VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Martin BRŮHA Stravování studentů středních škol Diplomová práce 2013

2 Stravování studentů středních škol Diplomová práce Bc. Martin BRŮHA Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Zbyněk Vinš Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Master s Dissertation Catering of students at secondary schools Bc. Martin BRŮHA The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Zbyněk Vinš Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Stravování studentů středních škol zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o.. jméno a příjmení autora V Praze, dne

5 ABSTRAKT Příjmení a jméno autora: Brůha Martin Název diplomové práce: Stravování studentů středních škol Název vysoké školy: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Místo a datum vydání: Praha, 2013 Celkový počet stran: 93 Cílem této diplomové práce je analyzovat stravovací návyky a způsob životního stylu středoškolských studentů a dále podmínky stravování ve školních jídelnách včetně návrhů k jejímu zlepšení. Zaměřil jsem se na Ústecký kraj, který je pro mne ze všech regionů České republiky z hlediska dostupnosti informací nejvýhodnější. Pro analýzu jsem si vybral 9 provozoven školního stravování. Lokalitou průzkumu jsou obce Ústeckého kraje - město Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Louny, Žatec, Kadaň, Klášterec nad Ohří a Chomutov. V práci popisuji stručně historii a současnou situaci stravování u nás, zásady zdravého životního stylu a možné důsledky jeho nedodržování a nakonec návrhy na celkové zlepšení do budoucna, jelikož se domnívám, že preference studentů i situace školních jídelen by se měla zlepšit. V analytické části hodnotím i další aspekty životního stylu studentů, například skladbu jídelníčků a ceny obědů. Jako zdroje jsem využil údaje ČSÚ, internetové stránky, výroční zprávy škol a data získaná z vlastního průzkumu. Všechny tyto zdroje byly využity k sestavení statistických přehledů zpracovaných do tabulek a dle procentuálních podílů zobrazeny v grafech. Používal jsem metodu osobního dotazování a také komparaci skupin studentů. V závěru se potvrdilo, že nedostatek pohybu a preference nezdravých pokrmů a nápojů přispívá k nárůstu obezity. Klíčová slova alternativní výživa, kapacita stravovacích zařízení, nezávadnost pokrmů, nutriční kvalita, obezita, společné stravování, životní styl

6 ABSTRACT Surname and name: Bruha Martin Diploma thesis title: Catering of students at secondary schools Name of the University: The Institute of Hospitality Management Location and date of edition: Prague, 2013 Number of pages: 93 The diploma thesis is focused on the issue of analyzing catering customs and ways of lifestyle of the secondary school students, then catering conditions at school diningrooms including improvement suggestions. I have focused on the region of Usti, because it is the most suitable location of The Czech republic for getting me the information I need. For the analysis, I have chosen 9 establishments of school catering. The survey location lies in the region of Usti - the town of Decin, Usti nad Labem, Teplice, Most, Louny, Zatec, Kadan, Klasterec nad Ohri and Chomutov. The paper briefly describes the history and current situation of catering by us, healthy eating and lifestyle principles and the possible consequences of non-compliance and finally suggestions for overall improvement in the future, because I believe that students' preferences and the situation of school dining-rooms should be improved. The analytical part assesses other aspects of the students lifestyle, such as menu contents and lunch prices. As a source I used the CSO data, websites, school annual reports and data obtained from my own research. All of these sources were used to compile the statistics transformed into tables and according to the percentages shown in the charts. I used the method of personal interviews and a comparison of student groups. In the end, it was confirmed that lack of exercise and unhealthy food and beverage preferences contributes to the rise in obesity. Keywords alternative food, capacity of catering establishments, food safety, nutritional quality, obesity, catering, lifestyle

7 OBSAH ÚVOD 10 TEORETICKÁ ČÁST STYL A TRENDY STRAVOVÁNÍ V ČR Styl stravování před rokem Současný styl stravování občanů ČR Současný styl stravování studentů ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecně zásady zdravého životního stylu Spánek a jeho důležitost Pravidelné pohybové aktivity Správné stravovací návyky Zdravé složení stravy Význam biopotravin Alternativní výživa NEGATIVNÍ DOPADY ŠPATNÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU Vznik chorob a různých onemocnění Obezita Alergie na potraviny Drogy a jejich vliv na kvalitu života Rizikové chování studentů POTRAVINOVÉ DOPLŇKY A JEJICH VYUŽITÍ 33 ANALYTICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Typy školních jídelen Kvalita a kvantita pokrmů a nápojů ve školních jídelnách Ceny obědů Dávkování obědů Zdravotní nezávadnost pokrmů 42

