PL maszyna spawalnicza. DE Schwei geräte. EN welding machine. SK zvárací stroj. CZ sva ovací stroj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PL maszyna spawalnicza. DE Schwei geräte. EN welding machine. SK zvárací stroj. CZ sva ovací stroj"

Transkript

1 76 Výrobcesivyhrazujeprávonazmnu Výrobcasivyhradzujeprávonazmenu. Theproducerreservestherighttomodification. HerstellerbehaltetunsvorRechtfürÄnderung. CZsvaovacístroj SKzváracístroj ENweldingmachine DESchweigeräte PLmaszynaspawalnicza RU CZNávodkobsluzeaúdržb SKNávodnaobsluhuaúdržbu ENInstructionforuseandmaintenance DEBedienungsanweisung RU PLInstrukcjaobsugiikonserwacji DTN145190CZSKENDERUPL 0412 MADEINEU

2 esky Obsah Úvod... 2 Popis... 2 Technickádata... 3 Omezenípoužití... 3 Bezpenostnípokyny... 3 Instalace... 5 Pipojenídonapájecísít... 6 Ovládacíprvky... 7 Pipojenísvaovacíchkabel... 7 Nastavenísvaovacíchparametr... 8 Nežzanetesvaovat Údržba Upozornnínamožnéproblémyajejich odstranní Postupproodmontováníazamontování boníchkryt Objednánínáhradníchdíl Poskytnutézáruky Použitégrafickésymboly Seznamnáhradníchdíl Grafickésymbolynavýrobnímštítku Elektrotechnickéschéma OsvdeníJKVazárunílist ESprohlášeníoshod Úvod Váženýzákazníku,dkujemeVámzadvrupi zakoupenínašehovýrobku. Ped uvedením do provozu siprosímdkladnpette všechny pokyny uvedené vtomtonávodu. Pro nejoptimálnjší a dlouhodobé použití musíte písn dodržovat instrukce pro použití a údržbu zde uvedené. Ve Vašem zájmu Vám doporuujeme,abysteúdržbuapípadnéopra vy svili naší servisní organizaci, nebo má dostupnépíslušnévybaveníaspeciálnvyško lený personál. Veškeré naše stroje a zaízení jsoupedmtemdlouhodobéhovývoje.protosi vyhrazujemeprávoupravitjejichvýrobuavyba vení. Popis 145, 165 a 190 jsou profesionální svaovací invertory urené ke svaování metodami MMA (obalenou elektrodou) a TIG sdotykovým star tem (svaování vochranné atmosfée netavící seelektrodou).tedyjsoutozdrojesvaovacího proudu se strmou charakteristikou. Invertory jsouešeny jako penosné zdroje svaovacího proudu. Stroje jsou opateny popruhem pro snadnoumanipulaciasnadnénošení. Svaovacíinvertoryjsouzkonstruoványsvyuži tímvysokofrekvenníhotransformátorusferito vým jádrem, tranzistory a jsou vybaveny elektronickýmifunkcemihotstart(prosnad njší zapálení oblouku) a ANTISTICK (snižuje pravdpodobnostpilepeníelektrody,vpípad pilepení elektrody snižuje výstupní proud a zamezuje její rozžhavení). Svaovací stroje 145, 165 a 190 jsou pedevším ureny do výroby, údržbyi na montáže. Svaovací stroje jsou vsouladu s píslušnými normami anaíze nímievropskéunieaeskérepubliky. ESPROHLÁŠENÍOSHOD/ESVYHLÁSENIEOZHODE/DECLARATION OFCONFORMITY/DEKLARACJAZGODNOCIIKOMPLETNOCIEU prohlašuje nasvou výlunou odpovdnost, že výrobky níže uvedené splují požadavky smrnic Evropského parlamentu a Evropské rady 2006/95/ES vposledním znní (elektrické zaízení snízkým naptím) a 2004/108/ES vposledním znní (elektromagnetickákompatibilita). prehlasujenasvojuvýlunúzodpovednos,ževýrobkydoleuvedenéspajúpožiadavkysmerníceurópskehoparlamentu a Európskej rady 2006/95/ES vposlednom znení (elektrické zariadenia snízkym napätím) a 2004/108/ES vposlednom znení(elektromagnetickákompatibilita). declaresonitsresponsibility,thatproductsmentionedbelow,answerrequirementsofdirectionofeuropeanparliament andeuropeancouncil2006/95/esinrecentdefinition(lowvoltageelectricaldevice)anddirection2004/108/esinrecent definition(electromagneticcompatibility). deklaruje na swoj wyczn odpowiedzialno,e produkty wymienione poniej s zgodne z Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2006/95/ES z póniejszymi zmianami (elektryczne urzdzenia z niskim napiciem) i2004/108/eszpóniejszymizmianami,(kompatybilnoelektromagnetyczna). Typy: KITin145 KITin165 KITin190 TIGER145 TIGER165 TIGER190 MAJSTER145 MAJSTER165 MAJSTER190 Popiselektrickéhozaízení/Popiselektrickéhozariadenia/Descriptionofdevice/Opisurzdzeniaelektrycznego: SvaovacíMMA/TIGstroj ZváracíinvertorprozváranieMMA/TIG inverterweldingmachinesmma/tig UrzdzeniaspawalniczeMMA/TIG Odkaznaharmonizovanénormy/Odkaznaharmonizovanénormy/Referencetostandards/ Odpowiadajpostanowieniomnorm: EN EN anormysouvisející/andrelatedstandards/oraznormypowizane Poslednídvojíslíroku,vnmžbylonavýrobkyoznaeníCEumístno/ PoslednédvojíslierokuvktorombolonavýrobkyoznaenieCEumiestnené/ Yearofplacingof CE markonproduct/ Ostatnie2cyfryroku,wktórymcertyfikatCEzostawykonany: 12 Datumvydání/Dátumvydania/Dateofissue/Datawydania:

3 Osvdeníojakostiakompletnostivýrobku/Osvedenieoakostiakompletnostivýrobku Testingcertificate/QualitätszerfifikatdesProduktes /DeklaracjaJakociiKompletnoci Názevatypvýrobku/Názovatypvýrobku Type/BennenungundTyp Nazwairodzajproduktu KITin TIGER MAJSTER Výrobnííslostroje: VýrobníísloPCB: Výrobnéíslostroje: VýrobnéísloPCB: Serialnumber: SerialnumberPCB: HerstellungsnummerderMaschine: HerstellungsnummerPCB: :PCB: Numerprodukcyjnymaszyny:NumerprodukcyjnyPCB: Výrobce/Výrobca/Producer/Produzent/ /Producent RazítkoOTK/PeiatkaOTK StampansignatureOTK/StempelOTK /PiecztkaOTK Datumvýroby/Dátumvýroby Dateofproduction/DatumderProduktion /Dataprodukcji Kontroloval/Kontroloval Inspectedby/Geprüftvon /Sprawdzi Datumprodeje/Dátumpredaja Dateofsale/Verkaufsdatum /Datasprzeday Razítkoapodpisprodejce Peiatkaapodpisprodajca Stampandsignatureofseller StempelundUnterschriftdesVerkäufers Piecztkaipodpissprzedawcy Zárunílist /Zárunýlist/Warrantycertificate Garantieschein//KartaGwarancyjna Záznamoprovedenémservisnímzákroku/Záznamo prevedenomservisnomzákroku Repairnote/EintragüberdurchgeführtenServiseingriff /Zapisowykonaniuinterwencjiserwisowej Datumpevzetíservisem Dátumprevzatiaservisom Dateoftakeover DatumÜbernahmedurch Servisabteilung Dataodbioruprzezserwis Datumprovedeníopravy Dátumprevedeniaopravy Dateofrepair DatumDurchführungder Reparatur Datawykonanianaprawy ísloreklama.protokolu ísloreklama.protokolu Numberofrepairform Nummerdes Reklamationsprotokoll Numerprotokoureklamacyj. Podpispracovníka Podpispracovníka Signatureofserviceman UnterschriftvonMitarbeiter Podpispracownika Poznámky /Poznámky /Note/Bemerkungen / /Uwagi 74 Tabulka1 Technickádata Svaovacístroj145 Svaovacístroj165 Svaovacístroj190 Vstupnínaptí50Hz V 1x230 1x230 1x230 RozsahsváecíhoprouduA A NaptínaprázdnoV V Zatžovatel40*/45%A A 140* Zatžovatel60%A A Zatžovatel100%A A JištníA A Krytí IP23S IP23S IP23S RozmryDxŠxV mm 330x143x x143x x143x245 Hmotnost kg 5,6 5,7 6,2 Omezenípoužití (SNEN609741) Použití zdroje svaovacího proudu je typicky perušované, kdy se využívá nejefektivnjší pracovní doby pro svaování a doby klidu pro umístnísvaovanýchástí,pípravnýchoperací apod. Tyto svaovací invertory jsou zkonstruo ványzcelabezpenkzatžovánímax.140,160 a 180 A nominálního proudu po dobu práce 40%, resp. 45% zcelkové doby užití. Smrnice uvádí dobu zatížení v 10 minutovém cyklu. Za 30% pracovní cyklus zatžování se považují 3minutyzdesetiminutovéhoasovéhoúseku. Jestliže je povolený pracovní cyklus pekroen, budevdsledkunebezpenéhopehátíperu šen termostatem, vzájmu ochrany komponen tzdrojesvaovacíhoproudu.totojeindiková no rozsvícením žlutého termostatového signál níhosvtlanapednímovládacímpanelustroje. Ponkolikaminutách,kdydojdekoptovnému ochlazenízdrojeažlutésignálnísvtlosevypne, je stroj pipraven pro optovné použití. Svao vacístrojejsoukonstruoványvsouladusestup nm ochrany krytem IP 23 S (tzn., že nejsou ureny kpoužití pi dešových srážkách, pokud nejsoupoužíványpodpísteškem). Bezpenostnípokyny Svaovací invertory musí být používányvýhradnprosvaování aneprojinéneodpovídajícípouži tí. Nikdy nepoužívejte svaovací stroj sodstra nnými kryty. Odstranním kryt se snižuje úinnost chlazení a mže dojít k poškození stroje. Dodavatel v tomto pípad nepejímá odpovdnostzavzniklouškoduanelzeztohoto dvodu také uplatnit nárok na záruní opravu. Jejich obsluha je povolena pouze vyškoleným a zkušeným osobám. Operátor musí dodržovat normysnen609741,sn050601,1993,sn , 1993 a veškerá bezpenostní ustano vení tak, aby byla zajištna jeho bezpenost abezpenosttetístrany. NEBEZPEÍ PI SVÁENÍ A BEZPENOSTNÍ POKYNYPROOBSLUHUJSOUUVEDENY: SN /1993 Bezpenostní ustanovení pro obloukové sváení kov. SN /1993 Bezpenostní pedpisy pro sváení aplasmovéezání. Svaovací stroj musí procházet periodickými kontrolami podle SN /1990. Pokyny proprovádnítétorevize,viz 3vyhláškaÚPB.48/1982 sb., SN :1990 a SN :1993l.7.3. DODRŽUJTEVŠEOBECNÉPROTIPOŽÁRNÍPED PISY! Dodržujte všeobecné protipožární pedpisy pi souasném respektování místních specifických podmínek. Svaování je specifikováno vždy jako innost s rizikem požáru. Svaování v místech shola vými nebo s výbušnými materiály je písn zakázáno. Na svaovacím stanovišti musí být vždy hasicí pístroje. POZOR! Jiskry mohou zpsobit zapá lení mnoho hodin po ukonení svaování pedevšímnanepístupnýchmístech. Po ukonení svaování nechte stroj minimáln desetminutdochladit.pokudnedojdekdochla zení stroje, dochází uvnit kvelkému nárstu teploty,kterámžepoškoditvýkonovéprvky. 3

4 BEZPENOST PRÁCE PI SVAOVÁNÍ KOV OBSAHUJÍCÍCH OLOVO, KADMIUM, ZINEK, RTUABERYLIUM Uite zvláštní opatení, pokud svaujete kovy, kteréobsahujítytokovy: Unádržínaplyn,oleje,pohonnéhmotyatd. (iprázdných)neprovádjtesváesképráce, nebohrozínebezpeívýbuchu.sváeníje možné provádt pouze podle zvláštních pedpis!!! V prostorách s nebezpeím výbuchu platí zvláštnípedpisy. PREVENCE PED ÚRAZEM ELEKTRICKÝMPROUDEM Neprovádjte opravy stroje vprovozuajelizapojendoel. sít. Ped jakoukoli údržbou nebo opravou vypntestrojzelektrickésít. Svaovací stroje musí být obsluhovány aprovozovánkvalifikovanýmpersonálem. Všechnapipojenímusísouhlasitsplatnými regulemianormamisn ,sn EN609741azákonyzabraujícímiúrazm. Nesvaujte ve vlhku, vlhkém prostedí, nebozadešt. Nesvaujte sopotebovanými nebo poško zenýmisvaovacímikabely.vždykontroluj te svaovací hoák, svaovací a napájecí kabely a ujistte se, že jejich izolace není poškozena, nebo nejsou vodie volné ve spojích. Nesvaujte se svaovacím hoákem a se svaovacímianapájecímikabely,kterémají nedostatenýprez. Zastavtesvaování,jestližejsouhoáknebo kabelypeháté,abysezabránilorychlému opotebováníizolace. Nikdy se nedotýkejte nabitých ástí elektrického obvodu. Po použití opatrn odpojte svaovací hoák od stroje a zab ratekontaktusuzemnnýmiástmi. ZPLODINY A PLYNY PI SVAO VÁNÍ Zajistteistoupracovníplo chu a odvtrávání od veške rých plyn vytváených bhem svaování, zejménavuzavenýchprostorách. Umístte svaovací soupravu do dobe vtranýchprostor. 4 Odstrateveškerýlak,neistotya mastno ty,kterépokrývajíástiurenékesvaování tak, aby se zabránilo uvolování toxických plyn. Pracovní prostory vždy dobe vtrejte. Nesvaujte vmístech, kde je podezení zúnikuzemníhoijinýchvýbušnýchplyn, neboblízkouspalovacíchmotor. Nepibližujte svaovací zaízení k vanám urenýmproodstraovánímastnoty,akde se používají holavé látky a vyskytují se výparytrichlorethylenunebojinéhochloru, jež obsahuje uhlovodíky, používané jako rozpouštdla, nebo svaovací oblouk a produkované ultrafialové záení stmito parami reagují a vytváejí vysoce toxické plyny. OCHRANAPEDZÁENÍM,POPÁLE NINAMIAHLUKEM Nikdynepoužívejterozbiténebo defektníochrannémasky. Umísujte prhledné iré sklo ped ochranné tmavé sklo za úelem jeho ochrany. Chrate své oi speciální svaovací kuklou opatenou ochranným tmavým sklem (ochrannýstupedin914). Nedívejte se na sváecí oblouk bez vhodnéhoochrannéhoštítunebohelmy. Nesvaujte ped tím, než se ujistíte, že všichni lidé ve vaší blízkosti jsou vhodn chránni. Ihned odstrate nevyhovující ochranné tmavésklo. Dávejtepozor,abyoiblízkýchosobnebyly poškozeny ultrafialovými paprsky produko vanýmisváecímobloukem. Vždy používejte ochranný odv, vhodnou pracovní obuv, netíštivé brýle a ochranné rukavice. Používejte ochranná sluchátka nebo ušní výpln. Používejtekoženérukavice,abystezabránili spáleninám, a odrkám pi manipulaci smateriálem. ZABRÁNNÍPOŽÁRUAEXPLOZE Odstratezpracovníhoprost edívšechnyholaviny. Nesvaujte v blízkosti hola 73 Elektrotechnickéschéma Elektrotechnickáschéma Electricaldiagram Schema Schematelektrotechniczny MVentilátor/Ventilator/Ventilator OOdrušova/Suppressor/Entstörer QHlavnívypína/Mainkontrolswitch/Hauptschalter

5 Grafickésymbolynavýrobnímštítku Grafickésymbolynavýrobnomštítku Ratingplatesymbols GrafischenSymboleaufdemDatenschild Symbolegraficznenatabliczceprodukcyjnej CZPopis SK Popis EN Description 1 Jménoaadresavýrobce Názovaadresavýrobcu Nameandaddressofmanufacturer 2 Typstroje Typzdroja Nameofthemachine 3 Svaovacístroj Zváracízdroj Descriptionofthemachine 4 Zdrojsestrmoucharakteristikou Zdrojsostrmoucharakteristikou Weldingcharacteristic 5 Svaovacímetoda Zváraciemetoda Weldingmethod 6 Naptínaprázdno Napätienaprázdno Secondarynoloadvoltage 7 Rozsahsvaovacíhoprouduanaptí Rozsahzváraciehoprúduanapätie Min/maxcurrent 8 Zatžovatele Zaažovatele Dutycycle 9 Proudpizatížení Prúdprizaažení Nominalweldingcurrent 10 Naptípizatížení Napätieprizaažení Nominalloadvoltage 11 Krytí Krytie Degreeofprotection 12 Vstupníproud Vstupnýprúd Primarysupplycurrent 13 Instalovanývýkon Inštalovanývýkon Valueofratedsupplycurrent 14 Výrobnííslo Výrobnéíslo Serialnumber 15 Svaovacíinvestor Zváracíinvertor Invertergenerator 16 Normy Normy Standards 17 Tídaizolace Triedaizolácie Insulationclass DEBeschreibung RU PL Opis 1 NameundAnschrift Nazwiskoiadres 2 Maschinentyp Rodzajmaszyny 3 Schweißmaschine Spawarka 4 Anlagenelektrodenschweißen Charakterystykamaszyny 5 Schweißmethode a Metodaspawania 6 SekundarLeerlaufspannung Napiciebiegujaowego 7 Min/MaxSchweißstrom min/maxnatenie 8 Aussetzungsverhaltnis trybcykliczny 9 AmpereAussetzungsverhaltnis nominalnyprdspawania 10 VoltAussetzungsverhaltnis Napicieprzyobcieniu 11 GehauseSchutzgrad Stopieochrony 12 Hochstwert Prdpocztkowy 13 AnlageElektrodenschweissen Wydajnomaszyny 14 Seriennummer Numerprodukcyjny 15 EinphasingerInverter Inwertorspawalniczy 16 Referenznormen Normy 17 Aussetzungsverhaltnis Klasaizolacji 72 výchmateriálitekutin,nebovprostedí svýbušnýmiplyny. Nemjte na sob obleení impregnované olejemamastnotou,nebobyjiskrymohly zpsobitpožár. Nesvaujte materiály, které obsahovaly holavé substance, nebo ty, které vytváí toxické,neboholavépárypokudsezahejí. Nesvaujte ped tím, než zjistíte, které substance materiály obsahovaly. Dokonce nepatrnéstopyholavéhoplynuneboteku tinymohouzpsobitexplozi. Nikdy nepoužívejte kyslík k vyfoukávání kontejner. Vyvarujte se svaování vprostorách a roz sáhlých dutinách, kde by se mohl vyskytovatzemníijinývýbušnýplyn. Mjte blízko Vašeho pracovišt hasicí pístroj. Nikdy nepoužívejte kyslík ve svaovacím hoáku,alevždyjennetenéplynyajejich smsi. NEBEZPEÍ SPOJENÉ S ELEKTRO MAGNETICKÝMPOLEM Elektromagneticképolevytvá ené strojem pi svaování mžebýtnebezpenélidemskardiostimu látory,pomckamiproneslyšícíaspodob nými zaízeními. Tito lidé musí piblížení kzapojenémupístrojikonzultovatsesvým lékaem. Nepibližujte ke stroji v provozu hodinky, nosie magnetických dat, hodiny apod. Mohlobydojítvdsledkupsobenímagne tickéhopolekpoškozenítchtopístroj. Svaovacístrojejsouveshodsochrannými požadavky stanovenými smrnicemi o elektromagnetické kompatibilit (EMC). Zejména se shodují stechnickými pedpisy normy SN EN a pedpokládá se jejichširoképoužitívevšechprmyslových oblastech, ale není pro domácí použití! Vpípad použití vjiných prostorách než prmyslových mohou existovat nutná zvláštní opatení (vizsn EN 50199, 1995 l. 9). Jestliže dojde k elektromagnetickým poruchám,jepovinnostíuživatelenastalou situacivyešit. 5 SUROVINYAODPAD Tyto stroje jsou postaveny zmateriál,kteréneobsahují toxické nebo jedovaté látky prouživatele. Bhem likvidaní fáze je pístroj rozložen, komponenty jsou bu ekologicky likvido vány,nebopoužityprodalšízpracování. LIKVIDACEPOUŽITÉHOZAÍZENÍ Pro likvidaci vyazeného zaí zení využijte sbrných míst urených kodbru použitého elektrozaízení. Použité zaízení nevhazujte do bžného odpaduapoužijtepostupuvedenývýše. MANIPULACE A USKLADNNÍ STLAENÝCHPLYN Vždysevyhntekontaktumezi kabely penášejícími svaovací proud a lahvemi se stlaeným plynem ajejichuskladovacímisystémy. Vždy uzavírejte ventily na lahvích se stla eným plynem, pokud je zrovna nebudete používat. Ventilynalahviinertníhoplynubymlybýt úplnoteveny,kdyžjsoupoužívány. Zvýšená opatrnost by mla být pi pohybu slahví stlaeného plynu, aby se zabránilo poškozenímiúrazm. Nepokoušejte se plnit lahve stlaeným plynem, vždy používejte píslušné regulá toryatlakovéredukce. Vpípad,žechcetezískatdalšíinformace, konzultujtebezpenostnípokynytýkajícíse používání stlaených plyn dle noremsn aSN UMÍSTNÍSTROJE Pi výbru pozice pro umístní stroje dejte po zor, aby nemohlo docházet kvniknutí vodivých neistot do stroje (nap. odlétající ástice od brusnéhonástroje). Instalace Místoinstalaceprosvaovacístrojebymlobýt pelivzváženo,abybylzajištnbezpenýapo všech stránkách vyhovující provoz. Dokonalá stabilita stroje proti peklopení je zajištna do 10%náklonu.Uživateljezodpovdnýzainsta laciapoužívánísystémuvsouladusinstrukcemi

6 výrobce uvedenými vtomto návodu. Výrobce neruízaškodyvznikléneodbornýmpoužitíma obsluhou.svaovacístrojejenutnéchránitped vlhkem a deštm, mechanickým poškozením, prvanem a pípadnou ventilací sousedních stroj, nadmrným petžováním a hrubým zacházením. Ped instalací systému by ml uživatelzvážitmožnéelektromagneticképroblé mynapracovišti, zejménavámdoporuujeme, abyste se vyhnuli instalaci svaovací soupravy blízko: signálních,kontrolníchatelefonníchkabe l rádiových a televizních penaše a pijí ma poíta,kontrolníchamicíchzaízení bezpenostníchaochrannýchzaízení Osobyskardiostimulátory,pomckamiprones lyšícíapodobnmusíkonzultovatpístupkzaí zení v provozu se svým lékaem. Pi instalaci zaízení musí být pracovní prostedí v souladu s ochrannou úrovní IP 23 S. Tyto stroje jsou chlazeny prostednictvím nucené cirkulace vzduchuamusíbýtprotoumístnynatakovém míst,kdejimivzduchmžesnadnoproudit. Pipojenídonapájecísít Pedpipojenímzdrojesvaovacíhoproududo elektrické sít se ujistte, že hodnota naptí afrekvencenapájenívsítiodpovídánaptína výrobnímštítkupístrojeažejehlavnívypína zdrojesvaovacíhoprouduvpozici 0. Používejte pouze originální vidlici svaovacích strojpropipojenídoelektrickésít.chceteli vidlici vymnit, postupujte podle následujících instrukcí: Pro pipojení stroje kelektrické síti jsou nutné 3pívodnívodie: fázovývodilerný,hndý stednívodinsvtlemodrý ochrannývodipezelenožlutý Používejte pouze normalizovanou vidlici vhodnéhozatíženíkpívodnímukabelu.mjte jištnou elektrickou zásuvku pojistkami, nebo automatickýmjistiem.ochrannýobvodzdroje musí být spojen s ochranným vedením (žluto zelenývodi). POZNÁMKA: Jakékoli prodloužení kabelu vedení musímítodpovídajícíprezkabeluazásadnne 6 smenším prmrem než je originální kabel dodávanýspístrojem. UPOZORNNÍ: Pi provozování tohoto stroje na vyššísvaovacíproudymžeodbrstrojezesít pekraovat hodnotu 16 A. V tom pípad je nutné pívodní vidlici vymnit za prmyslovou vidlici,kteráodpovídájištní20a!tomutojištní musí souasn odpovídat provedení a jištní elektrickéhorozvodu. Dalšími zpsoby pipojení je provedení pevného pipojení k samostatnému vedení (toto vedení musí být jištno jistiem nebo pojistkou max. 25 A), nebo pipojení stroje na tífázovou sí 3 x 400 / 230 V TNCS (TNS). Vpípad pipojeníktífázovésítimusíbýtpoužitaptiko líkovávidlice32a.fázovývodierný(hndý), pipojit ve vidlici kjedné ze svorek oznaených (L1,L2neboL3).Nulovacívodimodrý,pipojit ve vidlici ke svorce oznaené (N) a zelenožlutý ochrannývodipipojitkesvorceoznaené(pe). Takto upravený pívodní kabel stroje je možné pipojit do tífázové zásuvky, která musí být jištnajistiemnebopojistkoumax.25a. Pozor! Nesmí dojít k pipojení stroje na sdru žené naptí, tj. naptí mezi dvma fázemi! Vtakovémpípadhrozípoškozenístroje. Tyto úpravy mže provádt pouze oprávnná osobaselektrotechnickoukvalifikací. Tabulka.2ukazujedoporuenéhodnotyjišt nívstupníhopívodupimax.nominálnímzatí ženístroje. Vtabulce.3jsouuvedenyprezyprodlužova cíchkabel. Tabulka.2 Typstroje IMax*40%/45% 140A* 160A 180A Instalovanývýkon 4,5KVA 5KVA 8,1KVA Jištnípívodu 16A 16A 20A Napájecíkabel prezvmm 3x2,5 3x2,5 3x2,5 Svaovacíkabel prezvmm Tabulka.3 Prodlužovacíkabel Prez 120 m 2,5mm PLLISTACZCIZAMIENNYCH 145 Code 165 Code 190 code 1 Tylneczoo Tylneczoo Tylneczoo Zestawtylnegoczoa Zestawtylnegoczoa Zestawtylnegoczoa Wentylator Wentylator Wentylator Przepustkablowy Przepustkablowy Przepustkablowy Mostekwejciowy Mostekwejciowy Mostekwejciowy Poczeniedrukowane AEK Poczeniedrukowane AEK Poczeniedrukowane AEK Umocnienie Umocnienie Umocnienie Poczeniedrukowane AEK Zestawprostownika wyjciowego Poczeniedrukowane AEK Zestawprostownika wyjciowego Poczeniedrukowane AEK Zestawprostownika wyjciowego Termostat Termostat Termostat Czoofrontowe Czoofrontowe Czoofrontowe Zestawczoafrontowego Zestawczoafrontowego Zestawczoafrontowego Dnoplast Dnoplast Dnoplast PrzyciskØ19, PrzyciskØ19, PrzyciskØ19, Zcze3wtykowegniazdko Frontowanaklejka samoprzylepna Zcze3wtykowe gniazdko Frontowanaklejka samoprzylepna Zcze3wtykowe gniazdko Frontowanaklejka samoprzylepna Szybkozczkakomplet Szybkozczkakomplet Szybkozczkakomplet Dawik Dawik Dawik Transformatorgówny Transformatorgówny Transformatorgówny Zcze10pinowe Zcze10pinowe Zcze10pinowe Poczeniedrukowane hotstart Poczeniedrukowane hotstart Poczeniedrukowane hotstart Transformátor Transformátor Transformátor Transformátorpomiarowy Transformátor pomiarowy Transformátor pomiarowy Transformátorpomocniczy Transformátorpomocniczy Transform.pomocniczy Varistor Varistor Varistor Zestawukaduochronnego Zestawukaduochronnego Zestawukaduochron SetNMOSFET(145) SetNMOSFET(165) SetIGBT(190) Zestawkondensatorów filtracyjnychdenzátor Zestawkondensatorów filtracyjnychdenzátor Zestawkondensatorów filtracyjnychdenzátor Wycznikgówny Wycznikgówny Wycznikgówny Kabeldoprowadzajcy Kabeldoprowadzajcy Kabeldoprowadzajcy Obudowablaszana Obudowablaszana Obudowablaszana Bocznanaklejka samoprzylepna145 PoczeniedrukowaneAEK Naklejkasamoprzylepna mocy Zestawelektroniki sterowniczej Zestawdowzbudzania mocytranzystorów CablekitofEMCfilter+ varistor Bocznanaklejka samoprzylepna165 Poczeniedrukowane AEK Naklejkasamoprzylepna mocy Zestawelektroniki sterowniczej Zestawdowzbudzania mocytranzystorów Bocznanaklejka samoprzylepna190 Poczeniedrukowane AEK Naklejka samoprzylepnamocy Zestawelektroniki sterowniczej Zestawdowzbudzania mocytranzystorów

