Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium"

Transkript

1 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium Požadavky ke státní závěrečné zkoušce: Osvojení témat vztahujících se k jednotlivým otázkám státní závěrečné zkoušky bude prověřováno na úrovni vysvětlení klíčových pojmů, porozumění dané problematice a aplikace do oblasti výchovy ke zdraví na základních školách. Předložení a obhajoba odborného portfolia (předložení projektu Týden zdraví ve škole). 1. SOCIÁLNÍ ASPEKTY PODPORY KE ZDRAVÍ 1. Dokument Zdraví 21 pro Českou republiku. Program Zdraví 21 principy, cíle. 2. Holistické pojetí zdraví, definice zdraví WHO, Maslowova hierarchie potřeb, potřeby dítěte podle Matějčka. 3. Zdraví a nemoc, sociální determinanty zdraví, prevence a motivace zdraví ve výchově ke zdraví ve výuce. Škola podporující zdraví. 4. Proces socializace. Činitelé a mechanismy socializace. Sociální aspekty činností. Význam činností volného času při utváření osobnosti a individuálního životního stylu dítěte do 15-ti let. 5. Zákon o ochraně veřejného zdraví stručná charakteristika, hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních a školských zařízení, zařízení sociálně výchovné činnosti. Právo na zdraví v mezinárodních dokumentech a dokumentech ČR. Jejich význam, světa, svoboda a odpovědnost člověka za zdraví. 6. Zákon o ochraně veřejného zdraví zotavovací akce, podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a zotavovací akci, podmínky účasti osob činných při zotavovací akci, jiné podobné akce pro děti. Zdraví poškozující chování v období školní docházky. 7. Integrace dětí s postižením ve školách a společnosti. Druhy postižení, specifická zařízení pro děti a rozdělení ZŠ, integrační mechanismy, asistenti pedagoga, respitní péče. 8. Význam multikulturní výchovy na ZŠ. Názvosloví - etnikum, enkulturace, tolerance, diskriminace, rasismus, předsudek, stereotyp. Menšinový zákon, výchova k lidským právům, národnostní a menšinové kultury v ČR. 9. Rekreace a volný čas dítěte školního věku zhlediska výchovy ke zdraví mladší školní věk, starší školní věk. Rekreace a volný čas pedagoga. 10. Rekreace - historický vývoj, definice, současný způsob života a význam rekreace, definování základních pojmů (zdraví, práce, odpočinek), zdravý životní styl. Rekreace zdravých lidí a lidí s různým zdravotním znevýhodněním. Zařízení a areály pro rekreaci. 11. Etikoterapie při edukaci ve školním prostředí (ve skupině, individuálně). Cíle, metody, principy etikoterapie. Etické chování, dokonalost ideál, práce s chybou a vinou, význam ponaučení, pochopení a odpuštění. 12. Aplikace pohybových aktivit u dětí s postižením. Výběr adekvátních pohybových aktivit podle individuálních hledisek. Adekvátní pohybový režim u dětí s disabilitou.

