RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí"

Transkript

1 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Dobříšské regionální trhy nově na Komenského náměstí Kulturní středisko Dobříš vás zve na Jarní koncert, jehož hlavními hvězdami budou sólisté na klarinet a sopránový saxofon, otec a syn, Felix Slováček a Felix Sováček jr. Koncert se uskuteční v sobotu 25. dubna od hod. na zámku Dobříš. Více informací na str. 7. Informace ke stěhování informačního střediska a nové muzejní expozici Stánky plné čerstvých salátů, ředkviček, kedluben, poctivého tvarohu i sýrů, voňavých koláčů, příjemná hudba a dobrá nálada, to vše charakterizuje Dobříšské regionální trhy. Nová sezóna bude zahájena v sobotu 11. dubna 2015 na novém místě, kterým je Komenského náměstí. Již šestým rokem si tak budete moci každou druhou sobotu v měsíci přijít nakoupit regionální potraviny, popovídat si se sousedy a poslechnout si Pokleslý orchestr lidových nástrojů. Tradičně začínáme v osm hodin ráno a končíme v půl dvanácté. B. Pecháčková Uchytilová, tel , Rada města, po projednání návrhu a předloženého projektu Muzejního spolku Dobříšska, rozhodla o přesunu informačního střediska do nových prostor v čp. 103, tzv. Kopáčkova domu. Hlavním přínosem této změny je provázání činnosti informačního střediska, expozice městského muzea a nově vznikající expozice muzea rukavičkářství. Ve vestibulu domu by měly nalézt své útočiště restaurované sochy sv. Leonarda a Tadeáše Judy, které je potřeba ukrýt před nepřízní počasí. Bude zde i interaktivní místnost, která bude nabízet všem návštěvníkům, zejména školám, zajímavé programy. Budou zde pořádány různé přednášky, výstavy apod. Pro návštěvníky města i jeho občany tak vznikne zařízení, kde bude, kromě stávajících služeb informačního střediska, možno získat základní informace o aktuálním dění ve městě, v oblasti sportu, kultury, o činnosti spolků a všem, co by fungující informační středisko mělo návštěvníkům poskytnout. V přípravě je rozšíření služeb informačního střediska např. o půjčovnu elektrokol a běžných jízdních kol. Tato služba by měla být zavedena s ohledem na výbornou dostupnost již vybudované cyklostezky v oblasti Brd a turistických cílů v blízkém okolí města. Finance na zřízení půjčovny kol by měly být získány z grantu, o který bude město žádat. Informační středisko bylo v nedávné době vybaveno novým nábytkem, který se využije i v nových prostorách. Prostory nynějšího informačního střediska v čp. 106 budou dány do pronájmu komerčnímu subjektu, a tím se příjmy města nesníží, ale naopak zvýší. Knihkupectví, které je zde také umístěno, nebude do nových prostor stěhováno z ekonomických důvodů. Jeho zrušení nemá spojitost se stěhováním do Kopáčkova domu. Město Dobříš by mělo maximálně vytěžit ze skutečnosti, že jeho historie je spjatá s výrobou rukavic a díky ní získalo město přízvisko Dobříš, město rukavic. Jsme přesvědčení, že nové muzejní expozice spolu s moderním informačním střediskem zviditelní město Dobříš v celé republice, a to také díky rozšíření služeb informačního střediska. Mgr. Stanislav Vacek, starosta města Dobříše Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které se uskuteční ve čtvrtek od hod. v kulturním domě. Z programu: běžné agendy majetkové věci a další. Program jednání bude v termínu zveřejněn na úřední desce města Dobříše a na On-line přenos jednání na webu města. MĚSTSKÁ POLICIE DOBŘÍŠ mobil:

2 2 DOBŘÍŠSKÉLISTY Stručné informace z 3. zasedání Zastupitelstva města Dobříš Veřejné jednání Zastupitelstva města Dobříše (dále ZM) se uskutečnilo ve čtvrtek 26. února 2015 ve společenském sále KD. Bylo přítomno 20 členů ZM. Z jednání se předem omluvila Mgr. Ivana Lenerová. V úvodu jednání starosta informoval přítomné o úkolech, které vyplynuly z průběhu 2. veřejného jednání ZM: Město řeší problémy, které vyvstaly při změnách linek autobusové dopravy na trase Praha Dobříš. Zpráva od krajského úřadu popisuje důvody a informuje o průběžném vyhodnocování, které dopravce provádí a na jehož základě bude provádět úpravy. Zprávu o finální verzi těchto výstupů město obdrží do konce měsíce března Město jednalo s vedením obce Stará Hu o shodném postupu při koordinaci a úpravě OZV řešících problematiku provozu restauračních zařízení a regulaci provozu hracích přístrojů a videoterminálů. Město jednalo s rodinou Colloredo-Mannsfeld o možnosti odkupu části pozemku pod parkovištěm na Větrníku, který je v jejich vlastnictví. Kristina Colloredo-Mannsfeld nemá v tuto chvíli zájem o odprodej svého spoluvlastnického podílu a upřednostňuje pronájem. Radek Vystyd se dotázal Mgr. Jaroslava Melši, zda kontaktoval vlastníka pozemku a ptal se na možnost prodeje tohoto pozemku třetí osobě. Mgr. Jaroslav Melša odpověděl, že již dříve se na něj obrátil majitel stavby budoucího hotelu u pivovaru, který zjiš oval možnosti parkování pro tento objekt. Pan Radek Vystyd konstatoval, že jako zastupitel dal v možnosti parkování přednost developerovi před obyvateli Větrníku. S tímto názorem Mgr. Melša nesouhlasil. Na toto téma se pak v průběhu jednání ZM ještě diskutovalo, a to v poněkud osobní rovině. Zápisyzjednáníkontrolníhoafinančního výboruzm ZM vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM Dobříše ze dne Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. ZM vzalo na vědomí zprávu finančního výboru ZM Dobříše ze dne a uložilo finančnímu výboru zpracovat návrh harmonogramu kontrol na rok 2015 a Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Dodatečnérozpočtovéopatřeníč.5/2014, vč. přehledů o plnění příjmů a čerpání výdajůrozpočtuměstazarok2014 Rozpočtového opatření č. 5/2014: úprava částek dotací v příjmech přesně podle skutečnosti k Příjmová stránka se zvyšuje o 17 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu se nemění. Přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů města k : Hospodaření města skončilo na konci roku 2014 s přebytkem, saldo příjmů a výdajů činilo tis. Kč. Příjmy byly v roce 2014 naplněny ve výši 103,9 % upraveného rozpočtu, tj tis. Kč, v absolutní částce se vybralo o tis. Kč více oproti upravenému rozpočtu hlavně zásluhou vyššího příjmu z daní (cca tis. Kč) Výdaje byly čerpány ve výši 91,92 %, tj tis. Kč, celkem bylo ušetřeno tis. Kč, z toho polovina na investičních akcích (zejména rekonstrukce komunikace v ul. Dělnická a Fričova), které budou realizovány až v roce ZM vzalo na vědomí přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města za rok 2014, rozpočtové opatření č. 5/2014. Výsledek obou hlasování: pro 20, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Návrhrozpočtovéhoopatřeníč.1/2015 Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou navyšuje o tis. Kč a výdajové stránky o tis. Kč. Změnu v celkovém financování ve výši tis. Kč tvoří dorovnání zůstatku na běžných účtech dle skutečnosti k ve výši tis. Kč a mimořádná splátka, resp. splacení celého úvěru z roku 2009 na intenzifikaci čistírny odpadních vod ve výši tis. Kč nejméně výhodný úvěr s dlouhou dobou splatnosti do r (úspora min. 550 tis. Kč) Plánovaný zůstatek na běžných účtech (rezerva) bude po akceptovaných změnách činit tis. Kč. ZM schválilo rozpočtové opatření č. 1/2015. Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 1 člen ZM. Příspěvek na úhradu poplatku za svoz komunálníhoodpadu ZM uložilo městskému úřadu zajistit zveřejnění informace občanům města o možnosti požádat o příspěvek na úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu. Informace je zveřejněna na str. 3. Grantové řízení z Fondu sportu, kultury avolnéhočasunarok2015(nad50000kč) Rada města Dobříše (dále RM) předložila na základě svého usnesení č. 15/2/2015/RM zastupitelstvu návrh na poskytnutí finančních grantů v navržených částkách nad Kč, a to takto: Junáku Dobříš Sboru dobrovolných hasičů Orientačnímu klubu Dobříš Klubu volejbalu Dobříš Jednotě Orel Dobříš Rodinnému centru Dobříšek MFK Dobříš Gymnastice Dobříš Muzejnímu spolku Dobříšska Tenis Centru Dobříš Okrašlovacímu spolku Dobříš Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ZM schválilo přidělení finančních grantů z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše od Kč v souladu s předloženým návrhem RM Dobříše. Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. V následné diskuzi objasnil vedoucí oddílu T.O. Zlatý list p. Miroslav Sochor činnost a plány oddílu a požádal o zvážení navýšení příspěvku. ZM schválilo navýšení příspěvku z Fondu sportu, kultury, volného času pro r pro Tábornický oddíl Zlatý list o částku 10 tis. Kč. Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Vyhlášeníveřejnésoutěženaprodejpozemku parc. č. 41/2, jehož součástí je budovač.p.452 lokalitakarnetovazahrada Jedná se o pozemek parc. č. 41/2 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 104 m 2, jehož součástí je budova č.p. 452 (objekt k bydlení). Budova je úplně prázdná a její stav vyžaduje nutnou rekonstrukci. Směrná hodnota pozemku činí ,80 Kč. Podmínky: Navrhovaná minimální kupní cena nemovité věci činí: Kč. Jistina ve výši 5 % navrhované minimální kupní ceny, tj Kč. Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny. ZM vyhlašuje veřejnou soutěž a podmínky soutěže na zjištění zájemce o koupi nemovité věci, a to pozemku parc. č. st. 41/2 o výměře 104 m 2, jehož součástí je budova č.p. 452 (objekt k bydlení) v obci Dobříš dle stanovených podmínek. Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. OZVč.1/2015ostanovenísystémushromaž ování,sběru,přepravy,třídění,využíváníaodstraňováníkomunálníchodpadů a nakládání se stavebním odpadem naúzemíměstadobříše Novela zákona o odpadech č. 229/2014 ze září 2014 zavedla od roku 2015 povinnost třídit kovy a bioodpad. Vyhláška MŽP požaduje po obcích ve věci hospodaření s odpady i vydání nové obecně závazné vyhlášky. ZM schválilo OZV č. 1/2015. Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Návrhzadánízměnyč.2územníhoplánu města ZM na 26. zasedání dne rozhodlo o pořízení změny č. 2 územního plánu města Dobříš. Navrženy dvě lokality: Lokalita č. 1 v ulici Ke Bzdince. Změna pozemku parc. č. 1062/7 v k.ú. Dobříš z plochy smíšené nezastavěné území a z plochy zeleň ochranná a izolační na plochu pro bydlení. Lokalitu č. 2 pod sanatoriem, kde u zástavby rodinných domy v ulici Pleskotova měla být navržena místní komunikace, která by zajistila přístup k ploše Z7(10). Po jednání účastníků lokalita č. 2 vypuštěna, protože v případě dohody vlastníků dotčených pozemků je možno napojení lokality uskutečnit za využití příslušných ustanovení stavebního zákona bez nutnosti změny územního plánu. ZM schválilo zadání změny č. 2 územního plánu Dobříš. Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 1 člen ZM. Stanoveníčlenazastupitelstvaurčeného spolupracovatspořizovatelemnapořizováníúzemníhoplánu,př.jehozměn

