ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVY D, E SADOVÉ ÚPRAVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVY D, E SADOVÉ ÚPRAVY"

Transkript

1 D1.5 Sadové úpravy 1. IDENTIFIKACE STAVBY Název akce: ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA D PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUDOVA E PŘÍSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY Stavebník: Obec Nučice Kubrova Nučice Místo stavby: Adresa: Kubrova 136 ZŠ a Kubrova MŠ, Nučice Katastrální území: Nučice (Praha západ), Nučice u Rudné Pozemek parc. č.: 147, 1177, 651, 8/4, 8/8, 27/2 Generální projektant: ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 1012/6, Praha 4 tel.: IČ: Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal Procházka ČKAIT ATELIER SAEM, s.r.o. Profese: Stupeň projektové dokumentace: sadové úpravy Datum: červen 2015 Zpracovatel části projektu: ATELIER SAEM, s.r.o. Ing. Monika Kaifošová, DiS. 2. ÚVOD Součástí navrhované přístavby budov Základní a mateřské školy v Nučicích je řešení sadových úprav ploch v návaznosti na navrhovanou přístavbu. Jedná se především o plochu dvora, který se přemístěním hlavního vstupu do základní školy stává nejdůležitějším komunikačním exteriérovým uzlem školy. Cílem řešení je zajištění dostatečné kapacity nového nástupního prostoru, provedení kvalitních povrchů vzhledem k nové reprezentativní funkci a osázení dřevinami vhodného měřítka respektujícího velikost nově vzniklého prostoru. ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 1

2 3. VÝCHOZÍ PODKLADY, PRŮZKUMY, ZAMĚŘENÍ - Prohlídka in situ autorizovanými osobami 01,05/ Geodetické zaměření pozemku- JurisGEO spol. s r.o. 02/ IG průzkum Ing. Josef Plešinger, hydrogeologické práce 03/ PD přístavby - stavební část rozpracovanost 4. ÚDAJE O ÚZEMÍ Obec Nučice se nachází jihozápadně od Prahy ve Středočeském kraji. Centrum obce tvoří Prokopská náves, škola je umístěná v jejím bezprostředním sousedství. Budova původní školy č.p. 136 leží v ulici Kubrova, budova školní jídelny a mateřské školy č.p. 338 pak ve druhém plánu v zahradě za původní budovou. Historická budova školy je dominantní stavbou obce a plní svou funkci již více než 110 let. Objekt sám o sobě však v dnešních dnech nesplňuje funkční standard školských staveb a proto v rámci přístavby základní školy (objekt D) dochází k přesunu hlavního vstupu do vnitrobloku s možností navázání šaten a potřebného zázemí. Urbanistické řešení stavby: Jedná se o přístavbu dvou učeben, šaten a hygienického zázemí (objekt D) a třídy mateřské školy (objekt E). Z urbanistického hlediska dochází k přemístění hlavního vstupu do vnitrobloku školního areálu a vytvoření rozptylové plochy, ze které je dále přístupná družina, jídelna a ve vazbě i mateřská škola. Děti se tak po celou dobu výuky mohou pohybovat pouze v rámci školního pozemku. Přístavby jsou jednopodlažní, návrh stavby je plně v souladu s územním plánem obce Nučice platném v době zpracování PD. Zájmové území je rovinaté. Nadmořská výška území, kterého se týkají sadové úpravy je 345,15 až 346,30 m n.m. Výškové převýšení tedy cca 1,15m. Hlavní prostor určený pro navrhované terénní a sadové úpravy je vymezen stávajícími budovami školy a navrhovanými přístavbami, částečně pak posunutým oplocením stávající zahrady mateřské školy. Dále se úpravy týkají pásu podél jihovýchodní hranice pozemku, kde jsou navrženy osazovací nádoby pro školní činnost. 5. KLIMATICKÉ A PŮDNÍ PODMÍNKY Geomorfologické a klimatické podmínky Podle geomorfologického členění České republiky (Demek, 1987) náleží zájmové území k Hostivické tabuli, jež je součásti Kladenské tabule. Z hlediska klimatické rajonizace leží zájmové území v okrsku B1, mírně teplé oblasti, který je charakterizován jako mírně teplý, mírně suchý s převážně mírnou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je 8,5 C, průměrné měsíční minimum bývá v lednu -2 C a průměrné měsíční maximum v červenci 18 C. Průměrní roční úhrn srážek činí cca 550mm. Měsíční průměrné úhrny srážek zpravidla kolísají mezi 32-49mm, v letním období však dosahují i více než 60mm s průměrným maximem 80mm v červenci. Sněhová pokrývka leží v průměru 40 dní v roce v období až 1.3. a její průměrná maximální mocnost bývá 0,19m. Geologické poměry Geologické poměry jsou podrobně popsány ve zprávě k inženýrsko-geologickém průzkumu, provedeném v březnu ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 2

