Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/ část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová

2 a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělávání c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, přípravná třída e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j) základní údaje o hospodaření školy ( bude zpracováno k ) k) údaje o zapojení školy o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů l) údaje zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 a) základní údaje o škole Název školy: Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Sídlo školy: Neratovice, ul.28.října 1157 Zřizovatel: Město Neratovice Kojetická Neratovice Vedení školy: ředitel školy : Mgr. Miloslava Lamačová zástupce ředitele pro 1.st.: Mgr. Dana Mrázková zástupce ředitele pro 2.st.: Mgr. Radka Millerová Adresa pro dálkový přístup : Informace o škole : Školská rada: svou činnost zahájila Členové Školské rady: Zástupci pedagogů: Mgr.Radka Millerová Mgr.Irena Škantová Mgr. Drahomíra Drobíková Zástupci zřizovatele: Mgr.Vladimír Půček Ing. Jiří Juda Mgr.Eva Sloupová Zástupci rodičů: Ing.Roman Kroužecký Jan Dvořák Miloš Jindřich Charakteristika školy: Vyučování jsme zahájili 1. září 2009 s počtem 26 tříd a 635 žáků. Součástí školy je přípravná třída, ve které bylo zapsáno 13 dětí. Ve školním roce 2009/10 jsme pokračovali ve výuce podle Školního vzdělávacího programu v 1.,2., 3., 6.,7.a 8. ročnících. Pro 3. ročníky je výuka důležitá z hlediska tzv. 1. hodnotícího období výstupů ŠVP, to znamená, jak děti i učitelé zvládají náročné úkoly v plnění cílů a klíčových kompetencí, které ŠVP vyžaduje. Pokračovali jsme v naplánovaných projektech jak ročníkových, tak i celoškolních, které jsou zhodnoceny v dodatku ŠVP. Vzdělávací proces byl doplňován nejen zajímavými projekty, na které jsme získali finanční prostředky z grantů, ale i výjezdy žáků mimo republiku. Pro žáky 2. stupně a některé 4. a 5. ročníky byly zrekonstruovány šatny: Drátěné klece byly nahrazeny moderními barevnými skříňkami, které zajišťují soukromí pro osobní a školní potřeby žáků a zvýšily estetické hledisko v této části školy. V areálu školy bylo vysazeno 23 jinanů jako náhradní výsadba za pokácené stromy. 3

4 Počet tříd Počet žáků Průměr žáků na třídu 1. stupeň ,7 2. stupeň ,7 Celkem ,6 Přípravná třída: b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Poslední vydání rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku : , 2., 3. a 6., 7., 8. ročníky: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Neratovice 28.října 1157, okr. Mělník ZŠ č.j. 1233/07 Ostatní třídy : 4., 5., a 9.ročníky Základní škola č.j /96 2 c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 1. Personální zabezpečení Pracovníci Zařazení Fyzické osoby Přepočtení pracovníci Pedagogové Učitelé 1.a 2.stup. 37 (16+ 22) 37,49 Přípravná třída 1 1 Nepedagogové Školní družina 6 4,93 Správní zaměstnanci 13 12,1 Školní jídelna 7 7 Celkem 65 62,52 4

5 2.Věková struktura pracovníků školy Funkce Do 30 let Celkem/ žen Nad 31 do 40 let Celkem/ žen Nad 41 do 50 let Celkem/ žen Nad 51 do 60 let Celkem/ žen Nad 61let a více celkem/ žen Celkem / žen muži ,5 0 4 v % 3,1 1,55 0 1,5 0 6,1 ženy v % 6, ,45 46,15 3,1 93,85 celkem v % 9,25 21,55 18,45 47,65 3, Přehled výuky předmětů z hlediska kvalifikovanosti 1.stupeň kvalifikovaná výuka nekvalifikovaná výuka 1. ročník 100% 0% 2. ročník 100% 0% 3. ročník 67% 33% 4. ročník 50% 50% 5. ročník 100% 0% Celkem: 88% 12% Výuka cizích jazyků 1.stupeň jazyk Kvalifikovaná výuka Nekvalifikovaná výuka anglický j. 100% 0% Školní družina Kvalifikované zájmové vzdělávání Nekvalifikované zájmové vzdělávání ŠD 6 oddělení 100% 0% 5

