7-8 PAPEŢ ZA DVEŘMI, ANEB JAK JSME NA TOM S PŘÍPRAVOU. Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7-8 PAPEŢ ZA DVEŘMI, ANEB JAK JSME NA TOM S PŘÍPRAVOU. Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje"

Transkript

1 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje PAPEŢ ZA DVEŘMI, ANEB JAK JSME NA TOM S PŘÍPRAVOU Bratři a sestry, moţná si říkáte, ţe jsme toho o přípravách na návštěvu Svatého otce jiţ slyšeli dost, a co tedy ještě dodat. Nicméně mě k sepsání následujícího donutil fakt, ţe i já sama jsem poslouchala jedním uchem a druhým to šlo ven, zkrátka skutek utek. A kdyţ na jaře vyšla broţurka od České biskupské konference, rovněţ jsem reagovala: To se musí utrácet peníze za takové blbosti? Nač vlastně taková příprava? Stačí se snad modlit, aby tato návštěva přinesla plody, ne? Odloţila jsem broţurku a vrátila se k ní později, po jedné večerní modlitbě, kdy mě došlo, ţe takové jednání vychází z pýchy, z toho, ţe člověk nechce přijmout, ţe by snad někdo jiný mohl nabídnout rady. A ejhle, zjistila jsem, ţe to není vůbec špatný materiál. Kníţečka nabízí úvahy k debatám či soukromému přemýšlení nad tématy, o nichţ Benedikt XVI. promluví v Praze, Brně a ve Staré Boleslavi: o víře, naději a lásce. Překvapil mě i krátký ţivotopis našeho římského biskupa (např. jsem nevěděla, ţe ţil krátký čas i v zajateckém táboře!). Publikace předně ale vysvětluje význam papeţovy návštěvy a důleţitost přípravy. Přirovnává ji k malému dítěti, které se moc těší na svého milujícího otce, který pracuje v zahraničí, a konečně má přijet domů, a ono přemýšlí, jak by mu udělalo radost: Chystalo by mu dárek a ukazovalo by mu své výtvory, pochlubilo by se svými úspěchy. Tak se připravme i my. Udělejme a vyhledejme věci, kterými bychom se mohli honosit. Konkrétní dobré skutky Svatého otce jistě potěší. Dítě by otci chtělo poloţit mnoho otázek o tom, čemu nerozumí a neví si s tím rady. I my si připravme a jasně zformulujme takové otázky. V jeho promluvách pak snadněji najdeme odpovědi. Kdybychom takové otázky neměli přichystány, nejspíše bychom odpovědi přeslechli. A prý to nemáme nechávat na poslední chvíli. Těsně před návštěvou totiţ vyjde novéna. Myslím tedy, ţe bychom mohli vyuţít čas dovolených, kdy jsme více s rodinou, a věnovat ho mj. i přípravným diskuzím či u menších dětí povídání o Svatém otci. (Broţurka je k dostání u Paulínek a v Karmelitánském nakladatelství.) Marta Höferová

2 2 Rozhovor VŠUDE SE DAJÍ VIDĚT KRÁSNÉ VĚCI S Blankou Ocovskou především o poznávání cizích končin Jaká byla tvoje cesta do naší drahé všeobecné církve? Zní to asi zvláštně, ale vše začalo o Vánocích roku 1990, kdy mě rodiče vzali za knězem, který působil v Příchovicích, kam jsme jezdili lyţovat, s tím, ţe by mě chtěli nechat pokřtít. Já jsem souhlasila a od ledna jsem začala chodit na náboţenství do Karlína. V červnu následujícího roku jsem byla pokřtěna. Je to moţná divné, ale tak nějak samozřejmě jsem všemu věřila a o ničem nepochybovala. Po nějakém čase byla pokřtěna i moje maminka. Přijmout křest ve dvanácti letech je docela neobvyklé. Lze vůbec hovořit o konverzi? Myslím, ţe ano. Jak jinak nazvat změnu, při které se z nevěřící holky stane křesťanka? Vystudovala jsi Katolickou teologickou fakultu. Co bylo hlavní motivací pro univerzitní vzdělání ve věcech náboţenských? Motivace byla jediná. Skoro všichni moji kamarádi a kamarádky byli nevěřící a já prostě cítila potřebu i touhu dozvědět se o náboţenství víc, abych se před nimi dokázala obhájit.

