Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1

2 Obsah 1. Charakteristika školy Organizace školního roku počty žáků ve třídách Přehled učebních plánů Učební plán základní školy Přehled vyučovaných volitelných předmětů Přehled nepovinných předmětů Přehled zájmových útvarů při školní družině, školním klubu Přehled o počtu vyučovacích hodin Rámcový popis personálního zabezpečení školy Přehled pracovníků školy Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Petrov n/des Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Sobotín Pedagogičtí pracovníci - pracoviště Rapotín Správní zaměstnanci Zaměstnanci jídelny Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis žáků do 1. třídy Přijímací řízení na střední školy Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled prospěchu ve 2. pololetí Přehled chování Přehled absence Evaluační nástroje Integrovaní žáci Metodická sdružení Žákovská rada Vzdělávací programy Ochrana člověka za mimořádných událostí Environmentální výchova Výchova k volbě povolání Projekt Zdravé zuby Dopravní výchova Lyžařský výcvik Plavecký výcvik Kultura Projekty - Školní mléko a Ovoce do škol Družina Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Aktivity pro žáky Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělání vedoucích pracovníků školy v oblasti školského managementu Vzdělání pracovníků v oblasti cizích jazyků Vzdělání pedagogických pracovníků v oblasti SIPVZ Vzdělání ped. prac. v dalších oblastech, vedoucích k prohlubování odbornosti Hodnocení DVPP ve škole Informace o ŠVP Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Přehled sportovních soutěží za rok 2013/ Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

3 11. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Slovo závěrem

4 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Adresa: Družstevní 125, Rapotín IČO: IZO: Redizo: Právní forma: školská právnická osoba Ředitelka školy: Mgr. Eva Bicanová Zástupce ředitelky: - pro MŠ Helena Beňová - pro 1. stupeň ZŠ Mgr. Ludmila Navrátilová - pro 2. stupeň ZŠ Mgr. Markéta Mátychová telefon: : www: Zřizovatel školy: Svazek obcí údolí Desné Družstevní Rapotín Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: a) základní škola: Petrov nad Desnou 200, Rapotín Školní 195, Rapotín Sobotín 54, Petrov nad Desnou Sobotín 55, Petrov nad Desnou b) školní družina, školní klub: Petrov nad Desnou 200, Rapotín Sobotín 55, Petrov nad Desnou Školní 195, Rapotín c) školní jídelna, vývařovna: Sobotín 74, Petrov nad Desnou d) školní jídelna výdejna: Petrov nad Desnou 2, Rapotín Sobotín 55, Petrov nad Desnou Sobotín 87, Petrov nad Desnou Rapotín 556, Rapotín Petrov nad Desnou 171, Rapotín e) mateřská škola: Rapotín 556, Rapotín Petrov nad Desnou 171, Rapotín Sobotín 87, Petrov nad Desnou Obor vzdělávání: C/01 Základní škola studium denní, délka studia 9 roků 4

