Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Bc. Monika Petrášová ředitelka školy 1 (ze33)

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 1.1. Součásti školy, údaje za školní rok 2013 / Školská rada, schůzky rodičů 2. Obory vzdělání, školní vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení školy Pedagogičtí pracovníci školy Další údaje o pedagogických pracovnících Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů Provozní změny v průběhu školního roku Nepedagogičtí pracovníci školy Další údaje o nepedagogických pracovnících 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5. Zápis k povinné školní docházce, přijetí k základnímu vzdělávání 6. Výsledky vzdělávání žáků Celkový prospěch žáků Výsledky testování žáků Integrovaní žáci 7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti, projekty školy Zájmové vzdělávání Účast v soutěžích Školní a mimoškolní aktivity Veřejné sbírky 8. Výsledky inspekční činnosti 9. Prevence sociálně patologických jevů, školní úrazy 10. Hospodaření školy Hlavní činnost Hospodářská činnost 11. Provedené kontroly 12. Rozvojové mezinárodní programy, zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Projekty financované z cizích zdrojů 14. Spolupráce s organizacemi v obci a dalšími partnery 15. Autoevaluace školy Hodnocení koncepčních záměrů školy Vedení a řízení školy, kvalita personální práce Vedení a řízení školy Kvalita personální práce Vyhodnocení dotazníkového šetření 16. Evaluace výchovně vzdělávací práce v mateřské škole Počty dětí Personální podmínky Materiální podmínky Výchovně vzdělávací podmínky Organizační podmínky Obsah a průběh vzdělávání 2 (ze33)

3 16. 7 Hodnocení výchovně vzdělávacích činností 17. Podpora školy dětem, klima školy, vzájemné spolupráce 17.1 Podpora dětem Klima školy Spolupráce s rodiči Vzájemná spolupráce mateřské a základní školy Spolupráce s ředitelkou školy 18. Akce mateřské školy v průběhu školního roku 2013/ Závěr 3 (ze33)

4 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy v Bystřici pod Lopeníkem za školní rok 2013/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bystřice pod Lopeníkem, příspěvková organizace Sídlo školy: Bystřice pod Lopeníkem č. p. 173 Zřizovatel: Obec Bystřice pod Lopeníkem Právní norma školy: právní subjekt od Jméno ředitele školy: Bc. Monika Petrášová Kontakt na zařízení: telefon: , webové stránky. Datum založení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: Identifikace školy Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a stanovení nejvyššího počtu: - mateřská škola 27 dětí - základní škola 35 žáků (od žáků) - školní družina 35 žáků - školní jídelna 120 stravovaných 4 (ze33)

5 1. 1 Součásti školy, údaje za školní rok 2013/2014 Počet tříd Počet žáků /počet učitelů bez rozdílu velikosti úvazku Počet žáků na třídu Přepočtený počet pedag. prac. a prac. ŠJ Počet žáků na ped. úvazek Základní škola 2 31 / 5 +1 asistent pedagoga I.Třída-15 II.třída-16 2,62 učitelé 0,73 as.pg. Školní 1 30/ ,9 30 družina Mateřská 1 21 / ,8 12 škola Školní jídelna x 44 x 1,34 x 12 Školnice, uklízečka x 1,0 x Malotřídní škola se dvěma třídami, spojeným1. a 2. ročníkem a spojeným 3.,4.a 5. ročníkem Školská rada Členové školské rady jsou: Ing. Jaroslav Baný, jako zástupce zřizovatele, předseda školské rady Pavla Kročilová za zákonné zástupce, člen školské rady Mgr. Lenka Žižková za pedagogy, člen školské rady Školská rada se sešla celkem 2x ve školním roce. Ve školním roce 2013 / 2014 se uskutečnily v základní škole dvě společné třídní schůzky a dvě konzultační odpoledne. V mateřské škole proběhly schůzky s rodiči celkem dvakrát. V MŠ i ZŠ jsme také uskutečnili Dny otevřených dveří, kde rodiče měli rodiče možnost si prohlédnout školu a být účastníky vzdělávacího procesu. Rodiče a prarodiče žáků 1. ročníku se v hojném počtu také zúčastnili slavnostní akce Den slabikáře, při které byl dětem předáván Slabikář. Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni, svědčí o tom velká účast rodičů na mnoha akcích školy, ale také ochota ke spolupráci při organizaci společných akcí. Daří se nám také spolupráce s mikroregionem Východní Slovácko, neziskovou organizací Slovácká dědina, zapojujeme se do akcí pořádaných obecním úřadem a složkami obce (Tělovýchovná jednota Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, myslivecké sdružení Troják). Aktivní účastí pomáháme rozšiřovat poznání dětí a žáků o historii obce, vedeme je k zachování místních zvyků a obyčejů např. s udržováním tradic v naší obci. 5 (ze33)

