BIO certifikaty - Organic Certificates

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIO certifikaty - Organic Certificates"

Transkript

1 Vítáme Vás u prvního vydání Průvodce etického spotřebitele - Praha, Rádi bychom Vám zde poskytli informace o etických možnostech nákupu a stravování na území hlavního města Prahy. Hlavním důvodem k vydání tohoto průvodce je v posledních letech vzrůstající význam etického hlediska spojeného s osobní spotřebou. Stále více lidí se v současné době začíná zajímat o možnosti, jakým způsobem snižovat negativní dopady výroby, distribuce a prodeje různých druhů zboží. Nejčastěji se v této souvislosti hovoří o dopadech na životní prostředí, ale negativně ovlivňovány jsou také životní podmínky lidí a zvířat, kterých se proces výroby a spotřeby přímo dotýká. Jedním ze způsobů, jak může jednotlivec tyto negativní skutečnosti ovlivňovat, je - vedle snižování osobní spotřeby - také etické spotřebitelství. To spočívá v podpoře výrobců, distributorů a prodejců, kteří se snaží chovat nejen tržně, ale i ohleduplně k životnímu prostředí, zvířatům a lidem. Proto jsme pro Vás připravili seznam pražských prodejen a restaurací, které toto hledisko více či méně splňují. Všechny údaje jsou zároveň zveřejněny na webu, který je průběžně aktualizován podle údajů jednotlivých prodejen a restaurací (www.etickyspotrebitel.cz). Pro lepší orientaci jsme pro vás připravili také seznam a náhled certifikátů, kterými bývají různé druhy zboží označeny. Budeme rádi, pokud vám tyto informace pomohou a rádi přivítáme také vaše dotazy a připomínky. Welcome to the 2008 edition of the Ethical Consumer s Guide - Prague. We would like to use this opportunity to give you some information regarding ethical shopping and eating in Prague. The main reason for this project is that the ethical issue of personal consumption has been getting more important in recent years. Nowadays, more and more people are becoming interested in ways to reduce the negative impacts of manufacture, distribution and sales of various kinds of products. One of the most often discussed impacts is the environmental one, but the living conditions of both people and animals are also often affected by the production and consumption of certain goods. One of the ways of reducing these negative impacts - besides reducing consumption on a personal level - is ethical consumerism. Within this approach, people support mainly those manufacturers, dealers and sellers who focus not just on profit, but also on an ethical approach to the environment, animals and people. For this reason we present you the following list of Prague shops and restaurants that are, to a greater or lesser extent, ethically friendly. All the information can also be found on our website, which is regularly updated. Please visit As we would also like to inform you about certification systems regarding ethical consumerism, a list of some of the certificates that can be found on products sold in Prague is included. We hope you will find this guide useful and that it will help you to enjoy your stay in Prague. Please feel free to ask or suggest anything.

2 Na trhu dnes existuje celá řada certifikátů, umožňujících spotřebitelům lepší orientaci v široké nabídce výrobků a potravin. Jednou ze skupin jsou i označení deklarující etický, či alespoň etičtější původ a to ve vztahu k lidem podílejícím se na výrobě, zvířatům i životnímu prostředí. Udělení certifikátů zavazuje k plnění předem daných standardů; ty jsou také pravidelně kontrolovány. Nowadays, there are a lot of certificates awarded that enable customers to choose better from a wide variety of products. One group of these certificates refers, to a greater or lesser extent, to the ethical origin of a product, with regard to the people who made the product, animals and the environment. Obtaining a certificate obliges the manufacturer to adhere to the set standards, which are also regularly inspected. BIO certifikaty - Organic Certificates Velkou skupinou jsou tzv. certifikáty bio - ty označují potraviny, ale i výrobky (kosmetiku, oblečení atd.), které mají z velké části či zcela svůj původ v ekologickém zemědělství. To je celkově šetrnější k životnímu prostředí, protože nejsou používána syntetická hnojiva ani pesticidy, a důraz je kladen i na celkovou harmonii agroekosystému a jeho biologickou rozmanitost. Preferována je také recyklace surovin a využití obnovitelných zdrojů. Pokud se jedná o živočišné výrobky, je více či méně přihlíženo i k životní pohodě zvířat, a alespoň zčásti je zvířatům umožněno uspokojovat jejich etologické potřeby (v tomto ohledu však existuje ohleduplnější - etičtější přístup, viz skupina 5). V ČR se nejčastěji setkáte s následujícími certifikáty: Certifikát udělovaný biovýrobkům a biopotravinám vyrobeným na území Evropské Unie a splňujícím stanovené standardy: Organic certificates are a large group of certificates indicating that a product (be it food, cosmetics or clothing, etc.) partly or completely originates from organic farming, which is more environmentally friendly for its restricted use of synthetic fertilizers and pesticides. Both balance and biodiversity of an agricultural ecosystem are emphasised. Using renewable sources and recycling the materials is also highly preferable. Regarding animal products, the welfare of animals and fulfilment of their ethological needs are features that are also, to a greater or lesser extent, taken into consideration (but at present there is an even more ethical approach concerning animals; see group 5). These are the most common certificates in the Czech Republic: This is a certificate given to organically farmed products and food manufactured in the EU, which comply with the given standards: Certifikát udělovaný výrobkům a potravinám, které splňují přísnější standardy, než jak je požadováno pro výše uvedený certifikát EU: This is a certificate given to products or foods that comply with even stricter standards than required for the above mentioned certificate:

