OBSAH: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...7 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2008/ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...7 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009... 8 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 8"

Transkript

1

2 OBSAH: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...7 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2008/ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 8 HODNOCENÍ ČINNOSTI A VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ VEDOUCÍMI VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ ROZMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL A STŘEDNÍCH ODBORNÝCH UČILIŠŤ ROZBOR ÚRAZOVOSTI DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VÝSLEDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY OD ZŘIZOVATELE HOSPODAŘENÍ SE STÁTNÍMI PROSTŘEDKY ŠKOLSKÁ RADA VÝSLEDKY KONTROL

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Charakteristika školy Škola je zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Městem Vimperk, se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, PSČ , okres Prachatice, IČO: Škola figuruje v rejstříku škol pod identifikátorem Součásti školy jsou základní škola s kapacitou 750 žáků, IZO , školní družina s kapacitou 100 žáků, IZO a školní jídelna s kapacitou 800 strávníků, IZO Český statistický úřad v Českých Budějovicích vede ZŠ pod identifikačním číslem IČO Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: nezisková organizace, jejímž posláním je poskytovat základní vzdělání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými předpisy a školním řádem. Doplňkovou činnost škola organizuje v souladu se zřizovací listinou. Škola využívá ke své činnosti pětipavilonovou školní budovu: 34 učeben (z toho 14 odborných) 4 oddělení ŠD 2 tělocvičny ŠJ s plánovanou kapacitou 800 jídel Základní informace o škole jsou zveřejněny na internetové adrese Ve školním roce 2008/2009 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, podle učebních dokumentů vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 a Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, čj / Škola měla 16 tříd, z toho 8 tříd na 1. stupni a 8 tříd na 2. stupni. Školu navštěvovalo 304 žáků. Na 1. stupni bylo 168 dětí, na 2. stupni bylo 136 žáků. Školní družinu navštěvovalo 98 dětí, které byly rozděleny do 4 oddělení. Ve škole bylo zaměstnáno 42 pracovníků. Do 1. ročníku pro školní rok 2009/2010 bylo přijato 34 žáků. Rodiče dvou žáků požádali o odklad povinné školní docházky o jeden rok. 3

4 Příspěvkové organizaci byl městem Vimperk k zajištění činností vymezených zřizovací listinou předán do správy k hospodářskému využití majetek ve vlastnictví Města Vimperk podle účetního stavu k Oplocený pozemek o výměře m 2 a školní budova čp Závady v budovách školy jsou odstraňovány průběžně v rámci běžné údržby a oprav na vlastní náklady čerpané z dotace města Vimperk a opravy velkého rozsahu jsou hrazeny přímo z rozpočtu města. Z těchto dvou zdrojů byly ve školním roce 2008/2009 provedeny následující opravy: v lednu jsme zahájili a v březnu dokončili modernizaci regulace vytápění v pavilonech školy tak, aby bylo možné ovládat řídící jednotky počítačem; po uvedení nového systému do provozu jsme zjistili, že dodávka tepla do školy nevyhovuje našemu provozu a harmonogram vytápění pavilonů by bylo potřebné změnit; požádali jsme firmu Energie AG Teplo Vimperk, která je naším dodavatelem tepla, a díky jejich vstřícnosti se podařilo upravit dodávku tepla tak, aby docházelo k minimálním ztrátám; není třeba topit v noci, ale potřebujeme rychle zatopit ráno; závěr topné sezóny v oblasti dodávky tepla odpovídal našim požadavkům a představám v březnu jsme provedli přípravné práce k modernizaci dvou kmenových tříd na 1. stupni; byla vyměněna podlahová krytina a třídy byly vymalovány; zda se podaří alespoň z části tyto třídy vybavit novým nábytkem, se ukáže až po zahájení topné sezóny, kdy vynaložené prostředky budou závislé na podzimním počasí výměna hlavního jističe v pavilonu SMV 3 (školní kuchyně, ZUŠ) oprava žaluzií ve třídách oprava odpadních svodů v pavilonu SMV 3 oprava chladícího boxu ve školní kuchyni výmalba školní kuchyně oprava okapů a svodů pavilonu tělocvičen oprava hasicích přístrojů oprava varného kotle ve školní kuchyni 4

