VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ČESKÁ 354, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Č. J. CES/0361/2013 V Liberci dne Vypracovala: Mgr. Šárka Klímová

2 Výroční zpráva o činnosti školy vychází z ustanovení vyhl. č. 15/2005 Sb. Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Základní statistické údaje Celkový počet Zápis žáků k přijetí do 1. ročníku základní školy pro budoucí šk. rok Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok Počty žáků po opravných zkouškách Přehled výchovných opatření údaje za 2. pololetí Počet zameškaných hodin Počty přijatých žáků po ukončení základní školy Pedagogičtí pracovníci učitelé ZŠ Pedagogičtí pracovníci vychovatelé ŠD Údaje o dalším vzdělávání pracovníků v rámci celož. vzdělávání Počty absolventů 8 3. Charakteristika školy Vzdělávací program školy Výuka cizích jazyků podle ročníků Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Práce s žáky se spec. vzděl. potřebami Účast školy na plošném testování žáků Výchovné poradenství, poradenské služby Prevence sociálně patologických jevů Spolupráce s Technickou univerzitou Liberec Zapojení školy do projektů, mezinárodní spolupráce Mimoškolní aktivity, zájmové kroužky Příměstský tábor Zájmové vzdělávání školní družina Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Časový sled realizovaných školních aktivit Prezentace školy na veřejnosti mimořádné úspěchy žáků Spolupráce s organizacemi Ekonomická část mimorozpočtové zdroje Přehled výstupů kontrolních orgánů Česká školní inspekce Statutární město Liberec Všeobecná zdravotní pojišťovna Výkon státní správy Přílohy 36 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Právní forma příspěvková organizace, IČO Adresa školy Česká 354, Liberec 25 Statutární město Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Název zřizovatele Liberec 1 ředitelka: PaedDr. Jitka Mikešová statutární zástupkyně: Mgr. Šárka Klímová zástupkyně pro 2. stupeň: Mgr. Jana Čepičková Vedoucí pracovníci od : Mgr. Šárka Klímová pověřena zastupováním funkce ředitelky školy od : Mgr. Šárka Klímová jmenovaná do funkce ředitelky školy Zařazení do sítě škol Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol Součásti školy Kapacita školy s účinností od Základní škola Školní jídelna Školní družina žáků Telefon/fax Adresa internetové stránky 3

4 2. Základní statistické údaje 2.1 Celkový počet Pracoviště Celkový počet tříd Z toho speciálních Celkový počet žáků Z toho ve speciálních třídách Individuálně integrovaných ZŠ Česká, Liberec Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok Počet zapsaných Počet rozhodnutí o přijetí Počet odkladů Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok Počet žádostí Skutečný počet přijatých žáků Počty žáků po opravných zkouškách za II. pololetí Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Slovní hodnocení Neprospělo Neklasifikováno

5 2.5 Přehled výchovných opatření údaje za II. pololetí Pochvaly Napomenutí tř. učitele Třídní důtky Ředitelské důtky 2.stupeň 3.stupeň Snížené známky z chování byly uděleny za závažné porušování školního řádu a za neomluvenou absenci. Pochvaly byly žákům uděleny za mimořádně úspěšnou práci, nadstandardní aktivitu a reprezentaci školy. 2.6 Počet zameškaných hodin součet za I. a II. pololetí Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Počty přijatých žáků po ukončení základní školy 8.letá gymnázia 6.letá gymnázia 4.letá gymnázia SOŠ obory s maturitou SOU obory s maturitou SOU OU Neumístěn Pedagogičtí pracovníci učitelé ZŠ Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk Důchodový věk Celkem celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen splňuje 3/3 13/11 10/10 4/4 1/1 31/29 nesplňuje 1/1 0 1/ /2 5