3 Český národní certifikát pro biovýrobky a biopotraviny: This is a Czech national certificate for organically farmed products and food: Národní označení jsou registrována i v ostatních zemích EU a jinde ve světě příklady dalších z nich můžete najít např. na webu www. biospotrebitel.cz. National labels are registered in some other EU countries and worldwide as well - see examples of some of them at: Následující loga jsou výběrem národních certifikátů, se kterými se u nás můžete setkat nejčastěji: Rakousko/Austria: The following labels are a sample of national certificates most commonly seen in the Czech Republic: Belgie/Belgium: Francie/France: Německo/Germany:

4 Slovensko/Slovakia: Velká Británie/United Kingdom: Certifikaty EKO - ECO Certificates Další skupinou jsou certifikáty, které informují spotřebitele o postoji výrobce k otázkám ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů. Označují výrobky, které jsou v průběhu celého životního cyklu tedy od výroby až po konečnou fázi - šetrnější k životnímu prostředí a zdraví spotřebitelů. Ekoznačkami mohou být označeny také nabízené služby, např. v cestovním ruchu. Nikdy se jimi však neoznačují potraviny, což může být někdy pro spotřebitele matoucí, protože i na potravinových výrobcích se tento druh certifikátů poměrně často vyskytuje. Ekoznačky na potravinách se však vždy vztahují pouze k obalu, nikdy k obsahu /pro označení ekologicky šetrných potravin jsou používány certifikáty Bio, viz skupina 1/. I v této skupině lze odlišit certifikát EU a jednotlivé národní certifikáty. Obě formy označení jsou registrovány mezinárodní sítí GEN (Global Ecolabelling Network), která zaručuje jednotné hodnocení kritérií a plnění daných standardů. Více informací naleznete na: Výrobky označené tímto logem splňují požadavky EU pro ochranu životního prostředí: Another group of certificates gives information about the attitudes of a producer towards protecting the environment and natural resources. These certificates mark those products that are, during the whole life cycle (meaning from production to sale), less harmful to the environment and the health of consumers. Also some services, e.g. within the travel trade, can be marked with eco logos. By contrast, food products are never certified with this kind of logo. This might be confusing for consumers sometimes as it can be quite often seen on food products. However, this information regards only the product packaging, not to the product itself. (The eco-friendly approach to the production of food products is certified with organic logos see group 1). The EU certificate and national certificates can also be found within this group. Both these forms of certification are registered with GEN (Global Ecolabelling Network) that guarantees uniform assessment of certain criteria and implementation of given standards. For more info please visit www. ekoznacka.cz. Products marked with this logo comply with the EU standard regarding the protection of the environment: Národní varianta ČR - Ekologicky šetrný výrobek: Czech national eco certificate Ecofriendly product:

5 Logo členství v programu GEN - (Global Ecolabelling Network): GEN (Global Ecolabelling Network) membership logo: Některé certifikáty také mohou u některých výrobků informovat o původu dřeva. Certifikát FSC zaručuje, že dřevo pochází z environmentálně a sociálně vhodného lesního hospodářství: Some of the certificates can also give information about the origin of the wood. An FSC certificate guarantees that the wood used in a product comes from environmentally and socially friendly forest management: Fair Trade V současné době pochází stále více výrobků i potravin z rozvojových zemí. Při jejich výrobě jsou místní lidé placeni jen zlomkem toho, co by jim za práci mělo náležet. Vzhledem k žádným nebo jen minimálním zájmům o ochranu přírody je v takových zemích navíc často závažně poškozováno životní prostředí. Loga obsažená v následující skupině deklarují zajištění lepšího hodnocení pracovníků a minimalizaci narušení přirozeného prostředí v místě produkce výrobku či potraviny. Více informací najdete na: U nás se nejčastěji setkáte s následujícími certifikáty: Logo Spravedlivého obchodu je udělováno mezinárodní organizací Fairtrade Labelling Organizations International: Nowadays, more and more products come from developing countries. People who participate in the production of these products are paid only a very small part of the money they should really get. Moreover, because of no or just minimum interest in environmental protection in such countries, the environment is often seriously harmed by production there. Fair Trade logos declare both better working conditions for people participating in production and minimum negative impact on the environment where the production takes place. For more info please visit The following logos are the most common ones in the Czech Republic: Fair Trade logo of the Fairtrade Labelling Organizations International: Logo největšího evropského dovozce Fair Trade výrobků, německé společnosti GEPA, GmbH.: Logo of GEPA, GmbH. the major European importer of fair trade products (Germany):