5 Naší škole byl Jihočeským krajem poskytnut grant v rámci Jihočeských programů podpory sportu pro rok O poskytnutém grantu jsme informovali ve výroční zprávě v minulém školním roce, ale neinvestiční prostředky měly být čerpány do konce června 2009, proto nyní uvádíme, jak byly prostředky grantu využity. Grant, ve výši Kč, byl určen na realizaci projektu s názvem Obnova a doplnění vybavení tělocvičny ZŠ Vimperk, Smetanova 405. Celkovým nákladem Kč byla provedena oprava nosné konstrukce basketbalových košů, vyměněny desky košů a bylo vyměněno osvětlení malé tělocvičny. Z rozpočtu města bylo na realizaci projektu použito Kč. V červnu jsme podali projektovou žádost ROP NUTS II Jihozápad v prioritní ose Stabilizace a rozvoj měst a obcí v oblasti podpory Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství s projektem Modernizace a vybavení učeben pro zvýšení efektivity výuky v ZŠ Vimperk. Popis projektu: 1. Modernizace osvětlení v dvaadvaceti učebnách 2. Modernizace (výměna podlahové krytiny, malování) a vybavení novým nábytkem v pěti kmenových učebnách 3. Modernizace (výměna podlahové krytiny, malování) a vybavení novým nábytkem jedné odborné učebny přírodopisu a zeměpisu Celkové způsobilé výdaje: ,00 Kč 5

6 V následujícím období bude nutné provést tyto opravy a rekonstrukce: provést výměnu oken a zateplit pavilony školy zahájit výměnu osvětlovacích těles ve třídách (svou polohou nesplňují ustanovení 15 vyhl. č. 410/2005 Sb. závěr kontroly provedené Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje) provést nátěr střechy pavilonu D3 z jižní strany vybudovat víceúčelového hřiště s umělým povrchem zrealizovat opravy vyplývající z prověrky BOZP pokračovat ve výměně PVC a školního nábytku ve třídách pavilon TV: poničená fasáda - nutná oprava pokračovat ve výměně rozvodů vody (svislé rozvody) opravit odlouplou omítku ve fasádě štítu pavilonu U12 u vchodu do ZUŠ zvýšit plot školního hřiště z jižní strany (směrem k hlavní silnici) Závady velkého rozsahu: špatná izolace suterénních a přízemních prostor celého areálu školy 6

7 Zaměstnanci školy Učitelé Provozní zaměstnanci 1 Bílá Dagmar 1 Davidová Jaroslava 2 Doležalová Jana 2 Fridrichová Jana 3 Dragounová Zdena 3 Chvalová Miroslava 4 Dvořáková Alena 4 Jiroušek Václav 5 Fričová Ludmila 5 Pechová Marcela 6 Holočiová Dana 6 Káňová Marie 7 Holubová Dagmar 7 Jiroušková Jaroslava 8 Hrdá Hana 8 Vrátná Jitka 9 Jačková Ilona 9 Kraml Květoslav 10 Kolafa Michal 11 Kotlík Jindřich Vychovatelky 12 Kramlová Jaroslava 1 Veselá Hana 13 Krejčí Antonín 2 Myslíková Olga 14 Líkař Jan 3 Šavrňáková Miluše 15 Líkařová Dana 4 Tetourová Pavlína 16 Machová Jarmila 17 Malý Jan Školní jídelna 18 Novotná Dagmar 1 Zahradníková Jitka 19 Pokorný Vladan 2 Buryanová Jitka 20 Říha Zdeněk 3 Kopáčiková Marie 21 Šradějová Jitka 4 Kramlová Irena 22 Veselá Hana 5 Krejčová Jitka 23 Vondráčková Hana 6 Vlasáková Ivana 7

8 Organizace školního roku 2008/2009 Výchovně vzdělávací činnost Vzdělávací koncepce školy, učební plány a učební osnovy jsou v souladu s pokynem MŠMT ČR. Podle učebních plánů se v jednotlivých ročnících vyučovalo takto: 1., 2., 6., 7. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, ročník program Základní škola, č.j /96-2, 8., 9. ročník Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, čj / počet tříd 16 počet žáků stupeň 168 žáků 8 tříd 2. stupeň 136 žáků 8 tříd Třídní učitelé 1. stupeň I.A Mgr. Hana Vondráčková IV. A Mgr. Jitka Šradějová I. B Mgr. Dagmar Bílá IV. B Mgr. Ilona Jačková II. Mgr.Zdena Dragounová V. A Mgr. Ludmila Fričová III. Mgr. Dagmar Holubová V. B Mgr. Jarmila Machová Třídní učitelé 2. stupeň VI. A Mgr. Jindřich Kotlík VIII. A Mgr. Dagmar Novotná VI. B Mgr. Jaroslava Kramlová VIII. B Mgr. Vladan Pokorný VII. A Mgr. Daniela Líkařová IX. A Mgr. Hana Hrdá VII. B Mgr. Jan Líkař IX. B Mgr. Jana Doležalová 8

