Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 1 /(z celkem 17)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 1 /(z celkem 17)"

Transkript

1 Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů v platném znění Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 1 /(z celkem 17)

2 Základní údaje o zadavateli a předmětu nabídky Předmět nabídky: E-learningový portál Zadavatel Název / obchodní firma: Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD Praha, s. r. o. IČ: Adresa sídla: Slavětínská 82, Praha 9 Klánovice Jednatel: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. Kontaktní osoba: Ing. Michaela Handrejchová Telefon, fax: / Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 2/(z celkem 17)

3 Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Druh zakázky: E-learningový portál Služba Identifikace: Vzdělávací programové vybavení Název projektu: Ekoprodukty etnických gastronomií EU z hlediska moderních trendů přípravy, s využitím moderních didaktických metod při jejich realizaci Zadavatel: Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD Praha, s. r. o. IČ: Jednatel: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. Kontaktní osoba: Ing. Michaela Handrejchová Tel / Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 3/(z celkem 17)

4 Obsah zadávací dokumentace Část 1: Pokyny pro uchazeče Část 2: Formuláře Část 3: Podrobný popis projektu, jeho realizace a technické specifikace předmětu plnění zakázky Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 4/(z celkem 17)

5 Část 1 zadávací dokumentace: Pokyny pro uchazeče Obsah: Obecné informace Název zakázky Stručný popis projektu, v jehož rámci bude předmět zakázky plněn Financování Klasifikace předmětu zakázky Vymezení předmětu zakázky Technická specifikace předmětu plnění Časový harmonogram plnění zakázky Prohlídka místa plnění Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, limitní cena Platební podmínky Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny Absolutně vymezené obchodní podmínky Pokyny pro zpracování nabídky Obsah nabídky Krycí list nabídky Požadavky na kvalifikaci uchazečů/dodavatelů technická a odborná způsobilost Podmínky realizace Údaje vztahující se k hodnocení nabídek Variantní řešení Pouze jedna nabídka na jednoho uchazeče Náklady na zadávací řízení Doručení obálek s nabídkami Změny a zrušení nabídek Lhůta, do které je možno nabídku podat Datum, hodina a místo, kde se bude konat otevírání obálek Závazná lhůta vázanosti uchazeče Závěr Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 5/(z celkem 17)

6 1. Obecné informace: Identifikační údaje o zadavateli: Zadavatel: Střední odborná učiliště a střední odborná škola SČMSD Praha, s. r. o. Adresa: Slavětínská 82, Praha 9 Statutární zástupce: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. IČO: Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu zakázky, jak to vyžaduje zadávací dokumentace. Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty. Dny uváděné ve lhůtách znamenají dny kalendářní. Všechny doklady budou předkládány ve formě originálu nebo ověřené kopie. Nabídka musí obsahovat podepsaný návrh smlouvy 2. Název zakázky: E-learningový portál 3. Stručný popis projektu, v jehož rámci bude předmět zakázky plněn: Předpokládané datum zahájení projektu Předpokládané datum ukončení projektu Délka trvání projektu v měsících 24 měsíců. Cíle projektu Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání zaměřený na oblast výživy a zlepšování zdraví, dosažením žádoucích změn zdravotního stavu populace v návaznosti na změnu výběru, skladě a přípravě pokrmů. Cílem tohoto programu je poskytování vzdělávání dospělým zvyšováním a rozšiřováním odborné a pedagogické způsobilosti učitelů, ředitelů škol, dalších pedagogických a odborných pracovníků ve školství se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus. Forma poskytování vzdělávání dospělým bude realizována formou krátkodobých Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 6/(z celkem 17)

