Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1

2 Obsah 1. Charakteristika školy Organizace školního roku počty žáků ve třídách Přehled učebních plánů Učební plán základní školy Přehled vyučovaných volitelných předmětů Přehled nepovinných předmětů Přehled zájmových útvarů při školní družině, školním klubu Přehled o počtu vyučovacích hodin Rámcový popis personálního zabezpečení školy Přehled pracovníků školy Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Petrov n/des Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Sobotín Pedagogičtí pracovníci - pracoviště Rapotín Správní zaměstnanci Zaměstnanci jídelny Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis žáků do 1. třídy Přijímací řízení na střední školy Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled prospěchu ve 2. pololetí Přehled chování Přehled absence Evaluační nástroje Integrovaní žáci Metodická sdružení Žákovská rada Vzdělávací programy Ochrana člověka za mimořádných událostí Environmentální výchova Výchova k volbě povolání Projekt Zdravé zuby Dopravní výchova Lyžařský výcvik Plavecký výcvik Kultura Projekty - Školní mléko a Ovoce do škol Družina Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Aktivity pro žáky Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělání vedoucích pracovníků školy v oblasti školského managementu Vzdělání pracovníků v oblasti cizích jazyků Vzdělání pedagogických pracovníků v oblasti SIPVZ Vzdělání ped. prac. v dalších oblastech, vedoucích k prohlubování odbornosti Hodnocení DVPP ve škole Informace o ŠVP Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Přehled sportovních soutěží za rok 2013/ Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

3 11. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Slovo závěrem

4 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Adresa: Družstevní 125, Rapotín IČO: IZO: Redizo: Právní forma: školská právnická osoba Ředitelka školy: Mgr. Eva Bicanová Zástupce ředitelky: - pro MŠ Helena Beňová - pro 1. stupeň ZŠ Mgr. Ludmila Navrátilová - pro 2. stupeň ZŠ Mgr. Markéta Mátychová telefon: : www: Zřizovatel školy: Svazek obcí údolí Desné Družstevní Rapotín Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: a) základní škola: Petrov nad Desnou 200, Rapotín Školní 195, Rapotín Sobotín 54, Petrov nad Desnou Sobotín 55, Petrov nad Desnou b) školní družina, školní klub: Petrov nad Desnou 200, Rapotín Sobotín 55, Petrov nad Desnou Školní 195, Rapotín c) školní jídelna, vývařovna: Sobotín 74, Petrov nad Desnou d) školní jídelna výdejna: Petrov nad Desnou 2, Rapotín Sobotín 55, Petrov nad Desnou Sobotín 87, Petrov nad Desnou Rapotín 556, Rapotín Petrov nad Desnou 171, Rapotín e) mateřská škola: Rapotín 556, Rapotín Petrov nad Desnou 171, Rapotín Sobotín 87, Petrov nad Desnou Obor vzdělávání: C/01 Základní škola studium denní, délka studia 9 roků 4

5 Život ve svazkové škole V letošní výroční zprávě hodnotíme již šest let existence svazkové školy. Od svého založení v roce 2008 se škola ubírala cestou, na které chtěla dokázat, že myšlenka spojit základní školy a mateřské školy v obcích Rapotín, Sobotín, Petrov byla správná, a že se podařilo vytvořit síť kvalitních škol a školských zařízení, které nabízí žákům moderní výuku. Realizátorem myšlenky svazkového školství byl starosta obce Rapotín Ing. Vladimír Mikulec. Přímým řízením školy je pověřena Kvalifikovaná valná hromada Svazku obcí údolí Desné, v jejímž čele stojí předseda. Výhodou takto zorganizovaného školství je příklad zeštíhlení řídícího aparátu, kdy odpadají vedoucí managementy jednotlivých zařízení a zůstává jen jeden. Další výhoda svazkové školy je její působnost v celém regionu. Zamezili jsme tak stoupajícímu odlivu žáků z naší oblasti. Díky většímu počtu žáků jsme také dosáhli na projekty z EU, na které bychom jako malé školy nedosáhli. Naše škola je také schopna konkurovat městským školám a tak boří mýtus, že městské školy jsou nejlepší. Díky tomuto způsobu organizace školství mají pedagogičtí pracovníci možnost hlubšího proniknutí do problematiky školství, organizace výchovně - vzdělávacího procesu a získání většího přehledu v oblasti školství. Všichni jsme si uvědomili provázanost výchovně vzdělávacího procesu v jednotlivých stupních škol a z toho jsme také vycházeli při tvorbě ŠVP. Při jeho tvorbě je také velmi důležitá znalost regionu a jeho potřeb. Našim rodičům se nabízíme kvalitní vzdělávání pro jejich děti v moderním prostředí a nabízíme také pestrou nabídku zájmového vzdělávání žáci si mohou si vybrat z mnoha zájmových kroužků. Zvýšily se počty oddělení školní družiny a školní vzdělávání se rozrostlo o výuku v přípravné třídě. Abychom dosáhli co nejefektivnějšího využití školních budov, došlo v září 2013 k přesunu žáků I. stupně z Petrova nad Desnou do rapotínské školy. K převážení žáků využíváme školního autobusu. Tuto nadstandartní službu jsme mohli od září 2013 realizovat díky podpoře zřizovatele pod vedením starosty obce Rapotína a předsedy SOÚD pana Ing. Pavla Žerníčka. Ve stejném období došlo i ke sloučení rapotínské a sobotínské školní kuchyně. I rodiče se podílí na školním životě - díky občanskému sdružení SRÚD podporují činnost a dění svazkové školy. Během existence svazkové školy se zlepšilo se prostředí v jednotlivých školách, všechna pracoviště se modernizovala díky podpoře zřizovatele a také díky získání financí z projektů EU. Zlepšila se také komunikace mezi obcemi, které zřizují naši školu. Zlepšilo se i veřejné mínění a povědomí o svazkové škole, protože když je něco nové tak je to podezřelé, lidé hned nemají důvěru ke změnám. Naši svazkovou školu navštívilo během posledních let mnoho starostů, ředitelů škol, kteří mají o tento typ školství zájem. V Čechách tak vznikla další svazkové škola. Z čeho máme největší radost? Již v loňské výroční zprávě jsem psala, že máme radost, že vedení obcí podporuje činnost svazkové školy a dál společně plánuje její rozvoj. Že občané naši školu vnímají pozitivně a že máme podporu Olomouckého kraje i ministerstva školství. Že jsou zaměstnanci spokojeni a stále mají dost energie na vymýšlení a realizaci různých nápadů, projektů, tak aby byli spokojeni naši žáci. Doufám, že budou mít hodně sil a entuziasmu i do budoucnosti. Mgr. Eva Bicanová, ředitelka školy 5

