BIO certifikaty - Organic Certificates

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIO certifikaty - Organic Certificates"

Transkript

1 Vítáme Vás u prvního vydání Průvodce etického spotřebitele - Praha, Rádi bychom Vám zde poskytli informace o etických možnostech nákupu a stravování na území hlavního města Prahy. Hlavním důvodem k vydání tohoto průvodce je v posledních letech vzrůstající význam etického hlediska spojeného s osobní spotřebou. Stále více lidí se v současné době začíná zajímat o možnosti, jakým způsobem snižovat negativní dopady výroby, distribuce a prodeje různých druhů zboží. Nejčastěji se v této souvislosti hovoří o dopadech na životní prostředí, ale negativně ovlivňovány jsou také životní podmínky lidí a zvířat, kterých se proces výroby a spotřeby přímo dotýká. Jedním ze způsobů, jak může jednotlivec tyto negativní skutečnosti ovlivňovat, je - vedle snižování osobní spotřeby - také etické spotřebitelství. To spočívá v podpoře výrobců, distributorů a prodejců, kteří se snaží chovat nejen tržně, ale i ohleduplně k životnímu prostředí, zvířatům a lidem. Proto jsme pro Vás připravili seznam pražských prodejen a restaurací, které toto hledisko více či méně splňují. Všechny údaje jsou zároveň zveřejněny na webu, který je průběžně aktualizován podle údajů jednotlivých prodejen a restaurací (www.etickyspotrebitel.cz). Pro lepší orientaci jsme pro vás připravili také seznam a náhled certifikátů, kterými bývají různé druhy zboží označeny. Budeme rádi, pokud vám tyto informace pomohou a rádi přivítáme také vaše dotazy a připomínky. Welcome to the 2008 edition of the Ethical Consumer s Guide - Prague. We would like to use this opportunity to give you some information regarding ethical shopping and eating in Prague. The main reason for this project is that the ethical issue of personal consumption has been getting more important in recent years. Nowadays, more and more people are becoming interested in ways to reduce the negative impacts of manufacture, distribution and sales of various kinds of products. One of the most often discussed impacts is the environmental one, but the living conditions of both people and animals are also often affected by the production and consumption of certain goods. One of the ways of reducing these negative impacts - besides reducing consumption on a personal level - is ethical consumerism. Within this approach, people support mainly those manufacturers, dealers and sellers who focus not just on profit, but also on an ethical approach to the environment, animals and people. For this reason we present you the following list of Prague shops and restaurants that are, to a greater or lesser extent, ethically friendly. All the information can also be found on our website, which is regularly updated. Please visit As we would also like to inform you about certification systems regarding ethical consumerism, a list of some of the certificates that can be found on products sold in Prague is included. We hope you will find this guide useful and that it will help you to enjoy your stay in Prague. Please feel free to ask or suggest anything.

2 Na trhu dnes existuje celá řada certifikátů, umožňujících spotřebitelům lepší orientaci v široké nabídce výrobků a potravin. Jednou ze skupin jsou i označení deklarující etický, či alespoň etičtější původ a to ve vztahu k lidem podílejícím se na výrobě, zvířatům i životnímu prostředí. Udělení certifikátů zavazuje k plnění předem daných standardů; ty jsou také pravidelně kontrolovány. Nowadays, there are a lot of certificates awarded that enable customers to choose better from a wide variety of products. One group of these certificates refers, to a greater or lesser extent, to the ethical origin of a product, with regard to the people who made the product, animals and the environment. Obtaining a certificate obliges the manufacturer to adhere to the set standards, which are also regularly inspected. BIO certifikaty - Organic Certificates Velkou skupinou jsou tzv. certifikáty bio - ty označují potraviny, ale i výrobky (kosmetiku, oblečení atd.), které mají z velké části či zcela svůj původ v ekologickém zemědělství. To je celkově šetrnější k životnímu prostředí, protože nejsou používána syntetická hnojiva ani pesticidy, a důraz je kladen i na celkovou harmonii agroekosystému a jeho biologickou rozmanitost. Preferována je také recyklace surovin a využití obnovitelných zdrojů. Pokud se jedná o živočišné výrobky, je více či méně přihlíženo i k životní pohodě zvířat, a alespoň zčásti je zvířatům umožněno uspokojovat jejich etologické potřeby (v tomto ohledu však existuje ohleduplnější - etičtější přístup, viz skupina 5). V ČR se nejčastěji setkáte s následujícími certifikáty: Certifikát udělovaný biovýrobkům a biopotravinám vyrobeným na území Evropské Unie a splňujícím stanovené standardy: Organic certificates are a large group of certificates indicating that a product (be it food, cosmetics or clothing, etc.) partly or completely originates from organic farming, which is more environmentally friendly for its restricted use of synthetic fertilizers and pesticides. Both balance and biodiversity of an agricultural ecosystem are emphasised. Using renewable sources and recycling the materials is also highly preferable. Regarding animal products, the welfare of animals and fulfilment of their ethological needs are features that are also, to a greater or lesser extent, taken into consideration (but at present there is an even more ethical approach concerning animals; see group 5). These are the most common certificates in the Czech Republic: This is a certificate given to organically farmed products and food manufactured in the EU, which comply with the given standards: Certifikát udělovaný výrobkům a potravinám, které splňují přísnější standardy, než jak je požadováno pro výše uvedený certifikát EU: This is a certificate given to products or foods that comply with even stricter standards than required for the above mentioned certificate:

3 Český národní certifikát pro biovýrobky a biopotraviny: This is a Czech national certificate for organically farmed products and food: Národní označení jsou registrována i v ostatních zemích EU a jinde ve světě příklady dalších z nich můžete najít např. na webu www. biospotrebitel.cz. National labels are registered in some other EU countries and worldwide as well - see examples of some of them at: Následující loga jsou výběrem národních certifikátů, se kterými se u nás můžete setkat nejčastěji: Rakousko/Austria: The following labels are a sample of national certificates most commonly seen in the Czech Republic: Belgie/Belgium: Francie/France: Německo/Germany:

4 Slovensko/Slovakia: Velká Británie/United Kingdom: Certifikaty EKO - ECO Certificates Další skupinou jsou certifikáty, které informují spotřebitele o postoji výrobce k otázkám ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů. Označují výrobky, které jsou v průběhu celého životního cyklu tedy od výroby až po konečnou fázi - šetrnější k životnímu prostředí a zdraví spotřebitelů. Ekoznačkami mohou být označeny také nabízené služby, např. v cestovním ruchu. Nikdy se jimi však neoznačují potraviny, což může být někdy pro spotřebitele matoucí, protože i na potravinových výrobcích se tento druh certifikátů poměrně často vyskytuje. Ekoznačky na potravinách se však vždy vztahují pouze k obalu, nikdy k obsahu /pro označení ekologicky šetrných potravin jsou používány certifikáty Bio, viz skupina 1/. I v této skupině lze odlišit certifikát EU a jednotlivé národní certifikáty. Obě formy označení jsou registrovány mezinárodní sítí GEN (Global Ecolabelling Network), která zaručuje jednotné hodnocení kritérií a plnění daných standardů. Více informací naleznete na: Výrobky označené tímto logem splňují požadavky EU pro ochranu životního prostředí: Another group of certificates gives information about the attitudes of a producer towards protecting the environment and natural resources. These certificates mark those products that are, during the whole life cycle (meaning from production to sale), less harmful to the environment and the health of consumers. Also some services, e.g. within the travel trade, can be marked with eco logos. By contrast, food products are never certified with this kind of logo. This might be confusing for consumers sometimes as it can be quite often seen on food products. However, this information regards only the product packaging, not to the product itself. (The eco-friendly approach to the production of food products is certified with organic logos see group 1). The EU certificate and national certificates can also be found within this group. Both these forms of certification are registered with GEN (Global Ecolabelling Network) that guarantees uniform assessment of certain criteria and implementation of given standards. For more info please visit www. ekoznacka.cz. Products marked with this logo comply with the EU standard regarding the protection of the environment: Národní varianta ČR - Ekologicky šetrný výrobek: Czech national eco certificate Ecofriendly product:

5 Logo členství v programu GEN - (Global Ecolabelling Network): GEN (Global Ecolabelling Network) membership logo: Některé certifikáty také mohou u některých výrobků informovat o původu dřeva. Certifikát FSC zaručuje, že dřevo pochází z environmentálně a sociálně vhodného lesního hospodářství: Some of the certificates can also give information about the origin of the wood. An FSC certificate guarantees that the wood used in a product comes from environmentally and socially friendly forest management: Fair Trade V současné době pochází stále více výrobků i potravin z rozvojových zemí. Při jejich výrobě jsou místní lidé placeni jen zlomkem toho, co by jim za práci mělo náležet. Vzhledem k žádným nebo jen minimálním zájmům o ochranu přírody je v takových zemích navíc často závažně poškozováno životní prostředí. Loga obsažená v následující skupině deklarují zajištění lepšího hodnocení pracovníků a minimalizaci narušení přirozeného prostředí v místě produkce výrobku či potraviny. Více informací najdete na: U nás se nejčastěji setkáte s následujícími certifikáty: Logo Spravedlivého obchodu je udělováno mezinárodní organizací Fairtrade Labelling Organizations International: Nowadays, more and more products come from developing countries. People who participate in the production of these products are paid only a very small part of the money they should really get. Moreover, because of no or just minimum interest in environmental protection in such countries, the environment is often seriously harmed by production there. Fair Trade logos declare both better working conditions for people participating in production and minimum negative impact on the environment where the production takes place. For more info please visit The following logos are the most common ones in the Czech Republic: Fair Trade logo of the Fairtrade Labelling Organizations International: Logo největšího evropského dovozce Fair Trade výrobků, německé společnosti GEPA, GmbH.: Logo of GEPA, GmbH. the major European importer of fair trade products (Germany):