7 RU Setofrearpanel(145) Setofrearpanel(165) Setofrearpanel(190) AEK AEK AEK AEK AEK AEK , , , HOTSTART HOTSTART HOTSTART Auxilitytransformer Auxilitytransformer Auxilitytransformer NMOSFET NMOSFET IGBT x2, x2, x2, AEK AEK AEK Efficiencysticker Efficiencysticker Efficiencysticker EMC Obrázek1AObrázek1BObrázek1C Ovládacíprvky OBRÁZEK1A Pozice1 Hlavní vypína. Vpozici 0 je zdroj svaovacíhoprouduvypnut. Pozice2 Napájecípívodníkabel. Pozice3 Výkonnostníštítek. OBRÁZEK1B Pozice4 Potenciometrpronastavenísvaova cíhoproudu. Pozice5 TERMOSTAT žluté signální svtlo. Jestližeserozsvítí,znamenáto,žese zapojilafunkceodpojenípipehátí, protože limit pracovního cyklu byl pekroen. Pokejte nkolik minut, nežzaneteznovusvaovat.strojse automaticky po zhasnutí kontrolky zapne. Pozice6 Zdroj zelené signální svtlo. Jestliže svítítotosvtlo,znamenáto,žezdroj svaovacího proudu je zapnut apipravenkesvaování. Pozice7 PepínametodyMMA/TIG. Pozice8 Rychlospojkapluspól. Pozice9 Rychlospojkamínuspól. OBRÁZEK1C Pozice4 Potenciometrpronastavenísvaova cíhoproudu. Pozice5 TERMOSTAT žluté signální svtlo. Jestližeserozsvítí,znamenáto,žese zapojilafunkceodpojenípipehátí, protože limit pracovního cyklu byl pekroen. Pokejte nkolik minut, nežzaneteznovusvaovat.strojse 7 automaticky po zhasnutí kontrolky zapne. Pozice6 Zdroj zelené signální svtlo. Jestliže svítítotosvtlo,znamenáto,žezdroj svaovacího proudu je zapnut a pi pravenkesvaování. Pozice7 PepínametodyMMA/TIG Pozice8 Pepínadálkovéhoovládání. Pozice9 Rychlospojkapluspól. Pozice10 Konektordálkovéhoovládání. Pozice11 Rychlospojkamínuspól. Pipojenísvaovacíchkabel Dopístrojeodpojenéhozesítpipojtesváecí kabely (kladný a záporný), držák elektrody a zemnící kabel se správnou polaritou pro píslušný typ použité elektrody (obrázek 2). Zvolte polaritu udávanou výrobcem. Svaovací kabely by mly být co nejkratší, blízko jeden druhému a umístné na úrovni podlahy nebo blízkoní. Obrázek2 SVAOVANÁÁST Materiál, jež má být svaován, musí být vždy spojen se zemí, aby se zredukovalo elektro

8 magnetickézáení.velkápozornostmusíbýttéž kladena na to, aby uzemnní svaovaného materiálu nezvyšovalo nebezpeí úrazu, nebo poškozeníjinéhoelektrickéhozaízení. Obrázek3 Nastavení svaovacích para metr SVAOVÁNÍOBALENOUELEKTRODOU Pepntepepínametodysvaovánídopolohy prometodummaobalenáelektroda. Tabulka.4 Sílasvaovaného materiálu(mm) 1, Vícejak12 Prmrelektrody (mm) 2 2,5 3,25 4 Tabulka.5 Prmrelektrody (mm) 1,6 2 2,5 3, Svaovacíproud (A) Vtabulce.4jsouuvedenyobecnéhodnotypro volbu elektrody vzávislosti na jejím prmru a na síle základního materiálu. Hodnoty použi tého proudu jsou vyjádeny vtabulce spísluš nými elektrodami pro svaování bžné oceli a nízkolegovaných slitin. Tyto údaje nemají absolutní hodnotu a jsou pouze informativní. Pro pesný výbr sledujte instrukce poskyto vanévýrobcemelektrod.použitýproudzávisína pozici sváení a typu spoje a zvyšuje se podle tloušky a rozmr ásti. Pokud dochází pi 8 svaovánímalýmproudemkpropalovánímate riálu,mžetobýtzpsobenofunkcíhotstart, proto zkuste pepnout pepína metody do polohytig. Použitá intenzita proudu pro rzné prmry elektrod je zobrazena vtabulce 5 a pro rzné typysvaováníjsouhodnoty: vysoképrosvaovánívodorovn stedníprosvaovánínadúrovníhlavy nízképrosvaovánívertikálnísmremdol a pro spojování malých pedehátých kousk Pibližnáindikaceprmrnéhoprouduužívané hopisvaováníelektrodamiprobžnouocelje dánanásledujícímvzorcem: I=50x(e 1) Kdeje: I=intenzitasváecíhoproudu e=prmrelektrody Píklad: Proelektrodusprmrem4mm I=50x(4 1)=50x3=150A Drženíelektrodypisvaování: Obrázek4 Pípravazákladníhomateriálu: Vtabulce6jsouuvedenyhodnotypropípravu materiálu.rozmryuretedleobrázku5. Obrázek5 o o d a Tabulka6 s(mm) a(mm) d(mm) ( o ) s/2(max) , SVAOVÁNÍMETODOUTIG Svaovacíinvertoryumožujísvaovatmetodou TIG sdotykovým startem. Metoda TIG je velmi efektivní pedevším pro svaování nerezových 45 o s DEERSATZTEILLISTE 145 Code 165 Code 190 code 1 HintereStirn HintereStirn HintereStirn SethintereStern(145) SethintereStern(165) SethintereStern(190) Lüfter Lüfter Lüfter Ausführungsdosekabeln Ausführungsdose kabeln Ausführungsdose kabeln Eingangsbrücke Eingangsbrücke Eingangsbrücke BlechabdeckungAEK BlechabdeckungAEK BlechabdeckungAEK Versteifung Versteifung Versteifung BlechabdeckungAEK SetAusgansgleichrichter (145) BlechabdeckungAEK Set Ausgansgleichrichter (165) BlechabdeckungAEK Set Ausgansgleichrichter (190) Thermostat Thermostat Thermostat VordereStirn VordereStirn VordereStirn SetvordereStirn(145) SetvordereStirn(165) SetvordereStirn(190) Boden Boden Boden Knopf19, Knopf19, Knopf19, Konnektor 3kol.Schublade VordereSelbstklebefolie Schnellkupplung komplett Konnektor 3kol.Schublade Vordere Selbstklebefolie Schnellkupplung komplett Konnektor 3kol.Schublade Vordere Selbstklebefolie Schnellkupplung komplett Drossel Drossel Drossel Haupttransformator Haupttransformator Haupttransformator Verbindung10Pin Verbindung10Pin Verbindung10Pin Flacheverbindung hotstart Flacheverbindung hotstart Flacheverbindung hotstart Transformator Transformator Transformator Meßtransformator Meßtransformator Meßtransformator Transformator hilfst Transformatorhilfst Transformatorhilfst Varistor Varistor Varistor Set Leistungstransistorenerr egung Set Leistungstransistorene rregung Set Leistungstransistorene rregung SetNMOSFET(145) SetNMOSFET(165) SetIGBT(190) Satzvon Filterkondensatoren (145,165) Satzvon Filterkondensatoren (145,165) Satzvon Filterkondensatoren (190) Hauptschalter Hauptschalter Hauptschalter Zuführungskabel Zuführungskabel Zuführungskabel Seitenselbstklebefolie Seitenselbstklebefolie Seitenselbstklebefolie Aufkleber lateral Aufkleber lateral Aufkleber lateral BlechabdeckungAEK BlechabdeckungAEK BlechabdeckungAEK AufkleberLeistung AufkleberLeistung AufkleberLeistung SetSchutzkreis SetSchutzkreis SetSchutzkreis Flachverbindung Flachverbindung Flachverbindung BündelPCBFiltrEMC+ Varistor

9 ENSPAREPARTSLIST 145 Code 165 Code 190 Code 1 Rearpanel Rearpanel Rearpanel Rearpanelset(145) Rearpanelset(165) Rearpanelset(190) Fan Fan Fan Maincableclamp Maincableclamp Maincableclamp Primarybridge Primarybridge Primarybridge PCBAEK PCBAEK PCBAEK Crosspiece Crosspiece Crosspiece PCBAEK PCBAEK PCBAEK Outputrectifierset(145) Outputrectifierset(165) Outputrectifierset(190) Thermostat Thermostat Thermostat Frontpanel Frontpanel Frontpanel Frontpanelset(145) Frontpanelset(165) Frontpanelset(190) Baseplastic Baseplastic Base plastic Knob19, Knob19, Knob19, Connectorofremote control Connectorofremote control Connectorofremote control Frontpanelsticker Frontpanelsticker Frontpanelsticker Quickconnectioncore 25mm Quickconnectioncore25 mm Quickconnectioncore 25mm Inductor Inductor Inductor MainTransformer MainTransformer MainTransformer pincable pincable pincable HotstartPCB HotstartPCB HotstartPCB Excitingtransformer Transformer Transformer Feedbackimpedance transformer Feedbackimpedance transformer Feedbackimpedance transformer Auxilitytransformer Auxilitytransformer Auxilitytransformer Varistor Varistor Varistor Protectioncircuitset Protectioncircuitset Protectioncircuitset NMOSFETset(145) NMOSFETset(165) IGBTset(190) Filtercapacitorsset (145) Filtercapacitorsset(165) Filtercapacitorsset(190) Mainswitch Mainswitch Main switch Mainscable3x2, Mainscable3x2, Mainscable3x2, Metalcover Metalcover Metalcover Sidesticker Sidesticker Sidesticker PCBAEK PCBAEK PCBAEK Efficiencysticker Efficiencysticker Efficiencysticker Drivingcontrolset Drivingcontrolset Drivingcontrolset Excitingset Excitingset Excitingset CablekitofEMCfilter+ varistor ocelí. Pepnte pepína metody svaování do polohyprometodutig. Pipojenísvaovacíhohoákuakabelu: Zapojtesvaovacíhoáknamínuspólazemnící kabelnapluspólpímápolarita(obrázek3). Výbrapípravawolframovéelektrody: Vtabulce 7 jsou uvedeny hodnoty svaovacího proudu a prmru pro wolframové elektrody s2%thoriaervenéznaeníelektrody. Tabulka7 Prmrelektrody Svaovacíproud 1,0 mm 1575 A 1,6 mm A 2,4 mm A Wolframovouelektrodupipravtepodlehodnot vtabulce8aobrázku5. Obrázek6 Tabulka8 ( o ) Svaovacíproud(A) Broušeníwolframovéelektrody: Správnou volbou wolframové elektrody a její pípravou ovlivníme vlastnosti svaovacího oblouku,geometriisváruaživotnostelektrody. Elektrodu je nutné jemn brousit vpodélném smrudleobrázku7. Obrázek8znázorujevlivbroušeníelektrodyna jejíživotnost. Obrázek7 Obrázek8 Obrázek 8A jemné a rovnomrné broušení elektrodyvpodélnémsmrutrvanlivostaž17 hodin. Obrázek 8Bhrubé a nerovnomrné broušení vpínémsmrutrvanlivost5hodin. 9 Parametryproporovnánívlivuzpsobubrouše níelektrodyjsouuvedenyspoužitím: HF zapalování elektrického oblouku, elektrody 3,2, svaovací proud 150 A a svaovaným materiálemjetrubka. Ochrannýplyn: Pro svaování metodou TIG je nutné použít Argon o istot 99,99%. Množství prtoku uretedletabulky9. Tabulka9 Sva. proud(a) Prmr elektrody Svaovací hubice Prtok plynu l/min n o mm 670 1,0mm 4/5 6/8, ,6mm 4/5/6 6,5/8,0/9, ,4mm 6/7 9,5/11,0 78 Drženísvaovacíhohoákupisvaování: Pípravazákladníhomateriálu: Vtabulce10jsouuvedenyhodnotypropípravu materiálu.rozmryuretedleobrázku9. Obrázek9 Tabulka10 s(mm) a(mm) d(mm) ( o ) ,5(max) , o 90 o pozicew(pa) poziceh(pb) o pozices(pf) o o o AB d a s

10 ZákladnípravidlapisvaovánímetodouTIG: 1. istotaoblastsvarupisvaovánímusíbýt zbavena mastnoty, oleje a ostatních neis tot. Také je nutno dbát naistotu pídav néhomateriáluaistérukavicesváeepi svaování. 2. Pivedení pídavného materiálu aby se zabránilooxidaci,musíbýtodtavujícíkonec pídavného materiálu vždy pod ochranou plynuvytékajícíhozhubice. 3. Typ a prmr wolframových elektrodje nutnéjezvolitdlevelikostiproudu,polarity, druhu základního materiálu a složení ochrannéhoplynu. 4. Broušeníwolframovýchelektrodnaostení špiky elektrody by mlo být vpodélném smru.ím nepatrnjší je drsnost povrchu špiky, tím klidnji hoí el. oblouk a tím vtšíjetrvanlivostelektrody. 5. Množství ochranného plynu je teba pizpsobit typu svaování, pop. velikosti plynovéhubice.poskonenísvaovánímusí proudit plyn dostaten dlouho, zdvodu ochrany materiálu a wolframové elektrody pedoxidací. Typické chyby TIG svaování a jejich vliv na kvalitusváru: Svaovacíproudjepíliš: Nízký: nestabilnísvaovacíoblouk Vysoký: porušení špiky wolframových elekt rodvedekneklidnémuhoeníoblou ku Dále mohou být chyby zpsobeny špatným vedením svaovacího hoáku a špatným pidá vánímpídavnéhomateriálu. Nežzanetesvaovat DLEŽITÉ: ped zapnutím zdroje svaovacího proudu zkontrolujte ješt jednou, že naptí afrekvenceel.sítodpovídávýrobnímuštítku. 1. Nastavte svaovací proud s použitím potenciometru(obr.1,poz.4). 2. Zapntezdrojsvaovacíhoprouduhlavním vypínaemzdroje(obr.1,poz.1). 3. Zelenésignálnísvtloukazuje,žesvaovací strojjezapnutapipravenkpoužití. Údržba VAROVÁNÍ:Pedtím,nežprovedetejakoukoli kontroluuvnitsvaovacíhostroje,odpojtejej odel.sít!opravysvaovacíhostrojejeopráv 10 nn provádt pouze pracovník s odbornou kvalifikací! NÁHRADNÍDÍLY Originálnínáhradnídílybylyspeciálnnavrženy protytosvaovacístroje.použitíneoriginálních náhradních díl mže zpsobit rozdílnosti ve výkonuneboredukovatpedpokládanouúrove bezpenosti. Výrobce odmítá pevzít odpovd nostzapoužitíneoriginálníchnáhradníchdíl. ZDROJSVAOVACÍHOPROUDU Jelikožjsoutytosystémyzcelastatické,dodržuj tenásledujícípostup: Pravideln odstraujte nashromáždnou špínuaprachzvnitníástistrojezapou žitístlaenéhovzduchu.nesmrujtevzdu chovou trysku pímo na elektrické komponentty, abyste zabránili jejich poš kození. Provádjte pravidelné prohlídky, abyste zjistili jednotlivé opotebované kabely nebo volná spojení, která jsou píinou pehíváníamožnéhopoškozenístroje. U svaovacích stroj je teba provádt periodickou revizní prohlídku poveným pracovníkem. Upozornní na možné problé myajejichodstranní Pívodní šra, prodlužovací kabel a svaovací kabely jsou považovány za nejastjší píiny problém. Vpípad náznaku problém postu pujtenásledovn: 1. Zkontrolujtehodnotudodávanéhosíového naptí. 2. Zkontrolujte,zdajepívodníkabeldokonale pipojenkzástrceahlavnímuvypínai. 3. Zkontrolujte, zda jsou pojistky, nebo jisti vpoádku. 4. Pakliže používáte prodlužovací kabel, zkontrolujtejehodélku,prezapipojení. 5. Zkontrolujte, zda následující ásti nejsou vadné: hlavnívypínarozvodnésít napájecízástrka hlavnívypínastroje POZNÁMKA:IpesVašepožadovanétechnické dovednosti nezbytné pro opravu generátoru Vám v pípad poškození doporuujeme kon taktovat vyškolený personál a naše servisní technickéoddlení. SKZOZNAMNÁHRADNÝCHDIELOV 145 Obj Obj Obj.. 1 Zadnéplastovéelo Zadnéplastovéelo Zadnéplastovéelo Setzadnéhoela(145) Setzadnéhoela(165) Setzadnéhoela(190) Ventilátor Ventilátor Ventilátor Vývodkakáblová Vývodkakáblová Vývodkakáblová Mostíkvstupní Mostíkvstupní Mostíkvstupní PCBAEK PCBAEK PCBAEK Výstuha Výstuha Výstuha PCBAEK PCBAEK PCBAEK Setvýstupného usmerovae(145) Setvýstupného usmerovae(165) Setvýstupného usmerovae(190) Termostat Termostat Termostat Prednéplastovéelo Prednéplastovéelo Prednéplastovéelo Setprednéhoela(145) Setprednéhoela(165) Setprednéhoela(190) Dnoplastové Dnoplastové Dnoplastové Gombíkpr.19, Gombíkpr.19, Gombíkpr.19, Konektor3kol.zásuvka Konektor3kol.zásuvka Konektor3kol.zásuvka Samolepkaelní Samolepkaelní Samolepkaelní Rýchlospojka komplet Rýchlospojka komplet Rýchlospojkakomplet Tlmivka Tlmivka Tlmivka Transformátorhlavní Transformátorhlavní Transformátorhlavní Prepoj10pinový Prepoj10pinový Prepoj10pinový PCBhotstart PCBhotstart PCBhotstart Transformátor Transformátor Transformátor Transformátor merací Transformátor merací Transformátormerací Transformátorpomocné Transformátorpomocné Transformátorpomocné Varistor Varistor Varistor Setochrannéhoobvodu Setochrannéhoobvodu Setochrannéhoobvodu SetNMOSFET(145) SetNMOSFET(165) SetIGBT(190) Setfiltraných kondenzátoru(145,165) Setfiltraných kondenzátoru(145,165) Setfiltraných kondenzátoru(190) Hlavnývypína Hlavnývypína Hlavnývypína Napájacíkábel Napájacíkábel Napájacíkábel Krytplechový Krytplechový Krytplechový Samolepkaboní Samolepkaboní Samolepkaboní PCBAEK PCBAEK PCBAEK Samolepkavýkonnostní Samolepkavýkonnostní Samolepkavýkonnostní Setriadiacaelektroniky Setriadiacaelektroniky Setriadiacaelektroniky Setbudenívýkonových tranzistoru Zväzok PCBfiltru+ varistor Setbudenívýkonových tranzistoru Setbudenívýkonových tranzistoru

11 CZSEZNAMNÁHRADNÍCHDÍL 145 Obj Obj Obj.. 1 elozadní elozadní elozadní Setzadníhoela(145) Setzadníhoela(165) Setzadníhoela(190) Ventilátor Ventilátor Ventilátor Vývodkakabelová Vývodkakabelová Vývodkakabelová Mstekvstupní Mstekvstupní Mstekvstupní PlošnýspojAEK PlošnýspojAEK PlošnýspojAEK Výztuha Výztuha Výztuha PlošnýspojAEK Setvýstupního usmrovae(145) PlošnýspojAEK Setvýstupního usmrovae(165) PlošnýspojAEK Setvýstupního usmrovae(190) Termostat Termostat Termostat elopední elopední elopední Setpedníhoela(145) Setpedníhoela(165) Setpedníhoela(190) Dnoplastové Dnoplastové Dnoplastové Knoflíkpr.19, Knoflíkpr.19, Knoflíkpr.19, Konektor3kol.zásuvka Konektor3kol.zásuvka Konektor3kol.zásuvka Samolepkaelní Samolepkaelní Samolepkaelní Rychlospojkakomplet Rychlospojkakomplet Rychlospojkakomplet Tlumivka Tlumivka Tlumivka Transformátorhlavní Transformátorhlavní Transformátorhlavní Propoj10pinový Propoj10pinový Propoj10pinový PCBhotstart PCBhotstart PCBhotstart Transformátor Transformátor Transformátor Transformátormící Transformátormící Transformátormící Transformátorpomocný Transformátor pomocný Transformátor pomocný Varistor Varistor Varistor Setochrannéhoobvodu Setochrannéhoobvodu Setochrannéhoobvodu SetNMOSFET(145) SetNMOSFET(165) SetIGBT(190) Setfiltraních kondenzátor(145) Setfiltraních kondenzátor(165) Setfiltraních kondenzátor(190) Vypínahlavní Vypínahlavní Vypínahlavní Kabelpívodní Kabelpívodní Kabelpívodní Krytplechový Krytplechový Krytplechový Samolepkaboní Samolepkaboní Samolepkaboní PlošnýspojAEK Samolepkavýkonnostní PlošnýspojAEK Samolepkavýkonnostní PlošnýspojAEK Samolepkavýkonnostní Setídícíelektroniky Setídícíelektroniky Setídícíelektroniky Setbuzenívýkonových tranzistor SvazekPCBfiltru+ varistor Setbuzenívýkonových tranzistor Setbuzenívýkonových tranzistor Postup pro odmontování a za montováníboníchkryt Postupujtenásledovn: Ped odmontováním boních kryt vždy odpojtepívodníkabelzesíovézásuvky! Vyšroubujte2šroubynahornístrankrytu asejmtejej. Pisestavenístrojepostupujteopaným zpsobem. Objednánínáhradníchdíl Pro bezproblémové objednání náhradních díl uvádjte: 1. objednacííslodílu 2. názevdílu 3. typpístroje 4. napájecí naptí a kmitoet uvedený na výrobnímštítku 5. výrobnííslopístroje PÍKLAD: 1 kusobj.íslo 30451, ventilátor pro svaovacístroj145,1x230v50/60hz,výrobnííslo Poskytnutízáruky 1. Záruní doba svaovacích stroj je výrob cem stanovena na 24 msíc od prodeje stroje kupujícímu. Lhta záruky zaíná bžet dnem pedání stroje kupujícímu, pípadn dnem možné dodávky. Záruní lhta na svaovací hoáky je 6 msíc. Do zárunídobysenepoítádobaoduplatnní oprávnné reklamace až do doby, kdy je strojopraven. 2. Obsahem záruky je odpovdnost za to, že dodaný stroj má vdob dodání a po dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené závaznými technickými podmínkami a nor mami. 3. Odpovdnost za vady, které se na stroji vyskytnou po jeho prodeji vzáruní lht, spoívávpovinnostibezplatnéhoodstran ní vady výrobcem stroje, nebo servisní organizacípovenouvýrobcemstroje. 4. Podmínkou platnosti záruky je, aby byl svaovacístrojpoužívánzpsobemakúe lm, pro které je uren. Jako vady se neuznávajípoškozeníamimoádnáopote bení, která vznikla nedostatenou péí i zanedbánímizdánlivbezvýznamnýchvad. 11 Zavadunelzenapíkladuznat: Poškozenítransformátorunebousmr ovae vlivem nedostatené údržby svaovacíhohoákuanáslednéhozkra tumezihubicíaprvlakem. Poškození elektromagnetického ventil kuneistotamivlivemnepoužíváníply novéhofiltru. Mechanické poškození svaovacího hoákuvlivemhrubéhozacházeníatd. Zárukasedálenevztahujenapoškozenívli vem nesplnním povinností majitele, jeho nezkušeností,nebosníženýmischopnostmi, nedodrženímpedpisuvedenýchvnávodu pro obsluhu a údržbu, užíváním stroje kúelm, pro které není uren, petžo vánímstroje,byipechodným. Pi údržb a opravách stroje musí být výhradnpoužíványoriginálnídílyvýrobce. 5. Vzáruní dob nejsou dovoleny jakékoli úpravynebozmnynastroji,kterémohou mít vliv na funknost jednotlivých souástí stroje. Vopaném pípad nebude záruka uznána. 6. Nároky ze záruky musí být uplatnny neprodlen po zjištní výrobní vady nebo materiálové vady a to u výrobce nebo prodejce. 7. Jestližesepizáruníopravvymnívadný díl, pechází vlastnictví vadného dílu na výrobce. ZÁRUNÍSERVIS 1. Záruní servis mže provádt jen servisní technikproškolenýapovenývýrobcem. 2. Ped vykonáním záruní opravy je nutné provést kontrolu údaj o stroji: datum prodeje,výrobnííslo,typstroje.vpípad že údaje nejsou vsouladu spodmínkami pro uznání záruní opravy, nap. prošlá zárunídoba,nesprávnépoužívánívýrobku vrozporusnávodemkpoužitíatd.,nejedná se o záruní opravu. Vtomto pípad veškeré náklady spojené sopravou hradí zákazník. 3. Nedílnou souástí podklad pro uznání záruky je ádn vyplnný záruní list areklamaníprotokol. 4. Vpípad opakovaní stejné závady na jed nom stoji, a stejném dílu, je nutná konzultaceseservisnímtechnikemvýrobce.

