ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLY MEZIBOŘÍ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLY MEZIBOŘÍ,"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLY MEZIBOŘÍ, p.o. J.A.Komenského 340, Meziboří VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Zpracoval : Mgr. Jan Peška ředitel školy Lenka Englická zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání září 2014

2 Obsah část I. Výroční zpráva Základní školy Meziboří 4 1 ÚVOD 4 2- O ŠKOLE Identifikační údaje Charakteristika školy Údaje o zaměstnancích Přehled o pedagogických zaměstnancích ZŠ Další vzdělávání pedagogických pracovníků Využití kapacity školy Materiální zabezpečení školy Co se podařilo realizovat V čem je třeba pokračovat Učební plány Integrace žáků se zdravotním znevýhodněním Škola a okolí Další nástroje ke zkvalitnění činnosti školy Základní údaje o hospodaření Tabulka Sponzorství Údaje o výsledcích kontrol O VZDĚLÁVÁNÍ Cíle vzdělávání Hodnocení a klasifikace Úroveň dosažení cílů vzdělávání Srovnávací testy Přehled o zápisu Volba povolání; umístění vycházejících žáků Prevence forem negativního chování + charita Sportovní reprezentace Kulturní akce Vzdělávací akce a soutěže, výjezdy a výlety Škola v přírodě Sklárna ( ) Mimoškolní zájmová činnost Letní tábor Školní družina a školní klub PROJEKTY ZÁVĚR A PLÁNY DO BUDOUCNA 55 6 PŘÍLOHY 58 2

3 část II. Výroční zpráva Mateřské školy Meziboří 92 1 Identifikační údaje o škole Personální údaje Vzdělávání dětí v MŠ Hlavní cíle programu Naplňování cílů programu Další vzdělávací a výchovná nabídka v MŠ ve školním roce Materiální podmínky vzdělávání Materiální vybavení tříd Školní zahrada Stav budov 99 5 Počty dětí ve škole 102 Přílohy 104 3

4 část I. Výroční zpráva Základní školy Meziboří 1 - ÚVOD Povinnost zpracovávat každoročně výroční zprávu o činnosti školy ukládá řediteli školy 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a její strukturu dále určuje 7 Vyhlášky MŠMT č.15/2005. Povinností ředitele je dále výroční zprávu zaslat zřizovateli školy, zveřejnit její znění na přístupném místě, umožnit každému do ní nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou obdržet její kopii. Výroční zpráva o činnosti Základní školy Meziboří je předkládána k projednání a pro potřeby prostřednictvím rady města zřizovateli a dále školské radě. K nahlédnutí, pořízení kopie, opisu nebo výpisu je zpráva uložena v kanceláři školy a v elektronické podobě na webových stránkách školy Vzhledem ke sloučení a vzniku nové organizace Základní školy a Mateřské školy Meziboří, p.o. od 1.září 2012 je součástí této výroční zpávy také výroční zpráva mateřské školy (viz část II. Výroční zpráva Mateřské školy Meziboří) 4

5 2 O ŠKOLE 2.1. Identifikační údaje Název školy Základní škola a Mateřská škola Meziboří, p.o. Adresa J.A.Komenského 340, Meziboří IČO Tel./fax / 325 Školní jídelna Školní družina / školní klub Web Zřizovatel Město Meziboří Školská rada Zástupci rodičů Mgr. Dana Šudomová místopředseda ŠR Mgr. Romana Martináková Romana Fišerová Zástupci zřizovatele Ing. Oldřich Malý Kateřina Lipertová Antonín Hurt Zástupci zaměstnanců školy Mgr. Pavel Kopecký předseda ŠR Mgr. Zuzana Blažková Jana Šrůmová 5

6 2.2. Charakteristika školy Základní škola (jako součást ZŠ a MŠ Meziboří) usiluje o co největší otevřenost všem dětem i jejich rodičům. Tato otevřenost klade zvýšené nároky na vyučující, kteří musí přizpůsobit práci ve třídě tak, aby všichni žáci pracovali optimálně podle svým možností. K diferenciaci žáků podle jejich vzdělávacích potřeb dochází především v rovině učební skupiny. Proto se užší profilace školy nejeví jako vhodná; zaměřením na jednu oblast vzdělávání matematiku, cizí jazyky, sport, humanitní obory atd. by část žáků bez potřebných předpokladů (psychická či fyzická vyspělost, kulturní a rodinné zázemí apod.) byla postavena před otázku, jak dále na škole pokračovat. Tento přístup se odráží i v názvu školního vzdělávacího programu - Rovná škola. Přesto umožňuje personální a technické vybavení posílení důrazu na některé klíčové oblasti, jež jsou podrobněji specifikovány ve strategii rozvoje školy. Strategie rozvoje školy na období školních let , a byla rozpracována do tabulky v Příloze 1 Strategie rozvoje školy Motto Žák je cílem našeho snažení, nikoli překážkou v naší práci. učitelský sbor šk.rok

