OBSAH: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...7 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2008/ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...7 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009... 8 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 8"

Transkript

1

2 OBSAH: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...7 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2008/ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 8 HODNOCENÍ ČINNOSTI A VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ VEDOUCÍMI VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ ROZMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL A STŘEDNÍCH ODBORNÝCH UČILIŠŤ ROZBOR ÚRAZOVOSTI DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VÝSLEDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY OD ZŘIZOVATELE HOSPODAŘENÍ SE STÁTNÍMI PROSTŘEDKY ŠKOLSKÁ RADA VÝSLEDKY KONTROL

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Charakteristika školy Škola je zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Městem Vimperk, se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, PSČ , okres Prachatice, IČO: Škola figuruje v rejstříku škol pod identifikátorem Součásti školy jsou základní škola s kapacitou 750 žáků, IZO , školní družina s kapacitou 100 žáků, IZO a školní jídelna s kapacitou 800 strávníků, IZO Český statistický úřad v Českých Budějovicích vede ZŠ pod identifikačním číslem IČO Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: nezisková organizace, jejímž posláním je poskytovat základní vzdělání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými předpisy a školním řádem. Doplňkovou činnost škola organizuje v souladu se zřizovací listinou. Škola využívá ke své činnosti pětipavilonovou školní budovu: 34 učeben (z toho 14 odborných) 4 oddělení ŠD 2 tělocvičny ŠJ s plánovanou kapacitou 800 jídel Základní informace o škole jsou zveřejněny na internetové adrese Ve školním roce 2008/2009 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, podle učebních dokumentů vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 a Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, čj / Škola měla 16 tříd, z toho 8 tříd na 1. stupni a 8 tříd na 2. stupni. Školu navštěvovalo 304 žáků. Na 1. stupni bylo 168 dětí, na 2. stupni bylo 136 žáků. Školní družinu navštěvovalo 98 dětí, které byly rozděleny do 4 oddělení. Ve škole bylo zaměstnáno 42 pracovníků. Do 1. ročníku pro školní rok 2009/2010 bylo přijato 34 žáků. Rodiče dvou žáků požádali o odklad povinné školní docházky o jeden rok. 3

4 Příspěvkové organizaci byl městem Vimperk k zajištění činností vymezených zřizovací listinou předán do správy k hospodářskému využití majetek ve vlastnictví Města Vimperk podle účetního stavu k Oplocený pozemek o výměře m 2 a školní budova čp Závady v budovách školy jsou odstraňovány průběžně v rámci běžné údržby a oprav na vlastní náklady čerpané z dotace města Vimperk a opravy velkého rozsahu jsou hrazeny přímo z rozpočtu města. Z těchto dvou zdrojů byly ve školním roce 2008/2009 provedeny následující opravy: v lednu jsme zahájili a v březnu dokončili modernizaci regulace vytápění v pavilonech školy tak, aby bylo možné ovládat řídící jednotky počítačem; po uvedení nového systému do provozu jsme zjistili, že dodávka tepla do školy nevyhovuje našemu provozu a harmonogram vytápění pavilonů by bylo potřebné změnit; požádali jsme firmu Energie AG Teplo Vimperk, která je naším dodavatelem tepla, a díky jejich vstřícnosti se podařilo upravit dodávku tepla tak, aby docházelo k minimálním ztrátám; není třeba topit v noci, ale potřebujeme rychle zatopit ráno; závěr topné sezóny v oblasti dodávky tepla odpovídal našim požadavkům a představám v březnu jsme provedli přípravné práce k modernizaci dvou kmenových tříd na 1. stupni; byla vyměněna podlahová krytina a třídy byly vymalovány; zda se podaří alespoň z části tyto třídy vybavit novým nábytkem, se ukáže až po zahájení topné sezóny, kdy vynaložené prostředky budou závislé na podzimním počasí výměna hlavního jističe v pavilonu SMV 3 (školní kuchyně, ZUŠ) oprava žaluzií ve třídách oprava odpadních svodů v pavilonu SMV 3 oprava chladícího boxu ve školní kuchyni výmalba školní kuchyně oprava okapů a svodů pavilonu tělocvičen oprava hasicích přístrojů oprava varného kotle ve školní kuchyni 4

