Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118"

Transkript

1 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo: Zpracovatele usnesení: Pavel Schwarz, MUDr. Karel Východský Ověřovatele zápisu: Ing. Vladislav Bezděka, JUDr. Zdeňka Lišková bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Změna finančního vztahu rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna Hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok Chodník v ulici Příbramská - vícenáklady Oprava dna koupaliště - rozšíření díla Závěrečný účet za rok Změny rozpočtu roku 2007 k Odpis pohledávky-konstruktiva a.s. Praha 6147 bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Záměr prodeje stavební parcely p.č v k.ú. Rokycany (p. Kubelka) 6101 Koupě pozemkové parcely p.č. 198/1 v k.ú. Rokycany (p. Vaňková, Kalinová) 6102 Záměr prodeje pozemkové parcely p.č. 146/2 v k.ú. Pavlovsko (p. Sochůrková) Záměr prodeje části parcely PK 187/1 v k.ú. Litohlavy ( manž. Pechovi) Záměr prodeje části pozemkové parcely p.č. 2028/1 v k.ú. Rokycany - ( Brožovi) 6135 bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Prodej části pozemkové parcely ppč. 491/4 k.ú. Rokycany (dříve kasárna) - ZÁMĚR - 2 Prodej části pozemkové parcely ppč. 447/3 k.ú. Rokycany (dříve kasárna) - ZÁMĚR - 2 Prodej stavby umístěné na stpč. 734 v k.ú. Rokycany a souvisejících pozemků - ZÁMĚR Společná investiční akce : Rekonstrukce křižovatky Železná 6115 Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118 ČEZ distribuce a. s. - smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany ; smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Zadání změny ÚPD č. 01/ Smlouva o zřízení věcného břemene - ZČE 6123 Strana 1 z 11

2 Bytová komise Informace o výstavbě 16 bytových jednotek - Sladovnická ulice 6138 Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany - prohlášení pro budoucího majitele objektů 6128 Kovohutě Rokycany - připojení areálu na městskou kanalizaci 6129 Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany - úprava kabelu NN - smlouva o budoucí smlouvě 6130 Křižovatka 5. května a ul. Jiráskova - bezbariérová úprava 6141 bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Prodej bytu č. 10, čp. 993, ul. Pražská 6116 Záměr prodeje domů, přehled o prodaných domech a bytech 6117 bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Zpráva o činnosti a hospodaření organizační složky plavecký bazén v roce Kontrolní výbor - zpráva z kontroly - protokol č. 1/ Pojmenování nové ulice - Trnková 6137 Stížnost na činnost plaveckého bazénu 6139 Pojištění odpovědnosti zastupitelů - nabídka Výroční zpráva za r Plnění usnesení rady města a zastupitelstva města za rok Změna stanov DSO Povodí Berounky Informace o radaru Příspěvkové organizace města 6126 Změna finančního vztahu rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna 2141 Zastupitelstvo města schvaluje změnu č. 1 finančního vztahu rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna Rokycany takto: 1) Příspěvek na činnost příspěvkové organizace se navyšuje o ,- Kč, pro použití tohoto příspěvku na činnost se stanovuje tento závazný ukazatel: příspěvek na regionální funkci ,- Kč z toho: maximální částka na osobní náklady pro pracovníky zajišťující regionální funkci ,- Kč. 2) Navýšení závazného ukazatele - limit mzdových prostředků o ,- Kč, a ukládá odboru finančnímu k vyřízení. Termín: idd: 200 Strana 2 z 11

