ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 29/21

2 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol ze dne ) Sídlo školy: Praha 3, Chelčického 43/2614 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor IZO škola IZO MŠ IZO družina IZO ŠJ Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb : I. Chelčického 43/2614, 13 Praha 3 II. Žerotínova 36/11, 13 Praha 3 II. tel.: fax: tel. ŠJ tel. Žerotínova ředitel zást. Ředitele hospodářka školní jídelna Žerotínova web (aktuální mail na ředitele školy) htpp://www.zschelcickeho.cz Ředitel školy: Jiří Trnka (do ), PhDr. Pavel Ostap (od ) Zástupce ředitele pro I. stupeň Ladislav Čáp, statutární zástupce Zástupce ředitele pro II. stupeň Pavel Červinka (do ) Pedagogicko-organizační pracovník na pracovišti Žerotínova Alena Markvartová Výchovná poradkyně pro volbu povolání Jiřina Prokopová Výchovná poradkyně pro rizikové jevy Alena Křepelová Hospodářka školy Ivana Vopěnková Vedoucí ŠJ Scarlette Toclová Zřizovatel: Městská část Praha 3 Havlíčkovo nám. 9/ Praha 3 2

3 II. Změny v síti škol Došlo ke změně vedení školy Ke odešel z funkce ředitele Jiří Trnka. Od vykonává funkci ředitele ZŠ a MŠ Chelčického PhDr. Pavel Ostap. V období od nedošlo k jiné změně v síti škol. Obrázek 1 - Bývalý a současný ředitel školy Jiří Trnka a Pavel Ostap s žáky během vyhlašování výsledků soutěže Praha a Pražané během II. světové války. Květen 21. 3

4 III. Charakteristika školy Vzdělávání a další školské služby jsou poskytovány na dvou pracovištích, v Chelčického ulici a v Žerotínově ulici. Pracoviště Chelčického ZŠ a MŠ Chelčického je efektivní základní škola, která dává učení smysl, neboť učí pro život. Nabízí kvalitní vzdělávání v příjemném prostředí se zrekonstruovanými prostory školy. Škola je zaměřena nejen na běžnou školní populaci, zvláštní zřetel je brán na žáky s vývojovými poruchami učení, ale vychází stříc i potřebám nadaných dětí. Právě jim je poskytován individuální přístup pro jejich maximální rozvoj. Do budoucna se plánuje více pozornosti věnovat právě těmto žákům vhodnou nabídkou volitelných předmětů. Dobrou tradicí školy je práce s dětmi se specifickými poruchami učení (SPU). Na doporučení pedagogicko-psychologické poradny mají žáci s SPU možnost chodit do specializovaných mikrotříd, kde s nimi pracují speciální pedagogové. V šestém ročníku jsou tito žáci integrováni do běžných tříd. Péče o ně však pokračuje, jsou pro ně vypracovávány individuální učební plány. Samozřejmou součástí školy je školní družina, jejíž provoz je zajištěn od 6.3 do V rámci družiny působí řada zájmových kroužků, např. angličtina, keramika, výtvarné techniky, flétna, kytara, keramika, vybíjená, florbal, šachy, moderní tanec, plavání, dramatický kroužek, počítače. Výuka probíhá ve 3 učebnách a dále v odborných pracovnách fyziky,chemie,školní dílně, počítačů, keramické dílně, keramické učebně a učebně s interaktivní tabulí. Tělesné výchově slouží dvě prostorné tělocvičny a v dopoledních hodinách sportovní areál před budovou školy. V rámci grantu Magistrátu hl. m. Prahy a za finanční podpory MČ Prahy 3 byl v roce 22 přestavěn školní dvůr na víceúčelové hřiště s umělým povrchem. K rekreační i výchovné činnosti lze využít i přírodní areál Křížek, pod kterým je školní budova umístěna. Pracoviště Žerotínova V budově je umístěno pět tříd ročníku. Ve škole vládne domácí atmosféra, která je dotvářena příjemným přístupem pedagogů. Po absolvování žáci pokračují ve vzdělávání v budově Chelčického. Kromě pěti učeben výuka probíhá v pracovně počítačů, učebně s interaktivní tabulí, hudebně. V budově je tělocvična, děti mohou pro tělovýchovnou i družinovou činnost využívat hřiště ve vnitrobloku. I zde je samozřejmostí školní družina a řada kroužků, například keramika, sportovní kroužky, dramatický kroužek, zdravotní kroužek a vaření. Pro školní rok 29/21 jsou v přízemí pronajaty prostory pro MŠ U zásobní zahrady. Od následujícího školního roku by měla zahájit činnost mateřská škola, která je součástí ZŠ a MŠ Chelčického. V obou budovách jsou školní kuchyně, které zabezpečují stravování žáků, pracovníků školy či cizím strávníkům. 4

