Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1

2 Obsah 1. Charakteristika školy Organizace školního roku počty žáků ve třídách Přehled učebních plánů Učební plán základní školy Přehled vyučovaných volitelných předmětů Přehled nepovinných předmětů Přehled zájmových útvarů při školní družině, školním klubu Přehled o počtu vyučovacích hodin Rámcový popis personálního zabezpečení školy Přehled pracovníků školy Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Petrov n/des Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Sobotín Pedagogičtí pracovníci - pracoviště Rapotín Správní zaměstnanci Zaměstnanci jídelny Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis žáků do 1. třídy Přijímací řízení na střední školy Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled prospěchu ve 2. pololetí Přehled chování Přehled absence Evaluační nástroje Integrovaní žáci Metodická sdružení Žákovská rada Vzdělávací programy Ochrana člověka za mimořádných událostí Environmentální výchova Výchova k volbě povolání Projekt Zdravé zuby Dopravní výchova Lyžařský výcvik Plavecký výcvik Kultura Projekty - Školní mléko a Ovoce do škol Družina Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Aktivity pro žáky Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělání vedoucích pracovníků školy v oblasti školského managementu Vzdělání pracovníků v oblasti cizích jazyků Vzdělání pedagogických pracovníků v oblasti SIPVZ Vzdělání ped. prac. v dalších oblastech, vedoucích k prohlubování odbornosti Hodnocení DVPP ve škole Informace o ŠVP Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Přehled sportovních soutěží za rok 2013/ Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

3 11. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Slovo závěrem

4 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Adresa: Družstevní 125, Rapotín IČO: IZO: Redizo: Právní forma: školská právnická osoba Ředitelka školy: Mgr. Eva Bicanová Zástupce ředitelky: - pro MŠ Helena Beňová - pro 1. stupeň ZŠ Mgr. Ludmila Navrátilová - pro 2. stupeň ZŠ Mgr. Markéta Mátychová telefon: : www: Zřizovatel školy: Svazek obcí údolí Desné Družstevní Rapotín Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: a) základní škola: Petrov nad Desnou 200, Rapotín Školní 195, Rapotín Sobotín 54, Petrov nad Desnou Sobotín 55, Petrov nad Desnou b) školní družina, školní klub: Petrov nad Desnou 200, Rapotín Sobotín 55, Petrov nad Desnou Školní 195, Rapotín c) školní jídelna, vývařovna: Sobotín 74, Petrov nad Desnou d) školní jídelna výdejna: Petrov nad Desnou 2, Rapotín Sobotín 55, Petrov nad Desnou Sobotín 87, Petrov nad Desnou Rapotín 556, Rapotín Petrov nad Desnou 171, Rapotín e) mateřská škola: Rapotín 556, Rapotín Petrov nad Desnou 171, Rapotín Sobotín 87, Petrov nad Desnou Obor vzdělávání: C/01 Základní škola studium denní, délka studia 9 roků 4

