Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Charakteristika školského zařízení Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště Zřizovatel: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100 Právní subjekt od Ředitel školy: Bohuslav Jandásek Datum jmenování do funkce: Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Jitka Hudečková Datum jmenování do funkce: Telefon: , , mobil: Webové stránky školy: Zaloţení školy: 1908 Zařazení do sítě: Aktualizace: Součásti školy: škola kapacita 455 ţákŧ školní druţina kapacita 125 ţákŧ školní klub kapacita 150 ţákŧ školní jídelna kapacita 700 strávníkŧ Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje za školní rok 2012/2013: Počet tříd /skupin Počet ţákŧ Počet ţákŧ na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj Počet ţákŧ na ped.úvazek 1. stupeň , ,54 2. stupeň ,75 17,19 11,44 Školní druţina ,75 3,4 28,75 Školní klub ,89 1,5 11,5 Školní jídelna x 442 x 7,8 x Školská rada zřízena usnesením č. 422/Z23/05 Zastupitelstva města Uh. Brodu z , počet členŧ 6, jednání v letošním školním roce proběhla 1krát. Předseda školské rady: Doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D., zástupce zákonných zástupcŧ ţákŧ Členové: Ing. Veronika Dostálková, MBA, zástupce zřizovatele Mgr. Věra Lovecká, zástupce zřizovatele Jarmila Halaxová, zástupce rodičŧ Mgr. Jana Dvořáková, zástupce pedagogických pracovníkŧ Mgr. Lenka Šišperová, zástupce pedagogických pracovníkŧ Při škole pracuje Iniciativa rodičŧ a přátel školy, předsedkyní byla v tomto školním roce paní Doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.

2 2 Vzdělávací programy školy vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2011/2012 v ročnících počet ţákŧ ŠVP pro základní vzdělávání Brána do ţivota C/ ročník 454 PROJEKTY, REALIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012 / 2013 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY - Od roku 2006 / 2007 spolupracujeme s OS Bez mámy a podporujeme školu v Simike v Tanzánii v letošním školním roce projekt úspěšně pokračoval. Proběhl adventní koncert pro Tanzánii, beseda s členkou OS Bez mámy, beseda pro ţáky 2. stupně v AJ s členem OS z Tanzánie a prezentace projektu při dnu otevřených dveří. - Ve školním roce se realizovala návštěva našich 16 ţákŧ a 2 učitelŧ v partnerské škole v německém Kranichfeldu. Setkání navazovalo na návštěvu německých ţákŧ u nás. PROJEKTY, PODPOROVANÉ EU, ESF VK A MŠMT - PROJEKT PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ POMÁHÁ INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY realizovaný v rámci ESF VK, GG ZK zahájen v únoru 2012, v rámci projektu pŧsobí na škole školní psycholoţka, 2 asistentky pedagoga a bylo vybudováno pracoviště pro jejich individuální a skupinovou práci se začleněnými ţáky. FINANČNÍ DOTACE PŘÍNOS PRO ŠKOLU: ,- Kč - PROJEKT 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH pod názvem TVOŘIVÁ ŠKOLA, BRÁNA DO ŢIVOTA NAŠICH DĚTÍ projekt v realizaci od 1. června 2012 po dobu 3 let. FINANČNÍ DOTACE PŘÍNOS PRO ŠKOLU: ,- Kč - NAEP COMENIUS HOSTITELSKÁ ORGANIZACE v rámci projektu pŧsobila na škole jazyková asistentka (studentka pedagogiky a angličtiny) z Turecka od října 2012 do června V červnu byl přijat a schválen projekt hostitelské organizace i pro následující školní rok. FINANČNÍ DOTACE PŘÍNOS PRO ŠKOLU: ,- Kč PROJEKTY "NAPŘÍČ ŠKOLOU" - Škola v letošním roce opět dle zájmu vyučujících matematiky vyuţívala ve výuce projekt Tvořivá škola - středisko činnostního učení v ročníku ZŠ a 8. ročnících 2. stupně. - "Divadelní festiválek pro ţáky 1. stupně - Projekty školní knihovny: Vánoční a jarní soutěţ pro ţáky, seznámení ţákŧ 1. stupně s prací školní knihovny - Projektový den, zaměřený na OSV pro ţáky 1., 2. stupně - Projektový den Z pohádky do pohádky pro ţáky 1. stupně v rámci dne otevřených dveří

