Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 1 /(z celkem 17)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 1 /(z celkem 17)"

Transkript

1 Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů v platném znění Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 1 /(z celkem 17)

2 Základní údaje o zadavateli a předmětu nabídky Předmět nabídky: E-learningový portál Zadavatel Název / obchodní firma: Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD Praha, s. r. o. IČ: Adresa sídla: Slavětínská 82, Praha 9 Klánovice Jednatel: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. Kontaktní osoba: Ing. Michaela Handrejchová Telefon, fax: / Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 2/(z celkem 17)

3 Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Druh zakázky: E-learningový portál Služba Identifikace: Vzdělávací programové vybavení Název projektu: Ekoprodukty etnických gastronomií EU z hlediska moderních trendů přípravy, s využitím moderních didaktických metod při jejich realizaci Zadavatel: Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD Praha, s. r. o. IČ: Jednatel: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. Kontaktní osoba: Ing. Michaela Handrejchová Tel / Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 3/(z celkem 17)

4 Obsah zadávací dokumentace Část 1: Pokyny pro uchazeče Část 2: Formuláře Část 3: Podrobný popis projektu, jeho realizace a technické specifikace předmětu plnění zakázky Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 4/(z celkem 17)

5 Část 1 zadávací dokumentace: Pokyny pro uchazeče Obsah: Obecné informace Název zakázky Stručný popis projektu, v jehož rámci bude předmět zakázky plněn Financování Klasifikace předmětu zakázky Vymezení předmětu zakázky Technická specifikace předmětu plnění Časový harmonogram plnění zakázky Prohlídka místa plnění Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, limitní cena Platební podmínky Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny Absolutně vymezené obchodní podmínky Pokyny pro zpracování nabídky Obsah nabídky Krycí list nabídky Požadavky na kvalifikaci uchazečů/dodavatelů technická a odborná způsobilost Podmínky realizace Údaje vztahující se k hodnocení nabídek Variantní řešení Pouze jedna nabídka na jednoho uchazeče Náklady na zadávací řízení Doručení obálek s nabídkami Změny a zrušení nabídek Lhůta, do které je možno nabídku podat Datum, hodina a místo, kde se bude konat otevírání obálek Závazná lhůta vázanosti uchazeče Závěr Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 5/(z celkem 17)

6 1. Obecné informace: Identifikační údaje o zadavateli: Zadavatel: Střední odborná učiliště a střední odborná škola SČMSD Praha, s. r. o. Adresa: Slavětínská 82, Praha 9 Statutární zástupce: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. IČO: Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu zakázky, jak to vyžaduje zadávací dokumentace. Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty. Dny uváděné ve lhůtách znamenají dny kalendářní. Všechny doklady budou předkládány ve formě originálu nebo ověřené kopie. Nabídka musí obsahovat podepsaný návrh smlouvy 2. Název zakázky: E-learningový portál 3. Stručný popis projektu, v jehož rámci bude předmět zakázky plněn: Předpokládané datum zahájení projektu Předpokládané datum ukončení projektu Délka trvání projektu v měsících 24 měsíců. Cíle projektu Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání zaměřený na oblast výživy a zlepšování zdraví, dosažením žádoucích změn zdravotního stavu populace v návaznosti na změnu výběru, skladě a přípravě pokrmů. Cílem tohoto programu je poskytování vzdělávání dospělým zvyšováním a rozšiřováním odborné a pedagogické způsobilosti učitelů, ředitelů škol, dalších pedagogických a odborných pracovníků ve školství se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus. Forma poskytování vzdělávání dospělým bude realizována formou krátkodobých Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 6/(z celkem 17)