5 Naší škole byl Jihočeským krajem poskytnut grant v rámci Jihočeských programů podpory sportu pro rok O poskytnutém grantu jsme informovali ve výroční zprávě v minulém školním roce, ale neinvestiční prostředky měly být čerpány do konce června 2009, proto nyní uvádíme, jak byly prostředky grantu využity. Grant, ve výši Kč, byl určen na realizaci projektu s názvem Obnova a doplnění vybavení tělocvičny ZŠ Vimperk, Smetanova 405. Celkovým nákladem Kč byla provedena oprava nosné konstrukce basketbalových košů, vyměněny desky košů a bylo vyměněno osvětlení malé tělocvičny. Z rozpočtu města bylo na realizaci projektu použito Kč. V červnu jsme podali projektovou žádost ROP NUTS II Jihozápad v prioritní ose Stabilizace a rozvoj měst a obcí v oblasti podpory Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství s projektem Modernizace a vybavení učeben pro zvýšení efektivity výuky v ZŠ Vimperk. Popis projektu: 1. Modernizace osvětlení v dvaadvaceti učebnách 2. Modernizace (výměna podlahové krytiny, malování) a vybavení novým nábytkem v pěti kmenových učebnách 3. Modernizace (výměna podlahové krytiny, malování) a vybavení novým nábytkem jedné odborné učebny přírodopisu a zeměpisu Celkové způsobilé výdaje: ,00 Kč 5

6 V následujícím období bude nutné provést tyto opravy a rekonstrukce: provést výměnu oken a zateplit pavilony školy zahájit výměnu osvětlovacích těles ve třídách (svou polohou nesplňují ustanovení 15 vyhl. č. 410/2005 Sb. závěr kontroly provedené Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje) provést nátěr střechy pavilonu D3 z jižní strany vybudovat víceúčelového hřiště s umělým povrchem zrealizovat opravy vyplývající z prověrky BOZP pokračovat ve výměně PVC a školního nábytku ve třídách pavilon TV: poničená fasáda - nutná oprava pokračovat ve výměně rozvodů vody (svislé rozvody) opravit odlouplou omítku ve fasádě štítu pavilonu U12 u vchodu do ZUŠ zvýšit plot školního hřiště z jižní strany (směrem k hlavní silnici) Závady velkého rozsahu: špatná izolace suterénních a přízemních prostor celého areálu školy 6

7 Zaměstnanci školy Učitelé Provozní zaměstnanci 1 Bílá Dagmar 1 Davidová Jaroslava 2 Doležalová Jana 2 Fridrichová Jana 3 Dragounová Zdena 3 Chvalová Miroslava 4 Dvořáková Alena 4 Jiroušek Václav 5 Fričová Ludmila 5 Pechová Marcela 6 Holočiová Dana 6 Káňová Marie 7 Holubová Dagmar 7 Jiroušková Jaroslava 8 Hrdá Hana 8 Vrátná Jitka 9 Jačková Ilona 9 Kraml Květoslav 10 Kolafa Michal 11 Kotlík Jindřich Vychovatelky 12 Kramlová Jaroslava 1 Veselá Hana 13 Krejčí Antonín 2 Myslíková Olga 14 Líkař Jan 3 Šavrňáková Miluše 15 Líkařová Dana 4 Tetourová Pavlína 16 Machová Jarmila 17 Malý Jan Školní jídelna 18 Novotná Dagmar 1 Zahradníková Jitka 19 Pokorný Vladan 2 Buryanová Jitka 20 Říha Zdeněk 3 Kopáčiková Marie 21 Šradějová Jitka 4 Kramlová Irena 22 Veselá Hana 5 Krejčová Jitka 23 Vondráčková Hana 6 Vlasáková Ivana 7

8 Organizace školního roku 2008/2009 Výchovně vzdělávací činnost Vzdělávací koncepce školy, učební plány a učební osnovy jsou v souladu s pokynem MŠMT ČR. Podle učebních plánů se v jednotlivých ročnících vyučovalo takto: 1., 2., 6., 7. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, ročník program Základní škola, č.j /96-2, 8., 9. ročník Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, čj / počet tříd 16 počet žáků stupeň 168 žáků 8 tříd 2. stupeň 136 žáků 8 tříd Třídní učitelé 1. stupeň I.A Mgr. Hana Vondráčková IV. A Mgr. Jitka Šradějová I. B Mgr. Dagmar Bílá IV. B Mgr. Ilona Jačková II. Mgr.Zdena Dragounová V. A Mgr. Ludmila Fričová III. Mgr. Dagmar Holubová V. B Mgr. Jarmila Machová Třídní učitelé 2. stupeň VI. A Mgr. Jindřich Kotlík VIII. A Mgr. Dagmar Novotná VI. B Mgr. Jaroslava Kramlová VIII. B Mgr. Vladan Pokorný VII. A Mgr. Daniela Líkařová IX. A Mgr. Hana Hrdá VII. B Mgr. Jan Líkař IX. B Mgr. Jana Doležalová 8

