Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok

2 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: E mail: www stránky: Vedení školy: Mgr. Zdeňka Krejčová, ředitelka ZŠ Mgr. Dana Benešová, zástupce ředitelky ZŠ Vedoucí vychovatelka školní družiny: Zuzana Vavřínová Vedoucí školní jídelny: Ludmila Pačesová Školská rada: za zřizovatele D. Petráčková, K. Skalická - Pražáková, M. Skalická za zákonné zástupce žáků J. Bartošová, A. Krejčířová, J. Novák za pedagogy Mgr. Z.Havlíčková, Mgr. H.Kulihová, Mgr. Z.Vacková Obor vzdělání: C Základní škola Vzdělávací programy: ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro veselé a pracovité žáky (vypracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání) Výuka cizích jazyků: Individuální integrace: Anglický jazyk, Ruský jazyk 21 (z toho 2 žáci dle IVP) Charakteristika školního roku Pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci školy: Na škole pracovalo v průběhu školního roku postupně celkem 18 pedagogických pracovníků (z toho 5 na částečný úvazek) a 3 vychovatelky školní družiny (jedna na částečný úvazek). Jedna učitelka je na rodičovské dovolené. Z celkového počtu pedagogických pracovníků byli 3 muži, z toho jeden na II. stupni, dva vyučovali na I. i II. stupni. Průměrný věk byl 47,62 roku. Podle kvalifikace: 18 pracovníků s plnou kvalifikací (včetně školní družiny) 2 pracovníci bez požadované kvalifikace (Jeden z nich má pedagogickou způsobilost a dlouholetou pedagogickou praxi, další je absolventem bakalářského studia a doplňuje si požadované vzdělání. Chybějící odborná a pedagogická způsobilost neovlivňuje negativně průběh výchovně vzdělávacího procesu.) Ve škole dále pracuje školník, pět uklízeček (částečné úvazky), školní jídelna má čtyři zaměstnance, část jejich úvazku je vyhrazen pro doplňkovou činnost (vaření pro veřejnost). Spolupráce s jinými školami a organizacemi: Naše škola velmi úzce spolupracuje s Mateřskou školou v Dolní Dobrouči. V letošním školním roce proběhlo tradiční Předávání štafety, v první třídě jsme uvítali předškoláky v doprovodu vycházejících žáků, žáci MŠ se zúčastnili jedné kulturní akce, kterou jsme

3 organizačně zajišťovali. S vedením MŠ i učitelkami předškoláků spolupracuje metodické sdružení učitelů I. stupně i vedení ZŠ. Společným cílem je úspěšné řešení problematiky školní zralosti a přechodu dětí z MŠ do 1. ročníku ZŠ, včetně doporučení pro odklad zahájení povinné školní docházky. Uskutečnilo se setkání rodičů předškoláků a pedagogů 1. stupně naší školy v MŠ před zápisem do 1. ročníku. Se žáky a pedagogy základních škol regionu se setkáváme na různých vědomostních a sportovních soutěžích, na kulturních akcích, na akcích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). I v tomto školním roce jsme se zapojili do testování žáků 5. a 9. ročníků ve spolupráci se základními školami v Brandýse nad Orlicí, Libchavách a Rokytnici v Orlických horách. Spolupracujeme i s vedením škol, na které přecházejí naši žáci, či odkud přicházejí noví žáci k nám (především v oblasti vzdělávací možné rozdíly ve školních vzdělávacích programech, dále pak v oblasti sociální). V rámci našich aktivit směřujících k usnadnění volby povolání pořádáme informační schůzku s rodiči vycházejících žáků za účasti zástupců středních škol z našeho okolí. Ve škole působí ZO ČMOS PŠ, je uzavřena kolektivní smlouva. Úzká je spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, Speciálním pedagogickým centrem při Speciální ZŠ v Ústí nad Orlicí (především v oblasti vývojových, výukových a výchovných problémů žáků), s Úřadem práce v Ústí nad Orlicí (volba povolání), odborem sociálních služeb MěÚ Ústí nad Orlicí. V rámci programu zaměřeného na prevenci AIDS spolupracujeme se Střední zdravotnickou školou v Ústí nad Orlicí, ve spolupráci se Střední školou umělecko-průmyslovou v Ústí nad Orlicí byla zorganizována exkurze žáků do Terezína. Potřebám školy vychází vstříc zřizovatel, vedení školy a vedení obce se