6 Na některých výrobcích v ČR můžete najít i logo společnosti Rapunzel, která spojuje zásady Fair Trade a ekologického zemědělství: The Rapunzel logo can also be found on some Czech products. The logo is a sign of both fair trade and ecofriendly production: Kosmetika - Cosmetics Velká většina osobní i domácí kosmetiky, ale i všechny jednotlivé chemické látky v ní obsažené, jsou výrobci či specializovanými společnostmi testovány na zvířatech. Ta v laboratořích prožijí většinou krátký, osamělý život, často i plný bolesti. Z etologického hlediska nebývají mnohdy zajištěny ani jejich základní potřeby. Výrobci však v současné době mohou vybírat z velkého množství alternativ k testům na zvířatech a zamezit tak nutnosti výrobky či látky dále testovat na zvířatech. Pro kosmetiku obecně platí nutnost rozlišovat, zda na zvířatech netestovaný je pouze finální výrobek nebo i jeho jednotlivé součásti. Nutnost testovat finální kosmetický výrobek je podle legislativy uložena pouze v některých státech výrobce si v tomto případě může zvolit alternativu bez použití zvířete. Naproti tomu, jednotlivé ingredience, pokud jsou chemického původu, testováním musí podle legislativy většiny států projít téměř vždy. Pak je znovu na výrobci, jakou pro test zvolí metodu tedy zda test na zvířeti, či alternativu. Pokud výrobek obsahuje pouze přírodní složky, je pravděpodobné, že ani finální výrobek, ani jeho ingredience testované na zvířatech nebyly to ale neplatí vždy. Jedinou zárukou pro spotřebitele je v současné době certifikát HCS - Human Cosmetic Standard. Výrobci kosmetiky s tímto certifikátem většinou vyrábí kosmetiku přírodní. Pokud chtějí použít chemickou látku, mohou vybírat pouze z těch, které byly otestovány na zvířatech do určitého, předem stanoveného data (tzv. cut-off date ). Více informací naleznte na: Most personal and household cosmetics and their ingredients are tested on animals by their producers or by special testing companies. Laboratory animals usually live short, lonely and often painful lives in labs. From the ethological point of view, not even the basic needs of these animals are often fulfilled. At present, there are many alternative tests for the producers to choose from so they do not have to test their products or the ingredients on live animals. Concerning cosmetic products, it is important to differentiate whether just the final product or also the ingredients of the product have not been tested on animals. According to legislation, producers have to test the final cosmetic product only in some countries. In such cases, the producers can choose the alternative test without using animals. On the contrary, according to legislation in most countries, it is necessary to test every chemical ingredient used in a cosmetic product. It is the producer again who chooses what kind of test will be used the test on animals or the alternative one. If the product contains only ingredients of natural origin, it is probable that neither the final product nor its ingredients were tested on animals. But this cannot be taken for granted. At present, the only guarantee for consumers is the HCS Human Cosmetic Standard certificate. Manufacturers using this logo produce mainly natural cosmetics. If they want to use a chemical ingredient, they choose only from those tested on animals until a certain cut-off date. For more info please visit:

7 Záměrně zde nejsou uvedena loga používaná některými společnostmi (nejčastěji se jedná o logo králíka v trojúhelníku nebo různě graficky upravené nápisy Netestováno na zvířatech ). Tato loga jsou zavádějící a spotřebitele klamou, protože i když finální výrobek na zvířatech testován nebyl, jednotlivé součásti pravděpodobně otestované byly. HCS (Human Cosmetic Standard) logo: Some logos (a rabbit in a triangle and the sentence Not tested on animals in various graphic designs) are not mentioned here on purpose. These logos are misleading and misrepresentative because even if the final product itself was not tested on animals, it is very probable that the ingredients were. HCS (Human Cosmetic Standard) logo: Další certifikát, který u nás můžete na kosmetice najít, je logo BDIH. To zaručuje přírodní původ určité části složek daného kosmetického výrobku. Nezohledňuje však, zda složky pochází z ekologického zemědělství. To v případě kosmetiky řeší certifikát Ecocert ECO a přísnější Ecocert BIO nebo další certifikáty jako je Soil Association Certification /viz skupina 1/. Another logo you can find on cosmetics is the BDIH certificate. This logo guarantees the natural origin of some ingredients in a given product but does not give any information whether they come from organic farming or not. The organic farming origin is certified with the Ecocert ECO and stricter Ecocert BIO logos, or with logos such as Soil Association Certification (see group 1). BDIH logo: Českou obdobou jsou certifikáty CPK a CPK bio. CPK vymezuje minimální množství složek přírodního původu v kosmetickém výrobku, CPK bio navíc stanovuje minimum 10 % použitých surovin z ekologického zemědělství. CPK logo: Czech cosmetics certificates: The CPK certificate specifies a minimum amount of ingredients of natural origin in a cosmetic product, whereas the CPK bio logo additionally gives information that at least 10% of the ingredients come from organic farming. CPK bio logo: 100% Animal Free Do mnoha výrobků se přidávají látky získané z mrtvých či živých zvířat a samozřejmě mnoho výrobků nebo potravin je přímo z mrtvých zvířat či Many products have by-products of dead or living animals added and, of course, many products or foods are directly made from animals or

