Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok

2 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: E mail: www stránky: Vedení školy: Mgr. Zdeňka Krejčová, ředitelka ZŠ Mgr. Dana Benešová, zástupce ředitelky ZŠ Vedoucí vychovatelka školní družiny: Zuzana Vavřínová Vedoucí školní jídelny: Ludmila Pačesová Školská rada: za zřizovatele D. Petráčková, K. Skalická - Pražáková, M. Skalická za zákonné zástupce žáků J. Bartošová, A. Krejčířová, J. Novák za pedagogy Mgr. Z.Havlíčková, Mgr. H.Kulihová, Mgr. Z.Vacková Obor vzdělání: C Základní škola Vzdělávací programy: ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro veselé a pracovité žáky (vypracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání) Výuka cizích jazyků: Individuální integrace: Anglický jazyk, Ruský jazyk 21 (z toho 2 žáci dle IVP) Charakteristika školního roku Pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci školy: Na škole pracovalo v průběhu školního roku postupně celkem 18 pedagogických pracovníků (z toho 5 na částečný úvazek) a 3 vychovatelky školní družiny (jedna na částečný úvazek). Jedna učitelka je na rodičovské dovolené. Z celkového počtu pedagogických pracovníků byli 3 muži, z toho jeden na II. stupni, dva vyučovali na I. i II. stupni. Průměrný věk byl 47,62 roku. Podle kvalifikace: 18 pracovníků s plnou kvalifikací (včetně školní družiny) 2 pracovníci bez požadované kvalifikace (Jeden z nich má pedagogickou způsobilost a dlouholetou pedagogickou praxi, další je absolventem bakalářského studia a doplňuje si požadované vzdělání. Chybějící odborná a pedagogická způsobilost neovlivňuje negativně průběh výchovně vzdělávacího procesu.) Ve škole dále pracuje školník, pět uklízeček (částečné úvazky), školní jídelna má čtyři zaměstnance, část jejich úvazku je vyhrazen pro doplňkovou činnost (vaření pro veřejnost). Spolupráce s jinými školami a organizacemi: Naše škola velmi úzce spolupracuje s Mateřskou školou v Dolní Dobrouči. V letošním školním roce proběhlo tradiční Předávání štafety, v první třídě jsme uvítali předškoláky v doprovodu vycházejících žáků, žáci MŠ se zúčastnili jedné kulturní akce, kterou jsme

3 organizačně zajišťovali. S vedením MŠ i učitelkami předškoláků spolupracuje metodické sdružení učitelů I. stupně i vedení ZŠ. Společným cílem je úspěšné řešení problematiky školní zralosti a přechodu dětí z MŠ do 1. ročníku ZŠ, včetně doporučení pro odklad zahájení povinné školní docházky. Uskutečnilo se setkání rodičů předškoláků a pedagogů 1. stupně naší školy v MŠ před zápisem do 1. ročníku. Se žáky a pedagogy základních škol regionu se setkáváme na různých vědomostních a sportovních soutěžích, na kulturních akcích, na akcích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). I v tomto školním roce jsme se zapojili do testování žáků 5. a 9. ročníků ve spolupráci se základními školami v Brandýse nad Orlicí, Libchavách a Rokytnici v Orlických horách. Spolupracujeme i s vedením škol, na které přecházejí naši žáci, či odkud přicházejí noví žáci k nám (především v oblasti vzdělávací možné rozdíly ve školních vzdělávacích programech, dále pak v oblasti sociální). V rámci našich aktivit směřujících k usnadnění volby povolání pořádáme informační schůzku s rodiči vycházejících žáků za účasti zástupců středních škol z našeho okolí. Ve škole působí ZO ČMOS PŠ, je uzavřena kolektivní smlouva. Úzká je spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, Speciálním pedagogickým centrem při Speciální ZŠ v Ústí nad Orlicí (především v oblasti vývojových, výukových a výchovných problémů žáků), s Úřadem práce v Ústí nad Orlicí (volba povolání), odborem sociálních služeb MěÚ Ústí nad Orlicí. V rámci programu zaměřeného na prevenci AIDS spolupracujeme se Střední zdravotnickou školou v Ústí nad Orlicí, ve spolupráci se Střední školou umělecko-průmyslovou v Ústí nad Orlicí byla zorganizována exkurze žáků do Terezína. Potřebám školy vychází vstříc zřizovatel, vedení školy a vedení obce se