ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 29/21

2 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol ze dne ) Sídlo školy: Praha 3, Chelčického 43/2614 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor IZO škola IZO MŠ IZO družina IZO ŠJ Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb : I. Chelčického 43/2614, 13 Praha 3 II. Žerotínova 36/11, 13 Praha 3 II. tel.: fax: tel. ŠJ tel. Žerotínova ředitel zást. Ředitele hospodářka školní jídelna Žerotínova web (aktuální mail na ředitele školy) htpp://www.zschelcickeho.cz Ředitel školy: Jiří Trnka (do ), PhDr. Pavel Ostap (od ) Zástupce ředitele pro I. stupeň Ladislav Čáp, statutární zástupce Zástupce ředitele pro II. stupeň Pavel Červinka (do ) Pedagogicko-organizační pracovník na pracovišti Žerotínova Alena Markvartová Výchovná poradkyně pro volbu povolání Jiřina Prokopová Výchovná poradkyně pro rizikové jevy Alena Křepelová Hospodářka školy Ivana Vopěnková Vedoucí ŠJ Scarlette Toclová Zřizovatel: Městská část Praha 3 Havlíčkovo nám. 9/ Praha 3 2

3 II. Změny v síti škol Došlo ke změně vedení školy Ke odešel z funkce ředitele Jiří Trnka. Od vykonává funkci ředitele ZŠ a MŠ Chelčického PhDr. Pavel Ostap. V období od nedošlo k jiné změně v síti škol. Obrázek 1 - Bývalý a současný ředitel školy Jiří Trnka a Pavel Ostap s žáky během vyhlašování výsledků soutěže Praha a Pražané během II. světové války. Květen 21. 3

4 III. Charakteristika školy Vzdělávání a další školské služby jsou poskytovány na dvou pracovištích, v Chelčického ulici a v Žerotínově ulici. Pracoviště Chelčického ZŠ a MŠ Chelčického je efektivní základní škola, která dává učení smysl, neboť učí pro život. Nabízí kvalitní vzdělávání v příjemném prostředí se zrekonstruovanými prostory školy. Škola je zaměřena nejen na běžnou školní populaci, zvláštní zřetel je brán na žáky s vývojovými poruchami učení, ale vychází stříc i potřebám nadaných dětí. Právě jim je poskytován individuální přístup pro jejich maximální rozvoj. Do budoucna se plánuje více pozornosti věnovat právě těmto žákům vhodnou nabídkou volitelných předmětů. Dobrou tradicí školy je práce s dětmi se specifickými poruchami učení (SPU). Na doporučení pedagogicko-psychologické poradny mají žáci s SPU možnost chodit do specializovaných mikrotříd, kde s nimi pracují speciální pedagogové. V šestém ročníku jsou tito žáci integrováni do běžných tříd. Péče o ně však pokračuje, jsou pro ně vypracovávány individuální učební plány. Samozřejmou součástí školy je školní družina, jejíž provoz je zajištěn od 6.3 do V rámci družiny působí řada zájmových kroužků, např. angličtina, keramika, výtvarné techniky, flétna, kytara, keramika, vybíjená, florbal, šachy, moderní tanec, plavání, dramatický kroužek, počítače. Výuka probíhá ve 3 učebnách a dále v odborných pracovnách fyziky,chemie,školní dílně, počítačů, keramické dílně, keramické učebně a učebně s interaktivní tabulí. Tělesné výchově slouží dvě prostorné tělocvičny a v dopoledních hodinách sportovní areál před budovou školy. V rámci grantu Magistrátu hl. m. Prahy a za finanční podpory MČ Prahy 3 byl v roce 22 přestavěn školní dvůr na víceúčelové hřiště s umělým povrchem. K rekreační i výchovné činnosti lze využít i přírodní areál Křížek, pod kterým je školní budova umístěna. Pracoviště Žerotínova V budově je umístěno pět tříd ročníku. Ve škole vládne domácí atmosféra, která je dotvářena příjemným přístupem pedagogů. Po absolvování žáci pokračují ve vzdělávání v budově Chelčického. Kromě pěti učeben výuka probíhá v pracovně počítačů, učebně s interaktivní tabulí, hudebně. V budově je tělocvična, děti mohou pro tělovýchovnou i družinovou činnost využívat hřiště ve vnitrobloku. I zde je samozřejmostí školní družina a řada kroužků, například keramika, sportovní kroužky, dramatický kroužek, zdravotní kroužek a vaření. Pro školní rok 29/21 jsou v přízemí pronajaty prostory pro MŠ U zásobní zahrady. Od následujícího školního roku by měla zahájit činnost mateřská škola, která je součástí ZŠ a MŠ Chelčického. V obou budovách jsou školní kuchyně, které zabezpečují stravování žáků, pracovníků školy či cizím strávníkům. 4

