Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ , tel , Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala: RNDr. Dana Trefílková metodička školní prevence Garant: Mgr. Blanka Moráčková ředitelka školy V Bystřici pod Hostýnem dne 20. října 2011

2 Obsah: 1.Analýza současného stavu 2.Personální zajištění prevence 3.Potřebnost projektu 4.Cíle projektu 5.Vymezení cílové skupiny 6.Způsob realizace 7.Znalostní kompetence žáků Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost 10.Rámcový časový harmonogram témat zařazených do výuky 11.Vyhodnocení preventivní strategie 12.Kontakty s jinými organizacemi 13.Příloha č.1: Postupy řešení šikanování 14.Příloha č.2: Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL 15.Příloha č.3 : Školní řád návykové látky 16.Příloha č.4 : Sankční řád školy str.3 str.6 str.6 str.7 str.8 str.8 str.9 str.10 str.12 str.13 str.17 str.18 str.19 str.22 str.23 str.24 2

3 1. Analýza současného stavu Nárůst různých projevů rizikového chování, jako je agrese, šikana, záškoláctví, delikvence, rasismus xenofobie, poruchy chování a závislosti včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Děti patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků), naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni. Většinu aktivit a činností souvisejících s primární prevencí sociálně patologických jevů jsme sjednotili do projektu Zdravý životní styl, ve kterém budeme pokračovat i v letošním školním roce. K účinnému prosazování minimálního preventivního programu a pro zlepšení práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole funguje školní poradenské pracoviště, ve kterém kromě výchovného poradce a metodika prevence pracuje i školní psycholog. Od škola uspěla v projektu VIP-Kariéra II Koncepce práce ŠPP v oblasti práce s různými typy rizik ovlivňujících průběh vzdělávání, který trval do V současné době škola žádá o 1,5 úvazku pro školní psycholožku a speciální pedagožku, navazující projekt však zatím neexistuje. Prvky minimálního preventivního programu ( prevence šikany, kouření a zneužívání měkkých drog, vztahy mezi dětmi a zásady zdravého životního stylu) zařadili učitelé do tematických plánů jednotlivých předmětů. Do volnočasových aktivit se zapojují pedagogové nejen v rámci kroužků a nepovinných předmětů, ale také v programu environmentální výchovy při realizaci mezinárodního projektu Ekoškola. Většinu aktivit škola prezentuje na internetové stránce Navíc organizujeme jednorázové akce z oblasti primární prevence. V rámci peer programu Velcí učí malé jsme se vloni zaměřili na bezpečnost. V projektu Bezpečná škola jsme pokračovali tak, aby se zapojili všichni žáci s výjimkou 1. ročníku. V květnu 2011 proběhl projektový den a jednání s udělením certifikátu Mezinárodní bezpečná škola, kterého se zúčastnily i děti ze školní družiny. V tomto projektu budeme pokračovat i letos. Projekt Adopce na dálku probíhá pod vedením výchovné poradkyně a žákovské rady. Adoptovali jsme Churchila Winstona z Keni. Cílem projektu je zprostředkovat přístup ke vzdělání nadaným dětem z Afriky, které žijí v podmínkách úplné chudoby a nemohou hradit školné, a přitom rozvíjet sociální a humanitární chování našich žáků. Sbírka na jeho školné proběhne v letošním školním roce v říjnu. Beseda o netolismu a gamblingu proběhne vzhledem k velkému počtu heren na území města. Zvýšená pozornost je věnována problematice šikany. V každé třídě si žáci sestavují pravidla soužití a spolupráce třídy, ve škole je funkční schránka důvěry. Žáci i rodiče budou formou letáku ve třídách a na rodičovských schůzkách upozorněni na možnost obrátit se na metodičku prevence při jakémkoliv náznaku šikany. Škola se s některými projevy šikany setkala a dokázala je řešit. Vždy jsme spolupracovali s rodiči, situace se zlepšila, v jednom případě nám s řešením pomáhalo SVP Kroměříž. Od podpisových archů Charty proti šikaně jsme v uplynulém školním roce upustili. Škola umí využít uvolňování evropských peněz základním školám formou tzv. šablon (EU peníze školám). Od uskutečňuje projekt Škola porozumění individualizace a inkluze. V rámci šablony Prevence rizikového chování VII/1 spolupracujeme se Spektrem preventivních programů pro děti a mládež v Kroměříži. Projekt je v letošním školním roce na prevenci kyberšikany ve třídách VI.A,B, VII.A, B, C, VIII.B,C a na prevenci rasismu a xenofobie ve třídách VIII. A, na zdravou osobnost a vztahy ve třídách IX.A,B a na násilí a hranice ve vztazích ve třídách IX.A,B s celkovou roční dotací 48 hodin. V letošním školním roce uskutečníme adaptační pobyt pro žáky VI.C, kteří do naší školy přišli z okolních škol. Pobyt proběhne na Rusavě s třídní učitelkou a metodičkou prevence, bude dvoudenní. Škola uskutečňuje vlastní dlouhodobé i krátkodobé ekologické projekty a projektové dny. Pracovali jsme v oblastech Voda, Energie, Odpady, Prostředí školy. Některé úkoly byly součástí vyučování, jiné prováděli žáci v době mimoškolní a byli do nich zapojeni také rodiče (spotřeba vody v domácnostech, šetření pitnou vodou, třídění odpadu, množství produkovaného odpadu). Vytvořili jsme si Ekokodex. V dubnu 2011se uskutečnila VII. ekologická konference. Na tuto dobrou tradici opět navážeme. Každoročně organizujeme školní akademii, kde žáci prezentují výsledky své práce. Vzhledem k jejímu úspěšnému průběhu v loňském školním roce bude akademie koncem tohoto školního roku zopakována. Školní psycholožka vedla individuální konzultace se žáky,v prvním pololetí loňského školního roku průměrně pět konzultací za den, v druhé polovině až deset konzultací za den. Nejvíce se řešily vztahové problémy. Dále pak rodinné problémy. U vztahových potíže spíše méně závažné, rodinné problémy mnohdy velmi závažné (drogová závislost rodičů, konflikty uvnitř rodiny). Poměrně často pracovala se žáky majícími potíže s učením, potíže s pamětí a udržením vědomostí v paměti. Používala techniky zaměřené na zdokonalení paměti. V prvním i druhém pololetí se vyskytly tři případy sebepoškozování. V posledním čtvrtletí byla odhalena jedna počínající psychóza u žákyně. Žákyně byla předána do péče psychiatra. Vyskytly se také čtyři poruchy příjmu 3