12 Slovensky Obsah Úvod Popis Technickéúdaje Obmedzeniepoužitia Bezpenostnépokyny Inštalácia Pripojeniekel.sieti Ovládacieprvky Pripojeniezváracíchkáblov Nastaveniezváracíchparametrov Prvnežzanetezvára Údržba Upozornenienamožnéproblémyaich odstránenie Postuppridemontážiamontážizdroja Objednanienáhradnýchdielov Poskytnutiezáruky Použitégrafickésymboly Zoznamnáhradnýchdielov Grafickésymbolynavýrobnomštítku Elektrotechnickáschéma Zárunýlist Vyhlásenieozhode Úvod Vážený zákazník, akujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili zakúpením nášho výrobku. Pred uvedením do prevádzky si prosím dôkladne preítajte všetky pokyny uvedené vtomtonávode. Pre zabezpeenie optimálnehoa dlhodobého používanie zariadenia prísne dodržiavajte tu uvedenéinštrukcienapoužitieaúdržbu.vova šom záujme Vám odporúame, aby ste údržbu aprípadnéopravyzverilinašejservisnejorgani zácii,pretožemápríslušnévybavenieašpeciál nevyškolenýpersonál.všetkynašezdrojeaza riadenia sú predmetom dlhodobého vývoja. Preto si vyhradzujeme právo upravova ich konštrukciuavybavenie. Popis 145, 165 a 190 sú profesionálne zváracie invertory urené na zváranie metódami MMA (obalenou elektródou) a TIG s dotykovým štar tom (zváranie v ochrannej atmosfére netavia cou sa elektródou). Sú to zdroje zváracieho prúdu so strmou charakteristikou. Invertory sú konštruované ako prenosné zdroje zváracieho prúdu. Sú vybavené popruhom pre ahkú manipuláciuanosenie. Zváracie invertory 145, 165 a 190 sú vyrobené s využitím vysokofrekvenného transformátora s feritovým jadrom a tranzistormi. Majú zabudované elektronické funkcie HOT START (pre ahšie zapálenie oblúka) a ANTI STICK (zabraujeprilepeniuelektródy). Zváraciestroje145,165a190súpredovšetkým urené do výroby, údržby i na montáž a sú vyrobené v súlade spríslušnými normami a nariadeniami Európskej Únie a Slovenskej republiky. Seznamnáhradníchdílstroj Zoznamnáhradnýchdielovstrojov Sparepartslist Ersatzteilliste Listaczcizamiennychmaszyn 65

13 Použitégrafickésymboly Použitégrafickésymboly Keytothegraphicsymbols VerwendetegrafischeSymbole Zastosowanesymbolegraficzne CZPopis SKPopis EN Description 1 Hlavnívypína Hlavnývypína Maineswitch 2 Uzemnní Uzemnenie Grounding 3 Kontrolkatepelnéochrany Kontrolkatepelnejochrany Yellowsignallightforoverheat cutoff 4 Nebezpeí,vysokénaptí Nebezpeenstvo,vysokénapätie Danger!Highvoltage 5 Mínuspól Mínuspólnasvorke Negativepolesnap 6 Pluspól Pluspólnasvorke Positivepolesnap 7 Ochranazemnním Ochranazemneniem Groundingprotection 8 Naptí Zváracienapätie Volts 9 Proud Zváracíprúd Amperes 10 Návod Návod Manual 11 Likvidacepoužitéhozaízení Likvidáciapoužit.zariadenie Disposalofusedmachinery 12 Pozornebezpeí Pozornebezpeenstvo Cautiondanger DEBeschreibung RU PL Opis 1 Hauptschalter Wycznikgówny 2 Erdung Uziemienie 3 SignallampeWärmeschutz 4 WarnungRisikounfalldurchel. strom, Lampkakontrolnaochrony cieplnej Ostrzeenie ryzykoporaenia prdemelektrycznym 5 MinuspolaufderKlemme Biegunujemnynalistwie 6 PluspolaufderKlemme Biegundodatninalistwie 7 Erdungsschutz Ochronauziemieniem 8 Schweißspannung Napiciespawalnicze 9 Schweißstrom Prdspawalniczy 10 LernenSiedieBedienanweisung kennen 11 Entsorgungderbenutzten Einrichtung / ProszzapoznasizInstrukcj Obsugi Utylizacjazuytegourzdzenia 12 VorsichtGefahr Uwaganiebezpieczestwo 64 Tabuka.1 Technickéúdaje zváraciezdroje 145 zváraciezdroje 165 zváraciezdroje190 Vstupnénapätie50Hz V 1x230 1x230 1x230 Rozsahzváraciehoprúdu A Napätienaprázdno V Zaažovate40*/45% A 140* Zaažovate60% A Zaažovate100% A Istenie A Krytie IP23S IP23S IP23S RozmeryDxŠxV mm 330x143x x143x x143x245 Hmotnos kg 5,6 5,7 6,2 Obmedzeniepoužitia (STNEN609741) Použitiezvárakyjetypickyprerušované,kesa využíva najefektívnejšia pracovná doba pre zváranie a doba kudu pre umiestnenie zvára ných astí, prípravných operácií apod. Tieto zváracieinvertorysúskonštruovanéúplnebez pene na zaaženie max. 140, 160 a 180 A nominálneho prúdu po dobu práce 40% resp. 45% zcelkovej doby užívania. Smernice uvád zajú dobu zaaženia v 10 minútovom cykle. Za 45% pracovný cyklus zaažovania sa považujú 4,5minútyzdesaminútovéhoasovéhoúseku. Ak je povolený pracovný cyklus prekroený, bude termostatom zvárací proces prerušený vdôsledku nebezpeného prehriatia, v záujme ochrany komponentov zváraky. Tento stav je indikovanýrozsvietenímžltéhotermostatového signálnehosvetlanaprednomovládacompaneli zdroja(poz.4,obr.1).poniekokýchminútach, ke dôjde k ochladeniu zdroja a žlté signálne svetlosavypne,zdrojjepripravenýnaopätovné použitie. Zváracie zdroje sú konštruované vsúladesochrannouúrovouip23s. Bezpenostnépokyny Zváracie invertory musia by pou žívanévýhradnenazváranieanie na iné nezodpovedajúce použitie. Nikdynepoužívajtezváracístrojsodstránenými krytmi.odstránenímkrytovsaznižujeúinnos chladenia a môže dôjs k poškodeniu stroja. Dodávate v tomto prípade nepreberá zodpo vednos za vzniknutú škodu anie je možné z tohtodôvodutaktiežuplatninároknazárunú opravu.ichobsluhajepovolenáibavyškoleným a skúseným osobám. Užívate musí dodržiava normy STN EN , aalšie bezpenostné 13 ustanovenia tak, aby bola zaistená jeho bezpenosabezpenostretejstrany. NEBEZPEENSTVO PRI ZVÁRANÍ A BEZPE NOSTNÉPOKYNYPREOBSLUHUSÚUVEDENÉ: SN /1993 Bezpenostné ustanovenie pre oblúkové zváranie kovov. SN /1993 Bezpenostné predpisy pre zváranie a plazmovérezanie. Zvárakamusíprechádzaperiodickýmikontro lami poda SN /1990. Pokyny pre prevádzanie revízie, vi 3 vyhláška ÚPB.48/1982 zb., SN :1990 a SN :1993l.7.3. DODRŽUJTE VŠEOBECNÉ PROTIPOŽIARNE PREDPISY! Dodržujtevšeobecnéprotipožiarnepredpisypri súasnom rešpektovaní miestnych špecifických podmienok. Zváranie je špecifikované vždy ako innos srizikompožiaru.zváranievmiestachshora vými alebo s výbušnými materiálmi je prísne zakázané. Na zváracom stanovisku musí by vždy hasiaci prístroj. Pozor! Iskry môžu spôsobi zapálenie mnoho hodín po ukonení zvárania predovšetkýmnaneprístupnýchmiestach. Po ukonení zvárania nechajte stroj minimálne 10 minút dochladi. Pokia nedôjde kdochla deniustroja,dochádzavnútrikvekémunárastu teploty,ktorámôžepoškodivýkonovéprvky. BEZPENOS PRÁCE PRI ZVÁRANÍ KOVOV OBSAHUJÚCICH OLOVO, KADMIUM, ZINOK, ORTUABERÝLIUM Urobtezvláštneopatrenia,pokiazváratekovy, ktoréobsahujútietokovy:

14 Unádržínaplyn,oleje,pohonnéhmotyat. (i prázdnych) neprevádzajte zváraské prá ce, lebo hrozí nebezpeenstvo výbuchu. Zváranie je možné prevádza iba poda zvláštnychpredpisov!!! Vpriestorochsnebezpeenstvomvýbuchu platiazvláštnepredpisy. PREVENCIA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝMPRÚDOM Neopravujte zdroj v pre vádzke, resp. ak je zapojený doel.siete. Pred akoukovek údržbou alebo opravou vypnitezdrojzel.siete. Uistitesa,žejezdrojsprávneuzemnený. Zváracie zdroje musí obsluhova a pre vádzkovakvalifikovanýpersonál. Všetky pripojenia musia by v súlade splatnými predpismi a normami vrátane STNEN609741azákonmizabraujúcimi úrazom. Nezvárajtevovlhkomprostredíalebopri daždi. Nezvárajtesopotrebovanýmialebopoško denými zváracími káblami. Vždy kontro lujte zvárací horák, zváracie a napájacie káble a uistite sa, že ich izolácia nie je poškodená alebo nie sú vodie voné vspojoch. Nezvárajtesozváracímhorákomasozvá racími a napájacími káblami, ktoré majú nedostatonýprierez. Zastavtezváranie,aksúhorákalebokáble prehriate, zabránite tak rýchlemu opotre beniuichizolácie. Nikdy sa nedotýkajte nabitých astí el. obvodu. Po použití opatrne odpojte zvá rací horák od zdroja a zabráte kontaktu suzemnenýmiasami. SPLODINYAPLYNYPRIZVÁRANÍ Zaistite istotu pracovnej plochyaodvetrávanievšet kých plynov vytváraných poas zvárania, hlavne v uzavretých priestoroch. Umiestnite zvárací zdroj do dobre vetranýchpriestorov. Odstráte všetok lak, neistoty amastno ty,ktorépokrývajúastiurenéna zvára 14 nie do takej miery, aby sa zabránilo uvoovaniutoxickýchplynov. Nezvárajte v miestach, kde je podozrenie z úniku zemnéhoi iných výbušných ply novaleboblízkoprispaovacíchmotoroch. Nepribližujtezváraciezariadeniekvaniam urenýmpreodstraovaniemastnoty,kde sa používajú horavé látky a vyskytujú sa výparytrichlorethylénualeboinýchzlúe nín chlóru, ktoré obsahujú uhovodíky používanéakorozpúšadlá,pretožezvára cí oblúk a ním produkované ultrafialové žiareniestýmitovýparmireagujúavytvá rajúvysokotoxicképlyny. OCHRANA PRED ŽIARENÍM, PO PÁLENINAMIAHLUKOM Nikdy nepoužívajte rozbité alebo inak poškodené och rannézváraskékukly. Chrátesvojeoišpeciálnouzváracoukuk lou vybavenou ochranným tmavým sklom (ochrannýstupedin914). Na zabezpeenie ochrany tmavého och ranného skla pred roztrekom zvarového kovuumiestnitepredtmavéskloíresklo rovnakýchrozmerov. Nepozerajtenazváracíoblúkbezvhodného ochrannéhoštítualebokukly. Nezanitezvára,dokiasanepresvedíte, ževšetkyosobyvovašejblízkostisúvhod ne chránené pred ultrafialovým žiarením produkovanýmzváracímoblúkom. Ihne vymete nevyhovujúce, alebo poš kodenéochrannétmavésklo. Vždy používajte vhodný ochranný odev, vhodnú pracovnú obuv, ochrannú zvá raskúkukluakoženézváraskérukavice, aby ste zabránili popáleninám aodreni námprimanipuláciismateriálom. Používajte ochranné slúchadla alebo tlmiedouší. ZABRÁNENIEPOŽIARUAEXPLÓZII Odstráte z pracovného prostrediavšetkyhoraviny. Nezvárajte v blízkosti hora výchmateriálovitekutínalebovprostre dísvýbušnýmiplynmi. Nenoste obleenie impregnované olejom a mastnotou, pretože by iskry mohli spôsobipožiar. Mechaniczne uszkodzenia palnika spawalniczegopodwpywemnieodpo wiedniego traktowania itd. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia, zwizane z nie wypenianiem obowizków przez waciciela, jego brakiem dowiadcze nia czy niskimi umiejtnociami, nie dotrzymywaniem zalece, podanych w instrukcji obsugi i konserwacji, wykorzystywanie maszyny do celów niezgodnych z przeznaczeniem, prze cianiem maszyny, choby tymczaso wym. Przykonserwacjiinaprawachmaszynymo gbywykorzystywanewycznieoryginal neczcizamienneproducenta. 5. Wokresiegwarancyjnymniezezwalasina jakiekolwiek naprawy lub zmiany w urzd zeniu, które mogyby mie wpyw na funkcjonowanieposzczególnychelementów maszyny. W innym przypadku gwarancja niezostanieuznana. 6. Roszczenia gwarancyjne musz zosta zgoszone do producenta lub sprzedawcy niezwoczniepowystpieniuwadyproduk cyjnejlubmateriaowej. 7. Jeeliwtrakcienaprawygwarancyjnejzos taniewymienionawadliwacz,jejprawa wasnocioweprzechodznaproducenta. 8. Koszty pakowania, transportu do serwisu i ubezpieczenia ponosi zamawiajcy. Gwa rancja nie obejmuje bezporednich ani porednich kosztów podróy, delegacji czy zakwaterowaniaserwisu. 9. Zakup urzdzenia jest potwierdzeniem zapoznaniasizwarunkamigwarancji. SERWISGWARANCYJNY Serwis gwarancyjny przeprowadza moe jedy nietechnikwyszkolonyisprawdzony. Przed przeprowadzeniem naprawy gwaran cyjnejnaleyniezbdnieskontrolowadanena tematmaszyny:datasprzeday,numerseryjny, typ maszyny. W przypadkue dane te nie s zgodne z warunkami uznania napraw gwaran cyjnej,np.mintermingwarancji, produktby wykorzystywany w sposób niewaciwy, niez godny z instrukcj obsugi itd., nie ma mowy o naprawie gwarancyjnej. W takim przypadku wszystkiekoszty,wicesiznapraw,ponosi klient. 63 Nieodczny element roszcze odnonie gwa rancji stanowi prawidowo wypisana karta gwarancyjnaiprotokóreklamacyjny. W przypadku ponownego pojawienia si tej samejwadywtejsamejmaszynienatejsamej czci niezbdna jest konsultacja z technikiem serwisowym.

15 Ostrzeenia dot. moliwych problemówiichusuwanie Przewód doprowadzajcy, przeduacz i kable spawalniczesuwaanezanajczstszeprzyczy ny problemów. W razie wystpienia problemu proszpostpowanastpujco: Sprawdzi warto dostarczanego napicia sieciowego. Sprawdzi, czy przewód doprowadzajcy jest doskonale podczony do wtyczki iwycznikagównego. Sprawdzi, czy bezpieczniki lub wycznik zabezpieczajceswporzdku. Jeeli jest uywany przeduacz naley sprawdzijegodugo,rednici podczenie. Sprawdzi ponisze czci pod wzgldem ich sprawnoci: Wycznikgównysiecirozdzielczej. Wtyczkzasilajciwycznikgówny maszyny. UWAGA: Pomimo Pastwa umiejtnoci tech nicznych niezbdnych do naprawy generatora, wrazieuszkodzeniazalecamypastwaskontak towa z przeszkolonym personelem i naszym punktemserwisowym. Metoda demontowania i za montowaniaobudówbocznych Proszpostpowanastpujco: Odkrci2rubkinagórzeobudowyizdj je. W przypadku skadania maszyny prosz postpowawodwrotnysposób. Zamówienie czci zamien nych W celu bezproblemowego zamówienia czci zamiennychzawszenaleypoda: Numerzamówieniowyczci Nazwaczci Rodzajmaszyny Napicie zasilajce i czstotliwo podan natabliczceprodukcyjnej Numerprodukcyjnymaszyny PRZYKAD: 1 sztuka nr zam wentylator SUNON dla maszyny 145, 1x230V 50/60 Hz, numerprodukcyjny 62 Udzieleniegwarancji 1. Okres gwarancji maszyny zosta przez producenta okrelony na 24 miesice od datysprzedaymaszynykupujcemuokres gwarancji liczy si od dnia przekazania maszyny kupujcemu, ewentualnie od moliwego dnia transportu. Okres gwaran cyjny palników spawalniczych wynosi 6 miesicy.dookresugwarancjiniewlicza si czasu od zoenia uprawomocnionej reklamacji a do chwili, kiedy maszyna zostanienaprawiona. 2. Gwarancja obejmuje przyjcie na siebie odpowiedzialnoci za to, e dostarczona maszyna posiada w czasie transportu i w okresie gwarancyjnym pewne cechy, okrelone przez wice normy i warunki techniczne. 3. Odpowiedzialno za wady, które pojawi si w maszynie po jej sprzeday w okresie gwarancyjnym, polega na obowizku bez patnegousuniciadefektuprzezproducen tamaszynylubserwis,poleconyprzezpro ducentaurzdzenia. 4. Warunek wanoci gwarancji to, fakt, e maszyna spawalnicza bya wykorzystywana w sposób i do celów zgodnych z jej przez naczeniem. Jako wady nie uznaje si uszkodze i nadzwyczajnego zuycia, które powstay w wyniku niedostatecznej troski lubzaniedba,atakerzekomychdefektów bezznaczenia. Zawadniemonauznanp.: Uszkodzenia transformatora lub pros townika na skutek niedostatecznej konserwacji uchwytu spawalniczego imoliwegozwarciapomidzykoców kprdowidysz. Uszkodzenie zaworku elektromagne tycznego zanieczyszczeniami na skutek zastosowania starej butli nieposiada jcej legalizacji lub gazu nieodpowied niejjakoci. Uszkodzenia transformatora lub pros townikanaskutekniedostatecznejkon serwacji palnika spawalniczego i nas tpujcego zwarcia pomidzy gazow kocówk rurowa otworem strumie niowym. Uszkodzenie zaworku elektromagne tycznego anieczyszczeniami na skutek niestosowaniafiltragazowego. Nezvárajte materiály, ktoré obsahovali horavésubstanciealebotakélátky,ktoré pozahriatívytvárajútoxickéalebohoravé pary. Nezvárajte predtým, než sa uistíte, aké substancie zváraný predmet obsahoval. Dokonca nepatrné stopy horavého plynu alebotekutinymôžuspôsobiexplóziu. Nikdy nepoužívajte kyslík na vyfúkavanie kontajnerov. Vyvarujte sa zváraniu v priestoroch a rozsiahlych dutinách, kde by sa mohol vyskytovazemnýiinývýbušnýplyn. Majte blízko vášho pracoviska hasiaci prístroj. Nikdy nepoužívajte v zváracom horáku kyslík, ale vždy iba inertné plyny a ich zmesi. NEBEZPEENSTVO SPOJENÉ SELEKTROMAGNETICKÝMPOOM Elektromagnetické pole vyt várané zdrojom pri zváraní môže by nebezpené uom skardios timulátormi,pomôckamiprenepoujúcich a s podobnými zariadeniami. Títo udia musiapriblíženiesakzapojenémuprístro jukonzultovasosvojímlekárom. Nepribližujtekzváraciemuzdrojuhodinky, nosie magnetických dát apod., pokia je v prevádzke. Mohlo by dôjs v dôsledku pôsobenia magnetického poa k trvalému poškodeniutýchtoprístrojov. Zváracie zdroje sú vyrobené v zhode sochrannými požiadavkami stanovenými smernicami o elektromagnetickej kompa tibilite (EMC). Zhodujú s technickými predpismi normy STN EN apred pokladásaichširoképoužitievovšetkých priemyselných oblastiach, ale nie pre do máce použitie! V prípade použitia viných priestoroch než priemyselných, sa môžu vyskytnú rušenia a poruchy ktoré bude potrebné rieši zvláštnymi opatreniami (vi. STN EN 50199, 1995l.9). Ak dôjde kelektromagnetickým poruchám, je po vinnosouužívateadanúsituáciuvyrieši. SUROVINYAODPAD Tieto zdroje sú vyrobené z materiálov, ktoré neobsa hujú toxické alebo jedovaté 15 látkypreužívatea. Poas likvidanej fázy by mal by prístroj rozložený a jeho jednotlivé komponenty bymalibyrozdelenépodatypumateriá lu,zktoréhobolivyrobené. LIKVIDÁCIA POUŽITÉHO ZARIADE NÍ Prelikvidáciivyrazenéhozaria denievyužitezbernýchmiest/ dvoruurenýchkuspätnémuodberu. Použitézariadenienevhadzujtedobežného odpaduapoužitepostupuvedenývýše. MANIPULÁCIA A USKLADNENIE STLAENÝCHPLYNOV Vždy sa vyhnite kontaktu medzi zváracími káblami pre nášajúcimi zvárací prúd a fašami so stla enýmplynomaichuskladovacímizaria deniami. Vždy uzatvárajte ventily na fašiach so stlaenýmplynom,akichprávenebudete používa. Ventily na faši inertného plynu poas používaniabymalibyúplneotvorené. Pri manipulácií sfašou stlaeného plynu pracujtesozvýšenouopatrnosou, abysa predišlo poškodeniu zariadenia alebo úrazu. Nepokúšajte sa plni faše stlaeným ply nom, vždy používajte príslušné regulátory atlakovéredukcie. V prípade, že chcete získa alšie infor mácie, konzultujte bezpenostné pokyny týkajúce sa používania stlaených plynov podanoriemstn078305a Inštalácia Miestoinštalácieprezdrojebymalobystarost livo zvážené, aby bola zaistená bezpená a po všetkých stránkach vyhovujúca prevádzka. Uži vate je zodpovedný za inštaláciu a používanie zariadenia vsúlade s inštrukciami výrobcu uvedenými v tomto návode. Výrobca neruí za škody spôsobené neodborným používaním aobsluhou. Zdroje je potrebné chráni pred vlhkom adaž om, mechanickým poškodením, prievanom a prípadnou ventiláciou susedných zdrojov, nadmernýmpreažovanímahrubýmzaobchád