6 2. Obory vzdělání, školní vzdělávací programy C /01 Základní škola denní forma Školní vzdělávací programy MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Celým rokem s lopenickým Dráčkem ( od ) (dle RVP PV) ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Jsme spolu (od ), dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Naše škola-cesta pro všechny. Od , aktualizace (zpracovaný dle přílohy RVP ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením) ŠKOLNÍ DRUŽINA Vzdělávací program školní družiny (od ) V ZŠ se vyučovalo ve dvou třídách: I. třída (1. a 2. ročník) II. třída (3., 4. a 5. ročník) Při výuce bylo ve všech ročnících využíváno činnostního učení i nadále spolupracujeme s občanským sdružením Tvořivá škola. Nepovinný předmět: Náboženství - vyučovali P. Jan Mach, PharmDr. Marie Ondráčková. 3. Personální zabezpečení činnosti školy ve školním roce 2013 / Pedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 5 ZŠ, 2 MŠ 1 ŠD 2,62 + 1,8 + 0,9 Externí pracovníci 0 0 Neúplné úvazky: 0, 22 (Anglický jazyk) 0, 31 (Výtvarné výchovy, Pracovní činnosti, Tělesná výchova) 0, 09 (Tělesná výchova 2 hodiny) 6 (ze33)

7 Další údaje o pedagogických pracovnících Poř.číslo Pracovní zařazení úvazek Kvalifikace, obor, vzdělání 1. Ředitelka 1,0 Vysokoškolské, ZŠ a MŠ speciální pedagogika Učitelka ZŠ 1,0 Vysokoškolské 1. stupeň 13 Roků pedagogické praxe 3. Vychovatelka ŠD 0,90 ve ŠD 0,22 v ZŠ Středoškolské, vychovatelství 6 4. učitelka MŠ (zástupce statutárního orgánu) 1,0 Středoškolské, SPgŠ - učitelství pro MŠ Učitelka MŠ 0,8 v MŠ SPgŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika 5 6. Učitelka ZŠ ( vyuč. AJ) 0,22 Vysokoškolské AJ - ČJ pro 2. stupeň 7. Asistent pedagoga 0,80 Střední odborné 2 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY: Ředitelka školy byla současně třídní učitelkou I. třídy (1. a 2. ročník). Stanovený rozsah přímé pedagogické práce je 13 hodin. Z toho 12 hodin vyučovala v I. třídě (1. a 2.ročník) českému jazyku a matematice. Jednu hodinu přímé pedagogické práce vyučovala v mateřské škole, kde se věnovala dětem s odloženou školní docházkou a dětem připravujícím se na vstup do základní školy. Ředitelka školy vyučovala 1 hodinu nad rámec stanovený rozsah přímé práce, a tato hodina byla vykazována jako nadúvazková. Spolupracovala při organizací všech školních i mimoškolních akcí. Vykonávala také lektorskou činnost- je lektorkou činnostního učení Tvořivá škola, kdy vedla kurzy pro učitele organizované občanským sdružením Tvořivá škola.(čtení a psaní s porozuměním, Činnostní učení v matematice na 1. stupni). Zúčastňovala se školení lektorů. Ředitelka školy pracovala v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání jako vedoucí člen metodického kabinetu pro primární stupeň Krajského centra dalšího vzdělávání. V rámci tohoto projektu bylo zpracování metodických materiálů pro žáky a pedagogy. Zpracovávala příspěvky do obecního zpravodaje. Zajišťovala organizaci sběru papíru, elektrospotřebičů, plastových víček. Podílela se na květinové výzdobě školy. Vypracovávala Individuálně vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyučovala také žáka vzdělávajícího se dle SVP ZV LMP, v předmětech český jazyk a matematika. Spolupracovala se zřizovatelem, s odbornými pracovišti (KPPP, SPC), 7 (ze33)