7 vzdělávacích kurzů pro dospělé. Program kurzů bude zaměřen na: 1. Didaktiku, 2. Zdravou výživu, 3. Technologii přípravy pokrmů a provozní metody, 4. Nápojovou problematiku, 5. Přípravu pokrmů etnických kuchyní Evropské unie zaměřené na typické pokrmy a speciality etnické kuchyně a závěrem na pokrmy z hlediska zdravé výživy a z hlediska moderních trendů přípravy. Prostředkem vzdělávání bude internet - e-learningový portál. Po ukončení vzdělávání bude zúčastněným školám uděleno osvědčení s logem Evropského sociálního fondu. 4. Financování: Projekt je spolufinancován Evropskou unií reg. číslo projektu: CZ / /0156. Finanční toky jsou řízení dle příslušné metodiky Ministerstva financí. Konečným příjemcem finančních zdrojů z EU je Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD Praha, s. r. o. Pro financování projektu je zřízen samostatný účet. 5. Klasifikace předmětu zakázky: CPV MJ Množství Vzdělávací programové soubor 1 vybavení 6. Vymezení předmětu zakázky: Předmětem plnění je dodávka E-learningového portálu. Všechny přednášky budou zpracovány formou textových podkladů (který dodá zadavatel), fotografií, videonahrávek, animací a zveřejněny (spolu s aplikací pro ověření znalostí z daného kurzu na internetu) v podobě e-learningového portálu. Pořízení a zpracování fotografií, videonahrávek a animací poskytne dle podané nabídky buď uchazeč nebo zadavatel mohou tedy a nemusí být předmětem nabídky. Rozsah zpracování je uveden v části třetí tabulka s názvem Struktura modulu rozdělení na jednotlivé části včetně hodinových dotací. Prezenční část (obsah a forma seminářů) bude vyhodnocována průběžně. Po ukončení každého semináře oslovíme na www stránkách projektu všechny frekventanty elektronickým dotazníkem, kde se budou moci vyjádřit k celému semináři jak po obsahové, tak po organizační stránce. Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 7/(z celkem 17)

8 V časovém horizontu 2 měsíců po ukončení každého modulu se objeví zpracovaná témata na internetu e-learningovém portálu, kde budou všichni zúčastnění (e-learningového kurzu) oslovení dotazníkem v elektronické podobě. Zde budeme požadovat zhodnocení obsahu kurzů včetně formy jejich zpracování a uživatelské přívětivosti. Součástí každého kurzu by měl být krátký test ověření znalostí. Dále bude na www stránkách projektu vytvořeno diskusní fórum a chatovací místnost pro účastníky prezenčních i e-learningových kurzů, kde budou moci všichni zúčastnění své názory a připomínky sílet s ostatními frekventanty a se členy pracovního týmu projektu. S pomocí výše uvedených dílčích hodnocení kursistů a s pomocí hodnocení každého člena pracovního týmu projektu budeme schopni projekt průběžně hodnotit a toto hodnocení zpřístupnit prakticky komukoliv opět na internetových stránkách projektu. V průběhu projektu budou zrealizované dvě konference všech zúčastněných škol. 7. Technická specifikace předmětu plnění: Server musí být nabídnut včetně odborné instalace Na všechny HW komponenty je vyžadována podpora v místě min. na 3 roky Na veškeré SW komponenty je vyžadována podpora min. na 3 roky Dostupnost servisních služeb, jak HW tak SW, musí být poskytnuta lokálními zdroji a v lokálním jazyce vč. hot-line Vlastní nástroj pro vývoj kurzů musí být součástí systému Podpora elearning standardů dle SCORM = možnost využití kurzů jiných dodavatelů Systém bude obsahovat správu zdrojů (plánování využití učeben, lektorů, techniky a pomůcek) Vyhodnocování studentů, kurzů i lektorů formou souhrnných přehledů (reportů) Plánování aktivit studia Možnost vtvořit harmonogram vzdělávání včetně zadávání a kontroly plnění úloh a úkolů Možnost spravovat kariérní plán respektive plnění jeho předpokladů Nástroje pro vytváření a sdílení znalostní báze Vytvářet, sdílet a upravovat jednotlivé studijní dokumenty Zařazovat pracovníky-studenty do vzdělávacích plánů Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 8/(z celkem 17)