3 DOBŘÍŠSKÉLISTY 3 Odbor výstavby (pořizovatel) pořizuje změny ÚP Dobříš. Zákon ukládá pořizovateli v procesu pořizování změny ÚP spolupracovat s určeným zastupitelem na některých činnostech. Starosta města navrhl člena RM pro místní rozvoj pana Radka Vystyda. Navržený souhlasil. Člen zastupitelstva města Mgr. Jaroslav Melša navrhl Mgr. Stanislava Vacka. Starosta města poděkoval, ale vzhledem k účasti na dalších procesech týkajících se rozvoje města návrh nepřijal. ZM stanovilo člena ZM, pana Radka Vystyda, jako určeného zastupitele ke spolupráci s úřadem územního plánování na pořizování změn územního plánu Dobříš. Výsledek hlasování: pro 12, proti 6, zdržel se 1 člen ZM. red.-jka, zdroj: Zápis ZM Granty na rok 2015 sport, kultura a volný čas Rada města Dobříše, v souladu se zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu města, projednala a rozhodla o přidělení finančních grantů do výše 50 tis. Kč z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše na r. 2015: ŠSK při II. ZŠ Kč Kulturnímu sp. žen Dobříš, o. s Kč Sdružení Dej mi šanci Kč Mgr. Vokurkovi (modelářství) Kč SK Vlaška Dobříš, o. s Kč Swing Bandu Dobříš Kč Dobříšskému pokleslému orchestru lidových nástrojů, z. s Kč ZO Českého svazu chovatelů Kč ZO Českého kynolog. svazu Kč Jeřabinkám, o. s Kč Horolezec. oddílu Shock sport Kč Gymnáziu Karla Čapka Dobříš Kč ŠSK při Gymnáziu K.Č. Dobříš Kč Libuši Vlachynské (běžkyni) Klubu Terén Kateřině Flachsové (hokej) Klubu Lesní školky Mokrovraty Janu Tománkovi (handcycling) TJ Sokol Dobříš Kláře Kaiserové (kozín) Kynolog. festivalu CACIT Římskokatol. farnosti Dobříš Asociaci TOM FANTAN Pesoklubu Dobříš D-Fight bike T.O. Zlatý List Nový orientační plán města Dobříše na Komenského náměstí Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Na začátku letošního roku byl na Komenského náměstí vedle prodejny COOP instalován nový orientační plán našeho města. Pamětníci si jistě vybaví, že v těchto místech už podobný plán stával. Bylo využito původních sloupků, ke kterým přibyla ještě podpěra, která celou mapovou ceduli zpevňuje proti případným nárazům větru. Místní obyvatele možná překvapí jeho orientace. Jsme běžně zvyklí vídat naše město v typickém zobrazení, kdy sever je nahoře, jih dole. Autor orientačního plánu Bc. Radim Weber k tomu vysvětluje: Mapové dílo v terénu pevně umístěné na určitém místě má svá pravidla a logickou orientaci vzhledem k jejímu účelu. V území města je potřeba, aby se mapa přizpůsobila stanovišti (místu umístění a pohledu na ní), nikoliv aby se místo přizpůsobovalo mapě. Ne všude lze mapu umístit, přeci jen je to poměrně velká tabule. Čitelnost mapy je vztažena k reálnému prostoru. Každá mapa má člověka přivést k nějakému cíli (objektu). Pro správnou funkci mapy je nutné, aby byla správně orientována. Papírovou mapu také natáčím (orientuji) podle toho, jak stojím v terénu, což s pevnou mapou nejde. Pokud se tedy zaměříme na červený bod, zobrazující na mapě místo, kde právě stojíme, a chceme navštívit například zámek, vydáme se podle mapy doleva, kde se dominanta opravdu nachází. Jako perličku na závěr uvádím, že se tímto řadíme po bok takových měst, jakými jsou například New York nebo Londýn. Což dokladuje vysvětlení pana Mgr. Pavla Rašky, vyučujícího geografii na UJEP v Ústí nad Labem: Například Londýn má na každém rohu mapu, která je orientována tak, aby pohled návštěvníka na mapu odpovídal skutečnému pohledu. Podobně odbor dopravy ve městě New York City rozmís uje mapy pro pěší kolem města s orientací otočenou tak, aby zorné pole bylo nahoře nebo směřuje dopředu tak, že návštěvníci jsou s výhledem na mapy ve stejném směru, ve kterém ji čtou. To pomáhá chodci lépe se orientovat ve vztahu k orientačním bodům na mapě a lépe se vyznat ve městě. (zdroj: Mgr. MgA. Barbora Pecháčková Uchytilová, referent odboru místního rozvoje Provoz podzemních odpadních kontejnerů na Dobříši Je tomu již více než rok, kdy byly uvedeny do provozu podzemní odpadní kontejnery na Dobříši. Projekt s reg. č. CZ.1.02/4.1.00/ byl spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky. Během provozování se objevuje stále stejný problém s vhazováním odpadu. Kolébky pro vhoz materiálu jsou dimenzovány tak, aby se do nich dal vhodit odpad přiměřených rozměrů. Proto se stává, že se u ústí nádoby nahromadí materiál nesprávné velikosti a celý kontejner se tak ucpe. Poté občané ponechávájí odpad kolem kontejnerů, kde se hromadí. Toto řeší společnost Dokas, která kontejnerová stání objíždí a čistí prostory kolem nich. Ne vždy je schopna zareagovat tak rychle, aby se zabránilo roznesení odpadu po okolí. Dovolím si tímto požádat občany, aby plastové krabice před vhození do kontejneru sešlapali a papírový odpad vhazovali dle velikosti vhozu (natrhaný, nařezaný). Jinak je provoz bezproblémový. Po zimně se budou nádoby kontrolovat a nádrž pod vnitřním mechanismem se bude čistit. Ing. Martin Mazurek, odbor místního rozvoje Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš Vážení rodiče, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány pozvánky na vítání občánků. Pokud budete mít zájem zúčastnit se obřadu, prosíme Vás, abyste nám toto nahlásili osobně na matrice Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119. Vítání se mohou zúčastnit pouze děti, které mají trvalý pobyt v Dobříši. O termínu a konkrétním čase konání budou rodiče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslána na jimi uvedenou adresu. V případě dotazů můžete kontaktovat matriku na tel Oznámení pro plátce poplatku za komunální odpad Rada města Dobříše rozhodla o poskytování daru v souvislosti s poplatkem za komunální odpad, a to osaměle žijícím seniorům a držitelům průkazu ZTP a ZTP/P, kteří mají důchod jako jediný zdroj příjmů. Pro rodinné domky činí dar 500 Kč/rok a pro nemovitost sloužící k rekreačním účelům 400 Kč/rok. Plátce podepíše čestné prohlášení, které obdrží na Finančním odboru MěÚ Dobříš (pí Klejnová, tel.: , Vzor tiskopisu naleznete také na Ing. Šárka Tomášková, vedoucí finančního odboru

4 4 DOBŘÍŠSKÉLISTY Vážení a milí občané města Dobříše a okolích obcí, v letošním roce si připomínáme 70. výročí ukončení 2. světové války. Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na konání rekonstrukce bitvy, která bude zároveň připomínkou a vzpomínkou těchto událostí. Vojenskohistorická akce se bude konat dne na Mírovém náměstí v Dobříši. K vidění budou dobové uniformy, zbraně, dobová vojenská technika německé a Rudé armády. Pro připomenutí konce války na Dobříšsku uvádíme několik důležitých historických událostí. V březnu a dubnu 1945 došlo v okolí Dobříše k vysazení paradesantních skupin. Pro Dobříšsko bylo stanoveno 7 skupin 1. partyzánská skupina pod vedením plk. B. Petroviče Kozlova Fakel, skupiny Priboj, Grom, Škval, Praga, Uragan II a Smrt fašismu. Tyto partyzánské jednotky navázaly kontakt s místní aktivní odbojovou skupinou gen. Beránka. Již koncem dubna dochází ke střetům mezi hitlerovci a partyzánskými skupinami v lese za Trnovou. Od počátku května proudily po hlavní silnici přes Dobříš davy německých civilních obyvatel, tzv. národních hostů, utíkajících před postupující Rudou armádou. Dne donutili partyzáni a ozbrojení místní občané ke kapitulaci německé jednotky umístěné v Lipkách a na zámku. Téhož dne byla v Dobříši vyhlášena mobilizace záložních vojáků, kterých nastoupilo 241. V noci z 5. na proběhl boj nedaleko sanatoria, kde bylo zajato 7 nacistů, ukořistěna 3 auta, těžké kulomety a pušky. Po propuknutí Pražského povstání se k ustupujícímu civilnímu německému obyvatelstvu přidali i vojáci německé branné moci. Zatímco po kapitulaci německých vojsk dne v celé Evropě vyzváněly zvony vítězství a lidé slavili, Dobříš a okolí čekaly nejtěžší chvíle. Dne při střetnutí s Němci u Dubna a u kostelíčka umírají obyvatelé Dobříše. V noci z 9. na u Obořiště, při srážce s německou přesilou, padlo 17 partyzánů a dva další obyvatelé Dobříše. Dne se jedna z ustupujících německých divizí rozhodla potrestat Dobříš za údajné špatné zacházení se zajatci jeho zničením, v okolí byly rozmístěny tanky a děla. Na radiovou žádost plk. Kozlova přiletělo sovětské bombardovací letadlo a posléze dvě stíhačky. Německé jednotky se po jejich příletu daly na kvapný ústup a tak byla Dobříš zachráněna. V odpoledních hodinách dorazily do Dobříše od Hořovic první jednotky Rudé armády. Dne 11. a se u Dobříše setkaly 3 sovětské armády (Koněvova, Malinovského a Tolbuchina). Dobříšští občané se dne pietně rozloučili se sovětskými i našimi bojovníky (občany), kteří padli v posledních hodinách války. Padlí byli pohřbeni v zámeckém parku. Nezapomínejme na všechny, kteří se stali v těchto dnech hrdiny. Foto vlevo: Původní pohřebiště padlých (anglický park) Foto vpravo: Hrob obětí 2. světové války a vojáků Rudé armády (městský hřbitov) PRŮŠA, Oldřich. Historický kalendář města Dobříše (všeobecný neúplný orientační), I. díl KADLEC, Petr. Dvacet dnů na dvaceti kilometrech, vydání druhé, 2010 Blanka Dragounová, Klub vojenské historie Příbram DOKAS Dobříš, s.r.o., a město Dobříš si dovolují oznámit, že bude proveden svoz odpadů ze zahrad (tráva, větve stromů a keřů) ve městě Dobříš Odpad bude odvezen na náklady města za dále uvedených podmínek: odpad musí být uložen do kontejnerů přistavených výhradně za tímto účelem odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů mimo odpadu zeleně odpad smí být uložen do určených nádob pouze v den sběru odpadů ve stanovený čas odpad nesmí být uložen v igelitových pytlích a musí být roztříděn na větve a kompostovatelný odpad (tráva, zbytky rostlin atd.) občané se musí prokázat kartičkou vydanou MěÚ Dobříš Dny sběru odpadů a seznam sběrných míst pro oblasti: sobota od 8.00 do sběrný dvůr areál firmy DOKAS Dobříš (ul. Na Chmelnici) křižovatka ul. Husova a V Lipkách křižovatka ul. Žižkova a Přemyslova u Papežanky ul. Dělnická křižovatka ul. U Ovčína a Na Ligruse parkoviště v ul. Na Zlaté stezce (nad Pentagonem ) ul. Na Nábřeží (u ZŠ Lidická) Veškeré hromádky zeleného odpadu v ulicích budou považovány za černou skládku. Původci černé skládky může být uložena pokuta ve výši dle zákona. DOKAS Dobříš, s.r.o., a město Dobříš si dovolují oznámit, že bude provedeno blokové čištění ulic ve městě Dobříš. Harmonogram blokového čištění ulic 1. duben 2015 středa Mírové náměstí, B. Němcové, J. Wolkera, Za Branou, Přemyslova, Mládeže, Nová, Tyršovo nám., Jáchymovská, Hornická, Družstevní. 3. duben 2015 pátek 28. října, L. Kopáčka, Lidická, Na Nábřeží, A. Dvořáka, Vančurova, Nám. Svobody, Na Trávníkách. 7. duben 2015 úterý Příkopy, Příkrá, Mostecká, Zahradní, Lomená, Dlouhá, Part. Svobody, Trnovská. 9. duben 2015 čtvrtek Fričova, Školní, Za Poštou, Komenského nám. 13. duben 2015 pondělí Dukelské nám., Žižkova, Na Lukách, U Slovanky, Plk. Petroviče, Bořivojova (+ příčné ulice). 15. duben 2015 středa Hálkova, Zborovská, Dělnická, U Plovárny, Na Kole, Okružní (+ příčné ulice). 17. duben 2015 pátek V Lipkách, B. Smetany, Husova, Tylova, U Slávie, Mánesova. 20. duben 2015 pondělí Anenská, Lesní, Fr. Průši, Na Chmelnici, Jiráskova, V Zahradách, Karnetova zahrada, Polní, Na Tarásku. 22. duben 2015 středa Za Pivovarem, Přímá, U Pilského potoka, Malé Paseky, Na Ligruse, U Ovčína. 23. duben 2015 čtvrtek Rukavičkářská, Nad Papežem, K Vodárně, Jeřábová, Jasmínová. 27. duben 2015 pondělí Šeříková, Růžová, Azalková, Lípová, Březová, Javorová, Nad Prachandou, Dubinské Kaštánky, Průmyslová, Krásný Život, Modřínová, Bezová, Smrková. 29. duben 2015 středa Bratří Čapků, Loukotova, K Oboře, Na Vlašce, Trnková. 30. duben 2015 čtvrtek Na Čihadlech, Pleskotova, Werichova, Schartova, Brodecká, Brdská, Západní, Luční, Úvozová. Žádáme občany, aby ve shora uvedených termínech odstranili svá vozidla z komunikace, a to v době od 6.00 do hodin. V případě nedodržení těchto pokynů může být vozidlo na náklady majitele odtaženo. Děkujeme za spolupráci. Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti sobota od 8.00 do15.00 sběrný dvůr areál firmy DOKAS Dobříš (ul. Na Chmelnici) křižovatka ul. Čs. armády a Polní křižovatka ul. Hálkova a Okružní křiž. ul. Nad Prachandou a Dubinské Kaštánky křižovatka ul. K Vodárně a Nad Papežem parkoviště Sport klub Vlaška křižovatka ul. Part. Svobody a Dlouhá Děkujeme a těšíme se na vaši spolupráci.