5 IV.. Vzdělávací program školy a jeho zhodnocení Základním cílem vzdělávacího programu školy Cesty je poskytnout každému žákovi vzdělání, které rozvine jeho schopnosti a kultivuje jeho charakter i postoje. Má jej vybavit základními znalostmi a dovednostmi, vyzvednout jeho přednosti a nadání. Upevní jeho osobní předpoklady pro začlenění do reálného života, klade důraz na spolupráci s druhými a vhodnou motivací posiluje osobnost žáka. To vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Zásady a cíle vzdělávání vycházejí z 2 odst. 2 zákona č.561/24 Sb. (školský zákon), z 44 zákona č.561/24 Sb. (školský zákon), z RVP pro ZV a ze ŠVP Cesty. Od září 28 se podle nového vzdělávacího programu vyučovalo v 1. až 3. ročníku prvního stupně, v 6. a 8. ročníku na stupni druhém. V ostatních ročnících probíhala výuka nadále podle učebního dokumentu /96-2, Základní škola. vzdělávací program počet tříd počet žáků základní škola 3 52 ŠVP Cesty Zhodnocení ŠVP Hodnocení výsledků školního vzdělávacího programu je předčasné, neboť výstupy jsou hodnotitelné až po několika letech. Nicméně průběh loňského školního roku v příslušných ročnících nenasvědčoval tomu, že by mělo docházet k podstatným změnám oproti předcházejícímu vzdělávacímu programu. Školní vzdělávací program Cesty nám umožnil výuku anglického jazyka již od prvního ročníku. Umožnil též úpravu a redukci učiva některých předmětů tak, aby se navzájem nepřekrývalo. Do všech vzdělávacích oborů byla zařazena průřezová témata. Do výuky byl formou volitelného předmětu nabídnut předmět mediální výchova. Průběh vzdělávání a soulad výuky s cíli vzdělávání je průběžně kontrolován v oblasti naplňování učebních dokumentů (hospitace, zprávy předmětových komisí atd.). Na naší škole se snažíme o efektivní metody a postupy při výuce, organizaci práce ve třídě i ve škole. Všichni vyučující se při plánování a přípravě vyučování snaží, aby vyučovací hodina měla jasné a vhodné výukové cíle, jimž odpovídá obsah, metody, forma a struktura vyučovací hodiny. Ve vyučovacích hodinách jsou maximálně využívány nejrůznější učební pomůcky. Při realizaci vyučovací jednotky sledujeme, zda žáci mají zájem o výuku, zda zadávané úkoly působí motivačně, odpovídají individuálním zvláštnostem žáků a dávají jim dostatečnou možnost seberealizace. Ve větší míře se při výuce využívají metody skupinového a kooperativního vyučování. Činnost hodnocení vykonává učitel ve škole průběžně po celý školní rok. Hodnocení žáků upravují příslušné právní normy. Detailnější rozpracování obsahuje klasifikační řád, který je součástí vnitřního řádu školy. Informace o prospěchu jsou zákonným zástupcům předávány především prostřednictvím žákovských knížek, dále na třídních schůzkách nebo při individuální konzultaci. 5

6 V. Údaje o pracovnících školy Počet pedagogických pracovníků fyzické osoby Pedagogičtí pracovníci celkem Ped.prac. s odbornou kvalifikací Ped.pracovníci bez odborné kvalifikace VI. Věková struktura pedagogických pracovníků věk méně než let 41-5 let 51-6 let 61 a více z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků školy k byl 42,41 let. 6

7 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků další vzdělávání pedagogických pracovníků : 1 Pedagogická fakulta UK, studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (funkční studium) Pavel Ostap 2 Vysoká škola J.A.Komenského, spec. pedagogika, magisterské studium 2 kurzy a semináře se zaměřením na SPJ a volbu povolání dle nabídky Seminář Ochrana člověka za mimořádných událostí všichni vyučující Školení k využívání interaktivní tabule a výukových materiálů všichni vyučující Fraus Matematika 1x Školení zdravotníků 3x VIII. Počet zapsaných dětí pro školní rok 21 / 211 Zapsané děti Přijaté děti Odklady školní docházky Počet dětí

