ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 29/21

2 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol ze dne ) Sídlo školy: Praha 3, Chelčického 43/2614 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor IZO škola IZO MŠ IZO družina IZO ŠJ Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb : I. Chelčického 43/2614, 13 Praha 3 II. Žerotínova 36/11, 13 Praha 3 II. tel.: fax: tel. ŠJ tel. Žerotínova ředitel zást. Ředitele hospodářka školní jídelna Žerotínova web (aktuální mail na ředitele školy) htpp://www.zschelcickeho.cz Ředitel školy: Jiří Trnka (do ), PhDr. Pavel Ostap (od ) Zástupce ředitele pro I. stupeň Ladislav Čáp, statutární zástupce Zástupce ředitele pro II. stupeň Pavel Červinka (do ) Pedagogicko-organizační pracovník na pracovišti Žerotínova Alena Markvartová Výchovná poradkyně pro volbu povolání Jiřina Prokopová Výchovná poradkyně pro rizikové jevy Alena Křepelová Hospodářka školy Ivana Vopěnková Vedoucí ŠJ Scarlette Toclová Zřizovatel: Městská část Praha 3 Havlíčkovo nám. 9/ Praha 3 2

3 II. Změny v síti škol Došlo ke změně vedení školy Ke odešel z funkce ředitele Jiří Trnka. Od vykonává funkci ředitele ZŠ a MŠ Chelčického PhDr. Pavel Ostap. V období od nedošlo k jiné změně v síti škol. Obrázek 1 - Bývalý a současný ředitel školy Jiří Trnka a Pavel Ostap s žáky během vyhlašování výsledků soutěže Praha a Pražané během II. světové války. Květen 21. 3

4 III. Charakteristika školy Vzdělávání a další školské služby jsou poskytovány na dvou pracovištích, v Chelčického ulici a v Žerotínově ulici. Pracoviště Chelčického ZŠ a MŠ Chelčického je efektivní základní škola, která dává učení smysl, neboť učí pro život. Nabízí kvalitní vzdělávání v příjemném prostředí se zrekonstruovanými prostory školy. Škola je zaměřena nejen na běžnou školní populaci, zvláštní zřetel je brán na žáky s vývojovými poruchami učení, ale vychází stříc i potřebám nadaných dětí. Právě jim je poskytován individuální přístup pro jejich maximální rozvoj. Do budoucna se plánuje více pozornosti věnovat právě těmto žákům vhodnou nabídkou volitelných předmětů. Dobrou tradicí školy je práce s dětmi se specifickými poruchami učení (SPU). Na doporučení pedagogicko-psychologické poradny mají žáci s SPU možnost chodit do specializovaných mikrotříd, kde s nimi pracují speciální pedagogové. V šestém ročníku jsou tito žáci integrováni do běžných tříd. Péče o ně však pokračuje, jsou pro ně vypracovávány individuální učební plány. Samozřejmou součástí školy je školní družina, jejíž provoz je zajištěn od 6.3 do V rámci družiny působí řada zájmových kroužků, např. angličtina, keramika, výtvarné techniky, flétna, kytara, keramika, vybíjená, florbal, šachy, moderní tanec, plavání, dramatický kroužek, počítače. Výuka probíhá ve 3 učebnách a dále v odborných pracovnách fyziky,chemie,školní dílně, počítačů, keramické dílně, keramické učebně a učebně s interaktivní tabulí. Tělesné výchově slouží dvě prostorné tělocvičny a v dopoledních hodinách sportovní areál před budovou školy. V rámci grantu Magistrátu hl. m. Prahy a za finanční podpory MČ Prahy 3 byl v roce 22 přestavěn školní dvůr na víceúčelové hřiště s umělým povrchem. K rekreační i výchovné činnosti lze využít i přírodní areál Křížek, pod kterým je školní budova umístěna. Pracoviště Žerotínova V budově je umístěno pět tříd ročníku. Ve škole vládne domácí atmosféra, která je dotvářena příjemným přístupem pedagogů. Po absolvování žáci pokračují ve vzdělávání v budově Chelčického. Kromě pěti učeben výuka probíhá v pracovně počítačů, učebně s interaktivní tabulí, hudebně. V budově je tělocvična, děti mohou pro tělovýchovnou i družinovou činnost využívat hřiště ve vnitrobloku. I zde je samozřejmostí školní družina a řada kroužků, například keramika, sportovní kroužky, dramatický kroužek, zdravotní kroužek a vaření. Pro školní rok 29/21 jsou v přízemí pronajaty prostory pro MŠ U zásobní zahrady. Od následujícího školního roku by měla zahájit činnost mateřská škola, která je součástí ZŠ a MŠ Chelčického. V obou budovách jsou školní kuchyně, které zabezpečují stravování žáků, pracovníků školy či cizím strávníkům. 4