7 2.3. údaje o zaměstnancích PEŠKA Jan Mgr. ředitel školy BÍLEK Jiří Mgr. zástupce ředitele pro I. + II.stupeň ENGLICKÁ Lenka zástupe ředitele pro předškolní vzdělávání viz též část II. Výroční zpráva mateřské školy VLČKOVÁ Alena ekonomka KOPECKÝ Pavel Mgr. výchovný poradce pro volbu povolání a poruchy chování a učení; ICT koordinátor, environmentální koordinátor PROCHÁZKOVÁ Martina Mgr. koordinátor prevence sociálně patologických jevů ŠKOLNÍ DRUŽINA CÍSAŘOVSKÁ Kateřina vychovatelka ŠRŮMOVÁ Jana vychovatelka VOKOUNOVÁ Alena (II.pololetí) vychovatelka ŠKOLNÍ KLUB Pozn.- ve šk. roce nebyl klub z organizačních důvodů (nízký zájem žáků, personální obsazení) otevřen; od října 2014 (nový školní rok) se počítá s obnovením jeho činnosti PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI STEHLÍK Michal školník HOLEČKOVÁ Vlasta uklízečka TRILČOVÁ Ivana uklízečka ŠEMROVÁ Anna uklízečka TRONÍČKOVÁ Hannelore uklízečka ŠKOLNÍ JÍDELNA KRATOCHVÍLOVÁ Ivana vedoucí ŠJ - do listopadu 2013 BOUZEK Jan vedoucí ŠJ od listopadu 2013 MANERTOVÁ Lenka kuchařka NOVÝ Rudolf kuchař (leden červen 2014) TRONÍČKOVÁ Hannelore pomocná kuchařka Asistent pedagoga FRÖHLICHOVÁ Karin VOKOUNOVÁ Alena SORKH DLOUHÝ Martin 7

8 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ JANOUCHOVÁ Radka KADLEDCOVÁ Darina ing. od ledna 2013 VITOUŠKOVÁ Pavla Mgr. od ledna 2013 Údaje k : Průměrný věk pedagogických pracovníků 39,3 let Průměrný věk všech zaměstnanců 41,3 let 8

9 Přehled o pedagogických zaměstnancích ZŠ Stav k Příjmení a jméno Aprobace I.stupeň II.stupeň Kvalifikovaně Nekvalifikovaně Angelkov Marian 0 5 Hv 5 Bílek Jiří Mgr. Čj-D 0 10 Čj 4 D 6 Blažková Zuzana Mgr. I..stupeň 22 0 TU 20 Inf.2 Brantdová Denisa Mgr. Ch Ov 0 22 Ch 4 M 14 On 1 Pč 1 Inf 2 Čížková Milena Mgr. Čj D 0 22 Čj 11 Zév 3 Vv 7 On 1 Fröhlichová Karin DiS 4 1 Vv2 Pč 2 Hv 1 Gallová Jaroslava Mgr. I..stupeň Spd 22 0 TU 22 Chrzová Veronika Mgr. I.st.upeň 22 0 TU 22 Kopecký Pavel Mgr. I..stupeň Spd Kunkelová Dáša Mgr. Aj I.st Př 9 Z 4 Aj I.s. 9 Aj II.s. 8 V pov1 Inf 4 On 1 vz 2 Inf 2 Larson Aaron J. 0 8 Aj 8 Lencová Alena Mgr. Čj D 4 18 Čj 9 D 4 On 2 Pacinová Jana Mgr. I..stupeň 22 0 TU 18 Inf 1 Pč, Vv 3 Pč, vz 2 Dv 1 Vl 4 Patková Irena 9 13 Aj 22 Peška Jan Mgr. I. stupeň Spd 0 5 Z 5 Pešková Kateřina Mgr. I. stupeň Spd 22 0 TU 22 Petrmichl Tomáš Ing F 10 M 8 On 1 vz 1 Inf 2 Půža Josef 0 7 Tv 6 Pč 1 Procházková Martina Mgr. I.stupeň 18 4 TU 18 Tv 4 Řeháková Veronika Bc Šudomová Dana Mgr TU 20 Hv 1 TU 15 Nj 7 Vokounová Liběna Mgr. I..stupeň 22 0 TU 22 Vopatová Pavla Mgr. I..stupeň 20 2 TU 20 Aj