5 IV.. Vzdělávací program školy a jeho zhodnocení Základním cílem vzdělávacího programu školy Cesty je poskytnout každému žákovi vzdělání, které rozvine jeho schopnosti a kultivuje jeho charakter i postoje. Má jej vybavit základními znalostmi a dovednostmi, vyzvednout jeho přednosti a nadání. Upevní jeho osobní předpoklady pro začlenění do reálného života, klade důraz na spolupráci s druhými a vhodnou motivací posiluje osobnost žáka. To vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Zásady a cíle vzdělávání vycházejí z 2 odst. 2 zákona č.561/24 Sb. (školský zákon), z 44 zákona č.561/24 Sb. (školský zákon), z RVP pro ZV a ze ŠVP Cesty. Od září 28 se podle nového vzdělávacího programu vyučovalo v 1. až 3. ročníku prvního stupně, v 6. a 8. ročníku na stupni druhém. V ostatních ročnících probíhala výuka nadále podle učebního dokumentu /96-2, Základní škola. vzdělávací program počet tříd počet žáků základní škola 3 52 ŠVP Cesty Zhodnocení ŠVP Hodnocení výsledků školního vzdělávacího programu je předčasné, neboť výstupy jsou hodnotitelné až po několika letech. Nicméně průběh loňského školního roku v příslušných ročnících nenasvědčoval tomu, že by mělo docházet k podstatným změnám oproti předcházejícímu vzdělávacímu programu. Školní vzdělávací program Cesty nám umožnil výuku anglického jazyka již od prvního ročníku. Umožnil též úpravu a redukci učiva některých předmětů tak, aby se navzájem nepřekrývalo. Do všech vzdělávacích oborů byla zařazena průřezová témata. Do výuky byl formou volitelného předmětu nabídnut předmět mediální výchova. Průběh vzdělávání a soulad výuky s cíli vzdělávání je průběžně kontrolován v oblasti naplňování učebních dokumentů (hospitace, zprávy předmětových komisí atd.). Na naší škole se snažíme o efektivní metody a postupy při výuce, organizaci práce ve třídě i ve škole. Všichni vyučující se při plánování a přípravě vyučování snaží, aby vyučovací hodina měla jasné a vhodné výukové cíle, jimž odpovídá obsah, metody, forma a struktura vyučovací hodiny. Ve vyučovacích hodinách jsou maximálně využívány nejrůznější učební pomůcky. Při realizaci vyučovací jednotky sledujeme, zda žáci mají zájem o výuku, zda zadávané úkoly působí motivačně, odpovídají individuálním zvláštnostem žáků a dávají jim dostatečnou možnost seberealizace. Ve větší míře se při výuce využívají metody skupinového a kooperativního vyučování. Činnost hodnocení vykonává učitel ve škole průběžně po celý školní rok. Hodnocení žáků upravují příslušné právní normy. Detailnější rozpracování obsahuje klasifikační řád, který je součástí vnitřního řádu školy. Informace o prospěchu jsou zákonným zástupcům předávány především prostřednictvím žákovských knížek, dále na třídních schůzkách nebo při individuální konzultaci. 5

6 V. Údaje o pracovnících školy Počet pedagogických pracovníků fyzické osoby Pedagogičtí pracovníci celkem Ped.prac. s odbornou kvalifikací Ped.pracovníci bez odborné kvalifikace VI. Věková struktura pedagogických pracovníků věk méně než let 41-5 let 51-6 let 61 a více z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků školy k byl 42,41 let. 6

7 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků další vzdělávání pedagogických pracovníků : 1 Pedagogická fakulta UK, studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (funkční studium) Pavel Ostap 2 Vysoká škola J.A.Komenského, spec. pedagogika, magisterské studium 2 kurzy a semináře se zaměřením na SPJ a volbu povolání dle nabídky Seminář Ochrana člověka za mimořádných událostí všichni vyučující Školení k využívání interaktivní tabule a výukových materiálů všichni vyučující Fraus Matematika 1x Školení zdravotníků 3x VIII. Počet zapsaných dětí pro školní rok 21 / 211 Zapsané děti Přijaté děti Odklady školní docházky Počet dětí