6 2.9 Pedagogičtí pracovníci vychovatelé ŠD Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk Důchodový věk Celkem celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen splňuje 2/ /4 0 6/5 nesplňuje 1/0 1/ / Údaj o dalším vzdělávání pracovníků v rámci celoživotního vzdělávání A/ Prioritně byla zajišťována školení pro splnění kvalifikačních předpokladů zdravotník zotavovacích akcí - plánované proškolení pedagogů - PaedDr. Šárka Vakrmanová, Mgr. Radana Plummer, Jarmila, Mgr. Periklis Papas instruktor snowboardingu - pro dlouhodobě zvýšený zájem žáků o snowboarding v rámci lyžařského výcviku bylo pro školní rok 2012/2013 plánované proškolení pedagoga Mgr. Tomáše Bureše B/ Vzdělávání celého pedagogického sboru - v souladu s dlouhodobým záměrem školy zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků bylo ve školním roce 2012/2013 realizováno rozsáhlé proškolení celého pedagogického sboru v poskytování 1. pomoci část teoretická i praktická. C/ Průběžné vzdělávání pedagogů - vedení školy podpořilo v rámci poskytnutých finančních prostředků účast pedagogů na školeních dle nabídek NIDV, Centra vzdělanosti LK nebo jiných subjektů především v oblastech: - didaktické hledání cest efektivní výuky, nových metod, aktivizačních přístupů - jazykového vzdělávání - osobnostní a sociální výchovy - speciální pedagogiky (reedukace specifických poruch) - zvyšování ICT kompetencí 6

7 Studium k prohlubování odborné kvalifikace kurzy, semináře, školení, samostudium Pedagog Zaměření akce Vzdělávací instituce Datum Celý sbor školení 1. pomoci L. Lepková, r.č Beránková Milena Aktivizující metody při výuce angličtiny CVLK a Beránková Milena Genetická metoda čtení nakl. Fraus Berglová Pavla Činnostní učení ve výuce prvouky Tvořivá škola Brixiová Šárka Práce s dětmi s SPU PPP 4.2. Brixiová Šárka Reedukace specifických poruch učení PPP Brixiová Šárka Myslet jinak- učit(se) jinak? Čmelák 5.6. Bureš Tomáš Mimořádné události NIDV Bureš Tomáš Školení florbal - pravidla AŠSK Bureš Tomáš Snowboarding Sport BP Čepičková Jana Příprava projektů na základní škole a využívání ICT ve výuce na ZŠ Boxed, s.r.o Grulichová Gabriela Školení florbal - pravidla AŠSK Grulichová Gabriela Santa Claus is coming to town OUP Hozáková Michaela Santa Claus is coming to town OUP Hozáková Michaela NJ - Grammatik entdecken Geothe Institut Hozáková Michaela DLT - Den učitelů němčiny (3 semináře) Geothe Institut 6.4. Klímová Šárka Právní předpisy ve školství v akt. znění NIDV Klímová Šárka Spisová služba - projekt magistrátu GEOVAP Klímová Šárka Národní systém inspekčního hodnocení NIQES Klímová Šárka Inkluzivní vzdělávání z pohledu zřizovatele NIDV Klímová Šárka Spisová služba - archiv GEOVAP Maršíková Lenka Testování 8. ročník - PC ICILS 5.2. Nosková Lenka Školení florbal - pravidla AŠSK Palubová Kateřina Aktivizující metody při výuce angličtiny CVLK a Palubová Kateřina Genetická metoda čtení nakl. Fraus Periklis Papas Posílení praktických dovedností při vedení problémových tříd a PPP problémových žáků Periklis Papas Právo a prevence ve škole, PPP Periklis Papas Komplexní program prevence ve školách PPP Periklis Papas Doškolení zdravotník zotavovacích akcí Červený kříž 5.6. Petanová Vlasta Český jazyk činnostně ve 4. ročníku Tvořivá škola Petanová Vlasta Přírodověda činnostně - 4. ročník Tvořivá škola Petanová Vlasta Interaktivní tabule a PC pro učitele Tvořivá škola Petanová Vlasta Genetická metoda čtení nakl. Fraus

