Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3"

Transkript

1 Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3 V Rakovníku Zpracoval: Mgr. Zdeněk BRABEC 1

2 OBSAH 1. Úvod str.3 2. Aktivity školy str.3 3. Minimální preventivní program str Cíle str Hlavní směry působení str Prostředky minimálního preventivního programu str Úkoly pedagogických pracovníků str Případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy postup školy str Případy související s krádežemi a vandalismem v prostředí škol postup školy str Případy související s nesnášenlivostí, agresí, šikanou mezi žáky - postup školy str Případy související s neomluvenou absencí a záškoláctvím - postup školy str Finanční zajištění str Dotazníkové šetření str Seznam dostupné literatury, videa, CD, DVD str Seznam základních právních předpisů a dokumentů v preventivní oblasti str Seznam a adresář zařízení a institucí zabývajících se primární prevencí str.15 Přílohy str.16 2

3 1. ÚVOD Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3 Minimální preventivní program je na 2.ZŠ Rakovník součástí koncepce zaměřené na výchovu k zdravému životnímu stylu. Zahrnuje v sobě výchovné a vzdělávací působení v oblasti školní i mimoškolní. Definuje hlavní cíle a směry působení, prostředky k dosažení cílů, úkoly a postupy. Program je určen pro žáky ročníku. Je připraven variabilně, tak aby mohl využít případných změn a doplnění. Výchozí stav Ve školním roce 2011/2012 naši školu navštěvuje celkem 625 žáků ve věku 6 16 let. Z tohoto počtu je 317 chlapců a 308 dívek. Na první stupeň dochází 356 dětí, na druhý 269 žáků. Škola má na 2.stupni čtyři třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, ve kterých se učí 95 žáků. Výuka v ročníku probíhá dle školního vzdělávacího programu Otevřená kniha. Většina žáků (463) bydlí v Rakovníku, ostatní dojíždějí z menších obcí našeho regionu (162). Mezi nejrizikovější oblasti u dospívajících naší školy patří oblast chování, duševního zdraví, volného času a rekreace, sociální zdatnosti, vztahů mezi vrstevníky a záškoláctví (viz dotazníkové šetření, příloha č. 4). Problémem u všech věkových kategorií našich žáků je narůstající vzájemná agresivita (verbální a fyzická). V oblasti návykových látek je to vysoký počet dětí, které experimentují s nikotinovými cigaretami a pravidelně kouří ve věkové skupině let, často pijí alkohol ve věkové skupině let, konzumace produktů konopí a některých tvrdých drog. Dalšími problémy jsou donáška některých návykových látek do areálu školy (fakticky nedoloženo) a experimentování některých žáků vyšších ročníků druhého stupně s marihuanou a alkoholem v průběhu poledních přestávek (fakticky nedoloženo). Stále se snižuje věková úroveň dětí absolvujících první experiment s drogou (viz dotazníkové šetření, příloha č. 2). Někteří žáci podceňují návykovost a škodlivost alkoholu a kouření. Na prevenci a řešení těchto problémů se podílejí dále zmíněné prostředky, postupy a úkoly. 2. AKTIVITY ŠKOLY Školní řád stanoví postoj školy, možné postupy a sankce v souvislosti s rizikovým chováním žáků. Pozornost je věnována ochraně zdraví žáků, vyloučení možnosti manipulace a konzumace návykových látek v areálu školy a na školních akcích, konkretizuje postup školy při porušení výše uvedených zásad. Žáci a vyučující byli seznámeni s řádem školy. Žáci, učitelé a rodiče mají možnost přístupu k informacím a materiálům, které se týkají problematiky prevence (tel.čísla, literatura, časopisy, CD, videokazety, web ). Jsou k dispozici u metodika prevence, výchovné poradkyně a ve školní knihovně. Prostřednictvím vedení školy, metodika prevence, SRPDŠ, výchovné poradkyně a třídních učitelů probíhá komunikace s rodičovskou veřejností (postoje a postupy školy, výsledky dotazníkových šetření, ). Škola nabízí rodičům osvětovou činnost v oblasti rizikového chování žáků a zdravého životního stylu. Vyučující jsou seznamováni na pedagogických radách s novou legislativou a metodikou, novými zkušenostmi a poznatky v oblasti prevence a výsledky dotazníkových šetření prováděných u žáků na druhém stupni. Minimální preventivní program mají k dispozici v tištěné podobě v ředitelně, u metodika prevence a v elektronické podobě na příslušném serveru. Stejně jako žáci, mají pedagogičtí pracovníci možnost zúčastnit se besed se zástupci Národní protidrogové centrály, Policie České republiky, Probační a mediační služby ČR a dalších institucí. Škola vytváří podmínky pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže prostřednictvím nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Usiluje o diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na jednotlivé rizikové skupiny dětí a mládeže. K prezentaci a propagaci preventivních aktivit škola využívá regionálního tisku a webových stránek 3