3 3 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů. název volitelného předmětu Počet ţáků Konverzace Aj 71 Společenskovědný seminář 81 Přírodovědný seminář cizí jazyk - NJ cizí jazyk - RJ 73 Matematický seminář 115 Seminář ČJ a literatury 20 název nepovinného předmětu Počet ţáků náboţenství 88 dyslexie 7 logopedie 1 Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012 / 2013: Interní pracovníci Školní poradenské pracoviště (psycholog, asistentky ped,) od počet fyzických osob 29 pedagogŧ / 5vychovatelek 5 přepočtené úvazky 28,189 4,142 2,119 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012 / 2013 : Ped. pracovníci - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace rokŧ ped. praxe 1 učitelka 0,7 VŠ Bi - Inf 11 2 učitelka 1 VŠ 1.stupeň 19 3 učitelka 1 VŠ 1.stupeň 12 4 učitel 1 VŠ Fy-Ch 14 5 učitelka, vých.poradkyně 1 VŠ 1.stupeň 20 6 učitelka 0,6 VŠ Aj - Rj 19 7 učitelka 1 VŠ 1.stupeň 24 8 učitelka 1 VŠ 1.stupeň 25 9 učitel 1 VŠ Ma 8 10 zástupce ředitele 1 VŠ Dě - Rj učitelka 1 VŠ Ma - Vv 8 12 ředitel 1 VŠ Bi - Tv učitelka 1 VŠ Čj - Nj 7 14 učitelka,vých.poradkyně 1 VŠ Př - Tv učitel 1 VŠ 1.stupeň učitelka 1 VŠ Čj-Dě 9 17 učitelka 1 VŠ 1.stupeň 30

4 4 18 učitelka 1 VŠ 1.stupeň učitelka 1 VŠ 1.stupeň učitelka 1 VŠ Nj Hv - Aj učitel 1 VŠ Ma Dg učitelka 1 VŠ Vv Rj učitelka 1 VŠ ČJ - HV učitel 1 VŠ zemědělská ( Bi Ch) učitelka 1 VŠ Rj Dě - Aj učitelka 1 VŠ 1.stupeň učitelka 1 VŠ Čj On - Rj učitel 1 VŠ On - Dě vychovatelka 1 SŠ - vychovatelství vychovatelka 1 SŠ - vychovatelství vychovatelka 0,7 SŠ 4 32 vedoucí vychovatelka 1,0 SŠ vychovatelka 0,57 VŠ 3 34 školní psycholoţka 0,5 VŠ 2 35 asistentka pedagoga 0,5 SŠ asistentka pedagoga 0,5 VŠ 1 37 asistentka pedagoga 0,5 VŠ 1 38 asistentka pedagoga 0,5 VŠ 1 39 asistentka pedagoga 0,5 VŠ 1 Zajištění výuky z hlediska pedagogické způsobilosti učitelů: vedení učitelé 1.stp. učitelé 2.stp. vychovatelky Asistentky pedagoga, šk psycholoţka SŠ VOŠ VŠ pedagogická VŠ jiná Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012 / 2013 : počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 16 14,45 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo 1 ekonomka 1 SOŠ ekonomická 2 školník 1 SOU instalatér, SOŠ - strojírenství 3 uklizečka 1 základní 4 uklizečka 1 SOU cukrářka 5 uklizečka 1 SOU prodavačka 6 uklizečka 1 SOŠ 7 hospodářka 0,5 SŠ gymnázium 8 údrţbář 0,2 základní