9 Možnost vytvořit diskusní skupiny k jednotlivým kurzům Oznamovat (notifikovat) jednotlivé úlohy a dokumenty všem nebo vybraným účastníkům Umožnění tvorby vlastního vzhledu e-learningového portálu 8. Časový harmonogram plnění zakázky: E-learningový portál musí být připraven a být funkční od do tedy po dobu realizace projektu. 9. Prohlídka místa plnění: Prohlídky místa plnění se neuskuteční. 10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, limitní cena: Nabídková cena nesmí překročit částku ,- Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH). Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého předmětu plnění zakázky a rozepíše ji do jednotlivých položek. Nabídková cena, stejně jako cena v rozpisu bude uvedena v Kč. Celková nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude zpracována v souladu s podmínkami soutěže. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Pro výpočet nabídkové ceny použije uchazeč formulář číslo 2 (Výpočet nabídkové ceny struktura cenové nabídky). 11. Platební podmínky: Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Průběžné plnění bude zaplaceno na základě platebních dokladu (faktur) vystavených navrhovatelem (zhotovitelem). Faktury mohou být vystaveny a proplaceny až po dle podmínek čerpání peněžních prostředků projektu, pro nějž je e-learningový portál vypracováván. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost platebního dokladu bude Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 9/(z celkem 17)

10 stanovena na min. 14 dnů od data jeho doručení zadavateli. 12. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny: Zadavatel nepřipouští jakoukoliv změnu nabídkové ceny, vyjma změny DPH. 13. Absolutně vymezené obchodní podmínky: Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy, který po obsahové stránce musí odpovídat podmínkám pro podání nabídky, specifikaci předmětu plnění a vlastní nabídce uchazeče. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody ve smyslu právních předpisů. 14. Pokyny pro zpracování nabídky: Nabídka bude předložena v jednom písemném originále a v elektronické formě pětkrát na CD-ROM (ve formátu kompatibilním s MS Word MS Excel) a bude zpracována v českém jazyce. Vše bude předloženo v jedné obálce. Doručení zadavatel požaduje v uzavřené obálce, označené zřetelně názvem E-learningový portál. Na obálce budou vedle označení názvu následující údaje: a) adresa Středního odborného učiliště a střední odborné školy SČMSD Praha, s. r. o. b) jméno a adresa uchazeče c) slova neotvírat před lhůtou pro otevírání obálek" Nabídka a s ní související dokumenty musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče. V případě podpisu nabídky či návrhu smlouvy osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče předloží uchazeč v nabídce platný pověřovací dokument uchazeč použije formulář č 3. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 10/(z celkem 17)

11 Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Zakázka není rozdělena na částí a musí být pokryta jednou nabídkou. Nabídka musí být podána pro celý rozsah poptávané předmětu plnění. 15. Obsah nabídky: Nabídka podaná uchazečem musí obsahovat následující řádně vyplněné dokumenty v posledním platném znění k datu podání nabídky: 1. Podepsaný návrh smlouvy 2. Oprávnění k podnikání výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence 3. Prohlášení dle bodu 18 Zadávací dokumentace Pokynů pro uchazeče 4. Následující formuláře: a) Krycí list nabídky formulář č. 1 b) Výpočet nabídkové ceny formulář č. 2 c) Pověřovací dokument v případě, že je zastupováním oprávněné osoby jednat jménem uchazeče pověřena jiná osoba formulář č. 3 d) Zkušenosti uchazeče formulář č. 4 e) Přehled o systému/systémech zajištění jakosti, disponuje-li jimi uchazeč formulář č. 5 f) Přehled zaměstnanců uchazeče (složení realizačního týmu) formulář č. 6 g) Subdodavatelé formulář č. 7 Příslušné stránky dokumentů stanovených v bodech 1., 3. a 4. musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče. 16. Krycí list nabídky: Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije formulář č. 1 Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název soutěže, základní identifikační údaje vyhlašovatele a navrhovatele, nejvýše přípustná nabídková cena v uvedeném členění, datum Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 11/(z celkem 17)

12 a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat. 17. Požadavky na kvalifikaci uchazečů/dodavatelů technická a odborná způsobilost Uchazeč je plně zodpovědný za realizaci předmětu plněním zakázky. Je povinen prokázat se oprávněním k podnikání a to výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence, ne však starší než 90 dní ke dni podání nabídky. Součástí hodnocení je doložení držení certifikátů jakosti. Plánuje-li uchazeč zadat část dodávek a služeb jako subdodávku, musí vyplnit formulář číslo 7 Subdodavatelé, kde uvede požadované údaje. Zkušenosti subdodavatelů jsou také jedním z kritérií hodnocení. Uchazeč prokáže svou technickou a odbornou způsobilost. Svou technickou a odbornou způsobilost uchazeč prokáže následujícími doklady: Seznam významných dodávek a služeb poskytnutých v posledních 4 letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a připojením osvědčením o řádném poskytnutí služby vyhotoveného veřejným nebo soukromým objednatelem, případně prohlášením dodavatele o poskytnutí služby, není-li možno takovéto osvědčení od soukromého dodavatele získat (uchazeč použije formulář č. 4), Přehledem o opatřeních k zabezpečení jakosti (uchazeč použije formulář č. 5). Přehledem technických pracovníků podílejících se na realizaci zakázky (uchazeč použije formulář č. 6). 18. Podmínky realizace: Uchazeč nemůže zakázku získat, pokud: a) je jeho společnost v konkurzu nebo likvidaci, přistoupila k vyrovnání s věřiteli, pozastavila obchodní činnost, je účastníkem soudního nebo jiného řízení ve výše Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 12/(z celkem 17)