4 Na velmi dobré úrovni je spolupráce školy s Policií České republiky a to jak v oblasti preventivní, tak represivní. Garantem preventivních aktivit je metodik prevence Mgr.Z.Brabec. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní zajišťuje poskytování poradenských služeb a zprostředkování poradenských služeb specializovaných preventivních a poradenských zařízení. Sleduje konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu rizikového chování a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých. Spolupracuje především s vedením školy (ředitel Mgr.M.Plincner), výchovnou poradkyní (Mgr.I.Fuksová) a třídními učiteli. Vyučující začleňují ve svých předmětech do výuky prvky výchovy k zdravému životnímu stylu a sociálního učení. 3.1.Cíle 3. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLU, RAKOVNÍK Dlouhodobé - výchova ke zdravému životnímu stylu - rozvoj a podpora sociální zdatnosti žáků Střednědobé - proškolení školního metodika v rámci specializačního studia školních metodiků prevence podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a kariérním růstu - zapojování rodičovské veřejnosti do spolupráce se školou v jejích preventivních aktivitách - pravidelné zapojování do grantového systému prostřednictvím vlastních projektů - zajišťování široké nabídky volnočasových aktivit Krátkodobé - zmapování potřeb v oblasti primární prevence - finanční zajištění preventivních aktivit ve školním roce 2011/12 a 2012/13 - vytvoření týmu pedagogických pracovníků participujících na přípravě a realizaci preventivní strategie školy na další období - rozšíření povědomí učitelů a žáků o smyslu a významu práce metodika prevence 3.2. Hlavní směry působení Primární prevence je zaměřena na oblast: a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie b) záškoláctví, c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, e) spektrum poruch příjmu potravy, f) negativní působení sekt, g) sexuální rizikové chování, h) rozpoznání a zajištění pomoci včasné intervence nebo krizové intervence zejména v případech: traumatických zážitků- domácího násilí, šikanování, násilného chování, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, experimentování s návykovými látkami (legální a nelegální návykové látky), rizikových stravovacích návyků vedoucích k poruchám příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). 4

5 V našich podmínkách se zaměříme na: - zvyšování odolnosti žáků vůči rizikovému chování obecně - snižování rizik a vlivů, které narušují zdravý vývoj žáků - programový a cílevědomý postup školy v oblasti postojové, informativní i represivní ve směru k žákům a pedagogickým pracovníkům - primární prevence peer programy - sekundární prevence časná intervence - vytváření příjemného pracovního prostředí, zájem o problémy žáků, pomoc při jejich řešení - v rámci snahy o všestranný rozvoj žáků směřovat k utváření jejich pozitivního hodnotového systému, pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot - rozvoj sociálních dovedností - rozvoj komunikačních dovedností řešit problémy, konflikty, vhodně reagovat na stres 6 12 let - zprostředkovat základní informace o návykových látkách a jejich působení na lidský organizmus - vliv médií a reklamy (realita x reklamní lži) - přispět k utvářená dovedností jak čelit negativním vlivům vrstevníků - přispět k pochopení významu přátelství a pomoci druhým - vést k umění vypořádat se zklamáním a odmítnutím - zdraví, péče o zdraví, vliv návykových látek na organizmus člověka, pozitivní a negativní vliv léků - proč lidé berou drogy hlavní příčiny negativního řešení problémů let - seznámit s působením jednotlivých drog na organizmus - seznámit s právními důsledky protizákonného konání a jednání, které souvisí s návykovými látkami - formovat umění posoudit možné budoucí dopady aktuálního rozhodnutí - přispívat k pochopení významu vzdělávání a vzájemné pomoci - zdůraznit nebezpečí legálních drog - vliv médií a reklamy - vést k umění vypořádat se se zklamáním a odmítnutím, návody řešení - zdraví, péče o zdraví, vliv návykových látek na organizmus člověka, pozitivní a negativní vliv léků - proč lidé berou drogy hlavní příčiny negativního řešení problémů 3.3. Prostředky minimálního preventivního programu Vztah učitel žák Budování vzájemné důvěry mezi učitelem a žákem, zájem o žáka, podněcování dialogu s ním. Učitel je při řešení problémů otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy a výchovným poradcem. Skupinová práce Žáci ve vyučování spolupracují. Učitel věnuje pozornost spolupráci ve skupinách, podporuje komunikaci žáků, žáků a pedagogů, podporuje rozvoj příslušných kompetencí. Žáci se učí vést diskusi, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým a vhodným způsobem reagovat na kritiku. Projektové vyučování V rámci projektů se žáci mohou blíže seznámit s děním kolem sebe a aktuálními tématy. Žáci se navzájem poznávají a dokáží spolupracovat. Je to důležitý prvek prevence šikany mezi žáky. 5