8 6.4 Legislativa školního stravování Evropská legislativa Česká legislativa Shrnutí a hodnocení ANALÝZA STRAVOVÁNÍ STUDENTŮ SŠ V ÚSTECKÉM KRAJI Školní jídelna Děčín Školní jídelna Ústí nad Labem Školní jídelna Teplice Školní jídelna Most Školní jídelna Louny Školní jídelna Žatec Školní jídelna Kadaň Školní jídelna Klášterec nad Ohří Školní jídelna Chomutov (Údlice) Celkové výsledky školních jídelen Porovnání výsledků a shrnutí ANALÝZA ŠKOLNÍCH JÍDELEN Analýza služeb školních jídelen Analýza jídelníčků školních jídelen Shrnutí 80 NÁVRHOVÁ ČÁST NÁVRHY ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ STUDENTŮ Výchova a zájmy dětí a mládeže Změna stravovacích a pohybových návyků dětí Změna legislativy a používání kvalitních surovin Zlepšení školní stravy a návrh jídelníčku 84 ZÁVĚR 87 LITERATURA 90 PŘÍLOHA

9 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tab. č. 1 Doporučené koeficienty pro přepočet dávky obědů 41 dle věku strávníků Tab. č. 2 Příklad přepočtů obědů školní jídelny dle koeficientů 42 Tab. č. 3 Výsledky průzkumu stravování studentů ve školní 49 jídelně v obci Děčín Tab. č. 4 Výsledky průzkumu stravování studentů ve školní 52 jídelně v obci Ústí nad Labem Tab. č. 5 Výsledky průzkumu stravování studentů ve školní 54 jídelně v obci Teplice Tab. č. 6 Výsledky průzkumu stravování studentů ve školní 57 jídelně v obci Most Tab. č. 7 Výsledky průzkumu stravování studentů ve školní 59 jídelně v obci Louny Tab. č. 8 Výsledky průzkumu stravování studentů ve školní 62 jídelně v obci Žatec Tab. č. 9 Výsledky průzkumu stravování studentů ve školní 64 jídelně v obci Kadaň Tab. č. 10 Výsledky průzkumu stravování studentů ve školní 66 jídelně v obci Klášterec nad Ohří Tab. č. 11 Výsledky průzkumu stravování studentů ve školní 68 jídelně v obci Chomutov (Údlice) Tab. č. 12 Přehled výsledků průzkumu stravování studentů 71 ve školních jídelnách v Ústeckém kraji Tab. č. 13 Srovnání stravovacích a pohybových návyků 74 studentů Tab. č. 14 Žebříček skupin studentů dle sledovaných kritérií 75 Tab. č. 15 Přehled informací o školních jídelnách v Ústeckém 77 kraji Tab. č. 16 Hodnocení náplně jídelníčků školních jídelen 78 v Ústeckém kraji

10 Graf č. 1 Podíly odpovědí studentů středních škol ve školní 51 jídelně v obci Děčín v % Graf č. 2 Podíly odpovědí studentů středních škol ve školní 54 jídelně v obci Ústí nad Labem v % Graf č. 3 Podíly odpovědí studentů středních škol ve školní 56 jídelně v obci Teplice v % Graf č. 4 Podíly odpovědí studentů středních škol ve školní 59 jídelně v obci Most v % Graf č. 5 Podíly odpovědí studentů středních škol ve školní 61 jídelně v obci Louny v % Graf č. 6 Podíly odpovědí studentů středních škol ve školní 63 jídelně v obci Žatec v % Graf č. 7 Podíly odpovědí studentů středních škol ve školní 65 jídelně v obci Kadaň v % Graf č. 8 Podíly odpovědí studentů středních škol ve školní 68 jídelně v obci Klášterec nad Ohří v % Graf č. 9 Podíly odpovědí studentů středních škol ve školní 70 jídelně v obci Chomutov (Údlice) v % Graf č. 10 Celkové podíly odpovědí studentů středních škol 73 ve školních jídelnách v Ústeckém kraji v % Graf č. 11 Vztah nadváhy studentů a jejich stravovacích a 76 pohybových návyků

11 ÚVOD Předmětem této diplomové práce je zmapování a analýza problematiky stravování dospívajících dětí, tj. studentů středních škol v České Republice, jak je patrné již z názvu diplomové práce. Cílem práce je analýza kvality, kvantity i spokojenosti se školním stravováním včetně zjištění preferencí studentů ve všech velkých obcích Ústeckého kraje České Republiky, porovnání stravovacích a pohybových návyků studentů a také poukázání na problémy a choroby vyskytující se v důsledku špatných stravovacích návyků a špatného životního stylu včetně návrhů k jejich řešení. V zájmu přehlednosti a naplnění cíle práce jsem rozdělil práci do tří částí. V teoretické části jsou obecně zmíněny současné i minulé trendy stravování obyvatel ČR, zásady zdravého životního stylu i negativní dopady špatného životního stylu, mezi které patří vznik různých onemocnění, obezity, alergie na potraviny atd. Vzhledem k úpadku morálky mládeže zmíním i vliv drog. Poslední kapitola se bude věnovat situaci a postavení potravinových doplňků stravy v České republice a je s problematikou stravování a výživy úzce spjata. Pro svou diplomovou práci jsem si vybral, z hlediska úpadku životního stylu u obyvatel ČR, skupinu dospívajících studentů středních škol. Domnívám se totiž, že jejich nadváha vyplývá ze špatných životních návyků. Jedná se o mládež mezi 13 a 18 rokem života, u které je toto období růstu a psychického dozrávání tím pravým k získání informací a nastolení zásad správného životního stylu, které by měly být řádem a součástí jejich života a umožnit tak prevenci vzniku řady chorob a jejich souvisejících negativních důsledků. Ve druhé, analytické části, je analyzován systém školního stravování na středních školách, průzkum stravovacích, pohybových a dalších návyků studentů ve všech velkých obcích Ústeckého kraje České Republiky. Dále je porovnána jejich spokojenost s provozovnami školního stravování, preference a oblíbenost určitých pokrmů a nápojů či tendence k užívání omamných látek, tj. drog nebo spánkovému deficitu. Do analýzy byl zahrnut i vliv nápojových a stravovacích prodejních automatů a zařízení rychlého 10