13 uvedených záležitostech nebo je v jakékoli analogické situaci vyplývající ze stejného postupu stanoveného v národní legislativě nebo předpisech, b) byl pravomocně odsouzen za porušení zákona v souvislosti s jeho podnikatelskou činností, c) dopustil se vážného profesionálního provinění, které může zadavatel jakkoli prokázat, d) nesplnil finanční závazky vztahující se k platbě sociálního a zdravotního pojištění nebo daní, vzniklé na základě zákonů země, v níž provozuje obchodní činnost, nebo zákonů země zadavatele, případně země v níž bude realizována smlouva, e) byl pravomocně odsouzen za podvody, korupci, členství ve zločinecké organizaci nebo jinou nelegální činnost, která poškozuje obchodní zájmy Evropských Společenství, f) závažným způsobem porušil smlouvu nebo nedodržel smluvní ustanovení v rámci jiného řízení o zadávání veřejné zakázky/výběrového řízení nebo přidělení grantu financovaného z rozpočtu Společenství. Zájemci a uchazeči o zakázku musí učinit místopřísežné prohlášení, že nespadají do žádné z výše uvedených kategorií. Toto prohlášení musí být součástí jejich nabídky. Chybějící prohlášení povede k vyloučení uchazeče z dalšího hodnocení. 19. Údaje vztahující se k hodnocení nabídek: Hodnotící komise vybere nabídku uchazeče, který splňuje všechny zadávací podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje všechny potřebné dokumenty a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 13/(z celkem 17)

14 Hodnotící kritéria: Kvalita služeb dodavatele - subdodavatelů 30% a) Systémy zajištění jakosti, kvality váha 10% b) Složení realizačního týmu váha 10% c) Zkušenosti uchazeče - váha 10% Podmínky smlouvy 15% a) Výše smluvní pokuty za nedodržení termínů plnění zakázky (vyšší sankce získává vyšší počet bodů) váha 5% b) Celková nabídková cena - 10% Celková koncepce řešení 55% a) Technologická architektura systému (Otevřenost systému a standardy, na kterých je postavena technologická architektura systému) 5% b) Způsob reakce na změny legislativy, na vývoj IT, na změny v požadavcích uživatelů 5% c) Lokalizace nabízeného produktu (popis polí, výstupy, nápověda, dokumentace, atd) 5% d) Možnosti propojení s prodávanými systémy na trhu 5% e) Úroveň zabezpečení a ochrany dat 5% f) Rozsah pořízení a úroveň zpracování audio+video+foto materiálů ze seminářů 10% g) Úroveň zpracování textových a obrazových materiálů ( manuálů ) ze seminářů 10% h) Pedagogická a didaktická úroveň vytvořených lekcí v e-learningovém systému 10% Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 14/(z celkem 17)

15 Posouzení formální správnosti nabídky bude realizováno takto: 1. Nabídka byla předána zadavateli ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem: ANO-NE 2. Nabídka byla vypracována v českém jazyce a podepsána oprávněnou osobou: ANO-NE 3. Nabídka obsahuje kompletní identifikaci uchazeče: ANO-NE 4. Nabídka obsahuje doklady o způsobilosti uchazeče dle podmínek výzvy: ANO-NE 5. Nabídka obsahuje požadované dokumenty uvedené v bodě 15 zadávací dokumentace části Pokyny pro uchazeče : ANO-NE Nabídky, které splnily formální požadavky budou hodnoceny z hlediska věcného obsahu. 20. Variantní řešení: Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 21. Pouze jedna nabídka na jednoho uchazeče Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 22. Náklady na zadávací řízení: Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč. Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s návštěvami a zkoumáním místa plnění nebo jiných aspektů zadávacího řízení. Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 15/(z celkem 17)