10 I.+II.st. Odučeno týdně Z toho kvalifikovaně 320 = 82,4% 122 = 75,3% Z toho nekvalifikovaně 68 = 17,5% *) 40 = 24,1% *) *) v průběhu šk.roku odešla do starobního důchodu aprobovaná učitelka cj, kterou nahradila studentka PF v průběhu šk.roku dokončí studia; s ohledem na 2.cj němčinu- vyučuje v současné době p.uč. s titulem Bc, která zároveň studuje PF; na škole rovněž začal učit rodilý mluvčí (bez českého ped.vzdělání) II.st Další vzdělávání pedagogických pracovníků představuje důležitou součást osobnostního i profesionálního rozvoje zaměstnanců školy. Finanční prostředky na DVPP jsou čerpány beze zbytku, školení si vybírají paní učitelky / páni učitelé vesměs samostatně na základě nabídek poskytovaných školou. Přehled je součástí této kapitoly. Ve šk. roce se učitelé školy zapojili do projektu KAR-POR (viz Kapitola 4 Projekty), který z hlediska dalšího vzdělávání představuje unikátní možnost seznámit se s trhem práce regionu Mostecka; zapojení učitelé využívají získané informace v profesním poradenství (napříč oběma stupni). Samostatnou kapitolu tvoří také školení v základech zdravovědy, které v přípravné týdnu pro všechny učitele školy připravila odborná lektorka. Následující tabulka nabízí přehled školení a vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnili zaměstnanci školy ve šk. roce Součástí není přehled o čerpání studijního volna studujícími zaměstnanci. Přehled školení a vzdělávacích akcí šk.rok Školení zdravověda všichni ped.pracovníci 9, KAR-POR Japek KAR-POR fa Allcon Pt,Chr, Kp DVPP Metody a formy práce při výuce čtení genetickou 14-17,15 metodou v 1.ročníku PC Most DVPP - Angličtina, pro ty, kteří se nechtějí učit; Most Od 12, DVPP Angličtina od začátku - PC Most 12,00-17, KAR-POR ČD Cargo Exkurze Holandsko KAR-POR Odjezd večer DVPP - Hranice psychických možností učitelů a problém 9-14 syndromu vyhoření; PC Most KAR-POR SŠ GaS - Palachova 8.r. (20ž); doprava MHD KAR-POR schůzka koordinačního týmu Od 10,00 10

11 KAR-POR SŠS Palachova (9.r. 20ž) KAR-POR úpravna vody Meziboří - Chr, Kp, Pš 14, KAR-POR schůzka koordinačního týmu Od 10, Závěrečná konference KAR-POR Od 10, DVPP Rozvoj čtenářských dovedností s využitím dramatické výchovy PC Most, Pionýrů 2806/ DVPP Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla, aby 14,00-17,15 opravdu fungovala, PC Most Pionýrů DVPP seminář Odkaz 25. února 1948 je stále živý, aneb Celý den Jak vykládat dějiny pro budoucí generace?, Gymnázium Chomutov, Mostecká DVPP Metodiky pro žáky základních škol pro Od 14 usnadnění přechodu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze základní na střední školu ; SSZŠ DVPP Aktivizující metody výuky přírodopisu na ZŠ 14,30-18, DVPP využití ICT ve výuce Ústí nad Labem Celý den DVPP Dyslexie a dysortografie PPP Ústí nad Labem DVPP Na hudbu trochu jinak DVPP Smart Boart Teplice Celý den DVPP Etika hrou, PC Most 13,00-16,30 11