5 Život ve svazkové škole V letošní výroční zprávě hodnotíme již šest let existence svazkové školy. Od svého založení v roce 2008 se škola ubírala cestou, na které chtěla dokázat, že myšlenka spojit základní školy a mateřské školy v obcích Rapotín, Sobotín, Petrov byla správná, a že se podařilo vytvořit síť kvalitních škol a školských zařízení, které nabízí žákům moderní výuku. Realizátorem myšlenky svazkového školství byl starosta obce Rapotín Ing. Vladimír Mikulec. Přímým řízením školy je pověřena Kvalifikovaná valná hromada Svazku obcí údolí Desné, v jejímž čele stojí předseda. Výhodou takto zorganizovaného školství je příklad zeštíhlení řídícího aparátu, kdy odpadají vedoucí managementy jednotlivých zařízení a zůstává jen jeden. Další výhoda svazkové školy je její působnost v celém regionu. Zamezili jsme tak stoupajícímu odlivu žáků z naší oblasti. Díky většímu počtu žáků jsme také dosáhli na projekty z EU, na které bychom jako malé školy nedosáhli. Naše škola je také schopna konkurovat městským školám a tak boří mýtus, že městské školy jsou nejlepší. Díky tomuto způsobu organizace školství mají pedagogičtí pracovníci možnost hlubšího proniknutí do problematiky školství, organizace výchovně - vzdělávacího procesu a získání většího přehledu v oblasti školství. Všichni jsme si uvědomili provázanost výchovně vzdělávacího procesu v jednotlivých stupních škol a z toho jsme také vycházeli při tvorbě ŠVP. Při jeho tvorbě je také velmi důležitá znalost regionu a jeho potřeb. Našim rodičům se nabízíme kvalitní vzdělávání pro jejich děti v moderním prostředí a nabízíme také pestrou nabídku zájmového vzdělávání žáci si mohou si vybrat z mnoha zájmových kroužků. Zvýšily se počty oddělení školní družiny a školní vzdělávání se rozrostlo o výuku v přípravné třídě. Abychom dosáhli co nejefektivnějšího využití školních budov, došlo v září 2013 k přesunu žáků I. stupně z Petrova nad Desnou do rapotínské školy. K převážení žáků využíváme školního autobusu. Tuto nadstandartní službu jsme mohli od září 2013 realizovat díky podpoře zřizovatele pod vedením starosty obce Rapotína a předsedy SOÚD pana Ing. Pavla Žerníčka. Ve stejném období došlo i ke sloučení rapotínské a sobotínské školní kuchyně. I rodiče se podílí na školním životě - díky občanskému sdružení SRÚD podporují činnost a dění svazkové školy. Během existence svazkové školy se zlepšilo se prostředí v jednotlivých školách, všechna pracoviště se modernizovala díky podpoře zřizovatele a také díky získání financí z projektů EU. Zlepšila se také komunikace mezi obcemi, které zřizují naši školu. Zlepšilo se i veřejné mínění a povědomí o svazkové škole, protože když je něco nové tak je to podezřelé, lidé hned nemají důvěru ke změnám. Naši svazkovou školu navštívilo během posledních let mnoho starostů, ředitelů škol, kteří mají o tento typ školství zájem. V Čechách tak vznikla další svazkové škola. Z čeho máme největší radost? Již v loňské výroční zprávě jsem psala, že máme radost, že vedení obcí podporuje činnost svazkové školy a dál společně plánuje její rozvoj. Že občané naši školu vnímají pozitivně a že máme podporu Olomouckého kraje i ministerstva školství. Že jsou zaměstnanci spokojeni a stále mají dost energie na vymýšlení a realizaci různých nápadů, projektů, tak aby byli spokojeni naši žáci. Doufám, že budou mít hodně sil a entuziasmu i do budoucnosti. Mgr. Eva Bicanová, ředitelka školy 5

6 1.1 Organizace školního roku počty žáků ve třídách ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Rapotín chlapci dívky celkem průměrný počet I. A * II. A * II. B * III. A * IV. A * IV. B * V. A * celkem ,43 ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Sobotín chlapci dívky celkem průměrný počet I. C 1. ročník * II. C 2. a 3. ročník * III. C 4. ročník * IV. C 5. ročník * celkem ,5 ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Petrov chlapci dívky celkem průměrný počet VI. A * VI. B * VII. A * VII. B * VIII. A * VIII. B * IX. A * IX. B * celkem ,75 V uplynulém roce došlo k odstěhování šesti žáků a přistěhování osmi dětí. Školní družina: Na pracovištích svazkové školy pracovala čtyři oddělení školní družiny. Po jednom oddělení školní družiny s naplněnou kapacitou třiceti žáků na pracovišti ZŠ Petrov a pracovišti ZŠ Sobotín. Na pracovišti ZŠ Rapotín pracovala dvě oddělení školní družiny s kapacitou 60 žáků. Celkem to tedy 6

7 byla čtyři oddělení o celkové kapacitě 120 žáků. Provoz školní družiny: Petrov 6:15-8:00 h 12:00-16:15 h Sobotín 6:30-7:45 h 11:35-15:45 h Rapotín 6:00-8:00 h 12:00-16:00 h Školní jídelna: školní jídelna žáci MŠ zaměstnanci cizí strávníci celkem Sobotín 53 Petrov n/des 73 (MŠ Beruška) 55 (MŠ Sluníčko) 54 Rapotín ZŠ + MŠ ZŠ + MŠ ZŠ + MŠ celkem Vikýřovice důch Přehled učebních plánů Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola pro život - ŠVP pro základní vzdělání, č. j.: MSaZSUD310/2013. Všichni vyučující rozpracovali učivo do tematických plánů. Z hlediska časového rozčlenění učiva a osnov jednotlivých předmětů i ročníků bylo vše splněno. 2.1 Učební plán základní školy 1. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem český jazyk anglický jazyk matematika informační technologie * * člověk a jeho svět hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti tělesná výchova Celkem