6 Na některých výrobcích v ČR můžete najít i logo společnosti Rapunzel, která spojuje zásady Fair Trade a ekologického zemědělství: The Rapunzel logo can also be found on some Czech products. The logo is a sign of both fair trade and ecofriendly production: Kosmetika - Cosmetics Velká většina osobní i domácí kosmetiky, ale i všechny jednotlivé chemické látky v ní obsažené, jsou výrobci či specializovanými společnostmi testovány na zvířatech. Ta v laboratořích prožijí většinou krátký, osamělý život, často i plný bolesti. Z etologického hlediska nebývají mnohdy zajištěny ani jejich základní potřeby. Výrobci však v současné době mohou vybírat z velkého množství alternativ k testům na zvířatech a zamezit tak nutnosti výrobky či látky dále testovat na zvířatech. Pro kosmetiku obecně platí nutnost rozlišovat, zda na zvířatech netestovaný je pouze finální výrobek nebo i jeho jednotlivé součásti. Nutnost testovat finální kosmetický výrobek je podle legislativy uložena pouze v některých státech výrobce si v tomto případě může zvolit alternativu bez použití zvířete. Naproti tomu, jednotlivé ingredience, pokud jsou chemického původu, testováním musí podle legislativy většiny států projít téměř vždy. Pak je znovu na výrobci, jakou pro test zvolí metodu tedy zda test na zvířeti, či alternativu. Pokud výrobek obsahuje pouze přírodní složky, je pravděpodobné, že ani finální výrobek, ani jeho ingredience testované na zvířatech nebyly to ale neplatí vždy. Jedinou zárukou pro spotřebitele je v současné době certifikát HCS - Human Cosmetic Standard. Výrobci kosmetiky s tímto certifikátem většinou vyrábí kosmetiku přírodní. Pokud chtějí použít chemickou látku, mohou vybírat pouze z těch, které byly otestovány na zvířatech do určitého, předem stanoveného data (tzv. cut-off date ). Více informací naleznte na: Most personal and household cosmetics and their ingredients are tested on animals by their producers or by special testing companies. Laboratory animals usually live short, lonely and often painful lives in labs. From the ethological point of view, not even the basic needs of these animals are often fulfilled. At present, there are many alternative tests for the producers to choose from so they do not have to test their products or the ingredients on live animals. Concerning cosmetic products, it is important to differentiate whether just the final product or also the ingredients of the product have not been tested on animals. According to legislation, producers have to test the final cosmetic product only in some countries. In such cases, the producers can choose the alternative test without using animals. On the contrary, according to legislation in most countries, it is necessary to test every chemical ingredient used in a cosmetic product. It is the producer again who chooses what kind of test will be used the test on animals or the alternative one. If the product contains only ingredients of natural origin, it is probable that neither the final product nor its ingredients were tested on animals. But this cannot be taken for granted. At present, the only guarantee for consumers is the HCS Human Cosmetic Standard certificate. Manufacturers using this logo produce mainly natural cosmetics. If they want to use a chemical ingredient, they choose only from those tested on animals until a certain cut-off date. For more info please visit:

7 Záměrně zde nejsou uvedena loga používaná některými společnostmi (nejčastěji se jedná o logo králíka v trojúhelníku nebo různě graficky upravené nápisy Netestováno na zvířatech ). Tato loga jsou zavádějící a spotřebitele klamou, protože i když finální výrobek na zvířatech testován nebyl, jednotlivé součásti pravděpodobně otestované byly. HCS (Human Cosmetic Standard) logo: Some logos (a rabbit in a triangle and the sentence Not tested on animals in various graphic designs) are not mentioned here on purpose. These logos are misleading and misrepresentative because even if the final product itself was not tested on animals, it is very probable that the ingredients were. HCS (Human Cosmetic Standard) logo: Další certifikát, který u nás můžete na kosmetice najít, je logo BDIH. To zaručuje přírodní původ určité části složek daného kosmetického výrobku. Nezohledňuje však, zda složky pochází z ekologického zemědělství. To v případě kosmetiky řeší certifikát Ecocert ECO a přísnější Ecocert BIO nebo další certifikáty jako je Soil Association Certification /viz skupina 1/. Another logo you can find on cosmetics is the BDIH certificate. This logo guarantees the natural origin of some ingredients in a given product but does not give any information whether they come from organic farming or not. The organic farming origin is certified with the Ecocert ECO and stricter Ecocert BIO logos, or with logos such as Soil Association Certification (see group 1). BDIH logo: Českou obdobou jsou certifikáty CPK a CPK bio. CPK vymezuje minimální množství složek přírodního původu v kosmetickém výrobku, CPK bio navíc stanovuje minimum 10 % použitých surovin z ekologického zemědělství. CPK logo: Czech cosmetics certificates: The CPK certificate specifies a minimum amount of ingredients of natural origin in a cosmetic product, whereas the CPK bio logo additionally gives information that at least 10% of the ingredients come from organic farming. CPK bio logo: 100% Animal Free Do mnoha výrobků se přidávají látky získané z mrtvých či živých zvířat a samozřejmě mnoho výrobků nebo potravin je přímo z mrtvých zvířat či Many products have by-products of dead or living animals added and, of course, many products or foods are directly made from animals or