několikrát v průběhu školního roku setkalo, všechny školní problémy jsou operativně řešeny. Zřizovatel zadal vedení školy úkoly, které jsou plněny v daných termínech, komunikace s vedením obce je pravidelná a konstruktivní. Rekonstrukce školní budovy čp. 183 je realizována v těsné součinnosti obce a školy (účast vedení školy na kontrolních dnech stavby). Škola spolupracuje se SRPDŠ při ZŠ. Třídní důvěrníci se pravidelně schází s vedením školy, připomínky k její činnosti jsou řešeny v nejkratším možném termínu. Dokladem součinnosti jsou i společně organizované akce Dětský den, sběr starého papíru, pomoc při organizaci plesu (např. výzdoba) či volejbalový turnaj na závěr školního roku. Dobrá je i součinnost vedení školy se školskou radou. Její předsedkyní je Dana Petráčková, místopředsedkyní Mgr. Zuzana Vacková. Školská rada projednala a schválila Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, Výroční zprávu školy za školní rok , diskutovala o škole se zřizovatelem. Výchovně vzdělávací činnost školy a její materiální podmínky: V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 212 žáků, z toho 111 chlapců a 101 dívek. Na škole bylo 9 tříd, 5 tříd na I. stupni, 4 na II. stupni.v průběhu školního roku se počet žáků změnil na 210 (důvodem byla změna bydliště 2 žáků). Kvůli rekonstrukci budovy čp. 183 probíhala výuka v hlavní budově školy, 2. ročník byl umístěn do přísálí kina, 3. ročník se vyučoval v kulturní místnosti Domu s pečovatelskou službou. K výuce jsme využívali vlastní tělocvičnu, školní dílny, pozemek, přírodní zahradu a také víceúčelovou sportovní halu. Budova čp. 183: V tomto školním roce byla uzavřena, v červnu 2013 započala její celková oprava. Budova čp. 423: V přízemí byly umístěny třídy 1., 4. a 5. ročníku, v patře třídy II. stupně. Z 10 učeben bylo 7 kmenových. V budově jsou umístěny dvě počítačové učebny, obě se stálým přístupem na internet. V učebně informatiky a v učebně 9. ročníku je využíván dataprojektor, vyučující mají k dispozici notebooky a další přenosný dataprojektor. Počítače jsou využívány nejen při výuce předmětu Informatika, ale jsou k dispozici žákům i učitelům

4 po celý den. K výuce jsou používány tři interaktivní tabule, všechny s přístupem na internet. Žáci mají k dispozici školní knihovnu. Do budovy čp. 423 jsme umístili také všechna tři oddělení školní družiny. Ve druhém pololetí školního roku (březen) bylo z důvodu vysoké nemocnosti žáků vyhlášeno třídenní ředitelské volno. Finanční prostředky na učební pomůcky jsou rozpočtovány na kalendářní rok. Nákup učebnic, pracovních sešitů, výukových programů a dalších didaktických materiálů jsme v tomto školním roce realizovali zejména z prostředků projektu EU peníze školám a dále z příspěvku na provoz od zřizovatele. Z prostředků MŠMT bylo v této oblasti použito pouze Kč důvodem byl nejen výrazný pokles částky rozpočtované na ONIV, ale také vyšší pracovní neschopnost zaměstnanců školy a s tím spojené výdaje na nemocenskou (téměř 50% rozpočtované částky). Kromě výuky povinných předmětů dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro veselé a pracovité žáky se naši žáci vyučovali: Povinně volitelné předměty: 7. ročník Informatika, Konverzace v anglickém jazyce, Ruský jazyk 8. ročník Informatika, Seminář společenskovědní, Seminář přírodovědný 9. ročník Konverzace v anglickém jazyce, Ruský jazyk Cvičení z českého jazyka, Domácnost, Technické kreslení Seminář praktické elektrotechniky Nepovinné předměty: Sborový zpěv Sportovní hry Náboženství Zájmové útvary: Tělovýchovný kroužek, volejbal (dále: myslivecký, výtvarný, zdravotní) Výsledky vzdělávání Klasifikace za I. pololetí Třída Počet PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE žáků vyznamenání prospěli neprospěli uspokojivé neuspokojivé omluvená neomluvená Celkem (v %) (26,74 na žáka) 0 V průběhu 1. pololetí bylo uděleno 35 napomenutí třídního učitele, 15 důtek třídního učitele, 1 důtka ředitele školy, 16 pochval třídního učitele.