několikrát v průběhu školního roku setkalo, všechny školní problémy jsou operativně řešeny. Zřizovatel zadal vedení školy úkoly, které jsou plněny v daných termínech, komunikace s vedením obce je pravidelná a konstruktivní. Rekonstrukce školní budovy čp. 183 je realizována v těsné součinnosti obce a školy (účast vedení školy na kontrolních dnech stavby). Škola spolupracuje se SRPDŠ při ZŠ. Třídní důvěrníci se pravidelně schází s vedením školy, připomínky k její činnosti jsou řešeny v nejkratším možném termínu. Dokladem součinnosti jsou i společně organizované akce Dětský den, sběr starého papíru, pomoc při organizaci plesu (např. výzdoba) či volejbalový turnaj na závěr školního roku. Dobrá je i součinnost vedení školy se školskou radou. Její předsedkyní je Dana Petráčková, místopředsedkyní Mgr. Zuzana Vacková. Školská rada projednala a schválila Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, Výroční zprávu školy za školní rok , diskutovala o škole se zřizovatelem. Výchovně vzdělávací činnost školy a její materiální podmínky: V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 212 žáků, z toho 111 chlapců a 101 dívek. Na škole bylo 9 tříd, 5 tříd na I. stupni, 4 na II. stupni.v průběhu školního roku se počet žáků změnil na 210 (důvodem byla změna bydliště 2 žáků). Kvůli rekonstrukci budovy čp. 183 probíhala výuka v hlavní budově školy, 2. ročník byl umístěn do přísálí kina, 3. ročník se vyučoval v kulturní místnosti Domu s pečovatelskou službou. K výuce jsme využívali vlastní tělocvičnu, školní dílny, pozemek, přírodní zahradu a také víceúčelovou sportovní halu. Budova čp. 183: V tomto školním roce byla uzavřena, v červnu 2013 započala její celková oprava. Budova čp. 423: V přízemí byly umístěny třídy 1., 4. a 5. ročníku, v patře třídy II. stupně. Z 10 učeben bylo 7 kmenových. V budově jsou umístěny dvě počítačové učebny, obě se stálým přístupem na internet. V učebně informatiky a v učebně 9. ročníku je využíván dataprojektor, vyučující mají k dispozici notebooky a další přenosný dataprojektor. Počítače jsou využívány nejen při výuce předmětu Informatika, ale jsou k dispozici žákům i učitelům

4 po celý den. K výuce jsou používány tři interaktivní tabule, všechny s přístupem na internet. Žáci mají k dispozici školní knihovnu. Do budovy čp. 423 jsme umístili také všechna tři oddělení školní družiny. Ve druhém pololetí školního roku (březen) bylo z důvodu vysoké nemocnosti žáků vyhlášeno třídenní ředitelské volno. Finanční prostředky na učební pomůcky jsou rozpočtovány na kalendářní rok. Nákup učebnic, pracovních sešitů, výukových programů a dalších didaktických materiálů jsme v tomto školním roce realizovali zejména z prostředků projektu EU peníze školám a dále z příspěvku na provoz od zřizovatele. Z prostředků MŠMT bylo v této oblasti použito pouze Kč důvodem byl nejen výrazný pokles částky rozpočtované na ONIV, ale také vyšší pracovní neschopnost zaměstnanců školy a s tím spojené výdaje na nemocenskou (téměř 50% rozpočtované částky). Kromě výuky povinných předmětů dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro veselé a pracovité žáky se naši žáci vyučovali: Povinně volitelné předměty: 7. ročník Informatika, Konverzace v anglickém jazyce, Ruský jazyk 8. ročník Informatika, Seminář společenskovědní, Seminář přírodovědný 9. ročník Konverzace v anglickém jazyce, Ruský jazyk Cvičení z českého jazyka, Domácnost, Technické kreslení Seminář praktické elektrotechniky Nepovinné předměty: Sborový zpěv Sportovní hry Náboženství Zájmové útvary: Tělovýchovný kroužek, volejbal (dále: myslivecký, výtvarný, zdravotní) Výsledky vzdělávání Klasifikace za I. pololetí Třída Počet PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE žáků vyznamenání prospěli neprospěli uspokojivé neuspokojivé omluvená neomluvená Celkem (v %) (26,74 na žáka) 0 V průběhu 1. pololetí bylo uděleno 35 napomenutí třídního učitele, 15 důtek třídního učitele, 1 důtka ředitele školy, 16 pochval třídního učitele.