5 Život ve svazkové škole V letošní výroční zprávě hodnotíme již šest let existence svazkové školy. Od svého založení v roce 2008 se škola ubírala cestou, na které chtěla dokázat, že myšlenka spojit základní školy a mateřské školy v obcích Rapotín, Sobotín, Petrov byla správná, a že se podařilo vytvořit síť kvalitních škol a školských zařízení, které nabízí žákům moderní výuku. Realizátorem myšlenky svazkového školství byl starosta obce Rapotín Ing. Vladimír Mikulec. Přímým řízením školy je pověřena Kvalifikovaná valná hromada Svazku obcí údolí Desné, v jejímž čele stojí předseda. Výhodou takto zorganizovaného školství je příklad zeštíhlení řídícího aparátu, kdy odpadají vedoucí managementy jednotlivých zařízení a zůstává jen jeden. Další výhoda svazkové školy je její působnost v celém regionu. Zamezili jsme tak stoupajícímu odlivu žáků z naší oblasti. Díky většímu počtu žáků jsme také dosáhli na projekty z EU, na které bychom jako malé školy nedosáhli. Naše škola je také schopna konkurovat městským školám a tak boří mýtus, že městské školy jsou nejlepší. Díky tomuto způsobu organizace školství mají pedagogičtí pracovníci možnost hlubšího proniknutí do problematiky školství, organizace výchovně - vzdělávacího procesu a získání většího přehledu v oblasti školství. Všichni jsme si uvědomili provázanost výchovně vzdělávacího procesu v jednotlivých stupních škol a z toho jsme také vycházeli při tvorbě ŠVP. Při jeho tvorbě je také velmi důležitá znalost regionu a jeho potřeb. Našim rodičům se nabízíme kvalitní vzdělávání pro jejich děti v moderním prostředí a nabízíme také pestrou nabídku zájmového vzdělávání žáci si mohou si vybrat z mnoha zájmových kroužků. Zvýšily se počty oddělení školní družiny a školní vzdělávání se rozrostlo o výuku v přípravné třídě. Abychom dosáhli co nejefektivnějšího využití školních budov, došlo v září 2013 k přesunu žáků I. stupně z Petrova nad Desnou do rapotínské školy. K převážení žáků využíváme školního autobusu. Tuto nadstandartní službu jsme mohli od září 2013 realizovat díky podpoře zřizovatele pod vedením starosty obce Rapotína a předsedy SOÚD pana Ing. Pavla Žerníčka. Ve stejném období došlo i ke sloučení rapotínské a sobotínské školní kuchyně. I rodiče se podílí na školním životě - díky občanskému sdružení SRÚD podporují činnost a dění svazkové školy. Během existence svazkové školy se zlepšilo se prostředí v jednotlivých školách, všechna pracoviště se modernizovala díky podpoře zřizovatele a také díky získání financí z projektů EU. Zlepšila se také komunikace mezi obcemi, které zřizují naši školu. Zlepšilo se i veřejné mínění a povědomí o svazkové škole, protože když je něco nové tak je to podezřelé, lidé hned nemají důvěru ke změnám. Naši svazkovou školu navštívilo během posledních let mnoho starostů, ředitelů škol, kteří mají o tento typ školství zájem. V Čechách tak vznikla další svazkové škola. Z čeho máme největší radost? Již v loňské výroční zprávě jsem psala, že máme radost, že vedení obcí podporuje činnost svazkové školy a dál společně plánuje její rozvoj. Že občané naši školu vnímají pozitivně a že máme podporu Olomouckého kraje i ministerstva školství. Že jsou zaměstnanci spokojeni a stále mají dost energie na vymýšlení a realizaci různých nápadů, projektů, tak aby byli spokojeni naši žáci. Doufám, že budou mít hodně sil a entuziasmu i do budoucnosti. Mgr. Eva Bicanová, ředitelka školy 5

6 1.1 Organizace školního roku počty žáků ve třídách ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Rapotín chlapci dívky celkem průměrný počet I. A * II. A * II. B * III. A * IV. A * IV. B * V. A * celkem ,43 ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Sobotín chlapci dívky celkem průměrný počet I. C 1. ročník * II. C 2. a 3. ročník * III. C 4. ročník * IV. C 5. ročník * celkem ,5 ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Petrov chlapci dívky celkem průměrný počet VI. A * VI. B * VII. A * VII. B * VIII. A * VIII. B * IX. A * IX. B * celkem ,75 V uplynulém roce došlo k odstěhování šesti žáků a přistěhování osmi dětí. Školní družina: Na pracovištích svazkové školy pracovala čtyři oddělení školní družiny. Po jednom oddělení školní družiny s naplněnou kapacitou třiceti žáků na pracovišti ZŠ Petrov a pracovišti ZŠ Sobotín. Na pracovišti ZŠ Rapotín pracovala dvě oddělení školní družiny s kapacitou 60 žáků. Celkem to tedy 6

7 byla čtyři oddělení o celkové kapacitě 120 žáků. Provoz školní družiny: Petrov 6:15-8:00 h 12:00-16:15 h Sobotín 6:30-7:45 h 11:35-15:45 h Rapotín 6:00-8:00 h 12:00-16:00 h Školní jídelna: školní jídelna žáci MŠ zaměstnanci cizí strávníci celkem Sobotín 53 Petrov n/des 73 (MŠ Beruška) 55 (MŠ Sluníčko) 54 Rapotín ZŠ + MŠ ZŠ + MŠ ZŠ + MŠ celkem Vikýřovice důch Přehled učebních plánů Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola pro život - ŠVP pro základní vzdělání, č. j.: MSaZSUD310/2013. Všichni vyučující rozpracovali učivo do tematických plánů. Z hlediska časového rozčlenění učiva a osnov jednotlivých předmětů i ročníků bylo vše splněno. 2.1 Učební plán základní školy 1. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem český jazyk anglický jazyk matematika informační technologie * * člověk a jeho svět hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti tělesná výchova Celkem