16 23. Doručení obálek s nabídkami: Nabídku uchazeč předá osobně na adresu Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD Praha, s. r. o., Slavětínská 82, Praha 9, Klánovice ve všední den v čase 9:00 12:00 nebo 13:00 15:00 proti řádně podepsanému potvrzení o příjmu v sekretariátě jednatele školy, nebo ji uchazeč zašle doporučeně na uvedenou adresu tak, aby byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek stanovené níže. Nabídka bude podána na adrese Středního odborného učiliště a střední odborné školy SČMSD Praha ve lhůtě pro podání nabídky. Pokud vnější obálka nebude pevně uzavřena a označena, jak to vyžaduje bod 14 Pokynů pro uchazeče, nepřebírá žádnou odpovědnost za špatné uložení nebo předčasné otevření nabídky. 24. Změny a zrušení nabídek: Uchazeč může svou nabídku změnit nebo zrušit pomocí písemného oznámení dostatečně v předstihu před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené níže s uvedením způsobu vrácení původní nabídky. Po lhůtě pro podání nabídek nesmí být nabídka měněna. Zadavatel nenese zodpovědnost za podání oznámení o změně v takovém termínu, který znemožňuje podání změněné nabídky ve lhůtě pro podání nabídky. Každá změna nabídky bude doručena v souladu s bodem 23. Pokynů pro uchazeče a obálka bude kromě toho označena nápisem ZMĚNA. 25. Lhůta, do které je možno nabídku podat: Nabídky musí být podány do do Nabídka, která bude předložena po této lhůtě, bude zamítnuta. 26. Datum, hodina a místo, kde se bude konat otevírání obálek: Obálky budou otvírány ve 13:00 hod. na adrese zadavatele. Otevírání obálek provede 5 členná hodnotící komise. Jednotlivé členy hodnotící komise jmenuje zadavatel. Personální složení komise: Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 16/(z celkem 17)

17 1. Ing. Miroslav Štengl, CSc. 2. Ing. Michaela Handrejchová 3. Mgr. Darina Škvárová 4. Mgr. Miloš Procházka 5. PhDr. Anděla Halberštátová 27. Závazná lhůta vázanosti uchazeče: Uchazeči jsou vázáni svou nabídkou 30 dnů po otevření obálek. Ve výjimečných případech může zadavatel ještě před uplynutím lhůty platnosti nabídky požádat uchazeče, aby lhůtu platnosti nabídky prodloužili o dalších 30 dnů. Uchazečům, kteří žádosti vyhoví, není dovoleno nabídky měnit. Úspěšný uchazeč musí zachovat svou nabídku ještě dalších 60 dnů do data oznámení, že jeho nabídka byla vybrána. 28. Závěr: Termín pro podání nabídky: do , do hod. Adresa pro podání nabídky: Slavětínská 82, Praha 9 - Klánovice Způsob předání nabídky: poštou nebo osobně na poštovní adrese zadavatele Termín pro otevírání obálek: na adrese zadavatele Předpokládané datum vyhlášení vybraného dodavatele: do Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy do konce lhůty pro podání nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout předložené nabídky. Podané nabídky se nevrací. Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 17/(z celkem 17)

18 Část 2 zadávací dokumentace: Formuláře

19 Formulář č. 1 Krycí list nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY 1. Výzva k podání nabídky Název: E-learningový portál 2.1. Vyhlašovatel 2. Základní identifikační údaje Název: Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD Praha, s. r. o. Sídlo: Slavětínská 82, Praha 9 Klánovice Tel./fax: / IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. Kontaktní osoba: Ing. Michaela Handrejchová Tel./fax: Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče: Kontaktní osoba: Tel./fax: Cena celkem bez DPH: 3. Nabídková cena Samostatně DPH (sazba 5 %): Samostatně DPH (sazba 19 %): Cena celkem včetně DPH: 4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení Funkce 5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

20 Formulář číslo 2: Výpočet nabídkové ceny (struktura cenové nabídky) Cenu rozepište podle jednotlivých položek technické specifikace včetně instalace, vývoje, dopravy, zaškolení atd. Cenu celkem uveďte v členění: cena bez DPH, DPH, cena včetně DPH. Položka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Cena Celkem Podpis:... (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče nebo osoba pověřená zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče) Datum:...