6 Přípravná třída přípravná třída pedagog nekvalifikovaná výuka 2.stupeň Kvalifikovaná výuka Nekvalifikovaná výuka Český jazyk 100% 0% Matematika 60% 40% Německý jazyk 100% 0% Anglický jazyk 80% 20% Chemie 100% 0% Přírodopis 100% 0% Fyzika 100% 0% Zeměpis 25% 75% Dějepis 75% 25% Výtvarná výchova 0% 100% Rodinná výchova 100% 0% Praktické činnosti 100% 0% Hudební výchova 0% 100% Volitelné předměty 75% 29% Občanská výchova 63% 37% Tělesná výchova 33% 67% Komunikace 71% 29% Environ. výchova 100% 0%% Informatika 20% 80% Pracovní výchova 100% 0% Člověk a zdraví 100% 0% Volitelný předmět 2 67% 33% Celkem 73% 27% d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, přípravná třída 1. Počty dětí zařazených do 1.roč. pro šk. rok 2010/2011 stav k K zápisu se dostavilo ze sjetiny 66 Mimo sjetinu přišlo (cizí ) 30 Po odkladu se dostavilo 28 K zápisu se dostavilo celkem 124 Žádost o odklad 19 Celkem zapsaných žáků 105 6

7 2. Počty dětí přijatých do přípravné třídy pro šk. rok 2010/2011 Po odkladu se dostavily děti 6 Předškoláci 4 Zapsáno 10 Z toho z neúplných rodin 3 Z toho sociokul.znevýhod. prostř. 7 3.Celkový přehled vycházejících žáků 9. ročník Hoši Dívky Celkem G SOŠ l.UO l.UO celkem nižší ročníky: Hoši Dívky Celkem SOŠ SOU celkem ročníky Celkem Hoši Dívky GFP Neratovice Počet žáků přijatých do ročníků během šk.roku 2009/2010 stav k od 1.9. k Ročník Celkem Chlapci Dívky Příprav.tř r r r r r r r r r Celkem

8 5.Počet žáků odstěhovaných z ročníku během šk. roku 2009/2010 Ročník Celkem Chlapci Dívky Příprav.tř r r r r r r r r r Celkem e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 1.Výsledky za 1. a 2.pololetí škol. roku 2009/10 ročník počet žáků 1.pol. 2.pol. prospělo s vyzn. 1.pol. 2. pol. prospělo 1. pol. 2. pol. neprospělo 1. pol. 2.pol. Opakuje ročník ŠVP byl realizován v 1.,2., 3, a 6.,7.8. ročnících. Poprvé se uskutečnilo testování očekávaných výstupů ve 3.ročnících po 1.období realizace ŠPV. Tyto testy jsou orientační a nezávazné, směřují k vymezení dalšího postupu pro realizaci závazných výstupům na konci 5.ročníků. 8

9 Výsledky testování očekávaných výstupů 3.ročníky Anglický jazyk -hodnocení podle procenta úspěšnosti % A 3.B 3.C % 61-90% % Český jazyk % % % % A 3.B 3.C 2 Matematika % A 3.B 3.C % 61-90% % 9