8 Pedagog Zaměření akce Vzdělávací instituce Datum Plummer Radana Zdravotník zotavovacích akcí ČK a Roháčová Olga Finanční gramotnost FRAUS Roháčová Olga Santa Claus is coming to town OUP Roháčová Olga Motivating young learners to speak OUP 3.6. Soukupová Jarmila Genetická metoda čtení FRAUS Táborská Renata Interaktivní tabule a PC pro učitele Tvořivá škola Třešňáková Klára Genetická metoda čtení nakl. Fraus Třešňáková Klára Přírodověda činnostně - 4. ročník Tvořivá škola Třešňáková Klára Český jazyk činnostně ve 4. ročníku Tvořivá škola Uchytilová Dana Školení florbal - pravidla AŠSK Vakrmanová Šárka Zdravotník zotavovacích akcí ČK a Počet absolventů, kteří nastoupili bezprostředně po ukončení PF, odchody učitelů ze školy do 3 let praxe Počet nových absolventů po ukončení PF Odchod učitele do 3 let praxe 0 1 8

9 3.Charakteristika školy organizace vzdělávání a výchovy 3.1. Vzdělávací program školy V tomto školním roce jsme vyučovali ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu, č. j. 154/2012, s motivačním názvem Učíme se, abychom se domluvili a v životě neztratili. Přehled vzdělávacích programů školy Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Č. j. MŠMT Č. j. 154/2012 Školní rok 2012/2013 Ročníky počet žáků k ročník 547 Škola nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků podle schváleného vzdělávacího programu MŠMT č. j / od školního roku 2004/05. V rámci plynulého přechodu na vlastní školní vzdělávací program a zajišťování jeho hlavních cílů jsme ustoupili od vnější diferenciace na jazykové a nejazykové třídy. Třídní kolektivy zůstávají zachované, žáci se rozdělují pouze na výuku cizích jazyků. Anglický jazyk vyučujeme již od 2. ročníku. Prohloubená výuka anglického jazyka se realizuje od 4. ročníku pro skupinu nadaných dětí vybraných ze všech paralelních třetích tříd. Zvolený vzdělávací program vyhovuje sociálnímu složení žáků, kteří dosahují velmi dobrých výsledků ve srovnávacích celorepublikových testech, vědomostních olympiádách a soutěžích. Úspěšní jsou také u přijímacích řízení na střední školy. Do vzdělávacího programu jsou zakomponovány další vzdělávací okruhy jako environmentální výchova, dopravní výchova, náplň programu Zdravá škola, finanční gramotnost, volba povolání aj. Vedení školy ve spolupráci s předmětovými komisemi zajišťuje návaznost učiva v jednotlivých ročnících na základě vypracovaných aktuálních tematických plánů školy se stručně vymezenými tematickými celky probíraného učiva v daném předmětu a časovým rozložením v ročníku. Jsou pro vyučující závazné pro daný školní rok a jejich změnu může provést pouze vedení školy na návrh předmětové komise, a to vždy na základě zkušeností získaných v právě proběhlém školním roce. Rozdělení žáků do skupin a plnění hodinových dotací předmětů ve všech ročnících je v souladu s předepsanými dokumenty. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Podle dlouhodobé koncepce výchovně vzdělávací práce školy má žák průběžně získat kvalitní základní vzdělání, vytvořit si vnitřní motivaci a podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě a rozvíjet svoji osobnost, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat v souladu s obecně uznávanými životními a mravními principy. Úkolem školy je připravit žáky po stránce výchovné i vzdělávací tak, aby mohli především pokračovat ve studiu na střední škole. 9

10 3.2 Výuka cizích jazyků podle ročníků 1. stupeň Výuka anglického jazyka je zahájena již ve 2. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně jako úvod do cizího jazyka. Výuka ve 3. ročníku se vyučuje v časové dotaci 3 hodiny týdně. Podle výsledků celoroční práce ve 3. ročníku a na základě testu z českého a anglického jazyka jsou děti zařazené ve 4. ročníku takto: 1/ běžná výuková skupina BVJ 2/ skupina s rozšířenou výukou jazyků - RVJ Ve 4. a 5. ročníku jsou odlišné časové dotace pro jednotlivé skupiny Běžná výuková skupina 3 hodiny AJ týdně + 1 hodina Volitelný český jazyk Skupina s rozšířenou výukou jazyků 4 hodiny AJ týdně 2. stupeň Běžné výukové skupiny BVJ pokračují ve výuce prvního cizího jazyka v rozsahu 3 hodiny týdně. V 8. ročníku je výuka posílena o 1 vyučovací hodinu na 4 hodiny týdně. Druhý cizí jazyk si mohou žáci zvolit v rámci nabídky volitelných předmětů v 7. ročníku - AJ, NJ, FJ. Výukové skupiny s rozšířenou výukou jazyků RVJ pokračují ve výuce prvního cizího jazyka také v rozsahu 3 hodiny týdně, ale v 6. ročníku přibírají povinně druhý cizí jazyk ve stejné časové dotaci. Žáci si mohou volit z nabídky - NJ, FJ. Výuka cizích jazyků podle ročníku Ročníky Běžná výuka AJ počet skupin Rozšířená výuka AJ počet skupin Rozšířená výuka NJ počet skupin Volitelný NJ počet skupin 1.ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník A B Celkem skupin