9 Vedoucí vzdělávacích oblastí ŠVP Oblast Vedoucí Oblast Vedoucí Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Mgr. Hana Hrdá Mgr. Jindřich Kotlík Mgr. Vladan Pokorný Mgr. Dana Holočiová Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Mgr. Michal Kolafa Mgr. Daniela Líkařová Mgr. Jan Líkař Mgr. Antonín Krejčí Vedoucí vzdělávacích oblastí ŠVP 1. stupeň Oblast Vedoucí Oblast Vedoucí Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Mgr. Ilona Jačková Mgr. Jarmila Machová Člověk a jeho svět Umění a kultura Mgr. Dagmar Holubová Mgr. Zdena Dragounová Informační a komunikační technologie Mgr. Vladan Pokorný Člověk a zdraví Člověk a svět práce Mgr. Jitka Šradějová Mgr. Ludmila Fričová Ostatní činnosti Činnost Odpovědný ped. prac. Činnost Odpovědný ped prac. mládež a kultura Mgr. Daniela Líkařová, Mgr. Jitka Šradějová škol. metodik PPDZ Mgr. Vladan Pokorný Mgr. D.Holubová výchovný poradce Mgr. Jan Malý metodik reedukace Mgr. Jarmila Machová reedukace Mgr. Z. Dragounová, Mgr. Ludmila Fričová, Mgr. Jarmila Machová ZUČ ČJ Mgr. Hana Hrdá, Mgr. Dagmar Bílá, ZUČ VV Mgr. Dana Holočiová, Mgr. Zd. Dragounová, Pavlína Tetourová ZUČ HV Mgr. Daniela Líkařová, Mgr.Hana Hrdá 9

10 BOZP Mgr. Jan Malý administrativa 1. st. Mgr. Dagmar Holubová evidence úrazů, školní knihovna 1. st. Mgr. Hana Vondráčková výzdoba chodeb: U 12 D 3 U 10 Mgr. Dana Holočiová Pavlína Tetourová Miluše Šavrňáková Mgr.Zdena Dragounová školní knihovna 2. st, učitelská knihovna Mgr. Jaroslava Kramlová sklad učebnic Mgr. Ludmila Fričová plavání 3. r. Mgr. Dagmar Holubová sklad CO, sklad sešitů Mgr. Dagmar Bílá školní pozemek, květinová výzdoba Mgr. Jarmila Machová, Miluše Šavrňáková plavání 4. r. Mgr. Jitka Šradějová videotéka školy Mgr. Antonín Krejčí administrativní agenda školní družiny Olga Myslíková sportovní soutěže Mgr. Jan Líkař, Hana Veselá provoz ŠD Miluše Šavrňáková zdravotnická soutěž Mgr. Jan Malý Mgr. Ilona Jačková hudební soutěže Mgr. Daniela Líkařová lyžařský kurz Mgr. Jan Líkař ostatní soutěže a olympiády vedoucí vzdělávacích oblastí Správci odborných učeben HV Mgr. Daniela Líkařová F Mgr. Jindřich Kotlík PŘ Mgr. Michal Kolafa administrativa Mgr. Jana Doležalová CH Mgr. Michal Kolafa počítače I Mgr. Jan Malý VV Mgr. Dana Holočiová školní kuchyňka Hana Veselá jazyky Mgr. Jana Doležalová školní dílny Mgr. Antonín Krejčí počítače II Mgr. Jan Malý šití Miluše Šavrňáková tělocvičny počítačová učebna II Mgr. Antonín Krejčí Mgr. Michal Kolafa počítačová učebna I Mgr. Vladan Pokorný 10