8 s občanským sdružením Tvořivá škola, Slovácká dědina a mikroregionem Východní Slovácko, dále se složkami obce, zúčastňovala se veřejného zasedání zastupitelstva. Organizovala a zajišťovala zápis žáků do1. ročníku, v mateřské škole připravovala besedy pro rodiče budoucích prvňáčků. Zúčastňovala se seminářů v rámci DVPP z oblasti řízení školy a bezpečnosti práce, zúčastňovala se porad ředitelů a pracovních setkání v KPPP Zlínského kraje. Třídní učitelka II. třídy /3., 4. a 5. ročník/ vyučovala ve své třídě českému jazyku, matematice, prvouce, vlastivědě a přírodovědě a hudební výchově. V I. třídě vyučovala 1 hodinu českého jazyka, prvouku a hudební výchovu. Rozsah její přímé práce ve druhém pololetí byl 23 hodin, kdy jedna vyučovací hodina ve druhém pololetí byla nadúvazková. Velmi zodpovědně a citlivě přistupovala k žákům, kteří vyžadovali individuální přístup. V naší škole vedla dyslektický kroužek, kde se věnovala dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, vykonávala funkci školního metodika prevence, podílela se na organizaci společných akcí školy. Zajišťovala objednání školních učebnic, podílela se na organizaci testování žáků Zlínského kraje ve 3. a 5. ročníku. Vedla besedy v rámci primární prevence - předcházení patologických jevů, organizovala preventivní programy o zdravém životním stylu, zdravém stravování a nebezpečí šikany. Zapojila se aktivit souvisejících s účastí žáků na soutěžích. V rámci činností určených pro rozvoj čtenářské gramotnosti se podílela na organizaci zajištění objednávek knih pro děti. V rámci dalšího vzdělávání studovala odbornou literaturu a časopisy, vypracovávala Individuálně vzdělávací plán pro žáka s poruchami učení a žáka mimořádně nadaného. Zúčastňovala se porad metodiků primární prevence. Učitelka AJ vyučovala 5 hodin anglického jazyka a vedla aktivitu činnosti seznamování dětí s anglickým jazykem v MŠ Angličtiny pro nejmenší. Spolupracovala na organizaci mimoškolních aktivit. Spolupodílela se na průběhu celoplošného testování žáků 5. ročníku, vedla agendu školní knihovny. Vychovatelka vyučovala 7 vyučovacích hodin v ZŠ 3 hodiny VV (I. třída 1 hodina, II. třída - 2 hodiny) 2 hodiny PČ (I. třída, II. třída), 2 hodiny Tv (II. třída). Dále pracovala s úvazkem 0,90 ve školní družině. Vzorně pečovala o výzdobu školy, odpovídala za výtvarné a sportovní soutěže pro školy a školní družiny. V rámci školní družiny byl organizován zájmový útvar Dovedné ruce. Podílela se na organizaci mnoha školních i mimoškolních aktivit. Doprovázela žáky na filmová představení v Uh. Brodě v rámci dětského filmového klubu - Bijásek. Asistentka pedagoga pracuje v naší škole počátku školního roku 2011/2012. Její práce byla zaměřena na individuální práci s žáky v I. třídě, kde se vzdělává více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Svým aktivním přístupem, intuicí, laskavostí a důsledností velmi pomohla úspěšné integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě výborné spolupráci s třídní učitelkou spolupracovala také se všemi vyučujícími ve vyučování, rodiči žáků. Pomáhala také při organizaci celé řady školních i mimoškolních aktivit zejména z oblasti činností v keramické dílně. Učitelka MŠ zástupce statutárního orgánu-odpovídala mj. za organizaci zápisu do školy, spolupodílela se na vedení administrativní agendy v MŠ, na organizaci všech školních akcí. Velmi svědomitě pracovala jako logopedický asistent pro děti mateřské i základní školy. Zpracovávala příspěvky do obecního zpravodaje a na webové stránky školy. Velmi zodpovědně přistupovala k výchově a vzdělávání dětí připravující se na vstup do školy. Byla 8 (ze33)

9 pověřena funkcí zdravotníka, prováděla kontroly BOZP a PO na pracovišti. Podílela se na výzdobě školy. Učitelka MŠ (od změna pedagoga, který pokračoval ve stejně zaměřených aktivitách.) Příprava výzdoby chodby u MŠ a šaten. V rámci výchovně vzdělávací práce v MŠ se zaměřovala také na velmi oblíbenou aktivitu dětí výuky hry na zobcovou flétnu Pískání pro radost, kde se zaměřovala zejména za správný způsob dýchání, nasazování tónu, práce s hlasem a rytmická cvičení. Vedla kroužek hry na zobcovou flétnu také pro žáky základní školy. Organizovala nápadité sportovní soutěže pro děti mateřské školy a žáky základní školy. Od vyučovala dvě hodiny tělesné výchovy v I. třídě (1. a 2. ročník). Aktivně se zapojovala do školních i mimoškolních aktivit Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: Základní škola požadovaný stupeň vzdělání 100 % Odborná a pedagogická způsobilost 99,69 Mateřská škola požadovaný stupeň vzdělání 100 % Odborná a pedagogická způsobilost 100 % Školní družina požadovaný stupeň vzdělání 100 % Odborná a pedagogická způsobilost 100 % Provozní změny v průběhu školního roku Z důvodu rozvázání pracovního poměru na žádost zaměstnance odešla k paní učitelka z mateřské školy. Měsíc leden byl řešen v MŠ zástupem, od února 2014 byla přijata nová učitelka MŠ - plně kvalifikovaná učitelka Nepedagogičtí pracovníci školy Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 4 3,18 (z toho 0,88 hrazených z příspěvku zřizovatele) Externí pracovníci 0 0 Další úvazky zaměstnanců hrazených z příspěvku zřizovatele: - pomocná kuchařka úvazek (0,62) -uklízečka v přístavbě budovy - úvazek (0,22) 9 (ze33)