6 Projekt Adaptační kurz s peer programem pro žáky 6.ročníku (realizace - říjen 2011, peer aktivisté, třídní učitelé, metodik prevence, výchovná poradkyně) Adaptačního kurz s programem primární protidrogové prevence. V rámci adaptačního kurzu žáci absolvují seznamovací techniky, rozvíjejí své komunikativní dovednosti, vytvářejí a upevňují pozitivní vztahy uvnitř třídního kolektivu a s třídním učitelem prostřednictvím her, skupinové práce, kooperativního učení, sportovních aktivit a pobytu v přírodě. Náplní programu protidrogové prevence jsou především témata Co je droga?, Proč lidé berou drogy?, Metody odmítání a Pozitivní alternativy. Peer program je na naší škole realizován od školního roku 1996/1997. V rámci peer programů se nám podařilo zorganizovat již deset výjezdních seminářů zaměřených na přípravu tzv. peer aktivistů, poslední z nich v září a říjnu Projekt Malá policejní akademie (realizace říjen 2011, březen až květen 2012, NPC, Policie ČR, PMS ČR, peer aktivisté, metodik prevence) Komplexní program prevence rizikového chování žáků 2.stupně. Připraven a realizován ve spolupráci s Policií ČR, Probační a mediační službou ČR a Národní protidrogovou centrálou. Nabídka volnočasových aktivit Za velmi důležitou považujeme možnost trávit volný čas dětí a mládeže v prostředí a kolektivu, kde je vyloučena možnost kontaktu s návykovými látkami a kde je vhodně formován hodnotový systém mladého člověka. Mimo to jsou zde rozvíjeny charakterové vlastnosti, které pomáhají člověku překonávat různé životní překážky a problémy, jež mohou přímo či zprostředkovaně souviset se společensky nežádoucími jevy. Konkrétně usilujeme o širokou nabídku sportovních, kulturních, uměleckých, vzdělávacích aktivit v rámci nepovinných předmětů, kurzů a kroužků nabízených školou, školní družinou a ve spolupráci s DDM Rakovník, které jsou realizovány v prostorách školy a školní družiny a personálně většinou zajištěny z řad našich vyučujících a vychovatelek. Usilujeme o neustálé rozšiřování nabídky především pro žáky na 1. stupni, u kterých pravidelná účast na těchto aktivitách dává možnost získání trvalého zájmu. Příspěvkem k tomu je v oblasti tělesné výchovy a sportu zřízení Centra sportu AŠSK ČR při naší škole (viz příloha č. 3). Řád školy Viz str. 3. Působení v rámci výchovných a ostatních předmětů Vycházíme z cílů základního vzdělávání formulovaných školským zákonem rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů, účinná komunikace a spolupráce, ochrana fyzického a duševního zdraví, ohleduplnost a tolerance k jiným lidem, hodnotám, kulturám, poznání svých schopností a možností a jejich uplatnění při rozhodování a plánování. Na prvním stupni bude problematika zařazována především v rámci bloku Výchova ke zdraví (4., 5.roč.), v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda apod. Snahou učitelů bude rozvíjet komunikativní dovednosti dětí, schopnost vyjadřovat své názory, řešit problémy. Na druhém stupni se především jedná o prvky sociálního učení, výchovy k zdravému životnímu stylu, řešení konfliktů, stresových situací a další. Tyto jsou součástí hlavně občanské a rodinné výchovy, dále přírodopisu, výtvarné výchovy, tělesné výchovy a chemie, v kterých žáci získávají řadů informací, dovedností a jsou formovány jejich postoje. Vyučující pracují s tematickými plány, které jsou koncipovány na základě ŠVP Otevřená kniha (viz příloha č. 1). Besedy, výchovné a preventivní pořady (realizace - školní rok, DDM Rakovník, Harmonia Universalis, Policie ČR, NPC, Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, ) Svůj význam mají také besedy, výchovné a preventivní pořady, které naše škola bude i nadále organizovat ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou, Policií České republiky, DDM Rakovník, 6