12 2.4. Využití kapacity školy Stav k ŠKOLA Počet tříd Počet žáků Průměr na třídu I.st ,4 II.st ,3 ŠKOLNÍ JÍDELNA Žáci 177 Dospělí 31 počet strávníků 208 (od šk.r celkový nárůst o 30%) ŠKOLNÍ DRUŽINA Žáci 93 Oddělení 4 ŠKOLNÍ KLUB Žáci 0 Oddělení 0 Pozn.- ve šk. roce nebyl klub z organizačních důvodů (nízký zájem žáků, personální obsazení) otevřen; od října 2014 (nový školní rok) se počítá s obnovením jeho činnosti 12

13 Materiální zabezpečení školy - počet učeben 36 - z toho odborných 22 - počet tělocvičen 2 - počet místností ŠD 3 - počet místností ŠK 3 - kapacita strav. zařízení školní hřiště 1 Základní škola Meziboří je úplnou základní školou. Kapacita školy (500 žáků) je v současné době využita částečně. Volná kapacita umožňuje jednak výuku v méně početných třídách, dále půlení početnějších tříd na více vyučovacích hodin a v neposlední řadě i přijímání nových žáků v průběhu školního roku. Žáci mohou využívat 36 učeben, z toho 22 odborných, z toho 1 počítačovou, 18 vybavených interaktivními tabulemi, 2 odborné učebny přírodovědných předmětů specializované místo pro volbu povolání. Pro žáky především I. stupně funguje herna a pro žáky II. stupně byla vybudována posilovna. Volnočasové aktivity jsou uskutečňovány jednak v prostorách školy, jednak v prostorách školní družiny a školního klubu, které jsou mnohostranně vybaveny (šprtec, kulečníkový a pingpongový stůl, počítače, stolní fotbal, šipky, nintendo, společenské hry atd.) a jejich činnost je provázána formou měsíčních plánů práce s vyučovací činností ve škole. Rovněž vybavení kabinetů a učeben odpovídá potřebám žáků i učitelů a je průběžně doplňováno. 13

14 Co se podařilo realizovat:. Nové lampy ve školním dvoře 14

15 Oprava podpěrné zdi a oprava oplocení u školního hřiště Vymalování učeben a chodeb (vstupní vestibul, hala, chodby u tělocvičen) 15

16 Rekonstrukce elektrorozvodů v bytě školníka Rekonstrukce výdejních okének ve školní jídelně 16

17 V čem je třeba pokračovat: Rekonstrukce střechy u hlavního vstupu do ZŠ Priority: položení nové dlažby a výměna obkladů a některých spotřebičů (konvektomat, smažící pánev, výdejní stůl s ohřevem) ve školní jídelně malování školní družiny a školního klubu Další investice a opravy: odvětrání malé tělocvičny nábytek do učeben a kabinetů (nové pracovní desky do školní kuchyňky) další etapa rekonstrukce plotu oprava spodní izolace v objektu školní jídelny na severní straně výměna zbylých dvou výdejních okének oprava oken ve velké tělocvičně stříška nad vchodem do školní jídelny výměna osvětlení ve školní jídelně a školním klubu Investice do budoucna: rekonstrukce rozvodů vody a odpadů, oprava fasády 17

18 2.5. Učební plány Od školního roku začalo na škole celoplošné vyučování podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rovná škola zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V průběhu školního roku došlo k několika dílčím úpravám jeho podoby, především v pojetí druhého cizího jazyka (změna klasifikace z volitelného na povinný), zavedení / rozšíření témat dopravní výchovy, ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrany vlasti, korupce, finanční gramotnosti a sexuální a rodinné výchovy. Takto upravené obsahy vzdělávacích oblastí vstoupila v platnost od září Integrace žáků se zdravotním znevýhodněním Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou integrováni do běžných tříd. Jedná se především o integraci žáků se specifickými poruchami učení, dále o žáky s percepčními problémy (sluchové postižení) do běžných tříd. V případě žáků se sluchovým postižením je vzdělávání uskutečňováno ve spolupráci s asistentkou pedagoga, která je přítomna ve výuce a poskytuje daným žákům podporu i v přípravě na vyučování (viz též Příloha 2 Integrace žáků se zdravotním znevýhodněním) 18