16 zaním. Pred inštaláciou zariadenia by mal užívate zváži možné elektromagnetické prob lémy na pracovisku. Odporúame, aby ste sa vyhliinštaláciizváraciehozdrojablízko: signálnych, kontrolných a telefónnych káblov rádiových a televíznych prenášaov aprijí maov poítaov,kontrolnýchameracíchzariadení bezpenostnýchaochrannýchzariadení Osoby s kardiostimulátormi, pomôckami pre nepoujúcich a podobne, musia konzultova prístup k zariadeniu vprevádzke so svojím lekárom. Pri inštalácii zariadenia musí by pra covnéprostredievsúladesochrannouúrovou IP23S. Tietozdrojesúchladenéprostredníctvomcirku lácievzduchuamusiabypretoumiestnenéna takom mieste, kde nimi môže vzduch ahko prúdi. Pripojeniekelektrickejsieti Pred pripojením zváraky kel. napájacej sieti sa uistite, že hodnota napätia a frekvencie vsietizodpovedánapätiunavýrobnomštítku prístroja ai je hlavný vypína zváraky vpozícii 0. Používajte iba originálnu zástrku zdrojov na pripojenie k el. sieti. Ak chcete zástrku vymeni, postupujte poda nasledujúcich inštrukcií: napripojeniezdrojaknapájacejel.sietisú potrebné2prívodnévodie tretí, ŽLTOZELENÝ, sa používa pre zemniacepripojenie Pripojte normalizovanú zástrku (2p+e) vhodnej hodnoty zaaženia k prívodnému káblu. Majte istenú elektrickú zásuvku poistkami alebo automatickým istiom. Zemniaci obvod zdroja musí by spojený so zemniacimvedením(žltozelenývodi). POZNÁMKA:Akékovekpredženienapájacieho kábla musí ma zodpovedajúci prierez vodia. Nikdy nepoužívajte predlžovací kábel smenším prierezom než je originálny kábel dodávaný sprístrojom. UPOZORNENIE:Priprevádzkovanítohotostroja navyššíchzváracíchprúdochmôžeodberstroja zo siete prekraova hodnotu 16 A. vtomto prípade je nutné vymeni prívodnú vidlicu za 16 priemyslovú, ktorá zodpovedá isteniu 20 A! Tomuto isteniu musí súasne zodpoveda prevedenieaistenieelektrickéhorozvodu. alšími spôsobmi pripojenia sú prevedenia pevného pripojenia ksamostatnému vedeniu / toto vedenie musí by istené istiom alebo poistkoumax.25a/,alebopripojeniestrojana trojfázovú sie 3X400/230 V TNCS /TNS/. vprípade pripojenia ktrojfázovej sieti musí by použitá päkolíková vidlica 32 A. fázový vodi ierny /hnedý/, vo vidlici pripoji kjednej zo svoriek oznaených / L1, L2 alebo L3/. Nulový vodi modrý, pripoji vo vidlici na svorku oznaenú /N/ azelenožltý ochranný vodi pripoji na svorku oznaenú /Pe/. Takto upravený prívodný kábel stroja je možné pripoji do trojfázovej zástrky, ktorá musí by istenáistiomalebopoistkoumax.25a. Pozor! Nesmie dôjs kpripojeniu stroja na združené napätie, tj. Napätie medzi dvomi fázami! Vtakomto prípade hrozí poškodenie stroja. Tieto úpravy môže robi iba oprávnená osoba selektrotechnickoukvalifikáciou. Tabuka.2ukazujedoporuenéhodnotyiste nia vstupného prívodu pri max. nominálnom zaaženízdroja. Tabuka2 Typzdroja IMax*40%/45% 140A* 160A 180A Inštalovanývýkon 4,5KVA 5KVA 8,1KVA Istenieprívodu 16A 16A 20A Napájacíkábel prierezvmm 3x2,5 3x2,5 3x2,5 Zemniacikábel prierezvmm V tabuke. 3 sú uvedené prierezy predlžova cíchkáblov. Tabuka3 Predlžovacíkábel Prierez 120 m 2,5mm Obrazek8 Tabelka10 d a s(mm) a(mm) d(mm) ( o ) ,5(max) , PODSTAWOWEZASADAPODCZASSPAWANIA METODTIG: 1. Czystoobszarspawu(spoiny)wtrakcie spawania musi by wolny od tustych plam, oleju i pozostaych zanieczyszcze. Równie naley zwraca uwag na czysto spoiwa i czyste rkawice spa waczapodczasspawania. 2. Doprowadzeniespoiwaabyuniknutle nianiakoniecspoiwapowinienznajdowa si w strefie gazu ochronnego wycieka jcegozdyszy. 3. Rodzajirednicaelektrodwolframowych naleywybrajewzalenociodwielkoci prdu,polaryzacji,rodzajumateriaupod stawowegoiskadugazuochronnego. 4. Szlifowanie elektrod wolframowychza ostrzenieczubkaelektrodymusimywyko nywa w kierunku wzdunym. Im mniej szorstkajestpowierzchniaczubkaelektro dy wolframowej, tym spokojniej jarzy si ukel.itymduszyjestokresuytkowania elektrody. 5. Ilo gazu ochronnego naley przyspo sobi rodzaju spawania, ew. wielkoci dyszy gazowej. Po zakoczeniu spawania gaz musi cyrkulowa wystarczajco dugo zewzgldunaochronmateriauielektro dywolframowejprzedutlenianiem. Charakterystyczne bdy w trakcie spawania TIGorazichwpywnajako: Prdspawalniczyjestzbyt: Niski niestabilnyukspawalniczy Wysoki naruszenie czubka elektrod wolfra mowych prowadzi do niespokojnego jarzeniauku. s 61 Bdy mog by spowodowane niewaciwym prowadzeniempalnikaspawalniczegoiniewa ciwymdodawaniemspoiwa. Przedrozpoczciemspawania WANE: Przed wczeniem spawarki naley jeszcze raz sprawdzi, e napicie i czstotli woci sieci elektrycznej s zgodne z danymi podanyminatabliczceprodukcyjnej. Prd spawalniczy ustawi za pomoc potenc jometru prdu spawalniczego. Spawark wc zy za pomoc gównego wycznika róda (obrazek1,poz.1).zielonalampkasygnalizacyj naoznacza,emaszynajestwczonaigotowa douycia. Konserwacja Ostrzeenie: Przed rozpoczciem jakiejkolwiek kontroli maszyny naley odczy j z sieci elektrycznej! CZCIZAMIENNE Oryginalne czci zamienne zostay specjalnie zaprojektowane dla maszyn. Zastosowanie innych nieoryginalnych czci moe spowo dowaobnieniemocylubzmniejszyzakadany poziom bezpieczestwa. Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za uycie nieoryginalnych czcizamiennych. RÓDOPRDUSPAWALNICZEGO Ze wzgldu na to, e omawiane ukady s w peni statyczne, prosz dotrzymywa nastpujcy sposób postpowania: Regularnie usuwa nagromadzony brud i kurz z wew ntrznej czci maszyny uywajc w tym celu sprone powietrze. Dysz powietrzn nie kierowa bezporednio na czci elektryczne w celu uniknicia ich uszkodzenia. Prosz wykonywaregularnerewizjewcelustwierdze nia zuycia poszczególnych przewodów lub poluzowanych miejsc, które s przyczyn przegrzewaniaimoliwegouszkodzeniamaszy ny.wprzypadkuspawareknaleyprzeprowad za okresowe ogldziny rewizyjne, które wyko nujepowierzonypracownik.

17 Podczeniepalnikaspawalniczegoiprzewodu: Palnik spawalniczy podczy do bieguna ujemnego a przewód uziemiajcy do bieguna dodatniegobezporedniapolaryzacja. Wybór i przygotowanie elektrody wolframo wej: W tabelce 7 s podane wartoci prdu spawalniczego i rednicy elektrod wolframo wych z 2 % torem (ac. thorium) czerwone oznakowanieelektrody. Tabelka7 rednicaelektrody Prdspawalniczy (mm) (A) 1, , , Elektrod wolframow naley przygotowa wg wartociwtabelce8iobrazkanr5. Obrazek6 Tabelka8 ( o ) Prdspawalniczy (A) SZLIFOWANIEELEKTRODYWOLFRAMOWEJ: Prawidowywybórelektrodywolframowejoraz jej przygotowanie ma wpyw na waciwoci uku spawalniczego, geometri spawu i okres uytkowania elektrody. Elektrod naley delikatnie szlifowa w kierunku wzdunym wg obrazkanr7. AB Obrazek7 Obrazek8 Obrazek 8A delikatne i równomierne szlifo wanie elektrody w kierunku wzdunymprzy datnonawet17godzin. 60 Obrazek 8B niedelikatne i nierównomierne szlifowanie w kierunku poprzecznymprzydat no5godzin. Parametry do porównania, jaki wpyw ma sposób szlifowania elektrody na okres uytko waniapodanozwykorzystaniem: HF zajarzenia uku el., elektrody 3,2, prd spawalniczy150aimateriaspawanyrurka. GAZOCHRONNY: DospawaniametodTIGjestniezbdneuycie Argonu o czystoci 99,99%. Ilo przepywu proszokreliwgtabelki9. Tabelka9 Prd spawalnicz y(a) rednica elektrody Dysza spawalnicza Przepyw gazu l/min n o mm 670 1,0mm 4/5 6/8, ,6mm 4/5/6 6,5/8,0/9, ,4mm 6/7 9,5/11,0 78 Trzymaniepalnikaspawalniczegopodczas spawania: Przygotowaniemateriaupodstawowego: W tabelce 10 s podane wartoci do przygo towania materiau. Rozmiary okreli wg obra zku8. 45 o 90 o pozicew(pa) poziceh(pb) o o o Pozicja (PF) Obrázok1AObrázok1BObrázok1C Ovládacieprvky OBRÁZOK1A Pozícia1 Hlavný vypína. Vpozícii 0 je zvárakavypnutá. Pozícia2 Napájacíprívodnýkábel. Pozícia3 Výkonnostnýštítok. OBRÁZOK1B Pozícia4 Potenciometer nastavenia zvára ciehoprúdu. Pozícia5 LEDdiódaprehriatia. Pozícia6 LEDdiódazapnutia. Pozícia7 PrepínametódyMMA/TIG. Pozícia8 Rýchlospojkapluspólu. Pozícia9 Rýchlospojkamínuspólu. OBRÁZOK1C Pozícia4 Potenciometer nastavenia zvára ciehoprúdu. Pozícia5 LEDdiódaprehriatia. Pozícia6 LEDdiódazapnutia. Pozícia7 PrepínametódyMMA/TIG. Pozícia8 Prepínadiakovéhoovládania. Pozícia9 Rýchlospojkapluspólu. Pozícia10 Konektordiakovéhoovládania. Pozícia11 Rýchlospojkamínuspólu. Pripojeniezváracíchkáblov Do prístroja odpojeného zo siete pripojte zvá raciekáble(kladnýazáporný),držiakelektródy a zemniaci kábel so správnou polaritou pre príslušný typ použitej elektródy (obrázok 2). Zvote polaritu udávanú výrobcom elektród. Zváracie káble by mali by o najkratšie, blízko jeden od druhého a umiestnené na úrovni podlahyaleboblízkonej. 17 Obrázok2 Obrázok3 ZVÁRANÁAS Materiál, ktorý má by zváraný musí by vždy spojený so zemou, aby sa zredukovalo elektro magnetickéžiarenie.uzemneniezváranéhoma teriálu musí by urobené tak, aby nezvyšovalo nebezpeenstvo úrazu alebo poškodenia iného elektrickéhozariadenia o

18 Nastavenie zváracích paramet rov ZVÁRANIEOBALENOUELEKTRÓDOU Prepnite prepína metódy zvárania do polohy premetódummaobalenáelektróda. V tabuke. 4 sú uvedené všeobecné hodnoty prevobuelektródyvzávislostiodjejpriemeru a hrúbky základného materiálu. Hodnoty pou žitého prúdu sú vyjadrené v tabuke s prísluš nými elektródami pre zváranie nelegovanej anízkolegovanejocele.tietoúdajesúibainfor matívne.prepresnénastaveniezváracíchpara metrov sa riate pokynmi výrobcu elektród. Použitýzváracíprúdjezávislýodpolohyzvára nia, typu spoja, hrúbky a rozmerov zváraných súastí. Tabuka4 Hrúbkazváraného materiálu(mm) 1, Viacako12 Priemerelektródy (mm) 2 2,5 3,25 4 Tabuka5 Priemerelektródy (mm) 1,6 2 2,5 3, Zváracíprúd(A) Vekos zváracieho prúdu pre rôzne priemery elektródjeuvedenávtabuke5. Prerôznepolohyzváraniasivybertezuvedené hointervaluzváraciehoprúdunasledujúcehod noty: pre vodorovné zváranie vyššie hodnoty vrámciuvedenéhointervalu. prezváranienadhlavoustrednéhodnoty vrámciuvedenéhointervalu prezváranievertikálnesmeromdoleapre zváranie malých predhriatych súastí nižšiehodnotyvrámciuvedenéhointervalu Približný výpoet priemerného prúdu používa néhoprizváraníelektródamiprebežnúoceje možnéurobinasledujúcimvzorcom: 18 I=50x(Øe 1) Kdeje: I=intenzitazváraciehoprúdu e=priemerelektródy Príklad: Preelektróduspriemerom4mm I=50x(4 1)=50x3=150A Držanieelektródyprizváraní: o o o Obrázok4 Prípravazákladnéhomateriálu: V tabuke 6 sú uvedené hodnoty pre prípravu materiálu.rozmeryuritepodaobrázka5. s Obrázok5 Tabuka6 s (mm) a (mm) d a d (mm) s/2(max) , ZVÁRANIEMETÓDOUTIG Zváracieinvertory145,165a190umožujúzvá rametódoutigsdotykovýmštartom.metóda TIGjevemiefektívnapredovšetkýmprezvára nienerezovýchocelí. Prepneteprepínametódyzváraniadopolohy premetódutig. Pripojeniezváraciehohorákaakábla: Zapojte zvárací horák na mínus pól a zemniaci kábelnapluspólpriamapolarita(obrázok3). Výberaprípravawolfrámovejelektródy: V tabuke 7 sú uvedené hodnoty zváracieho prúdu a priemeru pre wolfrámové elektródy s2%thoriaervenéoznaenieelektródy. ( o ) zwikszao niebezpieczestwa obraenia lub uszkodzeniainnegourzdzeniaelektrycznego. Ustawienie parametrów spa walniczych PODSTAWOWE ZASADY SPAWANIA ELEKTRO DOTULON Przecznik metody spawania przeczy do pozycji spawania metod MMA elektroda otulona. W tabelce nr 4 s podane ogólne wartoci suce do wybrania elektrody w zalenoci od ich rednicy i gruboci materiau podstawo wego. Wartoci uytego prdu s podane wtabelcewrazzodpowiednimielektrodamidla spawania powszechnej stali oraz stopów nis kostopowych. Te dane nie maj liczb bez wzgldn i maj charakter wycznie informa cyjny. W celu dokadnego wyboru prosz skor zystazinstrukcjiudzielanychprzezproducenta elektrod. Zastosowany prd zaley od pozycji spawania i rodzaju maszyny i zwiksza si wg grubociirozmiarówczci. Tabelka4 Grubomateriau spawanego(mm) Tabelka5 1, >12 rednicaelektrody (mm) 2 2,5 3,25 4 rednicaelektrody (mm) 1,6 2 2,5 3, Prdspawalniczy(A) Zastosowane natenie prdu dla rónych rednicelektrodjestpodanewtabelcenr5idla rónych rodzajów spawania s nastpujce wartoci: Wysokiedospawaniapoziomo. redniedospawaniawpozycjinadpozio memgowy. 59 Niskiedospawaniapionowegowkierunku na dó i do poczenia maych wstpnie zagrzanychkawaków. Zblione wskazanie redniego prdu uywa nego w trakcie spawania elektrodami dla normalnejstalijestdananastpujcymwzorem: I=50x(e 1) Gdzie: I=natenieprduspawalniczego e=rednicaelektrody Przykad: Dlaelektrodyorednicy4mm I=50x(4 1)=50x3=150A Trzymanieelektrodypodczasspawania: Obrazek4 Przygotowaniemateriauodstawowego: W tabelce 6 s podane wartoci do przygo towania materiau. Rozmiary okreli wg obrazku5. Obrazek5 Tabelka6 s (mm) o o a (mm) d a d (mm) ( o ) s/2(max) , SPAWANIEMETODTIG Inwertory spawalnicze umoliwiaj spawanie metodtigzestartemdotykowym.metodatig jest bardzo skuteczna przede wszystkim wprzypadkuspawaniastalinierdzewnych. Przecznik metody spawania przeczy do pozycjimetodytig. 45 o s

19 Obrázok1AObrázok1BObrázok1C OBRAZEK1C Pozycja4 Potencjiometr ustawienia nate niaprdu. Pozycja5 Zielona lamka kontrolna. Jeli lamka koloru zielonego wieci oznacza to e maszyna jest wczonaigotowadopracy. Pozycja6 Lampka kontrolna termostatu ma kolor óty. Jeli jest zapalona oznacza toe system kontrolujcy temperatur maszyny wykry przegrzanie i uniemoliwi dalsz prace spawarki. Poniewa limit zosta. Naley odczeka kilka minut zanim ponownie rozpoczniemy praczspawark.urzdzenieauto matyczniewyczylamk kontroln jeli maszyna bdzie gotowa do pracy. Pozycja7 PrzecznikmetodyMMA/TIG. Pozycja8 Przecznikzdalnegosterowania. Pozycja9 Szybkozczkabiegundodatni. Pozycja10 Konektorzdalnegosterowania. Pozycja11 Szybkozczkabiegunujemny. Podczenie przewodów spa walniczych Do urzdzenia odczonego od sieci podczy przewody spawalnicze (dodatni i ujemny), uchwyt elektrody oraz przewód uziemiajcy o waciwej polaryzacji dla wybranego rodzaju metody. Prosz wybra polaryzacj podan przez producenta. Przewody spawalnicze powinny by jak najkrótsze, blisko jeden obok drugiegoiumieszczonenapoziomiepodogilub bliskoniej. Obrazek2 Obrazek3 CZSPAWANA Materia, który ma by spawany musi by zawsze poczony z ziemi, aby zredukowa promieniowanie elektromagnetyczne. Naley zwraca szczególn uwag, aby uziemienie nie 58 Tabuka7 Priemerelektródy(mm) Zváracíprúd (A) 1, , , Wolfrámovú elektródu pripravte poda hodnôt vtabuke8aobrázka6. Obrázok6 Tabuka8 ( o ) Zváracíprúd(A) Brúseniewolfrámovejelektródy: Správnou vobou wolfrámovej elektródy a jej prípravou ovplyvníme vlastnosti zváracieho oblúka, geometriu zvaru a životnos elektródy. Elektródujepotrebnéjemnebrúsivpozdžnom smere poda obrázka 7. Obrázok 8 znázoruje vplyvbrúseniaelektródynajejživotnos. Obrázok 8A jemné a rovnomerné brúsenie elektródyvpozdžnomsmeretrvanlivosaž17 hodín. Obrázok 8Bhrubé a nerovnomerné brúsenie vprienomsmeretrvanlivos5hodín. Parametre pre porovnanie vplyvu spôsobu brúsenia elektródy sú uvedené s použitím: HF zapaovanieel.oblúka,elektródyø3,2,zvárací prúd150aazváranýmateriálrúrka. Ochrannýplyn: Pre zváranie metódou TIG je potrebné použi Argónsistotou99,99%. Množstvoprietokuurítepodatabuky Tabuka9 Zvárací prúd(a) Priemer elektródy Zváraciahubica Prietok n o mm Plynu l/min 670 1,0mm 4/5 6/8, ,6mm 4/5/6 6,5/8,0/9, ,4mm 6/7 9,5/11,0 78 Držaniezváraciehohorákaprizváraní: Prípravazákladnéhomateriálu: Vtabuke10súuvedenéhodnotypreprípravu materiálu.rozmeryuritepodaobrázka9. Obrázok9 Tabuka10 s (mm) a (mm) d (mm) ,5(max) , ZákladnépravidláprizváranímetódouTIG: 1. istotaoblas zvaru pri zváraní musí by zbavenámastnoty,olejaaostatnýchneis tôt. Taktiež je potrebné dba na istotu ( o ) 45 o 90 o pozíciaw(pa) pozíciah(pb) o pozícias(pf) o o o AB Obrázok7Obrázok8 d a s

20 prídavného materiálu aisté rukavice zvá raaprizváraní. 2. Podávanie prídavného materiálu aby sa zabránilo oxidácii, musí by odtavujúci sa koniec prídavného materiálu vždy pod ochranouplynuprúdiacehozhubice. 3. Typ a priemer wolfrámových elektródje potrebné vybra poda vekosti prúdu, polarity,druhuzákladnéhomateriáluazlo ženiaochrannéhoplynu. 4. Brúsenie volfrámových elektródzaostre nie špiky elektródy by malo by vpozdž nomsmere.ímjedrsnospovrchušpiky menšia,týmkudnejšiehoríel.oblúkatým väšiajetrvanlivoselektródy. 5. Množstvo ochranného plynuje potrebné prispôsobi poda polohy zvárania, popr. vekostiplynovejhubice.poskonenízvára nia musí prúdi ochranný plyn dostatone dlho z dôvodu ochrany materiálu avolfrá movejelektródypredoxidáciou. TypickéchybyTIGzváraniaaichvplyvnakvali tuzvaru: Zváracíprúdjepríliš: Nízky: nestabilnýzváracíoblúk Vysoký: porušenie špiky wolfrámovej elekt ródy vedie k nekudnému horeniu oblúka. alejmôžubychybyspôsobenézlýmvedením zváraciehohorákaazlýmpridávanímprídavné homateriálu. Prvnežzanetezvára DÔLEŽITÉ:predzapnutímzvárakyskontrolujte ešteraz,inapätieafrekvenciaelektrickejsiete zodpovedávýrobnémuštítku. 1. Nastavte zvárací prúd spoužitím poten ciometra(obr.1poz.2). 2. Zapnite zváraku hlavným vypínaom zdroja(obr.1poz.5). 3. Zelené signálne svetlo ukazuje, že zvára ciezdrojjezapnutýapripravenýnapou žitie. Údržba VAROVANIE: Predtým, než urobíte akýkovek zásahvovnútrizdroja,odpojtehoodel.siete! NÁHRADNÉDIELY Originálnenáhradnédielybolišpeciálnenavrh nuté pre tieto zdroje. Použitie neoriginálnych 20 náhradných dielov môže spôsobi rozdielnosti vovýkonealeboredukovapredpokladanúúro vebezpenosti.výrobcaodmietaprevziazod povednos za použitie neoriginálnych náhrad nýchdielov. ZDROJZVÁRACIEHOPRÚDU Keže sú tieto zariadenia úplne statické, dodr žujtenasledujúcipostup: Pravidelne odstraujte nahromadenú špi nuaprachzvnútornejastizdrojaspou žitím stlaeného vzduchu. Nesmerujte vzduchovú trysku priamo na elektrické komponenty, aby ste zabránili ich poško deniu. Vykonávajtepravidelnépreventívnepreh liadky,abystezistiliopotrebovanoszvá racích káblov alebo uvonených spojov, ktorésúpríinouprehrievaniaamožného poškodeniazdroja. U zváracích zdrojov je potrebné robi periodickú revíznu prehliadku povereným pracovníkom. Upozornenienamožnéproblé myaichodstránenie Prívodnýsieovýkábel,predlžovacíkábelazvá raciekáblesúpovažovanézanajastejšiepríiny problémov. Vprípade náznaku problémov pos tupujtenasledovne: 1. skontrolujte hodnotu dodávaného sieové honapätia 2. skontrolujte,i je prívodný kábel dokonale pripojenýkzástrkeahlavnémuvypínau 3. skontrolujte, i sú poistky alebo isti vporiadku 4. akpoužívatepredlžovacíkábel,skontrolujte jehodžku,prierezapripojenie 5. skontrolujte, i nasledujúce asti nie sú vädne: hlavnývypínarozvodnejsiete napájaciasieovázástrka hlavnývypínazdroja POZNÁMKA: Aj ke máte požadované tech nické zrunosti nevyhnutné na opravu zdroja, odporúame Vám v prípade poruchy kontak tova vyškolený personál a naše servisné technickéoddelenie. przewódgownynjasnoniebieski przewóduziemieniapezielonoóty Podczy znormalizowan wtyczk (2p+e) o odpowiedniej wartoci obcieniowej do kabla przewodowego. Gniazdko elektryczne powinno by zabezpieczone bezpiecznikami lubautomatycznymwycznikiemzabezpiecza jcym. Obwód uziemiajcy ródo musi by poczony z przewodem uziemiajcym (prze wódótozielony). Tabela2pokazujezalecanewartocizabezpiec zeniadopywuwejciowegoprzymax.nominal nymobcieniumaszyny. Wtabeli3spodaneprzekrojeprzeduaczy. UWAGA: Jakiekolwiek przeduacz kabla prze wodowego musi mie odpowiedni przekrój przewoduizasadniczoniemoebyzmniejsz rednic, anieli oryginalny przewód dos tarczonywrazzurzdzeniem. UWAGA: Podczas uywania tej maszyny na wysze prdy spawalne, moe odbiór maszyny zsieciprzekraczawarto16a.wtakimrazie powinnosiwymieniwtyczkprzewodowza wtyczk przemysow, która odpowiada zabezpieczeniu20a!temuzabezpieczeniumusi jednoczenie odpowiada wykonanie i zabez pieczenierozprowadzeniaelektrycznego. Dalszymisposobamiprzyczeniaswykonanie staegoprz;yczeniadosamodzielnegoprzewo du (taki przewód musí by zabezpieczony bezpiecznikiem wielokrotnym lub bez piecznikiem maks. 25 A) lub przyczenie maszynydosiecitrójfazowej3x400/230vtnc S (TNS). W przypadku przyczenia do sieci trójfazowej powinno si uy piciokokowej wtyczki 32 A. Przewód fazowy czarny (brunatny) przyczy we wtyczce do jednego zzaciskówoznaczonych(l1,l2lubl3).zerowy przewodnikniebieski, przyczy we wtyczce do zacisku oznaczonego (N) i zielonoóty przewód ochronny przyczy do zacisku oznaczonego (Pe). W ten sposób poprawiony kabel wstpny maszyny mona przyczy do wtyczki trójfazowej, która musí by zabezpiec zona bezpiecznikiem wielokrotnym lub bez piecznikiemmaks.25a. Uwaga!Niemiedojdoprzyczaniamaszyny do napicia zjednoczeniowego tzn. napicia pomidzydwomafazami!wtakimraziezagraa uszkodzeniemaszyny. 57 Takie poprawki moe wykonywa tylko osoba upowaniona,zkwalifikacjelektrotechniczn. Tabolka IMax*40%/45% 140A* 160A 180A Zainstalowanamoc 4,5kVA 5kVA 8,1kVA Zabezpieczenie dopywu 16A 16A 20A Kabelzasilajcy przekrój Kabelnaziemny przekrój 3x2,5 mm 16 mm 2 3x2,5 mm 16 mm 2 Tabolka3 kabelprzeduajce przekrój 120m 2,5mm 3x2,5 mm 25 mm 2 Sterowniki OBRAZEK1A Pozycja1 Wycznik gówny. W pozycji 0 spawarkajestwyczona. Pozycja2 Zasilajcykabelprzewodowy. Pozycja3 Tabliczkaznamionowa. OBRAZEK1B Pozycja4 Potencjometrdoustawieniaprdu spawalniczego. Pozycja5 Zielonalamkakontrolna.Jelilamka koloruzielonegowiecioznaczato e maszyna jest wczonaigotowa dopracy. Pozycja6 Lampka kontrolna termostatu ma kolor óty. Jeli jest zapalona oznacza toe system kontrolujcy temperatur maszyny wykry prze grzanie i uniemoliwi dalsz prace spawarki. Poniewa limit zosta. Naley odczeka kilka minut zanim ponownie rozpoczniemy prac zspawark. Urzdzenie automa tycznie wyczy lamk kontroln jeli maszyna bdzie gotowa do pracy. Pozycja7 RzecznikmetodyMMA/TIG. Pozycja8 Szybkozczkabiegundodatni. Pozycja9 Szybkozczkabiegunujemny.

