ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLY MEZIBOŘÍ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLY MEZIBOŘÍ,"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLY MEZIBOŘÍ, p.o. J.A.Komenského 340, Meziboří VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Zpracoval : Mgr. Jan Peška ředitel školy Lenka Englická zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání září 2014

2 Obsah část I. Výroční zpráva Základní školy Meziboří 4 1 ÚVOD 4 2- O ŠKOLE Identifikační údaje Charakteristika školy Údaje o zaměstnancích Přehled o pedagogických zaměstnancích ZŠ Další vzdělávání pedagogických pracovníků Využití kapacity školy Materiální zabezpečení školy Co se podařilo realizovat V čem je třeba pokračovat Učební plány Integrace žáků se zdravotním znevýhodněním Škola a okolí Další nástroje ke zkvalitnění činnosti školy Základní údaje o hospodaření Tabulka Sponzorství Údaje o výsledcích kontrol O VZDĚLÁVÁNÍ Cíle vzdělávání Hodnocení a klasifikace Úroveň dosažení cílů vzdělávání Srovnávací testy Přehled o zápisu Volba povolání; umístění vycházejících žáků Prevence forem negativního chování + charita Sportovní reprezentace Kulturní akce Vzdělávací akce a soutěže, výjezdy a výlety Škola v přírodě Sklárna ( ) Mimoškolní zájmová činnost Letní tábor Školní družina a školní klub PROJEKTY ZÁVĚR A PLÁNY DO BUDOUCNA 55 6 PŘÍLOHY 58 2

3 část II. Výroční zpráva Mateřské školy Meziboří 92 1 Identifikační údaje o škole Personální údaje Vzdělávání dětí v MŠ Hlavní cíle programu Naplňování cílů programu Další vzdělávací a výchovná nabídka v MŠ ve školním roce Materiální podmínky vzdělávání Materiální vybavení tříd Školní zahrada Stav budov 99 5 Počty dětí ve škole 102 Přílohy 104 3

4 část I. Výroční zpráva Základní školy Meziboří 1 - ÚVOD Povinnost zpracovávat každoročně výroční zprávu o činnosti školy ukládá řediteli školy 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a její strukturu dále určuje 7 Vyhlášky MŠMT č.15/2005. Povinností ředitele je dále výroční zprávu zaslat zřizovateli školy, zveřejnit její znění na přístupném místě, umožnit každému do ní nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou obdržet její kopii. Výroční zpráva o činnosti Základní školy Meziboří je předkládána k projednání a pro potřeby prostřednictvím rady města zřizovateli a dále školské radě. K nahlédnutí, pořízení kopie, opisu nebo výpisu je zpráva uložena v kanceláři školy a v elektronické podobě na webových stránkách školy Vzhledem ke sloučení a vzniku nové organizace Základní školy a Mateřské školy Meziboří, p.o. od 1.září 2012 je součástí této výroční zpávy také výroční zpráva mateřské školy (viz část II. Výroční zpráva Mateřské školy Meziboří) 4

5 2 O ŠKOLE 2.1. Identifikační údaje Název školy Základní škola a Mateřská škola Meziboří, p.o. Adresa J.A.Komenského 340, Meziboří IČO Tel./fax / 325 Školní jídelna Školní družina / školní klub Web Zřizovatel Město Meziboří Školská rada Zástupci rodičů Mgr. Dana Šudomová místopředseda ŠR Mgr. Romana Martináková Romana Fišerová Zástupci zřizovatele Ing. Oldřich Malý Kateřina Lipertová Antonín Hurt Zástupci zaměstnanců školy Mgr. Pavel Kopecký předseda ŠR Mgr. Zuzana Blažková Jana Šrůmová 5