3 1090 Příspěvkové organizace města 6127 Hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok Zastupitelstvo města schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2006 a jejich rozdělení do fondů takto: 1) Městská knihovna Rokycany - hospodářský výsledek ,72 Kč, a) příděl do fondu odměn Kč, b) příděl do fondu rezervního ,72,- Kč. 2) Školní jídelna T.G.Masaryka, Třebízského 32 hospodářský výsledek ,95 Kč, a) úhrada ztráty z minulých let ,20 Kč, b) příděl do fondu odměn 7 539,84,- Kč, c) příděl do fondu rezervního ,91 Kč. 3) Školní jídelna Čechova hospodářský výsledek ,62 Kč, a) příděl do fondu odměn ,63 Kč, b) příděl do fondu rezervního ,99 Kč. 4) Základní škola ulice Míru hospodářský výsledek ,73 Kč, a) příděl do fondu odměn 4 999,29 Kč, b) příděl do fondu rezervního ,44 Kč. 5) Základní škola T. G. M. hospodářský výsledek ,75 Kč, a) příděl do fondu odměn 6 375,64 Kč, b) příděl do fondu rezervního ,11 Kč. 6) Základní škola Čechova 855 hospodářský výsledek ,72 Kč, a) příděl do fondu odměn ,19 Kč, b) příděl do fondu rezervního ,53 Kč. 7) Mateřská škola U Saské brány hospodářský výsledek ,54 Kč, a) příděl do fondu odměn 8 904,23 Kč, b) příděl do fondu rezervního ,31 Kč. 8) Mateřská škola Školní ulice hospodářský výsledek ,43 Kč, a) příděl do fondu odměn 1 923,32 Kč, b) příděl do fondu rezervního ,11Kč, a ukládá odboru finančnímu k vyřízení. Termín: idd: 201 Strana 3 z 11

4 1000 Rozpočet 6132 Chodník v ulici Příbramská - vícenáklady 2143 Zastupitelstvo města schvaluje navýšení ceny díla na akci Rokycany, ulice Příbramská, prodloužení chodníku včetně kanalizace, veřejného osvětlení firmě SBT stavby, s. r. o., Jiráskova ul. Rokycany o částku ,- Kč, včetně DPH a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 202 Rozpočet 6133 Oprava dna koupaliště - rozšíření díla Zastupitelstvo města schvaluje navýšení ceny opravy dna koupaliště o tis. Kč a ukládá finančnímu odboru k vyřízení. Termín: ihned idd: 203 Audit a závěrečný účet 6134 Závěrečný účet za rok ) Zastupitelstvo města vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2006, a to bez výhrad. Termín: ) Zastupitelstvo města revokuje část usnesení č z týkající se financování investičních akcí města z fondu rozvoje bydlení. 3) Zastupitelstvo města schvaluje: a) závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku města za rok 2006, b) rozdělení výsledku hospodaření z podnikatelské činnosti města za rok 2006 ve výši ,52 Kč následovně: do rozpočtu města bude v roce 2007 odvedena částka ,- Kč, částka ,52 Kč bude zaúčtována na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let hospodářské činnosti města, c) rozdělení výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši tis. Kč (po odečtení vratky dotací tis. Kč) následovně: - část finančních prostředků z přebytku hospodaření za rok 2006 ve výši tis. Kč bude použita na vykrytí financování investic v r. 2007, - část přebytku hospodaření ve výši tis. Kč bude použita na následující investiční akce: rekonstrukce Spilky ve výši tis. Kč, rekonstrukce ulice Korejská ve výši tis. Kč, rekonstrukce ulice Štefánikova ve výši tis. Kč, rekonstrukce ulice Na Kameni ve výši tis. Kč, digitální paspart vodovodů ve výši 204 tis. Kč, rekonstrukce WC v ZŠ T. G. M. ve výši 80 tis. Kč, oprava dna koupaliště ve výši tis. Kč, - zbývající část přebytku hospodaření ve výši 130 tis. Kč bude ponechána jako rezerva na odboru finančním. Termín: idd: Strana 4 z 11