6 1.1 Organizace školního roku počty žáků ve třídách ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Rapotín chlapci dívky celkem průměrný počet I. A * II. A * II. B * III. A * IV. A * IV. B * V. A * celkem ,43 ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Sobotín chlapci dívky celkem průměrný počet I. C 1. ročník * II. C 2. a 3. ročník * III. C 4. ročník * IV. C 5. ročník * celkem ,5 ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Petrov chlapci dívky celkem průměrný počet VI. A * VI. B * VII. A * VII. B * VIII. A * VIII. B * IX. A * IX. B * celkem ,75 V uplynulém roce došlo k odstěhování šesti žáků a přistěhování osmi dětí. Školní družina: Na pracovištích svazkové školy pracovala čtyři oddělení školní družiny. Po jednom oddělení školní družiny s naplněnou kapacitou třiceti žáků na pracovišti ZŠ Petrov a pracovišti ZŠ Sobotín. Na pracovišti ZŠ Rapotín pracovala dvě oddělení školní družiny s kapacitou 60 žáků. Celkem to tedy 6

7 byla čtyři oddělení o celkové kapacitě 120 žáků. Provoz školní družiny: Petrov 6:15-8:00 h 12:00-16:15 h Sobotín 6:30-7:45 h 11:35-15:45 h Rapotín 6:00-8:00 h 12:00-16:00 h Školní jídelna: školní jídelna žáci MŠ zaměstnanci cizí strávníci celkem Sobotín 53 Petrov n/des 73 (MŠ Beruška) 55 (MŠ Sluníčko) 54 Rapotín ZŠ + MŠ ZŠ + MŠ ZŠ + MŠ celkem Vikýřovice důch Přehled učebních plánů Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola pro život - ŠVP pro základní vzdělání, č. j.: MSaZSUD310/2013. Všichni vyučující rozpracovali učivo do tematických plánů. Z hlediska časového rozčlenění učiva a osnov jednotlivých předmětů i ročníků bylo vše splněno. 2.1 Učební plán základní školy 1. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem český jazyk anglický jazyk matematika informační technologie * * člověk a jeho svět hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti tělesná výchova Celkem

8 2. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník celkem český jazyk anglický jazyk druhý cizí jazyk (NJ) 4 * 3 * * matematika matematická gramotnost 5 * 5 * 5 * 5 1 informační a komun.technologie 1 * * * chemie * * 2 2 fyzika přírodopis zeměpis dějepis výchova k občanství výchova ke zdraví 1 * * 1 hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti * tělesná výchova volitelné předměty * 1 * 2 Celkem ročník: přírodovědné praktikum I. přírodovědné praktikum II. E-Twinning 9. ročník: další cizí jazyk RJ další cizí jazyk NJ multimediální výchova 2.2 Přehled vyučovaných volitelných předmětů 2.3 Přehled nepovinných předmětů Ve školním roce 2013/2014 nebyl vyučován nepovinný předmět. 8

9 2.4 Přehled zájmových útvarů při školní družině, školním klubu Zájmové vzdělávání ve formě školního klubu mohou navštěvovat žáci druhého stupně a žáci prvního stupně, kteří nejsou zapsáni do školní družiny. Školní klub pracuje dle ŠVP pro zájmová vzdělávání Tvořivá škola pro život č. j.: MSaZSUD374/2013. pracoviště Rapotín název kroužku počet žáků ročník vedoucí Sportovní - pohybový 25 PT, Mgr. M. Galbavá Keramický Mgr. K. Píšková Internet 3, Mgr. M. Gronych Internet Mgr. M. Galbavá Florbal chlapci Mgr. M. Svatoň Florbal dívky Mgr. M. Svatoň Zdravotní TV 16 PT, Mgr. J. Schlemmerová Pěvecký Mgr. O. Kalinová Tvořivá dílna I. 14 PT, Mgr. I. Kvapilíková Tvořivá dílna II Mgr. I. Kvapilíková Myslivost Ing. P. Božovský pracoviště Sobotín název kroužku počet žáků ročník vedoucí Dívčí klub Mgr. L. Uhmannová Školní klub J. Hofschneiderová Sportovní kroužek Mgr. L. Uhmannová Počítačový kroužek Mgr. R. Kukulová Krůčky k hudbě Mgr. J. Cekrová Hry pro správné kluky Mgr. L. Uhmannová Aerobik J. Hofschneiderová Přírodovědný a chovatelský Mgr. L. Uhmannová 9