11 Správci kabinetů trojrozměrné pomůcky Mgr. Dagmar Holubová obrazy 1. stupeň ČJ Mgr. Vladan Pokorný Cizí jazyky Mgr. Zdena Dragounová Mgr. Jaroslava Kramlová D Mgr. Alena Dvořáková M, F Mgr. Jindřich Kotlík CH Mgr. Michal Kolafa PŘ Mgr.Dagmar Novotná TV, Z Mgr. Jan Líkař OV Mgr. Alena Dvořáková VV Mgr. Dana Holočiová HV Mgr. Daniela Líkařová dílny Mgr. Antonín Krejčí pěstitelské práce Miluše Šavrňáková RV - šítí Miluše Šavrňáková šk. družina Olga Myslíková výpočetní technika žák. knih. Mgr. Jan Malý Mgr. Jaroslava Kramlová uč. knihovna školní knihovna Mgr. Jaroslava Kramlová Mgr. Hana Vondráčková RV vaření Hana Veselá administrativa Mgr. Jana Doležalová školní kuchyně Marie Kopáčiková ředitelství Mgr. Antonín Krejčí Doučování a příprava k přijímacím zkouškám Za pravidelné doučování a přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky v jednotlivých ročnících 2. stupně odpovídali vedoucí vzdělávacích oblastí. Za zajištění doučování na 1. stupni odpovídali třídní učitelé. Za individuální péči o integrované žáky v době mimo vyučování odpovídali učitelé příslušných předmětů. 11

12 Učební plán pro školní rok 2008/2009 Předmět Ročník Minimum Vyučuje se podle ŠVP ŠVP ZŠ ZŠ ZŠ ŠVP ŠVP Inf. Inf. Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika a výpočetní technika Prvouka Přírodověda 2 1 Vlastivěda 1 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty 6 Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty Sborový zpěv: roč. 1 h, roč. 2 h 12

13 Zájmová činnost dětí Prostory pavilonů školy využívají ke své činnosti na základě nájemních smluv dvě organizace zaměřené na volnočasové aktivity žáků, Základní umělecká škola ve Vimperku a Dům dětí a mládeže Prachatice. ZUŠ navštěvovalo 94 žáků naší školy (31 % žáků školy) a měli možnost výběru ze čtyř oborů obor hudební, výtvarný, literárně dramatický a taneční. Do zájmových kroužků DDM bylo zapojeno 221 žáků naší školy (66 % žáků školy) a měli možnost výběru z 36 nabízených zájmových útvarů. Především žáci 1. stupně využili i další možnosti nabízené školní družinou, která organizovala zájmové útvary zaměřené na sport, informatiku, výtvarné a praktické činnosti. Do těchto volnočasových aktivit se zapojilo 102 žáků což je asi 61 % žáků 1. stupně. Kontrolní a hospitační činnost Kontrolní a hospitační činnost byla zaměřena především na 1., 2., 6. a 7. ročník, kde se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu. Zaměřili jsme se především na formy práce a dosažitelnost stanovených výstupů v jednotlivých předmětech vzdělávacích oblastí. Poznatky z hospitací a zkušenosti učitelů byly prodiskutovány s příslušnými vyučujícími a vedoucími vzdělávacích oblastí. Z těchto rozborů vyplynulo, že výstupy školního vzdělávacího programu jsou dosažitelné a není zatím potřebné provádět úpravy ŠVP. Již mnoho let využíváme možnosti testovat schopnosti, znalosti a kompetence našich žáků společností SCIO, která je největší společností zabývající se hodnocením znalostí a dovedností žáků v ČR. Výsledky těchto testů nás ujišťují v tom, že klíčové kompetence a výstupy v jednotlivých předmětech jsme stanovili správně. Za péči věnovanou hodnocení výsledků pedagogické práce byl naší škole udělen společností SCIO Zlatý certifikát. 13

14 Hodnocení činnosti a výsledků žáků vedoucími vzdělávacích oblastí 1. stupeň VO Jazyk a jazyková komunikace vedoucí: Mgr. Ilona Jačková předměty: Český jazyk, Anglický jazyk Výuka vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. a 2. ročník Základní škola čj /96 2 ve ročníku Soutěže: V průběhu ledna si uspořádaly všechny třídy třídní kola v recitaci. Nejlepší recitátoři z každé třídy byli vybráni do školní soutěže v recitaci, která proběhla Výsledky soutěže: 1. třídy: 1. Petr Káňa I.A 2. Petr Kopolovič I.A 3. Jan Heřta I.B třídy: 1. Lucie Matheislová III. třída 2. Jaroslav Koubek II. třída 3. Martin Chmela II. třída třídy 1. Dominika Košnařová IV.A 2. Kateřina Rašková IV.B Jan Heider IV.B 3. Natálie Horová V.B Jakub Tručka V.B Studium, školení, semináře pedagogických pracovníků: Ilona Jačková PF České Budějovice studium AJ od září 2007 Jitka Šradějová kurs AJ Prachatice Hodnocení ŠVP 1. ročník Český jazyk Žáci se naučili plynule číst přiměřeně věku, rozumí textu, tvoří odpovědi na otázky, vyjadřují se ve větách. Ovládají jazykové jevy podle tématického plánu. Naučili se psát všechna písmena abecedy, slova i věty. Opis a přepis v podstatě zvládají, ještě chybují občas v diktátech. Přetrvávají obtíže v psaní slov se shlukem souhlásek. 14