5 5 9 vedoucí ŠJ 1 SŠ gymnázium, SOŠ - hotelnictví 10 pomocná kuchařka 1 základní 11 pomocná kuchařka 1 základní 12 kuchařka 1 SOU - kuchařka 13 kuchařka 1 SOU - cukrářka 14 kuchař 1 SOU - kuchař 15 pomocná kuchařka 1 SOU - kuchařka 16 pomocná kuchařka 0,75 SOU - prodavačka Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) : DVPP se zúčastnilo 33 pedagogŧ, někteří z nich se zúčastnili několika seminářŧ. Celkem bylo vyčerpáno na DVPP ve školním roce 2012 z našich zdrojŧ 7000,- Kč. Ostatní semináře byly hrazeny z prostředků projektů ESF VK. Cíle DVPP ve školním roce 2012 / 13: oblast jazykového vzdělávání a sebevzdělávání (VYVA, zahraniční jazykové kurzy pro pedagogy v rámci programŧ NAEP), metodika výuky cizích jazykŧ na ZŠ dle finančních moţností školy, vyuţití prostředkŧ ESF VK 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH oblast rozvíjení čtenářské gramotnosti: vyuţití prostředkŧ ESF VK 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH oblast vyuţívání ICT techniky a interaktivního vyučování: vyuţití prostředkŧ ESF VK 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH hodnocení a sebehodnocení ţákŧ, evaluace školy nástroje evaluace Inkluzívní vzdělávání, problematika výuky cizincŧ a integrovaných ţákŧ Další vzdělávání bylo do plánu zahrnuto podle poţadavkŧ pedagogŧ Hodnocení DVPP ve šk. roce 2012 / 13 Finanční gramotnost - koordinátor Finanční gramotnost TSTTT paličkovaná krajka TSTTT - objekt Anglický jazyk - metodika Alternativní metody v literární výchově Rozvíjení čtenářské gramotnosti v Aj Metodikové ZK projekt Kvalita (ESF VK) Mentoring projekt Kvalita (ESF VK) Setkání pedagogŧ nadaných dětí Kurz angličtiny Koordinátor ICT Koordinátor ŠVP 5 pedagogŧ 6 pedagogŧ

6 6 Změny v ŠVP - RVP Záţitková pedagogika Čtení a psaní genetickou metodou Rozšiřující studium AJ na VŠ Standardy pro základní vzdělávání Inovativní přístup k AJ na školách ZK (ESF VK) Nebojme se atletiky Lyţování Seminář Comenius partnerství škol Metodik prevence specializační studium SMART KLUB - konference Šikana DVPP pro vychovatelky ŠD Týmová sborovna řešení krizových situací ve škole (ESF VK projekt ŠPP) 4 pedagogové 6 pedagogŧ 5 pedagogŧ 32 pedagogŧ Údaje o zařazování dětí a ţáků Nastoupili do 1. třídy 2012 / 13 Zapsaní a zařazení ţáci ve školním roce 2012 / 2013 : Zapsaní do 1. tříd 2013 Počet ţádostí o odklad/změna školy Nastoupí do 1. třídy (2 ţáci přešli po zápise z jiných škol) Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch ţáků ve škole v závěru školního roku 2012 / 2013 : Ročník Počet ţáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Počty ţáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2012 / 2013: Gymnázium SOŠ 4L s M SOU 3L s VL 8leté 4leté