5 DOBŘÍŠSKÉLISTY 5 Dobříšský týden Země 22. duben je zapsán v povědomí lidí jako Den Země a celosvětově věnován oslavě naší planety a ochraně životního prostředí. Slaví se jako den vzniku moderního environmentálního hnutí. Společnou účastí na akcích, konaných k oslavě tohoto významného dne, se také hlásíme k odkazu jeho zakladatele a k tomu, že nám není lhostejný stav naší planety, našeho státu, našeho města i okolí našeho domova. I když na velké změny jednotlivec nestačí, může se na jejich prosazování a vlastní realizaci podílet. Město Dobříš se již sedmým rokem hlásí k této kampani a ve spolupráci s dobříšskými neziskovými organizacemi a školami organizuje akce propagující smysl Dne Země. V termínu od 20. (pondělí) do 26. (neděle) dubna zaštituje úklid veřejných prostranství i okolí města. Zajiš uje organizaci, potřebný materiál pro sběr odpadu i jeho svoz. Pokud máte zájem se k akci přidat i Vy, jste vítáni! V tomto případě kontaktujte odbor životního prostředí MěÚ Dobříš osobně, telefonicky (tel.: ) či em Rádi Vám podáme doplňující informace. Těšíme se na spolupráci. Holiday World 2015 Na pražském výstavišti v Holešovicích se letos uskutečnil 25. ročník veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který patří k nejvýznamnějším akcím svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy. Mezinárodní veletrh proběhl ve dnech od února Na veletrhu se představili odborníci z oboru s aktuálními trendy a službami pro veřejnost. Součástí veletrhu byl doprovodný program v podobě projekcí dokumentů, přednášek a seminářů na aktuální témata v oboru. Na stánku regionu Dobříšsko, Novoknísko a Střední Povltaví byl největší zájem o památky a zajímavosti Dobříše a okolí. K dispozici byly drobné propagační předměty a materiály regionálních aktérů cestovního ruchu. Na veletrh jsme přivezli i nové kalendáře akcí 2015, dobříšské omalovánky, brožury a mapy Dobří(š) v poznání, letáky Muzeum zlata Nový Knín, letáky a akce zámku Dobříš, průvodce po naučné stezce Karla Čapka a nové pexeso regionu Od Brd k Vltavě. Veškeré materiály jsou zdarma k dispozici v Informačním středisku Dobříš. Při úklidu, pro odlehčení pracovního nasazení, organizujeme opět soutěž o největší (nejlepší) kuriozitu, která se při této činnosti nalezne. Tři kolektivy objevitelů nejzajímavějšího předmětu získají sladké ocenění od města Dobříš a Pekařství a cukrářství Stáňa. Soutěž je nutné brát jako kolektivní hru pro zábavu při pomoci přírodě. Přihlásit se lze zasláním fotografie nalezeného předmětu nejlépe na ovou adresu výše. Vyhodnocení zaslaných materiálů a vyhlášení výherců bude provedeno v týdnu po ukončení akce. V tomto týdnu Země se bude ve městě konat několik zajímavých společenských a kulturních, ekologicky zaměřených akcí, které se váží k tomuto významnému dni. Informace o nich si jistě přečtete na stránkách těchto listů. Město Dobříš děkuje za pomoc s úklidem veřejných prostranství a okolí města i za jakoukoli jinou iniciativu zachraňující alespoň kousek našeho životního prostředí. Na všechny akce města konané k oslavě Dne Země jste srdečně zváni. Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru životního prostředí Smyslem účasti na veletrhu je představit široké veřejnosti kulturní a přírodní bohatství regionu Od Brd k Vltavě, jehož nedílnou součástí je město Dobříš a Nový Knín. Děkujeme především kapele FLOK S. K. H., která zajistila doprovodný program na stánku Středočeského kraje. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří s námi spolupracovali na přípravě veletrhu. Zejména TEPfaktoru, zámku Dobříš, městu Nový Knín, městu Dobříš, Čechově stodole, Památníku Karla Čapka, Infocentru Chotilsko, Golf parku Slapy a Pohádkové zemi v Pičíně. Bc. Šárka Poláčková, Ing. Petra Svojtková Spolupracovat a táhnout za jeden provaz, to je cílem projektu Podpora rozvoje meziobecní spolupráce, který realizuje Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska. Tento projekt podporuje spolupráci obcí především v oblasti školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a v oblasti cestovního ruchu. Za tímto účelem zpracovává realizační tým projektu (Markéta Dvořáková, DiS., Ing. Kateřina Boukalová a Ing. Petra Svojtková) ve spolupráci se starosty obcí Strategii území správního obvodu ORP Dobříš zaměřenou na spolupráci obcí ve výše zmíněných oblastech. Úspěšně jsme společně se starosty zpracovali první část této strategie, kterou Svaz měst a obcí ČR schválil (SMO ČR je garantem a supervizorem celého projektu). Tím ale naše práce neskončila, na strategii navazuje tzv. akční plán. To je platforma, v níž jsou shromážděny projektové záměry vycházející z výše uvedené strategie. V současné době tak spolu s obcemi dáváme dohromady projekty, které budou prospěšné pro celé území Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska. Dne proběhlo na toto téma setkání, kterého se zúčastnilo 21 zástupců obcí z celkového počtu 25 obcí Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska. Aktuálním tématem, kterým se v rámci projektu zabýváme, je navýšení kapacity základních škol, zejména pak kapacity druhých stupňů, která je v území nedostatečná. Realizační tým projektu děkuje všem starostům za aktivní účast v tomto projektu. Za realizační tým Ing. Kateřina Boukalová Zveme všechny malé i velké návštěvníky, kteří se chtějí dozvědět něco zajímavého o Dobříši a lese v mnoha jeho podobách, na akci: OSLAVA DNE ZEMĚ, tentokrát na téma LES 24. dubna 2015 od 10 do 16 hod. na hřišti B. Němcové, Dobříš Informace o lese, lesní hry pro menší návštěvníky a orientační běh pro školáky Ukázky sazeniček lesních dřevin a lesnického nářadí, hry s tématem lesa, vyprávění o lese (Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.) Voda v lese, liščí nora, horolezecká stěna, ochutnávka vody (VHS Dobříš, spol. s r.o.) Zvěř v lese, ukázky rohů a parohů, povídání o myslivosti (Okresní myslivecký spolek Příbram) Děti dětem, hry lesa, výtvarná dílna (Gymnázium K. Čapka Dobříš) Kvízy o zvířatech a rostlinách české krajiny (hnutí Brontosaurus) Zveme také na skákací hrad Vochomůrku a další zajímavosti Akci pořádá město Dobříš ve spolupráci s Gymnáziem K. Čapka Dobříš, Vodohospodářskou společností Dobříš, s.r.o., Colloredo-Mannsfeld, spol. s r.o., Okresním mysliveckým spolkem Příbram, Hnutím Brontosaurus a DOKAS Dobříš, s.r.o. Pozvánka na závody Zveme aktivní příznivce běhu po dvou i po čtyřech, ale i diváky na Podbrdské psí závody, které se letos budou konat netradičně již na jaře, a sice o víkendu 18. a 19. dubna. Stejně jako v minulých ročnících i letos poskytne vstřícné zázemí SK Vlaška Dobříš. Přij te si se svými čtyřnohými kamarády zaběhat si jarními brdskými lesy, v sobotu budou tratě připraveny pro profesionály (bikejöring, scooter, canicross) a v neděli si pak mohou canicross vyzkoušet i začátečníci a děti se svými psími kamarády. Více info a přihlášky najdete na nebo získáte na telefonu

6 6 DOBŘÍŠSKÉLISTY Knihovna v dubnu: přednášky, Malý princ, vernisáž na zámku i jazz Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, jsme rádi, že jste projevili velký zájem o nové rozšíření otvírací doby knihovny a že u nás nyní trávíte, třeba i s celou rodinou, část neděle. Doufáme, že si vyberete i něco z našich dubnových programů: JAK PRACUJE SCENÁRISTA čtvrtek od Pro Malou dobříšskou univerzitu přednáší autor scénářů k filmům Jak utopit doktora Mráčka i k trilogii Slunce, seno a dalším, autor divadelního muzikálu, několika televizních i rozhlasových her, písňových textů Mgr. Petr Markov. Vstupné 70 Kč, káva/čaj v ceně. BETAGLUKANY přírodní antibiotika středa od Propagátorka zdravého životního stylu Markéta Malá vám poradí, jak se uzdravit bez tabletek. Vstupné 120 Kč. Pohádková babička: MALÝ PRINC čtvrtek od Je to pro děti? Není to pro děti? Je to pro dospělé? Přij te všichni, velcí i malí, nudit se nebudete! Vstup volný. MĚSÍC NA NOVÉM ZÉLANDU středa od O svých zážitcích z měsíčního putování po Novém Zélandu poutavě vyprávějí Miloš Beran a Noemi Trojanová. Úžasná foto! Vstupné dobrovolné. CO BY NA TALÍŘI CHYBĚT NEMĚLO čtvrtek od Třetí přednáška holistické terapeutky Vladimíry Naušové o zdravém jídelníčku dětí i dospělých. Vstupné 130 Kč. Veronika Richterová: VETŘELCI V KOMNA- TÁCH vernisáž v neděli od na zámku Dobříš Výstava slavné výtvarnice, zabývající se (mimo jiné) PETartem bude na dobříšském zámku od úterka 28. dubna do neděle 21. června. Inspirativní, zábavné, překvapivé, plastové a přenádherné. Zcela ideální i pro děti, nejlépe s celou rodinou. Výstava je součástí projektu PETart nás baví, na kterém spolupracuje knihovna se zámkem Dobříš. V červnu se můžete těšit na doprovodnou výstavu o PETartu v knihovně a současně vyhlašujeme soutěž PET SVĚT. Ze soutěžních prací bude též vytvořena výstava. Za podporu projektu děkujeme firmě Dokas Dobříš. PET SVĚT soutěž pro děti i dospělé uzávěrka Vytvořte něco originálního ze starých PETlahví (plus eventuelně doplňkově z dalšího odpadového materiálu) a vyhrajte mnoho hodnotných věcných a knižních cen! JAZZOVÝ VEČER V KNIHOVNĚ od Velbloud jazz kvartet, dobře známý všem velbloudím kavárenským povalečům, konečně v knihovně! Oslavte s námi mezinárodní den jazzu! Příjemná zpěvačka a příjemná kapela za příjemnou cenu 80 Kč. POMOZME KUBÁNSKÝM KNIHOVNÍKŮM! Stovky dobrovolníků na Kubě půjčují ve svých vlastních bytech a domech, zdarma a ve svém volném čase, knihy. Za tuto činnost jsou oni i čtenáři jejich nezávislých knihoven neustále obtěžováni a perzekvováni. Informační leták i text petice, která je k dispozici v knihovnách po celé České republice, najdete v knihovně i na Přidejte se k nám svým podpisem! Milí čtenáři, přejeme krásné svátky a upozorňujeme, že ačkoli máme nyní každou neděli otevřeno od 14 do 17 hodin, o Velikonocích v neděli i v pondělí je knihovna zavřena! Ještě slovo o projektu městské knihovny Stačí se přesvědčit v každém čísle Dobříšských listů, jak vzorovou knihovnu v Dobříši máme. Samozřejmě rozsáhlé aktualizované fondy, ale především bohaté, vynalézavé kulturní a vzdělávací aktivity pro nejmladší až po nejstarší kategorie občanů. Do té naší knihovny vedly sice jen asi dvě desítky schodů, ale pro nás osmdesátníky to býval horolezecký výkon s chmurným výhledem do budoucích dnů. Je to asi dva, ne více než tři roky, kdy jsem se osmělila poslat tuto poněkud pesimistickou úvahu tehdejšímu vedení města. Odezvu jsem nečekala, odpově však přišla obratem od samotného předešlého starosty Mgr. Jaroslava Melši pár milých slov a příslib nápravy. A opět jsem nedoufala v žádný zázrak. Bylo jasné, o jak náročný a obtížně řešitelný problém půjde. Ale k zázrakům občas přece jenom dochází i u nás v Dobříši. Únor 2015 čtenáři vstupují do nového pozoruhodně citlivě a originálně vyprojektovaného areálu. Snad to nebude znít příliš namyšleně, ale napadlo mě: Te má Dobříš nejatraktivnější knihovnu v celém okrese. Za realizaci tohoto architektonického skvůstku si bývalé vedení našeho města jistě zaslouží pochvalu a poděkování. Věra Schillerová Římskokatolická farnost Dobříš, Pastorační centrum sv. Tomáše Na Nábřeží 1650, Dobříš tel.: , Pozvání na duben 2015 Od 15. dubna se bude konat výstava akademické malířky Světlany Hart HEDVÁBNÉ OB- RAZY v Pastoračním centru sv. Tomáše. Výstava potrvá do poloviny května. Velikonoční přání Jaro je znovu připraveno vyprávět svůj a velikonoční příběh. Vypráví a ilustruje. Slunce nabírá sílu a probouzí svět. Život se dere na světlo. Člověk to vnímá, těší se z toho. Je zván k účasti na všeobecné vůli žít. Chtěj žít! Svěže, plně, láskyplně,... nekonečně. Tak na jarní návrat k životu navazuje Ježíšův příběh, ten velikonoční. Příběh š astného finále života. Příběh o tom, že poslední slovo přece jen patří pravdě a lásce, životu, ne smrti. Že život chce být příběhem se š astným koncem. Sváteční Velikonoce vám přejí Karel Satoria, farář, a křes ané z Římskokatolické farnosti Dobříš Římskokatolická farnost Dobříš a Svaté Pole Bohoslužby o Velikonocích Květná neděle Slavení Eucharistie s žehnáním ratolestí 7.30 Rosovice, 9.00 Dobříš Svaté Pole, Dlouhá Lhota Zelený čtvrtek Památka ustanovení svátosti Eucharistie a svátosti kněžství Slavení Eucharistie Dobříš kostel Nejsvětější Trojice Po obřadech možnost adorace přes noc Dobříš, Pastorační centrum sv. Tomáše Velký pátek Památka umučení a smrti Ježíše Krista Možnost adorace, do 16.00, Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše Velkopáteční obřady, 18.00, Dobříš kostel Nejsvětější Trojice Bílá sobota, Vigilie vzkříšení Velikonoční obřady se slavením Eucharistie 21.00, Dobříš kostel Nejsvětější Trojice Boží hod velikonoční Slavení Eucharistie (po bohoslužbě žehnání pokrmů) 7.30 Rosovice, 9.00 Dobříš kostel Nejsvětější Trojice, Svaté Pole, Dlouhá Lhota Pondělí velikonoční Slavení Eucharistie Svaté Pole, 9.00 Dobříš kostel Nejsvětější Trojice Velikonoční oktáv Slavení Eucharistie, út pá Dobříš kostel Nejsvětější Trojice Velikonoční oktáv Slavení Eucharistie, so 9.00 Dobříš kostel Nejsvětější Trojice