12 občerstvení. Další část je věnována analýze skladby jídelníčků a celkovému hodnocení služeb dle různých kritérií jako výdejní doba stravy, umístění a kapacita provozovny apod. Hlavní a nejčastěji používanou metodou bylo osobní šetření formou dotazování a také komparace vybraných skupin studentů a provozů školního stravování. V poslední, návrhové části, jsou uvedeny návrhy a opatření, která je nutné provést, aby byla zajištěna kompletní změna životního stylu mládeže na základě pochopení jejího významu a uvědomění, že se nejedná pouze o školní stravování, ale o komplexní stravovací a pohybové návyky a další aspekty chování, které zlepšují zdraví i kvalitu života každého jedince a mají tedy nepřímý pozitivní vliv i na cestovní ruch a hotelnictví. Přímý vliv pak spatřuji v možnosti zařazení nových nabídek provozoven v oblasti gastronomie a hotelnictví potenciálním zákazníkům, kteří již projevili zájem o dodržování principů zdravé výživy. 11

13 TEORETICKÁ ČÁST 1. STYL A TRENDY STRAVOVÁNÍ V ČR Gastronomie, jako součást sektoru služeb, je v širším pojetí nauka o vztahu kultury a potravy. V užším pojetí jde o kuchařské nebo kulinářské umění neboli gastronomie (věda o žaludku). V širším smyslu nejde jen o umění přípravy jídel (vaření), nýbrž i o jejich konzumaci neboli stravování. Gastronomovým cílem 1 je učinit z přípravy a konzumace jídla akt kultivovaný a povýšit tím pojídajícího člověka na ušlechtilou bytost. Cílem kuchařského umění konkrétně je připravit pokrm tak, aby zasytil na prvním místě ducha konzumentů. Stravování, jakožto jedna z hlavních náplní hotelnictví, je považováno za nedílnou součást cestovního ruchu. Stravování dnes zahrnuje řadu směrů. Kromě individuálního restauračního či bufetového typu stravování existuje také skupina společného stravování. Nejčastěji se jedná o závodní stravování v různých provozech a o školní stravování ve školních jídelnách. Díky neustále se zvyšujícím nárokům na stravování mimo domov dochází ke vzniku nových typů provozů i jejich doplňkových služeb, avšak u společného stravování je situace jiná. Každý má dnes zájem o ucelené služby, které poskytují klientům vysokou kvalitu jak produktu, tj. samotného pokrmu, tak i formu obsluhy včetně důrazu na rychlost a pohodlnost a dostupnost gastrozařízení. U společného typu stravování jsou prioritou zejména cena, rychlost a kvantita pokrmu utlačující kvalitu a formu (kulturu) stravování do pozadí. Současná recese a u velké části obyvatel špatná či zhoršující se finanční situace i neustále zrychlující životní tempo se znatelně projevují na dnešním přístupu k mnoha aspektům stravování. Na gastronomickém trhu se objevují stále nové koncepty, ale ne všechny koncepty se v silném konkurenčním prostředí udrží. Vytváření nových konceptů nebo jeho změna je vhodná, pokud se bude řídit potřebami a očekávání svých klientů. Podle průzkumů se potřeby a preference zákazníků stále mění. V odborné terminologii hovoříme o 1 12