11 V letošním školním roce byly vyučovány formou rozšířené výuky jazyků - jazyk anglický a německý. Diferenciace žáků probíhá pouze pro výuku cizích jazyků, pro ostatní výukové předměty jsou třídní kolektivy zachovány. Německý jazyk byl vyučován pro jazykové skupiny s běžnou výukou jazyků jako předmět volitelný, pro jazykové skupiny s rozšířenou výukou jazyků - RVJ jako 2. povinný cizí jazyk. Při výuce cizích jazyků jsou využívány efektivní aktivizační metody a formy práce v rámci rostoucích možností materiálně technického vybavení školy. K výuce jsou využívány multimediální učebny a speciální jazykové učebny. Nadstandardem školy je dělení tříd do desítek jazykových skupin s optimálními počty žáků, umožňující individuální přístup a častý mluvený projev jednotlivců. Stupeň Počet výukových skupin Počet hodin týdně Počet učitelů 1.stupeň stupeň Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Škola nabízí tyto volitelné předměty: Volitelný český jazyk Druhý cizí jazyk německý, francouzský Volitelný německý, francouzský jazyk Matematicko-fyzikální praktika Sportovní hry Volitelná matematika pro 4. až 9. ročník pro 6. až 9. ročník pro 7. až 9. ročník pro 6. ročník pro 6. až 8. ročník pro 9. ročník Z nepovinných předmětů je na výběr: Sborový zpěv se sbory Sedmikráska, Kopretinka (1. 9. ročník) Dyslektická náprava (1. 5. ročník) Logopedická náprava (1. 5. ročník) 3.4 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými Integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení ve školním roce 2012/2013 Druh postižení Počet integrovaných žáků Mentální postižení 0 Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 2 Vývojové poruchy učení a chování 32 Celkem 35 11

12 Integrovaní žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích programů, které sestavují třídní učitelé ve spolupráci s odborníky SPC, PPP a výchovnými poradci školy. Učitelé ve vyučovacích hodinách uplatňují individuální přístup, pracují se žáky několikrát týdně v kratších časových intervalech i po vyučování. Integrace zdravotně postižených žáků do běžných tříd má na škole dlouholetou tradici, podporu a záruku odbornosti. Vzdělávací výsledky těchto žáků dosahují velmi dobré úrovně, umožňující těmto dětem další úspěšné studium na středních školách. Při práci s handicapovanými dětmi intenzivně spolupracujeme s pracovníky speciálních pedagogických center. Na 1. stupni se těmto dětem věnuje kromě výchovné poradkyně také dyslektická a logopedická asistentka. Zkušení pedagogové absolvovali další vzdělávání v oblasti speciálních poruch učení. Učitelé rozšiřují zásobník speciálních cvičení, využívají PC programů, speciálních pomůcek a moderních metod, konzultují s odborníky, setkávají se s pracovníky PPP a SPC, tím vším spolu s důslednou pravidelností dosahují viditelných pokroků a zlepšení v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejlepších výsledků je dosaženo v případech, kdy na intenzivní práci učitele s dítětem ve škole navazuje také snaha důsledných a se školou dobře spolupracujících rodičů. Pro žáky s poruchami učení je připraven individuální vzdělávací program přizpůsobený jejich schopnostem, umožňující v rámci jejich možností přístup ke vědomostem, práci na osobní maximum a realizaci kvalitního výběru dalšího vzdělávání po ukončení základní školy. Rovněž nadaným žákům je věnována individuální péče, jsou intenzivně připravováni na účast ve vědomostních soutěžích a olympiádách, jejich osobního maxima dosahují učitelé ve vyučovacích hodinách např. zařazováním rozvíjejících problémových úloh, individuálních úkolů, jejich gradací, zapojováním do celoškolních projektů apod. Individuální přístup založený na zvýšené motivaci, vlastní časové angažovanosti nad rámec vyučovacích hodin věnují pedagogové také žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí včetně navázání užší spolupráce s rodinou, častějších kontaktů se zákonným zástupcem, hledání společných cílů a cest k nim Účast školy na plošném testování žáků Vedení školy za souhlasu zákonných zástupců a po projednání na pedagogické radě rozhodlo o zapojení žáků 5. a 9. ročníků do plošných testování žáků v rámci celé ČR. Testování v rámci projektu: DIAGNOSTIKA STAVU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ SE ZAMĚŘENÍM NA JEJICH ROZVOJ Termín testování Testované ročníky Testované oblasti Počet testovaných žáků Celkem žáků , ročník ČJ, M, CZJ, Člověk a příroda ročník ČJ, M, CZJ, Člověk a příroda

