7-8 PAPEŢ ZA DVEŘMI, ANEB JAK JSME NA TOM S PŘÍPRAVOU. Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7-8 PAPEŢ ZA DVEŘMI, ANEB JAK JSME NA TOM S PŘÍPRAVOU. Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje"

Transkript

1 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje PAPEŢ ZA DVEŘMI, ANEB JAK JSME NA TOM S PŘÍPRAVOU Bratři a sestry, moţná si říkáte, ţe jsme toho o přípravách na návštěvu Svatého otce jiţ slyšeli dost, a co tedy ještě dodat. Nicméně mě k sepsání následujícího donutil fakt, ţe i já sama jsem poslouchala jedním uchem a druhým to šlo ven, zkrátka skutek utek. A kdyţ na jaře vyšla broţurka od České biskupské konference, rovněţ jsem reagovala: To se musí utrácet peníze za takové blbosti? Nač vlastně taková příprava? Stačí se snad modlit, aby tato návštěva přinesla plody, ne? Odloţila jsem broţurku a vrátila se k ní později, po jedné večerní modlitbě, kdy mě došlo, ţe takové jednání vychází z pýchy, z toho, ţe člověk nechce přijmout, ţe by snad někdo jiný mohl nabídnout rady. A ejhle, zjistila jsem, ţe to není vůbec špatný materiál. Kníţečka nabízí úvahy k debatám či soukromému přemýšlení nad tématy, o nichţ Benedikt XVI. promluví v Praze, Brně a ve Staré Boleslavi: o víře, naději a lásce. Překvapil mě i krátký ţivotopis našeho římského biskupa (např. jsem nevěděla, ţe ţil krátký čas i v zajateckém táboře!). Publikace předně ale vysvětluje význam papeţovy návštěvy a důleţitost přípravy. Přirovnává ji k malému dítěti, které se moc těší na svého milujícího otce, který pracuje v zahraničí, a konečně má přijet domů, a ono přemýšlí, jak by mu udělalo radost: Chystalo by mu dárek a ukazovalo by mu své výtvory, pochlubilo by se svými úspěchy. Tak se připravme i my. Udělejme a vyhledejme věci, kterými bychom se mohli honosit. Konkrétní dobré skutky Svatého otce jistě potěší. Dítě by otci chtělo poloţit mnoho otázek o tom, čemu nerozumí a neví si s tím rady. I my si připravme a jasně zformulujme takové otázky. V jeho promluvách pak snadněji najdeme odpovědi. Kdybychom takové otázky neměli přichystány, nejspíše bychom odpovědi přeslechli. A prý to nemáme nechávat na poslední chvíli. Těsně před návštěvou totiţ vyjde novéna. Myslím tedy, ţe bychom mohli vyuţít čas dovolených, kdy jsme více s rodinou, a věnovat ho mj. i přípravným diskuzím či u menších dětí povídání o Svatém otci. (Broţurka je k dostání u Paulínek a v Karmelitánském nakladatelství.) Marta Höferová

2 2 Rozhovor VŠUDE SE DAJÍ VIDĚT KRÁSNÉ VĚCI S Blankou Ocovskou především o poznávání cizích končin Jaká byla tvoje cesta do naší drahé všeobecné církve? Zní to asi zvláštně, ale vše začalo o Vánocích roku 1990, kdy mě rodiče vzali za knězem, který působil v Příchovicích, kam jsme jezdili lyţovat, s tím, ţe by mě chtěli nechat pokřtít. Já jsem souhlasila a od ledna jsem začala chodit na náboţenství do Karlína. V červnu následujícího roku jsem byla pokřtěna. Je to moţná divné, ale tak nějak samozřejmě jsem všemu věřila a o ničem nepochybovala. Po nějakém čase byla pokřtěna i moje maminka. Přijmout křest ve dvanácti letech je docela neobvyklé. Lze vůbec hovořit o konverzi? Myslím, ţe ano. Jak jinak nazvat změnu, při které se z nevěřící holky stane křesťanka? Vystudovala jsi Katolickou teologickou fakultu. Co bylo hlavní motivací pro univerzitní vzdělání ve věcech náboţenských? Motivace byla jediná. Skoro všichni moji kamarádi a kamarádky byli nevěřící a já prostě cítila potřebu i touhu dozvědět se o náboţenství víc, abych se před nimi dokázala obhájit.