8 jejich produktů vyrobeno. Zvířata většinou žijí většinou v systémech intenzivního zemědělství, kde nejsou splněny jejich etologické potřeby, často ani tak základní, jako je např. potřeba pohybu nebo péče o potomstvo. Určitou alternativou jsou potraviny nebo výrobky pocházející ze systémů ekologického zemědělství, kde je - na rozdíl od konvenčního zemědělství - určitá pozornost věnována i otázkám životní pohody zvířat (welfare). I v nejlépe navržených systémech chovů však není možné zajistit uspokojení všech potřeb zvířat, vždy jde o kompromis mezi ekonomickým zájmem chovatele a celkovými potřebami zvířat. Spotřebitelé nejsou někdy o této problematice plně informováni a většina z nich si pod výrobky z ekologického zemědělství představuje, že pochází ze šťastných zvířat. Ve skutečnosti i v chovech s vysokým standardem welfare bývají praktikovány bolestivé úkony jako kastrace nebo odstraňování rohů. Jedinci z takových chovů jsou pak většinou transportováni na jatka stejně dlouho a stejně stresujícím způsobem, jako zvířata z konvenčních chovů. Také získávání vajec je spojeno s nemožností uspokojit všechny etologické potřeby ptáků, a to v systémech konvenčních i ekologických chovů. Málokdo také ví, že pro to, aby kráva či koza dávala mléko, musí být vždy oplodněna a mládě brzy po porodu odebráno, a to i v některých chovech ekologického zemědělství - celý cyklus se i zde několikrát opakuje, než je zvíře převezeno na jatka. Mláďata buď vyřazená zvířata nahradí, nebo jsou také po určité době transportována na jatka. Mléko, které se několik měsíců vlivem hormonálních změn po porodu v těle samice vytváří pro mládě, je po té uměle dojeno. V současnosti již ke každému živočišnému produktu existují alternativy a z hlediska výživy je dokonce preference rostlinných potravin odborníky doporučována (např. stanovisko ADA z roku 2003). Certifikátem zaručujícím, že pro získání potraviny či ingredience použité v dalším výrobku (např. i v kosmetice, oděvu atp.) nebylo usmrceno zvíře, a ani nemuselo jinak během svého života trpět, je následující logo. Potravina nebo výrobek tedy neobsahují žádný živočišný produkt. their by-products. Most of the animals live in intensive farming systems where their ethological needs are not met, often not even the most basic ones such as the need for movement or caring for their young ones. Organic farming products might be an alternative to some degree as there is a certain level of interest in the welfare of animals, compared to intensive farming systems. However, even in the best designed breeding systems it is not possible to fulfil all the ethological needs of animals it is always a compromise between the economic interests of a breeder and the ethological needs of animals. Consumers are usually not very well informed about these facts and most of them think that products from organic farming come from happy animals. In fact, even in the breeds with a high level of animal welfare, there are certain painful practices being performed, such as castration or dehorning. Animals from organic farming are very often transported to slaughterhouses in the same long and stressful way as the animals from conventional farming systems. Also, the ethological needs of birds bred primarily for eggs are not fully met neither in conventional nor ecological breeding systems. It is also not very well known that in order for a cow or goat to be able to give milk, the animal must be inseminated and the suckling must be taken away soon after it is born - often even in organic farming. The whole cycle is repeated several times until the animal is transported to the slaughterhouse. Removed calves are either slaughtered or replace other animals. Milk, produced because of hormonal processes in the body of the mother for its young for several months, is then being produced for people. Nowadays, a wide range of alternatives to any animal product is available. From the nutritional point of view, experts also recommend a plant-based diet (see recommendations of ADA, 2003). The only certificate guaranteeing that no animal has been killed or had to suffer in any other way during its life in order to make a product is the following one. Any food or other product marked with this logo does not contain any animal ingredients.

9 Více informací: nebo Certifikát Vegan: For more info please visit : or Vegan Certificate: Určitou alternativou představuje také další logo zaručující, že potravina nebo výrobek neobsahuje živočišnou složku z mrtvého zvířete. Může ale obsahovat mléko, vejce nebo med. Více informací: Another alternative is the following Vegetarian certificate which guarantees that no animal was killed in order to produce a product. Nevertheless, the product can contain milk, eggs or honey. For more info please visit or Certifikát Vegetarián: Vegetarian Logo: Někteří výrobci používají i v dnešní době pravé kožešiny. Ty jsou získávány krutým způsobem odchytem zvířat ve volné přírodě či farmovým chovem, při kterém takénejsou uspokojeny základní etologické potřeby zvířat. Řada států již farmové chovy i volný odchyt zvířat pro kožešiny zakázala, a v současné době se stále více výrobců orientuje na dostupné alternativy bez nutnosti zabíjení zvířat pro kožešinu. Logo Fur Free Retailer označuje takové obchodníky, výrobce či návrháře, a to už i v ČR. Více informací: Logo Obchodu bez kožešin: Some manufacturers still use real furs. These are gained by cruelly hunting animals in the wild or by fur farming in which basic ethological needs are not fulfilled, either. Many countries have already banned animal hunting or fur farming and more manufacturers nowadays focus on alternatives without the need to kill animals for fur. The following Fur Free Retailer logo designates such dealers, producers or designers, now even in the Czech Republic. For more info please visit: FFR logo: Obecně většinou platí, že z etického hlediska je lepší podporovat lokální výrobce a prodejce, než nadnárodní společnosti, u nichž bývají nízké ceny způsobeny často právě ústupky v oblasti etiky. Stejně jako všichni lokální producenti nejsou však vždy zárukou eticky přijatelných produktů, ani všechny nadnárodní společnosti nenabízí pouze neetické výrobky. It is generally true that from the ethical point of view it is better to support local manufacturers and sellers than multinational corporations whose low prices often mean compromised ethics. Just as there cannot be a guarantee of ethically correct products with every single local manufacturer, not all the products of multinational corporations are unethical.