7 vzdělávacích kurzů pro dospělé. Program kurzů bude zaměřen na: 1. Didaktiku, 2. Zdravou výživu, 3. Technologii přípravy pokrmů a provozní metody, 4. Nápojovou problematiku, 5. Přípravu pokrmů etnických kuchyní Evropské unie zaměřené na typické pokrmy a speciality etnické kuchyně a závěrem na pokrmy z hlediska zdravé výživy a z hlediska moderních trendů přípravy. Prostředkem vzdělávání bude internet - e-learningový portál. Po ukončení vzdělávání bude zúčastněným školám uděleno osvědčení s logem Evropského sociálního fondu. 4. Financování: Projekt je spolufinancován Evropskou unií reg. číslo projektu: CZ / /0156. Finanční toky jsou řízení dle příslušné metodiky Ministerstva financí. Konečným příjemcem finančních zdrojů z EU je Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD Praha, s. r. o. Pro financování projektu je zřízen samostatný účet. 5. Klasifikace předmětu zakázky: CPV MJ Množství Vzdělávací programové soubor 1 vybavení 6. Vymezení předmětu zakázky: Předmětem plnění je dodávka E-learningového portálu. Všechny přednášky budou zpracovány formou textových podkladů (který dodá zadavatel), fotografií, videonahrávek, animací a zveřejněny (spolu s aplikací pro ověření znalostí z daného kurzu na internetu) v podobě e-learningového portálu. Pořízení a zpracování fotografií, videonahrávek a animací poskytne dle podané nabídky buď uchazeč nebo zadavatel mohou tedy a nemusí být předmětem nabídky. Rozsah zpracování je uveden v části třetí tabulka s názvem Struktura modulu rozdělení na jednotlivé části včetně hodinových dotací. Prezenční část (obsah a forma seminářů) bude vyhodnocována průběžně. Po ukončení každého semináře oslovíme na www stránkách projektu všechny frekventanty elektronickým dotazníkem, kde se budou moci vyjádřit k celému semináři jak po obsahové, tak po organizační stránce. Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 7/(z celkem 17)

8 V časovém horizontu 2 měsíců po ukončení každého modulu se objeví zpracovaná témata na internetu e-learningovém portálu, kde budou všichni zúčastnění (e-learningového kurzu) oslovení dotazníkem v elektronické podobě. Zde budeme požadovat zhodnocení obsahu kurzů včetně formy jejich zpracování a uživatelské přívětivosti. Součástí každého kurzu by měl být krátký test ověření znalostí. Dále bude na www stránkách projektu vytvořeno diskusní fórum a chatovací místnost pro účastníky prezenčních i e-learningových kurzů, kde budou moci všichni zúčastnění své názory a připomínky sílet s ostatními frekventanty a se členy pracovního týmu projektu. S pomocí výše uvedených dílčích hodnocení kursistů a s pomocí hodnocení každého člena pracovního týmu projektu budeme schopni projekt průběžně hodnotit a toto hodnocení zpřístupnit prakticky komukoliv opět na internetových stránkách projektu. V průběhu projektu budou zrealizované dvě konference všech zúčastněných škol. 7. Technická specifikace předmětu plnění: Server musí být nabídnut včetně odborné instalace Na všechny HW komponenty je vyžadována podpora v místě min. na 3 roky Na veškeré SW komponenty je vyžadována podpora min. na 3 roky Dostupnost servisních služeb, jak HW tak SW, musí být poskytnuta lokálními zdroji a v lokálním jazyce vč. hot-line Vlastní nástroj pro vývoj kurzů musí být součástí systému Podpora elearning standardů dle SCORM = možnost využití kurzů jiných dodavatelů Systém bude obsahovat správu zdrojů (plánování využití učeben, lektorů, techniky a pomůcek) Vyhodnocování studentů, kurzů i lektorů formou souhrnných přehledů (reportů) Plánování aktivit studia Možnost vtvořit harmonogram vzdělávání včetně zadávání a kontroly plnění úloh a úkolů Možnost spravovat kariérní plán respektive plnění jeho předpokladů Nástroje pro vytváření a sdílení znalostní báze Vytvářet, sdílet a upravovat jednotlivé studijní dokumenty Zařazovat pracovníky-studenty do vzdělávacích plánů Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 8/(z celkem 17)