5 IV.. Vzdělávací program školy a jeho zhodnocení Základním cílem vzdělávacího programu školy Cesty je poskytnout každému žákovi vzdělání, které rozvine jeho schopnosti a kultivuje jeho charakter i postoje. Má jej vybavit základními znalostmi a dovednostmi, vyzvednout jeho přednosti a nadání. Upevní jeho osobní předpoklady pro začlenění do reálného života, klade důraz na spolupráci s druhými a vhodnou motivací posiluje osobnost žáka. To vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Zásady a cíle vzdělávání vycházejí z 2 odst. 2 zákona č.561/24 Sb. (školský zákon), z 44 zákona č.561/24 Sb. (školský zákon), z RVP pro ZV a ze ŠVP Cesty. Od září 28 se podle nového vzdělávacího programu vyučovalo v 1. až 3. ročníku prvního stupně, v 6. a 8. ročníku na stupni druhém. V ostatních ročnících probíhala výuka nadále podle učebního dokumentu /96-2, Základní škola. vzdělávací program počet tříd počet žáků základní škola 3 52 ŠVP Cesty Zhodnocení ŠVP Hodnocení výsledků školního vzdělávacího programu je předčasné, neboť výstupy jsou hodnotitelné až po několika letech. Nicméně průběh loňského školního roku v příslušných ročnících nenasvědčoval tomu, že by mělo docházet k podstatným změnám oproti předcházejícímu vzdělávacímu programu. Školní vzdělávací program Cesty nám umožnil výuku anglického jazyka již od prvního ročníku. Umožnil též úpravu a redukci učiva některých předmětů tak, aby se navzájem nepřekrývalo. Do všech vzdělávacích oborů byla zařazena průřezová témata. Do výuky byl formou volitelného předmětu nabídnut předmět mediální výchova. Průběh vzdělávání a soulad výuky s cíli vzdělávání je průběžně kontrolován v oblasti naplňování učebních dokumentů (hospitace, zprávy předmětových komisí atd.). Na naší škole se snažíme o efektivní metody a postupy při výuce, organizaci práce ve třídě i ve škole. Všichni vyučující se při plánování a přípravě vyučování snaží, aby vyučovací hodina měla jasné a vhodné výukové cíle, jimž odpovídá obsah, metody, forma a struktura vyučovací hodiny. Ve vyučovacích hodinách jsou maximálně využívány nejrůznější učební pomůcky. Při realizaci vyučovací jednotky sledujeme, zda žáci mají zájem o výuku, zda zadávané úkoly působí motivačně, odpovídají individuálním zvláštnostem žáků a dávají jim dostatečnou možnost seberealizace. Ve větší míře se při výuce využívají metody skupinového a kooperativního vyučování. Činnost hodnocení vykonává učitel ve škole průběžně po celý školní rok. Hodnocení žáků upravují příslušné právní normy. Detailnější rozpracování obsahuje klasifikační řád, který je součástí vnitřního řádu školy. Informace o prospěchu jsou zákonným zástupcům předávány především prostřednictvím žákovských knížek, dále na třídních schůzkách nebo při individuální konzultaci. 5

6 V. Údaje o pracovnících školy Počet pedagogických pracovníků fyzické osoby Pedagogičtí pracovníci celkem Ped.prac. s odbornou kvalifikací Ped.pracovníci bez odborné kvalifikace VI. Věková struktura pedagogických pracovníků věk méně než let 41-5 let 51-6 let 61 a více z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků školy k byl 42,41 let. 6

7 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků další vzdělávání pedagogických pracovníků : 1 Pedagogická fakulta UK, studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (funkční studium) Pavel Ostap 2 Vysoká škola J.A.Komenského, spec. pedagogika, magisterské studium 2 kurzy a semináře se zaměřením na SPJ a volbu povolání dle nabídky Seminář Ochrana člověka za mimořádných událostí všichni vyučující Školení k využívání interaktivní tabule a výukových materiálů všichni vyučující Fraus Matematika 1x Školení zdravotníků 3x VIII. Počet zapsaných dětí pro školní rok 21 / 211 Zapsané děti Přijaté děti Odklady školní docházky Počet dětí