3 Na základě geologického průzkumu lze předpokládat v lokalitě sadových úprav dva typy profilů: 1. V místě stávajícího dvora mezi historickou budovou školy a budovou jídelny a MŠ: - v horní vrstvě do hloubky cca 1,2-2,1m různorodé navážky s příměsí kamene, cihel a hlíny - pod tím jemné písčité hlíny až písčité jíly do hloubky 2,6-3,6m. 2. V místě zahrady MŠ: - v horní vrstvě do hloubky cca 0,4-0,6m tmavá humusovitá hlína - pod tím světle hnědá sprašová hlína do hloubky 2,8m. Hydrogeologické poměry Hydrogeologické poměry jsou podrobně popsány ve zprávě k inženýrsko-geologickém průzkumu, provedeném v březnu Sondáží byla zjištěna hladina podpovrchové vody na úrovni skalního podloží a její hladina se pohybuje v rozmezí 1,2-2,0m pod stávajícím terénem. 6. KÁCENÍ DŘEVIN Na daném pozemku bude vzhledem k navrhované přístavbě, potřebě rozšíření nástupního dvora do části zahrady MŠ a stínění dřevin stávajícím prostorám školky prováděno kácení některých dřevin (jehličnatých stromů Picea pungens smrk pichlavý). Tyto dřeviny již přerostly měřítko vnitřního dvora a zásadním způsobem stíní učebnu mateřské školy. Vykácené stromy budou nahrazeny novými, vhodnějšími pro daný prostor. Kácení dřevin je samostatnou dokumentací. Kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu. 7. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ Kompoziční a provozní řešení Cílem řešení sadových úprav je vytvoření adekvátních exteriérových prostorů vzhledem k navrhované přístavbě budov základní a mateřské školy se snahou maximálně ponechat stávající funkční plochy. Stěžejní součástí sadových úprav je řešení prostoru dvora, který se přemístěním hlavního vstupu do základní školy stává nejdůležitějším komunikačním exteriérovým uzlem školy. Snahou je zajištění dostatečné kapacity tohoto nového nástupního prostoru, provedení kvalitních povrchů vzhledem k nové reprezentativní funkci a osázení dřevinami vhodného měřítka respektujícího velikost nově vzniklého prostoru. Tento prostor je vymezen stávajícími budovami školy a navrhovanými přístavbami, částečně pak posunutým oplocením stávající zahrady mateřské školy. Dále se úpravy týkají pásu podél jihovýchodní hranice pozemku, kde jsou navrženy osazovací nádoby pro školní činnost. Hlavní rysy navrhovaných úprav: - Jednoduchost - vhodné měřítko použitých prvků zeleně stromy s menší vzdušnou korunou - optické propojení dvora a zahrady MŠ výsadbou stejných stromů - odstranit prvky zeleně, které stíní učebnu mateřské školy - sledování stávající konfigurace terénu bez násilných terénních úprav - řešení dvora umožňující nekomplikovaný průchod parterem - vytvořit místo pro setkání, komunikaci i relaxaci ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 3