7 Ţáci 5., 9. ročníku se zúčastnili 2. Ověřovacího celostátního testování ţákŧ v českém jazyce, matematice, anglickém jazyce a v rámci projektu ESF VK Kvalita srovnávacího testování v českém jazyce, matematice, všeobecného testu a testu v anglickém jazyce. 7 Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného a odborného poradenství na škole. Na škole pracují 2 výchovné poradkyně. 1 výchovná poradkyně, pracující na 1. stupni, zároveň pracuje jako dyslektická asistentka a logopedka, se speciálním vzděláním v oboru učitelství pro mládeţ vyţadující zvláštní péči. Obě výchovné poradkyně mají plnou kvalifikaci pro výkon této funkce. Od února 2012 začalo, v rámci projektu OP VK a MŠMT, pŧsobit na škole Školské poradenské pracoviště se školní psycholoţkou a 2 asistentkami pedagoga, které pomáhá řešit inkluzívní vzdělávání a problematiku začleňování ţákŧ se SPUCH, tělesně postiţených a národnostních menšin. V rámci pracoviště pŧsobí i školní metodička prevence, která zahájila specializační studium. Vedoucí metodického sdruţení 1. stupně pŧsobí zároveň jako koordinátorka ŠVP, je plně kvalifikovaná pro tuto funkci, absolvovala studium koordinátorŧ ŠVP. Na 2. stupni tuto specializaci dokončila další pedagoţka, která bude pŧsobit jako koordinátorka ŠVP pro 2. stupeň. Na škole pŧsobí ICT koordinátor, pedagog, vyučující Ma, Inf. V letošním roce dokončil studium potřebné specializace pro výkon této funkce. V roce 2010 ukončil specializační studium EVVO koordinátor EVVO na škole a zároveň vyučující přírodopisu, chemie a PŘVS. Na jaře v rámci projektu ESF VK Kvalita začaly studovat specializaci mentor 2 pedagoţky. Výchovné poradenství: V roce 2012/13 bylo na 1. stupni integrováno z dŧvodu poruchy učení 12 ţáků, pracovalo se s nimi v rámci speciálních hodin nápravy dyslexie a logopedie. S 1 talentovanou ţákyní se pracovalo podle individuálního plánu a byla jí k dispozici osobní asistentka. Další osobní asistentka pracovala s ţákem 2. třídy s poruchou ADHD. Individuální péče byla poskytována ţákŧm 1. stupně v rámci asistence v hodinách 2 asistentkami ŠPP dle návrhŧ třídních učitelŧ a za souhlasu rodičŧ. Dalším dětem byla nabídnuta moţnost doučování po vyučování v rámci práce 2 asistentek pedagoga ŠPP. Výchovná poradkyně řešila v součinnosti se školní psycholoţkou, s metodičkou prevence v rámci poradenského pracoviště, vedením školy, třídními učitelkami, rodiči a OSPOD problémy integrace, zohledňování, předčasného zaškolení, poruch chování a pozdního nástupu do 1. třídy z dŧvodu stěhování ze zahraničí. Pro ţáky 1. tříd byl uskutečněn jednodenní adaptační pobyt na začátku školního roku spolu s rodiči s aktivitami na stmelování třídního kolektivu a tvorbu třídních pravidel. Na 2. stupni byli integrováni 3 ţáci. Zohledňováno bylo pro poruchy učení na 2. stupni 23 ţáků. Pro ţáky 6. tříd byl uskutečněn tradiční adaptační pobyt na začátku školního roku s aktivitami na stmelování kolektivu a tvorbu třídních pravidel. Individuálně VP pracovala s 5 ţáky a řešila především výukové potíţe, zvýšenou absenci a drobné kázeňské problémy. Školní psycholoţka pracovala s ţáky a rodiči individuálně, organizovala pro rodiče přednášky a besedy. Na poţádání třídních učitelŧ prováděla skupinové terapie, komunitní kruhy a pravidelně se scházely podpŧrné skupiny ţákŧ tříd. Výsledky prevence rizikového chování: Škola pracuje podle minimálního preventivního programu, má vypracovaný krizový plán a školní metodička prevence je členkou školského poradenského pracoviště a vyuţívá spolupráce se školní psycholoţkou, krouţkem Peer aktivistŧ na škole, PPP Uh. Hradiště a vyuţívá nabídek dalších organizací a sdruţení. Akce jsou pořádány v rámci tříd, ročníkŧ, jsou zváni i rodiče v rámci třídních schŧzek. V rámci prevence byl realizován ŠPP projekt Kamarád sobě i druhým.