8 2. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník celkem český jazyk anglický jazyk druhý cizí jazyk (NJ) 4 * 3 * * matematika matematická gramotnost 5 * 5 * 5 * 5 1 informační a komun.technologie 1 * * * chemie * * 2 2 fyzika přírodopis zeměpis dějepis výchova k občanství výchova ke zdraví 1 * * 1 hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti * tělesná výchova volitelné předměty * 1 * 2 Celkem ročník: přírodovědné praktikum I. přírodovědné praktikum II. E-Twinning 9. ročník: další cizí jazyk RJ další cizí jazyk NJ multimediální výchova 2.2 Přehled vyučovaných volitelných předmětů 2.3 Přehled nepovinných předmětů Ve školním roce 2013/2014 nebyl vyučován nepovinný předmět. 8

9 2.4 Přehled zájmových útvarů při školní družině, školním klubu Zájmové vzdělávání ve formě školního klubu mohou navštěvovat žáci druhého stupně a žáci prvního stupně, kteří nejsou zapsáni do školní družiny. Školní klub pracuje dle ŠVP pro zájmová vzdělávání Tvořivá škola pro život č. j.: MSaZSUD374/2013. pracoviště Rapotín název kroužku počet žáků ročník vedoucí Sportovní - pohybový 25 PT, Mgr. M. Galbavá Keramický Mgr. K. Píšková Internet 3, Mgr. M. Gronych Internet Mgr. M. Galbavá Florbal chlapci Mgr. M. Svatoň Florbal dívky Mgr. M. Svatoň Zdravotní TV 16 PT, Mgr. J. Schlemmerová Pěvecký Mgr. O. Kalinová Tvořivá dílna I. 14 PT, Mgr. I. Kvapilíková Tvořivá dílna II Mgr. I. Kvapilíková Myslivost Ing. P. Božovský pracoviště Sobotín název kroužku počet žáků ročník vedoucí Dívčí klub Mgr. L. Uhmannová Školní klub J. Hofschneiderová Sportovní kroužek Mgr. L. Uhmannová Počítačový kroužek Mgr. R. Kukulová Krůčky k hudbě Mgr. J. Cekrová Hry pro správné kluky Mgr. L. Uhmannová Aerobik J. Hofschneiderová Přírodovědný a chovatelský Mgr. L. Uhmannová 9

10 pracoviště Petrov název kroužku počet žáků ročník vedoucí Dramatický kroužek Mgr. A. Stankuš Novinářský kroužek Mgr. M. Vavříková Cvičení z ČJ 9. ročník Mgr. I. Loubalová Taneční kroužek Mgr. S. Pospíšil, Mgr. M. Pospíšilová Volejbal Mgr. J. Dolníček Přírodovědný kroužek Dr. M. Vavřík Florbal II.- chlapci Mgr. J. Dolníček Cvičení z ČJ Mgr. J. Rozsívalová 2.5 Přehled o počtu vyučovacích hodin pracoviště Petrov ročník ročník celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) * počet hodin vzniklých dělením * 1 1 celkem počet vyučovacích hodin * nepovinné předměty - náboženství (počet žáků) * 0 0 pracoviště Sobotín ročník ročník Celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) 118 * 118 počet hodin vzniklých dělením 2 * 2 celkem počet vyučovacích hodin 106 * 106 nepovinné předměty - náboženství (počet žáků) 0 * 0 Z toho 14 hodin sloučených výchovy 2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník, ČJS 2. a 3. ročník pracoviště Rapotín ročník ročník Celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) 118 * 118 počet hodin vzniklých dělením 3 * 3 celkem počet vyučovacích hodin 172 * 172 nepovinné předměty - náboženství (počet žáků) 0 * 0 10