8 IX. Ohodnocení školní družiny počet oddělení počet žáků Školní družina Školní klub Školní družina pracovala pod vedením Marie Valentové podle plánu, který byl navržen na počátku školního roku 29/21 Školní rok byl zahájen 1. září 29 tak jako vždy uvítacím dnem. Tato akce se konala na školním dvoře kde byl pro děti připraven skákací hrad občerstvení pro děti i rodiče. Tato akce má ná na naší škole již dlouholetou tradici. V průběhu roku jsme uspořádali pět autobusových výletů (Botanicus, Příbramské peklo, Přerovský skanzen, mini ZOO v Radnicích a jezdecký klub v Počernicích). V Praze jsme navštívili výstavu betlémů a mašinek v Jindřišské věži, absolvovali 2 ozdravné pobyty v solné jeskyni a poznávací trasu po vrchu Vítkov. Viděli jsme devět dětských filmů, šermířské vystoupení, kouzelnické představení a dvě divadelní. Besedovali jsme se skauty, včelaři, policisty, lidmi z ekologické organizace Koniklec, děti pokračovaly v seznamování s canisterapií. Všech těchto akcí se celkem zúčastnilo 731 dětí. Na podzim jsme sbírali kaštany pro dančí oboru v Uhlířských Janovicích. Dvakrát do roka jsme zorganizovali sběr papíru, vánoční a velikonoční jarmark z těchto aktivit jsme sponzorovali již po páté studium našeho adoptivního Francise z Ugandy. Také ve sportovních soutěžích se naše děti umístily na předních místech. (McDonald s, florbal, Žižkovský kolík). Při výtvarných soutěžích (Velikonoce a Vánoce v Intersparu) si děti vysoutěžily sladké odměny. Nesmírnou oblibu mají i družinou pořádané akce na oslavu narozenin jednotlivých žáků. Školní družinu navštěvovalo 177 dětí, které byly rozděleny do 5 oddělení. Nabídnuto bylo 17 zájmových kroužků, otevřeno jich bylo 12 a ty navštěvovalo celkem 222 dětí. 8

9 X. Poradenské služby Výchovné poradenství a poradenství k volbě povolání zajišťovaly zkušené pedagogické pracovnice Mgr. Alena Křepelová a Mgr. Jiřina Prokopová. Poradenské služby školy byly naplňovány následujícími aktivitami: - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání - činnost, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty viz další textová část. Poradenství se realizuje formou konzultací nebo i přímo během vyučování, ve vhodných vyučovacích předmětech (člověk a svět práce, výchova k občanství, výchova ke zdraví) a také se konají speciální přednášky a semináře prevence. Spolupráce výchovné poradkyně s naší spádovou pedagogickopsychologickou poradnou byla ve školním roce 28/29 velmi úspěšná. Výchovná poradkyně koordinovala aktivity a spolupráci učitelek s psycholožkou i speciální pedagožkou. Zprostředkovávala spolupráci s rodiči. Pracovnice poradny (psycholožka PhDr. Táňa Široňová) pravidelně navštěvovala školu v intervalech dvou týdnů i aktuálně dle okamžité potřeby školy i dětí. Během těchto návštěv konzultovali vyučující i rodiče postup při práci s dětmi, které jsou v péči poradny, případně předávali podklady k dalším vyšetřením. Žáci se SPU jsou hodnoceni podle metodického pokynu, je respektováno jejich individuální pracovní tempo. Při závažnějších kázeňských přestupcích a v krizových situacích, kdy došlo k pohovoru s rodiči nebo dokonce k zasednutí výchovné komise, poskytla VP informace o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v nejbližším okolí, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům, zákonným zástupcům, případně celým rodinám. 9