5 Klasifikace za II. pololetí Třída Počet PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE žáků vyznamenání prospěli neprospěli uspokojivé neuspokojivé omluvená neomluvená Celkem (v %) ,2 54,3 0,5 0, (40,58 na žáka) 0 Ve druhém pololetí bylo uděleno 10 napomenutí třídního učitele, 13 důtek třídního učitele, 4 důtky ředitele školy. 7 žáků dostalo pochvalu ředitele školy, 45 žáků pochvalu třídního učitele. Na konci prázdnin složili úspěšně opravnou zkoušku 2 žáci. Základní vzdělání získalo 28 žáků 9. ročníku. Jeden žák byl hodnocen druhým stupněm z chování. Srovnávací testy Celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníku (2. generálka): 5.r. - AJ 85%, v intervalu % skončilo 59,16% škol obtížnost 1 26% žáků (školy celkem 30%), obtížnost 2 74% žáků (70%) ČJ 66%, v intervalu 61 80% skončilo 77,83% škol obtížnost 1 63% žáků (školy celkem 55%), obtížnost 2 37% žáků (45%) M 49%, v intervalu 41 60% skončilo 66,92% škol obtížnost 1 95% žáků (školy celkem 81%), obtížnost 2 5% žáků (19%) 9.r. - AJ 46%, v intervalu 41 60% skončilo 41,79% škol obtížnost 1 89% žáků (školy celkem 58%), obtížnost 2 11% žáků (42%) ČJ 74%, v intervalu 61 80% skončilo 76,23% škol obtížnost 1 41% žáků (školy celkem 37%), obtížnost 2 59% žáků (63%) M 48%, v intervalu 41 60% skončilo 60,98% škol obtížnost 1 85% žáků (školy celkem 79%), obtížnost 2 15% žáků (21%) Kalibro - Žákům 5. a 9. tř. byly zadány srovnávací testy v těchto vzdělávacích oblastech český jazyk, anglický jazyk, matematika, humanitní základ, přírodovědný základ a ekonomické dovednosti. Testování proběhlo v lednu 2012 a zúčastnilo se ho více než žáků ze základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií v České republice. V tabulkách jsou uvedeny výsledky žáků naší školy: 9. ročník Ø úspěšnost (%) ZŠ D. Dobrouč Školy celkem ZŠ ZŠ vesnice Český jazyk 64,5 68,5 67,6 67,1 Matematika 54,1 52,5 50,6 49,2 Anglický jazyk 55,7 59,9 58,2 57,1 Humanitní základ 61,9 59,9 59,3 59,7 Přírodovědný základ 56,3 57,3 56,8 56,3 Ekonomické dovednosti 61 59,8 59,1 59,6

6 5. ročník Ø úspěšnost (%) ZŠ D. Dobrouč ZŠ celkem ZŠ - vesnice Český jazyk 69,7 67,3 65,9 Matematika 47,8 47,8 47 Anglický jazyk 60,2 65,9 64,5 Humanitní základ 68,4 68,2 67,3 Přírodovědný základ 67 63,1 63 Ekonomické dovednosti 58,9 58,3 57,6 Do dalšího testování jsme se zapojili společně se základními školami v Brandýse nad Orlicí, Libchavách, Rokytnici v Orlických horách a Skořenicích (jen 5.r.). Testy z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky vytvořili a vyhodnotili pro všechny zúčastněné školy pedagogové ze základní školy v Libchavách. Účastnili se jich opět žáci 5. a 9. tříd (celkem 87 resp. 78 žáků). Výsledky jsou uvedeny v tabulce: ZŠ Dolní Dobrouč Český jazyk Matematika Anglický jazyk Celkově 5.ročník 4. místo (50,78%) 3. místo (71,75%) 3. místo (66,42%) 3. místo (188,95%) 9.ročník 2. místo (52,08%) 4. místo (47,3%) 2. místo (46,752%) 2. místo (146,13%) Školy celkem: ,45%; 2. Dolní Dobrouč 335,08%; dále 316,11% a 305,39%. Projekty, granty, dotace: EU peníze školám pokračovali jsme v realizaci projektu Zlepšení podmínek vzdělávání v ZŠ Dolní Dobrouč. Dokončili jsme realizaci šablon Individualizace (čtenářská a informační gramotnost, matematická a přírodovědná