9 Možnost vytvořit diskusní skupiny k jednotlivým kurzům Oznamovat (notifikovat) jednotlivé úlohy a dokumenty všem nebo vybraným účastníkům Umožnění tvorby vlastního vzhledu e-learningového portálu 8. Časový harmonogram plnění zakázky: E-learningový portál musí být připraven a být funkční od do tedy po dobu realizace projektu. 9. Prohlídka místa plnění: Prohlídky místa plnění se neuskuteční. 10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, limitní cena: Nabídková cena nesmí překročit částku ,- Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH). Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého předmětu plnění zakázky a rozepíše ji do jednotlivých položek. Nabídková cena, stejně jako cena v rozpisu bude uvedena v Kč. Celková nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude zpracována v souladu s podmínkami soutěže. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Pro výpočet nabídkové ceny použije uchazeč formulář číslo 2 (Výpočet nabídkové ceny struktura cenové nabídky). 11. Platební podmínky: Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Průběžné plnění bude zaplaceno na základě platebních dokladu (faktur) vystavených navrhovatelem (zhotovitelem). Faktury mohou být vystaveny a proplaceny až po dle podmínek čerpání peněžních prostředků projektu, pro nějž je e-learningový portál vypracováván. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost platebního dokladu bude Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 9/(z celkem 17)

10 stanovena na min. 14 dnů od data jeho doručení zadavateli. 12. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny: Zadavatel nepřipouští jakoukoliv změnu nabídkové ceny, vyjma změny DPH. 13. Absolutně vymezené obchodní podmínky: Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy, který po obsahové stránce musí odpovídat podmínkám pro podání nabídky, specifikaci předmětu plnění a vlastní nabídce uchazeče. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody ve smyslu právních předpisů. 14. Pokyny pro zpracování nabídky: Nabídka bude předložena v jednom písemném originále a v elektronické formě pětkrát na CD-ROM (ve formátu kompatibilním s MS Word MS Excel) a bude zpracována v českém jazyce. Vše bude předloženo v jedné obálce. Doručení zadavatel požaduje v uzavřené obálce, označené zřetelně názvem E-learningový portál. Na obálce budou vedle označení názvu následující údaje: a) adresa Středního odborného učiliště a střední odborné školy SČMSD Praha, s. r. o. b) jméno a adresa uchazeče c) slova neotvírat před lhůtou pro otevírání obálek" Nabídka a s ní související dokumenty musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče. V případě podpisu nabídky či návrhu smlouvy osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče předloží uchazeč v nabídce platný pověřovací dokument uchazeč použije formulář č 3. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 10/(z celkem 17)

11 Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Zakázka není rozdělena na částí a musí být pokryta jednou nabídkou. Nabídka musí být podána pro celý rozsah poptávané předmětu plnění. 15. Obsah nabídky: Nabídka podaná uchazečem musí obsahovat následující řádně vyplněné dokumenty v posledním platném znění k datu podání nabídky: 1. Podepsaný návrh smlouvy 2. Oprávnění k podnikání výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence 3. Prohlášení dle bodu 18 Zadávací dokumentace Pokynů pro uchazeče 4. Následující formuláře: a) Krycí list nabídky formulář č. 1 b) Výpočet nabídkové ceny formulář č. 2 c) Pověřovací dokument v případě, že je zastupováním oprávněné osoby jednat jménem uchazeče pověřena jiná osoba formulář č. 3 d) Zkušenosti uchazeče formulář č. 4 e) Přehled o systému/systémech zajištění jakosti, disponuje-li jimi uchazeč formulář č. 5 f) Přehled zaměstnanců uchazeče (složení realizačního týmu) formulář č. 6 g) Subdodavatelé formulář č. 7 Příslušné stránky dokumentů stanovených v bodech 1., 3. a 4. musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče. 16. Krycí list nabídky: Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije formulář č. 1 Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název soutěže, základní identifikační údaje vyhlašovatele a navrhovatele, nejvýše přípustná nabídková cena v uvedeném členění, datum Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 11/(z celkem 17)

