Proměny Prahy 2. V Riegrov ch sadech. vznikne po rekonstrukci nové moderní hfii tû. str. 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proměny Prahy 2. V Riegrov ch sadech. vznikne po rekonstrukci nové moderní hfii tû. str. 3"

Transkript

1 12_2007_:NP2_ :05 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 PROSINEC 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce VÁNOCE V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 NOVÉ H I Tù Atmosféru adventního V Riegrov ch sadech Informace Z obsahu str. 2 a vánoãního ãasu si mûïeme vychutnat na mnoha místech str. 3 vznikne po rekonstrukci nové moderní hfii tû str. 4 a 5 KOLY Pfiiná íme pfiehled o tom, co nabízejí základní koly zfiizované Mâ Praha 2 VáÏení a milí ãtenáfii, nechci Vás zahlcovat frázemi o vánoãní atmosféfie a purpufie na plotnû, a proto pfiejdu pfiímo k vûci. Jsem pfiedseda redakãní rady Novin Prahy 2. V její náplni je mimo jiné Slovo úvodem dohled nad názorovou vyváïeností obsahu novin. Základní právní rámec, kdysi schválen radnicí, tzv. Statut Novin Prahy 2, upravuje tuto vûc ve své preambuli takto: Mûstská ãást Praha 2 sleduje vydáváním Novin Prahy 2 cíl... poskytovat v mífie, limitované rozsahem a periodicitou, prostor pro diskusi o aktuálních tématech t kajících se mûstské ãásti Praha 2; prostor bude vïdy poskytnut, pokud to bude moïné, v em názorov m proudûm, v podobném rozsahu a v rámci jednoho ãísla. Myslím, Ïe se radnice snaïí dostát tomuto cíli. Jejím jedin m pfiáním je, aby Noviny Prahy 2 slouïily obãanûm. Nikdo z radnice nemá v úmyslu chovat se autokraticky. Ti z Vás, kdo ãtou na e noviny pravidelnû, si jistû v imli rubriky z názvem Polemika. Nedávno redakce uvefiejnila text jistého kritického dopisu, na kter reagovali radní, Tiše a ochotně jichï se dopis t kal. Cel text byl ov em uvozen velmi jízlivou poznámkou, v níï autorka vyjádfiila pochybnosti o tom, Ïe radnice kritiku uvefiejní. My jsme v ak text uvefiejnili. Jin pán, b val ãlen zastupitelstva, chtûl na tento text reagovat, a tak mi napsal: Doufám, Ïe ctíte zásadu sed audiatur et altera pars a moji polemiku uvefiejníte v tomto ãísle. Bylo by jistû patné, kdyby majitelé pravdy byli vïdy jen ti, co momentálnû sedí nahofie. Abych to shrnul: Proã, kdyï se radnice snaïí vyjít vstfiíc odli n m názorûm, seã jí technické moïnosti dovolí, je stejnû osoãena z jednostrannosti? Ale radûji z jiného soudku. Slíbil jsem Vám na zaãátku leto ního roku, Ïe redakãní rada se zamyslí nad obsahem Novin Prahy 2, posoudí, zda jsou v pofiádku zabûhnutá schémata, zda si souãasná podoba novin neïádá zmûn. To se stalo. Redakãní rada bûhem uplynulého období doporuãila nûkteré zmûny a povûfiila mne, abych pfiedloïil Radû mûstské ãásti Praha 2 návrh na zlep ení kvality Novin Prahy 2. Jaké to budou zmûny? Noviny se pfiizpûsobí svou úpravou tzv. jednotnému vizuálnímu stylu radnice, aniï by se zmûnil jejich název. Roz ífií se poãet stránek z osmi na deset, neboè se zvût í font písma a roz ífií se poãet pravideln ch rubrik. Dále: úvodník nebude jen v sadou na ich radních, ale jako autofii budou vyz váni i odborníci z fiad publicistické ãi kulturní vefiejnosti. Rada mûstské ãásti Prahy 2 pfiedloïen návrh po diskuzi a drobn ch úpravách schválila. V nové podobû pokud v e pobûïí tak, jak má by mohly Noviny Prahy 2 spatfiit svûtlo svûta nûkdy v prvním ãtvrtletí pfií tího roku. To je v e, co jsem vám chtûl fiíci. Pfieji vám radostiplné vánoãní svátky a hodnû BoÏího poïehnání. Tomá Jubánek TÉMA MĚSÍCE LEDNA Jaký byl rok 2007 VáÏení ãtenáfii, novoroãní bilancování tu bude co nevidût, a tak se i my ptáme: Jak byl rok 2007 z hlediska mûstské ãásti Praha 2? Zvlá È kdyï to byl první rok s novou politickou reprezentací, vze lou z loàsk ch komunálních voleb. Pokud se chcete pfiipojit k na emu ohlédnutí za tím, co se v Praze 2 v právû konãícím roce podafiilo, co nového nám pfiinesl nebo co za pfiíli dobré povaïovat nemûïeme, napi te nám do redakce. Své postfiehy mûïete posílat na nebo na po tovní adresu: ÚMâ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, Praha 2, a to aï do 17. prosince. PODZIM V PARKU: Zatímco svahy ãesk ch hor uï dûstojnû pfiivítaly lyïafie a snowboardisty, praïsk m parkûm se pofiádná snûhová nadílka prozatím vyhnula. K radosti v ech, ktefií se s ní kaïd m rokem musejí pot kat, ke smutku zájemcû o mûstské sáàkafiské a bobové dráhy. V Riegrov ch sadech uï sice laviãky pro jistotu z chodníãku protínajícího ústfiední sjezdovku zmizely, zimu to ale nepfiivolalo. A v okolí památníku národního buditele byly je tû koncem listopadu v plném kvûtu stromky druhu prunus subhirtella atumnalis. Text a foto: len Radnice pomůže sociálně slabším občanům s bydlením V záfiijovém ãísle jsem avizovala pfiijetí pravidel pro pomoc vûkovû a zdravotnû znev hodnûn m obãanûm v souvislosti se zvy ováním nájemného. Rada mûstské ãásti tato pravidla schválila dne 20. listopadu tohoto roku s úãinností od 1. ledna Pomoc bude spoãívat v pronájmech men ích obecních bytû v situaci, kdy nadmûrn byt je pro nájemce neúnosn m finanãním bfiemenem a zároveà je pro nûj velmi sloïité fie it tento problém vystûhováním od majitele bytu nebo z lokality Prahy 2. Následnû pak v penûïité v pomoci v pfiípadû, Ïe nájemné i v men ím bytû bude extrémnû zatûïující. V rámci tohoto programu bude pamatováno na obãany star í 65 let a ostatní pfiíslu níky domácnosti ve vûku 60 a více let. Dále se bude t kat i rodin, jejichï ãlenem je zdravotnû posti- Ïen obãan drïitel prûkazky ZTP/P. V e uveden m skupinám nabídne mûstská ãást Praha 2 nájemní bydlení v bytech jí svûfien ch, a to bez ohledu na to, zda se budou stûhovat z bytû v majetku obce nebo jin ch subjektû. PÛjde o byty men í velikosti, konkrétní maximální v mûra bude odvislá od poãtu osob, které se do tûchto bytû pfiestûhují. Nájemné bude stanoveno v souladu se zákonem o jednostranném zvy ování nájemného z bytu, ãili nepûjde o nájemné trïní nebo, chcete-li, smluvní. Nájemci, ktefií jiï bydlí v pfiimûfien ch obecních bytech men í velikosti, získají pro tento byt statut sociálního obecního bytu, a to bez pfiestûhování. Neplánujeme vytváfiení sociálních enkláv, budeme hledat vhodné bydlení v celém objemu na eho bytového fondu. V této souvislosti stojí za zmínku, Ïe po probûhl ch restitucích a privatizaãních vlnách disponuje mûstská ãást Praha 2 takov m poãtem bytû, Ïe lze tento projekt realizovat. V dal í fázi posoudíme finanãní moïnosti obyvatel, ktefií se stanou nájemci sociálních obecních bytû. Zfiizujeme institut penûïité v pomoci tûm obãanûm, ktefií jsou pfiíjemci pfiíspûvku na bydlení z titulu státní sociální podpory. Na vysvûtlenou uvádím, Ïe pfiíspûvkem na bydlení stát kompenzuje zv ené finanãní nároky na bydlení lidem s nízk mi pfiíjmy. V pomoc mûstské ãásti Praha 2 pûjde soubûïnû se státní dávkou a bude poskytována pau ální ãástkou ve formû daru. V platu provedeme vïdy za celé období jednoho roku zpûtnû. Závûrem chci poznamenat, Ïe radnice Prahy 2 si je plnû vûdoma toho, Ïe druhá etapa zvy ování nájemného jiï mûïe mít citelné dopady na obãany, ktefií z objektivních dûvodû nejsou schopni si pomoci vlastními silami. Proto je schválená koncepce sociálního bydlení zcela nová a v ífii svého zábûru prûlomová. V praxi to mimo jiné znamená, Ïe pro tento úãel chceme dát k dispozici znaãnou ãást na eho bytového fondu. V pfií tím roce pak zhodnotíme praktické fungování v e popsan ch pravidel z hlediska procesu zvy ování nájemného a v pfiípadû potfieby budeme parametry poskytované podpory dále upravovat. PhDr. Eva Paulová, zástupkynû starostky (ODS) Dal í podrobnosti na str. 3 Městská část Praha 2 konečně získá nástroje k regulaci hazardních podniků Jak jsme jiï psali, v pfií tím roce se r sují zmûny k lep ímu, pokud jde o hustotu hazardních podnikû na území na í mûstské ãásti i celé Prahy. Hlavní mûsto pfiipravuje vyhlá ku, umoïàující regulaci tohoto druhu podnikání ze strany místních samospráv. Zmínûné nafiízení od 1. ledna 2008 zmrazí souãasn poãet v herních hracích pfiístrojû a striktnû vymezí jejich provozní dobu. Od ãervence 2008 pak zaãne postupná redukce poãtu hracích pfiístrojû. Na e pfiedstava je, Ïe vyhlá ka by se novelizovala na základû poïadavkû obcí vïdy po pûl roce a s kaïdou takovouto novelizací by mûlo heren a v herních hracích pfiístrojû ub t, fiekl k tomu první námûstek primátora Rudolf BlaÏek. V hlavním mûstû problém rozrûstající se sítû hazardních podnikû dosáhl neb valého rozmûru. Zatímco napfiíklad je tû pfied sedmi lety bylo v celé Praze necel ch 5 a pûl tisíce v herních hracích pfiístrojû (VHP), vloni uï to bylo více neï 7 a pûl tisíce. Nebudeme ãekat, aï vláda a parlament koneãnû schválí tolik potfiebnou novelu zákona o loteriích, a zakroãíme v rámci moïností sami, zdûraznil Rudolf BlaÏek. Na základû zmínûné vyhlá ky hlavního mûsta budou posíleny pravomoci mûstsk ch ãástí, které také mûly na podzim moïnost navrhnout úpravy podmínek provozování v herních automatû na sv ch územích. Rada Postoj hlavního mûsta k problematice hazardních podnikû a moïnosti fie ení byly prezentovány na nedávné tiskové konferenci, které se zúãastnili námûstek primátora R. BlaÏek, starostka Mâ Praha 2 J. âernochová a starosta Mâ Praha 1 P. Hejma, poslanec parlamentu T. Dub, lékafi z odd. závislostí Psychiatrické léãebny Bohnice B. Proke a námûstek fieditele praïské mûstské policie L. Klema. Na snímku starostka J. âernochová vysvûtluje situaci v na í mûstské ãásti. mûstské ãásti Praha 2 schválila pfiipomínky k vyhlá ce jiï 6. listopadu. Navrhuje zakázat v skyt hracích automatû napfi. v okolí kol a kolsk ch zafiízení, kolem námûstí apod. Prostfiednictvím nové vyhlá ky se chce zbavit 40 % herních pfiístrojû v souãasné dobû jich je na území Prahy 2 evidováno více neï tisíc. Vûfiíme, Ïe mûsto bude na e pfiipomínky akceptovat, fiekla k tomu starostka Jana âernochová a dodala, Ïe mûstská ãást bude usilovat o v raznou regulaci tohoto druhu podnikání i pfiesto, Ïe pfiiná í do obecní pokladny nemalé zisky Praha 2 tak roãnû pfiijde o 19 milionû korun. Na í prioritou je vefiejn pofiádek a bezpeãnost. Chceme, aby se v mûstské ãásti lidé cítili dobfie, zdûraznila Jana âernochová. I v Praze 2 do lo bûhem posledních dvou let k dramatickému nárûstu poãtu hazardních podnikû. Zatímco v roce 2005 bylo evidováno 56 provozoven, v leto ním roce uï zde mûïeme najít 106 heren. Pouze ãtyfii podniky na území mûstské ãásti v ak lze podle loterního zákona oznaãit za kasina. Závislost na VHP není jen problémem kriminálním. Odborníci odhadují v skyt patologického hráãství (tzv. gamblerství) pfiibliïnû u 0,5 aï 1 % populace, tedy u padesáti aï sta tisíc obyvatel. Zpronevûry, pracovní úrazy, selhávání v zamûstnání. Odhaduje se, Ïe patologické nebo problémové hráãství zhor í kvalitu Ïivota zhruba deseti aï patnácti lidem v okolí hráãe, fiíká Bofiivoj Proke z Psychiatrické léãebny Bohnice. Text a foto: len, zdroj: MHMP