5 Klasifikace za II. pololetí Třída Počet PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE žáků vyznamenání prospěli neprospěli uspokojivé neuspokojivé omluvená neomluvená Celkem (v %) ,2 54,3 0,5 0, (40,58 na žáka) 0 Ve druhém pololetí bylo uděleno 10 napomenutí třídního učitele, 13 důtek třídního učitele, 4 důtky ředitele školy. 7 žáků dostalo pochvalu ředitele školy, 45 žáků pochvalu třídního učitele. Na konci prázdnin složili úspěšně opravnou zkoušku 2 žáci. Základní vzdělání získalo 28 žáků 9. ročníku. Jeden žák byl hodnocen druhým stupněm z chování. Srovnávací testy Celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníku (2. generálka): 5.r. - AJ 85%, v intervalu % skončilo 59,16% škol obtížnost 1 26% žáků (školy celkem 30%), obtížnost 2 74% žáků (70%) ČJ 66%, v intervalu 61 80% skončilo 77,83% škol obtížnost 1 63% žáků (školy celkem 55%), obtížnost 2 37% žáků (45%) M 49%, v intervalu 41 60% skončilo 66,92% škol obtížnost 1 95% žáků (školy celkem 81%), obtížnost 2 5% žáků (19%) 9.r. - AJ 46%, v intervalu 41 60% skončilo 41,79% škol obtížnost 1 89% žáků (školy celkem 58%), obtížnost 2 11% žáků (42%) ČJ 74%, v intervalu 61 80% skončilo 76,23% škol obtížnost 1 41% žáků (školy celkem 37%), obtížnost 2 59% žáků (63%) M 48%, v intervalu 41 60% skončilo 60,98% škol obtížnost 1 85% žáků (školy celkem 79%), obtížnost 2 15% žáků (21%) Kalibro - Žákům 5. a 9. tř. byly zadány srovnávací testy v těchto vzdělávacích oblastech český jazyk, anglický jazyk, matematika, humanitní základ, přírodovědný základ a ekonomické dovednosti. Testování proběhlo v lednu 2012 a zúčastnilo se ho více než žáků ze základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií v České republice. V tabulkách jsou uvedeny výsledky žáků naší školy: 9. ročník Ø úspěšnost (%) ZŠ D. Dobrouč Školy celkem ZŠ ZŠ vesnice Český jazyk 64,5 68,5 67,6 67,1 Matematika 54,1 52,5 50,6 49,2 Anglický jazyk 55,7 59,9 58,2 57,1 Humanitní základ 61,9 59,9 59,3 59,7 Přírodovědný základ 56,3 57,3 56,8 56,3 Ekonomické dovednosti 61 59,8 59,1 59,6

6 5. ročník Ø úspěšnost (%) ZŠ D. Dobrouč ZŠ celkem ZŠ - vesnice Český jazyk 69,7 67,3 65,9 Matematika 47,8 47,8 47 Anglický jazyk 60,2 65,9 64,5 Humanitní základ 68,4 68,2 67,3 Přírodovědný základ 67 63,1 63 Ekonomické dovednosti 58,9 58,3 57,6 Do dalšího testování jsme se zapojili společně se základními školami v Brandýse nad Orlicí, Libchavách, Rokytnici v Orlických horách a Skořenicích (jen 5.r.). Testy z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky vytvořili a vyhodnotili pro všechny zúčastněné školy pedagogové ze základní školy v Libchavách. Účastnili se jich opět žáci 5. a 9. tříd (celkem 87 resp. 78 žáků). Výsledky jsou uvedeny v tabulce: ZŠ Dolní Dobrouč Český jazyk Matematika Anglický jazyk Celkově 5.ročník 4. místo (50,78%) 3. místo (71,75%) 3. místo (66,42%) 3. místo (188,95%) 9.ročník 2. místo (52,08%) 4. místo (47,3%) 2. místo (46,752%) 2. místo (146,13%) Školy celkem: ,45%; 2. Dolní Dobrouč 335,08%; dále 316,11% a 305,39%. Projekty, granty, dotace: EU peníze školám pokračovali jsme v realizaci projektu Zlepšení podmínek vzdělávání v ZŠ Dolní Dobrouč. Dokončili jsme realizaci šablon Individualizace (čtenářská a informační gramotnost, matematická a přírodovědná