3 Coby katechetka se staráš o farní potěr. To jsou jistě radosti i starosti Především je to radost, i kdyţ letos to pro mě bylo poměrně náročné. Cítím, ţe uţ si potřebuji odpočinout. Co nějaká veselá historka? Na náboţenství se zasmějeme docela často. Nedávno jsme si jmenovali sluţby, které lidé zastávají ve farnosti. Děti měly pojmenovat osoby, které dostaly na obrázku a ke kterým byl přiřazen popisek práce, kterou dělají. Tak jsem se např. dozvěděla, ţe ten kluk, jehoţ funkcí je mimo jiné zamknout kostel, je klíčník, pán za varhanami je pianista a paní, která vyučuje náboţko je kazatel. Pracuješ jako středoškolská učitelka angličtiny a techniky administrativy. Jak taková křehká bytost zvládá hordy teenagerů, formovaných liberální demokracií? Nemám s tím Bohu díky ţádný váţnější problém. Samozřejmě mě čas od času najaký povedený student vytočí, ale většinou to jde. Ovšem je pravda, ţe vnímám, jak říkáš, liberální demokracii. Je to neštěstí. I středoškolští studenti potřebují řád a vědomí jasných pravidel, o kterých se nediskutuje. To jistě neznamená, ţe vztahy mezi Rozhovor 3 učiteli a ţáky budou nějak neosobní, to vůbec ne. Myslím, ţe se kaţdý pedagog snaţí o individuální přístup. Jenţe kdyţ zjistíte, v jakých rodinách někteří studenti ţijí, napadne vás, ţe jsou vlastně zlatí nebo ţe jejich chování je zcela pochopitelné. Přejděme k volnému času, jaké jsou tvé zájmy? Cestování, kultura, pěší turistika, lyţe Kterou z navštívených zemí máš nejraději? To se nedá tak říct. Všude se dají vidět krásné věci. Mám ráda přírodu i památky. Blízká je mi Itálie, kde jsem našla řadu přátel. Ve státech Jiţní Evropy jsou vůbec velice vstřícní, pohostinní lidé, kteří udělají cokoli, abyste se cítili dobře nebo aby vám pomohli. Krásně bylo i v Rakousku, Anglii, Francii Cestování je úţasná příleţitost, jak si rozšířit obzory a zbořit případné předsudky. Angličané podle mě např. vůbec nejsou tak studení, jak se o nich někdy říká, a naopak v Paříţi jsou opravdu někteří lidé zbytečně nacionální. Před revolucí jsem s rodiči jezdila po Slovensku, lyţovala v Polsku a poprvé v ţivotě letěla (myslím samozřejmě letadlem), a to do Rumunska. Vzpomínám na zmrzlinu z kozího mléka, prázdné regály v obchodě, tričko

4 4 Rozhovor které nám nechtěli prodat... Před dvěma lety jsem pro změnu byla na severu především v Norsku. Tam bylo krásně! Není tam prohibice? Tvrdil nám to kamarád. Nevím, alkohol jsem tam nesháněla. Tak co se ti tam líbilo? Nádherná příroda. Ta je hezká i na Šumavě. To je sice pravda, ale sotva tam uvidíš fjordy, ledovce, domy a autobusové zastávky s trávou na střeše... Co Norové? Taky hezký chlapi. Máme na mysli povahu. To nedovedu tolik posoudit, ale určitě jsou to lidé poctiví. Viděla jsem tam např. i na turisticky atraktivních místech košíčky s ovocem, u kterých nikdo nestál. Byla tam pouze kasička a cedulka s cenou. Majitel čas od času přijede, doplní zboţí, vyprázdní pokladničku a odjede. Dokáţete si to představit u nás? Tam prostě nikoho nenapadne něco si vzít a nezaplatit. Nebo jiný příklad. Kdyţ uţ jsme byli v Norsku poslední den a chtěli utratit poslední šudlíky, zašli jsme do obchodu a hledali, zda tam vůbec něco v takové hodnotě najdeme. Dnes uţ si nevybavím, zda jsme za to pořídili bonbon nebo malou sušenku, ale vzpomínám si, ţe nám pokladní i za tak skromný nákup poděkovala a ještě se mile usmála. Kde se ti naopak nelíbilo? V Egyptě. Místo samotné bylo hezké, ale arabský svět je mi hodně vzdálený. Nikdy jsem si to tolik neuvědomila. Prostě ta mentalita, způsob ţivota, je mi naprosto cizí. Proto jsem se těšila zpátky do Evropy. A co Izrael? Mrtvé moře bylo naprosto úţasné! Naproti tomu jsem byla trochu zklamaná z Jeruzaléma, pokud to tak vůbec mohu říct. Jsou tam