12 a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat. 17. Požadavky na kvalifikaci uchazečů/dodavatelů technická a odborná způsobilost Uchazeč je plně zodpovědný za realizaci předmětu plněním zakázky. Je povinen prokázat se oprávněním k podnikání a to výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence, ne však starší než 90 dní ke dni podání nabídky. Součástí hodnocení je doložení držení certifikátů jakosti. Plánuje-li uchazeč zadat část dodávek a služeb jako subdodávku, musí vyplnit formulář číslo 7 Subdodavatelé, kde uvede požadované údaje. Zkušenosti subdodavatelů jsou také jedním z kritérií hodnocení. Uchazeč prokáže svou technickou a odbornou způsobilost. Svou technickou a odbornou způsobilost uchazeč prokáže následujícími doklady: Seznam významných dodávek a služeb poskytnutých v posledních 4 letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a připojením osvědčením o řádném poskytnutí služby vyhotoveného veřejným nebo soukromým objednatelem, případně prohlášením dodavatele o poskytnutí služby, není-li možno takovéto osvědčení od soukromého dodavatele získat (uchazeč použije formulář č. 4), Přehledem o opatřeních k zabezpečení jakosti (uchazeč použije formulář č. 5). Přehledem technických pracovníků podílejících se na realizaci zakázky (uchazeč použije formulář č. 6). 18. Podmínky realizace: Uchazeč nemůže zakázku získat, pokud: a) je jeho společnost v konkurzu nebo likvidaci, přistoupila k vyrovnání s věřiteli, pozastavila obchodní činnost, je účastníkem soudního nebo jiného řízení ve výše Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 12/(z celkem 17)

13 uvedených záležitostech nebo je v jakékoli analogické situaci vyplývající ze stejného postupu stanoveného v národní legislativě nebo předpisech, b) byl pravomocně odsouzen za porušení zákona v souvislosti s jeho podnikatelskou činností, c) dopustil se vážného profesionálního provinění, které může zadavatel jakkoli prokázat, d) nesplnil finanční závazky vztahující se k platbě sociálního a zdravotního pojištění nebo daní, vzniklé na základě zákonů země, v níž provozuje obchodní činnost, nebo zákonů země zadavatele, případně země v níž bude realizována smlouva, e) byl pravomocně odsouzen za podvody, korupci, členství ve zločinecké organizaci nebo jinou nelegální činnost, která poškozuje obchodní zájmy Evropských Společenství, f) závažným způsobem porušil smlouvu nebo nedodržel smluvní ustanovení v rámci jiného řízení o zadávání veřejné zakázky/výběrového řízení nebo přidělení grantu financovaného z rozpočtu Společenství. Zájemci a uchazeči o zakázku musí učinit místopřísežné prohlášení, že nespadají do žádné z výše uvedených kategorií. Toto prohlášení musí být součástí jejich nabídky. Chybějící prohlášení povede k vyloučení uchazeče z dalšího hodnocení. 19. Údaje vztahující se k hodnocení nabídek: Hodnotící komise vybere nabídku uchazeče, který splňuje všechny zadávací podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje všechny potřebné dokumenty a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 13/(z celkem 17)

14 Hodnotící kritéria: Kvalita služeb dodavatele - subdodavatelů 30% a) Systémy zajištění jakosti, kvality váha 10% b) Složení realizačního týmu váha 10% c) Zkušenosti uchazeče - váha 10% Podmínky smlouvy 15% a) Výše smluvní pokuty za nedodržení termínů plnění zakázky (vyšší sankce získává vyšší počet bodů) váha 5% b) Celková nabídková cena - 10% Celková koncepce řešení 55% a) Technologická architektura systému (Otevřenost systému a standardy, na kterých je postavena technologická architektura systému) 5% b) Způsob reakce na změny legislativy, na vývoj IT, na změny v požadavcích uživatelů 5% c) Lokalizace nabízeného produktu (popis polí, výstupy, nápověda, dokumentace, atd) 5% d) Možnosti propojení s prodávanými systémy na trhu 5% e) Úroveň zabezpečení a ochrany dat 5% f) Rozsah pořízení a úroveň zpracování audio+video+foto materiálů ze seminářů 10% g) Úroveň zpracování textových a obrazových materiálů ( manuálů ) ze seminářů 10% h) Pedagogická a didaktická úroveň vytvořených lekcí v e-learningovém systému 10% Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 14/(z celkem 17)