2 12_2007_:NP2_ :05 Stránka 2 Vánoce jsou snad nejsentimentálnûj ím ãasem v roce. KdyÏ jsem jako faráfi nûkolik let nav tûvoval vûznici, tak i ti z nejotrlej ích muklû byli na Vánoce vïdy namûkko. Pro nûkteré lidi jsou právû Vánoce ãasem, kdy se cítí obzvlá tû opu tûni, ale pro vût inu je to doba, kdy se cítí hezky. Oddávají se idyle Vánoc, kterou spoluvytváfiejí mnohé kulisy kolem nás vánoãní v zdoba, vyhrávání koled, kádû plné kaprû, vánoãní stromeãky a pak dárky. Nad dárky za- Ïívají radost dûti i dospûlí ti si navíc pfiipomínají krásné chvíle svého dûtství, zkrátka vût ina lidí má vánoãní náladu. A kolik lidí si dnes pfieje, aby tato atmosféra pokoje a vstfiícnosti trvala co nejdéle, nejlépe po cel rok. Snad v ichni lidé jsou pfiesvûdãeni, Ïe konflikty, násilí a ne tûstí jsou s vánoãními svátky zcela nesluãitelné. A je dobfie, Ïe mnozí, alespoà jednou za rok, dojdou k pfiesvûdãení, Ïe lidsk Ïivot a mezilidské vztahy se nemusejí podobat otevfienému boji ti. Co se to s námi v tyto dny vlastnû dûje, proã se cítíme tak jinak? AÈ uï jsme si toho vûdomi nebo ne, Vánoce v sobû nesou setkání s láskou. S láskou BoÏí, která v dítûti JeÏí i pfii la na svût. Je to moc, která otevírá dvefie víry, nadûje a lásky, ale nemá Ïádné donucovací prostfiedky, kter mi by pfiimûla zlé lidi jednat dobfie. Lásku nelze nafiídit. Lásku lze pouze pfiijmout. A JeÏí je tím, kdo se narodil z lásky k nám, jak také zpíváme v nejznámûj í ãeské koledû TÉMA MĚSÍCE Vánoce v Praze 2 Narodil se Kristus Pán. Ano, narodil se pro nás, aè jsme kdokoliv. AÈ jsme opu tûni nebo obklopeni tûmi, ktefií nás mají rádi, aè jsme stafií ãi mladí, zdraví ãi nemocní, Èastní nebo ne- Èastní, úspû ní nebo neúspû ní. Narodil se pro nás a k nám chce také pfiijít. Chce pfiijít, aby nám ukázal nadûji, která nezávisí na na ich schopnostech, ani na v hrách a prohrách politick ch stran. Chce pfiijít, aby nám otevfiel cestu k bohatství, které není závislé na v i na ich kont, na kurzu koruny ani na mífie inflace. Jedinû s JeÏí em Kristem mûïeme zaãít slavit trvalé svátky pokoje a smífiení ve svém nitru. Jedinû s vnitfiním pokojem se svût v nás a pak také skrze nás mûïe zaãít promûàovat. KaÏd z nás totiï mûïe zaãít mûnit svût k lep ímu jen z vlastního nitra jinak bude druhé trápit a bude rozmnoïovat uï tak dost velkou fiadu bolestí. Zkusme o leto ních Vánocích novû zakusit setkání s JeÏí em, kter se pro nás z lásky narodil. Vánoce zûstanou chudé, pokud nám pûjde jen o krásné dárky a jejich idylu. Pravou hodnotu dostávají pouze tehdy, kdyï do nich vstoupí JeÏí, kter byl poslán jako dar BoÏí lásky pro tento svût. On je darem od Boha, nad kter není nic vzácnûj ího. Dobrá obdarovávání i pfiijímání darû, nejen tûch hmotn ch Vám pfieje Daniel Majer, faráfi Husova sboru na Vinohradech Kam pro stromek a kapra Nezbytnou souãástí ãesk ch Vánoc je krásnû nazdoben vánoãní stromeãek a smaïen kapr. Pfiiná íme proto seznam stanovi È, kde si je v Praze 2 letos mûïete koupit. Podle TrÏního fiádu se vánoãní stromky mohou zaãít prodávat od pátku 7. prosince. Vybrat si pûkného kapfiíka, plovoucího v kádi, mûïete od stfiedy 19. prosince. Vánoãní stromky I. P. Pavlova; Karlovo nám. (naproti kostelu sv. Ignáce); nám. Míru; Palackého nám.; Svatoplukova 3; Tylovo nám.; Vinohradská 50 Prodej kaprû Bûlehradská 50 a 88; Budeãská 4; Jaromírova 53; Karlovo nám. 4, 6 a 8; nám. Míru (u bistra); Slavíkova 3; Svobodova 4; Tylovo nám. 2 a 6; Tylovo nám. (naproti hotelu Beránek); Vinohradská 59 (Pozn. red.: oba seznamy prodejních míst mají vzhledem k uzávûrce novin platnost k 20. listopadu 2007.) Vánoční koncert v Gröbeho vile Leto ní cyklus pravideln ch hudebních podveãerû v Gröbeho vile vyvrcholí vánoãním koncertem ve stfiedu 5. prosince od 19:00. Vystoupí na nûm mezzosopranistka Edita Randová a baryton P. Jifií Kus, které doprovodí na klavír, trubku a cembalo Agustin KuÏela, na trubku Miroslav La tovka a na hoboj Romana Mazáková. Program G. F. Händel Gloria in excelsis Deo Vánoãní zamy lení pfiivítání A. Dvofiák Ave Maria G. F. Händel Aria Lascia chio pianga F. Geminiani Sonáta e-moll A. Dvofiák Biblické písnû ã. 4, 5, 10 G. Finger Sonáta natalis in C A. Dvofiák Vánoãní píseà Ó, sanktissima A. Dorati Ukolébavka Vánoãní traditional Adesta fideles F. Gruber Tichá noc I. Berlin Bílé Vánoce Vánoãní zamy lení rozlouãení Narodil se Kristus Pán Adventní zastavení na Novoměstské radnici chránûn ch dílen. Charitativní jarmark se koná v rámci Adventního zastavení na Novomûstské radnici, které jiï druh m rokem pofiádá mûstská ãást Praha 2. Zájemci si také budou moci vyzkou et nûkterá stará fiemesla, napfi. drátkování, v robu vitráïí, pfiedení na kolovrátku nebo filcování vlny. Své projekty a sluïby, Z loàského Adventního zastavení na Novomûstské radnici zamûfiené na lidi s postiïením V pondûlí 17. prosince 2007 se mázhaus Novomûstské radnice promûní v jarmark neziskov ch organizací a od 10:00 tu po cel den budou k vidûní i ke koupi v robky klientû a speciálními potfiebami, zde pfiedstaví Spoleãnost pro normální Ïivot lidí s postiïením POHODA, zab vající se integrací osob s mentálním a kombinovan m postiïením, dále O dárcích Zcela urãitû v ichni, kter m je tû srdce neokoralo, se tû í na tu slavnostní chvíli pod rozsvícen m stromeãkem. Ale na co pfiesnû se tû íme? Jako dûti jsme se vrhli na balíãky a balíky a nad enû jsme odhadovali, co v kterém balíãku pfievázaném stuïkou mûïe b t. V oãích dûtí mûkké balíãky mûkoni slibovaly nov svetr, ponoïky a rozbalovali jsme je aï jako poslední. To tvrdé krabice tvrdoni mûly vût í potenciál. MoÏná je to ta autodráha, vláãky a kaïd si mûïe doplnit svoje dûtské sny. Urãitû si je tû v ichni pamatujete, kam va i rodiãe schovávali dárky, kde byla ona povûstná skfiíà dárkovna, kam jsme jako dûti nesmûli chodit a kde jsme tu ili to velké pfiekvapení. Pfiiznejme, Ïe urãitû kaïd alespoà jednou tajnû nahlédl do té slavné skr e nebo pfied Vánoci hledal, kde rodiãe uloïili nûkteré balíãky. Jako dûti jsme se tû ili, jak budeme dostávat dárky, na nové vûci, které nám buì pfiinesl JeÏí ek, nebo jsme je dostali od rodiãû, babiãek, tetiãek... V dospûlosti se ale tû íme na nûco úplnû jiného. Také stejnû jako já rádi vidíte plaménky nad ení v oãích va ich dûtí nebo ãlenû rodiny, kdyï rozbalují ten vá balíãek? Cítíte sami v sobû to napûtí, jaká bude první reakce obdarovaného, jak ocení (nebo odloïí) vá dárek a jak bude reagovat? Také poznáte jenom ze zpûsobu rozbalování dárku tu nedoãkavost dûtí, ost chavost dospûl ch a nefal ovanou radost z vkusného dáreãku? MoÏná nûktefií fieknou, Ïe se tû í na tu slavnostní chvíli, kdy se celá rodina sejde u vánoãnû prostfieného stolu a zaãne se rozlévat rybí polévka, chystá se mísa s vánoãním bramborov m salátem a ve frièáku se dodûlává poslední kousek smaïeného kapra. Zcela pfiesnû vím, na co se na Vánoce tû ila moje babiãka. VÏdycky sedûla ve svém oblíbeném kfiesle a oãiãka za br lemi jí hrála, jak tûkala z jednoho ãlena rodiny na druhého a jak sledovala jejich drobné i velké radosti. Babiãka ve svém poïehnaném vûku jiï oceàovala pfiedev ím to, Ïe jsme v ichni pohromadû, Ïe jsme zdrávi a Ïe se mûïeme spoleãnû sejít. I to je dûvod k radosti a k tû ení. Radim Perlín (zastupitel) strana 2 BONA, o. p. s., poskytující sluïby lidem s psychiatrick m onemocnûním, Obãanské sdruïení BorÛvka s prezentací a prodejem v robkû dûtí z Jedliãkova ústavu a chránûn ch dílen, dnes jiï z celé republiky, sdruïení pro integraci mentálnû postiïen ch SIMP, chránûné dílny KA NA a IGNIS a stfiedisko Zvonek diakonie âeskobratrské církve evangelické. Pfiipraven je také pestr kulturní program, kter zahájí v 10:30 divadelní pfiedstavení spoleãnosti KoÀmo Jak lo vejce na vandr. Náv tûvníci se budou moci zúãastnit také dvou komentovan ch prohlídek Novomûstské radnice ve 14:00 a v 15:00, poslechnout si pásmo koled a vánoãních písní v podání dûtského sboru tûpánka, ãi se vrátit do stfiedovûké doby s projektem Faber. Cel program vyvrcholí ohàovou show v 17:00 a slavnostním koncertem v 18:00 ve Velkém sále. Vystoupí na nûm soubor Piccolo coro & Piccola orchestra pod vedením Marka Valá ka. Vstupenky na koncert budou k dispozici od 5. prosince na Novomûstské radnici a v informaãní kanceláfii ÚMâ Praha 2, nám. Míru 20. Text: len/bro, foto: len Tradiční trhy na náměstí Míru JiÏ 20. listopadu se na námûstí Míru pfied kostelem sv. Ludmily rozzáfiily jako první v hlavním mûstû tradiãní vánoãní trhy. KaÏd m rokem se tu lidé v ãase adventu rádi zastavují, aby jim sváteãní v zdoba, vánoãní vûnû a stánky plné drobn ch dárkû a mil ch pozorností pfiipomnûly blízkost nejkrásnûj ích svátkû v roce. Vybírají dárky, ochutnávají dobroty jako peãené cukrovinky, svafiené víno ãi punã, postojí, popovídají si s pfiáteli... Pohled na proutûné ko íky, keramiku a purpuru nás v ãase úklidû, bilancování nad konãícím rokem a pobíhání po obchodních centrech uklidní a snad i pomûïe uvûfiit, Ïe se leto ní vánoãní sen splní. Vánoãní trhy nabízejí pfiíchozím typické produkty tûchto svátkû. Poetické nápisy ve títech kaïdého stánku prozradí více: RÛÏová ãajovna, Levandulová, Solné lampy, Knihafiství, Bylinná m dlárna, Dfievûné skládaãky, Cínové figurky, Medové perníãky, Staroãesk trdelník, Medoláda, Vánoãní ozdoby Nechat se unést pfiíjemnou atmosférou Vánoc pod ir m nebem mûïete aï do tûdrého dne. Vánoãní trhy u Ludmily jsou Adventní koncerty a vánoční bohoslužby v městské části Praha 2 otevfieny dennû vãetnû sobot a nedûlí od 10:00 do 19:00. Text: val, foto: nov Koledy se zastupiteli u Ludmily T den pfied tûdr m dnem, v nedûli 16. prosince, se tradiãnû u kostela sv. Ludmily na námûstí Míru v 15:00 sejdou zastupitelé mûstské ãásti Praha 2, aby si spoleãnû zazpívali vánoãní koledy. Ani letos se to neobejde bez âernovické dechovky. Aby si náv tûvníci vánoãních trhû i kolemjdoucí mohli také vychutnat kouzlo vánoãního zpívání, budou na místû k dispozici texty koled. Jak jsme si ale v imli, mnozí s pfiíchozích takovou nápovûdu ani nepotfiebují. TAJEMNÉ POSTAVY ADVENTU: Od aï do je ve v stavním skleníku Botanické zahrady UK Na Slupi k vidûní vánoãní v stava nazvaná Tajemné postavy adventu. Otevfiena je dennû od 10:00 do 17:00, na tûdr den a na Silvestra jen do 16:00. A je zároveà Podkoviãkov m dnem kdo pfiinese jakoukoliv podkovu, bude mít vstup na v stavu zdarma. Botanická zahrada v stavu pofiádá ve spolupráci s Polabsk m národopisn m muzeem v Pfierovû nad Labem a Národním muzeem v Praze. len Kostel sv. Ludmily na Vinohradech Ve dnech 25. a mezi 12:00 a 16:00 bude moïno nav tívit betlém v kostele zûstává aï do Hromnic Adventní koncerty: , 18:00 Cantica Kutná Hora , 19:00 La senzia Vánoãní koncerty: , 19:00 âeská m e vánoãní J. J. Ryby (Laetitia a hosté) , 19:00 varhanní koncert Pavla âerného BohosluÏby o Vánocích: , 16:30 m e pro rodiny s dûtmi 24:00 pûlnoãní m e , 9:00 rozhlasová m e s lidov m zpûvem 11:00 slavná m e se sborov m doprovodem 16:30 m e s lidov m zpûvem , 9:00, 11:00, 16:30 m e Kostel sv. Václava Na Zderaze , 23:00 poboïnost, v bûr zpûvû z Rybovy m e , 10:00 bohosluïby Bazilika sv. Petra a Pavla , 9:00 m e svatá 24:00 pûlnoãní m e , 9:00 m e svatá , 9:00 m e svatá Vy ehradské jesliãky budou pfiístupny kaïd den v bazilice sv. Petra a Pavla od do (10:00 12:00 a 13:00 16:15). Kostel sv. Ignáce BohosluÏby o Vánocích: , 6:25, 7:30, 16:00 m e svatá 24:00 pûlnoãní m e s lidov mi vánoãními zpûvy , 7:00, 9:00, 11:00, 15:00, 17:30 vánoãní m e , 7:00, 9:00, 11:00 m e svatá Kostel sv. tûpána Adventní koncerty: , 17:00 pûveck sbor tûpánka pfii Z u svatého tûpána, vánoãní koncert , 18: let od kolaudace svato tûpánsk ch varhan (varhany + sbory) vstupné dobrovolné BohosluÏby o Vánocích: , 17:00 m e svatá, vánoãní vigilie , 11:00 vánoãní m e svatá o narození JeÏí e Krista , 11:00 m e svatá poutní (sv. tûpán, patron kostela) Emauzy Kostel P. Marie, sv. Jeron ma, sv. Vojtûcha a sv. Prokopa , 22:00 pûlnoãní m e Koncerty v refektáfii 6.12., 18:00 Coloreton, dûtsk sbor pfii ZU Slezská, vánoãní koncert , 18:00 Musica Quinta Aeterna, koncert barokní hudby , 18:30 Musica festiva di Praga, adventní koncert (skladby znám ch autorû, koledy a tradicionály) , 16:00 Emauzsk sbor a orchestr, âeská m e vánoãní J. J. Ryby , 18:00 Divertimento chór, studentsk sbor gymnázia Botiãská, vánoãní koncert , 18:00 Rolniãka, dûtsk sbor pod vedením D. Gerycha, vánoãní koncert Farní sbor âeskobratrské církve evangelické, Korunní , 9:30 dûtská vánoãní hra Andûlé na Yukkonu , 15:00 bohosluïby , 9:30 bohosluïby s vysluhováním , 9:30 bohosluïby HusÛv sbor na Vinohradech (Dykova 1, vedle Vinohradské vodárny) Koncerty v období adventu: , 18:00 adventní ne pory: zazní biblická zvûst a zazpívá Gospel Choir , 17:00 koncert dûtského sboru Svítá , 18:00 adventní koncert: varhany I. Tvrdková, zpûv Lucie Pûkná, doprovod P. Tvrdek , 18:00 Carmina Bohemica Vánoãní bohosluïby: , 23:00 PÛlnoãní , 10:00 BoÏí hod vánoãní , 10:00 Sv. tûpán