5 1000 Rozpočet 6136 Změny rozpočtu roku 2007 k Zastupitelstvo města schvaluje: a) změny rozpočtu roku 2007 č. ZM 2 16 dle přílohy, která je součástí usnesení, b) přijetí neinvestiční dotace na rekonstrukci hráze Boreckého rybníka ve výši ,- Kč (UZ 17466), c) přijetí neinvestiční dotace na opravu části dna a stěn městského koupaliště v Rokycanech ve výši ,- Kč (UZ 17466), d) přijetí neinvestiční dotace na regionální funkci knihovny ve výši ,- Kč, e) přijetí neinvestiční dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí ve výši ,- Kč (UZ 98216), f) přijetí neinvestiční dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. ve výši ,- Kč (UZ 98116), a ukládá odboru finančnímu k realizaci. Termín: idd: 205 Nakládání s pohledávkami 6147 Odpis pohledávky-konstruktiva a.s. Praha Zastupitelstvo města schvaluje odpis pohledávky ve výši ,40 Kč za firmou Konstruktiva Konsit, a. s. Praha, z důvodu promlčení a ukládá odboru finančnímu k vyřízení. Termín: idd: Prodej majetku 6101 Záměr prodeje stavební parcely p.č v k.ú. Rokycany (p. Kubelka) 2148 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje stavební parcely p. č o výměře 19 m2 v k. ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města ke zveřejnění dle zákona o obcích. Termín: idd: 300 Nákup majetku 6102 Koupě pozemkové parcely p.č. 198/1 v k.ú. Rokycany (p. Vaňková, Kalinová) 2149 Zastupitelstvo města ukládá odboru rozvoje města jednat s majiteli pozemku p. č. 198/1 o snížení ceny. Termín: idd: 301 Prodej majetku Záměr prodeje pozemkové parcely p.č. 146/2 v k.ú. Pavlovsko (p. Sochůrková) Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny části (cca 1000 m2) pozemkové parcely p. č. 146/2 ve vlastnictví města Rokycany za část (cca 150 m2) p. č. 146/1 ve vlastnictví pí Hany Sochůrkové, Pivovarská 986, Rokycany, vše v k. ú. Pavlovsko, s doplacením rozdílu ceny výměr 300,- Kč/m2 a ukládá odboru rozvoje města vyzvat žadatele k předložení geometrického plánu na oddělení pozemků a následné zveřejnění dle zákona o obcích. Termín: idd: Strana 5 z 11

6 1410 Prodej majetku 6124 Záměr prodeje části parcely PK 187/1 v k.ú. Litohlavy ( manž. Pechovi) Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části (cca m2) parcely ve zjednodušené evidenci PK 187/1 v k. ú. Litohlavy a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 303 Prodej majetku Záměr prodeje části pozemkové parcely p.č. 2028/1 v k.ú. Rokycany - ( Brožovi) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části (cca 500 m2) pozemkové parcely parcelní číslo 2028/1 v katastrálním území Rokycany a ukládá odboru rozvoje města vyzvat žadatele k předložení geometrického plánu na oddělení pozemku a následné zveřejnění dle zákona o obcích. Termín: idd: Dispozice s majetkem - kasárna 6098 Prodej části pozemkové parcely ppč. 491/4 k.ú. Rokycany (dříve kasárna) - ZÁMĚR Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely p. p. č. 491/4 v k. ú. Rokycany označené na GP č /2007 jako díl a o výměře 40 m2 (přiléhající v délce 10 m k pozemkové parcele p. p. č. 491/17 a šířce 4,04 m ke stavební parcele st. p. č. 4665) společnosti Rokycanská BIS, a. s., Malé náměstí 103, Rokycany, Střed za cenu 400,- Kč/m2 s tím, že náklady geometrického oddělení pozemku ponese kupující a ukládá odboru rozvoje města k realizaci zveřejnění záměru. Termín: idd: 400 Dispozice s majetkem - kasárna 6099 Prodej části pozemkové parcely ppč. 447/3 k.ú. Rokycany (dříve kasárna) - ZÁMĚR - 2 Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely p. p. č. 447/3 v k. ú. Rokycany dle žádosti pana Opatrného a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 401 Prodej majetku 6100 Prodej stavby umístěné na stpč. 734 v k.ú. Rokycany a souvisejících pozemků -ZÁMĚR - 2 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje stavby umístěné na st. p. č. 734, nezapsaných vedlejších staveb umístěných na této stavební parcele (stavba pilnice a stavba technického zázemí), stavební parcely st. p. č. 734 o výměře 1117 m2, nově vzniklé pozemkové parcely p. p. č. 2360/9 vzniklé oddělením z p. p. č. 2360/8 (louka) o výměře 1505 m2 a nově vzniklé pozemkové parcely p. p. č. 2360/10 vzniklé oddělením z pozemkové parcely p. p. č. 2360/4 (zahrada) o výměře 573 m2 vše k. ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města zveřejnění záměru prodeje. Termín: idd: Strana 6 z 11