11 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1 Přehled pracovníků školy pracovníci školy fyzický stav přepočtený stav DČ obce pedagogičtí pracovníci 36 48,64 * * správní zaměstnanci 18 24,32 1,8 1,05 Zaměstnanci mateřských škol tvoří zbývajících 27,04 přepočteného stavu pracovníků školy. 3.2 Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Petrov n/des. jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Markéta Mátychová zástupkyně ředitelky pro II. st. 1 Mgr. Svatopluk Pospíšil učitel 1 Mgr. Jana Rozsívalová učitelka, výchovný poradce 1 Mgr. Jakub Dolníček učitel 1 Mgr. Jiřina Karkošková učitelka 0,681 Mgr. Ivona Loubalová učitelka 1 Mgr. Marie Pospíšilová učitelka 0,55 (do DPP od úvazek) Mgr. Alexandr Stankuš učitel 1 Mgr. Miloslav Svatoň učitel 0,55 Mgr. Věra Šebestová učitelka 0,772 Mgr. Jana Učňová učitelka 1 Dr. Martin Vavřík učitel 1 Mgr. Monika Vavříková učitelka 1 Mgr. Petra Voglová učitelka 1 (do ) Nikola Chromíková vychovatelka Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Sobotín jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Martina Chlandová vedoucí učitelka 1 Mgr. Jana Cekrová učitelka 0,909 Mgr. Marcela Navrátilová učitelka 0,863 11

12 Mgr. Romana Kukulová učitelka 1 Mgr. Jana Mertová učitelka 0,954 Mgr. Livia Uhmannová učitelka DPP Jitka Ničová učitelka DPP Jitka Ničová vychovatelka 0,9 3.4 Pedagogičtí pracovníci - pracoviště Rapotín jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Eva Bicanová ředitelka svazkové školy 1 Mgr. Ludmila Navrátilová zástupkyně ředitelky pro I.st. 1 Mgr. Martin Gronych učitel 1 Mgr. Kateřina Píšková učitelka 1 Mgr. Olga Kalinová učitelka 1 Mgr. Martina Galbavá učitelka 1 Mgr. Iva Kvapilíková učitelka 1 Mgr. Jana Schlemmerová učitelka 1 Mgr. Miloslav Svatoň učitel 0,454 Mgr. Marie Pospíšilová učitelka 0,136 od října 0,272 Bc. Monika Kopecká učitelka 0,09 Iveta Špundová učitelka 0,409 Iveta Špundová vychovatelka 0,5 Milena Sehnalová vychovatelka 0,633 Miroslava Jurečková vychovatelka 0, Správní zaměstnanci jméno, příjmení funkce úvazek Miroslava Jurečková personalistka, asist.řš, ekonom Lenka Kutláková uklízečka/domovnice 1 + 0,150 Vladimíra Kutláková uklízečka 0,3 + 0,3 DČ Milena Chromíková správce hřiště 0,5 obec Rapotín Milan Jurečka ICT technik/hospodář 0,8 + 0,4 Marta Kantorková administrativa 0,5 Jan Stašel školník 0,5 Eva Stašelová uklízečka/ domovnice 1+ 0,125 (do ) 0,5 (od ) 1 12

13 jméno, příjmení funkce úvazek Ludmila Končická (od ) uklízečka 0,5 Yvona Rašková uklízečka 1 Ivan Marek školník 1 (0,45 MŠMT + 0,55 obec Sobotín) Jana Hofschneiderová uklízečka 0,9 + 0,1 DČ 3.6 Zaměstnanci jídelny jméno, příjmení funkce úvazek DČ Andrea Pavelková vedoucí ŠJ 0,8 0,2 Vladimíra Morávková kuchařka 0,8 0,2 Jiřina Vintrlíková kuchařka/ pracovnice provozu 0, ,325 x Hana Brabcová do pracovnice provozu 0,3 x Radomíra Zapletalová kuchařka 1 x Kateřina Straková pracovnice provozu 0,5 x Milena Chromíková od THP 0,5 0,2 Hana Göbelová kuchařka 0,8 0,2 Blanka Brodzáková kuchařka 0,8 0,2 Martina Bártová pracovnice provozu 0,625 0,2 Anna Jurášová pracovnice provozu 0,5 x Květoslava Albertová od pracovnice provozu 0,5 x Michaela Krylová do pracovnice provozu 0,6 0,2 Ředitelka školy je statutárním zástupcem, řídí jednotlivá pracoviště a zajišťuje školu po stránce organizační a finanční. Zajišťuje rozvoj školy, realizaci získaných projektů, předkládá nové projekty a dotace. Zástupkyně prvních stupňů svazkové školy koordinuje činnost pracovišť v Rapotíně a Sobotíně ve spolupráci s ředitelkou školy a výchovnou poradkyní. Na pracovištích s prvním stupněm pracují oddělení školní družiny. Zástupkyně pro druhý stupeň zajišťuje činnost v budově petrovské školy. Stravování je zajištěno školní vývařovnou v Sobotíně, odkud se rozváží jídlo do sobotínské, rapotínské a petrovské školy, do obou petrovských školek, do rapotínské MŠ a do ZŠ a MŠ Vikýřovice. Stravovací zařízení řídí vedoucí jídelny. 13