4 potravy, zejména bulimie. Dívky byly odkázány na centrum Anabell, které se tímto problémem zaobírá. U tří žáků prošetřovala nepřiměřené trestání ze strany rodičů. V jednom případě se škola musela obrátit na příslušný orgán a nepřiměřené trestání nahlásit. V pravidelné péči měla v rámci individuálních konzultací 48 žáků. Spolupracovala s PPP v KM a Prostějově, dále pak s SVP v KM a Zlíně a s OSPOD v Bystřici pod Hostýnem. Vedla také skupinovou práci v pěti skupinách zaměřenou na maladaptivní vzorce chování. Skupiny se skládaly vždy ze šesti až deseti žáků. Pracovala pravidelně se třemi třídami. V. A, V. B, VI. A. a v rámci projektového dnu pak se třídami IX. A, B, C. Asi nejintenzivnější byla práce se třídou VI. A. První vstupy do třídy byly v rámci krizové intervence ve dnech a 2., bezprostředně po útoku větší skupiny na spolužáka. Mnoho žáků a rodičů bude jejích služeb využívat i letos. Metodička prevence se v průběhu školního roku zapojila do práce Preventivní skupiny města Bystřice pod Hostýnem, která vyústila v projekt Město proti kriminalitě sestaví školní preventivní strategii a minimální preventivní program, vyhodnotí MPP za školní rok zúčastnila se seminářů na téma Agrese, agresivita a šikana a Domácí násilí ve Zlínském kraji v PPP Kroměříž ve spolupráci s třídními učiteli zpracovala tabulku evidence rizikového chování ve škole pro statistické účely Zlínského kraje. vedla šetření žáků a jednání s rodiči k problematice šikanování, kouření, agresivních projevů, záškoláctví a dalších projevů rizikového chování u 37 případů spolupracovala s OSPOD v Bystřici pod H., Policií ČR, Spektrem preventivních programů pro děti a mládež v Kroměříži a SVP Kroměříž provedla dotazníkové šetření ve třídách Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali v říjnu 2010 v rámci projektu Zlínského kraje společnou konzultaci na téma Agrese ve třídě a v březnu 2011 společný seminář Stres v povolání pedagoga. V letošním roce bychom rádi realizovali společný seminář na téma Vedení třídních schůzek. I letos budeme používat námi vytvořenou žákovskou knížku pro potřeby naší školy, jejíž součástí je i školní řád. Usnadníme tím rodičům možnost se s ním seznámit. Budeme pokračovat ve vedení výchovných deníků žáků ve třídách, ve kterých budeme průběžně sledovat jejich kázeňské a výukové problémy. Budeme pokračovat v projektu Velcí učí malé pro žáky ročníků a 1. stupeň v červnu, zaměřené na spolupráci a příjemné společné zážitky. Projekt Bezpečná škola koncipovaný jako peer program v letošním školním roce obsáhne žáky od 2. ročníku. Obnovíme spolupráci s MP promotion, slíbili nám zajištění besed na téma Co se to se mnou děje pro dívky 6.ročníku a hochy 7.ročníku. Preventivní informační skupina Kroměříž přislíbila, že v letošní školním roce opět uskuteční besedu Trestná činnost páchaná dětmi a na dětech ročník. PIS také povede v 2.ročníku besedu Policista náš kamarád. Nově se zapojíme do projektu České asociace školních metodiků prevence s interaktivním výukovým programem Drogy trochu jinak. Hlavní aktivity - odpovědnost za systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v metodikách preventivní výchovy, v technikách pedagogické preventivní práce, nácviky praktických psychologických a sociálně psychologických dovedností, techniky rozvíjení osobnosti, metody vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení problémových situací, - systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, oblastí preventivní výchovy do výuky, - uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí a mládeže, zaměřeného na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování, - vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže, - spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu, - průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole či školském zařízení z hlediska rizik výskytu patologických jevů a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých, - diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na jednotlivé rizikové skupiny dětí a mládeže, - poskytování poradenských služeb a zajišťování poradenských služeb specializovaných poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a pedagogy 4