6 2.2. Charakteristika školy Základní škola (jako součást ZŠ a MŠ Meziboří) usiluje o co největší otevřenost všem dětem i jejich rodičům. Tato otevřenost klade zvýšené nároky na vyučující, kteří musí přizpůsobit práci ve třídě tak, aby všichni žáci pracovali optimálně podle svým možností. K diferenciaci žáků podle jejich vzdělávacích potřeb dochází především v rovině učební skupiny. Proto se užší profilace školy nejeví jako vhodná; zaměřením na jednu oblast vzdělávání matematiku, cizí jazyky, sport, humanitní obory atd. by část žáků bez potřebných předpokladů (psychická či fyzická vyspělost, kulturní a rodinné zázemí apod.) byla postavena před otázku, jak dále na škole pokračovat. Tento přístup se odráží i v názvu školního vzdělávacího programu - Rovná škola. Přesto umožňuje personální a technické vybavení posílení důrazu na některé klíčové oblasti, jež jsou podrobněji specifikovány ve strategii rozvoje školy. Strategie rozvoje školy na období školních let , a byla rozpracována do tabulky v Příloze 1 Strategie rozvoje školy Motto Žák je cílem našeho snažení, nikoli překážkou v naší práci. učitelský sbor šk.rok

7 2.3. údaje o zaměstnancích PEŠKA Jan Mgr. ředitel školy BÍLEK Jiří Mgr. zástupce ředitele pro I. + II.stupeň ENGLICKÁ Lenka zástupe ředitele pro předškolní vzdělávání viz též část II. Výroční zpráva mateřské školy VLČKOVÁ Alena ekonomka KOPECKÝ Pavel Mgr. výchovný poradce pro volbu povolání a poruchy chování a učení; ICT koordinátor, environmentální koordinátor PROCHÁZKOVÁ Martina Mgr. koordinátor prevence sociálně patologických jevů ŠKOLNÍ DRUŽINA CÍSAŘOVSKÁ Kateřina vychovatelka ŠRŮMOVÁ Jana vychovatelka VOKOUNOVÁ Alena (II.pololetí) vychovatelka ŠKOLNÍ KLUB Pozn.- ve šk. roce nebyl klub z organizačních důvodů (nízký zájem žáků, personální obsazení) otevřen; od října 2014 (nový školní rok) se počítá s obnovením jeho činnosti PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI STEHLÍK Michal školník HOLEČKOVÁ Vlasta uklízečka TRILČOVÁ Ivana uklízečka ŠEMROVÁ Anna uklízečka TRONÍČKOVÁ Hannelore uklízečka ŠKOLNÍ JÍDELNA KRATOCHVÍLOVÁ Ivana vedoucí ŠJ - do listopadu 2013 BOUZEK Jan vedoucí ŠJ od listopadu 2013 MANERTOVÁ Lenka kuchařka NOVÝ Rudolf kuchař (leden červen 2014) TRONÍČKOVÁ Hannelore pomocná kuchařka Asistent pedagoga FRÖHLICHOVÁ Karin VOKOUNOVÁ Alena SORKH DLOUHÝ Martin 7

8 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ JANOUCHOVÁ Radka KADLEDCOVÁ Darina ing. od ledna 2013 VITOUŠKOVÁ Pavla Mgr. od ledna 2013 Údaje k : Průměrný věk pedagogických pracovníků 39,3 let Průměrný věk všech zaměstnanců 41,3 let 8

9 Přehled o pedagogických zaměstnancích ZŠ Stav k Příjmení a jméno Aprobace I.stupeň II.stupeň Kvalifikovaně Nekvalifikovaně Angelkov Marian 0 5 Hv 5 Bílek Jiří Mgr. Čj-D 0 10 Čj 4 D 6 Blažková Zuzana Mgr. I..stupeň 22 0 TU 20 Inf.2 Brantdová Denisa Mgr. Ch Ov 0 22 Ch 4 M 14 On 1 Pč 1 Inf 2 Čížková Milena Mgr. Čj D 0 22 Čj 11 Zév 3 Vv 7 On 1 Fröhlichová Karin DiS 4 1 Vv2 Pč 2 Hv 1 Gallová Jaroslava Mgr. I..stupeň Spd 22 0 TU 22 Chrzová Veronika Mgr. I.st.upeň 22 0 TU 22 Kopecký Pavel Mgr. I..stupeň Spd Kunkelová Dáša Mgr. Aj I.st Př 9 Z 4 Aj I.s. 9 Aj II.s. 8 V pov1 Inf 4 On 1 vz 2 Inf 2 Larson Aaron J. 0 8 Aj 8 Lencová Alena Mgr. Čj D 4 18 Čj 9 D 4 On 2 Pacinová Jana Mgr. I..stupeň 22 0 TU 18 Inf 1 Pč, Vv 3 Pč, vz 2 Dv 1 Vl 4 Patková Irena 9 13 Aj 22 Peška Jan Mgr. I. stupeň Spd 0 5 Z 5 Pešková Kateřina Mgr. I. stupeň Spd 22 0 TU 22 Petrmichl Tomáš Ing F 10 M 8 On 1 vz 1 Inf 2 Půža Josef 0 7 Tv 6 Pč 1 Procházková Martina Mgr. I.stupeň 18 4 TU 18 Tv 4 Řeháková Veronika Bc Šudomová Dana Mgr TU 20 Hv 1 TU 15 Nj 7 Vokounová Liběna Mgr. I..stupeň 22 0 TU 22 Vopatová Pavla Mgr. I..stupeň 20 2 TU 20 Aj