13 Státní testování žáků: DRUHÁ CELOPLOŠNÁ GENERÁLNÍ ZKOUŠKA OVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ NA ÚROVNI 5. A 9. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Termín testování Testované ročníky Testované oblasti Počet testovaných žáků ročník ČJ, M, CZJ ročník ČJ, M, CZJ 38 Celkem žáků 109 Testování poskytlo učitelům informaci o úrovni jejich vzdělávacího procesu v porovnání s ostatními testovanými školami a zpětnou vazbu pro žáky a rodiče na jaké úrovni vědomostí se žák nachází v porovnání s testovaným vzorkem. ICILS - TESTOVÁNÍ POČÍTAČOVÉ A INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI Termín testování Testované ročníky Testované oblasti Počet testovaných žáků Celkem žáků ročník Inf Výchovné poradenství, poradenské služby Výchovný poradce: 1.stupeň Mgr. Šárka Brixiová, odborná kvalifikace 2.stupeň Libuše Šneibergová, odborná kvalifikace Poradenská služba výchovných poradců - zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence, kariérové poradenství aj. dle potřeby Dyslektická asistentka: Mgr. Šárka Brixiová, odborná kvalifikace Logopedická asistentka: Mgr. Jarmila Soukupová, odborná kvalifikace Tato péče je realizovaná v individuálních časech v průběhu celého týdne. Metodik prevence: Mgr. Periklis Papas, odborná kvalifikace Školní psycholog Speciální pedagog Výchovný poradce Metodik prevence Asistent pedagoga Logoped NE NE Žáci, kterým byla věnovaná odborná péče: Stupeň Dyslektická náprava Logopedická náprava Žáci se SPUCH Žáci integrovaní 1.stupeň stupeň Celkem

14 Pro řešení závažnějších výchovných problémů za účasti zákonných zástupců je sestavena výchovná komise školy: ředitelka školy / zástupkyně ředitelky výchovný poradce 1.stupně / výchovný poradce 2.stupně metodik prevence třídní učitel 3.7. Prevence sociálně patologických jevů Metodik prevence na škole: Mgr. Periklis Papas odborná kvalifikace Prevence sociálně patologických jevů se realizuje na mnoha úrovních: Školní řád - žáci poučeni a informováni v kapitole Ochrana před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství a násilí na začátku školního roku, zákonní zástupci žáků seznámeni se školním řádem na třídních schůzkách. Minimální preventivní program obsahuje základní schéma realizace prevence ve škole a způsob realizace konkrétních preventivních aktivit. Na začátku školního roku je aktuálně vypracován a na konci roku vyhodnocen. Průběžné sledování situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů - pravidelná sociometrická šetření (2x /rok - podzim, jaro), ankety, dotazníky, schránky důvěry, důraz na primární prevenci agresivního chování, cílevědomá tvorba pozitivních vztahů mezi dětmi, systematická práce se sociálním klimatem, monitorování a screening vztahů v třídních kolektivech, další práce s jeho výsledky, spolupráce s pozitivními silnými žákovskými autoritami, osobní příklad všech zaměstnanců. Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů zaměření na etiku, právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu a ochraně zdraví, prosociální výchovu aj. Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování - kooperativní činnosti, týmová práce, řízený dialog, otevřené vyučování, komunitní kruhy, (sebe)reflexe, zařazování diskusí, projektů, školní parlament aj. Poradenská služba metodika prevence - metodické vedení pedagogů v oblasti prevence, případného šetření i řešení negativních jevů, zprostředkování odborných informací včetně nabídek programů, projektů, poradenství směrem k žákům i rodičům dle potřeby. Vybavení školy odbornými a metodickými materiály jsou pravidelně doplňovány; je kladen důraz na podrobné studium vlastního manuálu primární prevence všemi pedagogy. Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení zprostředkování dle potřeby školy na základě vyhodnocení konkrétní situace, využití možnosti pozvání těchto pracovišť a zařízení do školy. 14