7 DOBŘÍŠSKÉLISTY 7 KULTURA DUBEN DagmarHamsíková Zaelementy obrazy Ve výstavním sále KD Dobříš probíhá i během dubna zajímavá výstava mladé malířky Dagmar Hamsíkové, která ve svých obrazech téměř vždy zpracovává téma rozkladu hmoty a její proměnu ve světlo, tedy v energii. Výstava nazvaná Za elementy prezentuje výběr prací Dagmar Hamsíkové od roku 1995 až do současnosti. Představuje nejen poslední velké obrazy s rozplývajícími se figurami nahých ženských těl pod vodní hladinou, ale i krajiny, portrét a kresby s tematikou lesa a stromů zasažených bleskem. Výstavní sál KD. Výstava potrvá do neděle 26. dubna. Otvírací doba: Po Čt hod., Ne hod. 2.4.TechtleMechtleaScreamers travestishow Přední české travesti skupiny společně uvádějí nový zábavný pořad s názvem Přijela pou. Více informací na a facebookových stránkách obou skupin. Společenský sál KD Dobříš, čtvrtek 2. dubna od hodin, vstupné 250 Kč předprodej / 280 Kč na místě v den akce. Předprodej vstupenek v trafice U Davida. (Komerční pronájem) KuklíkTyjátr RomeoaJulie Zveme vás na oprášenou premiéru původní autorské hry Romeo a Julie v podání divadla Kuklík Tyjátr. Neberte si s sebou: společenský oblek a rajčata... Společenský sál KD, sobota 11. dubna od hod. Dobrovolné odchodné HorkýžeSlíže Horkýže Slíže opět vyprodali náš kulturáček. To svědčí o jejich popularitě nejen doma na Slovensku, ale i v české kotlině. Kapela Horkýže Slíže, která vznikla v roce 1992 v Nitře, hraje punkrock a vyniká především v nápaditostí humorných textů. Vyladěný autorský rukopis, dávno získaná jistota, plná miska vtipné kaše při vymýšlení textů, zpěvné punkové refrény, to jsou přednosti této kapely. Ale pozor, je na místě malé varování Matěje Havrdy ze serveru t-music, který píše: Jste-li zapřísáhlí náboženští puritáni, slušňáci bojující proti sprostým slůvkům v textech nebo škrobení moralisté, zkrátka chybí-li vám tolerance, nadhled a smysl pro velmi nekorektní humor, raději Slíže neposlouchejte. Společenský sál KD Dobříš, čtvrtek 16. dubna od hod. VYPRODÁNO VeselýkabaretdivadelníhosouboruDisk Divadlo Disk vás zve na kabaretní pořad plný písniček a zábavných scének. Společenský sál KD Dobříš, sobota 18. dubna od hod. Vstupné dobrovolné Jarníkoncertnazámku Zveme vás na koncert, jehož hlavními hvězdami budou sólisté na klarinet a sopránový saxofon, otec a syn, Felix Slováček a Felix Sováček jr. Felix Slováček je absolventem kroměřížské konzervatoře a JAMU v Brně. Již řadu let představuje na české hudební scéně špičku mezi hráči na klarinet a saxofon. Do jeho stálého repertoáru patří díla jak z oblasti klasické hudby, tak i jazzu a popu. O obrovském nadání Felixe Slováčka mladšího není pochyb. Do vínku toho dostal opravdu mnoho. Po tátovi to hudební, po mamince to herecké. Klarinet vystudoval na Pražské konzervatoři a saxofon vnímá jako své hobby. Hraje v Pražském saxofonovém kvartetu a v big bandu svého otce. Je producentem, dramaturgem i muzikálovým hercem. Koncert doprovází Orchestr Atlantis pod vedením dirigenta Vítězslava Podrazila. Zazní skladby Georga Friedricha Händela, Nikolaje Rimského -Korsakova, Václava Trojana, Antonína Dvořáka, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Samuela Barbera, Artie Shawa, Nina Roty a dal. Režie koncertu: Ludvík Sklenář. Zámek Dobříš zrcadlový sál, sobota 25. dubna od hod. Předprodej vstupenek v Informačním středisku Dobříš. Vstupné: 250 / 280 Kč Tanečníčaje Společenské setkání všech bez rozdílu věku. Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a možná i host, který je v jednání. Za organizátory z Okrašlovacího spolku Dobříš zve M. Zajíček. Společenský sál KD, neděle 26. dubna od 17 hodin, vstupné dobrovolné. PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN Koncert skupin V-pořádku a Nástroj Snahy Swing band Dobříš koncert Vernisáž VII. salon výtvarníků Dobříšska Kuklík Tyjátr Romeo a Julie X. divadelní festival ochotnických souborů Dobříšské májové slavnosti bohatý program, hudební hosté: Lenka Dusilová a Michal Hrůza Výzva pro výtvarníky Dobříšska KS Dobříš si vás dovoluje přizvat k účasti na VII. salonu výtvarníků Dobříšska, který se uskuteční v termínu května Zájemce o účast žádáme, aby do 17. dubna 2015 potvrdili písemně či telefonicky svou účast. Připomínáme, že pro zdárnou přípravu, instalaci a propagaci výstavy je nezbytné dodržet organizační pokyny, které naleznete na cz (vybrané dokumenty) a na com/kddobris DOBŘÍŠEK V DUBNU Poděkování RC Dobříšek by touto cestou rádo poděkovalo Zastupitelstvu města Dobříše za poskytnutou dotaci z Fondu kultury a sportu. VOLNÁ HERNA Místo pro rodinu Otevřeno každý pracovní den od 8 do hod., v pondělí a v úterý i odpoledne od do hod. MIMOŘÁDNÉ AKCE Sobota od 9 do hod. Jarní burza dětského oblečení v sokolovně na Mírovém náměstí. Registrace prodejců na u: Středa od 17 hod. Plstění s T. Bory. Úterý od 15 hod. Oslava Dne Země Úklid hřiště Noemova archa a jarní sázení přij te si společně osadit květináč či truhlík. Středa 22. 4, , 6. 5., , vždy od 17 hod. Jarní hlínování pro ženy, cyklus 5 setkání s Evou Fenclovou. Čtvrtek od 18 hod. Puberta přednáška s besedou s Ing. Mgr. M. Novákovou Sobota od hod. Putování za dvanácti měsíčky poučné i zábavné poznávání koloběhu roku na hřišti RC. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Pátky (10., 17., ) od 10 do 11 hod. v rámci dopolední herny Jarní pohádkové hrátky přečteme si pohádku, namalujeme si obličej a proměníme se ve zvířátko z pohádky. Úterý od 15 hod. v rámci odpolední herny Hrajeme si s Legem Duplem Odpoledne s modelínou. PŘIPRAVUJEME NA LÉTO: Týdny výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora na téma Kolotoč: (5 9 let); (6 8 let); (6 10 let, plno, pouze zápis náhradníků); (8 12 let); Týden tanečně-sportovních aktivit: (6 12 let). PORADENSTVÍ Ve spolupráci s našimi specialisty nabízíme poradenství, konzultace či zprostředkování odborné pomoci, možno využít také on-line poradnu na Martina Branšovská předporodní kurz, individuální poradenství; Mgr. Lenka Bartošová, DiS. setkávání těhotných, individuální laktačních poradenství; Mgr. Kateřina Neubauerová rodinné, výchovné a partnerské poradenství, nošení dětí v šátku; PaedDr. Ivana Fialová speciální pedagog a logoped; Ing. Vlasta Pechová PC poradenství; PhDr. Vladimír Zikmund psychoterapeut. Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na našich webových stránkách: Informace a přihlášky na tel.: , adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu práce v Příbrami a městu Dobříš.

8 8 DOBŘÍŠSKÉLISTY DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY Dobrovická muzea Naše škola se zapojila do projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Cílem tohoto projektu je podpora přírodovědného a technického vzdělávání, které je dnes velmi potřebné a žáci s ním budou mít dobré uplatnění na trhu práce. Vybraní žáci 7. ročníku v rámci projektu navštívili Dobrovická muzea, jejichž součástí je muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství. Seznámili se s jednotlivými fázemi výroby cukru, lihu a paliva E 85. Poslední částí exkurze byla návštěva expozice historických strojů. Připravený program se nám velmi líbil. Těšíme se na podobné akce organizované Středočeským krajem. J. Hadamovská, E. Vávrová Grafomotorická přípravka 2015 Již šestým rokem probíhá na naší škole v pozápisovém období grafomotorická přípravka pro předškoláky, kteří již byli přijati do školy. V rámci projektu Já to přece zvládnu! (byl financován z evropských zdrojů) vzniklo ve škole centrum logopedické péče, jehož součástí je i grafomotorická přípravka. Jejím cílem je péče o děti, které se připravují do 1. třídy, usnadnění přechodu z MŠ do ZŠ a seznámení rodičů s nejčastějšími chybami a možnostmi, jak jim předcházet. Obsah přípravky je zaměřen především na rozvoj grafomotorických dovedností (hrubá a jemná motorika, uvolňovací cviky), zrakového a sluchového vnímání, pravolevou orientaci, předčíselné představy a jiné dovednosti. Přípravka trvá deset týdnů. Děti dochází vždy jednou týdně na vyučovací hodinu, kterou vedou speciální pedagogové školy a proškolené paní učitelky. Tato péče o děti, kterým byly zjištěny při zápisu do první třídy grafomotorické obtíže nebo adaptační problémy, se nám velice osvědčuje jako prevence pro zdárný nástup do školy. Mgr. Eva Cacková Postupujeme do krajského kola v anglickém jazyce V mrazivém ránu 19. února 2015 jsme se vypravili na okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce do Příbrami. Bylo přihlášeno 34 žáků z 20 škol ze širokého okolí. Naši školu reprezentovali dva žáci. V mladší kategorii David Nikel, 7.C, a v II. kategorii Vojtěch Bergman, 9.B. Po úvodním přivítání se chlapci statečně vrhli do plnění úkolů. V rozřazovacím písemném testu uspěli velmi dobře. S dostatečným počtem bodů postoupili do dalšího kola soutěže konverzace před porotou. Hodnotil se samostatný projev s důrazem na dodržování gramatických pravidel a správné výslovnosti. Vojta obsadil 2. místo ve II. kategorii. Byl odměněn knižní poukázkou a postupuje do krajského kola. David skončil na pěkném 4. místě. Soutěž se nám vydařila a gratulujeme k výborným dosaženým výsledkům. Hana Svojtková, učitelka anglického jazyka Mezinárodní projekt etwinning nově v naší škole Během února 2015 jsme se zapojili do mezinárodního projektu v rámci komunity škol v Evropě etwinning. Projekt se jmenuje Bear on tour a spolupracují na něm zatím tři třídy. Třída 3.A, 4.C a 6.C. Hlavním koordinátorem projektu je paní učitelka Lucie Jindráková. Cílem projektu je nenásilnou a hravou formou seznámit ostatní partnery, tedy školy v Evropě (např. Velká Británie, Belgie, Rumunsko, Polsko, Slovinsko, Německo) za pomoci maskota (malého medvídka) s místem, kde žijeme, jeho historií, přítomností a krásami, které nabízí. Navzájem si děti představí své země. Výsledkem by měla být společná digitální kniha. Během projektu se naše děti budou učit spolupracovat s dětmi v zahraničních školách, komunikovat v anglickém jazyce, sdílet své objevy a výstupy. Mezi činnosti, které jsou součástí projektu, patří také fotografování, kreativní psaní a animace filmů. Všichni máme radost, že se nám spolupráce pěkně rozběhla Kruhové tance JSME NA DOBŘÍŠI UŽ 25 LET!!! Dívčí skautský oddíl Minnehaha, pojmenovaný po staré indiánské písni, oslavil 25. výročí své existence na Dobříši. Dříve jediný oddíl se během posledních let rozdělil na roj světlušek Lampyris a 3. oddíl rodinného skautingu a v současné době se věnuje pouze jedné věkové kategorii skautkám (11 16 let). Vedeme děti k všestrannému rozvoji, odpovědnosti ke světu kolem nás a nikdy si nezapomeneme hrát. Oddílem prošlo již několik stovek dětí a na jejich vedení se podílela spousta dobrovolníků. Děkujeme všem bývalým vedoucím Zuzaně Klimtové, Haně Dudíkové, Janě Šigutové a Kláře Sochorové za všechen jejich čas, lásku a péči, kterou oddílu věnovaly. Váše úsilí se určitě vyplatilo. Děkujeme všem našim příznivcům, bývalým i současným členům za přízeň. Velký dík patří především rodičům všech členek, bez jejichž podpory bychom se neobešly a městu Dobříš za vytrvalou podporu naší činnosti. Tereza Berková a Magdaléna Dudíková, současné vedoucí oddílu Minnehaha, Milé příznivkyně, milí příznivci pohybu, nejen tance, venku se začíná hlásit jaro, tak bychom se mohli nechat inspirovat přírodou a probudit naši životní energii. Je více tanců, které nám přirozeně napomůžou naše tělo probudit. Opět se sejdeme v tanečním kruhu 11. dubna od hod. v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši, budeme mít jarní svátky za sebou a před sebou těšení se na..., to už je na vás, na co se můžete těšit. Já se těším, až si s vámi zatančím tance spojené s jarním obdobím, např. Pampeliška, Sluneční strom a dostaví se radost z pohybu. Na další setkání s kruhovým tancem se můžete těšit 30. května od hod. opět v pastoračním centru. Přihlásit se můžete: telefonicky nebo em Další informace najdete na webových stránkách barevnadilna.webnode.cz Radostné dny přeje Eva Fenclová