9 Vedoucí vzdělávacích oblastí ŠVP Oblast Vedoucí Oblast Vedoucí Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Mgr. Hana Hrdá Mgr. Jindřich Kotlík Mgr. Vladan Pokorný Mgr. Dana Holočiová Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Mgr. Michal Kolafa Mgr. Daniela Líkařová Mgr. Jan Líkař Mgr. Antonín Krejčí Vedoucí vzdělávacích oblastí ŠVP 1. stupeň Oblast Vedoucí Oblast Vedoucí Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Mgr. Ilona Jačková Mgr. Jarmila Machová Člověk a jeho svět Umění a kultura Mgr. Dagmar Holubová Mgr. Zdena Dragounová Informační a komunikační technologie Mgr. Vladan Pokorný Člověk a zdraví Člověk a svět práce Mgr. Jitka Šradějová Mgr. Ludmila Fričová Ostatní činnosti Činnost Odpovědný ped. prac. Činnost Odpovědný ped prac. mládež a kultura Mgr. Daniela Líkařová, Mgr. Jitka Šradějová škol. metodik PPDZ Mgr. Vladan Pokorný Mgr. D.Holubová výchovný poradce Mgr. Jan Malý metodik reedukace Mgr. Jarmila Machová reedukace Mgr. Z. Dragounová, Mgr. Ludmila Fričová, Mgr. Jarmila Machová ZUČ ČJ Mgr. Hana Hrdá, Mgr. Dagmar Bílá, ZUČ VV Mgr. Dana Holočiová, Mgr. Zd. Dragounová, Pavlína Tetourová ZUČ HV Mgr. Daniela Líkařová, Mgr.Hana Hrdá 9

10 BOZP Mgr. Jan Malý administrativa 1. st. Mgr. Dagmar Holubová evidence úrazů, školní knihovna 1. st. Mgr. Hana Vondráčková výzdoba chodeb: U 12 D 3 U 10 Mgr. Dana Holočiová Pavlína Tetourová Miluše Šavrňáková Mgr.Zdena Dragounová školní knihovna 2. st, učitelská knihovna Mgr. Jaroslava Kramlová sklad učebnic Mgr. Ludmila Fričová plavání 3. r. Mgr. Dagmar Holubová sklad CO, sklad sešitů Mgr. Dagmar Bílá školní pozemek, květinová výzdoba Mgr. Jarmila Machová, Miluše Šavrňáková plavání 4. r. Mgr. Jitka Šradějová videotéka školy Mgr. Antonín Krejčí administrativní agenda školní družiny Olga Myslíková sportovní soutěže Mgr. Jan Líkař, Hana Veselá provoz ŠD Miluše Šavrňáková zdravotnická soutěž Mgr. Jan Malý Mgr. Ilona Jačková hudební soutěže Mgr. Daniela Líkařová lyžařský kurz Mgr. Jan Líkař ostatní soutěže a olympiády vedoucí vzdělávacích oblastí Správci odborných učeben HV Mgr. Daniela Líkařová F Mgr. Jindřich Kotlík PŘ Mgr. Michal Kolafa administrativa Mgr. Jana Doležalová CH Mgr. Michal Kolafa počítače I Mgr. Jan Malý VV Mgr. Dana Holočiová školní kuchyňka Hana Veselá jazyky Mgr. Jana Doležalová školní dílny Mgr. Antonín Krejčí počítače II Mgr. Jan Malý šití Miluše Šavrňáková tělocvičny počítačová učebna II Mgr. Antonín Krejčí Mgr. Michal Kolafa počítačová učebna I Mgr. Vladan Pokorný 10