10 XI. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery Pracovníci školy se setkávají s rodiči jednak na třídních schůzkách konaných s třídní učitelkou a ostatními vyučujícími po jednotlivých ročnících, jednak na konzultačních setkáních, kdy se jedná o rozhovor pedagoga a rodiče. Nejčastější formou spolupráce jsou ale schůzky po vzájemné domluvě, ať už iniciativa vychází z jedné či z druhé strany, a zejména rodiče nejmladších žáků využívají možnosti rozhovoru s třídní učitelkou bezprostředně před nebo po vyučování. Rodiče se dle svých možností aktivně zapojili do školou pořádaných projektových dní, pomáhají mladším dětem s přípravou, zúčastnili se jako diváci, navštívili Den otevřených dveří a spolu se svými dětmi se zapojují do třídních aktivit. Specifickou formu má spolupráce s rodiči individuálně integrovaných žáků, která je užší a intenzivnější. Při škole působí Rada rodičů, která má devět členů; šest zastupuje pracoviště Chelčického, tři pak pracoviště Žerotínova. Kromě toho ještě existuje Sdružení rodičů (dříve SRPŠ). Se školou spolupracuje i o.s. Žerotínka, které napomáhá pořádání akcí pro děti z odloučeného pracoviště. Královská korunovace. Vánoční jarmark a vítání prvňáčků jsou nejvýznamnější akce sdružení Žerotínka, kterými se zapojuje do života školy. Příznivě ovlivňuje klima a efektivně řídí spolupráci veřejnosti a školy. PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA PRVŇÁČKY A ROZLOUČENÍ SE S PÁŤÁKY Ve středu připravilo občanské sdružení Žerotínka ve spolupráci s pedagogy slavnostní odpoledne k ukončení školního roku 29/21. V první části si děti změřily své síly v rytířských kláních, které se nesly ve znamení erbů královských družin. Ve druhé části odpoledne, za zvuků slavnostních fanfár nastoupily na školní hřiště královské družiny, aby jejich špalírem procházející královna Alžběta I a král Pierrick I naposledy usedli na královský trůn. Poté slavnostně přijali předškoláky, pasovali je do rytířského stavu prvňáků a předali jim symbolické klíče od školy. Po poděkování učitelům předali své korunovační klenoty do rukou paní učitelky 4. třídy z níž budou zvoleni jejich nástupci.na závěr se svojí nejbližší družinou(5. třída)obdrželi symbolický klíč, který jim odemkne dveře školy, ale nyní již jen k návštěvě. 1

11 XII. Rozvojové a mezinárodní programy Základní škola se neúčastní žádných rozvojových ani mezinárodních programů. XIII. Zkušenosti s péčí o nadané děti Nadaným žákům je věnována individuální péče v hodinách ve stejném rozsahu, jak je tomu u žáků se specifickými poruchami učení. Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách je možné jim zadávat individuální práci nebo naopak, při individuální práci ostatních s nimi přímo pracovat. Učitelé respektují osobnostní zvláštnosti těchto žáků. Těmto žákům umožňujeme změřit si síly v různých soutěžích, ať již sportovních, výtvarných či matematických. Zejména výsledky některých našich žáků i celých družstev ve sportovních soutěžích jsou dlouhodobě výborné. Na prvním stupni je věnována pozornost dětem s větším nadáním a schopností se učit zejména v anglickém jazyce speciálním programem kontaktní ANGLIČTINA, kdy se i v nejazykových předmětech používají anglická slovíčka, aby si je děti lépe osvojily. Program GYMPRO Program GymPro zajišťuje péči o nadané žáky. 1. Cizí jazyk: diferenciace výuky podle úrovně znalostí a schopností dítěte na základě testů od 3. třídy zařízení a zkvalitnění další jazykové učebny rozšíření materiálů a pomůcek využití výpočetní techniky v 5. třídě intenzivnější péče, prohloubení učiva 2. Základní předměty (Čj, M): intenzívní příprava dětí, které se budou hlásit ke studiu na víceletá gymnázia (částečná diferenciace v 5. třídě) řešení logických úloh a situací, rekreační matematika hlubší zaměření na literární prvky a četbu 3. Projektové dny pro 4. a 5. třídy: exkurze, návštěvy muzeí, výlety 11

