Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 1 /(z celkem 17)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 1 /(z celkem 17)"

Transkript

1 Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů v platném znění Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 1 /(z celkem 17)

2 Základní údaje o zadavateli a předmětu nabídky Předmět nabídky: E-learningový portál Zadavatel Název / obchodní firma: Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD Praha, s. r. o. IČ: Adresa sídla: Slavětínská 82, Praha 9 Klánovice Jednatel: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. Kontaktní osoba: Ing. Michaela Handrejchová Telefon, fax: / Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 2/(z celkem 17)

3 Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Druh zakázky: E-learningový portál Služba Identifikace: Vzdělávací programové vybavení Název projektu: Ekoprodukty etnických gastronomií EU z hlediska moderních trendů přípravy, s využitím moderních didaktických metod při jejich realizaci Zadavatel: Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD Praha, s. r. o. IČ: Jednatel: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. Kontaktní osoba: Ing. Michaela Handrejchová Tel / Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 3/(z celkem 17)

4 Obsah zadávací dokumentace Část 1: Pokyny pro uchazeče Část 2: Formuláře Část 3: Podrobný popis projektu, jeho realizace a technické specifikace předmětu plnění zakázky Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 4/(z celkem 17)

5 Část 1 zadávací dokumentace: Pokyny pro uchazeče Obsah: Obecné informace Název zakázky Stručný popis projektu, v jehož rámci bude předmět zakázky plněn Financování Klasifikace předmětu zakázky Vymezení předmětu zakázky Technická specifikace předmětu plnění Časový harmonogram plnění zakázky Prohlídka místa plnění Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, limitní cena Platební podmínky Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny Absolutně vymezené obchodní podmínky Pokyny pro zpracování nabídky Obsah nabídky Krycí list nabídky Požadavky na kvalifikaci uchazečů/dodavatelů technická a odborná způsobilost Podmínky realizace Údaje vztahující se k hodnocení nabídek Variantní řešení Pouze jedna nabídka na jednoho uchazeče Náklady na zadávací řízení Doručení obálek s nabídkami Změny a zrušení nabídek Lhůta, do které je možno nabídku podat Datum, hodina a místo, kde se bude konat otevírání obálek Závazná lhůta vázanosti uchazeče Závěr Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 5/(z celkem 17)

6 1. Obecné informace: Identifikační údaje o zadavateli: Zadavatel: Střední odborná učiliště a střední odborná škola SČMSD Praha, s. r. o. Adresa: Slavětínská 82, Praha 9 Statutární zástupce: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. IČO: Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu zakázky, jak to vyžaduje zadávací dokumentace. Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty. Dny uváděné ve lhůtách znamenají dny kalendářní. Všechny doklady budou předkládány ve formě originálu nebo ověřené kopie. Nabídka musí obsahovat podepsaný návrh smlouvy 2. Název zakázky: E-learningový portál 3. Stručný popis projektu, v jehož rámci bude předmět zakázky plněn: Předpokládané datum zahájení projektu Předpokládané datum ukončení projektu Délka trvání projektu v měsících 24 měsíců. Cíle projektu Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání zaměřený na oblast výživy a zlepšování zdraví, dosažením žádoucích změn zdravotního stavu populace v návaznosti na změnu výběru, skladě a přípravě pokrmů. Cílem tohoto programu je poskytování vzdělávání dospělým zvyšováním a rozšiřováním odborné a pedagogické způsobilosti učitelů, ředitelů škol, dalších pedagogických a odborných pracovníků ve školství se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus. Forma poskytování vzdělávání dospělým bude realizována formou krátkodobých Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 6/(z celkem 17)