15 Nabídka smysluplného využití volného času žáků - bohatá nabídka zájmových útvarů, soutěží, mimoškolních akcí viz přehled zájmových útvarů pro školní rok 2012/2013. Pedagogičtí pracovníci školy jsou v dané problematice vzděláváni dle nabídky v daném školním roce, viz. přehled DVPP. Závěrečná zpráva metodika prevence rizikového chování 2012/2013 Akce Září Sexuální zdraví - přednáška pro dívky 6. roč Zahájení zájmových kroužků všichni do Vytvoření vlastních třídních pravidel všichni Úvodní porada k prevenci pro učitele met. prevence Říjen Posílení praktických dovedností při vedení problémových tříd a problémových žáků met. prevence Škola v přírodě 5. roč Harmonizační dny I. A Harmonizační dny I. B Požární prevence Hasík II. B do Podzimní dotazník složení třídy roč Beseda HIV/AIDS 8. roč Požární prevence Hasík II.B,C Listopad Nocování 6. ročníků harmonizace 6. roč Než užiješ alkohol, užij svůj mozek 7. roč Vztahový program SPC IV. C Požární prevence Hasík II. C Zachraňte Pepíčka- prevence III. A, B Hasík exkurze u Libereckých hasičů 2.C V průběhu 11. Projekt Zdravé tělo-drogová prevence 7. roč. Prosinec Požární prevence Hasík II. B Požární prevence Hasík II. A Projekt ZOUBEK 1. roč. Leden Den otevřených dveří naší školy Národní protidrogová centrála IX. A, B 15

16 Únor 6.2. Beseda s Horskou službou 4. roč Požární prevence Hasík 6. roč Lyžařský kurz roč Lyžařský kurz 7. roč Požární prevence Hasík 6. roč Školní kolo dopravní soutěže ml. cyklisty roč Láska ano, ale děti ještě ne roč. Březen Právo a prevence ve škole met. prevence Soustředění pěv. souboru Kopretina výběr Barevné dny roč Velikonoční dílničky roč Oblastní kolo dopravní soutěže ml. cyklisty výběr Duben 2.4. Školení první pomoci sbor 5.4. Požární prevence Hasík 6. roč Pevnost BOYARD, nocování roč. Do Klima třídy- dotazník roč Projekt Zdravé tělo-prevence kouření 4. roč. Květen 9.5. Společně proti kouření roč Alternativní výuka- výjezd 8. roč Škola v přírodě 2. roč Vobrázky z vajglů návštěva filmového představení roč. Červen 7.6. Projekt Romové a my 3. roč Zdravé stravování 4.roč. V průběhu Projekt Zdravé tělo-prevence šikany 6. roč Projekt Zdravé tělo- Zdravá výživa 5. roč Dopravní výchova 1. a 5. roč. V tomto školním roce byl doplněn školní preventivní program o preventivní strategie. Začlenili jsme do výuky vlastní preventivní projekty: 4. roč. Prevence kouření 5. roč. Zdravá výživa 6. roč. Sexuální výchova, Šikana 7. roč. Návykové látky V následujícím školním roce plánujeme užší spolupráci se společností Maják v Liberci. 16