10 Další údaje o nepedagogických pracovnících Poř. číslo Pracovní zařazení Úvazek Obor, vzdělání 1. Školnice, uklízečka 1,0 Dámská krejčová 2. Hlavní kuchařka 1,0 Kuchařka, servírka 3. vedoucí ŠJ, pomocná kuchařka 0,38 0,62 Dámská krejčová střední odborné 4. uklizečka 0,22 Střední odborné Pracovnice jídelny jsou hrazeny ze státních dotací i z doplňkové činnosti školy, která zajišťuje stravování zejména pro důchodce a ostatní cizí strávníky, kdy jsou obědy vydávány v jídlonosičích. Svou práci odváděly velmi zodpovědně a kvalitně. Svědčí o tom zájem 99% žáků o školní stravování a také nárůst počtu cizích strávníků. Při sestavování jídelníčků se kuchařky zaměřovaly na vyváženou pestrou stravu, kdy usilovaly o plnění všech parametrů tzv. spotřebního koše. Vedoucí školní jídelny se pravidelně zúčastňuje porad vedoucích zaměstnanců školních jídelen. Splnila povinnost k získání znalostí hygienických předpisů pro rok Školnice - mzda hrazena ze státních dotací. O čistotu pořádek ve škole se starala školnice - uklízečka. Zároveň zajišťovala objednávky a distribuci Školního mléka a mléčných výrobků pro děti MŠ a žáky ZŠ a Ovoce do škol pro žáky 1. stupně. Pomáhala také při organizaci školních i mimoškolních aktivit. Spolupracovala s revizními pracovníky, se zaměstnanci obecního úřadu, kteří zajišťují údržbu budovy a školní zahrady. Spolupodílela se na prověrce BOZP a PO. Starala se také o květinovou výzdobu a údržbu okolí školy, zajišťovala vlajkovou výzdobu školy. Uklízečka - mzda uklízečky za úklid v půdní přístavbě byla hrazena z příspěvku zřizovatele. 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Všichni pedagogové se zúčastnili aktivit v rámci DVPP. Učitelé také prohlubují své vzdělání v rámci samostudia odborných knih, časopisů, sledování novinek v oblasti vzdělávání. Mnoho času věnují každodenní práci na přípravě výchovně vzdělávací práce. Za vše jim patří velké poděkování. Vzdělávání pedagogů semináře, kurzy Ředitelka školy - Komunikační dovednosti - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro školy a školská zařízení - Archivní a spisová služba - Změny v právních předpisech za poslední dva roky a jejich vliv na řízení a dokumentaci školy a školských zařízení 10 (ze33)

11 Učitelka II. třídy - absolvovala schůzky určené školním metodikům prevence - Činnostní učení ve výuce vlastivědy ve 4. a 5. ročníku Učitelka angličtiny Motivační setkání učitelů Aj ve Zlíně Asistentka pedagoga - Pracovní setkání asistentů pedagoga při zajištění práce se žákem s PAS (Zlín) - Péče o žáky s autismem (PAS) v běžné ZŠ inkluzivní vzdělávání Učitelka MŠ, zástupce statutárního orgánu - Základní postupy při aktualizaci ŠVP v MŠ - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro školy a školská zařízení Učitelka mateřské školy - Pedagogická diagnostika rizika poruch učení u dětí předškolního věku 5. Zápis k povinné školní docházce, přijetí k základnímu vzdělávání U zápisu do 1. ročníku byly zapsány celkem 2 dětí. Zápis proběhl v rámci Cesty za pohádkou, kdy na připravených stanovištích plnily děti zajímavé úkoly. Za průběh a organizaci zodpovídala a zápis vedla p. ředitelka za spolupráce učitelky MŠ a ZŠ. Do přípravy a organizace se také zapojili žáci vyšších ročníků. Děti dostaly drobné dárky, které vyrobili žáci školy. Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013 / 2014 Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupili do 1. Zapsaní do 1 Počet žádostí Nastoupili do 1. ročníku od o odklad ročníku ve ročníku od o odklad ročníku ve školního školním roce školního roku školním roce roku 2012/ 2012 / / / Výsledky vzdělávání žáků podle cílů, stanovených školním vzdělávacím programem, podle poskytovaného stupně vzdělání 6.1 Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/ 2014 Žáci byli vyučováni ve dvou třídách: I. třída II. třída 1. a 2. ročník 3., 4. a 5. ročník Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním 11 (ze33) Prospělo: Neprospělo 1. ročník 8 8 0

12 2. ročník ročník 4 (z toho 1 žák ŠVP ZV LMP) ročník ročník Chování většiny žáků bylo v průběhu školního roku bez závažných kázeňských přestupků. V posledním čtvrtletí školního roku jsme řešili u některých žáků opakované zapomenutí domácích úkolů a nedostatečná příprava do vyučování. Individuálně bylo hovořeno s jednotlivými žáky i jejich zákonnými zástupci. Nebylo uloženo žádné výchovné opatření, nebyla udělena pochvala ředitele školy, žádný žák nebyl klasifikován sníženou známkou z chování. Při výchově respektujeme osobnost každého dítěte, snažíme se vyzdvihnout jeho klady, ocenit jeho snahu, vůli a přístup k řešení situací. Dětem se snažíme vysvětlit, co a z jakého důvodu udělaly špatně tak, aby se snažily celou situaci pochopit a poučily se z vlastních chyb. Uplatňujeme prvky sebehodnocení. Žáci mají svůj Žákovský řád pravidla chování. Obtíže se snažíme řešit bez odkladu, vždy za společné konzultace všech zúčastněných. Vlastní přístup a osobní příklad každého učitele k práci, včetně vzájemné spolupráce, respektu a pomoci mezi zaměstnanci školy považujeme za nejúčinnější výchovnou strategii. Spolu se žáky usilujeme o dobře fungující mechanismy týmové práce, která je základem budování co nejlepšího klimatu ve škole, který vede k celkovému společného úspěchu školy. V průběhu 1. pololetí žáci 2. a 3. ročníku absolvovali základní plaveckou výuku v počtu 20 hodin v Plavecké škole Uh. Hradiště, kdy dojížděli do CPA Delfín Uherský Brod. Průměrný prospěch v jednotlivých ročnících V 1. ročníku byl průměrný prospěch 1, 02 Ve 2. ročníku byl průměrný prospěch 1, 11 Ve 3. ročníku byl průměrný prospěch 1, 17 Ve 4. ročníku byl průměrný prospěch 1, 50 V 5. ročníku byl průměrný prospěch 1, 35 Ukončení školního roku Školní rok na naší škole ukončilo 31 žáků. V průběhu školního roku nedošlo k přestupu žáka. Do 6. ročníku přešli žáci do ZŠ Bánov a Katolické ZŠ v Uh. Brodě 6.3. Výsledky testování žáků školy Naše škola se zapojila do Testování žáků Zlínského kraje. V rámci řešení projektu s názvem Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání. Realizátorem bylo Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje V rámci testování bylo dovedností u žáků 3. a 5. ročníku. Obsah testů vycházel z platného RVP ZV. Testy byly složeny v obou ročnících ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk, Anglický jazyk; Matematika a Člověk a jeho svět. Testy byly prováděny elektronicky, kdy byl žáku přidělen 12 (ze33)