7 vzdělávacích kurzů pro dospělé. Program kurzů bude zaměřen na: 1. Didaktiku, 2. Zdravou výživu, 3. Technologii přípravy pokrmů a provozní metody, 4. Nápojovou problematiku, 5. Přípravu pokrmů etnických kuchyní Evropské unie zaměřené na typické pokrmy a speciality etnické kuchyně a závěrem na pokrmy z hlediska zdravé výživy a z hlediska moderních trendů přípravy. Prostředkem vzdělávání bude internet - e-learningový portál. Po ukončení vzdělávání bude zúčastněným školám uděleno osvědčení s logem Evropského sociálního fondu. 4. Financování: Projekt je spolufinancován Evropskou unií reg. číslo projektu: CZ / /0156. Finanční toky jsou řízení dle příslušné metodiky Ministerstva financí. Konečným příjemcem finančních zdrojů z EU je Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD Praha, s. r. o. Pro financování projektu je zřízen samostatný účet. 5. Klasifikace předmětu zakázky: CPV MJ Množství Vzdělávací programové soubor 1 vybavení 6. Vymezení předmětu zakázky: Předmětem plnění je dodávka E-learningového portálu. Všechny přednášky budou zpracovány formou textových podkladů (který dodá zadavatel), fotografií, videonahrávek, animací a zveřejněny (spolu s aplikací pro ověření znalostí z daného kurzu na internetu) v podobě e-learningového portálu. Pořízení a zpracování fotografií, videonahrávek a animací poskytne dle podané nabídky buď uchazeč nebo zadavatel mohou tedy a nemusí být předmětem nabídky. Rozsah zpracování je uveden v části třetí tabulka s názvem Struktura modulu rozdělení na jednotlivé části včetně hodinových dotací. Prezenční část (obsah a forma seminářů) bude vyhodnocována průběžně. Po ukončení každého semináře oslovíme na www stránkách projektu všechny frekventanty elektronickým dotazníkem, kde se budou moci vyjádřit k celému semináři jak po obsahové, tak po organizační stránce. Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 7/(z celkem 17)

8 V časovém horizontu 2 měsíců po ukončení každého modulu se objeví zpracovaná témata na internetu e-learningovém portálu, kde budou všichni zúčastnění (e-learningového kurzu) oslovení dotazníkem v elektronické podobě. Zde budeme požadovat zhodnocení obsahu kurzů včetně formy jejich zpracování a uživatelské přívětivosti. Součástí každého kurzu by měl být krátký test ověření znalostí. Dále bude na www stránkách projektu vytvořeno diskusní fórum a chatovací místnost pro účastníky prezenčních i e-learningových kurzů, kde budou moci všichni zúčastnění své názory a připomínky sílet s ostatními frekventanty a se členy pracovního týmu projektu. S pomocí výše uvedených dílčích hodnocení kursistů a s pomocí hodnocení každého člena pracovního týmu projektu budeme schopni projekt průběžně hodnotit a toto hodnocení zpřístupnit prakticky komukoliv opět na internetových stránkách projektu. V průběhu projektu budou zrealizované dvě konference všech zúčastněných škol. 7. Technická specifikace předmětu plnění: Server musí být nabídnut včetně odborné instalace Na všechny HW komponenty je vyžadována podpora v místě min. na 3 roky Na veškeré SW komponenty je vyžadována podpora min. na 3 roky Dostupnost servisních služeb, jak HW tak SW, musí být poskytnuta lokálními zdroji a v lokálním jazyce vč. hot-line Vlastní nástroj pro vývoj kurzů musí být součástí systému Podpora elearning standardů dle SCORM = možnost využití kurzů jiných dodavatelů Systém bude obsahovat správu zdrojů (plánování využití učeben, lektorů, techniky a pomůcek) Vyhodnocování studentů, kurzů i lektorů formou souhrnných přehledů (reportů) Plánování aktivit studia Možnost vtvořit harmonogram vzdělávání včetně zadávání a kontroly plnění úloh a úkolů Možnost spravovat kariérní plán respektive plnění jeho předpokladů Nástroje pro vytváření a sdílení znalostní báze Vytvářet, sdílet a upravovat jednotlivé studijní dokumenty Zařazovat pracovníky-studenty do vzdělávacích plánů Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 8/(z celkem 17)