10 I.+II.st. Odučeno týdně Z toho kvalifikovaně 320 = 82,4% 122 = 75,3% Z toho nekvalifikovaně 68 = 17,5% *) 40 = 24,1% *) *) v průběhu šk.roku odešla do starobního důchodu aprobovaná učitelka cj, kterou nahradila studentka PF v průběhu šk.roku dokončí studia; s ohledem na 2.cj němčinu- vyučuje v současné době p.uč. s titulem Bc, která zároveň studuje PF; na škole rovněž začal učit rodilý mluvčí (bez českého ped.vzdělání) II.st Další vzdělávání pedagogických pracovníků představuje důležitou součást osobnostního i profesionálního rozvoje zaměstnanců školy. Finanční prostředky na DVPP jsou čerpány beze zbytku, školení si vybírají paní učitelky / páni učitelé vesměs samostatně na základě nabídek poskytovaných školou. Přehled je součástí této kapitoly. Ve šk. roce se učitelé školy zapojili do projektu KAR-POR (viz Kapitola 4 Projekty), který z hlediska dalšího vzdělávání představuje unikátní možnost seznámit se s trhem práce regionu Mostecka; zapojení učitelé využívají získané informace v profesním poradenství (napříč oběma stupni). Samostatnou kapitolu tvoří také školení v základech zdravovědy, které v přípravné týdnu pro všechny učitele školy připravila odborná lektorka. Následující tabulka nabízí přehled školení a vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnili zaměstnanci školy ve šk. roce Součástí není přehled o čerpání studijního volna studujícími zaměstnanci. Přehled školení a vzdělávacích akcí šk.rok Školení zdravověda všichni ped.pracovníci 9, KAR-POR Japek KAR-POR fa Allcon Pt,Chr, Kp DVPP Metody a formy práce při výuce čtení genetickou 14-17,15 metodou v 1.ročníku PC Most DVPP - Angličtina, pro ty, kteří se nechtějí učit; Most Od 12, DVPP Angličtina od začátku - PC Most 12,00-17, KAR-POR ČD Cargo Exkurze Holandsko KAR-POR Odjezd večer DVPP - Hranice psychických možností učitelů a problém 9-14 syndromu vyhoření; PC Most KAR-POR SŠ GaS - Palachova 8.r. (20ž); doprava MHD KAR-POR schůzka koordinačního týmu Od 10,00 10

11 KAR-POR SŠS Palachova (9.r. 20ž) KAR-POR úpravna vody Meziboří - Chr, Kp, Pš 14, KAR-POR schůzka koordinačního týmu Od 10, Závěrečná konference KAR-POR Od 10, DVPP Rozvoj čtenářských dovedností s využitím dramatické výchovy PC Most, Pionýrů 2806/ DVPP Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla, aby 14,00-17,15 opravdu fungovala, PC Most Pionýrů DVPP seminář Odkaz 25. února 1948 je stále živý, aneb Celý den Jak vykládat dějiny pro budoucí generace?, Gymnázium Chomutov, Mostecká DVPP Metodiky pro žáky základních škol pro Od 14 usnadnění přechodu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze základní na střední školu ; SSZŠ DVPP Aktivizující metody výuky přírodopisu na ZŠ 14,30-18, DVPP využití ICT ve výuce Ústí nad Labem Celý den DVPP Dyslexie a dysortografie PPP Ústí nad Labem DVPP Na hudbu trochu jinak DVPP Smart Boart Teplice Celý den DVPP Etika hrou, PC Most 13,00-16,30 11

