Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/ část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová

2 a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělávání c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, přípravná třída e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j) základní údaje o hospodaření školy ( bude zpracováno k ) k) údaje o zapojení školy o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů l) údaje zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 a) základní údaje o škole Název školy: Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Sídlo školy: Neratovice, ul.28.října 1157 Zřizovatel: Město Neratovice Kojetická Neratovice Vedení školy: ředitel školy : Mgr. Miloslava Lamačová zástupce ředitele pro 1.st.: Mgr. Dana Mrázková zástupce ředitele pro 2.st.: Mgr. Radka Millerová Adresa pro dálkový přístup : Informace o škole : Školská rada: svou činnost zahájila Členové Školské rady: Zástupci pedagogů: Mgr.Radka Millerová Mgr.Irena Škantová Mgr. Drahomíra Drobíková Zástupci zřizovatele: Mgr.Vladimír Půček Ing. Jiří Juda Mgr.Eva Sloupová Zástupci rodičů: Ing.Roman Kroužecký Jan Dvořák Miloš Jindřich Charakteristika školy: Vyučování jsme zahájili 1. září 2009 s počtem 26 tříd a 635 žáků. Součástí školy je přípravná třída, ve které bylo zapsáno 13 dětí. Ve školním roce 2009/10 jsme pokračovali ve výuce podle Školního vzdělávacího programu v 1.,2., 3., 6.,7.a 8. ročnících. Pro 3. ročníky je výuka důležitá z hlediska tzv. 1. hodnotícího období výstupů ŠVP, to znamená, jak děti i učitelé zvládají náročné úkoly v plnění cílů a klíčových kompetencí, které ŠVP vyžaduje. Pokračovali jsme v naplánovaných projektech jak ročníkových, tak i celoškolních, které jsou zhodnoceny v dodatku ŠVP. Vzdělávací proces byl doplňován nejen zajímavými projekty, na které jsme získali finanční prostředky z grantů, ale i výjezdy žáků mimo republiku. Pro žáky 2. stupně a některé 4. a 5. ročníky byly zrekonstruovány šatny: Drátěné klece byly nahrazeny moderními barevnými skříňkami, které zajišťují soukromí pro osobní a školní potřeby žáků a zvýšily estetické hledisko v této části školy. V areálu školy bylo vysazeno 23 jinanů jako náhradní výsadba za pokácené stromy. 3

4 Počet tříd Počet žáků Průměr žáků na třídu 1. stupeň ,7 2. stupeň ,7 Celkem ,6 Přípravná třída: b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Poslední vydání rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku : , 2., 3. a 6., 7., 8. ročníky: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Neratovice 28.října 1157, okr. Mělník ZŠ č.j. 1233/07 Ostatní třídy : 4., 5., a 9.ročníky Základní škola č.j /96 2 c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 1. Personální zabezpečení Pracovníci Zařazení Fyzické osoby Přepočtení pracovníci Pedagogové Učitelé 1.a 2.stup. 37 (16+ 22) 37,49 Přípravná třída 1 1 Nepedagogové Školní družina 6 4,93 Správní zaměstnanci 13 12,1 Školní jídelna 7 7 Celkem 65 62,52 4

5 2.Věková struktura pracovníků školy Funkce Do 30 let Celkem/ žen Nad 31 do 40 let Celkem/ žen Nad 41 do 50 let Celkem/ žen Nad 51 do 60 let Celkem/ žen Nad 61let a více celkem/ žen Celkem / žen muži ,5 0 4 v % 3,1 1,55 0 1,5 0 6,1 ženy v % 6, ,45 46,15 3,1 93,85 celkem v % 9,25 21,55 18,45 47,65 3, Přehled výuky předmětů z hlediska kvalifikovanosti 1.stupeň kvalifikovaná výuka nekvalifikovaná výuka 1. ročník 100% 0% 2. ročník 100% 0% 3. ročník 67% 33% 4. ročník 50% 50% 5. ročník 100% 0% Celkem: 88% 12% Výuka cizích jazyků 1.stupeň jazyk Kvalifikovaná výuka Nekvalifikovaná výuka anglický j. 100% 0% Školní družina Kvalifikované zájmové vzdělávání Nekvalifikované zájmové vzdělávání ŠD 6 oddělení 100% 0% 5