3 Coby katechetka se staráš o farní potěr. To jsou jistě radosti i starosti Především je to radost, i kdyţ letos to pro mě bylo poměrně náročné. Cítím, ţe uţ si potřebuji odpočinout. Co nějaká veselá historka? Na náboţenství se zasmějeme docela často. Nedávno jsme si jmenovali sluţby, které lidé zastávají ve farnosti. Děti měly pojmenovat osoby, které dostaly na obrázku a ke kterým byl přiřazen popisek práce, kterou dělají. Tak jsem se např. dozvěděla, ţe ten kluk, jehoţ funkcí je mimo jiné zamknout kostel, je klíčník, pán za varhanami je pianista a paní, která vyučuje náboţko je kazatel. Pracuješ jako středoškolská učitelka angličtiny a techniky administrativy. Jak taková křehká bytost zvládá hordy teenagerů, formovaných liberální demokracií? Nemám s tím Bohu díky ţádný váţnější problém. Samozřejmě mě čas od času najaký povedený student vytočí, ale většinou to jde. Ovšem je pravda, ţe vnímám, jak říkáš, liberální demokracii. Je to neštěstí. I středoškolští studenti potřebují řád a vědomí jasných pravidel, o kterých se nediskutuje. To jistě neznamená, ţe vztahy mezi Rozhovor 3 učiteli a ţáky budou nějak neosobní, to vůbec ne. Myslím, ţe se kaţdý pedagog snaţí o individuální přístup. Jenţe kdyţ zjistíte, v jakých rodinách někteří studenti ţijí, napadne vás, ţe jsou vlastně zlatí nebo ţe jejich chování je zcela pochopitelné. Přejděme k volnému času, jaké jsou tvé zájmy? Cestování, kultura, pěší turistika, lyţe Kterou z navštívených zemí máš nejraději? To se nedá tak říct. Všude se dají vidět krásné věci. Mám ráda přírodu i památky. Blízká je mi Itálie, kde jsem našla řadu přátel. Ve státech Jiţní Evropy jsou vůbec velice vstřícní, pohostinní lidé, kteří udělají cokoli, abyste se cítili dobře nebo aby vám pomohli. Krásně bylo i v Rakousku, Anglii, Francii Cestování je úţasná příleţitost, jak si rozšířit obzory a zbořit případné předsudky. Angličané podle mě např. vůbec nejsou tak studení, jak se o nich někdy říká, a naopak v Paříţi jsou opravdu někteří lidé zbytečně nacionální. Před revolucí jsem s rodiči jezdila po Slovensku, lyţovala v Polsku a poprvé v ţivotě letěla (myslím samozřejmě letadlem), a to do Rumunska. Vzpomínám na zmrzlinu z kozího mléka, prázdné regály v obchodě, tričko

4 4 Rozhovor které nám nechtěli prodat... Před dvěma lety jsem pro změnu byla na severu především v Norsku. Tam bylo krásně! Není tam prohibice? Tvrdil nám to kamarád. Nevím, alkohol jsem tam nesháněla. Tak co se ti tam líbilo? Nádherná příroda. Ta je hezká i na Šumavě. To je sice pravda, ale sotva tam uvidíš fjordy, ledovce, domy a autobusové zastávky s trávou na střeše... Co Norové? Taky hezký chlapi. Máme na mysli povahu. To nedovedu tolik posoudit, ale určitě jsou to lidé poctiví. Viděla jsem tam např. i na turisticky atraktivních místech košíčky s ovocem, u kterých nikdo nestál. Byla tam pouze kasička a cedulka s cenou. Majitel čas od času přijede, doplní zboţí, vyprázdní pokladničku a odjede. Dokáţete si to představit u nás? Tam prostě nikoho nenapadne něco si vzít a nezaplatit. Nebo jiný příklad. Kdyţ uţ jsme byli v Norsku poslední den a chtěli utratit poslední šudlíky, zašli jsme do obchodu a hledali, zda tam vůbec něco v takové hodnotě najdeme. Dnes uţ si nevybavím, zda jsme za to pořídili bonbon nebo malou sušenku, ale vzpomínám si, ţe nám pokladní i za tak skromný nákup poděkovala a ještě se mile usmála. Kde se ti naopak nelíbilo? V Egyptě. Místo samotné bylo hezké, ale arabský svět je mi hodně vzdálený. Nikdy jsem si to tolik neuvědomila. Prostě ta mentalita, způsob ţivota, je mi naprosto cizí. Proto jsem se těšila zpátky do Evropy. A co Izrael? Mrtvé moře bylo naprosto úţasné! Naproti tomu jsem byla trochu zklamaná z Jeruzaléma, pokud to tak vůbec mohu říct. Jsou tam