gramotnost, individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií), pokračovali jsme v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (realizace šablon DVPP) a připravili jsme výukové a digitální učební materiály v rámci zajištění výstupů šablon Inovace. V únoru a březnu 2013 jsme realizovali šablonu Prevence rizikového chování v 6.,7. a 9.třídě. Z prostředků projektu jsme zakoupili další počítače, notebooky, dále mikroskopy, preparační soupravy a lupy, učebnice, výukové programy, paravany k prezentaci výstupů projektu a kancelářský materiál k jejich archivaci. V průběhu školního roku byla schválena 3. a 4. průběžná monitorovací zpráva projektu. Projekt na podporu technického vzdělávání a řemesel v regionu TECHNOhrátky projekt Pardubického kraje účast naší školy v projektu je realizovaná v partnerství s PSŠ Letohrad. Grant z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na podporu udržitelného rozvoje (9. výzva) projekt ZŠ Dolní Dobrouč Mírným pásem napříč kontinenty malé školní arboretum - celkový rozpočet projektu Kč. Projekt si klade za cíl navázat na již realizované aktivity na školní zahradě a zajistit tak stálý vliv na formování charakteru žáků ve vztahu k životnímu prostředí.v průběhu školního roku byla realizována úprava povrchu části zahrady ve spolupráci s odbornou firmou, proběhl výběr dřevin, stromů a trvalek. Vznikla skupina žáků se zájmem o projekt (Přátelé miniarboreta), žáci navštívili arboretum v Domově pod hradem Žampach, besedovali s dendrologem (Ing. Petr Šťastný), zúčastnili se výtvarné soutěže. V další fázi realizace projektu bude provedena výsadba. Koordinátorkou projektu je Mgr. Miroslava Škarková. Recyklohraní školní recyklační program pořádaný pod záštitou MŠMT. V tomto projektu patříme již od počátku jeho realizace k aktivním školám. Pravidelně organizujeme odvoz baterií (v tomto školním roce 183 kg), žáci odevzdali 155 ks starých mobilních

7 telefonů, v průběhu roku jsme třikrát uskutečnili odvoz drobných elektrospotřebičů a monitorů (celkem 442 kg). Pokračujeme také v realizaci tradičních školních projektů Třídění odpadů a Vybavení kabinetu Tv pro lyžařský a snowboardový kurz. Škola nebyla zapojena do rozvojových programů MŠMT ani do mezinárodních programů. Prevence sociálně patologických jevů V této oblasti organizujeme vzdělávací akce a drobné projekty ve všech ročnících v průběhu celého školního roku. Proběhly besedy se žáky v rámci výuky, třídních klubů i jako součást projektových dní (např. kouření, alkohol, drogy, šikana,...). Přínosem byl realizace programu Prevence rizikového chování v rámci projektu EU peníze školám v 6., 7. a 9. ročníku akce se uskutečnila ve spolupráci s pracovníky Pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Prevenci provádíme v souladu s Plánem prevence sociálně patologických jevů. Spolupracujeme také s odborem sociálních služeb MěÚ Ústí nad Orlicí. Kulturní a vzdělávací akce: Září: Exkurze: Křivolík Česká Třebová (7.r.), Kutná Hora (8.r.) Říjen: Exkurze: Brno (6.r.), Praha (9.r.) Přehlídka středních škol (pro žáky 9.r.) Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Sbírka Bílá pastelka Projekt Minisčítání ( r.) Návštěva Úřadu práce v Ústí nad Orlicí (9.r.) Návštěva obecního úřadu v Dolní Dobrouči (3. a 6.r.) Listopad: Jeden svět na školách Příběhy bezpráví (9.r.) Představení Jak válčili husité ( r.) Výroba magnetek ( r.) Výchovný koncert ( r.) Světový den diabetu pochod (ŠD) Zdravá pětka (zdravá výživa, interaktivní program pro 4. a 5.r., 6. a 7.r.) Výstava 100 let továrny (Hedva, USSPA), r. Cestopisná diashow Planeta Země 3000 Ecuador a Galapágy (7. a 8.r.) Interaktivní program pro 4. a 5.r. (Zvířata zachraňují svět, Jak to chodí na Zemi) Dobroučské Vánoce vystoupení pěveckého sboru, výzdoba radnice Prosinec: Mikulášský den ve škole Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Vánoční jarmark Vystoupení pěveckého sboru Filmové představení ( r.) Leden: Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Exkurze SOŠ a SOU Lanškroun Podpora technického vzdělávání (9.r.) Návštěva ze SZŠ ústí nad Orlicí (9.r.) Pololetní karneval v tělocvičně (1.st.) Únor: Muzikál Růženka ( r.) Březen: Jak se dělá časopis beseda ( r.) Multipolis didaktická hra ( r.) Mezinárodní testování ICILS (8.r.) Divadelní představení pohádka Animo Žamberk ( r.) Muzeum Ústí nad orlicí Pravěk v českých zemích (4.r.) Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Duben: Jeden svět festival dokument. filmů (6.-9.r.)

8 Exkurze Terezín (9.r.) Dějepis v 21. století (8., 9.r. - lektor z ÚSTR Praha) Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Návštěva obecní knihovny (2.r.) Den Země, Čarodějnický den Květen: Den EU, Dny zdravého životního stylu (prevence) Exkurze: Chvaletice elektrárna (8.r.) Zpívání pro radost vystoupení školního pěveckého sboru Vystoupení tanečního kroužku D-Centra ( r.) Beseda s dendrologem, návštěva arboreta Žampach ( r.) Den dětí projekt Vyber si, co chceš (ve spolupráci se SRPDŠ) Výstava k výročí KDO Dolní Dobrouč Koncert (Black Band) Červen: Divadelní představení předplatné Východočeského divadla Pardubice (2.st.) Prevence AIDS výukový program pro 9.r. Návštěva obecního úřadu Dolní Dobrouč (svatba 8.r.) Vystoupení pěveckého sboru Technické hry spolupráce se SPŠ Letohrad (výběr žáků 8.r.) Štafeta 9.r. + MŠ, Slavnostní vyřazení žáků 9.r. (divadelní představení žáků Limonádový Joe) Akce metodického sdružení 1. stupně: Mikulášský den předvánoční a vánoční tradice Zdravá pětka (4. a 5.tř.) Vánoční strom obce Vánoční jarmark Pololetní karneval v tělocvičně Organizace zápisu do 1. třídy Setkání s rodiči předškoláků v MŠ Den Země Čarodějnický den Dny zdraví a zdravého životního stylu Sportovní akce: Florbal chlapci i dívky (nejlépe si vedly dívky 6. a 7.r místo v krajském kole) 10 dní florbalu v České Třebové (2.st., nejlepší dívky r místo) Plavecký výcvik pro žáky ročníku (39 žáků) Pololetní turnaj ve florbale 2. stupeň Lyžařský a snowboardový kurz 18 žáků, Podlesí u Hanušovic Vybíjená školní turnaje, okrsková kola Preventan Cupu ( r. kategorie dívek i chlapců, 6.r. kategorie dívek), škola okrskové kolo pro mladší žáky a žákyně zajišťovala organizačně, mladší i starší dívky postoupily do okresního kola obě družstva 2. místo Jarní běh v Ústí nad Orlicí (2 x 1. místo, 1 x 3. místo) Prestižní volejbalový turnaj na závěr školního roku Činnost Školního sportovního klubu v rámci Asociace školních sportovních klubů (47 členů) Realizace projektu Lyžařské a snowboardové vybavení Lyžařská škola Peklák Česká Třebová (zájemci z řad žáků 1.st.)