8 jejich produktů vyrobeno. Zvířata většinou žijí většinou v systémech intenzivního zemědělství, kde nejsou splněny jejich etologické potřeby, často ani tak základní, jako je např. potřeba pohybu nebo péče o potomstvo. Určitou alternativou jsou potraviny nebo výrobky pocházející ze systémů ekologického zemědělství, kde je - na rozdíl od konvenčního zemědělství - určitá pozornost věnována i otázkám životní pohody zvířat (welfare). I v nejlépe navržených systémech chovů však není možné zajistit uspokojení všech potřeb zvířat, vždy jde o kompromis mezi ekonomickým zájmem chovatele a celkovými potřebami zvířat. Spotřebitelé nejsou někdy o této problematice plně informováni a většina z nich si pod výrobky z ekologického zemědělství představuje, že pochází ze šťastných zvířat. Ve skutečnosti i v chovech s vysokým standardem welfare bývají praktikovány bolestivé úkony jako kastrace nebo odstraňování rohů. Jedinci z takových chovů jsou pak většinou transportováni na jatka stejně dlouho a stejně stresujícím způsobem, jako zvířata z konvenčních chovů. Také získávání vajec je spojeno s nemožností uspokojit všechny etologické potřeby ptáků, a to v systémech konvenčních i ekologických chovů. Málokdo také ví, že pro to, aby kráva či koza dávala mléko, musí být vždy oplodněna a mládě brzy po porodu odebráno, a to i v některých chovech ekologického zemědělství - celý cyklus se i zde několikrát opakuje, než je zvíře převezeno na jatka. Mláďata buď vyřazená zvířata nahradí, nebo jsou také po určité době transportována na jatka. Mléko, které se několik měsíců vlivem hormonálních změn po porodu v těle samice vytváří pro mládě, je po té uměle dojeno. V současnosti již ke každému živočišnému produktu existují alternativy a z hlediska výživy je dokonce preference rostlinných potravin odborníky doporučována (např. stanovisko ADA z roku 2003). Certifikátem zaručujícím, že pro získání potraviny či ingredience použité v dalším výrobku (např. i v kosmetice, oděvu atp.) nebylo usmrceno zvíře, a ani nemuselo jinak během svého života trpět, je následující logo. Potravina nebo výrobek tedy neobsahují žádný živočišný produkt. their by-products. Most of the animals live in intensive farming systems where their ethological needs are not met, often not even the most basic ones such as the need for movement or caring for their young ones. Organic farming products might be an alternative to some degree as there is a certain level of interest in the welfare of animals, compared to intensive farming systems. However, even in the best designed breeding systems it is not possible to fulfil all the ethological needs of animals it is always a compromise between the economic interests of a breeder and the ethological needs of animals. Consumers are usually not very well informed about these facts and most of them think that products from organic farming come from happy animals. In fact, even in the breeds with a high level of animal welfare, there are certain painful practices being performed, such as castration or dehorning. Animals from organic farming are very often transported to slaughterhouses in the same long and stressful way as the animals from conventional farming systems. Also, the ethological needs of birds bred primarily for eggs are not fully met neither in conventional nor ecological breeding systems. It is also not very well known that in order for a cow or goat to be able to give milk, the animal must be inseminated and the suckling must be taken away soon after it is born - often even in organic farming. The whole cycle is repeated several times until the animal is transported to the slaughterhouse. Removed calves are either slaughtered or replace other animals. Milk, produced because of hormonal processes in the body of the mother for its young for several months, is then being produced for people. Nowadays, a wide range of alternatives to any animal product is available. From the nutritional point of view, experts also recommend a plant-based diet (see recommendations of ADA, 2003). The only certificate guaranteeing that no animal has been killed or had to suffer in any other way during its life in order to make a product is the following one. Any food or other product marked with this logo does not contain any animal ingredients.

9 Více informací: nebo Certifikát Vegan: For more info please visit : or Vegan Certificate: Určitou alternativou představuje také další logo zaručující, že potravina nebo výrobek neobsahuje živočišnou složku z mrtvého zvířete. Může ale obsahovat mléko, vejce nebo med. Více informací: Another alternative is the following Vegetarian certificate which guarantees that no animal was killed in order to produce a product. Nevertheless, the product can contain milk, eggs or honey. For more info please visit or Certifikát Vegetarián: Vegetarian Logo: Někteří výrobci používají i v dnešní době pravé kožešiny. Ty jsou získávány krutým způsobem odchytem zvířat ve volné přírodě či farmovým chovem, při kterém takénejsou uspokojeny základní etologické potřeby zvířat. Řada států již farmové chovy i volný odchyt zvířat pro kožešiny zakázala, a v současné době se stále více výrobců orientuje na dostupné alternativy bez nutnosti zabíjení zvířat pro kožešinu. Logo Fur Free Retailer označuje takové obchodníky, výrobce či návrháře, a to už i v ČR. Více informací: Logo Obchodu bez kožešin: Some manufacturers still use real furs. These are gained by cruelly hunting animals in the wild or by fur farming in which basic ethological needs are not fulfilled, either. Many countries have already banned animal hunting or fur farming and more manufacturers nowadays focus on alternatives without the need to kill animals for fur. The following Fur Free Retailer logo designates such dealers, producers or designers, now even in the Czech Republic. For more info please visit: FFR logo: Obecně většinou platí, že z etického hlediska je lepší podporovat lokální výrobce a prodejce, než nadnárodní společnosti, u nichž bývají nízké ceny způsobeny často právě ústupky v oblasti etiky. Stejně jako všichni lokální producenti nejsou však vždy zárukou eticky přijatelných produktů, ani všechny nadnárodní společnosti nenabízí pouze neetické výrobky. It is generally true that from the ethical point of view it is better to support local manufacturers and sellers than multinational corporations whose low prices often mean compromised ethics. Just as there cannot be a guarantee of ethically correct products with every single local manufacturer, not all the products of multinational corporations are unethical.