10 pracoviště Petrov název kroužku počet žáků ročník vedoucí Dramatický kroužek Mgr. A. Stankuš Novinářský kroužek Mgr. M. Vavříková Cvičení z ČJ 9. ročník Mgr. I. Loubalová Taneční kroužek Mgr. S. Pospíšil, Mgr. M. Pospíšilová Volejbal Mgr. J. Dolníček Přírodovědný kroužek Dr. M. Vavřík Florbal II.- chlapci Mgr. J. Dolníček Cvičení z ČJ Mgr. J. Rozsívalová 2.5 Přehled o počtu vyučovacích hodin pracoviště Petrov ročník ročník celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) * počet hodin vzniklých dělením * 1 1 celkem počet vyučovacích hodin * nepovinné předměty - náboženství (počet žáků) * 0 0 pracoviště Sobotín ročník ročník Celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) 118 * 118 počet hodin vzniklých dělením 2 * 2 celkem počet vyučovacích hodin 106 * 106 nepovinné předměty - náboženství (počet žáků) 0 * 0 Z toho 14 hodin sloučených výchovy 2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník, ČJS 2. a 3. ročník pracoviště Rapotín ročník ročník Celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) 118 * 118 počet hodin vzniklých dělením 3 * 3 celkem počet vyučovacích hodin 172 * 172 nepovinné předměty - náboženství (počet žáků) 0 * 0 10

11 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1 Přehled pracovníků školy pracovníci školy fyzický stav přepočtený stav DČ obce pedagogičtí pracovníci 36 48,64 * * správní zaměstnanci 18 24,32 1,8 1,05 Zaměstnanci mateřských škol tvoří zbývajících 27,04 přepočteného stavu pracovníků školy. 3.2 Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Petrov n/des. jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Markéta Mátychová zástupkyně ředitelky pro II. st. 1 Mgr. Svatopluk Pospíšil učitel 1 Mgr. Jana Rozsívalová učitelka, výchovný poradce 1 Mgr. Jakub Dolníček učitel 1 Mgr. Jiřina Karkošková učitelka 0,681 Mgr. Ivona Loubalová učitelka 1 Mgr. Marie Pospíšilová učitelka 0,55 (do DPP od úvazek) Mgr. Alexandr Stankuš učitel 1 Mgr. Miloslav Svatoň učitel 0,55 Mgr. Věra Šebestová učitelka 0,772 Mgr. Jana Učňová učitelka 1 Dr. Martin Vavřík učitel 1 Mgr. Monika Vavříková učitelka 1 Mgr. Petra Voglová učitelka 1 (do ) Nikola Chromíková vychovatelka Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Sobotín jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Martina Chlandová vedoucí učitelka 1 Mgr. Jana Cekrová učitelka 0,909 Mgr. Marcela Navrátilová učitelka 0,863 11

12 Mgr. Romana Kukulová učitelka 1 Mgr. Jana Mertová učitelka 0,954 Mgr. Livia Uhmannová učitelka DPP Jitka Ničová učitelka DPP Jitka Ničová vychovatelka 0,9 3.4 Pedagogičtí pracovníci - pracoviště Rapotín jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Eva Bicanová ředitelka svazkové školy 1 Mgr. Ludmila Navrátilová zástupkyně ředitelky pro I.st. 1 Mgr. Martin Gronych učitel 1 Mgr. Kateřina Píšková učitelka 1 Mgr. Olga Kalinová učitelka 1 Mgr. Martina Galbavá učitelka 1 Mgr. Iva Kvapilíková učitelka 1 Mgr. Jana Schlemmerová učitelka 1 Mgr. Miloslav Svatoň učitel 0,454 Mgr. Marie Pospíšilová učitelka 0,136 od října 0,272 Bc. Monika Kopecká učitelka 0,09 Iveta Špundová učitelka 0,409 Iveta Špundová vychovatelka 0,5 Milena Sehnalová vychovatelka 0,633 Miroslava Jurečková vychovatelka 0, Správní zaměstnanci jméno, příjmení funkce úvazek Miroslava Jurečková personalistka, asist.řš, ekonom Lenka Kutláková uklízečka/domovnice 1 + 0,150 Vladimíra Kutláková uklízečka 0,3 + 0,3 DČ Milena Chromíková správce hřiště 0,5 obec Rapotín Milan Jurečka ICT technik/hospodář 0,8 + 0,4 Marta Kantorková administrativa 0,5 Jan Stašel školník 0,5 Eva Stašelová uklízečka/ domovnice 1+ 0,125 (do ) 0,5 (od ) 1 12