12 4. Využití výpočetní techniky: výukové programy vyhledávání informací na internetu vypracovávání zadaných domácích úkolů na počítači 5. Všeobecný přehled: prohlubování obsahu učiva ve všech předmětech včetně výchov (historický průřez dějinami v návaznosti na současnou společenskou scénu) 6. Semináře: nabídka volitelných seminářů různého zaměření (např.: výpočetní technika, rekreační matematika, tvůrčí psaní, literární seminář, anglický jazyk, konverzace v cizím jazyce, historie, hudební a výtvarný seminář aj.) XIV. Přípravné třídy Ve školním roce 29 / 21 nebyly na ZŠ a MŠ Chelčického otevřeny žádné přípravné třídy. Integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Definice tohoto prostředí se odvíjí od definice sociální skupiny nebo kategorie, v jejímž rámci je situováno. Většinou jde o rodiny s nižšími příjmy, nižší úrovní vzdělání a kvalifikací jejích členů, více ohrožené nezaměstnaností a sociálněpatologickými jevy, s nižším sociálním statusem a nižší kvalitou života. Děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí bývají z rozmanitých důvodů ve významně nižší míře vystavovány smyslovým a jiným podnětům stimulujícím jejich celkový vývoj. Ve škole nejsou realizovány žádné konkrétní programy, ale je jim věnována zvýšená pozornost pedagogických pracovníků a dalších institucí spolupracujících se školou (sociální odbor, psychologicko pedagogická poradna). XV. Vzdělávání cizinců a příslušníků íků národnostních menšin Také naše škola se snaží vybavit své žáky pro budoucí život kompetencí poznání a tolerance cizích kultur a jejich příslušníků. Přestože s výukou tohoto 12

13 průřezového tématu nemají učitelé takřka žádnou zkušenost, prakticky se s problémy soužití více kultur všichni ve škole setkáváme denně díky značnému počtu cizinců ve třídách. Většina dětí cizinců se velmi rychle integruje do třídních kolektivů. Poměrně snadno se naučí český jazyk, po několika letech ztratí i cizí přízvuk. 13

14 XVI. Environmentální výchova pobytu žáků na školách v přírodě. EV je začleňována systematicky do všech tříd a do všech předmětů, především v prvouce, vlastivědě, přírodovědě, přírodopisu, zeměpisu a občanské výchově. V rámci projektového vyučování navštěvujeme Naučné stezky a nově i Přírodovědné exkurze, při nichž se žáci budou seznamovat s pražskou přírodou a institucemi, které s ní souvisejí. O oba předměty je po loňské zkušenosti s NS zájem. EV je také součástí Při EV se primárně zaměřujeme na školní hygienu, vedeme žáky ke zvelebování pracovního prostředí. Podporujeme recyklaci a k tomu účlu nám byly zapůjčeny kontejnery na třídění plastů a papíru. Environmentální výchova ve škole je rovněž podporována realizací školních projektů. Jednotlivé třídy si připravily projekt Den Země, vždy podle věku a zájmu dětí. Mladší ročníky zjišťují postup při třídění komunálního odpadu. Každoročně děti navštěvují skanzeny, farmy či lidové vesničky, kde vidí ukázky tradičních řemesel, práce z přírodních materiálů, poznávají domácí zvířata apod. Také blízkost pražské ZOO a Botanické zahrady je při realizaci EVVO velkou výhodou a často je navštěvujeme. třídy Na škole také proběhla Ekologická přednáška třídění odpadů pro

15 XVII. Multikulturní výchova Také naše škola se snaží vybavit své žáky pro budoucí život kompetencí poznání a tolerance cizích kultur a jejich příslušníků. Přestože s výukou tohoto průřezového tématu nemají učitelé takřka žádnou zkušenost, prakticky se s problémy soužití více kultur všichni ve škole setkáváme denně díky značnému počtu cizinců ve třídách. ŠVP Cesty zahrnuje MkV do oblasti Člověk a společnost i Člověk a kultura. Naší snahou je, aby se jednotlivá témata multikulturní výchovy prolínala většinou vyučovaných předmětů. Žáci se dozvídají základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v České republice a v Evropě, o předsudcích a vžitých stereotypech, o postavení národnostních menšin, o projevech rasové nesnášenlivosti nebo o lidských právech. Učí se rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a xenofobie. Pro toto průřezové téma využíváme například dokumentární filmy festivalu Jeden svět, který spolupořádá Člověk v tísni a který seznamuje žáky s nelehkým osudem jejich vrstevníků v jiných zemích. 15