10 2. Žáci s SPU 1.stupeň Ročník: Počet žáků: Z toho dívek: 1.r r r r r. 3 3 Celkem 1.st.: stupeň Ročník Počet žáků Z toho dívek 6.r r r r. 5 1 Celkem 2.st.: 21 3 Celkem st f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Obsahem programu primární prevence jsou aktivity mající přímou souvislost s prevencí zneužívání návykových látek (zejména alkoholu a cigaret) a prevencí šikany, rasismu, ale i techniky a aktivity napomáhající snižovat riziko vzniku jakýchkoliv nežádoucích forem chování. Patří sem také programy zaměřené na zlepšení životního stylu. V rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže jsou příslušná témata zařazována do vyučovacích předmětů, a to již od prvních tříd s ohledem na věkové zvláštnosti a schopnosti dětí. V rámci ŠVP byl zařazen do výuky předmět Člověk a zdraví - pro žáky šestých a osmých tříd. Zejména v šestých třídách se pak zaměřujeme na aktivity spojené s návyky zdravého životního stylu a ochrany zdraví, spolupráci se školním psychologem. Škola nabízí žákům širokou škálu volnočasových aktivit pestrého zaměření. Spolupracujeme s odborníky z pedagogicko-psychologického poradenství, Centra metadonové substituce DROP-IN Praha, Městské policie ČR v Neratovicích apod. V letošním roce se nám podařilo získat k činnosti příspěvek od Sdružení rodičů ve výši ,-Kč a na projekt Zdravý životní styl finanční částku ve výši ,-Kč. Datum Popis, název akce Lektor (účastníci) Práce se třídou, aktivity PhDr. Jana 2009 k prevenci rizikového Hunskarová chování Zúčast. Čas třídy 6.A,B,C h. Poznámky Projekt prevence Prevence úrazů a Bc.Kučera 6.A,B,C 3h. Projekt 10

11 2009 bezpečnost chování ne veřejnosti Prevence závislostí a 2009 zneužívání návykových látek Seminář Netolismus a počítačová kriminalita Seminář prevence poruchy příjmu potravy Individuální konzultace školní psycholog Prevence závislostí a zneužívání návykových látek Prevence závislostí a zneužívání návykových látek Prevence závislostí a zneužívání návykových látek Prevence závislostí a zneužívání návykových látek prevence Josef Wünsch 6.A,B 2+2h. Projekt prevence Mgr. E.Mrázková Blanka Škantová PhDr. Jana Hunskarová 8-16 h. Seminář pro pedagogy, Krajský úřad Praha 8-14 h. Řešení individuál. problémů dětí Josef Wünsch 7.A,B 2+2 h. Projekt prevence Josef Wünsch 8.A 3h. Projekt prevence Josef Wünsch 8.B 3h. Projekt prevence Josef Wünsch 8.C 3h. Projekt prevence Prevence závislostí a zneužívání návykových látek Individuální konzultace školní psycholog Individuální konzultace školní psycholog Seminář Problémové dítě Mgr.Michaela Veselá OS Společně k bezpečí Seminář Právo ve škole Mgr.Michaela Veselá OS Společně k bezpečí Individuální konzultace školní psycholog Představení volnočasových aktivit vězenkyň KD Neratovice Seminář Jak zvládnout agresivní dítě Mgr.Jiří Sixta Josef Wünsch 9.A,B,C h. PhDr. Jana Hunskarová PhDr. Jana Hunskarová Mgr. Eva Mrázková Mgr.Miloslava Lamačová Mgr. Eva Mrázková PhDr. Jana Hunskarová Spolupráce s MP Neratovice Mgr. E. Mrázková Mgr.Miloslava Lamačová Projekt prevence 8-12 h. Řešení individuál. problémů dětí 8-12 h. Řešení individuál. problémů dětí 8-14h. MěÚ Mělník, seminář pro pedagogy 8-14h. MěÚ Mělník, seminář pro pedagogy 8-12 h. Řešení individuál. problémů 8.A,B,C 2 h. Prevence kriminality 8-14h. PPP Praha 11