9 DOBŘÍŠSKÉLISTY 9 Rozhovor s ředitelem zámku Dobříš Pavlem Krejcárkem V loňském roce doznal zámek Dobříš, který od roku 1998 opět patří rodině Colloredo-Mannsfeld, několika organizačních změn. Souvisely především s přechodem pod firmu Colloredo-Mannsfeld spol. s r. o., která spravuje také okolní lesy a rybníky. Zámek přitom stále funguje jako památka hojně navštěvovaná jak turisty, tak i svatebčany, milovníky zahradní architektury, osobnostmi z řad českých i světových umělců a filmovými štáby. Přestože je zámek Dobříš otevřen pro veřejnost celoročně, právě nyní s příchodem jara nastává pravá zámecká sezóna. Zámek Dobříš představuje dílčí položku ve firmě Colloredo-Mannsfeld spol. s r. o. Co si pod tím má běžný návštěvník představit? Jak zámek funguje a jak se jeho fungování liší v porovnání s jinými památkovými objekty? Firma Colloredo-Mannsfeld spol s r. o. byla založena jako logická transformace s novým pojetím hospodaření v tomto podniku, v návaznosti na původní podnik Lesní a rybniční správa, který fungoval od roku Součástí nové strategie podniku lesní hospodářství, rybniční hospodářství, myslivost a zámek Dobříš je dosažení lepších ekonomických výsledků. To spočívá v hledání nových trhů a současně zvyšování kvality poskytovaných služeb a produktů. V porovnání s památkovými objekty ve správě státu, které dnes považujeme za partnery, a ne naopak, máme myslím stále tvrdší podmínky podnikání, například menší přístup k dotacím, nemožnost uplatnění DPH ze vstupného či odlišné podmínky v propagaci objektu jak v rámci regionu, tak v celé republice. Tyto nevýhody nás však vedou k větší pružnosti, přizpůsobování se trhu a snad i k delší sezóně zámek Dobříš byl po revoluci prvním zámkem s celoročním nonstop provozem. Zámek nespadá pod Národní památkový ústav, existuje jiná organizace, ve které je zakotven? Zámek Dobříš je členem Asociace soukromých majitelů hradů a zámků, kde na pravidelných jednáních probíhá výměna zkušeností s dotačními programy, rekonstrukcemi a provozem na historických objektech, s návazností na jednání zejména s ministerstvem kultury a památkových ústavů. Zámek Dobříš je nádhernou památkou s řadou také administrativních privilegií. Patří mezi kulturní památky a je také zapsán do souboru zvláštně chráněných území Natura 2000, což se týká letní kolonie netopýra velkého v lokalitě střechy zámku a brouka páchníka hnědého v anglickém parku. Osobně jsem zastáncem ochrany přírody a zachování kulturního dědictví, někdy se však dostáváme do absurdních situací, kdy nevyhnutelné a havarijní situace brzdí stále přítomná narůstající administrativa s naprosto chybějící adekvátní náhradou za nařízené formy rekonstrukcí a požadovaných úprav, a s tím souvisejícím omezením práv vlastníka. Jakými strategiemi se bude zámek do budoucna řídit, kam se bude jeho činnost ubírat? Zámek Dobříš je především tradiční soukromý objekt s historií jedné rodiny, a to již od roku Tuto dlouhou historii přerušila až druhá světová válka, kdy byl zámek násilně zabrán nacisty a posléze komunistickým režimem. Při plánování a uvažování o tom, co bude a jak se co nejlépe přizpůsobit trhu, máte stále někde pod kůží respekt k rodině, prostředí a historickým tradicím. Co se týče strategie, stále trvá dlouhodobá koncepce zámek je otevřený celoročně pro širokou veřejnost se zaměřením na rodiny s dětmi. S tím souvisí i tematické akce během celého roku. Letos jsme začali s novou výstavou obrazů Kamila Lhotáka v galerii zámku, po ní bude následovat také výstava PETart Veroniky Richterové. Hlavním programem celé letošní sezóny jsou Hvězdy stříbrného plátna, určitě se tak na zámek podívají osobnosti jako Adina Mandlová, Nataša Gollová, Oldřich Nový, Svatopluk Beneš a další. V plném proudu již jsou přípravy na tradiční akce Květinový den, Zámek dětem, Rybí hody, Svatováclavskou slavnost či tradiční i mimořádné koncerty. Plánujete letos nějaké změny v přilehlých zámeckých parcích francouzském a anglickém? Ve francouzském parku chystáme instalace nových popisových tabulí s významnými stanovišti. V anglickém parku probíhá třetí etapa vyřezávání náletů, návštěvník tak již v této sezóně ocení tříletou práci spočívající v navrácení původní podoby části parku. Z důvodu zamezení vandalismu se park nově také v nočních hodinách zavírá, jeho prostor je součástí městské vyhlášky se zákazem konzumace alkoholických nápojů, což zásadně přispělo k bezpečnosti v parku. Součástí ochrany je i instalace kamerového systému u oranžerie. Významným a krásným zastavením v parku je lokalita Minizoo, kterou provozuje Ochrana fauny České republiky. Ta v parku během roku také pořádá akce typu Den se zvířátky, Vycházky parkem s úkoly a další. Chystáte tento rok v areálu zámku nějaké zásadní rekonstrukce? Tento rok nás čeká dokončení zámecké vodárny ve francouzském parku, dokončení výměny nefunkční břidlicové krytiny střechy zámku, výstavba nového mostku v anglickém parku, částečná rekonstrukce nátěru oken a další opravy. Zámek Dobříš je proslulý svojí fotogeničností, často si jeho prostory vybírají filmové štáby z ČR i ze zahraničí. Chystá se zde nějaké natáčení také letos? Prozradíte nějaké perličky? Filmových a reklamních projektů jsme již zrealizovali poměrně mnoho, tento rok připravujeme další natáčení filmu The Musketeers a také focení fashion módy. Závěrem bych rád pozval návštěvníky do krásného areálu zámku od konce dubna opět se stoletými palmami na nádvoří, výbornou kuchyní v zámecké restauraci a možností romantického ubytování v zámeckém hotelu. Michaela Rozšafná, red. kráceno ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ Jaro je už opravdu tady a na zámku se rozběhla další turistická sezóna! Od 2. do na zámku Dobříš budou probíhat velikonočně laděné prohlídky. Během návštěvy na vás dýchne jaro. Na Velikonoční pondělí bude zámek Dobříš veřejnosti přístupný. Do je pro vás přístupná výstava Kamila Lhotáka zahrnuje převážně litografie, ale také díla vytvořená metodou suché jehly, tuší či několik olejomaleb. Expozice odráží hlavní témata celoživotní Lhotákovy tvorby se v zrcadlovém sále od hodin uskuteční Jarní koncert, který pořádá KS Dobříš. Účinkovat bude Felix Slováček a syn. Doprovod zajistí Orchestr Atlantis. Od do jsme společně s Městskou knihovnou Dobříš pro vás připravili výstavu Veroniky Richterové, která se zabývá PETartem. V. Richterová už použila tisíce PET lahví a vytvořila několik set objektů, na kterých vypracovala i řadu specifických způsobů technologického zpracování. Vernisáž proběhne v Galerii JCM od Od si také můžete na pokladně zámku zakoupit vstupenky na koncert symfonického orchestru z Nizozemí Sempre Animato. Během večera zazní skladby Beethovena, Dvořáka a Saint-Saënse, Brahmse. Vstupné 100 Kč. Zámek Dobříš tel.: Otevřeno celoročně: říjen květen út ne červen září po ne Kulturní program: Výstava Kamil Lhoták Velikonoce Jarní koncert KS Dobříš Výstava PETart vernisáž od Koncert Sempre Animato Květinový den Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. vás zve na RYBÍ FESTIVAL dne od hod. na sádkách v ul. Part. Svobody 17, v Dobříši. Program: Kuchařská show mediálně známí kuchaři pan Šubrt a pan Čermák budou vytvářet pokrmy z ryb. Soutěž restaurací z Dobříše a okolí o nejlepší menu z ryb. Doprovodný program pro děti. K poslechu bude hrát hudební skupina Rhytmic. Vedle produktů z ryb budou moci návštěvníci ochutnat další produkty regionálních firem.