13 jméno, příjmení funkce úvazek Ludmila Končická (od ) uklízečka 0,5 Yvona Rašková uklízečka 1 Ivan Marek školník 1 (0,45 MŠMT + 0,55 obec Sobotín) Jana Hofschneiderová uklízečka 0,9 + 0,1 DČ 3.6 Zaměstnanci jídelny jméno, příjmení funkce úvazek DČ Andrea Pavelková vedoucí ŠJ 0,8 0,2 Vladimíra Morávková kuchařka 0,8 0,2 Jiřina Vintrlíková kuchařka/ pracovnice provozu 0, ,325 x Hana Brabcová do pracovnice provozu 0,3 x Radomíra Zapletalová kuchařka 1 x Kateřina Straková pracovnice provozu 0,5 x Milena Chromíková od THP 0,5 0,2 Hana Göbelová kuchařka 0,8 0,2 Blanka Brodzáková kuchařka 0,8 0,2 Martina Bártová pracovnice provozu 0,625 0,2 Anna Jurášová pracovnice provozu 0,5 x Květoslava Albertová od pracovnice provozu 0,5 x Michaela Krylová do pracovnice provozu 0,6 0,2 Ředitelka školy je statutárním zástupcem, řídí jednotlivá pracoviště a zajišťuje školu po stránce organizační a finanční. Zajišťuje rozvoj školy, realizaci získaných projektů, předkládá nové projekty a dotace. Zástupkyně prvních stupňů svazkové školy koordinuje činnost pracovišť v Rapotíně a Sobotíně ve spolupráci s ředitelkou školy a výchovnou poradkyní. Na pracovištích s prvním stupněm pracují oddělení školní družiny. Zástupkyně pro druhý stupeň zajišťuje činnost v budově petrovské školy. Stravování je zajištěno školní vývařovnou v Sobotíně, odkud se rozváží jídlo do sobotínské, rapotínské a petrovské školy, do obou petrovských školek, do rapotínské MŠ a do ZŠ a MŠ Vikýřovice. Stravovací zařízení řídí vedoucí jídelny. 13

14 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 4.1 Zápis žáků do 1. třídy pracoviště Rapotín zapsáno 51 odklad povinné docházky celkem nastoupí 40 pracoviště Sobotín zapsáno 18 odklad povinné docházky celkem nastoupí 14 Na všech pracovištích ZŠ Rapotín a ZŠ Sobotín proběhly zápisy dětí do první třídy dne 23. ledna K zápisu se dostavilo celkem 69 dětí. Rodiče 15 dětí žádali pro své dítě odklad školní docházky. 4.2 Přijímací řízení na střední školy studijní obor název školy počet žáků Zdravotnický asistent SZŠ Šumperk Kladská 2, Obchodní akademie Obchodní akademie a JŠ Šumperk, Hlavní třída 31 Průmyslový design VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1, Sociální činnost sociálně výchovná činnost SŠ sociální péče a služeb Zábřeh, Nám. 8. Května 2, Strojírenství VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1, Informační technologie VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1, Cestovní ruch SOŠ Šumperk Zemědělská 3, Hotelnictví a cestovní ruch Hotelová škola VP Jeseník Dukelská 680, Ekologie a životní prostředí SOŠ Šumperk Zemědělská 3, Stavitelství SŠ železniční a stavební Šumperk 2 Strojírenství SŠ železniční a stavební Šumperk 2 Bezpečnostně právní činnost VPŠ a S policejní škola MV v Holešově 1 Celkem přijatých žáků ž (11ch+10d) 14

15 Kuchař, číšník Autotronik Prodavač Kadeřník Truhlář učební obor název školy počet žáků Mechanik opravář motorových vozidel SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník, U jatek 8, VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh, U Dráhy 6, SOŠ a SOU Šumperk Gen. Krátkého 30, SOŠ a SOU Šumperk Gen. Krátkého 30, SOŠ a SOU Šumperk Gen. Krátkého 30, VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh U Dráhy 827/6, Sportovní a rekondiční masér SOU Svatý kopeček, Olomouc, Dvorského 17 Zedník SŠ železniční a stavební, Šumperk Opravář zemědělských strojů Gymnázium a SOŠ Rýmařov 1 Zemědělec - farmář SŠSP a SLUŽEB Zábřeh 1 Zahradník SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk Elektrikář SŠT a zemědělská Mohelnice 1 1 Celkem přijatých žáků 13 ž (8ch+5d) Název školy Gymnázium Šumperk (8- leté) Počet žáků 2 ž (1ch+1d) 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled prospěchu ve 2. pololetí třída počet žáků vyznamenání % prospělo % neprospělo % I. A ,24 1 4,76 * * I. C * * * * II. A , ,22 * * 15