4 - umístit osazovací nádoby pro školní i mimoškolní činnost žáků zábava, vzdělávání, soutěžení - osázet bylinný trávník zajímavý snadno udržovatelný prvek, ale i možnost použití jako výukový materiál Sadové úpravy v zájmovém území je možno rozdělit na následující části: - hlavní parter dvůr hlavní komunikační venkovní prostor mezi objekty - stávající zahrada MŠ - úpravy - osazovací nádoby podél jihovýchodní hranice pozemku školy - bylinný trávník v místě původního chodníku podél jihovýchodní fasády MŠ Hlavní parter - dvůr Hlavní část sadových úprav se týká prostoru mezi stávajícími budovami školy, přístavbou a oplocením zahrady MŠ, které bude z důvodu navrhovaného rozšíření vzniklé plochy posunuto o cca 3m (na straně budovy družiny) až cca 5m (na straně budovy jídelny a MŠ), tj. cca 1,5-1,8m za kmeny stávajících jehličnatých stromů (tzv. stříbrných smrků). Nová poloha oplocení bude rovnoběžná se severozápadní fasádou přístavby školy. Stávající vzrostlé jehličnaté stromy (Picea pungens 4ks) budou pokáceny včetně odstranění pařezu a v maximální možné míře i kořenů, aby bylo možno realizovat novou výsadbu listnatých dřevin vhodnějších do daného prostoru. V nově vzniklém parteru dvora jsou navrženy 4 listnaté stromy Amelanchier arborea Robin Hill - muchovník stromovitý. Jsou to malebné malokorunné stromy dosahující výšky 5-7m. Koruna je vzdušná, pyramidální až vejčitá, o šířce do 4m. Kvete nápadně a bohatě bíle v dubnu. Málo plodí. Na podzim výrazné zbarvení listů. Kořenový prostor bude chráněn mříží. Veškeré zpevněné plochy v prostoru dvora budou odstraněny. Celý parter bude nově zadlážděn štípanou kamennou dlažbou z drobné kostky se snahou vytvořit adekvátní reprezentativní trvanlivý jednotný povrch. Kostka bude ve dvou odstínech, které opticky plochu rozšíří a rozdělí parter do čtyř menších ploch (nástupní plocha hlavní vstup do ZŠ a družiny odpočinková plocha vstup do jídelny a MŠ). Pod korunami stromů je navržena sestava masivních dubových lavic, která prochází jako zalamovaná přerušovaná linka hlavní částí parteru. Stávající malé keře a trvalky v pásu podél oplocení zahrady MŠ budou opatrně vyjmuty a přesazeny na školou předem dohodnuté místo. Stávající zahrada MŠ úpravy Zahrada mateřské zahrady je oddělena průhledným oplocením od hlavního parteru. Toto oplocení bude posunuto vzhledem k potřebě rozšířit dvůr (viz. výše). Vzhledem k posunu oplocení je třeba posunout jednu z laviček. Ostatní prvky mobiliáře budou zachovány. V zahradě budou vysazeny dva nové stromy listnaté dřeviny Amelanchier arborea Robin Hill - muchovník stromovitý. Použitím stejných druhů jako ve dvoře školy bude zahrada více opticky propojena s prostorem dvora. Odstraněním původních jehličnanů při oplocení zahrady dojde k celkovému prosvětlení prostoru a jeho optickému zvětšení. Osazovací nádoby Podél jihovýchodní hranice pozemku je navrženo umístění osazovacích nádob, které mohou být využívány pro školní i mimoškolní činnost žáků. Mohou sloužit pro zábavu, výuku i pořádání soutěží mezi třídami. Navrženy jsou 2 typy nádob v celkovém počtu 10 kusů. Plocha kolem nádob bude mulčována kačírkem pro snazší údržbu. Nádoby budou různě barevné použito může být např. 7 barev duhy doplněných o bílou, šedou a černou. Barevnost bude upřesněna při realizace na základě požadavků školy ve spolupráci s projektantem. ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 4