8 2. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník celkem český jazyk anglický jazyk druhý cizí jazyk (NJ) 4 * 3 * * matematika matematická gramotnost 5 * 5 * 5 * 5 1 informační a komun.technologie 1 * * * chemie * * 2 2 fyzika přírodopis zeměpis dějepis výchova k občanství výchova ke zdraví 1 * * 1 hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti * tělesná výchova volitelné předměty * 1 * 2 Celkem ročník: přírodovědné praktikum I. přírodovědné praktikum II. E-Twinning 9. ročník: další cizí jazyk RJ další cizí jazyk NJ multimediální výchova 2.2 Přehled vyučovaných volitelných předmětů 2.3 Přehled nepovinných předmětů Ve školním roce 2013/2014 nebyl vyučován nepovinný předmět. 8

9 2.4 Přehled zájmových útvarů při školní družině, školním klubu Zájmové vzdělávání ve formě školního klubu mohou navštěvovat žáci druhého stupně a žáci prvního stupně, kteří nejsou zapsáni do školní družiny. Školní klub pracuje dle ŠVP pro zájmová vzdělávání Tvořivá škola pro život č. j.: MSaZSUD374/2013. pracoviště Rapotín název kroužku počet žáků ročník vedoucí Sportovní - pohybový 25 PT, Mgr. M. Galbavá Keramický Mgr. K. Píšková Internet 3, Mgr. M. Gronych Internet Mgr. M. Galbavá Florbal chlapci Mgr. M. Svatoň Florbal dívky Mgr. M. Svatoň Zdravotní TV 16 PT, Mgr. J. Schlemmerová Pěvecký Mgr. O. Kalinová Tvořivá dílna I. 14 PT, Mgr. I. Kvapilíková Tvořivá dílna II Mgr. I. Kvapilíková Myslivost Ing. P. Božovský pracoviště Sobotín název kroužku počet žáků ročník vedoucí Dívčí klub Mgr. L. Uhmannová Školní klub J. Hofschneiderová Sportovní kroužek Mgr. L. Uhmannová Počítačový kroužek Mgr. R. Kukulová Krůčky k hudbě Mgr. J. Cekrová Hry pro správné kluky Mgr. L. Uhmannová Aerobik J. Hofschneiderová Přírodovědný a chovatelský Mgr. L. Uhmannová 9

10 pracoviště Petrov název kroužku počet žáků ročník vedoucí Dramatický kroužek Mgr. A. Stankuš Novinářský kroužek Mgr. M. Vavříková Cvičení z ČJ 9. ročník Mgr. I. Loubalová Taneční kroužek Mgr. S. Pospíšil, Mgr. M. Pospíšilová Volejbal Mgr. J. Dolníček Přírodovědný kroužek Dr. M. Vavřík Florbal II.- chlapci Mgr. J. Dolníček Cvičení z ČJ Mgr. J. Rozsívalová 2.5 Přehled o počtu vyučovacích hodin pracoviště Petrov ročník ročník celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) * počet hodin vzniklých dělením * 1 1 celkem počet vyučovacích hodin * nepovinné předměty - náboženství (počet žáků) * 0 0 pracoviště Sobotín ročník ročník Celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) 118 * 118 počet hodin vzniklých dělením 2 * 2 celkem počet vyučovacích hodin 106 * 106 nepovinné předměty - náboženství (počet žáků) 0 * 0 Z toho 14 hodin sloučených výchovy 2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník, ČJS 2. a 3. ročník pracoviště Rapotín ročník ročník Celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) 118 * 118 počet hodin vzniklých dělením 3 * 3 celkem počet vyučovacích hodin 172 * 172 nepovinné předměty - náboženství (počet žáků) 0 * 0 10