14 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 4.1 Zápis žáků do 1. třídy pracoviště Rapotín zapsáno 51 odklad povinné docházky celkem nastoupí 40 pracoviště Sobotín zapsáno 18 odklad povinné docházky celkem nastoupí 14 Na všech pracovištích ZŠ Rapotín a ZŠ Sobotín proběhly zápisy dětí do první třídy dne 23. ledna K zápisu se dostavilo celkem 69 dětí. Rodiče 15 dětí žádali pro své dítě odklad školní docházky. 4.2 Přijímací řízení na střední školy studijní obor název školy počet žáků Zdravotnický asistent SZŠ Šumperk Kladská 2, Obchodní akademie Obchodní akademie a JŠ Šumperk, Hlavní třída 31 Průmyslový design VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1, Sociální činnost sociálně výchovná činnost SŠ sociální péče a služeb Zábřeh, Nám. 8. Května 2, Strojírenství VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1, Informační technologie VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1, Cestovní ruch SOŠ Šumperk Zemědělská 3, Hotelnictví a cestovní ruch Hotelová škola VP Jeseník Dukelská 680, Ekologie a životní prostředí SOŠ Šumperk Zemědělská 3, Stavitelství SŠ železniční a stavební Šumperk 2 Strojírenství SŠ železniční a stavební Šumperk 2 Bezpečnostně právní činnost VPŠ a S policejní škola MV v Holešově 1 Celkem přijatých žáků ž (11ch+10d) 14

15 Kuchař, číšník Autotronik Prodavač Kadeřník Truhlář učební obor název školy počet žáků Mechanik opravář motorových vozidel SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník, U jatek 8, VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh, U Dráhy 6, SOŠ a SOU Šumperk Gen. Krátkého 30, SOŠ a SOU Šumperk Gen. Krátkého 30, SOŠ a SOU Šumperk Gen. Krátkého 30, VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh U Dráhy 827/6, Sportovní a rekondiční masér SOU Svatý kopeček, Olomouc, Dvorského 17 Zedník SŠ železniční a stavební, Šumperk Opravář zemědělských strojů Gymnázium a SOŠ Rýmařov 1 Zemědělec - farmář SŠSP a SLUŽEB Zábřeh 1 Zahradník SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk Elektrikář SŠT a zemědělská Mohelnice 1 1 Celkem přijatých žáků 13 ž (8ch+5d) Název školy Gymnázium Šumperk (8- leté) Počet žáků 2 ž (1ch+1d) 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled prospěchu ve 2. pololetí třída počet žáků vyznamenání % prospělo % neprospělo % I. A ,24 1 4,76 * * I. C * * * * II. A , ,22 * * 15

16 třída počet žáků vyznamenání % prospělo % neprospělo % II. B * * II. C (2.,3.roč.) , ,29 * * III. A * * III. C (4. roč.) , ,64 * * IV. A , ,53 * * IV. B , ,33 * * IV. C (5. roč.) * * V. A * * 1. stupeň , ,87 * * VI. A , ,42 * * VI. B , ,11 1 5,56 VII. A , ,16 * * VII. B , ,82 1 5,88 VIII.A VIII. B * * IX. A , ,24 * * IX. B * * 2. stupeň , ,79 4 2,76 celkem , ,53 4 1,16 1.pololetí Přehled prospěchu v 1. pololetí Počet žáků Prospělo s vyznamenáním % prospělo % neprospělo % 1.stupeň , ,5 2.stupeň , , ,9 celkem , , ,05 V školním roce 2013/2014 v některých třídách probíhala výuka formou individuálního přístupu k žákům. Umožňovaly to dělené hodiny, které byly financovány z programu EU Peníze školám na 1. stupni dělené hodiny ČJ/ČJS v 5. ročníku, na 2. stupni dělená hodina matematiky v 6. ročníku a volitelný předmět Přírodovědné praktikum v 7. ročníku. Pro zkvalitnění výuky 16