12 Beseda s pracovníkem léčebny závislostí PL Beřkovice Seminář Sociální dovednosti práce s kolektivem Mgr.Jiří Sixta Beseda s pracovníkem léčebny závislostí PL Beřkovice Mgr.Leoš Vítek 8.A,B 1 h. Projekt Zdravý Mgr. Eva Mrázková Mgr.Eva Hašourková 8-14h. životní styl PPP Praha Mgr.Leoš Vítek 6.A,B,C 3 h. Projekt Zdravý životní styl Pokračování těchto programů i dalších besed je naplánováno v rámci projektů i výuky opět od září Cílem akcí je systematická práce se žáky všech věkových kategorií s přihlédnutím k věku a potřebám dětí. g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávací oblast/ vzdělávací obor Jazyk a jazyková komunikace DVPP ve škol. roce 2010/11 Předmět Počet účastníků Zajišťující organizace Název vzdělávací akce Anglický Konverzační kurz Aj jazyk 1 Suchomel s rodilými mluvčími Anglický jazyk 1 DVPP Jazykový kurz Aj pro pokročilé Anglický Preliminary English Test jazyk 1 Mega Books council of Europe Level B1 Aj 1 Mega books Školení Aj Člověk a příroda Př 1 EVVO Školení koordinátorů Př 1 Mrkev Pražská výroční konference EVVO pro učitele 2009 Př 1 KEV Zoologické zahrady okno do světa Člověk a společnost Ov 4 MU Finanční gramotnost Člověk a jeho svět 2 Otevřená hodina matematiky na 1.stupni Ma Fraus Ma 1 SSSkole Moderní didaktika matematiky Prv 2 Fraus Kdo si hraje ne(vyrušuje) D 1 MÚ Mělník Extremismus D 1 DMS 50.léta a videosvědectví dětí politických vězňů Kultura ducha a těla Vv 1 Wenkeová Realizace ŠVP Nové pojetí výtvarné výchovy na 2.st. ZŠ Školní vzdělávací program 11 Varianty Než začneme s MKV 1 Metodic. sem. Twinning III, 12

13 Twinning NIDV rozvoj projektů a využívání ICT 1 NIDV EU peníze školám regionální ŠVP workshop ŠVP 2 Abeceda Školení koordinátora Kompetence výchovných poradců Výchovné poradenství 1 NIDV v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením Školní poradenství komunikace 2 Veselá pro každý den Škol. poradenství komunikace 2 Veselá pro každý den 2 PPP Stc.kraj Nácvik sociálních dovedností 1 Společně k bezpečí Právo ve škole Zvyšování právního vědomí v oblasti prevence soc. patolog. jevů dokumentace ŠMP Jiné závislosti počít. kriminalita, netolismus, kyberšikana Pražská výroč. konference EVVO pro učitele 1 Stř. kraj 1 Stř. kraj 1 Stř. kraj 21 Varianty Agrese dětí a jak ji řešit 24 Varianty Osobnost dítěte I 15 Varianty Psychohygiena I. 16 Varianty Psychohygiena II. 15 Varianty Právní povědomí pedagoga 19/10 Varianty Kritické myšlení h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V letošním školním roce se učitelé a žáci zúčastnili mnoha akcí, které reprezentovaly naši školu a město Neratovice v celé České republice. Snažíme se všemi akcemi a exkurzemi propojit teorii s praxí, aby žáci teoretické poznatky proměnili v dovednosti a uměli je ve svém životě uplatnit. Proto se exkurze, soutěže, olympiády a další akce plánují tak, aby se daly využít v jednotlivých předmětech a projektech. Mezi významné události, které mají již nádech tradice, patří návštěva našeho pěveckého kroužku v Domě kněžny Emmy v Neratovicích. Zpívání a tancování potěší mnoho seniorů, kteří zde žijí. Akce, která evokovala zamyšlení u žáků 8.a 9. ročníků, byla beseda s vězeňkyněmi pořádaná Městskou policií Neratovice. Žákům poskytly cenné informace a varování od lidí, kteří se velmi snadno dostali do vězení. Dozvěděli se, jak se pak odvíjí jejich život a jaké následky jejich jednání má ve vztazích s rodinou, partnery a dětmi. 1. Školy v přírodě 13