2 13. Prevence zneužívání návykových látek, účelové využití volného času, preventivní programy ve školství. 14. Mediální výchova - orientace v médiích, druhy médií a mediální žánry, kladné a záporné působení médií na děti. Výchova ke zdraví v médiích. 15. Rodinná výchova ve výchově ke zdraví role, funkce, cíle rodiny; Zákon o rodině. Sexuální výchova na 1. stupni, 2. stupni ZŠ, na SŠ. Principy výchovy ke zdraví v sexuální a rodinné výchově, RVP a rodinná a sexuální výchova. 2. PSYCHOLOGIE VÝCHOVY KE ZDRAVÍ 1. Základní procesy psychického vývoje a jeho obecné principy. Vztahy duševního dění k podnětové situaci, tělesnému dění a chování. Povaha a dynamika uvědomovaného a neuvědomovaného duševního dění. Pojmy "dynamického nevědomí" a "psychologické obrany", jejich funkce v životě a jejich účinky na zdravotní stav. 2. Seberealizace, sebeúcta a zdravotní stav člověka. Nové paradigma v pohledu na zdraví a nemoc. Psychologické a antropologické aspekty nemoci. 3. Periodizace psychického vývoje (myšlení, morální vývoj, sociální vývoj, sexuální vývoj). Behaviorální medicína a behaviorální zdraví. Zvyšování a zachování zdraví, prevence. 4. Typologie osobnosti. Psychosomatika. Význam duševního zdraví a štěstí (subjektivní prožívání), význam sociální pohody (schopnost zastávat sociální role, sociální opora aj.). 5. Metody a techniky psychodiagnostiky ve výchově ke zdraví. 6. Specificky lidské formy učení z hlediska výchovy ke zdraví. Myšlení a řeč, vývoj a individuální rozdíly. Sociální komunikace (druhy, poruchy komunikace) a vliv na zdraví člověka. 7. Psychosomatické koncepce vycházející z teorie stresu - H. Selye (GAS) aj. Neurotické poruchy. 8. Význam relaxačních technik. Psychoregulace a relaxace. Autogenní trénink. 9. Poruchy osobnosti. Prostředky kompenzace poruch - resocializace, krizové intervence, terapie. 10. Dynamika a struktura sociální skupiny. Význam primární - malé skupiny na vývoj jedince. Rodina (funkce, tranzitorní krize, dysfunkční rodiny). Interiorizace sociálních (zvláště morálních) norem. 11. Motivace a motorické učení. Motivační a emoční faktory pohybové a sportovní aktivity. Body - image a psychologické aspekty cvičení fitnes. 12. Pojetí frustrace a konfliktu. Typické reakce na frustraci. Interpersonální konflikty zájmů, jejich řešení. 13. Vnitřní konflikty motivů; behaviorální a psychodynamický model konfliktu a jeho řešení. Vztah frustrací a konfliktů ke vzniku a chorobných příznaků a nemocí. 14. Zážitková pedagogika. Výuka zážitkem a jeho vliv na edukaci dítěte do 15-ti let ve výchově ke zdraví. Zážitková terapie. 15. Směry a metody psychoterapie. Typické terapeutické postupy - psychoanalytické, behaviorální, kognitivně-behaviorální, humanistické, skupinově - a rodinně terapeutické aj.- jóga, zážitková terapie, arteterapie, muzikoterapie, poetoterapie. Uplatnění pohybových činností v psychoterapii.

3 3. BIOLOGICKO-MEDICÍNSKÉ ASPEKTY VÝCHOVY KE ZDRAVÍ 1. Buňka, druhy buněk podle tkání, buněčné dělení u člověka. 2. Základní postupy při poskytování první pomoci, typy první pomoci, pojem první pomoc a termíny stím související, postup na místě nehody. Cizorodé látky v potravinách. Možné toxické účinky. 3. Pohybový aparát kostra, složení a stavba kostí. Poranění pohybového aparátu první pomoc u různých druhů poranění. Nadměrná výživa nadváha a obezita a sekundární vlivy na zdraví. Léčba a prevence obezity. 4. Dýchací soustava orgány dýchací soustavy, dýchání; tělní tekutiny cévní, žilní, lymfatický systém. Život zachraňující úkony krvácení, zevní pneumothorax. Stavy dušnosti. 5. Oběhová soustava srdce, cévy, krevní oběh. Život zachraňující úkony bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace. 6. Nervová soustava činnost nervstva, nervová buňka, vzruch, synapse, reflex, CNS. První pomoc u poranění hlavy, neúrazové urgentní stavy mdloba, cévní mozková příhoda, křečové stavy, akutní psychické poruchy. Vitamíny, minerální látky a stopové prvky v těle a ve výživě. 7. Trávicí soustava orgány trávicí soustavy, nemoci trávicí soustavy. Poranění břicha, tlaková poranění Crush a Blast syndrom, polytraumata. Hygiena výživy dodržování zásad při výrobě potravin, skladování a přípravě pokrmů. 8. Kůže stavba kůže, kožní žlázy, kožní deriváty, termoregulace. Termická poranění. Péče o kůži a pleť v různých ročních období u dětí a dospělých. 9. Vylučovací soustava orgány vylučovací soustavy, nemoci vylučovací soustavy. Nutriční hodnocení stravovacích návyků, diety a stravovací a cvičební doporučení k diabetes mellitus u I. a II.stupně. 10. Látkové řízení hormonální řízení organismu, žlázy s vnitřní sekrecí. Etické problémy současné embryologie, prenatální vývoj člověka, průběh těhotenství, porod a šestinedělí. 11. Rozmnožovací soustava orgány rozmnožovací soustavy ženy a muže. Poruchy a onemocnění pohlavních orgánů a jejich léčení. Hygiena pohlavního života a výchova k uvědomělému rodičovství. 12. Svalstvo stavba, činnost svalstva, kosterní svalstvo. Základní druhy zdravotnického třídění, přivolání odborné pomoci. 13. Imunita o obrana organismu lymfatické orgány, poruchy imunity. Život zachraňující úkony - šok, bezvědomí. Základní živiny. Alternativní stravování. 14. Smysly, receptory (čich, chuť, kožní čidla, vnitřní čidla, sluch a rovnováha, zrak). Chemická poranění. Obvazové techniky za použití klasických materiálů a improvizace. 15. Výživa ve výchově ke zdraví. Zdravá výživa u dětí mládeže dospělých a u seniorů. Racionální výživa. Ochranná strava; výživa pro různé formy léčby. Poruchy příjmu potravy anorexie, bulimie.