11 Správci kabinetů trojrozměrné pomůcky Mgr. Dagmar Holubová obrazy 1. stupeň ČJ Mgr. Vladan Pokorný Cizí jazyky Mgr. Zdena Dragounová Mgr. Jaroslava Kramlová D Mgr. Alena Dvořáková M, F Mgr. Jindřich Kotlík CH Mgr. Michal Kolafa PŘ Mgr.Dagmar Novotná TV, Z Mgr. Jan Líkař OV Mgr. Alena Dvořáková VV Mgr. Dana Holočiová HV Mgr. Daniela Líkařová dílny Mgr. Antonín Krejčí pěstitelské práce Miluše Šavrňáková RV - šítí Miluše Šavrňáková šk. družina Olga Myslíková výpočetní technika žák. knih. Mgr. Jan Malý Mgr. Jaroslava Kramlová uč. knihovna školní knihovna Mgr. Jaroslava Kramlová Mgr. Hana Vondráčková RV vaření Hana Veselá administrativa Mgr. Jana Doležalová školní kuchyně Marie Kopáčiková ředitelství Mgr. Antonín Krejčí Doučování a příprava k přijímacím zkouškám Za pravidelné doučování a přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky v jednotlivých ročnících 2. stupně odpovídali vedoucí vzdělávacích oblastí. Za zajištění doučování na 1. stupni odpovídali třídní učitelé. Za individuální péči o integrované žáky v době mimo vyučování odpovídali učitelé příslušných předmětů. 11

12 Učební plán pro školní rok 2008/2009 Předmět Ročník Minimum Vyučuje se podle ŠVP ŠVP ZŠ ZŠ ZŠ ŠVP ŠVP Inf. Inf. Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika a výpočetní technika Prvouka Přírodověda 2 1 Vlastivěda 1 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty 6 Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty Sborový zpěv: roč. 1 h, roč. 2 h 12

13 Zájmová činnost dětí Prostory pavilonů školy využívají ke své činnosti na základě nájemních smluv dvě organizace zaměřené na volnočasové aktivity žáků, Základní umělecká škola ve Vimperku a Dům dětí a mládeže Prachatice. ZUŠ navštěvovalo 94 žáků naší školy (31 % žáků školy) a měli možnost výběru ze čtyř oborů obor hudební, výtvarný, literárně dramatický a taneční. Do zájmových kroužků DDM bylo zapojeno 221 žáků naší školy (66 % žáků školy) a měli možnost výběru z 36 nabízených zájmových útvarů. Především žáci 1. stupně využili i další možnosti nabízené školní družinou, která organizovala zájmové útvary zaměřené na sport, informatiku, výtvarné a praktické činnosti. Do těchto volnočasových aktivit se zapojilo 102 žáků což je asi 61 % žáků 1. stupně. Kontrolní a hospitační činnost Kontrolní a hospitační činnost byla zaměřena především na 1., 2., 6. a 7. ročník, kde se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu. Zaměřili jsme se především na formy práce a dosažitelnost stanovených výstupů v jednotlivých předmětech vzdělávacích oblastí. Poznatky z hospitací a zkušenosti učitelů byly prodiskutovány s příslušnými vyučujícími a vedoucími vzdělávacích oblastí. Z těchto rozborů vyplynulo, že výstupy školního vzdělávacího programu jsou dosažitelné a není zatím potřebné provádět úpravy ŠVP. Již mnoho let využíváme možnosti testovat schopnosti, znalosti a kompetence našich žáků společností SCIO, která je největší společností zabývající se hodnocením znalostí a dovedností žáků v ČR. Výsledky těchto testů nás ujišťují v tom, že klíčové kompetence a výstupy v jednotlivých předmětech jsme stanovili správně. Za péči věnovanou hodnocení výsledků pedagogické práce byl naší škole udělen společností SCIO Zlatý certifikát. 13

14 Hodnocení činnosti a výsledků žáků vedoucími vzdělávacích oblastí 1. stupeň VO Jazyk a jazyková komunikace vedoucí: Mgr. Ilona Jačková předměty: Český jazyk, Anglický jazyk Výuka vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. a 2. ročník Základní škola čj /96 2 ve ročníku Soutěže: V průběhu ledna si uspořádaly všechny třídy třídní kola v recitaci. Nejlepší recitátoři z každé třídy byli vybráni do školní soutěže v recitaci, která proběhla Výsledky soutěže: 1. třídy: 1. Petr Káňa I.A 2. Petr Kopolovič I.A 3. Jan Heřta I.B třídy: 1. Lucie Matheislová III. třída 2. Jaroslav Koubek II. třída 3. Martin Chmela II. třída třídy 1. Dominika Košnařová IV.A 2. Kateřina Rašková IV.B Jan Heider IV.B 3. Natálie Horová V.B Jakub Tručka V.B Studium, školení, semináře pedagogických pracovníků: Ilona Jačková PF České Budějovice studium AJ od září 2007 Jitka Šradějová kurs AJ Prachatice Hodnocení ŠVP 1. ročník Český jazyk Žáci se naučili plynule číst přiměřeně věku, rozumí textu, tvoří odpovědi na otázky, vyjadřují se ve větách. Ovládají jazykové jevy podle tématického plánu. Naučili se psát všechna písmena abecedy, slova i věty. Opis a přepis v podstatě zvládají, ještě chybují občas v diktátech. Přetrvávají obtíže v psaní slov se shlukem souhlásek. 14