9 Dopravní výchova: Dopravní soutěž žáci 6.r. (1. kategorie) zvítězili v okresním kole a postoupili do krajského kola, kde obsadili 2. místo. Žáci 6. a 8. ročníku (2. kategorie) obsadili v okresním kole 3. místo. Školní dopravní výchova ( tř.) jízda zručnosti, testy z pravidel silničního provozu, test znalosti první pomoci. Výuka dopravní výchovy ve 4.r. (16 hodin mimo výuku, návštěva dopravního hřiště v Ústí nad Orlicí). Účast v dalších soutěžích a olympiádách: Pythagoriáda ( r.) školní kolo Mladý chemik (žáci 9.r.) - školní a regionální kolo v Pardubicích (nejlepší žáci) Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo (2 žáci) Výtvarné soutěže (I. i II.stupeň) Říše ryb (5 prací poděkování za účast), Tradice našeho kraje (3 práce odměnou kniha), Komenský a my (7 prací), Památník Lidice (6 prací poděkování), Bezpečnost při práci dej zdraví šanci (6 prací), Památník Terezín (4 práce), Česko mýma očima (4 práce), Na moři, po souši, vzduchem aneb z místa na místo (4 práce), Arboretum (školní soutěž v rámci projektu Mírným pásem napříč kontinenty), Pod modrou oblohou (obrázek na PC). Olympiáda v českém jazyce školní kolo (15 žáků 8. a 9.r.) Komenský a my literární soutěž (5 prací) Literární soutěž České pošty (3 práce) Olympiáda dějepisná školní kolo (32 žáků ze r.) Lidice v 21. století dějepisná soutěž na PC Věrozvěstové soutěž Východočeského muzea v Pardubicích (žáci 8.r. - 3 skupiny) Velká Morava a soluňští bratři (5. a 7.tř.) Zelený Pardoubek 2012 v pedagogické části jsme získali ocenění Ekologická škola Pardubického kraje 4. stupně Výsledky přijímacího řízení ve školním roce V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku 28 žáků, všichni v 9. ročníku. Na střední školy odešlo 18 žáků, z toho 3 na gymnázia, na SOU 10 žáků. Z 5. ročníku byli přijati tři žáci ke studiu víceletého gymnázia. Zápis k povinné školní docházce Zápisu k povinné školní docházce se účastnilo 27 dětí, z toho 22 dětí poprvé (5 dětí mělo povoleno odklad povinné školní docházky o jeden rok). Ve správním řízení bylo 26 dětí přijato k základnímu vzdělávání od , nebylo přijato 1 dítě (tzv. pětileté, odborné poradenské zařízení nedoporučilo dřívější nástup do školy). Dvěma dětem byl povolen odklad povinné školní docházky bez účasti na Zápisu do 1. ročníku. Školní úrazovost Ve školním roce jsme zaznamenali 40 ošetření, z toho 10 úrazů je považováno za úrazy registrované (5 dívek, 5 chlapců). Všechny úrazy byly zařazeny do kategorie ostatních úrazů. V průběhu školního roku a v měsíci září bylo odškodněno všech 10 úrazů (21 250,-Kč). Převažují úrazy, které se staly v hodinách tělesné výchovy nebo sportovních činnostech (6 + 3), jeden úraz se stal ve školní družině.