9 Možnost vytvořit diskusní skupiny k jednotlivým kurzům Oznamovat (notifikovat) jednotlivé úlohy a dokumenty všem nebo vybraným účastníkům Umožnění tvorby vlastního vzhledu e-learningového portálu 8. Časový harmonogram plnění zakázky: E-learningový portál musí být připraven a být funkční od do tedy po dobu realizace projektu. 9. Prohlídka místa plnění: Prohlídky místa plnění se neuskuteční. 10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, limitní cena: Nabídková cena nesmí překročit částku ,- Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH). Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého předmětu plnění zakázky a rozepíše ji do jednotlivých položek. Nabídková cena, stejně jako cena v rozpisu bude uvedena v Kč. Celková nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude zpracována v souladu s podmínkami soutěže. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Pro výpočet nabídkové ceny použije uchazeč formulář číslo 2 (Výpočet nabídkové ceny struktura cenové nabídky). 11. Platební podmínky: Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Průběžné plnění bude zaplaceno na základě platebních dokladu (faktur) vystavených navrhovatelem (zhotovitelem). Faktury mohou být vystaveny a proplaceny až po dle podmínek čerpání peněžních prostředků projektu, pro nějž je e-learningový portál vypracováván. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost platebního dokladu bude Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 9/(z celkem 17)

10 stanovena na min. 14 dnů od data jeho doručení zadavateli. 12. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny: Zadavatel nepřipouští jakoukoliv změnu nabídkové ceny, vyjma změny DPH. 13. Absolutně vymezené obchodní podmínky: Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy, který po obsahové stránce musí odpovídat podmínkám pro podání nabídky, specifikaci předmětu plnění a vlastní nabídce uchazeče. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody ve smyslu právních předpisů. 14. Pokyny pro zpracování nabídky: Nabídka bude předložena v jednom písemném originále a v elektronické formě pětkrát na CD-ROM (ve formátu kompatibilním s MS Word MS Excel) a bude zpracována v českém jazyce. Vše bude předloženo v jedné obálce. Doručení zadavatel požaduje v uzavřené obálce, označené zřetelně názvem E-learningový portál. Na obálce budou vedle označení názvu následující údaje: a) adresa Středního odborného učiliště a střední odborné školy SČMSD Praha, s. r. o. b) jméno a adresa uchazeče c) slova neotvírat před lhůtou pro otevírání obálek" Nabídka a s ní související dokumenty musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče. V případě podpisu nabídky či návrhu smlouvy osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče předloží uchazeč v nabídce platný pověřovací dokument uchazeč použije formulář č 3. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 10/(z celkem 17)

11 Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Zakázka není rozdělena na částí a musí být pokryta jednou nabídkou. Nabídka musí být podána pro celý rozsah poptávané předmětu plnění. 15. Obsah nabídky: Nabídka podaná uchazečem musí obsahovat následující řádně vyplněné dokumenty v posledním platném znění k datu podání nabídky: 1. Podepsaný návrh smlouvy 2. Oprávnění k podnikání výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence 3. Prohlášení dle bodu 18 Zadávací dokumentace Pokynů pro uchazeče 4. Následující formuláře: a) Krycí list nabídky formulář č. 1 b) Výpočet nabídkové ceny formulář č. 2 c) Pověřovací dokument v případě, že je zastupováním oprávněné osoby jednat jménem uchazeče pověřena jiná osoba formulář č. 3 d) Zkušenosti uchazeče formulář č. 4 e) Přehled o systému/systémech zajištění jakosti, disponuje-li jimi uchazeč formulář č. 5 f) Přehled zaměstnanců uchazeče (složení realizačního týmu) formulář č. 6 g) Subdodavatelé formulář č. 7 Příslušné stránky dokumentů stanovených v bodech 1., 3. a 4. musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče. 16. Krycí list nabídky: Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije formulář č. 1 Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název soutěže, základní identifikační údaje vyhlašovatele a navrhovatele, nejvýše přípustná nabídková cena v uvedeném členění, datum Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 11/(z celkem 17)