7 1430 Příprava a realizace investic 6115 Společná investiční akce : Rekonstrukce křižovatky Železná ) Zastupitelstvo města schvaluje použití přebytku hospodaření minulých let ve výši ,- Kč na dofinancování akce: Rokycany, rekonstrukce křižovatky Železná v roce 2008 a ukládá finančnímu odboru tyto prostředky vázat na tuto akci. Termín: ) Zastupitelstvo města bere na vědomí odstoupení p. Ivo Blahouta z komise pro výběr zakázky "Rokycany, rekonstrukce křižovatky Železná" a schvaluje p. Jiřího Zajíčka za člena komise idd: 404 Příprava a realizace investic 6118 Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 1) Zastupitelstvo města neschvaluje: a) navýšení ceny díla v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura dle žádosti zhotovitele ze dne ve výši ,- Kč firmy Vodohospodářské stavby, s. r. o., Křižíkova 2393, Teplice a ukládá odboru rozvoje města informovat žadatele. b) navýšení ceny díla v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura dle žádosti zhotovitele ze dne ve výši ,92 Kč firmy Vodohospodářské stavby, s. r. o., Křižíkova 2393, Teplice, a ukládá odboru rozvoje města informovat žadatele. c) navýšení ceny díla v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura dle žádosti zhotovitele ze dne ve výši ,36 Kč firmy Vodohospodářské stavby, s. r. o., Křižíkova 2393, Teplice a ukládá odboru rozvoje města informovat žadatele. d) navýšení ceny díla v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura dle žádosti zhotovitele ze dne ve výši ,65 Kč firmy Vodohospodářské stavby, s. r. o., Křižíkova 2393, Teplice a ukládá odboru rozvoje města informovat žadatele. Termín: ) Zastupitelstvo města ukládá radě města jednat s firmou Vodohospodářské stavby, s. r. o., Křižíkova 2393, Teplice, o vyrovnání mimosmluvního plnění na stavbě Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura. Termín: ) Zastupitelstvo města schvaluje vybudování pouze jednoho dětského hřiště v areálu bývalých kasáren a to na ploše mezi objekty č. 62 a 99 a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. idd: Strana 7 z 11

8 6119 ČEZ distribuce a. s. - smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 2158 Zastupitelstvo města schvaluje: a) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IE /3 se spol. ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, včetně dohody o udělení souhlasu o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitostí č. IV /3 k pozemkům města Rokycany č. 2857/4 a 2769/2 v k. ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: b) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV /4 se spol. ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, včetně dohody o udělení souhlasu o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitostí č. IV /4 k pozemkům města Rokycany č. 406/2 a 85/6 v k. ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany ; smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 2159 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 8 Karlín, Prvního pluku 367/5, a se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, k pozemku města Rokycany č. 372/14 v k. ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 407 Územní plán 6122 Zadání změny ÚPD č. 01/ Zastupitelstvo města schvaluje upravené zadání změny územního plánu města č. 01/2006, body a), b) a d) a ukládá odboru rozvoje města připravit a stanoveným způsobem projednat návrh změny. Termín: idd: Smlouva o zřízení věcného břemene - ZČE Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, k pozemku města Rokycany č v k. ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 409 Jiné dispozice s majetkem Informace o výstavbě 16 bytových jednotek - Sladovnická ulice Zastupitelstvo města ukládá odboru rozvoje města zvážit možnost odstoupení od smlouvy s firmou Statua Aura a vyhlásit nové výběrové řízení na realizátora projektu. Termín: idd: 410 Strana 8 z 11

9 6128 Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany - prohlášení pro budoucího majitele objektů 2163 Zastupitelstvo města schvaluje bezplatné převzetí objektů a jejich provozování: SO : nadjezd v km 85,741 úprava komunikace (komunikace u nadjezdu u holobytů), SO : Rokycany, úprava veřejného osvětlení (VO u plánovaného podchodu u sokolovny), SO : nadjezd v km 84,017 úprava komunikace (komunikace u nadjezdu v Borku), SO : nadjezd v ev. km 84,017 (nadjezd v Borku), SO : nadjezd v ev. km 85,741 (nadjezd u holobytů), SO : lávka pro pěší přes Padrťský potok (lávka u viaduktu Příbramská), od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ v rámci stavby Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany, a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: Kovohutě Rokycany - připojení areálu na městskou kanalizaci ) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o průběhu jednání se spol. Kovohutě Rokycany, a. s. ve věci Připojení areálu Kovohutí Rokycany na městskou kanalizaci. 2) Zastupitelstvo města schvaluje napojení splaškových vod z areálu Kovohutí Rokycany na městskou kanalizaci za podmínek, že: - před napojením bude provedena rekonstrukce kanalizace v ulici Stehlíkova, - před napojením bude městu Rokycany odprodána část pozemku č. 2960/10 v k. ú. Rokycany potřebná pro výstavbu prodloužení komunikace V. Nového na plánovaný obchvat Rokycany Hrádek, za odhadní cenu, a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. idd: Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany - úprava kabelu NN - smlouva o budoucí smlouvě Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 8 Karlín, Prvního pluku 367/5, a se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, k pozemku města Rokycany č. 2558/2 v k. ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 413 Příprava a realizace investic 6141 Křižovatka 5. května a ul. Jiráskova - bezbariérová úprava Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o dopravním řešení křižovatky Náměstí 5. května a ul. Jiráskova. Bytová komise idd: 414 Strana 9 z 11