5 Bylinný trávník Podél jihovýchodní fasády stávající budovy MŠ bude zrušen stávající chodník, který návrhem přístavby ztratil svoje využití. V jeho místě je navržen pás bylinného trávníku, který je snadno udržovatelný a je ho možno využít i jako výukový materiál. Zpevněné plochy Nové zpevněné plochy jsou navrženy ze štípané kamenné dlažby - drobné kostky Kostka bude ve dvou odstínech, které opticky rozdělí parter do čtyř menších ploch (nástupní plocha hlavní vstup do ZŠ a družiny odpočinková plocha vstup do jídelny a MŠ). Kostky budou z granitických materiálů, odstín světlá a tmavě šedá. Materiál a odstíny budou upřesněny při realizaci s dodavatelem. Navrženy jsou 2 skladby souvrství s ohledem na možnost vjezdu do přední částí parteru za vstupní bránu. Zpevněné plochy jsou řešeny bezbariérově včetně napojení mezi jednotlivými povrchy. skladba souvrství kamenná dlažba - pochozí - kamenná dlažba drobná dlažební kostka 8-10, štípaná z granit. mater. 100 mm - ložná vrstva 40 mm - nosná vrstva štěrkodrť 150 mm - hutněná pláň skladba souvrství kamenná dlažba občas pojížděná automobily - kamenná dlažba drobná dlažební kostka 8-10, štípaná z granit. mater. 100 mm - ložná vrstva 40 mm - nosná vrstva štěrkodrť 100 mm - nosná vrstva štěrkodrť 200 mm - hutněná pláň Pozn.: přesný popis skladeb je uveden v tabulce skladeb zpevněných ploch ve stavební části PD. Mobiliář V prostoru, kde bude realizována přístavba školy a navrhovány sadové a terénní úpravy se nachází stávající mobiliář, který musí být vzhledem ke stavebním pracím odstraněn. Částečně bude uskladněn na stavebníkem předem určené místo k pozdějšímu využití, částečně osazen znovu v rámci nových sadových úprav. Ve stávající zahradě školky bude veškerý mobiliář ponechán stávající na původním místě. Pouze 1 dětská lavička bude přesunuta s ohledem na posunutí oplocení do nové pozice. Dále bude osazen nově navrhovaný mobiliář. Konkrétní výrobky jsou blíže popsány ve specifikaci výrobků pro sadové úpravy. Stávající mobiliář - lavička - ocelová konstrukce, sedák + opěradlo z dřevěných lamel 6 ks - USKLADNIT - odpadkový koš ocelová konstrukce, obklad z dřevěných lamel 2 ks - PŘEMÍSTIT do nové pozice v hlavním parteru - stojan na kola jednostranný 2 ks - USKLADNIT - stojan na kola typ rondel 1 ks - uskladnit ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 5

6 - tabule 1 ks - USKLADNIT - stůl na ping-pong 1 ks - USKLADNIT Navrhovaný mobiliář - sestava masivních lavic z dubových hranolů, š.320mm, v.380mm, celk.dl. 15,5m - stojan na kola jednostranný 4 ks - ochranná mříž ke stromu 1600x1600mm včetně ochrany kmene v.1500mm-4 ks Osvětlení Osvětlení hlavního parteru bude zajištěno stávajícími svítidly na fasádách stávajících objektu a navrhovanými svítidly na přístavbách. Svítidla jsou řešena v rámci projektu elektroinstalace. Závlaha S ohledem na charakter sadových úprav není navržena automatická závlaha Navrhovaný sortiment Sortiment dřevin je popsán v Osazovacím plánu. Navrhované stromové patro tvoří 6 listnatých opadavých stromů, a to: - Amelanchier arborea Robin Hill 6 ks Stromy jsou umístěny převážně do zpevněných ploch. Ke stromům je umístěna ochranná mříž čtvercová o velikosti 1600x1600mm, jejíž součástí je konstrukce pro ochranu kmene včetně ochrany kmene výšky 1500mm. 2 stromy budou umístěny v travnaté ploše zahrady MŠ Travnaté plochy - Bylinný trávník - směs dle RSM doporučený výsevek: g/m2 Směs vhodná pro všechna stanoviště kromě extrémně suchých a živinami chudých půd. Péče dostačuje nízká bez hnojení. Složení směsi umožňuje četnější nízké kosení. Směs je vhodná pro veřejnou zeleň. Složení: Trávy (celkem 96%) % Agrostis capillaris 5 Cynosorus cristatus 5 Festuca rubra commutata 18 Festuca rubra rubra 36 Festuca rubra trichophylla 10 Festuca trachyphylla 7 Poa pratensis 15 Byliny (celkem 3,5%) % Achillea millefolium ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 6