13 přístupový kód, po vypracování testu byl tento odeslán elektronickou cestou. Výsledky testování obdržela škola zpětně a podrobnou zprávu o výsledku obdrželi také všichni zúčastnění žáci. Zpráva z testování žáků Výsledky školy obsahují následující údaje: Ú (%) = Úspěšnost školy v daném předmětu, dovednosti P = Percentil školy, vzhledem k ostatním školám daného ročníku Vysvětlení používaných pojmů Dovednost je způsobilost člověka k provádění určité činnosti. Dovednost si žáka osvojuje záměrným učením, ale také spontánně (např. při hře). Je podmíněna do jisté míry vrozenými předpoklady, ale hlavně je osvojována učením a výcvikem. Osvojování určitých dovedností je základem školního vzdělávání, a proto jsou dovednosti vymezovány jako vzdělávací cíle v různých dokumentech, vzdělávacích programech. Percentil ke každému dosaženému počtu bodů je přiřazeno tzv. percentilové pořadí, které udává, kolik procent žáků škol ve vzorku dosáhlo horšího výkonu. To umožňuje posoudit, jaké je postavení školy ve skupině testovaných škol. (Např. percentil 95 znamená, že 95% testovaných žáků škola dané skupiny bylo horších a pouhých 5% žáků testovaných školy bylo lepších). Úspěšnost Poměr správných a špatných odpovědí byl přepočítán na procenta. Vyšší procento, znamená více správně zodpovězených otázek. V případě školy jde o aritmetický průměr žáků školy. Žáci během testu zaznamenávali i svůj odhad úspěšnosti v jednotlivých částech. V Českém jazyku se hodnotily tyto dovednosti: - Ovládání lexikálního pravopisu - Porozumění obsahu textu - Třídění slov V Matematice se hodnotily tyto dovednosti: - Grafické vnímání, práce s grafem a digrafem - Chápání čísla jako pojmu vyjadřujícího kvantitu; zápis celku různými způsoby - Numerické dovednosti - Orientace v tabulce a práce s ní - Práce se znaky (symboly) - Správnost logické úvahy - Funkce jako vztah mezi veličinami - Poznání rovinných útvarů a prostorová představivost V Anglickém jazyce byly hodnoceny tyto dovednosti: - Poznat rýmy - Slovní zásoba - Stavba anglické věty 13 (ze33)

14 V oblasti Člověk a jeho svět (Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda) byly hodnoceny dovednosti: - Grafické dovednosti - Orientace v odborných pojmech a práce s nimi - Vnímání širších souvislostí Celkové hodnocení školy 3. ročník (zapojeno 1090 žáků třetích ročníků na 54 školách) Předmět Ú (%) P Český jazyk 91,5 100 Matematika 89,9 100 Anglický jazyk Člověk a jeho svět 72,8 50 Celkové hodnocení školy 5. ročník (zapojeno 1534 žáků pátých ročníků na 67 školách) Předmět Ú (%) P Český jazyk 75,8 91 Matematika 73,8 73 Anglický jazyk Člověk a jeho svět 72,5 42 Podrobné výsledky obdrželi také zúčastnění žáci. Na pedagogické radě byly výsledky testování vyhodnoceny. Výsledky budou využívány zejména jako - zpětná vazba pro učitele a žáky a zákonné zástupce pro zkvalitnění výuky na škole - pro zlepšení informací o výkonech žáků - v rámci autoevaulačních aktivit - pro posouzení skutečného přínosu školy a učitelů k žákovu učení Integrovaní žáci Druh postižení počet žáků Sluchově postižení 0 Zrakově postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesně postižení 0 S kombinovaným postižením 0 Lehké mentální postižení 1 Specifické poruchy učení 1 Poruchy autistického spektra 1 Mimořádné nadání 1 14 (ze33)