5 samozřejmě místa, která jsou pro nás křesťany strašně důleţitá, a já jsem šťastná, ţe jsem se dostala k místu Boţího hrobu. To byl opravdový záţitek, ale jinak byl pro mě Jeruzalém městem, kterým jsme rychle proběhli, jasně viděli rozdíl mezi palestinskou a ţidovskou částí města a uvědomili si, ţe tam asi nikdy nebude klid. Věřím, ţe kdybych byla mimo hlavní město, ten dojem by byl jiný. Kam se chystáš o letošních prázdninách? Do Luhačovic, do lázní. Uţ se těším, jak se tam nechám opečovávat. Není to moc blízko, málo atraktivní? To si nemyslím. Rozhovor 5 Vaříš? Z nutnosti. Kdyţ uţ není zbytí, tak si doma uvařím. Co víkend? To je ta nutnost. Jaké jídlo máš ráda? Nejsem vybíravá. Oblíbený kniţní autor? C. S. Lewis, M. C. Ziescheová, J. Dobraczyński, M. Quoist, Patříš k těm, kteří uţ pátým rokem udrţují při ţivotě farní časopis. Jaký pocit z toho osobně máš? Další práce? Je to samozřejmě další práce, ale snad to má svůj význam. Připravili P. Fiala a P. Střešňák

6 6 Publicistika PELYNĚK ZVLÁŠTNÍ TO BYLINA Původně se pelyněk vyskytoval v západní Asii, jiţní Evropě a v severní Africe. A jelikoţ se jiţ ve starověku pěstoval jako léčivá rostlina, dnes se vyskytuje téměř v celé Evropě. Zavlečen byl i do Severní a Jiţní Ameriky i na Nový Zéland. Pelyněk je bylina, která uţ od dávných dob v lidech vzbuzovala strach. Přirovnávala se ke zlu, smutku, stísněnosti a hořkosti. Ale i přes to všechno se pro některé své účinky pouţívá v léčitelství. Starověcí lékaři Dioskorides a Galenos se zabývali tímto hořkým kořením, kterého si v klasickém starověku váţili i jako léku pro podporu trávení a zahřátí ţaludku. Toliko a mnohé jiné o uţití pelyňku se můţeme dočíst na různých místech z hlediska pelyňku jako bylinky. S pelyňkem, jak víme, se však můţeme setkat i v NZ, přesněji v 8. kap. Zjevení 10 a 11: Zatroubil třetí anděl, a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v Pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod, protože byly otráveny. Pokud zalistujeme ve slovníku či Googlu, zjistíme, ţe je moţno pouţít ještě jiný název, dnes velmi známý díky zcela jinému, neţ bylinnému působení. Co vy na to? Vít Janíček

7 Publicistika 7 OÁZA PŘÍLEŢITOST, NADĚJE A VELIKÁ VÝZVA Není lhostejné, v jakém prostředí ţijeme. Příliš často mám pocit, ţe ţijeme v prostředí pochybných hodnot, rafinovaném podsouvání nesnášenlivosti a nenávisti, lidských vztahů bez lásky a bez odpovědnosti, v prostředí násilí a brutality, které se na nás hrne z televizních obrazovek, v prostředí, kde důstojnost člověka nic neznamená a dokonce ani lidský ţivot jako by neměl ţádnou cenu Směřuje to k snadnějšímu ovládání člověka, ať uţ si to uvědomujeme, nebo ne, dnes k ovládnutí komerčnímu, ale jak vidíme u populistů a extremistů v politice, i k ovládnutí mocenskému. O to více si musíme váţit kaţdého úsilí o kultivaci prostředí, o snahy pomáhat rodinám, aby vytvářely krásné a laskavé prostředí dětem a děti a mládeţ aby přijaly svůj kousek odpovědnosti v rodině i mezi vrstevníky, aby se učili ohleduplnosti, obětavosti, aby si pro dobré a krásné mezilidské vztahy dokázali také něco odříct. Děti a mládeţ více neţ dospělí nasávají negativa, která v ţivotě potkávají a často se tomu nedokáţí bránit. Po pravdě řečeno, často podléhají i dospělí, ke škodě všech. Jako věřící si často připomínáme ţalm: Blaze kaţdému, kdo kráčí po Boţích cestách. Ano, kdyţ ve svém srdci přijmeme Boţí řád, dokáţeme vzdorovat zlu a vrátí se to nám i lidem kolem nás, ţe budeme ţít v bezpečí a naše vztahy budou přes všechny naše problémy a nedostatečnosti odrazem krásy díla Boţího. Otec Edward vybojoval a s řadou obětavých farníků uvedl do důstojného stavu OÁZU křesťanské centrum na Černém Mostě, kterou osobně posvětil otec kardinál Miloslav Vlk. Myslím si, ţe se nemůţeme spokojit tím, ţe těm, kteří tento prostor zajistili a připravili, jen poděkujeme. Je před námi veliká výzva, jak Oáza ve spolupráci s farním centrem v Kyjích bude slouţit našemu společenství i široké veřejnosti. Nikdo by neměl zůstat stranou. Bude potřeba kaţdé ochotné ruky a hlavy. Je to příleţitost a výzva! Přijmeme ji, nebo si budeme jen stěţovat, jak je ten svět špatný? Jako věřící jsme přijali i povinnosti a to nejen k sobě a své rodině, ale i ke svému okolí, k lidem, se kterými se potkáváme a kteří by jistě uvítali, aby v jejich okolí byl prostor bezpečí, přátelství, porozumění a solidarity. Jinými slovy prostor Boţího poţehnání. Jiří Höfer