15 Posouzení formální správnosti nabídky bude realizováno takto: 1. Nabídka byla předána zadavateli ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem: ANO-NE 2. Nabídka byla vypracována v českém jazyce a podepsána oprávněnou osobou: ANO-NE 3. Nabídka obsahuje kompletní identifikaci uchazeče: ANO-NE 4. Nabídka obsahuje doklady o způsobilosti uchazeče dle podmínek výzvy: ANO-NE 5. Nabídka obsahuje požadované dokumenty uvedené v bodě 15 zadávací dokumentace části Pokyny pro uchazeče : ANO-NE Nabídky, které splnily formální požadavky budou hodnoceny z hlediska věcného obsahu. 20. Variantní řešení: Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 21. Pouze jedna nabídka na jednoho uchazeče Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 22. Náklady na zadávací řízení: Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč. Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s návštěvami a zkoumáním místa plnění nebo jiných aspektů zadávacího řízení. Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 15/(z celkem 17)

16 23. Doručení obálek s nabídkami: Nabídku uchazeč předá osobně na adresu Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD Praha, s. r. o., Slavětínská 82, Praha 9, Klánovice ve všední den v čase 9:00 12:00 nebo 13:00 15:00 proti řádně podepsanému potvrzení o příjmu v sekretariátě jednatele školy, nebo ji uchazeč zašle doporučeně na uvedenou adresu tak, aby byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek stanovené níže. Nabídka bude podána na adrese Středního odborného učiliště a střední odborné školy SČMSD Praha ve lhůtě pro podání nabídky. Pokud vnější obálka nebude pevně uzavřena a označena, jak to vyžaduje bod 14 Pokynů pro uchazeče, nepřebírá žádnou odpovědnost za špatné uložení nebo předčasné otevření nabídky. 24. Změny a zrušení nabídek: Uchazeč může svou nabídku změnit nebo zrušit pomocí písemného oznámení dostatečně v předstihu před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené níže s uvedením způsobu vrácení původní nabídky. Po lhůtě pro podání nabídek nesmí být nabídka měněna. Zadavatel nenese zodpovědnost za podání oznámení o změně v takovém termínu, který znemožňuje podání změněné nabídky ve lhůtě pro podání nabídky. Každá změna nabídky bude doručena v souladu s bodem 23. Pokynů pro uchazeče a obálka bude kromě toho označena nápisem ZMĚNA. 25. Lhůta, do které je možno nabídku podat: Nabídky musí být podány do do Nabídka, která bude předložena po této lhůtě, bude zamítnuta. 26. Datum, hodina a místo, kde se bude konat otevírání obálek: Obálky budou otvírány ve 13:00 hod. na adrese zadavatele. Otevírání obálek provede 5 členná hodnotící komise. Jednotlivé členy hodnotící komise jmenuje zadavatel. Personální složení komise: Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 16/(z celkem 17)

17 1. Ing. Miroslav Štengl, CSc. 2. Ing. Michaela Handrejchová 3. Mgr. Darina Škvárová 4. Mgr. Miloš Procházka 5. PhDr. Anděla Halberštátová 27. Závazná lhůta vázanosti uchazeče: Uchazeči jsou vázáni svou nabídkou 30 dnů po otevření obálek. Ve výjimečných případech může zadavatel ještě před uplynutím lhůty platnosti nabídky požádat uchazeče, aby lhůtu platnosti nabídky prodloužili o dalších 30 dnů. Uchazečům, kteří žádosti vyhoví, není dovoleno nabídky měnit. Úspěšný uchazeč musí zachovat svou nabídku ještě dalších 60 dnů do data oznámení, že jeho nabídka byla vybrána. 28. Závěr: Termín pro podání nabídky: do , do hod. Adresa pro podání nabídky: Slavětínská 82, Praha 9 - Klánovice Způsob předání nabídky: poštou nebo osobně na poštovní adrese zadavatele Termín pro otevírání obálek: na adrese zadavatele Předpokládané datum vyhlášení vybraného dodavatele: do Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy do konce lhůty pro podání nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout předložené nabídky. Podané nabídky se nevrací. Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 17/(z celkem 17)

18 Část 2 zadávací dokumentace: Formuláře

19 Formulář č. 1 Krycí list nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY 1. Výzva k podání nabídky Název: E-learningový portál 2.1. Vyhlašovatel 2. Základní identifikační údaje Název: Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD Praha, s. r. o. Sídlo: Slavětínská 82, Praha 9 Klánovice Tel./fax: / IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. Kontaktní osoba: Ing. Michaela Handrejchová Tel./fax: Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče: Kontaktní osoba: Tel./fax: Cena celkem bez DPH: 3. Nabídková cena Samostatně DPH (sazba 5 %): Samostatně DPH (sazba 19 %): Cena celkem včetně DPH: 4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení Funkce 5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

20 Formulář číslo 2: Výpočet nabídkové ceny (struktura cenové nabídky) Cenu rozepište podle jednotlivých položek technické specifikace včetně instalace, vývoje, dopravy, zaškolení atd. Cenu celkem uveďte v členění: cena bez DPH, DPH, cena včetně DPH. Položka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Cena Celkem Podpis:... (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče nebo osoba pověřená zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče) Datum:...