7 PMS ČR a dalšími institucemi a agenturami. Námětem jsou témata drog, trestné činnosti mládeže, šikanování, bezpečného chování a extremizmu. Jsou určeny žákům prvního i druhého stupně. Spolupráce s rodičovskou veřejností, odbornými a dalšími institucemi, které se podílejí na prevenci rizikového chování a řešení problémů souvisejících s nimi - rodina (zákonný zástupce), výbor SRPDŠ - Pedagogicko psychologická poradna Rakovník Mgr. B. Holopírková - odbor školství MÚ Ing. M. Polcarová - odbor sociální péče MÚ Mgr. L. Kejla - občanské sdružení NEDROG - p. Cafourek - Policie České republiky pánové Veselý, Urban - Národní protidrogová centrála policejní rada Vaněček, pí. Posová - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy PhDr. M. Škábová - Probační a mediační služba ČR Mgr. P.Zelenka - ostatní rakovnické školy Kontakt s rodiči (zákonnými zástupci) a příslušnými institucemi je vždy zajištěn ve spolupráci metodika prevence, třídních učitelů, výchovné poradkyně a vedení školy Úkoly pedagogických pracovníků Ředitel, vedení školy - koordinovat, pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat preventivní činnost - spolupracovat s rodiči a institucemi, které se podílejí na prevenci aktivitách - v rámci možností usilovat o zajištění finančních prostředků určených na aktivity - ve spolupráci s třídními učiteli, metodikem prevence a výchovnou poradkyní řešit přestupky proti Řádu školy, které souvisí s rizikovým chováním - zajišťovat informovanost a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování - vést evidenci základních právních předpisů a norem, metodických pokynů a dalších důležitých materiálů Metodik prevence 1 - spolupracovat s vedením školy při plnění jeho úkolů - poskytovat vyučujícím a žáků odbornou pomoc a radu - zajišťovat a zprostředkovávat potřebnou literaturu, propagační, audiovizuální materiál - koordinovat postup při zjištění rizikového chování - informovat vedení školy a pedagogický sbor a rodičovskou veřejnost o nových poznatcích a zkušenostech z oblasti protidrogové prevence - účastnit se školení a seminářů s preventivní tématikou Výchovná poradkyně - zejména spolupracovat s rodiči (zákonnými zástupci) a pedagogicko psychologickou poradnou při řešení problémů, které souvisí s rizikovým chováním - účastnit se školení a seminářů s preventivní tématikou 1 Viz Příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 7

8 - spolu s metodikem prevence působit jako styčný pracovník mezi žáky a učiteli, spolupracuje s vedením školy, metodikem prevence, vyučujícími, rodiči a ostatními institucemi, je styčným pracovníkem pro žáky školy, poskytuje jim prvotní poradenské služby. Třídní učitelé a) spolupracuje se školním metodikem prevence na zachycování varovných signálů, podílí se na realizaci Minimálního preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě, b) motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy, c) zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy, d) získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí. Všichni pedagogičtí pracovníci - neustále aktualizovat své poznatky a informace z oblasti prevence rizikového chování - v rámci DVPP se účastnit akcí zaměřených na problematiku primární prevence - v rámci možností svého vyučovacího předmětu řešit problematiku alkoholu, cigaret, ostatních návykových látek, šikanování, kriminality, záškoláctví a dalších projevů rizikového chování žáků - v rámci možností svého předmětu zavádět do vyučování prvky etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, preventivní výchovy - klást důraz na lidská a občanská práva a povinnosti, úctu k lidskému životu, toleranci, respekt k odlišnosti - působit na žáky vlastním příkladem - neopomíjet a nepřecházet veškeré příznaky a projevy rizikového chování, či rodícího se problému - spolupodílet se na řešení výše zmíněných problémů s vedením školy, metodikem prevence, výchovnou poradkyní a příslušnými institucemi 3.5. Případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy postup školy TABÁKOVÉ VÝROBKY Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. (1) Prostory školy je třeba označit viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření. Takto je třeba označit vnitřní i vnější prostory. (2) Školním řádem je nutné kouření v prostorách školy zakázat a stanovit sankce za porušování tohoto zákazu. Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. (2) Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. (3) Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy. (4) V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka. (5) V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. (6) Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. 8