8 IX. Ohodnocení školní družiny počet oddělení počet žáků Školní družina Školní klub Školní družina pracovala pod vedením Marie Valentové podle plánu, který byl navržen na počátku školního roku 29/21 Školní rok byl zahájen 1. září 29 tak jako vždy uvítacím dnem. Tato akce se konala na školním dvoře kde byl pro děti připraven skákací hrad občerstvení pro děti i rodiče. Tato akce má ná na naší škole již dlouholetou tradici. V průběhu roku jsme uspořádali pět autobusových výletů (Botanicus, Příbramské peklo, Přerovský skanzen, mini ZOO v Radnicích a jezdecký klub v Počernicích). V Praze jsme navštívili výstavu betlémů a mašinek v Jindřišské věži, absolvovali 2 ozdravné pobyty v solné jeskyni a poznávací trasu po vrchu Vítkov. Viděli jsme devět dětských filmů, šermířské vystoupení, kouzelnické představení a dvě divadelní. Besedovali jsme se skauty, včelaři, policisty, lidmi z ekologické organizace Koniklec, děti pokračovaly v seznamování s canisterapií. Všech těchto akcí se celkem zúčastnilo 731 dětí. Na podzim jsme sbírali kaštany pro dančí oboru v Uhlířských Janovicích. Dvakrát do roka jsme zorganizovali sběr papíru, vánoční a velikonoční jarmark z těchto aktivit jsme sponzorovali již po páté studium našeho adoptivního Francise z Ugandy. Také ve sportovních soutěžích se naše děti umístily na předních místech. (McDonald s, florbal, Žižkovský kolík). Při výtvarných soutěžích (Velikonoce a Vánoce v Intersparu) si děti vysoutěžily sladké odměny. Nesmírnou oblibu mají i družinou pořádané akce na oslavu narozenin jednotlivých žáků. Školní družinu navštěvovalo 177 dětí, které byly rozděleny do 5 oddělení. Nabídnuto bylo 17 zájmových kroužků, otevřeno jich bylo 12 a ty navštěvovalo celkem 222 dětí. 8

9 X. Poradenské služby Výchovné poradenství a poradenství k volbě povolání zajišťovaly zkušené pedagogické pracovnice Mgr. Alena Křepelová a Mgr. Jiřina Prokopová. Poradenské služby školy byly naplňovány následujícími aktivitami: - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání - činnost, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty viz další textová část. Poradenství se realizuje formou konzultací nebo i přímo během vyučování, ve vhodných vyučovacích předmětech (člověk a svět práce, výchova k občanství, výchova ke zdraví) a také se konají speciální přednášky a semináře prevence. Spolupráce výchovné poradkyně s naší spádovou pedagogickopsychologickou poradnou byla ve školním roce 28/29 velmi úspěšná. Výchovná poradkyně koordinovala aktivity a spolupráci učitelek s psycholožkou i speciální pedagožkou. Zprostředkovávala spolupráci s rodiči. Pracovnice poradny (psycholožka PhDr. Táňa Široňová) pravidelně navštěvovala školu v intervalech dvou týdnů i aktuálně dle okamžité potřeby školy i dětí. Během těchto návštěv konzultovali vyučující i rodiče postup při práci s dětmi, které jsou v péči poradny, případně předávali podklady k dalším vyšetřením. Žáci se SPU jsou hodnoceni podle metodického pokynu, je respektováno jejich individuální pracovní tempo. Při závažnějších kázeňských přestupcích a v krizových situacích, kdy došlo k pohovoru s rodiči nebo dokonce k zasednutí výchovné komise, poskytla VP informace o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v nejbližším okolí, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům, zákonným zástupcům, případně celým rodinám. 9