14 V letošním školním roce vyjelo do škol v přírodě 190 žáků a délka pobytu byla většinou 8 dní. Kolektivy dětí vyjely do krásné krajiny na Benecku, Zelivky a Mozolova. 2. Akce konané v rámci environmen. výchovy, přírodopisu,chemie, zeměpisu EVVO ve školním roce 2009/2010 probíhalo podle plánu a učitelé vhodně vkládali do výuky významné události a dny podle potřeby. Přehled uskutečněných aktivit: 1/ Celoroční akce: sběr starého papíru a pomerančové kůry, třídění odpadu péče o květiny a školní zeleň naučná stezka a bylinkářská zahrádka 2/ Projekty: Zdravé zuby (třída 3.A) Svět kolem nás (soutěže se zúčastnily 4. a 5. třídy, ale do konce projektu vydržely jen třídy pí. uč. Pavlíkové a Novákové) Projekt VODA (1.-9. třídy) Projekt EAZA 2010 ( Nechme šelmy žít spolupráce se ZOO Praha, 9. třídy) Terénní praktika ze zeměpisu (7. a 8. třídy) Zdravý životní styl dětí (4.-9. třídy) Zapojení do projektu Ekopolis (pilotování proběhlo v 9.B) 3/ Celoškolní akce: Protidrogové preventivní programy Oslava Dne Země ( ) Dravci Květinový den ( ) Projekt VODA ( ) 4/ Soutěže a olympiády: Celorepubliková chemická soutěž družstev na SŠCHT v Praze ( ) Celokrajská soutěž pro ZŠ a SŠ o vytvoření nástěnky Cesta odpadu (prosinec 2009, místo) Celorepubliková soutěž pro ZŠ FotoAkademie 2010 témata: Momentky zvířat, Voda, Svět mýma očima 1. místo ( ) Chemická olympiáda: okresní kolo ( ) 2. místo L. Šesták 9.B krajské kolo ( ) 10. místo L. Šesták 9.B Zeměpisná olympiáda okresní kolo ( ) 4. místo M. Buzek 7.A, 6. místo D. Ondráček 9.C Biologická olympiáda okresní kolo (13.4., ) kat. C 8. místo V. Novotná 8.B Dopravní soutěž oblastní kolo ( ) družstvo 9. roč. obsadilo 5. místo 5/ Návštěva výstav: Vánoce s vůní dřeva v Betlémské kapli ( ) třída 5.A Příběh planety Země výstava v Národním muzeu třídy 6.C, 8.A,B, 9.A,B,C 6/ Spolupráce s ekocentry: Pobyt v ekocentru Střevlík v Oldřichově v Hájích ( ) třídy 8.B a 9.C Návštěva ekocentra Toulcův Dvůr ( ) třída 4.B 14

15 7/ Výlety a exkurze: Říp ( ) třída 8.C Pokličky ( ) 4. A,B Planetárium ( ) 5. ročníky IQ Centrum Liberec ( ) 8.B a 9.C Botanicus Ostrá 3. a 5. třídy Geopark Šťastná Země u Turnova ( ) třída 9.C Zájezd do Anglie ( ) třídy Školy v přírodě Lyžařský výcvik 8/ Vzdělávání učitelů: - spolupráce s KEV účast na seminářích a konferencích 3.Projekty ve Školním vzdělávacím programu Při plnění úkolů vyplývajících ze ŠVP jsme pokračovali i v realizaci jednotlivých projektů celoškolních a ročníkových. Celoškolní projekt VODA se konal , tento celodenní projekt prostupuje svými tématy všechny ročníky a přináší všem žákům nejen teoretické a praktické dovednosti, ale i pocit úspěchu při plnění jednotlivých úkolů. Z dalších celoškolních projektů probíhaly po celý rok Nástěnné noviny ročníků. Prezentace prostřednictvím Nástěnných novin nabízela dostatek prostoru ke komunikaci se spolužáky, informovanosti ve škole. Tvorba Nástěnných novin podporovala přátelské vztahy ve třídě a mezi třídami. Školní občasný kulturník ŠOK vyšel 3x, projekt Zdravé zuby jako preventivní program byl velice úspěšný. Terénní výuka v 7. a 8. ročnících a Ochrana člověka za mimořádných situací splnily své cíle při aplikaci praktických postupů těchto vzdělávacích oblastí. Podle ŠVP probíhaly i ročníkové projekty v 1. ročníku Já a ty, ve 2. ročníku Škola a já, ve 3. ročníku Kdo se o nás stará a Mezilidské vztahy, tento projekt byl spoluvytvářen se seniory z Domu kněžny Emmy a byl velice úspěšný. Dále se na druhém stupni realizovaly projekty Žijí mezi námi v 6. ročníku, v 7. ročníku proběhly 2 projekty Volby a Principy slušného chování. Všechny projekty, které jsme realizovali, mají vést k realizaci klíčových kompetencí, které žákům poskytují spolehlivý základ vzdělání zaměřený na situace blízké životu a praktickému jednání. Celkové zhodnocení projektů je přílohou ŠVP. 4. Dopravní výchova Dopravní výchova probíhá ve všech ročnících a prolíná všemi předměty. V 1. a 2. ročníku z hlediska motivace je využíván k výuce pracovní sešit s doplňky (MD BESIP). Ostatní ročníky doplňují učivo z učebnice I. CHODEC, II. CYKLISTA. Největší důraz je kladen na přípravu začínajících cyklistů. Ve 4. ročníku žáci absolvovali v prvním pololetí teorii a jízdy na dopravním hřišti. Ve druhém pololetí si vše zopakovali a znalosti prokázali kontrolním testem a jízdou. Úspěšní žáci získali průkaz cyklisty. 5. Sportovní akce 15