12 a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat. 17. Požadavky na kvalifikaci uchazečů/dodavatelů technická a odborná způsobilost Uchazeč je plně zodpovědný za realizaci předmětu plněním zakázky. Je povinen prokázat se oprávněním k podnikání a to výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence, ne však starší než 90 dní ke dni podání nabídky. Součástí hodnocení je doložení držení certifikátů jakosti. Plánuje-li uchazeč zadat část dodávek a služeb jako subdodávku, musí vyplnit formulář číslo 7 Subdodavatelé, kde uvede požadované údaje. Zkušenosti subdodavatelů jsou také jedním z kritérií hodnocení. Uchazeč prokáže svou technickou a odbornou způsobilost. Svou technickou a odbornou způsobilost uchazeč prokáže následujícími doklady: Seznam významných dodávek a služeb poskytnutých v posledních 4 letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a připojením osvědčením o řádném poskytnutí služby vyhotoveného veřejným nebo soukromým objednatelem, případně prohlášením dodavatele o poskytnutí služby, není-li možno takovéto osvědčení od soukromého dodavatele získat (uchazeč použije formulář č. 4), Přehledem o opatřeních k zabezpečení jakosti (uchazeč použije formulář č. 5). Přehledem technických pracovníků podílejících se na realizaci zakázky (uchazeč použije formulář č. 6). 18. Podmínky realizace: Uchazeč nemůže zakázku získat, pokud: a) je jeho společnost v konkurzu nebo likvidaci, přistoupila k vyrovnání s věřiteli, pozastavila obchodní činnost, je účastníkem soudního nebo jiného řízení ve výše Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 12/(z celkem 17)

13 uvedených záležitostech nebo je v jakékoli analogické situaci vyplývající ze stejného postupu stanoveného v národní legislativě nebo předpisech, b) byl pravomocně odsouzen za porušení zákona v souvislosti s jeho podnikatelskou činností, c) dopustil se vážného profesionálního provinění, které může zadavatel jakkoli prokázat, d) nesplnil finanční závazky vztahující se k platbě sociálního a zdravotního pojištění nebo daní, vzniklé na základě zákonů země, v níž provozuje obchodní činnost, nebo zákonů země zadavatele, případně země v níž bude realizována smlouva, e) byl pravomocně odsouzen za podvody, korupci, členství ve zločinecké organizaci nebo jinou nelegální činnost, která poškozuje obchodní zájmy Evropských Společenství, f) závažným způsobem porušil smlouvu nebo nedodržel smluvní ustanovení v rámci jiného řízení o zadávání veřejné zakázky/výběrového řízení nebo přidělení grantu financovaného z rozpočtu Společenství. Zájemci a uchazeči o zakázku musí učinit místopřísežné prohlášení, že nespadají do žádné z výše uvedených kategorií. Toto prohlášení musí být součástí jejich nabídky. Chybějící prohlášení povede k vyloučení uchazeče z dalšího hodnocení. 19. Údaje vztahující se k hodnocení nabídek: Hodnotící komise vybere nabídku uchazeče, který splňuje všechny zadávací podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje všechny potřebné dokumenty a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 13/(z celkem 17)

14 Hodnotící kritéria: Kvalita služeb dodavatele - subdodavatelů 30% a) Systémy zajištění jakosti, kvality váha 10% b) Složení realizačního týmu váha 10% c) Zkušenosti uchazeče - váha 10% Podmínky smlouvy 15% a) Výše smluvní pokuty za nedodržení termínů plnění zakázky (vyšší sankce získává vyšší počet bodů) váha 5% b) Celková nabídková cena - 10% Celková koncepce řešení 55% a) Technologická architektura systému (Otevřenost systému a standardy, na kterých je postavena technologická architektura systému) 5% b) Způsob reakce na změny legislativy, na vývoj IT, na změny v požadavcích uživatelů 5% c) Lokalizace nabízeného produktu (popis polí, výstupy, nápověda, dokumentace, atd) 5% d) Možnosti propojení s prodávanými systémy na trhu 5% e) Úroveň zabezpečení a ochrany dat 5% f) Rozsah pořízení a úroveň zpracování audio+video+foto materiálů ze seminářů 10% g) Úroveň zpracování textových a obrazových materiálů ( manuálů ) ze seminářů 10% h) Pedagogická a didaktická úroveň vytvořených lekcí v e-learningovém systému 10% Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 14/(z celkem 17)