19 2.6. Škola a okolí Nedílnou součástí života školy jsou i aktivity směřované směrem k rodičům a veřejnosti. Kromě plnění role dílčího kulturního a společenského centra jsou tyto aktivity důležité i ve výchovně vzdělávacím procesu navázání přátelského a na oboustranné důvěře založeného vztahu mezi školou a rodiči hraje významnou roli v prevenci i řešení řady problémů (výchovných, vzdělávacích, v oblasti prevence forem rizikového chování atd.) Děje se tak prostřednictvím aktivit uvedených ve strategii školy a především úzkou a efektivní spoluprací s rodiči, přičemž nezbytnou podmínkou této spolupráce je samozřejmě i pravidelné informování veřejnosti o dění na škole (viz též Příloha č.1 Strategie rozvoje školy). K informování veřejnosti slouží především: třídní schůzky, informační odpoledne a individuálně domluvené konzultační hodiny, dny otevřených dveří (pro rodiče budoucích žáků I. tříd i jako součást zahradní slavnosti), zavedení tzv. elektronické žákovské v rámci projektu Informační systém do ZŠ v malých městech elektronická Žk; rodiče a žáci jsou motivováni k jejímu vedení také soustavným a cílevědomým využíváním jejích možností např. při evidenci domácích úkolů a opakovacích testů / písemných prací. fungující školská rada sdružující zástupce rodičů, učitelů i představitelů města (podobnou funkci plní i v rámci školy školní parlament fungující v rámci tzv. Ptejte se svého ředitele, složený ze zástupců 3. až 9. tříd), webové stránky školy, pravidelně aktualizované správcem školní sítě, Školní list, jednostránkový leták zdarma distribuovaný mezi veřejnost, ve kterém škola informuje o událostech i plánech, leták pro návštěvníky školy, který jim poskytne základní informace o práci a organizaci výuky v daném školním roce, školní nástěnka, důsledná individuální spolupráce s rodiči při řešení konkrétních obtíží jednotlivých žáků, a další formy prezentace, především jednostránkový plakátový kalendář 19

20 Směrem k veřejnosti jsou zaměřeny tyto aktivity: ples školy (nepravidelně, ve šk.roce se uskutečnil 7.března 2014 v aule Scholy Humanitas v pořadí již šestý) Vánoce ve škole (setkání rodičů, žáků a učitelů spojené s besídkami a vánočním jarmarkem) a vánoční koncert od školního roku nahraný na CD, Školní akademie - ve šk. roce poprvé společně s MŠ zahradní slavnost ve šk.roce s ohledem na množství akcí v závěru června a pořádání plesu školy byla slavnost zrušena poskytování prostorů školy veřejnosti (tělocvičny, herna, hřiště, knihovna, keramická dílna, počítačové učebny atd.), nabídka služeb školní psycholožky pro potřeby veřejnosti; v současné době provádí paní psycholožka diagnostiku a práci s žáky školy, kteří se potýkají s nejrůznějšími problémy (školními i osobními), a nabízí tyto služby také rodičům žáků zajišťování sponzorských darů pro potřeby školy, využívání projektů a dotací poskytovaných nejrůznějšími organizacemi, spolupráce s institucemi a subjekty, jejichž pracovní zaměření se prolíná s prací školy (zřizovatel, KÚ, dětský lékař, Policie ČR, kurátor, OSPOD při MěÚ v Litvínově, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum apod.) Další nástroje ke zkvalitnění činnosti školy Nezbytnou podmínkou pro fungující spolupráci uvnitř učitelského sboru je efektivní a přínosná komunikace. K tomu slouží především provozní porady a pedagogické rady (zkušenost ukázala, že není důležitý jejich počet a délka, ale pečlivá příprava a dohled nad konstruktivností probíhající diskuze), pravidelně svolávaný poradní orgán ředitele školy, do kterého ředitel každoročně deleguje učitele napříč celým sborem, a tzv. NESETRK, neformální setkávání učitelů, jehož cílem je prodiskutovat problémy, na které nezbyl během porad čas, případně jejich řešení není akutní, přesto si řešení zaslouží. Ke zjištění zpětné vazby používá škola několik nástrojů rychlou zpětnou vazbu zajišťuje tzv. vysvědčení školy, které vystavují sami žáci na konci každého pololetí formou známek jednotlivých aspektů života školy, jednak dotazníky pro učitele i rodiče. 20