16 XVIII. Prevence rizikového chování Ve školní roce pokračovala úspěšná spolupráce s PPP pro Prahu 3(PhDr. Široňová, s OSPOD MČ Praha 3, Životem bez závislosti, o.s., Preventivní skupinou Městské policie Praha, nadpor. Holubem z preventivní skupiny Policie ČR a ÚP. Výchovné poradkyně pokračovaly ve svém sebevzdělávání jednak účastí na seminářích VP a preventistů pro Prahu 3,dále se Mgr. Křepelová zúčastnila jednodenního semináře Státního zdravotního ústavu Jak se nestát závislákem, semináře ProPrevu Legislativní rámec prevence, semináře Barevného světa dětí Šikana a kyberšikana. Výchovná poradkyně i nadále pracovala v Komisi pro sociálně právní ochranu dětí Městské části Praha 3. Pokračovali jsme v aktualizaci a vylepšení informačního koutku u kabinetu VP(plakáty, informace o akcích, informace k volbě povolání, nabídky letáků a brožur pro žáky), i letos byla k dispozici schránka důvěry. Na druhém stupni proběhla opakovaně akce Muzejní den organizovaná PhDr. Ostapem a Den Země organizovaný Mgr. Skoupilovou. Již 7. sezonu pracoval Klub mladého diváka. I nadále jsme sponzory zvířat v ZOO, za tuto dlouholetou činnost jsme byli nominováni na cenu Ď. Uspořádali jsme dva kurzy KUMOT, které byly financovány z grantu Hl. Města Prahy. Program je určen pro děti s poruchou pozornosti, ale i pro děti nesmělé či sociálně neobratné. Napomáhá rozvoji grafomotoriky, zlepšuje hrubou i jemnou motoriku,dítě je schopné uvolnit se a otevřeněji komunikovat, uvolňuje motoriku mluvidel,učí vzájemné spolupráci,procvičuje koordinaci, vede ke snazšímu sociálnímu zařazení a lepšímu sebeovládání. Naše škola získala v grantovém řízení Hl. města Prahy na prevenci sociálně patologických jevů částku 5 Kč. Vyučující na prvním i druhém stupni se tradičně v rámci výuky věnovali výchově ke zdravému životnímu stylu, využívali aktivit podporujících rozvoj osobnosti dítěte a jeho sociálního chování. Rodinná výchova zdravý životní styl, zdravá výživa, šikana, asertivní chování Občanská a osobnostní výchova návykové látky, AIDS Přírodopis účinky kouření, alkoholu, ekologická výchova, poruchy stravování, sexuálně přenosné choroby a jejich prevence. Příprava pokrmů zdravá výživa, hygiena, diety a jejich nezdravé následky Tělesná výchova zdravé sebevědomí, sportovní chování, sport a návykové látky Výtvarná výchova účast na výtvarných soutěžích s problematikou prevence SPJ 16

17 XIX. Žáci z jiných MČ a krajů Přehled trvalého bydliště žáků mimo obvod Prahy 3 Praha 1 2 Praha 2 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 1 Praha 9 5 Praha 1 5 Středočeský kraj 2 Celkem 18 17

18 XX. Cizí státní příslušníci Počet cizích státních příslušníků navštěvujících naší školu 29 / 21 Rusko 5 Ukrajina 14 Vietnam 1 Čína 1 Chorvatsko 2 Kazachstán 1 Makedonie 1 Slovensko 1 Turkmenistán 2 18

19 XXI. Odchody žáků na střední í školy Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 5 soukromá gymnázia církevní gymnázia b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato z devátých ročníků z nižších ročníků 18 1 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze škol - v devátém ročníku: 63 - v nižším ročníku:1 19

20 XXII. Dokončení rekonstrukce školy Čtyři navzájem propojené pavilony ZŠ Chelčického byly kompletně zrekonstruovány a zatepleny tak, aby vyhovovaly nejmodernějším energetickým auditům. Na plochou střechu budovy byla instalována fotovoltaická elektrárna s výkonem 21 kwp, která pokryje podle předpokladů projektanta více než třetinu energetické spotřeby budovy. Objekt byl kompletně zateplen, v rámci rekonstrukce bylo 352 dosluhujících oken a 14 energeticky nevyhovujících dveří nebo dveřních sestav vyměněno za moderní plastové sestavy se špičkovými izolačními vlastnostmi. Základní škola Chelčického je prototypem školní budovy pro třetí tisíciletí. Nejde jen o to, že rekonstrukce významně sníží provozní náklady tohoto školního zařízení. Důležitý je také příklad pro žáky, návštěva školy je pro ně sama o sobě návodem k šetrnému chování k životnímu prostředí," uvedl zástupce starosty pro školství Jiří Matušek. 1 Vedle samotné budovy se úprav dočkalo také okolí základní školy. Terasa před budovou B, která sloužila ke hrám dětí z družin, byla rovněž rekonstruována. Betonový povrch byl nahrazen barevným gumovým, na který budou ještě nakresleny herní prvky. Zároveň se vstupem do objektu byla upravena i přístupová cesta v celé délce školy a okolní plochy jsou nově zatravněny. Škola byla navíc vybavena novou hromosvodnou soustavou. Celkové náklady na rekonstrukci činily cca 85 milionů korun. Z toho 22 milionů poskytl Magistrát hl. města Prahy a 18 milionů bylo čerpáno ze strukturálních fondů EU. Stavbu prováděla firma BAU Plus, a.s. podle projektu atelieru RP servis, s.r.o.. Obrázek 2 - Paní starostka M. Kozumplíková a pan místostarosta Jiří Matušek se zúčastnili slavnostního otevření školy po rekonstrukci. Srpen Viz: Mladá fronta Dnes ze dne 31. srpna 21. 2