7 Dianthus deltoides 0,5 Galium verum 0,4 Leontodon hispidus 0,2 Leucanthemum vulgare 0,5 Plantago media 0,3 Prunella vulgaris 0,7 Ranunculus bulbosus 0,2 Sanguisorba minor 0,2 Thymus pulegioides 0,4 Jeteloviny (celkem 0,5%) % Lotus corniculatus 0,2 Trifolium repens 'Pirouette' 0,3 Návod na založení porostu typu květnaté louky - Vhodná období pro zakládání luk jsou pozdní podzim a jaro. - Směsi s podílem letniček zakládáme vždy na jaře! - Osivo skladujeme na suchém místě v uzavřených obalech. - Před výsevem doporučujeme obsah sáčku důkladně promíchat. - Příprava půdy pro květnaté louky je stejná jako pro trávníky. - Louku vyséváme velmi mělce do hloubky max. 5 mm do zkypřené, urovnané a odplevelené půdy. Před výsevem nehnojíme! - Potřebné množství osiva na danou plochu si před výsevem rozdělíme na 2 poloviny a vyséváme každou zvlášť, nejlépe dvěma směry (do kříže). - Vyseté osivo mělce zapravíme hráběmi a následně uválíme. - V roce výsevu rostou hlavně trávy a pouze kořínky lučních rostlin. - Odplevelovací seč provedeme šetrně při výšce porostu cca 20 cm. U směsí s podílem letniček se odplevelovací seč neprovádí! - Květnatou louku sekáme nejlépe lištovou nebo bubnovou travní sekačkou nebo kosou na výšku minimálně 4-5 cm nad povrchem půdy. - Louka kvete postupně ve druhém až třetím roce, počet sečí 1-3x za rok. Mulčování ploch Mulčování výsadeb stromů ve zpevněných plochách a mulčování kolem osazovacích nádob je navrženo z praného říčního kameniva (kačírek) fr v šedé (šedo-bílé) barvě v tloušťce 80mm. Mulčování stromů v travnaté ploše zahrady MŠ je navrženo z tříděné drcené borky. Kolem osazovacích nádob bude pod kačírek umístěna mulčovací textilie. 8. OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI Zeleň na staveništi a v okolí stavby bude v průběhu provádění stavby chráněna dle ČSN DIN Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Chráněný kořenový prostor pro stávající ponechávané dřeviny bude vymezen okapovou linií stromu + 1,5m po celém obvodu. Tento prostor nebude při stavbě využíván. Ochranný plot výšky min. 1,8m musí chránit minimálně celý prostor vymezený okapovou linií koruny, zvětšený o 1,5m. Při provádění stavby bude brán zřetel rovněž na ochranu nadzemní části stromu před poškozením. ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 7