8 V prŧběhu školního roku byly dle vypracovaného krizového plánu řešeny ojedinělé případy náznakŧ šikany a nevhodného chování ve škole a ke spoluţákŧm. Pro ţáky i rodiče a učitele byly informace vyvěšovány na nástěnce školní prevence a na webových stránkách školy. V rámci schránky dŧvěry pomáhala MP řešit problematiku úzkosti a obav z učení a odmítání kolektivem. Dle celoročního plánu se ţáci účastnili přednášek a besed. Pro pedagogy byla doplněna odborná literatura do učitelské knihovny a k samostudiu jsou určeny časopisy: Prevence a Prameny zdraví. Pochvaly a ocenění Starosta města ocenil v závěru školního roku 2 nejlepší ţáky 9. ročníkŧ, třídní učitelé udělili ve školním roce celkem na vysvědčení 138 pochval za aktivní práci pro třídní kolektiv, úspěšnou reprezentaci školy a mimořádné studijní výsledky. Bylo navrţeno třídními učiteli na kniţní odměnu organizace IRPŠ 19 ţáků. Ředitel školy udělil 1 pochvalu na návrh třídního učitele. 8 Napomenutí a důtky V prŧběhu školního roku bylo uděleno 41 napomenutí třídního učitele, 25 dŧtek třídního učitele, 7 dŧtek ředitele školy za porušování školního řádu: hrubé vyjadřování, nevhodné chování a neplnění si školních povinností. Sníţené stupně z chování ve školním roce 2012 / 13 Počet % ze všech ţákŧ školy 2 uspokojivé 0 0,0 3 neuspokojivé 0 0,0 Neomluvené hodiny za školní rok 2012 / 2013: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 0 0,0 2. pololetí 1 0,0 za školní rok 1 0,0 Omluvené hodiny za školní rok 2012 / 2013: Prŧměr školy (19tříd) % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 1801třída / 28,9 ţák pololetí 1057třída / 44,2 ţák 100 za školní rok 1749třída / 73,2 ţák 100 Údaje o integrovaných ţácích: Druh postiţení: Ročník Počet ţáků Tělesné postiţení 4., 6., 8. 3 S vývojovými poruchami /1 učení/talentovaní ţáci S poruchou chování Mimoškolní činnost ţáků v rámci školní druţiny a školního klubu Ve 4 odděleních ŠD a 1 oddělení školního klubu jsou děti rŧzného věku od 1. do 5. ročníku. Činnosti ve ŠD rozvíjí talent a schopnosti dětí, podporují spolupráci a vzájemné povzbuzování a pomoc. Děti si mohou relaxovat v odpočinkové a spontánní činnosti po náročné výuce na koberci či lehátkách.

9 K výchovně - vzdělávacímu programu vyuţíváme 4 třídy ŠD, lego hernu, PC učebnu, multikulturní učebnu, tělocvičny, park, školní hřiště, stadion za sokolovnou, stadion Lapač. 9 Soutěţe ŠD: Turnaj ve vybíjené Recitační soutěţ Výtvarná soutěţ Paletka Pěvecká přehlídka Slavíček Jízda zručnosti Olympiáda v lehké atletice Turnaj ve florbale KROUŢKY ŠKOLNÍHO KLUBU název jméno vyučujícího počet h. DESKOVÉ HRY PRO 1. STUPEŇ ZUZANA ŠOPÍKOVÁ 2 SPORTOVNÍ KROUŢEK -FLOORBALL RADIM KOUDELA 2 ANGLIČTINA YVETA RESOVÁ 2 ŠKOLNÍ ČASOPIS MARTINA BÁBÍČKOVÁ, KATEŘINA JANKŦ 2 PEER AKTIVISTKY BLANKA KŇAZEJOVÁ 1 MLADÝ KNIHOVNÍK MARTINA KRAJČOVÁ 1 MULTIMEDIÁLNÍ KROUŢEK ROMAN PATKA 2 KERAMIKA YVETA RESOVÁ 2 PŘÍRODOVĚDNÉ POKUSY FRANTIŠEK ŠOPÍK 2 ČEŠTINA PRO DEVÁŤÁKY MARTINA KRAJČOVÁ 2 VÝTVARNÝ KROUŢEK LENKA JANČOVÁ 2 CHEMICKÉ POKUSY JAROSLAV BURÁŇ 2 MATEMATIKA PRO DEVÁŤÁKY ROMAN PATKA 2 Účast v soutěţích a přehlídkách ve školním roce 2012 / 2013: Olympiády v matematice, anglickém jazyce, českém jazyce, dějepise, zeměpise, biologii, fyzice Další matematické soutěţe: logická olympiáda, Klokan, Pythagoriáda, sudoku Výtvarné soutěţe: Z pohádky do pohádky, Afrika, TSTTT Recitační soutěţ 1., 2. stupně Sportovní soutěţe: účast v ţákovské sportovní lize Uherskobrodska: atletické soutěţe, štafetový běh, Vánoční laťka, šplh, atletický čtyřboj, plavecká soutěţ 1.stp. Kolektivní soutěţe: Preventan Cup, McDonald Cup, floorball, fotbal pro ţáky 2. stupně, vybíjená pro ţáky 1. stupně, Kinderiáda celostátní kolo v Praze

