Výživa a zdraví Přátelské setkání prvních hostů v restauraci Beethoven

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výživa a zdraví. 19.00 Přátelské setkání prvních hostů v restauraci Beethoven"

Transkript

1

2

3 2015 Výživa a zdraví Pondělí září 2015 Příjezd účastníků do Teplic (podrobnější informace na straně 10 a 11) Přátelské setkání prvních hostů v restauraci Beethoven Úterý 15. září Prezentace účastníků konference před hlavním sálem Lázeňského domu Beethoven v 1. patře Zahájení konference, přivítání a projevy hostů Odborný program Přestávka Odborný program Diskuse - plakátová sdělení Oběd - zdarma pro účastníky konference (vaří Vitana) Odborný program Závěr prvního dne jednání konference VaZ Společenský večer v prostorách Regionálního muzea Teplice - vchod do Jazz clubu Středa září Prezentace účastníků konference před společenským sálem Lázeňského domu Beethoven v 1. patře Doprovodný program Diskuse - plakátová sdělení Odborný program Přestávka Odborný program Diskuse - plakátová sdělení Oběd - zdarma pro účastníky konference (vaří Bonduelle) Diskuse - plakátová sdělení Odborný program Diskuse - Závěr druhého dne jednání konference VaZ 2015 Čtvrtek září Prezentace účastníků konference před hlavním sálem Lázeňského domu Beethoven v 1. patře Odborný program Turek B., Šíma P., - Přednes návrhu závěrů konference VaZ Diskuse k závěrům konference Závěr konference Výživa a zdraví 2015

4 2015 Výživa a zdraví Konference Výživa a zdraví 2015 Teplice, září 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, vedoucím tématem letošní konference Výživa a zdraví 2015 je naplňování koncepce hygienické služby a novelizované legislativy v oblasti výživy a bezpečnosti potravin. Obor hygieny výživy významně ovlivňuje podmínky zdravého stravování a dozorovou činností chrání populaci před poškozením zdraví v důsledku konzumace závadných potravin a pokrmů. Potřeba této činnosti je patrná i z poslední rozsáhlé epidemie salmonelózy proběhlé v červenci 2015 na Plzeňsku, kde v důsledku konzumace kontaminovaného pokrmu došlo u strávníků k desítkám případů onemocnění. Odborní pracovníci hygienické služby mají bohaté zkušenosti s řešením obdobných výskytů i s příčinami jejich vzniků. Legislativa, která upravuje podmínky prevence je dostatečná, často ale není provozovateli zejména v oblasti provozní hygieny dodržována. Co by se mělo změnit, je právní ochrana pracovníků zajišťujících státní zdravotní dozor v pohostinstvích. Novelizovaný zákon o potravinách č. 139/2014 Sb. stanovuje úkoly státních dozorových orgánů, ale jejich výkonnost by se neměla měřit jen počtem vykonaných kontrol, ale jejich kvalitou. Je nutné konstatovat, že spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s orgány Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy je v rámci regionů na velmi dobré úrovni bez kompetenčních sporů, protože je spojuje společný zájem o ochranu zdraví obyvatel. Přeji jednání konference úspěch a získání nových podnětných poznatků. MUDr. Josef Trmal, Ph.D., ředitel KHS Ústeckého kraje

5 2015 Výživa a zdraví Vážené dámy, vážení pánové Zdravá výživa je jedním ze základních stavebních pilířů zdárného vývoje člověka a hraje tedy významnou roli v prevenci onemocnění a ovlivnění kvality a délky života. Se zdravou výživou by se měl každý jedinec setkat již doma ve své rodině, což by bylo možné jedině tehdy, měla-li by celá populace k tomu patřičné informace, znalosti a podmínky. Potřebné podklady by měl přinášet obor výživy, jehož rozvoj v naší republice neodpovídá aktuálním požadavkům. Bylo by zapotřebí dosáhnout užší spolupráce dvou hlavních institucí zaručujících kvalitní podklady pro plnění požadavků Zdraví 2020, tj. Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství. Úzká spolupráce těchto institucí by měla v první řadě ovlivnit kvalitu výživy, odstranit z nabídky potravinových řetězců nekvalitní a nevhodné potraviny a suroviny a podporovat takové, které jsou vhodné pro požadavky zdravé výživy. Dohled nad sledováním zdravé výživy by neměl být omezen pouze na kontrolu kvality potravin, ale i na zajištění a dokumentování dopadů výživy na zdraví populace. Je nezbytné, aby byla zajištěna a neustále zvyšována dostupnost informací o všem, co aktuálně ovlivňuje výživu populace, tzn. vyhledávání a monitorování aktuálních problémů zdravé výživy a transformování výsledků z laboratoří do medicínských aplikací. Výstupem pro praxi by měla být správná interpretace získaných údajů při řešení aktuálních problémů výživy a zdraví. Další možností je preference dobrého a negace špatného z toho, co nám potravinové řetězce nabízejí. Předpokládám, že pro náročné plnění těchto úkolů a zapojení zdravé výživy do programu primární prevence zdraví by měla být věnována zvýšená pozornost vedoucí k personálnímu a odbornému růstu oboru výživy. V současné době je výživě ve vztahu k výskytu různých onemocnění věnována stále větší pozornost. Nové nálezy v oblasti epidemiologie a experimentálního i klinického výzkumu ukazují na souvislosti, které vedou k novému chápání oboru výživy. Tomu ale není tento obor jako komplex v dostatečné míře přizpůsoben. Příslušné vzdělání zdravotnického personálu a nutričních konzultantů je často nedostačující a vyžaduje inovaci výuky oboru v celém spektru, především pak v oblastech určování stavu výživy, výživy zdravých osob a i v léčebné výživě. Proto je nezbytné vytvořit týmy nutričních odborníků a přesně definovat náplň a rozsah jejich práce. Věřím, že tato konference k tomu přispěje. Ing. Pavel Bernáth ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem

6 Vítejte přátelé, vítejte naši milí hosté u nás v lázeňském městě Teplice. Vy pravidelní účastníci teplických výživářských konferencí, přijíždíte k nám do Teplic již po devatenácté. Sluší se také připomenout, že již pošesté bude teplická konference Výživa a zdraví pořádána na počest nestora oboru hygiena výživy prof. MUDr. Stanislava Hrubého, DrSc., výživářského mikrobiologa a preventisty tělem i duší, otce myšlenky výživových poraden. Záštitu nad 19. Konferencí Výživa a zdraví tentokrát převzal náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR MUDr. Vladimír Valenta PhD. Mnohokrát zaznívalo na této konferenci téma: prevence výživou. Zněly zde názvy chorob jako obezita diabetes mellitus zhoubné nádory - metabolický syndrom aterosklerosa, ale i alimentární nákazy a také střevní mikroflóra, která má v prevenci řady onemocnění významné postavení. Letos, v roce 2015, bude na naší konferenci opět znít termín: Program Zdraví Hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Vladimír Valenta PhD prosadil na ministerstvu zdravotnictví a ve vládě ČR Program Zdraví 2020 jako souhrn opatření pro všechny společenské aktivity u nás s cílem přispívat ke zdraví a pohodě všech našich obyvatel, s cílem prožívat prodlužující se dobu dožití každého z nás stále více a déle ve zdraví než v nemoci. Program Zdraví 2020 byl rozpracováván jako součást evropské zdravotní politiky. Byl připraven Regionální úřadovnou SZO pro Evropu za účasti mnoha odborných institucí a byl předložen 62. zasedání regionálního výboru pro Evropu ve dnech září Byl také přijat vládou ČR a nyní má být soustavně prosazován a v celém rozsahu realizován za odborného vedení těch odborníků v našem zdravotnictví, kterým je problematika primární prevence vlastní. Zdraví je významnou ekonomickou, humánní, individuální i sociální hodnotou. Tak zní jedna ze základních tezí, které tvoří jádro současné evropské zdravotní politiky. Její neodmyslitelnou součástí se má stát i u nás soustavná a dlouhodobá spolupráce odborníků všech společenských aktivit a zdravotničtí odborníci v tomto snažení musí hrát hlavní roli. Výživa všech složek obyvatelstva byla, je a bude považována za jeden z hlavních faktorů prostředí ovlivňující stav zdraví každého z nás. Proto jsme pro letošní jednání konference Výživa a zdraví 2015 opět zvolili téma: BUDOUCNOST VÝŽIVY ČLOVĚKA Důvodem je opět bilancovat dosavadní stav výživy u nás, zhodnotit současná nutriční rizika a především pokusit se o využití všech možností v procesu ovlivňování stavu zdraví obyvatelstva a jeho vývoje výživou. Jedinečnou možností je soustavná výchova ke zdravotně prospěšnému životnímu stylu, který musí být soustavně naplňován nejen výživou, ale především odpovídající fyzickou aktivitou a energetickým výdejem každého člověka, a to od dětství až po seniorský věk. Ani správná výživa nesmí přijít zkrátka, i na tomto poli je třeba řešit řadu nových úkolů. Jsme asi toho všichni vědomi? Již téměř dva roky jsou z hygienického terénu slyšet stále častěji nářky nad tím jak právě výživářům hygienické služby chce kdosi brát práci, jejich práci, jejich dozorovou činnost nad centimetry výšky omyvatelných ploch na stěnách až po jinou kódovanou dozorovou činnost od V01 až po V99. Pokud to tak opravdu je, pak si na převzetí této činnosti asi činí nárok ten, kdo této činnosti rozumí, kdo dobře ví jak předcházet chorobám správnou výživou, jak správně stravovat a živit děti i dospívající, těžce i lehce pracující i pracující v horkých provozech, jak a čím zajišťovat správný pitný režim, jak správně stravovat těhotné a kojící ženy, jak čelit nadváze a obezitě nejen výživou. Nebo to tak není? Věřím, že 19. teplická konference Výživa a zdraví 2015 dá prostor pro tyto otázky a bude stejně úspěšná jako konference předchozí. K tomu bylo třeba vykonat mnoho společné práce. Dovolte, abych za ni poděkoval všem svým bývalým spolupracovníkům ze Zdravotního ústavu i z Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje. Chci také poděkovat především pracovníkům firmy ALWAC a.s. Teplice, lázeňského domu Beethoven a všem pracovníkům a.s. Lázně Teplice v Čechách, vedení této společnosti i všem sponzorům za jejich mimořádnou pomoc, bez níž by uspořádání této konference nebylo možné. MUDr. Jan Ševčík jeden z odborných garantů konference

7 Program úterý Zahájení konference, přivítání a projevy hostů Doc. MUDr. Dlouhý Pavel - předseda SHKM ČLS JEP Konference Výživa a zdraví jako nástroj v primární prevenci ve zdravotnictví Odborný program: VÝŽIVA ČLOVĚKA DNES (moderátoři: Ševčík J., Turek B.) Ševčík J. O čem také musí diskutovat výživáři Kajaba I., Ginter E., Ševčík J., Šíma P., Staruch L., Mati M. Fyziologické funkcie cholesterolu v ľudskom organisme ich benefity a rizika P Ř E S T Á V K A Valenta Vl. Naplňování koncepce hygienické služby a novelizované legislativy v oblasti výživy a bezpečnosti potravin v ČR Bencko Vl. Šance a úskalí primární prevence v kontextu tržně orientované medicíny Kotěšovec F., Skorkovský J., Brynda J. Úmrtnost jako podnět k hodnocení zdravotního stavu populace Šrám R. Kvalita výživy během těhotenství vliv na biomarkery genetického poškození Ševčík J., Turek B. Lékaři v hygienické službě D i s k u z e s autory plakátových sdělení O B Ě D (vaří Vitana) Odborný program: VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ V ČR (moderátoři: Dlouhý P., Slavíková M. ) Veselská E. Péče o výživové poradenství v ČR Náměstková L. Nutriční terapeut v soukromé praxi Diskuze s autory plakátových sdělení Krajíčková K. Historie nutričních terapeutů nebo dietetiky obecně Luhanová L. Zkušenosti z poradny zdravého životního stylu v Plzni Závěr 1. dne jednání Společenský večer v prostorách Regionálního muzea Teplice - vchod do Jazz clubu

8 středa Doprovodný program dle vlastního výběru a nabídky pořadatelů v programu konference Odborný program: Zelenina ve výživě člověka (moderátoři: Šíma P., Richter J.) Diskuze s autory plakátových sdělení Turek B., Šíma P., Ševčík J. Význam zeleniny při podpoře zdraví Šíma P., Turek B. Ševčík J. Zelenina a imunita Turek B., Šíma P. Kajaba I. Pseudovitamíny a imunita Dostálová J. Mýty o potravinách ve výživě P Ř E S T Á V K A Kajaba I., Štencl J., Ginter E., Šašinka A. M., Trusková I., Gazdějkov K., Hamade J., Bzdüch V. Nové odporúčané výživové dávky (OVD) obyvatelstva SR (9. Revízia) z r Richter J., Král V., Stiborová I., Pohořská J., Rajnohová-Dobiášová L., Bernáth P. Pomůžeme vitamín D žít déle a lépe? Hrnčířová D. Zdroje kobalaminu z potravin rostlinného původu Bastlová M., Ulrichová M., Hlaváčková L. Zhodnocení úrovně stravování z hlediska nutriční kvality a pestrosti stravy v zařízeních zdravotnických a sociálních služeb Diskuze s autory plakátových sdělení O B Ě D (vaří Bonduelle) Odborný program: VÝŽIVÁŘI SOBĚ (moderátoři: Ševčík J., Hora L.) Diskuze s autory plakátových sdělení Ševčík J., Hora L., Workshop o rybách a zelenině s praktickými ukázkami Degustace a praktické ukázky zeleninových a ovocnářských výrobků D I S K U S E - Závěr druhého dne jednání konference VaZ 2015

9 čtvrtek Odborný program: VARIA (moderátoři: Ševčík J., Turek B.) Slavíková M., Rambousková J., Procházka B., Dlouhý P., Anděl M. Prevalence rizika malnutrice institucionalizovaných seniorů v teplickém regionu a v Praze Brát J. Co lidem brání stravovat se lépe a zdravěji? Pavlík V., Fajfrová J. Význam pseudoobilovin ve výživě člověka Šíndler M. Měření teplotních výkyvů a mikrobiologické změny u nízkoteplotního pečení masa Devátá I., Rumlová L., Tomicová J. Nutriční hodnota školního stravování ve Středočeském kraji Turek B., Šíma P. Přednes návrhu závěrů konference Diskuse k závěrům konference Závěr konference Výživa a zdraví 2015 Postery: 1/ Metabolické dôsledky spánkovej deprivácie Habánová M., Jakubíková M., Gažarová M., Kopceková M. 2/ Zhodnotenie kardovaskulárneho rizika pacientov hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra Mrázová J., Kopceková J., Lenártová P., Habánová M. 3/ Zhodnotenie stravovacích návykov vybranej skupiny diabetikov Habánová, M. Šikulová, N., Predná L. 4/ Analýza jedálnickov vybranej skupiny žien pomocou softvéru Mountberry Gažarová, M., Habánová, M., Hamarová, M. 5/ Výživa a životný štýl pacientov s hypertenziou Lenártová P., Mrázová J., Habánová M. 6/ Porovnanie indexov-významných prediktorov kardiovasculárných a metabolických ochorení v populaci Schwarzová M., Habánová M., Fatrcová-Šrámková K., Gažarová M., Chlebo P. 7/ Problematika venkovního občerstvení Bartošová Z. Skupina pro závěry konference: MUDr. Bohumil Turek, CSc., Doc. MUDr. Igo Kajaba, CSc., Doc. MUDr. Pavel Dlouhý Odborní garanti konference: MUDr. Jan Ševčík, MUDr. Bohumil Turek, CSc., Doc. MUDr. Igo Kajaba, CSc., Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, RNDr. Petr Šíma, CSc.

10 DOPRAVA ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE VaZ 2015 DO TEPLIC Konference Výživa a Zdraví 2015 se opět koná ve společenském sále Lázeňského domu Beethoven v centru Teplic. K LD Beethoven se lze snadno dopravit osobními vozidly (podrobnosti viz dále), městskou dopravou nebo pěšky (asi 800 m od vlakového i autobusového nádraží). Lze také využít dopravu TAXI, jejíž parkoviště je vlevo od východu z vlakového nádraží přímo u nádražní budovy. Budovu Lázeňského domu Beethoven najdete za teplickým Krušnohorským divadlem. Příjezdy veřejné dopravy do Teplic: Vlaková spojení na vybraných trasách: Praha - Hlavní nádraží Praha - Holešovice Teplice v Č. R 05:16 05:25 07:03 R 07:30 07:39 09:03 R 09:30 09:39 11:03 R 11:30 11:39 13:03 R 13:30 13:39 15:03 R 15:30 15:39 17:03 R 17:30 17:39 19:03 R 19:30 19:39 21:03 Liberec Ústí nad Labem - Hlavní nádraží Teplice v Č. R 06:28 08:47 09:03 R 08:28 10:47 11:03 R 10:28 12:47 13:03 R 12:28 14:47 15:03 R 14:28 16:47 17:03 R 16:28 18:47 19:03 Chomutov Teplice v Č. R 04:57 05:48 R 06:00 06:48 R 07:00 07:48 R 08:00 08:48 R 08:34 09:34 R 09:58 10:48 R 11:58 12:48 R 13:58 14:48 R 15:58 16:48 R 17:58 18:48 R 19:58 20:48 Autobusová spojení na vybraných trasách: Praha Teplice v Č. Poznámka 09:00 10:07 Všechny autobusy odjíždí z nádraží 11:30 12:55 Holešovice stanoviště 4 13:15 14:29 14:30 15:55 15:35 17:19 16:50 18:00 19:00 20:25

11 Informace o příjezdu motorovými vozidly Účastníci, kteří přijíždějí od Prahy, přijíždějí do Teplic po dálnici až za Lovosice, poté po silnici E 55 do Teplic. Účastníkům přijíždějícím od Ústí nad Labem doporučujeme využít spojnici Ústí - Teplice (v Ústi n.l. značen směr Most) - dálnici D 8 a následně dálniční přivaděč do Teplic. Tito účastníci se napojí na silnici E 55 těsně před obcí Bystřany. Za výše uvedených předpokladů přijíždějí všichni účastníci po silnici E 55 ve směru od Prahy. Těsně před Teplicemi minete nejdříve po levé straně čerpací stanici Benzina a krátce na to po pravé straně čerpací stanici ÖMV. Za touto stanicí odbočíte doleva na parkoviště prodejny a autoservisu OPEL (chcete-li minout průjezd centrem Teplic). Účastníci od Mostu přijíždějící po silnici č. 13 (E 442) odbočí před Teplicemi doprava (značeno Praha, Ústí nad Labem) na silnici E 55 (směr Praha) a ihned poté, co se na tuto silnici napojí, odbočí doprava rovněž na parkoviště prodejny a autoservisu OPEL. Následující úsek projíždějte opatrně - nejedná se o typický příjezd do Teplic, nicméně se vyhnete všem problémům s jednosměrkami ve středu města. Projedete přes parkoviště autoservisu a proti vchodu odbočíte doprava, podjedete úzký viadukt. Krátce za ním odbočíte doleva (křižovatka tvaru T) a projedete další dva těsně za sebou jdoucí viadukty. Asi po 100 metrech se ostře zprava napojuje ulice s řadou rodinných domků. Přijedete na další křižovatku typu T. Proti vám je zeď Zámeckého parku. Odbočíte doprava - projedete dvě křižovatky (obě rovně). Silnice (Rooseweltova ulice) začne klesat a po krátké chvilce již uvidíte po levé straně žlutou budovu lázeňského komplexu Beethoven. Vstup do LD Beethoven je z této strany v dolní části Zámeckého parku. Zaparkujte, prosím, Vaše vozidlo v prostoru Rooseweltovy ulice. Parkuje se zde po pravé straně (ve směru Vaší jízdy) na označených parkovacích místech. Parkoviště je hlídané, plaťte v recepci LD Beethoven. Přímo před vchodem do LD Beethoven nelze parkovat. BEETHOVEN CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ LÁZEŇSKÉ NÁMĚSTÍ

12 Doprovodný program Společenský večer v úterý od do hod. se bude opět konat tentokrát v prostorách Regionálního muzea v Teplicích. Vchod do Jazz clubu v I. patře s krásným výhledem do parku. Tato pozvánka platí pro všechny účastníky konference Výživa a Zdraví Příjemné prostředí, milí a zajímaví lidé, oku lahodící bohatě prostřená tabule - to vše jen na vaši počest a pro zpříjemnění vašeho pobytu v Teplicích. Společenský večer bývá každoročně zlatým hřebem společenské části teplické konference Výživa a zdraví. Letos pro Vás společnost Makro připravila degustaci vín. Botanická zahrada Teplice Botanická zahrada Teplice leží na jihu města ve čtvrti Šanov v těsném sousedství Písečného vrchu a Janáčkových sadů. Z celkové rozlohy asi dvou hektarů je zhruba polovina věnována venkovní expozici, výstavní skleníky zaujímají plochu 2400 m 2. Z a hradu najdete na konci ulice Josefa Suka. Dojdete sem krátkou a příjemnou procházkou vilovou čtvrtí - od stanice trolejbusu (linky č. 3 z Benešova náměstí, o víkendech autobusu č. 121) U Nových lázní není cesta delší než 200 metrů. (Otevřeno 9-18 hod.) Bazén v LD Beethoven Využijte možnosti koupání v termálním bazénu v LD Beethoven. Hlavním zdrojem jsou vzácné přírodní termální vody 39 C teplé, které již 2000 let navrací nemocným zpět jejich zdraví. Voda je hydrouhličitanosodného typu s obsahem fluoridu a velkým množstvím stopových prvků včetně vzácných prvků. Vstup je možné za poplatek objednat na recepci LD Beethoven. Regionální muzeum v Teplicích do III. výstavní místnost - VÝSTAVA PRACÍ RODINY REIMANNOVÝCH Výstava dokumentuje rčení, že jablko nepadá daleko od stromu a lze konstatovat, že jak dcery, tak vnučky Petra Reimanna, známého teplického malíře, se profesionálně umělecky realizují. Dcera Petra vystavuje kabelky, dcera Beata - básně a fejetony, vnučka Anna obrázky a vnučka Sofie kresby. do I. a II. výstavní místnost - ČESKÉ ZPĚVNÍKY SBORU LITERÁTŮ A MĚSTO TEPLICE V 16. STOLETÍ Výstava k poctě mistra Jana Husa z fondů muzejní knihovny představuje dva svazky ze sbírky rukopisů - graduál (1560) a kancionál (1566). Jedná se o památky, které těsně souvisejí s dějinami města Teplice. Dokazují vysokou úroveň městského společenství našeho města takřka před půl tisíciletím z několika hledisek. Zpěvníky dokládají převažující vliv českého obyvatelstva na spravování města a příklon českých měšťanů k náboženskému vyznání pod obojí, tj. utrakvistickému. Dále vypovídají nejen o existenci, ale i úrovni činnosti českého literátského bratrstva, připomínají cechy řemeslníků i jednotlivé teplické občany, členy bratrstva či představitele městské rady.

13 Z historie teplických výživářských konferencí Pojďme si opakovat historii teplických výživářských konferencí, začíná datovat rokem 1997, rokem první teplické výživářské konference: 1) Alimentární nákazy Společné stravování a podpora zdraví Prevence obezity Výživa a prevence kardiovaskulárních onemocnění Rizikové faktory v prevalenci nádorových onemocnění Výživa v primární prevenci chorob Výživa těhotných a kojících žen Výživa dětí předškolního věku, Alternativní výživa Výživa seniorů Výživa - základní nástroj prevence Intervence výživou v podpoře zdraví - spolupráce odborníků HS Primární prevence jako zdravotní a ekonomická priorita Alimentární nákazy, Mikrobiologie ve výživě 2) 2) Byla to smutná konference, týden před ní, 9. září 2009 zemřel, krátce před svými osmdesátinami, nestor oboru a průkopník výživářské mikrobiologie prof. MUDr. Stanislav Hrubý, DrSc., jehož jméno od té doby konference nese: Dny hygieny výživy prof. MUDr. Stanislava Hrubého Primární prevence chorob Primární prevence chorob již od dětského věku Význam a rizika hlavních živin Budoucnost výživy člověka Budoucnost výživy člověka Zdraví Budoucnost výživy člověka Zdraví 2020

14 Z historie teplických výživářských konferencí Scházíme se již na 19. ročníku konference Výživa a zdraví. Opět jsme letos zvolili jako téma konference Budoucnost výživy člověka. Je to nesporně téma zajímavé a já doufám, že bude zajímavé i pro vás. Je to již potřetí, kdy neřešíme to, co bylo, ale to, co bude. Jaký může a bude mít vliv výživa na stav zdraví nás všech. A že je co řešit, o tom svědčí trendy a neutuchající nárůst obezity dětí i dospělých a přeplněné ordinace diabetologů u nás. Podobná situace je i v mnoha jiných zemích. Proto Regionální úřadovna SZO pro Evropu připravila program Zdraví 2020, který byl přijat také vládou ČR a v nedávných dnech představen veřejnosti. Tento program se netýká jenom potravin a výživy, i když výživa v něm hraje velmi důležitou roli. Je to program o celém životním stylu nás všech a o jeho nápravě, program o tom, jak dosáhnout a udržet si svůj život ve zdraví, ne v nemoci. Všichni víme, že v ČR vskutku máme v tomto smyslu co dohánět. Prof. MUDr. Stanislav Hrubý, jehož jméno konference Výživa a zdraví nyní nese, byl velkým propagátorem moderních metod primární prevence v medicíně. Současná epidemie obezity a metabolického syndromu vůbec, jakož i stále narůstající prevalence chorob z nesprávné výživy jakoby nás usvědčovala z toho, že odborná činnost zdravotníků v ČR v primární prevenci chorob se dostala na scestí. - Nebo se přece jen dočkáme nápravy tohoto stavu? MUDr. Jan Ševčík 1) Pro mladší účastníky připomínám, že historie výživářských konferencí nezačala v Teplicích, ale v Plzni, kam nastoupil po promoci mladý ambiciózní lékař MUDr. Bohumil Turek, CSc., neúnavný organizátor první série výživářských konferencí. - Kdy proběhla skutečně první konference, si dnes nepamatuje ani on, ale snad to bylo v roce Jejich neopomenutelnými účastníky a rutinovanými diskutéry byly takové osobnosti, jakými bezesporu byli pánové Symon, Halačka, Wolf, Vaníček, Lavický, Škovránek a další. Historie plzeňských výživářských konferencí končí odchodem MUDr. Turka do Prahy, kde v polovině osmdesátých let přebíral výživářské žezlo na SZÚ po svém učiteli prof. MUDr. A. Wolfovi, CSc.(post vedoucího katedry hygieny výživy na LFH UK v Praze přebíral po prof. Wolfovi v roce 1989 prof. MUDr. S. Hrubý, DrSc.). Obětavou organizátorkou desíti dalších ročníků těchto konferencí se stala RNDr. V. Nováková působící tehdy ve východočeských Pardubicích. Poslední pardubickou konferenci zorganizovala v r Patří jí dík za nezměrnou obětavost, s jakou konference de facto sama se svými několika spolupracovnicemi z oddělení hygieny výživy OHS připravovala, organizovala a zajišťovala. Nabídku výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP na pořádání dalších výživářských konferencí přijali koncem roku 1996 tepličtí pracovníci OHS a s nimi od roku 2004 i pracovníci ZÚ. I přes všechny organizační revoluce jsme pardubické pořadatele co do počtu konferencí již dávno předčili. Jsou-li výše uvedená data pravdivá, začínáme letos v roce 2015 již 53. výživářskou vědeckou konferenci v ČR a 19. konferenci Výživa a zdraví v Teplicích. A to už je hezký příspěvek do jejich historie!

15

16

Výživa a zdraví. Pondělí 19. září 2011

Výživa a zdraví. Pondělí 19. září 2011 2011 Výživa a zdraví Pondělí 19. září 2011 Příjezd účastníků do Teplic (podrobnější informace na straně 10 a 11) 16.00-19.00 Prezentace účastníků v salónku v přízemí Lázeňského domu Beethoven 19.00 Přátelské

Více

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Zdravotnípolitika politika Zdravotní aje r k o h é k c k e r o e h é LLib k c ibere 2 0 1 0 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 19 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 25

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Potraviny přes internet Stále více z nás si zvyká na nákupy přes internet. U žen převažují objednávky oblečení, u mužů elektrotechniky. Během maximálně tří týdnů pošťák Ondra jako

Více

KONCEPCE OBORU HYGIENA

KONCEPCE OBORU HYGIENA KONCEPCE OBORU HYGIENA Koncepci zpracovala skupina odborníků jmenovaná ministrem zdravotnictví ve složení: Předsedkyně: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. Členové: MUDr. Šárka Andělová, CSc doc. MUDr.

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

(Pokračování na straně 3)

(Pokračování na straně 3) ROČNÍK VII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2005 Po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijeli zdravotníci z Horní Normandie do naší fakultní nemocnice. Foto: Marie Psotková Francouzi se zajímali o ná systém

Více

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Sborník textů konference Léčebná kúra pro české a moravské lázně Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Konference o stavu a cílech českých a moravských lázní v rámci projektu Karlovarský týden 2006,

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Nadváha a obezita Pandemie 21. století Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013 Etipatogeneze, prevalence, náklady na zdravotní péči a ekonomické ztráty v důsledku léčby, efektivita

Více

časopis Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje

časopis Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje časopis Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 9 / 2008 www.kzcr.eu Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Návštěva v Uniklinikum Dresden čtěte na str. 10 Seminář -

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova

Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova Autor PharmDr. Marcela Koupilková e-mail: Koupilkova@centrum.cz Výtah z obhájené rigorózní práce

Více

Jeden svět (ne)stačí aneb sbližování paralelních světů zdravotnické a školské prevence

Jeden svět (ne)stačí aneb sbližování paralelních světů zdravotnické a školské prevence Jeden svět (ne)stačí aneb sbližování paralelních světů zdravotnické a školské prevence X. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování Sborník abstrakt 4 5/11/2013 Konferenci pořádá

Více

Bulletin č.5. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. úvodník. Po volbách se z dnešních beránků stanou zase vlci!

Bulletin č.5. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. úvodník. Po volbách se z dnešních beránků stanou zase vlci! Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Bulletin č.5 www.zdravotnickeodbory.cz 19. 5. 2010 Po volbách se z dnešních beránků stanou zase vlci! V minulém čísle Bulletinu Odborového svazu zdravotnictví

Více

Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy

Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy KROMĚŘÍŽ - město památek UNESCO 24. a 25. května 2010 Dobrovolnictví v české společnosti současnost a perspektivy Kroměříž město památek UNESCO

Více

PKČR. Česká technologická platforma pro potraviny. Vize

PKČR. Česká technologická platforma pro potraviny. Vize PKČR Česká technologická platforma pro potraviny Vize www.ctpp.cz Pro více informací týkajících se Platformy, navštivte našiwebovou stránku http://www.foodnet.cz, odkaz Česká technologická platforma pro

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková Zdravotní nauky PhDr. Marie Vrtišková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

Obsah... 1. Předmluva... 3

Obsah... 1. Předmluva... 3 Obsah Obsah... 1 Předmluva... 3 Zdravotní stav obyvatel Moravskoslezského kraje... 5 Střední délka života... 5 Úmrtnost... 5 Celková standardizovaná úmrtnost... 6 Standardizovaná úmrtnost podle diagnóz...

Více

SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem.

SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem. SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem. I.E.S. - Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí je součástí

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Č. 11 / V. ROČNÍK LISTOPAD 2009 12 KČ. Cena v předplatném 9 Kč

Č. 11 / V. ROČNÍK LISTOPAD 2009 12 KČ. Cena v předplatném 9 Kč Č. 11 / V. ROČNÍK LISTOPAD 2009 12 KČ Cena v předplatném 9 Kč Jak na účty za vytápění str. 8 Čtenáři sobě str. 24 O deregulacích ve stověžaté str. 19 Miloš Nesvadba Chystá výstavu svých kolegů str. 16

Více

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2006 PF 2007 Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, končící rok vždy vede k pokusu o bilancování, hodnocení úspěchů i problémů

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více