3 12_2007_:NP2_ :05 Stránka 3 strana 3 Rada Rada mûstské ãásti Praha 2 v listopadu fiádnû jednala dvakrát, a to 6. a Projednala celkem 81 bodû vãetnû informací. Z jednání vybírám: Rada pfiijala usnesení k v bûru nejvhodnûj í nabídky podané na plnûní vefiejné zakázky Rekonstrukce vinice v Havlíãkov ch sadech v souladu s ustanovením 80 zákona ã. 137/2006 Sb., o vefiejn ch zakázkách, v platném znûní, dále usnesení k úpravû rozpoãtu Mâ Praha 2 na rok 2007 (Karlovo námûstí garáïe studie), pfiipomínky k návrhu obecnû závazné vyhlá ky hl. m. Prahy, stanovující místa, na nichï lze provozovat v herní hrací pfiístroje a dobu jejich provozování, a souhlasila s umístûním dvou lunet v budovû Úfiadu mûstské ãásti Praha 2. Rada pfiijala usnesení k pravidlûm sociálního bydlení, k uzavfiení dodatku ã. 1 ke smlouvû o dílo ã. 208/2007 na akci Rekonstrukce zahrady Ztracenka projektová dokumentace, ke zru ení nafiízení Rady hl. m. Prahy ã. 19/2004 Sb. HMP, kter m se urãuje místo, kde lze konat shromáïdûní bez oznámení, k úpravû rozpoãtu mûstské ãásti Praha 2 na rok 2007 (Havlíãkovy sady, objekt Pavilonu, kuïelna, stfielnice restaurátorské práce). Rada mûstské ãásti Praha 2 nesouhlasila s povolením vjezdu deseti vozidel do parku na Karlovû nám. z provozních dûvodû a pro neodpovídající dimenzi parkov ch cest vzhledem k nárokované zátûïi. Ing. Karel Chramosil, radní (ODS) PROMĚNY PRAHY 2 Nové dětské hřiště U DRAKA Netu íte, kde v na í mûstské ãásti takové hfii tû najít? Máte pravdu, nenajdete ho. Jde totiï o chystanou rekonstrukci dûtského hfii tû v Riegrov ch sadech. A proã právû U DRAKA? Odpovûì se dozvûdûly maminky na vefiejné prezentaci architektonické studie architekta Ivo Kramla. Na místû stávajícího pra ného místa se zablácen m pítkem, betonov mi laviãkami, nevzhledn m pískovi tûm a opotfiebovan mi herními prvky bude krásné nové dûtské hfii tû s motivem DRAKA. Kromû hlavního herního prvku v podobû draka, zhotoveného ze dfieva a vybaveného skluzavkami, schûdky, lezeckou stûnou a tubusem, bude na hfii ti kvalitní dvoubarevn pry- Ïov povrch. Povrch má b t snadno udrïovateln a zároveà má plnit funkci bezpeãnostní dopadové plochy. Pískovi tû bude opatfieno pojízdnou dfievûnou palubou, slouïící k jeho pfiekrytí a zabezpeãení proti zneãi tûní mimo provoz, druhotnû jako posuvné pódium pro aktivity dûtí. Návrh poãítá ve stávající rekonstruované ãásti s patnácti solitérními objekty, jedenácti nízk mi cca do 160 cm, tfiemi do v ky 200 cm (z toho deset prvkû je stávajících, pouïit ch v nové situaci) a jedním centrálním s v kou cca 450 cm. Hfii tû bude vybaveno nov m hygienick m zázemím a nápadit m plotem, zmûní se umístûní vstupu do celého prostoru. Nové hfii tû zmûní také nápad místostarosty Václava Vondrá ka navrhl roz ífiit ho o prostor se sportovními prvky pro esti aï dvanáctileté s klidovou zónou a kolobûïkovou dráhou. Co je dûleïité? Ve kerá stávající zeleà (vzrostlé stromy) zûstane: návrh na roz ífiení hfii tû je koncipován tak, Ïe je integrována do celkového konceptu a jednotlivé prvky i jejich umístûní byly voleny právû s ohledem na tuto skuteãnost. Vzrostlé stromy zûstávají beze zmûn. Ing. Karel Chramosil, radní (ODS) Zastupitelstvo Páté fiádné zasedání zastupitelstva mûstské ãásti se konalo 20. listopadu V úvodu zasedání informoval zástupce starostky Ing. arch. Vondrá ek o v stavû k architektonické soutûïi o návrh fie ení revitalizace objektu a bastionu XXXI. novomûstského opevnûní (Pozn. redakce: v stava v 1. podlaïí budovy ÚMâ na nám. Míru 20 je otevfiena pro vefiejnost do ). Poté RNDr. Radim Perlín sdûlil, Ïe ukonãil ãlenství v SNK ED a nyní není ãlenem Ïádné politické strany. Zasedání pokraãovalo schválením návrhu usnesení, kter m mûstská ãást bezúplatnû pfievzala do svého majetku technické zhodnocení nebytov ch prostor v domech Záhfiebská 20 a 22. Zastupitelstvo poté souhlasilo s návrhem zmûn stanov a. s. KOMWAG a s volbou Ing. Jana PetruÏálka dal ím ãlenem jejího pfiedstavenstva. ZMâ rozhodlo o prodeji ideál. podílû nemovitostí Îitná 28 a Sarajevská 27 vã. pfiíslu ejících pozemkû spoluvlastníkûm tûchto nemovitostí. Dále rozhodlo o prodeji domû Botiãská 12 a Neklanova 25 s pozemky a o prodeji dvou pozemkû pod druïstevními domy. Zastupitelé souhlasili s podáním Ïádostí o svûfiení pozemkû do správy Mâ Praha 2; tím by do lo ke scelení majetku mûstské ãásti bezplatná infolinka ULICE PRAHY 2 Mûstská ãást Praha 2 roz ífiila od sluïby své dosavadní infolinky âistota Prahy 2 o pomoc pfii dal ích problémech, s nimiï se obãan setkává na ulici. Prostfiednictvím novû zavádûné bezplatné infolinky Ulice Prahy 2 nabízí pomoc pfii fie ení následujících situací: zneãi tûní ulice, chodníku, nepofiádek ze stavby problémy se zábory ulice, chodníku: kontejner, le ení, v kop apod. po kozen povrch chodníku, vozovky, parkové cesty po kození mûstského mobiliáfie, stromofiadí, dopravního znaãení, svûtelné signalizace havarijní stav objektû, ohroïující chodce: fasády, fiímsy, okapy, komíny hluk ze stavby, z produkce na vefiejném prostranství nebo v restauracích ãi klubech termíny komplexního úklidu komunikací (s odtahy) svoz komunálního odpadu: domovní, tfiídûn, velkoobjemov, nebezpeãn poruchy vefiejného osvûtlení, vodovodu, kanalizace, plynovodu SluÏba je poskytována bezplatnû na telefonním ãísle: K dispozici je také (obãané na nûj mohou zasílat napfi. digitální fotografie související s v e uvedenou problematikou). Nová informaãní kanceláfi v Nuslích V pondûlí 3. prosince 2007 otevfiel Úfiad mûstské ãásti Praha 2 novou kanceláfi pro poskytování informací a sluïeb vefiejnosti. Tato poboãka sídlí v Nuslích, v Jaromírovû ulici ã. 23. Pfiedev ím obyvatelé nuselské ãásti mûstské ãásti Praha 2 zde mohou získat aktuální informace o ãinnosti úfiadu nebo si vyzvednout formuláfie jednotliv ch odborû. ZároveÀ mohou vyuïít sluïeb podatelny úfiadu, ovûfiování podpisû a fotokopií, vyhotovování v pisû z katastru nemovitostí a v pisû z obchodního rejstfiíku. ObãanÛm zde jsou k dispozici tfii pracovnice úfiadu mûstské ãásti: jedna pro poskytování informací a sluïby podatelny, dvû pro ovûfiování a v pisy. Úfiední hodiny: pondûlí, stfieda 8:00 17:30 úter, ãtvrtek 7:30 16:00 pátek 7:30 13:30 DNEM SKONČÍ PLATNOST NĚKTERÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ Pfiipomínáme obãanûm, Ïe platnost obãansk ch prûkazû vydan ch do skonãí ke dni V jimku tvofií pouze obãanské prûkazy (OP) obãanû narozen ch pfied 1. lednem 1936, pokud je v nich vyznaãeno, Ïe platí bez omezení; ty zûstávají i nadále v platnosti. DrÏitelé obãansk ch prûkazû, jejichï platnost v leto ním roce skonãí, jsou povinni podat Ïádost o vydání nového OP. Vyz váme obãany, ktefií to neuãinili ve stanovené lhûtû do konce mûsíce listopadu, aby tuto svoji povinnost neprodlenû splnili a zajistili si tak nov obãansk prûkaz pfied skonãením platnosti starého dokladu. LhÛty pro v mûnu OP: Obãansk prûkaz bez strojovû ãiteln ch údajû vydan do: ZMâ také schválilo nové zfiizovací listiny Z a M, zhodnocení voln ch finanãních prostfiedkû na bankovních úãtech Mâ, podání podnûtu Mâ Praha 2 na pofiízení zmûny textu závazné ãásti Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (opatfiení, které by Praze 2 umoïnilo regulovat mnoïství nov ch heren) a uzavfiení smluv o poskytnutí úãelov ch dotací spoleãnosti Národní dûm Kulturní dûm ÏelezniãáfiÛ, s. r. o., dále ALEN, o. s. a Ing. Vladimíru Kotíkovi, umûl. agentufie Veãerní hvûzda. Schválilo rovnûï zmûnu úãelu vyuïití úãelové dotace poskytnuté DDM Praha 2. Na závûr jednání podala starostka Jana âernochová mj. informace k pfiipomínkám k návrhu obecnû závazné vyhlá ky hl. m. Prahy, jíï se stanoví místa a ãas, na kter ch lze provozovat v herní hrací pfiístroje, k v sledkûm vefiejné architektonické soutûïe o návrh fie ení revitalizace objektu a bastionu XXXI. novomûstského opevnûní v Horské ul., k Souhrnné zprávû o plnûní rozpoãtu a o hospodafiení s prostfiedky zdaàované ãinnosti Mâ Praha 2 za I. III. ãtvrtletí 2007 a k termínûm zasedání RMâ a ZMâ na rok Zápis ze zasedání Zastupitelstva mûstské ãásti Praha 2 je po ovûfiení k dispozici v informaãní kanceláfii ÚMâ Praha 2 a na adrese Ing. Barbora Pletková, odbor Kanceláfi starostky a vnûj ích vztahû Pfií tí zasedání Zastupitelstva Mâ Praha 2 se koná v úter 5. února 2008 v 15:00 ve velkém sále Úfiadu Mâ Praha 2, nám. Míru 20. Zasedání je vefiejné. Telefony: ovûfiování , informace , Îádost o v mûnu tohoto OP je tfieba podat do: Právní úprava: 24, odst. 2 zákona ã. 328/1999 Sb., o obãansk ch prûkazech, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû; nafiízení vlády ã. 612/2004 Sb. Îádosti o v mûnu obãanského prûkazu vyfiizuje Úfiad mûstské ãásti Praha 2, oddûlení osobních dokladû a evidence obyvatel, vchod z Jugoslávské 20; náv tûvní hodiny po a st 8:00 17:30, út a ãt 7:30 16:00, pá 7:30 13:00, tel.: , moïnost elektronické rezervace termínu náv tûvy na Pfii podání Ïádosti je tfieba pfiedloïit dosavadní platn OP a jednu prûkazovou fotografii (fotograf je k dispozici také v budovû úfiadu), pfiípadnû dal í doklady k prokázání zmûn (napfi. osobního stavu). V mûna OP je ve stanoven ch lhûtách bezplatná. Mgr. Jarmila Cechnerová, vedoucí odboru správních agend Souãasná podoba hfii tû Foto: len Takto by mûlo hfii tû U DRAKA vypadat po rekonstrukci Sociální bydlení: pravidla zaměřená na pomoc občanům s bydlením V ichni jsme jiï byli seznámeni se skuteãností, Ïe mûstská ãást Praha 2 bude v souvislosti s uplatàováním Zákona o jednostranném zvy ování nájemného z bytu zvy ovat nájemné jiï podruhé, a to od Pro rok 2008 v ak nebude zvy ováno nájemné na maximálnû moïnou hodnotu podle aktuálního Sdûlení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne , a to vzhledem k inflaãnímu charakteru; navíc byly stanoveny v jimky, kde jednostranné zvy ování nájemného uplatàováno nebude. V souladu s usnesením Rady Mâ Praha 2 ã. 404 ze dne pfiipravoval t m odborníkû model koncepce sociálního bydlení s pfiihlédnutím na dopady jednostranného zv ení nájemného ve smyslu zákona ã. 107/2006 Sb., pro období od Pravidla sociálního bydlení schválila RMâ Praha 2 usnesením ã. 601 ze dne s úãinností od Dle tûchto pravidel je mûstská ãást Praha 2 pfiipravena pomoci obãanûm, ktefií si kvûli vûku nebo zdravotnímu postiïení jiï nejsou schopni hledat levnûj í bydlení jinde. Jedná se o níïe uvedené cílové kupiny: 1) Ïadatel je star í neï 65 let, nebo Ïadatel a ostatní ãlenové domácnosti jsou ke dni podání Ïádosti ve vûku 60 a více let a alespoà jeden z nich je star í 65 let, nebo 2) Ïadatel ãi jin ãlen domácnosti je drïitelem prûkazu ZTP/P a pokud se jedná o zletilou osobu, musí b t zároveà pfiíjemcem plného invalidního nebo starobního dûchodu; pfii stanovení pfiimûfiené velikosti bytu se pfiihlíïí ke v em ãlenûm domácnosti. Předláždění náplavek potěší cyklisty UÏ na jafie si cyklisti pfii jízdû po vltavském nábfieïí budou moci vychutnat pohodln a bezpeãn povrch. Koncem fiíjna se na obou pravobfieïních náplavkách zaãalo pracovat na pfiedláïdûní pásu pro cyklisty pûvodní dlaïbu postupnû nahradí cyklisticky vhodnûj í povrch. Rekonstrukce bude stát necel ch 13 a pûl milionu korun. Novomûstská i staromûstská náplavka jsou souãástí hlavní praïské cyklotrasy A2, mûfiící 2,4 kilometru. Kvalita povrchu náplavek v ak byla dûvodem, proã dosud cyklisti radûji vyhledávali jiné trasy, tfieba i v hustém provozu mezi auty a tramvajemi nebo nelegálnû po chodníku. PÛvodní dlaïba je tvofiena kostkami toho nejvût ího rozmûru se zaoblen m povrchem, takïe pfiipomíná proslulé koãiãí hlavy. Ani dopravní reïim, kdy zde automobilov provoz prakticky nebyl omezen, nepfiispûl k oblibû náplavek jako cyklistick ch tras, upozornil radní hlavního mûsta Prahy pro oblast Ïivotního prostfiedí Petr tûpánek. Koncem roku 2006 byla na staromûstské náplavce, zhruba na úrovni nemocnice Na Franti ku, vydláïdûna ãást povrchu men ími Pokud je Ïadatel nájemcem obecního bytu nebo bytu v domû soukromého majitele s celkovou plochou pfiesahující minima uvedená v pravidlech a spadá do v e uveden ch cílov ch skupin, mûïe se obrátit na bytové oddûlení odboru majetku a investic s Ïádostí o pronájem sociálního obecního bytu. Upozor- Àuji, Ïe pro tento zpûsob pronájmu musí Ïadatel vyplnit formuláfi Îádost o pronájem sociálního obecního bytu, kter získá v bytovém oddûlení, v informaãní kanceláfii nebo na internetov ch stránkách mûstské ãásti Praha 2: Îadatel v ak musí splàovat níïe uvedené podmínky: on i ostatní pfiíslu níci spoleãné domácnosti, ktefií se budou stûhovat do sociálního obecního bytu, musí mít trval a souãasnû faktick pobyt na území mûstské ãásti Praha 2 po dobu nejménû pûti let musí doloïit platnou nájemní smlouvu k bytu, jehoï je v dobû podání Ïádosti nájemcem musí doloïit evidenãní list stávajícího bytu v soukromém domû (nesmí b t star í neï tfii mûsíce) a vyjádfiení majitele o vypofiádání v ech pohledávek, pakliïe nastaly Ïadatel a ostatní pfiíslu níci spoleãné domácnosti, ktefií se s ním budou stûhovat do sociálního obecního bytu, musí na bytovém oddûlení podepsat prohlá ení, Ïe nejsou nájemci bytu, ani vlastníky jiného objektu urãeného k bydlení musí doloïit platn prûkaz ZTP/P u ÏadatelÛ kategorie 2) pfiípadnû musí doloïit rozhodnutí o pfiiznání plného invalidního dûchodu nebo starobního dûchodu u ÏadatelÛ kategorie 2) kostkami, zatímco na novomûstské byl uãinûn pokus o úpravu povrchu zbrou ením a nadstandardním zalitím spár. Tyto zásahy v ak nepfiinesly odpovídající zlep ení, a tak se hledalo jiné fie ení, pfiijatelné pro v echny zúãastnûné. Jako nejvhodnûj í se ukázalo pfiedláïdûní pásu irokého 1,7 resp. 2,5 metru v celé délce obou náplavek. Koridor má b t na stranách tvofien dvûma hladk mi pásy ífiky 35 cm z kamenn ch desek, které budou opracovány tak, aby neklouzaly (tj. povrch desek bude nele - tûn, hrubû tokovan ). Takové fie ení by mûlo vyhovovat jak památkáfiûm, tak cyklistûm, ktefií budou moci po náplavkách jezdit i na silniãních kolech. Prostor mezi pásy bude vyplnûn drobnou dlaïbou. Tento stfiední pás má slouïit pro objíïdûní a vyh bání. SoubûÏnû s pfiípravou pfiedlaïby do lo v prûbûhu roku 2007 na obou náplavkách ke zmûnû dopravního reïimu, kter vytvofiil podmínky pro v razné omezení a zpomalení provozu motorové dopravy. Dokonãení celé akce se oãekává v dubnu pfií - tího roku, dodal radní Petr tûpánek. Text: len/zdroj: MHMP, foto: len Pronájem konkrétního sociálního obecního bytu projedná bytová komise a o uzavfiení nájemní smlouvy rozhodne Rada Mâ Praha 2. Obãan, kter je nájemcem pfiimûfieného obecního bytu, kde je max. v e nájemného stanovena v souladu se zákonem ã. 107/2006 Sb., tj. nejedná se o nájemné smluvní, patfií do kategorie 1) nebo 2), je pfiíjemcem pfiíspûvku na bydlení z titulu státní sociální podpory a nemá vûãi Mâ Praha 2 závazky po splatnosti spojené s nájmem bytu, mûïe poïádat Mâ Praha 2 o penûïitou v pomoc. To znamená, Ïe v odboru státní sociální podpory vyplní formuláfi Îádost o penûïitou v pomoc, k níï doloïí kopii platného prûkazu ZTP/P, pfiípadnû kopii rozhodnutí o pfiiznání plného invalidního dûchodu nebo starobního dûchodu u ÏadatelÛ kategorie 2). PenûÏitá v pomoc ãiní na jeden pronajat byt 200 Kã za kaïd kalendáfiní mûsíc v kalendáfiním roce po dobu trvání nájemního vztahu mezi mûstskou ãástí a Ïadatelem a vyplácí se formou po tovní poukázky adresované Ïadateli zpûtnû po skonãení kalendáfiního roku a projednání Ïádostí radou mûstské ãásti. Pravidla sociálního bydlení najdete na internetov ch stránkách Mâ Praha 2 V ti tûné podobû je lze získat v informaãní kanceláfii v budovû ÚMâ Praha 2 (nám. Míru 20), popfi. na bytovém oddûlení odboru majetku a investic tamtéï. Ve keré dotazy k této problematice lze smûrovat na vedoucí bytového oddûlení (tel.: ), popfi. na referentky tohoto oddûlení, které budou agendu sociálních bytû vyfiizovat (tel.: a ). Zdena Szabová, vedoucí bytového oddûlení Kniha o Praze 2 V tûchto dnech vydává nakladatelství Milpo Media ve spolupráci s mûstskou ãástí Praha 2 publikaci Dagmar Broncové a osvûdãeného kolektivu autorû Praha 2 kfiíïem kráïem. âtenáfii v ní najdou vedle kapitol zab vajících se historií a souãasností na í mûstské ãásti i statû vûnované pfiírodû, kultufie, architektonicky pozoruhodn m stavbám a ãetn m zdej ím zajímavostem. Nechybí ani kapitoly z historie dopravy a procházka kolem soch, pomníkû a star ch viniãních usedlostí. Samozfiejmostí je pfies 400 historick ch pohlednic, unikátních dobov ch snímkû a souãasn ch, dosud nepublikovan ch fotografií. UPOZORNĚNÍ V pondûlí bude ÚMâ Praha 2 mimo provoz. Zmûny na pracovi tích Úfiadu mûstské ãásti Praha 2 pracovi tû pro v dej parkovacích karet pro zóny placeného stání bylo od pondûlí natrvalo pfiemístûno na nám. Míru 14 (roh s ulicí Americkou, vstup z nám. Míru) pracovi tû pro ovûfiování podpisû a listin a vydávání v pisû z katastru nemovitostí a obchodního rejstfiíku bylo od pondûlí pfiemístûno nazpût do hlavní budovy ÚMâ Praha 2, nám. Míru 20 v oddûlení osobních dokladû a evidence obyvatel a na pracovi ti ovûfiování a vydávání v pisû z katastru nemovitostí a obchodního rejstfiíku ÚMâ Praha 2 budou v pátek náv tûvní hodiny pro vefiejnost pouze 7:30 11:30

4 12_2007_:NP2_ :05 Stránka 4 strana 4 Představujeme základní školy v Praze 2, Základní škola, Praha 2, Botičská 8 Kontakty: Botičská 8/130, Praha 2, tel.: , ředitelka: Mgr. Eva Špálová, zástupkyně: Mgr. Eva Nosková Vybavenost školy: sportovní areál se sociálním zázemím víceúčelové hřiště s umělou trávou, víceúčelové hřiště tartanové, malé tenisové hřiště tartanové, pingpongové stoly, počítačová učebna s přístupem na internet, pěší zóna, školní družina, školní jídelna, kurz pro získání základního vzdělání CVČ Botič kroužky: malá kopaná, žákovská knihovna, výtvarný, keramický, anglický jazyk, hra na klávesové nástroje, míčové hry, literárně-dějepisný kroužek, tenis, relaxační cvičení, bojové umění, škola bruslení in-line, logopedie, kytara, rytmika, počítače, cvičení pro matky s dětmi, ekonomie aplikovaná na potřeby domácnosti, tanec, šachy, tenisová škola TALLENT, hudební škola YAMAHA Aktivity: lyžařský a plavecký výcvik, školy v přírodě, adaptační pobyty, péče o děti se specifickými poruchami učení, protidrogová prevence, poznávací vycházky a výlety, enviromentální výchova, projektové vyučování Další informace: Výroční zpráva o činnosti školy Den otevřených dveří: , hod. A po dohodě kterýkoliv jiný den. Zápis do prvních tříd: 15. a , hod. Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21 Škola podporující zdraví Tel.: , , Týden otevřených dveří ledna 2008 od 8 do 14 hod., ve čtvrtek do 18 hod. Zápis do 1. tříd 16. a 17. ledna 2008 od 14 do 18 hod. Těšíme se na Vás. výuka podle vzdělávacího programu Základní škola, nový školní vzdělávací program Studánka (studium a noví kamarádi) rodinné prostředí moderní počítačová učebna, výukové programy, dataprojektor, internet moderní školní hřiště využíváno při výuce, během relaxačních přestávek, při pobytu školní družiny i ve volném čase; od dubna do října otevřeno pro veřejnost ozdravné pobyty lyžařské zájezdy, školy v přírodě, výlety, bruslení, plavání, cyklistika zdravá strava ve školní jídelně, pitný režim služby speciálního pedagoga asistenti pedagoga nově otevřený školní klub internet, kulečník, šipky příjemné prostředí pestrý program ve školní družině pravidelné výlety, návštěvy muzeí, kin, divadel, dopravní a zdravotní výchova, soutěže, dětské dny, zájmové kroužky mimoškolní činnost keramika, ruční práce, počítače, aerobic, florbal, karate, tanec, šachy Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Zápis do 1. tříd na školní rok 2008/ , 14:00 18:00. POZOR! I nadále otevíráme 3. třídy. Přijímací řízení pro žáky 2. tříd všechny třídy s rozšířenou výukou jazyků německý jazyk od prvního ročníku, anglický jazyk od 6. ročníku s možností od 3. ročníku, konverzace Nj a Aj s rodilými mluvčími školní vzdělávací program Evropská škola školní družina 6:30 17:30 pro ročník, školní klub školní jídelna, výběr ze dvou jídel, salátový bar pravidelné výměnné pobyty žáků do německy, anglicky a francouzsky mluvících zemí vysoká úspěšnost u přijímacího řízení na gymnázia a SŠ počítačové učebny, počítače ve všech třídách s rychlým připojením k internetu nové moderní odborné učebny fyziky a chemie pravidelné lyžařské pobyty již od 3. ročníku, na II. stupni též v Alpách, sportovní a cyklistické kurzy pravidelná protidrogová prevence široká nabídka volnočasových aktivit přímo ve škole, školní kapela Kontakt: Mgr. Kateřina Vávrová, ředitelka školy, tel.: , fax: , ZŠ Legerova Škola pro všechny Základní škola Praha 2, Legerova 5, Praha 2, tel.: , Naše filozofie pevně stojí na 7 základních kamenech: Škola pro všechny Otevřená škola Možnost vyniknout všem Počítač, pomocník pro život Brána jazyků Dej si bacha Člověk k člověku Škola pro všechny dává šanci všem žákům. Vedle běžných tříd máme také třídy pro žáky se specifickými poruchami učení. Při výuce využíváme jazykovou pracovnu, multimediální a počítačovou pracovnu, speciální pracovnu pro žáky se SPU, učebnu výtvarné výchovy s keramickou dílnou, odbornou pracovnou fyziky a chemie, cvičnou kuchyni a rozsáhlý sportovní areál. Díky těmto učebnám dochází k propojování teoretického učiva s praxí. Pracujeme formou interaktivního modelu výuky. Úzká spolupráce se Školním parlamentem, se Sdružením rodičů, s Radou školy a s týmem Primární prevence sociálně patologických jevů. Celoškolní projekty a oborové dny, týmová spolupráce napříč ročníky; velký výběr volitelných předmětů. Široká nabídka zájmových kroužků; školní družina otevřena od 6:45 do 17:00, školní klub s knihovnou a počítači, školní jídelna v budově školy, školní mléko. Škola organizuje lyžařský kurz, školy v přírodě, školní divadlo, zahraniční poznávací zájezdy, zeměpisné exkurze, vyučování v plenéru. V příštím roce otevíráme 1. třídy: běžnou, dyslektickou a multikulturní PRO CIZINCE. Nabízíme přípravné kurzy českého jazyka pro děti i pro dospělé. Zápis: od 14:00 do 18:00. Těšíme se na vás

5 12_2007_:NP2_ :05 Stránka 5 strana 5 jejichž zřizovatelem je městská část Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1 Kontaktní osoba: PaedDr. Hana Vítová, ředitelka školy Telefon: , , fax: Internet: Zápis do prvních tříd: 15. a od 14:00 do 18:00 Zveme Vás na Den otevřených dveří: od 16:00 do 18:30 Školní vzdělávací program V š e o b e c n ě v z d ě l á v a c í š k o l a je zaměřen na vzdělávací potřeby žáka v současné společnosti s cílem podpořit všeobecné základní vzdělání, umožňující další studia na všech typech škol, interaktivní výuka. Individuální vzdělávací program pro: talentované žáky, vrcholové sportovce, zdravotně postižené žáky. Výuka AJ od první třídy. Vybavenost školy: odborné učebny, počítačová učebna, sportovní areál, školní pozemek se skleníkem, knihovna, herna, dvě tělocvičny, interaktivní tabule, připojení na internet v rámci školní budovy, čipový systém, keramická dílna, vysoká kvalita osvětlení ve třídách (rekonstrukce 2006/2007) školní družina 6:30 17:00 školní jídelna výběr ze dvou jídel, pitný režim, zdravá výživa školní hřiště sportovní areál s umělým povrchem ve vnitrobloku školy, nově antukový sportovní areál kroužky a zájmové aktivity internet, keramika, volejbal, florbal, aerobik, šachy, flétna školní projekty (ekologické, zeměpisné, dějepisné, všeobecné); výměnné pobyty s Dánskem, Slovenskem, školní časopis Smetánek ZŠ SÁZAVSKÁ Škola šancí ZŠ Praha 2, Sázavská 5, kontaktní osoba: M. Voldřich, telefon: , internet: Dny otevřených dveří: a od 8:00 do 16:00, zápis do 1. tříd: 15. a 16. ledna Co nabízíme našim žákům: Výuku podle školního vzdělávacího programu Škola šancí kvalitní výuku anglického jazyka kroužky již od 1. třídy pozvolný přechod z mateřské školy každou středu od 15:30 do 16:15 volně přístupnou nepovinnou předškolní přípravu dětem i rodičům služby školní psycholožky keramickou dílnu s výtvarnými kroužky mnoho možností pro mimoškolní činnost otevřeme jakýkoli kroužek podle zájmu žáků multimediální studovnu víkendové workshopy kvalitní vzdělání dlouhodobě garantujeme vysokou úspěšnost přijetí na gymnázia a střední odborné školy možnost zařazení do sportovních tříd se zaměřením na plavání a gymnastiku spolupráce s TJ Bohemians Praha žákům nezařazeným do sportovních tříd možnost kvalitního vzdělání v běžných třídách dětem se specifickými poruchami učení zajišťují podmínky pro zvládnutí učiva speciální pedagožky odborné pracovny pro všechny předměty počítače připojené na internet v učebnách neustále modernizovanou počítačovou pracovnu čtyři multimediální pracovny s interaktivními tabulemi celkově moderní vybavení školy možnost svobodného vyjádření nejen na půdě žákovského parlamentu vedle tradičních výukových metod i alternativní proudy rozšiřující možnosti vzdělávání školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety, exkurze, besedy stravování ve školní jídelně v budově školy školní družinu s bohatým programem s provozem od 6:30 do 17:30 kvalitní systém výchovného poradenství účinný systém prevence šikana, drogy, dopravní výchova, právní vědomí, výchova ke zdraví. Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 Škola nabízí velmi přátelské prostředí, individuální přístup a neobyčejné pochopení. Snahou všech učitelů je umožnit každému jedinci vyniknout podle jeho možností a schopností. Budova se nachází v jedné z nejklidnějších a nejhezčích částí Vinohrad. Pod heslem ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO se zaměřujeme na propagaci zdravého způsobu života, vyrovnané vztahy mezi žáky a učiteli a využití volného času žáků; poskytujeme speciální způsob výuky žákům se specifickými poruchami učení. Naším hlavním úkolem je připravit žáky co nejlépe pro výběr dalšího studia po odchodu ze základní školy, dále pro přechod na výběrové školy a především nabídnout žákům možnost seberealizace. Ke splnění těchto cílů je nám prostředkem: 1. projektové, skupinové, kooperativní vyučování 2. výuka jazyků povinná od 3. ročníku (angličtina), od 6. ročníku druhý jazyk (francouzština, španělština, němčina) dle zájmu 3. široká nabídka volitelných předmětů 4. speciální péče o žáky nadané a žáky se specifickými poruchami učení pod vedením speciálního pedagoga a školního psychologa 5. široká nabídka volnočasových aktivit (35 zájmových kroužků) 6. snaha o spolupráci s rodičovskou veřejností (netradiční schůzky, Dny otevřených dveří, Školská rada, možnost účasti rodičů na vyučování, veřejná vystoupení, atd.) 7. výjezdy do zahraničí, školy v přírodě, lyžařské kurzy Součástí školy je venkovní hřiště, školní zahrada s pískovištěm, tělocvična, 19 učeben (včetně počítačové pracovny, jazykové učebny, učebny biologie, fyziky a chemie, výtvarné výchovy, dějepisu), knihovna, výuková kuchyňka, dílna, keramická dílna, učebna pro žáky se specifickými poruchami učení, místnosti pro družinu, školní klub. Škola je vybavena šatními skříňkami pro každého žáka od 3. do 9. ročníku. Žáci nižších ročníků mají šatní koutky přímo ve třídách. V době přestávek a volna mohou děti využívat všechny prostory školy, odpočinkové koutky na chodbách, knihovnu, školní hřiště, tělocvičnu, učebnu PC. K dispozici je školní družina 7:30 18:00, školní klub 11:50 17:00, školní jídelna (denně dva druhy jídel). Zveme Vás na Dny otevřených dveří: , (8:00 17:00) a na Vánoční trhy: od 17:00. Zápis do prvních tříd se koná 15. a od 14:00 do 18: Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2 Štěpánská 8, Praha 2 Tel.: , fax: , Bez bariérového přístupu. Bez speciálních tříd. Další informace: Vl. Šebestová Zápis do prvních tříd: od 14:00 do 18: od 14:00 do 17:00 Den otevřených dveří: od 14:00 do 16:00 Státní škola s průměrným počtem 250 žáků. Vybavenost školy odpovídá způsobům a potřebám výuky současné doby (jazyková učebna, počítačová učebna s internetem, učebny s interaktivními tabulemi, učebna hudební výchovy, chemie, tělocvična se sociálním zázemím včetně sprch, zrekonstruované hřiště). Školní jídelna je v budově. Školní družina (1. 5. ročník) je v provozu od 7 do 18 hodin. Školní klub má tato oddělní: keramickou dílnu, informatiku (knihovna s naučnou literaturou a PC s internetem), sborový zpěv (s velmi úspěšnými aktivitami), sportovní hry. Kroužky a nepovinné předměty, které mohou děti navštěvovat: divadelní kroužek, hra na různé hudební nástroje, sportovní aktivity, zájmová matematika v 9. roč., taneční kroužek, Aj v 1. a 2. roč., výtvarný kroužek. Na škole pracuje též speciální pedagog. Výjezdy s různým zaměřením (lyžování, jazykové pobyty, školy v přírodě atd.) jsou samozřejmostí. Ve školní galerii se pořádají výstavy různých uměleckých děl. Důraz škola klade na co nejdůkladnější zvládnutí učební látky základní školy. Výchovné působení zaměřuje proti projevům neurvalosti v mezilidských vztazích a proti vandalismu. Zdůrazňuje důležitost tolerance a porozumění si s druhými lidmi. www stránky:

6 12_2007_:NP2_ :05 Stránka 6 Dopis z náměstí Míru (X) Chtûla jsem dne ní dopis uvést citátem z první kapitoly první ãásti Kunderovy Nesnesitelné lehkosti bytí na téma vûãného návratu, ale pak jsem zjistila, Ïe jeho úvaha je aï pfiíli sloïitá. Vlastnû mi spí lo o cykliãnost ãasu, o to, Ïe ãesk podzim je vyznaãen milníky svátkû, pfii nichï mûïeme chvílemi zapomenout na to, Ïe se fiítíme odnûkud nûkam a soustfiedit se právû na ty opakující se rituály. Od svatého Václava se ta ÀÛra táhne aï k VánocÛm. Se svátkem ãeské státnosti si je tû pofiádnû nevíme rady a mû napadá, Ïe bychom to tfieba mohli spojit se starobyl m svatováclavsk m posvícením. Státní svátek 28. fiíjna jistou tradici pfiece jen má, ale vlasteneck deficit této spoleãnosti z nûj dûlá hlavnû jeden den volna navíc. Zato du iãky jsou opravdick m svátkem, neostentativním, témûfi bez komerãnosti, ale o to v eobecnûj ím, pfiestoïe nikdo nikomu nic nevnucuje. Mám tyhle kaïdoroãní rodinné zvyklosti ráda, líbí se mi, Ïe vût ina lidí se vydává s vûnci a svíãkami na hfibitovy, a myslím si, Ïe vût ina z této vût iny se aspoà chvilku zam lí nad vûcmi pfiesahujícími kaïdodennosti. Na 17. listopad si také budeme je tû zvykat, ale krátká tradice uï tu je a mû tû í, Ïe v podloubí na Národní tfiídû je kaïd rok spousta kvûtin a spousta mlad ch lidí. A ani protiradarovci a pfiihlouplí náckové to nemohou pokazit. Ná rodinn podzim má je tû jeden milník, a to je Den díkûvzdání, kter jsme si pfiivezli z Ameriky. Vzpomínku na první úspû nou sklizeà OtcÛ poutníkû jsme si z americk ch svátkû oblíbili nejvíc, a kaïd ãtvrt ãtvrtek v listopadu jsme uï od rána v duchu v Americe a pfiedstavujeme si, jak se celá ta obrovská zemû plní vûní peãen ch krocanû je jich tam spofiádáno kolem 40 aï 50 milionû. Pár dní pfied tímhle svátkem praskají dopravní tepny a uzly ve vech, ale koneãnû v ichni dojedou a kolem tfietí hodiny odpoledne na Thanksgiving Day se silnice a leti tû vyprázdní, vefiejn prostor ztichne a americké rodiny zasednou kolem velk ch stolû, podûkují Bohu ãi komusi nebo ãemusi tajemnému za v echno, co je v jejich Ïivotech dobrého, a pak zaãínají hodovat. My jsme malá rodina a uï léta jíme tento den peãené kfiepelky, ale dûkovat a hodovat budeme také. Je ãtvrt ãtvrtek v listopadu, poledne praïského ãasu. Na v chodním pobfieïí Ameriky je est ráno a trouby jsou uï rozpálené. Pfieju hezk pfiedvánoãní a vánoãní ãas. Jifiina Rybáãková Jednou větou Centrum volného ãasu Botiã pfii Z Botiãská zve v sobotu 8. prosince od 10:00 do 18:00 na Podskalsk vánoãní jarmark (pû í zóna pfied základní kolou). Sbor âce zve na Vánoãní trh 9. prosince od 11:00 do 16:00 ve vstupní hale modlitebny v Korunní 60: zajímavé v robky budou prodávat chránûné dílny, v eobecnû prospû né spoleãnosti i obãanská sdruïení a ve 14:00 vystoupí spoleãnost Kejklífi s pohádkami pro dûti. JiÏ 15. roãník charitativní aukce v tvarn ch dûl mlad ch umûlcû se bude konat 9. prosince v galerii vinárny U StrécÛ (Budeãská 19, od 15:00); z v tûïku bude sponzorován provoz Domova sv. rodiny v Praze 6. Matefiské centrum Korunka, Korunní 60 zve maminky a dûti ve stfiedu 12. prosince od 10:00 na pfiedvánoãní pohádku Andûlíãek Toníãek souboru Buchty a loutky: pfiedstavení je souãástí projektu podporovaného Mâ Praha 2 a hl. m. Prahou; informace o dal ích programech na Poboãka Mûstské knihovny na Ostrãilovû nám. zve na v stavu Vánoãní pohlednice (11. prosince 6. ledna 2008) a na pfiedvánoãní besedu Od Martina do Tfií králû (13. prosince od 17:00); vstup na obû akce je bezplatn. Dal í nedûlní odpoledne pro seniory, Vánoãní koledy, pfiipravili na 20. prosince od 15:00 ãasopis Generace, prodejna bylinek a ãajû Pampeli ka v ímské ulici 23 a vinárna U StrécÛ v Budeãské 19, kde se setkání uskuteãní; vstup voln. V Kongresovém centru pofiádá 9. prosince SdruÏení na ochranu zvífiat v krajní nouzi 10. umísèovací v stavu koãek bez domova (10:00 17:00): více na V tomto mûsíci se narodilo mnoho v znamn ch osobností, mj. malífii Antonín Chittussi (1847), Jakub Obrovsk (1882) a Adolf Ka par (1877); literáti Jifií Mahen (1882), Franti ek Xaver alda (1867) a Viktor Dyk (1877); pfiírodovûdec a fyziolog Jan Evangelista Purkynû (1787). Ze zajímav ch prosincov ch událostí vybíráme: 2. prosince 1997 projely Strahovsk m tunelem první automobily; 22. prosince 1812 postavil fieditel Stavovského divadla Jan K. Liebich v libeàském zámeãku pro své tûdroveãerní hosty první vánoãní stromek v Praze. Po dokonãení rekonstrukce je kostel sv. Václava na Zderaze (Resslova 6) opût otevfien vefiejnosti; prohlídka je moïná kaïd ãtvrtek (13:00 16:00) a pro skupiny i v jiném ãase (po domluvû na tel.: ). van Osobnost Prahy 2 Edita Randová Mezzosopranistku Editu Randovou znají milovníci operního zpûvu nejen v Evropû, ale ãasto koncertuje i daleko za mofiem. Na dvojku se pfiistûhovala z okraje Prahy pfied sedmi lety a pfii tro e tûstí ji mûïete potkat tfieba v parku na Karlovû námûstí, kam to z domova nemá daleko. Ráda tam chodím hlavnû v létû, fiíká. B vá pfiíjemné sledovat, jak pod tûmi krásn mi star mi stromy odpoãívají mladé páry nebo si mladí i ti star í ãtou noviny ãi knihy. Dnes se ale lidé spí e stûhují z mûst ven, proã volila opaãnou cestu? Miluji starou Prahu, vysvûtluje Edita Randová, a kdyï ke mnû pfiijedou umûlci ze zahraniãí a ukáïu jim, Ïe bydlím kousek nad Tanãícím domem, velmi to obdivují. V ude v cizinû totiï platí, Ïe ãím blíï k centru a fiece bydlíte, tím je to cennûj í. Tanãící dûm je jednou ze staveb, které na dvojce velmi obdivuje. Právû vãera jsem vysvûtlovala panûlsk m hudebníkûm, Ïe to je vlastnû pár, kter tancuje, po levé stranû Ïena v sukni a po pravé muï, a moc se jim to líbilo. Ale hosty ráda vodím tfieba i na Vy ehrad a na Slavín, dodává. Je tû pfied nûkolika t dny koncertovala v Lond nû, a tak není divu, Ïe s nad ením zavzpomínala. Jela jsem se podívat na Westminster k Big Benu, ale nevûdûla jsem si rady v metru, a tak jsem se zeptala jednoho Angliãana, tak pûtaãtyfiicet let, v kvádru V echno mi vysvûtlil a povídá: Vy jste panûlka? íkám, Ïe ne, Ïe jsem Czech Republic, Prague, a zeptala se, jestli zná Prahu. A pak jsem byla úplnû v oku. Yes, Visera, povídá. Nerozumûla jsem, a tak to opakoval. A najednou mi to do lo! Vy ehrad? ptám se. Yes, Vyserad, I like it, jako, Ïe se mu stra nû líbí. Opravdu, nelïu. Edita Randová je prostû na Prahu 2 py ná, aï tak, Ïe KdyÏ se vracím odnûkud z ciziny domû a pfiistávám na leti ti, tak âsa hrají Vltavu. VÏdycky se mi vhrnou do oãí slzy. Opravdu jsem py ná, dodává ti e. Neb vá ale nic ideální, a tak se ptám, jestli pfiece jen o nûjakém tom kazu na kráse na í dvojky neví. Co mû tro iãku zlobí, pfiipou tí, to je parkování. MoÏná se na mû sesypou v ichni, kdo to budou ãíst, ale minul t den jsme pfiijeli z chalupy a uï i manïel fiekl: UÏ aby ta parkovací zóna byla. Máme dvû auta a zaparkovat tady není jednoduché. Vedle nás jsou garáïe a pro rezidenty nebo alespoà pro lidi, ktefií bydlí poblíï, by ãástka za parkování mûla b t dostupnûj í, pfiijatelnûj í. Ne v ichni tolik vydûlávají a souãasná cena je tak vysoká, Ïe zaplatit ji je velice nároãné. Text a foto: Dana Frantálová DIVADLO TALENT ILLUSION Program na prosinec W. A. Mozart Figarova svatba: Konzervatofi Praha 19: W. A. Mozart Figarova svatba: Konzervatofi Praha 10: Bohemia balet: Konzervatofi Praha 19: Adventní koncert: Richard Adam 16: J. J. Ryba âeská m e vánoãní: Dûtská opera Praha 10: Vánoãní koncert: harfenistka Katefiina Englichová a hosté Vánoãní koncert: dûti koly hudby a zpûvu J. Markové 15: Vánoãní koncert: houslista Jaroslav Svûcen 19: Autogramiáda: Arno t Lustig 19: Vesel senior: Dûtsk pûveck sbor Copánek pfii Z a M Resslova, vánoãní písnû, moderuje T. Kostková 10: Vánoãní koncert: kytarista tûpán Rak a hosté 19:00 Nejen o zvyšování nájemného Dovoluji si krátce reagovat na zvefiejnûní mého dopisu v listopadovém vydání Novin Prahy 2. Pfiedev ím bych chtûla podûkovat redakãní radû, Ïe se rozhodla uvefiejnit jej v plném rozsahu... Myslím, Ïe není smyslem Novin Prahy 2 pfiedkládat ãtenáfiûm diskusi na pokraãování. Dovoluji si pfiesto dát námût radû Mâ, zda by nestálo za úvahu pfiipravit koncept stanovení kvality bydlení, kter vezme v úvahu mj. lokalitu, zachovalost a vybavení domu, probûhlé rekonstrukce. Teprve na základû tûchto parametrû by obec rozhodovala o zvy ování nájemného. V pondûlí 12. listopadu uspofiádala Knihovna na Vinohradech ve spolupráci s mûstskou ãástí Praha 2 Den otevfien ch dvefií. Pfii té pfiíleïitosti v dûtském oddûlení knihovny po celé odpoledne probíhala v tvarná soutûï pro dûti a mládeï, nazvaná Podzimní veãery s knihou. Jejím tématem byly ãeské povûsti. Pro malé náv tûvníky byl pfiipraven bohat program. Za dohledu a s pomocí paní knihovnice Aleny Pospí ilové dûti tvofiily textilní koláïe s motivy z ãesk ch povûstí. Jejich umûlecká dílka jsou nyní v knihovnû vystavena, ta nejlep í samozfiejmû byla Nájemníci star í 70 let by mûli mít moïnost uzavfiít smlouvu o uïívání bytu do konce Ïivota nájemníka, pfiípadnû jeho Ïivotního partnera, za dohodnuté nájemné. Po smrti uïivatelû by se byt uvolnil pro dal í vyuïití obce. Toto byl volební program KDU-âSL. ProtoÏe nemáme pfiíleïitost ná program realizovat prostfiednictvím zvolen ch zastupitelû, nabízíme tento námût k zamy lení a pfiípadné realizaci. Je na to ãas jeden rok. Ing. Monika Turnovská, pfiedsedkynû KDU-âSL Praha 2 Večery s knihou v Knihovně na Vinohradech odmûnûna pûkn mi cenami. Dûti si také mohly ovûfiit znalosti ãeské historie prostfiednictvím testu Znáte Staré povûsti ãeské? Odpovûdi na otázky hledaly i v kníïkách, kter ch je plná knihovna. SoutûÏní odpoledne podbarvovala ãetba z knihy Staré povûsti ãeské v podání paní knihovnice Bohdany Vlkové a poutavé vyprávûní o Vy ehradû. Den otevfien ch dvefií nav tívily dûti z matefisk ch kol v Lond nské a panûlské ulici a dût tí ãtenáfii knihovny. Celkem se tu vystfiídalo, a zapojilo do programu, asi 60 dûtí. Text: beb, foto: len KOLA PLNÁ POLICISTÒ: Velká policejní akce ovládla 16. listopadu Základní kolu Botiãská: ozbrojenci sem pfiinesli svoji v stroj, dorazila i dopravní hlídka a celou akci fiídil ãetník v historické uniformû. Policisté pro v echny Ïáky pfiipravili zábavné dopoledne plné ukázek a soutûïí: dûti se napfi. seznámily s prací a v cvikem speciální pofiádkové jednotky, shlédly rekonstrukci zásahu proti známému kasafii, mohly se dozvûdût nûco zajímavého o jednotliv ch sloïkách Policie âr a jejich práci. Dopravní policisté provûfiili znalosti kolákû v oblasti dopravy. Pojmy jako nutná obrana, právo na obranu, jednání pfii kontaktu s cizím ãlovûkem apod. jim pfiiblíïili policisté z preventivnû informaãní skupiny. Text: len, foto: koh strana 6 Pietní vzpomínka na listopad 1939 Ve v roãní den potupného mnichovského diktátu, 30. záfií 1939, se v Praze a Brnû protestovalo proti nûmecké okupaci bojkotem vefiejné dopravy; protesty vrcholily mohutn mi demonstracemi v den vzniku samostatného âeskoslovenska, 28. fiíjna. Nûmecká okupaãní branná moc proti demonstrujícím pouïila stfieln ch zbraní a brutálním zásahem demonstraci potlaãila. V sledkem byli zranûní, mrtv pekafisk dûlník Václav Sedláãek a je tû jedna obûè: následkûm zranûní po ãtrnácti dnech podlehl student medicíny a ãlen studentské samosprávy Jan Opletal. Jeho pohfieb 15. listopadu se opût stal velkou pfiíleïitostí vyjádfiit odpor proti okupaci. Na manifestaci ãesk ch vysoko kolákû po pohfibu Jana Opletala 15. listopadu reagovalo jiï druh den nûmecké vedení v Berlínû a na pfiím HitlerÛv pokyn okupaãní jednotky provedly tzv. Sonderaktion Prag vom 17. November âeské vysoké koly byly s okamïitou platností uzavfieny, bez soudu bylo v areálu RuzyÀsk ch kasáren popraveno devût studentsk ch funkcionáfiû a 1200 studentû odvleãeno do koncentraãního tábora Sachsenhausen. Rázem se z ãesk ch vysoko kolákû stala pouhá ãísla potfiebná k evidenci pfii pravideln ch i zvlá tních apelech. Tradiãnû se v tento památn den u Hlávkovy koleje v na í mûstské ãásti koná pietní vzpomínka na první studentskou obûè Jana Opletala, na devût popraven ch studentû i na studenty, ktefií se z koncentraãních táborû nevrátili nebo ktefií na následky vûznûní zemfieli. ShromáÏdûní vzpomenou i studenty vojáky âeskoslovenské zahraniãní armády, ktefií v exilu obnovili ãinnost vrcholné studentské organizace a na mezinárodním studentském fóru prosadili, Ïe byl 17. listopad prohlá en Mezinárodním dnem studentstva. Pietní shromáïdûní u Hlávkovy koleje se konalo pod patronací Nadání Josefa, Marie a ZdeÀky Hlávkov ch. I letos zde promluvil pfiedseda Nadání prof. JUDr. Václav Pavlíãek, hlavní projev pak pronesl prezident republiky prof. Václav Klaus. Po vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václava Hampla a prorektora âvut prof. Ing. Franti ka VejraÏky do lo, za pûveckého doprovodu PraÏsk ch uãitelû, ke kladení vûncû. Památce obûtí 17. listopadu se poklonili pfiedstavitelé Senátu, Poslanecké snûmovny, vlády, hlavního mûsta Prahy, Univerzity Karlovy, âvut a celé fiady v znamn ch celospoleãensk ch organizací. Památku uctili poloïením vûnce také pfiedstavitelé mûstské ãásti Praha 2. Text a foto: sta Prof. Klener předal Cenu Jana Opletala Foto: chra O víkendu 17. a 18. listopadu se v Praze se lo na tfii sta zpívajících studentû vysok ch a stfiedních kol z rûzn ch ãástí republiky, aby spoleãnû oslavili Mezinárodní den studentstva. Koncerty hudebního festivalu akademick ch pûveck ch sborû FESTA ACADEMICA 2007 se konaly na ãtyfiech místech Prahy za znaãné pozornosti publika. Souãástí festivalu bylo také slavnostní udûlení Ceny Jana Opletala. Páteãní zahajovací koncert festivalu otevfiela na pûdû Vysoké koly ekonomické její prorektorka, prof. Hana Machková. S programem z dûl ãesk ch autorû 19. a 20. století zde vystoupily pûvecké sbory z Prahy, Plznû, âesk ch Budûjovic, Brna a Ostravy. Vrcholem veãera bylo slavnostní pfiedání Ceny Jana Opletala za rok 2007, kterou z rukou ãestného pfiedsedy festivalového v boru, prof. MUDr. Pavla Klenera, pfievzal její leto ní laureát, dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D. spoluzakladatel Studentské unie âvut a âesko-slovenského koordinaãního v boru pro spolupráci studentsk ch reprezentací v obou zemích, nyní prorektor âvut. Sobotní dopolední pofiady byly zamûfieny na duchovní hudbu. Matiné duchovní hudby v kostele sv. Ludmily otevfiel krátk m slovem duchovní správce farnosti, P. Tomá Gereon BiÀovec. Skladby ãesk ch i svûtov ch autorû pfiednesly sbory z Olomouce, âeského Tû ína, Plznû a Pardubic. Festival pofiádala Unie ãesk ch pûveck ch sborû pod zá titou Mgr. Dany Kuchtové, Mgr. Václava Jehliãky, ministra kultury, prof. Richarda Hindlse, rektora V E a starostek mûstsk ch ãástí Praha 2 a Praha 3, Jany âernochové a Mileny Kozumplíkové. -ucps- Figurální kresby v muzeu na Karlově V Muzeu Policie âr v prostoru benediktinského klá tera Na Karlovû byl 30. fiíjna zahájen jiï sedm roãník v stavy Figurama. Jde o kaïdoroãní mezinárodní pfiehlídku figurální kresby studentû vysok ch kol z Evropy, a letos poprvé i z USA a Japonska. Konfrontaci zaloïili ak. mal. Boris JirkÛ z praïské V UP a ak. mal. Karel Pokorn z Fakulty architektury brnûnské VUT. První dva roãníky probûhly ve Znojmû. Jde o putovní v stavu, konající se kromû Prahy i v Plzni, Brnû, Znojmû, Ostravû, Vídni, Bratislavû, Mohuãi a v Katovicích. Letos se Figuramy úãastní jiï potfietí praïská Akademie v tvarn ch umûní kresebn mi a sochafisk mi pracemi studentû ak. soch. Jana Hendrycha a ak. soch. Petera Orie ka. Pravidelnou souãástí v stavy je i pfiedstavení volné tvorby pedagogû zúãastnûn ch kol. VernisáÏ zahájil pfiedseda vlády âeské republiky Mirek Topolánek a prof. Boris JirkÛ. Leto ní Figurama se koná pod zá titou starostky mûstské ãásti Praha 2 Jany âernochové. Jde o jedineãnou v stavu, a to i v mezinárodním mûfiítku, neboè figurální studijní kresba se v tomto rozsahu bûïnû nevystavuje. Kresba je a vïdy byla základem v tvarného umûní napfiíklad praïská AVU zaãínala v dobû svého vzniku pfied více neï 200 lety pod vedením Josefa Berglera jako kola kresby: kopie podle kresby a obrazu, kresby podle sochafiské pfiedlohy a koneãnû Peter Orie ek: Zvífiata, vosk, 1987 Foto z katalogu Figurama 07 studijní kresby podle Ïivého modelu. Postup nejednou oznaãovan za pfieïit doznává v posledních letech nového uznání. Vysoké v tvarné koly se tak stále znovu vracejí i k vlastním základûm. V stava trvá do 21. prosince MgA. Jan Stoss

7 12_2007_:NP2_ :05 Stránka 7 strana 7 Svoz velkoobjemového odpadu Prosinec ímská/italská Sázavská Slezská LublaÀská Perucká Záhfiebská Chodská Polská Ostrãilovo nám Sarajevská/Rejskova První lednová dekáda Perucká Chopinova/Krkono ská Lond nská Mánesova Na Kozaãce Na Hrobci Na Boji ti Na Zderaze Perucká tûpánská (kostel) Vocelova Svatoplukova/Sekaninova Trojanova Slavojova (park) Pod Slovany (zeì) Perucká ímská/italská Sázavská Slezská LublaÀská Záhfiebská Kontejnery jsou pfiistavovány vïdy v dopoledních hodinách prvního uvedeného dne. Po naplnûní jsou odváïeny a zpravidla jiï nové nejsou pfiiváïeny. Pfiípadné dotazy: KOMWAG, podnik ãistoty a údrïby mûsta, a. s., Perucká 10, tel.: , fax: Mr. Evropy v kulturistice Fata morgana? Vánoce v Atriu! Nákupní galerie Atrium, Karlovo nám. 10, Praha 2 Skvělé posezení a zóna oddechu uprostřed rušného Karlova náměstí. Místo k nakupování nebo jen krátkému odpočinku u šálku kávy to je Nákupní galerie Atrium. Po So Ne Atrium_vanoce_inz_154x40.indd :53:39 Václav Kváča Vás zve do K & K Family Fitness posilovna solárium stolní tenis cycling tae-bo pilates břišní tance osobní trenér dětský koutek Vratislavova 34, tel.: NP2/69/2007 NP2/20/2005 NP2/38/2006 PSACÍ STROJE OPRAVY Tel.: NP2/20/2007 WDA poradenství psychologická poradna psychologická pomoc v obtížných životních situacích vztahové a rodinné krize nedorozumění a hádky nezájem partnera kariérové poradenství NP2/73/2003 Mánesova 62, Praha 2 Tel.: NP2/62/2007 Loutkové divadlo Cibuláček (Jugoslávská 16) hledá nadšené loutkoherce, kteří za slušný honorář povodí loutky v klasických českých pohádkách pro děti od 2 do 12 let. Produkce probíhá 2 3krát v týdnu v odpoledních hodinách. Informace v divadle Cibuláček nebo na tel.: NP2/26/2007 NP2/77/2007 Oznámení Sokol Vyšehrad, oddíl zápasu, pořádá nábor chlapců od 8 let v tělocvičně Rašínovo nábřeží 4. Každé pondělí a čtvrtek od 18:00. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ (nám. Míru 19) pořádá 9. ledna od 8:00 do 16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Program: Prezentace výrobců kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené (10:00 12:00). Ukázky vyučování ve třídách. Prohlídka Speciálně pedag. centra. Prohlídka školní budovy. Návštěva odpoledních aktivit žáků. Prohlídka internátu, konzultace s pedagogy. Tel.: , Oznámení Oznámení NOVÉ KONTEJNERY: Na Karlově náměstí na rohu s Žitnou ulicí byly instalovány nové kontejnery na sběr tříděného odpadu (plasty, papír). Kontejnery na odpad o velikosti 3 m³ jsou umístěny pod povrchem. Stanoviště bude obsluhovat firma Komwag, a. s. NP2/60/2007 Oznámení NP2/76/2007 NP2/81/2007 Gymnázium Omská 1300, Praha 10, Vršovice Rozdělení nemovitostí prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě, kalkulace podílů a spoluvlastnických příspěvků, zastupování před katastrem nemovitostí. Vystěhování nájemníků kontrola nájemních smluv, návrh řešení a vyjednání podmínek, podklady pro žaloby, ukončení nájmu za odstupné, zajištění náhradních bytů, stěhování, rekonstrukce. Realitní činnost výkup nemovitostí, prodej nemovitostí, směny bytů, pronájmy nemovitostí, vypořádání spoluvlastnických vztahů. Řešení a mediace sporů s cílem dosáhnout rychlé, efektivní, vyvážené a reálné dohody ve sporech spoluvlastnických, nájemních, obchodních, manželských, apod. XREAL, s.r.o., Nitranská 19, Praha 3 tel.: , , NP2/70/2007 pořádá od 16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Ve školním roce 2008/2009 otevře Gymnázium Omská celkem 3 třídy: 2 třídy osmiletého gymnázia pro žáky 5. tříd ZŠ a 1 třídu čtyřletého gymnázia pro absolventy 9. třídy ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Podrobnější informace: Tel.: E- mail: Oznámení Planžetáře nástrojaře výsekáře, pracovnice/pracovníky pro ruční dokončovací práce. Práce s papírem: výroba poutačů, stojanů. Dvousměnný provoz. HPP, pět volných míst. Hledáme spolehlivé pracovníky se zájmem o práci. Praha 10, Vršovice. Tel.: NP2/71/2007 NP2/79/2007 NP2/68/2007

8 12_2007_:NP2_ :05 Stránka 8 Novomûstská radnice V stavy: Ve druhém podlaïí vystavuje Emma Srncová své obrázky (do 6. ledna 2008). Právo na léãbu AIDS z pohledu tfií fotografû, fotografujících Ïivot lidí s HIV/AIDS a práci LékafiÛ bez hranic pfii pomoci tûmto pacientûm (do 16. prosince, vstup voln ). Otevfieno dennû kromû pondûlí od 10:00 do 18:00. Divadlo: Vánoce Karla IV. projekt Faber ukázky adventu a vánoãních zvykû ve stfiedovûku, zajímavosti ze Ïivota velkého císafie a mnohé dal í (9. prosince v 11:00, 15:00 a 17:00). Akce: Prezentace úãastníkû 2. roãníku v tvarné soutûïe Mûsto jsou lidé aneb Kdo umí, ten umí, kterou vyhlásily Obchodní akademie a Anglická obchodní kola, Praha 9 (15. prosince, Velk sál, od 14:00). Adventní zastavení na Novomûstské radnici, jehoï souãástí bude Vánoãní jarmark neziskov ch organizací. Pro náv tûvníky je pfiichystán bohat kulturní program (17. prosince) Internet: NKP Vy ehrad V STAVY (Galerie Vy ehrad): Staré povûsti a pohádky, dfievûné plastiky a reliéfy J. Kundráta (do 20. prosince). KOMORNÍ SÁL STARÉHO PURKRABSTVÍ: Vánoãní pohádka (9. prosince od 15:00). Na el se medvûd, pohádka (16. prosince od 15:00). Vánoãní inspirace, koncert Jifiího Stivína a Collegia Quodlibet (18. prosince od 19:00). Trio Triny, tfii dívãí hlasy a romské lidové písnû (19. prosince od 19:00). Vánoãní koncert Denisy Dohnalové (20. prosince od 19:00). Internet: Muzeum Policie âr Dûtské odpolední pofiady (od 14:00): Kolo tety Berty (5. prosince). Pfiedvánoãní bûh dráãka Funíãka zábavná sportovní soutûï pofiádaná o. s. SHERPA (12. prosince od 13:00 do 16:00). Pohádka na pfiání (19. prosince) V stavy: Figurama 2007 (do 21. prosince). Amatérsky upravované a podomácku vyrábûné stfielné zbranû (do 20. ledna 2008). Akce: Pfiedvánoãní koncert Ventovy dechové harmonie (12. prosince od 18:00). Vánoãní koncert Hudba Hradní stráïe a Policie âr a Pûveck sbor Kratochvíle v kostele Panny Marie a sv. Karla Velikého (13. prosince od 18:00). UPOZORNùNÍ: Muzeum bude uzavfieno ve dnech 22. prosince 8. ledna Internet: Prosinec v Kinu MAT Kino MAT (Karlovo nám. 19) pfiipravilo napfi. britsko-francouzsko-ãeské biografické drama Edith Piaf, norskou komedii Kurz negativního my lení, rumunské drama 4 mûsíce, 3 t dny a 2 dny, dánskou komedii Kdo je tady fieditel? nebo irské melodrama Once. Na dûti ãekají pohádková pásma Veselé Vánoce aneb Karlíkovo zimní dobrodruïství, Vánoãní stromeãek nebo Krtek o Vánocích. Podrobnûj í informace na red informace výhled plošná míra věnovaný předmět bývalý peněžní český poukázky prezident korunní římsa strunný hudební nástroj korálový útes životní síla iniciály Krásnohorské solmizační slabika česká řeka staré vztažné zájmeno dietní pečivo kovový odpad autor Tří mušketýrů tajenka Jaká souso í stojí v prostoru vyhofielé zbrojnice a kdo je jejich autorem? VáÏení ãtenáfii, fie ení minulé soutûïní otázky nebylo aï tak sloïité, protoïe v echny odpovûdi byly správné: památník JUDr. Aloise Ra ína, vyznaãen v dlaïbû, nalezneme v Îitné ulici ãp. 562/10. Pamûtní desku na domû nechala Fotosoutěž Malífi, ilustrátor, karikaturista, jevi tní v tvarník, scénograf a navíc spisovatel to v echno jsou aktivity jediného umûlce. Narodil se ve vesniãce u Prahy, kde je dnes jeho muzeum. (viz tajenka) patfiil do umûleckého okruhu Unionky, byl ãlenem Mánesu a Hollaru. Malífiovy stylizované obrázky ãeské vesnice s laskav m humorem nebo pfiíbûhy ãerného kocourka zná u nás kaïd. Známou ilustrátorkou byla i jeho dcera Alena. Od roku 1980 má v Praze 2 pamûtní desku v ulici, která je po nûm pojmenována. Tajenku posílejte na po tovní adresu ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozdûji do 14. prosince. Správné znûní tajenky z minulého ãísla: Emauzy. Vylosovanému v herci, Z. Hanusovi z Hradce Králové, zasíláme dárek. zfiídit Ra ínova vnuãka a o pfiedláïdûní chodníku do pûvodní podoby z doby první republiky se zasadila mûstská ãást: slavnostní odhalení se konalo 17. fiíjna Dárek za správnou odpovûì zasíláme M. âernohorské z Prahy 4, M. Kuãerové ze tûpánské ul. a A. Pospí ilovi z Prahy 3. V Praze 2 máme kromû jin ch zajímav ch staveb také objekty vojenské. V dobách, kdy se Vy ehrad postupnû promûàoval v pevnost, byla postavena i velká zbrojnice, slouïící zároveà jako kasárna. Stavût se zaãalo roce 1654 a na práce dohlíïeli Jan de Capauli a Carlo Lurago. âtyfikfiídlá barokní jednopatrová budova s protáhl m vnitfiním dvorem mûla obdélníkov pûdorys o úctyhodné velikosti 90 x 36 m. Fasády byly aï na nûkteré detaily jednoduché, neboè ne lo o reprezentaãní objekt. KdyÏ poãátkem 20. století pfiestal Vy ehrad slouïit potfiebám vojenského eráru, stala se zbrojnice majetkem mûsta. Praha pronajala objekt po tovní správû, která tady zfiídila nejen kanceláfie, ale i garáïe, opravnu aut vãetnû lakovny, rozsáhlé sklady prken a dal ího hofilavého materiálu (napfi. benzínu). Byly tak zanedbány snad v echny bezpeãnostní pfiedpisy. KdyÏ 10. ledna 1927 krátce po 18. hodinû zaãalo v pfiízemí hofiet, lehl popelem, i pfies nesmírné úsilí hasiãû, cel objekt. Zachovaly se pouze dva portály, zrcadlovû pfiizdûné do ohradní zdi. Dnes tvofií bránu, kterou se pfiichází do prostoru pfied hlavní prûãelí baziliky sv. Petra a Pavla. Rozsáhl prostor po vyhofielé zbrojnici byl parkovû upraven. Po II. svûtové válce zde byla umístûna tfii souso í postav z ãeské historie a v roce 1979 je doplnilo ãtvrté z cyklu stejného autora, klasika ãeského sochafiství. SoutûÏní otázka na prosinec proto zní: Jaká souso í stojí v prostoru vyhofielé zbrojnice a kdo je jejich autorem? Odpovûì zasílejte po tou na adresu ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na nejpozdûji do 14. prosince. U odpovûdí posílan ch em uvádûjte kromû jména také svoji po tovní adresu, na kterou bychom vám mohli zaslat pfiípadnou v hru. Text: Eva Hrube ová/van, foto: hru Památník JUDr. Aloise Ra ína, vyznaãen v dlaïbû, najdete v Îitné ãp. 562/10 Loutkové divadélko Cibuláãek (DÛm porcelánu, Jugoslávská 16) pfiipravilo pro dûti na 12. a 20. prosince Perníkovou chaloupku, na 13. a 26. prosince Brouãky a na 19. a 27. prosince âervenou Karkulku. Zaãátky pfiedstavení v 16:00 a v 17:00. Podrobnosti: V Balbínovû poetické hospûdce (Balbínova 6) vystoupí napfi. 13. prosince Radek Tomá- ek, 14. prosince bude hrát Irish Dew keltskou hudbu. 16. prosince bude provedeno camické drama se zpûvy CAMI v Balbínce a 30. prosince se bude promítat film A bude hûfi, natoãen P. Nikolaevem podle románu Jana Pelce. Zaãátky pfiedstavení od 20:00. Podrobnosti na Naproti sv. tûpánu ( tûpánská 9) je nová restaurace a kavárna s kulturním programem: 8. prosince bude moderovat pofiad Disco 60. aï 80. léta DJ Bobe (od 20:30). Do Vánoãního vik fie si 18. prosince Jaroslav Suchánek pozval spisovatele Petra Hofiej e, kter se rád toulá ãeskou minulostí. Na minikoncertu také vystoupí Zámeck saxofonov kvartet (od 19:30). Více na V Klubu Rybanaruby (Mánesova 87) vystoupí napfi. 7. prosince Krajda Blues; 12. prosince se mûïete tû it na Majerovy brzdové tabulky. 14. prosince zde bude koncertovat Tre Villanelle. Zaãátky pfiedstavení od 20:00. Projekce filmû Coming soon a Karneval zvífiat, klubové pfiedvánoãní zábavné pásmo, se koná 19. prosince od 21:00. Dal í na tavicí zařízení paže odéry místní úřad metropole Peru ale sportovní náčiní ženské jméno bahenní plyn dřívější ruský mocnář paznehtník přítomnost Jubilejní desát roãník Festivalu swingové hudby v Praze, pofiádan v Národním domû na Vinohradech ve dnech listopadu, zahájila strhujícím celoveãerním vystoupením americká vokální skupina The Manhattan Transfer. Legendární kvartet s vlastním instrumentálním doprovodem se na festivalu pfiedstavil v ãeské premiéfie v na ich konãinách se setkání s ním naskytlo jazzov m fanou kûm pouze poãátkem 80. let, kdy vy la dlouhohrající deska. The Manhattan Transfer v ak jiï 35 let pfiedstavuje piãku mezi zámofisk mi skupinami. Mezi jejich ãetná ocenûní patfií i Grammy Award za nejlep í vokální aranïmá a nejlep í vokální skupinu v kategorii popu i jazzu. PraÏské publikum tak mohlo poprvé naïivo ocenit tónovou ãistotu a dokonalou práci s hlasy, stejnû jako bravurní pfiechody mezi jednotliv mi hudebními styly: od tradiãního jazzu pfies nároãné variace Joa Zawinula ãi Milese Davise aï po latinskoamerické rytmy a popové melodie. Fejeton Vánoční nálada Stejnû jako slunce vychází kaïd den, tak i Vánoce pfiicházejí kaïdoroãnû se Ïeleznou pravidelností. AÈ je milujeme, zavrhujeme ãi se k nim stavíme lhostejnû, jejich pfiíchodu se prostû nevyhneme. MÛÏeme se du ovat, Ïe letos budeme kupovat dárky vãas, nejlépe v létû. Pfiípadnû, Ïe Ïádné dárky kupovat nebudeme. Mnozí (nebo spí e mnohé) z nás uvaïují o tom, zda je skuteãnû bezpodmíneãnû nutné vygruntovat byt, upéct cukroví (nejménû dvanáct druhû) a pozvat pfiíbuzenstvo na náv tûvu. MÛÏeme se koneckoncû i tváfiit, Ïe s námi nehne ani vánoãní osvûtlení, ohrady se stromeãky a kádû s kapry. JenÏe kaïd má nûjaké slabé místeãko. Na mû spolehlivû pûsobí vánoãní koledy. Zrovna dnes jsem se la podívat na vánoãní trh tady u nás na Míráku. Je to zvlá tní. Prodejci vánoãního sortimentu b vají milí, usmûvaví, v nûkter ch pfiípadech, hodn ch zvlá tní pozornosti, i vtipní. VÛnû svafieného vína, jehliãí a aromatick ch olejû, rozzáfien strom, to v e má navodit vánoãní atmosféru. Ale na mû to pfiíli nepûsobí. Ov em dûtské hlásky, zvûstující, Ïe nám nesou noviny, to je jiná. Emma Srncová je malífikou naivních poetick ch obrázkû. Naivních proto, Ïe její pûvodní profesí je herectví... Malovat zaãala aï v angaïmá v âerném divadle, pod vlivem sv ch kolegû v tvarníkû. âasem se podílela i na divadelních v pravách, malovala napfi. kulisy nebo oponu. V souãasné dobû se malbû vûnuje profesionálnû. Vystavovala jiï na mnoha místech svûta: v Nûmecku, ve Velké Británii, panûlsku, Monaku, Portugalsku a v carsku. Rukopis malífiky na obrázcích, podepsan ch prostû Emma, je v jimeãn. Její styl je proto lehce identifikovateln. Paní Srncová své postavy ráda umisèuje nûkdy také na neobvyklé vûci: napfi. na dfievûná prk nka, váleãky na tûsto nebo na staré Ïehliãky. Maluje zasnûné dívky a krásné dámy s vlajícími vlasy pod bohat mi klobouky, veselé klauny v trikotu nebo zamilované dvojice na kolech, rozkvetlé louky v dalek ch krajích, rûzná praïská zákoutí. Nechybûjí ani ãtyfinozí pfiátelé ãlovûka, psi a koãky. O jejích obrázcích strana 8 Ty mû vïdycky spolehlivû dostanou. Jako kdyï mávne kouzeln m proutkem; trh je najednou opravdu vánoãní, svût lka se rozsvítí jasnûji, úsmûv sleãny ve stánku je líbeznûj í a ty ãaje, které prodává, jsou najednou tak nûjak voàavûj í. Jako by se zpomalil ãas. Nikdo nechvátá, nestrká se, nemraãí a nehudruje. A kdyï se náhodou nûkdo takov najde, pomyslím si, Ïe má urãitû spoustu starostí, a proto je tak nerudn. Ta píseà, linoucí se z reproduktorû, mû naladí smífilivû k okolnímu svûtu, kter se jindy zdá aï pfiíli nepfiátelsk. Zvlá tní na tom je, Ïe to takhle funguje jen v tomto období. I kdyï, pravda, nikdy jsem si v létû, v tramvaji plné lidí podráïdûn ch vedrem a ned chateln m vzduchem, nezkusila v duchu zanotovat tfieba tu nádhernou píseà Chtíc, aby spal Je jich spousta, tûch krásn ch, jímav ch písní, které posloucháme jenom o Vánocích. koda, Ïe si jejich sdûlení vût inou nedoká- Ïeme pfienést i do dal ích dnû. A letos to bude stejné, jako kaïd rok. O pûlnoãní, aï v ichni povstanou, aby si spoleãnû zazpívali Narodil se Kristus Pán, povstanu s nimi, zapûju první dvû slova, naprosto neovladatelnû mi vhrknou slzy do oãí a v krku se mi udûlá knedlík, kter mi zabrání pokraãovat. Ale protoïe je ta píseà nádherná a zvûstuje radost a nadûji pro dal í rok, dovoluji si vás o nûco poïádat. Jistû máte hezãí hlas neï já a k tomu i hudební sluch. AÏ budete spoleãnû s ostatními zpívat tohle krásné sdûlení, zazpívejte ho i za mne. Dûkuji Eva Vlachová Výstava k narozeninám Emmy Srncové vznikl pfied lety animovan film KaÏdá Emma má svou lásku. S tvorbou Emmy Srncové se nyní mûïeme podrobnûji seznámit na velké retrospektivní v stavû, která byla pfiipravena na Novomûstské radnici k jejím 65. narozeninám. Expozici najdete aï do 6. ledna 2008 ve druhém poschodí (vstup z Vodiãkovy ul. ã. 1/3); otevfieno je dennû kromû pondûlí od 10:00 do 18:00. van Svátek swingu v Národním domě na Vinohradech Z vystoupení newyorského kvarteta The Manhattan Transfer E. Srncové na vernisáïi zazpívala M. Rottrová Foto: nov Druh den pfiehlídky se pfiedstavil profesionální soubor muzikantû americké armády a bigbandové klasiky US Army Europe Band and Chorus a také australsk trumpetista a trombonista James Morrison. Ten byl hostem praïského Festivalu swingové hudby uï potfietí a opût ho doprovodil Big Band Felixe Slováãka. Jazzové kapely americké armády vystupovaly v historii festivalu uï ãtyfiikrát. Poslední z nich byla v roce 2004 kapela Soldiers of Swing. Závûreãn den swingové pfiehlídky patfiil souboru Big Chess Band Václava Kozla s hosty z fiad domácích pûveck ch sólistû a také Ondfieji Havelkovi a jeho Melody Makers, tradiãní teãce za swingov mi festivaly. U pfiíleïitosti jubilejního roãníku festivalu swingové hudby se v Národním domû na Vinohradech konala v stava prací pfiedních ãesk ch v tvarníkû na téma Jazz pro oãi humor v hudbû. K vidûní tu byly napfi. obrazy a grafické listy Josefa Blechy, Ivana Mládka, Jifiího Slívy, Vladimíra Suchánka a JeÀ ka Pacáka. len Mûsíãník obãanû mûstské ãásti Praha 2. Vydává Úfiad mûstské ãásti Praha 2 pod reg. ã. MK âr E Roãník 9, ãíslo 12. Vychází 12 x roãnû. Redakãní rada: pfiedseda Tomá Jubánek Jana Babická Mgr. Michaela Marksová RNDr. Radim Perlín MgA. Jan Stoss Franti ek Tlapák Michal Uhl tajemnice Mgr. NadûÏda Vandurková. Vedoucí redaktorka: Mgr. Lenka Prokopová Adresa redakce: ÚMâ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za vûcnou správnost pfiíspûvkû odpovídají autofii. NevyÏádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Pfietisk je povolen s vûdomím redakce. Uzávûrka pfií tího ãísla: , expedice Mûsíãník slouïí k informování obãanû Prahy 2, není periodikem Ïádného politického subjektu. Grafické zpracování zaji Èuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: MoraviaPress, a. s. Distribuce: âeská po ta, s. p. Náklad: v tiskû. Foto: ip US ARMY BAND AND CHORUS Soldiers of swing pfii druhém festivalovém veãeru Foto: Ivan Tfiíska

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ Z Á P I S D Ě T Í do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017, který se bude konat ve dnech pátek 15. ledna

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

V Nuslích funguje od prosince nová informační kancelář Úřadu MČ Praha 2

V Nuslích funguje od prosince nová informační kancelář Úřadu MČ Praha 2 01_2008:NP2_ 21.12.2007 12:39 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 LEDEN 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce PRAHA 2 V ROCE 2007 Informace PROGRAMY PODPORY Co nového pfiinesl Mûstská

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

ZŠ Hanspaulka. Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš.

ZŠ Hanspaulka. Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš. ZŠ Hanspaulka Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš. Zápis 4. S 5.února 2014 vždy od 14:00 do 18:00 sebou: dítě rodný list dítěte vyplněné formuláře (zápisní lístek, žádost o přijetí) možnost stáhnout

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

ZŠ Hanspaulka Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš. Zápis 2. 3.února 2016 vždy od 14:00 do 18:00 S sebou: dítě rodný list dítěte vyplněné formuláře (zápisní lístek, žádost o přijetí) možnost stáhnout

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 OBSAH Úvod 2 PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 STARTOVACÍ BYTY 14 Kontakt k startovacím bytûm 14 MùSTSKÉ BYTY

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 11_2006.qxd 2.11.2006 14:13 Str. 2 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 8 LISTOPAD 2006 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce VOLBY 2006 Promûny Prahy 2 VE EJNÁ ZELE Staré zastupitelstvo konãí, Na

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Adršpach Zpracovala: Mgr. Karolína Gottsteinová Adršpach 2014 OBSAH ÚVOD 1. Charakteristika školy 2. Plánovaný rozvoj mateřské školy 2.1 Základní

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více