13 =========================================== Výsledek hospodaření: příjmy výdaje ,13 zisk 74,87 ================================= 11. Provedené kontroly - prosinec 2013 Veřejnosprávní kontrola Obcí Bystřice pod Lopeníkem (bez zjištěných nedostatků) - březen 2014 kontrola Krajské hygienické stanice Zlínského kraje provozu mateřské školy a školní jídelny (bez zjištěných nedostatků) - duben 2014 Kontrola Krajské hygienické stanice Zlínského kraje kontrola plnění povinností zaměstnavatele - květen 2014 kontrola Svazového inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nad stavem BOZP doporučeno nadkrytí bočního vchodu realizace červen 2014 Všechny uskutečněné kontroly proběhly s kladným výsledkem, nebyla udělena pokuta ani jiná opatření. 12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Vzhledem k typu a velikosti školy jsme nebyli zapojeni do žádného rozvojového či mezinárodního programu. V době podzimních prázdnin se uskutečnilo v naší škole opakovaně celorepublikové setkání lektorů Tvořivé školy. 13. Projekty financované z cizích zdrojů - zapojení do projektu firmy Barum Continental Máme rádi ruční práci, kde žáci za spolupráce s rodiči vyráběli netradiční plavidlo, které jsme předvedli na akci: Holešovská Regata, (získali jsme 1. místo v kategorii školy a získali finanční dar Kč). 19 (ze33)

20 14. Spolupráce s organizacemi v obci a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Hlavním a největším partnerem je obecní úřad, dále školská rada, se kterými spolupracujeme velmi dobře. Zřizovatel nám poskytuje prostory pro naši další činnost, (herna, kulturní dům), dále materiální zázemí a pomoc při řešení různých provozních či jiných problémech. Fungují také jako sponzoři školy jsou to především ceny pro vítěze, drobné dárky, ovoce a nápoje pro děti při soutěžích a různých akcích školy. Rovněž mnozí rodiče dětem věnují dárky v podobě hraček, stavebnic, zajišťují předplatného dětského časopisu, ale také např. dodávají pro všechny děti ovoce, či přispívají drobnými dárky do soutěží o cenynapř. při karnevalu. Zákonní zástupci s námi rovněž spolupracují při organizování mnoha společných akcích. Tělovýchovná jednota Sokol nám zdarma poskytuje celoroční užívání velkého fotbalového hřiště včetně plochy tenisového kurtu. Mnoho spolků v obci nám věnuje drobné upomínkové předměty a hračky. Mysliveckému sdružení Troják pomáháme při krmení zvěře v krmelcích, kdy organizujeme společné vycházky k těmto krmelcům. Zdařilá je také spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů, kteří pro děti organizovali besedu včetně prohlídky hasičské zbrojnice. Podobně nám pomáhají místní včelaři, kteří prezentují své výrobky na společných setkáních. Pomoc při nákupu dárků do soutěží o ceny většinou neodmítnou ani místní podnikatelé. Našimi dalšími partnery, bez jejichž pomoci bychom se neobešli, jsou: SPC Brno, detašované pracoviště Uh. Hradiště konání logopedické prevence u dětí MŠ i ZŠ, odborná metodická pomoc logopedické asistentce na škole SPC Zlín ( Pro děti s PAS, a LMP) metodická spolupráce s učitelkami MŠ, ZŠ. Spolupracujeme také s detašovaným pracovištěm Krajské PPP- Uh.Brod psychologická vyšetření dětí, poradní a kontrolní orgán, depistáže. Mikroregion Východní Slovácko, a Místní akční skupina MAS Východního Slovácka Nesmíme zapomenout ani na spolupráci se ZŠ Bánov a Suchá Loz- metodická setkávání učitelů, společná doprava na plaveckou výuku. 15. Autoevaluace Hodnocení koncepčních záměrů školy Hlavní vizí je otevřená, moderní a efektivně fungující škola. Základní koncepční záměry školy školního roku 2013/2014, tvořící základ úspěšného fungování školy byly: 1. Poskytovat všem žákům kvalitní základy všeobecného vzdělávání bez rozdílu nadání 2. Podle aktuální potřeby vytvořit podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků vzdělávajících se dle ŠVP ZV- LMP 3. Nadále upevňovat úzkou spolupráci mezi základní a mateřskou školou- využít tak jedinečné možnosti nenásilného přechodu dětí z mateřské školy do základní školy 4. Rozvíjet osobnost každého dítěte a žáka, učit je samostatnosti, zodpovědnosti, posilovat jejich zdravé sebevědomí, pocit sounáležitosti, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravnímu hodnotami 5. Aktivně zapojit děti a žáky do tvůrčí práce, dát možnost podílet se na společném cíli, být nápomocný mladšímu, nebát se projevit svůj názor 20 (ze33)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Bystřice pod Lopeníkem, příspěvková organizace č.p. 173, PSČ: 687 55, tel. 572 646 745, mobil: 724 764 075 IČO: 709 847 01 e-mail: zsbystrice@uhedu.cz www.zsbystricepodlopenikem.webgarden.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Evaluace školního roku 2011/2012 Mateřská škola Český Těšín Mosty, Školní 100

Evaluace školního roku 2011/2012 Mateřská škola Český Těšín Mosty, Školní 100 Evaluace školního roku 2011/2012 Mateřská škola Český Těšín Mosty, Školní 100 1. Počty dětí Celkový počet : září 24 dětí Průměrná docházka: září 17 dětí říjen 24 dětí říjen 16 dětí listopad 24 dětí listopad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz SYMPATICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Rodinné, útulné, přátelské a vstřícné prostředí pro Vaše děti. Snažíme se vytvářet ve svých žácích pocit sounáležitosti, důležitosti, jedinečnosti a úspěšnosti. Jsme malá škola

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více