8 V případě poklesu hladiny spodní vody během vegetace je nutno stávající dřeviny přiměřeně zavlažovat (1-2x týdně). Ochrana při navážkách a odkopávkách v kořenovém prostoru: V místě zachovávaných stromů je nutno zajistit, aby odkopávky či navážky zasahovaly maximálně k hranici chráněného kořenového prostoru těchto stromů. 9. TECHNOLOGIE ŘEŠENÍ Před započetím všech zemních prací budou vytyčena veškerá podzemní vedení a sítě jejich správci. Dřeviny určené ke kácení budou odstraněny v maximální možné míře včetně pařezu a kořenových náběhů, tak aby bylo možno realizovat novou výsadbu stromů. Veškerý dřevní materiál bude odvezen. V místech zakládání nových výsadeb bude dle potřeby provedena aplikace totálního herbicidu postřikem na široko (např. Roundup 5-6 l/ha v předepsaném množství vody) a zbylé části rostlin budou vyhrabány. Plochy pro výsadby budou urovnány. Úprava pláně a příprava vegetační vrstvy bude provedena ve smyslu ČSN : Práce s půdou. Po výsadbě bude prováděna zálivka v několika cyklech. Výsadby dřevin budou provedeny včetně hnojiva. Výsadba veškeré vegetace bude provedena ve smyslu ČSN : Rostliny a jejich výsadba. Stromy Navrhované stromové patro budou tvořit listnaté stromy o výsadbové velikosti cm (obvod kmene), se zemním balem (standardní školkařský materiál). Výška nasazení koruny cca 2,0m (vk). Sázeny budou do předem vyhloubených jam o objemu cca 2x zemní bal, stěny jámy zešikmené ke spodní části balu a rozrušené pro lepší prokořenění. Dno jámy třeba lehce prokypřit. Hloubka výsadbové jámy bude shodná s výškou balu. Bude provedena 50% výměna substrátu. Nový substrát bude přizpůsoben původním podmínkám na stanovišti. Jáma bude bez závlahové sondy, ale bude zajištěna pravidelná závlaha dávkou vody 50l/1 strom, tak aby voda prošla celým balem. Statické zajištění stromu je navrženo podzemním kotvením. Výsadbová mísa u stromů v trávníku bude vymezena pomocí neimpregnovaných prken a zamulčována tříděnou drcenou mulčovací kůro. U stromů ve zpevněné ploše bude instalována ochranná mříž včetně ochrany kmene. Plocha pod mříží bude mulčována praným říčním kamenivem (kačírkem) fr v tloušťce 80mm proti prorůstání plevele. Ochrana kmene bude dále provedena pomocí jutové pásky. Keřové výsadby Stávající malé keře a trvalky v pásu podél oplocení zahrady MŠ budou přesazeny. Nové místo bude dohodnuto se zástupcem ZŠ při realizaci. Keře v travnaté ploše podél komunikace budou ponechány, mezery doplněny přesazením perspektivních jedinců z části po přístavbou. Rostliny budou sázeny do jamek. Bude provedena 50% výměna substrátu v jamce. Nový substrát bude přizpůsoben původním podmínkám na stanovišti. Případné mulčování bude dohodnuto až při realizaci (v projektu není uvažováno). ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 8

9 Travnaté plochy Plocha po odstranění chodníku u jižní fasády MŠ bude nahrazena bylinným trávníkem. Odstraněné vrstvy budou nahrazeny vegetační vrstvou půdy v tloušťce min. 150mm ze zahradní zeminy určené pro zakládání trávníků. Podklad pod vegetační vrstvu nesmí být příliš zhutněný a nepropustný. Oseta bude směs dle RSM 2.4 bylinný trávník. Doporučený výsevek je g/m 2. Směs je vhodná pro všechna stanoviště kromě extrémně suchých a živinami chudých půd. Péče dostačuje nízká bez hnojení. Směs je vhodná pro veřejnou zeleň. Přesto je třeba vhodnost směsi pro dané stanoviště konzultovat při realizaci s dodavatelem směsi, případně složení směsi upravit pro konkrétní podmínky vzniklé na stanovišti. Osazovací nádoby Podél oplocení pozemku školy bude umístěno 10ks nádob pro školní i mimoškolní činnost, příp. soutěže. Jsou navrženy 2 typy nádob: Typ 1 6ks nádob zakřiveného půdorysu o rozměrech 1200x600mm, v.600mm, Typ 2 4ks nádob kruhového půdorysu o průměru 800mm, v.800mm. Nádoby budou vyrobeny z ocelového plechu opatřeného nátěrem a vrchním lakem určeným do exteriéru. Barevnost bude upřesněna při realizaci na základě požadavků školy ve spolupráci s projektantem (např. 7 barev duhy doplněných o bílou, šedou a černou). Nádoby budou vyplněny drenážní vrstvou štěrku fr. 16/32 tl. 250mm (resp.350) a zahradnickým kompostem tl. 300mm (resp.400). Plocha kolem nádob bude mulčována kačírkem (prané říční kamenivo) fr. 16/32 podloženým mulčovací textilií. Nádoby jsou blíže popsány ve specifikaci výrobků pro sadové úpravy. 10. NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA Dokončovací péče Dokončovací péče o výsadby probíhá do převzetí zadavatelem. Cílem je dosáhnout stavu, který při navazující rozvojové péči zaručuje další vývoj výsadeb. Jedná se hlavně o kypření a odplevelování výsadeb, v případě nutnosti dodatečné zavlažování. Dále je nutné sledovat výskyt chorob a škůdců. Výsadby jsou schopné převzetí v okamžiku, kdy je dosaženo jistoty dalšího růstu tzv. ujmutí výsadby. U výsadeb vzrostlých stromů lze rozpoznat úspěšné ujmutí podle vývoje letorostů, tj. v poslední třetině měsíce června. Rozvojová (povýsadbová) péče Investorem akce bude prostřednictvím realizační odborné zahradnické firmy zajištěna u realizovaných výsadeb následná povýsadbová péče, a to po dobu běžící záruční doby na realizované práce. Realizátor bude po smluvně dohodnutou dobu plnit jednotlivé pracovní operace v rozsahu stanoveném v harmonogramu, který bude zpracován při realizaci stavby dle skutečně prováděných sadových úprav. Prováděné práce budou odpovídat kvalitativním parametrům arboristických prací, budou prováděny dle osvědčených technologií a podle platných českých technických norem. Po celou dobu provádění prací bude veden podrobný deník se záznamy o provedených pracích. V průběhu provádění prací budou probíhat pravidelné kontrolní dny. Četnost bude stanovena před počátkem provádění stavby. Po stanovenou dobu (5 let) bude prováděna pravidelná přiměřená zálivka a přihnojování dřevin, kontrola ochrany kmene, výsadbové mísy (udržení bezplevelnosti) a kotvení ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 9