11 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1 Přehled pracovníků školy pracovníci školy fyzický stav přepočtený stav DČ obce pedagogičtí pracovníci 36 48,64 * * správní zaměstnanci 18 24,32 1,8 1,05 Zaměstnanci mateřských škol tvoří zbývajících 27,04 přepočteného stavu pracovníků školy. 3.2 Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Petrov n/des. jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Markéta Mátychová zástupkyně ředitelky pro II. st. 1 Mgr. Svatopluk Pospíšil učitel 1 Mgr. Jana Rozsívalová učitelka, výchovný poradce 1 Mgr. Jakub Dolníček učitel 1 Mgr. Jiřina Karkošková učitelka 0,681 Mgr. Ivona Loubalová učitelka 1 Mgr. Marie Pospíšilová učitelka 0,55 (do DPP od úvazek) Mgr. Alexandr Stankuš učitel 1 Mgr. Miloslav Svatoň učitel 0,55 Mgr. Věra Šebestová učitelka 0,772 Mgr. Jana Učňová učitelka 1 Dr. Martin Vavřík učitel 1 Mgr. Monika Vavříková učitelka 1 Mgr. Petra Voglová učitelka 1 (do ) Nikola Chromíková vychovatelka Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Sobotín jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Martina Chlandová vedoucí učitelka 1 Mgr. Jana Cekrová učitelka 0,909 Mgr. Marcela Navrátilová učitelka 0,863 11

12 Mgr. Romana Kukulová učitelka 1 Mgr. Jana Mertová učitelka 0,954 Mgr. Livia Uhmannová učitelka DPP Jitka Ničová učitelka DPP Jitka Ničová vychovatelka 0,9 3.4 Pedagogičtí pracovníci - pracoviště Rapotín jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Eva Bicanová ředitelka svazkové školy 1 Mgr. Ludmila Navrátilová zástupkyně ředitelky pro I.st. 1 Mgr. Martin Gronych učitel 1 Mgr. Kateřina Píšková učitelka 1 Mgr. Olga Kalinová učitelka 1 Mgr. Martina Galbavá učitelka 1 Mgr. Iva Kvapilíková učitelka 1 Mgr. Jana Schlemmerová učitelka 1 Mgr. Miloslav Svatoň učitel 0,454 Mgr. Marie Pospíšilová učitelka 0,136 od října 0,272 Bc. Monika Kopecká učitelka 0,09 Iveta Špundová učitelka 0,409 Iveta Špundová vychovatelka 0,5 Milena Sehnalová vychovatelka 0,633 Miroslava Jurečková vychovatelka 0, Správní zaměstnanci jméno, příjmení funkce úvazek Miroslava Jurečková personalistka, asist.řš, ekonom Lenka Kutláková uklízečka/domovnice 1 + 0,150 Vladimíra Kutláková uklízečka 0,3 + 0,3 DČ Milena Chromíková správce hřiště 0,5 obec Rapotín Milan Jurečka ICT technik/hospodář 0,8 + 0,4 Marta Kantorková administrativa 0,5 Jan Stašel školník 0,5 Eva Stašelová uklízečka/ domovnice 1+ 0,125 (do ) 0,5 (od ) 1 12