21 Zuyte urzdzenie nie wolno wrzuca do normalnego odpadu i naley stosowa si doww.sposobupostpowania. MANIPULACJAIPRZECHOWANIE GAZÓWSPRONYCH Zawszenaleyunikakontak tu przewodów przenosz cychprdspawalniczyzbutlamizespro nymgazemiichukadamizbiornikowymi. Jeeli nie bdziemy uywa butli z gazem spronym, to zawsze naley zakrca zawory. Jeelizaworynabutligazuwewntrznego s uywane, powinny by zupenie otwarte. W trakcie poruszania butli z gazem spronymmusimyzachowapodwyszo n ostrono ze wzgldu na uniknicie uszkodzenialubobrae. Butle nie wolno próbowa napenia ga zem spronym, zawsze naley stosowa odpowiednie regulatory i redukcje cinie niowe. W razie potrzeby uzyskania kolejnych informacji, prosz skorzysta z instrukcji bezpieczestwa dotyczcych uywania gazówspronychwmylnormsn iSN UMIESZCZENIEMASZYNY Przywyborzemiejscadoumieszczeniamaszyny naleyuwaa,abyniemogodojdownikni cia zabrudze przewodzcych do maszyny (np. odpryskujcekawakisnarzdziaszlifujcego). OSTRZEENIE! W przypadku uywania spawarki zasilanej zapasowym ródem zasilania, przenonym ródem prdu elektrycznego (generator), koniecznie naley uy zapasowe ródo o wystarczajcej mocy i jakociow regulacj. Moc róda musi odpowiada minimalnej wartoci poboru mocy podanej na tabliczce maszyny w stosunku do maksymalnego obcienia. W razie niedotrzymania tej zasady grozi to, e maszyna nie bdzie wykonywa jakociowych spoin bd w ogóle nie bdzie spawa na podanym maksymalnym prdzie spawalniczym,ewentualniemoedojrównie do uszkodzenia maszyny z powodu duych wahanapiciazasilajcego. 56 Instalacja Miejsce do instalacji maszyny powinno by starannie przemylane, aby zapewni bez pieczn i pod kadym wzgldem odpowiedni eksploatacj. Uytkownik jest odpowiedzialny za instalacj i uywanie systemu zgodnie z instrukcjami producenta podanymi w niniejszej Instrukcji Obsugi. Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody powstae na skutek nieodpowiedniego uywania maszyny.maszynynaleybezwzgldniechroni przed wilgoci i deszczem, uszkodzeniami mechanicznymi, przecigiem i ewentualn wentylacj ssiednich maszyn, nadmiernym przecianiem i obchodzeniem si w sposób bardzo trywialny. Przed zainstalowaniem systemuuytkownikwinienprzemylemoliwe problemyelektromagnetycznewmiejscupracy, szczególnie zalecamy Pastwu, aby unika zainstalowania zestawu spawalniczego wpobliu: przewodów sygnalizacyjnych, kontrolnych itelefonicznych przekaników i odbiorników radiowych itelewizyjnych komputerów, urzdze kontrolnych ipomiarowych urzdzebezpieczestwaiochronnych. Osoby z kardiostymulatorami, aparatami dla niesyszcych lub podobnymi urzdzeniami musz skonsultowa si ze swym lekarzem w sprawie zbliania si do tych urzdze. Przy instalacji urzdzenia rodowisko robocze musi by zgodne ze stopniem ochrony IP 23 S. te maszyny s schadzane za porednictwem wymuszonejcyrkulacjipowietrzaidlategomusz by umieszczone w takim miejscu, gdzie po wietrzemoeatwocyrkulowaprzeznie. Podczeniedosiecizasilajcej Przed podczeniem spawarki do sieci zasi lajcejnaleyupewnisi,ewartonapicia i czstotliwo zasilania w sieci odpowiada napiciupodanemunatabliczceurzdzeniaie wycznikgównyjestwpozycji 0. W celu podczenia do sieci elektrycznej prosz uy wycznie oryginaln wtyczk maszyn. Sposóbwymianywtyczki: Dopodczeniaurzdzeniadosiecielektrycznej potrzebnes3przewodyprzewodzce: przewódfazowylczarny,brzowy Postup pri demontáži amon tážizdroja Postupujtenasledovne: Pred odmontovaním boných krytú vždy odpojteprívodníkábelzsitovézásuvky! Uvonite 2 skrutky na hornej strane krytu adajteichdole. Pri zostavení zdroja postupujte opaným spôsobom. Objednanienáhradnýchdielov Prebezproblémovéobjednanienáhradnýchdie lovuvádzajte: 1. objednávacieíslodielu 2. názovdielu 3. typzdroja 4. napájacie napätie a kmitoet uvedený na výrobnomštítku 5. výrobnéíslozdroja PRÍKLAD: 1 kus obj. íslo ventilátor MEZAXIALprezváracízdroj 145, 1x230V50/60 Hz,výrobnéíslo... Poskytnutiezáruky 1. Zárunádobajevýrobcomstanovinana24 mesiacov od predaja stroja kupujúcemu. Lehotazárukyzaínabežadompredania strojakupujúcemu,prípadnedommožnej dodávky.zárunálehotanazváraciehoráky je 6 mesiacov. Do zárunej doby sa nepo íta doba od uplatnenia oprávnenej rekla mácieaždodoby,kedyjestrojopravený. 2. Obsahomzárukyjezodpovednoszato,že dodanýstrojmávdobedodaniaapodobu záruky bude ma vlastnosti stanovené záväznýmitechnickýmipodmienkamianor mami. 3. Odpovednos za vady, ktoré sa na stroji vyskytnúpojehopredajivzárunejlehote, spoívavpovinnostibezplatnéhoodstráne nia vady výrobcom stroja, alebo servisnej organizáciepoverenouvýrobcomstroja. 4. Podmienkou platnosti záruky je, aby bol zvárací stroj používaný spôsobom a kúe lom,prektorýjeurený.akovadysaneuz návajúpoškodeniaamimoriadnéopotrebe nia,ktorévzniklinedostatonouopateroui zanedbanímizdanlivejbezvýznamnejvady. 21 Zavaduniejemožnenapríkladuzna: Poškodenie transformátoru alebo us merovaa vplyvom nedostatonej údržbyzváraciehohorákuanásledného skratumedzihubicouaprievlakom. Poškodenie elektromagnetického ven tilu neistotami vplyvom nepoužívania plynovéhofiltru. Mechanické poškodenie zváracieho ho rákuvplyvomhrubéhozachádzaniaatd. Zárukasaalejnevzahujenapoškode nievplyvomnesplneniapovinnostíma jitea,jehoneskúsenosti,aleboznížený mischopnosami,nedodržanímpredpi su uvedeného vnávode pre obsluhu aúdržbu,užívanímstrojakúelom,pre ktoréniejeurený,preažovanímstro ja,hociiprechodným. Pri údržbe a opravách stroja musí by výhradne používaný originálny diel od výrobcu. 5. Vzárunej dobe nie sú dovolené akékovek úpravy alebo zmeny na stroji, ktoré môžu mavplyvnafunknosjednotlivýchsúastí stroja. Vopanom prípade nebude záruka uznaná. 6. Nároky zo záruky musia by uplatnené ihnepozistenívýrobnejvadyalebomate riálovejvadyatouvýrobcualebopredajcu. 7. Ak sa pri zárunej oprave vymení vadný diel, prechádza vlastníctvo vadného dielu navýrobcu. ZÁRUNÝSERVIS 1. Zárunýservismôžeprevádzalenservisný technikpreškolenýapoverenývýrobcom. 2. Pred vykonaním zárunej opravy je nutné previes kontrolu údajov o stroji: dátum predaja,výrobnéíslo,typstroja.vprípade žeúdajeniesúvsúladespodmienkamipre uznanie zárunej opravy, napr. prešlá zárunádoba,nesprávnepoužívanievýrob ku vrozpore snávodom kpoužitiu at., nejedná sa o zárunú opravu. Vtomto prí padevšetkynákladyspojenésopravouhra dízákazník. 3. Nedielnou súasou podkladu pre uznanie záruky je riadne vyplnený záruný list areklamanýprotokol. Vprípade opakovania rovnakej závady na jed nom stroji a rovnakom diele je nutná konzul táciasoservisnýmtechnikomvýrobcu.

22 English Contents Introduction Description Technicaldata Usagelimits Safetystandards Installation Connectiontotheelectricalsupply Controlapparatus Connectionoftheweldingcables Adjustmentofweldingstandards Priortowelding Maintenance Thepointingoutofanydifficultiesandtheir elimination Procedureforwelderassemblyand disassembly Orderingspareparts Keytographicsymbols Listofspareparts Ratingplatesymbols Electricaldiagram Testingcertificate Introduction Thankyouforpurchasingoneforourproducts. Before using the equipment youshouldcarefullyreadthe instructions included in this manual. Inordertogetthebestperformancefromthe systemandensurethatitspartslastaslongas possible, you must strictly follow the usage instructions and the maintenance regulations included in this manual. In the interest of customers, you are recommended to have maintenance and, where necessary, repairs carried out by the workshops of our service organization, since they have suitable equipment and specially trained personnel available. All our machinery and systems are subject to continual development. We must therefore reserve the right to modify their constructionandproperties. Description 145, 165 and 190 are the welding machines based on the inverter technology. Advanced materials and components have been used to designandproduceit. Machines are designed mainly for production, maintenance, for assemblies or for utility rooms. WeldingmachineconfirmtoallEuropeanUnion andczechrepublicstandardsanddirectivesin force. Nie patrze na uk spawalniczy bez odpowiedniej maski ochronnej lub przybicy. Spawamonadopierowtedy,gdyupew nimy si, e wszystkie osoby w bliskim otoczeniusodpowiedniochronione. Uszkodzon ciemn szybk ochronn naleynatychmiastwymienizanow. Naley zwraca szczególn uwag na to, aby oczy osób znajdujcych si w pobliu nie zostay uszkodzone przez promienio wanie ultrafioletowe wytwarzane ukiem spawalniczym. Zawsze naley uywa ubranie ochronne, odpowiedni obuwie robocze, okulary, którenierozpryskujsiorazrkawice. Proszuywaochronnikisuchu,nauszni ki,stopery,wkadkiochronne,zatyczki. Naley uywa skórzane rkawice w celu uniknicia oparze i otar w trakcie manipulacjizmateriaem. RODKI ZAPOBIEGAWCZE POA RUIEKSPLOZJI Z rodowiska roboczego naley usun wszystkie materiaypalne. Nie wolno spawa w pobliu materiaów lubsubstancjipalnychbdwrodowisku zgazamiwybuchowymi. Nie wolno nosi ubranie impregnowane olejem i rodkiem smarnym, poniewa iskrymogybyspowodowapoar. Nie wolno spawa materiay zawierajce substancje palne lub materiay, które podczas nagrzania wytwarzaj pary toksycznebdpalne. Najpierwnaleysprawdzi,jakiesubstancje zawieramateriaspawanyadopieropotem spawa.nawetladoweilocigazupalnego lubcieczymogwywoaeksplozj. Nigdy nie wolno uywa tlenu do wydmuchiwaniakontenerów. Naley unika spawania w pomieszc zeniach i rozlegych komorach, gdzie istniejeprawdopodobiestwowystpienia gazu ziemnego lub innych gazów wybu chowych. W pobliu miejsca pracy naley mie ganic. 55 Nigdy nie uywa tlenu w palniku spawalniczym, ale zawsze wycznie gazy biernechemicznieorazichmieszanki. NIEBEZPIECZESTWO ZWIZANE Z POLEM ELEKTROMAGNE TYCZNYM Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez maszyn podczasspawaniamoebyniebezpieczne dlaosóbzkardiostymulatorami,aparatami dlaniesyszcychlubpodobnymiurzdze niami. Te osoby musz skonsultowa si zlekarzemwsprawiezblianiasidotych maszyn. Jeeli maszyna pracuje nie wolno do niej zblia zegarków, noniki danych magne tycznych, zegary itp. W wyniku dziaania pola magnetycznego mogoby doj do uszkodzeniatychurzdze. Spawarki s zgodne z wymaganiami ochronnymi okrelonymi w dyrektywie Kompatybilnoci Elektromagnetycznej (EMC).Mianowicieszgodnezprzepisami technicznymi normy SN EN i zakada si ich zastosowanie we wszystkich dziedzinach przemysowych, aleniedouyciadomowego!wprzypadku uycia w innych pomieszczeniach anieli przemysowych,mogzaistnieniezbdne szczególne rodki bezpieczestwa (patrz SNEN50199,1995art.9).Jeelidojdzie doawariielektromagnetycznych,uytkow nikwinienrozwizazaistniasytuacj. SUROWCEIODPAD Omawianemaszynswyko nanezmateriaów,którenie zawieraj substancje tok sycznelubtrujcedlauytkownika. W trakcie fazy utylizacyjnej urzdzenie jestrozkrcone,jegoposzczególneczci sekologicznieutylizowanelubwykorzys tanedokolejnejprzeróbki. UTYLIZACJA ZUYTEGO URZDZE NIA W celu zlikwidowania mas zyny wyjtej zeksploatacji prosz skorzysta z punktów zbiorczych przeznaczonych do odbioru zuytych urzdzeelektrycznych.

23 nia.jeeliniedojdziedozupenegoostygnicia maszyny,wewntrzmaszynydochodzidodue gowzrostutemperatury,któramoespowodo wauszkodzeniaaktywnychelementów. BEZPIECZESTWOPRACYPODCZASSPAWANIA METALIZAWIERAJCYCHOÓW,KADM,CYN, RTIBERYL Prosz zastosowa szczególne rodki bezpiec zestwawprzypadkuspawaniametalizawiera jcychnastpujcemetale: Przy zbiornikach na gaz, oleje, paliwa itd. (równie pustych) nie wykonywa prace spawalnicze, poniewa grozi niebezpiec zestwo wybuchu. Spawanie mona wyko nywatylkoiwyczniewedugspecjalnych przepisów!!! W pomieszczeniach, gdzie wystpuje niebezpieczestwo wybuchu obowizuj specjalneprzepisy. Przed kad ingerencj do czci elektrycznej, zdjciem obudowy lub czyszczeniem odczy urzdzenie od zasilaniasieciowego. ZAPOBIEGANIE PORAENIA PR DEMELEKTRYCZNYM Nie wolno wykonywa nap raw,gdymaszynapracujelub jestpodczonadosiecielektrycznej. Przedjakkolwiekkonserwacjlubremon tem,maszynodczyzsiecielektrycznej. Upewnisi,czymaszynajestprawidowo uziemiona. Spawarki musz by obsugiwane przez osobyoodpowiednichkwalifikacjach. Wszystkie poczenia musz by zgodne z aktualnymi obowizujcymi regulacjami i normami SN , SN EN oraz ustawami zabraniajcymi obraeniom. Niewolnospawawwilgoci,wrodowisku wilgotnymlubwczasiedeszczu. Nie wolno spawa, jeeli przewody spa walniczeszuytelubuszkodzone.zawsze naley sprawdza palnik spawarki i prze wody zasilajce i upewni si, e ich izolacja nie jest uszkodzona oraze prze wodyniespoluzowanewpoczeniach. Nie wolno spawa palnikiem spawalnic zym i przewodami zasilajcymi, które nie majodpowiedniprzekrój. 54 Zaprzesta spawanie, gdy palnik lub przewody zasilajce s przegrzane w celu unikniciaszybkiegozuyciaizolacji. Nigdy nie wolno dotyka naadowanych czci ukadu elektrycznego. Po uyciu palnik spawalniczy ostronie odczy od maszyny i zabroni kontaktu z czciami uziemionymi. CZYNNIKI SZKODZCE I GAZY POWSTAJCEWTRAKCIESPAWA NIA Naley zapewni czyst po wierzchni robocz i wentylacj wszyst kichgazówpowstajcychwtrakciespawa nia, szczególnie w pomieszczeniach zam knitych. Zestaw spawalniczy umieci w dobrze wentylowanympomieszczeniu. Usunlakier,zabrudzeniaitusteplamy, które pokrywaj czci przeznaczone do spawania tak, aby unikn ulatnianiu gazówtoksycznych. Pomieszczenia robocze zawsze dobrze wentylowa. Nie wolno spawa w miejs cach,gdzieistniejepodejrzenieunikugazu ziemnegolubinnychgazówwybuchowych lubwpobliusilnikówspalinowych. Spawark nie wolno przyblia do kadzi (wanien) przeznaczonych do czyszczenia i odtuszczania, gdzie s stosowane substancje palne oraz wystpuj pary trichloroetylenu lub innego chloru zawierajcego wglowodory, stosowane jakorozpuszczalniki,poniewaukspawal niczyiwytwarzanepromieniowanieultra fioletowereagujeztymiparamiiproduku jebardzotoksycznegazy. OCHRONA PRZED NAPROMIENIO WANIEM, PARZENIAMI I HAA SEM Zabrania si spawania z pknit lub dziuraw (uszkodzon) szybkochronn. Przeroczystczystszybkumieciprzed ciemn szybk ochronn w celu jego ochrony. Oczy chroni specjaln przybic spawalniczzaopatrzonwciemnszybk ochronn(stopieochronydin914). Table1 Technicaldata Supplyvoltage50Hz V 1x230 1x230 1x230 Adjustmentfield A Secondaryvoltage V Usablecurrent40*/45% A 140* Usablecurrent60% A Usablecurrent100% A Nominalcurrent A Protectionclass IP23S IP23S IP23S Diametters mm 330x143x x143x x143x245 Weight kg 5,6 5,7 6,2 Usagelimits (EN609741) Theuseofawelderistypicallydiscontinuous,in that it is made up of effective work periods (welding) and rest periods (for the positioning of parts, the replacement of wire and under flushing operations etc. This welder is dimen sionedtosupplya140,160and180anominal currentincompletesafetyforaperiodofwork 40% (or 45%) of the total usage time. The regulations in force establish the total usage time to be 10 minutes. The 30% work cycle is considered to be 3 minute of the tenminute periodoftime.ifthepermittedworkcycletimeis exceeded, an overheat cutoff occurs to protect the components around the welder from dangerousoverheating.interventionoftheover heatcutofisindicatedbythelightingupofyellow thermostatsignallight.afterseveralminutesthe overheat cutoff rearms automatically (and the yellowsignallightturnsitselfoff)andthewelderis ready for use again. Welding machines are constructed in compliance with the IP 23 S protectionlevel. Safetystandards Welding machines must be used for welding and not for other improper uses. Never use the welding machines with its removed covers. By removing the covers the cooling efficiency is reduced and the machine can be damaged. In this case the supplier does not take his responsibility for the damage incurred and for this reason you cannot stake a claim for aguaranteerepair.theiruseispermittedonly by trained and experienced persons. The operator must observe ISO/IEC , 23 ISO/IEC , 1993, ISO/IEC , 1993 safety standards in order to guarantee his safetyandthatofthirdparties. DANGERS WHILE WELDING AND SAFETY INSTRUCTIONSFORMACHINEOPERATORSARE STATED: SN /1993 Safety regulations for arc welding of metals.sn /1993 Safety rules for welding and plasma cutting. The welding machine must be checked through in regular inspections according to SN /1990. Instructions for this checkup, see 3PublicnoticeÚPBnumber48/1982Digest, SN331500:1990andSN050630:1993Clause 7.3. KEEPGENERALFIREFIGHTINGREGULATIONS! Keep general firefighting regulations while respectinglocalspecificconditionsatthesame time. Welding is always specified as an activity with the risk of a fire. Welding in places with flammable or explosive materials is strictly forbidden. There must always be fire extinguishers in the welding place. Attention! Sparks can cause an ignitionmanyhoursaftertheweldinghasbeen finished,especiallyinunapproachableplaces. Afterweldinghasbeenfinished,letthemachine cool down for at least ten minutes. If the machine has not been cooled down, there is a high increase of temperature inside, which candamagepowerelements.

24 SECURITY OF WORK WHILE WELDING OF METALS CONTAINING LEAD, CADMIUM, ZINK, MERCURYANDGLUCINUM Make specific precautions if you weld metals containingthesemetals: Donotcarryoutweldingprocessesongas, oil, fuel etc. tanks (even empty ones) because there is the risk of an explosion. Weldingcanbecarriedoutonlyaccording tospecificregulations!!! Inspaceswiththeriskofanexplosionthere arespecificregulationsvalid. ELECTRICALSHOCKPREVENTION Do not carry out repairs with thegeneratorlive. Before carrying out any maintenanceorrepairactivities,disconnect themachinefromthemains. Ensurethatthewelderissuitablyearths. The welding equipment must be installed andrunbyqualifiedpersonnel. All connections must comply with the regulations in force (CSN EN ) and withtheaccidentpreventionlaws. Do not weld with worn or loose wires. Inspect all cables frequently and ensure that there are no insulation defects, uncoveredwiresorlooseconnections. Do not weld with cables of insufficient diameter and stop soldering if the cables overheat,soastoavoidrapiddeterioration oftheinsulation. Never directly touch live parts. After use, carefully replace the torch or the electrode holding grippers, avoiding contact with the partsconnectedtoearth. SAFETY REGARDING WELDING FUMESANDGAS Carry out purification of the work area, from gas and fumes emitted during the welding, especiallywhenweldingiscarriedoutinan enclosedspace. Place the welding system in a wellaired place. Remove any traces of varnish that cover the parts to be welded, in order to avoid toxic gases being released. Always air the workarea. 24 Donot weldinplaceswheregasleaksare suspected or close to internal combustion engines. Keep the welding equipment away from baths for the removal of grease where vapors of trichloroethylene or other chlorine containing hydrocarbons are used as solvents, as the welding arc and the ultraviolet radiation produced by it react with such vapors to form phosgene, ahighlytoxicgas. PROTECTION FROM RADTION, BURNSANDNOISE Never use broken or defective protectionmasks. Do not look at the welding arc without asuitableprotectiveshieldorhelmet Protect your eyes with a special screen fitted with adiactinic glass (protection grade914en169). Immediately replace unsuitable adiactinic glass. Place transparent glass in front of the adiactinicglasstoprotectit. Donottriggerofftheweldingarcbeforeyou aresurethatallnearbypeopleareequipped withsuitableprotection. Pay attention that the eyes of nearby personsarenotdamagedbytheultraviolet raysproducedbytheweldingarc Always use protective overalls, splinter proofglassesandgloves. Wearprotectiveearphonesorearplugs. Wearleatherglovesinordertoavoidburns and abrasions while manipulating the pieces. AVOIDANCE OF FLAMES AND EXPLOSIONS Remove all combustibles fromtheworkplace. Donotweldclosetoinflammablematerials or liquids, or in environments saturated withexplosivegasses. Donotwearclothingimpregnatedwithoil andgrease,assparkscantriggerofffame s. Do not weld on recipients that have contained inflammable substances, or on materials that can generate toxic and inflammablevaporswhenheated. Tabelka1 Danetechniczne Napiciepocztkowe50Hz V 1x230 1x230 1x230 Zakresprduspawalniczego A Napiciebiegujaowego V Cyklspawania40*/45% A 140* Cyklspawania60% A Cyklspawania100% A Bezpiecznik Stopieochrony IP23S IP23S IP23S Wymiaryzewntrzne mm 330x143x x143x x143x245 Masa kg 5,6 5,7 6,2 Ograniczeniawzastosowaniu (SNEN609741) Uycieróda prdu spawalniczego standardo wo jest przerywane, kiedy to wykorzystujemy najbardziej efektywny czas pracy do spawania i czas bezruchu do umieszczenia czci spawa nych, wykonania czynnoci przygotowawczych itp. Omawiane inwertory zostay w peni bezpiecznieskonstruowanedomaks.obcienia 140 A, 160 A i 180 A znamionowej wartoci prdu w cyklu roboczym 40 % ew. 45 % zcznego czasu pracy. Dyrektywy podaj cykl pracy bazujcy na procentowym podziale 10 minut. Np. 30% cykl roboczy oznacza,e po 3 minutachjestwymagana10minutowaprzerwa w pracy. Jeeli dopuszczalny cykl roboczy zostanie przekroczony, termostat chronic czci spawarki przerwie cykl roboczy w wyniku niebezpiecznego przegrzania. Ta sy tuacjajestwskazywanapoprzezwczenieótej lampkinafrontowympulpicie sterowniczym maszynysygnalizujcejzadziaaniezabezpiecze niatermicznego.pokilkuminutach,gdydojdzie doponownegoschodzeniaródaiótalamp ka sygnalizacyjna wyczy si, maszyna jest go towa do ponownego uycia. Maszyny s kon struowanezgodniezestopniemochronyip23s. Instrukcjebezpieczestwa Spawarki inwertorowe musz by uywane wyczniedospawaniainnezastosowaniejest zabronione. Spawark nigdy nie wolno uywa bez oson ochronnych (zdjta obudowa). Usu wajcobudowobniamyskutecznochodze nia i moe doj do uszkodzenia maszyny. W takim przypadku dostawca nie przyjmuje odpowiedzialnoci za powsta szkod i powo dujetoutratprawadonaprawygwarancyjnej. Obsug maszyn mog wykonywa wycznie osoby przeszkolone i posiadajce odpowiednie dowiadczenie. Operator musi dotrzymywa normysnen609741,sn050601,1993,sn , 1993 oraz wszystkie postanowienia BHP tak, aby byo zapewnione jego bezpiec zestwoorazbezpieczestwoosóbtrzecich. NIEBEZPIECZESTWA PODCZAS SPAWANIA ORAZ INSTRUKCJE BEZPIECZESTWA DLA OPERATORÓWSPODANEW: SN /1993 Przepisy bezpieczestwa ukowegospawaniametali.sn050630/1993 Przepisy bezpieczestwa dla spawania i cicia plazmowego. Spawarka musi by poddawana okresowym kontrolom wg SN /1990. Instrukcje dotyczce rewizji, patrz 3 obwieszczenia Czeskiego Urzdu Bezpieczestwa Pracy nr 48/1982 Dz.U., SN :1990 i SN :1993art.7.3. PROSZ PRZESTRZEGA I DOTRZYMYWA OGÓLNEPRZEPISYPRZECIWPOAROWE! Prosz przestrzega i dotrzymywa ogólne przepisy przeciwpoarowe przy jednoczesnym respektowaniulokalnychwarunkówspecyficz nych. Spawanie jest zawsze okrelane jako czynno z ryzykiem poaru. Obowizuje rygorystyczny zakaz spawania w miejscach, gdzie wystpuj materiaypalnelubwybuchowe. Sprzt przeciwpoarowy powinien by usytuo wanywpobliustanowiskapracy. UWAGA! Iskry mog spowodowa zapalenie wiele godzin po zakoczeniu spawania, przede wszystkimwniedostpnychmiejscach. Po zakoczeniu spawania wymagana jest 10 minutowa przerwa w celu ostygnicia urzdze 53