15 Posouzení formální správnosti nabídky bude realizováno takto: 1. Nabídka byla předána zadavateli ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem: ANO-NE 2. Nabídka byla vypracována v českém jazyce a podepsána oprávněnou osobou: ANO-NE 3. Nabídka obsahuje kompletní identifikaci uchazeče: ANO-NE 4. Nabídka obsahuje doklady o způsobilosti uchazeče dle podmínek výzvy: ANO-NE 5. Nabídka obsahuje požadované dokumenty uvedené v bodě 15 zadávací dokumentace části Pokyny pro uchazeče : ANO-NE Nabídky, které splnily formální požadavky budou hodnoceny z hlediska věcného obsahu. 20. Variantní řešení: Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 21. Pouze jedna nabídka na jednoho uchazeče Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 22. Náklady na zadávací řízení: Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč. Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s návštěvami a zkoumáním místa plnění nebo jiných aspektů zadávacího řízení. Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 15/(z celkem 17)

16 23. Doručení obálek s nabídkami: Nabídku uchazeč předá osobně na adresu Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD Praha, s. r. o., Slavětínská 82, Praha 9, Klánovice ve všední den v čase 9:00 12:00 nebo 13:00 15:00 proti řádně podepsanému potvrzení o příjmu v sekretariátě jednatele školy, nebo ji uchazeč zašle doporučeně na uvedenou adresu tak, aby byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek stanovené níže. Nabídka bude podána na adrese Středního odborného učiliště a střední odborné školy SČMSD Praha ve lhůtě pro podání nabídky. Pokud vnější obálka nebude pevně uzavřena a označena, jak to vyžaduje bod 14 Pokynů pro uchazeče, nepřebírá žádnou odpovědnost za špatné uložení nebo předčasné otevření nabídky. 24. Změny a zrušení nabídek: Uchazeč může svou nabídku změnit nebo zrušit pomocí písemného oznámení dostatečně v předstihu před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené níže s uvedením způsobu vrácení původní nabídky. Po lhůtě pro podání nabídek nesmí být nabídka měněna. Zadavatel nenese zodpovědnost za podání oznámení o změně v takovém termínu, který znemožňuje podání změněné nabídky ve lhůtě pro podání nabídky. Každá změna nabídky bude doručena v souladu s bodem 23. Pokynů pro uchazeče a obálka bude kromě toho označena nápisem ZMĚNA. 25. Lhůta, do které je možno nabídku podat: Nabídky musí být podány do do Nabídka, která bude předložena po této lhůtě, bude zamítnuta. 26. Datum, hodina a místo, kde se bude konat otevírání obálek: Obálky budou otvírány ve 13:00 hod. na adrese zadavatele. Otevírání obálek provede 5 členná hodnotící komise. Jednotlivé členy hodnotící komise jmenuje zadavatel. Personální složení komise: Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 16/(z celkem 17)

17 1. Ing. Miroslav Štengl, CSc. 2. Ing. Michaela Handrejchová 3. Mgr. Darina Škvárová 4. Mgr. Miloš Procházka 5. PhDr. Anděla Halberštátová 27. Závazná lhůta vázanosti uchazeče: Uchazeči jsou vázáni svou nabídkou 30 dnů po otevření obálek. Ve výjimečných případech může zadavatel ještě před uplynutím lhůty platnosti nabídky požádat uchazeče, aby lhůtu platnosti nabídky prodloužili o dalších 30 dnů. Uchazečům, kteří žádosti vyhoví, není dovoleno nabídky měnit. Úspěšný uchazeč musí zachovat svou nabídku ještě dalších 60 dnů do data oznámení, že jeho nabídka byla vybrána. 28. Závěr: Termín pro podání nabídky: do , do hod. Adresa pro podání nabídky: Slavětínská 82, Praha 9 - Klánovice Způsob předání nabídky: poštou nebo osobně na poštovní adrese zadavatele Termín pro otevírání obálek: na adrese zadavatele Předpokládané datum vyhlášení vybraného dodavatele: do Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy do konce lhůty pro podání nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout předložené nabídky. Podané nabídky se nevrací. Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 17/(z celkem 17)