5 Stav školy z hlediska patologických jevů, její zaměření Vztah učitel žák Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Učitel získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy, výchovným poradcem, ad.. Na základě dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka. Skupinová práce Žáci velkou část vyučování spolupracují, ve dvojicích, ve skupinách, ve skupinách napříč třídami. Učitel věnuje pozornost spolupráci ve skupinách, podporuje naslouchání, zapojení všech členů skupiny, reflektuje s žáky skupinovou práci a podporuje tak rozvoj kompetencí týmové práce, řešení konfliktu (učitel podporuje odpovědnost žáka za řešení konfliktu). Žáci se učí vést diskusi, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým a vhodným způsobem reagovat na kritiku. Jednou z možností je například vedení komunitního kruhu, ve kterém má každý právo diskutovat na základě pravidel diskuse, sdílet své pocity, obavy, radosti, zážitky, podněty k životu třídy, klást otázky. Projektové vyučování a celoškolní projekty V rámci projektů se žáci mohou blíže seznámit s děním kolem sebe a aktuálními tématy. Umožňuje intenzivní spolupráci tříd v rámci ročníku. Celoškolní projekt navíc podporuje spolupráci žáků napříč třídami a napříč ročníky. Žáci se navzájem poznávají a dokáží spolupracovat starší s mladšími. Je to podstatný prvek prevence šikany starších žáků vůči mladším. Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. Jsou informováni o svém pokroku i nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem ostatních. Je podporován jeho individuální talent a zájem. Diferenciace výuky může probíhat prostřednictvím práce ve skupinách podle zaměření žáka. Pomáháme žákovi vybudovat si důvěru v sebe, ve vlastní síly, pozitivní vztah k okolnímu světu. Komunikace s rodiči, veřejností Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace. Rodiče mají také možnost navštívit i výuku, zapojit se do výuky v rámci svých možností a poznat tak prostředí školy a lépe chápat potřeby svých dětí ve škole. Rodiče budou o programu informovat především třídní učitelé na třídních schůzkách. Informovanost bude zaměřena zejména na oblast prevence užívání návykových látek a šikany. Rodiče každého žáka obdrží informace, které budou obsahovat nezbytná telefonní čísla a adresy, základní seznam změn chování, které by se mohly u jejich dětí vyskytnout, ale i několik užitečných rad, jak se zachovat, zjistí-li u svého potomka závislost či stane-li se jejich dítě obětí šikany. Pokud rodiče projeví zájem, rádi pro ně zajistíme alespoň jeden seminář nebo besedu s odborníkem. Budeme se snažit zapojit rodiče do programu i tak, že je požádáme, aby se k jeho průběhu prostřednictvím ankety vyjádřili. Na jejich dotazy a připomínky budeme zpětně reagovat. Pedagogická diagnostika Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči, školní psycholožkou a výchovnou poradkyní, které se zapojí do diagnostického a terapeutického procesu. Případně je využíváno dalších odborných institucí (PPP aj.) Řešení přestupků Porušování školního řádu týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy je klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou vyvozeny patřičné sankce. Jsou sledovány i další sociálně patologické jevy - šikana, vandalismus, brutalita, rasismus atd. Při jejich zjištění jsou navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením: individuální pohovor se žákem jednání s rodiči na úrovni výchovné komise doporučení kontaktu s odborníky v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě v případě dealerství oznámení Policii ČR Sankční řád školy je přílohou č.4. 5

6 Stav dětí ve vztahu k patologickým jevům Ke zjištění aktuálního stavu sociálně patologických jevů ve škole jsou využívány dotazníkové metody, práce třídních učitelů a připomínky dětí z žákovské rady. 2. Personální zajištění prevence Výchovný poradce Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti prevence. Aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Zaměřuje se na žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými. Učitelé informují výchovného poradce o případech výskytu agresivního chování ve třídě, signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové ), náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel soužití ve škole žákem, krádežích ve třídách. Výchovný poradce navrhuje opatření, navrhuje řediteli školy svolání výchovné komise, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci (adresář sociálních služeb, linku bezpečí, apod.). Jedná se sociálním odborem. Konzultuje problémy s odbornými pracovišti SPC,PPP. Metodik prevence Metodik prevence spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu. Školní psycholog Vykonává psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů se vzděláváním, v psychickém a sociálním vývoji žáků., žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním, na zjištění individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení schopností, nadání a začleňování do společnosti. Spolupracuje s výchovným poradcem a školním metodikem prevence v rámci Školního poradenského pracoviště. Pedagogové Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace. Ředitel školy Sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů. Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, pedagogů, pracovníků orgánů péče o dítě, psychologů apod. 3. Potřebnost projektu Škola nepřejímá zodpovědnost za výchovu ke zdravému životnímu stylu. Škola rodičům jen pomáhá v rozvoji dítěte jeho vzděláváním a socializací ve skupině dětí. Prevence založená ve společnosti předpokládá řadu spolupracujících složek. Vedle rodiny, škol a školských zařízení jsou to orgány sociálně právní ochrany dětí, zdravotnická zařízení, místní samosprávy, poradenské instituce ve školství, duchovní sdružení, policie, kulturní střediska, zájmové organizace, podnikatelské subjekty apod. Škola usiluje o integraci primárně preventivních aktivit, které sama poskytuje, se službami specializovaných zařízení. 6