17 3.8 Spolupráce s Technickou univerzitou Liberec studentské praxe Dlouholetá spolupráce s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci přinesla základní škole v roce 1996 statut fakultní školy, poskytující zázemí pro řízenou praktickou přípravu studentů učitelství. Spolupráce především s Centrem praktické přípravy nadále intenzivně pokračuje. Náš školský terén je otevřený také pro výzkumná šetření diplomantů, besedy apod. Vzájemně výhodná spolupráce zajišťuje kontakt s moderními trendy ve vzdělávání, studenti se ujímají také vedení zájmových kroužků, pomoci při celoškolních akcích. Přehled zapojení učitelů do praxe studentů TU Liberec Stupeň školy Druh praxe Časové období Zapojení učitelé Počet studentů 1.stupeň Průběžná praxe Zimní semestr stupeň Průběžná praxe Letní semestr stupeň Průběžná praxe Zimní semestr stupeň Průběžná praxe Letní semestr stupeň Souvislá praxe Zimní semestr Zapojení školy do projektů, mezinárodní spolupráce ŠKOLNÍ PROJEKTY Projekt EU EU peníze školám Doba zapojení školy: 9/2011 2/2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Zlepšení výuky v oblastech cizí jazyky, využívání ICT, přírodní vědy, inkluzivní vzdělávání bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. PROJEKT EU Školy v pohybu I., II. Doba zapojení školy: 10/ /2011 Aisis, o. s., r. č. CZ.1.07/1.3.03/ Tento projekt pomáhá školám vytvořit si plán dalšího rozvoje a poskytuje s tím související vzdělávání pro celý pedagogický sbor. Zaměření naší školy: vytvoření jednotných zásad hodnocení žáků, týmová spolupráce pedagogického sboru, mentoring, odborné stáže na jiné škole v ČR, vzdělávání vedení školy v řídících dovednostech. PROJEKT ŠIK Školní informační kanál, Doba zapojení školy: od 6/2010 společnost ŠIK CZ, s.r.o., certifikovaná dle ISO: 9001:2009 Společnost usiluje o nový způsob komunikace s mladými lidmi prostřednictvím videospotů na velkoplošných obrazovkách instalovaných ve školách. Zaměřuje se na preventivní činnost, osvětově-vzdělávací činnost, informační činnost, volbu povolání 17

18 PROJEKT Pro školy, Doba zapojení školy: od 9/2009 partneři projektu: Dětská Mensa ČR, Centrum nadání Portál nabízí školám ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, korekce), unikátní testy volby povolání, sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. PROJEKT EU Za školou, Doba zapojení školy: 4/2012 3/2015 TU Liberec, r. č. CZ.1.07/1.1.22/ Zaměření projektu: zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků k sebevzdělávání v těchto oborech. PROJEKT EU Recyklohraní Době zapojení školy: od 12/2010 dlouhodobý školní vzdělávací program, který si klade za cíl propagovat světu v oblasti nakládání s odpady především v předškolních a školních zařízeních České republiky, spojenou s realizací zpětného odběru použitých baterií, mobilních telefonů a drobného vysloužilého elektrozařízení. PROJEKT Rodiče vítáni, Doba zapojení školy: od 12/2011 značka pro školy otevřené rodičům, splňující daná kritéria Partneři projektu: Rodina a škola, Fraus, Fórum rodičů, Aisis a další PROJEKT Hasík CZ, Doba zapojení školy: od 9/2011 akreditace MŠMT ČR, č. j / Zaměření projektu: výchova dětí v oblasti požární obrany a ochrany obyvatelstva PROJEKT EU Ovoce do škol, Doba zapojení školy: od 2/2010 Zaměření projektu: zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomoci evropských a státních dotací. Výrobky jsou dodávány přímo do škol, kde si je žáci mohou vyzvednout zdarma. Projekt nabízí ovoce a zeleninu, která může být z 25% v podobě šťáv. PROJEKT EU Živá škola, Doba zapojení školy: 6/2012 3/2015 TU Liberec, r. č. CZ.1.07/1.3.52/ Zaměření projektu: vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Mezinárodní spolupráce Naše škola je již několikátým rokem zapojena do evropského vzdělávacího programu na podporu spolupráce žáků a pedagogů různých zemí e Twinning. Ve školním roce 2012/2013 byl žákům 2. stupně stejně jako v předcházejícím školním roce nabídnut výukový zájezd do Velké Británie. Zájem ze strany žáků (rodičů) nebyl dostačující. Proto jsme se rozhodli nabízet tento zájezd pouze jednou za dva roky. 18