10 10 Jiné významné výchovně vzdělávací a mimoškolní aktivity školy A /pravidelné školní aktivity: B / mimořádné aktivity školy: Den otevřených dveří s ukázkami činnosti ţákŧ, prezentací školních projektŧ Spolupráce na projektech Člověka v tísni Jeden svět na školách: projekty: Měsíc filmŧ na školách, Příběhy bezpráví z místa, kde ţijeme Projekt Škola škole pomoc škole v Tanzánii: na návrh školy získal zakladatel projektu Ondřej Horecký v roce 2012 cenu VIA BONA: Srdcař roku cena za filantropii. lyţařský kurz pro ţáky 7. tříd Beskydy plavecký výcvik ţáků 1. stupně 2. třídy adaptační kurz pro ţáky 1., 6. tříd návštěvy divadelních, filmových představení a koncertů, tematické vzdělávací pořady Dŧm kultury UB, Kino Máj, Hvězdárna UB Exkurze a návštěvy muzeí: Slovácké muzeum v Uh. Hradišti, Muzeum JAK v Uh. Brodě, návštěvy městské knihovny - Slavnost Slabikáře předplatné do Slováckého divadla ţáci 2.stp. Návštěva předvánoční Vídně pro ţáky 2. stupně učící se 2. jazyk němčinu Návštěva partnerské školy v německém Kranichfeldu ţáci 2. stupně Preventivní program Hasík spolupráce s hasičským sborem Cyrilometodějská akademie pro ţáky 2. stupně ve spolupráci se Slováckým muzeem Celoškolní projekt, zaměřený na OSV C / spolupráce s rodiči, organizace IRPŠ: slavnostní přivítání ţákŧ 1. tříd rozloučení s ţáky 9. tříd školní sběr tříděného papíru 2krát ročně Vánoční a Velikonoční dílny tradiční Den dětí s MŠ Olšava D/ spolupráce s odborovou organizací: probíhala standardně a byla ošetřena kolektivní smlouvou FKSP bylo pouţíváno dle směrnice, schválené vedením školy a zástupci odborové organizace Mimořádné pedagogické aktivity učitelů Pedagogové se aktivně zapojili do realizace projektu NAEP Comenius hostitelské organizace, v rámci projektu pracovali s jazykovou asistentkou a metodicky jí pomáhali. Za tuto dlouhodobou činnost byla škola oceněna Pečetí kvality Comenius za rok 2012, jako příklad dobré praxe. 2 pedagoţky pracovaly jako lektorky Tvořivé školy matematika na 2. stupni a vyuţití interaktivní tabule ve výuce. 1 pedagoţka pracovala jako lektorka JSNS a spolupracovala na metodikách v rámci Člověka v tísni Jeden svět na školách. 1 pedagoţka získala cenu za pokročilou didaktiku a cenu divákŧ v celostátní soutěţi DOMINO pro rok začali pracovat jako vedoucí metodici v metodických sekcích Zlínského kraje v rámci projektu Kvalita (ESF VK).