10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Naši pedagogičtí pracovníci navštěvovali především akce pořádané Centrem celoživotního vzdělávání v Ústí nad Orlicí, Národním institutem pro další vzdělávání pobočka Pardubice a dále akce pořádané v rámci projektů (celkem více než 40 akcí). Velkou pozornost jsme věnovali vzdělávání se v oblasti moderních metod práce, vzdělávací akce si učitelé vybírali v rámci jednotlivých šablon v projektu EU peníze školám, především dle svého profesního zaměření a aprobace. Nedílnou součástí dalšího vzdělávání je i doplňování pedagogické a další odborné literatury do učitelské knihovny, odebírání odborných periodik či metodických materiálů. Škola a Česká školní inspekce: Inspekce proběhla v termínu Jejím předmětem byla inspekční činnost zaměřená zejména na: zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou zjišťování a hodnocení souladu školních vzdělávacích programů pro základní a zájmové vzdělávání s právními předpisy, včetně souladu školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Závěry: Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zařazením do rejstříku škol a školských zařízení, vytváří bezpečné prostředí pro žáky. V rámci vzdělávacího procesu je respektován princip rovného přístupu ke vzdělávání. ŠVP jsou v souladu s právními předpisy, včetně souladu ŠVP s RVP. Disponibilní časová dotace ŠVP je účelně využita k posílení výuky povinných a povinně volitelných předmětů. Naplnění učebních osnov nebylo v některých předmětech průkazně doloženo zápisy v třídních knihách. Vzdělávání vhodně doplňuje široká nabídka zájmové činnosti. V průběhu vzdělávání byly uplatňovány účinné pedagogické metody a přístupy, učitelé usilovali o rozvoj klíčových kompetencí žáků podle požadavků RVP pro ZV. Výsledky vzdělávání se vyučující zabývají, řeší neúspěšnost žáků, motivují je ke zlepšování výsledků. Personální předpoklady umožňují plnit vzdělávací cíle ŠVP. Pedagogický sbor je stabilizovaný, převážně kvalifikovaný. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá, podporuje inovaci vzdělávání. Pro svoji činnost má škola vhodné prostorové zázemí, jeho vybavení je průběžně zlepšováno. Finanční předpoklady umožňují realizaci ŠVP, škola vhodně využívá i další získané prostředky. Škola rozvíjí spolupráci se zákonnými zástupci žáků, zřizovatelem i dalšími partnery. Externí kontroly: Projekt Ovoce do škol - kontrola SFIZ v říjnu 2012 (bez závad) Projekt Recyklohraní - kontrola sběrného místa Ekolamp v červnu 2013 (bez závad) Školní družina: Do tří oddělení bylo přihlášeno 75 žáků z ročníku. Provoz je zajištěn 2 vychovatelkami na celý a jednou na částečný úvazek, jeho organizace (spojování oddělení) nenarušuje plánovanou výchovně vzdělávací práci. Družina měla k dispozici nové prostory

11 (učebnu v přízemí hlavní budovy a prostory bývalého školnického bytu). Všechny místnosti jsou dostatečně vybaveny pomůckami, dle finančních možností se staráme o jejich obměnu či doplnění. Pro potřeby ŠD slouží též oplocená zahrada, kterou jsme využívali zejména v jarních měsících (do zahájení opravy školní budovy čp. 183). Vychovatelky ŠD spolupracovaly s metodickým sdružením 1.stupně a aktivně se podílely na jeho činnosti. K tradičním akcím ŠD patří také návštěva obyvatel Domu s pečovatelskou službou, účast na akci Pochod proti diabetu. ŠD byla otevřena o pololetních prázdninách, první a poslední prázdninový týden. V průběhu školního roku bylo realizováno několik projektů mezi odděleními (především sportovní a výtvarné činnosti). V květnu a červnu proběhla v 1. oddělení ŠD praxe studentky SpgŠ Litomyšl I. Havlové. Další aktivity školy: I v tomto školním roce jsme se zapojili do celostátní akce Školní mléko (průměrně 72, tj. více než 30 % žáků školy odebíralo 3 x týdně mléko, 1 x týdně jogurt nebo laksymáček), pokračovala naše účast v projektu Ovoce do škol (žákům I. stupně je zdarma poskytováno 1 x za 14 dní ovoce nebo zelenina), na I. stupni zařazujeme do výuky prvouky a přírodovědy projekt Zdravé zuby. Naši žáci jsou též členy Klubu mladého čtenáře (využíváme nabídek nakladatelství Albatros, Fragment a Mladá fronta, katalogy 4 krát ročně, odebráno 367 knih). Škola je také stále aktivně zapojena v projektu Člověk v tísni - Jeden svět na školách (zorganizovali jsme akci Příběhy bezpráví, besedu se členy Konfederace politických vězňů pro žáky 9.ročníku, obdrželi jsme DVD s filmy, knihy a příručky např. České děti, Nezhojené rány národa, Životní prostředí I a II včetně ukázkové hodiny vedené lektorkou v 5. a 7. ročníku, žáci 2. stupně se účastnili festivalu dokumentárních filmů). Účastnili jsme se humanitárních projektů Bílá pastelka, Příprava koní pro hiporehabilitaci, Fond Sidus, Pochod proti diabetu... Žáci měli možnost navštěvovat i některé další kroužky výtvarný, myslivecký a kroužek zdravotní. Činnost zdravotního a mysliveckého kroužku organizují MO ČČK a MO ČMS. Prostory školy jsou využívány také k výuce hry na hudební nástroje (ve spolupráci se ZUŠ A. Muchy, Letohrad). V tělocvičně ZŠ probíhaly také tréninky badmintonu, jichž se žáci školy měli možnost účastnit. Prezentace školy na veřejnosti má dlouholetou tradici. Pravidelně informujeme o dění ve škole především v místních novinách. Žáci se veřejnosti představují v rámci akcí organizovaných školou. Výtvarná dílka žáků a fotodokumentaci některých školních akcí lze vidět také ve vitrínách před školou. Příloha: 1. Rozbor hospodaření školy za rok Fotodokumentace některých akcí V Dolní Dobrouči Mgr. Zdeňka Krejčová ředitelka ZŠ

12 Název Š/ŠZ: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Příloha č. 1 IČO: Pověřená obec (pouze u obecních Š/ŠZ): Ústí nad Orlicí Rozbor hospodaření 2012 Údaje z Výkazu zisku a ztráty Tabulka č. 1 v Kč Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost , , , , , , , , ,43 Zúčtování dotací za rok 2012 Tabulka č. 2 v Kč Poskytnuté neinvestiční dotace celkem z toho: 1. přímé výdaje: a/ platy b/ ostatní osobní náklady c/ ostatní ( pojistné + fond kulturních a sociálních poskytnuto použito , , , , , , , ,00 potřeb + ONIV) * , ,00 2. další dotace celkem (RP Hustota a specifika) ,00 0, ,00 0, (RP Školní vybavení pro žáky 1.ročníku) 0,00 0, (RP Posílení platové úrovně ped.prac.vš) 0,00 0, (EU peníze školám) Zřizovatel , , , ,00 Poskytnuté investiční dotace celkem 0,00 0,00 z toho: Peněžní fondy Tabulka č. 3 v Kč Stav k Stav k Fond odměn 0,00 0,00 Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond Investiční fond , ,66 40, , ,99 40,00 Celkem , ,17 *ONIV ,-Kč (z toho DVPP 2 980,-Kč; učební pomůcky 2 542,-Kč)

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více