15 Hodnocení ŠVP ve 2. ročníku Český jazyk Druháci se naučili rozlišovat hlásky na samohlásky a souhlásky, píší i, í po měkkých a y, ý po tvrdých souhláskách. Odůvodňují psaní souhlásek, které jinak slyšíme a jinak píšeme. Poznávají slovní druhy podstatná jména, přídavná jména, slovesa, předložky a spojky. Seznámili se s pojmy věta jednoduchá, souvětí. Od 3. do 5. ročníku bylo učivo plněno podle tématických plánů. Nevyskytly se žádné problémy. Tématické plány ve všech ročnících jsme splnili. Hodnocení ŠVP 1. roč. Anglický jazyk Žáci se učí základní pokyny používané v hodinách anglického jazyka. Seznamují se s čísly do 10. Umí se zeptat, jak se kamarád jmenuje a umí odpovědět. Učivo si procvičujeme ústní formou a pomocí vybarvování obrázků. Hodnocení ŠVP 2. roč. I ve 2. roč. jsme pokračovali v učebnici HAPPY HOUSE. Žáci zvládli základní pokyny používané v hodinách anglického jazyka, počítali do 10, poznávali barvy, umí pojmenovat hračky a hygienické potřeby. Seznámili se i se slovní zásobou týkající se vánočního období a tématických okruhů Koupání a Zvířata. Slovní zásoba byla procvičována pomocí karet s obrázky, prací s cvičeními podle pokynů učitele. Učivo bylo žáky zvládnuto přiměřeně jejich věku. V hodinách AJ jsme se snažili, aby děti měly radost z osvojení nového slovíčka. 2. stupeň vedoucí: Mgr. Hana Hrdá předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk Soutěže: Prosinec školní kolo olympiády z ČJ (účastnilo se 8 žáků) Březen okresní kolo olympiády z ČJ, Veronika Bandíková umístila se na místě Únor školní kolo v recitaci 1. i 2. stupeň Březen okresní kolo v recitaci, Jan Kačmár a Veronika Bandíková bez umístění Hodnocení plánu VO Ve vyučovacích hodinách českého jazyka jsme v 6. a 7. ročnících postupovali podle ŠVP, u žáků jsme se snažili rozvíjet klíčové kompetence. V 8. a 9. ročnících jsme postupovali dle tématických plánů, vše probíhalo bez problémů. Žáci se v rámci jazykového vzdělávání snažili především o rozšíření komunikativních dovedností a samozřejmě o správný písemný projev. Literární hodiny měly podpořit větší znalosti o knihách a jejich autorech. Žáci se seznamovali s historií a současností divadla, mohli se zapojit do diskusí o filmech, které aktuálně shlédli. Slohové hodiny byly zaměřeny na procvičování slohových útvarů, děti si také rozšiřovaly své komunikativní dovednosti. 15

16 V hodinách cizích jazyků jsme v 6. a 7. ročnících postupovali dle ŠVP. Vyučování ve všech ročnících bylo zaměřeno především na rozšíření slovní zásoby, správnou výslovnost a následnou konverzaci v příslušném jazyce. Snažili jsme se o maximální využití jazykové učebny, kde děti mohou poslouchat texty v anglickém a německém jazyce. VO Matematika 1. stupeň vedoucí: Mgr. Jarmila Machová předměty: Matematika Výuka vzdělávací program: Základní škola č.j. 1684/96 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2 ve ročníku 1. a 2. ročník Soutěže: 19.března proběhlo školní kolo matematické soutěže Klokan Soutěže se zúčastnili žáci ročníku. Výsledky: 2. ročník 1. místo Jaroslav Vondráček Martin Chmela 2. místo Jonáš Narovec 3. místo Jan Mistr David Patera 3. ročník 1. místo Eva Novotná 2. místo David Král 3. místo Kateřina Štefanová Tereza Zástavová 4. ročník 1. místo Adam Jirsa 2. místo Kateřina Kunclová 3. místo Michael Švarc 5. ročník 1. místo David Král 2. místo Jan Hejna 3. místo Tereza Bezkočková Anna Hejnová 16

17 Matematická soutěž Od ledna do dubna probíhala matematická soutěž, kterou vyhlásila ZŠ Lukavice, Chrudim. Soutěž byla desetikolová a byla připravena pro žáky 4. a 5. ročníků. Hned první kolo ukázalo, že jedině dobrým logickým úsudkem lze tyto úlohy vyřešit. I proto někteří žáci brzy soutěž ukončili. O to více si cením těch, kteří vydrželi celých deset kol. Všichni žáci byli odměněni pamětním listem se svým umístěním. Mezi nejlepší řešitele patří: Jakub Tručka V.B Adam Jirsa IV.A David Král V.A Hana Daňková V.B Václav Kasal V.B Hodnocení plánu VO 1. a 2. ročník pracoval podle osnov ŠVP. Žáci v 1. ročníku zvládli na dobré úrovni sčítání a odčítání do 20 i s přechodem přes desítku. Celkem bez problémů řešili jednoduché slovní úlohy, řadili čísla do 20. V geometrii se děti učily pracovat s pravítkem a rýsovaly rovné čáry. 2. ročník zvládl dobře sčítání a odčítání do 100 a řešení úloh v tomto oboru. Novým učivem byla násobilka do 50 a seznámení s násobilkou do 100. V geometriii děti rýsovaly úsečky a přímky, měřily délku úseček a seznámily se s jednotkami délky cm a mm. Oba ročníky pracovaly s pojmy geometrický tvar a těleso. Žáci 2. ročníku se zúčastnili soutěže Matematický klokan. Učitelky 1. a 2. ročníku se shodly v tom, že současné učebnice a pracovní sešity nejsou zcela vyhovující jsou málo nápadité, učivo učebnic často nenavazuje na pracovní sešit, je tu málo příkladů na procvičování. Po dlouhé diskuzi byla vybrána řada učebnic ALTER ročník pracoval podle osnov Základní škola. Soustředili jsme se především na to, aby žáci dobře zvládli celou násobilku, sčítání a odčítání zpaměti i písemně, písemné násobení a dělení. Problematické se zdá řešení slovních úloh. V geometrii jsme kladli důraz na pěkné a přesné rýsování. Všichni žáci ročníku se zúčastnili soutěže Matematický klokan, několik žáků 4. a 5. ročníku absolvovalo matematickou soutěž, kterou pořádala ZŠ Lukavice, Chrudim. V této soutěži se nejlépe umístil Jakub Tručka z V. B. Plány všech ročníků byly splněny. 2. stupeň vedoucí: Mgr. Jindřich Kotlík předměty: Matematika Výuka vzdělávací program: Základní škola č.j. 1684/ 96 v 8. a 9. ročníku Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání v 6. a 7. ročníku 17

18 Soutěže: 22. dubna se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. a 7. ročníku. Ze 6. ročníku se přihlásilo 10 žáků a ze 7. ročníku 8 žáků. Do okresního kola soutěže postoupili ze 6. ročníku žáci Jiří Benda a Tomáš Skalický, ze 7. ročníku Marek Haisl a Jiří Schubert. 6. května se uskutečnilo na naší škole okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci 6. roč. Benda Jiří 17. místo Skalický Tomáš 18. místo Žáci 7. roč. Schubert Jiří 5. místo Haisl Marek 21.místo 2. stupeň VO Člověk a společnost vedoucí: Mgr. Dana Holočiová předměty: Dějepis, Občanská výchova Výuka vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 6. a 7. ročníky. Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky,čj.16845/ ročník Projekty, školní akce, exkurze: Den otevřených dveří Gymnázium a Obchodní akademie Vimperk (vybraní žáci z 9. tříd) Den stavitelství a architektury SŠ Vimperk (žáci 8. tříd) Beseda se zástupci SPŠ Volyně - žáci 9. tříd Den veteránů výstava vojenské techniky (8. třídy) Beseda se zástupci SŠ Vimperk 18

19 Krizové centrum PHENIX Besedy na téma Drogy, alkohol, šikana, láska a sex. Besedy probíhaly v 8. a 9. třídách v těchto termínech: IX. A VIII. A VIII. B VIII. B Integrovaná výuka v 6. třídách Život člověka v pravěku (v rámci hodin dějepisu p.uč.hrdá, spolupráce na tomto projektu s p.uč.holočiovou výtvarné práce. Integrovaná výuka v 7. třídách Poznej své město (využívání poznatků v hodinách občanské výchovy, prosinec březen ) Ekokom obaly besedy s žáky 6., 7., 8. tříd (obaly, recyklace odpadu) Květen Beseda s p.zdeňkem Krejsou na téma : Pochody smrti (9. třídy) jako doplněk učiva z dějepisu v 9. třídách. Červen 2009 Beseda s Mgr. Romanem Hajníkem v 7. třídách na téma: Naše město Soutěže: Prosinec školní kolo dějepisné olympiády. Výsledky: 1. místo Veronika Bandíková IX. A, 2. místo Staňková Eva 8. B, 3. místo Bartoš Jiří IX. A, Okresní kolo dějepisné olympiády Studium, školení, semináře pedagogických pracovníků: Seminář-Ten dělá to a ten zas tohle a všichni tomu říkaji projekt ZŠ České Budějovice (p. uč. Pokorný, pí uč. Hrdá, pí. uč.vondráčková, pí. uč. Dragounová) Hodnocení plánu VO (ŠVP, doporučení, úpravy apod.) Občanská výchova, rodinná výchova, dějepis V 6. a 7. ročníku na 2.stupni jsme pracovali podle ŠVP, v ostatních ročnících jsme pracovali podle tematických plánů, plnili jsme s žáky výstupy a dané učivo. Žáci se účastnili mnoha školních i mimoškolních akcí. Žáci 8.a 9.tříd navštívili několik středních škol v rámci Dne otevřených dveří na těchto školách. Tyto akce proběhly během října a listopadu a byly využity k tématu Volba povolání. Na toto téma rovněž besedovali žáci 9. tříd přímo u nás ve škole se zástupci některých středních škol. Žáci 8. a 9. tříd využili programové nabídky centra Phenix a povídali si se zástupci tohoto centra na téma Drogy, Láska a sex.(listopad, leden) V 7. třídách pracovali žáci v rámci integrované výuky na tématu Poznej své město. Získané informace pak žáci využívali v hodinách občanské výchovy. 19

20 Byla dokončena práce žáků v 6. třídách Život člověka v pravěku, rovněž v rámci integrované výuky. Žáci aktivně využili poznatky z této práce hlavně v hodinách dějepisu. V prosinci 2008 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, v okresním kole v lednu 2009 se naši žáci z 8. a 9. tříd (Bandíková IX. A, Staňková VIII. B ) mezi prvními 10 neumístili. V květnu 2009 se žáci 9. tříd zúčastnili besedy s p.zdeňkem Krejsou na téma Pochody smrti, jako doplněk učiva o 2.světové válce v rámci hodin dějepisu v tomto ročníku. V červnu 2009 žáci 7. tříd besedovali s p. Romanem Hajníkem na téma : Naše město Během školního roku se někteří naši učitelé (z 1.a 2. st.) zúčastnili také semináře v ČB ( )na téma : Ten dělá to a ten zas tohle a všichni tomu říkají projekt. Zajímavé postřehy a poznatky z tohoto semináře pak předali ostatním učitelům. 1. stupeň VO Umění a kultura vedoucí: Mgr. Zdena Dragounová předměty: Hudební výchova, Výtvarná výchova Výuka vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. a 2. ročník Základní škola čj /96 2 ve ročníku Projekty, školní akce, exkurze: Malování na hedvábí Vyhodnocení nejlepších výtvarných prací v tomto školním roce I. A 1. místo: Lucie Mrázková hodiny - kresba 2. místo: Jan Formánek domek malba 3. místo: Blanka Mrázková hodiny kresba IV. A 1. místo: Jana Hadová koláž z listů 2. místo: René Havlíček pelikán kresba 3. místo: Lucie Bublíková žirafa kresba II. roč. 1. místo: Vondráček Jaroslav ilustrace knihy malba 2. místo: Hrdá Linda ilustrace knihy malba 3. místo: Zámečníková Tereza talíř dekorativní práce V. B Jan Hejna strom - frotáž listů Soutěže: Září výtvarná soutěž MěLK komiks na téma Jak jsem prožil prázdniny- Lucie Mathaislová - 3. r., Kateřina Kunclová 4.A., Adam Jïrsa 4. A, Tereza Bezkočková 5. B, Fruhaufová Denisa, Picek Petr, Staňková Aneta 5. A.. Duben Požární ochrana očima dětí 20