9 ALKOHOL Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat. (1) Školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných. (2) Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem. Konzumace alkoholu ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. (2) Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. (3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. (4) V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. (5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. (6) V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. (7) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. (8) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky. (9) Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. (10) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. (11) Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů. (12) V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. (13) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. Nález alkoholu ve škole (1) V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. d) Zpracují stručný záznam o události. (2) V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 9

10 c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností. e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. OPL Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek. (1) Školním řádem škola stanoví zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanoví zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanoví rovněž sankci za porušení zákazu. (2) Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 a 188 a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci. Konzumace OPL ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. (2) Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. (3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. (4) V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. (5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. (6) V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. (7) V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. (8) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. (9) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). (10) Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. (11) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. (12) Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu. (13) Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání. (14) V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním testováním žáka na přítomnost 10

11 OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. (15) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. Distribuce OPL ve škole (1) Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. (2) Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem. (3) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. (4) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. (5) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže. Nález OPL ve škole A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: (1) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. (2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. (3) Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. (4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: (1) Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. (2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. (3) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. (4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka. (5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto: (1) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR. (2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka. (3) Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí Případy související s krádežemi a vandalismem v prostředí škol postup školy Jak postupovat preventivně proti krádežím (1) Ve školním řádu uvést, že krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. 11

12 (2) Upozornit žáky a jejich zákonné zástupce, že nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola ve školním řádu, školské zařízení ve vnitřním řádu: a) zdůrazní, že (cenné) věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním nemají žáci do školy nebo školského zařízení nosit nebo b) ředitel školy ve školním řádu určí způsob zajištění těchto předmětů na určeném místě. I v případě, že bude žákům doporučeno nenosit do školy věci nesouvisející s vyučováním, nelze se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech jednostranně zprostit a za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše Kč ( 1 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník); pokud budou věci převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení. (3) Vést žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy. Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem (1) O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. (2) Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost. (3) V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení. Jak postupovat preventivně proti vandalismu (1) Ve školním řádu uvést, že každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. (2) V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout. Jak postupovat při vzniku škody (1) Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. (2) V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. (3) V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou Případy související s nesnášenlivostí, agresí, šikanou mezi žáky - postup školy 2 Program proti šikanování krizový plán Na aktivitách školy v oblasti prevence a řešení případů šikanování mezi žáky se podílejí v všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy. Jsou organizovány, koordinovány a řízeny ředitelem školy Mgr. M. Plincnerem, metodikem prevence Mgr. Z. Brabcem a výchovnou poradkyní Mgr. I. Fuksovou. Škola spolupracuje s odbornými a dalšími institucemi ( viz oddíl 3.3.). a) vyšetřování počáteční šikany rozhovor s dětmi, které na šikanování upozornili a s oběťmi nalezení vhodných svědků individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nekonfrontovat oběti a agresory!) zajištění ochrany obětem rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi 2 Viz Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j / (k dispozici všem pedagogům a ostatním zaměstnancům školy v kabinetech a na elektronické nástěnce). 12

13 b) vyšetřování pokročilé šikany zastavení násilí, záchrana oběti (vyučující, event.další osoba kolega, p.školník), postarat se o oběť, poskytnout jí nejnutnější pomoc a ochranu (pocit bezpečí) domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování zabránit domluvě agresorů na křivé výpovědi prostřednictvím dozoru (vyučující, event.další osoba kolega, p.školník) nahlášení policii vlastní vyšetřování 3.8. Případy související s neomluvenou absencí a záškoláctvím - postup školy Finanční zajištění Materiálně je realizace kroužků zajištěna z části školou, z části finančními příspěvky žáků a prostředky Centra sportu přidělenými AŠSK ČR. V případě nepovinných předmětů školou. Finanční odměna pro vyučující a vedoucí je poskytována školou, DDM, CS AŠSK. Náklady na DVPP hradí škola. Adaptační kurz s peer programem je financován z prostředků přidělených škole Protidrogovou komisí města Rakovníka na základě předloženého projektu v rámci grantového řízení Dotazníková šetření Jsou prováděna pravidelně od šk.roku 1997/98 mezi žáky devátého ročníku. Jeho výsledky nabízejí srovnání mezi jednotlivými třídami ročníku (výběrové a ostatní) a mezi ročníky v průběhu několika po sobě jdoucích let (viz příloha č. 2). Zapojili jsme se také do dotazníkového šetření Identifikace rizikových oblastí u dospívajících, které organizuje Česká asociace školních metodiků (viz příloha č. 4). Pracujeme s vlastními dotazníky vytvořenými v aplikaci MONITOR - nástroj pro sledování a hodnocení pedagogických procesů. Využíváme žákovského dotazníku, kterým diagnostikujeme stav v oblasti rizikového chování a hodnotíme účinnost prevence ve škole (p.jiří Sixta). Všech dotazníků je využíváno při přípravě a realizaci jednotlivých preventivních aktivit. Se závěry dotazníkových šetření jsou seznamováni učitelé, žáci, rodičovská i ostatní veřejnost (školní sněm, výbor SRPDŠ, třídní schůzky, výroční zpráva, regionální tisk, web) Seznam dostupné literatury, videa, CD, DVD Literatura Dítě v ohrožení, P.Pöthe (GG) Bolest šikanování, M.Kolář (PORTÁL) Výchova k toleranci a proti rasismu (PORTÁL) Řekni drogám ne! (VZP) Katalog služeb poskytovaných v protidrogové prevenci DROGY Co bychom o nich měli vědět, M.Borník Příručka primární protidrogové prevence (ČESKÉ CENTRUM PRO VYJEDNÁVÁNÍ ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 2000) Zásady efektivní primární prevence (FIT IN) Pedagogové proti drogám (MŠMT) Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí Časná a krátká intervence (FIT IN) Prevence není nikdy dost!, Mgr.J.Bártová AIDS fakta, naděje (NADACE PRO ŽVOT) Jak překonat problémy s alkoholem vlastními silami, MUDr.K.Nešpor (FIT IN) Bulletin Národní protidrogové centrály Závislosti a my Metodika drogové prevence pro MŠ a 1.stupeň ZŠ (Institut FILIA) 3 Viz Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví MŠMT čj.: / (k dispozici všem pedagogům školy na elektronické nástěnce). 13