13 jméno, příjmení funkce úvazek Ludmila Končická (od ) uklízečka 0,5 Yvona Rašková uklízečka 1 Ivan Marek školník 1 (0,45 MŠMT + 0,55 obec Sobotín) Jana Hofschneiderová uklízečka 0,9 + 0,1 DČ 3.6 Zaměstnanci jídelny jméno, příjmení funkce úvazek DČ Andrea Pavelková vedoucí ŠJ 0,8 0,2 Vladimíra Morávková kuchařka 0,8 0,2 Jiřina Vintrlíková kuchařka/ pracovnice provozu 0, ,325 x Hana Brabcová do pracovnice provozu 0,3 x Radomíra Zapletalová kuchařka 1 x Kateřina Straková pracovnice provozu 0,5 x Milena Chromíková od THP 0,5 0,2 Hana Göbelová kuchařka 0,8 0,2 Blanka Brodzáková kuchařka 0,8 0,2 Martina Bártová pracovnice provozu 0,625 0,2 Anna Jurášová pracovnice provozu 0,5 x Květoslava Albertová od pracovnice provozu 0,5 x Michaela Krylová do pracovnice provozu 0,6 0,2 Ředitelka školy je statutárním zástupcem, řídí jednotlivá pracoviště a zajišťuje školu po stránce organizační a finanční. Zajišťuje rozvoj školy, realizaci získaných projektů, předkládá nové projekty a dotace. Zástupkyně prvních stupňů svazkové školy koordinuje činnost pracovišť v Rapotíně a Sobotíně ve spolupráci s ředitelkou školy a výchovnou poradkyní. Na pracovištích s prvním stupněm pracují oddělení školní družiny. Zástupkyně pro druhý stupeň zajišťuje činnost v budově petrovské školy. Stravování je zajištěno školní vývařovnou v Sobotíně, odkud se rozváží jídlo do sobotínské, rapotínské a petrovské školy, do obou petrovských školek, do rapotínské MŠ a do ZŠ a MŠ Vikýřovice. Stravovací zařízení řídí vedoucí jídelny. 13

14 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 4.1 Zápis žáků do 1. třídy pracoviště Rapotín zapsáno 51 odklad povinné docházky celkem nastoupí 40 pracoviště Sobotín zapsáno 18 odklad povinné docházky celkem nastoupí 14 Na všech pracovištích ZŠ Rapotín a ZŠ Sobotín proběhly zápisy dětí do první třídy dne 23. ledna K zápisu se dostavilo celkem 69 dětí. Rodiče 15 dětí žádali pro své dítě odklad školní docházky. 4.2 Přijímací řízení na střední školy studijní obor název školy počet žáků Zdravotnický asistent SZŠ Šumperk Kladská 2, Obchodní akademie Obchodní akademie a JŠ Šumperk, Hlavní třída 31 Průmyslový design VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1, Sociální činnost sociálně výchovná činnost SŠ sociální péče a služeb Zábřeh, Nám. 8. Května 2, Strojírenství VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1, Informační technologie VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1, Cestovní ruch SOŠ Šumperk Zemědělská 3, Hotelnictví a cestovní ruch Hotelová škola VP Jeseník Dukelská 680, Ekologie a životní prostředí SOŠ Šumperk Zemědělská 3, Stavitelství SŠ železniční a stavební Šumperk 2 Strojírenství SŠ železniční a stavební Šumperk 2 Bezpečnostně právní činnost VPŠ a S policejní škola MV v Holešově 1 Celkem přijatých žáků ž (11ch+10d) 14

15 Kuchař, číšník Autotronik Prodavač Kadeřník Truhlář učební obor název školy počet žáků Mechanik opravář motorových vozidel SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník, U jatek 8, VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh, U Dráhy 6, SOŠ a SOU Šumperk Gen. Krátkého 30, SOŠ a SOU Šumperk Gen. Krátkého 30, SOŠ a SOU Šumperk Gen. Krátkého 30, VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh U Dráhy 827/6, Sportovní a rekondiční masér SOU Svatý kopeček, Olomouc, Dvorského 17 Zedník SŠ železniční a stavební, Šumperk Opravář zemědělských strojů Gymnázium a SOŠ Rýmařov 1 Zemědělec - farmář SŠSP a SLUŽEB Zábřeh 1 Zahradník SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk Elektrikář SŠT a zemědělská Mohelnice 1 1 Celkem přijatých žáků 13 ž (8ch+5d) Název školy Gymnázium Šumperk (8- leté) Počet žáků 2 ž (1ch+1d) 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled prospěchu ve 2. pololetí třída počet žáků vyznamenání % prospělo % neprospělo % I. A ,24 1 4,76 * * I. C * * * * II. A , ,22 * * 15