7 Za problémy v oblasti primární prevence u dětí a mládeže jsou považovány: nechuť pedagogů vyvíjet aktivity, které nepřinášejí okamžitý viditelný výsledek nedostatečné využití stávající legislativy nedostatečná ochrana dětí před alkoholem a pasivním kouřením v rodině a na veřejnosti vysoká společenská tolerance k legálním drogám mobilní telefony, internet liberalizace drogové politiky absence pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví podceňování primární prevence prevence pouze ve škole, po skončení vyučování nemožnost postihu, nekontrolovatelnost žáků prevence jen ve školách, absence prevence v rodinách neodbornost pedagogů v dané oblasti (absence právního vědomí) nedostatečné pravomoci školních metodiků prevence 4. Cíle projektu a) dlouhodobé Základními cíli strategie primární prevence sociálně patologických jevů na období jsou: Jít za rámec pouhého předávání informací a ovlivňovat postoje a chování žáků Výchova ke zdravému životnímu stylu Rozvoj a podpora sociálních kompetencí Funkční informační systém, funkční systém vzdělávání školních metodiků, vícezdrojové a víceleté financování projektů primární prevence b) střednědobé Vytváření a distribuce metodických materiálů Doplňovat knihovnu a videotéku MP, nabídnout ji ostatním. Shromažďovat propagační materiály pro potřeby pedagogů. Zapojování rodin do života školy. Pokračovat ve spolupráci s Klubem rodičů zajišťuje příspěvky na soutěže a materiály. Pravidelné zapojování do grantového systému prostřednictvím vlastních projektů. Finanční zabezpečení funkce školního metodika prevence (snížená přímá míra vyučovací povinnosti). Vytvoření a podpora systému víceletého financování pro oblast primární prevence sociálně patologických jevů. Školní preventivní strategii (dříve Minimální preventivní program) zařadit do školních vzdělávacích programů. Vytvořit a každoročně aktualizovat sankční řád školy a preventivní program proti šikaně jako přílohu školního řádu. Vhodně zařadit prevenci do aktivit mimo vyučování nepovinné předměty, kroužky, aktivity školní družiny, školní exkurze a výlety. c) krátkodobé Zmapování potřeb v oblasti primární prevence Finanční podpora školních preventivní strategie Uplatnit specializované preventivní programy zaměřené na rizikové skupiny a jednotlivce. Během školního roku realizovat různá šetření, sběr dat, rozhovory, dotazníky ke zjišťování sociální zralosti a odpovědnosti, schopnosti tolerance ve třídách a u jednotlivců s větší pravděpodobností vzniku sociálněpatologických jevů. Cílem působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku s posílenou duševní odolností vůči úzkosti a stresu, negativním zážitkům a vlivům schopné dělat samostatná ( a pokud možno správná) rozhodnutí s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi, tj. schopné čelit tlaku reklamy, tisku a dalších médií, navazovat přátelské vztahy, zvládat nenásilně konflikty, schopné sebeovládání a asertivity, se zdravým sebevědomím schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek. s dovednostmi, které vedou k odmítání všech forem a projevů sebedestrukce, agresivity a porušování zákona. 7

8 Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže zahrnuje především aktivity v oblastech prevence: násilí a šikanování, záškoláctví, kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování, ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek, netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling), diváckého násilí, komerčního sexuálního zneužívání dětí, syndromu týraných a zneužívaných dětí sekt a sociálně patologických náboženských hnutí. 5. Vymezení cílové skupiny Strategie je zaměřena na všechny žáky 1. - ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování. U pedagogů je další vzdělávání zaměřeno na celý tým. Intenzivní vzdělávací aktivity jsou směřovány k pracovníkům, kteří zajišťují činnost školního poradenského pracoviště výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog. Do systému informování jsou zapojeni všichni rodiče. Zvláštní pozornost je věnována skupinám rodičů tříd, kde se vyskytly negativní jevy jako šikana, nebo výskyt drog. Individuální pozornost je pak věnována rodičům žáků, u kterých byl zjištěn výskyt návykových látek, konzumace alkoholu a kouření, rodičům žáků agresorů v případech šikany. 6. Způsob realizace Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon,zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. Klíčové vyučovací oblasti jsou oblast přírodovědná (např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické aspekty drog atd.) oblast zdravého životního stylu (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, podmínky správné výživy, volný čas apod.) oblast společenskovědní (proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím apod.) oblast rodinné a občanské výchovy (postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace, zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, subjekty participující v oblasti prevence drog atd.) oblast sociálně právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.) oblast sociální patologie (postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod.) 8

9 Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: Přírodověda Vlastivěda Prvouka Tělesná výchova Výchova k občanství Přírodopis Člověk a svět práce Informatika 7. Znalostní kompetence žáků ročník žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu mají právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů ročník žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví znají zákony omezující kouření, požívaní alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc umí pojmenovat základní mezilidské vztahy umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti ví, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých ( šikana, násilí, zastrašování aj.), je protiprávní znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky 6. ročník žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní k menšinám znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy umí chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní, sociální umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny ví, že zneužívání dítěte je trestné umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení dokáží komunikovat se specializovanými službami ( linky důvěry, krizová centra) odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat 9