14 trendech, přičemž nové trendy korespondují s vývojem společnosti. Trendy je nutno sledovat a rychle se jim přizpůsobovat. To znamená nepřetržité monitorování prostředí a segmentu vybraných klientů. V současné době je gastronomie úspěšnou za předpokladu týmového zapojení všech pracovníků. 1.1 Styl stravování před rokem 1989 Před rokem 1989 situaci ve všech odvětvích ekonomiky negativně ovlivňovaly zásady a principy komunistického režimu. Ty se projevovaly nedostatkem téměř veškerého typu zboží, potravin nevyjímaje, včetně dlouhých dodacích lhůt. Výrobní marketingová strategie produkovala dostatek výrobků nízké kvality, o které nebyl příliš zájem a vyrábělo se tzv. na sklad. Naopak kvalitního zboží, o které zájem byl, u nás byl nedostatek. Každodenní součástí nákupního procesu byly nekonečné fronty na maso, zeleninu, ovoce a další produkty trhu nezřídka končící výprodejem ještě před uspokojením tamního zástupu zákazníků. Ve společném stravování se tak nezřídka vyskytovaly pokrmy pochybné kvality a původu. Jedinou výhodou, oproti dnešní době poznamenané krizí, byl nižší výskyt chemických aditiv, tj. přísad a náhražek, které se v současnosti přidávají do pokrmů s cílem snížit výrobní cenu i přes snížení kvality produktu. Co se týče školního stravování, zde se objevovaly praktiky různých porcí obědů dle aktuálních zásob podniků, příprava pokrmů z nečerstvých surovin, nedodržování hygienických a nutričních zásad apod. I technická základna a vybavení školních provozoven zdaleka nedosahovala potřebné úrovně a kvality, vyplývající z nedostatečné úpravy pokrmů. Výmluvou pro tyto důvody byla neochota zatížit rodiče vyššími poplatky 2 za školní stravu. 1.2 Současný styl stravování občanů ČR Otevřením hranic po roce 1989 pronikly do českých kuchyní světové trendy, a to se všemi pozitivy i negativy. Znatelně se zlepšil hygienický standard, technické vybavení a zásobování jídelen i kvalita dodávaných surovin. Ovoce a zelenina jsou dnes v nabídce obchodů po celý rok. Gurmáni si mohou pochutnat na dříve neznalých druzích masa. Milovníci vína popíjejí kvalitní produkty z celého světa. Stravovací 2 13

15 návyky Čechů tedy příznivě ovlivnilo rozšíření sortimentu potravin. Určité zlepšení po sametové revoluci se však vzhledem k stále probíhající ekonomické recesi ČR vytrácí. Početná vrstva lidí s nižšími příjmy či bez zaměstnání vybírá produkty dle ceny a nikoliv kvality. Za další negativum lze považovat vývoj spotřeby slazených nealkoholických nápojů 3. Podle údajů ČSÚ zvýšení ze 42 na 139 l na osobu za rok, představuje téměř trojnásobný nárůst od roku Ve spotřebě piva se Češi v rámci EU umístili v roce 2008 na prvním místě. Stravovací návyky dnes souvisí s hektickým životním stylem, jehož trend zrychlování stále nepomíjí. Plná pracovní vytíženost se tak projevuje vykonáváním mnoha činností najednou. Klasickým příkladem je vyřizování ové korespondence společně s konzumací nezdravého pokrmu z fastfoodu, jehož chuť ve shonu leckdy ani nevnímáme. A bohužel se jedná o globální trend. Neustálá vytíženost tak jde na úkor některých základních činností. Současný životní styl tedy vyžaduje vznik nové formy stravování při zachování rychlosti a některých aspektů klasického restauračního stravování s ohledem na potřeby hostů. Současný strávník má potřebu se najíst chutně, rychle a v blízkosti své celodenní činnosti. Ve výčtu právě často chybí slovo zdravě, na které je začít třeba klást důraz, neboť ho dnes valná většina lidí ignoruje a stravuje se nepravidelným nezdravým a nevyváženým způsobem. Tento současný stav vyžaduje nový přístup k vytvoření cíleně orientované nabídky služeb s ohledem na požadavky strávníků a měnící se životní styl. 1.3 Současný styl stravování studentů Společné stravování studentů sice neodpovídá cílům gastronomie, ale rozhodně by se jimi mělo inspirovat. Dnešní generace studentů se čím dál více nespokojí s některým z mnoha aspektů školního stravování a nahrazují ho jinými atraktivnějšími alternativami, které jsou jim dostupné. Velké oblibě se u adolescentů těší západní styl stravování. 4 Jedná se o pokrmy z pouličních stánků rychlého občerstvení nebo velkých fastfoodových řetězců, jmenovitě například KFC, McDonald, Burger King atd., případně cukráren, pekáren apod. Všechny jmenované mají hodně společného. Lákají na výhodu okamžité spotřeby bez čekání, přitažlivého vzhledu, sladké chuti atd Pastucha, D.: S dětmi proti obezitě IFP Publishing & Engineering s.r.o., s

16 Bohužel na druhou stranu, jedná se téměř vždy o pokrmy s obrovskou energetickou hodnotou. Často jsou připravené z nečerstvých surovin, obsahují řadu chemických, levných a chuti povzbuzujících látek, které nemají se zdravou výživou a poskytnutím potřebných látek mladému organismu ve vývoji absolutně nic společného. Problémem je několik důvodů. První v řadě je výchova a zažité zvyklosti dětí z domácího prostředí, kde jim rodiče někdy i nevědomky vštěpují špatné stravovací i jiné návyky. Dítě a ve spoustě případů i dospělí se pak ani nezamýšlejí nad tím, zda dělají něco špatně a prostě jen pokračují v praktikování svých získaných zvyklostí. Dalším důvodem je dostupnost. Dítě a často i dospělí nechtějí věnovat čas a energii hledání a nákupu kvalitních zdravých potravin, když těch nezdravých, ale chutných se jim nabízí ve svém okolí naprostá většina, mnohdy lákající na prémie, množstevní slevy apod. Protichůdným efektem zdravé stravy je skupinové chování. Dítě či student nepůjde na jídlo jinam než spolužáci a jíst něco jiného než ostatní i z obavy posměchu či nevybíravých narážek. Totéž platí i velké skupiny dospělých, tudíž na věku až tolik nezáleží, i když je zde předpoklad většího pochopení u starších jedinců. Velká část studentů se stravuje tímto fastfoodovým způsobem a to se projevuje na řadě aspektů jako je únava, obezita, nechutenství, otrávenost, nezájem o pohybové či jiné společenské aktivity, zdravotní komplikace, nešikovnost, snižující se úroveň dovedností školáků. Zdravá strava sice nemusí být vždy tak chuťově přitažlivá jako ta nezdravá, nicméně jako u jiných věcí záleží i na zvyku, tj. zvyklostech strávníka. Člověk je tvor přizpůsobivý a je schopen si zvyknout téměř na vše. Když to tedy shrneme, stále narůstající počet fastfoodů v našem okolí sice nepřispívá k lepším stravovacím zvyklostem, nicméně ani my či děti se nemusíme neustále přizpůsobovat většině, ale můžeme se svobodně rozhodnout. Jinou skutečnou výhodu než pohodlnost totiž tato strategie nemá. Každá změna je na počátku obtížná, ale je nutná, kvůli udržení kvality života i zdraví. 15

17 2. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zdravý životní styl je slovní spojení, které je v poslední době často omílané jak v televizi, tak v rádiu a řadě časopisů, zkrátka ve všech typech médií. Někteří jedinci už k tomuto výrazu dostávají averzi, jelikož moderní novinářská práce nás čím dál víc dostává do varu svými mnohdy slaboduchými časopisovými dietami či propagací zázračných pilulek k hubnutí sloužící pouze k vytáhnutí dalších peněz z našich kapes. Bohužel jejich práce má proto často kontraproduktivní výsledky. Dalším důvodem může být i to, že řada lidí si zdravý životní styl spojuje s fyzickým i psychickým týráním, zabíjením posledního kousku volného času a extrému ve vynakládání finančních prostředků na ideální stravu. Ve skutečnosti se ale ve většině případů jedná pouze o předsudky. V mysli velké části lidí přežívá představa, že zdravý životní styl je synonymem ke strávení veškerého zbytku volného času na posilovacích strojích, cvičením do úmoru, hladověním a stravováním se tím nejdražším typem stravy, který si nemohou dovolit nebo nejsou ochotní do ní tolik investovat. Realita je však jiná. 2.1 Obecně zásady zdravého životního stylu Zdravý životní styl je ve své podstatě velmi jednoduchý a logický princip, který v sobě skrývá 3 základní pilíře, ze kterých je složen. Jedná se o spánek, zdravou a pravidelnou stravu a dostatek pravidelných pohybových aktivit vhodných pro individuálního jedince Spánek a jeho důležitost Prvním pilířem zdravého životního stylu je pravidelný a dostatečný spánek. V dnešní době přetíženosti jak fyzickou prací, tak psychickými problémy, kdy je na člověka kladena enormní zátěž, je spánek a pravidelný odpočinek tím základním pravidlem, který je nutno dodržovat k správnému fungování našeho organismu. Dle lékařských studií by se měla délka každodenního spánku 5 pohybovat průměrně kolem 8 hodin u dospělých osob a zhruba 10 hodin u dětí a mládeže školního věku. Při spánkovém deficitu dohází ke změnám podobným stárnutí. Můžeme zmínit 5 Borzová, C.: Nespavost a jiné poruchy spánku. Praha : Grada Publishing a.s., s.13 16

18 například výskyt únavy, vyššího krevního tlaku, urychlení průběhu nebo vzniku různých onemocnění, psychickou nerovnováhu a další negativní jevy. Čas spánku je časem odpočinku a regenerace a pokud je dlouhodobě narušována, je samozřejmé, že nezůstane bez důsledků a negativně se bude projevovat na našem fyzickém i duševním stavu, a proto v dnešní náročné době na rychlý životní tempo, je třeba našemu organismu dopřát náležitý odpočinek k nutné regeneraci Pravidelné pohybové aktivity Druhým pilířem zdravého životního stylu je pohyb. Pohyb je jednou z nejdůležitějších činností ke zdraví a správné funkci celého organismu. Při jeho nedostatku se stejně jako v případě nedostatku spánku začne projevovat řada zdravotních komplikací a problémů pramenících z trávení příliš dlouhé doby těla v jedné pozici. Nejčastějším případem a kamenem úrazu jsou častá dnešní sedavá zaměstnání, kdy jsme každý den nuceni strávit mnoho hodin v jedné, nejčastěji sedavé pozici. Dochází tak k narušení správného prokrvení všech částí těla, tvorbě otlačenin, nedostatku používání různých tělesných svalů, nulové zvyklosti na větší zátěž atd. Zdravý pravidelný pohyb neznamená strávit hodinu týdně na běhacím pásu nebo jednou za čas 10 minut na závodní dráze stadionu a ždímání vlastního maximální tělesného výkonu až do úmoru. Zdravý pohyb znamená lehkou pravidelnou každodenní aktivitu ve formě například doporučené 30 minutové procházky, 6 chvilce plavání, jízdy na kole případně tanec či rekreační hraní míčových her bez nějakých výkonnostních excesů nebo snahy o vytvoření nebo překonání rekordu v dané disciplíně. Samozřejmě to některým vyznavačům drastických diet a extrémních výkonů zní nedůvěryhodně, ale ze svých osobních zkušeností mohu tento fakt potvrdit. Je třeba pečovat o naší tělesnou schránku pravidelně a s náležitou intenzitou a ne ho vystavovat šokům v podobě extrémních nároků na fyzickou aktivitu. Toto je bohužel jedna z nejčastějších chyb lidí při snaze o hubnutí a zlepšení zdravotního stylu. Nicméně se jedná o ještě škodlivější působení než v případě lenošení a nicnedělání. Proto pokud někdo chce začít žít zdravěji, je třeba si toto uvědomit. 6 Pastucha, D.: S dětmi proti obezitě. IFP Publishing & Engineering s.r.o., s

19 2.1.3 Správné stravovací návyky A konečně posledním třetím pilířem je zdravá výživa a správné stravovací návyky, které jsem pro přehlednost rozdělil do dvou podkapitol. O zdravé výživě toho už bylo napsáno mnoho a vzhledem k dnešním možnostem rychlosti a dostupnosti informací, zejména prostřednictvím internetu, není získání potřebných údajů sebemenším problémem. Větší komplikací se paradoxně stává přemíra informací, orientace v nich a jejich správnost a pravdivost. Další aspekt, který musíme vzít v potaz, je fakt, že žádné rady a návody nejsou vždy stoprocentní u každého jedince, jelikož každý člověk a jeho organismus je originálem a částečně se odlišuje od ostatních. Naše tělo potřebuje řád, stejně jako existuje školní řád, jízdní řád a řád společenský ve formě zákonů a pravidel. K čemu by nám bylo například, kdyby všechny linky autobusů MHD ve městě jezdily 1 hodinu 2 minuty po sobě a zbývajících 20 hodin by nejelo nic? To by nás zjevně neuspokojilo a stejně tak to neuspokojí ani náš organismus. Proto lidem, kteří se nestravují pravidelně a nedodržují pitný režim po celý den, bývá nevolno, pociťují zvýšenou únavu, mají náhlé změny nálad a další poruchy projevující se nedostatečnou výživou organismu. Pro vytvoření ideálního stravovacího jídelníčku je z dlouhodobého hlediska určitě vhodné navštívit nutričního specialistu, který na základě lékařského vyšetření a zjištění detailního zdravotního stavu a všech individuálních možností a představ, vytvoří verzi jídelníčku na míru, který by se měl co nejvíce blížit ideálu zdravé výživy. V případě hubnutí se jídelníček samozřejmě liší od klasického jídelníčku, jehož účelem je udržení tělesné váhy a zachování tělesných proporcí. Jídelníček se upravuje i u jedinců s vyšším nebo naopak nižším denním energetickým výdajem, případně u sportovců při vrcholových výkonech či tvorbě svalové hmoty apod. Záleží také na pohlaví jedince, zdravotním stavu a mnoha dalších faktorech, dle kterých se musí jídelníček upravit na míru každému jedinci. Jak je patrné, je velmi obtížné stanovit optimální a universální jídelníček pro všechny a musí se tedy přizpůsobovat v každém individuálním případě. Z tohoto důvodu je držení vlastních vymyšlených diet či rad na základě pochybných doporučení a módních výstřelků v rádoby odborných časopisech 18

20 tou největší chybou a rizikem jak si přivodit zdravotní komplikace s nulovým nebo diskutabilním výsledkem. Obecně lze tedy pouze uvést určitá opatření a doporučení, která nejsou na škodu nikomu z nás. Všeobecně je to omílané pravidelné stravování po menších porcích v časových intervalech přibližně tří hodin včetně dostatečné konzumace zeleniny a dodržování dostatečného a pravidelného pitného režimu, který je velmi často porušován a pramení z něj další řada problémů. Důležité je také trvalé zavedení lepších stravovacích návyků a ne pouze vytvoření krátkodobé změny, která vždy skončí nepříjemným jojo efektem. Zanedbat nelze ani výše uvedený spánek a každodenní pohyb. Jedině tak dostane naše tělo to, co potřebuje a náležitě se nám odmění lepším zdravotním stavem, vnějším vzhledem a celkovým pocitem spokojenosti a štěstí Zdravé složení stravy Kromě správných stravovacích návyků je třeba sledovat i správné složení stravy. Zdravá strava vy měla respektovat tzv. DDD 7 (angl. GDA), což je zkratka znamenající denní doporučenou dávku obsažených prvků. Jedná se například o obsah vitamínů, minerálů, skladbu bílkovin, sacharidů, tuků a také celkový energetický příjem v jednotkách KJ (Kilojoulů). S tím je spojeno používání kvalitních produktů, které rovněž nesmíme opomenout a vyvarovat se potravinám, které jsou spíše nejlevnějšími náhražkami s hrůzostrašným obsahem, které se v dnešní době při enormním tlaku na nízké ceny nejen potravin, ale defacto všech produktů na trhu, v obchodech ve velké míře vyskytují a lidé je často kupují. Prodejci ještě podporují toto zboží různými akcemi a prémiemi či množstevními slevami. Bohužel na velkou část populace tyto marketingové taktiky fungují a přestože už se určitá skupina obyvatel ČR začíná zajímat o kvalitu potravin, které konzumují, jejich podíl je minimální. Základním předpokladem ke zdravému fungování organismu tedy nejsou pouze správné stravovací návyky spočívající zejména v pravidelnosti příjmu potravy a tekutin, ale kvalitní suroviny. Mezi takové můžeme zařadit například skupinu biopotravin, která je pěstována na základě ohleduplnosti k přírodě a absence chemických zásahů

21 2.2 Význam biopotravin Výraz biopotravina vznikla spojením slov bio a potravina. Slovo BIO pochází z řeckého slova bios neboli život. Jako součást složených slov může mít mnoho významů. BIO výrobky nejsou potravinami určenými pro hubnutí, diabetiky či jiné dietní účely. Biopotraviny sice prospívají zdraví, ale to neznamená, že by se mezi nimi nemohly ukrývat i velmi tučné produkty. BIO na obalu znamená především to, že produkt je vyroben v souladu s přírodou. Hlavními zásadami jsou přitom šetrný přístup ke zvířatům, rostlinám a půdě. Produkty BIO však nalezneme i jinde než u potravin. Celá řada dalších výrobků může být vyrobena z plodin vypěstovaných bez zásahů do přirozeného vývoje. Jako příklad můžeme uvést třeba kosmetiku z biosurovin, oblečení z biobavlny apod. Biopotravina je vlastně bioproduktem, který je charakterizován jako produkt ekologického zemědělství pracujícího v souladu s přirozenými životními podmínkami. U ekologického zemědělství zkrátka jde o naprosto přirozené hospodářství nezatížené umělými hnojivy nebo geneticky modifikovanými rostlinami, ani hnojivy a dalšími produkty. Ochrana pěstovaných rostlin před škůdci a chorobami musí být založena zejména na ochraně pomocí přirozených nepřátel škůdců, tj. volbě odolných druhů a odrůd, promyšleném na střídání plodin apod. Výroba bioproduktů podléhá přísným pravidlům dle zákona O ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb 8. Ten zaručuje, že při pěstování plodin nebyla použita umělá hnojiva nebo pesticidní přípravky a že při výrobě nebyly použity geneticky modifikované organismy, ani jiné hormonální a chemické látky. Bioprodukty tedy nesmějí obsahovat žádná umělá barviva, ochucovadla a zvířatům nesmí být podávána žádné hormonální stimulátory růstu. Označení výrobků logem BIO je podmíněno splněním přísných pravidel a kontrolou, kterou zajišťuje nevládní nezisková organizace KEZ, udělující i certifikaci v systému ekologického zemědělství. Státní dozor nad společností KEZ vykonává Ministerstvo zemědělství ČR. Základem správného stravování je pestrá vyvážená strava, která by měla být rozdělená 8 Foršt, J.: Kapesní BIOLEXIKON, průvodce biotrhem a trhem zdravé výživy. IFP Publishing, s

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči

První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči ZŠ A MŠ ANGEL Dokument k diskusi 13. listopadu 2014 Základní údaje Průzkum ke zřízení Stravovací komise ZŠ a MŠAngel Veřejná adresa průzkumu:

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s.