16 třída počet žáků vyznamenání % prospělo % neprospělo % II. B * * II. C (2.,3.roč.) , ,29 * * III. A * * III. C (4. roč.) , ,64 * * IV. A , ,53 * * IV. B , ,33 * * IV. C (5. roč.) * * V. A * * 1. stupeň , ,87 * * VI. A , ,42 * * VI. B , ,11 1 5,56 VII. A , ,16 * * VII. B , ,82 1 5,88 VIII.A VIII. B * * IX. A , ,24 * * IX. B * * 2. stupeň , ,79 4 2,76 celkem , ,53 4 1,16 1.pololetí Přehled prospěchu v 1. pololetí Počet žáků Prospělo s vyznamenáním % prospělo % neprospělo % 1.stupeň , ,5 2.stupeň , , ,9 celkem , , ,05 V školním roce 2013/2014 v některých třídách probíhala výuka formou individuálního přístupu k žákům. Umožňovaly to dělené hodiny, které byly financovány z programu EU Peníze školám na 1. stupni dělené hodiny ČJ/ČJS v 5. ročníku, na 2. stupni dělená hodina matematiky v 6. ročníku a volitelný předmět Přírodovědné praktikum v 7. ročníku. Pro zkvalitnění výuky 16

17 tvořili pedagogové výukové materiály, které ve výuce využívali. Na prvním stupni prospělo s vyznamenáním 73% žáků a prospělo 27 % žáků. Na druhém stupni prospělo s vyznamenáním 23 % žáků, prospělo 74% a neprospělo 2,8 % (4 žáci neprospěli z toho 2 žáci neprospěli již podruhé, ale postupují dle zákona do vyššího ročníku, 1 žák opakuje ročník bez opravných zkoušek na vysvědčení byl hodnocen více nedostatečnými a 1 žák vykonával opravné zkoušky). Celkově prospělo 52 % žáků s vyznamenáním, 47 % žáků prospělo a neprospělo 1,2 %. Opravné zkoušky byly komisionální a uskutečnily se v týdnu od srpna Komise byly jmenovány ředitelem školy a byly složeny ze zaměstnanců školy. třída 5.2 Přehled chování pochvaly snížená známka z chování výchovná opatření TU ŘŠ 2. st. 3. st. napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ I. A 14 * * * 1 * * I. C 8 * * * * * * II. A 9 * * * * * * II. B 12 * * * 1 * 2 II. C (2., 3. roč.) 15 * * * 1 * * III.A 6 * * * 3 1 * III. C (4. r.) 7 * * * 1 2 * IV. A 7 * * * 2 1 * IV. B 12 * * * * * * IV. C (5. r.) 13 * * * * 2 * V. A 12 * * * * 1 * 1. stupeň VI. A 0 * * * VI. B 6 * * * VII. A 5 * * * VII. B 3 * * * * 2 * VIII.A 0 * 1 * * * * VIII. B 7 * 1 * * 2 1 IX. A 3 * * * 1 1 * IX. B 4 * * * 2 1 * 2. stupeň celkem

18 Na konci školního roku bylo uděleno 143 pochval třídních učitelů, 4 snížené stupně z chování a 39 kázeňských opatření. Z hlediska kázeňských opatření došlo ke snížení oproti minulému roku z 51 na již uvedených 39. Problémem u žáků je časté neplnění školních povinností. Došlo ale ke zvýšení počtu snížených stupňů z chování z 2 v minulém roce na 4 v letošním roce a to hlavně z důvodu záškoláctví. Systematicky pracujeme na zlepšení spolupráce mezi školou a některými problémovými rodinami pokračujeme v projektu ověřování Individuálního výchovného plánu. Z přehledu je také vidět, že třídní učitelé se snaží motivovat žáky pochvalou. 5.3 Přehled absence 2.pololetí omluvené hodiny průměr na žáka neomluvené hodiny průměr na žáka I. A ,43 * * I. C ,46 * * II. A ,78 * * II.B ,6 8 0,53 II. C(2.,3.r) ,33 * * III. A ,48 * * III.C (4.r.) ,91 * * IV.A ,76 * * IV. B ,47 * * IV. C (5.r.) ,75 * * V.A * * 1. stupeň ,16 8 0,04 VI.A ,74 * * VI.B , ,17 VII.A ,84 * * VII.B ,06 * * VIII.A ,25 6 0,3 VIII.B ,8 46 2,3 IX.A ,53 * * IX.B ,2 * * 2. stupeň , ,62 celkem , ,70 18

19 1.pololetí omluvené hodiny průměr na žáka neomluvené hodiny průměr na žáka 1.stupeň , ,05 2.stupeň , ,83 celkem , ,38 Proti minulému školnímu roku se počet neomluvených hodin na prvním stupni nijak výrazně nezměnil (loňský rok 5 neomluvených hodin, letos 8 neomluvených hodin). Na druhém stupni, zásluhou dvou žáků z VI. B a jednoho žáka z VIII. B, se ale počet neomluvených hodin výrazně zvýšil. Omluvená absence klesla na obou stupních školy, výrazněji pak na prvním stupni. Důvodem stále relativně vysoké omluvené absence zejména u starších žáků je benevolence ze strany rodičů a jejich ochota omlouvat dětem jakékoli důvody pro absenci. Některé takové případy jsme řešili ve spolupráci s OSPOD. Žáci i rodiče jsou vždy na začátku školního roku seznamováni s pravidly školní docházky (školním řádem) a vedeni k jejich dodržování. U většiny žáků se problémy nevyskytují. 5.4 Evaluační nástroje Testování žáků 9.tříd Scio testy V letošním školním roce 2013/2014 byli žáci devátých ročníků opět testováni v předmětech matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady v rámci produktu SCIO. Testování probíhalo online formou. Výsledky našich žáků v porovnání s ostatními školami dopadly takto: 19

20 Závěrečné výsledky jednotlivých předmětů: 20

21 Nejlepší žáci v jednotlivých předmětech: MATEMATIKA Dudkovič Kryštof 9.B 97 percentil Cikryt Michal 9.A 96 percentil Juna Marek 9.A 92 percentil ČESKÝ JAZYK Zamykalová Nikola 9.A 75 percentil Zádrapová Natali 9.A 69 percentil Švajda Lukáš 9.A 69 percentil Cikryt Michal 9.A 69 percentil Zatloukalová Darina 9.B 69 percentil OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY Kubešová Sabina 9.B 76 percentil Zamykalová Nikola 9.A 73 percentil Zádrapová Natali 9.A 71 percentil Dudkovič Kryštof 9.B 71 percentil Celostátní testování ČŠI V letošním školním roce 2013/2014 neproběhlo testování ČŠI. 5.5 Integrovaní žáci Ve školním roce 2013/14 bylo na naší svazkové škole evidováno 51 žáků s IVP, 16 děvčat a 35 chlapců, 3 žáci mají lehčí tělesné postižení, 3 žáci ADHD, 45 žáků SVPU. S žáky se pracuje dle vypracovaných a poradnami schválených individuálních plánů klasickými metodami. Reedukaci provádějí proškolení učitelé českého jazyka za pomoci vhodných reedukačních programů v počítačové učebně, které byly vytvořeny právě pro různé druhy poruch. Mezi nejvíce využívané patří produkty firmy Multimedia Art Čítanka, Slabikář (procvičování jemné motoriky, vizuální paměti formou hry), Matematika I.- IV. (pro dyskalkuliky), Naslouchej a hraj si (rozvoj sluchové analýzy), dále řadu produktů firmy Terasoft (procvičování gramatických jevů). Spolupráce se všemi poradnami je skvělá, pravidelně navštěvujeme jejich přednášky, konzultujeme individuální vzdělávací plány, řešíme problémy, kontrolujeme efektivitu. V rámci peněžní dotace na každého žáka s IVP jsme i letos pořídili individuální pomůcky v hodnotě 100,- Kč. Reedukace probíhá jednou či dvakrát týdně dle aktuální potřeby a doporučení IVP. Žáci jsou záměrně rozděleni na menší skupiny maximálně po sedmi dětech, aby náprava jejich poruch učení byla co nejefektivnější. Dvakrát ročně každý z napravujících učitelů nebo třídní učitel podává výchovné poradkyni písemné zprávy o efektivitě nápravy žáků, které poté výchovná poradkyně konzultuje se zástupci jednotlivých poraden. Mgr. Jana Rozsívalová 21