21 3. února školní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek 0. kategorie: 1. místo Štěpánka Šípová I. B 2. místo Vojtěch Kopkáně I. B 3. místo Petr Kopolovič I. A 1. kategorie: 1. místo Josef Minár 3. r. 2. místo Petra Zíková 2. r. 3. místo Tereza Zámečníková 2. r. 2. kategorie: 1. místo Dominika Košnařová IV. A 1. místo Kateřina Kunclová IV. A 2. místo Kateřina Vrábelová IV. B 3. místo Petr Picek V. A 3. místo Marie Netáhlová V. B 26. března okrskové kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek 0. kategorie 3. místo Josef Minár 3. tř. 1. kategorie 1. místo Dominika Košnařová IV. A 3. místo Petr Picek V. A Marie Netáhlová V. B Výtvarná soutěž na téma hasiči v letošním roce se naši žáci neumístili. Studium, školení, semináře pedagogických pracovníků: Zdena Dragounová, Hana Vondráčková seminář Ten dělá to a ten zas tohle a všichni tomu říkají projekt projektové vyučování Hodnocení plánu VO 1. a 2. ročník 2008/2009 Výtvarná výchova Při práci používají žáci různé výtvarné techniky a pomůcky, rozvíjí představivost, pracovají podle předlohy i podle vlastní fantazie, s přírodními materiály. Udržují pořádek na svém pracovním místě a dodržují hygienické návyky při práci. Průběžně jsme pracovali na celoroční tématické práci kalendář zaměřený na témata probraná v prvouce. Pracovali jsme podle tématických plánů, které jsme splnili. Hudební výchova Žáci znají notovou osnovu, houslový klíč, zapíší noty do osnovy, vytleskají rytmus, zpívají naučené písně, některé doprovázejí i pohybem. Poznávají některé hudební nástroje. Osvojili si správné hygienické návyky při zpěvu. Pracovali jsme podle tématických plánů, které jsme splnili. 21

22 2. stupeň vedoucí: Mgr. Daniela Líkařová předměty: Hudební výchova, Výtvarná výchova Výuka vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání v 6. a 7. ročníku Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky,čj.16845/ ročník Projekty, školní akce, exkurze: Natur Vision Opičí zloději, Sucho vítězí: třídy Natur Vision Turecko, Dobrodružství ledních medvíďat: třídy HIP-HOP, hudební pořad Milana Parnahaje z Karlových Varů: třídy Beseda s cyklistickými olympioniky: 7. třídy Den veteránů výstava: 8. třídy F. A. Brabec: Máj filmová báseň MěKS Vimperk: třídy Zpívání u vánočního stromku na náměstí: Pěvecký sbor Paprsek Loutkové divadlo Matěje Kopeckého: roč Divadelní představení: Návštěva v pekle MěKS Vimperk roč Vánoční akademie ZUŠ: třídy Vánoční akademie ZUŠ: pro rodiče žáků školy Vánoční akademie ZUŠ: třídy 22

23 České divadlo 20. století: Hradec Králové MěKS Vimperk: třídy Doba Rudolfa II., didaktický pořad V. a J. Pěnkavovi Praha: třídy Divadelní představení: O princezně MěKS Vimperk: ročník Naše město beseda s Romanem Hajníkem: 7. třídy Divadelní představení: Orohaté princezně MěKS Vimperk: ročník Slavnostní rozloučení žáků IX. B MěKS Vimperk: třídy Divadlo Ypsilon: Nic nás nezastaví Praha: 9. třídy Husitské muzeum Tábor: VI. A a 7. třídy Soutěže: Září soutěž Městské knihovnyvimperk Namaluj komiks účastnily se třídy 4., 6., 7 třída. Vyhodnocení této soutěže Ceny si odnesli následujíí žáci: Martina Hercová VI. A. František Jungvirt VI. A Pavla Roučková VI. B Barbora Švarcová VII. B Říjen-listopad Soutěž: Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu účastnili se žáci 6. a 7. tříd Prosinec Soutěž: České Vánoce s Ježíškem (Žáci 4., 6., 7. tříd) 23

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní rok: 2014/2015 vypracovala: Mgr. Jaroslava Hrodková, školní metodik prevence schválil: Mgr. Zdeněk Wohlhöfner, ředitel školy Osnova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení 4.... Údaje o přijímacím řízení a

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6,7 2) Školská rada str. 7 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 8,9 b) Velikost školy

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

2010-2011. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2010-2011. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2010-2011 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více