15 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci mimořádně nadaní jsou integrování v běžných třídách a je jim věnována individuální péče. Jejich forma vzdělávání je doporučena školským poradenským zařízením. Výuka probíhá dle Individuálního vzdělávacího plánu. (IVP). Žáci s LMP se vzdělávají dle vzdělávacího programu pro žáky s LMP. Škola je vybavena kompenzačními pomůckami a didaktickými materiály. Výuka žáka s mimořádným nadáním v matematice probíhala ve vyšším ročníku. I tento žák pracuje dle IVP. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných považujeme za úspěšnou. 7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti, projekty Spolu s MŠ a ŠD jsme ve školním roce 2014/2015 realizovali společně s MŠ tyto společné projekty: Vyčlenili jsme si 4 projekty: Zdravá výživa - celoroční projekt výroba ovocných salátů, tvoření pyramidy zdraví, soutěž o zdravé svačinky, využití projektu Ovoce do škol Svatý Martin - týdenní sběr pranostik, pečení martinských rohlíčků, zhotovení čepic, večerní lucerničkový průvod obcí za účasti rodičů Fašank týdenní, literární, výtvarné a hudební zpracování místního zvyku (tradiční fašankový průvod obcí s harmonikou za účastí dětí a žáků jsme nemohli uskutečnit z důvodu chřipkové epidemie), děti se učily tančit místní tance Pod šable, shlédli jsme tradiční vystoupení Bobkovníků, zapojily jsme se do masopustních tradic v obci Kromě těchto projektů se uskutečnilo nepřeberné množství tematické výuky s uplatněním mezipředmětovým vztahů ve výchovně vzdělávací práci v základní škole a školní družině. - Podzim na strakaté kobyle jezdí - Jablíčkový týden + Co umíme z dýně - Vzpomínka na naše blízké (návštěva hřbitova v obci, morový hřbitov v Kopcoch,) - Nad stránkami kroniky obce - CHKO Bílé Karpaty krajina našeho domova- vycházky do okolí obce, turistika, - Okolí mého domova, okolní vesnice - Veselé zoubky - Den otevřených dveří MŠ, ZŠ - Týden u pirátů, v pravěku, u indiánů, u rybníka, u skřítků, u strašidel, sněhulákový týden, atd - Po stopách lopenického Dráčka literární projekt zakončený besedou se spisovatelkou Alenou Bartošíkovou Zájmové vzdělávání Je zajištěno formou zájmových kroužků. V mateřské škole jsou to rozšiřující aktivity organizované v rámci výchovně vzdělávací práce- Pískání pro radost, Angličtina pro nejmenší (seznamování s anglickým jazykem), dále příprava dětí ke vstupu do školy Bude ze mě školák Kroužek dovedných rukou v rámci ŠD Kroužek Hry na zobcovou flétnu pro žáky školy 15 (ze33)

16 Pískáme si pro radost hudební aktivita hry na zobcovou flétnu v MŠ v rámci výchovně vzdělávací práce Kroužek dyslektický Kroužek logopedický pro děti s poruchou výslovnosti a narušenou komunikační schopností (MŠ, ZŠ) Anglický jazyk pro nejmenší (hravá výuka anglického jazyka v MŠ - součástí výchovně vzdělávací práce MŠ) Kroužek dramatický Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali v 1. pololetí školního roku základní plavecký výcvik v rozsahu 20 vyučovacích hodin v Plavecké škole Uherské Hradiště výuka v CPA Delfín Uh. Brod Účast v soutěžích recitační soutěž místní kolo, okreskové kolo školní kola, okrsková kola pěveckých soutěží: Brodský zpěváček, Zazpívej, slavíčku účast dětí MŠ i žáků ZŠ výběrové kolo Březovský skřivánek mezinárodní pěvecká soutěž 1. místo v kategirii 3. až 5. ročník výtvarná soutěž Paletka pro děti 3. ročníku- pořádá ŠD Mezinárodní výtvarná soutěž Cesta dvou bratří 12. místo Sportovní soutěž O pohár starosty města Uh. Brodu - Školní sportovní miniolympiáda - Holešovská Regata 2014 výroba netradičního plavidla za velké pomoci rodičů, účast na plavbě - 1. místo v kategorii základních škol společná akce s rodiči Školní a mimoškolní aktivity - Slavnostní zahájení školního roku za účasti představitelů obce, rodičů, faráře v budově školy - Výuka na dopravním hřišti v Uh. Brodě - Drakiáda - Svatomartinský lucerničkový průvod obcí - slavnost Slabikáře účast rodičů - Mikulášská nadílka ve škole a školce - Vánoční jarmark v kulturním domě - Vánoční akademie v kulturním domě - Na sněhu je veselo bobování, stavby ze sněhu -za účasti rodičů - Tříkrálová sbírka za účasti rodičů - Exkurze Hvězdárna Brno - Fašanková obchůzka v naší obci - Dětský karneval v kulturním domě za účasti rodičů - Návštěva knihovny - Vynášení Moreny vítání jara - Den Země- úklid školní zahrady - oslava Dne matek v MŠ účast rodičů 16 (ze33)