14 Děti a jejich problémy kolektiv autorů (Sdružení Linka bezpečí) Práva jsou pro všechny pracovní listy (Nadace Naše dítě 2003) Tvorba a realizace projektů prevence kriminality mládeže, E.Havrdová Nejlepší praxe školních programů prevence kriminality, E.Havrdová Adresář poskytovatelů sociálních služeb Rakovnicka (Město Rakovník 2007) - další brožury a informační materiály pro žáky, rodiče, učitele a spolupracovníky na vrstevnickém programu Videotéka, CD, DVD Řekni drogám ne! (VZP) Drogová problematika, sexuální výchova (MEDEA KULTUR) Oči hadů I, II, III Peer program Na zdraví! (AVC) Ještě něco o drogách (SIGNUM-D) Drogy a neurony (Institut FWU) Když musíš, tak musíš? série Tv dokumentů CD ROM protidrogová prevence na základních školách DROGY smrtelné nebezpečí CD ROM (GRADA) Pravda o drogách (Foundation for a Drug Free World) Seznam základních právních předpisů a dokumentů v preventivní oblast ~ Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 ~ Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období ~ Strategie prevence kriminality na léta ~ Krajský program prevence kriminality ve Středočeském kraji v roce 2011 ~ Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky "Zdraví pro všechny v 21. století" (usnesení vlády č. 1066/2002 Sb.) ~ Zákony č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících) č. 383/2005 Sb. (změna 106/2002) o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních) č. 379/2005 Sb. (o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami) ~ Vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (soubor pedagogicko-organizačních informací č.j / ) ~ Metodické pokyny /99 Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance / Metodické pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků studentů ve školách a školských zařízeních / Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení 10194/2002 Metodický postup při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 14

15 25 884/2003 Metodický pokyn spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané ~ Podklady školy Školní řád (Klasifikační řád) Minimální preventivní program Zápisy z jednání při řešení přestupku - lékař, třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, pedagogická rada, Policie ČR atd Seznam a adresář zařízení a institucí zabývajících se primární prevencí Centrum drogové prevence a krizové pomoci Kladno, Kročehlavská 49, tel.: Komunitní edukační centrum MAJÁK centrum primární prevence Kutná Hora, Čáslavská 1/3, tel.: , Centrum primární prevence institutu Filia Praha 2, Sokolovská 26, tel.: Centrum primární prevence Prev centrum Praha 6, Meziškolská 1120/2, tel.: , Triangl Terapeutické středisko pro dítě a rodinu Praha 9, Šromova 861, tel.: Nedrog primární prevence V Jamce 2385, Rakovník, tel.: Některá důležitá telefonní čísla a kontakty Linka důvěry (Kladno): Dětské krizové centrum, Praha 4 Michle Linka důvěry: Internetová linka důvěry: Sdružení Linka bezpečí Linka bezpečí: Linka vzkaz domů: Internetová linka bezpečí: Rodičovská linka: Linka důvěry: Internetová linka důvěry: Sdružení Linka bezpečí 15