10 XI. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery Pracovníci školy se setkávají s rodiči jednak na třídních schůzkách konaných s třídní učitelkou a ostatními vyučujícími po jednotlivých ročnících, jednak na konzultačních setkáních, kdy se jedná o rozhovor pedagoga a rodiče. Nejčastější formou spolupráce jsou ale schůzky po vzájemné domluvě, ať už iniciativa vychází z jedné či z druhé strany, a zejména rodiče nejmladších žáků využívají možnosti rozhovoru s třídní učitelkou bezprostředně před nebo po vyučování. Rodiče se dle svých možností aktivně zapojili do školou pořádaných projektových dní, pomáhají mladším dětem s přípravou, zúčastnili se jako diváci, navštívili Den otevřených dveří a spolu se svými dětmi se zapojují do třídních aktivit. Specifickou formu má spolupráce s rodiči individuálně integrovaných žáků, která je užší a intenzivnější. Při škole působí Rada rodičů, která má devět členů; šest zastupuje pracoviště Chelčického, tři pak pracoviště Žerotínova. Kromě toho ještě existuje Sdružení rodičů (dříve SRPŠ). Se školou spolupracuje i o.s. Žerotínka, které napomáhá pořádání akcí pro děti z odloučeného pracoviště. Královská korunovace. Vánoční jarmark a vítání prvňáčků jsou nejvýznamnější akce sdružení Žerotínka, kterými se zapojuje do života školy. Příznivě ovlivňuje klima a efektivně řídí spolupráci veřejnosti a školy. PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA PRVŇÁČKY A ROZLOUČENÍ SE S PÁŤÁKY Ve středu připravilo občanské sdružení Žerotínka ve spolupráci s pedagogy slavnostní odpoledne k ukončení školního roku 29/21. V první části si děti změřily své síly v rytířských kláních, které se nesly ve znamení erbů královských družin. Ve druhé části odpoledne, za zvuků slavnostních fanfár nastoupily na školní hřiště královské družiny, aby jejich špalírem procházející královna Alžběta I a král Pierrick I naposledy usedli na královský trůn. Poté slavnostně přijali předškoláky, pasovali je do rytířského stavu prvňáků a předali jim symbolické klíče od školy. Po poděkování učitelům předali své korunovační klenoty do rukou paní učitelky 4. třídy z níž budou zvoleni jejich nástupci.na závěr se svojí nejbližší družinou(5. třída)obdrželi symbolický klíč, který jim odemkne dveře školy, ale nyní již jen k návštěvě. 1

11 XII. Rozvojové a mezinárodní programy Základní škola se neúčastní žádných rozvojových ani mezinárodních programů. XIII. Zkušenosti s péčí o nadané děti Nadaným žákům je věnována individuální péče v hodinách ve stejném rozsahu, jak je tomu u žáků se specifickými poruchami učení. Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách je možné jim zadávat individuální práci nebo naopak, při individuální práci ostatních s nimi přímo pracovat. Učitelé respektují osobnostní zvláštnosti těchto žáků. Těmto žákům umožňujeme změřit si síly v různých soutěžích, ať již sportovních, výtvarných či matematických. Zejména výsledky některých našich žáků i celých družstev ve sportovních soutěžích jsou dlouhodobě výborné. Na prvním stupni je věnována pozornost dětem s větším nadáním a schopností se učit zejména v anglickém jazyce speciálním programem kontaktní ANGLIČTINA, kdy se i v nejazykových předmětech používají anglická slovíčka, aby si je děti lépe osvojily. Program GYMPRO Program GymPro zajišťuje péči o nadané žáky. 1. Cizí jazyk: diferenciace výuky podle úrovně znalostí a schopností dítěte na základě testů od 3. třídy zařízení a zkvalitnění další jazykové učebny rozšíření materiálů a pomůcek využití výpočetní techniky v 5. třídě intenzivnější péče, prohloubení učiva 2. Základní předměty (Čj, M): intenzívní příprava dětí, které se budou hlásit ke studiu na víceletá gymnázia (částečná diferenciace v 5. třídě) řešení logických úloh a situací, rekreační matematika hlubší zaměření na literární prvky a četbu 3. Projektové dny pro 4. a 5. třídy: exkurze, návštěvy muzeí, výlety 11

12 4. Využití výpočetní techniky: výukové programy vyhledávání informací na internetu vypracovávání zadaných domácích úkolů na počítači 5. Všeobecný přehled: prohlubování obsahu učiva ve všech předmětech včetně výchov (historický průřez dějinami v návaznosti na současnou společenskou scénu) 6. Semináře: nabídka volitelných seminářů různého zaměření (např.: výpočetní technika, rekreační matematika, tvůrčí psaní, literární seminář, anglický jazyk, konverzace v cizím jazyce, historie, hudební a výtvarný seminář aj.) XIV. Přípravné třídy Ve školním roce 29 / 21 nebyly na ZŠ a MŠ Chelčického otevřeny žádné přípravné třídy. Integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Definice tohoto prostředí se odvíjí od definice sociální skupiny nebo kategorie, v jejímž rámci je situováno. Většinou jde o rodiny s nižšími příjmy, nižší úrovní vzdělání a kvalifikací jejích členů, více ohrožené nezaměstnaností a sociálněpatologickými jevy, s nižším sociálním statusem a nižší kvalitou života. Děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí bývají z rozmanitých důvodů ve významně nižší míře vystavovány smyslovým a jiným podnětům stimulujícím jejich celkový vývoj. Ve škole nejsou realizovány žádné konkrétní programy, ale je jim věnována zvýšená pozornost pedagogických pracovníků a dalších institucí spolupracujících se školou (sociální odbor, psychologicko pedagogická poradna). XV. Vzdělávání cizinců a příslušníků íků národnostních menšin Také naše škola se snaží vybavit své žáky pro budoucí život kompetencí poznání a tolerance cizích kultur a jejich příslušníků. Přestože s výukou tohoto 12