21 Hospodaření ZŠ a MŠ Chelčického I. Hlavní činnost Komentář k hospodaření ZŠ Chelčického v roce 29 (v rámci rozpočtu zřizovatele) Celkové výnosy ve sledovaném období dosáhly 1,791 mil. Kč. Výnosy v rámci hlavní činnosti jsou v rozhodující části tvořeny neinvestičním příspěvkem od zřizovatele. Celkově bylo poskytnuto 7,135 mil. Kč v podobě provozních dotací. Škola obdržela rovněž 5 tis. Kč jako investiční dotaci na nákup konvektomatu do ŠJ. Výnosy školy se dále skládají ze stravného (1,795 mil. Kč), školného ve školní družině a školních kroužcích (44 tis. Kč). Na úrocích z vkladů na běžných účtech škola získala 4 tis. Kč. Ostatní výnosy (35 tis. Kč) jsou tvořeny převodem nadhodnocených dohadných položek roku 28 do výnosů. Z rezervního a investičního fondu škola v roce 29 čerpala celkem 1,346 mil. Kč. Rozbor hospodaření fondů je uveden v samostatné příloze. Náklady školy ve sledovaném období dosáhly celkově 1,786 mil. Kč, což odpovídá upravenému rozpočtu (1 %). Rozhodující položkou v kategorii materiálu jsou náklady na potraviny (1,782 mil. Kč). Ostatní materiál byl pořízen za 1,282 tis. Kč. Dle jednotlivých položek zejména: - DDHM 555 tis. Kč (452 tis. Kč vybavení nové MŠ, 11 tis. Kč školní nábytek do budovy Chelčického), - kancelářský materiál 58 tis. Kč (zejména tonery do tiskáren a kopírek), - úklidové prostředky 152 tis. Kč, - materiál pro údržbu 141 tis. Kč, - materiál do výuky 38 tis. Kč (zejm. výtvarné potřeby do ŠD), - gastronádoby 19 tis. Kč - garnýže MŠ 19 tis. Kč - ostatní 3 tis. Kč (scanner, tiskárna, židle, laminátor, mat. na opravu PC, drobný materiál, drobné vybavení MŠ, notebooky). Náklady na energie celkové výše 3,281 mil. Kč. Za jednotlivé energie celkem: - plyn (pouze v učebně) 8 Kč - teplo 2 mil. Kč (Žerotínova 746 tis., Chelčického 1,254 mil. Kč) - elektřina 89 tis. Kč (Žerotínova 174 tis., Chelčického 716 tis.) - vodné (1-5/9) 39 tis. Kč (Žerotínova 46 tis., Chelčického 344 tis.) 21