25 Polski Spistreci Wstp Opis Danetechniczne Ograniczeniawzastosowaniu Instrukcjebezpieczestwa Instalacja Podczeniedosieci Sterowniki Podczenieprzewodówspawalniczych Ustawienieparametrówspawalniczych Przedrozpoczciemspawania Konserwacja Ostrzeeniadot.moliwychproblemów iichusuwanie Metoda demontowaniai zamontowania obudów bocznych Zamówienieczcizamiennych Udzieleniegwarancji Zastosowanesymbolegraficzne Listaczcizamiennych Symbolegraficznenatabliczceprodukcyjnej 72 Schematelektrotechniczny DeklaracjaJakociiKompletnoci Wstp Szanowny Odbiorco. Dzikujemy za okazane zaufanieidokonaniezakupunaszegoproduktu. Przed rozpoczciem eksploa tacji prosz dokadnie zapo zna si ze wszystkimi instrukcjami podanymi w niniejszej Instrukcji Obsugi. Naley rygorystycznie dotrzymywa instrukcje dot.stosowaniaikonserwacjininiejszegourzd zenia,abyzachowanajbardziejoptymalnyspo sób uytkowania oraz dugi okres uytkowania. Zalecamyaby,konserwacjiewentualnenapra wyzlecilipastwonaszemupunktuserwisowe mu,poniewawpunkcieserwisowymjestdos tpneodpowiedniewyposaenieorazprzeszko leni pracownicy. Wszystkie nasze maszyny iurzdzeniaswynikiemdugofalowegorozwo ju. Ze wzgldu na to zastrzegamy sobie prawo domodyfikacjiichprodukcjiiwyposaenia. Opis Maszyny s to profesjonalne inwer tory spawalnicze przeznaczone do spawania metodami MMA (elektrodami otulonymi) i TIG zestartemdotykowym(spawaniewatmosferze ochronnej nietopliw elektrod). Czyli s to róda prdu spawalniczego z charakterystyk strom.inwertorysrozwizanejakoprzenone ródaprduspawalniczego.maszynyposiadaj poprg dlaatwego manewrowania i prostego noszenia. Inwertory spawalnicze s skonstruowane ze zastosowaniem transformatora wysokich czs totliwoci z rdzeniem ferrytowym, tranzysto rami i s wyposaone w funkcje elektroniczne HOT START (uatwia zapon elektrody poprzez dostarczenie wikszego prdu spawania przy kadym zajarzeniu uku) i ANTI STICK ( prze ciwzwarciowa ograniczenie prdu zwarcia zapobiegajceprzyklejeniuelektrodyprzyzajar zeniuukuirozarzeniujejwrazieprzyklejenia). Maszyny s przeznaczone przede wszystkim do produkcji, prac remontowych, montaowychlubdowarsztatudomowego. Spawarki s zgodne z odpowiednimi normami i rozporzdzeniami Unii Europejskiej oraz RepublikiCzeskiej. Do not weld a recipient without first determining what it has contained. Even smalltracesofaninflammablegasorliquid cancauseanexplosion. Neveruseoxygentodegasacontainer. Avoid gasbrazing with wide cavities that havenotbeenproperlydegassed. Keep a fire extinguisher close to the workplace. Neveruseoxygeninaweldingtorch;useonly inertgasesormixturesofthese. RISKSDUETOELECTROMAGNETIC FIELDS The magnetic field generated by the machine can be dangerous to people fitted with pace makers,hearingaidsandsimilarequipment. Suchpeoplemustconsulttheirdoctorbefore goingnearamachineinoperation. Donotgonearamachineinoperationwith watches, magnetic data supports and timers etc. These articles may suffer irreparable damage due to the magnetic field. This welding equipment complies with the set protection requirements and directives onelectromagneticcompatibility(emc).in particular, it complies with the technical prescriptionsoftheen50199standardand is foreseen to be used in all industrial spacesandnotinspacesfordomesticuse. If electromagnetic disturbances should occur, it is the user s responsibility to resolve the situation with the technical assistance of the producer. In some cases theremedyistoschormarethewelderand introduces suitable filters into the supply line. MATERIALSANDDISPOSAL Thesemachinesarebuiltwith materialsthatdonotcontain substances that are toxic or poisonoustotheoperator. During the disposal phase the machine shouldbedisassembledanditscomponents shouldbeseparatedaccordingtothetypeof materialtheyaremadefrom. 25 DISPOSALOFUSEDMACHINERY Collecting places/banks desig ned for back withdrawer shouldbeusedfordisposalof machineryputoutofoperation. Don tthrowawaymachineryintocommon wasteandapplytheprocedurementioned above. HANDLING AND STOCKING COM PRESSEDGASES Always avoid contact between cables carrying welding current and compressed gases cylinder and their storagesystems. Alwaysclosethevalvesonthecompressed gascylinderswhennotinuse. The valves on inert gas cylinder should alwaysbefullyopenedwheninuse. Thevalvesonflammablegasesshouldonly be opened full turn so that quick shut off canbemadeinanemergency. Care should be taken when moving compressedgascylinderstoavoiddamage andaccidentswhichcouldresultininjury. Do not attempt to refill compressed gas cylinders, always use the correct pressure reduction regulators and suitable base finedwiththecorrectconnectors. For further information consult the safety regulationgoverningtheuseofweldinggases. PLACEMENTOFTHEMACHINE When choosing the position of the machine placement, be careful to prevent the machine from conducting impurities and getting them inside (for example flying particles from the grindingtool). Installation The installation site for the system must be carefully chosen in order to ensure its satisfactoryandsafeuse.theuserisresponsible for the installation and use of the system in accordance with the producer s instructions containedinthismanual. Beforeinstallingthesystemtheusermusttake into consideration the potential electromag netic problems in the work area. In particular, wesuggestthatyoushouldavoidinstallingthe systemcloseto:

26 signaling,controlandtelephonecables radioandtelevisiontransmittersandrecei vers computers and control and measurement instruments securityandprotectioninstruments Persons fitted with pacemakers, hearing aids and similar equipment must consult their doctor before going near a machine in opera tion. The equipment s installationenvironment must comply to the protection level of the framei.e.ip23s. The system is cooled by means of the forced circulationofair,andmustthereforebeplaced insuchawaythattheairmaybeeasilysucked inandexpelledthroughtheaperturesmadein theframe. Connection to the electrical supply Before connecting the welder to the electrical supply, check that the machines plate rating corresponds to the supply voltage and fre quencyandthatthelineswitchofthewelderis inthe 0 position.onlyconnectthewelderto powersupplieswithgroundedneutral. This system has been designed for nominal voltage230v50/60hz.itcanhoweverworkat 220Vand230V50/60Hzwithoutanyproblem. Connectiontothepowersupplymustbecarried outusingthefourpolarcablesuppliedwiththe system,ofwhich: 2conductingwiresareneededforconnec tingthemachinetothesupply The fourth, which is YELLOW GREEN in colour is used for making the EARTH connection. Connect a suitable load of normalized plug to the power cable and provide for an electrical socket complete with fuses or an automatic switch. The earth terminal must be connected to the earth conducting wire (YELLOWGREEN) ofthesupply. NOTE 1: any extensions to the power cable mustbeofasuitablediameter,andabsolutely notofasmallerdiameterthanthespecialcable suppliedwiththemachine 26 NOTE2:Itisnotadvisabletoplugupthewelder tomotordrivengenerators,astheyareknown tosupplyanunstablevoltage. CAUTION: When using this machine on higher welding currents, the machine s power supply canexceed16a.inthiscasethepowerplugmust be replaced by an industrial plug suitable for a20afusecapacity!thisfusecapacitymustalso be matched by the design and fusing of the electricalwiring. Othermethodsofconnectionistomakeafixed connectiontoanindependentcircuit(thiscircuit must be protected by a circuit breaker or fuse max. 25 A) or connection of the machine to athreephasecircuit3x400/230vtncs(tn S).Ifconnectedtoathreephasecircuit,a32A fivepinplugmustbeused.connectthephase wires black (brown) to the terminals marked (L1,L2orL3).Connecttheneutralwirebluein the plug to the terminal marked (N) and connect the greenyellow earth wire to the terminalmarked(pe).asupplyleadconnected as above can be connected to a threephase socketwhichmustbeprotectedbyamax.25a circuitbreakerorfuse. Warning!Themachinemustnotbeconnected to combined voltage, i.e. voltage between two phases! Damage to the machine may occur in thiscase. Suchalterationsmaybeperformedonlybyan authorised person with an electrotechnical qualification. Table 2 shows the recommended load values for retardant supply fuses chosen according to the maximum nominal current supplied to the welderandthenominalsupplyvoltage. Table2 Type IMax*40%/45% 140*A 160A 180A Installation power 4,5KVA 5KVA 8,1KVA Nominalcurrent 16A 16A 20A Supplyconnection mm 3x2,5 3x2,5 3x2,5 Earthcablemm Table3 Extensioncable Diameter 120m 2,5mm :,!..., :.,.,,. SN , 1990SN ,1993.,. : , 3., 4.,,. 5., : :,,,,. : 2.. : , 5. : , 1 230V, 50/60Hz,...

27 : : s (mm) a (mm) d (mm) ,5(max) , TIG: 1.,.. 2., ( o ) 50,. 3.,,. 4..,,... TIG :.,,. :,. 1. ( 1,.2) 2. ( 1,.5) 3.,. 45 o 90 o w(pa) h(pb) o s(pf) o o o d a s Picture1APicture1BPicture1C Controlapparatus PICTURE1A Pos.1 Supply switch. In the O position the welderisoff. Pos.2 Supplycable. Pos.3 Technicalplate. PICTURE1B Pos.4 Potentiometerofweldingcurrent. Pos.5 THERMOSTATyellowsignallight.When this light comes it means that the overheatcutoffhascomeon,because the work cycle limit has been exceeded. Wait for a few minutes before starting to weld again. The welderisreadyforuseagainafterthe yellowsignallightturnsitselfoff. Pos.6 Green signal ON light. When this light comes,themachineison. Pos.7 MMA/TIGmethodswitcher. Pos.8 Positivequickconnector. Pos.9 Negativequickconnector. PICTURE1C Pos.4 Potentiometerofweldingcurrent. Pos.5 THERMOSTATyellowsignallight.When this light comes it means that the overheatcutoffhascomeon,because the work cycle limit has been exceed ed. Wait for a few minutes before starting to weld again. The welder is ready for use again after the yellow signallightturnsitselfoff. Pos.6 Green signal ON light. When this light comes,themachineison. Pos.7 MMA/TIGmethodswitcher. Pos.8 Remotecontrolswitcher. Pos.9 Positivequickconnector. 27 Pos.10 Remotecontrolconnector. Pos.11 Negativequickconnector. Connection of the welding cables With the machine disconnected from the supply, connect the welding cables to the out terminals(positiveandnegative)ofthewelder, connectingthemtothegripperandtheearth, withthecorrectpolarityprovidedforthetype ofelectrodetobeused. Choosing the indications supplied by the electrode manufacturer, the welding cables must be as short as possible, close toone other,andpositionedatflovelorclosetoit. Picture2 WELDINGPART The part to be welded must always be connected to earth in order to reduce electromagnetic emission. Much attention mustbeaffordedsothattheearthconnection oftheparttobeweldeddoesnotincreasethe risk of accident to the user or the risk of

28 damage to other electric equipment. When it isnecessarytoconnecttheparttobewelded toearth,youshouldmakeadirectconnection betweenthepartandtheearthstaft.inthose countries in which such a connection is not allowed, connect the part to be welded to earth using suitable capacitors, in compliance withthenationalregulations. Picture3 WELDINGPART The part to be welded must always be connected to earth in order to reduce electromagnetic emission. Much attention mustbeaffordedsothattheearthconnection oftheparttobeweldeddoesnotincreasethe risk of accident to the user or the risk of damage to other electric equipment. When it isnecessarytoconnecttheparttobewelded toearth,youshouldmakeadirectconnection betweenthepartandtheearthstaft.inthose countries in which such a connection is not allowed, connect the part to be welded to earth using suitable capacitors, in compliance withthenationalregulations. Adjustment of welding stan dards WELDINGPARAMETERS Tableno.3showssomegeneralindicationsfor thechoiceofelectrode,basedonthethickness oftheparttobewelded. Thevaluesofcurrenttouseareshowninthe table with the respective electrodes for the welding of common steels and lowgrade alloys.thesedatahavenoabsolutevalueand are indicative data only. For a precise choice follow the instructions provided by the electrode manufacturer. The current to be 28 used depends on the welding positions and typeofjointanditincreasesaccordingtothe thicknessanddimensionsofthepart. Table3 WELDING THICKNESS 1, morethan12 ELECTRODE(mm) 2 2,5 3,25 4 Table4 ELECTRODE(mm) CURRENT(A) 1,6 2 2,5 3, The current intensity to be used for the different types of welding, within the field of regulationshownintable4is: High for plane, frontal plane and vertical upwardswelding Mediumforoverheadwelding Lowforverticaldownwardsweldingandfor joiningsmallpreheatedpieces A fairly approximate indication of the average current to use inthe welding of electrodes for ordinarysteelisgivenbythefollowingformula: I=50x(e1) Where: I=intensityoftheweldingcurrent e=electrodediameter Example: forelectrodediameter4mm I=50x(41)=50x3=150A Holding and position of the electrode during thewelding Picture4 o o o : s d a 6 S() A() D() ( o ) s/2(max) , TIG 145, TIG. TIG. TIG. : (3). : 7 2%. 7 () () 1, , , , ( o ) () () :, A B : HF, Ø 3,2, 150. : TIG 99,99% () () / n o 670 1,0 4/5 6/ ,6 4/5/ 6 6,5/8/9, ,4 6/7 9,5/11 78

29 ,., () () 1, , ,25 > () () 1, , , , :,,: I=50x(e 1) : I= e= : 4 I=50x(4 1)=50x3=150A : o o o Preparationofbasicmaterial: Table 6 shows values for preparation of material. Sizes are determined according to picture5. Picture5 Table6 s (mm) a (mm) d a d (mm) s/2(max) , ( o ) s WELDINGBYTIGMETHOD Welding invertors enable welding by TIG methodwithtouchstartandtighfwithtouch lessstart.bothmethodsenableweldingintwo cycletimemodeandfourcycletimemode. CHOICE AND PREPARATION OF TUNGSTEN ELECTRODE Table 7 states values of welding current and diameter for tungsten electrode with 2 % of thoriumredindicatoroftheelectrode. Table7 Diameterofelectrode (mm) Weldingcurrent(A) 1, , , Tungsten electrode shall be prepared according tothevaluesinchart8andpicture5 Picture6 Table8 ( o ) Weldingcurrent(A) Sharpeningoftungstenelectrode: Bytherightchoiceoftungstenelectrodeandits preparation we can influence qualities of welding arc, geometry of the weld and 29 durability / service life of the electrode. It is necessarytosharpentheelectrodesoftlyinthe traverse / horizontal direction according to picture7. Picture 8 shows the influence of sharpening the electrodeonitsdurability/servicelife. AB Picture7Picture8 Picture 8A soft and wellproportioned sharpeningtheelectrodeintraverse/horizontal directiondurabilityupto17hours. Picture 8Brough and irregular sharpening in verticaldirectiondurabilityupto5hours. Parameters for comparing the influence of the wayofsharpeningtheelectrodearegivenwith theutilization: HFstrikingtheel.arc,electrodes3.2welding current150aandweldingmaterialpipe. PROTECTIVEGAS ForweldingbymethodTIGitisnecessarytouse Argon with the purity 99.99%. The amount of the flow shall be determined according to the table9. DETERMINATIONOFTHEWELDINGELECTRODE Table9 Welding current (A) Electrode diameter Weldingnozzle Gas follow n o mm l/min 670 1,0mm 4/5 6/8, ,6mm 4/5/6 6,5/8,0/9, ,4mm 6/7 9,5/11,0 78 HOLDING OF THE WELDING TORCH DURING WELDING 45 o 90 o positionw(pa) positionh(pb)

30 PREPARATIONOFBASICMATERIAL Intable10therearegivenvaluesforpreparing material.sizesshallbedeterminedaccordingto picture8. Picture8 Table10 s (mm) a (mm) d a d (mm) ,5(max) , BASIC RULES DURING WELDING BY TIG METHOD 1. Purity grease, oil and other impurities must be removed from the weld during welding.itisalsonecessarytomindpurity of additional material and clean gloves of thewelderduringwelding. 2. Leading additional material oxidation mustbeprevented.todoso,flashingend of additional material must be always under the protection of gas flowing from thehose. 3. Typeanddiameteroftungstenelectrodes itisnecessarytochoosethemaccordingto the values of the current, polarity, type of basicmaterialandcompositionofprotect tivegas. 4. Sharpening of tungsten electrodesshar pening the tip of the electrode should be done in traverse/horizontal direction. The s ( o ) 30 tinier the roughness of the surface of the tipis,thecalmertheburningoftheel.arc is as well as the greater durability of the electrodeis. 5. Theamountofprotectivegasithastobe adjusted according to the type of welding or according to the size of gas hose. After finishing the welding gas must flow sufficiently long to protect material and tungstenelectrodeagainstoxidation. Typical errors of TIG welding and their influenceonthequalityofweld: Weldingcurrentistoo: Low: unstableweldingarc High: damageofthetipoftungstenelectro decausesbrokenburningofthearc Errorscanbealsocausedbybadleadingofthe welding torch and bad adding of additional material. Priortowelding IMPORTANT: before switching on the welder, check once again that the voltage and frequencyofthepowernetworkcorrespondto theratingplate. 1. Adjust the welding current using the panelpotentiometer(position4,fig.a). 2. AdjustthePROCESSswitch(position7,fig. A) to the most suitable position according tothetypeofweldingtobecarriedout. 3. Turnonthewelderbyselectingposition1, onthesupplyswitch(position1,fig.a) 4. The green signal light (position 6, fig. A) shows that the welder is switched on and readytobeoperated. Maintenance WARNING: Before carrying out any inspection of the inside of the generator, disconnect the systemfromthesupply.repairsonthewelding machine can be carried out only by the staff withprofessionalqualification! SPAREPARTS Original spare parts have been specially designed for our equipment. The use of non original spare parts may cause variations in performance or reduce the foreseen level of safety.wedeclineallresponsibilityfortheuse ofnonoriginalspareparts o positions(pf) 1A 1B 1C. 25.!,..!!. 1A 1. «0». 2 3 aa 4 5 TERMOSTAT.,,,.,.. 6.,. 7 c MMA/TIG ( ). 89 1B P,, ( ), (2)..,.,,,., o o o

31 ,, :,,,,. IP23S.,.,, «0».., : 2,, (2+). (2+).. 46 ( ) Max 140 A 160A 180A 4,5 KVA 5KVA 8,1 KVA 16A 16A 20A 3x2,5 3x2,5 3x2, ,5 2 max.. : 16.,, 20!. : (. 25) 3x400 / 230 V TNCS (TNS). 32.() (L1, L2, L3). (),(N), (Pe)., THEGENERATOR Asthesesystemsarecompletelystatic,proceed asfollows: Periodic removal of accumulated dirt and dustfromtheinsideofthegenerator,using compressed air. Do not aim the air jet directly onto the electrical components, in ordertoavoiddamagingthem. Make periodical inspections in order to individuate worn cables or loose connec tionsthatarethecauseofoverheating. Periodicalrevisioninspectionofthemachi neshastobedoneonceinahalfofyearby an authorized staff in accord with CSN ,1990andCSN056030,1993. The pointing out of any di fficultiesandtheirelimination The supply line is attributed with the cause of the most common difficulties. In the case of breakdown,proceedasfollows: 1. Checkthevalueofthesupplyvoltage. 2. Check that the power cable is perfectly connected to the plug and the supply switch. 3. Checkthatthepowerfusesarenotburned outorloose. 4. Checkwhetherthefollowingaredefective: Theswitchthatsuppliesthemachine Theplugsocketinthewall Thegeneratorswitch. NOTE: Given the required technical skills ne cessaryfortherepairofthegenerator,incase of breakdown we advise you to contact skilled personnelorourtechnicalservicedepartment. Procedureforwelderassembly anddisassembly Proceedasfollows: Before dismantling the side covers, the leadin cable must always be switched off fromthemainssocketoutlet! Unscrewthe2screwsholdingthecover. Proceed the other way round to reassem blethewelder. Orderingspareparts For easy ordering of spare parts include the following: 1. Theordernumberofthepart Thenameofthepart 3. Thetypeofthemachineorweldingtorch 4. Supply voltage and frequency from the ratingplate 5. Serialnumberofthemachine EXAMPLE: 2 pcs. code ventilator, for welding machine 145, 1x230V 50/60Hz, serial number

32 Deutsch Inhaltsverzeichnis Vorwort Anlagebeschreibung TechnischeEigenschaften Einsatzbeschränkung Unfallverhütungsvorschriften Maschinenaufstellung Netzanschluss Bedienungselemente Schweißkabelanschluss Vordemschweißen Instandhaltung FehlersucheundFehlerbeseitigung ZusammenbauundZerlegendesSchwei geräts Ersatzteilebestellung VerwendetegrafischeSymbole ErsatzteillistefürMaschine GrafischeSymboleanDatenschild Schema QualitätszertifikatdesProduktes Vorwort Wir danken Ihnen für die Anschaffung unseres Produktes. Vor der Anwendung der Anlage sind die Gebrauch sanweisungen des vorliegen denhandbuchesauszunutzenzulesen. UmdieAnlageambestenauszunutzenundden langen Lebensdauer ihrer Komponenten zu gewährleisten, sind die Gebrauchsanweisungen und die Wartungsvorschriften dieses Handbu ches zu beachten. Im Interesse unserer Kund schaftempfehlenwir,allewartungsarbeitenund nötigenfalls alle Reparaturarbeiten bei unseren Servicestellendurchführenzulassen,wospeziell geschultes Personal mittels der geeignetsten AusrüstungIhreAnlageampflegenwird.Dawir mit dem neuesten Stand der Technik Schritt halten wollen, behalten wir uns das Recht vor, unsereanlagenundderenausrüstungzuändern. Anlagebeschreibung 145, 165 und 190 sind professionelle Schweiß inverter,diezumschweißenmitdenmethoden MMA (umhüllte Elektrode) und TIG mit dem Kontaktstart(SchweißenimSchutzgasmiteiner nicht schmelzenden Elektrode) bestimmt sind. Dasheißt,dassindSchweißstromversorgungen mit einer schrägen Charakteristik. Die Inverter wurden als tragbare Schweißstromversorgun gengelöst.diemaschinensindmiteinemgurt zureinfachenmanipulationundzumeinfachen Tragenvorgesehen. Die Schweißinverter wurden mit Ausnutzung eines Hochfrequenztransformators mit einem Ferritkern,mitTransistorenaufgebautundsind mit elektronischen Funktionen HOTSTART (zur einfacheren Bogenentzündung) und ANTISTICK (verhindert Verkleben der Elektrode) ausgerüs tet. Schweißinverter145190sindvorallemfürdie dieherstellung,instandsetzungoderfürmonta gebestimmt. Die Schweißmaschinen sind im Einklang mit entsprechenden Normen und Verordnungen dereuropäischenunionunddertschechischen Republik.,..,.,,,,..,,..,.. (). SN EN ,!,, (. SN EN 50199, ).,.,. 45,,.,.,..,.,.,, SN078305SN ,,,.,.,.,,,.