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. 1 KD HDM SZÚ, 6 10.2011 Stručně o studii HBSC Studie HBSC (The

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL OBEZITA NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇUJE ZDRAVOTNÍ STAV ČLOVĚKA Kardiovaskulární onemocnění Endokrinní poruchy Metabolické komplikace

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Monitoring nabídky potravin ve školách

Monitoring nabídky potravin ve školách Monitoring nabídky potravin ve školách MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MUDr. Zdenka Trestrová Ministerstvo zdravotnictví MUDr. Jana Pilnáčková KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberce Předpoklady úkolu HH

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST Program FOOD Program na podporu kvalitního a vyváženého stravování www.edenred.cz Pavel Kusý Marketing & Strategic Propositions Director 1 základní informace SPOLEČNOST

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda Pracovní sešit pro žáky základních škol Jídlověda Obsah 1. Výživová pyramida 3 2. Polysacharidy 6 3. Zelenina a ovoce 8 4. Bílkoviny 11 5. Tuky 13 6. Přirozená a umělá strava 14 7. Proč zdravě jíst 17

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek Využijte maximum díky pufrování Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita.

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Výživová doporučení Stravování a režim jednotlivců Stravování a režim skupin Stravování a režim populace

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

Zdravý životní styl. Mariana Pinkasová 9. B 4. ZŠ Norská 2633, Kladno 2014-2015

Zdravý životní styl. Mariana Pinkasová 9. B 4. ZŠ Norská 2633, Kladno 2014-2015 Zdravý životní styl Mariana Pinkasová 9. B 4. ZŠ Norská 2633, Kladno 2014-2015 Úvod = práci na téma zdravý životní styl, jsem si zvolila proto, že mi samotné téma přišlo jednoduché a lehce zpracovatelné

Více

Detoxikace organismu díky 10 potravinám

Detoxikace organismu díky 10 potravinám Detoxikace organismu díky 10 potravinám Detoxikace, neboli očista organismu je čím dál více oblíbená. Každý den díky nezdravému životnímu stylu zahlcujeme náš organismus škodlivými látkami. A právě detoxikace

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Rakovina není náhoda

Rakovina není náhoda Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů mezi studenty středních škol Agentura J.L.M. VII/2011 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Název společného projektu: Mám energii na to, abych

Název společného projektu: Mám energii na to, abych Pracovní list Název projektového úkolu: Práce, výkon, energie Třída: 8. Název společného projektu: Mám energii na to, abych Název pracovního týmu: Členové pracovního týmu: Prohlédněte si obrázek anatomie

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. GPS III. ročník OBEZITA. referát. Jméno a příjmení: Barbora HANDLÍKOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. GPS III. ročník OBEZITA. referát. Jméno a příjmení: Barbora HANDLÍKOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav GPS III. ročník OBEZITA referát Jméno a příjmení: Barbora HANDLÍKOVÁ Třída: 3. B Datum: 12. 10. 2015 Obezita 1. Vysvětlení pojmu Obezita je civilizační onemocnění,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Nadváha a obezita u dětí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Kdysi převládal názor, že tlusté dítě je zdravé dítě. Dnes je zřejmé, že dětská obezita je spojená se závažnými zdravotními problémy, přičemž některé

Více

MŠ3-6 let 34,00 Kč 10,00 Kč 16,00 Kč 8,00Kč. MŠ-7 let 39,00 Kč 10,00 Kč 21,00 Kč 8,00 Kč. ZŠ 11-14 let 24,00 Kč. Cizí strávníci 58,00 Kč

MŠ3-6 let 34,00 Kč 10,00 Kč 16,00 Kč 8,00Kč. MŠ-7 let 39,00 Kč 10,00 Kč 21,00 Kč 8,00 Kč. ZŠ 11-14 let 24,00 Kč. Cizí strávníci 58,00 Kč STRAVOVACÍ ŘÁD platný od 1. 9. 2015 Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Ve školní jídelně se stravují žáci základní a mateřské školy,

Více

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Společné stravování

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Společné stravování Maturitní práce témata pro obor vzdělání Společné stravování Školní rok 2011-2012 Téma č. 1: Staročeská kuchyně v moderní podobě Práce bude vycházet ze znalostí o české gastronomii se zaměřením na staročeskou

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Zdravý životní styl předškolních dětí

Zdravý životní styl předškolních dětí Zdravý životní styl předškolních dětí Charakteristika předškolního věku dynamika vývoje a rozvoj dovedností ve všech oblastech, zejména v oblasti motorické, kognitivní, řečové a sociální rychlost růstu

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 248 10. funkční období 248 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Karla Rumlová DiS Hygiena dětí a mladistvých Karla.rumlova@nj.khsova.cz. Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz

Karla Rumlová DiS Hygiena dětí a mladistvých Karla.rumlova@nj.khsova.cz. Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Pitný režim a mléčný program ve školách na Novojičínsku Karla Rumlová DiS Hygiena dětí a mladistvých Karla.rumlova@nj.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Proč je důled ležité

Více

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Co je to udržitelná spotřeba? Vychází z konceptu udržitelného rozvoje: Trvale udržitelný rozvoj společnosti

Více