10 Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny Program je zaměřen na: ročník společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli zvyšování zdravého sebevědomí žáků zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty ( například formou komunitního kruhu) rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci ne navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě osvojování a upevňování základních návyků v rámci ZŽS hygiena, životospráva, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami základy etické a právní výchovy zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení všestranný rozvoj osobnosti žáka soustředěnost na včasné diagnostikování soc.-patologických problémů ve třídních kolektivech důraz na spolupráci s rodiči široká nabídka volnočasových aktivit ekologická výchova návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed apod. Účast v soutěžích výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních atd. jako v předchozích letech 6. ročník Přechod na druhý stupeň základní školy přináší řadu změn a z nich vyplývajících zátěžových situací změna třídního učitele, střídání vyučujících v jednotlivých předmětech, odchod některých spolužáků (víceletá gymnázia, sportovní třídy apod.) a příchod nových spolužáků, zvýšené nároky na objem a strukturu učiva. Obsah programu: vzájemné poznávání účastníků vytváření vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem stanovení pravidel soužití třídní komunity formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout se rizikovému společensky nežádoucímu chování šikanování, užívání alkoholu a drog, vzniku různých typů závislostí apod. začlenění nových žáků do komunity třídy trénink obrany před manipulací, s uměním říci ne trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí zvládání náročných fyzických a duševních situací umění vyrovnat se s neúspěchem upevňování vztahů v komunitě vrstevníků rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků nácvik řešení zátěžových situací zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacím (včetně odmítání alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování) přehled životních rizik společenské vztahy ( včetně mediální hygieny, vlivu reklamy apod.,) modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů Konkrétní aktivity podporující primární prevenci výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování, prevence školních úrazů akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů spolupráce s Policií ČR a městskou policií) zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. 10

11 na základně průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat i nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření. Po pokračovat v osvětě v rámci hodin OV, RV, třídnických hodinách atd. dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie (blok v rámci hodin výchovy ke zdraví, videoprojekce) přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování vybraných pořadů dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní z minulých let.) akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, ŠVP, lyžařského výcvikového kurzu atd. organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (tématické dny, sportovní akce, víkendové výjezdy atd.) široká nabídka volnočasových aktivit účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích ekologická výchova (návštěva spalovny odpadů, výukové programy v rámci přírodovědné stanice, zapojení do vyhlášených ekologických soutěží jako v min. letech, viz sběr plastových lahví a umělohmotných vršků apod.) školní časopis dává prostor pro tvořivost žáků. Zvyšuje také zájem a povědomí žáků o dění ve škole. žákovská rada- rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití. Je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy. Pravidelná setkání umožňují kontinuální práci a prevenci problémů ve třídách.. Pracovat se schránkou na dotazy u školního poradenského pracoviště. Dotazy zodpovídat: Písemnou formou na nástěnce prevence. Formou rozhovoru nebo besedy v hodinách VO, ČJ apod. Konzultací se žákem pokud uvede své jméno a přeje si zachovat anonymitu ( metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel apod.) Plánované akce specifické primární prevence: Akce společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo jiných postižení preventivní programy ve třídách: Kyberšikana inkluzivní vzdělávání v rámci projektu EU ve třídách VI.A,B nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence nabídka propagačních materiálů o drogách a jak rozpoznat šikanování dítěte třídním učitelům pro třídní schůzky seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami, písemný souhlas rodičů s testováním v případě podezření na zneužití OPL preventivní programy ve třídách ve třídách VII.A,B,C: Kyberšikana inkluzivní vzdělávání v rámci projektu EU schůzka metodiků prevence v PPP Kroměříž preventivní programy ve třídách ve třídě VIII.A: Rasismus a xenofobie inkluzivní vzdělávání v rámci projektu EU beseda Co se to se mnou děje pro dívky ze třídy VI.A,B,C zaměřená na změny v pubertě beseda Co se to se mnou děje pro chlapce ze třídy VII.A,B,C spolupráce s žákovskou radou Adopce na dálku schránka důvěry vysvětlit její funkci novým žákům informovat rodiče a občany prostřednictvím webových stránek školy o programu školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu projekt Bezpečná škola adaptační pobyt pro nové žáky z VI.C na třídních schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách projektové dny Zdravý životní styl preventivní programy ve třídách ve třídě VIII.A: Rasismus a xenofobie inkluzivní vzdělávání v rámci projektu EU preventivní programy ve třídách VII.A,B,C,VIII.B: Kyberšikana inkluzivní vzdělávání v rámci projektu EU preventivní programy ve třídě IX.B: Zdravá osobnost a zdravé vztahy - inkluzivní Měsíc Září Říjen Listopad 11