12 2.4. Využití kapacity školy Stav k ŠKOLA Počet tříd Počet žáků Průměr na třídu I.st ,4 II.st ,3 ŠKOLNÍ JÍDELNA Žáci 177 Dospělí 31 počet strávníků 208 (od šk.r celkový nárůst o 30%) ŠKOLNÍ DRUŽINA Žáci 93 Oddělení 4 ŠKOLNÍ KLUB Žáci 0 Oddělení 0 Pozn.- ve šk. roce nebyl klub z organizačních důvodů (nízký zájem žáků, personální obsazení) otevřen; od října 2014 (nový školní rok) se počítá s obnovením jeho činnosti 12

13 Materiální zabezpečení školy - počet učeben 36 - z toho odborných 22 - počet tělocvičen 2 - počet místností ŠD 3 - počet místností ŠK 3 - kapacita strav. zařízení školní hřiště 1 Základní škola Meziboří je úplnou základní školou. Kapacita školy (500 žáků) je v současné době využita částečně. Volná kapacita umožňuje jednak výuku v méně početných třídách, dále půlení početnějších tříd na více vyučovacích hodin a v neposlední řadě i přijímání nových žáků v průběhu školního roku. Žáci mohou využívat 36 učeben, z toho 22 odborných, z toho 1 počítačovou, 18 vybavených interaktivními tabulemi, 2 odborné učebny přírodovědných předmětů specializované místo pro volbu povolání. Pro žáky především I. stupně funguje herna a pro žáky II. stupně byla vybudována posilovna. Volnočasové aktivity jsou uskutečňovány jednak v prostorách školy, jednak v prostorách školní družiny a školního klubu, které jsou mnohostranně vybaveny (šprtec, kulečníkový a pingpongový stůl, počítače, stolní fotbal, šipky, nintendo, společenské hry atd.) a jejich činnost je provázána formou měsíčních plánů práce s vyučovací činností ve škole. Rovněž vybavení kabinetů a učeben odpovídá potřebám žáků i učitelů a je průběžně doplňováno. 13

14 Co se podařilo realizovat:. Nové lampy ve školním dvoře 14

15 Oprava podpěrné zdi a oprava oplocení u školního hřiště Vymalování učeben a chodeb (vstupní vestibul, hala, chodby u tělocvičen) 15

16 Rekonstrukce elektrorozvodů v bytě školníka Rekonstrukce výdejních okének ve školní jídelně 16

17 V čem je třeba pokračovat: Rekonstrukce střechy u hlavního vstupu do ZŠ Priority: položení nové dlažby a výměna obkladů a některých spotřebičů (konvektomat, smažící pánev, výdejní stůl s ohřevem) ve školní jídelně malování školní družiny a školního klubu Další investice a opravy: odvětrání malé tělocvičny nábytek do učeben a kabinetů (nové pracovní desky do školní kuchyňky) další etapa rekonstrukce plotu oprava spodní izolace v objektu školní jídelny na severní straně výměna zbylých dvou výdejních okének oprava oken ve velké tělocvičně stříška nad vchodem do školní jídelny výměna osvětlení ve školní jídelně a školním klubu Investice do budoucna: rekonstrukce rozvodů vody a odpadů, oprava fasády 17

18 2.5. Učební plány Od školního roku začalo na škole celoplošné vyučování podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rovná škola zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V průběhu školního roku došlo k několika dílčím úpravám jeho podoby, především v pojetí druhého cizího jazyka (změna klasifikace z volitelného na povinný), zavedení / rozšíření témat dopravní výchovy, ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrany vlasti, korupce, finanční gramotnosti a sexuální a rodinné výchovy. Takto upravené obsahy vzdělávacích oblastí vstoupila v platnost od září Integrace žáků se zdravotním znevýhodněním Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou integrováni do běžných tříd. Jedná se především o integraci žáků se specifickými poruchami učení, dále o žáky s percepčními problémy (sluchové postižení) do běžných tříd. V případě žáků se sluchovým postižením je vzdělávání uskutečňováno ve spolupráci s asistentkou pedagoga, která je přítomna ve výuce a poskytuje daným žákům podporu i v přípravě na vyučování (viz též Příloha 2 Integrace žáků se zdravotním znevýhodněním) 18