4 Doporučená literatura: BÄUMELTOVÁ, M. & KREJČÍ, M. Pojď si s námi hrát a cvičit. České Budějovice: KHS, BÄUMELTOVÁ, M. & KREJČÍ, M. Rodiče, pojďte si s námi hrát a cvičit. České Budějovice: KHS, BLAHUTKOVÁ, M. Psychomotorika. Brno: MU, BURSOVÁ, M. Kompenzační cvičení: uvolňovací, protahovací, posilovací. Praha: Grada, BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. Praha: Grada, DANZER, G. Psychosomatika. Praha: Portál, DE SINGLY, F. Sociologie moderní rodiny. Praha: Portál, DE VRIES, S. P. Židovské obřady a symboly. Praha: Vyšehrad, DLOUHÁ, R. Výživa - přehled základní problematiky. Praha: Karolinum, DYLEVSKÝ, I. Somatologie. Opava: DRAPELA,V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, DUNOVSKÝ A KOL. Sociální pediatrie. Praha: Grada, FIALOVÁ, L. Moderní body image - jak se vyrovnat s kultem štíhlého těla. Praha: Grada Publishing, FIALOVÁ, L. Wellness, zdraví a životní styl. Praha: Karolinum, FOJTÍK, I. Tchj-ťi čchüan a Pa Tuan Ťin čínská cvičení pro zdraví a dobrou pohodu. Praha: Naše vojsko, FOŘT, P. Stop dětské obezitě. Praha: Ikar, FRAŃKOVÁ, S., DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, V. Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. Praha: Karolinum, HAINER, V., KUNEŠOVÁ, M. a kol. Obezita. Praha: Galén, HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, HILL, G. Moderní psychologie. Praha: Portál, 2003 HODAŇ, B., DOHNAL, T. Rekreologie. Olomouc: Hanex HOGENOVÁ, A. Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum, JIŘINCOVÁ, B., HOLEČEK, V., MIŇHOVÁ, J. Vybrané kapitoly z psychologie zdraví. KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, KREJČÍ, M. Uplatnění jógy v resocializačním procesu dětí a mládeže. České Budějovice: PF JU KREJČÍ, M. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. Č. Budějovice: INCA, KREJČÍ, M. Týden zdraví ve škole. Č. Budějovice: JU, KREJČÍ, M. Setkání s jógou. České Budějovice: EMGrafika KREJČÍ, M. Krok k výchově, krok ke zdraví. I. díl Výchova ke zdraví a prevence obezity. České Budějovice: JU, KREJČÍ, M., ŠULOVÁ, L., ROZUM, F., HAVLÍKOVÁ, D. Výchova ke zdravému životnímu stylu. Plzeň: Fraus, KREJČÍ, M., BÄUMELTOVÁ, M. Týdny zdraví ve škole. České Budějovice: JU KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada, KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, KROUPOVÁ, A. (Ed.)Tolerance a mediální gramotnost v multikulturním prostředí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, KUNOVÁ, V. Zdravá výživa a hubnutí. Praha: Grada, KURSOVÁ, V. Krok k výchově, krok ke zdraví. II. díl Edukace formou pohybu. Č. Budějovice: JU, 2007.