12 vzdělávání v rámci projektu EU projekt Jak jsme na tom s kouřením ročník vánoční jarmark akce žákovské rady preventivní programy ve třídách: Zdravá osobnost a zdravé vztahy - inkluzivní vzdělávání v rámci projektu EU ve třídách IX.A, B projekt Bezpečná škola besedy o trestněprávní zodpovědnosti mladistvých pro žáky ročníku s pracovníky Policie ČR beseda pro 2.ročník: Policista, náš kamarád Ochrana člověka za mimořádných událostí 1.stupeň beseda na téma gamblerství pro ročník karneval peer program žákovské rady preventivní programy ve třídách IX.A,B: Násilí a hranice ve vztazích - inkluzivní vzdělávání v rámci projektu EU projektové dny Zdravý životní styl projekt Bezpečná škola peer program : Velcí učí malé ročníku pro žáky 1.stupně projekt Bezpečná škola dotazníky pro žáky hodnocení programů Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Průběžně 1.stupeň Dopravní hřiště Loukov 4.ročník Projekt Podpora a ochrana dětských práv Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí Peer program Velcí učí malé: Bezpečná škola Karneval vrstevnický program žákovské rady Projektové dny v rámci programu Zdravý životní styl Policista, náš kamarád pro 2.ročník Školní družina Okolí školy - bezpečná cesta Bezpečné chování na silnici Beseda s městskou policií Peer program Velcí učí malé : Bezpečná škola Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost seznámení rodičů s MPP na webových stránkách školy nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa nabídka propagačních materiálů o drogách a jak rozpoznat šikanování dítěte seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami, souhlas rodičů s testováním v případě podezření na zneužití OPL na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách na schůzkách rodiče seznámit s příznaky závislosti na počítačích na schůzkách informovat rodiče jak předcházet nebezpečí vlivu médií pro rozvoj agrese u dětí informovanost občanů prostřednictvím webových stránek školy a místního periodika o programu školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou využívány dotazníky, poznatky třídních učitelů, připomínky dětí a žákovské rady, schránka důvěry, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné, v případě potřeby je přizvána pracovnice PPP nebo pracovník K centra. 12

13 10. Rámcový časový harmonogram témat zařazených do výuky Ročník Předmět Téma Kdy? Prvouka Bezpečná cesta do školy, orientace září 1.,2. v místě bydliště říjen Prvouka Klima, vztahy ve třídě, pravidla slušného chování průběžně 1.,2. 2., , Prvouka Prvouka Mimořádné události Prvouka Prvouka Prvouka Prvouka Prvouka Prvouka Přírodověda Přírodověda Přírodověda Naše tělo, denní režim, zdravá výživa, únor projekt Zdravé zuby Pozor nebezpečí, důležitá telefonní čísla, nebezpečí v přírodě Domov povinnosti členů rodiny Práce dospělých září říjen Chování při mimořádných událostech průběžně Jedinečnost každého člověka kladné květen a záporné lidské vlastnosti červen Vzájemná pomoc Šikana, projevy netolerance Mezilidské vztahy Nebezpečí při setkání s neznámými květen jedinci, jak v případě ohrožení reagovat Návykové látky a jejich nebezpečí Dopravní výchova chůze po září chodníku, bezpečné přecházení květen vozovky, dopravní značky vycházky, praktické činnosti Dopravní hřiště Mimořádné události, adekvátní průběžně reakce, situace hromadného ohrožení Ochrana a tvorba životního prostředí, červen ochrana rostlin a živočichů Chování v přírodě Muž a žena partnerství, rodičovství, únor základy sexuální výchovy Lidský život Člověk a prostředí ohleduplné průběžně chování k přírodě a ochrana přírody Výchova k občanství Člověk ve společnosti říjen, listopad duben, květen červen Výchova k občanství Člověk ve společnosti září, říjen Výchova k občanství Člověk ve společnosti únor, březen 13

14 Výchova k občanství Člověk jako jedinec září - únor Výchova k občanství Stát a hospodaření leden březen, duben duben, květen Výchova k občanství Mezinárodní vztahy, globální svět červen Tělesná výchova Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence duben, květen říjen, květen, červen listopad - březen Bezpečné chování komunikace s neznámými lidmi, týrání, zanedbávání, pomoc v situaci ohrožení, krizové situace, linky bezpečí, šikana, formy sexuálního zneužívání dětí Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole, při různých činnostech, při sportu, v dopravě listopad prosinec Zásady 1. pomoci resuscitace, leden zástava krvácení, zlomeniny, tepelná poranění (popáleniny, omrzliny) obvazová technika, chování při úrazech a život ohrožujících stavech (úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě) Ochrana člověka za mimořádných září - říjen událostí integrovaný záchranný systém, varovné signály, evakuace, chování v úkrytu, bezpečné chování člověka v přírodním prostředí hor a u vody, hromadná neštěstí,živelné pohromy, požáry, sopečná činnost, sesuvy, laviny, povodně, atmosférické poruchy, situace ohrožení ve volné přírodě Sexuální výchova pohlavní život, listopad - prosinec početí, těhotenství, antikoncepce, pohlavně přenosné choroby, sexuální chování a zákon sexuální orientace Vztahy ve dvojici kamarádství, leden - únor přátelství, známosti, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství, Vztahy v prostředí komunity rodina, škola, vrstevnická skupina, spolek, přijímání názoru druhého, empatie, naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace, konflikt 14