10 Piktogramy - Symbols: Následující piktogramy Vám mohou usnadnit orientaci ve službách uváděných restaurací a obchodů: Ve Vegan: restaurace/obchod nabízí veganské potraviny a výrobky. V Vegetarian: restaurace/obchod nabízí vegetariánské potraviny a výrobky. B - Bio: restaurace/obchod nabízí biopotraviny a biovýrobky. Ft Fair Trade: restaurace/obchod nabízí fair trade potraviny a výrobky. Cs: v nabídce je biokosmetika a/ nebo kosmetika netestovaná na zvířatech. The following symbols can help you easily find out what sort of services are offered by restaurants and shops: Ve Vegan: restaurant/shop offers vegan meals and products. V - Vegetarian: restaurant/shop offers vegetarian meals and products. B - Bio: restaurant/shop offers organic meals and products. Ft Fair Trade: restaurant/shop offers fair trade meals and products. Cs: organic and/or not tested on animals cosmetics are offered. Vo: v nabídce je veganské oblečení a/nebo obuv. Restaurace - Restaurants Vo: vegan clothes and/or shoes are offered. Po Mon, Út Tue, St Wed, Čt Thu, Pá Fri, So Sat, Ne - Sun, ZAVŘENO - CLOSED Balarama - V Orlická 2176/9, Praha 3, PO-PÁ: 11:00-20:00, tel.: , Beas Vegetarian Dhaba - V Týnská 19, Praha 1, PO-SO: 11:00-20:00, NE: 11:00-18:00, tel.: , Beas Vegetarian Dhaba - V Bělehradská 90, Praha 2, PO-PÁ: 11:00-21:00, SO: 12:00-20:00, NE: 12:00-18:00, tel.: , Bona Vita Restaurant - V Václavské nám. 43, Pasáž Jalta, Praha 1, PO-NE: 11:00-23:00, tel.: , Cafeterapie - V Na Hrobci 3, Praha 2, PO-PÁ: 10:00-22:00 SO-NE: 12:00-22:00, tel.: , Country Life - B, Ve Melantrichova 15, Praha 1, PO-ČT: 8:30-19:00 PÁ: 8:30 14:30 nebo/or PÁ 8:30 16:00 nebo/or PÁ 8:30-18:00 (viz web; see web), tel.: , Country Life - B, Ve Jungmannova 1, Praha 1, PO-ČT: 9:30-18:30 PÁ: 10:00-14:30 nebo/or PÁ: 10:00-16:00 nebo/or PÁ: 10:00-18:00 (viz web; see web) SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Ganga - V Pechlátova 104/25, Praha 5, PO-PÁ: 11:00-19:00 SO: 11:00-16:00, tel.: , Góvinda - V Soukenická 2060/27, Praha 1, PO-PÁ: 11:00-17:00, tel.: , cz,

11 Góvinda - V Na hrázi 216/5, Praha 8, PO-PÁ: 12:00-18:00, tel.: , cz, Lehká hlava - V, Ve Boršov 2/280, Praha 1, PO- PÁ: 11:30-23:30 SO-NE: 12:00-23:30 pauza teplé kuchyně: PO-NE: 15:30-17:00, tel.: , Malý Buddha - V, Ve Úvoz 46, Praha 1, ÚT-NE: 12:00-22:30 PO: ZAVŘENO, tel.: , chello.cz, Maranatha - B, Ve Vyskočilova 1100/2, Praha 4, PO-ČT: 9:00-21:00 PÁ: 9:00-18:00 SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Radost FX Restaurant - V Bělehradská 234/120, Praha 2, PO-PÁ: 11:00-24:00 SO-NE: 17:00-24:00, tel.: , Vegetka - Ve Kafkova 605/16, Praha 6, PO-PÁ: 10:30-20:00, tel.: , Veg Food - Ve Londýnská 35, Praha 2, PO- SO: 10:00-21:00 NE: ZAVŘENO, tel.: , Prodejny - Shops Alafia - B Táboritská 15, Praha 3, PO- ČT: 9:00-19:00, PÁ 9:00-18:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Albio - Cs, Ft, V, Ve Truhlářská 20, Praha 1, PO- SO: 11:00-22:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , Albio - Cs, Ft, V, Ve Victora Huga 377/4, Praha 5, PO-PÁ: 8:00-20:00, SO: 9:00-17:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , Albio - Cs, Ft, V, Ve Dejvická 277/26, Praha 6, PO-PÁ: 8:00-19:00, SO: 9:00-13:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , Alpena Natura - B, V, Ve Sokolovská 27/93, Praha 8, PO-PÁ: 8:00-18:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Altor Deus - B, V, Ve Seifertova 79, Praha 3, PO- PÁ : 9:00-17:30, NE: ZAVŘENO, tel.: , BIO Day - B, V, Ve Novodvorská 1800/136, (Nákupní centrum Novodvorská Plaza), Praha-Braník, PO-NE: 9:00-21:00, tel.: , Biooo - B, Cs, Ft, V, Ve OC Palladium (-2. Patro), Nám. Republiky 1, Praha 1, PO-SO: 9:00-22:00, NE: 9:00-21:00, tel.: Biomarket Vacek - B Mostecká 3/55, Praha 1, PO- PÁ: 7:00-22:00, SO-NE: ZAVŘENO, Bio Market Vítek - B, Cs, Ft, V Vinohradská 1245/53, Praha 2, PO-PÁ: 7:45-19:00, SO: 9:00-13:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , cz, Bionatur - B, V, Ve Husitská 52, Praha 3, PO-ČT: 9:30-17:00, PÁ: 9:30-13:00, SO- NE: ZAVŘENO, tel.: ,