15 Hodnocení ŠVP ve 2. ročníku Český jazyk Druháci se naučili rozlišovat hlásky na samohlásky a souhlásky, píší i, í po měkkých a y, ý po tvrdých souhláskách. Odůvodňují psaní souhlásek, které jinak slyšíme a jinak píšeme. Poznávají slovní druhy podstatná jména, přídavná jména, slovesa, předložky a spojky. Seznámili se s pojmy věta jednoduchá, souvětí. Od 3. do 5. ročníku bylo učivo plněno podle tématických plánů. Nevyskytly se žádné problémy. Tématické plány ve všech ročnících jsme splnili. Hodnocení ŠVP 1. roč. Anglický jazyk Žáci se učí základní pokyny používané v hodinách anglického jazyka. Seznamují se s čísly do 10. Umí se zeptat, jak se kamarád jmenuje a umí odpovědět. Učivo si procvičujeme ústní formou a pomocí vybarvování obrázků. Hodnocení ŠVP 2. roč. I ve 2. roč. jsme pokračovali v učebnici HAPPY HOUSE. Žáci zvládli základní pokyny používané v hodinách anglického jazyka, počítali do 10, poznávali barvy, umí pojmenovat hračky a hygienické potřeby. Seznámili se i se slovní zásobou týkající se vánočního období a tématických okruhů Koupání a Zvířata. Slovní zásoba byla procvičována pomocí karet s obrázky, prací s cvičeními podle pokynů učitele. Učivo bylo žáky zvládnuto přiměřeně jejich věku. V hodinách AJ jsme se snažili, aby děti měly radost z osvojení nového slovíčka. 2. stupeň vedoucí: Mgr. Hana Hrdá předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk Soutěže: Prosinec školní kolo olympiády z ČJ (účastnilo se 8 žáků) Březen okresní kolo olympiády z ČJ, Veronika Bandíková umístila se na místě Únor školní kolo v recitaci 1. i 2. stupeň Březen okresní kolo v recitaci, Jan Kačmár a Veronika Bandíková bez umístění Hodnocení plánu VO Ve vyučovacích hodinách českého jazyka jsme v 6. a 7. ročnících postupovali podle ŠVP, u žáků jsme se snažili rozvíjet klíčové kompetence. V 8. a 9. ročnících jsme postupovali dle tématických plánů, vše probíhalo bez problémů. Žáci se v rámci jazykového vzdělávání snažili především o rozšíření komunikativních dovedností a samozřejmě o správný písemný projev. Literární hodiny měly podpořit větší znalosti o knihách a jejich autorech. Žáci se seznamovali s historií a současností divadla, mohli se zapojit do diskusí o filmech, které aktuálně shlédli. Slohové hodiny byly zaměřeny na procvičování slohových útvarů, děti si také rozšiřovaly své komunikativní dovednosti. 15

16 V hodinách cizích jazyků jsme v 6. a 7. ročnících postupovali dle ŠVP. Vyučování ve všech ročnících bylo zaměřeno především na rozšíření slovní zásoby, správnou výslovnost a následnou konverzaci v příslušném jazyce. Snažili jsme se o maximální využití jazykové učebny, kde děti mohou poslouchat texty v anglickém a německém jazyce. VO Matematika 1. stupeň vedoucí: Mgr. Jarmila Machová předměty: Matematika Výuka vzdělávací program: Základní škola č.j. 1684/96 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2 ve ročníku 1. a 2. ročník Soutěže: 19.března proběhlo školní kolo matematické soutěže Klokan Soutěže se zúčastnili žáci ročníku. Výsledky: 2. ročník 1. místo Jaroslav Vondráček Martin Chmela 2. místo Jonáš Narovec 3. místo Jan Mistr David Patera 3. ročník 1. místo Eva Novotná 2. místo David Král 3. místo Kateřina Štefanová Tereza Zástavová 4. ročník 1. místo Adam Jirsa 2. místo Kateřina Kunclová 3. místo Michael Švarc 5. ročník 1. místo David Král 2. místo Jan Hejna 3. místo Tereza Bezkočková Anna Hejnová 16