16 1.stupeň Vybíjená Preventan Cup oblastní kolo (chlapci) 5. místo Minifotbal Mc Donald s Cup oblastní kolo (skupina A) 2. místo oblastní kolo (skupina B) místo okresní kolo (skupina A) 2. místo Atletická všestrannost oblastní kolo 2.místo okresní kolo 4.místo 2.stupeň Florbal Oblastní kolo - vítězství Okresní kolo - 3.místo Minikopaná Oblastní kolo - vítězství Okresní kolo - 3.místo Basketbal Oblastní kolo - vítězství Okresní kol - 6.místo Plavecko běžecký pohár Oblastní kolo - vítězství Okresní kolo - 3.místo Pohár rozhlasu Okresní kolo starší žáci 6.míst - mladší žáci 1.místo Krajské kolo mladší žáci 5.místo 6.Ostatní soutěže a akce Český jazyk a literatura Noc s Andersenem Olympiáda z Čj Matematika Pythagoriáda 6.+7.ročníky Finanční gramotnost soutěž 9.roč. Cizí jazyk Německý jazyk okresní kolo olympiády Nj Informatika Bobřík informatiky Testování žáků Eskalátor čtenářská a gramotnost a Anglický jazyk Srovnávací testy 9.roč. SCIO Stonožka etwinning Maraton etwinningu Probíhající projekty a spolupráce se Slovenskem, Polskem, Estonskem, Francií. Účast na konferenci etwinningu Zlín a převzetí evropského certifikatu kvality za projekty. Přírodopis a Vlastivěda Celoroční environmentální soutěž Svět kolem nás CEV Zvoneček 16

17 Projekt Přátelství nezná hranic Projekt Zdravá výživa aneb jsme to co jíme Dějepis Soutěž pro žáky 2.stupně ZŠ Neratovic a okolí škol Výtvarná soutěž Česká spořitelna na jaře 7.Humanitární akce Dne se konala v našem městě akce Ligy proti rakovině. Květinkový den má v Neratovicích několikaletou tradici. Do úspěšné akce, při které se vybralo Kč, se zapojili všichni žáci pod vedením našich pedagogů. 8. Zájmová činnost kroužky V tomto školním roce jsme otevřeli pro děti celou řadu zájmových kroužků. Činnosti v těchto zájmových útvarech rozvíjejí u žáků schopnosti, dovednosti a umožňují jim navázat uspokojivé vztahy i mimo zaběhnutý třídní kolektiv. Aktivity jsou zaměřeny na podněcování žáků k tvořivému myšlení, logickému myšlení a k řešení problémů. Do činnosti v kroužcích bylo zapojeno 160 žáků. Přehled zájmových kroužků: Hrátky s matematikou Pěvecký kroužek Cvičení pro radost Sportovní hry Jóga pro děti Florbal Basketbal Náprava SPU pro žáky na 2.stupni On-line hry Turistický kroužek Kořeni i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve dnech dubna 2010 byla provedena inspekce ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle par.174 odst. 2 písm..b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle par. 174 odst.2 písm. c školského zákona. V celkovém hodnocení školy bylo inspekcí konstatováno: Vzdělávání probíhá v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a je v souladu s dlouhodobými záměry státu a kraje v oblasti školství, odpovídá i cílům stanoveným školským zákonem, výjimku tvoří zjištěné rušení některých hodin, činnost školy podporuje zdravý vývoj dětí a žáků, příležitosti ke vzdělávání se v důsledku inovačních aktivit školy a účinného systému školského poradenství zlepšují, rozsah volby vzdělávací 17