5 samozřejmě místa, která jsou pro nás křesťany strašně důleţitá, a já jsem šťastná, ţe jsem se dostala k místu Boţího hrobu. To byl opravdový záţitek, ale jinak byl pro mě Jeruzalém městem, kterým jsme rychle proběhli, jasně viděli rozdíl mezi palestinskou a ţidovskou částí města a uvědomili si, ţe tam asi nikdy nebude klid. Věřím, ţe kdybych byla mimo hlavní město, ten dojem by byl jiný. Kam se chystáš o letošních prázdninách? Do Luhačovic, do lázní. Uţ se těším, jak se tam nechám opečovávat. Není to moc blízko, málo atraktivní? To si nemyslím. Rozhovor 5 Vaříš? Z nutnosti. Kdyţ uţ není zbytí, tak si doma uvařím. Co víkend? To je ta nutnost. Jaké jídlo máš ráda? Nejsem vybíravá. Oblíbený kniţní autor? C. S. Lewis, M. C. Ziescheová, J. Dobraczyński, M. Quoist, Patříš k těm, kteří uţ pátým rokem udrţují při ţivotě farní časopis. Jaký pocit z toho osobně máš? Další práce? Je to samozřejmě další práce, ale snad to má svůj význam. Připravili P. Fiala a P. Střešňák

6 6 Publicistika PELYNĚK ZVLÁŠTNÍ TO BYLINA Původně se pelyněk vyskytoval v západní Asii, jiţní Evropě a v severní Africe. A jelikoţ se jiţ ve starověku pěstoval jako léčivá rostlina, dnes se vyskytuje téměř v celé Evropě. Zavlečen byl i do Severní a Jiţní Ameriky i na Nový Zéland. Pelyněk je bylina, která uţ od dávných dob v lidech vzbuzovala strach. Přirovnávala se ke zlu, smutku, stísněnosti a hořkosti. Ale i přes to všechno se pro některé své účinky pouţívá v léčitelství. Starověcí lékaři Dioskorides a Galenos se zabývali tímto hořkým kořením, kterého si v klasickém starověku váţili i jako léku pro podporu trávení a zahřátí ţaludku. Toliko a mnohé jiné o uţití pelyňku se můţeme dočíst na různých místech z hlediska pelyňku jako bylinky. S pelyňkem, jak víme, se však můţeme setkat i v NZ, přesněji v 8. kap. Zjevení 10 a 11: Zatroubil třetí anděl, a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v Pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod, protože byly otráveny. Pokud zalistujeme ve slovníku či Googlu, zjistíme, ţe je moţno pouţít ještě jiný název, dnes velmi známý díky zcela jinému, neţ bylinnému působení. Co vy na to? Vít Janíček

7 Publicistika 7 OÁZA PŘÍLEŢITOST, NADĚJE A VELIKÁ VÝZVA Není lhostejné, v jakém prostředí ţijeme. Příliš často mám pocit, ţe ţijeme v prostředí pochybných hodnot, rafinovaném podsouvání nesnášenlivosti a nenávisti, lidských vztahů bez lásky a bez odpovědnosti, v prostředí násilí a brutality, které se na nás hrne z televizních obrazovek, v prostředí, kde důstojnost člověka nic neznamená a dokonce ani lidský ţivot jako by neměl ţádnou cenu Směřuje to k snadnějšímu ovládání člověka, ať uţ si to uvědomujeme, nebo ne, dnes k ovládnutí komerčnímu, ale jak vidíme u populistů a extremistů v politice, i k ovládnutí mocenskému. O to více si musíme váţit kaţdého úsilí o kultivaci prostředí, o snahy pomáhat rodinám, aby vytvářely krásné a laskavé prostředí dětem a děti a mládeţ aby přijaly svůj kousek odpovědnosti v rodině i mezi vrstevníky, aby se učili ohleduplnosti, obětavosti, aby si pro dobré a krásné mezilidské vztahy dokázali také něco odříct. Děti a mládeţ více neţ dospělí nasávají negativa, která v ţivotě potkávají a často se tomu nedokáţí bránit. Po pravdě řečeno, často podléhají i dospělí, ke škodě všech. Jako věřící si často připomínáme ţalm: Blaze kaţdému, kdo kráčí po Boţích cestách. Ano, kdyţ ve svém srdci přijmeme Boţí řád, dokáţeme vzdorovat zlu a vrátí se to nám i lidem kolem nás, ţe budeme ţít v bezpečí a naše vztahy budou přes všechny naše problémy a nedostatečnosti odrazem krásy díla Boţího. Otec Edward vybojoval a s řadou obětavých farníků uvedl do důstojného stavu OÁZU křesťanské centrum na Černém Mostě, kterou osobně posvětil otec kardinál Miloslav Vlk. Myslím si, ţe se nemůţeme spokojit tím, ţe těm, kteří tento prostor zajistili a připravili, jen poděkujeme. Je před námi veliká výzva, jak Oáza ve spolupráci s farním centrem v Kyjích bude slouţit našemu společenství i široké veřejnosti. Nikdo by neměl zůstat stranou. Bude potřeba kaţdé ochotné ruky a hlavy. Je to příleţitost a výzva! Přijmeme ji, nebo si budeme jen stěţovat, jak je ten svět špatný? Jako věřící jsme přijali i povinnosti a to nejen k sobě a své rodině, ale i ke svému okolí, k lidem, se kterými se potkáváme a kteří by jistě uvítali, aby v jejich okolí byl prostor bezpečí, přátelství, porozumění a solidarity. Jinými slovy prostor Boţího poţehnání. Jiří Höfer