17 Matematická soutěž Od ledna do dubna probíhala matematická soutěž, kterou vyhlásila ZŠ Lukavice, Chrudim. Soutěž byla desetikolová a byla připravena pro žáky 4. a 5. ročníků. Hned první kolo ukázalo, že jedině dobrým logickým úsudkem lze tyto úlohy vyřešit. I proto někteří žáci brzy soutěž ukončili. O to více si cením těch, kteří vydrželi celých deset kol. Všichni žáci byli odměněni pamětním listem se svým umístěním. Mezi nejlepší řešitele patří: Jakub Tručka V.B Adam Jirsa IV.A David Král V.A Hana Daňková V.B Václav Kasal V.B Hodnocení plánu VO 1. a 2. ročník pracoval podle osnov ŠVP. Žáci v 1. ročníku zvládli na dobré úrovni sčítání a odčítání do 20 i s přechodem přes desítku. Celkem bez problémů řešili jednoduché slovní úlohy, řadili čísla do 20. V geometrii se děti učily pracovat s pravítkem a rýsovaly rovné čáry. 2. ročník zvládl dobře sčítání a odčítání do 100 a řešení úloh v tomto oboru. Novým učivem byla násobilka do 50 a seznámení s násobilkou do 100. V geometriii děti rýsovaly úsečky a přímky, měřily délku úseček a seznámily se s jednotkami délky cm a mm. Oba ročníky pracovaly s pojmy geometrický tvar a těleso. Žáci 2. ročníku se zúčastnili soutěže Matematický klokan. Učitelky 1. a 2. ročníku se shodly v tom, že současné učebnice a pracovní sešity nejsou zcela vyhovující jsou málo nápadité, učivo učebnic často nenavazuje na pracovní sešit, je tu málo příkladů na procvičování. Po dlouhé diskuzi byla vybrána řada učebnic ALTER ročník pracoval podle osnov Základní škola. Soustředili jsme se především na to, aby žáci dobře zvládli celou násobilku, sčítání a odčítání zpaměti i písemně, písemné násobení a dělení. Problematické se zdá řešení slovních úloh. V geometrii jsme kladli důraz na pěkné a přesné rýsování. Všichni žáci ročníku se zúčastnili soutěže Matematický klokan, několik žáků 4. a 5. ročníku absolvovalo matematickou soutěž, kterou pořádala ZŠ Lukavice, Chrudim. V této soutěži se nejlépe umístil Jakub Tručka z V. B. Plány všech ročníků byly splněny. 2. stupeň vedoucí: Mgr. Jindřich Kotlík předměty: Matematika Výuka vzdělávací program: Základní škola č.j. 1684/ 96 v 8. a 9. ročníku Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání v 6. a 7. ročníku 17

18 Soutěže: 22. dubna se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. a 7. ročníku. Ze 6. ročníku se přihlásilo 10 žáků a ze 7. ročníku 8 žáků. Do okresního kola soutěže postoupili ze 6. ročníku žáci Jiří Benda a Tomáš Skalický, ze 7. ročníku Marek Haisl a Jiří Schubert. 6. května se uskutečnilo na naší škole okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci 6. roč. Benda Jiří 17. místo Skalický Tomáš 18. místo Žáci 7. roč. Schubert Jiří 5. místo Haisl Marek 21.místo 2. stupeň VO Člověk a společnost vedoucí: Mgr. Dana Holočiová předměty: Dějepis, Občanská výchova Výuka vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 6. a 7. ročníky. Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky,čj.16845/ ročník Projekty, školní akce, exkurze: Den otevřených dveří Gymnázium a Obchodní akademie Vimperk (vybraní žáci z 9. tříd) Den stavitelství a architektury SŠ Vimperk (žáci 8. tříd) Beseda se zástupci SPŠ Volyně - žáci 9. tříd Den veteránů výstava vojenské techniky (8. třídy) Beseda se zástupci SŠ Vimperk 18