17 tvořili pedagogové výukové materiály, které ve výuce využívali. Na prvním stupni prospělo s vyznamenáním 73% žáků a prospělo 27 % žáků. Na druhém stupni prospělo s vyznamenáním 23 % žáků, prospělo 74% a neprospělo 2,8 % (4 žáci neprospěli z toho 2 žáci neprospěli již podruhé, ale postupují dle zákona do vyššího ročníku, 1 žák opakuje ročník bez opravných zkoušek na vysvědčení byl hodnocen více nedostatečnými a 1 žák vykonával opravné zkoušky). Celkově prospělo 52 % žáků s vyznamenáním, 47 % žáků prospělo a neprospělo 1,2 %. Opravné zkoušky byly komisionální a uskutečnily se v týdnu od srpna Komise byly jmenovány ředitelem školy a byly složeny ze zaměstnanců školy. třída 5.2 Přehled chování pochvaly snížená známka z chování výchovná opatření TU ŘŠ 2. st. 3. st. napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ I. A 14 * * * 1 * * I. C 8 * * * * * * II. A 9 * * * * * * II. B 12 * * * 1 * 2 II. C (2., 3. roč.) 15 * * * 1 * * III.A 6 * * * 3 1 * III. C (4. r.) 7 * * * 1 2 * IV. A 7 * * * 2 1 * IV. B 12 * * * * * * IV. C (5. r.) 13 * * * * 2 * V. A 12 * * * * 1 * 1. stupeň VI. A 0 * * * VI. B 6 * * * VII. A 5 * * * VII. B 3 * * * * 2 * VIII.A 0 * 1 * * * * VIII. B 7 * 1 * * 2 1 IX. A 3 * * * 1 1 * IX. B 4 * * * 2 1 * 2. stupeň celkem

18 Na konci školního roku bylo uděleno 143 pochval třídních učitelů, 4 snížené stupně z chování a 39 kázeňských opatření. Z hlediska kázeňských opatření došlo ke snížení oproti minulému roku z 51 na již uvedených 39. Problémem u žáků je časté neplnění školních povinností. Došlo ale ke zvýšení počtu snížených stupňů z chování z 2 v minulém roce na 4 v letošním roce a to hlavně z důvodu záškoláctví. Systematicky pracujeme na zlepšení spolupráce mezi školou a některými problémovými rodinami pokračujeme v projektu ověřování Individuálního výchovného plánu. Z přehledu je také vidět, že třídní učitelé se snaží motivovat žáky pochvalou. 5.3 Přehled absence 2.pololetí omluvené hodiny průměr na žáka neomluvené hodiny průměr na žáka I. A ,43 * * I. C ,46 * * II. A ,78 * * II.B ,6 8 0,53 II. C(2.,3.r) ,33 * * III. A ,48 * * III.C (4.r.) ,91 * * IV.A ,76 * * IV. B ,47 * * IV. C (5.r.) ,75 * * V.A * * 1. stupeň ,16 8 0,04 VI.A ,74 * * VI.B , ,17 VII.A ,84 * * VII.B ,06 * * VIII.A ,25 6 0,3 VIII.B ,8 46 2,3 IX.A ,53 * * IX.B ,2 * * 2. stupeň , ,62 celkem , ,70 18