18 cesty je však omezen zejména personálními podmínkami, vzdělávání probíhá v bezpečném prostředí, k podpoře rozvoje osobnosti žáků významně přispívá pozitivní klima školy, které je rovněž důsledkem péče a podmínek k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí a žáků, zjištěné nedostatky jsou odstranitelné, zdroje a finanční prostředky byly efektivně čerpány v souladu se schváleným rozpočtem a potřebami školy, ve prospěch realizace vzdělávacích programů, již v minulosti dobré a dále se postupně zlepšující materiální vybavení školy umožňuje naplňování záměrů ŠVP, snižující se počet žáků a s tím související ekonomické podmínky a předpoklady umožňují dodržovat zásady trvale udržitelného rozvoje s dílčími omezeními (dle názorů pracovníků školy jsou omezujícím faktorem finanční podmínky), škola je příkladem dobré praxe z hlediska úspěšnosti grantových a projektových aktivit, zásady a cíle stanovené školským zákonem jsou zpracované do vnitřních organizačních dokumentů školy, ty vyžadují dílčí úpravy, celkově jsou naplňovány, škola uplatňuje rovný přístup ke vzdělávání, stanovená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání jsou až na výjimky dodržována, průměrná je úroveň výsledků vzdělávání vzhledem k požadavkům RVP ZV a obecným studijním předpokladům žáků. ŠVP je základní školou postupně naplňován. Inovace vzdělávání je vedením podporována, účinnost podpory je závislá na individuálních přístupech pedagogů, celkově průměrná úroveň. Citace z inspekční zprávy čj. ČŠIS-842/10 S j) základní údaje o hospodaření školy ( bude zpracováno k jako druhá část výroční zprávy) k) údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů V rámci E-twinningu pokračovala spolupráce s Evropským domem v Praze, kdy náš snímek o besedě s poslancem Parlamentu ČR získal 2. místo v konkurenci především středních škol a odměnou žákům i učitelům byl pětidenní zájezd do Parlamentu EU hrazený europoslancem V. Železným a městem Neratovice. Žáci 5.ročníků byli pozváni do pražské zoologické zahrady na vyhlášení výsledků soutěže "Vysvětluj svět". Soupeřem při této výtvarné soutěži jim bylo více než 50 škol, ale naše vizitky pro zvířátka se líbily a obsadili jsme skvělé 2. místo. Žáci ročníků zhlédli několik divadelních a filmových představení, např, Bylo nás pět, Aprílová škola. Také si sami zahráli divadlo, dokonce v anglickém jazyce. Zúčastnili jsme se společně koncertu Jupiáda, který kromě hudby měl především výchovné zaměření. Některé písně pak zazněly i při závěrečné akademii. Zajímavá byla účast v soutěži Free Faces, zaměřené na otázky manželství. Svou účastí jsme získali 1.místo. 18