10 dřevin. Zálivka bude realizována dle potřeby v období sucha (první dva roky cca 10x za rok min. 50l na 1 strom při každé zálivce v období duben - září, 3.rok cca 8x, dále jen v případě období dlouhotrvajícího sucha). Každým rokem na podzim budou v případě potřeby odstraněny větve, které narušují požadovaný tvar koruny, později pak silně proschlé a mrtvé větve. V případě mechanického poškození je nutno ránu okamžitě seříznout a ošetřit. Řez a ošetřování stromů bude prováděno vždy odborně. U keřových výsadeb bude prováděna pravidelná zálivka dle potřeby v období sucha a výsadby budou udržovány bez plevele. Bylinný trávník bude sečen cca 2-3x za rok. 11. OCHRANNÁ PÁSMA VEDENÍ A OBJEKTŮ Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pásma dle platných předpisů. V následujícím textu jsou pro informaci uvedena ochranná pásma objektů, stávajících vedení. Ochranná pásma objektů a stávajících vedení jsou následující: Elektroenergetika zákon č.458/2000 Sb. Ochranné pásmo vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení. V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Ochranná pásma elektroenergetiky jsou následující: podzemní vedení do 110kV včetně 1 m podzemní sdělovací kabelová vedení místní i dálková 1,50 m Plynárenství zákon č.458/2000 Sb. Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti na obě strany od jeho půdorysu (od vnějšího okraje potrubí). U technologických objektů je ochranné pásmo vymezené na všechny strany od půdorysu objektu. V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze stavební činnost, umísťování konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek a uskladňování materiálu v ochranném pásmu provádět pouze s předchozím ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 10

11 písemným souhlasem držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení. Ochranná pásma činí: a) nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky v zastavěném území obce 1 m Vodovody, kanalizace - zákon 274/2001 Sb. Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou v následujících vzdálenostech od vnějšího okraje potrubí: a) vodovodní potrubí do průměru 500 mm včetně 1,50 m b) kanalizace do DN 500 včetně přípojek 1,50 m Teplárenská zařízení zákon č.458/2000 Sb a) zařízení na výrobu či rozvod tepla 2,5 m od zařízení b) výměníkové stanice 2,5 m od půdorysu Před zahájením zemních prací budou správcem inženýrských sítí vytyčeny sítě v terénu. Stromové výsadby jsou navrženy mimo ochranná pásma inženýrských sítí. 12. SADOVNICKÉ NORMY Technologické zásady výsadeb jsou stanoveny v ČSN pro obor Sadovnictví a krajinářství Technologie vegetačních úprav v krajině, které vydal Český normalizační institut v únoru roku 2006 s platností od : ČSN : Práce s půdou ČSN : Rostliny a jejich výsadba ČSN : Trávníky a jejich zakládání ČSN : Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu ČSN : Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy ČSN : Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 Braník 11