16 třída počet žáků vyznamenání % prospělo % neprospělo % II. B * * II. C (2.,3.roč.) , ,29 * * III. A * * III. C (4. roč.) , ,64 * * IV. A , ,53 * * IV. B , ,33 * * IV. C (5. roč.) * * V. A * * 1. stupeň , ,87 * * VI. A , ,42 * * VI. B , ,11 1 5,56 VII. A , ,16 * * VII. B , ,82 1 5,88 VIII.A VIII. B * * IX. A , ,24 * * IX. B * * 2. stupeň , ,79 4 2,76 celkem , ,53 4 1,16 1.pololetí Přehled prospěchu v 1. pololetí Počet žáků Prospělo s vyznamenáním % prospělo % neprospělo % 1.stupeň , ,5 2.stupeň , , ,9 celkem , , ,05 V školním roce 2013/2014 v některých třídách probíhala výuka formou individuálního přístupu k žákům. Umožňovaly to dělené hodiny, které byly financovány z programu EU Peníze školám na 1. stupni dělené hodiny ČJ/ČJS v 5. ročníku, na 2. stupni dělená hodina matematiky v 6. ročníku a volitelný předmět Přírodovědné praktikum v 7. ročníku. Pro zkvalitnění výuky 16

17 tvořili pedagogové výukové materiály, které ve výuce využívali. Na prvním stupni prospělo s vyznamenáním 73% žáků a prospělo 27 % žáků. Na druhém stupni prospělo s vyznamenáním 23 % žáků, prospělo 74% a neprospělo 2,8 % (4 žáci neprospěli z toho 2 žáci neprospěli již podruhé, ale postupují dle zákona do vyššího ročníku, 1 žák opakuje ročník bez opravných zkoušek na vysvědčení byl hodnocen více nedostatečnými a 1 žák vykonával opravné zkoušky). Celkově prospělo 52 % žáků s vyznamenáním, 47 % žáků prospělo a neprospělo 1,2 %. Opravné zkoušky byly komisionální a uskutečnily se v týdnu od srpna Komise byly jmenovány ředitelem školy a byly složeny ze zaměstnanců školy. třída 5.2 Přehled chování pochvaly snížená známka z chování výchovná opatření TU ŘŠ 2. st. 3. st. napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ I. A 14 * * * 1 * * I. C 8 * * * * * * II. A 9 * * * * * * II. B 12 * * * 1 * 2 II. C (2., 3. roč.) 15 * * * 1 * * III.A 6 * * * 3 1 * III. C (4. r.) 7 * * * 1 2 * IV. A 7 * * * 2 1 * IV. B 12 * * * * * * IV. C (5. r.) 13 * * * * 2 * V. A 12 * * * * 1 * 1. stupeň VI. A 0 * * * VI. B 6 * * * VII. A 5 * * * VII. B 3 * * * * 2 * VIII.A 0 * 1 * * * * VIII. B 7 * 1 * * 2 1 IX. A 3 * * * 1 1 * IX. B 4 * * * 2 1 * 2. stupeň celkem

18 Na konci školního roku bylo uděleno 143 pochval třídních učitelů, 4 snížené stupně z chování a 39 kázeňských opatření. Z hlediska kázeňských opatření došlo ke snížení oproti minulému roku z 51 na již uvedených 39. Problémem u žáků je časté neplnění školních povinností. Došlo ale ke zvýšení počtu snížených stupňů z chování z 2 v minulém roce na 4 v letošním roce a to hlavně z důvodu záškoláctví. Systematicky pracujeme na zlepšení spolupráce mezi školou a některými problémovými rodinami pokračujeme v projektu ověřování Individuálního výchovného plánu. Z přehledu je také vidět, že třídní učitelé se snaží motivovat žáky pochvalou. 5.3 Přehled absence 2.pololetí omluvené hodiny průměr na žáka neomluvené hodiny průměr na žáka I. A ,43 * * I. C ,46 * * II. A ,78 * * II.B ,6 8 0,53 II. C(2.,3.r) ,33 * * III. A ,48 * * III.C (4.r.) ,91 * * IV.A ,76 * * IV. B ,47 * * IV. C (5.r.) ,75 * * V.A * * 1. stupeň ,16 8 0,04 VI.A ,74 * * VI.B , ,17 VII.A ,84 * * VII.B ,06 * * VIII.A ,25 6 0,3 VIII.B ,8 46 2,3 IX.A ,53 * * IX.B ,2 * * 2. stupeň , ,62 celkem , ,70 18

19 1.pololetí omluvené hodiny průměr na žáka neomluvené hodiny průměr na žáka 1.stupeň , ,05 2.stupeň , ,83 celkem , ,38 Proti minulému školnímu roku se počet neomluvených hodin na prvním stupni nijak výrazně nezměnil (loňský rok 5 neomluvených hodin, letos 8 neomluvených hodin). Na druhém stupni, zásluhou dvou žáků z VI. B a jednoho žáka z VIII. B, se ale počet neomluvených hodin výrazně zvýšil. Omluvená absence klesla na obou stupních školy, výrazněji pak na prvním stupni. Důvodem stále relativně vysoké omluvené absence zejména u starších žáků je benevolence ze strany rodičů a jejich ochota omlouvat dětem jakékoli důvody pro absenci. Některé takové případy jsme řešili ve spolupráci s OSPOD. Žáci i rodiče jsou vždy na začátku školního roku seznamováni s pravidly školní docházky (školním řádem) a vedeni k jejich dodržování. U většiny žáků se problémy nevyskytují. 5.4 Evaluační nástroje Testování žáků 9.tříd Scio testy V letošním školním roce 2013/2014 byli žáci devátých ročníků opět testováni v předmětech matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady v rámci produktu SCIO. Testování probíhalo online formou. Výsledky našich žáků v porovnání s ostatními školami dopadly takto: 19