19 1.pololetí omluvené hodiny průměr na žáka neomluvené hodiny průměr na žáka 1.stupeň , ,05 2.stupeň , ,83 celkem , ,38 Proti minulému školnímu roku se počet neomluvených hodin na prvním stupni nijak výrazně nezměnil (loňský rok 5 neomluvených hodin, letos 8 neomluvených hodin). Na druhém stupni, zásluhou dvou žáků z VI. B a jednoho žáka z VIII. B, se ale počet neomluvených hodin výrazně zvýšil. Omluvená absence klesla na obou stupních školy, výrazněji pak na prvním stupni. Důvodem stále relativně vysoké omluvené absence zejména u starších žáků je benevolence ze strany rodičů a jejich ochota omlouvat dětem jakékoli důvody pro absenci. Některé takové případy jsme řešili ve spolupráci s OSPOD. Žáci i rodiče jsou vždy na začátku školního roku seznamováni s pravidly školní docházky (školním řádem) a vedeni k jejich dodržování. U většiny žáků se problémy nevyskytují. 5.4 Evaluační nástroje Testování žáků 9.tříd Scio testy V letošním školním roce 2013/2014 byli žáci devátých ročníků opět testováni v předmětech matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady v rámci produktu SCIO. Testování probíhalo online formou. Výsledky našich žáků v porovnání s ostatními školami dopadly takto: 19

20 Závěrečné výsledky jednotlivých předmětů: 20

21 Nejlepší žáci v jednotlivých předmětech: MATEMATIKA Dudkovič Kryštof 9.B 97 percentil Cikryt Michal 9.A 96 percentil Juna Marek 9.A 92 percentil ČESKÝ JAZYK Zamykalová Nikola 9.A 75 percentil Zádrapová Natali 9.A 69 percentil Švajda Lukáš 9.A 69 percentil Cikryt Michal 9.A 69 percentil Zatloukalová Darina 9.B 69 percentil OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY Kubešová Sabina 9.B 76 percentil Zamykalová Nikola 9.A 73 percentil Zádrapová Natali 9.A 71 percentil Dudkovič Kryštof 9.B 71 percentil Celostátní testování ČŠI V letošním školním roce 2013/2014 neproběhlo testování ČŠI. 5.5 Integrovaní žáci Ve školním roce 2013/14 bylo na naší svazkové škole evidováno 51 žáků s IVP, 16 děvčat a 35 chlapců, 3 žáci mají lehčí tělesné postižení, 3 žáci ADHD, 45 žáků SVPU. S žáky se pracuje dle vypracovaných a poradnami schválených individuálních plánů klasickými metodami. Reedukaci provádějí proškolení učitelé českého jazyka za pomoci vhodných reedukačních programů v počítačové učebně, které byly vytvořeny právě pro různé druhy poruch. Mezi nejvíce využívané patří produkty firmy Multimedia Art Čítanka, Slabikář (procvičování jemné motoriky, vizuální paměti formou hry), Matematika I.- IV. (pro dyskalkuliky), Naslouchej a hraj si (rozvoj sluchové analýzy), dále řadu produktů firmy Terasoft (procvičování gramatických jevů). Spolupráce se všemi poradnami je skvělá, pravidelně navštěvujeme jejich přednášky, konzultujeme individuální vzdělávací plány, řešíme problémy, kontrolujeme efektivitu. V rámci peněžní dotace na každého žáka s IVP jsme i letos pořídili individuální pomůcky v hodnotě 100,- Kč. Reedukace probíhá jednou či dvakrát týdně dle aktuální potřeby a doporučení IVP. Žáci jsou záměrně rozděleni na menší skupiny maximálně po sedmi dětech, aby náprava jejich poruch učení byla co nejefektivnější. Dvakrát ročně každý z napravujících učitelů nebo třídní učitel podává výchovné poradkyni písemné zprávy o efektivitě nápravy žáků, které poté výchovná poradkyně konzultuje se zástupci jednotlivých poraden. Mgr. Jana Rozsívalová 21