17 - Sběr plastových víček, sběr papíru - Preventivní program Policie České republiky - Preventivní program zaměřený na zdravou výživu a správný životní styl Zdravá pětka - Pomáháme zvířatům- krmení ptáčků v krmítku, vycházky ke krmelci - Hudební a divadelní pořady v Domě Kultury Uh. Brod - Cyklistický výlet na kolech po cyklostezce a do Suché Lozi ŠD - Spaní ve škole - Oslava Dne dětí sportovní dopoledne, kouzelnické vystoupení - Školní výlety -MŠ, ZŠ Hipocentrum Koryčany - Pohádkový les - Atletické závody MŠ a ZŠ - Holešovská Regata 2014 výroba netradičního plavidla za velké pomoci rodičů, účast na plavbě - 1. místo v kategorii základních škol společná akce s rodiči - Zahradní slavnost k ukončení školního roku za účasti rodičů a veřejnosti - Pasování prvňáčků, rozloučení se žáky 5. ročníku - Slavnostní ukončení školního roku v kulturním domě za účasti představitelů obce, rodičů, faráře Účast školy na veřejných sbírkách - Sběr plastových víček pro postižené děti z okolí Uherskobrodska 8. Výsledky inspekční činnosti Ve školním roce 2013/2014 nebyla v naší škole provedena inspekční činnost 9. Prevence sociálně patologických jevů, školní úrazy Naše škola má vypracované materiály k prevenci rizikového chování žáků. Jsou to: Krizový plán, dále Plán školní preventivní strategie a Minimální preventivní program. Se všemi těmito dokumenty byli seznámeni zákonní zástupci na třídních schůzkách. Učitelé zařazují prvky prevence soc. patologických jevů do všech předmětů, bylo uskutečněno několik besed, her, témat v rámci prevence. V rámci výuky jsme zařazovali témata z oblasti osobnostní a sociální výchovy- kamarádi, vzájemná pomoc. Ve škole jsme uskutečnili několik besed žáků a pedagogů zaměřených na předcházení nebezpečí - kouření, alkohol, nebezpečí internetu. Žáci II. Třídy vypracovávali dotazník zaměřený ke zmapování stavu v oblasti možného výskytu sociálně patologických jevů na škole. Výsledky dotazníkového šetření nepotvrdily výskyt patologických jevů na škole. V oblasti zdravotní prevence jsme se zapojili do preventivního programu: Veselé zoubky, Náš jídelníček, Zdravá pětka. V hodinách prvouky, přírodovědy, českého jazyka jsme vytvářeli a řešili modelové situace. Jedním z hlavních cílů v tomto roce bylo i v tomto roce vést děti a žáky ke zdravému životnímu stylu. Pravidelně se žáky diskutujeme o zdravé výživě, vyrábějí pyramidu výživy, zkusí sami připravit ovocné saláty. Jednou ze zdařilých akcí byla soutěž o zdravé svačinky ve II. pololetí. K tomu nám hodně pomohl projekt MŠMT Ovoce do škol. Žáci ročníku pravidelně dostávali každý týden 1x ovoce a ovocné šťávy. Žáci naší školy se zapojili do projektu Zdravá pětka. 17 (ze33)

18 Společné zařízení mateřské a základní školy nám dává velký prostor k tomu, aby děti a žáci poznávali v každodenních situacích nutné důvody vzájemné spolupráce, komunikace, a vzájemného respektu. Současně vedeme žáky k nutnosti zodpovědnosti za své chování a činy. Pro posílení nutnosti respektování pravidel, jsme si společně sestavili tzv. žákovská školní pravidla, která jsou také součástí Pravidel pro hodnocení žáků. Také na schůzkách školního parlamentu se zamýšlíme nad důležitostí respektování těchto pravidel, které vedou ke společnému cíli. Společné zařízení zjednodušuje také přesun dítěte z mateřské školy do 1. ročníku. Žáci již znají dobře prostředí i své starší kamarády, kteří jsou jim nápomocní. Ihned po příchodu dětí a žáků do školy usilujme v rámci komunitních kruhů o navození atmosféry klidu a pohody. Na první společné schůzce jsou vždy zákonní zástupci seznamováni se školním řádem. V tomto školním roce jsme neřešili žádný případ šikany ani podezření na šikanu. Nezaznamenali jsme ani kouření u žáků. Děti, žáci i rodiče dostali informace, kde a jak hledat v případě potřeby pomoc. Byli seznámeni s krizovými linkami pro rodiče a děti. Školní úrazy Byl zaznamenán jeden školní úraz ze dne , který byl řádně odškodněn. 10. Hospodaření školy za rok Hlavní činnost PŘÍJMY Stravné příspěvek zřizovatele úplata MŠ poplatek ŠD připsaný úrok 1,32 Sběr surovin příjmy celkem ,32 VÝDAJE spotřeba potravin ,42 čerpání přísp.zřizovatele ,36 čerpání úplaty MŠ čerpání poplatku ŠD čerpání Sběr surovin výdaje celkem ,78 =========================================== Výsledek hospodaření: příjmy ,32 výdaje ,78 zisk 3.256,54 ================================ 18 (ze33)