20 Závěrečné výsledky jednotlivých předmětů: 20

21 Nejlepší žáci v jednotlivých předmětech: MATEMATIKA Dudkovič Kryštof 9.B 97 percentil Cikryt Michal 9.A 96 percentil Juna Marek 9.A 92 percentil ČESKÝ JAZYK Zamykalová Nikola 9.A 75 percentil Zádrapová Natali 9.A 69 percentil Švajda Lukáš 9.A 69 percentil Cikryt Michal 9.A 69 percentil Zatloukalová Darina 9.B 69 percentil OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY Kubešová Sabina 9.B 76 percentil Zamykalová Nikola 9.A 73 percentil Zádrapová Natali 9.A 71 percentil Dudkovič Kryštof 9.B 71 percentil Celostátní testování ČŠI V letošním školním roce 2013/2014 neproběhlo testování ČŠI. 5.5 Integrovaní žáci Ve školním roce 2013/14 bylo na naší svazkové škole evidováno 51 žáků s IVP, 16 děvčat a 35 chlapců, 3 žáci mají lehčí tělesné postižení, 3 žáci ADHD, 45 žáků SVPU. S žáky se pracuje dle vypracovaných a poradnami schválených individuálních plánů klasickými metodami. Reedukaci provádějí proškolení učitelé českého jazyka za pomoci vhodných reedukačních programů v počítačové učebně, které byly vytvořeny právě pro různé druhy poruch. Mezi nejvíce využívané patří produkty firmy Multimedia Art Čítanka, Slabikář (procvičování jemné motoriky, vizuální paměti formou hry), Matematika I.- IV. (pro dyskalkuliky), Naslouchej a hraj si (rozvoj sluchové analýzy), dále řadu produktů firmy Terasoft (procvičování gramatických jevů). Spolupráce se všemi poradnami je skvělá, pravidelně navštěvujeme jejich přednášky, konzultujeme individuální vzdělávací plány, řešíme problémy, kontrolujeme efektivitu. V rámci peněžní dotace na každého žáka s IVP jsme i letos pořídili individuální pomůcky v hodnotě 100,- Kč. Reedukace probíhá jednou či dvakrát týdně dle aktuální potřeby a doporučení IVP. Žáci jsou záměrně rozděleni na menší skupiny maximálně po sedmi dětech, aby náprava jejich poruch učení byla co nejefektivnější. Dvakrát ročně každý z napravujících učitelů nebo třídní učitel podává výchovné poradkyni písemné zprávy o efektivitě nápravy žáků, které poté výchovná poradkyně konzultuje se zástupci jednotlivých poraden. Mgr. Jana Rozsívalová 21

22 5.6 Metodická sdružení Předmětová komise ČJ Předmětová komise českého jazyka ve složení Mgr. Ivona Loubalová, Mgr. Jana Rozsívalová a Mgr. Věra Šebestová realizovala ve školním roce 2013/14 čtyři schůzky (27. 8., , , ). Obsahem dílčích setkání bylo plnění úkolů podle stanoveného plánu práce kontrola probíraného učiva v jednotlivých ročnících podle ŠVP, formy ověřování vědomostí žáků a pravidla pro hodnocení, stanovení počtu kontrolních prací, hodnocení úrovně gramatických i teoretických znalostí žáků SCIO testy, zapojení žáků do školních i mimoškolních soutěží či projektů, informace o práci s dětmi s SPU a o jejich docházce do reedukace, účast učitelů na vzdělávacích akcích, uplatňování nových metod práce ve výuce, využití didaktické techniky. Umístění žáků v jednotlivých soutěžích: Tereza Bandyová (8. B) 3. místo v okrskovém kole recitační soutěže Dětská scéna 2014; Veronika Pakrová (8. A) místo a Monika Bartošová (9. A) 26. místo v okresním kole Olympiády v ČJ z celkového počtu 46 účastníků. Nikola Zamykalová (9. A), Zuzana Polášková (9. A) 1. místo, Lucie Komárková (8. A) 3. místo, Tereza Minaříková (8. A), Kryštof Dudkovič (9. B) 2. místo, Jan Rozsíval (9. B) 3. místo, Andrea Šumberová (7. B) - 1. místo a Michal Cikryt (9. A) 2. místo v 6. ročníku projektu Moje kniha v kategoriích poezie, próza, příručky. Pro nadcházející období se komise rozhodla pokračovat v zavedeném systému vzdělávání ve všech složkách českého jazyka, spolupracovat s KKC Rapotín - obecní knihovnou, rozvíjet čtenářskou gramotnost, komunikační schopnosti a kultivovaný projev žáků. Pokusíme se zapojit více žáků do jazykových i literárních soutěží. Mgr. Ivona Loubalová Předmětová komise cizích jazyků Kabinet cizích jazyků na naší škole zahrnuje v letošním školním roce jazyk anglický, německý a ruský. Ruský jazyk je vyučován dvě hodiny týdně v rámci volitelného předmětu pro žáky 9. ročníků. Po základním nácviku azbuky se žáci věnovali především konverzačním tématům a fonetice. Za jeho výuku zodpovídá Mgr. Jana Rozsívalová. V předmětu německý jazyk je výuka zaměřena na žáky 9. tříd dvě hodiny týdně základních jazykových dovedností (volitelný předmět) a na žáky osmých ročníků tři hodiny týdně jako povinný druhý cizí jazyk. Žáci se intenzivně připravují na rozvoji svých jazykových dovedností. Pedagogové se během školního roku zúčastnili nejen školení organizovaných mimo budovu školy, ale také každotýdenního kurzu německého jazyka, který byl financován projektem EU, do něhož je škola zapojena. Výuka německého jazyka je organizována Mgr. Ivonou Loubalovou a Mgr. Věrou Šebestovou. Anglický jazyk je na druhém stupni vyučován od sedmých po deváté ročníky v rozsahu 3 hodiny týdně, v šestých třídách 4 hodiny týdně. Postupně naše škola přechází na nové učebnice Project third edition z nakladatelství Oxford, vyšší ročníky stále dobíhají výuku dle Fraus Way to Win. Žákům sedmých ročníků byl navíc otevřen volitelný předmět E-Twinning, kde si právě v anglickém jazyce dopisovali na určená témata s kamarády z francouzské školy. Každoročně byla pro žáky připravena konverzační soutěž a soutěž Search it ve školních kolech vyhledávání informací v anglickém jazyce na internetu. Výherci postoupili v obou soutěžích do okresních kol. Stejně tak jako v minulých školních letech i letos výuku angličtiny doplnil zahraniční lektor v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné, rodilý mluvčí Steven McIntosh, který se v průběhu školního roku věnoval žákům ve vyučování ve všech třídách prvního i druhého stupně naší školy. Výuka anglického jazyka byla vedena Mgr. Janou Učňovou, Mgr. Monikou Vavříkovou a Mgr. Marií Pospíšilovou. 22