19 2.6. Škola a okolí Nedílnou součástí života školy jsou i aktivity směřované směrem k rodičům a veřejnosti. Kromě plnění role dílčího kulturního a společenského centra jsou tyto aktivity důležité i ve výchovně vzdělávacím procesu navázání přátelského a na oboustranné důvěře založeného vztahu mezi školou a rodiči hraje významnou roli v prevenci i řešení řady problémů (výchovných, vzdělávacích, v oblasti prevence forem rizikového chování atd.) Děje se tak prostřednictvím aktivit uvedených ve strategii školy a především úzkou a efektivní spoluprací s rodiči, přičemž nezbytnou podmínkou této spolupráce je samozřejmě i pravidelné informování veřejnosti o dění na škole (viz též Příloha č.1 Strategie rozvoje školy). K informování veřejnosti slouží především: třídní schůzky, informační odpoledne a individuálně domluvené konzultační hodiny, dny otevřených dveří (pro rodiče budoucích žáků I. tříd i jako součást zahradní slavnosti), zavedení tzv. elektronické žákovské v rámci projektu Informační systém do ZŠ v malých městech elektronická Žk; rodiče a žáci jsou motivováni k jejímu vedení také soustavným a cílevědomým využíváním jejích možností např. při evidenci domácích úkolů a opakovacích testů / písemných prací. fungující školská rada sdružující zástupce rodičů, učitelů i představitelů města (podobnou funkci plní i v rámci školy školní parlament fungující v rámci tzv. Ptejte se svého ředitele, složený ze zástupců 3. až 9. tříd), webové stránky školy, pravidelně aktualizované správcem školní sítě, Školní list, jednostránkový leták zdarma distribuovaný mezi veřejnost, ve kterém škola informuje o událostech i plánech, leták pro návštěvníky školy, který jim poskytne základní informace o práci a organizaci výuky v daném školním roce, školní nástěnka, důsledná individuální spolupráce s rodiči při řešení konkrétních obtíží jednotlivých žáků, a další formy prezentace, především jednostránkový plakátový kalendář 19

20 Směrem k veřejnosti jsou zaměřeny tyto aktivity: ples školy (nepravidelně, ve šk.roce se uskutečnil 7.března 2014 v aule Scholy Humanitas v pořadí již šestý) Vánoce ve škole (setkání rodičů, žáků a učitelů spojené s besídkami a vánočním jarmarkem) a vánoční koncert od školního roku nahraný na CD, Školní akademie - ve šk. roce poprvé společně s MŠ zahradní slavnost ve šk.roce s ohledem na množství akcí v závěru června a pořádání plesu školy byla slavnost zrušena poskytování prostorů školy veřejnosti (tělocvičny, herna, hřiště, knihovna, keramická dílna, počítačové učebny atd.), nabídka služeb školní psycholožky pro potřeby veřejnosti; v současné době provádí paní psycholožka diagnostiku a práci s žáky školy, kteří se potýkají s nejrůznějšími problémy (školními i osobními), a nabízí tyto služby také rodičům žáků zajišťování sponzorských darů pro potřeby školy, využívání projektů a dotací poskytovaných nejrůznějšími organizacemi, spolupráce s institucemi a subjekty, jejichž pracovní zaměření se prolíná s prací školy (zřizovatel, KÚ, dětský lékař, Policie ČR, kurátor, OSPOD při MěÚ v Litvínově, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum apod.) Další nástroje ke zkvalitnění činnosti školy Nezbytnou podmínkou pro fungující spolupráci uvnitř učitelského sboru je efektivní a přínosná komunikace. K tomu slouží především provozní porady a pedagogické rady (zkušenost ukázala, že není důležitý jejich počet a délka, ale pečlivá příprava a dohled nad konstruktivností probíhající diskuze), pravidelně svolávaný poradní orgán ředitele školy, do kterého ředitel každoročně deleguje učitele napříč celým sborem, a tzv. NESETRK, neformální setkávání učitelů, jehož cílem je prodiskutovat problémy, na které nezbyl během porad čas, případně jejich řešení není akutní, přesto si řešení zaslouží. Ke zjištění zpětné vazby používá škola několik nástrojů rychlou zpětnou vazbu zajišťuje tzv. vysvědčení školy, které vystavují sami žáci na konci každého pololetí formou známek jednotlivých aspektů života školy, jednak dotazníky pro učitele i rodiče. 20