13 průřezového tématu nemají učitelé takřka žádnou zkušenost, prakticky se s problémy soužití více kultur všichni ve škole setkáváme denně díky značnému počtu cizinců ve třídách. Většina dětí cizinců se velmi rychle integruje do třídních kolektivů. Poměrně snadno se naučí český jazyk, po několika letech ztratí i cizí přízvuk. 13

14 XVI. Environmentální výchova pobytu žáků na školách v přírodě. EV je začleňována systematicky do všech tříd a do všech předmětů, především v prvouce, vlastivědě, přírodovědě, přírodopisu, zeměpisu a občanské výchově. V rámci projektového vyučování navštěvujeme Naučné stezky a nově i Přírodovědné exkurze, při nichž se žáci budou seznamovat s pražskou přírodou a institucemi, které s ní souvisejí. O oba předměty je po loňské zkušenosti s NS zájem. EV je také součástí Při EV se primárně zaměřujeme na školní hygienu, vedeme žáky ke zvelebování pracovního prostředí. Podporujeme recyklaci a k tomu účlu nám byly zapůjčeny kontejnery na třídění plastů a papíru. Environmentální výchova ve škole je rovněž podporována realizací školních projektů. Jednotlivé třídy si připravily projekt Den Země, vždy podle věku a zájmu dětí. Mladší ročníky zjišťují postup při třídění komunálního odpadu. Každoročně děti navštěvují skanzeny, farmy či lidové vesničky, kde vidí ukázky tradičních řemesel, práce z přírodních materiálů, poznávají domácí zvířata apod. Také blízkost pražské ZOO a Botanické zahrady je při realizaci EVVO velkou výhodou a často je navštěvujeme. třídy Na škole také proběhla Ekologická přednáška třídění odpadů pro

15 XVII. Multikulturní výchova Také naše škola se snaží vybavit své žáky pro budoucí život kompetencí poznání a tolerance cizích kultur a jejich příslušníků. Přestože s výukou tohoto průřezového tématu nemají učitelé takřka žádnou zkušenost, prakticky se s problémy soužití více kultur všichni ve škole setkáváme denně díky značnému počtu cizinců ve třídách. ŠVP Cesty zahrnuje MkV do oblasti Člověk a společnost i Člověk a kultura. Naší snahou je, aby se jednotlivá témata multikulturní výchovy prolínala většinou vyučovaných předmětů. Žáci se dozvídají základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v České republice a v Evropě, o předsudcích a vžitých stereotypech, o postavení národnostních menšin, o projevech rasové nesnášenlivosti nebo o lidských právech. Učí se rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a xenofobie. Pro toto průřezové téma využíváme například dokumentární filmy festivalu Jeden svět, který spolupořádá Člověk v tísni a který seznamuje žáky s nelehkým osudem jejich vrstevníků v jiných zemích. 15