Testování Stonožka 3. tříd 2013/2014

Testování Stonožka 3. tříd 2013/2014 průměrný percentil Testování Stonožka 3. tříd 13/14 1 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách 9 3. A 8 7 6 3. B malotřídky 1 základní školy 63 76 53 69 72 73 57 63 ČJ MA KK CaJS Poznámka: Graf

Více

STONOŽKA 2012/2013. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ GYM. školy 101-250 žáků AENU 90 9.

STONOŽKA 2012/2013. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ GYM. školy 101-250 žáků AENU 90 9. STONOŽKA 212/213 1 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - y 9 9. B 8 7 ZŠ průměrný percentil 2 1 GYM školy 11-2 žáků 65 74 63 57 OSP ČJ MA AJ Graf znázorňuje průměrné celkové percentily všech

Více

STONOŽKA 2011/2012. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ NJ. 9. A (devátá) GYM. školy 51-100 žáků ABJT

STONOŽKA 2011/2012. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ NJ. 9. A (devátá) GYM. školy 51-100 žáků ABJT STONOŽKA 211/212 1 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - y 9 8 9. A (devátá) 7 ZŠ průměrný percentil 2 1 GYM školy 51-1 žáků 54 58 53 42 36 OSP ČJ MA AJ NJ Graf znázorňuje průměrné celkové

Více

STONOŽKA 2010/2011. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ NJ FHMN 9. A 9. B 9. C GYM. průměrný percentil

STONOŽKA 2010/2011. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ NJ FHMN 9. A 9. B 9. C GYM. průměrný percentil STONOŽKA /11 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky 9 9. A 8 7 9. B 6 9. C průměrný percentil ZŠ GYM 251 - žáků 59 81 59 56 83 62 51 79 7 65 85 56 57 85 36 OSP ČJ MA AJ NJ Graf

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2013/2014

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2013/2014 Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: ZŠ a MŠ, U školy 1 Opava - Komárov ZŠ a MŠ, U školy 1 Opava - Komárov TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 13/14 ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém

Více

VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE Celkové výsledky 1. tříd ZŠ, MŠ a ZUŠ Jablonec nad Jizerou 2531 6 421,83 ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2010/2011

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2010/2011 Škola: Název: Obec: ABDEZ ABDEZ Základní škola a MŠ, U Základní Školky 195 škola a MŠ, U Školky 195 Borek Borek TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 21/211 ČESKÝ JAZYK Svými výsledky v českém jazyce se Vaše škola

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2011/2012

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2011/2012 Škola: Název: Obec: EFJV EFJV Základní škola, Brandýská Základní 45 škola, Brandýská 45 Jirny Jirny TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 11/12 ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné.

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2011/2012

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2011/2012 Škola: Název: Obec: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 Hustopeče EFHO ZŠ, Komenského 163/2 Hustopeče TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 11/12 ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2011/2012

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2011/2012 Škola: Název: Obec: EJSU EJSU I. Základní škola, Na Pohoří I. Základní 575 škola, Na Pohoří 575 Zruč nad Sázavou Zruč nad Sázavou TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 11/12 ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, PSČ: 738 01

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, PSČ: 738 01 Věc: Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání obracím se na Vás s žádostí o přijetí mého dítěte: k povinné školní docházce na Základní škole a mateřské škole Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 od 1.