8 8 Stránka pro děti a nejen pro ně Čtyři kamarádi na jedné faře Čtyři kamarádi Vítek, Adam, Jarda a Tomáš jsou náruţiví ministranti, proto bydlí co nejblíţe svému působišti, a to na faře. Ale kaţdý na jiném poschodí. Jarda bydlí níţ neţ Vítek a Tomáš, který bydlí mezi Adamem a Vítkem, zatím co Vítek bydlí mezi Jardou a Tomášem. Ve kterém poschodí kdo bydlí, kdyţ fara, ve které kamarádi ţijí, má přízemí a tři poschodí? Hlavolam Doplň prázdná políčka tak, aby součet v kaţdé řádce, sloupci a úhlopříčce vedoucí z rohu do rohu dával číslo 20. Jaké číslo má být místo otazníku? ? Kdo tam nepatří? Pouze dvě z uvedených biblických osob nebo míst mají něco společného. Škrtni jméno nebo název, které do skupiny nepatří (Jákob Sem Ezau) (Jakub Jan Filip) (Lazar Marta Jan) (Ezechiel Daniel Samson) (Josef Jonáš Benjamin) Kdo byli? Přiřazuj k osobnostem obory, ve kterých vynikaly: 1. Karel Čapek a) astronom 2. Fred Astaire b) malíř 3. Leoš Janáček c) vynálezce telegrafu 4. Zdeněk Burian d) spisovatel 5. Matěj Kopecký e) loutkář 6. František Křiţík f) herec a tanečník 7. Samuel Morse g) vynálezce obloukové lampy 8. Tycho de Brahe h) skladatel

9 Stránka pro děti a nejen pro ně 9 Odpovědi posílejte na ovou adresu nebo předávejte osobně Terce Melicharové nebo Báře Machové. Pro správné luštitele je připravena speciální cena. Doplňovačka 1) Kněz, číhošťský mučedník; 2) Světec, zakladatel Sázavského kláštera; 3) Respektovaný (i kontroverzní) teolog, oblíbený autor duchovních knih; 4) Suspendovaný kněz a literát (Moji přátelé); 5) Křestní jméno praţského arcibiskupa; 6) Hlavní český patron; 7) Biskup-salesián (Kája); 8) Kardinál bojovník proti totalitě, pohřbený v Římě; 9) Světice z Lemberka; 10) Herec, moderátor, zpěvák a textař, syn hudebního skladatele; 11) Kněz, jezuita přítel vyvrhelů, propojil chůzí celou Evropu; 12) Svatá Přemyslovna; 13) Nedávno zesnulý kronikář pronásledované církve, dlouze vězněný; 14) Moderátor listopadových demonstrací, nyní biskup; 15) Benediktinský opat, vězeň a exulant, zakladatel Opus bonum; 16) Olomoucký arcibiskup; 17) Kardinál, odborník na východní spiritualitu; 18) Zakladatelka hospicové péče; 19) Kardinál v době sametové revoluce; 20) Literární kritik a historik (Perspektivy); 21) Vězněný básník (Popelka Nazaretská); 22) Křestní jméno biskupa Paďoura; 23) První česká světice; 24) Ekonom, františkánský terciář (Pokoj a dobro). OSOBNOSTI ČESKÉ CÍRKVE Tajenku zašlete na nebo na tel do 31. srpna. Tři vylosovaní výherci obdrží publikaci z edice Alpa