10 1451 Ostatní bytové záležitosti 6116 Prodej bytu č. 10, čp. 993, ul. Pražská ) Zastupitelstvo města revokuje část usnesení č ze dne : - "prodej bytové jednotky č. 993/10 o velikosti o celkové podlahové ploše 61,92 m2 s podílem jednotky 6192/ na společných částech domu čp. 993, 994 za ,- Kč p. Jaroslavu Podolkovi, bytem Pražská 993, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6192/ ke st. pozemkům par. č a prac. č. 3277, kat. území Rokycany". 2) Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 993/10 o velikosti o celkové podlahové ploše 61,92 m2 s podílem jednotky 6192/ na společných částech domu čp. 993, 994 za ,- Kč p. Jaroslavu Kroftovi a pí Šárce Kroftové, bytem Pražská 993, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6192/ ke st. pozemkům par. č a parc. č. 3277, kat. území Rokycany, a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: Bytová komise 1451 idd: 500 Ostatní bytové záležitosti 6117 Záměr prodeje domů, přehled o prodaných domech a bytech 1) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje domů čp , , , a v ul. U Cihelny a B. Němcové a čp ul. Barákova ve III. etapě a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: ) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 11 Zásad prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: ) Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled o prodaných domech a bytech. Bytová komise idd: Organizační složky 6093 Zpráva o činnosti a hospodaření organizační složky plavecký bazén v roce 2006 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření organizační složky plavecký bazén za rok idd: Kontrolní výbor - zpráva z kontroly - protokol č. 1/2007 Zastupitelstvo města bere na vědomí Protokol č. 01/2007 o kontrole plnění vybraných usnesení zastupitelstva města a rady města z 2. pololetí idd: Pojmenování nové ulice - Trnková Zastupitelstvo města schvaluje pojmenování nové ulice názvem: "Trnková" v nově vznikajícím území rodinných domků v Rokycanech kolmo k Příbramské ulici a ukládá správnímu odboru k vyřízení. Termín: idd: Strana 10 z 11

11 Stížnost na činnost plaveckého bazénu Zastupitelstvo města bere na vědomí stížnost na činnost plaveckého bazénu. idd: Pojištění odpovědnosti zastupitelů - nabídka. Zastupitelstvo města bere na vědomí nabídku pojišťovací společnosti CIC. idd: Výroční zpráva za r Zastupitelstvo města bere na vědomí výroční zprávu za rok idd: Plnění usnesení rady města a zastupitelstva města za rok 2006 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města za rok idd: Změna stanov DSO Povodí Berounky. Zastupitelstvo města schvaluje stanovy dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky po provedených změnách schválených shromážděním zástupců DSO Povodí Berounky dne idd: Informace o radaru Zastupitelstvo města pověřuje senátora MUDr. Luďka Sefziga a starostu města Ing. Jana Balouna jednat na všech úrovních o posunutí umístění X band radaru do míst vzdálenějších od obydlených lokalit. idd: 808 Marie Hlávková místostarosta Ing. Jan Baloun starosta Strana 11 z 11

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 od 8:00:00 do 13:05:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Prodej stavebních parcel v k.ú. Rokycany pod stavbami firmy ULRICH 8038. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8051

Prodej stavebních parcel v k.ú. Rokycany pod stavbami firmy ULRICH 8038. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8051 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 14.7.2008 od 15:00:00 do 19:45:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Změna rozpočtu komentář ORM Závěrečný inventarizační zápis

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Změna rozpočtu komentář ORM Závěrečný inventarizační zápis Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 18.4.2011 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 3.3.2014 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Využití prostoru na pozemkové parcele p.č. 316/5 v k.ú. Rokycany Informace o návrhu komise ŽP na revitalizaci Rakovského potoka 7060

Využití prostoru na pozemkové parcele p.č. 316/5 v k.ú. Rokycany Informace o návrhu komise ŽP na revitalizaci Rakovského potoka 7060 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 24.9.2007 od 15:00:00 do 19:27:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

M Ě S T A K R U P K A

M Ě S T A K R U P K A U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 01.12.2014 Přítomno: 18 Nepřítomno: 3 Omluveno: 3 Zasedání zastupitelstva města bylo usnášení schopné. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015. Úvod jednání. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015. Úvod jednání. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015 od 8:00:00 do 15:45:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Usnesení č. 4/2011. 2) Schválení programu Usnesení UZ č. 73/2011 Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle pozvánky beze změn.

Usnesení č. 4/2011. 2) Schválení programu Usnesení UZ č. 73/2011 Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle pozvánky beze změn. Usnesení č. 4/2011 z veřejného zasedání od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích. Přítomni : dle prezenční listiny P r o g r a m : 1) Zahájení 2) Kontrola plnění

Více

Usnesení č. 17. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 12. 01. 2012 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 17. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 12. 01. 2012 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Schvaluje Usnesení č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 12. 01. 2012 - Rozpočtové opatření rozpočtu obce Slatiny č. 4/2011 - Rozpočet obce Slatiny na rok 2012 - Rozpočet MŠ Milíčeves

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.2.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Věc: Prodej pozemku p.p.č. 1851/55

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006 Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny Program jednání: 1. Finanční limity - dopady schváleného rozpočtu 2. Koncepce městské

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 15.12.2014 od 15:00:00 do 17:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Žádost o nápravu stavu, pozemek č. 167, Horákova ulice 4642. Pravoslavná Církevní Obec v Rokycanech - opětovná žádost o podíl daně 4703

Žádost o nápravu stavu, pozemek č. 167, Horákova ulice 4642. Pravoslavná Církevní Obec v Rokycanech - opětovná žádost o podíl daně 4703 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 24.1.2006 od 15:00:00 do 18:35:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, p.karel Mňuk od 16.45 hod Omluveni : p.libor

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 25.09.2006 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 OBSAH Kontrola usnesení 2006-234/5 Kontrola plnění usnesení ZM Mgr. Adamec Majetek města

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 16/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 4. část poz.p.č. 3344/1 o výměře cca 14m 2 a část

Více

Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 10. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 17. 12. 2014 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 90 / 3 / 07 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2015 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Prodej parcely č.2982/21 Ředitelství silnic a dálnic ČR Prodej pozemků zastavěných budovami STOR 1637

Prodej parcely č.2982/21 Ředitelství silnic a dálnic ČR Prodej pozemků zastavěných budovami STOR 1637 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 61 konaného dne: 19.8.2003 od 15:00:00 do 19:10:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 30. 7. 2015 v 15 hodin v

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 519/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, o souhlas s navýšením investičního

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 6 členů

Více

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluven

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

119. VÝPIS Z USNESENÍ

119. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 119. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 31.05.2010 R/529/2010-119. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. zahájení veřejné zakázky prostřednictvím

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

TEHOR - prodej tepelného hospodářství Prodej komínu v areálu kotelny Železná

TEHOR - prodej tepelného hospodářství Prodej komínu v areálu kotelny Železná Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 19.10.2009 od 15:00:00 do 18:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 3-2009 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 26.3.2009 od 17.00 hodin v

Více

U S N E S E N Í z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 22.4.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 22.4.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 22.4.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král Omluven: Ing. Jiří Čvančara Hosté: Ing. Ewa Chmelíková,

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2015

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2015 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 8.6.2015 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 8 členů

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 10 Ověřovatelé: Matuš Leoš Volejník

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 30.3.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 157/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miloslava

Více

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005;

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005; USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 18 konaného v řádném termínu, dne 27.1.2005 616/18/05 bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2004; 617/18/05 bere na vědomí zprávu o

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 5. 9. 2013 v 13,00 hodin

Více

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 4. schůze Rady

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.parc. č. 590 včetně budovy č.p. 172 U Honzíčka

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení. z 19. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 19. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 28.03.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 561/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu paní Mgr.

Více

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I.

Více

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12.

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.12.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více