19 Krizové centrum PHENIX Besedy na téma Drogy, alkohol, šikana, láska a sex. Besedy probíhaly v 8. a 9. třídách v těchto termínech: IX. A VIII. A VIII. B VIII. B Integrovaná výuka v 6. třídách Život člověka v pravěku (v rámci hodin dějepisu p.uč.hrdá, spolupráce na tomto projektu s p.uč.holočiovou výtvarné práce. Integrovaná výuka v 7. třídách Poznej své město (využívání poznatků v hodinách občanské výchovy, prosinec březen ) Ekokom obaly besedy s žáky 6., 7., 8. tříd (obaly, recyklace odpadu) Květen Beseda s p.zdeňkem Krejsou na téma : Pochody smrti (9. třídy) jako doplněk učiva z dějepisu v 9. třídách. Červen 2009 Beseda s Mgr. Romanem Hajníkem v 7. třídách na téma: Naše město Soutěže: Prosinec školní kolo dějepisné olympiády. Výsledky: 1. místo Veronika Bandíková IX. A, 2. místo Staňková Eva 8. B, 3. místo Bartoš Jiří IX. A, Okresní kolo dějepisné olympiády Studium, školení, semináře pedagogických pracovníků: Seminář-Ten dělá to a ten zas tohle a všichni tomu říkaji projekt ZŠ České Budějovice (p. uč. Pokorný, pí uč. Hrdá, pí. uč.vondráčková, pí. uč. Dragounová) Hodnocení plánu VO (ŠVP, doporučení, úpravy apod.) Občanská výchova, rodinná výchova, dějepis V 6. a 7. ročníku na 2.stupni jsme pracovali podle ŠVP, v ostatních ročnících jsme pracovali podle tematických plánů, plnili jsme s žáky výstupy a dané učivo. Žáci se účastnili mnoha školních i mimoškolních akcí. Žáci 8.a 9.tříd navštívili několik středních škol v rámci Dne otevřených dveří na těchto školách. Tyto akce proběhly během října a listopadu a byly využity k tématu Volba povolání. Na toto téma rovněž besedovali žáci 9. tříd přímo u nás ve škole se zástupci některých středních škol. Žáci 8. a 9. tříd využili programové nabídky centra Phenix a povídali si se zástupci tohoto centra na téma Drogy, Láska a sex.(listopad, leden) V 7. třídách pracovali žáci v rámci integrované výuky na tématu Poznej své město. Získané informace pak žáci využívali v hodinách občanské výchovy. 19

20 Byla dokončena práce žáků v 6. třídách Život člověka v pravěku, rovněž v rámci integrované výuky. Žáci aktivně využili poznatky z této práce hlavně v hodinách dějepisu. V prosinci 2008 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, v okresním kole v lednu 2009 se naši žáci z 8. a 9. tříd (Bandíková IX. A, Staňková VIII. B ) mezi prvními 10 neumístili. V květnu 2009 se žáci 9. tříd zúčastnili besedy s p.zdeňkem Krejsou na téma Pochody smrti, jako doplněk učiva o 2.světové válce v rámci hodin dějepisu v tomto ročníku. V červnu 2009 žáci 7. tříd besedovali s p. Romanem Hajníkem na téma : Naše město Během školního roku se někteří naši učitelé (z 1.a 2. st.) zúčastnili také semináře v ČB ( )na téma : Ten dělá to a ten zas tohle a všichni tomu říkají projekt. Zajímavé postřehy a poznatky z tohoto semináře pak předali ostatním učitelům. 1. stupeň VO Umění a kultura vedoucí: Mgr. Zdena Dragounová předměty: Hudební výchova, Výtvarná výchova Výuka vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. a 2. ročník Základní škola čj /96 2 ve ročníku Projekty, školní akce, exkurze: Malování na hedvábí Vyhodnocení nejlepších výtvarných prací v tomto školním roce I. A 1. místo: Lucie Mrázková hodiny - kresba 2. místo: Jan Formánek domek malba 3. místo: Blanka Mrázková hodiny kresba IV. A 1. místo: Jana Hadová koláž z listů 2. místo: René Havlíček pelikán kresba 3. místo: Lucie Bublíková žirafa kresba II. roč. 1. místo: Vondráček Jaroslav ilustrace knihy malba 2. místo: Hrdá Linda ilustrace knihy malba 3. místo: Zámečníková Tereza talíř dekorativní práce V. B Jan Hejna strom - frotáž listů Soutěže: Září výtvarná soutěž MěLK komiks na téma Jak jsem prožil prázdniny- Lucie Mathaislová - 3. r., Kateřina Kunclová 4.A., Adam Jïrsa 4. A, Tereza Bezkočková 5. B, Fruhaufová Denisa, Picek Petr, Staňková Aneta 5. A.. Duben Požární ochrana očima dětí 20