10 Piktogramy - Symbols: Následující piktogramy Vám mohou usnadnit orientaci ve službách uváděných restaurací a obchodů: Ve Vegan: restaurace/obchod nabízí veganské potraviny a výrobky. V Vegetarian: restaurace/obchod nabízí vegetariánské potraviny a výrobky. B - Bio: restaurace/obchod nabízí biopotraviny a biovýrobky. Ft Fair Trade: restaurace/obchod nabízí fair trade potraviny a výrobky. Cs: v nabídce je biokosmetika a/ nebo kosmetika netestovaná na zvířatech. The following symbols can help you easily find out what sort of services are offered by restaurants and shops: Ve Vegan: restaurant/shop offers vegan meals and products. V - Vegetarian: restaurant/shop offers vegetarian meals and products. B - Bio: restaurant/shop offers organic meals and products. Ft Fair Trade: restaurant/shop offers fair trade meals and products. Cs: organic and/or not tested on animals cosmetics are offered. Vo: v nabídce je veganské oblečení a/nebo obuv. Restaurace - Restaurants Vo: vegan clothes and/or shoes are offered. Po Mon, Út Tue, St Wed, Čt Thu, Pá Fri, So Sat, Ne - Sun, ZAVŘENO - CLOSED Balarama - V Orlická 2176/9, Praha 3, PO-PÁ: 11:00-20:00, tel.: , Beas Vegetarian Dhaba - V Týnská 19, Praha 1, PO-SO: 11:00-20:00, NE: 11:00-18:00, tel.: , Beas Vegetarian Dhaba - V Bělehradská 90, Praha 2, PO-PÁ: 11:00-21:00, SO: 12:00-20:00, NE: 12:00-18:00, tel.: , Bona Vita Restaurant - V Václavské nám. 43, Pasáž Jalta, Praha 1, PO-NE: 11:00-23:00, tel.: , Cafeterapie - V Na Hrobci 3, Praha 2, PO-PÁ: 10:00-22:00 SO-NE: 12:00-22:00, tel.: , Country Life - B, Ve Melantrichova 15, Praha 1, PO-ČT: 8:30-19:00 PÁ: 8:30 14:30 nebo/or PÁ 8:30 16:00 nebo/or PÁ 8:30-18:00 (viz web; see web), tel.: , Country Life - B, Ve Jungmannova 1, Praha 1, PO-ČT: 9:30-18:30 PÁ: 10:00-14:30 nebo/or PÁ: 10:00-16:00 nebo/or PÁ: 10:00-18:00 (viz web; see web) SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Ganga - V Pechlátova 104/25, Praha 5, PO-PÁ: 11:00-19:00 SO: 11:00-16:00, tel.: , Góvinda - V Soukenická 2060/27, Praha 1, PO-PÁ: 11:00-17:00, tel.: , cz,

11 Góvinda - V Na hrázi 216/5, Praha 8, PO-PÁ: 12:00-18:00, tel.: , cz, Lehká hlava - V, Ve Boršov 2/280, Praha 1, PO- PÁ: 11:30-23:30 SO-NE: 12:00-23:30 pauza teplé kuchyně: PO-NE: 15:30-17:00, tel.: , Malý Buddha - V, Ve Úvoz 46, Praha 1, ÚT-NE: 12:00-22:30 PO: ZAVŘENO, tel.: , chello.cz, Maranatha - B, Ve Vyskočilova 1100/2, Praha 4, PO-ČT: 9:00-21:00 PÁ: 9:00-18:00 SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Radost FX Restaurant - V Bělehradská 234/120, Praha 2, PO-PÁ: 11:00-24:00 SO-NE: 17:00-24:00, tel.: , Vegetka - Ve Kafkova 605/16, Praha 6, PO-PÁ: 10:30-20:00, tel.: , Veg Food - Ve Londýnská 35, Praha 2, PO- SO: 10:00-21:00 NE: ZAVŘENO, tel.: , Prodejny - Shops Alafia - B Táboritská 15, Praha 3, PO- ČT: 9:00-19:00, PÁ 9:00-18:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Albio - Cs, Ft, V, Ve Truhlářská 20, Praha 1, PO- SO: 11:00-22:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , Albio - Cs, Ft, V, Ve Victora Huga 377/4, Praha 5, PO-PÁ: 8:00-20:00, SO: 9:00-17:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , Albio - Cs, Ft, V, Ve Dejvická 277/26, Praha 6, PO-PÁ: 8:00-19:00, SO: 9:00-13:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , Alpena Natura - B, V, Ve Sokolovská 27/93, Praha 8, PO-PÁ: 8:00-18:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Altor Deus - B, V, Ve Seifertova 79, Praha 3, PO- PÁ : 9:00-17:30, NE: ZAVŘENO, tel.: , BIO Day - B, V, Ve Novodvorská 1800/136, (Nákupní centrum Novodvorská Plaza), Praha-Braník, PO-NE: 9:00-21:00, tel.: , Biooo - B, Cs, Ft, V, Ve OC Palladium (-2. Patro), Nám. Republiky 1, Praha 1, PO-SO: 9:00-22:00, NE: 9:00-21:00, tel.: Biomarket Vacek - B Mostecká 3/55, Praha 1, PO- PÁ: 7:00-22:00, SO-NE: ZAVŘENO, Bio Market Vítek - B, Cs, Ft, V Vinohradská 1245/53, Praha 2, PO-PÁ: 7:45-19:00, SO: 9:00-13:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , cz, Bionatur - B, V, Ve Husitská 52, Praha 3, PO-ČT: 9:30-17:00, PÁ: 9:30-13:00, SO- NE: ZAVŘENO, tel.: ,