10 10 Duchovní stránka Rozčil se taky někdy, milý synu! "Pane, nech mě plakat! Potřebuji si postěţovat, snad i zanadávat!" A usedne před Pánembohem s chmurným pohledem, sloţi hlavu do dlaní a z očí se mu řinou obrovské slzy. Je to noblesní pán, sice ţádný mladík, ale starý ještě také není. "Synu můj, proč jsi to neudělal dřív, na Zemi?" "Nemohl jsem, Pane, musel jsem se chovat svatě, musel jsem všechno spolknout, ovládat se, mlčet, aţ mi z toho praskl ţaludeční vřed, a teď jsem tady. Ale proto, ţe jsem to všechno snášel, uţ zahájili můj kanonizační proces. Nikdy jsem se nerozčílil." "To byla chyba, milý synu. Právě kvůli tomu jsi umřel a já tě do ráje pustit nmůţu." "?!?" "Chápeš, ţe se vším tím hněvem v nitru do ráje nesmíš? I nejhloupější pozemský řemeslník ví, ţe tam, kde je stlačená pára, musí být také ventil, a já jsem člověku takové ventily dal: pláč a hněv." "Ale Pane, co důstojnost? A svatost?" "Zase ta svatost! Vy byste pořád chtěli být svatější neţ Bůh! Vţdyť jsem vám ukázal správnou cestu, dal jsem vám ţalmy. Ţalmy jsou přece Boţí slovo, nebo ne? S nimi můţeme plakat, nadávat a rozčilovat se společně." "A co křesťanství, Pane?" "Jistě, chlapče, křesťanství znamená jednat jinak, neţ jak nadáváme." "?!?" "Moji moudří lidé uţ kdysi velmi dávno řekli: 'Irascimini et nolite peccare.' Neboli: Rozčilujte se, ale nehřešte. "Ale to je přece paradoxní, Pane! Je zapotřebí udrţovat určitou rovnováhu." "Ano, křesťanství znamená najít 'ten správný bod', ale ten se nehledá snadno: člověk ho dokáţe s velkou námahou jen odhadnout, protoţe spočívá v samém srdci lásky. A Jeţíš," pokračuje s rozhorlením Pánbůh, "jak byl můj Syn krásný, kdyţ se rozčiloval! Právě on, poslušný Beránek." (Tolikrát se Ježíš opravdu rozhněval. Viz Jan 2, a také Matouš 23, 13-36; pozn. aut.)

11 Noblesní pán není schopen slova. Duchovní stránka 11 Zato kdyţ pak přijdete, odtuší Pánbůh, jste jako bomby se stlačeným vzduchem, a já vás musím nechat venku je to jako dlouhý očistec dokud se nezbavíte všeho vzteku, který jste neodloţili na zemi. Podívej se třeba na tamten obláček. Ten divoce gestikulující řeholník po něm pobíhá uţ skoro sto let, a přece svému představenému ještě nepřestal nadávat. Ten člověk opodál je zase představený. Kdyţ na zemi začala krize autiority, kousal se do rtů, aby neřekl něco nevhodného a neurazil city svých podřízených. A muţ, který sedí s rukama v dlaních, se potřebuje zbavit všeho jedu, který musel spolknout kvůli svým rádoby přátelům. Vţdy jenom mlčel. A umřel na infarkt. A stejné to bylo s tou řeholnicí s ústy dokořán, co jí z nich vychází pára. Teprve teď odtud vycházejí všechna slova, která měla na jazyku, ale pokaţdé je raději spolkla, aţ ji nakonec tíţila na srdci jako kámen. Stejnou terapií tu prochází spousta manţelek a matek. Uţ tomu rozumíš? Jak by mohly zpívat s mými dětmi v ráji se vším, co je tíţí? Takţe i já budu muset bloumat po obláčcích a ulevovat si slzami a rozčilováním? Nejen to, synu. Tvoje vina je ještě mnohem větší: zabil jsi spravedlnost. Co to povídáš, Pane? Vţdyť jsem umřel právě marnou touhou po ní, protoţe jsem ji na zemi nenašel! Nenašel bys ji nikdy, protoţe taková spravedlnost, jakou si představuješ ty, neexistuje. Existují však spravedliví lidé: kaţdý spravedlivý člověk je kouskem pozemské spravedlnosti. Čím víc je spravedlivých lidí, tím víc je spravedlnosti. Spravedlnost je jako mozaika. Ale stále je v ní mnoho prázdných míst, protoţe lidé si myslí, ţe ji najdou kdoví kde. Ty ses vyčerpal tím, ţes ji hledal mimo sebe, umřel jsi kvůli tomu a teď je na zemi o kousek spravedlnosti méně. To vy hatíte moje plány, právě vy! Rozčilte se také někdy, děti moje! Nestarejte se o to, jestli vás jednou budou kanonizovat. Kvůli tomu, abyste mohli vstoupit do ráje, se musíte umět něčeho zříct! Podle knihy Lia Carrito: Z Boží kanceláře, Karmelitánské nakl., 2007, Připravila Marta Höferová

12 12 Duchovní stránka Mariánská zjevení Pontmain Další zjevení Panny Marie se odehrálo během francouzsko-pruské války vyhlásil Napoleon III. válku Prusům. Od toho dne poráţka následovala poráţku. V lednu následujícího roku uţ Němci obléhali Paříţ a měli pod kontrolou dvě třetiny země. Francouzští muţi a chlapci byli bez předchozích vojenských zkušeností bráni do armády. Také z Pontmain šli muţi do války. Dříve však, neţ narukovali, přistoupili ke svátostí smíření, přijali Tělo Páně a otec Guerin jim poţehnal a svěřil je pod ochranu Matky Boţí postoupili Prusové aţ k vesnici. Toho večera pracoval Caesar Barbedette a jeho dva synové, dvanáctiletý Eugene a desetiletý Joseph, ve stáji. Poté, co k nim přišla sousedka na kus řeči, vyšel Eugene ven, aby se podíval, jaké bude asi počasí. Najednou spatřil nad střechou jednoho domu, vzdáleného asi 200 m, nádhernou Paní. Byla oblečená v tmavě modrém rouchu posetém hvězdami. Na nohou měla modré střevíčky, ozdobené zlatou stuţkou ve tvaru růţe. Vlasy byly schované pod černým závojem a na hlavě měla zlatou korunu. Usmívala se. Za chvíli vyšla ven i sousedka, ale nic z toho, co Eugene popsal, neviděla. Potom se předal i Caesar a malý Joseph. Otec také neviděl nic, Joseph naopak viděl totéţ, co Eugene. Postupně přiváděli další obyvatele Pontmain: řeholnice, místního kněze a několik dětí. Zatímco dospělí nespatřili vůbec nic, téměř všechny děti zjevení viděly. Lidé se začali modlit růţenec a zpívat písně ke cti Panny Marie. Potom se pod nohama Paní objevily hvězdy a bílá páska, na které stálo poselství: Modlete se, mé děti. Bůh brzy vyslyší vaši prosbu. Neboť se nechá pohnout soucitem Mého Syna. Po nějaké době se v rukách krásné Paní objevil velký červený kříţ s postavou Krista. Kdyţ skončila večerní modlitba, Panna Maria zmizela. Celé zjevení trvalo asi 3 hodiny. Mezitím se pruský generál von Schmidt chystal k dalšímu postupu vojsk, kdyţ náhle dostal rozkaz, aby zůstal, kde je. K invazi uţ nedošlo a bylo podepsáno příměří a všichni odvedení muţi z Pontmain se vrátili bez škrábanců domů. Připravila Blanka Ocovská

13 Farnost 13 JAK JE TO S MINISTRANTY Ve všední den na venkově není při mši svaté třeba ani jeden ministrant. V neděli moţná jeden. V Praze přeci jen je to lepší. Někde dokonce výborné, jako třeba v Kyjích u svatého Bartoloměje. V neděli, kdyţ na začátku mše svaté vychází průvod ze sakristie, jde jeden pár, dva, tři deset nebo aţ dvanáct dětí, zaţila jsem také čtrnáct a ne jednou. A nakonec pan farář. Jistě i on je spokojen, kdyţ není u oltáře sám. Zde jsou pak mnohé mše svaté slavnostní, i kdyţ není ţádný zasvěcený svátek. Jednou jedna ministrantka přivedla svou o dvanáct let mladší sestřičku, dva a půl roku starou. Ve středu s ní byla v lavici a holčička ani nedutala, a tak ji v pátek oblékla jako ministrantku. Ta u oltáře seděla a dala ručičky na kolínka podle starší sestřičky. Kdyţ stála, tak sepnula ruce. Dívala se na pana faráře, na oltář a na zem. Nijak se nerozhlíţela. Bylo to aţ dojemné. Starší dala občas prst preventivně na ústa, ţe nesmí mluvit. Je vidět, ţe jsou dobře vychované. Některé děti běhají po celém kostele a rodiče je ani nenapomenou. Prosím Pannu Marii, aby nespouštěla děti z očí a odporučila je Pánu Jeţíši, aby se neztratily v chaosu dnešního světa. A také prosím za ostatní ministranty, aby je vedl Duch svatý, abychom z nich měli takovou radost jako dosud. Ani nevědí, jak jsme jim vděčni. Ať Boţí Trojice ţehná i jejich rodičům. Eva A.M.

14 14 Liturgie OKÉNKO (NEJEN) PRO MINISTRANTY Minule jsme si popsali ty nejběţnější předměty, se kterými přicházejí ministranti do styku při slavení mše svaté. Mezi další důleţité předměty patří monstrance a velum k požehnání, pyxida, aspergil a kadidelnice s loďkou. Monstrance je jakási ozdobná prosklená schránka s podstavcem která slouţí k výstavu a uctívání nejsvětější svátosti. Samotná hostie je uchycena v jakémsi půlměsíčkovém ţlábku (latinsky lunule), a jak jistě víte a všimli jste si, monstrance bez hostie je postavena na oltář bokem k lidu; po vloţení nejsvětější svátosti ji kněz otočí. Nejčastější jsou monstrance ve tvaru zářícího slunce, ale také ve tvaru gotického chrámu, zářícího srdce či kříţe. Mnozí si jistě pamatují obrazy husitských vojsk se slunečnou monstrancí nošenou na dlouhé tyči v čele vojska. Bývá ozdobena na vrcholu kříţem. Velum k požehnání je pruh látky obdélníkového tvaru, kterým si kněz zahaluje ramena a jeho konci drţí monstranci. Rovněţ se velem zahaluje ciborium při přenášení nejsvětější svátosti. Velum je rovněţ ozdobeno kříţem. Pyxida je rovněţ schránkou s podstavcem pro uchování hostie před jejím vystavením v monstranci. Je niţší, s kulatými otevíracími dvířky. Aspergil, tedy kropáč s dutou prodírkovanou hlavicí, obsahuje houbu namočenou ve svěcené vodě a pouţívá se, jak jinak, ke kropení svěcenou vodou. Kadidelnice slouţí k okuřování osob a předmětů při bohosluţbách a pouţívá se tak, ţe se do ní vkládá kovová nádobka se ţhavým dřevěným uhlím, na které se sype kadidlo z loďky. Ministranti vykonávají při bohosluţbě různé funkce, které mají svůj název, rovněţ pocházející z latiny. Tak ministranti, kteří nosí svíce, se nazývají ceroferáři. Chodí ve dvojici, jdou před knězem a vytvářejí s ním malý průvod. Nošením svící zdůrazňují významné okamţiky bohosluţby. Svícen drţí ve vnější ruce, vnitřní ruka jej přidrţuje za podstavec. Plamen svíce má být ve výši očí. Dlouhovlasým a střapatým ministrantům lze doporučit při této sluţbě velkou opatrnost. Ceroferáři se svícemi nikdy neklekají!

15 Liturgie 15 Při okuřování jsou potřeba rovněţ dva ministranti. První nosí lodičku s kadidlem a nazývá se navikulář. Ministrantovi, který nosí kadidelnici, se říká turiferář. Dřevěné uhlí je třeba zapálit včas, aby se dobře rozhořelo, a při jeho zapalování lze pouţít líh. Pouze na Bílou sobotu se zapaluje uhlí od posvěceného ohně! Při rozhoření v sakristii by neměli naši horliví ministranti zapomenout, ţe mohutný unikající kouř z kadidla otevřeným oknem na ulici můţe vzbudit zájem hasičů! Kadidlo se uţívá jako symbol, neboť jeho kouř představuje oblačný sloup, z něhoţ mluvil Hospodin k Izraelitům. Navikulář i turiferář nesmějí zapomenout, ţe se ke knězi vţdy staví tak, aby mu mohli podat kadidelnici do jeho pravé ruky. Pokud kněz stojí, ministranti také. Pokud kněz sedí, ministranti klečí. Další významnou funkcí ministranta je librista. Má na starosti všechny knihy, které se pouţívají při bohosluţbě. Přede mší připravuje misál a další potřebné knihy. Hlavním úkolem libristy je drţet knězi knihu, obracet mu listy a umět mu ukázat místo v textu tak, aby se kněz mohl soustředit na slavení mše a nemusel nic hledat. Librista stojí vedle kněze nebo pod ním tak, aby byl kněz věřícími dobře viděn. Ministranti plní často i funkci lektorů. Lektor předčítá slovo Boţí. Měl by být na text připraven a znát jeho smysl. Totéţ se týká i čtení přímluv. Při zvláštních příleţitostech (velké a liturgicky sloţité slavnosti) lze pověřit ministranta či jinou vhodnou osobu sluţbou komentátora. Ten v průběhu bohosluţby ve shodných chvílích několika slovy vysvětluje, co se bude dít a jaký význam mají liturgické úkony, které se budou provádět. Mnozí si vzpomenou, ţe na Velikonoční vigilii jsme také měli tuto funkci zajištěnou naší milou katechetkou Blankou! Několik výše uvedených sluţeb pohromadě můţe mít na starosti sakristián, tedy ten, který připravuje liturgické knihy, oděvy a další předměty potřebné ke slavení bohosluţby. O další sluţbě ministrantů v příštím čísle! Připravil Viktor Mach Pouţitá literatura : Kníţka pro ministranty, J.Reinsberg,T. Kubalík, Portál, 1994, Všeobecné pokyny k římskému misálu, Česká biskupská konference, Praha 2003

16 16 Poezie VZPOMÍNÁNÍ NA ROZSOCHY Prababička nás vítávala v modré zástěře a voňavé buchty na pekáči ještě neoddělené, smály se spolu s ní Večer si rozpustila drdůlek a malá Alenka, rozčesávajíc její popelavé vlasy, říkávala něžně: Jsi krásná stará princezna Pak jsme se pomodlili a sladká zatuchlost těžkých peřin vznášela se nad dětskými sny Není to jen sentiment nad uplynulým chlapectvím co mě teď přepadá Patřím k poslední generaci jež si pamatuje ten divuplný starý svět... V bábinčině kůlně stávala bryčka Vylezl jsem na kozlík a hle koně, krásní a poslušní jak jen mohli být zjevili se v nádherných postrojích! Krátce jsem zamlaskal a kodrcavě vyjeli jsme ze vrat Stodolou vycházelo se za humna Jedenkrát vydal se obhlížet pole sedláček malý a ztratil se U Božích muk pak prosil o pomoc V rohu dvora bývala šlachta kde pradědeček Theodor, řezník (který se prý na mě velmi těšil leč o dva roky jsme se minuli) porážel dobytek Ze zdi ještě trčely železné háky a já cítil krev nebohých zvířat a z hloubi duše jsem litoval Co věcí k užasnutí skýtala půda! Jezdecké boty, ručně šité sahaly mi vysoko nad kolena ale zdárně jsem se v nich potácel od kolovratu k valše od proutěného kočárku pod věšák plný klobouků od těžké truhly k ozdobně vyřezané skříni Zaprášené knihy psané záhadným švabachem pohlednice z dob císaře pána kalendáře z první republiky... Čeho se to jen dotýkaly prsty zvídavého dítěte okouzleného tím víc oč méně mohlo pochopit Když bábinku povolal si Pán chodil jsem do stráží a spával za plotem kasáren Na pohřeb jsem se nedostal Prázdná chalupa prodána byla sousedům Příštího léta odhodlal jsem se navštívit ta vzácná, do srdce vrostlá místa a ještě aspoň jednou, zpovzdálí nahlédnout do maštalí a chlévů projít zahradou a dvorem Co mně však bylo dáno spatřit v tu ránu chtěl jsem zapomenout Stromy pokáceny chalupa zbourána Na místě stodoly nezvyklý horizont S ukrutnou nepatřičností vyrůstal na pozemku nový rodinný domek Víckrát jsem tam už nezavítal Nedávno vyprávěl jsem o Rozsochách svým dětem před spaním Vyslechly mě zdvořile ale hvězdné války jsou hvězdné války A když jsem v kruhu známých doznával, že raději než barevnými katalogy listuji Špalíčkem Alšovým a nejvíce jsem toho času fascinován barokem hleděli na mne s tichou účastí Nestěžuji si Učím se být sám Petr Střešňák, 2001 Natanael vychází vţdy první neděli v měsíci. Náklad 90ks. Za příspěvek na pokrytí nákladů (10 Kč) děkujeme. Své příspěvky do příštího čísla posílejte na do Technicky zajišťuje: p.fiala a p.januš. Další informace o farnosti na

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

MINISTRANTSKÝ MANUÁL

MINISTRANTSKÝ MANUÁL MINISTRANTSKÝ MANUÁL 2 Nedělní mše Ministrantský manuál 1. Nástup Ministranti vycházejí ze sakristie seřazeni ve dvojicích. Po otevření dveří se první dvojice zastaví u zvonku a pravý ministrant zazvoní.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

LITURGICKÉ PŘEDMĚTY Ozdobná rouška, kterou může být přikryté ciborium.

LITURGICKÉ PŘEDMĚTY Ozdobná rouška, kterou může být přikryté ciborium. Obětní miska Miska, ve které se proměňují hostie. Jsou v ní maličké částečky Nejsvětější svátosti, proto ji nikdy neobracíme, neskládáme misky do sebe, nedáváme do nich nic, co tam nepatří. Kalich Nádoba,

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

poznejbibli Zkoušky v mládí biblické studie pro mladé

poznejbibli Zkoušky v mládí biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. lekce Josefův život Zkoušky v mládí Další doporučená čtení: efeským 6,13-17 Jakub 1,12-18 poznejbibli biblické studie pro

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI.

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. V září 2009 navštíví Českou republiku papeţ Benedikt XVI. Na jeho návštěvu se připravují všichni věřící. Diecézní katechetické středisko

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni.

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni. 1 Pro svůj projekt jsem si vybrala svoji maminku. Je jí 37 let, pochází z Podkrkonoší z malé vesničky Havlovice, kde od šesti do dvanácti let navštěvovala tamní mateřkou a základní školu. Ve dvanácti letech

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami)

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami) 3 Martina Zapletalová Cause Upřímnost je nemoc z vyčítání (tentokráte i s předmluvami) 4 Obsaženo Obsaženo...4 Za dveřma někdo pije čaj...6 Gejši mávají přes ulici...8 Hlupáček-undefined... 10 Rezervace

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více