21 3. února školní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek 0. kategorie: 1. místo Štěpánka Šípová I. B 2. místo Vojtěch Kopkáně I. B 3. místo Petr Kopolovič I. A 1. kategorie: 1. místo Josef Minár 3. r. 2. místo Petra Zíková 2. r. 3. místo Tereza Zámečníková 2. r. 2. kategorie: 1. místo Dominika Košnařová IV. A 1. místo Kateřina Kunclová IV. A 2. místo Kateřina Vrábelová IV. B 3. místo Petr Picek V. A 3. místo Marie Netáhlová V. B 26. března okrskové kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek 0. kategorie 3. místo Josef Minár 3. tř. 1. kategorie 1. místo Dominika Košnařová IV. A 3. místo Petr Picek V. A Marie Netáhlová V. B Výtvarná soutěž na téma hasiči v letošním roce se naši žáci neumístili. Studium, školení, semináře pedagogických pracovníků: Zdena Dragounová, Hana Vondráčková seminář Ten dělá to a ten zas tohle a všichni tomu říkají projekt projektové vyučování Hodnocení plánu VO 1. a 2. ročník 2008/2009 Výtvarná výchova Při práci používají žáci různé výtvarné techniky a pomůcky, rozvíjí představivost, pracovají podle předlohy i podle vlastní fantazie, s přírodními materiály. Udržují pořádek na svém pracovním místě a dodržují hygienické návyky při práci. Průběžně jsme pracovali na celoroční tématické práci kalendář zaměřený na témata probraná v prvouce. Pracovali jsme podle tématických plánů, které jsme splnili. Hudební výchova Žáci znají notovou osnovu, houslový klíč, zapíší noty do osnovy, vytleskají rytmus, zpívají naučené písně, některé doprovázejí i pohybem. Poznávají některé hudební nástroje. Osvojili si správné hygienické návyky při zpěvu. Pracovali jsme podle tématických plánů, které jsme splnili. 21

22 2. stupeň vedoucí: Mgr. Daniela Líkařová předměty: Hudební výchova, Výtvarná výchova Výuka vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání v 6. a 7. ročníku Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky,čj.16845/ ročník Projekty, školní akce, exkurze: Natur Vision Opičí zloději, Sucho vítězí: třídy Natur Vision Turecko, Dobrodružství ledních medvíďat: třídy HIP-HOP, hudební pořad Milana Parnahaje z Karlových Varů: třídy Beseda s cyklistickými olympioniky: 7. třídy Den veteránů výstava: 8. třídy F. A. Brabec: Máj filmová báseň MěKS Vimperk: třídy Zpívání u vánočního stromku na náměstí: Pěvecký sbor Paprsek Loutkové divadlo Matěje Kopeckého: roč Divadelní představení: Návštěva v pekle MěKS Vimperk roč Vánoční akademie ZUŠ: třídy Vánoční akademie ZUŠ: pro rodiče žáků školy Vánoční akademie ZUŠ: třídy 22

23 České divadlo 20. století: Hradec Králové MěKS Vimperk: třídy Doba Rudolfa II., didaktický pořad V. a J. Pěnkavovi Praha: třídy Divadelní představení: O princezně MěKS Vimperk: ročník Naše město beseda s Romanem Hajníkem: 7. třídy Divadelní představení: Orohaté princezně MěKS Vimperk: ročník Slavnostní rozloučení žáků IX. B MěKS Vimperk: třídy Divadlo Ypsilon: Nic nás nezastaví Praha: 9. třídy Husitské muzeum Tábor: VI. A a 7. třídy Soutěže: Září soutěž Městské knihovnyvimperk Namaluj komiks účastnily se třídy 4., 6., 7 třída. Vyhodnocení této soutěže Ceny si odnesli následujíí žáci: Martina Hercová VI. A. František Jungvirt VI. A Pavla Roučková VI. B Barbora Švarcová VII. B Říjen-listopad Soutěž: Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu účastnili se žáci 6. a 7. tříd Prosinec Soutěž: České Vánoce s Ježíškem (Žáci 4., 6., 7. tříd) 23

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy OBSAH: Charakteristika školy... 2 Opravy a údržba... 3 Granty a projekty... 5 Zaměstnanci školy... 9 Organizace školního roku 2010/2011... 10 Učební plán pro školní rok 2010/2011... 13 Hodnocení činnosti

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

ROZMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL A STŘEDNÍCH ODBORNÝCH UČILIŠŤ... 28

ROZMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL A STŘEDNÍCH ODBORNÝCH UČILIŠŤ... 28 OBSAH: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY... 7 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008... 8 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 12 HODNOCENÍ ČINNOSTI A VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ VEDOUCÍMI VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ... 13

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více