16 XVIII. Prevence rizikového chování Ve školní roce pokračovala úspěšná spolupráce s PPP pro Prahu 3(PhDr. Široňová, s OSPOD MČ Praha 3, Životem bez závislosti, o.s., Preventivní skupinou Městské policie Praha, nadpor. Holubem z preventivní skupiny Policie ČR a ÚP. Výchovné poradkyně pokračovaly ve svém sebevzdělávání jednak účastí na seminářích VP a preventistů pro Prahu 3,dále se Mgr. Křepelová zúčastnila jednodenního semináře Státního zdravotního ústavu Jak se nestát závislákem, semináře ProPrevu Legislativní rámec prevence, semináře Barevného světa dětí Šikana a kyberšikana. Výchovná poradkyně i nadále pracovala v Komisi pro sociálně právní ochranu dětí Městské části Praha 3. Pokračovali jsme v aktualizaci a vylepšení informačního koutku u kabinetu VP(plakáty, informace o akcích, informace k volbě povolání, nabídky letáků a brožur pro žáky), i letos byla k dispozici schránka důvěry. Na druhém stupni proběhla opakovaně akce Muzejní den organizovaná PhDr. Ostapem a Den Země organizovaný Mgr. Skoupilovou. Již 7. sezonu pracoval Klub mladého diváka. I nadále jsme sponzory zvířat v ZOO, za tuto dlouholetou činnost jsme byli nominováni na cenu Ď. Uspořádali jsme dva kurzy KUMOT, které byly financovány z grantu Hl. Města Prahy. Program je určen pro děti s poruchou pozornosti, ale i pro děti nesmělé či sociálně neobratné. Napomáhá rozvoji grafomotoriky, zlepšuje hrubou i jemnou motoriku,dítě je schopné uvolnit se a otevřeněji komunikovat, uvolňuje motoriku mluvidel,učí vzájemné spolupráci,procvičuje koordinaci, vede ke snazšímu sociálnímu zařazení a lepšímu sebeovládání. Naše škola získala v grantovém řízení Hl. města Prahy na prevenci sociálně patologických jevů částku 5 Kč. Vyučující na prvním i druhém stupni se tradičně v rámci výuky věnovali výchově ke zdravému životnímu stylu, využívali aktivit podporujících rozvoj osobnosti dítěte a jeho sociálního chování. Rodinná výchova zdravý životní styl, zdravá výživa, šikana, asertivní chování Občanská a osobnostní výchova návykové látky, AIDS Přírodopis účinky kouření, alkoholu, ekologická výchova, poruchy stravování, sexuálně přenosné choroby a jejich prevence. Příprava pokrmů zdravá výživa, hygiena, diety a jejich nezdravé následky Tělesná výchova zdravé sebevědomí, sportovní chování, sport a návykové látky Výtvarná výchova účast na výtvarných soutěžích s problematikou prevence SPJ 16

17 XIX. Žáci z jiných MČ a krajů Přehled trvalého bydliště žáků mimo obvod Prahy 3 Praha 1 2 Praha 2 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 1 Praha 9 5 Praha 1 5 Středočeský kraj 2 Celkem 18 17

18 XX. Cizí státní příslušníci Počet cizích státních příslušníků navštěvujících naší školu 29 / 21 Rusko 5 Ukrajina 14 Vietnam 1 Čína 1 Chorvatsko 2 Kazachstán 1 Makedonie 1 Slovensko 1 Turkmenistán 2 18

19 XXI. Odchody žáků na střední í školy Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 5 soukromá gymnázia církevní gymnázia b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato z devátých ročníků z nižších ročníků 18 1 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze škol - v devátém ročníku: 63 - v nižším ročníku:1 19

20 XXII. Dokončení rekonstrukce školy Čtyři navzájem propojené pavilony ZŠ Chelčického byly kompletně zrekonstruovány a zatepleny tak, aby vyhovovaly nejmodernějším energetickým auditům. Na plochou střechu budovy byla instalována fotovoltaická elektrárna s výkonem 21 kwp, která pokryje podle předpokladů projektanta více než třetinu energetické spotřeby budovy. Objekt byl kompletně zateplen, v rámci rekonstrukce bylo 352 dosluhujících oken a 14 energeticky nevyhovujících dveří nebo dveřních sestav vyměněno za moderní plastové sestavy se špičkovými izolačními vlastnostmi. Základní škola Chelčického je prototypem školní budovy pro třetí tisíciletí. Nejde jen o to, že rekonstrukce významně sníží provozní náklady tohoto školního zařízení. Důležitý je také příklad pro žáky, návštěva školy je pro ně sama o sobě návodem k šetrnému chování k životnímu prostředí," uvedl zástupce starosty pro školství Jiří Matušek. 1 Vedle samotné budovy se úprav dočkalo také okolí základní školy. Terasa před budovou B, která sloužila ke hrám dětí z družin, byla rovněž rekonstruována. Betonový povrch byl nahrazen barevným gumovým, na který budou ještě nakresleny herní prvky. Zároveň se vstupem do objektu byla upravena i přístupová cesta v celé délce školy a okolní plochy jsou nově zatravněny. Škola byla navíc vybavena novou hromosvodnou soustavou. Celkové náklady na rekonstrukci činily cca 85 milionů korun. Z toho 22 milionů poskytl Magistrát hl. města Prahy a 18 milionů bylo čerpáno ze strukturálních fondů EU. Stavbu prováděla firma BAU Plus, a.s. podle projektu atelieru RP servis, s.r.o.. Obrázek 2 - Paní starostka M. Kozumplíková a pan místostarosta Jiří Matušek se zúčastnili slavnostního otevření školy po rekonstrukci. Srpen Viz: Mladá fronta Dnes ze dne 31. srpna 21. 2