33 ,,.,.,,...,,..,,,,..,,.,,,.,. 44., ( DIN914)..,,..,,.,,..,..,.,,.,,.,,... Tabelle1 TechnischeDaten Eingangsspannung50Hz V 1x230 1x230 1x230 Schweißstrombereich A Leerspannung V Belastung40*/45% A 140* Belastung60% A Belastung100% A Schutz A Deckung IP23S IP23S IP23S Abmessung mm 330x143x x143x x143x245 Gewicht kg 5,6 5,7 6,2 Einsatzbeschränkung (SNEN609741) Die Anwendung der Schweißstromquelle ist typisch diskontinuierlich, wo die effektivste ArbeitszeitfürdasSchweißenundderStillstand für Positionierung der Schweißteile, Vorberei tung Vorgang u.s.w. ausgenutzt ist. Diese Schweißinverter sind durchaus in Hinsicht auf Belastung max. 140 A, 160 A und 180 A des Nominalstrommesser innerhalb der Arbeit von 40% bzw. 45% von der gesamten Nutzungszeit sicher konstruiert. Die Richtlinie gibt die Belastung im 10 Minuten Zyklus an. Zum Beispiel für 30% Belastungsarbeitszyklus hält man 3 Minuten von dem Zehnminutenzeitab schnitt. Falls der zulässige Arbeitszyklus überschritten war, ist er infolge des gefährlichen Überhitzen durch Thermostat unterbrochen, im Interesse der Wahrung von Schweißkomponenten. Dieses ist durch Auf leuchten der gelben Signallampe am vorderem Schaltpult angezeigt. Nach mehreren Minuten, wowiederzurabkühlungdermaschinekommt und die gelbe Signallampe erlöscht, steht die Maschinenwiederbetriebsbereit. Die Maschinen sind so ausgelegt, dass sie mit demschutzpegelip23sübereinstimmen. Unfallverhütungsvorschriften ALLGEMEINE UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN Die vorliegenden Produkte sind ausschlielich zumschweißenundnichtzuanderen,unsach gemäen Zwecken anzuwenden. Sie dürfen nurvongeschultemunderfahrenempersonal bedientwerden.derbedienersollsichanden UnfallverhütungsvorschriftenSNEN609741, SN , 1993,SN , 1993 halten, umsichselbstunddrittenkeineschädenanzu richten. GEFAHREN BEIM SCHWEISSEN UND SICHER HEITSHINWEISE FÜR DIE BEDIENER SIND ANGEFÜHRTIN: SN /1993 Sicherheitsbestimmungen zumlichtbogenschweißenvonmetallen.sn /1993 Sicherheitsvorschriften zum SchweißenundPlasmaschneiden. DieSchweißgerätesindperiodischenKontrollen lautsn331500/1990zuunterziehen.hinwei se zur Durchführung von Revisionen, siehe 3 derverordnungúpbnr.48/1982gbl.,sn :1990undSN050630:1993Art.7.3. HALTEN SIE ALLE ALLGEMEINGÜLTIGEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTENEIN! Halten sie diese allgemeingültigen brandschutz vorschriften unter gleichzeitiger Respektierung örtlich spezifischer Bedingungen ein. Schweiß vorgänge sind immer als Tätigkeit mit erhöhter Brandgefahrzuqualifizieren.Schweißarbeitenan Orten mit feuergefährlichen oder explosiven Materialienistimmerstrengstensuntersagt. AmSchweißplatzmüssenjeweilsimmerFeuer löschgeräte bereitstehen. Achtung! Funken können noch Stunden, nachdem geschweißt wurde, Brände verursachen und dies besonders anverstecktenstellen. Das Gerät nach Beendigung der Schweißarbei tenmindestenszehnminutenabkühlenlassen. Wenn es nicht zur ausreichenden Kühlung des Gerätes kommt, kommt es im Innern des Gerätes zu einem großen Temperaturanstieg, derdieleistungselementedesgerätesbeschä digenkann. 33

34 ARBEITSSICHERHEIT BEIM SCHWEISSEN VON METALLEN, DIE BLEI, KADMIUM, ZINK, QUECKSILBERUNDBERYLLIUMENTHALTEN Wenn Metalle geschweißt werden sollen, die diesemetallebeinhalten,sindfolgendesonder maßnahmenzutreffen: FührensiekeineSchweißarbeitenbei(auch leeren) Schutzgas, Öl und Kraftstoffbe hältern undtanks durch, denn es besteht Explosionsgefahr. Das Schweißen ist nur lautsondervorschriftenmöglich!!! In explosionsgefährdeten Räumen gelten Sondervorschriften. STROMSCHLAGVORBEUGUNG KeineReparaturarbeiten beim Generator unter Spann ungdurchführen Vor jeglicher Wartungs oder Reparatur arbeiten die Schweimaschine vom Netz trennen Sich vergewissern, dass die Schweimas chinemiteinererdungverbundenist Die Anlageaufstellung darf nur von Fach personal durchgeführt werden. Sämtliche Verbindungen sollen den gültigen Sicher heitsnormen (CEI 2610 HD 427) und den Unfallverhütungsvorschriftengemäsein. EsdarfnichtinfeuchtenodernassenRäu menoderimregengeschweitwerden. Bei abgenutzten oder lockeren Kabeln nicht schweien. Sämtliche Kabel häufig kontrollieren und sich vergewissern, dass sie völlig isoliert sind, dass kein Draht freiliegtunddasskeineverbindunglocker ist. Bei Kabeln mit unzureichendem Durch messernichtschweißenunddasschweiß en einstellen, wenn die Kabel heißlaufen, damit die Isolation nicht allzu schnell abgenutztwird. KomponenteunterSpannungnichtberüh ren. Nach der Anwendung den Brenner oder die Schweißzange sorgfältig ablegen und dabei jegliche Berührung mit der Erdungvermeiden. SCHUTZGEGENSTRAHLUNGEN, BRANDWUNDENUNDLÄRM Nie defekte oder kaputte Schutzmaskentragen. 34 Den Schweibogen ohne den passenden SchirmoderSchutzhelmniebeobachten. Augen mit dem entsprechenden, mit inattinischem Glasvisier versehenen Schirm Schutzgrad 9 (14 EN 169) immer schützen. Ungeeignete inattinische Glasvisiere so fortwechseln. Ein durchsichtiges Glas vor das inattinis chesetzen,umdieseszuschützen. DieArbeiterimSchweibereichsollendie erforderlichen Schützen tragen, andern fallsdenschweißbogennichtzünden. Darauf achten, dass die von dem SchweibogenerzeugtenUVStrahlungen den Augen der Arbeiter im Schweibe reichnichtschaden. Schutzschürzen, splittersichere Brillen oderschutzhandschuheimmertragen. Lederhandschuhe tragen,umbrandwun denundhautabschürfungenbeimstück handhabenzuvermeiden. EXPLOSIONS UND FLAMMEN SCHUTZ Jeglichen Brennstoff vom Arbeitsraumfortschaffen. Neben entzündlichen Stoffen oder Flüssigkeiten oder in von Explosiosgasen gesättigtenräumennichtschweißen. Keine mit Öl oder Fett durchnässte Kleidung tragen, da sie die Funken in Brandsetzenkönnen. NichtanBehälternschweißen,dieZünd stoffen enthielten, oder an Materialien, welche giftige und entzündliche Dämpfe erzeugenkönnen. Keine Behälter schweißen, ohne deren ehemaligen Inhalt vorher zu kennen. SogareinkleinerRückstandvonGasoder von entzündlicher Flüssigkeit kann eine Explosionverursachen. Nie Sauerstoff beim Behälterentfetten anwenden. Gusstücke mit breiten, nicht sorgfältig entgastenholräumennichtschweißen. ÜbereinenFeuerlöscherimArbeitsraum immerverfügen. Keinen Sauerstoff im Schweißbrenner anwenden, sondern nur Schutzgas oder MischungenvonSchutzgasen. T Hz V 1x230 1x230 1x230 A V %*/45% A 140* % A % A A IP23 S IP23 S IP23S 330x143x x143x x143x245 kg 5,6 5,7 6,1. (EN609741),,.. max.140, max.140,160180a 40% (45%) % 3.,,..,,. IP23S ,.. SN EN , SN , 1993, SN , 1993,,...,. SN , SN EN ,.., 43

35 ,.,,,.. b,,, ,165190, ( )TIG ( )., , , HOTSTART ( ) ANTISTICK (). 145,165190,. GEFAHREN AUS ELEKTROMAG NETISCHENFELDERN Das von der Schweißmas chineerzeugteelektromag netische Feld kann für Leute gefährlich sein, die PaceMakers, Ohrprothesen oder ähnliches tragen, sie sollen ihren Arzt befragen, bevor sie sich einer laufendenschweimaschinenähern. KeineUhren,keinemagnetischenDaten träger,keinetimeru.s.w.immaschi nenbereich tragen oder mitnehmen, da siedurchdasmagnetischefeldunersetz bareschädenerleidenkönnten. Die vorliegende Anlage ist den Sicher heitsnormengemä,welcheindenewg Richtlinien89/336,92/31und93/68über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) enthalten sind und stimmt insbe sondere mit den Technischen Vorschrif ten der Norm EN überein, sie ist für den Gebrauch in Industriegebäuden und nicht für den Privatgebrauch bestimmt. Sollten magnetische Störun genvorkommen,stehtdembenutzerzu, sie unter Mitwirkung des technischen Kundendienstes von dem Hersteller zu beseitigen. In manchen Fällen ist die Schweimaschine abzuschirmen und die Zuleitung mit entsprechenden Filtern auszurüsten. MATERIALIENUND VERSCHROTTEN DieseAnlagensind mitmaterialien gebaut,welchefreivongiftigenundfür denbenutzerschädlichenstoffensind. Zu dem Verschrotten soll die Schwei maschine demontiert werden und ihre Komponenten sollen je nach dem Materialeingeteiltwerden. HANDHABUNG UND LAGERUNG VONGASEN Für eine sichere Handhab ung von Flaschengasen müssen Vorsichtsmanahmen getroffen werden. Insbesondere stromführende Kabel oder andere elektrische Schalt kreisevondiesenentfernthalten. 35 Es wird der Gebrauch von Gasflaschen mit eingeprägter Angabe der enthal tenen Gassorte mepfohlen verlassen Sie sich nicht auf die farbliche Kenn zeichnung. Wenn nicht gearbeitet wird, den Gas hahnzudrehenunddieleeregasflasche sofortauswechseln. Die Gasflasche vor Stoß oder Fall geschütztunterbringen. Nicht versuchen, die Gasflaschen zu füllen. Nur zertifizieren Schläuche und Anschlüsse benutzen, jeweils einen für benutzegassorteundbeibeschädigung sofortauswechseln. Einen einwandfreien Druckregler benutzen. Den Druckregler manuell auf der Gasflasche anbringen und bei Verdacht auf Funktionsstörung sofort reparierenoderauswechseln. Den Gashahn der Gasflasche langsam öffnen, so dass der Druck des Reglers langsamzunimmt. WennderMessindexdruckluftbeaufsch lagt ist, den Hahn in der erreichten Positionlassen. BeiEdelgasendenHahnganzöffnen. Bei brennbaren Gasen den Gashahn weniger als eine Drehung öffnen, so dass er im Notfall immer schnell geschlossenwerdenkann. STANDORTDESGERÄTES Bei der Auswahl eines geeigneten Standortes für das Gerät ist darauf zu achten, dass keine leitungsfähigen Verunreinigungen (Fremdkör per) ins Gerät eindringen können (z.b. von SchleifmaschinenabspritzendiePartikel). Maschinenaufstellung DerAufstellungsortderSchweimaschineistin Hinsichtaufeinensicherenundeinwandfreien Maschinenbetriebsorgfältigzubestimmen. Der Anwender soll bei der Installierung und dem Einsatz der Maschine die in diesem HandbuchenthaltenenAnweisungenvondem Anlageherstellerbeachten. Vor dem Maschinenaufstellen soll sich der Benutzermiteventuellenelektromagnetischen ProblemenimMaschinenbereichauseinander

36 setzen. Im besonderen wird empfohlen, die SchweimaschinenichtinderNähevon: Signal,KontrollundTelefonkabel, Fernseh und Rundfunksendern und Empfangsgeräten ComputersoderKontrollundMessgerä ten, Sicherheits und Schutzgeräten zu installieren. BenutzermitPaceMakerGerätenodermit OhrprothesendürfensichnuraufdieErlaubnis ihres Arztes in dem Bereich der laufenden Maschine aufhalten. Der Aufstellungsort der Schweimaschine hat IP 23 S Gehäuseschutz grad zu entsprechen (Veröffentlichung IEC 529). Die vorliegende Schweimaschine wird mittelseineszwangsluftumlaufsabgekühltund soll darum so installiert werden, dass die Luft durch die Luftauslass im Maschinengestell leichtabgesaugtundausgeblastwird. Netzanschluss Vor dem Anschließen der Schweißmaschine an das Versorgungsnetz kontrollieren, dass die Spannung und die Frequenz am Mas chinenschild denen des Versorgungsnetzes entsprechen und dass der Leitungsschalter der Schweimaschine auf 0 ist. Das SchweigerätnuranSpeisenetzeanschlieen, deren Nullleiter wirklich an der Erde ange schlossenist. Diese Anlage wurde für eine Nennspannung vonv.23050/60hzgeplant.siekanninjedem FallproblemlosmitSpannungenvonV.220und V /60Hz arbeiten. Die Netzanschlüsse müssenmitdemmitderanlagemitgelieferten dreipoligenkabelerfolgen,darunter: 2 Leiter zum Maschinenanschließen an dasversorgungsnetzbestimmtsind, der 3, GELB GRÜNE Leiter für die ERDUNGvorgesehenist. Das Speisekabel mit einem normierten Stec ker(2p+1)mitpassenderstromfestigkeitver binden und eine Netzsteckdose mit Absch melzsicherungodermitisschaltervorsehen, dererdungsendverschlußsollmitdemendseil (GELB GRÜN) der Zuleitung verbunden werden. NOTE 1: Eventuelle Verlängerungen des Speisekabels sollen einen passenden Durch messer aufweisen, der keinesfalls kleiner sein 36 darf als der des serienmäig gelieferten Kabels. NOTE2:Aufgrundderbekanntermaeninsta bilenstromspannung,wiesievonmotorgene ratoren erzeugt wird, sollte das Schweigerät nicht an eine solche Anlage angeschlossen werden. WARNUNG: Beim Gebrauch dieser Maschine unter stärkerem Schweißstrom, könnte die Maschine den entnommenen Wert aus dem Stromnetzvon16Aübersteigen.InsoeinemFall ist es notwendig die gewöhnlichen Kontaktstifte durchdieeinesindustriesteckersauszutauschen, dieeinersicherungvon20aentsprechen!dieser Sicherung müssen gleichzeitig auch die Durch führung und Sicherung der Stromleitungen angepasstwerden. Eine weitere Möglichkeit des Anschlusses wäre die Verwendung eines festen Anschlusses zu einerselbstständigenleitung(dieseleitungmuss durch einen Schutzschalter oder eine Sicherung vonmaximal25agesichertwerden),oderdurch den Anschluss einer Maschine für Dreiphasen strom3x400/230vtncs(tns).imfalleeines Anschlusses an den Dreiphasenstrom muss ein SteckermitfünfKontaktstiftenfür32Averwen det werden. Der Fasenleiterschwarz (braun) wirdindenkontaktstiftenaneineklemmean geschlossen,diedurch(l1,l2oderl3)gekenn zeichnet ist. Der Nullleiterblau wird in den Kontaktstiften an die Klemme, die durch (N) gekennzeichnetistangeschlossenunddergrün gelbe Schutzleiter wird an die Klemme, die durch (Pe) gekennzeichnet ist angeschlossen. EinderartbearbeitetesAnschlusskabelderMas chinekannineinedreifasensteckdoseangesch lossen werden, die durch einen Schutzschalter odereinesicherungfürmaximal25agesichert ist. Achtung! Es darf nicht zu einem Anschluss dermaschineaneinedreieckspannungdh.eine Spannung zwischen zwei Phasen kommen! Diese Änderungen dürfen nur durch berech tigte Personen mit einer elektrotechnischen Qualifikationdurchgeführtwerden. InderTabelle2sinddieempfohlenenStrom festigkeitswertederträgenleitungssichrungen angegeben,welchejenachdemhöchsten,von der Schweimaschine abgegebenen Nenn strom und je nach der Speisungsnennspann ungzuwählensind. Die grüne KontrollLampe (Pos. 5, Fig. A) mel det,dassdieschweißmaschineunterspannung undbetriebsbereitist. Instandhaltung VORSICHT:VorjeglichenWartungsarbeitenim GeneratorinnermStromausschalten. ERSATZTEILE Die Originalersatzteile sind speziell für unsere Anlagegedacht.AndereErsatzteilekönnen.Zu LeistungsänderungenführenunddieSicherheit dermaschinebeeinträchtigen. Für Schäden, die auf den Einsatz von Nicht Originalersatzteilen zurückzuführen sind, leh nenwirjeglicheverantwortungab. GENERATOR Die vorliegenden Schweimaschinen sind sta tischfolgerdenmaen: Entfernen von Schmutz und Staubparti keln aus dem Generatorinnem mittels Druckluft. Elektrokomponenten mit Luftstrahl nicht direkt belüften, um keine Schaden an zurichten. PeriodischeInspektionzurErmittlungvon abgenutzten Kabeln oder von lockeren Verbindungen, die Überhitzungen verur sachen. Fehlersuche und Fehlerbesei tigung DiemeistenStörungentretenanderZuleitung ein.gegebenenfallssovorgehenwiefolgt: 1. DieWertederLinienspannungkontrollie ren, 2. Prüfen, ob die Netzabschmelsicherungen durchgebranntoderlockersind 3. Das Netzkabel auf seine einwandfreie Verbündung mit dem Stecker oder mit demschalterkontrollieren 4. Prüfen,ob der Hauptschalter der Schweißmas chine diewandsteckdose dergeneratorschalterdefektsind. NOTE: Bei Schäden am Generator sich an geschultes Fachpersonal oder an unseren 41 Kundendienstwenden.Ausgezeichnetetechnis chekenntnissesindhiererforderlich. Zusammenbau und Zerlegen desschweigeräts Folgendermaenvorgehen: Die 4 Schrauben lösen, die die Rückund dievorderwandbefestigen Die 2 Schrauben lösen, die den Griff befestigen Zum Zusammenbau des Schweigeräts in umgekehrterreihenfolgevorgehen. Ersatzteilebestellung Für die Problemlosebestellung der Ersatzteilen gebensiean: BestellnummerdesTeiles: Bennenung Maschinentyp SpeisespannungundFrequenzangegebene aufdemproduktionsschild HerstellungsnummerderMaschine BEISPIEL: 1 Stk Bestell. Nr Ventilator SUNON für Maschine 145, 1x230V 50/60 Hz, Herstellungsnummer

37 Tabelle9 Schweißstr om(a)) Durchmess erder Elektrode Schweißdüse Gasdur chfluss n o mm l/min 670 1,0mm 4/5 6/8, ,6mm 4/5/6 6,5/8,0/9, ,4mm 6/7 9,5/11,0 78 Haltung des Schweißbrenners beim Schweiß en: Grundmaterialvorbereitung: In der Tabelle 10 sind die Werte für Material vorbereitung angegeben. Die Abmessung ent nehmensiedembild9. Bild9 Tabelle10 s (mm) a (mm) d (mm) ( o ) ,5(max) , Grundregeln beim Schweißen durch Methode TIG: 1. Sauberkeit der Schweißbereich beim Schweißenmussentfettetsein,entöltund 40 befreitvonallenanderenunsauberkeiten. EsmussmanauchaufdieSauberkeitdes Zusatzmaterials und die Sauberkeit der Schweißhandschuhe beim Schweißen achten. 2. Zustellung von Zusatzmaterial um die Oxydation zu vermeiden, muss das abgeschmolzeneendedeszusatzmaterials immer unter Schutz vom aus der Düse herausfliegendengassein. 3. Der Typ und Durchmesser der Wolfram elektrode ist gemäß der Stromgröße, Polarität, Grundmaterial und Zusammen setzungdesschutzgasesauszuwählen. 4. Das Schleifen der Wolframelektrode SchärfenderSpitzesollteinLängsrichtung erfolgen. Je kleiner die Rauhigkeit der Spitzenoberfläche ist, desto ruhiger der elektrische Bogen brennt und Lebens dauerderelektrodeistdamitlänger. 5. Schutzgasmenge muss man dem Schweißart anpassen, bzw. dem Ausmaß vomgasdüse. Nach der Schweißbeendigung muss das Gas genügend lange strömen, damit Material und ElektrodevorderOxydationgeschütztwurden. Typische Fehler TIG beim Schweißen und ihr EinflussaufSchweißnahtqualität: Schweißstromistüberaus: Niedrig: unstabilerschweißbogen Hoch: die Beschädigung der Elektroden spitze führt zur unruhigen Bogen brennung. Weiter können die Fehler durch falsche Schweißbrennerführung und falsche Zustellung vonzusatzmaterialverursachtwerden. Vordemschweißen WICHTIG: Vor dem Anlaufen der Schweimas chine immer kontrollieren, dass die Netzs pannung und die Netzfrequenz denen an dem Maschinenschildentsprechen. Schweißstrom mittels des Schlatfeld oder Fermpotentiometers(Pos.4,Fig.A) Den VERFAHRENUmschalter (Pos. 6, Fig. A) auf die zum durchzuführenden Schweißen geeignetestestellungpositionieren. DieSchweißmaschineinGangsetzenunddabei denleitungsschalter (Pos.1,Fig.A) aufpos.1 stellen. 45 o 90 o Positionw(PA) Positionh(PB) o Positions(PF) o o o d a s Bild1ABild1BBild1C Tabelle2 Schweißmaschine IMax40/*45% 140A* 160A 180A Installierte Leistung 4,5KVA 5KVA 8,1KVA Absicherung 16A 16A 20A Netzkabel 3x2,5 3x2,5 3x2,5 Querschnittin mm 2 mm 2 mm 2 Massekabel Durchmesser 16mm 16mm 25mm Tabelle3 Verlängerungskabel Querschnitt 120 m 2,5mm 2 Bedienungselemente BILD1A Position1 Hauptschalter. In der Stellung 0 ist die Schweißmaschine ausges chaltet. Position2 Speisungszuleitungskabel. Position3 Herstellungsschild. BILD1B Position4 Einstellungspotentiometer für Schweißstrom. Position5 TERMOSTAT gelbes Signallicht. Wenn dieses leuchtet, läuft die FunktionAbbrechenbeiderÜber erwärmung, weil das Arbeits zykluslimit überschritten wurde. Warten Sie ein paar Minuten, bis die Kontrolllampe erlischt. Die Maschine schaltet automatisch nach der Erlöschung der Kontrol lampeein. Position6 Versorgung grünes Signallicht. WenndiesesLichtleuchtet,istdie Schweißmaschine eingeschaltet undzumschweißenvorbereitet. Position7 Umschalter der Methode MMA/TIGist bei den Maschinen 115und130nicht. Position8 SchnellkupplungPlusPol. Position9 SchnellkupplungMinusPol. BILD1C Position4 Einstellungspotentiometer für Schweißstrom. Position5 TERMOSTAT gelbes Signallicht. Wenn dieses leuchtet, läuft die FunktionAbbrechenbeiderÜberer wärmung, weil das Arbeitszyklus limit überschritten wurde. Warten Sie ein paar Minuten, bis die Kontrolllampeerlischt.DieMaschine schaltet automatisch nach der ErlöschungderKontrolllampeein. Position6 VERSORGUNG grünes Signallicht. WenndiesesLichtleuchtet,istdie Schweißmaschine eingeschaltet undzumschweißenvorbereitet. Position7 Umschalter der Methode MMA / TIGist bei den Maschinen nicht UmschalterderFernbedienung. Position8 SchnellkupplungPlusPol. Position9 KonnektorderFernbedienung. Position10 SchnellkupplungMinusPol. 37

38 Schweißkabelanschluss Bei ausgeschaltetem Strom die Schweißkabel mit den Ausgangsklemmen (PluspolMinus pol) der Schweißmaschine verbinden und sie dabei an die Schweißzange und an die Erde nach der für die eingesetzte Elektrode vorgesehenenpolunganschließen(fig.b). Den Anweisungen der Elektrodenhersteller nach sollen die Schweißkabel so kurz wie möglich, nah und am Boden oder nicht weit vondembodengelegtwerden. Bild2 Bild3 SCHWEISSTÜCK Das Schweißtück ist immer zu erden, um elektromagnetischeemissionenzureduzieren. Dabei darauf achten, dass die Erdung dem Bediener und den ElektroApparaten keine Schädenanrichtet. Im Falle von Erdung ist das Schweißtück mit dem Masseschacht direkt zu verbinden. In Ländern,wodasverbotenist,dasSchweißtück mittelspassenderkondensatorendennationa lenvorschriftengemäßerden. 38 SCHWEISSPARAMETER In der Tabelle 4 sind Anweisungen über die WahleinerpassendenElektrodejenachdenzu schweißendenstärkenzulesen.hiersindauch die Stromwerte zusammen mit den entsprechend einzusetzenden Elektroden zum Schweißen von Massenstahl und niedrig legiertemstahlangegeben.eshandelesichum Richtwerte,füreinezweckorientiertWahlsich an den Anweisungen der Elektrodenhersteller halten. Schweißstelle, Schweißnaht, Stärke und Abmessungen des Schweißtücks bestimmen deneinzusetzendenstrom. Die einzustellende Stromstärke ändert inner halbdesregelbereichsdertabelle5undwird sobestimmt: hoch beim Flachschweißen, FlachStirn schweißen und VertikalAufwärtsschweiß en, mittelmäßigbeimüberkopfschweißen, niedrig bei Fallnahtschweißen und bei Zusammenschweißen von vorgewärmten Schweißtückchen. Tabelle4 Schweißstärke(mm) Elektrode(mm) 1, < 2 2,5 3,25 4 Tabelle5 Elektrode(mm) Strom(A) 1,6 2 2,5 3, Durch die folgende Formel ist der mittel mäige,annähernderichtwertdesstromeszu ermitteln,derbeimschweißenvonelektroden fürnormstahlinfragekommt: I=50x(Øe 1) wo: I=StärkedesSchweißstromes Øe=Elektrodendurchmesser Beispiel: Elektrodendurchmesser4mm I=50x(4 1)=50x3=150A HaltungderElektrodebeimSchweißen: Bild4 Materialvorbereitung: In der Tabelle 6 sind die Werte für Material vorbereitung angegeben. Die Abmessung ent nehmensiedembild5. Bild5 Tabelle6 s (mm) o o a (mm) d a d (mm) s/2(max) , SchweißungdurchMethodeTIG Die Schweißinverter ermöglichen die Schweiß ung durch Methode TIG mit Berührungsstart. Die Methode TIG ist sehr effektiv vor allem beimschweißenvondenrostfreistählen. Schalten Sie den Umschalter in die Lage für MethodeTIG. AnschlussvonSchweißbrennerundKabel: AnschließenSiedenSchweißbrenneranMinus pol und Erdungskabel an Pluspol direkte Polarität. Auswahl und Vorbereitung der Wolfram elektrode: In der Tabelle 7 sind die Werte des Schweiß stromes und Durchmesser für Wolframelektro demit2%thoriumangegebenrotemarkier ungderelektrode. 45 o ( o ) s 39 Tabelle7 Durchmesserder Elektrode(mm) Schweißstrom(A) 1, , , Die Wolframelektrode bereiten Sie gemäß den WertinderTabelle8,Abb.5vor. Bild6 Tabelle8 ( o ) Schweißstrom(A) DasSchleifenderWolframelektrode: Durch die richtige Wahl der Wolframelektrode undihrerichtigevorbereitungbeeinflussenwir dieeigenschaftendesschweißbogens,schweiß geometrieundlebensdauerderelektrode.die ElektrodeistinLängsrichtungfeinzuSchleifen, wieabgebildet7. Das Bild 8 stellt den Einfluss des Elektrodes chleifensaufihrelebensdauerdar. AB Bild7Bild8 Bild8AfeinesundgleichmäßigesSchleifender ElektrodeinLängsrichtungLebensdauerbis17 Stunden. Bild8BgrobundunregelmäßigesSchleifenin QuerrichtungLebensdauer5Stunden. Die Parameter für den Einflussvergleich von verschiedenen Schleifearten der Elektroden sindangegebenmitbenutzung: HF Bogenzündung, Elektrode 3,2, Schweiß strom150aundschweißmaterialrohr. Schutzgas: Für das Schweißen durch Methode TIG muss man Argon mit Sauberkeit von 99,99% benutzen.diedurchflussmengeentnehmensie dertabelle9.

PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL

PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ verze 6 - 2 - OBSAH: 1. ÚVOD... - 2-2. BEZPEČNOST PRÁCE... - 3-3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... - 3-4. TECHNICKÁ DATA... - 4-5. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

KITin 145, 165 a 190 - 60 - - 1 - Kühtreiber, s.r.o., DTN- KITin-145-190-CZ-SK-EN-DE-09-07

KITin 145, 165 a 190 - 60 - - 1 - Kühtreiber, s.r.o., DTN- KITin-145-190-CZ-SK-EN-DE-09-07 Kühtreiber, s.r.o. Stařečka 997, 674 01 Třebíč, Česká republika Tel.: +420 568 851 120, Fax: +420 568 851 010 info@kuhtreiber.cz, www.kuhtreiber.cz Výrobce si vyhrazuje právo na změnu Výrobca si vyhradzuje

Více

PEGAS 160 T PULSE HF PEGAS 200 T PULSE HF

PEGAS 160 T PULSE HF PEGAS 200 T PULSE HF SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 160 T PULSE HF PEGAS 200 T PULSE HF NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ, 2014 PEGAS 160-200 T PULSE návod CZ 12 2/15 OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. BEZPEČNOST PRÁCE... 3 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 3 4.

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

www.svarbazar.cz - www stránky pro vaše svařování N á v o d k o b s l u z e svařovacího invertoru GAMA 145 / 165 Svarbazar edition Český výrobek!

www.svarbazar.cz - www stránky pro vaše svařování N á v o d k o b s l u z e svařovacího invertoru GAMA 145 / 165 Svarbazar edition Český výrobek! N á v o d k o b s l u z e svařovacího invertoru GAMA 145 / 165 Svarbazar edition Český výrobek! 1 OBSAH : str. 1. Obsah 2 2. Úvod 2 3. Popis 3 4. Technická data 3 5. Omezení použití 3 6. Bezpečnostní pokyny

Více

Zatěžovatel 45% 170A 190A Zatěžovatel 60% 150A 150A 150A Zatěžovatel 100% 130A 130A 130A Příkon 60% 4,7KVA 4.7KVA 4.7KVA Jištění 20A 23A 26A

Zatěžovatel 45% 170A 190A Zatěžovatel 60% 150A 150A 150A Zatěžovatel 100% 130A 130A 130A Příkon 60% 4,7KVA 4.7KVA 4.7KVA Jištění 20A 23A 26A 1. OBSAH 1. Obsah 1 2. Úvod 3 3. Popis 3 4. Omezení použití 3 5. Technická data 3 6. Bezpečnostní pokyny 4 7. Instalace 6 8. Připojení do napájecí sítě 6 9. Ovládací prvky 7 10. Ovládací prvky čelní panel

Více

2. ÚVOD 3. POPIS 4. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 1) 5. TECHNICKÁ DATA

2. ÚVOD 3. POPIS 4. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 1) 5. TECHNICKÁ DATA 1. OBSAH 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Popis 3 4. Omezení použití 3 5. Technická data 3 6. Bezpečnostní pokyny 4 7. Instalace 6 8. Připojení do napájecí sítě 6 9. Ovládací prvky 6 10. Ovládací prvky čelní panel

Více

2. ÚVOD 3. POPIS 4. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 1) 5. TECHNICKÁ DATA

2. ÚVOD 3. POPIS 4. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 1) 5. TECHNICKÁ DATA 1. OBSAH 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Popis 3 4. Omezení použití 3 5. Technická data 3 6. Bezpečnostní pokyny 4 7. Instalace 6 8. Připojení do napájecí sítě 6 9. Ovládací prvky 7 10. Ovládací prvky-čelní panel

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

PEGAS 160 E Smart PEGAS 200 E Smart

PEGAS 160 E Smart PEGAS 200 E Smart SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 160 E Smart PEGAS 200 E Smart NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PEGAS 160-200 E Smart navod CZ 1 2/10 OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. BEZPEČNOST PRÁCE... 3 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 3 4. TECHNICKÁ DATA...

Více

SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 200 AC/DC NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 200 AC/DC NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 200 AC/DC NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ, 2015 PEGAS 200 AC-DC navod CZ 12 2/16 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. BEZPEČNOST PRÁCE... 4 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 4 4. TECHNICKÁ DATA... 5 5. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

1. Obsah 1 2. Úvod 2 3. Popis 2 4. Omezení použití 2 5. Technická data 2 6. Bezpečnostní pokyny 3 7. Instalace 5 8. Připojení do napájecí sítě 6 9.

1. Obsah 1 2. Úvod 2 3. Popis 2 4. Omezení použití 2 5. Technická data 2 6. Bezpečnostní pokyny 3 7. Instalace 5 8. Připojení do napájecí sítě 6 9. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Úvod 2 3. Popis 2 4. Omezení použití 2 5. Technická data 2 6. Bezpečnostní pokyny 3 7. Instalace 5 8. Připojení do napájecí sítě 6 9. Ovládací prvky 6 10. Uvedení do provozu 7

Více

2. ÚVOD 3. POPIS 4. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 1) 5. TECHNICKÁ DATA

2. ÚVOD 3. POPIS 4. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 1) 5. TECHNICKÁ DATA 1. OBSAH 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Popis 3 4. Omezení použití 3 5. Technická data 3 6. Bezpečnostní pokyny 4 7. Instalace 6 8. Připojení do napájecí sítě 6 9. Ovládací prvky 6 10. Ovládací prvky čelní panel

Více

1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Popis 3 4. Omezení použití 3 5. Technická data 3 6. Bezpečnostní pokyny 4 7. Instalace 6 8. Připojení do napájecí sítě 6 9.

1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Popis 3 4. Omezení použití 3 5. Technická data 3 6. Bezpečnostní pokyny 4 7. Instalace 6 8. Připojení do napájecí sítě 6 9. OBSAH str. 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Popis 3 4. Omezení použití 3 5. Technická data 3 6. Bezpečnostní pokyny 4 7. Instalace 6 8. Připojení do napájecí sítě 6 9. Externí charakteristická křivka 6 10. Ovládací

Více

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup 2 718 Synco living Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup KRF960-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání elektrických zátží do 10 A Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz,

Více

2. ÚVOD 3. POPIS 4. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 1) 5. TECHNICKÁ DATA

2. ÚVOD 3. POPIS 4. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 1) 5. TECHNICKÁ DATA 1. OBSAH 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Popis 3 4. Omezení použití 3 5. Technická data 3 6. Bezpečnostní pokyny 4 7. Instalace 6 8. Připojení do napájecí sítě 6 9. Ovládací prvky 6 10. Ovládací prvky čelní panel

Více

Zatěžovatel 45% 170A 25%-190A Zatěžovatel 60% 150A 150A 150A Zatěžovatel 100% 130A 130A 130A Příkon 4,7KVA 5,2KVA 6KVA Jištění 20A 23A 26A

Zatěžovatel 45% 170A 25%-190A Zatěžovatel 60% 150A 150A 150A Zatěžovatel 100% 130A 130A 130A Příkon 4,7KVA 5,2KVA 6KVA Jištění 20A 23A 26A 1. OBSAH 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Popis 3 4. Omezení použití 3 5. Technická data 3 6. Bezpečnostní pokyny 4 7. Instalace 6 8. Připojení do napájecí sítě 6 9. Ovládací prvky 7 10. Uvedení do provozu metoda

Více

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení Návod k obsluze Samostatné ovládací zaízení UC 42 Samostatné ovládací zaízení pro montážní lištu UC 45 Dležité informace pro elektrické zapojení Tento návod uschovejte! Obsah Záruka... 3 Bezpenostní pokyny...

Více

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ KITin 1500HF SPARE PARTS LIST OF KITin 1500HF. Kód stroje Machine code. Obj. číslo Part number. Poz. Typ stroje.

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ KITin 1500HF SPARE PARTS LIST OF KITin 1500HF. Kód stroje Machine code. Obj. číslo Part number. Poz. Typ stroje. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ KITin 1500HF SPARE PARTS LIST OF KITin 1500HF KITin 1500HF Kód stroje code model Poz. Pos. Part description CZ Cena Kč 50113 KITin 1500HF 31987 1 HF transformátor HF transformer

Více

Instrukce HERMES. Elektromechanický servopohon pro oto né brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 -

Instrukce HERMES. Elektromechanický servopohon pro oto né brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 - HERMES Elektromechanický servopohon pro otoné brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 - Bezpenostní výstrahy Tento návod je uren pouze pro osoby s pedepsanou technickou kvalifikací a pouze pro

Více

2. ÚVOD 3. POPIS 4. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 1) 5. TECHNICKÁ DATA

2. ÚVOD 3. POPIS 4. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 1) 5. TECHNICKÁ DATA 1. OBSAH 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Popis 3 4. Omezení použití 3 5. Technická data 3 6. Bezpečnostní pokyny 4 7. Instalace 6 8. Připojení do napájecí sítě 6 9. Ovládací prvky 6 10. Ovládací prvky čelní panel

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

Návod k použití. - Hot Start (nastavitelný mód, čtěte níže) zvyšuje proud na začátku sváření (při zapálení elektrody).

Návod k použití. - Hot Start (nastavitelný mód, čtěte níže) zvyšuje proud na začátku sváření (při zapálení elektrody). Návod k použití Děkujeme za výběr našeho výrobku. Abyste dosáhli dobrého výsledku s tímto svařovacím strojem, přečtěte si pozorně tento návod. Gysmi 145, 165, 195 a 251 jsou přenosné invertorové svářečky

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Uživatelská píruka tte prosím tyto instrukce peliv a dbejte na pelivé a efektivní používání tohoto výrobku Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Naptí 14,4V Volnobžné otáky 0-300 / 1000 ot./min.

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz Návod k obsluze GSM modul AB01 Jaroslav Cankař a syn ATMOS Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem Česká republika Tel.: +420 326 701 404, 701 414, 701 302 Fax: +420 326 701 492 ATMOS e-mail: atmos@atmos.cz

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011

ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011 ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011 1 Manuál pro uživatele/manuál pre užívtea Dležitá bezpenostní doporuení / Dôležité bezpenostné doporuenia VAROVÁNÍ: Vnujte pozornost následujícím varováním díve, než zanete s montáží

Více

2. ÚVOD 3. POPIS 4. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 1)

2. ÚVOD 3. POPIS 4. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 1) 1. OBSAH 1. Obsah 1 2. Úvod 2 3. Popis 2 4. Omezení použití 2 5. Technická data 3 6. Bezpečnostní pokyny 3 7. Instalace 5 8. Připojení do napájecí sítě 5 9. Ovládací prvky 6 10. Ovládací prvky čelní panel

Více

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s 4 465 Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s magnetickým pohonem MXG461S... Krátká pestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Ekviprocentní nebo lineární charakteristika (volitelná)

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

ALFIN 160 ALFIN 200 ALFIN 250

ALFIN 160 ALFIN 200 ALFIN 250 -1- SVAŘOVACÍ STROJE ALFIN 160 ALFIN 200 ALFIN 250 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OBSAH: 1... ÚVOD -2-2... BEZPEČNOST PRÁCE 3... PROVOZNÍ PODMÍNKY 4... TECHNICKÁ DATA 5...PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE 6... POPIS STROJE

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

SVAROVACÍ STROJ PEGAS 160 E PFC NÁVOD K OBSLUZE A ÚDR. ALFA IN a.s. www.alfain.eu N8137-3

SVAROVACÍ STROJ PEGAS 160 E PFC NÁVOD K OBSLUZE A ÚDR. ALFA IN a.s. www.alfain.eu N8137-3 SVAROVACÍ STROJ PEGAS 160 E PFC NÁVOD K OBSLUZE A ÚDR BE ALFA IN a.s. www.alfain.eu N8137-3 -2- OBSAH: 1. ÚVOD -2-2. BEZPECNOST PRÁCE -3-3. PROVOZNÍ PODMÍNKY -3-4. TECHNICKÁ DATA -4-5. PRÍSLUŠENSTVÍ STROJE

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VARNÉ PLYNOVÉ DESKY SAMOSTATNÉ KH 95 XL, KH 70 X, 64 GX Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Toto je nový, peliv zkonstruovaný výrobek, vyrobený z materiál

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

1500HF 1700HF 1900HF. EN welding machine. DE Schweiβgeräte. SK zvárací stroj. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza

1500HF 1700HF 1900HF. EN welding machine. DE Schweiβgeräte. SK zvárací stroj. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza 1500HF 1700HF 1900HF CZ Návod k obsluze a údržbě SK Návod na obsluhu a údržbu EN Instruction for use and maintenance DE Bedienungsanweisung PL Instrukcja obsługi i konserwacji CZ svařovací stroj SK zvárací

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

Vozík pro TIG ALFIN T, AC/DC (rudl)

Vozík pro TIG ALFIN T, AC/DC (rudl) - 1 - NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vozík pro TIG ALFIN T, AC/DC (rudl) OBSAH: 1. ÚVOD... - 1-2. PROVOZNÍ PODMÍNKY... - 1-3. TECHNICKÁ DATA... - 2-4. OBSAH DODÁVKY... - 2-5. UCHYCENÍ PLYNOVÉ LÁHVE... - 3-6.

Více

TIG 200P a 315P ACDC. Návod k obsluze a údržbě

TIG 200P a 315P ACDC. Návod k obsluze a údržbě TIG 200P a 315P ACDC Návod k obsluze a údržbě 1 1. Obsah 2. Úvod 3. Popis 4. Technická data 5. Omezení použití 6. Bezpečnostní pokyny 7. Instalace 8. Připojení do sítě 9. Ovládací prvky 10. Připojení svařovacích

Více

Návod k obsluze. TARA 250 tig

Návod k obsluze. TARA 250 tig Návod k obsluze svařovacího invertoru TARA 250 tig Obsah: 1. Popis 2. Technické údaje 3. Připojení k síti, svařovací vedení 4. Podmínky bezvadné funkce a bezpečnostní požadavky 5. Údržba a likvidace listopad

Více

Gysmi E200 FV 73502-V4-24/01/14

Gysmi E200 FV 73502-V4-24/01/14 Gysmi E200 FV 73502-V4-24/01/14 73502_V2_29/04/2013 ČELNÍ STRANA A PŘÍPOJKY Displej Indikace Indikace Tlačítko volby Tlačítko výběru/ Žlutá indikace Tlačítko svářecího svářecího + nebo - potvrzení překročení

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160 svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před

Více

METRA BLANSKO a.s. 03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory

METRA BLANSKO a.s.  03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory METRA BLANSKO a.s. KLEŠ!OVÉ P"ÍSTROJE www.metra.cz KLEŠ!OVÉ AMPÉRVOLTMETRY S ANALOGOVÝM ZOBRAZENÍM Proud AC Nap!tí AC 1,5 A, 3 A, 6 A, 15 A, 30 A, 60 A 150 A, 300 A 150 V, 300 V, 600 V T"ída p"esnosti

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití Sklo-keramická vestavná varná deska Návod k použití 1. Popis a rozmry výrobku (výbava dle modelu) 1-4 Sklokeramické plotny 5 Dotykový ovládací panel 2 Duální plotna 1. stupe 6 Sklokeramický povrch 3 Duální

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku 1.Obsah dodávky kamerová jednotka Videotelefon 1x hlavní kamerová jednotka 1x monitor 1x montážní krabika 1x sluchátko 2x šroub M3x20 2x upevovací šrouby 1x montážní rámeek 1x pipojovací 4-pinový konektor

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: 1 ze 10

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: 1 ze 10 0 ŠUMPERK tel.: 2, fax: UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: ze N000 -. vydání VŠEOBECN Tento uživatelský návod je vypracován v souladu se : Zákonem o technických požadavcích na výrobky. 22/9 Sb., v platném znní

Více

F 2.4 ELEKTROINSTALACE

F 2.4 ELEKTROINSTALACE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.4 ELEKTROINSTALACE Vypracoval: ing. Vít Kocourek List: 1 / List:7 A.

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT BT

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Upozornní! Tento výrobek je souástí adresného digitálního videovrátného. Nemže být tedy zapojen do analogového systému!

Více

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4 Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm N 11 007 Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují, kontrolují

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

Návod k obsluze. Tara 180 tig. svařovacího invertoru. tnz, s.r.o., Študlov 18, Horní Lideč. tel./fax: 0657/ PULSATION HF [ % ]

Návod k obsluze. Tara 180 tig. svařovacího invertoru. tnz, s.r.o., Študlov 18, Horní Lideč. tel./fax: 0657/ PULSATION HF [ % ] 60 40 0 80 0 80 0 1 60 1 140 40 140 160 160 180 0 180 [ A ] [ A ] 40 50 60 30 70 0 80 90 0 [ % ] PULSATI HF OFF OFF OFF 3 2 4 5 6 7 8 1 0.1 [ s ] 9 GAS 4 5 6.4.5.6.4.5.6 4 5 6 8 12 3 7.3.7.3.7 3 7 6 14

Více

- 170 / TIG LA MADE IN EU. CZ - Návod k obsluze a údržbě. SK - Návod na obsluhu a údržbu. EN - Instruction for use and maintenance

- 170 / TIG LA MADE IN EU. CZ - Návod k obsluze a údržbě. SK - Návod na obsluhu a údržbu. EN - Instruction for use and maintenance , - 170 / TIG LA CZ - Návod k obsluze a údržbě SK - Návod na obsluhu a údržbu EN - Instruction for use and maintenance DE - Bedienungsanweisung PL - Instrukcja obsługi i konserwacji CZ - svařovací stroj

Více

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny.

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny. Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Mycí stroje Classeq Bod Název Strana 1 Bezpe nostní pokyny 1 2 Mycí stroj 2 3 Instalace 2-4 4 Uvedení do provozu 5-7 5 Provoz 7-10 6 išt ní 11-12

Více

Invertorová svářečka THF 230P AC/DC(přejmenování stroje 220P) THF 315P AC/DC

Invertorová svářečka THF 230P AC/DC(přejmenování stroje 220P) THF 315P AC/DC Invertorová svářečka THF 230P AC/DC(přejmenování stroje 220P) THF 315P AC/DC Návod k použití Obsah Obsah Úvod Popis Omezení použití Bezpečnostní pokyny Instalace Připojení do napájecí sítě Technické údaje

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi riziky

Více

Propan-butanový RUNÍ HOÁK Typ 2258, 2259, 2260, 2261 Propan-butanový RAMPOVÝ HOÁK Typ 2270 Propan-butanová OHÍVACÍ SOUPRAVA Typ 2275

Propan-butanový RUNÍ HOÁK Typ 2258, 2259, 2260, 2261 Propan-butanový RAMPOVÝ HOÁK Typ 2270 Propan-butanová OHÍVACÍ SOUPRAVA Typ 2275 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanový RUNÍ HOÁK Typ 2258, 2259, 2260, 2261 Propan-butanový RAMPOVÝ HOÁK Typ 2270 Propan-butanová OHÍVACÍ SOUPRAVA Typ 2272 Propan-butanová OHÍVACÍ SOUPRAVA

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

Nafukovací raft MASTER R410

Nafukovací raft MASTER R410 Nafukovací raft MASTER R410! "#$%&'&()*+,-$./ 01"#$!+(+*-2 3"&'4 5.678$ 95&"#&'& ('%*4+5'&#(5*&78+,-$.: $8$"$.+&#;($#'&+2+5;6

Více

Návod k instalaci a obsluze CZ. Chladnika s mraznikou

Návod k instalaci a obsluze CZ. Chladnika s mraznikou Návod k instalaci a obsluze CZ Chladnika s mraznikou Jsme potšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Dkujeme za provedený nákup. Pi píprav chladniky k provozu i pi jejím vlastním provozu dbejte

Více

PEGAS 160 MIG MAN PEGAS 160 MIG SYN

PEGAS 160 MIG MAN PEGAS 160 MIG SYN - 1 - SVAŘOVACÍ STROJE PEGAS 160 MIG MAN PEGAS 160 MIG SYN NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NS122-07 -2- OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOST PRÁCE... 4 2.1 OCHRANA OSOB... 4 2.2 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 3 PROVOZNÍ

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

Propan-butanový horkovzdušný agregát (TEPLOGENERÁTOR)

Propan-butanový horkovzdušný agregát (TEPLOGENERÁTOR) MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze a údržb Propan-butanový horkovzdušný agregát (TEPLOGENERÁTOR) Propan-butanový horkovzdušný agregát (TEPLOGENERÁTOR) Propan-butanový horkovzdušný agregát (TEPLOGENERÁTOR)

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk Obj..: 828 400 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA PLYNOVÝ GRIL MADEIRA GP01001 Pracovní tlak Spoteba Výkon Rozmr grilovací desky Topné medium 30mbar 270 g/h 3,5kW 49 x 38 cm Propan-butan Ped použitím si pozorn pette návod k použití!!! POZOR: Vždy používejte

Více

VOZÍK SVÁŘEČSKÝ P 80

VOZÍK SVÁŘEČSKÝ P 80 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VOZÍK SVÁŘEČSKÝ P 80 OBSAH: 1. ÚVOD... 1 2. BEZPEČNOST PRÁCE... 1 3. TECHNICKÁ DATA... 2 4. MONTÁŽ... 3 5. SERVIS... 7 6. LIKVIDACE... 8 1. ÚVOD Vážený spotřebiteli, společnost

Více

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD ZJIŠOVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD ZÁVADA PÍINA OPRAVA Vysava se nespouští Výpadek elektrického napájení Vadný kabel, spína nebo motor Zkontrolujte zásuvku Obrate se na centrum technické pomoci Z mížky výstupu

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

Obsah. 1. Úvod Bezpenostní pokyny Popis ovládacích prvk a indikátor Specifikace... 8

Obsah. 1. Úvod Bezpenostní pokyny Popis ovládacích prvk a indikátor Specifikace... 8 Obsah 1. Úvod. 2 2. Bezpenostní pokyny... 3 3. Popis ovládacích prvk a indikátor...5 3-1. Popis pístroje... 5 3-2. Popis tlaítek... 6 3-3. LCD displej. 7 4. Specifikace... 8 4-1. Obecná specifikace.....

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC

Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC Technický list Vydání02/06 Identifikaní.: Verze. 01 Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC Construction Popis výrobku S m je možné pokládat lepidlo SikaBond - T52 FC souasn ze tí

Více

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007. www.omc.cz ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007. www.omc.cz ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007 ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY INOVACE ŘADY GAMA INVERTOROVÝ SVÁŘECÍ ZDROJ PRO MMA/TIG GAMA 151 Invertorový svářecí stroj GAMA 151 je určen především pro svařování:

Více

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 88 www.conrad.sk Vážený zákazník, AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 zakoupením aktivního subwooferu mivocj SWW 4000 získáváte vysoce kvalitní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ NEMOCNINÍHO SVÍTIDLA TYPU: ROBUS H Svítidlo urené pro lžkové pokoje zdravotnických a peovatelských zaízení.

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ NEMOCNINÍHO SVÍTIDLA TYPU: ROBUS H Svítidlo urené pro lžkové pokoje zdravotnických a peovatelských zaízení. NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ NEMOCNINÍHO SVÍTIDLA TYPU: ROBUS H Svítidlo urené pro lžkové pokoje zdravotnických a peovatelských zaízení. Technické parametry Napájecí naptí: 230V ~ +- 10% / 50Hz Jmenovitý

Více

Návod k použití GEMINI G

Návod k použití GEMINI G Návod k použití GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Všeobecná upozornní Pro Vaši bezpenost Dokumentace Ped zahájením práce s pístrojem GEMINI G se prosím nejprve seznamte s tímto návodem k obsluze a s bezpenostními

Více