8 IX. Ohodnocení školní družiny počet oddělení počet žáků Školní družina Školní klub Školní družina pracovala pod vedením Marie Valentové podle plánu, který byl navržen na počátku školního roku 29/21 Školní rok byl zahájen 1. září 29 tak jako vždy uvítacím dnem. Tato akce se konala na školním dvoře kde byl pro děti připraven skákací hrad občerstvení pro děti i rodiče. Tato akce má ná na naší škole již dlouholetou tradici. V průběhu roku jsme uspořádali pět autobusových výletů (Botanicus, Příbramské peklo, Přerovský skanzen, mini ZOO v Radnicích a jezdecký klub v Počernicích). V Praze jsme navštívili výstavu betlémů a mašinek v Jindřišské věži, absolvovali 2 ozdravné pobyty v solné jeskyni a poznávací trasu po vrchu Vítkov. Viděli jsme devět dětských filmů, šermířské vystoupení, kouzelnické představení a dvě divadelní. Besedovali jsme se skauty, včelaři, policisty, lidmi z ekologické organizace Koniklec, děti pokračovaly v seznamování s canisterapií. Všech těchto akcí se celkem zúčastnilo 731 dětí. Na podzim jsme sbírali kaštany pro dančí oboru v Uhlířských Janovicích. Dvakrát do roka jsme zorganizovali sběr papíru, vánoční a velikonoční jarmark z těchto aktivit jsme sponzorovali již po páté studium našeho adoptivního Francise z Ugandy. Také ve sportovních soutěžích se naše děti umístily na předních místech. (McDonald s, florbal, Žižkovský kolík). Při výtvarných soutěžích (Velikonoce a Vánoce v Intersparu) si děti vysoutěžily sladké odměny. Nesmírnou oblibu mají i družinou pořádané akce na oslavu narozenin jednotlivých žáků. Školní družinu navštěvovalo 177 dětí, které byly rozděleny do 5 oddělení. Nabídnuto bylo 17 zájmových kroužků, otevřeno jich bylo 12 a ty navštěvovalo celkem 222 dětí. 8

9 X. Poradenské služby Výchovné poradenství a poradenství k volbě povolání zajišťovaly zkušené pedagogické pracovnice Mgr. Alena Křepelová a Mgr. Jiřina Prokopová. Poradenské služby školy byly naplňovány následujícími aktivitami: - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání - činnost, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty viz další textová část. Poradenství se realizuje formou konzultací nebo i přímo během vyučování, ve vhodných vyučovacích předmětech (člověk a svět práce, výchova k občanství, výchova ke zdraví) a také se konají speciální přednášky a semináře prevence. Spolupráce výchovné poradkyně s naší spádovou pedagogickopsychologickou poradnou byla ve školním roce 28/29 velmi úspěšná. Výchovná poradkyně koordinovala aktivity a spolupráci učitelek s psycholožkou i speciální pedagožkou. Zprostředkovávala spolupráci s rodiči. Pracovnice poradny (psycholožka PhDr. Táňa Široňová) pravidelně navštěvovala školu v intervalech dvou týdnů i aktuálně dle okamžité potřeby školy i dětí. Během těchto návštěv konzultovali vyučující i rodiče postup při práci s dětmi, které jsou v péči poradny, případně předávali podklady k dalším vyšetřením. Žáci se SPU jsou hodnoceni podle metodického pokynu, je respektováno jejich individuální pracovní tempo. Při závažnějších kázeňských přestupcích a v krizových situacích, kdy došlo k pohovoru s rodiči nebo dokonce k zasednutí výchovné komise, poskytla VP informace o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v nejbližším okolí, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům, zákonným zástupcům, případně celým rodinám. 9