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: ZELEŇ PRO BROD Dokončení pasportu zeleně města a obnova vybraných ploch sídelní zeleně města Havlíčkův Brod Investor: Město Havlíčkův Brod Místo stavby: Havlíčkův

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

Realizace štěrkových trávníků v ČR. Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov

Realizace štěrkových trávníků v ČR. Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov Realizace štěrkových trávníků v ČR Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov Štěrkové trávníky Definice štěrkového trávníku pojízdný trávník na štěrkové vrstvě o mocnosti 20 až 30

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín index D_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Červen 201 D.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Návrh výsadeb Není

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE

Více

A. Průvodní zpráva. Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

A. Průvodní zpráva. Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Místo stavby: pozemky parc. č. 449/14, katastrální území Loučany Investor: Obec Loučany Loučany 749, 783 44 Náměšť na Hané Stupeň dokumentace: Územní souhlas 1. Identifikace

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

Ing. Miroslav Pyciak, Lomnická 436, 509 01 Nová Paka (IČ: 67455395) tel.: 776 077 187, e-mail: pyciak@volny.cz

Ing. Miroslav Pyciak, Lomnická 436, 509 01 Nová Paka (IČ: 67455395) tel.: 776 077 187, e-mail: pyciak@volny.cz Identifikační údaje Název akce: Jičín Sídliště Nové město sever / Úprava vnitrobloku 11 12 Stavební objekty: F3a/SO 900 Vegetační úpravy část b / povrchy Kraj: Královéhradecký Okres: Jičín Město / Obec:

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy. 2.b Dotčené pozemky. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy

OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy. 2.b Dotčené pozemky. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy 2.b Dotčené pozemky 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy 4. Vlastní provádění prací: 4.a Normy 4.b Harmonogram prací 5. Technologie

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích OBJEDNATEL: AKCE: ČÁST DOKUMENTACE: Město Třinec Plán údržby zeleně pohřebišť na období 2016 2017 Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích ZHOTOVITEL: SAFE TREES,

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

SEZNAM DOKUMENTACE. I. Technická zpráva II. Tabulky konstrukcí III. Tabulky vybavení hřiště. Výkresy:

SEZNAM DOKUMENTACE. I. Technická zpráva II. Tabulky konstrukcí III. Tabulky vybavení hřiště. Výkresy: SEZNAM DOKUMENTACE I. Technická zpráva II. Tabulky konstrukcí III. Tabulky vybavení hřiště Výkresy: 01 Situace bourací práce 1:100 02 Situace nový stav 1:100 03 Detaily provedení konstrukcí K1, K2, K3

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky Stavební rozpočet Název stavby: Příroda na dosah - přírodní zahrada MŠ Úvoz 57 Doba výstavby: Objednatel: Stavební objekt Dětské hřiště Začátek výstavby: Projektant: Statutární město Brno, Městská část

Více

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ Irena Dundychová Npor. J. Lašky 3095, 580 01 Havlíčkův Brod, soudní znalec v oboru ochrana přírody-dendrologie e-mail: dundychova@green-art.cz, www.green-art.cz, Tel.: +420 603857955 Akce : ZELEŇ DO BRODU

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita ulice Solidarity Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita ulice Solidarity Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA Hlavní projektant objekt: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Bc. Nina Jakušová, DiS. Ing. Ivan Marek Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky 1. Obsah zpracovávaného projektu Grafická část 1. Situace řešeného území m 1:1000 2. Inventarizace, plán kácení m 1:500 3. Situace návrh m 1:250 4. Chodníky vytyčovací plán m 1:250 Textová část 5. Tabulky

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Přírodní zahrada u Mateřské školy Brno Úvoz 57 Příroda na dosah SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přírodní zahrada u Mateřské školy Brno Úvoz 57 Příroda na dosah SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Přírodní zahrada u Mateřské školy Brno Úvoz 57 Příroda na dosah SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVALA: Ing. Jitka Vágnerová, březen 2015 1 OBSAH: 1. