Výživa a zdraví Přátelské setkání prvních hostů v restauraci Beethoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výživa a zdraví. 19.00 Přátelské setkání prvních hostů v restauraci Beethoven"

Transkript

1

2

3 2015 Výživa a zdraví Pondělí září 2015 Příjezd účastníků do Teplic (podrobnější informace na straně 10 a 11) Přátelské setkání prvních hostů v restauraci Beethoven Úterý 15. září Prezentace účastníků konference před hlavním sálem Lázeňského domu Beethoven v 1. patře Zahájení konference, přivítání a projevy hostů Odborný program Přestávka Odborný program Diskuse - plakátová sdělení Oběd - zdarma pro účastníky konference (vaří Vitana) Odborný program Závěr prvního dne jednání konference VaZ Společenský večer v prostorách Regionálního muzea Teplice - vchod do Jazz clubu Středa září Prezentace účastníků konference před společenským sálem Lázeňského domu Beethoven v 1. patře Doprovodný program Diskuse - plakátová sdělení Odborný program Přestávka Odborný program Diskuse - plakátová sdělení Oběd - zdarma pro účastníky konference (vaří Bonduelle) Diskuse - plakátová sdělení Odborný program Diskuse - Závěr druhého dne jednání konference VaZ 2015 Čtvrtek září Prezentace účastníků konference před hlavním sálem Lázeňského domu Beethoven v 1. patře Odborný program Turek B., Šíma P., - Přednes návrhu závěrů konference VaZ Diskuse k závěrům konference Závěr konference Výživa a zdraví 2015

4 2015 Výživa a zdraví Konference Výživa a zdraví 2015 Teplice, září 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, vedoucím tématem letošní konference Výživa a zdraví 2015 je naplňování koncepce hygienické služby a novelizované legislativy v oblasti výživy a bezpečnosti potravin. Obor hygieny výživy významně ovlivňuje podmínky zdravého stravování a dozorovou činností chrání populaci před poškozením zdraví v důsledku konzumace závadných potravin a pokrmů. Potřeba této činnosti je patrná i z poslední rozsáhlé epidemie salmonelózy proběhlé v červenci 2015 na Plzeňsku, kde v důsledku konzumace kontaminovaného pokrmu došlo u strávníků k desítkám případů onemocnění. Odborní pracovníci hygienické služby mají bohaté zkušenosti s řešením obdobných výskytů i s příčinami jejich vzniků. Legislativa, která upravuje podmínky prevence je dostatečná, často ale není provozovateli zejména v oblasti provozní hygieny dodržována. Co by se mělo změnit, je právní ochrana pracovníků zajišťujících státní zdravotní dozor v pohostinstvích. Novelizovaný zákon o potravinách č. 139/2014 Sb. stanovuje úkoly státních dozorových orgánů, ale jejich výkonnost by se neměla měřit jen počtem vykonaných kontrol, ale jejich kvalitou. Je nutné konstatovat, že spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s orgány Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy je v rámci regionů na velmi dobré úrovni bez kompetenčních sporů, protože je spojuje společný zájem o ochranu zdraví obyvatel. Přeji jednání konference úspěch a získání nových podnětných poznatků. MUDr. Josef Trmal, Ph.D., ředitel KHS Ústeckého kraje

5 2015 Výživa a zdraví Vážené dámy, vážení pánové Zdravá výživa je jedním ze základních stavebních pilířů zdárného vývoje člověka a hraje tedy významnou roli v prevenci onemocnění a ovlivnění kvality a délky života. Se zdravou výživou by se měl každý jedinec setkat již doma ve své rodině, což by bylo možné jedině tehdy, měla-li by celá populace k tomu patřičné informace, znalosti a podmínky. Potřebné podklady by měl přinášet obor výživy, jehož rozvoj v naší republice neodpovídá aktuálním požadavkům. Bylo by zapotřebí dosáhnout užší spolupráce dvou hlavních institucí zaručujících kvalitní podklady pro plnění požadavků Zdraví 2020, tj. Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství. Úzká spolupráce těchto institucí by měla v první řadě ovlivnit kvalitu výživy, odstranit z nabídky potravinových řetězců nekvalitní a nevhodné potraviny a suroviny a podporovat takové, které jsou vhodné pro požadavky zdravé výživy. Dohled nad sledováním zdravé výživy by neměl být omezen pouze na kontrolu kvality potravin, ale i na zajištění a dokumentování dopadů výživy na zdraví populace. Je nezbytné, aby byla zajištěna a neustále zvyšována dostupnost informací o všem, co aktuálně ovlivňuje výživu populace, tzn. vyhledávání a monitorování aktuálních problémů zdravé výživy a transformování výsledků z laboratoří do medicínských aplikací. Výstupem pro praxi by měla být správná interpretace získaných údajů při řešení aktuálních problémů výživy a zdraví. Další možností je preference dobrého a negace špatného z toho, co nám potravinové řetězce nabízejí. Předpokládám, že pro náročné plnění těchto úkolů a zapojení zdravé výživy do programu primární prevence zdraví by měla být věnována zvýšená pozornost vedoucí k personálnímu a odbornému růstu oboru výživy. V současné době je výživě ve vztahu k výskytu různých onemocnění věnována stále větší pozornost. Nové nálezy v oblasti epidemiologie a experimentálního i klinického výzkumu ukazují na souvislosti, které vedou k novému chápání oboru výživy. Tomu ale není tento obor jako komplex v dostatečné míře přizpůsoben. Příslušné vzdělání zdravotnického personálu a nutričních konzultantů je často nedostačující a vyžaduje inovaci výuky oboru v celém spektru, především pak v oblastech určování stavu výživy, výživy zdravých osob a i v léčebné výživě. Proto je nezbytné vytvořit týmy nutričních odborníků a přesně definovat náplň a rozsah jejich práce. Věřím, že tato konference k tomu přispěje. Ing. Pavel Bernáth ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem

6 Vítejte přátelé, vítejte naši milí hosté u nás v lázeňském městě Teplice. Vy pravidelní účastníci teplických výživářských konferencí, přijíždíte k nám do Teplic již po devatenácté. Sluší se také připomenout, že již pošesté bude teplická konference Výživa a zdraví pořádána na počest nestora oboru hygiena výživy prof. MUDr. Stanislava Hrubého, DrSc., výživářského mikrobiologa a preventisty tělem i duší, otce myšlenky výživových poraden. Záštitu nad 19. Konferencí Výživa a zdraví tentokrát převzal náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR MUDr. Vladimír Valenta PhD. Mnohokrát zaznívalo na této konferenci téma: prevence výživou. Zněly zde názvy chorob jako obezita diabetes mellitus zhoubné nádory - metabolický syndrom aterosklerosa, ale i alimentární nákazy a také střevní mikroflóra, která má v prevenci řady onemocnění významné postavení. Letos, v roce 2015, bude na naší konferenci opět znít termín: Program Zdraví Hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Vladimír Valenta PhD prosadil na ministerstvu zdravotnictví a ve vládě ČR Program Zdraví 2020 jako souhrn opatření pro všechny společenské aktivity u nás s cílem přispívat ke zdraví a pohodě všech našich obyvatel, s cílem prožívat prodlužující se dobu dožití každého z nás stále více a déle ve zdraví než v nemoci. Program Zdraví 2020 byl rozpracováván jako součást evropské zdravotní politiky. Byl připraven Regionální úřadovnou SZO pro Evropu za účasti mnoha odborných institucí a byl předložen 62. zasedání regionálního výboru pro Evropu ve dnech září Byl také přijat vládou ČR a nyní má být soustavně prosazován a v celém rozsahu realizován za odborného vedení těch odborníků v našem zdravotnictví, kterým je problematika primární prevence vlastní. Zdraví je významnou ekonomickou, humánní, individuální i sociální hodnotou. Tak zní jedna ze základních tezí, které tvoří jádro současné evropské zdravotní politiky. Její neodmyslitelnou součástí se má stát i u nás soustavná a dlouhodobá spolupráce odborníků všech společenských aktivit a zdravotničtí odborníci v tomto snažení musí hrát hlavní roli. Výživa všech složek obyvatelstva byla, je a bude považována za jeden z hlavních faktorů prostředí ovlivňující stav zdraví každého z nás. Proto jsme pro letošní jednání konference Výživa a zdraví 2015 opět zvolili téma: BUDOUCNOST VÝŽIVY ČLOVĚKA Důvodem je opět bilancovat dosavadní stav výživy u nás, zhodnotit současná nutriční rizika a především pokusit se o využití všech možností v procesu ovlivňování stavu zdraví obyvatelstva a jeho vývoje výživou. Jedinečnou možností je soustavná výchova ke zdravotně prospěšnému životnímu stylu, který musí být soustavně naplňován nejen výživou, ale především odpovídající fyzickou aktivitou a energetickým výdejem každého člověka, a to od dětství až po seniorský věk. Ani správná výživa nesmí přijít zkrátka, i na tomto poli je třeba řešit řadu nových úkolů. Jsme asi toho všichni vědomi? Již téměř dva roky jsou z hygienického terénu slyšet stále častěji nářky nad tím jak právě výživářům hygienické služby chce kdosi brát práci, jejich práci, jejich dozorovou činnost nad centimetry výšky omyvatelných ploch na stěnách až po jinou kódovanou dozorovou činnost od V01 až po V99. Pokud to tak opravdu je, pak si na převzetí této činnosti asi činí nárok ten, kdo této činnosti rozumí, kdo dobře ví jak předcházet chorobám správnou výživou, jak správně stravovat a živit děti i dospívající, těžce i lehce pracující i pracující v horkých provozech, jak a čím zajišťovat správný pitný režim, jak správně stravovat těhotné a kojící ženy, jak čelit nadváze a obezitě nejen výživou. Nebo to tak není? Věřím, že 19. teplická konference Výživa a zdraví 2015 dá prostor pro tyto otázky a bude stejně úspěšná jako konference předchozí. K tomu bylo třeba vykonat mnoho společné práce. Dovolte, abych za ni poděkoval všem svým bývalým spolupracovníkům ze Zdravotního ústavu i z Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje. Chci také poděkovat především pracovníkům firmy ALWAC a.s. Teplice, lázeňského domu Beethoven a všem pracovníkům a.s. Lázně Teplice v Čechách, vedení této společnosti i všem sponzorům za jejich mimořádnou pomoc, bez níž by uspořádání této konference nebylo možné. MUDr. Jan Ševčík jeden z odborných garantů konference

7 Program úterý Zahájení konference, přivítání a projevy hostů Doc. MUDr. Dlouhý Pavel - předseda SHKM ČLS JEP Konference Výživa a zdraví jako nástroj v primární prevenci ve zdravotnictví Odborný program: VÝŽIVA ČLOVĚKA DNES (moderátoři: Ševčík J., Turek B.) Ševčík J. O čem také musí diskutovat výživáři Kajaba I., Ginter E., Ševčík J., Šíma P., Staruch L., Mati M. Fyziologické funkcie cholesterolu v ľudskom organisme ich benefity a rizika P Ř E S T Á V K A Valenta Vl. Naplňování koncepce hygienické služby a novelizované legislativy v oblasti výživy a bezpečnosti potravin v ČR Bencko Vl. Šance a úskalí primární prevence v kontextu tržně orientované medicíny Kotěšovec F., Skorkovský J., Brynda J. Úmrtnost jako podnět k hodnocení zdravotního stavu populace Šrám R. Kvalita výživy během těhotenství vliv na biomarkery genetického poškození Ševčík J., Turek B. Lékaři v hygienické službě D i s k u z e s autory plakátových sdělení O B Ě D (vaří Vitana) Odborný program: VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ V ČR (moderátoři: Dlouhý P., Slavíková M. ) Veselská E. Péče o výživové poradenství v ČR Náměstková L. Nutriční terapeut v soukromé praxi Diskuze s autory plakátových sdělení Krajíčková K. Historie nutričních terapeutů nebo dietetiky obecně Luhanová L. Zkušenosti z poradny zdravého životního stylu v Plzni Závěr 1. dne jednání Společenský večer v prostorách Regionálního muzea Teplice - vchod do Jazz clubu

8 středa Doprovodný program dle vlastního výběru a nabídky pořadatelů v programu konference Odborný program: Zelenina ve výživě člověka (moderátoři: Šíma P., Richter J.) Diskuze s autory plakátových sdělení Turek B., Šíma P., Ševčík J. Význam zeleniny při podpoře zdraví Šíma P., Turek B. Ševčík J. Zelenina a imunita Turek B., Šíma P. Kajaba I. Pseudovitamíny a imunita Dostálová J. Mýty o potravinách ve výživě P Ř E S T Á V K A Kajaba I., Štencl J., Ginter E., Šašinka A. M., Trusková I., Gazdějkov K., Hamade J., Bzdüch V. Nové odporúčané výživové dávky (OVD) obyvatelstva SR (9. Revízia) z r Richter J., Král V., Stiborová I., Pohořská J., Rajnohová-Dobiášová L., Bernáth P. Pomůžeme vitamín D žít déle a lépe? Hrnčířová D. Zdroje kobalaminu z potravin rostlinného původu Bastlová M., Ulrichová M., Hlaváčková L. Zhodnocení úrovně stravování z hlediska nutriční kvality a pestrosti stravy v zařízeních zdravotnických a sociálních služeb Diskuze s autory plakátových sdělení O B Ě D (vaří Bonduelle) Odborný program: VÝŽIVÁŘI SOBĚ (moderátoři: Ševčík J., Hora L.) Diskuze s autory plakátových sdělení Ševčík J., Hora L., Workshop o rybách a zelenině s praktickými ukázkami Degustace a praktické ukázky zeleninových a ovocnářských výrobků D I S K U S E - Závěr druhého dne jednání konference VaZ 2015

9 čtvrtek Odborný program: VARIA (moderátoři: Ševčík J., Turek B.) Slavíková M., Rambousková J., Procházka B., Dlouhý P., Anděl M. Prevalence rizika malnutrice institucionalizovaných seniorů v teplickém regionu a v Praze Brát J. Co lidem brání stravovat se lépe a zdravěji? Pavlík V., Fajfrová J. Význam pseudoobilovin ve výživě člověka Šíndler M. Měření teplotních výkyvů a mikrobiologické změny u nízkoteplotního pečení masa Devátá I., Rumlová L., Tomicová J. Nutriční hodnota školního stravování ve Středočeském kraji Turek B., Šíma P. Přednes návrhu závěrů konference Diskuse k závěrům konference Závěr konference Výživa a zdraví 2015 Postery: 1/ Metabolické dôsledky spánkovej deprivácie Habánová M., Jakubíková M., Gažarová M., Kopceková M. 2/ Zhodnotenie kardovaskulárneho rizika pacientov hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra Mrázová J., Kopceková J., Lenártová P., Habánová M. 3/ Zhodnotenie stravovacích návykov vybranej skupiny diabetikov Habánová, M. Šikulová, N., Predná L. 4/ Analýza jedálnickov vybranej skupiny žien pomocou softvéru Mountberry Gažarová, M., Habánová, M., Hamarová, M. 5/ Výživa a životný štýl pacientov s hypertenziou Lenártová P., Mrázová J., Habánová M. 6/ Porovnanie indexov-významných prediktorov kardiovasculárných a metabolických ochorení v populaci Schwarzová M., Habánová M., Fatrcová-Šrámková K., Gažarová M., Chlebo P. 7/ Problematika venkovního občerstvení Bartošová Z. Skupina pro závěry konference: MUDr. Bohumil Turek, CSc., Doc. MUDr. Igo Kajaba, CSc., Doc. MUDr. Pavel Dlouhý Odborní garanti konference: MUDr. Jan Ševčík, MUDr. Bohumil Turek, CSc., Doc. MUDr. Igo Kajaba, CSc., Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, RNDr. Petr Šíma, CSc.

10 DOPRAVA ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE VaZ 2015 DO TEPLIC Konference Výživa a Zdraví 2015 se opět koná ve společenském sále Lázeňského domu Beethoven v centru Teplic. K LD Beethoven se lze snadno dopravit osobními vozidly (podrobnosti viz dále), městskou dopravou nebo pěšky (asi 800 m od vlakového i autobusového nádraží). Lze také využít dopravu TAXI, jejíž parkoviště je vlevo od východu z vlakového nádraží přímo u nádražní budovy. Budovu Lázeňského domu Beethoven najdete za teplickým Krušnohorským divadlem. Příjezdy veřejné dopravy do Teplic: Vlaková spojení na vybraných trasách: Praha - Hlavní nádraží Praha - Holešovice Teplice v Č. R 05:16 05:25 07:03 R 07:30 07:39 09:03 R 09:30 09:39 11:03 R 11:30 11:39 13:03 R 13:30 13:39 15:03 R 15:30 15:39 17:03 R 17:30 17:39 19:03 R 19:30 19:39 21:03 Liberec Ústí nad Labem - Hlavní nádraží Teplice v Č. R 06:28 08:47 09:03 R 08:28 10:47 11:03 R 10:28 12:47 13:03 R 12:28 14:47 15:03 R 14:28 16:47 17:03 R 16:28 18:47 19:03 Chomutov Teplice v Č. R 04:57 05:48 R 06:00 06:48 R 07:00 07:48 R 08:00 08:48 R 08:34 09:34 R 09:58 10:48 R 11:58 12:48 R 13:58 14:48 R 15:58 16:48 R 17:58 18:48 R 19:58 20:48 Autobusová spojení na vybraných trasách: Praha Teplice v Č. Poznámka 09:00 10:07 Všechny autobusy odjíždí z nádraží 11:30 12:55 Holešovice stanoviště 4 13:15 14:29 14:30 15:55 15:35 17:19 16:50 18:00 19:00 20:25

11 Informace o příjezdu motorovými vozidly Účastníci, kteří přijíždějí od Prahy, přijíždějí do Teplic po dálnici až za Lovosice, poté po silnici E 55 do Teplic. Účastníkům přijíždějícím od Ústí nad Labem doporučujeme využít spojnici Ústí - Teplice (v Ústi n.l. značen směr Most) - dálnici D 8 a následně dálniční přivaděč do Teplic. Tito účastníci se napojí na silnici E 55 těsně před obcí Bystřany. Za výše uvedených předpokladů přijíždějí všichni účastníci po silnici E 55 ve směru od Prahy. Těsně před Teplicemi minete nejdříve po levé straně čerpací stanici Benzina a krátce na to po pravé straně čerpací stanici ÖMV. Za touto stanicí odbočíte doleva na parkoviště prodejny a autoservisu OPEL (chcete-li minout průjezd centrem Teplic). Účastníci od Mostu přijíždějící po silnici č. 13 (E 442) odbočí před Teplicemi doprava (značeno Praha, Ústí nad Labem) na silnici E 55 (směr Praha) a ihned poté, co se na tuto silnici napojí, odbočí doprava rovněž na parkoviště prodejny a autoservisu OPEL. Následující úsek projíždějte opatrně - nejedná se o typický příjezd do Teplic, nicméně se vyhnete všem problémům s jednosměrkami ve středu města. Projedete přes parkoviště autoservisu a proti vchodu odbočíte doprava, podjedete úzký viadukt. Krátce za ním odbočíte doleva (křižovatka tvaru T) a projedete další dva těsně za sebou jdoucí viadukty. Asi po 100 metrech se ostře zprava napojuje ulice s řadou rodinných domků. Přijedete na další křižovatku typu T. Proti vám je zeď Zámeckého parku. Odbočíte doprava - projedete dvě křižovatky (obě rovně). Silnice (Rooseweltova ulice) začne klesat a po krátké chvilce již uvidíte po levé straně žlutou budovu lázeňského komplexu Beethoven. Vstup do LD Beethoven je z této strany v dolní části Zámeckého parku. Zaparkujte, prosím, Vaše vozidlo v prostoru Rooseweltovy ulice. Parkuje se zde po pravé straně (ve směru Vaší jízdy) na označených parkovacích místech. Parkoviště je hlídané, plaťte v recepci LD Beethoven. Přímo před vchodem do LD Beethoven nelze parkovat. BEETHOVEN CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ LÁZEŇSKÉ NÁMĚSTÍ

12 Doprovodný program Společenský večer v úterý od do hod. se bude opět konat tentokrát v prostorách Regionálního muzea v Teplicích. Vchod do Jazz clubu v I. patře s krásným výhledem do parku. Tato pozvánka platí pro všechny účastníky konference Výživa a Zdraví Příjemné prostředí, milí a zajímaví lidé, oku lahodící bohatě prostřená tabule - to vše jen na vaši počest a pro zpříjemnění vašeho pobytu v Teplicích. Společenský večer bývá každoročně zlatým hřebem společenské části teplické konference Výživa a zdraví. Letos pro Vás společnost Makro připravila degustaci vín. Botanická zahrada Teplice Botanická zahrada Teplice leží na jihu města ve čtvrti Šanov v těsném sousedství Písečného vrchu a Janáčkových sadů. Z celkové rozlohy asi dvou hektarů je zhruba polovina věnována venkovní expozici, výstavní skleníky zaujímají plochu 2400 m 2. Z a hradu najdete na konci ulice Josefa Suka. Dojdete sem krátkou a příjemnou procházkou vilovou čtvrtí - od stanice trolejbusu (linky č. 3 z Benešova náměstí, o víkendech autobusu č. 121) U Nových lázní není cesta delší než 200 metrů. (Otevřeno 9-18 hod.) Bazén v LD Beethoven Využijte možnosti koupání v termálním bazénu v LD Beethoven. Hlavním zdrojem jsou vzácné přírodní termální vody 39 C teplé, které již 2000 let navrací nemocným zpět jejich zdraví. Voda je hydrouhličitanosodného typu s obsahem fluoridu a velkým množstvím stopových prvků včetně vzácných prvků. Vstup je možné za poplatek objednat na recepci LD Beethoven. Regionální muzeum v Teplicích do III. výstavní místnost - VÝSTAVA PRACÍ RODINY REIMANNOVÝCH Výstava dokumentuje rčení, že jablko nepadá daleko od stromu a lze konstatovat, že jak dcery, tak vnučky Petra Reimanna, známého teplického malíře, se profesionálně umělecky realizují. Dcera Petra vystavuje kabelky, dcera Beata - básně a fejetony, vnučka Anna obrázky a vnučka Sofie kresby. do I. a II. výstavní místnost - ČESKÉ ZPĚVNÍKY SBORU LITERÁTŮ A MĚSTO TEPLICE V 16. STOLETÍ Výstava k poctě mistra Jana Husa z fondů muzejní knihovny představuje dva svazky ze sbírky rukopisů - graduál (1560) a kancionál (1566). Jedná se o památky, které těsně souvisejí s dějinami města Teplice. Dokazují vysokou úroveň městského společenství našeho města takřka před půl tisíciletím z několika hledisek. Zpěvníky dokládají převažující vliv českého obyvatelstva na spravování města a příklon českých měšťanů k náboženskému vyznání pod obojí, tj. utrakvistickému. Dále vypovídají nejen o existenci, ale i úrovni činnosti českého literátského bratrstva, připomínají cechy řemeslníků i jednotlivé teplické občany, členy bratrstva či představitele městské rady.

13 Z historie teplických výživářských konferencí Pojďme si opakovat historii teplických výživářských konferencí, začíná datovat rokem 1997, rokem první teplické výživářské konference: 1) Alimentární nákazy Společné stravování a podpora zdraví Prevence obezity Výživa a prevence kardiovaskulárních onemocnění Rizikové faktory v prevalenci nádorových onemocnění Výživa v primární prevenci chorob Výživa těhotných a kojících žen Výživa dětí předškolního věku, Alternativní výživa Výživa seniorů Výživa - základní nástroj prevence Intervence výživou v podpoře zdraví - spolupráce odborníků HS Primární prevence jako zdravotní a ekonomická priorita Alimentární nákazy, Mikrobiologie ve výživě 2) 2) Byla to smutná konference, týden před ní, 9. září 2009 zemřel, krátce před svými osmdesátinami, nestor oboru a průkopník výživářské mikrobiologie prof. MUDr. Stanislav Hrubý, DrSc., jehož jméno od té doby konference nese: Dny hygieny výživy prof. MUDr. Stanislava Hrubého Primární prevence chorob Primární prevence chorob již od dětského věku Význam a rizika hlavních živin Budoucnost výživy člověka Budoucnost výživy člověka Zdraví Budoucnost výživy člověka Zdraví 2020

14 Z historie teplických výživářských konferencí Scházíme se již na 19. ročníku konference Výživa a zdraví. Opět jsme letos zvolili jako téma konference Budoucnost výživy člověka. Je to nesporně téma zajímavé a já doufám, že bude zajímavé i pro vás. Je to již potřetí, kdy neřešíme to, co bylo, ale to, co bude. Jaký může a bude mít vliv výživa na stav zdraví nás všech. A že je co řešit, o tom svědčí trendy a neutuchající nárůst obezity dětí i dospělých a přeplněné ordinace diabetologů u nás. Podobná situace je i v mnoha jiných zemích. Proto Regionální úřadovna SZO pro Evropu připravila program Zdraví 2020, který byl přijat také vládou ČR a v nedávných dnech představen veřejnosti. Tento program se netýká jenom potravin a výživy, i když výživa v něm hraje velmi důležitou roli. Je to program o celém životním stylu nás všech a o jeho nápravě, program o tom, jak dosáhnout a udržet si svůj život ve zdraví, ne v nemoci. Všichni víme, že v ČR vskutku máme v tomto smyslu co dohánět. Prof. MUDr. Stanislav Hrubý, jehož jméno konference Výživa a zdraví nyní nese, byl velkým propagátorem moderních metod primární prevence v medicíně. Současná epidemie obezity a metabolického syndromu vůbec, jakož i stále narůstající prevalence chorob z nesprávné výživy jakoby nás usvědčovala z toho, že odborná činnost zdravotníků v ČR v primární prevenci chorob se dostala na scestí. - Nebo se přece jen dočkáme nápravy tohoto stavu? MUDr. Jan Ševčík 1) Pro mladší účastníky připomínám, že historie výživářských konferencí nezačala v Teplicích, ale v Plzni, kam nastoupil po promoci mladý ambiciózní lékař MUDr. Bohumil Turek, CSc., neúnavný organizátor první série výživářských konferencí. - Kdy proběhla skutečně první konference, si dnes nepamatuje ani on, ale snad to bylo v roce Jejich neopomenutelnými účastníky a rutinovanými diskutéry byly takové osobnosti, jakými bezesporu byli pánové Symon, Halačka, Wolf, Vaníček, Lavický, Škovránek a další. Historie plzeňských výživářských konferencí končí odchodem MUDr. Turka do Prahy, kde v polovině osmdesátých let přebíral výživářské žezlo na SZÚ po svém učiteli prof. MUDr. A. Wolfovi, CSc.(post vedoucího katedry hygieny výživy na LFH UK v Praze přebíral po prof. Wolfovi v roce 1989 prof. MUDr. S. Hrubý, DrSc.). Obětavou organizátorkou desíti dalších ročníků těchto konferencí se stala RNDr. V. Nováková působící tehdy ve východočeských Pardubicích. Poslední pardubickou konferenci zorganizovala v r Patří jí dík za nezměrnou obětavost, s jakou konference de facto sama se svými několika spolupracovnicemi z oddělení hygieny výživy OHS připravovala, organizovala a zajišťovala. Nabídku výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP na pořádání dalších výživářských konferencí přijali koncem roku 1996 tepličtí pracovníci OHS a s nimi od roku 2004 i pracovníci ZÚ. I přes všechny organizační revoluce jsme pardubické pořadatele co do počtu konferencí již dávno předčili. Jsou-li výše uvedená data pravdivá, začínáme letos v roce 2015 již 53. výživářskou vědeckou konferenci v ČR a 19. konferenci Výživa a zdraví v Teplicích. A to už je hezký příspěvek do jejich historie!

15

16

Výživa a zdraví. Pondělí 13. září 2010

Výživa a zdraví. Pondělí 13. září 2010 2010 Výživa a zdraví Pondělí 13. září 2010 Příjezd účastníků do Teplic (podrobnější informace na straně 10 a 11) 16.00-19.00 Prezentace účastníků v salónku v přízemí Lázeňského domu Beethoven 19.00 Přátelské

Více

Výživa a zdraví. Pondělí 13. září 2010

Výživa a zdraví. Pondělí 13. září 2010 2010 Výživa a zdraví Pondělí 13. září 2010 Příjezd účastníků do Teplic (podrobnější informace na straně 10 a 11) 16.00-19.00 Prezentace účastníků v salónku v přízemí Lázeňského domu Beethoven 19.00 Přátelské

Více

Konference je určena: Pro pracovníky v oboru výživa a hygiena výživy, pro pracovníky v potravinářství, výživové poradce, pro studenty v těchto

Konference je určena: Pro pracovníky v oboru výživa a hygiena výživy, pro pracovníky v potravinářství, výživové poradce, pro studenty v těchto Konference je určena: Pro pracovníky v oboru výživa a hygiena výživy, pro pracovníky v potravinářství, výživové poradce, pro studenty v těchto oborech a pro všechny zájemce o správnou výživu. Více informací:

Více

Výživa a zdraví. Pondělí 19. září 2011

Výživa a zdraví. Pondělí 19. září 2011 2011 Výživa a zdraví Pondělí 19. září 2011 Příjezd účastníků do Teplic (podrobnější informace na straně 10 a 11) 16.00-19.00 Prezentace účastníků v salónku v přízemí Lázeňského domu Beethoven 19.00 Přátelské

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. Jiří Bílek Hygienická služba a orgán ochrany veřejného zdraví Vznik

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

Nadbytek soli škodí dětem i dospělým The 2nd CZ - Salt Awareness Week 2013 (týdenní masmediální kampaň od 25. - 30. listopadu 2013

Nadbytek soli škodí dětem i dospělým The 2nd CZ - Salt Awareness Week 2013 (týdenní masmediální kampaň od 25. - 30. listopadu 2013 Nadbytek soli škodí dětem i dospělým The 2nd CZ - Salt Awareness Week 2013 (týdenní masmediální kampaň od 25. - 30. listopadu 2013 (tisková konference 26. listopadu 2013, MZČR) Vysoký krevní tlak = hypertenze

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2013 1 Výsledky státního zdravotního dozoru - stravovací služba

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Podpora veřejného zdraví v České republice. MUDr. Lidmila Hamplová ved. odd. podpory veřejného zdraví MZ ČR

Podpora veřejného zdraví v České republice. MUDr. Lidmila Hamplová ved. odd. podpory veřejného zdraví MZ ČR Podpora veřejného zdraví v České republice MUDr. Lidmila Hamplová ved. odd. podpory veřejného zdraví MZ ČR Evropská úřadovna Světové zdravotnické organizace % 75 Příčiny úmrtí v rámci regionů WHO, 2000

Více

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL OBEZITA NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇUJE ZDRAVOTNÍ STAV ČLOVĚKA Kardiovaskulární onemocnění Endokrinní poruchy Metabolické komplikace

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Naplňování Národní strategie Zdraví 2020

Naplňování Národní strategie Zdraví 2020 Naplňování Národní strategie Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer Ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví USNESENÍ VLÁDY ČR č. 23 ze dne 8. 1. 2014 V l á d a I. bere na

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku

Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku TK projekt SAPERE 07. listopadu 2011 MŠMT Praha Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Unilever ČR Nemoci vzniklé z důvodů špatných stravovacích návyků Cukrovka - téměř každý

Více

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) a Fitness Institut (www.fitnessinstitut.cz) pořádá Základní

Více

Infekce v dětském věku

Infekce v dětském věku , Pořadatelé: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci Produkce: B/P/P, Bořek Procházka K Dálnici 593, 760 01 Zlín tel.: 577 219 803 fax: 577 001 465 e-mail: prochazka@bpp.cz

Více

Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR Ministerstvo zemědělství ČR Program přednášky Vznik ICBP aktivity ICBP pro veřejnost Vznik Informačního centra bezpečnosti potravin vzniklo v roce 2003 na základě rozhodnutí Koordinační skupiny pro bezpečnost

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Analýzy zdravotního stavu

Analýzy zdravotního stavu Analýzy zdravotního stavu zkušenosti, možnosti, výhled spolupráce MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Státní zdravotní ústav Analýzy zdravotního stavu souhrnný pohled na veřejné zdraví v daném

Více

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla. České sdružení pro biomasu pořádá 27. listopadu 2012 na pražské ČZU za účasti významných expertů,

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ - 1-11. 12. září 2013 VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ http://geokonference.ped.muni.cz Katedra geografie PdF MU Brno Katedra geografie a regionálního rozvoja, Univerzita Konštantina Filozofa Katedra

Více

víkendový kurz Poradce pro výživu Nutris

víkendový kurz Poradce pro výživu Nutris Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) pořádá víkendový kurz Poradce pro výživu Nutris 12. 28. 9.

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav. Seminář NSZM 15.10.2009

MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav. Seminář NSZM 15.10.2009 MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav Seminář NSZM 15.10.2009 ze dne 22.1.2009 Podpory komunitních kampaní zaměřených na problematiku zdraví Systémovépodpory zdraví na místní

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ za podpory Neonatologické společnosti ČLS JEP a Neonatologické sekce ČAS Leonardo da Vinci Madona Litta (detail) 1490-1491 XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Materiál slouží k seznámení se se současností města Teplice.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Materiál slouží k seznámení se se současností města Teplice. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Celostátní konference projektu SPINNET

Celostátní konference projektu SPINNET Celostátní konference projektu SPINNET Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP, v hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava

Více

Monitoring nabídky potravin ve školách

Monitoring nabídky potravin ve školách Monitoring nabídky potravin ve školách MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MUDr. Zdenka Trestrová Ministerstvo zdravotnictví MUDr. Jana Pilnáčková KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberce Předpoklady úkolu HH

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Pražská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 23. 24. 5. 2013 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

Střední zdravotnická škola,brno, Jaselská 7/9 602 00 Brno, Jaselská 7/9

Střední zdravotnická škola,brno, Jaselská 7/9 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Střední zdravotnická škola,brno, Jaselská 7/9 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Střední zdravotnická škola Informace XII. ročník celostátního kola soutěže první pomoci s mezinárodní účastí Vážené kolegyně a kolegové,

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší a IUAPPA Česká republika DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o. pořádají pod záštitou ministra průmyslu a obchodu

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

itinerář VeterÁn show huť 2015 www.veteranshowhut.cz Účastník akce Startovní číslo Počet bodů SDH Huť ve spolupráci s OU Pěnčín předává

itinerář VeterÁn show huť 2015 www.veteranshowhut.cz Účastník akce Startovní číslo Počet bodů SDH Huť ve spolupráci s OU Pěnčín předává SDH Huť ve spolupráci s OU Pěnčín předává itinerář účastníkovi akce VeterÁn show huť 2015 Obec Pěnčín Účastník akce Startovní číslo Počet bodů 1 Sponzoři a partneři akce supšs Farma Dolenec Jako od Babičky

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

pobytový kurz Poradce pro výživu Nutris

pobytový kurz Poradce pro výživu Nutris Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) pořádá pobytový kurz Poradce pro výživu Nutris 7. 9. 11. +

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. čtvrtek 21. dubna 2011 Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. čtvrtek 21. dubna 2011 Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

VI. celostátní setkání Sdružení celiaků České republiky

VI. celostátní setkání Sdružení celiaků České republiky VI. celostátní setkání Sdružení celiaků České republiky se bude konat u příležitosti Mezinárodního dne celiakie v sobotu 20. května 2006 od 8 do 17 hodin v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce, Roentgenova

Více

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. úterý 4. října 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. úterý 4. října 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

Kontrola kvality vod z pohledu Zdravotního ústavu ÚL. Pavel Bernáth

Kontrola kvality vod z pohledu Zdravotního ústavu ÚL. Pavel Bernáth Kontrola kvality vod z pohledu Zdravotního ústavu ÚL Pavel Bernáth Sloučení zdravotních ústavů -Čechy 1. 6. 2012 ZÚ Hradec Králové ZÚ Pardubice ZÚ Liberec ZÚ Karlovy Vary Zdravotní ústav Ústí nad Labem

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

3. Zacházení s potravinami. 4. Jak nakupovat

3. Zacházení s potravinami. 4. Jak nakupovat Webové stránky www.viscojis.cz jsou zaměřené na témata zdravého stravování a zacházení s potravinami. Spotřebitelé zde naleznou srozumitelně zpracované informace od odborníků z resortů zemědělství a zdravotnictví.

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II. Pozvánka TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II. Milí studenti, pedagogové, přátelé a zájemci o přírodní vědy, srdečně Vás zveme na mimořádně zajímavé víkendové soustředění tentokrát zaměřené na geologii, paleontologii

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více