10 10 DOBŘÍŠSKÉLISTY Okrašlovací spolek města Dobříše pro vás v dubnu připravuje (út) od v KD výroční členská schůze všichni současní i bývalí členové a příznivci spolku jsou zváni. Účast přislíbena i panem starostou (út) od sběr odpadků v Panské zahradě v rámci dobříšského týdne Země. Sraz na parkovišti před vstupem do anglického parku. Organizuje V. Šprungl, , Dobrovolníci z řad veřejnosti vítáni (st) od na dětském hřišti v Přemyslově ulici tradiční Stromkové slavnosti ve spolupráci s 2. MŠ, vysazení lípy s kulturním programem. Účast přislíbena i panem starostou a akce se pořádá mj. za finanční podpory města (so) od 9.00 sběr odpadků na ostrově rybníka Papež v rámci dobříšského týdne Země. Sraz na šíji k ostrovu. Organizuje V. Šprungl... Veřejnost vítána (so) 10. dobříšský zelenáč festival videoamatérů s reportážemi, kronikami, cestopisy, medailónky o zajímavých lidech a zachycení lidových a krajových zvyků a tradic (ne) od v KD tradiční Odpolední taneční čaje s účastí domácích skupin Tři v tom a Patronky a možná i hosta, který je v jednání. Za organizátory zve M. Zajíček. Více informací a aktualizace programu na Informace o založení spolku Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice Dne se konala ustavující schůze spolku Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Svolavatel ustavující schůze Ivo Kylar seznámil přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti spolku. Hlavní činností spolku je zajiš ování a organizování aktivit pro získávání finančních prostředků pro obnovu varhan ve farním kostele a koordinace příprav obnovy varhan. (Viz Dobříšské listy leden a únor 2015 Historie a současnost dobříšských varhan.) Všech 12 přítomných schválilo stanovy navržené svolavatelem. Následně proběhla volba statutárního orgánu rady spolku. Zvoleni byli: Jan Lachman a Květoslav Vtípil, za předsedu spolku byl zvolen Ivo Kylar. Do kontrolní komise byli zvoleni Mgr. Stanislav Vacek, Pavel Krejcárek, Jan Voděra, Petra Šimková a Bohdan Urban. V závěru schůze byli přítomní seznámeni s úkoly pro následující období registrace spolku, založení účtu, založení webových stránek, inzerce. Byl navržen členský roční příspěvek ve výši 300 Kč pro financování režijních nákladů spolku. Pan starosta Mgr. Vacek informoval o aktivitách ve městě s možností oslovení široké veřejnosti. Pan ředitel zámku Pavel Krejcárek zmínil možnosti spolupráce se zámkem a informoval o příslibu Ing. Jeronýma Colloreda-Mannsfelda o daru ve výši 50 tis. Kč na zahájení činnosti spolku a o bezplatném pronájmu zrcadlového sálu pro 1. benefiční koncert pořádaný Příbramskou filharmonií dne Ivo Kylar ODS v Dobříši má nové vedení Členové místní ODS si na svém volebním sněmu dne zvolili nové vedení. Předsedou ODS Dobříš byl zvolen Bc. Lukáš Zídek, místopředsedou Ing. Martin Musil. Členy rady jsou Mgr. Jitka Urbanová, Mgr. Tomáš Vokurka a Mgr. Adam Böhm. Podle vyjádření nového předsedy Bc. L. Zídka je cílem ODS Dobříš, tak jako vždy, péče o kvalitu života v našem městě. Nové vedení ODS chce navázat na tuto prioritu a zároveň přinést i nové pohledy a nápady. Nebráníme se spolupracovat s městem na smysluplných projektech. Jako opoziční strana však pokládáme za podstatné a smysluplné kontrolovat vedení města. Občany města ujiš ujeme, že na problémy samozřejmě upozorníme a zareagujeme, popsal další směr ODS Dobříš jeho nový předseda Bc. Lukáš Zídek. red.- jka Nemocnice získala nová lůžka pro interní JIP Oblastní nemocnice Příbram zakoupila 8 nových lůžek pro jednotku intenzívní péče interního oddělení. Celková cena lůžek je 1 milion 781 tisíc korun. Všechna nová resuscitační lůžka jsou vybavena antidekubitními matracemi, které snižují riziko proleženin, a zabudovanými váhami, což kvalitativně posune péči především u nechodících pacientů. Nemocnice nákup nových resuscitačních lůžek hradila z dotace ministerstva zdravotnictví z Integrovaného operačního programu v rámci projektu Iktové centrum. Interní JIP je tak dalším oddělením nemocnice, které díky této dotaci získalo nové vybavení. Iktové centrum zahrnuje pracoviště, která spolupracují v rámci péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Nákup nové techniky se tak týká zobrazovacích metod, zmíněné interní JIP, neurologie a rehabilitace. Již dnes pacienti i personál těchto oddělení využívají nové CT a ultrazvuk, přístroje pro funkční terapii horní končetiny, sadu přístrojů pro trénink pohybu paretických končetin, nové vířivé koupele a další vybavení. MUDr. Stanislav Holobada, ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vzpomínka Poděkování Dne 11. dubna uplyne pět let, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka a babička, paní Jájinka Velebilová z Dobříše. S láskou stále vzpomíná manžel Cyrda s rodinou a příbuznými Kdo v srdci žije, neumírá Dne 11. dubna tomu budou 3 roky, co nás opustil pan Josef Skočdopole. Vzpomíná rodina Dne 14. dubna 2015 uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil pan Otto Máša z Dobříše. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka Alena a dcery s rodinou Chci touto cestou poděkovat panu Jungrovi, zaměstnanci firmy DOKAS, za neobyčejnou ochotu a pomoc při svozu zeleně dne A. Hejnová Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti, mládež a seniory Jako mistr Rembrandt namaluj nebo nakresli své nejlepší dílo podle příběhu z Bible Uzávěrka soutěže je 9. května Vyhodnocení a vernisáž výstavy nejlepších prací bude součástí programu Noci kostelů Informace, kontakty, přihlášky: Mgr. Kateřina Vojkůvková, mob: ; Ing. Ladislav Zvolánek, mob: web: dobris.evangnet.cz. Informace a přihlášky můžete získat i každou neděli na evangelické faře v Husově ulici od do DÍLNA RUKAMA NOHAMA Farní charita Starý Knín vytvořila textilní dílnu RUKAMA NOHAMA, ve které zaměstnává 5 lidí ze skupiny sociálně vyloučených a znevýhodněných osob. V dílně šijeme praktické i dekorační předměty polštáře, ubrusy, tašky, zástěry apod. Šijeme také na zakázku a zdobíme sítotiskem. Výrobky si můžete prohlédnout a zakoupit v obchůdku Rukama nohama na Mírovém náměstí 231. Koupí výrobku podpoříte přímo rodiny, které žijí z životního minima a mají jen malé šance na zlepšení své situace. Podpořit dílnu můžete také látkami, nitěmi a dalšími šicími potřebami, které sami doma už neužijete. Mgr. Noemi Trojanová, tel.:

11 DOBŘÍŠSKÉLISTY 11 Český maratón Vážení čtenáři Dobříšských listů. V dnešní době se nestává příliš často, aby byla odhalena historická událost, která je nejenže spojena s městem Dobříš, ale má navíc národní primát. Dovolte, abychom se s vámi podělili o informace, které byly nalezeny v přítmí studoven Národní knihovny a Národního muzea. Turnaj v kuličkách Tábornický oddíl Zlatý list vás zve v na Kuličkyádu, která se uskuteční na dětském hřišti Na Kole (křížení ulic U Plovárny a U Slovanky). Kuličky s sebou (minimálně 2 barvy á 10 ks). Pravidla na Ceny pro nejlepší ve všech věkových kategoriích. V případě deště se nekoná. Za organizátory zve Mirek Sochor, tel.: , Činnost oddílu i turnaj podpořilo město Dobříš. Píše se datum 25. říjen 1908 a v chladném ránu se na pražském Smíchově chystá 6 sportovců na, do té doby něco nevídaného, 40 km dlouhou tra ve vůbec prvním marathónu na území Čech. Ten je inspirován zrodem olympijské myšlenky a konáním obnoveného maratónského běhu na původní trati z Marathónu do Athén v roce Iniciátorem uspořádání 1. maratónského běhu v Čechách byl kníže Colloredo-Mannsfeld a cílem je, jak jinak, dobříšský zámek. Kníže Colloredo-Mannsfeld také věnoval drahocenný stříbrný pohár. Ten měl být putovní do doby, kdy jej získá trojnásobný vítěz. Tak se ovšem nikdy nestalo. Prvním vítězem se stal Arnošt Nejedlý, kterého následující rok předběhl J. Snopek, ten byl vystřídán o dva roky později Františkem Slavíkem. Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že vrchním rozhodčím 1. českého marathónu byl Dr. Jiří Guth-Jarkovský, zakladatel a předseda Českého olympijského výboru Díky neoblomné vůli Brdmana Pavla Svobody byla nalezena všechna vydání Národních listů, jež podrobně líčí celý průběh všech tří ročníků Českého marathónu. Ty by ovšem vyplnily celé vydání Dobříšských listů a proto jsme vám historii zpracovali na webových stránkách www. brdman.cz v plném přepisu. Čtení je to zajímavé nejen díky archaickému jazyku, dostatku fotografií, ale i vtipnými souvislostmi podpořenými odstupem 107 let. Za všechny například pozdní příjezd oficiální časomíry, která se spolehla nikoliv na automobil, ale na fiakr. Situace byla poté zhodnocena jako selhání ovesných motorů. Při postupném nalézání podrobných informací a dobových fotografií jsme došli k neochvějnému předsevzetí uspořádat další ročník Českého marathónu a přihlásit se k tomuto nádhernému odkazu. Termín závodu jest stanoven na 19. září 2015 na pražském Smíchově nedaleko bývalého lihovaru. Na shledanou se těší Michal Dudla a Pavel Svoboda z SK Vlaška Dobříšský pohár opět odvezla garda Sedlčan V dobříšské sportovní hale uspořádala v sobotu 28. února stará garda MFK Dobříš ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Dobříš 6. ročník turnaje starých gard v halové kopané Dobříšský pohár 2015 za účasti 10 mužstev. Letošní ročník zároveň pořadatelé pojali jako vzpomínku na nedávno zemřelého Jaroslava Vávru, který opustil řady fotbalistů MFK Dobříš, jak při slavnostním zahájení turnaje připomněl starosta Stanislav Vacek. V V průběhu turnaje došlo i na slavnostní okamžik, kdy zástupci MFK Dobříš popřáli dlouholetému dobříšskému hráči a sponzorovi Zdeňkovi Petrákovi k jeho 60. narozeninám, které oslavil na začátku letošního roku. Pořadatelé rozdělili mužstva do dvou skupin, ze kterých po celodenních bojích vzešly semifinálové dvojice, a zbylá mužstva sehrála zápasy o konečné umístění. V prvním semifinále Senior Příbram porazil Nový Knín 3:1 a stejným výsledkem skončilo i druhé semifinále, v němž Sedlčany porazily nováčka turnaje, Nečín. Po roce se tak opět probojovaly do finále. V zápase o třetí místo se nakonec z vítězství radovala Nečín, a to až v penaltovém rozstřelu, protože utkání s Novým Knínem skončilo po vyrovnané bitvě 1:1. Finálový zápas nabídl utkání bohaté na šance, které však dokázali proměnit pouze staří páni ze Sedlčan. Zaslouženě tak zvítězili nad Seniorem Příbram 3:0 a obhájili loňské vítězství. Pořadatelé vyhlásili nejlepším brankářem turnaje Karla Dostálka ze Senioru Příbram. Nejlepším střelcem se stal Míra Mařík z Nového Knína s osmi brankami. Konečné pořadí: 1. Tatran Sedlčan, 2. Senior Příbram, 3. Sokol Nečín, 4. SK Nový Knín, 5. Worlovna Dobříš, 6. MFK Dobříš, 7. Lesy Praha, 8. SK Jince, 9. Bakera Praha, 10. ZZN Příbram. Za pořadatele Jan Soukup PROGRAM ZÁPASŮ MFK DOBŘÍŠ DUBEN Muži A neděle Sedlčany Dobříš sobota Dobříš Suchdol neděle Vraný Dobříš sobota Dobříš Jíloviště sobota T. Rakovník Dobříš Muži B neděle Dobříš Milín neděle Dobříš Sp. Příbram B Muži C neděle Dobříš Obořiště sobota Dobříš Kamýk sobota Stará Hu Dobříš sobota Dobříš Velká Lečice Dorost starší (mladší) neděle (12.30) Dobříš M. Hradiště neděle (12.30) Dobříš Kosmonosy neděle (12.30) Dobříš Čáslav Žáci starší (mladší) sobota 9.30 (11.10) Dobříš Velim sobota 9.30 (11.10) Dobříš Poděbrady sobota 9.30 (11.10) Dobříš Říčany Zápasy mladších kategorií nejsou dosud známy. Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku na Komenského náměstí a stránky: www. mfkdobris.cz Přij te podpořit naše hráče. Zimní liga T-mapy Od 18. ledna do 15. března probíhal na umělé trávě na Dobříši 1. ročník Zimní ligy T-mapy dorostu v kopané, který pořádal oddíl MFK Dobříš. Hrálo se systémem každý s každým a k vidění byla vidět zajímavá, bojovná utkání, až na jeden incident, vedená v duchu fair play. Chtěl bych poděkovat trenérům, vedoucím a hráčům za přístup k tomuto turnaji. Poděkovaní patří též rozhodčím Jaroslavu Mášovi, Jakubu Liškovi a Tomáši Součkovi, správcům hřiště Rudolfovi a Petrovi Sojkovým a Karlu Houskovi a Miroslavu Lenerovi, kteří mi pomáhali při organizaci turnaje. Věřím, že na tento turnaj naváže i pokračování v příštím zimním období. Radim Weber, organizátor turnaje Pořadí v turnaji: 1. Háje, 2. Dobříš A, 3. Hořovicko, 4. Kolovraty, 5. Bohutín, 6. Milín, 7. Dobříš B Uzávěrka příspěvků do Dobříšských listů na měsíc květen bude 20. dubna Internetové stránky města Dobříše