21 Formulář č. 3 Pověřovací dokument Zde uveďte ověřený pověřovací dokument zmocňující danou osobu/osoby k podpisu nabídky a jakékoliv související dokumentace. Podpis:... (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče) Datum:...

22 Formulář č. 4 ZKUŠENOSTI UCHAZEČE Seznam zakázek podobné povahy a rozsahu provedené během posledních 4 let. Název projektu / druh dodávek Celková hodnota dodávek, za kterou byl zodpovědný uchazeč Trvání smlouvy Od - do Začátek plnění Procento dokončených dodávek Zadavatel a místo plnění Hlavní Dodavatel (H) nebo subdodavatel (S) Konec plnění A) v ČR B) v zahraničí Přiložte dostupné reference a certifikáty od příslušných zadavatelů. Podpis:... (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče nebo osoba pověřená zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče) Datum:...

23 Formulář č. 5 PŘEHLED O SYSTÉMU/SYSTÉMECH ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI Uveďte zde detaily o systému / systémech zajištění jakosti, které předpokládáte využít pro úspěšné dokončení díla. Podpis:... (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče nebo osoba pověřená zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče) Datum:...

24 Formulář č. 6 PŘEHLED ZAMĚSTANCŮ UCHAZEČE (Složení realizačního týmu) Uveďte jmenný seznam pověřených zaměstnanců pro plnění této zakázky včetně popisu jejich role v rámci dodávky celého systému, vzdělání a zkušeností. Podpis:... (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče nebo osoba pověřená zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče) Datum:...

25 Formulář č. 7 SUBDODAVATELÉ Plánuje-li uchazeč zadat část dodávek služeb jako subdodávku, musí dodat následující detaily: Dodávky a služby, u kterých se předpokládá subdodávka Jméno a detaily subdodavatele Hodnota subdodávky jako procento celkových nákladů této části projektu Zkušenosti v podobných zakázkách Podpis:... (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče nebo osoba pověřená zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče) Datum:...

26 Část 3 zadávací dokumentace: Podrobný popis projektu, jeho realizace a technické specifikace předmětu plnění zakázky

27 Koncepční popis projektu Předpokládané datum zahájení projektu: Předpokládané datum ukončení projektu: Délka trvání projektu v měsících: 24 Stručný obsah projektu: Cíle Opatření 3.1. Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systému ve vzdělávání zaměřený na oblast výživy a zlepšování zdraví, dosažením žádoucích změn zdravotního stavu populace v návaznosti na změnu ve výběru, skladbě a přípravě pokrmů. Klíčové aktivity Rozvoj vzdělávání a dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách. Cílové skupiny : Učitelé a ředitelé škol a další odborní pracovníci ve školství se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turizmus z celé České republiky. Celkem 260 gastronomických škol SŠ a VOŠ, kromě oblasti Prahy ( podle podmínek OP RLZ). Cílem tohoto programu podpory je poskytování vzdělávání dospělým zvyšováním a rozšiřováním odborné a pedagogické způsobilosti učitelů, ředitelů škol, dalších pedagogických a odborných pracovníků ve školství se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turizmus. Forma poskytování vzdělávání dospělým bude realizována formou krátkodobých vzdělávacích kurzů pro dospělé. Program kurzů bude zaměřen na: 1. Didaktiku, 2. Zdravou výživu, 3. Technologii přípravy pokrmů a provozní metody, 4. Nápojovou problematiku se zaměřením na vybrané státy Evropské unie Anglie, Německo, Francie. Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko a Česká republika. 5. Přípravu pokrmů etnických kuchyní Evropské unie zaměřené na typické pokrmy a speciality etnické kuchyně a závěrem na pokrmy vybrané etnické kuchyně z hlediska zdravé výživy a z hlediska moderních trendů přípravy. Všechny etnické kuchyně budou aplikované na Českou republiku. Jedná se o tyto státy EU Anglie, Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko a Česká republika. Prostředkem vzdělávání bude internet e- learning. Po ukončení vzdělávání bude zúčastněným školám uděleno osvědčení s logem EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU.