21 Hospodaření ZŠ a MŠ Chelčického I. Hlavní činnost Komentář k hospodaření ZŠ Chelčického v roce 29 (v rámci rozpočtu zřizovatele) Celkové výnosy ve sledovaném období dosáhly 1,791 mil. Kč. Výnosy v rámci hlavní činnosti jsou v rozhodující části tvořeny neinvestičním příspěvkem od zřizovatele. Celkově bylo poskytnuto 7,135 mil. Kč v podobě provozních dotací. Škola obdržela rovněž 5 tis. Kč jako investiční dotaci na nákup konvektomatu do ŠJ. Výnosy školy se dále skládají ze stravného (1,795 mil. Kč), školného ve školní družině a školních kroužcích (44 tis. Kč). Na úrocích z vkladů na běžných účtech škola získala 4 tis. Kč. Ostatní výnosy (35 tis. Kč) jsou tvořeny převodem nadhodnocených dohadných položek roku 28 do výnosů. Z rezervního a investičního fondu škola v roce 29 čerpala celkem 1,346 mil. Kč. Rozbor hospodaření fondů je uveden v samostatné příloze. Náklady školy ve sledovaném období dosáhly celkově 1,786 mil. Kč, což odpovídá upravenému rozpočtu (1 %). Rozhodující položkou v kategorii materiálu jsou náklady na potraviny (1,782 mil. Kč). Ostatní materiál byl pořízen za 1,282 tis. Kč. Dle jednotlivých položek zejména: - DDHM 555 tis. Kč (452 tis. Kč vybavení nové MŠ, 11 tis. Kč školní nábytek do budovy Chelčického), - kancelářský materiál 58 tis. Kč (zejména tonery do tiskáren a kopírek), - úklidové prostředky 152 tis. Kč, - materiál pro údržbu 141 tis. Kč, - materiál do výuky 38 tis. Kč (zejm. výtvarné potřeby do ŠD), - gastronádoby 19 tis. Kč - garnýže MŠ 19 tis. Kč - ostatní 3 tis. Kč (scanner, tiskárna, židle, laminátor, mat. na opravu PC, drobný materiál, drobné vybavení MŠ, notebooky). Náklady na energie celkové výše 3,281 mil. Kč. Za jednotlivé energie celkem: - plyn (pouze v učebně) 8 Kč - teplo 2 mil. Kč (Žerotínova 746 tis., Chelčického 1,254 mil. Kč) - elektřina 89 tis. Kč (Žerotínova 174 tis., Chelčického 716 tis.) - vodné (1-5/9) 39 tis. Kč (Žerotínova 46 tis., Chelčického 344 tis.) 21