12 Biotop - B, Ft, Cs, V, Ve, Vo Školská 1384/34, , Praha 1, PO-PÁ: 8:30-19:00, SO: 10:00-14:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , Prodejna biopotravin, přírodní kosmetiky, fair trade produktů, oblečení z biobavlny, ekologicky šetrných čistících prostředků. Každý den široká nabídka salátů, čerstvě lisovaných šťáv a plněných baget. Nákup nad 750,- Kč Vám na pražskou adresu dovezeme zdarma! Organic store: organic food, natural cosmetics, fair trade products, organic cotton clothes, eco-friendly household cosmetics. A wide selection of fresh salads, fresh juices and baguettes. Any order over 750 CZK is delivered for free all over Prague! Bezlepka & Bio - B, Cs, V, Ve Soukalova 3355/3 (přízemí), Praha 4, PO-PÁ: 8:30-17:00, SO- NE: ZAVŘENO, tel.: , Bio Life - B, V, Ve Bubenské nábř. 306/13, (Holešovická tržnice, stánek v ulici/ shop at Staroměstská 2), Praha 7, PO-PÁ: 8:30-18:00, SO: 8:00-13:30, NE: ZAVŘENO, tel.: , Biodomov - B, Cs, Ft, V, Ve Hnězdenská ul. jižní terasa, Praha 8, PO-PÁ 9:30-18:00, ST: 9:30-19:00, SO: 9:00-12:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , BioCentrum Prosek - B, V, Ve Lovosická 40, Praha 9, PO- ČT: 9:00-16:00, PÁ: 9:00-15:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: Bioshop - B, Cs, Ft, V, Ve Ladova 5, Praha 2, PO-PÁ: 8:30-18:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: Country Life - B, Cs, Ft, V, Ve Melantrichova 15, Praha 1, PO-ČT: 8:30-19:00, PÁ: 8:30 14:30 nebo/or PÁ 8:30 16:00 nebo/or PÁ 8:30-18:00 (viz web; see web), SO: ZAVŘENO, NE: 11:00-18:00. tel.: , Country Life - B, Cs, Ft, V, Ve Jungmannova 1, Praha 1, PO-ČT: 8:30-18:30, PÁ: 8:30-14:30 nebo/or PÁ: 8:30-16:00 nebo/or PÁ 8:30-18:00 (viz web; see web), SO, NE: ZÁVŘENO, tel.: , Biotrend - B, Cs Štěpánská 11, Praha 2, PO-PÁ: 8:00-18:30, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , i n f b i o t r e n d p r a h a. c z, w w w. b i o t r e n d p r a h a. c z Prodejna biopotravin a přírodní kosmetiky; denně čerstvé pečivo; chlazené výrobky, včetně kravských, kozích a ovčích výrobků; bio ovoce a zelenina; bio dětská strava; fair trade potraviny; strava pro vegany a makrobiotiky; bezlepkové potraviny. Organic store: organic food, natural cosmetics; fresh bread and pastries every day; chilled products including cow, goat and sheep cheese; organic fruit and vegetables; organic food for children; fair trade products; food suitable for both vegans and macrobiotics; gluten-free food. Country Life - B, Cs, Ft, V, Ve Bělohorská 1685/80, Praha 6, PO-PÁ: 7:30-19:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Country Life - B, Cs, Ft, V, Ve Čs. armády 714/30, Praha 6, PO-ČT: 7:30-19:00, PÁ: 7:30-18:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , cz, Diana - V, Ve Na Poříčí 35, Praha 1, PO- PÁ: 8:00-18:00, SO: 8:00-17:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , Diana - V, Ve Spálená ul. Obchodní pavilon I u Tesca, Praha 1, PO-PÁ: 10:00-18:00, SO: 10:00-17:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , Diana - V, Ve Újezd 46, Praha 1, PO-PÁ: 8:00-18:00, SO: 10:00-17:00, NE: ZAVŘENO,