12 12 25 let znovu spolu V letošním roce si Česká obec sokolská připomíná čtvrt století znovuobnovení své činnosti. Před 25 lety, v lednu 1990, se v Praze za účasti téměř lidí konal ustavující sjezd. Byla obnovena většina žup a sokolských jednot. Sokol prošel velkou proměnou. Může se chlubit úspěchy a medailemi mnoha reprezentantů České republiky, čtyřmi všesokolskými slety, mnoha mezisletovými akcemi. Jeho cílem není jen vychovávat vrcholové sportovce, ale snaží se zapojit všechny věkové kategorie do cvičení a sportování. Přibývají i nové sporty a pokračuje i kulturní činnost. V Sokole působí desítky různých souborů. Letošnímu výročí věnuje ČOS řadu akcí pod společným mottem 25 let znovu spolu. Mezi největší bude v květnu patřit oslava 90 let od otevření Tyršova domu, v červnu Sokolské Brno a Plzeňské slavnosti pohybu, na kterých se Sokol bude prezentovat programem, složeným z podiových i hromadných vystoupení. Veřejnost se může s činností Sokola seznámit na akcích v rámci Evropského týdne sportu, který bude probíhat začátkem října, a zúčastnit se i řady turistických akcí. I naše jednota si toto 25leté výročí připomíná. Více než rok od revoluce trvalo, než mohla být koncem roku 1990 svolána ustavující schůze potřebných jednadvaceti členů. Na ní byl opět zvolen nový výbor a jednota mohla být registrována v ČOS. Výbor byl ve složení: Starosta Jaroslav Trkovský, jednatel Jaroslav Marek, hospodářka Eva Trkovská, náčelnice Magda Řeháková, náčelník Jiří Korotvička. Tři z našich členů také obdrželi Cenu města Dobříše za celoživotní přínos v oblasti sportu: Za r sestra Pinková, dlouholetá cvičitelka a náčelnice. Za r bratr Trkovský za celoživotní přínos v oblasti sportu, zejména v naší jednotě, kterou po roce 1989 pomáhal znovuobnovovat a po mnoho let byl jejím starostou. Za r cvičitel bratr Bušek, který v březnu oslavil devadesáté narozeniny. Byl příkladem mnoha mladým občanům Dobříše, které naučil radosti z pohybu. Poděkování také zaslouží všichni cvičitelé a členové výboru, kteří během let v naší jednotě působili. Dík patří i těm současným a zároveň všem členům, kteří se aktivně podílejí na činnosti dobříšského Sokola. Marcela Š ástková, TJ Sokol Dobříš ČINNOST MP ZA MĚSÍC ÚNOR 2015 Pokuty hotově a na složenku celkem: Kč Počet blokově řešených přestupků: 158 Vybírám z oznámení: ve hod. Nájezd zlodějů Stalo se na náměstí v potravinách, kde zloději zamířili do prodejny, tam však nepochodili, byli vyrušeni prodavačkami, poté zamířili do Penny a do Lidlu. V tomto případě šlo o tři občany. Bohužel na ráně jsou prodavači. Ti, když odhalí zlodějskou lest, čeká je sprška nadávek a výhrůžek, což se na Dobříši i stalo. Pomoci ochránit obchody pomocí zesílených hlídek strážníků, o to se pokoušíme stále. Problémy jsou s bandami zlodějů, kteří navíc mnohdy při svých nájezdech využívají i své děti. Prodavači v takovém případě nemají šanci své zboží uhlídat. Stává se velmi často, že sociálně nepřizpůsobiví lidé přijedou taxíkem až k prodejně a i s hromadou dětí zamíří do obchodu. Děti se rozprchnou po krámku, odvedou pozornost prodavačů a pak kradou. Než přijede policie, stačí uprchnout. V našem případě byla situace obdobná, ale jednoho zloděje se podařilo zachytit. Případ je v šetření, jelikož bylo zjištěno, že nešlo jen o krádeže v obchodech, ale i o slovní napadání a vloupání do vozidel s následnou krádeží odložených věcí v 9.00 hod. Muž ležel na chodníku v pantoflích. Strážníci spatřili v ulici Boženy Němcové podnapilého muže, jednalo se o místního občana, který to dost přehnal s alkoholem. Možná pil s Mírou, ale nad míru. Údajně hledal pod vozidlem zakoupenou zmrazenou kachnu, kterou si pod přistavený vůz den předem uschoval v 9.35 hod. Napadení ostrahy v prodejně Penny Market. Strážníci řešili napadení pracovníka ostrahy a prodavaček v prodejně Penny Market na Mírovém náměstí. Napadený muž ostrahy, r. 1970, musel být odvezen rychlou záchrannou službou. Povedení zloději, muž a žena, se vehementně bránili, že nic neukradli v hod. Na poliklinice prováděl osobní hygienu. Nepřizpůsobivý občan obsadil WC na poliklinice a zde se začal omývat a prát prádlo. Muž, r. 1964, byl strážníky vyveden. Posléze muže strážníci řešili znovu, kradl v potravinách, obdržel blokovou pokutu na místě nezaplacenou ve hod. Opět podomní prodejci. Jednalo se o prodej zaručeně nejlevnějšího elektrického proudu. Na základě oznámení byli zadrženi dva muži a hlídkou vyřešeni. Poté z místa hlídka MP muže vykázala. Potulovali se na Větrníku a zvonili po sídlišti v hod. Parta dětí rozbíjela skleněné láhve. Na základě oznámení spěchali strážníci do míst za kinem, kde mělo asi 7 dětí rozbíjet lahve. Na místě zachycen už jen jeden 16letý mladík. Ostatní děti utekly. Mladík byl ztotožněn a byla u něho provedena dechová zkouška, zda nepožil alkoholické nápoje. Což potvrzeno nebylo. Mladík musel skleněnou spouš před zraky strážníků řádně uklidit. Důrazná domluva ze strany strážníků postačila ve hod. Došlo k anonymnímu oznámení, kdy údajně na Hu ském rybníce měly děti přecházet přes slabý led. A jelikož nemrzlo, hrozilo propadnutí. Oznámení se zakládalo na pravdě. Děti se na ledě skutečně nacházely. Strážníci použili megafon a děti se odebraly na břeh. Naštěstí vše proběhlo v pořádku. Děti strážníci poučili, co jim na ledě hrozí a co vše se mohlo stát. DOBŘÍŠSKÉLISTY ve 3.38 hod. Neuposlechl výzvy úřední osoby. Hlídka MP přijala telefonické oznámení od pracovníka výpravčího Českých drah. Viděl neznámou osobu pohybovat se v prostoru kolejiště v blízkosti vlakového nádraží v Dobříši a z tohoto důvodu se obával vypravit vlak do Prahy. Strážníci na místě spatřili neznámého muže v těsné blízkosti kolejiště, který jevil známky podnapilosti. Muž nereagoval na opětovnou výzvu, aby nevstupoval do kolejiště. Hlídka MP přistoupila k muži, aby se zabránilo neštěstí a vyvedla ho z míst kolejiště. Poté byla přivolána telefonicky hlídka PČR.Ta následně zjistila na místě totožnost muže, r. 1990, z Dobříše. Poté byla provedena dechová zkouška, kdy bylo zjištěno 1,65 promile alkoholu v dechu. Muž je důvodně podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku tím, že neuposlechl výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Věc se předala do správního řízení při MěÚ Dobříš v 9.35 hod. Krvácel z nosu a úst. Stalo se v ulici Za Poštou, kde se vedle pošty u zábradlí nacházel na zemi starší muž. Udělalo se mu špatně. Strážníci muže zčásti ošetřili a přivolali záchranku. Muž byl odvezen do nemocnice v Příbrami v 7.40 hod. se stal obdobný případ, na přechodu pro chodce u radnice, kde starší žena zakopla a spadla na dlažbu. Jelikož si paní stěžovala na bolest hlavy a měla závratě a špatně se jí dýchalo, byla také převezena rychlou záchrannou službou do nemocnice. V 16. hod. na Mírovém náměstí u spořitelny ležel starší muž na zemi a krvácel z ruky, měl poranění na hlavě. Na místě zjištěno, že se pánovi udělalo nevolno. Hlídkou byl taktéž ošetřen a byla mu přivolána záchranka v hod. Černá skládka v Jezírkách. Na parkovišti u Jezírek někdo odhodil komunální odpad, su a pytle s PET lahvemi. Případ je v řešení ve hod. Požár komína v části města Na Kole a v ulici Příbramská. Chytly saze. HZS odvedla skvělý výkon. Požárníci udrželi požár pod kontrolou. Na místě je zdůraznit, aby si lidé zajistili profesionální kominické služby Co znamená mít nevymetený komín? To asi každý ví v hod. Propadl se do bahna. 8letý chlapec se propadl do bahna v rybníce Koryto asi 6 m od břehu. Nemohl se pohnout a propadal se níže. Bohužel s chlapcem nebyl nikdo na místě. V bahně byl delší dobu, volal o pomoc, hrozilo nebezpečí podchlazení, ale i samotný propad pod bahno. Naštěstí, po delší době, chlapcovo volání zaslechl pan farář z přilehlého pastoračního centra, ten přivolal pomoc. Policie, hasiči, strážníci a záchranka, všichni byli na místě během pár minut. Hasiči chlapce vytáhli. Záchranná služba chlapce odvezla do nemocnice na pozorování byl podchlazen, ale zachráněn. Děkujeme všem, kteří se na záchraně lidského života podíleli. Zapsala Strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš Policie České republiky hledá nové kolegy a kolegyně Informace k náboru získáte při osobním jednání na OOP ČR Dobříš, popř. na tel.:

13 NOVÝSMĚR 13 NOVÝ SMĚR ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ Zprávy z veřejných zasedání Zastupitelstva obce dne a Zastupitelstvo obce Stará Hu schválilo: podání žádosti o dotaci na akci Svážíme bioodpad z obce Stará Hu z Operačního programu Životního prostředí na rok 2015 Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR a zavazuje se spolufinancovat uvedenou akci ve výši 10 % z celkových nákladů projektu; Smlouvu mezi Obcí Stará Hu a Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., Mělník, na zpracování žádosti o dotaci a projektové dokumentace na akci Svážíme bioodpad z obce Stará Hu, dle podmínek stanovených výzvou vyhlášenou Státním fondem životního prostředí ČR a Ministerstvem životního prostředí; Kupní smlouvu na pozemky parc. č. 216/3 o výměře 94 m 2 a parc. č. 217/9 o výměře 2956 m 2 mezi Obcí Stará Hu a paní Kateřinou Koudelkovou, Dagmar Krymlákovou, Věrou Skálovou, Karlem Skleničkou, Pavlem Skleničkou, Václavem Skleničkou, Dagmar Skleničkovou, Janou Skleničkovou a Mgr. Ludmilou Šulcovou. Jedná se o pozemky pod chodníkem na Prachandu v části za mostem v celkové výměře 3050 m 2 za cenu 30 Kč/m 2 ; Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, která stanoví systém shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním materiálem na území obce Stará Hu ; zcizení pozemků parc. č. 957, 958 a 975 ve vlastnictví Města Dobříš v k.ú. Stará Hu do vlastnictví Obce Stará Hu ; záměr prodeje pozemku parc. č. 2507/18 v k.ú. Dobříš o výměře 209 m 2 pro případnou směnu s výše uvedenými pozemky; záměr prodeje pozemku parc. č. st. 95 v k.ú. Stará Hu. Jedná se o pozemek, který se nachází pod částí stavby přístavku kulturního domu; partnerství v MAS Brdy-Vltava, kde je obec začleněna v rámci Svazku dobříšska a novoknínska; Dodatek č. VI ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě uzavřené dne mezi Obcí Stará Hu a firmou Bosák Bus, spol. s r.o. Dodatek obsahuje standardní body a změnu dopravce na ARRIVA Střední Čechy s.r.o.; Zastupitelstvo obce Stará Hu neschválilo: žádost o změnu územního plánu pro pozemek parc. č. 823/1 v k.ú. Stará Hu ; Zastupitelstvo obce Stará Hu uložilo: kontrolnímu výboru zpracování seznamu neplatičů za svoz komunálního odpadu v termínu do ; Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 11. rozpočtové opatření, které schválila Rada obce dne ; Svoz nebezpečného odpadu proběhne v termínech: V diskusi starosta obce informoval o zamítavém vyjádření Policie ČR k žádosti obce na instalaci zpomalovací semaforu na komunikaci II/114 v místech před autobusovou zastávkou ve směru od Mokrovrat z důvodu možného vyvolání nejasných dopravních situací, chybovosti zařízení a zbytečnému zastavování provozu, zvýšení hlukové zátěže rozjížděním vozidel a zvýšené přítomnosti výfukových plynů; dále starosta obce informoval, že byly podány žádosti o územní rozhodnutí a následně stavební povolení na opravu zastávky a vybudování chodníku podél komunikace II/114 od křižovatky Krásný Život k vlečce; Ing. Hanus a pan M. Němec upozornili na poškozenou lampu veřejného osvětlení podél nového chodníku podél Malostranské ulice a problematickou lampu mezi truhlárnou p. Kaláta a firmou Retech. Starosta uvedl, že na poškozenou lampu se dotáže dodavatele stavby firmy Energon a lampa na křižovatce bude přemístěna na druhou stranu komunikace, kam bude přivedeno nové vedení; pan Klika připomněl výročí dne tragicky zahynul pan Jan Vodenka, kapelník a harmonikář. Dále se dotazoval, zda se počítá s ošetřením lipové aleje u silnice ke Strži. Odpově zněla, že se o tom zatím neuvažovalo, ale bude osloven odborník pro vyjádření k této problematice. Pan Klika se dotazoval, zda výstavba protihlukové bariery podél rychlostní komunikace probíhá podle projektu; paní Váňová informovala, že pracovní skupina zajiš ovaná MAS Brdy-Vltava dokončila úpravy zeleně na pláži rybníka Strž, dále informovala, že byly dodány dvě lavičky pro uložení na místo odcizených na Stezku Karla Čapka; starosta obce informoval o vyhlášení soutěže Vesnice roku Zastupitelé se shodli, že obec Stará Hu se do této soutěže má přihlásit; starosta obce informoval, že v nejbližší době bude kolaudována protihluková stěna a bude prováděno měření hluku; dále informoval o odpovědi na dopis, který Obec posílala na ředitelství Silnic a dálnic ČR v souvislosti s rozšířením protihlukové stěny. Také informoval o poptávkách na oplocení mateřské školy; pan Klika upozornil na problematiku veřejného osvětlení v ulici Ke Strži, dále se dotazoval, jak budou zabezpečeny vlakové přejezdy v obci. Pan starosta uvedl, že dle SŽDC mají být zabezpečeny všechny přejezdy, patrně prozatím bez Krásného Žživota. Pan Klika měl výhrady k obsahovému zpracování knihy Královský komorní hrad Dobříš, kterou vydal pan Petr Kadlec. Dále upozornil na knihu o Karlu Čapkovi, kterou napsala Tereza Todorová , , a vždy ze stanoviš : BUS na Nový Knín v hod., před OÚ ve hod.,u býv. obchodu v Družstevní ve hod. Očkování psů a koček V pátek 24. dubna 2015 od hod. provede MVDr. Linhartová očkování psů a koček před obecním úřadem. Den Země Stejně jako každý rok chceme oslovit občany naší obce s úklidovou akcí u příležitosti Dne Země, který připadá na 22. duben. Úklidová akce pod záštitou Obecního úřadu a za spolupráce Základní a mateřské školy ve Staré Huti proběhne v sobotu dne 18. dubna 2015 od 9 hod. Zveme všechny, kterým není jedno, jakým prostředím se necháme obklopovat, aby přišli vybaveni pracovními nebo gumovými rukavicemi. Pytle budou zajištěny. Sraz je před budovou školy. Odpady Jak je uvedeno ze zápisu ze zasedání zastupitelstva, byla vydána nová vyhláška o odpadech. Nově obec pořídila černé nádoby na drobný železný a hliníkový odpad. Nádoby budou přístupné na stanovišti za obecním úřadem pouze v době provozních hodin a za přítomnosti správce velkokapacitních kontejnerů, tedy ve středu od 15 do17 hod. a v sobotu od 8 do 11 hod. Velice prosíme všechny, aby při odkládání odpadů do těchto nádob, ale i velkokapacitních kontejnerů, respektovali tyto provozní hodiny. Ze zákona platí, že jakékoli odložení odpadu mimo místo tomu určené je vytvoření černé skládky. Tedy i odložení odpadu vedle kontejneru, jak na tříděný odpad, tak velkoobjemový, nebo i jen mimo odpadkový koš, je tvoření černé skládky, které je ovšem jako takové postižitelné. Vzhledem k nainstalovaným kamerám jsme schopni identifikovat provinilce, kteří nám takto zkrášlují prostředí. Děkujeme všem, kteří si toto uvědomují, odpad řádně třídí a za komunální odpad řádně platí poplatky. Kontrolní výbor obce je pověřen kontrolou plnění obecně závazné vyhlášky obce o platbě za komunální odpad. Každý poplatník, kdo dosud za likvidaci komunálního odpadu poplatek neuhradil, bude vyzván ke splnění této povinnosti platebním výměrem. Pokud ani poté nesplní svou povinnost, obec bude dále postupovat sankcemi dle zákona. Stavění májky a pálení čarodějnic Ve čtvrtek 30. dubna proběhne tradičně od stavění máje v parku u vstupu do obce. Následně bude od zahájeno pálení čarodějnic na louce u dálnice. Obecní úřad Stará Hu, Karla Čapka 430, Stará Hu Tel.: ,

14 14 NOVÝSMĚR Poděkování Ze školy Touto cestou bychom chtěli poděkovat vedení Střediska zdraví za podpoření projektu sběru starého papíru. Velký dík patří také Obecnímu úřadu ve Staré Huti za zakoupení tabletů do školy. Děti si na nich prohlubují učivo a vyhledávají informace nutné k výuce. Zprávičky z naší MŠ V průběhu března děti chystaly výrobky v podobě malovaných a zdobených vajíček, košíčků, ptačích klícek a dalších předmětů na Velikonoční jarmark, který se již tradičně konal na zahradě MŠ. U příležitosti Měsíce knihy navštívila celá školka místní knihovnu, kde paní knihovnice seznámila děti s řádem a s pravidly chování v knihovně. Děti si měly možnost prohlédnout připravené knihy, zjistit, co je potřeba k tomu, aby si mohly knihy půjčovat a vybraly si knihu, kterou si půjčily do školky na čtení před spaním. Na rozloučenou jsme si poslechli pohádku přímo od paní knihovnice. Naši školku také navštívil kouzelník Waldini, a tak měly děti možnost nahlédnout do tajů kouzel. Rádi bychom Vás závěrem upozornili na nadcházející události a to: proběhne sběr papíru Vás rádi přivítáme na zápisu do naší MŠ, který se bude konat v hlavní kanceláři v budově školky a to od do Sebou si nezapomeňte vzít OP a rodný list dítěte. Těší se na Vás kolektiv MŠ Věnujme vzpomínku paní učitelce Bohunce Mochánové Bohunka byla jedna z mála starohu ských občanů, kteří prožili ve své rodné obci více než 90 roků. Necelých pět let, do konce života, byla v péči Domova seniorů v Dobříši. Pamatujete ji vy, komu byla paní učitelkou v mateřské škole, laskavou průvodkyní prvních kroků mimo prostředí domova. Nejiné to bylo, když jste začali rozum brát na prvním stupni základní školy. V hodinách jejího vyučování jste ztráceli nejistotu, obavy při jejím porozumění plném vlídného úsměvu. Jejím žákům na druhém stupni ZŠ v Dobříši se dostalo pevných základů pro další studia. Dovídali se od ní mnohem více, než určovaly osnovy. Měla široký všestranný rozhled a obohacovala jím i své žáky. Bohunka nás, své přátele, obdarovávala nejen vědomostmi, také svým humorem, ostrovtipem, vzbuzovala životní optimismus, když jsme ho ztráceli. Je velký dar být v blízkosti takového člověka. Na Bohunčině spokojenosti v době, kdy vzhledem k věku potřebovala pomoc, má zásluhu její sestřenice paní Berta Balíčková. Obětavě se o Bohunku starala. Věrnou přítelkyní byla Bohunce do konce jejího života paní Marie Volfová. Pro Bohunku to moc znamenalo. V úterý 10. března jsme se v dobříšském kostelíku poklonili památce této vzácné ženy. Dagmar Majzelová Kopaná Mistrovská utkání jaro Stará Hu Nový Knín B hod Tak jak každou poslední středu v měsíci, tak i v březnu probíhal projekt budoucích prvňáčků My se školy nebojíme. Předškoláci se zúčastňují v hojném počtu a na setkání se školou se vždy moc těší. Celý měsíc březen žáci žili přípravou na velikonoční jarmark. Vyráběli velikonoční dekorace, které si mohli rodiče koupit a přispět tím nemalou částkou na zakoupení potřebných věcí pro školu i školku. Škola se zapojila do celorepublikového projektu Noc s Andersenem, která se konala Tentokrát byla zaměřena na 100. let výročí narození spisovatele J. Drdy, který je pochován na dobříšském hřbitově, čehož jsme využili a hřbitov navštívili. Cestou nás čekalo spoustu her, kvízů, úkolů a soutěží. Po vydatné večeři (opekli jsme si buřty) jsme se začetli do spousty zajímavých knih a seznámili jsme se i s novou knihou K. Smolíkové Na Hradě Bradě, která byla pro tento rok vyhlášena stěžejní knihou pro Noc s Andersenem. Po společné noci ve škole se nám ani nechtělo domů a už se těšíme na další ročník. Dana Kunrtová Prostřední Lhota Stará Hu Stará Hu Hříměždice Stará Hu Dobříš C Děkujeme za podporu a slušné fandění. Významného životního jubilea se v měsíci dubnu dožívá Petr Vančat, Václava Belková, Růžena Zikánová Srdečně blahopřejeme! Klub důchodců ve Staré Huti pořádá v úterý dne 21. dubna 2015 zájezd do Polska a na zámek v Chlumci nad Cidlinou. Odjezd je od kapličky ve Staré Huti v 6.00 hod. Cena zájezdu je stanovena pro členy klubu 200 Kč a pro ostatní 300 Kč. Přihlášky přijímá zároveň s poplatkem paní Fiřtová každý čtvrtek od 15 do 16 v klubovně v budově obecního úřadu ve Staré Huti. Památník Karla Čapka srdečně zve na sobotu 25. dubna od 14 hod. vernisáž výstavy fotografií Jana Lukase Ferdinand Peroutka a americký exil přednáška Jana Mlčocha: Jan Lukas fotograf českého exilu diskuze s Janem Mlčochem a Helenou Lukasovou promítání pořadu z cyklu Ještě jsem tady Slávka Peroutková hudební vystoupení, tradiční občerstvení káva a koláčky Památník také vydal novou publikaci Terezy Todorové Karel Čapek na Strži. Autorka v ní zachycuje události posledních tří let života Karla Čapka, naplněných osudovými okamžiky v jeho osobním i ve veřejném životě. Velmi zdařile čtenáři přibližuje nelehké období, které končí pro Čapka, jeho blízké i celý národ tragicky. Knížka je k dostání v památníku. Tenisová sezóna na dohled Zimní přestávka začíná být pomalu minulostí a nový ročník Tenisové ligy ve Staré Huti se opět rozjíždí v plném proudu. Jak bylo již avizováno v předchozím roce, soutěž se nyní rozšiřuje o možnost registrace páru do čtyřhry a zároveň tedy možnost zúčastnit se tak dalších zajímavých bojů. Většina hráčů z předchozího pilotního ročníku dvouher zůstává v soutěži i nadále, avšak volná místa ještě stále máme i do této skupiny nadšenců. Limitace meze neklade čili je pouze na Vás, jestli se pustíte do dvouhry, čtyřhry nebo dokonce do obou soutěží zároveň. Jednotlivá kola jsou naplánována tak, aby bylo dostatek času na odehrání svých zápasů. Žádný konkrétní datum odehrání, je jen na Vás a soupeři, na jaký den a čas se domluvíte. Registrujte sebe, případně svůj tým, do 15. dubna a zabojujte o pohárová umístění ve 2. ročníku TenisLigy ve Staré Huti. Soutěž startuje 1. května, avšak registrace je možná již nyní. Veškeré bližší informace a registrační formuláře naleznete na internetových stránkách www. tenis-starahut.cz. Tenisté ze Staré Huti Od dubna opět prodej výborné zmrzliny u Melicharů!

15

16

17

18

19

20

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne 29. 11. 2005 Přítomni: MUDr. Stanislav Holobrada, JUDr. Jaroslav Musil, Ing. Jiří Krotil, Josef Němec, Milan Tichý, PhDr. Jaromír Žák, Stanislav Valtr. a)

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis z 9. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 9. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 9. jednání Rady města Dobříše ze dne 21. 05. 2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jaroslav Melša, Eva Marvanová, Mgr. Jan Bláha, Ing. Bc. Helena Pekaríková, Ing. Bohumila Budková RNDr. Jiří Kastner,

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne Obec Heřmanice Heřmanice 2, 464 01 Frýdlant Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2015 Přítomní členové OZ: Vladimír Stříbrný, Iva Andrová, Taťána Maršounová, Roman Šimek, Karel Štěpán,

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 02. 2016 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 23.02.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,25 hod. Přítomni členové

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od hodin

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 17.3.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Zápis o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Starosta zahájil 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 4/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 4/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 5, konaného dne 15. 4. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne v hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne v hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 14. 10. 2016 v 19 00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Ing. Blanka Habrmanová PhD., Petr Prokýšek, Jan Malý,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 19. 10. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/12/Za

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/12/Za ZM města KRNOVA SS 10/12/Za U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 15. února 2012 v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 283/10-327/10

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis č. 20 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 8. února 2017 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 20 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 8. února 2017 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 20 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 8. února 2017 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč, Václav Janovský, Ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p., Mgr.

Více

Zápis z jednání rady města Dobříše ze dne (rada č. 11/2005)

Zápis z jednání rady města Dobříše ze dne (rada č. 11/2005) Zápis z jednání rady města Dobříše ze dne 15. 3. 2005 (rada č. 11/2005) Přítomni: MUDr.Stanislav Holobrada, JUDr.Jaroslav Musil, Milan Tichý, Ing. Jiří Krotil, Josef Němec, PhDr. Jan Bureš, Stanislav Valtr.

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu.

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne 23. 12. 2015 v zasedací místnosti kulturního domu. Přítomni: Širůček Z., Šebek P., Müller J., Havránek J., Opluštil P., Sokol Petr, Sokol

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 14. 10. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 713/2015/OUNE Celkem přítomno: 12 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ):

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Město Český Brod Zastupitelstvo města Souhrn (anonymizovaný)

Město Český Brod Zastupitelstvo města Souhrn (anonymizovaný) 1 Město Český Brod Souhrn (anonymizovaný) z 16. řádné jednání zastupitelstva města, která se konala ve středu 09.11.2016 od 18:00 hod v: Obřadní síň 50/2016 VPS speciální stavební úřad pro místní komunikace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne svým usnesením č. 105

1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne svým usnesením č. 105 1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne 7.12.2016 svým usnesením č. 105 s c h v a l u j e rozpočet města Nymburka na rok 2017 takto: a) celkové příjmy rozpočtu města Nymburka na rok 2017

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Počet přítomných: 6 Omluven: Martin Průcha Hosté: 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 21. 12. 2015, od 18:00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou panem Gustavem Pilzem.

Více

Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.09.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,30 hod. Přítomni členové

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více