21 Formulář č. 3 Pověřovací dokument Zde uveďte ověřený pověřovací dokument zmocňující danou osobu/osoby k podpisu nabídky a jakékoliv související dokumentace. Podpis:... (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče) Datum:...

22 Formulář č. 4 ZKUŠENOSTI UCHAZEČE Seznam zakázek podobné povahy a rozsahu provedené během posledních 4 let. Název projektu / druh dodávek Celková hodnota dodávek, za kterou byl zodpovědný uchazeč Trvání smlouvy Od - do Začátek plnění Procento dokončených dodávek Zadavatel a místo plnění Hlavní Dodavatel (H) nebo subdodavatel (S) Konec plnění A) v ČR B) v zahraničí Přiložte dostupné reference a certifikáty od příslušných zadavatelů. Podpis:... (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče nebo osoba pověřená zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče) Datum:...

23 Formulář č. 5 PŘEHLED O SYSTÉMU/SYSTÉMECH ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI Uveďte zde detaily o systému / systémech zajištění jakosti, které předpokládáte využít pro úspěšné dokončení díla. Podpis:... (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče nebo osoba pověřená zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče) Datum:...

24 Formulář č. 6 PŘEHLED ZAMĚSTANCŮ UCHAZEČE (Složení realizačního týmu) Uveďte jmenný seznam pověřených zaměstnanců pro plnění této zakázky včetně popisu jejich role v rámci dodávky celého systému, vzdělání a zkušeností. Podpis:... (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče nebo osoba pověřená zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče) Datum:...

25 Formulář č. 7 SUBDODAVATELÉ Plánuje-li uchazeč zadat část dodávek služeb jako subdodávku, musí dodat následující detaily: Dodávky a služby, u kterých se předpokládá subdodávka Jméno a detaily subdodavatele Hodnota subdodávky jako procento celkových nákladů této části projektu Zkušenosti v podobných zakázkách Podpis:... (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče nebo osoba pověřená zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče) Datum:...

26 Část 3 zadávací dokumentace: Podrobný popis projektu, jeho realizace a technické specifikace předmětu plnění zakázky

27 Koncepční popis projektu Předpokládané datum zahájení projektu: Předpokládané datum ukončení projektu: Délka trvání projektu v měsících: 24 Stručný obsah projektu: Cíle Opatření 3.1. Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systému ve vzdělávání zaměřený na oblast výživy a zlepšování zdraví, dosažením žádoucích změn zdravotního stavu populace v návaznosti na změnu ve výběru, skladbě a přípravě pokrmů. Klíčové aktivity Rozvoj vzdělávání a dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách. Cílové skupiny : Učitelé a ředitelé škol a další odborní pracovníci ve školství se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turizmus z celé České republiky. Celkem 260 gastronomických škol SŠ a VOŠ, kromě oblasti Prahy ( podle podmínek OP RLZ). Cílem tohoto programu podpory je poskytování vzdělávání dospělým zvyšováním a rozšiřováním odborné a pedagogické způsobilosti učitelů, ředitelů škol, dalších pedagogických a odborných pracovníků ve školství se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turizmus. Forma poskytování vzdělávání dospělým bude realizována formou krátkodobých vzdělávacích kurzů pro dospělé. Program kurzů bude zaměřen na: 1. Didaktiku, 2. Zdravou výživu, 3. Technologii přípravy pokrmů a provozní metody, 4. Nápojovou problematiku se zaměřením na vybrané státy Evropské unie Anglie, Německo, Francie. Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko a Česká republika. 5. Přípravu pokrmů etnických kuchyní Evropské unie zaměřené na typické pokrmy a speciality etnické kuchyně a závěrem na pokrmy vybrané etnické kuchyně z hlediska zdravé výživy a z hlediska moderních trendů přípravy. Všechny etnické kuchyně budou aplikované na Českou republiku. Jedná se o tyto státy EU Anglie, Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko a Česká republika. Prostředkem vzdělávání bude internet e- learning. Po ukončení vzdělávání bude zúčastněným školám uděleno osvědčení s logem EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU.