8 8 Stránka pro děti a nejen pro ně Čtyři kamarádi na jedné faře Čtyři kamarádi Vítek, Adam, Jarda a Tomáš jsou náruţiví ministranti, proto bydlí co nejblíţe svému působišti, a to na faře. Ale kaţdý na jiném poschodí. Jarda bydlí níţ neţ Vítek a Tomáš, který bydlí mezi Adamem a Vítkem, zatím co Vítek bydlí mezi Jardou a Tomášem. Ve kterém poschodí kdo bydlí, kdyţ fara, ve které kamarádi ţijí, má přízemí a tři poschodí? Hlavolam Doplň prázdná políčka tak, aby součet v kaţdé řádce, sloupci a úhlopříčce vedoucí z rohu do rohu dával číslo 20. Jaké číslo má být místo otazníku? ? Kdo tam nepatří? Pouze dvě z uvedených biblických osob nebo míst mají něco společného. Škrtni jméno nebo název, které do skupiny nepatří (Jákob Sem Ezau) (Jakub Jan Filip) (Lazar Marta Jan) (Ezechiel Daniel Samson) (Josef Jonáš Benjamin) Kdo byli? Přiřazuj k osobnostem obory, ve kterých vynikaly: 1. Karel Čapek a) astronom 2. Fred Astaire b) malíř 3. Leoš Janáček c) vynálezce telegrafu 4. Zdeněk Burian d) spisovatel 5. Matěj Kopecký e) loutkář 6. František Křiţík f) herec a tanečník 7. Samuel Morse g) vynálezce obloukové lampy 8. Tycho de Brahe h) skladatel

9 Stránka pro děti a nejen pro ně 9 Odpovědi posílejte na ovou adresu nebo předávejte osobně Terce Melicharové nebo Báře Machové. Pro správné luštitele je připravena speciální cena. Doplňovačka 1) Kněz, číhošťský mučedník; 2) Světec, zakladatel Sázavského kláštera; 3) Respektovaný (i kontroverzní) teolog, oblíbený autor duchovních knih; 4) Suspendovaný kněz a literát (Moji přátelé); 5) Křestní jméno praţského arcibiskupa; 6) Hlavní český patron; 7) Biskup-salesián (Kája); 8) Kardinál bojovník proti totalitě, pohřbený v Římě; 9) Světice z Lemberka; 10) Herec, moderátor, zpěvák a textař, syn hudebního skladatele; 11) Kněz, jezuita přítel vyvrhelů, propojil chůzí celou Evropu; 12) Svatá Přemyslovna; 13) Nedávno zesnulý kronikář pronásledované církve, dlouze vězněný; 14) Moderátor listopadových demonstrací, nyní biskup; 15) Benediktinský opat, vězeň a exulant, zakladatel Opus bonum; 16) Olomoucký arcibiskup; 17) Kardinál, odborník na východní spiritualitu; 18) Zakladatelka hospicové péče; 19) Kardinál v době sametové revoluce; 20) Literární kritik a historik (Perspektivy); 21) Vězněný básník (Popelka Nazaretská); 22) Křestní jméno biskupa Paďoura; 23) První česká světice; 24) Ekonom, františkánský terciář (Pokoj a dobro). OSOBNOSTI ČESKÉ CÍRKVE Tajenku zašlete na nebo na tel do 31. srpna. Tři vylosovaní výherci obdrží publikaci z edice Alpa

10 10 Duchovní stránka Rozčil se taky někdy, milý synu! "Pane, nech mě plakat! Potřebuji si postěţovat, snad i zanadávat!" A usedne před Pánembohem s chmurným pohledem, sloţi hlavu do dlaní a z očí se mu řinou obrovské slzy. Je to noblesní pán, sice ţádný mladík, ale starý ještě také není. "Synu můj, proč jsi to neudělal dřív, na Zemi?" "Nemohl jsem, Pane, musel jsem se chovat svatě, musel jsem všechno spolknout, ovládat se, mlčet, aţ mi z toho praskl ţaludeční vřed, a teď jsem tady. Ale proto, ţe jsem to všechno snášel, uţ zahájili můj kanonizační proces. Nikdy jsem se nerozčílil." "To byla chyba, milý synu. Právě kvůli tomu jsi umřel a já tě do ráje pustit nmůţu." "?!?" "Chápeš, ţe se vším tím hněvem v nitru do ráje nesmíš? I nejhloupější pozemský řemeslník ví, ţe tam, kde je stlačená pára, musí být také ventil, a já jsem člověku takové ventily dal: pláč a hněv." "Ale Pane, co důstojnost? A svatost?" "Zase ta svatost! Vy byste pořád chtěli být svatější neţ Bůh! Vţdyť jsem vám ukázal správnou cestu, dal jsem vám ţalmy. Ţalmy jsou přece Boţí slovo, nebo ne? S nimi můţeme plakat, nadávat a rozčilovat se společně." "A co křesťanství, Pane?" "Jistě, chlapče, křesťanství znamená jednat jinak, neţ jak nadáváme." "?!?" "Moji moudří lidé uţ kdysi velmi dávno řekli: 'Irascimini et nolite peccare.' Neboli: Rozčilujte se, ale nehřešte. "Ale to je přece paradoxní, Pane! Je zapotřebí udrţovat určitou rovnováhu." "Ano, křesťanství znamená najít 'ten správný bod', ale ten se nehledá snadno: člověk ho dokáţe s velkou námahou jen odhadnout, protoţe spočívá v samém srdci lásky. A Jeţíš," pokračuje s rozhorlením Pánbůh, "jak byl můj Syn krásný, kdyţ se rozčiloval! Právě on, poslušný Beránek." (Tolikrát se Ježíš opravdu rozhněval. Viz Jan 2, a také Matouš 23, 13-36; pozn. aut.)

11 Noblesní pán není schopen slova. Duchovní stránka 11 Zato kdyţ pak přijdete, odtuší Pánbůh, jste jako bomby se stlačeným vzduchem, a já vás musím nechat venku je to jako dlouhý očistec dokud se nezbavíte všeho vzteku, který jste neodloţili na zemi. Podívej se třeba na tamten obláček. Ten divoce gestikulující řeholník po něm pobíhá uţ skoro sto let, a přece svému představenému ještě nepřestal nadávat. Ten člověk opodál je zase představený. Kdyţ na zemi začala krize autiority, kousal se do rtů, aby neřekl něco nevhodného a neurazil city svých podřízených. A muţ, který sedí s rukama v dlaních, se potřebuje zbavit všeho jedu, který musel spolknout kvůli svým rádoby přátelům. Vţdy jenom mlčel. A umřel na infarkt. A stejné to bylo s tou řeholnicí s ústy dokořán, co jí z nich vychází pára. Teprve teď odtud vycházejí všechna slova, která měla na jazyku, ale pokaţdé je raději spolkla, aţ ji nakonec tíţila na srdci jako kámen. Stejnou terapií tu prochází spousta manţelek a matek. Uţ tomu rozumíš? Jak by mohly zpívat s mými dětmi v ráji se vším, co je tíţí? Takţe i já budu muset bloumat po obláčcích a ulevovat si slzami a rozčilováním? Nejen to, synu. Tvoje vina je ještě mnohem větší: zabil jsi spravedlnost. Co to povídáš, Pane? Vţdyť jsem umřel právě marnou touhou po ní, protoţe jsem ji na zemi nenašel! Nenašel bys ji nikdy, protoţe taková spravedlnost, jakou si představuješ ty, neexistuje. Existují však spravedliví lidé: kaţdý spravedlivý člověk je kouskem pozemské spravedlnosti. Čím víc je spravedlivých lidí, tím víc je spravedlnosti. Spravedlnost je jako mozaika. Ale stále je v ní mnoho prázdných míst, protoţe lidé si myslí, ţe ji najdou kdoví kde. Ty ses vyčerpal tím, ţes ji hledal mimo sebe, umřel jsi kvůli tomu a teď je na zemi o kousek spravedlnosti méně. To vy hatíte moje plány, právě vy! Rozčilte se také někdy, děti moje! Nestarejte se o to, jestli vás jednou budou kanonizovat. Kvůli tomu, abyste mohli vstoupit do ráje, se musíte umět něčeho zříct! Podle knihy Lia Carrito: Z Boží kanceláře, Karmelitánské nakl., 2007, Připravila Marta Höferová

12 12 Duchovní stránka Mariánská zjevení Pontmain Další zjevení Panny Marie se odehrálo během francouzsko-pruské války vyhlásil Napoleon III. válku Prusům. Od toho dne poráţka následovala poráţku. V lednu následujícího roku uţ Němci obléhali Paříţ a měli pod kontrolou dvě třetiny země. Francouzští muţi a chlapci byli bez předchozích vojenských zkušeností bráni do armády. Také z Pontmain šli muţi do války. Dříve však, neţ narukovali, přistoupili ke svátostí smíření, přijali Tělo Páně a otec Guerin jim poţehnal a svěřil je pod ochranu Matky Boţí postoupili Prusové aţ k vesnici. Toho večera pracoval Caesar Barbedette a jeho dva synové, dvanáctiletý Eugene a desetiletý Joseph, ve stáji. Poté, co k nim přišla sousedka na kus řeči, vyšel Eugene ven, aby se podíval, jaké bude asi počasí. Najednou spatřil nad střechou jednoho domu, vzdáleného asi 200 m, nádhernou Paní. Byla oblečená v tmavě modrém rouchu posetém hvězdami. Na nohou měla modré střevíčky, ozdobené zlatou stuţkou ve tvaru růţe. Vlasy byly schované pod černým závojem a na hlavě měla zlatou korunu. Usmívala se. Za chvíli vyšla ven i sousedka, ale nic z toho, co Eugene popsal, neviděla. Potom se předal i Caesar a malý Joseph. Otec také neviděl nic, Joseph naopak viděl totéţ, co Eugene. Postupně přiváděli další obyvatele Pontmain: řeholnice, místního kněze a několik dětí. Zatímco dospělí nespatřili vůbec nic, téměř všechny děti zjevení viděly. Lidé se začali modlit růţenec a zpívat písně ke cti Panny Marie. Potom se pod nohama Paní objevily hvězdy a bílá páska, na které stálo poselství: Modlete se, mé děti. Bůh brzy vyslyší vaši prosbu. Neboť se nechá pohnout soucitem Mého Syna. Po nějaké době se v rukách krásné Paní objevil velký červený kříţ s postavou Krista. Kdyţ skončila večerní modlitba, Panna Maria zmizela. Celé zjevení trvalo asi 3 hodiny. Mezitím se pruský generál von Schmidt chystal k dalšímu postupu vojsk, kdyţ náhle dostal rozkaz, aby zůstal, kde je. K invazi uţ nedošlo a bylo podepsáno příměří a všichni odvedení muţi z Pontmain se vrátili bez škrábanců domů. Připravila Blanka Ocovská

13 Farnost 13 JAK JE TO S MINISTRANTY Ve všední den na venkově není při mši svaté třeba ani jeden ministrant. V neděli moţná jeden. V Praze přeci jen je to lepší. Někde dokonce výborné, jako třeba v Kyjích u svatého Bartoloměje. V neděli, kdyţ na začátku mše svaté vychází průvod ze sakristie, jde jeden pár, dva, tři deset nebo aţ dvanáct dětí, zaţila jsem také čtrnáct a ne jednou. A nakonec pan farář. Jistě i on je spokojen, kdyţ není u oltáře sám. Zde jsou pak mnohé mše svaté slavnostní, i kdyţ není ţádný zasvěcený svátek. Jednou jedna ministrantka přivedla svou o dvanáct let mladší sestřičku, dva a půl roku starou. Ve středu s ní byla v lavici a holčička ani nedutala, a tak ji v pátek oblékla jako ministrantku. Ta u oltáře seděla a dala ručičky na kolínka podle starší sestřičky. Kdyţ stála, tak sepnula ruce. Dívala se na pana faráře, na oltář a na zem. Nijak se nerozhlíţela. Bylo to aţ dojemné. Starší dala občas prst preventivně na ústa, ţe nesmí mluvit. Je vidět, ţe jsou dobře vychované. Některé děti běhají po celém kostele a rodiče je ani nenapomenou. Prosím Pannu Marii, aby nespouštěla děti z očí a odporučila je Pánu Jeţíši, aby se neztratily v chaosu dnešního světa. A také prosím za ostatní ministranty, aby je vedl Duch svatý, abychom z nich měli takovou radost jako dosud. Ani nevědí, jak jsme jim vděčni. Ať Boţí Trojice ţehná i jejich rodičům. Eva A.M.

14 14 Liturgie OKÉNKO (NEJEN) PRO MINISTRANTY Minule jsme si popsali ty nejběţnější předměty, se kterými přicházejí ministranti do styku při slavení mše svaté. Mezi další důleţité předměty patří monstrance a velum k požehnání, pyxida, aspergil a kadidelnice s loďkou. Monstrance je jakási ozdobná prosklená schránka s podstavcem která slouţí k výstavu a uctívání nejsvětější svátosti. Samotná hostie je uchycena v jakémsi půlměsíčkovém ţlábku (latinsky lunule), a jak jistě víte a všimli jste si, monstrance bez hostie je postavena na oltář bokem k lidu; po vloţení nejsvětější svátosti ji kněz otočí. Nejčastější jsou monstrance ve tvaru zářícího slunce, ale také ve tvaru gotického chrámu, zářícího srdce či kříţe. Mnozí si jistě pamatují obrazy husitských vojsk se slunečnou monstrancí nošenou na dlouhé tyči v čele vojska. Bývá ozdobena na vrcholu kříţem. Velum k požehnání je pruh látky obdélníkového tvaru, kterým si kněz zahaluje ramena a jeho konci drţí monstranci. Rovněţ se velem zahaluje ciborium při přenášení nejsvětější svátosti. Velum je rovněţ ozdobeno kříţem. Pyxida je rovněţ schránkou s podstavcem pro uchování hostie před jejím vystavením v monstranci. Je niţší, s kulatými otevíracími dvířky. Aspergil, tedy kropáč s dutou prodírkovanou hlavicí, obsahuje houbu namočenou ve svěcené vodě a pouţívá se, jak jinak, ke kropení svěcenou vodou. Kadidelnice slouţí k okuřování osob a předmětů při bohosluţbách a pouţívá se tak, ţe se do ní vkládá kovová nádobka se ţhavým dřevěným uhlím, na které se sype kadidlo z loďky. Ministranti vykonávají při bohosluţbě různé funkce, které mají svůj název, rovněţ pocházející z latiny. Tak ministranti, kteří nosí svíce, se nazývají ceroferáři. Chodí ve dvojici, jdou před knězem a vytvářejí s ním malý průvod. Nošením svící zdůrazňují významné okamţiky bohosluţby. Svícen drţí ve vnější ruce, vnitřní ruka jej přidrţuje za podstavec. Plamen svíce má být ve výši očí. Dlouhovlasým a střapatým ministrantům lze doporučit při této sluţbě velkou opatrnost. Ceroferáři se svícemi nikdy neklekají!

15 Liturgie 15 Při okuřování jsou potřeba rovněţ dva ministranti. První nosí lodičku s kadidlem a nazývá se navikulář. Ministrantovi, který nosí kadidelnici, se říká turiferář. Dřevěné uhlí je třeba zapálit včas, aby se dobře rozhořelo, a při jeho zapalování lze pouţít líh. Pouze na Bílou sobotu se zapaluje uhlí od posvěceného ohně! Při rozhoření v sakristii by neměli naši horliví ministranti zapomenout, ţe mohutný unikající kouř z kadidla otevřeným oknem na ulici můţe vzbudit zájem hasičů! Kadidlo se uţívá jako symbol, neboť jeho kouř představuje oblačný sloup, z něhoţ mluvil Hospodin k Izraelitům. Navikulář i turiferář nesmějí zapomenout, ţe se ke knězi vţdy staví tak, aby mu mohli podat kadidelnici do jeho pravé ruky. Pokud kněz stojí, ministranti také. Pokud kněz sedí, ministranti klečí. Další významnou funkcí ministranta je librista. Má na starosti všechny knihy, které se pouţívají při bohosluţbě. Přede mší připravuje misál a další potřebné knihy. Hlavním úkolem libristy je drţet knězi knihu, obracet mu listy a umět mu ukázat místo v textu tak, aby se kněz mohl soustředit na slavení mše a nemusel nic hledat. Librista stojí vedle kněze nebo pod ním tak, aby byl kněz věřícími dobře viděn. Ministranti plní často i funkci lektorů. Lektor předčítá slovo Boţí. Měl by být na text připraven a znát jeho smysl. Totéţ se týká i čtení přímluv. Při zvláštních příleţitostech (velké a liturgicky sloţité slavnosti) lze pověřit ministranta či jinou vhodnou osobu sluţbou komentátora. Ten v průběhu bohosluţby ve shodných chvílích několika slovy vysvětluje, co se bude dít a jaký význam mají liturgické úkony, které se budou provádět. Mnozí si vzpomenou, ţe na Velikonoční vigilii jsme také měli tuto funkci zajištěnou naší milou katechetkou Blankou! Několik výše uvedených sluţeb pohromadě můţe mít na starosti sakristián, tedy ten, který připravuje liturgické knihy, oděvy a další předměty potřebné ke slavení bohosluţby. O další sluţbě ministrantů v příštím čísle! Připravil Viktor Mach Pouţitá literatura : Kníţka pro ministranty, J.Reinsberg,T. Kubalík, Portál, 1994, Všeobecné pokyny k římskému misálu, Česká biskupská konference, Praha 2003

16 16 Poezie VZPOMÍNÁNÍ NA ROZSOCHY Prababička nás vítávala v modré zástěře a voňavé buchty na pekáči ještě neoddělené, smály se spolu s ní Večer si rozpustila drdůlek a malá Alenka, rozčesávajíc její popelavé vlasy, říkávala něžně: Jsi krásná stará princezna Pak jsme se pomodlili a sladká zatuchlost těžkých peřin vznášela se nad dětskými sny Není to jen sentiment nad uplynulým chlapectvím co mě teď přepadá Patřím k poslední generaci jež si pamatuje ten divuplný starý svět... V bábinčině kůlně stávala bryčka Vylezl jsem na kozlík a hle koně, krásní a poslušní jak jen mohli být zjevili se v nádherných postrojích! Krátce jsem zamlaskal a kodrcavě vyjeli jsme ze vrat Stodolou vycházelo se za humna Jedenkrát vydal se obhlížet pole sedláček malý a ztratil se U Božích muk pak prosil o pomoc V rohu dvora bývala šlachta kde pradědeček Theodor, řezník (který se prý na mě velmi těšil leč o dva roky jsme se minuli) porážel dobytek Ze zdi ještě trčely železné háky a já cítil krev nebohých zvířat a z hloubi duše jsem litoval Co věcí k užasnutí skýtala půda! Jezdecké boty, ručně šité sahaly mi vysoko nad kolena ale zdárně jsem se v nich potácel od kolovratu k valše od proutěného kočárku pod věšák plný klobouků od těžké truhly k ozdobně vyřezané skříni Zaprášené knihy psané záhadným švabachem pohlednice z dob císaře pána kalendáře z první republiky... Čeho se to jen dotýkaly prsty zvídavého dítěte okouzleného tím víc oč méně mohlo pochopit Když bábinku povolal si Pán chodil jsem do stráží a spával za plotem kasáren Na pohřeb jsem se nedostal Prázdná chalupa prodána byla sousedům Příštího léta odhodlal jsem se navštívit ta vzácná, do srdce vrostlá místa a ještě aspoň jednou, zpovzdálí nahlédnout do maštalí a chlévů projít zahradou a dvorem Co mně však bylo dáno spatřit v tu ránu chtěl jsem zapomenout Stromy pokáceny chalupa zbourána Na místě stodoly nezvyklý horizont S ukrutnou nepatřičností vyrůstal na pozemku nový rodinný domek Víckrát jsem tam už nezavítal Nedávno vyprávěl jsem o Rozsochách svým dětem před spaním Vyslechly mě zdvořile ale hvězdné války jsou hvězdné války A když jsem v kruhu známých doznával, že raději než barevnými katalogy listuji Špalíčkem Alšovým a nejvíce jsem toho času fascinován barokem hleděli na mne s tichou účastí Nestěžuji si Učím se být sám Petr Střešňák, 2001 Natanael vychází vţdy první neděli v měsíci. Náklad 90ks. Za příspěvek na pokrytí nákladů (10 Kč) děkujeme. Své příspěvky do příštího čísla posílejte na do Technicky zajišťuje: p.fiala a p.januš. Další informace o farnosti na

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 7 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Jak vzniká? Na jakých principech?

Jak vzniká? Na jakých principech? SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE CSM Tábor-Klokoty čtvrtek (15:00-18:00) téma P. Mirek Šimáček Jeţíš Kristus učí ţít člověka ve vztazích lásky, neţít osamoceně, vytvářet společenství, kterému říkáme církev. JP.II.

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více