15 6.- Prevence kouření kouření a zdraví, březen - duben důvody kouření, ekonomické důsledky kouření, kouření v těhotenství, způsoby odmítání, reklamní triky, boj proti kouření v ČR a EU, drogy a závislost, měkké drogy, alkohol, patologické hráčství, postoj k drogám, služby odborné pomoci Sebepoznání a sebepojetí vztah k květen - červen sobě samému a k druhým lidem, zdravé sebepojetí, seberegulace, sebeovládání a zvládání problémových situací, stanovení osobních cílů Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví září - červen Výchova k občanství Vlivy na volbu profesní orientace průběžně Výchova k občanství Výchova k občanství Výchova k občanství Informační základna pro volbu povolání (IPS, ÚP, PPP, VP ), využívání poradenských služeb Sebepoznání a sebehodnocení svých možností Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů duben 1.pololetí 1.pololetí květen Výchova k občanství Nezaměstnanost úřady práce duben Člověk a svět práce Vlivy na volbu profesní orientace únor Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a svět práce Sebepoznání a sebehodnocení svých možností Způsoby hledání zaměstnání; dovednosti potřebné k žádosti o zaměstnání (životopis, pohovor,...) Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů únor, březen duben květen Člověk a svět práce Nezaměstnanost úřady práce červen Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a svět práce Sebepoznání a sebehodnocení svých možností Plánování postupu při přípravě na přijímací řízení Práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb Způsoby hledání zaměstnání; dovednosti potřebné k žádosti o zaměstnání Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů listopad listopad listopad leden leden Člověk a svět práce Nezaměstnanost úřady práce leden 15

16 Člověk a svět práce Pyramida výživy a složení potravin, listopad alternativní stravování, energetická hodnota potravin Výživa vybraných skupin prosinec obyvatelstva, poruchy příjmu potravy choroby související s výživou Cizorodé látky v potravinovém leden řetězci, stravování za mimořádných situací (v přírodě), příčiny nedostatku potravin ve světě, působení médií Zdravý způsob života, zdravý životní únor styl, fyzické zdraví, emocionální zdraví, duchovní a mentální zdraví, životní prostředí a zdraví Význam pohybu pro zdraví, zdravé březen bydlení, zdravotně preventivní a lékařská péče, zdraví a právo, Hygiena tělesná, duševní, odívání, duben hygiena komunální a pracovní Stres a jeho vztah ke zdraví květen, červen kompenzační, relaxační a regenerační techniky k překonávání únavy organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím, shrnutí a opakování učiva, výukové filmy( prevence kouření a návykových látek. Ekologicko-biologické Biodiverzita v ekosystémech v BpH a praktikum okolí 1.část říjen Hlášení do školního rozhlasu (Evropský týden mobility, Den bez aut 22..) Hlášení do školního rozhlasu (Den Ekologicko-biologické praktikum stromů ) Projekt Ekoškola: Energie listopad Ekologicko-biologické praktikum Ekologicko-biologické praktikum Ekologicko-biologické praktikum Ekologicko-biologické praktikum Výchova k občanství Projekt Ekoškola : Odpady prosinec leden Projekt Ekoškola - voda Příprava projektového dne (pro 3. březen ročník) Projektový den Cesta kapky vody (Den vody) Hlášení do školního rozhlasu (Světový den vody 22.3.) Příprava a realizace školní ekologické duben konference Hlášení do školního rozhlasu (Den ptactva 1.4.) Hlášení do školního rozhlasu (Den Země 22.4.) Projekt Ekoškola: Odpady květen Exkurze Skládka komunálního odpadu v BpH Občan obec a její obyvatelé, účast spoluobčanů na správě a řízení obce, právo volební a petiční, význam komunálních voleb, jednání na úřadu, září říjen 16

17 Výchova k občanství Výchova k občanství Výchova k občanství Výchova k občanství Výchova k občanství Informatika státní občanství, občanství ČR, ovlivňování věcí veřejných v demokratické společnosti, ČR jako součást Evropské unie práva a povinnosti plynoucí z občanství v EU Občan a právo význam práva, právní řád ČR, zákony, právní předpisy a normy, právní vědomí, občanskoprávní vztahy, občanský zákoník, vlastnické právo, ochrana majetku, občanskoprávní smlouvy, odpovědnost za škodu říjen listopad Právní ochrana orgány právní prosinec ochrany a sankce, přestupky a správní leden řízení, občanské soudní řízení, trestní právo, trestní odpovědnost, trestná činnost mladistvých V pracovním poměru volba povolání, studijní a jiné předpoklady, sebepoznávání vlastnosti, schopnosti a dovednosti; plánování vlastní budoucnosti, hledání zaměstnání, komunikace se zaměstnavatelem, služby úřadu práce, pracovní právo Hospodaření stát a národní hospodářství zásahy státu do ekonomiky, řízená a tržní ekonomika, fungování trhu; státní rozpočet, sociální politika státu, peněžní ústavy, právní subjekty podnikání Globální svět problémy současného světa, závažnost a důsledky zásahů lidí do přírody, globalizace, populační exploze, války a ozbrojené konflikty, humanitární pomoc Interaktivní program Drogy trochu jinak únor březen duben květen květen červen 11. Vyhodnocení preventivní strategie Vyhodnocení celého programu bude provedeno v září roku O programu však školní metodička prevence povede průběžné záznamy, s jejichž výsledky bude pravidelně seznamovat vedení školy, ostatní pedagogické pracovníky a rodiče žáků. Na závěrečném jednání pedagogické rady zhodnotí metodička prevence Minimální preventivní program školy v rámci hodnocení celoroční práce jednotlivých předmětových komisí. Vyhodnocení se týká věcné podstaty realizace jednotlivých akcí a aktivit, dává přehled o počtech účastníků, finančních nákladech, schopnosti realizovat jednotlivé programy apod. Vyhodnocení výsledků uskutečňovaného procesu změn - zhodnocení psychosociálního klimatu ve škole, kázně a případně i prospěchu žáků - zhodnocení posunu v postojích a hodnotových systémech dětí - zhodnocení výskytu sociálně patologických jevů ve škole Proces změn bude vyhodnocován průběžně a trvale pomocí prostředků poskytujících zpětnou vazbu. Dotazníky a škály pomohou objevit slepé uličky, selhání nebo nereálné nároky programu, což lze poté napravit vypracováním upravené verze pro další období. 17