28 Místo realizace Území dopadu Přesné místo realizace Region soudržnosti (NUTS II): Severovýchod, Severozápad, Jihozápad, Jihovýchod, Střední Čechy, Střední Morava, Moravskoslezsko Přesné místo realizace Kraj: Praha Okres Praha Kraj (NUTS III): Liberecký, Obec: Praha 9 Královehradecký, PSČ: Pardubický, Ulice: Slavětínská Ústecký, Č.popisné: 82 Karlovarský, Plzeňský, Středočeský, Jihočeský Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský. Charakteristika cílové skupiny, pro kterou je projekt určen Cílová skupina: Učitelé a ředitelé škol a další pedagogičtí a odborní pracovníci ve školství se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turizmus Počet zúčastněných gastronomických škol: celkem 260 škol SŠ a VOŠ, z celé České republiky ( mimo Prahu podmínka OP RLZ) Předpokládaný minimální počet zúčastněných pedagogů z celé České republiky Vzor zástupců vzdělávání za l gastronomickou školu ( tj. minimum zúčastněných frekventantů e-learningu) 1. ředitel 2. zástupce ředitele 3. odborný učitel teoretické výuky pro techniku obsluhy a služeb 4. odborný učitel teoretické výuky pro technologii přípravy pokrmů 5. odborný učitel praktické výuky pro techniku obsluhy a služeb 6. odborný učitel praktické výuky pro technologii přípravy pokrmů

29 Celkem 6 zástupců jedné školy x 260 SŠ a VOŠ škol = 1560 osob To je minimum frekventantů e-learningu. Bod B.5. Verifikace výstupů Při oslovení škol, na které je náš projekt zaměřen, předáme každé z nich vstupní klíč pro přihlášení školy do kurzu. Zde bude mít škola možnost registrovat své pedagogické pracovníky a zároveň pro každého získá přihlašovací údaje jako je uživatelské jméno a heslo. Díky těmto přihlašovacím informacím budeme mít možnost zpětné kontroly využití našeho vzdělávacího portálu. Systém, který bude řídit celý e- learningový portál, nám umožňuje výstup statistik přihlášených uživatelů a potažmo i všech oslovených škol. Dozvíme se také přesný čas přístupu uživatelů, jejich strávený čas nad kterýmkoliv kurzem nebo jenom jeho části, zjistíme úspěšnost v jednotlivých testech a celých kurzech. Pomocí těchto statistik jsme schopni poměrně přesně verifikovat výstupy našeho projektu v části e-learningového portálu. Za celkovou aktivní účast v jednotlivých modulech vzdělávání získají zúčastněné školy osvědčení s logem EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, které jim bude slavnostně předáno na závěrečné konferenci v červnu Zaměření, cílové skupiny a činnosti projektu Cíle projektu: Zaměřit se na zdravou výživu a prevenci poruch zdraví obyvatelstva České republiky, ve vazbě na gastronomii, tj. na potřeby změn ve - výběru, skladbě a přípravě pokrmů a nápojů. Cílem projektu je zaměřit se na: 1.Zdravou výživu etnických kuchyní Evropské unie konkrétně Francie,Itálie, Španělska, Portugalska, Řecka, Anglie, Německa. Zdravou výživu etnických kuchyní aplikovat na přípravu pokrmů České republiky. 2. Nápojovou klasifikaci, z hlediska legislativy dané země, uvedených zemí Evropské unie s důrazem na jejich vhodnou kombinaci s pokrmy z hlediska zdravé výživy. 3.Provozní metody zaměřené na zvýšení efektivnosti přípravy pokrmů, zabezpečení vysoké nutriční hodnoty, využití takových způsobů přípravy pokrmů, které šetří čas i energii, a to ve vazbě na hygienické normy a předpisy. 4. Problematiku zdravé výživy : a) z hlediska vzniku a důsledků chronických onemocnění