22 Spotřeba energií v budově Chelčického je výrazně ovlivněna probíhající stavební akcí. Náklady na vodné a elektrickou energii od počátku stavby enormně vzrostly. Vodné bylo oproti běžnému roku dražší o 19 tis. Kč. Náklady na elektrickou energii vzrostly cca o 15 tis. Kč. Obě uvedené položky škola uhradila ze svého rozpočtu, ale v zásadě by měly být nákladem stavební firmy. Tuto situaci je třeba vyřešit také proto, že stavba bude v podobné intenzitě pokračovat rovněž v roce 21. Náklady na energie budou opět vyšší než obvykle. Pouze díky zdrženlivé finanční politice vedení školy v předchozích letech bylo možné na tyto neočekávané náklady použít prostředky z fondů školy. Stavy ve fondech jsou vzhledem k velikosti školy v současné době na minimální možné hranici, kdy je možné ještě profinancovat přelom kalendářního roku (vysoké uhrazené zálohy na energie). Jestliže by nebyl příspěvek zřizovatele upraven vzhledem k výše popsané situace, tak bude obtížné nadále vyšší náklady financovat z fondů školy. Na opravy a údržbu bylo vynaloženo 1,717 tis. Kč. Vyšší náklady než bylo obvyklé v předchozích letech, jsou způsobeny velkými stavebními akcemi, které ve škole probíhají. Postupně jsou rekonstruované prostory zejména malovány a vyměňovány podlahové krytiny. Většími položkami byly: - stavební úpravy v MŠ Žerotínova 438 tis. Kč - opravy vodoinstalace, kanalizace, zednické práce 168 tis. Kč (115 tis. Kč Chelčického, 53 tis. Kč Žerotínova) - sklenářské práce 68 tis. Kč (Chelčického) - oprava kuchyňských spotřebičů 24 tis. Kč (Chelčického) - oprava domovních telefonů 9 tis. Kč (Žerotínova) - oprava chlazení ŠJ 12 tis. Kč (Chelčického) - odstranění grafiti 19 tis. Kč (Žerotínova) - čištění kanalizace 11 tis. Kč (Chelčického i Žerotínova) - oprava keram. Pece 12 tis. Kč (Žerotínova) - oprava plyn. Kotlů 6 tis. Kč (Chelčického) - oprava střechy 24 tis. Kč (Chelčického) - malířské práce 37 tis. Kč (Chelčického) - oprava přístrojů ŠJ 7 tis. Kč (Žerotínova) - podlahy 36 tis. Kč (Chelčického) - elektropráce 78 tis. Kč (35 tis. Chelčického, 43 tis. Žerotínova) - oprava sport. Náčiní 17 tis. Kč (Chelčického) - oprava plynové přípojky 4 tis. Kč (Chelčického) - vodoinstalace 45 tis. Kč Ostatní opravy lze charakterizovat jako běžnou údržbu svěřeného majetku. Služby byly nakoupeny v celkové hodnotě 1,395 mil. Kč. V tom: - zpracování mezd 176 tis. Kč, - účetnictví 216 tis. Kč, - odvoz odpadu 16 tis. Kč (za celý rok obě budovy), 22

23 - spoje 174 tis. Kč (v tom internet 25 tis. Kč), - revizní práce 127 tis. Kč (hromosvody, hasicí přístroje, výtahy, plynová zařízení, elektrospotřebiče, tělocvičné nářadí, EZS), - ostraha objektu a BOZP 52 tis. Kč, - SW 166 tis. Kč (antivirus, SW pro server, SW ŠJ Žerotínova, software pro nové počítače) - správa sítě 5 tis. Kč - zahradnické práce 2 tis. Kč - dokumentace pro vybavení MŠ 149 tis. Kč - práce CO a PO 24 tis. Kč, - primární prevence 67 tis. Kč Ostatní položky jsou jen drobného charakteru. Mzdové náklady včetně pojistného dosáhly celkové výše 398,2 tis. Kč. Z této částky 132 tis. Kč je čerpáno z účelových dotací zřizovatele. Zbývající prostředky byly vyplaceny ze školného placeného za kroužky provozované ve školní družině. Bankovní poplatky dosáhly celkové výše 4 tis. Kč, pojištění majetku 17 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku dosáhly 871,7 tis. Kč (z toho 513 tis. Kč zařízení, 358 tis. Kč budova). II. Doplňková činnost Výnosy doplňkové činnosti plynuly z pronájmu bytových i nebytových prostor školy (celkem 938 tis. Kč). Nejvýznamnější položkou je pronájem části budovy Žerotínova soukromé škole Profit. Dalším významným zdrojem výnosů doplňkové činnosti je vaření obědů pro cizí strávníky. Celkem tímto způsobem škola získala 66 tis. Kč. Celkové výnosy školy tedy v roce 29 přesáhly hranici jednoho milionu korun. V nejbližším období se proto škola stane plátcem DPH. S ohledem na tuto skutečnost bude nezbytné prověřit nájemní smlouvy a domluvit s protistranami řešení této situace. Bude nezbytné také upravit cenu oběda pro cizí strávníky. Náklady doplňkové činnosti spadají do kategorie mzdových nákladů (včetně pojistného celkem 615 tis. Kč), energií (392 tis. Kč) a nákupu potravin (35 tis. Kč). Z uvedeného vyplývá, že hospodaření školy v rámci doplňkové činnosti bylo ve sledovaném období ziskové (232 tis. Kč). 23

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 1. Základní údaje o škole PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více