18 12. Kontakty s jinými organizacemi Oblast školství pedagogicko - psychologická poradna Adresa Telefon PPP Kroměříž Jánská 197/ vzdělávání pedagogů, kteří realizují preventivní aktivity ve škole, odborná práce s dětmi Mgr. Irena Prokšová, sociální pedagožka, okresní metodička prevence Středisko výchovné péče (SVP) o. s. Spektrum preventivních programů při SVP (detaš. pracoviště Diagnostického ústavu Brno) PhDr. Dagmar Cruzová, ředitelka SVP, psycholog Jaspis o.s. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (klub,přednášky, poradenství) ing. Martin Čechák Zdravotní ústav Zlín Institut pedagogicko psychologického poradenství IPPP ČR Novoborská 372 Praha Oblast zdravotnictví dětský lékař spolupráce při realizaci protidrogové prevence Adresa Telefon MUDr. Vojtková Nádražní 432 Bystřice pod Host. K-centrum Plus Ztracená Oblast sociálních věcí sociální odbor, kurátoři Adresa Telefon OSPOD, Bystřice pod Host pí. kurátorka Sedláčková, Motalová Policie ČR, Městská policie Adresa Telefon Služba kriminální policie - oddělení nezletilých Kroměříž Mgr. Iveta Gábová, Obvodní oddělení Policie ČR komisařka Bystřice pod Host

19 Příloha č. 1 Postupy řešení šikanování (1) Odhalení šikany bývá obtížné. Významnou roli při jejím zjišťování hraje strach, a to nejen strach obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených. (2) Účinné a bezpečné vyšetření šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování. Existuje rozdíl mezi vyšetřováním počátečních a pokročilých stadií šikanování. (3) Metody vyšetřování šikanování: Pro vyšetřování počáteční šikany (se standardní formou) lze doporučit strategii v těchto pěti krocích: Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. Nalezení vhodných svědků. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů). Zajištění ochrany obětem. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. Pokročilá šikana s neobvyklou formou výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování, vyžaduje následující postup: Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. Pokračující pomoc a podpora oběti. Nahlášení policii. Vlastní vyšetřování. (4) V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR. Doporučuje se seznámit pedagogické pracovníky s informací MŠMT ČR č.j.: / Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané. (5) V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči pedagogickopsychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. Výchovná opatření (1) Doporučuje se dále pracovat s agresorem (jeho náhled na jeho chování, motivy, rodinné prostředí). V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče nebo jiných odborníků klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. (2) Pro potrestání agresorů lze užít i následující běžná výchovná opatření: Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele, podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia na střední škole. Snížení známky z chování. Převedení do jiné třídy. (3) Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina). (4) V mimořádných případech se užijí další opatření: Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu. 19

20 Ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu. Spolupráce s rodiči Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření záležitosti zodpovědný ředitel školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací. Je nutné předem informovat rodiče o tom, co dělat v případě, když se dozvědí o šikanování (viz Čl. 5 odst. 5). Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto možných příznaků šikanování: Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu. Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem. Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu). Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. Nechte mě! Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze. Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům. Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.). Dítě se vyhýbá docházce do školy. Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku. Spolupráce se specializovanými institucemi Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce nebo zástupce školy s dalšími institucemi a orgány. Zejména: v resortu školství s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry, v resortu zdravotnictví s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie, v resortu sociální péče s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou), případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany. (2)Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy nebo školského zařízení oznámí tuto skutečnost Policii ČR. Ředitel školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu. 20

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Školní preventivní strategie Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 1 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 Strana 1. Současný stav problematiky 2 2. Personální zajištění prevence 6 3. Potřebnost projektu 7 4. Cíle projektu

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Současný stav problematiky Škola

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Školní preventivní strategie platnost od roku 2013 aktualizováno dne 25.8.2014 Ředitelka školy : Ing. Bc. Jana Beránková Zpracovala : Mgr. Jana

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou

Více

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Obsah 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Vytýčení sociálně patologických jevů 4. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Období: 2011-2012 Zpracovala: Lenka Konrádová, školní metodička prevence Realizátor: Základní

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Lenka Králová Telefon na

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Minimální preventivní program 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy Střední odborné učiliště společného stravování,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, okres Kolín zskolin@iol.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/15 Vypracovala: Mgr. Naděžda Hněvsová Schválila: Mgr. Irena Kaurová 1 Obsah 1. Úvod

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2011 2012

Minimální preventivní program na šk. rok 2011 2012 Základní škola Roštín PSČ 768 03, Roštín 148,tel. 573 368 075 Minimální preventivní program na šk. rok 2011 2012 Název a adresa školy Základní škola Roštín Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jaroslava Plachá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více