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁK.Č.137/2006 SB, 12 ODST.3 Název veřejné zakázky : ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 41/2011 GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky VZ/15/OSR/11

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 84/2010 VZ/24/VVSR/10

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 84/2010 VZ/24/VVSR/10 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky zadavatele: Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky Dodávka služeb souvisejících s konzultační, poradenskou a školící činností při řešení projektu č. Modulární systém studijních

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace na zajištění kurzů a zkoušek TKT

Zadávací dokumentace na zajištění kurzů a zkoušek TKT Zadávací dokumentace na zajištění kurzů a zkoušek TKT OBSAH: 1. Základní údaje 2. Identifikace projektu 3. Stručný popis projektu 4. Vymezení předmětu zakázky 5. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Komplexní zajištění vzdělávacího programu Bar management zakázky: pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu Tisk a vazba studijních opor Obsah 1. Základní informace o zakázce 2. Údaje o zadavateli 3. Předmět zakázky specifikace 4. Podmínky a požadavky na

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07./1.3.00/51.0026 Učíme digitálně Dodávka mobilních (dotykových) zařízení Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07./1.3.00/51.0026 Učíme digitálně Dodávka mobilních (dotykových) zařízení Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

C151671 29. 6. 2015. Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

C151671 29. 6. 2015. Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice Datum vyhlášení zakázky: 8.1.2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách ( dále jen "zákon") PIVOŇ statické zajištění

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

14. 11. 2014. Základní škola Brno, Masarova 11, příspěvková organizace

14. 11. 2014. Základní škola Brno, Masarova 11, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací podmínky. CZ27142949 Sídlo:

Zadávací podmínky. CZ27142949 Sídlo: Zadávací podmínky Označení zakázky: AKADEMIE CITT Praha zajištění výroby tiskových materiálů Zadavatel Název žadatele: Česká kosmická kancelář, o.p.s. Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČ: 27142949

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. s názvem Dodávka kancelářských potřeb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. s názvem Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka kancelářských

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Komplexní zajištění vzdělávacího programu Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch pro projekt Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu Zadavatel

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Další údaje zadávací dokumentace

Další údaje zadávací dokumentace Příloha č. 1 Další údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Nákup zařízení pro obor Truhlář a Elektrikář Název programů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektů: Budoucnost

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

ZADAVACÍ DOKUMENTACE

ZADAVACÍ DOKUMENTACE ZADAVACÍ DOKUMENTACE Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p.o. jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzvu pro předložení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem Stavební úpravy domova se zvláštním režimem Jedná se o zadávací řízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K zakázce na služby zadávané dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.7, pod označením Vzdělávejte se pro růst! Moravskoslezský kraj" Zadavatel: STEELTEC CZ,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pod názvem Vybavení domova se zvláštním režimem Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu:

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11 NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU MIMO REŽIM ZÁKONA Č.137/2006 Název veřejné zakázky : SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Zadávací dokumentace na zajištění kurzů CELTA

Zadávací dokumentace na zajištění kurzů CELTA Zadávací dokumentace na zajištění kurzů CELTA OBSAH: 1. Základní údaje 2. Identifikace projektu 3. Stručný popis projektu 4. Vymezení předmětu zakázky 5. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky

Více

Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky

Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky OBSAH: 1. Základní údaje 2. Identifikace projektu 3. Stručný popis projektu 4. Vymezení předmětu zakázky 5. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s ustanoveními 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

C151340. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdokonalení výuky anglického jazyka

C151340. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdokonalení výuky anglického jazyka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.034 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.034 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Sídlo zadavatele: Vrchlického 630/5, Děčín II, 405 02 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)

Sídlo zadavatele: Vrchlického 630/5, Děčín II, 405 02 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2.2.2015. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace. Sídlo zadavatele: Hovorany 594, 696 12 Ředitelka školy

2.2.2015. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace. Sídlo zadavatele: Hovorany 594, 696 12 Ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 -1- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadávacího řízení: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 Zadavatel zakázky: Obec Bařice-Velké Těšany IČO: 00287 024 Sídlo: Bařice č.p.8 767 01 Kroměříž Zadavatel

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více