10 XI. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery Pracovníci školy se setkávají s rodiči jednak na třídních schůzkách konaných s třídní učitelkou a ostatními vyučujícími po jednotlivých ročnících, jednak na konzultačních setkáních, kdy se jedná o rozhovor pedagoga a rodiče. Nejčastější formou spolupráce jsou ale schůzky po vzájemné domluvě, ať už iniciativa vychází z jedné či z druhé strany, a zejména rodiče nejmladších žáků využívají možnosti rozhovoru s třídní učitelkou bezprostředně před nebo po vyučování. Rodiče se dle svých možností aktivně zapojili do školou pořádaných projektových dní, pomáhají mladším dětem s přípravou, zúčastnili se jako diváci, navštívili Den otevřených dveří a spolu se svými dětmi se zapojují do třídních aktivit. Specifickou formu má spolupráce s rodiči individuálně integrovaných žáků, která je užší a intenzivnější. Při škole působí Rada rodičů, která má devět členů; šest zastupuje pracoviště Chelčického, tři pak pracoviště Žerotínova. Kromě toho ještě existuje Sdružení rodičů (dříve SRPŠ). Se školou spolupracuje i o.s. Žerotínka, které napomáhá pořádání akcí pro děti z odloučeného pracoviště. Královská korunovace. Vánoční jarmark a vítání prvňáčků jsou nejvýznamnější akce sdružení Žerotínka, kterými se zapojuje do života školy. Příznivě ovlivňuje klima a efektivně řídí spolupráci veřejnosti a školy. PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA PRVŇÁČKY A ROZLOUČENÍ SE S PÁŤÁKY Ve středu připravilo občanské sdružení Žerotínka ve spolupráci s pedagogy slavnostní odpoledne k ukončení školního roku 29/21. V první části si děti změřily své síly v rytířských kláních, které se nesly ve znamení erbů královských družin. Ve druhé části odpoledne, za zvuků slavnostních fanfár nastoupily na školní hřiště královské družiny, aby jejich špalírem procházející královna Alžběta I a král Pierrick I naposledy usedli na královský trůn. Poté slavnostně přijali předškoláky, pasovali je do rytířského stavu prvňáků a předali jim symbolické klíče od školy. Po poděkování učitelům předali své korunovační klenoty do rukou paní učitelky 4. třídy z níž budou zvoleni jejich nástupci.na závěr se svojí nejbližší družinou(5. třída)obdrželi symbolický klíč, který jim odemkne dveře školy, ale nyní již jen k návštěvě. 1

11 XII. Rozvojové a mezinárodní programy Základní škola se neúčastní žádných rozvojových ani mezinárodních programů. XIII. Zkušenosti s péčí o nadané děti Nadaným žákům je věnována individuální péče v hodinách ve stejném rozsahu, jak je tomu u žáků se specifickými poruchami učení. Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách je možné jim zadávat individuální práci nebo naopak, při individuální práci ostatních s nimi přímo pracovat. Učitelé respektují osobnostní zvláštnosti těchto žáků. Těmto žákům umožňujeme změřit si síly v různých soutěžích, ať již sportovních, výtvarných či matematických. Zejména výsledky některých našich žáků i celých družstev ve sportovních soutěžích jsou dlouhodobě výborné. Na prvním stupni je věnována pozornost dětem s větším nadáním a schopností se učit zejména v anglickém jazyce speciálním programem kontaktní ANGLIČTINA, kdy se i v nejazykových předmětech používají anglická slovíčka, aby si je děti lépe osvojily. Program GYMPRO Program GymPro zajišťuje péči o nadané žáky. 1. Cizí jazyk: diferenciace výuky podle úrovně znalostí a schopností dítěte na základě testů od 3. třídy zařízení a zkvalitnění další jazykové učebny rozšíření materiálů a pomůcek využití výpočetní techniky v 5. třídě intenzivnější péče, prohloubení učiva 2. Základní předměty (Čj, M): intenzívní příprava dětí, které se budou hlásit ke studiu na víceletá gymnázia (částečná diferenciace v 5. třídě) řešení logických úloh a situací, rekreační matematika hlubší zaměření na literární prvky a četbu 3. Projektové dny pro 4. a 5. třídy: exkurze, návštěvy muzeí, výlety 11

12 4. Využití výpočetní techniky: výukové programy vyhledávání informací na internetu vypracovávání zadaných domácích úkolů na počítači 5. Všeobecný přehled: prohlubování obsahu učiva ve všech předmětech včetně výchov (historický průřez dějinami v návaznosti na současnou společenskou scénu) 6. Semináře: nabídka volitelných seminářů různého zaměření (např.: výpočetní technika, rekreační matematika, tvůrčí psaní, literární seminář, anglický jazyk, konverzace v cizím jazyce, historie, hudební a výtvarný seminář aj.) XIV. Přípravné třídy Ve školním roce 29 / 21 nebyly na ZŠ a MŠ Chelčického otevřeny žádné přípravné třídy. Integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Definice tohoto prostředí se odvíjí od definice sociální skupiny nebo kategorie, v jejímž rámci je situováno. Většinou jde o rodiny s nižšími příjmy, nižší úrovní vzdělání a kvalifikací jejích členů, více ohrožené nezaměstnaností a sociálněpatologickými jevy, s nižším sociálním statusem a nižší kvalitou života. Děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí bývají z rozmanitých důvodů ve významně nižší míře vystavovány smyslovým a jiným podnětům stimulujícím jejich celkový vývoj. Ve škole nejsou realizovány žádné konkrétní programy, ale je jim věnována zvýšená pozornost pedagogických pracovníků a dalších institucí spolupracujících se školou (sociální odbor, psychologicko pedagogická poradna). XV. Vzdělávání cizinců a příslušníků íků národnostních menšin Také naše škola se snaží vybavit své žáky pro budoucí život kompetencí poznání a tolerance cizích kultur a jejich příslušníků. Přestože s výukou tohoto 12

13 průřezového tématu nemají učitelé takřka žádnou zkušenost, prakticky se s problémy soužití více kultur všichni ve škole setkáváme denně díky značnému počtu cizinců ve třídách. Většina dětí cizinců se velmi rychle integruje do třídních kolektivů. Poměrně snadno se naučí český jazyk, po několika letech ztratí i cizí přízvuk. 13

14 XVI. Environmentální výchova pobytu žáků na školách v přírodě. EV je začleňována systematicky do všech tříd a do všech předmětů, především v prvouce, vlastivědě, přírodovědě, přírodopisu, zeměpisu a občanské výchově. V rámci projektového vyučování navštěvujeme Naučné stezky a nově i Přírodovědné exkurze, při nichž se žáci budou seznamovat s pražskou přírodou a institucemi, které s ní souvisejí. O oba předměty je po loňské zkušenosti s NS zájem. EV je také součástí Při EV se primárně zaměřujeme na školní hygienu, vedeme žáky ke zvelebování pracovního prostředí. Podporujeme recyklaci a k tomu účlu nám byly zapůjčeny kontejnery na třídění plastů a papíru. Environmentální výchova ve škole je rovněž podporována realizací školních projektů. Jednotlivé třídy si připravily projekt Den Země, vždy podle věku a zájmu dětí. Mladší ročníky zjišťují postup při třídění komunálního odpadu. Každoročně děti navštěvují skanzeny, farmy či lidové vesničky, kde vidí ukázky tradičních řemesel, práce z přírodních materiálů, poznávají domácí zvířata apod. Také blízkost pražské ZOO a Botanické zahrady je při realizaci EVVO velkou výhodou a často je navštěvujeme. třídy Na škole také proběhla Ekologická přednáška třídění odpadů pro

15 XVII. Multikulturní výchova Také naše škola se snaží vybavit své žáky pro budoucí život kompetencí poznání a tolerance cizích kultur a jejich příslušníků. Přestože s výukou tohoto průřezového tématu nemají učitelé takřka žádnou zkušenost, prakticky se s problémy soužití více kultur všichni ve škole setkáváme denně díky značnému počtu cizinců ve třídách. ŠVP Cesty zahrnuje MkV do oblasti Člověk a společnost i Člověk a kultura. Naší snahou je, aby se jednotlivá témata multikulturní výchovy prolínala většinou vyučovaných předmětů. Žáci se dozvídají základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v České republice a v Evropě, o předsudcích a vžitých stereotypech, o postavení národnostních menšin, o projevech rasové nesnášenlivosti nebo o lidských právech. Učí se rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a xenofobie. Pro toto průřezové téma využíváme například dokumentární filmy festivalu Jeden svět, který spolupořádá Člověk v tísni a který seznamuje žáky s nelehkým osudem jejich vrstevníků v jiných zemích. 15

16 XVIII. Prevence rizikového chování Ve školní roce pokračovala úspěšná spolupráce s PPP pro Prahu 3(PhDr. Široňová, s OSPOD MČ Praha 3, Životem bez závislosti, o.s., Preventivní skupinou Městské policie Praha, nadpor. Holubem z preventivní skupiny Policie ČR a ÚP. Výchovné poradkyně pokračovaly ve svém sebevzdělávání jednak účastí na seminářích VP a preventistů pro Prahu 3,dále se Mgr. Křepelová zúčastnila jednodenního semináře Státního zdravotního ústavu Jak se nestát závislákem, semináře ProPrevu Legislativní rámec prevence, semináře Barevného světa dětí Šikana a kyberšikana. Výchovná poradkyně i nadále pracovala v Komisi pro sociálně právní ochranu dětí Městské části Praha 3. Pokračovali jsme v aktualizaci a vylepšení informačního koutku u kabinetu VP(plakáty, informace o akcích, informace k volbě povolání, nabídky letáků a brožur pro žáky), i letos byla k dispozici schránka důvěry. Na druhém stupni proběhla opakovaně akce Muzejní den organizovaná PhDr. Ostapem a Den Země organizovaný Mgr. Skoupilovou. Již 7. sezonu pracoval Klub mladého diváka. I nadále jsme sponzory zvířat v ZOO, za tuto dlouholetou činnost jsme byli nominováni na cenu Ď. Uspořádali jsme dva kurzy KUMOT, které byly financovány z grantu Hl. Města Prahy. Program je určen pro děti s poruchou pozornosti, ale i pro děti nesmělé či sociálně neobratné. Napomáhá rozvoji grafomotoriky, zlepšuje hrubou i jemnou motoriku,dítě je schopné uvolnit se a otevřeněji komunikovat, uvolňuje motoriku mluvidel,učí vzájemné spolupráci,procvičuje koordinaci, vede ke snazšímu sociálnímu zařazení a lepšímu sebeovládání. Naše škola získala v grantovém řízení Hl. města Prahy na prevenci sociálně patologických jevů částku 5 Kč. Vyučující na prvním i druhém stupni se tradičně v rámci výuky věnovali výchově ke zdravému životnímu stylu, využívali aktivit podporujících rozvoj osobnosti dítěte a jeho sociálního chování. Rodinná výchova zdravý životní styl, zdravá výživa, šikana, asertivní chování Občanská a osobnostní výchova návykové látky, AIDS Přírodopis účinky kouření, alkoholu, ekologická výchova, poruchy stravování, sexuálně přenosné choroby a jejich prevence. Příprava pokrmů zdravá výživa, hygiena, diety a jejich nezdravé následky Tělesná výchova zdravé sebevědomí, sportovní chování, sport a návykové látky Výtvarná výchova účast na výtvarných soutěžích s problematikou prevence SPJ 16

17 XIX. Žáci z jiných MČ a krajů Přehled trvalého bydliště žáků mimo obvod Prahy 3 Praha 1 2 Praha 2 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 1 Praha 9 5 Praha 1 5 Středočeský kraj 2 Celkem 18 17

18 XX. Cizí státní příslušníci Počet cizích státních příslušníků navštěvujících naší školu 29 / 21 Rusko 5 Ukrajina 14 Vietnam 1 Čína 1 Chorvatsko 2 Kazachstán 1 Makedonie 1 Slovensko 1 Turkmenistán 2 18

19 XXI. Odchody žáků na střední í školy Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 5 soukromá gymnázia církevní gymnázia b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato z devátých ročníků z nižších ročníků 18 1 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze škol - v devátém ročníku: 63 - v nižším ročníku:1 19

20 XXII. Dokončení rekonstrukce školy Čtyři navzájem propojené pavilony ZŠ Chelčického byly kompletně zrekonstruovány a zatepleny tak, aby vyhovovaly nejmodernějším energetickým auditům. Na plochou střechu budovy byla instalována fotovoltaická elektrárna s výkonem 21 kwp, která pokryje podle předpokladů projektanta více než třetinu energetické spotřeby budovy. Objekt byl kompletně zateplen, v rámci rekonstrukce bylo 352 dosluhujících oken a 14 energeticky nevyhovujících dveří nebo dveřních sestav vyměněno za moderní plastové sestavy se špičkovými izolačními vlastnostmi. Základní škola Chelčického je prototypem školní budovy pro třetí tisíciletí. Nejde jen o to, že rekonstrukce významně sníží provozní náklady tohoto školního zařízení. Důležitý je také příklad pro žáky, návštěva školy je pro ně sama o sobě návodem k šetrnému chování k životnímu prostředí," uvedl zástupce starosty pro školství Jiří Matušek. 1 Vedle samotné budovy se úprav dočkalo také okolí základní školy. Terasa před budovou B, která sloužila ke hrám dětí z družin, byla rovněž rekonstruována. Betonový povrch byl nahrazen barevným gumovým, na který budou ještě nakresleny herní prvky. Zároveň se vstupem do objektu byla upravena i přístupová cesta v celé délce školy a okolní plochy jsou nově zatravněny. Škola byla navíc vybavena novou hromosvodnou soustavou. Celkové náklady na rekonstrukci činily cca 85 milionů korun. Z toho 22 milionů poskytl Magistrát hl. města Prahy a 18 milionů bylo čerpáno ze strukturálních fondů EU. Stavbu prováděla firma BAU Plus, a.s. podle projektu atelieru RP servis, s.r.o.. Obrázek 2 - Paní starostka M. Kozumplíková a pan místostarosta Jiří Matušek se zúčastnili slavnostního otevření školy po rekonstrukci. Srpen Viz: Mladá fronta Dnes ze dne 31. srpna 21. 2

21 Hospodaření ZŠ a MŠ Chelčického I. Hlavní činnost Komentář k hospodaření ZŠ Chelčického v roce 29 (v rámci rozpočtu zřizovatele) Celkové výnosy ve sledovaném období dosáhly 1,791 mil. Kč. Výnosy v rámci hlavní činnosti jsou v rozhodující části tvořeny neinvestičním příspěvkem od zřizovatele. Celkově bylo poskytnuto 7,135 mil. Kč v podobě provozních dotací. Škola obdržela rovněž 5 tis. Kč jako investiční dotaci na nákup konvektomatu do ŠJ. Výnosy školy se dále skládají ze stravného (1,795 mil. Kč), školného ve školní družině a školních kroužcích (44 tis. Kč). Na úrocích z vkladů na běžných účtech škola získala 4 tis. Kč. Ostatní výnosy (35 tis. Kč) jsou tvořeny převodem nadhodnocených dohadných položek roku 28 do výnosů. Z rezervního a investičního fondu škola v roce 29 čerpala celkem 1,346 mil. Kč. Rozbor hospodaření fondů je uveden v samostatné příloze. Náklady školy ve sledovaném období dosáhly celkově 1,786 mil. Kč, což odpovídá upravenému rozpočtu (1 %). Rozhodující položkou v kategorii materiálu jsou náklady na potraviny (1,782 mil. Kč). Ostatní materiál byl pořízen za 1,282 tis. Kč. Dle jednotlivých položek zejména: - DDHM 555 tis. Kč (452 tis. Kč vybavení nové MŠ, 11 tis. Kč školní nábytek do budovy Chelčického), - kancelářský materiál 58 tis. Kč (zejména tonery do tiskáren a kopírek), - úklidové prostředky 152 tis. Kč, - materiál pro údržbu 141 tis. Kč, - materiál do výuky 38 tis. Kč (zejm. výtvarné potřeby do ŠD), - gastronádoby 19 tis. Kč - garnýže MŠ 19 tis. Kč - ostatní 3 tis. Kč (scanner, tiskárna, židle, laminátor, mat. na opravu PC, drobný materiál, drobné vybavení MŠ, notebooky). Náklady na energie celkové výše 3,281 mil. Kč. Za jednotlivé energie celkem: - plyn (pouze v učebně) 8 Kč - teplo 2 mil. Kč (Žerotínova 746 tis., Chelčického 1,254 mil. Kč) - elektřina 89 tis. Kč (Žerotínova 174 tis., Chelčického 716 tis.) - vodné (1-5/9) 39 tis. Kč (Žerotínova 46 tis., Chelčického 344 tis.) 21

22 Spotřeba energií v budově Chelčického je výrazně ovlivněna probíhající stavební akcí. Náklady na vodné a elektrickou energii od počátku stavby enormně vzrostly. Vodné bylo oproti běžnému roku dražší o 19 tis. Kč. Náklady na elektrickou energii vzrostly cca o 15 tis. Kč. Obě uvedené položky škola uhradila ze svého rozpočtu, ale v zásadě by měly být nákladem stavební firmy. Tuto situaci je třeba vyřešit také proto, že stavba bude v podobné intenzitě pokračovat rovněž v roce 21. Náklady na energie budou opět vyšší než obvykle. Pouze díky zdrženlivé finanční politice vedení školy v předchozích letech bylo možné na tyto neočekávané náklady použít prostředky z fondů školy. Stavy ve fondech jsou vzhledem k velikosti školy v současné době na minimální možné hranici, kdy je možné ještě profinancovat přelom kalendářního roku (vysoké uhrazené zálohy na energie). Jestliže by nebyl příspěvek zřizovatele upraven vzhledem k výše popsané situace, tak bude obtížné nadále vyšší náklady financovat z fondů školy. Na opravy a údržbu bylo vynaloženo 1,717 tis. Kč. Vyšší náklady než bylo obvyklé v předchozích letech, jsou způsobeny velkými stavebními akcemi, které ve škole probíhají. Postupně jsou rekonstruované prostory zejména malovány a vyměňovány podlahové krytiny. Většími položkami byly: - stavební úpravy v MŠ Žerotínova 438 tis. Kč - opravy vodoinstalace, kanalizace, zednické práce 168 tis. Kč (115 tis. Kč Chelčického, 53 tis. Kč Žerotínova) - sklenářské práce 68 tis. Kč (Chelčického) - oprava kuchyňských spotřebičů 24 tis. Kč (Chelčického) - oprava domovních telefonů 9 tis. Kč (Žerotínova) - oprava chlazení ŠJ 12 tis. Kč (Chelčického) - odstranění grafiti 19 tis. Kč (Žerotínova) - čištění kanalizace 11 tis. Kč (Chelčického i Žerotínova) - oprava keram. Pece 12 tis. Kč (Žerotínova) - oprava plyn. Kotlů 6 tis. Kč (Chelčického) - oprava střechy 24 tis. Kč (Chelčického) - malířské práce 37 tis. Kč (Chelčického) - oprava přístrojů ŠJ 7 tis. Kč (Žerotínova) - podlahy 36 tis. Kč (Chelčického) - elektropráce 78 tis. Kč (35 tis. Chelčického, 43 tis. Žerotínova) - oprava sport. Náčiní 17 tis. Kč (Chelčického) - oprava plynové přípojky 4 tis. Kč (Chelčického) - vodoinstalace 45 tis. Kč Ostatní opravy lze charakterizovat jako běžnou údržbu svěřeného majetku. Služby byly nakoupeny v celkové hodnotě 1,395 mil. Kč. V tom: - zpracování mezd 176 tis. Kč, - účetnictví 216 tis. Kč, - odvoz odpadu 16 tis. Kč (za celý rok obě budovy), 22

23 - spoje 174 tis. Kč (v tom internet 25 tis. Kč), - revizní práce 127 tis. Kč (hromosvody, hasicí přístroje, výtahy, plynová zařízení, elektrospotřebiče, tělocvičné nářadí, EZS), - ostraha objektu a BOZP 52 tis. Kč, - SW 166 tis. Kč (antivirus, SW pro server, SW ŠJ Žerotínova, software pro nové počítače) - správa sítě 5 tis. Kč - zahradnické práce 2 tis. Kč - dokumentace pro vybavení MŠ 149 tis. Kč - práce CO a PO 24 tis. Kč, - primární prevence 67 tis. Kč Ostatní položky jsou jen drobného charakteru. Mzdové náklady včetně pojistného dosáhly celkové výše 398,2 tis. Kč. Z této částky 132 tis. Kč je čerpáno z účelových dotací zřizovatele. Zbývající prostředky byly vyplaceny ze školného placeného za kroužky provozované ve školní družině. Bankovní poplatky dosáhly celkové výše 4 tis. Kč, pojištění majetku 17 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku dosáhly 871,7 tis. Kč (z toho 513 tis. Kč zařízení, 358 tis. Kč budova). II. Doplňková činnost Výnosy doplňkové činnosti plynuly z pronájmu bytových i nebytových prostor školy (celkem 938 tis. Kč). Nejvýznamnější položkou je pronájem části budovy Žerotínova soukromé škole Profit. Dalším významným zdrojem výnosů doplňkové činnosti je vaření obědů pro cizí strávníky. Celkem tímto způsobem škola získala 66 tis. Kč. Celkové výnosy školy tedy v roce 29 přesáhly hranici jednoho milionu korun. V nejbližším období se proto škola stane plátcem DPH. S ohledem na tuto skutečnost bude nezbytné prověřit nájemní smlouvy a domluvit s protistranami řešení této situace. Bude nezbytné také upravit cenu oběda pro cizí strávníky. Náklady doplňkové činnosti spadají do kategorie mzdových nákladů (včetně pojistného celkem 615 tis. Kč), energií (392 tis. Kč) a nákupu potravin (35 tis. Kč). Z uvedeného vyplývá, že hospodaření školy v rámci doplňkové činnosti bylo ve sledovaném období ziskové (232 tis. Kč). 23

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více