13 tel.: , Diana - V, Ve Bělehradská ul. 87, Praha 2, PO-PÁ: 8:00-19:00, SO: 8:00-16:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , Diana - V, Ve Rumunská ul. 1829/8, vchod z Legerovy ul., Praha 2, PO- PÁ: 9:00-17:30, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Diana - V, Ve Karlovo nám. 6, Václavská pasáž, Praha 2, PO-PÁ: 8:00-18:00, SO: 8:00-14:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , Lifefood FRESH & BIO Bar - Ve, B Palác Flóra, 1. patro, Vinohradská 151, Praha 3, Po-Ne 9:00-21:00, tel.: , Prodej čerstvých potravin saláty, pomazánky, čerstvé štávy, sushi, trvanlivé biopotraviny a biokosmetika. Vše 100% vegan, pouze cca 5 výrobků obsahuje med. Zaměření na živé potraviny, tj. potraviny neznehodnocené tepelnou úpravou, čerstvé a plnohodnotné. We offer fresh meals salads, spreads, fresh juices, sushi, long-life organic food and organic cosmetics. Everything is 100% vegan, except just 5 products containing honey; raw food - without any heat modification, always fresh. 21:00, tel.: , L Occitane - Cs Dětský dům, Na Příkopě 15, Praha 1, PO-PÁ: 9:00-20:00, SO: 10:00-20:00, NE: 10:00-19:00, tel.: , Lush - Cs Palladium, Náměstí republiky 1, Praha 1, PO-SO: 9:00-22:00, NE: 9:00-21:00, Lush - Cs OC Šestka, Fajtlova 1, Praha 6, PO-NE: 9:00-21:00, Dámská, pánská a dětská móda; potraviny a vína; kosmetika (HCS certifikát) a bytové doplňky. Fair trade a organic (BIO) výrobky; program Obchod bez kožešin. Café Revive - výhradně faitrade káva a čaj. Fashion for women, men and children; food and wines; HCS certified cosmetics; household accessories. Fair trade and organic products; Fur-free retailer programme; Café Revive - fair trade coffee and tea only. Lenka Matajová - B, V, Ve Biskupcova 1794/21, Praha 3, PO-PA: 9:00-11:00-13:00-19:00, SO: 9:00-12:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , L Occitane - Cs NC Palladium, Náměstí Republiky 1, Praha 1, PO SO 9:00 22:00, NE 9:00 21:00, tel.: , L Occitane - Cs Obchodní centrum Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5, PO-NE: 9:00- Marks & Spencer - B, Cs, Ft, Vo Václavské nám. 36, Praha 1, PO-PÁ: 9:30-20:30, SO: 9:30-20:00, NE: 10:00-20:30, tel.: , Marks & Spencer - B, Cs, Ft, Vo Náměstí Republiky 1, Praha 1, PO-SO: 9:00-22:00, NE: 9:00-21:00, tel.: ,

14 Marks & Spencer - B, Cs, Ft, Vo Roztylská 2321/19, Praha 4, PO-NE: 9:00-21:00, tel.: , cz, Marks & Spencer - B, Cs, Ft, Vo Budějovická 1667/64, Praha 4, PO-PÁ: 9:00-20:00, SO-NE: 9:00-19:00, tel.: , Marks & Spencer - B, Cs, Ft, Vo Veselská 663, Praha 9, PO-NE: 10:00-21:00, tel.: , cz, Marks & Spencer - B, Cs, Ft, Vo Plzeňská 8, Praha 5, PO-NE: 9:00-21:00, tel.: , cz, Marks & Spencer - B, Cs, Ft, Vo Řevnická 1, Praha 5, PO-NE: 10:00-21:00, tel.: , Máta - B, Cs, Ft, V, Ve Vodičkova 792/40, , Praha 1, PO-PÁ : 8:00-19:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Maranatha - B, Ft, V, Ve Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, PO-ČT: 8:00-18:00, PÁ: 8:00-16:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Milim - B, V, Ve Budějovická 1667/64, (Obchodní dům DBK Budějovická), Praha 4, PO-PÁ: 9:00-20:00, SO- NE: 9:00-19:00, tel.: , Meduňka - B, V, Ve Na hrázi 124/21, Praha 8, PO-PÁ: 10:00-17:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Natura styl - B, V, Ve Karlovo nám. 315/6, Praha 2, PO-PÁ: 9:00-19:00, SO: 10:00-14:00, NE, ZAVŘENO, tel.: , Nature Life - B, V, Ve Na Petřinách 82, Praha 6, PO-ČT: 9:00-18:00, PÁ: 9:00-17:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Natur styl - B, V, Ve Milady Horákové 1071/71, Praha 7, PO-PÁ: 8:00-19:00, SO: 9:00-14:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , Obchůdek biopotravinami - B, V Kubatova 1/32, Praha 10, PO, ST, PÁ: 14:00-19:00, ÚT, ČT: 11:00-19:00, SO: 11:00-14:00, NE: ZAVŘENO, tel.: , Obchůdek zdravé výživy - B, V Sázavská 826/9, Praha 2, PO-PÁ: 10:00-14:30-15:00-18:30, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , PPL racio & bio - B, Ft, V, Ve Starostrašnická 38, Praha 10, PO-PÁ: 7:30-17:45, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Rozmarýna - B, Ft, V, Ve Nádražní 31/17, Praha 5, PO- PÁ: 9:00-19:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Racionální výživa - B, V, Ve Bryksova 775/41, Praha 14, PO-PÁ: 7:30-19:30, SO: 7:30-13:00, NE: 7:30-19:00, tel.: , mistral.cz, Sunkins - B, V, Ve Americká 340/31, Praha 2, PO-PÁ: 8:00-20:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Slunečnice - B, V, Ve Na Slupi 140/9, Praha 2, PO- PÁ: 7:00-18:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Slunečnice - B, V, Ve Rokycanova 459/7, Praha 3, PO-PÁ: 10:00-18:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.:

15 Sluníčko - B, V, Ve Wuchterlova 585/14, Praha 6, PO-PÁ: 9:00-18:00, SO-NE: ZAVŔENO, tel.: , U Tamary - B, V, Ve Ortenovo nám. 1213/28, Praha 7, PO-ČT: 8:30-18:30, PÁ: 8:30-17:30, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Vegall - B, V, Ve Poliklinika Budějovická - Centromed, Antala Staška 80, Praha 4, PO-ČT: 7:30-17:30, PÁ: 7:30-16:30, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Viva - B, V, Ve Kamenická 544/21, Praha 7, PO-PÁ: 10:00-18:00, SO: 10:00-12:00, NE: ZAVŘENO, tel.: Zdravá výživa Lužiny - B, V, Ve Bronzová 2010/1, Praha 5, PO-PÁ: 10:00-18:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , Zdravá výživa - B, V, Ve Plukovníka Mráze 1182, Praha 10, PO-PÁ: 10:00-19:00, SO: 9:00-12:30, NE: ZAVŘENO, tel.: , 9:00-20:00, SO: 10:00-19:00, NE: 10:00-18:00, tel.: , 100% Natura - B, Cs Národní 63/26, Praha 1, PO-SO: 9:00-20:00, NE: 10:00-20:00, tel.: , Zdravé Žití U tří růží - B, Ft, Ve Soukenická 21, , Praha 1, PO- PÁ: 7:00-18:00, SO-NE: ZAVŘENO, tel.: , seznam.cz, Vegetariánská kuchyně; velký výběr chlazených vegetariánských výrobků - paštiky, tofu, salámy, párky; biopotraviny; nápojový automat; vlastní výroba chlazených nápojů sojové mléko, ochucená syrovátka, bez cukru; biokoření; bio čerstvé mrkvové šťávy; dezerty bez cukru; přírodní a bio kosmetika; kozí produkty a mnoho dalšího. Vegetarian meals; a wide assortment of chilled vegetarian products spreads, tofu, salami, sausages; drinks dispenser; homemade cold drinks soya milk, flavoured whey, no sugar added; organic spices; organic fresh carrot juice; sugar-free desserts; natural and organic cosmetics; goats milk products and much more. 100% Natura - B, Cs Přízemí OD Kotva, Náměstí Republiky 8, Praha 1, PO-PÁ: E-shopy - E-shops E - B I O Pohodový nákup biopotravin a zdravé výživy na Váš stůl. Nabízíme široký sortiment biopotravin, čerstvé sezonní zeleniny, také ekodrogerie a potřeb pro budoucí maminky a miminka. Rozvážíme po Praze. Easy and comfortable shopping - we offer a wide assortment of organic food, fresh seasonal vegetables, organic cosmetics and supplies for expectant mothers and their babies. Distribution all over Prague, direct to your table. Vnitřní část této brožury je tištěna na recyklovaném papíru. The inner part of this brochure is printed on recycled paper.

16 Webovou verzi tohoto projektu s pravidelně aktualizovanými údaji naleznete na adrese: S připomínkami, náměty a žádostmi o inzerci pro příští ročník se prosím obracejte na : A regularly updated web version of this project can be found at: Please send your suggestions and advertising requests for the next published version to: Poznamky / Notes: Další užitečné odkazy / Other usefull links: Údaje z tohoto materiálu smějí být reprodukovány pouze se svolením České Veganské Asociace, o.s. The content of this brochure may be further reproduced only with the permission of the Czech Vegan Society.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

průvodce etickým spotřebitelstvím

průvodce etickým spotřebitelstvím průvodce etickým spotřebitelstvím e thical consumerism guide Praha / Prague vydalo Etické spotřebitelstvi, o.s. 2009 design Carton Clan vnitřní část vytištěna na recyklovaném papíru published by Etické

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

přírodní produkty únor / březen 2014 BONUS: Slevové kupóny pro Vás! Kvalitní německé biopotraviny DENNREE v našich prodejnách!

přírodní produkty únor / březen 2014 BONUS: Slevové kupóny pro Vás! Kvalitní německé biopotraviny DENNREE v našich prodejnách! přírodní produkty BONUS: Slevové kupóny pro Vás! Kvalitní německé biopotraviny DENNREE v našich prodejnách! Již 8x v ČR! Prodejny biopotravin a zdravé výživy BIOOBCHOD.CZ východní Čechy Zveme Vás do našich

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Studium na Islandu. Tomáš Kubeš

Studium na Islandu. Tomáš Kubeš Studium na Islandu Tomáš Kubeš Odkaz k zapsání www.tomaskubes.net Obsah Délka: 45 minut Témata Proč stojí za to studovat na Islandu? Jak se na Island jako student dostat? Pár tipů jak studium přežít 3

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_2.17

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS 2015 2016 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRODUCTION TECHNOLOGY Naše výrobky jsou vyrobeny z kvalitního, tvrdého listnatého dřeva javoru, buku, habru, které se těží převážně v horských oblastech

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Shopping. www.jazykovekarty.cz

Shopping. www.jazykovekarty.cz Shopping Where does your family do everyday grocery shopping? Which shops do you prefer when you need to buy shoes, clothes, electronics, etc. and why? What are the advantages and disadvantages of internet

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

product catalogue scooters & bikes

product catalogue scooters & bikes product catalogue scooters & bikes Who we are? kdo jsme? EN Yedoo is authentic Czech brand of scooters, running bikes and children bikes with original design, high quality, and bright colours. CZ Yedoo

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více