6 Přípravná třída přípravná třída pedagog nekvalifikovaná výuka 2.stupeň Kvalifikovaná výuka Nekvalifikovaná výuka Český jazyk 100% 0% Matematika 60% 40% Německý jazyk 100% 0% Anglický jazyk 80% 20% Chemie 100% 0% Přírodopis 100% 0% Fyzika 100% 0% Zeměpis 25% 75% Dějepis 75% 25% Výtvarná výchova 0% 100% Rodinná výchova 100% 0% Praktické činnosti 100% 0% Hudební výchova 0% 100% Volitelné předměty 75% 29% Občanská výchova 63% 37% Tělesná výchova 33% 67% Komunikace 71% 29% Environ. výchova 100% 0%% Informatika 20% 80% Pracovní výchova 100% 0% Člověk a zdraví 100% 0% Volitelný předmět 2 67% 33% Celkem 73% 27% d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, přípravná třída 1. Počty dětí zařazených do 1.roč. pro šk. rok 2010/2011 stav k K zápisu se dostavilo ze sjetiny 66 Mimo sjetinu přišlo (cizí ) 30 Po odkladu se dostavilo 28 K zápisu se dostavilo celkem 124 Žádost o odklad 19 Celkem zapsaných žáků 105 6

7 2. Počty dětí přijatých do přípravné třídy pro šk. rok 2010/2011 Po odkladu se dostavily děti 6 Předškoláci 4 Zapsáno 10 Z toho z neúplných rodin 3 Z toho sociokul.znevýhod. prostř. 7 3.Celkový přehled vycházejících žáků 9. ročník Hoši Dívky Celkem G SOŠ l.UO l.UO celkem nižší ročníky: Hoši Dívky Celkem SOŠ SOU celkem ročníky Celkem Hoši Dívky GFP Neratovice Počet žáků přijatých do ročníků během šk.roku 2009/2010 stav k od 1.9. k Ročník Celkem Chlapci Dívky Příprav.tř r r r r r r r r r Celkem

8 5.Počet žáků odstěhovaných z ročníku během šk. roku 2009/2010 Ročník Celkem Chlapci Dívky Příprav.tř r r r r r r r r r Celkem e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 1.Výsledky za 1. a 2.pololetí škol. roku 2009/10 ročník počet žáků 1.pol. 2.pol. prospělo s vyzn. 1.pol. 2. pol. prospělo 1. pol. 2. pol. neprospělo 1. pol. 2.pol. Opakuje ročník ŠVP byl realizován v 1.,2., 3, a 6.,7.8. ročnících. Poprvé se uskutečnilo testování očekávaných výstupů ve 3.ročnících po 1.období realizace ŠPV. Tyto testy jsou orientační a nezávazné, směřují k vymezení dalšího postupu pro realizaci závazných výstupům na konci 5.ročníků. 8

9 Výsledky testování očekávaných výstupů 3.ročníky Anglický jazyk -hodnocení podle procenta úspěšnosti % A 3.B 3.C % 61-90% % Český jazyk % % % % A 3.B 3.C 2 Matematika % A 3.B 3.C % 61-90% % 9

10 2. Žáci s SPU 1.stupeň Ročník: Počet žáků: Z toho dívek: 1.r r r r r. 3 3 Celkem 1.st.: stupeň Ročník Počet žáků Z toho dívek 6.r r r r. 5 1 Celkem 2.st.: 21 3 Celkem st f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Obsahem programu primární prevence jsou aktivity mající přímou souvislost s prevencí zneužívání návykových látek (zejména alkoholu a cigaret) a prevencí šikany, rasismu, ale i techniky a aktivity napomáhající snižovat riziko vzniku jakýchkoliv nežádoucích forem chování. Patří sem také programy zaměřené na zlepšení životního stylu. V rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže jsou příslušná témata zařazována do vyučovacích předmětů, a to již od prvních tříd s ohledem na věkové zvláštnosti a schopnosti dětí. V rámci ŠVP byl zařazen do výuky předmět Člověk a zdraví - pro žáky šestých a osmých tříd. Zejména v šestých třídách se pak zaměřujeme na aktivity spojené s návyky zdravého životního stylu a ochrany zdraví, spolupráci se školním psychologem. Škola nabízí žákům širokou škálu volnočasových aktivit pestrého zaměření. Spolupracujeme s odborníky z pedagogicko-psychologického poradenství, Centra metadonové substituce DROP-IN Praha, Městské policie ČR v Neratovicích apod. V letošním roce se nám podařilo získat k činnosti příspěvek od Sdružení rodičů ve výši ,-Kč a na projekt Zdravý životní styl finanční částku ve výši ,-Kč. Datum Popis, název akce Lektor (účastníci) Práce se třídou, aktivity PhDr. Jana 2009 k prevenci rizikového Hunskarová chování Zúčast. Čas třídy 6.A,B,C h. Poznámky Projekt prevence Prevence úrazů a Bc.Kučera 6.A,B,C 3h. Projekt 10

11 2009 bezpečnost chování ne veřejnosti Prevence závislostí a 2009 zneužívání návykových látek Seminář Netolismus a počítačová kriminalita Seminář prevence poruchy příjmu potravy Individuální konzultace školní psycholog Prevence závislostí a zneužívání návykových látek Prevence závislostí a zneužívání návykových látek Prevence závislostí a zneužívání návykových látek Prevence závislostí a zneužívání návykových látek prevence Josef Wünsch 6.A,B 2+2h. Projekt prevence Mgr. E.Mrázková Blanka Škantová PhDr. Jana Hunskarová 8-16 h. Seminář pro pedagogy, Krajský úřad Praha 8-14 h. Řešení individuál. problémů dětí Josef Wünsch 7.A,B 2+2 h. Projekt prevence Josef Wünsch 8.A 3h. Projekt prevence Josef Wünsch 8.B 3h. Projekt prevence Josef Wünsch 8.C 3h. Projekt prevence Prevence závislostí a zneužívání návykových látek Individuální konzultace školní psycholog Individuální konzultace školní psycholog Seminář Problémové dítě Mgr.Michaela Veselá OS Společně k bezpečí Seminář Právo ve škole Mgr.Michaela Veselá OS Společně k bezpečí Individuální konzultace školní psycholog Představení volnočasových aktivit vězenkyň KD Neratovice Seminář Jak zvládnout agresivní dítě Mgr.Jiří Sixta Josef Wünsch 9.A,B,C h. PhDr. Jana Hunskarová PhDr. Jana Hunskarová Mgr. Eva Mrázková Mgr.Miloslava Lamačová Mgr. Eva Mrázková PhDr. Jana Hunskarová Spolupráce s MP Neratovice Mgr. E. Mrázková Mgr.Miloslava Lamačová Projekt prevence 8-12 h. Řešení individuál. problémů dětí 8-12 h. Řešení individuál. problémů dětí 8-14h. MěÚ Mělník, seminář pro pedagogy 8-14h. MěÚ Mělník, seminář pro pedagogy 8-12 h. Řešení individuál. problémů 8.A,B,C 2 h. Prevence kriminality 8-14h. PPP Praha 11

12 Beseda s pracovníkem léčebny závislostí PL Beřkovice Seminář Sociální dovednosti práce s kolektivem Mgr.Jiří Sixta Beseda s pracovníkem léčebny závislostí PL Beřkovice Mgr.Leoš Vítek 8.A,B 1 h. Projekt Zdravý Mgr. Eva Mrázková Mgr.Eva Hašourková 8-14h. životní styl PPP Praha Mgr.Leoš Vítek 6.A,B,C 3 h. Projekt Zdravý životní styl Pokračování těchto programů i dalších besed je naplánováno v rámci projektů i výuky opět od září Cílem akcí je systematická práce se žáky všech věkových kategorií s přihlédnutím k věku a potřebám dětí. g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávací oblast/ vzdělávací obor Jazyk a jazyková komunikace DVPP ve škol. roce 2010/11 Předmět Počet účastníků Zajišťující organizace Název vzdělávací akce Anglický Konverzační kurz Aj jazyk 1 Suchomel s rodilými mluvčími Anglický jazyk 1 DVPP Jazykový kurz Aj pro pokročilé Anglický Preliminary English Test jazyk 1 Mega Books council of Europe Level B1 Aj 1 Mega books Školení Aj Člověk a příroda Př 1 EVVO Školení koordinátorů Př 1 Mrkev Pražská výroční konference EVVO pro učitele 2009 Př 1 KEV Zoologické zahrady okno do světa Člověk a společnost Ov 4 MU Finanční gramotnost Člověk a jeho svět 2 Otevřená hodina matematiky na 1.stupni Ma Fraus Ma 1 SSSkole Moderní didaktika matematiky Prv 2 Fraus Kdo si hraje ne(vyrušuje) D 1 MÚ Mělník Extremismus D 1 DMS 50.léta a videosvědectví dětí politických vězňů Kultura ducha a těla Vv 1 Wenkeová Realizace ŠVP Nové pojetí výtvarné výchovy na 2.st. ZŠ Školní vzdělávací program 11 Varianty Než začneme s MKV 1 Metodic. sem. Twinning III, 12

13 Twinning NIDV rozvoj projektů a využívání ICT 1 NIDV EU peníze školám regionální ŠVP workshop ŠVP 2 Abeceda Školení koordinátora Kompetence výchovných poradců Výchovné poradenství 1 NIDV v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením Školní poradenství komunikace 2 Veselá pro každý den Škol. poradenství komunikace 2 Veselá pro každý den 2 PPP Stc.kraj Nácvik sociálních dovedností 1 Společně k bezpečí Právo ve škole Zvyšování právního vědomí v oblasti prevence soc. patolog. jevů dokumentace ŠMP Jiné závislosti počít. kriminalita, netolismus, kyberšikana Pražská výroč. konference EVVO pro učitele 1 Stř. kraj 1 Stř. kraj 1 Stř. kraj 21 Varianty Agrese dětí a jak ji řešit 24 Varianty Osobnost dítěte I 15 Varianty Psychohygiena I. 16 Varianty Psychohygiena II. 15 Varianty Právní povědomí pedagoga 19/10 Varianty Kritické myšlení h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V letošním školním roce se učitelé a žáci zúčastnili mnoha akcí, které reprezentovaly naši školu a město Neratovice v celé České republice. Snažíme se všemi akcemi a exkurzemi propojit teorii s praxí, aby žáci teoretické poznatky proměnili v dovednosti a uměli je ve svém životě uplatnit. Proto se exkurze, soutěže, olympiády a další akce plánují tak, aby se daly využít v jednotlivých předmětech a projektech. Mezi významné události, které mají již nádech tradice, patří návštěva našeho pěveckého kroužku v Domě kněžny Emmy v Neratovicích. Zpívání a tancování potěší mnoho seniorů, kteří zde žijí. Akce, která evokovala zamyšlení u žáků 8.a 9. ročníků, byla beseda s vězeňkyněmi pořádaná Městskou policií Neratovice. Žákům poskytly cenné informace a varování od lidí, kteří se velmi snadno dostali do vězení. Dozvěděli se, jak se pak odvíjí jejich život a jaké následky jejich jednání má ve vztazích s rodinou, partnery a dětmi. 1. Školy v přírodě 13

14 V letošním školním roce vyjelo do škol v přírodě 190 žáků a délka pobytu byla většinou 8 dní. Kolektivy dětí vyjely do krásné krajiny na Benecku, Zelivky a Mozolova. 2. Akce konané v rámci environmen. výchovy, přírodopisu,chemie, zeměpisu EVVO ve školním roce 2009/2010 probíhalo podle plánu a učitelé vhodně vkládali do výuky významné události a dny podle potřeby. Přehled uskutečněných aktivit: 1/ Celoroční akce: sběr starého papíru a pomerančové kůry, třídění odpadu péče o květiny a školní zeleň naučná stezka a bylinkářská zahrádka 2/ Projekty: Zdravé zuby (třída 3.A) Svět kolem nás (soutěže se zúčastnily 4. a 5. třídy, ale do konce projektu vydržely jen třídy pí. uč. Pavlíkové a Novákové) Projekt VODA (1.-9. třídy) Projekt EAZA 2010 ( Nechme šelmy žít spolupráce se ZOO Praha, 9. třídy) Terénní praktika ze zeměpisu (7. a 8. třídy) Zdravý životní styl dětí (4.-9. třídy) Zapojení do projektu Ekopolis (pilotování proběhlo v 9.B) 3/ Celoškolní akce: Protidrogové preventivní programy Oslava Dne Země ( ) Dravci Květinový den ( ) Projekt VODA ( ) 4/ Soutěže a olympiády: Celorepubliková chemická soutěž družstev na SŠCHT v Praze ( ) Celokrajská soutěž pro ZŠ a SŠ o vytvoření nástěnky Cesta odpadu (prosinec 2009, místo) Celorepubliková soutěž pro ZŠ FotoAkademie 2010 témata: Momentky zvířat, Voda, Svět mýma očima 1. místo ( ) Chemická olympiáda: okresní kolo ( ) 2. místo L. Šesták 9.B krajské kolo ( ) 10. místo L. Šesták 9.B Zeměpisná olympiáda okresní kolo ( ) 4. místo M. Buzek 7.A, 6. místo D. Ondráček 9.C Biologická olympiáda okresní kolo (13.4., ) kat. C 8. místo V. Novotná 8.B Dopravní soutěž oblastní kolo ( ) družstvo 9. roč. obsadilo 5. místo 5/ Návštěva výstav: Vánoce s vůní dřeva v Betlémské kapli ( ) třída 5.A Příběh planety Země výstava v Národním muzeu třídy 6.C, 8.A,B, 9.A,B,C 6/ Spolupráce s ekocentry: Pobyt v ekocentru Střevlík v Oldřichově v Hájích ( ) třídy 8.B a 9.C Návštěva ekocentra Toulcův Dvůr ( ) třída 4.B 14

15 7/ Výlety a exkurze: Říp ( ) třída 8.C Pokličky ( ) 4. A,B Planetárium ( ) 5. ročníky IQ Centrum Liberec ( ) 8.B a 9.C Botanicus Ostrá 3. a 5. třídy Geopark Šťastná Země u Turnova ( ) třída 9.C Zájezd do Anglie ( ) třídy Školy v přírodě Lyžařský výcvik 8/ Vzdělávání učitelů: - spolupráce s KEV účast na seminářích a konferencích 3.Projekty ve Školním vzdělávacím programu Při plnění úkolů vyplývajících ze ŠVP jsme pokračovali i v realizaci jednotlivých projektů celoškolních a ročníkových. Celoškolní projekt VODA se konal , tento celodenní projekt prostupuje svými tématy všechny ročníky a přináší všem žákům nejen teoretické a praktické dovednosti, ale i pocit úspěchu při plnění jednotlivých úkolů. Z dalších celoškolních projektů probíhaly po celý rok Nástěnné noviny ročníků. Prezentace prostřednictvím Nástěnných novin nabízela dostatek prostoru ke komunikaci se spolužáky, informovanosti ve škole. Tvorba Nástěnných novin podporovala přátelské vztahy ve třídě a mezi třídami. Školní občasný kulturník ŠOK vyšel 3x, projekt Zdravé zuby jako preventivní program byl velice úspěšný. Terénní výuka v 7. a 8. ročnících a Ochrana člověka za mimořádných situací splnily své cíle při aplikaci praktických postupů těchto vzdělávacích oblastí. Podle ŠVP probíhaly i ročníkové projekty v 1. ročníku Já a ty, ve 2. ročníku Škola a já, ve 3. ročníku Kdo se o nás stará a Mezilidské vztahy, tento projekt byl spoluvytvářen se seniory z Domu kněžny Emmy a byl velice úspěšný. Dále se na druhém stupni realizovaly projekty Žijí mezi námi v 6. ročníku, v 7. ročníku proběhly 2 projekty Volby a Principy slušného chování. Všechny projekty, které jsme realizovali, mají vést k realizaci klíčových kompetencí, které žákům poskytují spolehlivý základ vzdělání zaměřený na situace blízké životu a praktickému jednání. Celkové zhodnocení projektů je přílohou ŠVP. 4. Dopravní výchova Dopravní výchova probíhá ve všech ročnících a prolíná všemi předměty. V 1. a 2. ročníku z hlediska motivace je využíván k výuce pracovní sešit s doplňky (MD BESIP). Ostatní ročníky doplňují učivo z učebnice I. CHODEC, II. CYKLISTA. Největší důraz je kladen na přípravu začínajících cyklistů. Ve 4. ročníku žáci absolvovali v prvním pololetí teorii a jízdy na dopravním hřišti. Ve druhém pololetí si vše zopakovali a znalosti prokázali kontrolním testem a jízdou. Úspěšní žáci získali průkaz cyklisty. 5. Sportovní akce 15

16 1.stupeň Vybíjená Preventan Cup oblastní kolo (chlapci) 5. místo Minifotbal Mc Donald s Cup oblastní kolo (skupina A) 2. místo oblastní kolo (skupina B) místo okresní kolo (skupina A) 2. místo Atletická všestrannost oblastní kolo 2.místo okresní kolo 4.místo 2.stupeň Florbal Oblastní kolo - vítězství Okresní kolo - 3.místo Minikopaná Oblastní kolo - vítězství Okresní kolo - 3.místo Basketbal Oblastní kolo - vítězství Okresní kol - 6.místo Plavecko běžecký pohár Oblastní kolo - vítězství Okresní kolo - 3.místo Pohár rozhlasu Okresní kolo starší žáci 6.míst - mladší žáci 1.místo Krajské kolo mladší žáci 5.místo 6.Ostatní soutěže a akce Český jazyk a literatura Noc s Andersenem Olympiáda z Čj Matematika Pythagoriáda 6.+7.ročníky Finanční gramotnost soutěž 9.roč. Cizí jazyk Německý jazyk okresní kolo olympiády Nj Informatika Bobřík informatiky Testování žáků Eskalátor čtenářská a gramotnost a Anglický jazyk Srovnávací testy 9.roč. SCIO Stonožka etwinning Maraton etwinningu Probíhající projekty a spolupráce se Slovenskem, Polskem, Estonskem, Francií. Účast na konferenci etwinningu Zlín a převzetí evropského certifikatu kvality za projekty. Přírodopis a Vlastivěda Celoroční environmentální soutěž Svět kolem nás CEV Zvoneček 16

17 Projekt Přátelství nezná hranic Projekt Zdravá výživa aneb jsme to co jíme Dějepis Soutěž pro žáky 2.stupně ZŠ Neratovic a okolí škol Výtvarná soutěž Česká spořitelna na jaře 7.Humanitární akce Dne se konala v našem městě akce Ligy proti rakovině. Květinkový den má v Neratovicích několikaletou tradici. Do úspěšné akce, při které se vybralo Kč, se zapojili všichni žáci pod vedením našich pedagogů. 8. Zájmová činnost kroužky V tomto školním roce jsme otevřeli pro děti celou řadu zájmových kroužků. Činnosti v těchto zájmových útvarech rozvíjejí u žáků schopnosti, dovednosti a umožňují jim navázat uspokojivé vztahy i mimo zaběhnutý třídní kolektiv. Aktivity jsou zaměřeny na podněcování žáků k tvořivému myšlení, logickému myšlení a k řešení problémů. Do činnosti v kroužcích bylo zapojeno 160 žáků. Přehled zájmových kroužků: Hrátky s matematikou Pěvecký kroužek Cvičení pro radost Sportovní hry Jóga pro děti Florbal Basketbal Náprava SPU pro žáky na 2.stupni On-line hry Turistický kroužek Kořeni i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve dnech dubna 2010 byla provedena inspekce ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle par.174 odst. 2 písm..b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle par. 174 odst.2 písm. c školského zákona. V celkovém hodnocení školy bylo inspekcí konstatováno: Vzdělávání probíhá v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a je v souladu s dlouhodobými záměry státu a kraje v oblasti školství, odpovídá i cílům stanoveným školským zákonem, výjimku tvoří zjištěné rušení některých hodin, činnost školy podporuje zdravý vývoj dětí a žáků, příležitosti ke vzdělávání se v důsledku inovačních aktivit školy a účinného systému školského poradenství zlepšují, rozsah volby vzdělávací 17

18 cesty je však omezen zejména personálními podmínkami, vzdělávání probíhá v bezpečném prostředí, k podpoře rozvoje osobnosti žáků významně přispívá pozitivní klima školy, které je rovněž důsledkem péče a podmínek k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí a žáků, zjištěné nedostatky jsou odstranitelné, zdroje a finanční prostředky byly efektivně čerpány v souladu se schváleným rozpočtem a potřebami školy, ve prospěch realizace vzdělávacích programů, již v minulosti dobré a dále se postupně zlepšující materiální vybavení školy umožňuje naplňování záměrů ŠVP, snižující se počet žáků a s tím související ekonomické podmínky a předpoklady umožňují dodržovat zásady trvale udržitelného rozvoje s dílčími omezeními (dle názorů pracovníků školy jsou omezujícím faktorem finanční podmínky), škola je příkladem dobré praxe z hlediska úspěšnosti grantových a projektových aktivit, zásady a cíle stanovené školským zákonem jsou zpracované do vnitřních organizačních dokumentů školy, ty vyžadují dílčí úpravy, celkově jsou naplňovány, škola uplatňuje rovný přístup ke vzdělávání, stanovená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání jsou až na výjimky dodržována, průměrná je úroveň výsledků vzdělávání vzhledem k požadavkům RVP ZV a obecným studijním předpokladům žáků. ŠVP je základní školou postupně naplňován. Inovace vzdělávání je vedením podporována, účinnost podpory je závislá na individuálních přístupech pedagogů, celkově průměrná úroveň. Citace z inspekční zprávy čj. ČŠIS-842/10 S j) základní údaje o hospodaření školy ( bude zpracováno k jako druhá část výroční zprávy) k) údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů V rámci E-twinningu pokračovala spolupráce s Evropským domem v Praze, kdy náš snímek o besedě s poslancem Parlamentu ČR získal 2. místo v konkurenci především středních škol a odměnou žákům i učitelům byl pětidenní zájezd do Parlamentu EU hrazený europoslancem V. Železným a městem Neratovice. Žáci 5.ročníků byli pozváni do pražské zoologické zahrady na vyhlášení výsledků soutěže "Vysvětluj svět". Soupeřem při této výtvarné soutěži jim bylo více než 50 škol, ale naše vizitky pro zvířátka se líbily a obsadili jsme skvělé 2. místo. Žáci ročníků zhlédli několik divadelních a filmových představení, např, Bylo nás pět, Aprílová škola. Také si sami zahráli divadlo, dokonce v anglickém jazyce. Zúčastnili jsme se společně koncertu Jupiáda, který kromě hudby měl především výchovné zaměření. Některé písně pak zazněly i při závěrečné akademii. Zajímavá byla účast v soutěži Free Faces, zaměřené na otázky manželství. Svou účastí jsme získali 1.místo. 18

19 Kolektivy některých tříd si vyzkoušely, jaké je to být ve škole v noci. Tato aktivita byla poprvé spojena s etwinnigovým programem a podruhé proběhla na škole v rámci akce Noc s Andersenem. Granty byly směřovány na preventivní programy, dále na problematiku integrace romské komunity, na ekologický pobyt žáků v ekologickém středisku Střevlík a v neposlední řadě na výjezdy žáků a učitelů do škol v zahraničí. Pokračujeme v partnerství škol prostřednictvím E- twinningu. Významnou událostí bylo podepsání partnerské smlouvy mezi Gimnazium nr 3 v Rybniku v Polské republice a naší školou. Podpisu smlouvy a zároveň přátelské návštěvy se zúčastnilo 6 učitelů školy a vedoucí odboru školství Města Neratovice Mgr. Vladimír Půček. V červnu 2010 polští přátelé ( 3 učitelé a 5 žáků) přijeli do Neratovic domluvit konkrétní spolupráci vyplývající z partnerské smlouvy. Dalším zájezdem byl pětidenní zájezd do Paříže a Londýna 40 žáků se dvěma učiteli. Výměnného pobytu v italském městě Vincenza se zúčastnilo 19 dětí a dva učitelé. Zapojili jsme se do mezinárodního projektu Visegradské čtyřky Přátelství nezná hranic, který bude pokračovat i v příštím školním roce spolu se Základní školou nr 1 im. B. Prusa Góra v Polsku a Základní školou v Bratislavě. Žáci všech tří škol budou postupně vytvářet projekty o své škole, městu, regionu a republice a vyvrcholením projektu budou výměnné pobyty dětí v Polsku a v Neratovicích. Na tyto akce jsme získali částečně finanční prostředky z Města Neratovice PSER, další byly z rozpočtu školy, ostatní si hradili žáci sami. Učitelé a žáci jsou zapojeni do mnoha dalších menších projektů, např.celoroční environmentální soutěž (korespondenční) Svět kolem nás, projekt ZOO Praha EAZA 2010 Nechme šelmy žít na záchranu zvířat, Den Země apod. Další projekty byly realizovány v rámci ŠVP. Pokračovali jsme ve spolupráci s organizací Člověk v tísni a v rámci jejího grantu z EU- Varianty jsme absolvolvali pravidelná školení v tématech vybraných všemi učiteli. Výraznou složkou těchto aktivit byl kurz RWCT Kritické myšlení, který absolvovalo 19 učitelů. l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se od ledna 2008 zapojila do dlouhodobého projektu Varianty společnosti Člověk v tísni, konkrétně do projektu Pojďte do školy. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a týká se vzdělávání pedagogů. V letošním školním roce učitelé absolvovali: 1) semináře RWCT čtením a psaním ke kritickému myšlení 10 lekcí, z 19 zúčastněných dostalo Osvědčení o absolvování 11 učitelů 2) volitelné semináře byly pro všechny pedagogy, z nich 10 hodin absolvovali učitelé, kteří se zároveň účastnili seminářů kritického myšlení a 30 hodin absolvovali ostatní pedagogové Témata volitelných seminářů: multikulturní výchova osobnost dítěte 2x psychohygiena 2x právní povědomí pedagoga děti s SPU spolupráce se státní správou OSPOD 19

20 Semináře byly vedeny kvalitními lektory, na vysoké úrovni a pro všechny pedagogy byly všechny semináře velkým přínosem pro jejich další práci. m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2009/10 podala škola 8 projektů do grantového a dotačního řízení Středočeského kraje a MŠMT a 3 projekty z prostředků města Neratovice. Úspěšné projekty: Grant Města Neratovice ekologický výjezd žáků ,-Kč Program na financování asistentů pedagoga pro děti ze soc.znevýhodněných rodin ,-Kč Preventivní program realizovaný školami na rok 2009/10 Zdravý životní styl ,-Kč Grant na projekt Přátelství nezná hranic ,-Kč Grant na projekt Studijní cesta do Itálie ,-Kč Grant na projekt Oficiální uzavření partnerství Rybnik Neratovice ,-Kč Dosud neukončené projekty: Grant z programu zaměřeného na podporu integrace romské komunity v roce ,-Kč ještě nebylo ukončeno řízení Grant pro zdravotně postiženého žáka ,-Kč- ještě nebylo ukončeno řízení Nepodpořené projekty: Program na podporu sportu a volného času na rok 2009 ČEZ oranžová učebna Preventivní program o) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole není zřízena odborová organizace. Škola pravidelně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Mělník, s odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Neratovice, s Městskou policií Neratovice a Policií ČR, Člověkem v tísni, se ZOO Praha. Na škole pracuje Sdružení rodičů školy, které škole poskytuje také finanční pomoc. S výroční zprávou byl pedagogický sbor seznámen na pedagogické radě dne Výroční zprávu schválila Školská rada dne

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce /2012 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová OBSAH:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zdiby, okres Praha - východ 250 66 Zdiby, U školy 48 Identifikátor školy: 600 052 133 Termín konání inspekce: 16. 17. květen

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Strategie rozvoje školy

Strategie rozvoje školy Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk Strategie rozvoje školy 2015-2019 Projednáno na ped. radě dne 20. 6. a 26. srpna 2014 a 26.8.2015 Vize školy ZŠ Václava Havla Poděbrady,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více