22 5.6 Metodická sdružení Předmětová komise ČJ Předmětová komise českého jazyka ve složení Mgr. Ivona Loubalová, Mgr. Jana Rozsívalová a Mgr. Věra Šebestová realizovala ve školním roce 2013/14 čtyři schůzky (27. 8., , , ). Obsahem dílčích setkání bylo plnění úkolů podle stanoveného plánu práce kontrola probíraného učiva v jednotlivých ročnících podle ŠVP, formy ověřování vědomostí žáků a pravidla pro hodnocení, stanovení počtu kontrolních prací, hodnocení úrovně gramatických i teoretických znalostí žáků SCIO testy, zapojení žáků do školních i mimoškolních soutěží či projektů, informace o práci s dětmi s SPU a o jejich docházce do reedukace, účast učitelů na vzdělávacích akcích, uplatňování nových metod práce ve výuce, využití didaktické techniky. Umístění žáků v jednotlivých soutěžích: Tereza Bandyová (8. B) 3. místo v okrskovém kole recitační soutěže Dětská scéna 2014; Veronika Pakrová (8. A) místo a Monika Bartošová (9. A) 26. místo v okresním kole Olympiády v ČJ z celkového počtu 46 účastníků. Nikola Zamykalová (9. A), Zuzana Polášková (9. A) 1. místo, Lucie Komárková (8. A) 3. místo, Tereza Minaříková (8. A), Kryštof Dudkovič (9. B) 2. místo, Jan Rozsíval (9. B) 3. místo, Andrea Šumberová (7. B) - 1. místo a Michal Cikryt (9. A) 2. místo v 6. ročníku projektu Moje kniha v kategoriích poezie, próza, příručky. Pro nadcházející období se komise rozhodla pokračovat v zavedeném systému vzdělávání ve všech složkách českého jazyka, spolupracovat s KKC Rapotín - obecní knihovnou, rozvíjet čtenářskou gramotnost, komunikační schopnosti a kultivovaný projev žáků. Pokusíme se zapojit více žáků do jazykových i literárních soutěží. Mgr. Ivona Loubalová Předmětová komise cizích jazyků Kabinet cizích jazyků na naší škole zahrnuje v letošním školním roce jazyk anglický, německý a ruský. Ruský jazyk je vyučován dvě hodiny týdně v rámci volitelného předmětu pro žáky 9. ročníků. Po základním nácviku azbuky se žáci věnovali především konverzačním tématům a fonetice. Za jeho výuku zodpovídá Mgr. Jana Rozsívalová. V předmětu německý jazyk je výuka zaměřena na žáky 9. tříd dvě hodiny týdně základních jazykových dovedností (volitelný předmět) a na žáky osmých ročníků tři hodiny týdně jako povinný druhý cizí jazyk. Žáci se intenzivně připravují na rozvoji svých jazykových dovedností. Pedagogové se během školního roku zúčastnili nejen školení organizovaných mimo budovu školy, ale také každotýdenního kurzu německého jazyka, který byl financován projektem EU, do něhož je škola zapojena. Výuka německého jazyka je organizována Mgr. Ivonou Loubalovou a Mgr. Věrou Šebestovou. Anglický jazyk je na druhém stupni vyučován od sedmých po deváté ročníky v rozsahu 3 hodiny týdně, v šestých třídách 4 hodiny týdně. Postupně naše škola přechází na nové učebnice Project third edition z nakladatelství Oxford, vyšší ročníky stále dobíhají výuku dle Fraus Way to Win. Žákům sedmých ročníků byl navíc otevřen volitelný předmět E-Twinning, kde si právě v anglickém jazyce dopisovali na určená témata s kamarády z francouzské školy. Každoročně byla pro žáky připravena konverzační soutěž a soutěž Search it ve školních kolech vyhledávání informací v anglickém jazyce na internetu. Výherci postoupili v obou soutěžích do okresních kol. Stejně tak jako v minulých školních letech i letos výuku angličtiny doplnil zahraniční lektor v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné, rodilý mluvčí Steven McIntosh, který se v průběhu školního roku věnoval žákům ve vyučování ve všech třídách prvního i druhého stupně naší školy. Výuka anglického jazyka byla vedena Mgr. Janou Učňovou, Mgr. Monikou Vavříkovou a Mgr. Marií Pospíšilovou. 22

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné. Plán činnosti na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné. Plán činnosti na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné školská právnická osoba zřizovatel Svazek obcí údolí Desné Plán činnosti na školní rok 2012/2013 A Oblast výchova a vzdělávání str.2 B Oblast spolupráce s rodiči

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360 Školní rok 2011/12 eu.peníze školám V září 2012 nám skončí čerpání grantu eu.peníze školám. Škola získala před dvěma lety 1 102 360,- Kč. Peníze byly použity na zaplacení pomůcek (zavedení internetu do

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na provozní poradě dne 30. 9. 2014 a) Základní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více