21 Ve školní praxi je často využívání tzv. SOCIOMETRIE jako nástroje ke zjišťování vztahů ve třídě / skupině. Sociometrické údaje mají velký, někdy zásadní význam při řešení projevů negativního chování, posilování pozitivních vazeb v kolektivu i při včasném odhalování dětí potenciálně ohrožených např. šikanou. Nezbytným předpokladem však je schopnost učitelů / zadavatelů správně připravit a následně zpracovat a interpretovat sociometrický výzkum. Na provozní poradě 4.listopadu 2013 proto byly učitelům rozdány podklady pro sociometrické měření v kolektivech mladších školních dětí (tzv. mráčky - viz níže). Při uplatnění této metody je úkolem označit maximálně 5 osob daného kolektivu, k nimž má respondent kladný vztah (pracovní, osobní). Smyslem zadání mráčků (určených pro mladší školáky) učitelům je především skutečnost, že si učitelé sami na sobě odzkoušeli, jaké pocity zažívá odpovídající žák, uvědomili si důležitost formulace požadavku ( označte kamarády označte ty, s nimiž se vám dobře pracuje označte ty, kterým věříte jako lidem apod.) a zjistili, jak obtížné může být vybrat odpovědně správný počet zvolených lidí. Bylo také zdůrazněno, že výsledky určené ke zveřejnění budou zpracovány tak, aby nebylo možné k dané pozici v kolektivu přiřadit konkrétní jméno jistě by se objevily pocity zklamání ze své role, příp. ublížení ze strany přátel. I to je poučením pro učitele, kteří v budoucnu metodu využijí. Výsledky byly převedeny i do tzv. sociometrické mapy (viz níže), kde byla ovšem konkrétní jména nahrazena čísly. Zároveň bylo v rámci osvojování si práce se sociometrií učitelům uloženo, aby sami zkusili výsledky interpretovat. Na pedagogické radě si pak mohli své soukromé výstupy porovnat s hodnocením mapy, na kterém spolupracovala školní 21

22 psycholožka, PhDr. Z.Pavlíková, metodik prevence rizikového chování Mgr. M. Procházková a zástupce ředitel školy Mgr. Jiří Bílek (absolvent dvouletého specializačního studia pro výchovné poradce). Mapa ukazuje dvě velké skupiny, přičemž propojení mezi nimi je slabší v reálu se jedná o I.stupeň a II.stupeň. Situace ale neukazuje na zásadní rozpory, vysvětluje však silnější sklon učitelů k emočnímu vyhoření viz níže VYHOŘENÍ dotazník. Zdroj: Poschkamp, Thomas: Vyhoření rozpoznání, léčba, prevence. Brno, Edika ISBN Ačkoli nebyla zveřejněna konkrétní jména (důvody viz výše), pro potřeby vedení školy je zpracována důvěrná mapa se jmény, která bude využívána při posilovaní vazeb uvnitř kolektivu (především mezi vůdčími osobnostmi: 6, 10, 20, příp. 8, 9), příp. vytipování kolegů / kolegyň, kterým je vhodné poskytnout citlivým / efektivním způsobem podporu. 22

23 VYHOŘENÍ dotazník Na provozní poradě 4.listopadu 2013 byly v rámci přípravy na NESETRK s tématem Hranice psychických možností učitelů a problém syndromu vyhoření učitelům rozdány dotazníky (viz níže) pro prvotní diagnostiku ohrožení vyhořením. Zdroj: Poschkamp, Thomas: Vyhoření rozpoznání, léčba, prevence. Brno, Edika ISBN Výsledky prvního dotazníku byly zpracovány do tabulky: Emoční vyčerpání Odosobnění / cynizmus Výkonnost Zatížení vyhořením Nízké střední Vysoké 2,00 2,01-3,19 3, ,00 1,01 2,19 2, ,00 4,01 4,99 4,