28 Místo realizace Území dopadu Přesné místo realizace Region soudržnosti (NUTS II): Severovýchod, Severozápad, Jihozápad, Jihovýchod, Střední Čechy, Střední Morava, Moravskoslezsko Přesné místo realizace Kraj: Praha Okres Praha Kraj (NUTS III): Liberecký, Obec: Praha 9 Královehradecký, PSČ: Pardubický, Ulice: Slavětínská Ústecký, Č.popisné: 82 Karlovarský, Plzeňský, Středočeský, Jihočeský Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský. Charakteristika cílové skupiny, pro kterou je projekt určen Cílová skupina: Učitelé a ředitelé škol a další pedagogičtí a odborní pracovníci ve školství se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turizmus Počet zúčastněných gastronomických škol: celkem 260 škol SŠ a VOŠ, z celé České republiky ( mimo Prahu podmínka OP RLZ) Předpokládaný minimální počet zúčastněných pedagogů z celé České republiky Vzor zástupců vzdělávání za l gastronomickou školu ( tj. minimum zúčastněných frekventantů e-learningu) 1. ředitel 2. zástupce ředitele 3. odborný učitel teoretické výuky pro techniku obsluhy a služeb 4. odborný učitel teoretické výuky pro technologii přípravy pokrmů 5. odborný učitel praktické výuky pro techniku obsluhy a služeb 6. odborný učitel praktické výuky pro technologii přípravy pokrmů

29 Celkem 6 zástupců jedné školy x 260 SŠ a VOŠ škol = 1560 osob To je minimum frekventantů e-learningu. Bod B.5. Verifikace výstupů Při oslovení škol, na které je náš projekt zaměřen, předáme každé z nich vstupní klíč pro přihlášení školy do kurzu. Zde bude mít škola možnost registrovat své pedagogické pracovníky a zároveň pro každého získá přihlašovací údaje jako je uživatelské jméno a heslo. Díky těmto přihlašovacím informacím budeme mít možnost zpětné kontroly využití našeho vzdělávacího portálu. Systém, který bude řídit celý e- learningový portál, nám umožňuje výstup statistik přihlášených uživatelů a potažmo i všech oslovených škol. Dozvíme se také přesný čas přístupu uživatelů, jejich strávený čas nad kterýmkoliv kurzem nebo jenom jeho části, zjistíme úspěšnost v jednotlivých testech a celých kurzech. Pomocí těchto statistik jsme schopni poměrně přesně verifikovat výstupy našeho projektu v části e-learningového portálu. Za celkovou aktivní účast v jednotlivých modulech vzdělávání získají zúčastněné školy osvědčení s logem EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, které jim bude slavnostně předáno na závěrečné konferenci v červnu Zaměření, cílové skupiny a činnosti projektu Cíle projektu: Zaměřit se na zdravou výživu a prevenci poruch zdraví obyvatelstva České republiky, ve vazbě na gastronomii, tj. na potřeby změn ve - výběru, skladbě a přípravě pokrmů a nápojů. Cílem projektu je zaměřit se na: 1.Zdravou výživu etnických kuchyní Evropské unie konkrétně Francie,Itálie, Španělska, Portugalska, Řecka, Anglie, Německa. Zdravou výživu etnických kuchyní aplikovat na přípravu pokrmů České republiky. 2. Nápojovou klasifikaci, z hlediska legislativy dané země, uvedených zemí Evropské unie s důrazem na jejich vhodnou kombinaci s pokrmy z hlediska zdravé výživy. 3.Provozní metody zaměřené na zvýšení efektivnosti přípravy pokrmů, zabezpečení vysoké nutriční hodnoty, využití takových způsobů přípravy pokrmů, které šetří čas i energii, a to ve vazbě na hygienické normy a předpisy. 4. Problematiku zdravé výživy : a) z hlediska vzniku a důsledků chronických onemocnění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu URL

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Fond

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word)

PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word) Signer: key: Public 2013.08.27 14:27:17 CN=Mgr. Miloslav Holek, O=ABRI, s. r. o. [IČ 61679763] OU=1 serialnumber=14 ab eb ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více