18 Část 2 zadávací dokumentace: Formuláře

19 Formulář č. 1 Krycí list nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY 1. Výzva k podání nabídky Název: E-learningový portál 2.1. Vyhlašovatel 2. Základní identifikační údaje Název: Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD Praha, s. r. o. Sídlo: Slavětínská 82, Praha 9 Klánovice Tel./fax: / IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. Kontaktní osoba: Ing. Michaela Handrejchová Tel./fax: Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče: Kontaktní osoba: Tel./fax: Cena celkem bez DPH: 3. Nabídková cena Samostatně DPH (sazba 5 %): Samostatně DPH (sazba 19 %): Cena celkem včetně DPH: 4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení Funkce 5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

20 Formulář číslo 2: Výpočet nabídkové ceny (struktura cenové nabídky) Cenu rozepište podle jednotlivých položek technické specifikace včetně instalace, vývoje, dopravy, zaškolení atd. Cenu celkem uveďte v členění: cena bez DPH, DPH, cena včetně DPH. Položka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Cena Celkem Podpis:... (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče nebo osoba pověřená zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče) Datum:...

21 Formulář č. 3 Pověřovací dokument Zde uveďte ověřený pověřovací dokument zmocňující danou osobu/osoby k podpisu nabídky a jakékoliv související dokumentace. Podpis:... (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče) Datum:...

22 Formulář č. 4 ZKUŠENOSTI UCHAZEČE Seznam zakázek podobné povahy a rozsahu provedené během posledních 4 let. Název projektu / druh dodávek Celková hodnota dodávek, za kterou byl zodpovědný uchazeč Trvání smlouvy Od - do Začátek plnění Procento dokončených dodávek Zadavatel a místo plnění Hlavní Dodavatel (H) nebo subdodavatel (S) Konec plnění A) v ČR B) v zahraničí Přiložte dostupné reference a certifikáty od příslušných zadavatelů. Podpis:... (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče nebo osoba pověřená zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče) Datum:...

23 Formulář č. 5 PŘEHLED O SYSTÉMU/SYSTÉMECH ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI Uveďte zde detaily o systému / systémech zajištění jakosti, které předpokládáte využít pro úspěšné dokončení díla. Podpis:... (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče nebo osoba pověřená zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče) Datum:...

24 Formulář č. 6 PŘEHLED ZAMĚSTANCŮ UCHAZEČE (Složení realizačního týmu) Uveďte jmenný seznam pověřených zaměstnanců pro plnění této zakázky včetně popisu jejich role v rámci dodávky celého systému, vzdělání a zkušeností. Podpis:... (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče nebo osoba pověřená zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče) Datum:...

25 Formulář č. 7 SUBDODAVATELÉ Plánuje-li uchazeč zadat část dodávek služeb jako subdodávku, musí dodat následující detaily: Dodávky a služby, u kterých se předpokládá subdodávka Jméno a detaily subdodavatele Hodnota subdodávky jako procento celkových nákladů této části projektu Zkušenosti v podobných zakázkách Podpis:... (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče nebo osoba pověřená zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče) Datum:...