24 Typologie z hlediska vyhoření ukázala následující údaje: TYP ZDRAVÝ ŠETŘÍCÍ SE OBĚTUJÍCÍ SE VYHOŘELÝ 1,47 2,8 2,28 3,13 Údaje byly převedeny na procenta a promítnuta do hypotetického typického učitele školy. Ten je ze: 40 % zdravý typ 27 % obětující se typ 19% šetřící se typ 14% vyhořelý typ. Vzhledem k anonymitě bylo obecně všem učitelům ohroženým vyhořením doporučeno, aby se zúčastnili NESTRKu na dané téma, kde byly nabídnuty možnosti řešení a pochopení svého problému. Nabídnuta byla také individuální pomoc při posilování odolnosti, resp. tzv.zelené zóny (abstraktního prostoru, kde je člověk uvolněný, odpočatý, spokojený ). Cíle dotazníku tzn. připravit učitele na seminář v rámci NESETRku a poskytnout jim základní vodítka při vnímání sebe sama z hlediska vyhoření bylo dosaženo. Konkrétní pomoc jednotlivým učitelům byla nabídnuta, vzhledem k anonymitě dotazníku je však nutné, aby konkrétní zaměstnanci sami iniciovali konzultaci ke zlepšení situace. V souvislosti s tím byla zpracována také sociometrická mapa (viz kapitola SOCIOMETRIE viz výše). Specifickou formu měl / bude mít dotazník pro učitele školy. V něm jsou učitelé dotazováni na různé faktory spolupráce a vztahů v rámci školy, přičemž každá otázka je formulována tak, aby jednoznačná odpověď ANO / NE vypovídala o názoru / postoji / prožívání / upevňování interpersonálních vztahů. V červnu 2014 proběhlo první kolo s tím, že druhé (položení stejných otázek) proběhne v červnu 2015, tzn. s odstupem jednoho školního roku. Respondenti byli poučeni, že ideálním stavem by měly být odpovědi ANO na prvních 10 otázek (např. Byl/-a jsem vždy ke kolegům upřímný/-á?, Nabídl/-a jsem sám od sebe kolegovi pomoc? apod.) a NE na dalších 8 (např. Kritizoval/-a jsem někdy kolegy, kteří u toho nebyli / pomlouval/-a jsem?, Vybíral/-a jsem si dovolenou mimo hlavní prázdniny jen v nejnutnějších 24

25 případech? apod.). Odpovědi z prvního kola učitelé dobrovolně (anonymně) nahlásili, odpovědi druhého kola budou sděleny povinně Sledován bude posun v názorech, resp. změnách přístupu po roce sebereflexe. Zcela specifickou formu zpětné vazby poskytuje každoroční volba NEJ zaměstnance, který v rámci školní akademie obdrží tzv.mezibořský Zvonek. Volba probíhá ve dvou kolech žáci nejprve nominují bez omezení zaměstnance, na základě této nominace je sestaven volební lístek (3 kategorie učitel/-ka I.st, učitel/-ka II.st. a správní zaměstnanec; každá min. 2 jména), z nichž každý žák obdrží jeden a jeho prostřednictvím provede volbu. Ve školním roce Zvonek obdrželi: Mgr. Veronika Chrzová (I.st.) Mgr. Pavel Kopecký (II.st.) p. Michal Stehlík (správní zaměstnanci). Anketa se těší velké pozornosti žáků, a přestože nemůže postihnout všechny zásluhy a kvality všech zaměstnanců, přinejmenším vede žáky, aby se zamysleli nad prací zaměstnanců školy. 25

26 2.7. Základní údaje o hospodaření školy tabulka Výnosy ,00 KÚ - dotace ,00 MěÚ - dotace Dotace ÚP, SORKH ,00 Transfer.podíl ,00 vlastní příjmy ,17 v nich např. stravné ZŠ a MŠ ,00 úplata MŠ ,00 příspěvky ŠD a ŠK ,00 lyž.kurs, jaz.pobyt,letní tábor ,50 výnosy z pronájmu ,00 ostatní výnosy - úroky 481,87 platby za kroužky, výlety, ,00 karty ŠJ a prac.sešity Čerpání rezerv.fondů ,80 Náklady ,81 v nich: Energetické vstupy ,31 Provozní náklady ,50 Náklady KÚ ,00 Hospodářský výsledek za rok ,36 Rozpis nákladů: Největší položku, tak jako v předchozích obdobích, tvořily náklady na energetické vstupy, potraviny, opravy majetku a služby. V roce hradila škola především opravy rozvodů vody a odpadů, střechy, myčky nádobí, zabezpečovacího systému a dalších oprav, vzniklých v průběhu roku. Z majetku škola pořídila nové tabule, PVC a koberce do tříd, PC - server, vysokotlaký čistič a sekačku zn. Honda. Třídy jsou průběžně vybavovány novým nábytkem, školními lavicemi a židlemi, kabinety učitelů potřebným nábytkem - skříňkami - a dalšími. Výraznou položku tvoří též pravidelné revize, ročně se reviduje veškeré tělocvičné nářadí, hasicí přístroje a hydranty, elektrické zabezpečovací zařízení, výtahy. 26

27 Sponzorství školy, dotace Základní škola a Mateřská škola získala v roce 2013 od sponzorů ,- Kč včetně věcných darů na akce pořádané školou Údaje o výsledcích inspekce a kontrol Každoroční audit hospodaření proběhl bez výhrad. Bezzásadový stav konstatovala i kontrola dodržování BOZP a PO. Při kontrole ze strany Krajské hygienické stanice byly v objektech školní družiny a mateřských škol zjištěny drobné nedostatky. Tyto nedostatky byly v průběhu roku odstraněny. 27

28 3 O VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Cíle vzdělávání Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 2 a 44 jsou obecné cíle vzdělávání definovány jako všestranný rozvoj osobnosti žáka (tzn. dosažení všeobecného nebo odborného vzdělání, osvojení mravních a duchovních hodnot a dalších důležitých kompetencí potřebných pro občanský život, výkon povolání a učení v průběhu celého života a v neposlední řadě získání poznávacích a sociálních dovedností). S tím souvisí i důležitost pochopení demokratických zásad, základních lidských práv, vč. principu rovnosti mužů a žen, ale i utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého jednotlivce. Neméně důležité je i získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. S platností od září 2013 vstoupila v platnost upravená podoba RVP ZV, která rozšiřuje některá dílčí témata (druhý cizí jazyk jako povinný předmět, finanční gramotnost + téma korupce, témata ochrany člověka za mimořádných situací + téma obrany vlasti, některá témata VO Matematika a její aplikace, sexuální a rodinná výchova). V konkrétní podobě se tedy cíle vzdělávání promítají do Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rovná škola (ŠVP ZV Rovná škola), který byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Obsahuje tematické okruhy učiva, které mají k osvojování uvedených cílů vztah, a také formu integrace tzv. průřezových témat (environmentální výchova, mediální výchova, multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech) do jednotlivých tematických okruhů vzdělávacích předmětů. Mezi další formy dosahování cílů vzdělávání patří práce v nepovinných kroužcích, práce během tzv. oborových dnů, účast žáků na přípravě a organizaci mimoškolních sportovních i nesportovních akcích atd. (charitativní sbírky, kulturní akce pro občany města, práce v projektech atd.). 28

29 3.2. Hodnocení a klasifikace Hodnocení půlroční práce žáka se provádí na konci I. pololetí formou předání výpisu z katalogového listu, na konci druhého pololetí předáním vyplněného úředního formuláře (vysvědčení); jeho správnost doloží třídní učitel a ředitel školy podpisem a oficiálním razítkem školy; pouze v případě, že žák ve druhém pololetí neprospěl z maximálně dvou předmětů a bude v srpnu skládat opravné zkoušky, vydává se výpis i v červnu; po skončení opravných zkoušek (bez ohledu na úspěch) je vydáno vysvědčení na úředním formuláři, vč. doložení správnosti. Na základě žádosti zákonných zástupců a se souhlasem ředitele školy lze žáka hodnotit i slovně, případně kombinací hodnocení slovy a známkou. Součástí hodnocení práce žáků je vedle známkové klasifikace i bodování do Ligy žáků a udělování pochval. Vyučující dbají zásad pro hodnocení žáků se spec. poruchami učení. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, opakuje ročník. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. (viz též 51, 52, 53 školského zákona) Odklad začátku povinné školní docházky je udělen ředitelem školy na základě písemné žádosti rodičů a vyjádření odborného pedagogického pracoviště nebo dětského lékaře. O dodatečném odkladu může ředitel školy rozhodnout se souhlasem zákonného zástupce žáka v průběhu prvního pololetí školního roku. (viz též 37 školského zákona) 29

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více