22 5.6 Metodická sdružení Předmětová komise ČJ Předmětová komise českého jazyka ve složení Mgr. Ivona Loubalová, Mgr. Jana Rozsívalová a Mgr. Věra Šebestová realizovala ve školním roce 2013/14 čtyři schůzky (27. 8., , , ). Obsahem dílčích setkání bylo plnění úkolů podle stanoveného plánu práce kontrola probíraného učiva v jednotlivých ročnících podle ŠVP, formy ověřování vědomostí žáků a pravidla pro hodnocení, stanovení počtu kontrolních prací, hodnocení úrovně gramatických i teoretických znalostí žáků SCIO testy, zapojení žáků do školních i mimoškolních soutěží či projektů, informace o práci s dětmi s SPU a o jejich docházce do reedukace, účast učitelů na vzdělávacích akcích, uplatňování nových metod práce ve výuce, využití didaktické techniky. Umístění žáků v jednotlivých soutěžích: Tereza Bandyová (8. B) 3. místo v okrskovém kole recitační soutěže Dětská scéna 2014; Veronika Pakrová (8. A) místo a Monika Bartošová (9. A) 26. místo v okresním kole Olympiády v ČJ z celkového počtu 46 účastníků. Nikola Zamykalová (9. A), Zuzana Polášková (9. A) 1. místo, Lucie Komárková (8. A) 3. místo, Tereza Minaříková (8. A), Kryštof Dudkovič (9. B) 2. místo, Jan Rozsíval (9. B) 3. místo, Andrea Šumberová (7. B) - 1. místo a Michal Cikryt (9. A) 2. místo v 6. ročníku projektu Moje kniha v kategoriích poezie, próza, příručky. Pro nadcházející období se komise rozhodla pokračovat v zavedeném systému vzdělávání ve všech složkách českého jazyka, spolupracovat s KKC Rapotín - obecní knihovnou, rozvíjet čtenářskou gramotnost, komunikační schopnosti a kultivovaný projev žáků. Pokusíme se zapojit více žáků do jazykových i literárních soutěží. Mgr. Ivona Loubalová Předmětová komise cizích jazyků Kabinet cizích jazyků na naší škole zahrnuje v letošním školním roce jazyk anglický, německý a ruský. Ruský jazyk je vyučován dvě hodiny týdně v rámci volitelného předmětu pro žáky 9. ročníků. Po základním nácviku azbuky se žáci věnovali především konverzačním tématům a fonetice. Za jeho výuku zodpovídá Mgr. Jana Rozsívalová. V předmětu německý jazyk je výuka zaměřena na žáky 9. tříd dvě hodiny týdně základních jazykových dovedností (volitelný předmět) a na žáky osmých ročníků tři hodiny týdně jako povinný druhý cizí jazyk. Žáci se intenzivně připravují na rozvoji svých jazykových dovedností. Pedagogové se během školního roku zúčastnili nejen školení organizovaných mimo budovu školy, ale také každotýdenního kurzu německého jazyka, který byl financován projektem EU, do něhož je škola zapojena. Výuka německého jazyka je organizována Mgr. Ivonou Loubalovou a Mgr. Věrou Šebestovou. Anglický jazyk je na druhém stupni vyučován od sedmých po deváté ročníky v rozsahu 3 hodiny týdně, v šestých třídách 4 hodiny týdně. Postupně naše škola přechází na nové učebnice Project third edition z nakladatelství Oxford, vyšší ročníky stále dobíhají výuku dle Fraus Way to Win. Žákům sedmých ročníků byl navíc otevřen volitelný předmět E-Twinning, kde si právě v anglickém jazyce dopisovali na určená témata s kamarády z francouzské školy. Každoročně byla pro žáky připravena konverzační soutěž a soutěž Search it ve školních kolech vyhledávání informací v anglickém jazyce na internetu. Výherci postoupili v obou soutěžích do okresních kol. Stejně tak jako v minulých školních letech i letos výuku angličtiny doplnil zahraniční lektor v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné, rodilý mluvčí Steven McIntosh, který se v průběhu školního roku věnoval žákům ve vyučování ve všech třídách prvního i druhého stupně naší školy. Výuka anglického jazyka byla vedena Mgr. Janou Učňovou, Mgr. Monikou Vavříkovou a Mgr. Marií Pospíšilovou. 22

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné. Plán činnosti na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné. Plán činnosti na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné školská právnická osoba zřizovatel Svazek obcí údolí Desné Plán činnosti na školní rok 2012/2013 A Oblast výchova a vzdělávání str.2 B Oblast spolupráce s rodiči

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více