gramotnost, individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií), pokračovali jsme v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (realizace šablon DVPP) a připravili jsme výukové a digitální učební materiály v rámci zajištění výstupů šablon Inovace. V únoru a březnu 2013 jsme realizovali šablonu Prevence rizikového chování v 6.,7. a 9.třídě. Z prostředků projektu jsme zakoupili další počítače, notebooky, dále mikroskopy, preparační soupravy a lupy, učebnice, výukové programy, paravany k prezentaci výstupů projektu a kancelářský materiál k jejich archivaci. V průběhu školního roku byla schválena 3. a 4. průběžná monitorovací zpráva projektu. Projekt na podporu technického vzdělávání a řemesel v regionu TECHNOhrátky projekt Pardubického kraje účast naší školy v projektu je realizovaná v partnerství s PSŠ Letohrad. Grant z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na podporu udržitelného rozvoje (9. výzva) projekt ZŠ Dolní Dobrouč Mírným pásem napříč kontinenty malé školní arboretum - celkový rozpočet projektu Kč. Projekt si klade za cíl navázat na již realizované aktivity na školní zahradě a zajistit tak stálý vliv na formování charakteru žáků ve vztahu k životnímu prostředí.v průběhu školního roku byla realizována úprava povrchu části zahrady ve spolupráci s odbornou firmou, proběhl výběr dřevin, stromů a trvalek. Vznikla skupina žáků se zájmem o projekt (Přátelé miniarboreta), žáci navštívili arboretum v Domově pod hradem Žampach, besedovali s dendrologem (Ing. Petr Šťastný), zúčastnili se výtvarné soutěže. V další fázi realizace projektu bude provedena výsadba. Koordinátorkou projektu je Mgr. Miroslava Škarková. Recyklohraní školní recyklační program pořádaný pod záštitou MŠMT. V tomto projektu patříme již od počátku jeho realizace k aktivním školám. Pravidelně organizujeme odvoz baterií (v tomto školním roce 183 kg), žáci odevzdali 155 ks starých mobilních

7 telefonů, v průběhu roku jsme třikrát uskutečnili odvoz drobných elektrospotřebičů a monitorů (celkem 442 kg). Pokračujeme také v realizaci tradičních školních projektů Třídění odpadů a Vybavení kabinetu Tv pro lyžařský a snowboardový kurz. Škola nebyla zapojena do rozvojových programů MŠMT ani do mezinárodních programů. Prevence sociálně patologických jevů V této oblasti organizujeme vzdělávací akce a drobné projekty ve všech ročnících v průběhu celého školního roku. Proběhly besedy se žáky v rámci výuky, třídních klubů i jako součást projektových dní (např. kouření, alkohol, drogy, šikana,...). Přínosem byl realizace programu Prevence rizikového chování v rámci projektu EU peníze školám v 6., 7. a 9. ročníku akce se uskutečnila ve spolupráci s pracovníky Pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Prevenci provádíme v souladu s Plánem prevence sociálně patologických jevů. Spolupracujeme také s odborem sociálních služeb MěÚ Ústí nad Orlicí. Kulturní a vzdělávací akce: Září: Exkurze: Křivolík Česká Třebová (7.r.), Kutná Hora (8.r.) Říjen: Exkurze: Brno (6.r.), Praha (9.r.) Přehlídka středních škol (pro žáky 9.r.) Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Sbírka Bílá pastelka Projekt Minisčítání ( r.) Návštěva Úřadu práce v Ústí nad Orlicí (9.r.) Návštěva obecního úřadu v Dolní Dobrouči (3. a 6.r.) Listopad: Jeden svět na školách Příběhy bezpráví (9.r.) Představení Jak válčili husité ( r.) Výroba magnetek ( r.) Výchovný koncert ( r.) Světový den diabetu pochod (ŠD) Zdravá pětka (zdravá výživa, interaktivní program pro 4. a 5.r., 6. a 7.r.) Výstava 100 let továrny (Hedva, USSPA), r. Cestopisná diashow Planeta Země 3000 Ecuador a Galapágy (7. a 8.r.) Interaktivní program pro 4. a 5.r. (Zvířata zachraňují svět, Jak to chodí na Zemi) Dobroučské Vánoce vystoupení pěveckého sboru, výzdoba radnice Prosinec: Mikulášský den ve škole Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Vánoční jarmark Vystoupení pěveckého sboru Filmové představení ( r.) Leden: Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Exkurze SOŠ a SOU Lanškroun Podpora technického vzdělávání (9.r.) Návštěva ze SZŠ ústí nad Orlicí (9.r.) Pololetní karneval v tělocvičně (1.st.) Únor: Muzikál Růženka ( r.) Březen: Jak se dělá časopis beseda ( r.) Multipolis didaktická hra ( r.) Mezinárodní testování ICILS (8.r.) Divadelní představení pohádka Animo Žamberk ( r.) Muzeum Ústí nad orlicí Pravěk v českých zemích (4.r.) Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Duben: Jeden svět festival dokument. filmů (6.-9.r.)

8 Exkurze Terezín (9.r.) Dějepis v 21. století (8., 9.r. - lektor z ÚSTR Praha) Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Návštěva obecní knihovny (2.r.) Den Země, Čarodějnický den Květen: Den EU, Dny zdravého životního stylu (prevence) Exkurze: Chvaletice elektrárna (8.r.) Zpívání pro radost vystoupení školního pěveckého sboru Vystoupení tanečního kroužku D-Centra ( r.) Beseda s dendrologem, návštěva arboreta Žampach ( r.) Den dětí projekt Vyber si, co chceš (ve spolupráci se SRPDŠ) Výstava k výročí KDO Dolní Dobrouč Koncert (Black Band) Červen: Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Prevence AIDS výukový program pro 9.r. Návštěva obecního úřadu Dolní Dobrouč (svatba 8.r.) Vystoupení pěveckého sboru Technické hry spolupráce se SPŠ Letohrad (výběr žáků 8.r.) Štafeta 9.r. + MŠ, Slavnostní vyřazení žáků 9.r. (divadelní představení žáků Limonádový Joe) Akce metodického sdružení 1. stupně: Mikulášský den předvánoční a vánoční tradice Zdravá pětka (4. a 5.tř.) Vánoční strom obce Vánoční jarmark Pololetní karneval v tělocvičně Organizace zápisu do 1. třídy Setkání s rodiči předškoláků v MŠ Den Země Čarodějnický den Dny zdraví a zdravého životního stylu Sportovní akce: Florbal chlapci i dívky (nejlépe si vedly dívky 6. a 7.r místo v krajském kole) 10 dní florbalu v České Třebové (2.st., nejlepší dívky r místo) Plavecký výcvik pro žáky ročníku (39 žáků) Pololetní turnaj ve florbale 2. stupeň Lyžařský a snowboardový kurz 18 žáků, Podlesí u Hanušovic Vybíjená školní turnaje, okrsková kola Preventan Cupu ( r. kategorie dívek i chlapců, 6.r. kategorie dívek), škola okrskové kolo pro mladší žáky a žákyně zajišťovala organizačně, mladší i starší dívky postoupily do okresního kola obě družstva 2. místo Jarní běh v Ústí nad Orlicí (2 x 1. místo, 1 x 3. místo) Prestižní volejbalový turnaj na závěr školního roku Činnost Školního sportovního klubu v rámci Asociace školních sportovních klubů (47 členů) Realizace projektu Lyžařské a snowboardové vybavení Lyžařská škola Peklák Česká Třebová (zájemci z řad žáků 1.st.)

9 Dopravní výchova: Dopravní soutěž žáci 6.r. (1. kategorie) zvítězili v okresním kole a postoupili do krajského kola, kde obsadili 2. místo. Žáci 6. a 8. ročníku (2. kategorie) obsadili v okresním kole 3. místo. Školní dopravní výchova ( tř.) jízda zručnosti, testy z pravidel silničního provozu, test znalosti první pomoci. Výuka dopravní výchovy ve 4.r. (16 hodin mimo výuku, návštěva dopravního hřiště v Ústí nad Orlicí). Účast v dalších soutěžích a olympiádách: Pythagoriáda ( r.) školní kolo Mladý chemik (žáci 9.r.) - školní a regionální kolo v Pardubicích (nejlepší žáci) Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo (2 žáci) Výtvarné soutěže (I. i II.stupeň) Říše ryb (5 prací poděkování za účast), Tradice našeho kraje (3 práce odměnou kniha), Komenský a my (7 prací), Památník Lidice (6 prací poděkování), Bezpečnost při práci dej zdraví šanci (6 prací), Památník Terezín (4 práce), Česko mýma očima (4 práce), Na moři, po souši, vzduchem aneb z místa na místo (4 práce), Arboretum (školní soutěž v rámci projektu Mírným pásem napříč kontinenty), Pod modrou oblohou (obrázek na PC). Olympiáda v českém jazyce školní kolo (15 žáků 8. a 9.r.) Komenský a my literární soutěž (5 prací) Literární soutěž České pošty (3 práce) Olympiáda dějepisná školní kolo (32 žáků ze r.) Lidice v 21. století dějepisná soutěž na PC Věrozvěstové soutěž Východočeského muzea v Pardubicích (žáci 8.r. - 3 skupiny) Velká Morava a soluňští bratři (5. a 7.tř.) Zelený Pardoubek 2012 v pedagogické části jsme získali ocenění Ekologická škola Pardubického kraje 4. stupně Výsledky přijímacího řízení ve školním roce V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku 28 žáků, všichni v 9. ročníku. Na střední školy odešlo 18 žáků, z toho 3 na gymnázia, na SOU 10 žáků. Z 5. ročníku byli přijati tři žáci ke studiu víceletého gymnázia. Zápis k povinné školní docházce Zápisu k povinné školní docházce se účastnilo 27 dětí, z toho 22 dětí poprvé (5 dětí mělo povoleno odklad povinné školní docházky o jeden rok). Ve správním řízení bylo 26 dětí přijato k základnímu vzdělávání od , nebylo přijato 1 dítě (tzv. pětileté, odborné poradenské zařízení nedoporučilo dřívější nástup do školy). Dvěma dětem byl povolen odklad povinné školní docházky bez účasti na Zápisu do 1. ročníku. Školní úrazovost Ve školním roce jsme zaznamenali 40 ošetření, z toho 10 úrazů je považováno za úrazy registrované (5 dívek, 5 chlapců). Všechny úrazy byly zařazeny do kategorie ostatních úrazů. V průběhu školního roku a v měsíci září bylo odškodněno všech 10 úrazů (21 250,-Kč). Převažují úrazy, které se staly v hodinách tělesné výchovy nebo sportovních činnostech (6 + 3), jeden úraz se stal ve školní družině.

10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Naši pedagogičtí pracovníci navštěvovali především akce pořádané Centrem celoživotního vzdělávání v Ústí nad Orlicí, Národním institutem pro další vzdělávání pobočka Pardubice a dále akce pořádané v rámci projektů (celkem více než 40 akcí). Velkou pozornost jsme věnovali vzdělávání se v oblasti moderních metod práce, vzdělávací akce si učitelé vybírali v rámci jednotlivých šablon v projektu EU peníze školám, především dle svého profesního zaměření a aprobace. Nedílnou součástí dalšího vzdělávání je i doplňování pedagogické a další odborné literatury do učitelské knihovny, odebírání odborných periodik či metodických materiálů. Škola a Česká školní inspekce: Inspekce proběhla v termínu Jejím předmětem byla inspekční činnost zaměřená zejména na: zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou zjišťování a hodnocení souladu školních vzdělávacích programů pro základní a zájmové vzdělávání s právními předpisy, včetně souladu školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Závěry: Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zařazením do rejstříku škol a školských zařízení, vytváří bezpečné prostředí pro žáky. V rámci vzdělávacího procesu je respektován princip rovného přístupu ke vzdělávání. ŠVP jsou v souladu s právními předpisy, včetně souladu ŠVP s RVP. Disponibilní časová dotace ŠVP je účelně využita k posílení výuky povinných a povinně volitelných předmětů. Naplnění učebních osnov nebylo v některých předmětech průkazně doloženo zápisy v třídních knihách. Vzdělávání vhodně doplňuje široká nabídka zájmové činnosti. V průběhu vzdělávání byly uplatňovány účinné pedagogické metody a přístupy, učitelé usilovali o rozvoj klíčových kompetencí žáků podle požadavků RVP pro ZV. Výsledky vzdělávání se vyučující zabývají, řeší neúspěšnost žáků, motivují je ke zlepšování výsledků. Personální předpoklady umožňují plnit vzdělávací cíle ŠVP. Pedagogický sbor je stabilizovaný, převážně kvalifikovaný. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá, podporuje inovaci vzdělávání. Pro svoji činnost má škola vhodné prostorové zázemí, jeho vybavení je průběžně zlepšováno. Finanční předpoklady umožňují realizaci ŠVP, škola vhodně využívá i další získané prostředky. Škola rozvíjí spolupráci se zákonnými zástupci žáků, zřizovatelem i dalšími partnery. Externí kontroly: Projekt Ovoce do škol - kontrola SFIZ v říjnu 2012 (bez závad) Projekt Recyklohraní - kontrola sběrného místa Ekolamp v červnu 2013 (bez závad) Školní družina: Do tří oddělení bylo přihlášeno 75 žáků z ročníku. Provoz je zajištěn 2 vychovatelkami na celý a jednou na částečný úvazek, jeho organizace (spojování oddělení) nenarušuje plánovanou výchovně vzdělávací práci. Družina měla k dispozici nové prostory

11 (učebnu v přízemí hlavní budovy a prostory bývalého školnického bytu). Všechny místnosti jsou dostatečně vybaveny pomůckami, dle finančních možností se staráme o jejich obměnu či doplnění. Pro potřeby ŠD slouží též oplocená zahrada, kterou jsme využívali zejména v jarních měsících (do zahájení opravy školní budovy čp. 183). Vychovatelky ŠD spolupracovaly s metodickým sdružením 1.stupně a aktivně se podílely na jeho činnosti. K tradičním akcím ŠD patří také návštěva obyvatel Domu s pečovatelskou službou, účast na akci Pochod proti diabetu. ŠD byla otevřena o pololetních prázdninách, první a poslední prázdninový týden. V průběhu školního roku bylo realizováno několik projektů mezi odděleními (především sportovní a výtvarné činnosti). V květnu a červnu proběhla v 1. oddělení ŠD praxe studentky SpgŠ Litomyšl I. Havlové. Další aktivity školy: I v tomto školním roce jsme se zapojili do celostátní akce Školní mléko (průměrně 72, tj. více než 30 % žáků školy odebíralo 3 x týdně mléko, 1 x týdně jogurt nebo laksymáček), pokračovala naše účast v projektu Ovoce do škol (žákům I. stupně je zdarma poskytováno 1 x za 14 dní ovoce nebo zelenina), na I. stupni zařazujeme do výuky prvouky a přírodovědy projekt Zdravé zuby. Naši žáci jsou též členy Klubu mladého čtenáře (využíváme nabídek nakladatelství Albatros, Fragment a Mladá fronta, katalogy 4 krát ročně, odebráno 367 knih). Škola je také stále aktivně zapojena v projektu Člověk v tísni - Jeden svět na školách (zorganizovali jsme akci Příběhy bezpráví, besedu se členy Konfederace politických vězňů pro žáky 9.ročníku, obdrželi jsme DVD s filmy, knihy a příručky např. České děti, Nezhojené rány národa, Životní prostředí I a II včetně ukázkové hodiny vedené lektorkou v 5. a 7. ročníku, žáci 2. stupně se účastnili festivalu dokumentárních filmů). Účastnili jsme se humanitárních projektů Bílá pastelka, Příprava koní pro hiporehabilitaci, Fond Sidus, Pochod proti diabetu... Žáci měli možnost navštěvovat i některé další kroužky výtvarný, myslivecký a kroužek zdravotní. Činnost zdravotního a mysliveckého kroužku organizují MO ČČK a MO ČMS. Prostory školy jsou využívány také k výuce hry na hudební nástroje (ve spolupráci se ZUŠ A. Muchy, Letohrad). V tělocvičně ZŠ probíhaly také tréninky badmintonu, jichž se žáci školy měli možnost účastnit. Prezentace školy na veřejnosti má dlouholetou tradici. Pravidelně informujeme o dění ve škole především v místních novinách. Žáci se veřejnosti představují v rámci akcí organizovaných školou. Výtvarná dílka žáků a fotodokumentaci některých školních akcí lze vidět také ve vitrínách před školou. Příloha: 1. Rozbor hospodaření školy za rok Fotodokumentace některých akcí V Dolní Dobrouči Mgr. Zdeňka Krejčová ředitelka ZŠ

12 Název Š/ŠZ: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Příloha č. 1 IČO: Pověřená obec (pouze u obecních Š/ŠZ): Ústí nad Orlicí Rozbor hospodaření 2012 Údaje z Výkazu zisku a ztráty Tabulka č. 1 v Kč Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost , , , , , , , , ,43 Zúčtování dotací za rok 2012 Tabulka č. 2 v Kč Poskytnuté neinvestiční dotace celkem z toho: 1. přímé výdaje: a/ platy b/ ostatní osobní náklady c/ ostatní ( pojistné + fond kulturních a sociálních poskytnuto použito , , , , , , , ,00 potřeb + ONIV) * , ,00 2. další dotace celkem (RP Hustota a specifika) ,00 0, ,00 0, (RP Školní vybavení pro žáky 1.ročníku) 0,00 0, (RP Posílení platové úrovně ped.prac.vš) 0,00 0, (EU peníze školám) Zřizovatel , , , ,00 Poskytnuté investiční dotace celkem 0,00 0,00 z toho: Peněžní fondy Tabulka č. 3 v Kč Stav k Stav k Fond odměn 0,00 0,00 Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond Investiční fond , ,66 40, , ,99 40,00 Celkem , ,17 *ONIV ,-Kč (z toho DVPP 2 980,-Kč; učební pomůcky 2 542,-Kč)

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2010 2011 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2014 2015. Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2014 2015. Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2014 2015 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2015 2016 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 27. 8. (čtvrtek) 11. 11. (středa)

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více