12 Biotop - B, Ft, Cs, V, Ve, Vo Školská 1384/34, , Praha 1, PO-PÁ: 8:30-19:00, SO: 10:00-14:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , Prodejna biopotravin, přírodní kosmetiky, fair trade produktů, oblečení z biobavlny, ekologicky šetrných čistících prostředků. Každý den široká nabídka salátů, čerstvě lisovaných šťáv a plněných baget. Nákup nad 750,- Kč Vám na pražskou adresu dovezeme zdarma! Organic store: organic food, natural cosmetics, fair trade products, organic cotton clothes, eco-friendly household cosmetics. A wide selection of fresh salads, fresh juices and baguettes. Any order over 750 CZK is delivered for free all over Prague! Bezlepka & Bio - B, Cs, V, Ve Soukalova 3355/3 (přízemí), Praha 4, PO-PÁ: 8:30-17:00, SO- NE: ZAVŘENO, tel.: , Bio Life - B, V, Ve Bubenské nábř. 306/13, (Holešovická tržnice, stánek v ulici/ shop at Staroměstská 2), Praha 7, PO-PÁ: 8:30-18:00, SO: 8:00-13:30, NE: ZAVŘENO, tel.: , Biodomov - B, Cs, Ft, V, Ve Hnězdenská ul. jižní terasa, Praha 8, PO-PÁ 9:30-18:00, ST: 9:30-19:00, SO: 9:00-12:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , BioCentrum Prosek - B, V, Ve Lovosická 40, Praha 9, PO- ČT: 9:00-16:00, PÁ: 9:00-15:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: Bioshop - B, Cs, Ft, V, Ve Ladova 5, Praha 2, PO-PÁ: 8:30-18:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: Country Life - B, Cs, Ft, V, Ve Melantrichova 15, Praha 1, PO-ČT: 8:30-19:00, PÁ: 8:30 14:30 nebo/or PÁ 8:30 16:00 nebo/or PÁ 8:30-18:00 (viz web; see web), SO: ZAVŘENO, NE: 11:00-18:00. tel.: , Country Life - B, Cs, Ft, V, Ve Jungmannova 1, Praha 1, PO-ČT: 8:30-18:30, PÁ: 8:30-14:30 nebo/or PÁ: 8:30-16:00 nebo/or PÁ 8:30-18:00 (viz web; see web), SO, NE: ZÁVŘENO, tel.: , Biotrend - B, Cs Štěpánská 11, Praha 2, PO-PÁ: 8:00-18:30, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , i n f b i o t r e n d p r a h a. c z, w w w. b i o t r e n d p r a h a. c z Prodejna biopotravin a přírodní kosmetiky; denně čerstvé pečivo; chlazené výrobky, včetně kravských, kozích a ovčích výrobků; bio ovoce a zelenina; bio dětská strava; fair trade potraviny; strava pro vegany a makrobiotiky; bezlepkové potraviny. Organic store: organic food, natural cosmetics; fresh bread and pastries every day; chilled products including cow, goat and sheep cheese; organic fruit and vegetables; organic food for children; fair trade products; food suitable for both vegans and macrobiotics; gluten-free food. Country Life - B, Cs, Ft, V, Ve Bělohorská 1685/80, Praha 6, PO-PÁ: 7:30-19:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Country Life - B, Cs, Ft, V, Ve Čs. armády 714/30, Praha 6, PO-ČT: 7:30-19:00, PÁ: 7:30-18:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , cz, Diana - V, Ve Na Poříčí 35, Praha 1, PO- PÁ: 8:00-18:00, SO: 8:00-17:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , Diana - V, Ve Spálená ul. Obchodní pavilon I u Tesca, Praha 1, PO-PÁ: 10:00-18:00, SO: 10:00-17:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , Diana - V, Ve Újezd 46, Praha 1, PO-PÁ: 8:00-18:00, SO: 10:00-17:00, NE: ZAVŘENO,

13 tel.: , Diana - V, Ve Bělehradská ul. 87, Praha 2, PO-PÁ: 8:00-19:00, SO: 8:00-16:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , Diana - V, Ve Rumunská ul. 1829/8, vchod z Legerovy ul., Praha 2, PO- PÁ: 9:00-17:30, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Diana - V, Ve Karlovo nám. 6, Václavská pasáž, Praha 2, PO-PÁ: 8:00-18:00, SO: 8:00-14:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , Lifefood FRESH & BIO Bar - Ve, B Palác Flóra, 1. patro, Vinohradská 151, Praha 3, Po-Ne 9:00-21:00, tel.: , Prodej čerstvých potravin saláty, pomazánky, čerstvé štávy, sushi, trvanlivé biopotraviny a biokosmetika. Vše 100% vegan, pouze cca 5 výrobků obsahuje med. Zaměření na živé potraviny, tj. potraviny neznehodnocené tepelnou úpravou, čerstvé a plnohodnotné. We offer fresh meals salads, spreads, fresh juices, sushi, long-life organic food and organic cosmetics. Everything is 100% vegan, except just 5 products containing honey; raw food - without any heat modification, always fresh. 21:00, tel.: , L Occitane - Cs Dětský dům, Na Příkopě 15, Praha 1, PO-PÁ: 9:00-20:00, SO: 10:00-20:00, NE: 10:00-19:00, tel.: , Lush - Cs Palladium, Náměstí republiky 1, Praha 1, PO-SO: 9:00-22:00, NE: 9:00-21:00, Lush - Cs OC Šestka, Fajtlova 1, Praha 6, PO-NE: 9:00-21:00, Dámská, pánská a dětská móda; potraviny a vína; kosmetika (HCS certifikát) a bytové doplňky. Fair trade a organic (BIO) výrobky; program Obchod bez kožešin. Café Revive - výhradně faitrade káva a čaj. Fashion for women, men and children; food and wines; HCS certified cosmetics; household accessories. Fair trade and organic products; Fur-free retailer programme; Café Revive - fair trade coffee and tea only. Lenka Matajová - B, V, Ve Biskupcova 1794/21, Praha 3, PO-PA: 9:00-11:00-13:00-19:00, SO: 9:00-12:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , L Occitane - Cs NC Palladium, Náměstí Republiky 1, Praha 1, PO SO 9:00 22:00, NE 9:00 21:00, tel.: , L Occitane - Cs Obchodní centrum Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5, PO-NE: 9:00- Marks & Spencer - B, Cs, Ft, Vo Václavské nám. 36, Praha 1, PO-PÁ: 9:30-20:30, SO: 9:30-20:00, NE: 10:00-20:30, tel.: , Marks & Spencer - B, Cs, Ft, Vo Náměstí Republiky 1, Praha 1, PO-SO: 9:00-22:00, NE: 9:00-21:00, tel.: ,