19 3.10 Mimoškolní aktivity, zájmové kroužky Seznam zájmových kroužků pro školní rok 2012/2013 PONDĚLÍ Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas roč. Dyslexie (dle výběru učitele) Mgr.Š.Brixiová roč. Sedmikráska Mgr.R.Táborská Mgr.T.Šilarová ročníky Anglický jazyk Mgr.L.Vítová roč. Miniházená Mgr.P.Papas roč. Aerobic dívky Mgr.D.Uchytilová roč. Dopr.v.+zdravověda 1x za 14 dní Mgr.J.Soukupová roč. Kytara V.Makarovičová roč. Florbal - pokroč. L.David ročníky Keramika E.Kučerová roč. Kickbox A.Vogel ÚTERÝ Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas roč. Logopedie (dle výběru učitele) Mgr.J.Soukupová ročníky Anglický jazyk Mgr.L.Vítová roč. Flétna - pokroč. Mgr.R.Táborská roč. Florbal - zač. R.Melzerová roč. Keramika H.Cinibulková roč. Kickbox A.Vogel roč. Kickbox A.Vogel STŘEDA Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas roč. Dyslexie (dle výběru učitele) Mgr.Š.Brixiová roč. Logopedie (dle výběru učitele) Mgr.J.Soukupová ročníky Flétna - mírně.pokroč. Mgr.T.Šilarová roč. Žurnalistický kroužek Mgr.V.Ťahlová roč. Florbal L.David roč. Keramika E.Kučerová roč. Badminton R.Melzerová roč. Kickbox A.Vogel roč. Výroba šperků P.Vogelová roč. Mažoretky Mgr.L.Vítová roč. Kytara V.Makarovičová

20 ČTVRTEK Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas 1. ročníky Aerobic dívky Mgr.D.Uchytilová roč. Kopretina V.Makarovičová roč. Výtv.kroužek H.Cinibulková a 2. roč. Kickbox A.Vogel roč. Výroba šperků P.Vogelová roč. Kickbox A.Vogel Kopretina - hlasovky V.Makarovičová PÁTEK Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas roč. Volejbal - mírně pokroč. Mgr.M.Beránková Ve školním roce 2012/2013 jsme pro velký zájem žáků otevřeli celkem 36 skupin zájmových činností týdně Příměstský tábor organizovaný školní družinou Termín: Počet zúčastněných dětí: 57 Počet zapojených vychovatelů: 7 Již tradičně pořádala školní družina pro žáky naší školy příměstský tábor na první prázdninové dny. Realizace tábora v tomto termínu pomáhá rodičům najít smysluplnou náplň volného času svých dětí v začátku prázdnin. I v letošním roce se vychovatelé postarali o zajímavý a pestrý každodenní program: 1. den - Výlet na Panteon splutí řeky Jizery na raftech Program pro nepříznivé počasí: návštěva IQ Parku Babylon a městského bazénu Liberec 2. den - Bozkovské jeskyně Roztocký mlýn 3. den - Hrubý Rohozec 4. den - Kozí farma Pěnčín u Jablonce nad Nisou + Černá studnice vyhlídka Stravování: Obědy zajištěny ve školní jídelně, svačiny a pitný režim z prostředků příměstského tábora. Ohlasy dětí i rodičů byly velmi příznivé, proto počítáme s realizací tábora i v příštím školním roce. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ČESKÁ 354, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Č. J. 171/2012 V Liberci dne 20. 9. 2012 Vypracovala: Mgr. Šárka Klímová Výroční zpráva o

Více

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Adresa školy Sokolovská 328, Liberec13, 460 14 Vypracovala Mgr. Ludmila Moravcová Razítko Telefon

Více

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012 V Liberci 31. 8. 2012 Výroční zprávu za školní rok 2011/12: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková Ing. Radek Vystrčil, ředitel školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání:

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva 2010/2011 V Liberci 31. 8. 2011 Výroční zprávu za školní rok 2010/11: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více