11 11 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V tomto školním roce proběhla na škole kontrola školní agendy ze strany ČŠI. Výsledky kontroly jsou k nahlédnutí u ředitele školy. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2012 Spotřeba materiálu (ÚSC) Celkem Z toho: potraviny Čistící prostředky DDHM Z toho: Šatní skříně Nábytek do tříd, do knihovny, tabule Nábytek, kuchyňská linka, skříňky Lednice, drtič, vodní lázeň, regál do ŠJ Spotřeba materiálu (MŠMT a ESF VK) Celkem Z toho: učebnice 5000 Učební pomŧcky Učební pomŧcky projekty Ochranné pracovní pomŧcky Spotřeba energií: Elektřina Voda Plyn Opravy: Malování Podlahářské práce Oprava strojŧ a zařízení ZŠ ŠJ Oprava svodŧ, kanalizace, radiátorŧ Oprava střechy Mzdové prostředky včetně odvodů ÚSC Projekt NAEP MŠMT MŠMT projekty ESF OP VK

12 12 Závěr výroční zprávy V letošním roce pedagogové pracovali na zavádění změn v oblastech matematiky, cizích jazykŧ a vybraných prŧřezových témat do školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota na základě pokynŧ MŠMT a změn v RVP. Cílem a prioritou zŧstává i nadále rozvoj osobnosti ţáka s dŧrazem na výchovu a všestranné vzdělávání. Ke splnění těchto záměrŧ se nám podařilo dále zlepšovat materiálně technické vybavení školy v rámci finančních moţností školy a díky projektŧm ESF VK: Poradenské pracoviště a 1.4 Zlepšování podmínek pro vzdělávání na ZŠ tzv. šablon. V závěru školního roku byla zahájena rekonstrukce sociálního zařízení školy a výměny oken, spolu se zateplením přístavby školní jídelny. Z tohoto dŧvodu došlo, na základě rozhodnutí ŘŠ a po schválení zřizovatelem, ke zkrácení školního roku pro ţáky o 1 týden. Zároveň se v prŧběhu prázdnin budovaly 2 odborné učebny: fyzika chemie, přírodopis zeměpis. Tyto učebny byly budovány z dotace Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj - poskytnuté v rámci ROP Střední Morava. Velmi dobrá byla i další spolupráce s institucemi města, zaměřujícími se na vzdělávání a výchovu mládeţe, odbory školství a kultury a ţivotního prostředí. Návrhy a připomínky: V příštím školním roce se zaměříme především na implementaci změn v ŠVP ZV Brána do ţivota. Vyučující by se měli dále vzdělávat především v jazykových dovednostech, nových vyučovacích metodách a formách. Stěţejní bude podpora inkluzívního vzdělávání, coţ nám umoţní realizovaný projekt ESF VK. Budeme pokračovat v tvorbě digitálních učebních materiálŧ (DUM) v rámci projektu ESF VK 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání tzv. šablon, dokončíme vybavení školy z prostředkŧ projektu a budeme realizovat DVPP v rámci projektu. Chceme dále prohlubovat motivaci ţákŧ pro výuku cizích jazykŧ, především v rámci projektu NAEP - COMENIUS - hostitelské organizace a pokračovat v jiţ dlouholeté spolupráci s rakouskou školou v Grafeneggu a s partnerskou školou v německém Kranichfeldu. Nadále budeme podporovat projekt OS Bez mámy Škola škole v Tanzánii. V rámci materiálně technického zázemí je nutné pokračovat ve výměně nábytku a modernizaci učeben a kabinetŧ. Prioritou pro nás bude dokončení zateplení a výměny oken školní budovy dle projektu, vypracovaného zřizovatelem. V dlouhodobém výhledu budeme stále usilovat o vybudování školního hřiště, jehoţ projekt je zpracován. Datum zpracování zprávy: Datum schválení zprávy školskou radou: Bohuslav Jandásek ředitel školy

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Charakteristika školského zařízení Základní škola, Uherský Brod, Mariánské

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRANDÝS N. L. ST. BOLESLAV PALACHOVA 337, okres Praha - východ Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova 337, telefon/fax:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2014 Výroční zprávu projednala pedagogická rada školy dne 26. 8. 2014 a schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010. I. Základní škola II. Výchovné poradenství III. Minimální preventivní program IV. EVVO V. ICT I. Základní škola 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola a Mateřská škola, Bílovice, okres Uherské Hradiště Sídlo: Bílovice č. 440, 687 12 Zřizovatel: Obec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více