14 Marks & Spencer - B, Cs, Ft, Vo Roztylská 2321/19, Praha 4, PO-NE: 9:00-21:00, tel.: , cz, Marks & Spencer - B, Cs, Ft, Vo Budějovická 1667/64, Praha 4, PO-PÁ: 9:00-20:00, SO-NE: 9:00-19:00, tel.: , Marks & Spencer - B, Cs, Ft, Vo Veselská 663, Praha 9, PO-NE: 10:00-21:00, tel.: , cz, Marks & Spencer - B, Cs, Ft, Vo Plzeňská 8, Praha 5, PO-NE: 9:00-21:00, tel.: , cz, Marks & Spencer - B, Cs, Ft, Vo Řevnická 1, Praha 5, PO-NE: 10:00-21:00, tel.: , Máta - B, Cs, Ft, V, Ve Vodičkova 792/40, , Praha 1, PO-PÁ : 8:00-19:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Maranatha - B, Ft, V, Ve Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, PO-ČT: 8:00-18:00, PÁ: 8:00-16:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Milim - B, V, Ve Budějovická 1667/64, (Obchodní dům DBK Budějovická), Praha 4, PO-PÁ: 9:00-20:00, SO- NE: 9:00-19:00, tel.: , Meduňka - B, V, Ve Na hrázi 124/21, Praha 8, PO-PÁ: 10:00-17:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Natura styl - B, V, Ve Karlovo nám. 315/6, Praha 2, PO-PÁ: 9:00-19:00, SO: 10:00-14:00, NE, ZAVŘENO, tel.: , Nature Life - B, V, Ve Na Petřinách 82, Praha 6, PO-ČT: 9:00-18:00, PÁ: 9:00-17:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Natur styl - B, V, Ve Milady Horákové 1071/71, Praha 7, PO-PÁ: 8:00-19:00, SO: 9:00-14:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , Obchůdek biopotravinami - B, V Kubatova 1/32, Praha 10, PO, ST, PÁ: 14:00-19:00, ÚT, ČT: 11:00-19:00, SO: 11:00-14:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , Obchůdek zdravé výživy - B, V Sázavská 826/9, Praha 2, PO-PÁ: 10:00-14:30-15:00-18:30, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , PPL racio & bio - B, Ft, V, Ve Starostrašnická 38, Praha 10, PO-PÁ: 7:30-17:45, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Rozmarýna - B, Ft, V, Ve Nádražní 31/17, Praha 5, PO- PÁ: 9:00-19:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Racionální výživa - B, V, Ve Bryksova 775/41, Praha 14, PO-PÁ: 7:30-19:30, SO: 7:30-13:00, NE: 7:30-19:00, tel.: , mistral.cz, Sunkins - B, V, Ve Americká 340/31, Praha 2, PO-PÁ: 8:00-20:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Slunečnice - B, V, Ve Na Slupi 140/9, Praha 2, PO- PÁ: 7:00-18:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Slunečnice - B, V, Ve Rokycanova 459/7, Praha 3, PO-PÁ: 10:00-18:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.:

15 Sluníčko - B, V, Ve Wuchterlova 585/14, Praha 6, PO-PÁ: 9:00-18:00, SO-NE: ZAVŔENO, tel.: , U Tamary - B, V, Ve Ortenovo nám. 1213/28, Praha 7, PO-ČT: 8:30-18:30, PÁ: 8:30-17:30, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Vegall - B, V, Ve Poliklinika Budějovická - Centromed, Antala Staška 80, Praha 4, PO-ČT: 7:30-17:30, PÁ: 7:30-16:30, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Viva - B, V, Ve Kamenická 544/21, Praha 7, PO-PÁ: 10:00-18:00, SO: 10:00-12:00, NE: ZAVŘENO, tel.: Zdravá výživa Lužiny - B, V, Ve Bronzová 2010/1, Praha 5, PO-PÁ: 10:00-18:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Zdravá výživa - B, V, Ve Plukovníka Mráze 1182, Praha 10, PO-PÁ: 10:00-19:00, SO: 9:00-12:30, NE: ZAVŘENO, tel.: , 9:00-20:00, SO: 10:00-19:00, NE: 10:00-18:00, tel.: , 100% Natura - B, Cs Národní 63/26, Praha 1, PO-SO: 9:00-20:00, NE: 10:00-20:00, tel.: , Zdravé Žití U tří růží - B, Ft, Ve Soukenická 21, , Praha 1, PO- PÁ: 7:00-18:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , seznam.cz, Vegetariánská kuchyně; velký výběr chlazených vegetariánských výrobků - paštiky, tofu, salámy, párky; biopotraviny; nápojový automat; vlastní výroba chlazených nápojů sojové mléko, ochucená syrovátka, bez cukru; biokoření; bio čerstvé mrkvové šťávy; dezerty bez cukru; přírodní a bio kosmetika; kozí produkty a mnoho dalšího. Vegetarian meals; a wide assortment of chilled vegetarian products spreads, tofu, salami, sausages; drinks dispenser; homemade cold drinks soya milk, flavoured whey, no sugar added; organic spices; organic fresh carrot juice; sugar-free desserts; natural and organic cosmetics; goats milk products and much more. 100% Natura - B, Cs Přízemí OD Kotva, Náměstí Republiky 8, Praha 1, PO-PÁ: E-shopy - E-shops E - B I O Pohodový nákup biopotravin a zdravé výživy na Váš stůl. Nabízíme široký sortiment biopotravin, čerstvé sezonní zeleniny, také ekodrogerie a potřeb pro budoucí maminky a miminka. Rozvážíme po Praze. Easy and comfortable shopping - we offer a wide assortment of organic food, fresh seasonal vegetables, organic cosmetics and supplies for expectant mothers and their babies. Distribution all over Prague, direct to your table. Vnitřní část této brožury je tištěna na recyklovaném papíru. The inner part of this brochure is printed on recycled paper.

16 Webovou verzi tohoto projektu s pravidelně aktualizovanými údaji naleznete na adrese: S připomínkami, náměty a žádostmi o inzerci pro příští ročník se prosím obracejte na : A regularly updated web version of this project can be found at: Please send your suggestions and advertising requests for the next published version to: Poznamky / Notes: Další užitečné odkazy / Other usefull links: Údaje z tohoto materiálu smějí být reprodukovány pouze se svolením České Veganské Asociace, o.s. The content of this brochure may be further reproduced only with the permission of the Czech Vegan Society.

průvodce etickým spotřebitelstvím

průvodce etickým spotřebitelstvím průvodce etickým spotřebitelstvím e thical consumerism guide Praha / Prague vydalo Etické spotřebitelstvi, o.s. 2009 design Carton Clan vnitřní část vytištěna na recyklovaném papíru published by Etické

Více

Obsah / Contents (2.3) Certifi kační činnost (2.3) Certifi cation Activities (2.4) Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) (1) Úvod

Obsah / Contents (2.3) Certifi kační činnost (2.3) Certifi cation Activities (2.4) Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) (1) Úvod Obsah / Contents (1) Úvod 5 (1) Introduction 5 (2.1) Kontrolní činnost 9 (2.1) Inspection Activities 9 (2.1.1) Zaměření kontrolní činnosti v roce 211 1 (2.1.1) Focusing of Inspection Activities in 211

Více

Výroční zpráva 2006. Annual Report 2006

Výroční zpráva 2006. Annual Report 2006 Výroční zpráva 006 Annual Report 006 strana Obsah Contents page 5 Úvod 1 Introduction 5 9 Výsledky činnosti inspekce Results of CAFIA Activities 9 10 Kontrolní činnost.1 Inspection Activities 10 10 Zaměření

Více

Výroční zpráva 2013 Annual Report

Výroční zpráva 2013 Annual Report Výroční zpráva 2013 Annual Report Obsah / Contents 1 Úvod 4 1 Introduction 4 2 Výsledky činnosti inspekce 11 2 Results of CAFIA activities 11 2.1 Kontrolní činnost 12 2.1 Inspection activities 12 2.1.1

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky

Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL 2010 Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http://www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

HMMC News. Evropští prodejci Hyundai navštívili HMMC European Hyundai Dealers visited HMMC

HMMC News. Evropští prodejci Hyundai navštívili HMMC European Hyundai Dealers visited HMMC 04 / 2009 číslo 14 // issue 14 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výstava korejských tradic Exhibition of Korean Traditions Hodnocení zaměstnanců za rok 2008 Appraisal Process

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 27 (2/2013) Vol. XX SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera?

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera? 6/2007 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Stephen Timms interview / rozhovor How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU EVROPSKÉ UNIE

INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ COLLEGE OF BUSINESS AND HOTEL MANAGEMENT LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ A APLIKOVANÉ GEOGRAFIE LABORATORY ON EXPERIMENTAL AND APPLIED GEOGRAPHY INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU

Více

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS 2013 Vydalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká 2580, 438 19 Žatec tel.: 415 733 401 http://www.czhops.cz, e-mail: svaz@czhops.cz

Více

Published by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic in cooperation with the Hop Growers Union of the Czech Republic

Published by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic in cooperation with the Hop Growers Union of the Czech Republic czech hops český chmel 2012 Published by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic in cooperation with the Hop Growers Union of the Czech Republic Vedoucí autorského kolektivu / Editor-in-Chief:

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic 2013 Katalog klasifikovaných ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic Národní divadlo, Praha The National Theatre, Prague Katalog

Více

Ing. Věra Šulcová místopředsedkyně rady sdružení. Ing. Věra Šulcová Vice-president of the Executive Board 5

Ing. Věra Šulcová místopředsedkyně rady sdružení. Ing. Věra Šulcová Vice-president of the Executive Board 5 Milí přátelé, dostává se Vám do ruky Výroční zpráva občanského sdružení Humanitas Afrika, které také v roce 2008 věnovalo pozornost především svému základnímu poslání, kterým je zpřístupnění vzdělání dětem

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Číslo 45 / Issue 45 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22012 Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Štáb pořadu Autosalon natáčel v HMMC Crew of the Autosalon show was shooting

Více

SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ

SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ ANNUAL REPORT TEREZA MAXOVÁ FOUNDATION 52 LISTŮ / PAGES A4 210x297 mm 1 OBSAH Content SLOVO PATRONKY / WORD OF THE PATRON........................................

Více

ČSN pren 16214-1. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS XXX.XX, YYY.YY 1. Návrh Březen 2011

ČSN pren 16214-1. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS XXX.XX, YYY.YY 1. Návrh Březen 2011 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS XXX.XX, YYY.YY 1. Návrh Březen 2011 Udržitelná produkce biomasy pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé pro biopaliva a biokapaliny - Část 1: Terminologie

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a konverzační

Více

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Tourism in the Czech Republic in 2006/First Half of 2007 Česká republika Czech Republic Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a

Více