Více

VÝSLEDKY 1. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PRO OBOR BEZ TALENTOVYCH ZKOUŠEK OBOR 34-56-L/01 FOTOGRAF

VÝSLEDKY 1. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PRO OBOR BEZ TALENTOVYCH ZKOUŠEK OBOR 34-56-L/01 FOTOGRAF OBOR 34-56-L/01 FOTOGRAF Identifikační přijímacího číslo žáka řízení 149 PŘIJÍMÁ SE 43 PŘIJÍMÁ SE 60 PŘIJÍMÁ SE 178 PŘIJÍMÁ SE 169 PŘIJÍMÁ SE 155 PŘIJÍMÁ SE 201 PŘIJÍMÁ SE 171 PŘIJÍMÁ SE 310 PŘIJÍMÁ SE

Více

Daňová soustava v ČR

Daňová soustava v ČR ČR v ČR VY_32_INOVACE_06_03_01 termínech týkajících se problematiky daní a daňové soustavy. Žáci jsou seznámeni s daňovou soustavou ČR a rolí státu v daňové politice. a státní rozpočet a státní rozpočet

Více

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ

PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ TÉMATICKÝ CELEK: Finanční gramotnost Stát a hospodářství TÉMA: Nezaměstnanost ČASOVÁ DOTACE T. CELKU: 20 VYUČOVACÍCH HODIN ROČNÍK: 9. POČET ŽÁKŮ: cca 20 Pořadí hodiny

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu BDGKM třída počet žáků percentil skupinový percentil (GV) rozšířený percetil o PZ čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x mluvnice literatura sloh a komunikace třída počet žáků percentil skupinový

Více

Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2015/2016 Obor 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium): Denní forma vzdělávání: 1. Přijímací

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

Zakládání podniku. 3.ročník Vytvořeno Říjen 2012 Autor materiálu. Ročník studia/třída. Ing. Jana Josefíková Anotace

Zakládání podniku. 3.ročník Vytvořeno Říjen 2012 Autor materiálu. Ročník studia/třída. Ing. Jana Josefíková Anotace Zakládání podniku Zakládání podniku VY_32_INOVACE_06_02_01 Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy a Elektronické zpracování informací. Učební

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s. r. o., Hornoměcholupská 873, 102 00 Praha 10. Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Střední pedagogická škola Futurum, s. r. o., Hornoměcholupská 873, 102 00 Praha 10. Výsledky 1. kola přijímacího řízení Forma studia: denní Seznam přijatých uchazečů 1 26 130 2 1 120 3 2 110 4 9 110 5 27 110 6 13 100 7 5 90 8 23 90 9 25 90 10 35 90 11 38 90 12 10 80 13 34 80 14 40 80 15 42 80 16 20 70 17 33 70 18 45 70

Více

Výsledky z přijímacího řízení konané dne 20. a 21.4.2015 obor: 78-42-M/07 Vojenské lyceum

Výsledky z přijímacího řízení konané dne 20. a 21.4.2015 obor: 78-42-M/07 Vojenské lyceum Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů, kteří se dne 20. - 21. 4. 2015 zúčastnili přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Studijní Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení jsou přijati P.č. PŘÍJMENÍ

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Tematická oblast: Základy účetnictví (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Základy účetnictví (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s účetnictvím v ČR vymezení základních pojmů,

Více

Projekt Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách CZ.1.07/1.1.00/08.0042

Projekt Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách CZ.1.07/1.1.00/08.0042 vzdělávání a osvěta OP VK III. 1 Příjemce podpory: Česká zahradnická akademie Mělník Střední škola a vyšší odborná škola zahradnická, příspěvková organizace Na Polabí 411, 276 01 Mělník www.zas-me.cz vzdělávání

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

Žádost o. Zákonný zástupce: jméno, příjmení:.. trvalé bydliště:. telefonní číslo. pro svého syna/ svou dceru: jméno, příjmení a třída:...

Žádost o. Zákonný zástupce: jméno, příjmení:.. trvalé bydliště:. telefonní číslo. pro svého syna/ svou dceru: jméno, příjmení a třída:... Odkazy na pomoc Linka bezpečí pro děti a mládež - 800 155 155 non stop celostátně Modrá linka linka důvěry pro děti a mládež 549241010,608902410 Linka vzkaz domů pomoc dětem na útěku - 800 111 113 Bílý

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První

Více

Maturitní zkoušky. maturitní práce maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí

Maturitní zkoušky. maturitní práce maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí Maturitní zkoušky školní rok: 2014/2015 škola: Základní škola a Střední škola Bohemia s.r.o. obor vzdělání: 78-42-M/003 Pedagogické lyceum maturitní zkoušky proběhnou v termínech: maturitní práce maturitní

Více

PŘEPOČET VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍ A VYŠŠÍ ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI DIDAKTICKÝCH TESTŮ DLE PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO MODELU INDEX 11

PŘEPOČET VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍ A VYŠŠÍ ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI DIDAKTICKÝCH TESTŮ DLE PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO MODELU INDEX 11 PŘEPOČET VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍ A VYŠŠÍ ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI DIDAKTICKÝCH TESTŮ DLE PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO MODELU INDEX 11 PRO PŘEDMĚTY: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA MATEMATIKA ANGLICKÝ JAZYK Jak bych dopadl, kdybych

Více