21 Ve školní praxi je často využívání tzv. SOCIOMETRIE jako nástroje ke zjišťování vztahů ve třídě / skupině. Sociometrické údaje mají velký, někdy zásadní význam při řešení projevů negativního chování, posilování pozitivních vazeb v kolektivu i při včasném odhalování dětí potenciálně ohrožených např. šikanou. Nezbytným předpokladem však je schopnost učitelů / zadavatelů správně připravit a následně zpracovat a interpretovat sociometrický výzkum. Na provozní poradě 4.listopadu 2013 proto byly učitelům rozdány podklady pro sociometrické měření v kolektivech mladších školních dětí (tzv. mráčky - viz níže). Při uplatnění této metody je úkolem označit maximálně 5 osob daného kolektivu, k nimž má respondent kladný vztah (pracovní, osobní). Smyslem zadání mráčků (určených pro mladší školáky) učitelům je především skutečnost, že si učitelé sami na sobě odzkoušeli, jaké pocity zažívá odpovídající žák, uvědomili si důležitost formulace požadavku ( označte kamarády označte ty, s nimiž se vám dobře pracuje označte ty, kterým věříte jako lidem apod.) a zjistili, jak obtížné může být vybrat odpovědně správný počet zvolených lidí. Bylo také zdůrazněno, že výsledky určené ke zveřejnění budou zpracovány tak, aby nebylo možné k dané pozici v kolektivu přiřadit konkrétní jméno jistě by se objevily pocity zklamání ze své role, příp. ublížení ze strany přátel. I to je poučením pro učitele, kteří v budoucnu metodu využijí. Výsledky byly převedeny i do tzv. sociometrické mapy (viz níže), kde byla ovšem konkrétní jména nahrazena čísly. Zároveň bylo v rámci osvojování si práce se sociometrií učitelům uloženo, aby sami zkusili výsledky interpretovat. Na pedagogické radě si pak mohli své soukromé výstupy porovnat s hodnocením mapy, na kterém spolupracovala školní 21

22 psycholožka, PhDr. Z.Pavlíková, metodik prevence rizikového chování Mgr. M. Procházková a zástupce ředitel školy Mgr. Jiří Bílek (absolvent dvouletého specializačního studia pro výchovné poradce). Mapa ukazuje dvě velké skupiny, přičemž propojení mezi nimi je slabší v reálu se jedná o I.stupeň a II.stupeň. Situace ale neukazuje na zásadní rozpory, vysvětluje však silnější sklon učitelů k emočnímu vyhoření viz níže VYHOŘENÍ dotazník. Zdroj: Poschkamp, Thomas: Vyhoření rozpoznání, léčba, prevence. Brno, Edika ISBN Ačkoli nebyla zveřejněna konkrétní jména (důvody viz výše), pro potřeby vedení školy je zpracována důvěrná mapa se jmény, která bude využívána při posilovaní vazeb uvnitř kolektivu (především mezi vůdčími osobnostmi: 6, 10, 20, příp. 8, 9), příp. vytipování kolegů / kolegyň, kterým je vhodné poskytnout citlivým / efektivním způsobem podporu. 22

23 VYHOŘENÍ dotazník Na provozní poradě 4.listopadu 2013 byly v rámci přípravy na NESETRK s tématem Hranice psychických možností učitelů a problém syndromu vyhoření učitelům rozdány dotazníky (viz níže) pro prvotní diagnostiku ohrožení vyhořením. Zdroj: Poschkamp, Thomas: Vyhoření rozpoznání, léčba, prevence. Brno, Edika ISBN Výsledky prvního dotazníku byly zpracovány do tabulky: Emoční vyčerpání Odosobnění / cynizmus Výkonnost Zatížení vyhořením Nízké střední Vysoké 2,00 2,01-3,19 3, ,00 1,01 2,19 2, ,00 4,01 4,99 4,

24 Typologie z hlediska vyhoření ukázala následující údaje: TYP ZDRAVÝ ŠETŘÍCÍ SE OBĚTUJÍCÍ SE VYHOŘELÝ 1,47 2,8 2,28 3,13 Údaje byly převedeny na procenta a promítnuta do hypotetického typického učitele školy. Ten je ze: 40 % zdravý typ 27 % obětující se typ 19% šetřící se typ 14% vyhořelý typ. Vzhledem k anonymitě bylo obecně všem učitelům ohroženým vyhořením doporučeno, aby se zúčastnili NESTRKu na dané téma, kde byly nabídnuty možnosti řešení a pochopení svého problému. Nabídnuta byla také individuální pomoc při posilování odolnosti, resp. tzv.zelené zóny (abstraktního prostoru, kde je člověk uvolněný, odpočatý, spokojený ). Cíle dotazníku tzn. připravit učitele na seminář v rámci NESETRku a poskytnout jim základní vodítka při vnímání sebe sama z hlediska vyhoření bylo dosaženo. Konkrétní pomoc jednotlivým učitelům byla nabídnuta, vzhledem k anonymitě dotazníku je však nutné, aby konkrétní zaměstnanci sami iniciovali konzultaci ke zlepšení situace. V souvislosti s tím byla zpracována také sociometrická mapa (viz kapitola SOCIOMETRIE viz výše). Specifickou formu měl / bude mít dotazník pro učitele školy. V něm jsou učitelé dotazováni na různé faktory spolupráce a vztahů v rámci školy, přičemž každá otázka je formulována tak, aby jednoznačná odpověď ANO / NE vypovídala o názoru / postoji / prožívání / upevňování interpersonálních vztahů. V červnu 2014 proběhlo první kolo s tím, že druhé (položení stejných otázek) proběhne v červnu 2015, tzn. s odstupem jednoho školního roku. Respondenti byli poučeni, že ideálním stavem by měly být odpovědi ANO na prvních 10 otázek (např. Byl/-a jsem vždy ke kolegům upřímný/-á?, Nabídl/-a jsem sám od sebe kolegovi pomoc? apod.) a NE na dalších 8 (např. Kritizoval/-a jsem někdy kolegy, kteří u toho nebyli / pomlouval/-a jsem?, Vybíral/-a jsem si dovolenou mimo hlavní prázdniny jen v nejnutnějších 24

25 případech? apod.). Odpovědi z prvního kola učitelé dobrovolně (anonymně) nahlásili, odpovědi druhého kola budou sděleny povinně Sledován bude posun v názorech, resp. změnách přístupu po roce sebereflexe. Zcela specifickou formu zpětné vazby poskytuje každoroční volba NEJ zaměstnance, který v rámci školní akademie obdrží tzv.mezibořský Zvonek. Volba probíhá ve dvou kolech žáci nejprve nominují bez omezení zaměstnance, na základě této nominace je sestaven volební lístek (3 kategorie učitel/-ka I.st, učitel/-ka II.st. a správní zaměstnanec; každá min. 2 jména), z nichž každý žák obdrží jeden a jeho prostřednictvím provede volbu. Ve školním roce Zvonek obdrželi: Mgr. Veronika Chrzová (I.st.) Mgr. Pavel Kopecký (II.st.) p. Michal Stehlík (správní zaměstnanci). Anketa se těší velké pozornosti žáků, a přestože nemůže postihnout všechny zásluhy a kvality všech zaměstnanců, přinejmenším vede žáky, aby se zamysleli nad prací zaměstnanců školy. 25

26 2.7. Základní údaje o hospodaření školy tabulka Výnosy ,00 KÚ - dotace ,00 MěÚ - dotace Dotace ÚP, SORKH ,00 Transfer.podíl ,00 vlastní příjmy ,17 v nich např. stravné ZŠ a MŠ ,00 úplata MŠ ,00 příspěvky ŠD a ŠK ,00 lyž.kurs, jaz.pobyt,letní tábor ,50 výnosy z pronájmu ,00 ostatní výnosy - úroky 481,87 platby za kroužky, výlety, ,00 karty ŠJ a prac.sešity Čerpání rezerv.fondů ,80 Náklady ,81 v nich: Energetické vstupy ,31 Provozní náklady ,50 Náklady KÚ ,00 Hospodářský výsledek za rok ,36 Rozpis nákladů: Největší položku, tak jako v předchozích obdobích, tvořily náklady na energetické vstupy, potraviny, opravy majetku a služby. V roce hradila škola především opravy rozvodů vody a odpadů, střechy, myčky nádobí, zabezpečovacího systému a dalších oprav, vzniklých v průběhu roku. Z majetku škola pořídila nové tabule, PVC a koberce do tříd, PC - server, vysokotlaký čistič a sekačku zn. Honda. Třídy jsou průběžně vybavovány novým nábytkem, školními lavicemi a židlemi, kabinety učitelů potřebným nábytkem - skříňkami - a dalšími. Výraznou položku tvoří též pravidelné revize, ročně se reviduje veškeré tělocvičné nářadí, hasicí přístroje a hydranty, elektrické zabezpečovací zařízení, výtahy. 26

27 Sponzorství školy, dotace Základní škola a Mateřská škola získala v roce 2013 od sponzorů ,- Kč včetně věcných darů na akce pořádané školou Údaje o výsledcích inspekce a kontrol Každoroční audit hospodaření proběhl bez výhrad. Bezzásadový stav konstatovala i kontrola dodržování BOZP a PO. Při kontrole ze strany Krajské hygienické stanice byly v objektech školní družiny a mateřských škol zjištěny drobné nedostatky. Tyto nedostatky byly v průběhu roku odstraněny. 27

28 3 O VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Cíle vzdělávání Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 2 a 44 jsou obecné cíle vzdělávání definovány jako všestranný rozvoj osobnosti žáka (tzn. dosažení všeobecného nebo odborného vzdělání, osvojení mravních a duchovních hodnot a dalších důležitých kompetencí potřebných pro občanský život, výkon povolání a učení v průběhu celého života a v neposlední řadě získání poznávacích a sociálních dovedností). S tím souvisí i důležitost pochopení demokratických zásad, základních lidských práv, vč. principu rovnosti mužů a žen, ale i utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého jednotlivce. Neméně důležité je i získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. S platností od září 2013 vstoupila v platnost upravená podoba RVP ZV, která rozšiřuje některá dílčí témata (druhý cizí jazyk jako povinný předmět, finanční gramotnost + téma korupce, témata ochrany člověka za mimořádných situací + téma obrany vlasti, některá témata VO Matematika a její aplikace, sexuální a rodinná výchova). V konkrétní podobě se tedy cíle vzdělávání promítají do Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rovná škola (ŠVP ZV Rovná škola), který byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Obsahuje tematické okruhy učiva, které mají k osvojování uvedených cílů vztah, a také formu integrace tzv. průřezových témat (environmentální výchova, mediální výchova, multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech) do jednotlivých tematických okruhů vzdělávacích předmětů. Mezi další formy dosahování cílů vzdělávání patří práce v nepovinných kroužcích, práce během tzv. oborových dnů, účast žáků na přípravě a organizaci mimoškolních sportovních i nesportovních akcích atd. (charitativní sbírky, kulturní akce pro občany města, práce v projektech atd.). 28

29 3.2. Hodnocení a klasifikace Hodnocení půlroční práce žáka se provádí na konci I. pololetí formou předání výpisu z katalogového listu, na konci druhého pololetí předáním vyplněného úředního formuláře (vysvědčení); jeho správnost doloží třídní učitel a ředitel školy podpisem a oficiálním razítkem školy; pouze v případě, že žák ve druhém pololetí neprospěl z maximálně dvou předmětů a bude v srpnu skládat opravné zkoušky, vydává se výpis i v červnu; po skončení opravných zkoušek (bez ohledu na úspěch) je vydáno vysvědčení na úředním formuláři, vč. doložení správnosti. Na základě žádosti zákonných zástupců a se souhlasem ředitele školy lze žáka hodnotit i slovně, případně kombinací hodnocení slovy a známkou. Součástí hodnocení práce žáků je vedle známkové klasifikace i bodování do Ligy žáků a udělování pochval. Vyučující dbají zásad pro hodnocení žáků se spec. poruchami učení. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, opakuje ročník. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. (viz též 51, 52, 53 školského zákona) Odklad začátku povinné školní docházky je udělen ředitelem školy na základě písemné žádosti rodičů a vyjádření odborného pedagogického pracoviště nebo dětského lékaře. O dodatečném odkladu může ředitel školy rozhodnout se souhlasem zákonného zástupce žáka v průběhu prvního pololetí školního roku. (viz též 37 školského zákona) 29

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, p.o. J.A.Komenského 340, 435 13 Meziboří VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Zpracoval : Mgr. Jan Peška ředitel školy Lenka Englická zástupce ředitele pro

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice Na Stínadlech 2386, 415 01 Teplice 1 Telefon/fax: 417 539 586, e-mail: info@zsnastinadlech.cz www.zsnastinadlech.cz č.j. 9/ Dok. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 podle 10, odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky č.

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 Charakteristika školy.4 1.1.1 Škola... 4 1.1.2 Zřizovatel..

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1 Charakteristika školy.3 1.1.1 Škola... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov 20 LET SSZŠ Litvínov Škola v pohybu, škola respektovaná a vyhledávaná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 OBSAH

Více

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/ Sb., v platném znění, podle vyhlášky č. 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více