VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Martin BRŮHA Stravování studentů středních škol Diplomová práce 2013

2 Stravování studentů středních škol Diplomová práce Bc. Martin BRŮHA Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Zbyněk Vinš Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Master s Dissertation Catering of students at secondary schools Bc. Martin BRŮHA The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Zbyněk Vinš Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Stravování studentů středních škol zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o.. jméno a příjmení autora V Praze, dne

5 ABSTRAKT Příjmení a jméno autora: Brůha Martin Název diplomové práce: Stravování studentů středních škol Název vysoké školy: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Místo a datum vydání: Praha, 2013 Celkový počet stran: 93 Cílem této diplomové práce je analyzovat stravovací návyky a způsob životního stylu středoškolských studentů a dále podmínky stravování ve školních jídelnách včetně návrhů k jejímu zlepšení. Zaměřil jsem se na Ústecký kraj, který je pro mne ze všech regionů České republiky z hlediska dostupnosti informací nejvýhodnější. Pro analýzu jsem si vybral 9 provozoven školního stravování. Lokalitou průzkumu jsou obce Ústeckého kraje - město Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Louny, Žatec, Kadaň, Klášterec nad Ohří a Chomutov. V práci popisuji stručně historii a současnou situaci stravování u nás, zásady zdravého životního stylu a možné důsledky jeho nedodržování a nakonec návrhy na celkové zlepšení do budoucna, jelikož se domnívám, že preference studentů i situace školních jídelen by se měla zlepšit. V analytické části hodnotím i další aspekty životního stylu studentů, například skladbu jídelníčků a ceny obědů. Jako zdroje jsem využil údaje ČSÚ, internetové stránky, výroční zprávy škol a data získaná z vlastního průzkumu. Všechny tyto zdroje byly využity k sestavení statistických přehledů zpracovaných do tabulek a dle procentuálních podílů zobrazeny v grafech. Používal jsem metodu osobního dotazování a také komparaci skupin studentů. V závěru se potvrdilo, že nedostatek pohybu a preference nezdravých pokrmů a nápojů přispívá k nárůstu obezity. Klíčová slova alternativní výživa, kapacita stravovacích zařízení, nezávadnost pokrmů, nutriční kvalita, obezita, společné stravování, životní styl

6 ABSTRACT Surname and name: Bruha Martin Diploma thesis title: Catering of students at secondary schools Name of the University: The Institute of Hospitality Management Location and date of edition: Prague, 2013 Number of pages: 93 The diploma thesis is focused on the issue of analyzing catering customs and ways of lifestyle of the secondary school students, then catering conditions at school diningrooms including improvement suggestions. I have focused on the region of Usti, because it is the most suitable location of The Czech republic for getting me the information I need. For the analysis, I have chosen 9 establishments of school catering. The survey location lies in the region of Usti - the town of Decin, Usti nad Labem, Teplice, Most, Louny, Zatec, Kadan, Klasterec nad Ohri and Chomutov. The paper briefly describes the history and current situation of catering by us, healthy eating and lifestyle principles and the possible consequences of non-compliance and finally suggestions for overall improvement in the future, because I believe that students' preferences and the situation of school dining-rooms should be improved. The analytical part assesses other aspects of the students lifestyle, such as menu contents and lunch prices. As a source I used the CSO data, websites, school annual reports and data obtained from my own research. All of these sources were used to compile the statistics transformed into tables and according to the percentages shown in the charts. I used the method of personal interviews and a comparison of student groups. In the end, it was confirmed that lack of exercise and unhealthy food and beverage preferences contributes to the rise in obesity. Keywords alternative food, capacity of catering establishments, food safety, nutritional quality, obesity, catering, lifestyle

7 OBSAH ÚVOD 10 TEORETICKÁ ČÁST STYL A TRENDY STRAVOVÁNÍ V ČR Styl stravování před rokem Současný styl stravování občanů ČR Současný styl stravování studentů ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecně zásady zdravého životního stylu Spánek a jeho důležitost Pravidelné pohybové aktivity Správné stravovací návyky Zdravé složení stravy Význam biopotravin Alternativní výživa NEGATIVNÍ DOPADY ŠPATNÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU Vznik chorob a různých onemocnění Obezita Alergie na potraviny Drogy a jejich vliv na kvalitu života Rizikové chování studentů POTRAVINOVÉ DOPLŇKY A JEJICH VYUŽITÍ 33 ANALYTICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Typy školních jídelen Kvalita a kvantita pokrmů a nápojů ve školních jídelnách Ceny obědů Dávkování obědů Zdravotní nezávadnost pokrmů 42

8 6.4 Legislativa školního stravování Evropská legislativa Česká legislativa Shrnutí a hodnocení ANALÝZA STRAVOVÁNÍ STUDENTŮ SŠ V ÚSTECKÉM KRAJI Školní jídelna Děčín Školní jídelna Ústí nad Labem Školní jídelna Teplice Školní jídelna Most Školní jídelna Louny Školní jídelna Žatec Školní jídelna Kadaň Školní jídelna Klášterec nad Ohří Školní jídelna Chomutov (Údlice) Celkové výsledky školních jídelen Porovnání výsledků a shrnutí ANALÝZA ŠKOLNÍCH JÍDELEN Analýza služeb školních jídelen Analýza jídelníčků školních jídelen Shrnutí 80 NÁVRHOVÁ ČÁST NÁVRHY ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ STUDENTŮ Výchova a zájmy dětí a mládeže Změna stravovacích a pohybových návyků dětí Změna legislativy a používání kvalitních surovin Zlepšení školní stravy a návrh jídelníčku 84 ZÁVĚR 87 LITERATURA 90 PŘÍLOHA

9 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tab. č. 1 Doporučené koeficienty pro přepočet dávky obědů 41 dle věku strávníků Tab. č. 2 Příklad přepočtů obědů školní jídelny dle koeficientů 42 Tab. č. 3 Výsledky průzkumu stravování studentů ve školní 49 jídelně v obci Děčín Tab. č. 4 Výsledky průzkumu stravování studentů ve školní 52 jídelně v obci Ústí nad Labem Tab. č. 5 Výsledky průzkumu stravování studentů ve školní 54 jídelně v obci Teplice Tab. č. 6 Výsledky průzkumu stravování studentů ve školní 57 jídelně v obci Most Tab. č. 7 Výsledky průzkumu stravování studentů ve školní 59 jídelně v obci Louny Tab. č. 8 Výsledky průzkumu stravování studentů ve školní 62 jídelně v obci Žatec Tab. č. 9 Výsledky průzkumu stravování studentů ve školní 64 jídelně v obci Kadaň Tab. č. 10 Výsledky průzkumu stravování studentů ve školní 66 jídelně v obci Klášterec nad Ohří Tab. č. 11 Výsledky průzkumu stravování studentů ve školní 68 jídelně v obci Chomutov (Údlice) Tab. č. 12 Přehled výsledků průzkumu stravování studentů 71 ve školních jídelnách v Ústeckém kraji Tab. č. 13 Srovnání stravovacích a pohybových návyků 74 studentů Tab. č. 14 Žebříček skupin studentů dle sledovaných kritérií 75 Tab. č. 15 Přehled informací o školních jídelnách v Ústeckém 77 kraji Tab. č. 16 Hodnocení náplně jídelníčků školních jídelen 78 v Ústeckém kraji

10 Graf č. 1 Podíly odpovědí studentů středních škol ve školní 51 jídelně v obci Děčín v % Graf č. 2 Podíly odpovědí studentů středních škol ve školní 54 jídelně v obci Ústí nad Labem v % Graf č. 3 Podíly odpovědí studentů středních škol ve školní 56 jídelně v obci Teplice v % Graf č. 4 Podíly odpovědí studentů středních škol ve školní 59 jídelně v obci Most v % Graf č. 5 Podíly odpovědí studentů středních škol ve školní 61 jídelně v obci Louny v % Graf č. 6 Podíly odpovědí studentů středních škol ve školní 63 jídelně v obci Žatec v % Graf č. 7 Podíly odpovědí studentů středních škol ve školní 65 jídelně v obci Kadaň v % Graf č. 8 Podíly odpovědí studentů středních škol ve školní 68 jídelně v obci Klášterec nad Ohří v % Graf č. 9 Podíly odpovědí studentů středních škol ve školní 70 jídelně v obci Chomutov (Údlice) v % Graf č. 10 Celkové podíly odpovědí studentů středních škol 73 ve školních jídelnách v Ústeckém kraji v % Graf č. 11 Vztah nadváhy studentů a jejich stravovacích a 76 pohybových návyků

11 ÚVOD Předmětem této diplomové práce je zmapování a analýza problematiky stravování dospívajících dětí, tj. studentů středních škol v České Republice, jak je patrné již z názvu diplomové práce. Cílem práce je analýza kvality, kvantity i spokojenosti se školním stravováním včetně zjištění preferencí studentů ve všech velkých obcích Ústeckého kraje České Republiky, porovnání stravovacích a pohybových návyků studentů a také poukázání na problémy a choroby vyskytující se v důsledku špatných stravovacích návyků a špatného životního stylu včetně návrhů k jejich řešení. V zájmu přehlednosti a naplnění cíle práce jsem rozdělil práci do tří částí. V teoretické části jsou obecně zmíněny současné i minulé trendy stravování obyvatel ČR, zásady zdravého životního stylu i negativní dopady špatného životního stylu, mezi které patří vznik různých onemocnění, obezity, alergie na potraviny atd. Vzhledem k úpadku morálky mládeže zmíním i vliv drog. Poslední kapitola se bude věnovat situaci a postavení potravinových doplňků stravy v České republice a je s problematikou stravování a výživy úzce spjata. Pro svou diplomovou práci jsem si vybral, z hlediska úpadku životního stylu u obyvatel ČR, skupinu dospívajících studentů středních škol. Domnívám se totiž, že jejich nadváha vyplývá ze špatných životních návyků. Jedná se o mládež mezi 13 a 18 rokem života, u které je toto období růstu a psychického dozrávání tím pravým k získání informací a nastolení zásad správného životního stylu, které by měly být řádem a součástí jejich života a umožnit tak prevenci vzniku řady chorob a jejich souvisejících negativních důsledků. Ve druhé, analytické části, je analyzován systém školního stravování na středních školách, průzkum stravovacích, pohybových a dalších návyků studentů ve všech velkých obcích Ústeckého kraje České Republiky. Dále je porovnána jejich spokojenost s provozovnami školního stravování, preference a oblíbenost určitých pokrmů a nápojů či tendence k užívání omamných látek, tj. drog nebo spánkovému deficitu. Do analýzy byl zahrnut i vliv nápojových a stravovacích prodejních automatů a zařízení rychlého 10

12 občerstvení. Další část je věnována analýze skladby jídelníčků a celkovému hodnocení služeb dle různých kritérií jako výdejní doba stravy, umístění a kapacita provozovny apod. Hlavní a nejčastěji používanou metodou bylo osobní šetření formou dotazování a také komparace vybraných skupin studentů a provozů školního stravování. V poslední, návrhové části, jsou uvedeny návrhy a opatření, která je nutné provést, aby byla zajištěna kompletní změna životního stylu mládeže na základě pochopení jejího významu a uvědomění, že se nejedná pouze o školní stravování, ale o komplexní stravovací a pohybové návyky a další aspekty chování, které zlepšují zdraví i kvalitu života každého jedince a mají tedy nepřímý pozitivní vliv i na cestovní ruch a hotelnictví. Přímý vliv pak spatřuji v možnosti zařazení nových nabídek provozoven v oblasti gastronomie a hotelnictví potenciálním zákazníkům, kteří již projevili zájem o dodržování principů zdravé výživy. 11

13 TEORETICKÁ ČÁST 1. STYL A TRENDY STRAVOVÁNÍ V ČR Gastronomie, jako součást sektoru služeb, je v širším pojetí nauka o vztahu kultury a potravy. V užším pojetí jde o kuchařské nebo kulinářské umění neboli gastronomie (věda o žaludku). V širším smyslu nejde jen o umění přípravy jídel (vaření), nýbrž i o jejich konzumaci neboli stravování. Gastronomovým cílem 1 je učinit z přípravy a konzumace jídla akt kultivovaný a povýšit tím pojídajícího člověka na ušlechtilou bytost. Cílem kuchařského umění konkrétně je připravit pokrm tak, aby zasytil na prvním místě ducha konzumentů. Stravování, jakožto jedna z hlavních náplní hotelnictví, je považováno za nedílnou součást cestovního ruchu. Stravování dnes zahrnuje řadu směrů. Kromě individuálního restauračního či bufetového typu stravování existuje také skupina společného stravování. Nejčastěji se jedná o závodní stravování v různých provozech a o školní stravování ve školních jídelnách. Díky neustále se zvyšujícím nárokům na stravování mimo domov dochází ke vzniku nových typů provozů i jejich doplňkových služeb, avšak u společného stravování je situace jiná. Každý má dnes zájem o ucelené služby, které poskytují klientům vysokou kvalitu jak produktu, tj. samotného pokrmu, tak i formu obsluhy včetně důrazu na rychlost a pohodlnost a dostupnost gastrozařízení. U společného typu stravování jsou prioritou zejména cena, rychlost a kvantita pokrmu utlačující kvalitu a formu (kulturu) stravování do pozadí. Současná recese a u velké části obyvatel špatná či zhoršující se finanční situace i neustále zrychlující životní tempo se znatelně projevují na dnešním přístupu k mnoha aspektům stravování. Na gastronomickém trhu se objevují stále nové koncepty, ale ne všechny koncepty se v silném konkurenčním prostředí udrží. Vytváření nových konceptů nebo jeho změna je vhodná, pokud se bude řídit potřebami a očekávání svých klientů. Podle průzkumů se potřeby a preference zákazníků stále mění. V odborné terminologii hovoříme o 1 12

14 trendech, přičemž nové trendy korespondují s vývojem společnosti. Trendy je nutno sledovat a rychle se jim přizpůsobovat. To znamená nepřetržité monitorování prostředí a segmentu vybraných klientů. V současné době je gastronomie úspěšnou za předpokladu týmového zapojení všech pracovníků. 1.1 Styl stravování před rokem 1989 Před rokem 1989 situaci ve všech odvětvích ekonomiky negativně ovlivňovaly zásady a principy komunistického režimu. Ty se projevovaly nedostatkem téměř veškerého typu zboží, potravin nevyjímaje, včetně dlouhých dodacích lhůt. Výrobní marketingová strategie produkovala dostatek výrobků nízké kvality, o které nebyl příliš zájem a vyrábělo se tzv. na sklad. Naopak kvalitního zboží, o které zájem byl, u nás byl nedostatek. Každodenní součástí nákupního procesu byly nekonečné fronty na maso, zeleninu, ovoce a další produkty trhu nezřídka končící výprodejem ještě před uspokojením tamního zástupu zákazníků. Ve společném stravování se tak nezřídka vyskytovaly pokrmy pochybné kvality a původu. Jedinou výhodou, oproti dnešní době poznamenané krizí, byl nižší výskyt chemických aditiv, tj. přísad a náhražek, které se v současnosti přidávají do pokrmů s cílem snížit výrobní cenu i přes snížení kvality produktu. Co se týče školního stravování, zde se objevovaly praktiky různých porcí obědů dle aktuálních zásob podniků, příprava pokrmů z nečerstvých surovin, nedodržování hygienických a nutričních zásad apod. I technická základna a vybavení školních provozoven zdaleka nedosahovala potřebné úrovně a kvality, vyplývající z nedostatečné úpravy pokrmů. Výmluvou pro tyto důvody byla neochota zatížit rodiče vyššími poplatky 2 za školní stravu. 1.2 Současný styl stravování občanů ČR Otevřením hranic po roce 1989 pronikly do českých kuchyní světové trendy, a to se všemi pozitivy i negativy. Znatelně se zlepšil hygienický standard, technické vybavení a zásobování jídelen i kvalita dodávaných surovin. Ovoce a zelenina jsou dnes v nabídce obchodů po celý rok. Gurmáni si mohou pochutnat na dříve neznalých druzích masa. Milovníci vína popíjejí kvalitní produkty z celého světa. Stravovací 2 13

15 návyky Čechů tedy příznivě ovlivnilo rozšíření sortimentu potravin. Určité zlepšení po sametové revoluci se však vzhledem k stále probíhající ekonomické recesi ČR vytrácí. Početná vrstva lidí s nižšími příjmy či bez zaměstnání vybírá produkty dle ceny a nikoliv kvality. Za další negativum lze považovat vývoj spotřeby slazených nealkoholických nápojů 3. Podle údajů ČSÚ zvýšení ze 42 na 139 l na osobu za rok, představuje téměř trojnásobný nárůst od roku Ve spotřebě piva se Češi v rámci EU umístili v roce 2008 na prvním místě. Stravovací návyky dnes souvisí s hektickým životním stylem, jehož trend zrychlování stále nepomíjí. Plná pracovní vytíženost se tak projevuje vykonáváním mnoha činností najednou. Klasickým příkladem je vyřizování ové korespondence společně s konzumací nezdravého pokrmu z fastfoodu, jehož chuť ve shonu leckdy ani nevnímáme. A bohužel se jedná o globální trend. Neustálá vytíženost tak jde na úkor některých základních činností. Současný životní styl tedy vyžaduje vznik nové formy stravování při zachování rychlosti a některých aspektů klasického restauračního stravování s ohledem na potřeby hostů. Současný strávník má potřebu se najíst chutně, rychle a v blízkosti své celodenní činnosti. Ve výčtu právě často chybí slovo zdravě, na které je začít třeba klást důraz, neboť ho dnes valná většina lidí ignoruje a stravuje se nepravidelným nezdravým a nevyváženým způsobem. Tento současný stav vyžaduje nový přístup k vytvoření cíleně orientované nabídky služeb s ohledem na požadavky strávníků a měnící se životní styl. 1.3 Současný styl stravování studentů Společné stravování studentů sice neodpovídá cílům gastronomie, ale rozhodně by se jimi mělo inspirovat. Dnešní generace studentů se čím dál více nespokojí s některým z mnoha aspektů školního stravování a nahrazují ho jinými atraktivnějšími alternativami, které jsou jim dostupné. Velké oblibě se u adolescentů těší západní styl stravování. 4 Jedná se o pokrmy z pouličních stánků rychlého občerstvení nebo velkých fastfoodových řetězců, jmenovitě například KFC, McDonald, Burger King atd., případně cukráren, pekáren apod. Všechny jmenované mají hodně společného. Lákají na výhodu okamžité spotřeby bez čekání, přitažlivého vzhledu, sladké chuti atd Pastucha, D.: S dětmi proti obezitě IFP Publishing & Engineering s.r.o., s

16 Bohužel na druhou stranu, jedná se téměř vždy o pokrmy s obrovskou energetickou hodnotou. Často jsou připravené z nečerstvých surovin, obsahují řadu chemických, levných a chuti povzbuzujících látek, které nemají se zdravou výživou a poskytnutím potřebných látek mladému organismu ve vývoji absolutně nic společného. Problémem je několik důvodů. První v řadě je výchova a zažité zvyklosti dětí z domácího prostředí, kde jim rodiče někdy i nevědomky vštěpují špatné stravovací i jiné návyky. Dítě a ve spoustě případů i dospělí se pak ani nezamýšlejí nad tím, zda dělají něco špatně a prostě jen pokračují v praktikování svých získaných zvyklostí. Dalším důvodem je dostupnost. Dítě a často i dospělí nechtějí věnovat čas a energii hledání a nákupu kvalitních zdravých potravin, když těch nezdravých, ale chutných se jim nabízí ve svém okolí naprostá většina, mnohdy lákající na prémie, množstevní slevy apod. Protichůdným efektem zdravé stravy je skupinové chování. Dítě či student nepůjde na jídlo jinam než spolužáci a jíst něco jiného než ostatní i z obavy posměchu či nevybíravých narážek. Totéž platí i velké skupiny dospělých, tudíž na věku až tolik nezáleží, i když je zde předpoklad většího pochopení u starších jedinců. Velká část studentů se stravuje tímto fastfoodovým způsobem a to se projevuje na řadě aspektů jako je únava, obezita, nechutenství, otrávenost, nezájem o pohybové či jiné společenské aktivity, zdravotní komplikace, nešikovnost, snižující se úroveň dovedností školáků. Zdravá strava sice nemusí být vždy tak chuťově přitažlivá jako ta nezdravá, nicméně jako u jiných věcí záleží i na zvyku, tj. zvyklostech strávníka. Člověk je tvor přizpůsobivý a je schopen si zvyknout téměř na vše. Když to tedy shrneme, stále narůstající počet fastfoodů v našem okolí sice nepřispívá k lepším stravovacím zvyklostem, nicméně ani my či děti se nemusíme neustále přizpůsobovat většině, ale můžeme se svobodně rozhodnout. Jinou skutečnou výhodu než pohodlnost totiž tato strategie nemá. Každá změna je na počátku obtížná, ale je nutná, kvůli udržení kvality života i zdraví. 15

17 2. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zdravý životní styl je slovní spojení, které je v poslední době často omílané jak v televizi, tak v rádiu a řadě časopisů, zkrátka ve všech typech médií. Někteří jedinci už k tomuto výrazu dostávají averzi, jelikož moderní novinářská práce nás čím dál víc dostává do varu svými mnohdy slaboduchými časopisovými dietami či propagací zázračných pilulek k hubnutí sloužící pouze k vytáhnutí dalších peněz z našich kapes. Bohužel jejich práce má proto často kontraproduktivní výsledky. Dalším důvodem může být i to, že řada lidí si zdravý životní styl spojuje s fyzickým i psychickým týráním, zabíjením posledního kousku volného času a extrému ve vynakládání finančních prostředků na ideální stravu. Ve skutečnosti se ale ve většině případů jedná pouze o předsudky. V mysli velké části lidí přežívá představa, že zdravý životní styl je synonymem ke strávení veškerého zbytku volného času na posilovacích strojích, cvičením do úmoru, hladověním a stravováním se tím nejdražším typem stravy, který si nemohou dovolit nebo nejsou ochotní do ní tolik investovat. Realita je však jiná. 2.1 Obecně zásady zdravého životního stylu Zdravý životní styl je ve své podstatě velmi jednoduchý a logický princip, který v sobě skrývá 3 základní pilíře, ze kterých je složen. Jedná se o spánek, zdravou a pravidelnou stravu a dostatek pravidelných pohybových aktivit vhodných pro individuálního jedince Spánek a jeho důležitost Prvním pilířem zdravého životního stylu je pravidelný a dostatečný spánek. V dnešní době přetíženosti jak fyzickou prací, tak psychickými problémy, kdy je na člověka kladena enormní zátěž, je spánek a pravidelný odpočinek tím základním pravidlem, který je nutno dodržovat k správnému fungování našeho organismu. Dle lékařských studií by se měla délka každodenního spánku 5 pohybovat průměrně kolem 8 hodin u dospělých osob a zhruba 10 hodin u dětí a mládeže školního věku. Při spánkovém deficitu dohází ke změnám podobným stárnutí. Můžeme zmínit 5 Borzová, C.: Nespavost a jiné poruchy spánku. Praha : Grada Publishing a.s., s.13 16

18 například výskyt únavy, vyššího krevního tlaku, urychlení průběhu nebo vzniku různých onemocnění, psychickou nerovnováhu a další negativní jevy. Čas spánku je časem odpočinku a regenerace a pokud je dlouhodobě narušována, je samozřejmé, že nezůstane bez důsledků a negativně se bude projevovat na našem fyzickém i duševním stavu, a proto v dnešní náročné době na rychlý životní tempo, je třeba našemu organismu dopřát náležitý odpočinek k nutné regeneraci Pravidelné pohybové aktivity Druhým pilířem zdravého životního stylu je pohyb. Pohyb je jednou z nejdůležitějších činností ke zdraví a správné funkci celého organismu. Při jeho nedostatku se stejně jako v případě nedostatku spánku začne projevovat řada zdravotních komplikací a problémů pramenících z trávení příliš dlouhé doby těla v jedné pozici. Nejčastějším případem a kamenem úrazu jsou častá dnešní sedavá zaměstnání, kdy jsme každý den nuceni strávit mnoho hodin v jedné, nejčastěji sedavé pozici. Dochází tak k narušení správného prokrvení všech částí těla, tvorbě otlačenin, nedostatku používání různých tělesných svalů, nulové zvyklosti na větší zátěž atd. Zdravý pravidelný pohyb neznamená strávit hodinu týdně na běhacím pásu nebo jednou za čas 10 minut na závodní dráze stadionu a ždímání vlastního maximální tělesného výkonu až do úmoru. Zdravý pohyb znamená lehkou pravidelnou každodenní aktivitu ve formě například doporučené 30 minutové procházky, 6 chvilce plavání, jízdy na kole případně tanec či rekreační hraní míčových her bez nějakých výkonnostních excesů nebo snahy o vytvoření nebo překonání rekordu v dané disciplíně. Samozřejmě to některým vyznavačům drastických diet a extrémních výkonů zní nedůvěryhodně, ale ze svých osobních zkušeností mohu tento fakt potvrdit. Je třeba pečovat o naší tělesnou schránku pravidelně a s náležitou intenzitou a ne ho vystavovat šokům v podobě extrémních nároků na fyzickou aktivitu. Toto je bohužel jedna z nejčastějších chyb lidí při snaze o hubnutí a zlepšení zdravotního stylu. Nicméně se jedná o ještě škodlivější působení než v případě lenošení a nicnedělání. Proto pokud někdo chce začít žít zdravěji, je třeba si toto uvědomit. 6 Pastucha, D.: S dětmi proti obezitě. IFP Publishing & Engineering s.r.o., s

19 2.1.3 Správné stravovací návyky A konečně posledním třetím pilířem je zdravá výživa a správné stravovací návyky, které jsem pro přehlednost rozdělil do dvou podkapitol. O zdravé výživě toho už bylo napsáno mnoho a vzhledem k dnešním možnostem rychlosti a dostupnosti informací, zejména prostřednictvím internetu, není získání potřebných údajů sebemenším problémem. Větší komplikací se paradoxně stává přemíra informací, orientace v nich a jejich správnost a pravdivost. Další aspekt, který musíme vzít v potaz, je fakt, že žádné rady a návody nejsou vždy stoprocentní u každého jedince, jelikož každý člověk a jeho organismus je originálem a částečně se odlišuje od ostatních. Naše tělo potřebuje řád, stejně jako existuje školní řád, jízdní řád a řád společenský ve formě zákonů a pravidel. K čemu by nám bylo například, kdyby všechny linky autobusů MHD ve městě jezdily 1 hodinu 2 minuty po sobě a zbývajících 20 hodin by nejelo nic? To by nás zjevně neuspokojilo a stejně tak to neuspokojí ani náš organismus. Proto lidem, kteří se nestravují pravidelně a nedodržují pitný režim po celý den, bývá nevolno, pociťují zvýšenou únavu, mají náhlé změny nálad a další poruchy projevující se nedostatečnou výživou organismu. Pro vytvoření ideálního stravovacího jídelníčku je z dlouhodobého hlediska určitě vhodné navštívit nutričního specialistu, který na základě lékařského vyšetření a zjištění detailního zdravotního stavu a všech individuálních možností a představ, vytvoří verzi jídelníčku na míru, který by se měl co nejvíce blížit ideálu zdravé výživy. V případě hubnutí se jídelníček samozřejmě liší od klasického jídelníčku, jehož účelem je udržení tělesné váhy a zachování tělesných proporcí. Jídelníček se upravuje i u jedinců s vyšším nebo naopak nižším denním energetickým výdajem, případně u sportovců při vrcholových výkonech či tvorbě svalové hmoty apod. Záleží také na pohlaví jedince, zdravotním stavu a mnoha dalších faktorech, dle kterých se musí jídelníček upravit na míru každému jedinci. Jak je patrné, je velmi obtížné stanovit optimální a universální jídelníček pro všechny a musí se tedy přizpůsobovat v každém individuálním případě. Z tohoto důvodu je držení vlastních vymyšlených diet či rad na základě pochybných doporučení a módních výstřelků v rádoby odborných časopisech 18

20 tou největší chybou a rizikem jak si přivodit zdravotní komplikace s nulovým nebo diskutabilním výsledkem. Obecně lze tedy pouze uvést určitá opatření a doporučení, která nejsou na škodu nikomu z nás. Všeobecně je to omílané pravidelné stravování po menších porcích v časových intervalech přibližně tří hodin včetně dostatečné konzumace zeleniny a dodržování dostatečného a pravidelného pitného režimu, který je velmi často porušován a pramení z něj další řada problémů. Důležité je také trvalé zavedení lepších stravovacích návyků a ne pouze vytvoření krátkodobé změny, která vždy skončí nepříjemným jojo efektem. Zanedbat nelze ani výše uvedený spánek a každodenní pohyb. Jedině tak dostane naše tělo to, co potřebuje a náležitě se nám odmění lepším zdravotním stavem, vnějším vzhledem a celkovým pocitem spokojenosti a štěstí Zdravé složení stravy Kromě správných stravovacích návyků je třeba sledovat i správné složení stravy. Zdravá strava vy měla respektovat tzv. DDD 7 (angl. GDA), což je zkratka znamenající denní doporučenou dávku obsažených prvků. Jedná se například o obsah vitamínů, minerálů, skladbu bílkovin, sacharidů, tuků a také celkový energetický příjem v jednotkách KJ (Kilojoulů). S tím je spojeno používání kvalitních produktů, které rovněž nesmíme opomenout a vyvarovat se potravinám, které jsou spíše nejlevnějšími náhražkami s hrůzostrašným obsahem, které se v dnešní době při enormním tlaku na nízké ceny nejen potravin, ale defacto všech produktů na trhu, v obchodech ve velké míře vyskytují a lidé je často kupují. Prodejci ještě podporují toto zboží různými akcemi a prémiemi či množstevními slevami. Bohužel na velkou část populace tyto marketingové taktiky fungují a přestože už se určitá skupina obyvatel ČR začíná zajímat o kvalitu potravin, které konzumují, jejich podíl je minimální. Základním předpokladem ke zdravému fungování organismu tedy nejsou pouze správné stravovací návyky spočívající zejména v pravidelnosti příjmu potravy a tekutin, ale kvalitní suroviny. Mezi takové můžeme zařadit například skupinu biopotravin, která je pěstována na základě ohleduplnosti k přírodě a absence chemických zásahů

21 2.2 Význam biopotravin Výraz biopotravina vznikla spojením slov bio a potravina. Slovo BIO pochází z řeckého slova bios neboli život. Jako součást složených slov může mít mnoho významů. BIO výrobky nejsou potravinami určenými pro hubnutí, diabetiky či jiné dietní účely. Biopotraviny sice prospívají zdraví, ale to neznamená, že by se mezi nimi nemohly ukrývat i velmi tučné produkty. BIO na obalu znamená především to, že produkt je vyroben v souladu s přírodou. Hlavními zásadami jsou přitom šetrný přístup ke zvířatům, rostlinám a půdě. Produkty BIO však nalezneme i jinde než u potravin. Celá řada dalších výrobků může být vyrobena z plodin vypěstovaných bez zásahů do přirozeného vývoje. Jako příklad můžeme uvést třeba kosmetiku z biosurovin, oblečení z biobavlny apod. Biopotravina je vlastně bioproduktem, který je charakterizován jako produkt ekologického zemědělství pracujícího v souladu s přirozenými životními podmínkami. U ekologického zemědělství zkrátka jde o naprosto přirozené hospodářství nezatížené umělými hnojivy nebo geneticky modifikovanými rostlinami, ani hnojivy a dalšími produkty. Ochrana pěstovaných rostlin před škůdci a chorobami musí být založena zejména na ochraně pomocí přirozených nepřátel škůdců, tj. volbě odolných druhů a odrůd, promyšleném na střídání plodin apod. Výroba bioproduktů podléhá přísným pravidlům dle zákona O ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb 8. Ten zaručuje, že při pěstování plodin nebyla použita umělá hnojiva nebo pesticidní přípravky a že při výrobě nebyly použity geneticky modifikované organismy, ani jiné hormonální a chemické látky. Bioprodukty tedy nesmějí obsahovat žádná umělá barviva, ochucovadla a zvířatům nesmí být podávána žádné hormonální stimulátory růstu. Označení výrobků logem BIO je podmíněno splněním přísných pravidel a kontrolou, kterou zajišťuje nevládní nezisková organizace KEZ, udělující i certifikaci v systému ekologického zemědělství. Státní dozor nad společností KEZ vykonává Ministerstvo zemědělství ČR. Základem správného stravování je pestrá vyvážená strava, která by měla být rozdělená 8 Foršt, J.: Kapesní BIOLEXIKON, průvodce biotrhem a trhem zdravé výživy. IFP Publishing, s

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Alice Kolaříková Trendy v dietologii Bakalářská práce 2015 Trendy v dietologii Bakalářská práce Alice Kolaříková, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol.

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Diplomová práce Bc. Klára Straková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: B7505 Vychovatelství Studijní obor: 7505R004 Pedagogika volného času Možnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Margaréta SEPEŠIOVÁ Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady na zdravotní stav populace Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa

Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa Ernährungserziehung und -bildung von Kindern und Jugendlichen in der Euroregion Neiße Teoretická část pro I. stupeň ZŠ Vytvoření metodické příručky

Více

Metodiky pro pedagogy: TÉMA JÍDLO

Metodiky pro pedagogy: TÉMA JÍDLO Metodiky pro pedagogy: TÉMA JÍDLO 1 Obsah Úvod 3 Témata, se kterými se žáci seznámí 4 Metodika k on-line hře 4 První fáze hry definování problému 5 Druhá fáze hry odhalování příčin 8 Třetí fáze hry hledání

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v česku

budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v česku Publikace se zaměřuje na problematiku kvality a bezpečnosti potravin. Autorský tým se podrobně zabývá některými jejími aspekty, zejména možnostmi využívání nových technologických trendů při výrobě, zpracování

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka. 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy

ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka. 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy ZRCADLO VÝŽIVY metodická příručka Teoretická část A B C D 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy Metodická příručka ZRCADLO VÝŽIVY svým obsahem plně respektuje nově schválené kurikulární dokumenty

Více

VÝŽIVA FITNESS FITNESS VÝŽIVA. Power Eating program SUSAN KLEINEROVÁ DRUHÉ V YDÁNÍ SUSAN KLEINEROVÁ. Maggie Greenwood-Robinsonová

VÝŽIVA FITNESS FITNESS VÝŽIVA. Power Eating program SUSAN KLEINEROVÁ DRUHÉ V YDÁNÍ SUSAN KLEINEROVÁ. Maggie Greenwood-Robinsonová Nové, doplněné vydání bestselleru o výživě pro fitness aktivity. Program Power Eating od Susan Kleinerové, určený všem sportovcům silových disciplín, vyznavačům fitness, výživovým poradcům a trenérům,

Více

!!!!!! Martin Adámek!!!! Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost!!! Bakalářská práce!!!!!!!!!!! 2014

!!!!!! Martin Adámek!!!! Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost!!! Bakalářská práce!!!!!!!!!!! 2014 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Martin Adámek Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost Bakalářská práce 2014 Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost Bakalářská práce Martin Adámek

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Michaela Dvořáková Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2008-2012)

Více

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ diplomová práce Autor práce: Mgr. et Bc. Martina Soprová, R.N. Studijní program:

Více

Analýza nabídky programům zaměřením na podporu pohybových aktivit populace v České republice

Analýza nabídky programům zaměřením na podporu pohybových aktivit populace v České republice Analýza nabídky programům zaměřením na podporu pohybových aktivit populace v České republice Bakalářská práce Veronika Kryšpínová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s. r. o. katedra Management cestovního

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Bc. Anna Perglová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Dnešní společnost, životní styl a zdraví Bc. Anna Perglová Diplomová

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2013 Kateřina Velká SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Kateřina Velká Obor:

Více

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti Bakalářská práce Autor: Marcela Mesochoridisová

Více

Uzdravme svůj školní automat

Uzdravme svůj školní automat Uzdravme svůj školní automat Mgr. Marcela Floriánková Uzdravme svůj školní automat! Tento materiál byl vypracován pro magistrát hlavního města Prahy za účelem přípravy strategických opatření, která přispějí

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY NÁZEV PRÁCE NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO PODPORU ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ A PREVENCI OBEZITY Lenka Wolfová Obor: Předškolní

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Nadváha a obezita Pandemie 21. století Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013 Etipatogeneze, prevalence, náklady na zdravotní péči a ekonomické ztráty v důsledku léčby, efektivita

Více

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet ZdravaSvacina_prelom.indd 1 12/9/2014 2:15:47 PM ZdravaSvacina_prelom.indd 2 12/9/2014 2:15:47 PM ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA aneb uzdravme svůj

Více

Výživa pro profesionálního tanečníka

Výživa pro profesionálního tanečníka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Výživa pro profesionálního tanečníka Diplomová práce Autor práce: Zdeňka Kerlesová, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jarmila

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Josef Hájek Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce 2015 Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce Josef Hájek VYSOKÁ

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

Využití menu engineeringu v gastronomii

Využití menu engineeringu v gastronomii Využití menu engineeringu v gastronomii Diplomová práce Bc. Barbara Hladíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více