19 Kolektivy některých tříd si vyzkoušely, jaké je to být ve škole v noci. Tato aktivita byla poprvé spojena s etwinnigovým programem a podruhé proběhla na škole v rámci akce Noc s Andersenem. Granty byly směřovány na preventivní programy, dále na problematiku integrace romské komunity, na ekologický pobyt žáků v ekologickém středisku Střevlík a v neposlední řadě na výjezdy žáků a učitelů do škol v zahraničí. Pokračujeme v partnerství škol prostřednictvím E- twinningu. Významnou událostí bylo podepsání partnerské smlouvy mezi Gimnazium nr 3 v Rybniku v Polské republice a naší školou. Podpisu smlouvy a zároveň přátelské návštěvy se zúčastnilo 6 učitelů školy a vedoucí odboru školství Města Neratovice Mgr. Vladimír Půček. V červnu 2010 polští přátelé ( 3 učitelé a 5 žáků) přijeli do Neratovic domluvit konkrétní spolupráci vyplývající z partnerské smlouvy. Dalším zájezdem byl pětidenní zájezd do Paříže a Londýna 40 žáků se dvěma učiteli. Výměnného pobytu v italském městě Vincenza se zúčastnilo 19 dětí a dva učitelé. Zapojili jsme se do mezinárodního projektu Visegradské čtyřky Přátelství nezná hranic, který bude pokračovat i v příštím školním roce spolu se Základní školou nr 1 im. B. Prusa Góra v Polsku a Základní školou v Bratislavě. Žáci všech tří škol budou postupně vytvářet projekty o své škole, městu, regionu a republice a vyvrcholením projektu budou výměnné pobyty dětí v Polsku a v Neratovicích. Na tyto akce jsme získali částečně finanční prostředky z Města Neratovice PSER, další byly z rozpočtu školy, ostatní si hradili žáci sami. Učitelé a žáci jsou zapojeni do mnoha dalších menších projektů, např.celoroční environmentální soutěž (korespondenční) Svět kolem nás, projekt ZOO Praha EAZA 2010 Nechme šelmy žít na záchranu zvířat, Den Země apod. Další projekty byly realizovány v rámci ŠVP. Pokračovali jsme ve spolupráci s organizací Člověk v tísni a v rámci jejího grantu z EU- Varianty jsme absolvolvali pravidelná školení v tématech vybraných všemi učiteli. Výraznou složkou těchto aktivit byl kurz RWCT Kritické myšlení, který absolvovalo 19 učitelů. l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se od ledna 2008 zapojila do dlouhodobého projektu Varianty společnosti Člověk v tísni, konkrétně do projektu Pojďte do školy. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a týká se vzdělávání pedagogů. V letošním školním roce učitelé absolvovali: 1) semináře RWCT čtením a psaním ke kritickému myšlení 10 lekcí, z 19 zúčastněných dostalo Osvědčení o absolvování 11 učitelů 2) volitelné semináře byly pro všechny pedagogy, z nich 10 hodin absolvovali učitelé, kteří se zároveň účastnili seminářů kritického myšlení a 30 hodin absolvovali ostatní pedagogové Témata volitelných seminářů: multikulturní výchova osobnost dítěte 2x psychohygiena 2x právní povědomí pedagoga děti s SPU spolupráce se státní správou OSPOD 19

20 Semináře byly vedeny kvalitními lektory, na vysoké úrovni a pro všechny pedagogy byly všechny semináře velkým přínosem pro jejich další práci. m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2009/10 podala škola 8 projektů do grantového a dotačního řízení Středočeského kraje a MŠMT a 3 projekty z prostředků města Neratovice. Úspěšné projekty: Grant Města Neratovice ekologický výjezd žáků ,-Kč Program na financování asistentů pedagoga pro děti ze soc.znevýhodněných rodin ,-Kč Preventivní program realizovaný školami na rok 2009/10 Zdravý životní styl ,-Kč Grant na projekt Přátelství nezná hranic ,-Kč Grant na projekt Studijní cesta do Itálie ,-Kč Grant na projekt Oficiální uzavření partnerství Rybnik Neratovice ,-Kč Dosud neukončené projekty: Grant z programu zaměřeného na podporu integrace romské komunity v roce ,-Kč ještě nebylo ukončeno řízení Grant pro zdravotně postiženého žáka ,-Kč- ještě nebylo ukončeno řízení Nepodpořené projekty: Program na podporu sportu a volného času na rok 2009 ČEZ oranžová učebna Preventivní program o) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole není zřízena odborová organizace. Škola pravidelně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Mělník, s odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Neratovice, s Městskou policií Neratovice a Policií ČR, Člověkem v tísni, se ZOO Praha. Na škole pracuje Sdružení rodičů školy, které škole poskytuje také finanční pomoc. S výroční zprávou byl pedagogický sbor seznámen na pedagogické radě dne Výroční zprávu schválila Školská rada dne

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2016/2017

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2016/2017 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2016/2017 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2016/2017 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více