19 10.2 Hospodářská činnost PŘÍJMY Stravné VÝDAJE spotřeba potravin ,13 mzdové a režijní náklady výdaje celkem ,13 =========================================== Výsledek hospodaření: příjmy výdaje ,13 zisk 74,87 ================================= 11. Provedené kontroly - prosinec 2013 Veřejnosprávní kontrola Obcí Bystřice pod Lopeníkem (bez zjištěných nedostatků) - březen 2014 kontrola Krajské hygienické stanice Zlínského kraje provozu mateřské školy a školní jídelny (bez zjištěných nedostatků) - duben 2014 Kontrola Krajské hygienické stanice Zlínského kraje kontrola plnění povinností zaměstnavatele - květen 2014 kontrola Svazového inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nad stavem BOZP doporučeno nadkrytí bočního vchodu realizace červen 2014 Všechny uskutečněné kontroly proběhly s kladným výsledkem, nebyla udělena pokuta ani jiná opatření. 12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Vzhledem k typu a velikosti školy jsme nebyli zapojeni do žádného rozvojového či mezinárodního programu. V době podzimních prázdnin se uskutečnilo v naší škole opakovaně celorepublikové setkání lektorů Tvořivé školy. 13. Projekty financované z cizích zdrojů - zapojení do projektu firmy Barum Continental Máme rádi ruční práci, kde žáci za spolupráce s rodiči vyráběli netradiční plavidlo, které jsme předvedli na akci: Holešovská Regata, (získali jsme 1. místo v kategorii školy a získali finanční dar Kč). 19 (ze33)

20 14. Spolupráce s organizacemi v obci a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Hlavním a největším partnerem je obecní úřad, dále školská rada, se kterými spolupracujeme velmi dobře. Zřizovatel nám poskytuje prostory pro naši další činnost, (herna, kulturní dům), dále materiální zázemí a pomoc při řešení různých provozních či jiných problémech. Fungují také jako sponzoři školy jsou to především ceny pro vítěze, drobné dárky, ovoce a nápoje pro děti při soutěžích a různých akcích školy. Rovněž mnozí rodiče dětem věnují dárky v podobě hraček, stavebnic, zajišťují předplatného dětského časopisu, ale také např. dodávají pro všechny děti ovoce, či přispívají drobnými dárky do soutěží o cenynapř. při karnevalu. Zákonní zástupci s námi rovněž spolupracují při organizování mnoha společných akcích. Tělovýchovná jednota Sokol nám zdarma poskytuje celoroční užívání velkého fotbalového hřiště včetně plochy tenisového kurtu. Mnoho spolků v obci nám věnuje drobné upomínkové předměty a hračky. Mysliveckému sdružení Troják pomáháme při krmení zvěře v krmelcích, kdy organizujeme společné vycházky k těmto krmelcům. Zdařilá je také spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů, kteří pro děti organizovali besedu včetně prohlídky hasičské zbrojnice. Podobně nám pomáhají místní včelaři, kteří prezentují své výrobky na společných setkáních. Pomoc při nákupu dárků do soutěží o ceny většinou neodmítnou ani místní podnikatelé. Našimi dalšími partnery, bez jejichž pomoci bychom se neobešli, jsou: SPC Brno, detašované pracoviště Uh. Hradiště konání logopedické prevence u dětí MŠ i ZŠ, odborná metodická pomoc logopedické asistentce na škole SPC Zlín ( Pro děti s PAS, a LMP) metodická spolupráce s učitelkami MŠ, ZŠ. Spolupracujeme také s detašovaným pracovištěm Krajské PPP- Uh.Brod psychologická vyšetření dětí, poradní a kontrolní orgán, depistáže. Mikroregion Východní Slovácko, a Místní akční skupina MAS Východního Slovácka Nesmíme zapomenout ani na spolupráci se ZŠ Bánov a Suchá Loz- metodická setkávání učitelů, společná doprava na plaveckou výuku. 15. Autoevaluace Hodnocení koncepčních záměrů školy Hlavní vizí je otevřená, moderní a efektivně fungující škola. Základní koncepční záměry školy školního roku 2013/2014, tvořící základ úspěšného fungování školy byly: 1. Poskytovat všem žákům kvalitní základy všeobecného vzdělávání bez rozdílu nadání 2. Podle aktuální potřeby vytvořit podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků vzdělávajících se dle ŠVP ZV- LMP 3. Nadále upevňovat úzkou spolupráci mezi základní a mateřskou školou- využít tak jedinečné možnosti nenásilného přechodu dětí z mateřské školy do základní školy 4. Rozvíjet osobnost každého dítěte a žáka, učit je samostatnosti, zodpovědnosti, posilovat jejich zdravé sebevědomí, pocit sounáležitosti, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravnímu hodnotami 5. Aktivně zapojit děti a žáky do tvůrčí práce, dát možnost podílet se na společném cíli, být nápomocný mladšímu, nebát se projevit svůj názor 20 (ze33)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Š k o l a h r o u aneb

Š k o l a h r o u aneb Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š k o l a h r o u aneb Předkladatel: Název školy : Ž i v o t i c e, I. Identifikační údaje školy Z á k l a d n í š k o l a a M a t eřsk á š k o l a D o

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9. Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.2007 Aktualizace provedena dne 28.8.2013 pod č.j. 32/2013 Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ÚVOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ č.j. ZŠ 345/2010-3 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Historie školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více