26 Část 3 zadávací dokumentace: Podrobný popis projektu, jeho realizace a technické specifikace předmětu plnění zakázky

27 Koncepční popis projektu Předpokládané datum zahájení projektu: Předpokládané datum ukončení projektu: Délka trvání projektu v měsících: 24 Stručný obsah projektu: Cíle Opatření 3.1. Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systému ve vzdělávání zaměřený na oblast výživy a zlepšování zdraví, dosažením žádoucích změn zdravotního stavu populace v návaznosti na změnu ve výběru, skladbě a přípravě pokrmů. Klíčové aktivity Rozvoj vzdělávání a dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách. Cílové skupiny : Učitelé a ředitelé škol a další odborní pracovníci ve školství se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turizmus z celé České republiky. Celkem 260 gastronomických škol SŠ a VOŠ, kromě oblasti Prahy ( podle podmínek OP RLZ). Cílem tohoto programu podpory je poskytování vzdělávání dospělým zvyšováním a rozšiřováním odborné a pedagogické způsobilosti učitelů, ředitelů škol, dalších pedagogických a odborných pracovníků ve školství se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turizmus. Forma poskytování vzdělávání dospělým bude realizována formou krátkodobých vzdělávacích kurzů pro dospělé. Program kurzů bude zaměřen na: 1. Didaktiku, 2. Zdravou výživu, 3. Technologii přípravy pokrmů a provozní metody, 4. Nápojovou problematiku se zaměřením na vybrané státy Evropské unie Anglie, Německo, Francie. Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko a Česká republika. 5. Přípravu pokrmů etnických kuchyní Evropské unie zaměřené na typické pokrmy a speciality etnické kuchyně a závěrem na pokrmy vybrané etnické kuchyně z hlediska zdravé výživy a z hlediska moderních trendů přípravy. Všechny etnické kuchyně budou aplikované na Českou republiku. Jedná se o tyto státy EU Anglie, Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko a Česká republika. Prostředkem vzdělávání bude internet e- learning. Po ukončení vzdělávání bude zúčastněným školám uděleno osvědčení s logem EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU.

28 Místo realizace Území dopadu Přesné místo realizace Region soudržnosti (NUTS II): Severovýchod, Severozápad, Jihozápad, Jihovýchod, Střední Čechy, Střední Morava, Moravskoslezsko Přesné místo realizace Kraj: Praha Okres Praha Kraj (NUTS III): Liberecký, Obec: Praha 9 Královehradecký, PSČ: Pardubický, Ulice: Slavětínská Ústecký, Č.popisné: 82 Karlovarský, Plzeňský, Středočeský, Jihočeský Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský. Charakteristika cílové skupiny, pro kterou je projekt určen Cílová skupina: Učitelé a ředitelé škol a další pedagogičtí a odborní pracovníci ve školství se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turizmus Počet zúčastněných gastronomických škol: celkem 260 škol SŠ a VOŠ, z celé České republiky ( mimo Prahu podmínka OP RLZ) Předpokládaný minimální počet zúčastněných pedagogů z celé České republiky Vzor zástupců vzdělávání za l gastronomickou školu ( tj. minimum zúčastněných frekventantů e-learningu) 1. ředitel 2. zástupce ředitele 3. odborný učitel teoretické výuky pro techniku obsluhy a služeb 4. odborný učitel teoretické výuky pro technologii přípravy pokrmů 5. odborný učitel praktické výuky pro techniku obsluhy a služeb 6. odborný učitel praktické výuky pro technologii přípravy pokrmů