16 Linka bezpečí: Linka vzkaz domů: Internetová linka bezpečí: Rodičovská linka: Příloha č. 1 Témata participující na problematice rizikového chování Ročník Předmět Téma Časový plán 1. Prvouka Šikana. Týrání (vztahy v rodině). Nebezpečí sex.zneužívání. Kouření, alkohol, návykové látky. 2. Prvouka Člověk a návykové látky. Člověk a zdraví. 3. Prvouka Drog závislosti, alkoholismus, kouření. Kriminalita a delikvence. Šikanování. Virtuální drogy. Patologické hráčství. 4. Čj-čtení Nesnášenlivost.Kriminalita.Násilí. Přírodověda 5. Čj sloh, čtení Přírodověda 6. Občanská a rodinná výchova Výchova ke zdraví. Zdravá výživa. Alkoholismus. Návykové látky. Výchova ke zdraví. Virtuální drogy. Integrace postižených. Návyk.látky. Šikanování, osob.bezpečí. Komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi Pohyb v rizikovém prostředí Přítomnost v konfliktních a krizových situacích 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 3.čtvrtletí 2.čtvrtletí školní rok 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí školní rok 7. Občanská a rodinná výchova 8. Občanská a rodinná výchova Přírodopis 9. Občanská a rodinná výchova Konflikty v mezilidských vztazích Problémy lidské nesnášenlivosti Šikana a jiné projevy násilí Komunikace se službami odborné pomoci Dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích Poškozování lidských práv Zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek, patologického hráčství, práce s počítačem, návykové látky (bezpečnost v dopravě, trestná činnost, dopink ve sportu) Cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací Zdravý životní styl, duševní hygiena (vliv kouření, přepínání, drogy ) Drogy, kouření, alkohol. Pohlavní choroby. Právo. Životní perspektivy. školní rok školní rok školní rok 16

17 Příloha č. 2 ČR ročník 1997/98, /99, /00,73 Kouření cigaret 40 a vícekr.za život 25 % 49 % 40 % 38 % Kouření v posl.30 dnech Pití alkoholu 40 x a častěji za život * Jakýkoli alkohol.nápoj 10 x a vícekrát * Pivo 3 x nebo častěji * Víno 3 x nebo častěji * Destiláty 3 x nebo častěji Kanabis (marihuana, hašiš) Pervitin, kokain Heroin a jiné opiáty X 1 LSD Extaze * Kanabis Zneužívání těkavých látek * - v posledních 30 dnech X otázka nebyla omylem zadána --- otázka nebyla uvedena 9.ročník 2000/01, 79 žáků 2001/02,57 ž. 2002/03, 58 ž. Kouření cigaret 40 a vícekr.za život 43 % 25 % 43% Kouření v posl.30 dnech Pití alkoholu 40 x a častěji za život * Jakýkoli alkohol.nápoj 10 x a vícekrát * Pivo 3 x nebo častěji * Víno 3 x nebo častěji * Destiláty 3 x nebo častěji Kanabis (marihuana, hašiš) Pervitin, kokain Heroin a jiné opiáty LSD Extaze * Kanabis Zneužívání těkavých látek * - v posledních 30 dnech 9.ročník 2003/04, 74 žáků 2004/05, 62 žáků 2005/06, 62žáků Kouření cigaret 40 a vícekr.za život 31 % 37% 49% Kouření v posl.30 dnech Pití alkoholu 40 x a častěji za život * Jakýkoli alkohol.nápoj 10 x a vícekrát * Pivo 3 x nebo častěji * Víno 3 x nebo častěji * Destiláty 3 x nebo častěji Kanabis (marihuana, hašiš) Pervitin, kokain Heroin a jiné opiáty LSD 3 2 Extaze 7 2 * Kanabis Zneužívání těkavých látek 3 3 * - v posledních 30 dnech 17