5 KYRALOVÁ, M., MATOUŠKOVÁ, M. Zdravotní TV. Praha: Sport pro všechny, LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, LIBA, J. Zdravie v kontexte edukácie. Prešov: PF LIEBMANN, M. Skupinová arteterapie. Praha: Portál, LOCHMAN, J., M. O smyslu křesťanských svátků: meditace o vánocích, velikonocích a letnicích. Praha: Vyšehrad, LUNDE, P. Islám: víra, kultura, dějiny. Praha: Knižní klub, MAHÉŠVARÁNANDA, P. S. Jóga v denním životě. Praha: MF, MAREŠ, J. a kol. Sociální opora u dětí a dospívajících II. Hradec Králové, Nukleus MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991 MIKŠÍK, O. Psychologické teorie osobnosti. Praha:Karolinum, MIKŠÍK, O. Psychologická charakteristika osobnosti. Praha:Karolinum, MIČIENKA, M., JIRÁK, J. A KOL. Základy mediální výchovy. Praha: Portál, MIČIENKA, M. JIRÁK, J. Rozumět médiím: základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech, MUŽÍK, V. & KREJČÍ, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex, NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, SEILER, R., STOCK, A. Psychotrénink ve sportu a v životě (přel. M. Vaněk). Praha: Olympia, SCHUSTER, J. Krok k výchově, krok ke zdraví. III. díl Úprava stravovacích návyků v prevenci nadváhy a obezity na ZŠ a adekvátní pohybové aktivity. Č. Budějovice: JU, ŠICKOVÁ - FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, TINTĚRA, A. J., KVAPILÍK, J. Zdravotní propedeutika. Praha: UK, TROJAN, S. Lékařská fyziologie. Praha: Grada VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. Praha, Portál, VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II. Praha: Karolinum, VÁŽENSKÝ, M. Volný čas a pedagogika zážitku. Brno: Masarykova univerzita, VOJTOVÁ, P. Zdravotně sociální aspekty lidských práv. In. Mojžíšová, A., Hanáková, A.: Kapitoly sociální práce v praxi. S JU v Českých Budějovicích, ZSF, ISBN: VOJTOVÁ, DAVIDOVÁ, E., LHOTKA, P. Právní postavení Romů v zemích Evropské unie. Praha: Triton, ISBN VYMĚTAL, J., REZKOVÁ, V. Rogersovský přístup k dospělým a dětem. Praha: Portál, WILSON, P. Základní kniha relaxačních technik. Olomouc: Votobia, 1997.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a kondiční specialista (se specializací wellness) (SKS) Tematické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 Cizí jazyk (AJ, NJ) Doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet jazykové znalosti získané na střední škole na úroveň B 2 (popř. C 1) podle SERR. problematika zdraví a zdravého ţivotního

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

E Charakteristika studijního předmětu

E Charakteristika studijního předmětu Anatomie a obecná kineziologie I Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/28C hod. za týden 4 Kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu 56 Způsob zakončení zápočet,

Více

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství)

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství) Upozorňujeme autory bakalářských prací na povinnost odevzdat na katedře školní a sociální pedagogiky písemné zadání, které musí mj. obsahovat i překlad názvu práce do angličtiny. Dále upozorňujeme, že

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 2 Název kurzu Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené Cílová skupina Pracovníci

Více

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika byla zpracována v rámci projektu (reg. číslo CZ.1.07/1.3.46/01.0016), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví

Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví 1) Předmět psychologie zdraví, historie předmětu, aplikační oblasti, hlavní literatura. 2) Způsoby chápání zdraví a nemoci (laické,

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více

Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014

Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014 Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014 Psychopedie 1. Práce asistenta ve speciálních zařízeních s dětmi s kombinovanými vadami 2. Poruchy příjmu potravy u osob žijících ve městech

Více

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výchova ke zdraví obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Výchova k občanství Člověk a

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

OKRUHY OTÁZEK A DOPORUČENÁ LITERATURA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA FZV UP

OKRUHY OTÁZEK A DOPORUČENÁ LITERATURA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA FZV UP OKRUHY OTÁZEK A DOPORUČENÁ LITERATURA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA FZV UP Ukázky testů z přijímacího řízení na FZV UP v Olomouci pro ak. rok 2013/2014 naleznou uchazeči na webových stránkách FZV UP v Závěrečné

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉHO UČIVA Mgr. Klára Bartoníčková, Mgr. Ladislav Buček, Mgr. Gabriela Michalčáková, Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Klára Panovská, JUDr. Ivana Rabinská, PhDr.

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ A NEMOCI. Stanislav Pelcák

PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ A NEMOCI. Stanislav Pelcák PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ A NEMOCI Stanislav Pelcák Psychologie zdraví a nemoci. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036 v Operačním programu

Více