29 Celkem 6 zástupců jedné školy x 260 SŠ a VOŠ škol = 1560 osob To je minimum frekventantů e-learningu. Bod B.5. Verifikace výstupů Při oslovení škol, na které je náš projekt zaměřen, předáme každé z nich vstupní klíč pro přihlášení školy do kurzu. Zde bude mít škola možnost registrovat své pedagogické pracovníky a zároveň pro každého získá přihlašovací údaje jako je uživatelské jméno a heslo. Díky těmto přihlašovacím informacím budeme mít možnost zpětné kontroly využití našeho vzdělávacího portálu. Systém, který bude řídit celý e- learningový portál, nám umožňuje výstup statistik přihlášených uživatelů a potažmo i všech oslovených škol. Dozvíme se také přesný čas přístupu uživatelů, jejich strávený čas nad kterýmkoliv kurzem nebo jenom jeho části, zjistíme úspěšnost v jednotlivých testech a celých kurzech. Pomocí těchto statistik jsme schopni poměrně přesně verifikovat výstupy našeho projektu v části e-learningového portálu. Za celkovou aktivní účast v jednotlivých modulech vzdělávání získají zúčastněné školy osvědčení s logem EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, které jim bude slavnostně předáno na závěrečné konferenci v červnu Zaměření, cílové skupiny a činnosti projektu Cíle projektu: Zaměřit se na zdravou výživu a prevenci poruch zdraví obyvatelstva České republiky, ve vazbě na gastronomii, tj. na potřeby změn ve - výběru, skladbě a přípravě pokrmů a nápojů. Cílem projektu je zaměřit se na: 1.Zdravou výživu etnických kuchyní Evropské unie konkrétně Francie,Itálie, Španělska, Portugalska, Řecka, Anglie, Německa. Zdravou výživu etnických kuchyní aplikovat na přípravu pokrmů České republiky. 2. Nápojovou klasifikaci, z hlediska legislativy dané země, uvedených zemí Evropské unie s důrazem na jejich vhodnou kombinaci s pokrmy z hlediska zdravé výživy. 3.Provozní metody zaměřené na zvýšení efektivnosti přípravy pokrmů, zabezpečení vysoké nutriční hodnoty, využití takových způsobů přípravy pokrmů, které šetří čas i energii, a to ve vazbě na hygienické normy a předpisy. 4. Problematiku zdravé výživy : a) z hlediska vzniku a důsledků chronických onemocnění

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Softwarová analýza a architektura modulů IS, vytvoření softwaru pro realizaci e-learningových vzdělávacích kurzů v oblasti eko-designu

Softwarová analýza a architektura modulů IS, vytvoření softwaru pro realizaci e-learningových vzdělávacích kurzů v oblasti eko-designu Zadávací podmínky Označení zakázky Zadavatel Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná: Softwarová analýza a architektura modulů IS, vytvoření softwaru pro realizaci e-learningových vzdělávacích

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY pro účely zadání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne.5.12.2014 Č. j..../2014

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Webová inzerce Pro projekt: Název projektu: Vzdělávání všem Reg. číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0098 Místo plnění zakázky: Code Creator, s.r.o. Nové Sady

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Tisk testových sešitů, záznamových archů a doprovodných materiálů

Tisk testových sešitů, záznamových archů a doprovodných materiálů Zadavatel: Ústav pro informace ve vzdělávání divize Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) se sídlem Senovážné náměstí 26, 110 00 Praha 1, IČ-613 84 020 zastoupený: RNDr. Pavlou Zieleniecovou,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy č. 3

cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy č. 3 Zadávací podmínky Označení Zadavatel Název žadatele: Právní forma: výběrové řízení na dodavatele filtrů IČ: 46979697 DIČ: Sídlo: Kontaktní osoba Jméno: Adam Příjmení: Email: Společnost s ručením omezeným.

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

ZADAVACÍ DOKUMENTACE

ZADAVACÍ DOKUMENTACE ZADAVACÍ DOKUMENTACE Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p.o. jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzvu pro předložení

Více

Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově

Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 tel.: 499 315 111, e-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz, www.sou-trutnov.cz Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově Věc: Veřejná zakázka

Více

KROMERIZSKA NEMOCNICE

KROMERIZSKA NEMOCNICE KROMERIZSKA NEMOCNICE akciová společnost Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČCZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz Zadávací dokumentace VZ-02/2012/RM Nákup gastrotechnologie

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Dodávka vzdělávacích služeb pro projekt Komplexní vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců DAS spol s r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/23.00093

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: 27/2014

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: 27/2014 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky a Základní dokumentace pro uchazeče Sportovní areál Ještěd a.s. Obsah 1. Identifikace

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více