18 9.ročník 2006/07, 45 žáků 2007/08, 68 žáků 2008/09,40 žáků Kouření cigaret 40 a vícekr.za život 31 % 38% 47% Kouření v posl.30 dnech Pití alkoholu 40 x a častěji za život * Jakýkoli alkohol.nápoj 10 x a vícekrát * Pivo 3 x nebo častěji * Víno 3 x nebo častěji * Destiláty 3 x nebo častěji Kanabis (marihuana, hašiš) Pervitin, kokain Heroin a jiné opiáty LSD 3 Extaze 3 * Kanabis Zneužívání těkavých látek 4 * - v posledních 30 dnech 9.ročník 2009/10, 64 žáků 2010/11, 58 žáků Kouření cigaret 40 a vícekr.za život 38 % 47% Kouření v posl.30 dnech Pití alkoholu 40 x a častěji za život * Jakýkoli alkohol.nápoj 10 x a vícekrát * Pivo 3 x nebo častěji * Víno 3 x nebo častěji * Destiláty 3 x nebo častěji Kanabis (marihuana, hašiš) Pervitin, kokain 2 Heroin a jiné opiáty 2 LSD 2 Extaze 2 * Kanabis 2 16 Zneužívání těkavých látek 2 * - v posledních 30 dnech 18

19 Příloha č. 3 Nepovinné předměty a zájmové útvary 2011/2012 Zájmová tělesná výchova Mgr. P.Suk Angličtina pro žáky 1.stupně pí. Táboříková Zdravotnický kroužek Mgr. J.Šváchová, Mgr. M.Fukárková Keramika Mgr. B.Vamberová, Mgr. M.Fukárková Pěvecký sbor 1.stupně Mgr. L.Martínková Výtvarná výchova Mgr. Y.Nekolová Šikovné ruce Mgr. A.Rajnišová, Mgr. Š.Štichauerová a Mgr. M.Dohnalová Anglický jazyk Mgr. Š.Dvořáková Košíková hochů Mgr. Z.Brabec Košíková dívek Mgr. M.Levová Florbal Mgr. M.Koloc Atletika Mgr. P.Suk Gymnastika Mgr. J.Kotlík Tělovýchovný kroužek M.Řehuřková Hudební kroužek H.Bortová 19

20 Příloha č. 4 20

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Školní preventivní strategie Správná cesta, správný krok 2014-2018

Školní preventivní strategie Správná cesta, správný krok 2014-2018 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Správná cesta, správný krok 2014-2018 Havířov 2014 Obsah 1. Úvod 3 2. 3 2. 1.

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení Naše škola při řešení problematiky sociálně patologických jevů vychází z platných dokumentů vydávaných MŠMT. Vyučující při řešení problémových situací budou jednotně postupovat podle Metodického pokynu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

Minimální preventivní program Církevního gymnázia v Kutné Hoře

Minimální preventivní program Církevního gymnázia v Kutné Hoře Minimální preventivní program Církevního gymnázia v Kutné Hoře Minimální preventivní program (MPP) školy je složen ze tří částí. V první části jsou uvedeny všechny aktivity školy působící preventivně při

Více

Závěrečná práce. Minimální preventivní program. Mgr. Jaroslav Muška. Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Minimální preventivní program. Mgr. Jaroslav Muška. Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Minimální preventivní program Autor: Mgr.

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

Plán minimálního programu prevence 2014/2015

Plán minimálního programu prevence 2014/2015 Plán minimálního programu prevence 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Šárka Preissová školní metodik prevence Schválil: Mgr. Richard Spiegl ředitel školy V Novém Strašecí: 1. 10. 2014 Úvod Preventivní aktivity

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program. ZŠ Votice

Minimální preventivní program. ZŠ Votice Minimální preventivní program ZŠ Votice pro školní rok 2014 /2015 Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence Název školy: Základní škola Votice, okres Benešov Adresa: Pražská 235, Votice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM prevence rizikového chování Školní rok 2014-2015 Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756 Zpracovatel: Bc. Olga Lupoměská Realizátor: Základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace. Obecná ustanovení Obecná ustanovení Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63 Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem I. Postup

Více

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku Základní škola Bělá pod Bezdězem příspěvková organizace Máchova 1110, 294 21 Bělá pod Bezdězem, tel/fax 326701496, 326702295 E-mail: zs@zsbela.cz, www.zsbela.cz Č. j. ZS BpB 575/12 Školní řád Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 43/2012 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 30.8.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Janov 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 8 /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Vlasta Zemanová, ředitel školy Mgr. Vlasta Zemanová, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Hvozd, příspěvková organizace Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 64/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Waldemar Zatloukal, ředitel školy Mgr. Waldemar

Více

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků Žáci mají právo 1. na vzdělávání a školské služby podle zákona č.561/2004 Sb. (dále jen školského zákona), ve znění jeho novel

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Štramberk. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitel školy Základní škola a mateřská škola Štramberk Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 02 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Směrnice

Více

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ 1 Realizace Strategie řešení SPJ vychází z těchto dokumentů: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - zákon č.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZS08/2013 Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více