22 Spotřeba energií v budově Chelčického je výrazně ovlivněna probíhající stavební akcí. Náklady na vodné a elektrickou energii od počátku stavby enormně vzrostly. Vodné bylo oproti běžnému roku dražší o 19 tis. Kč. Náklady na elektrickou energii vzrostly cca o 15 tis. Kč. Obě uvedené položky škola uhradila ze svého rozpočtu, ale v zásadě by měly být nákladem stavební firmy. Tuto situaci je třeba vyřešit také proto, že stavba bude v podobné intenzitě pokračovat rovněž v roce 21. Náklady na energie budou opět vyšší než obvykle. Pouze díky zdrženlivé finanční politice vedení školy v předchozích letech bylo možné na tyto neočekávané náklady použít prostředky z fondů školy. Stavy ve fondech jsou vzhledem k velikosti školy v současné době na minimální možné hranici, kdy je možné ještě profinancovat přelom kalendářního roku (vysoké uhrazené zálohy na energie). Jestliže by nebyl příspěvek zřizovatele upraven vzhledem k výše popsané situace, tak bude obtížné nadále vyšší náklady financovat z fondů školy. Na opravy a údržbu bylo vynaloženo 1,717 tis. Kč. Vyšší náklady než bylo obvyklé v předchozích letech, jsou způsobeny velkými stavebními akcemi, které ve škole probíhají. Postupně jsou rekonstruované prostory zejména malovány a vyměňovány podlahové krytiny. Většími položkami byly: - stavební úpravy v MŠ Žerotínova 438 tis. Kč - opravy vodoinstalace, kanalizace, zednické práce 168 tis. Kč (115 tis. Kč Chelčického, 53 tis. Kč Žerotínova) - sklenářské práce 68 tis. Kč (Chelčického) - oprava kuchyňských spotřebičů 24 tis. Kč (Chelčického) - oprava domovních telefonů 9 tis. Kč (Žerotínova) - oprava chlazení ŠJ 12 tis. Kč (Chelčického) - odstranění grafiti 19 tis. Kč (Žerotínova) - čištění kanalizace 11 tis. Kč (Chelčického i Žerotínova) - oprava keram. Pece 12 tis. Kč (Žerotínova) - oprava plyn. Kotlů 6 tis. Kč (Chelčického) - oprava střechy 24 tis. Kč (Chelčického) - malířské práce 37 tis. Kč (Chelčického) - oprava přístrojů ŠJ 7 tis. Kč (Žerotínova) - podlahy 36 tis. Kč (Chelčického) - elektropráce 78 tis. Kč (35 tis. Chelčického, 43 tis. Žerotínova) - oprava sport. Náčiní 17 tis. Kč (Chelčického) - oprava plynové přípojky 4 tis. Kč (Chelčického) - vodoinstalace 45 tis. Kč Ostatní opravy lze charakterizovat jako běžnou údržbu svěřeného majetku. Služby byly nakoupeny v celkové hodnotě 1,395 mil. Kč. V tom: - zpracování mezd 176 tis. Kč, - účetnictví 216 tis. Kč, - odvoz odpadu 16 tis. Kč (za celý rok obě budovy), 22

23 - spoje 174 tis. Kč (v tom internet 25 tis. Kč), - revizní práce 127 tis. Kč (hromosvody, hasicí přístroje, výtahy, plynová zařízení, elektrospotřebiče, tělocvičné nářadí, EZS), - ostraha objektu a BOZP 52 tis. Kč, - SW 166 tis. Kč (antivirus, SW pro server, SW ŠJ Žerotínova, software pro nové počítače) - správa sítě 5 tis. Kč - zahradnické práce 2 tis. Kč - dokumentace pro vybavení MŠ 149 tis. Kč - práce CO a PO 24 tis. Kč, - primární prevence 67 tis. Kč Ostatní položky jsou jen drobného charakteru. Mzdové náklady včetně pojistného dosáhly celkové výše 398,2 tis. Kč. Z této částky 132 tis. Kč je čerpáno z účelových dotací zřizovatele. Zbývající prostředky byly vyplaceny ze školného placeného za kroužky provozované ve školní družině. Bankovní poplatky dosáhly celkové výše 4 tis. Kč, pojištění majetku 17 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku dosáhly 871,7 tis. Kč (z toho 513 tis. Kč zařízení, 358 tis. Kč budova). II. Doplňková činnost Výnosy doplňkové činnosti plynuly z pronájmu bytových i nebytových prostor školy (celkem 938 tis. Kč). Nejvýznamnější položkou je pronájem části budovy Žerotínova soukromé škole Profit. Dalším významným zdrojem výnosů doplňkové činnosti je vaření obědů pro cizí strávníky. Celkem tímto způsobem škola získala 66 tis. Kč. Celkové výnosy školy tedy v roce 29 přesáhly hranici jednoho milionu korun. V nejbližším období se proto škola stane plátcem DPH. S ohledem na tuto skutečnost bude nezbytné prověřit nájemní smlouvy a domluvit s protistranami řešení této situace. Bude nezbytné také upravit cenu oběda pro cizí strávníky. Náklady doplňkové činnosti spadají do kategorie mzdových nákladů (včetně pojistného celkem 615 tis. Kč), energií (392 tis. Kč) a nákupu potravin (35 tis. Kč). Z uvedeného vyplývá, že hospodaření školy v rámci doplňkové činnosti bylo ve sledovaném období ziskové (232 tis. Kč). 23

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 1 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2010/2011 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří Venclíků 1140 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Vydání : 1 Revize 0 Strana :: 1 / 25 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600 069

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel./fax: 267227511, info@kvetnak.cz, www.kvetnak.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Zpracoval Mgr. Pavel Kopečný Schváleno

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Dědina Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2013/2014 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy Úvod : Při zpracování této zprávy jsem postupoval

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok 2013-2014 Vypracoval: Ivan Jirovský, ředitel školy Červenec 2014 Tato zpráva je zpracována v souladu s 10 odst. 3 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více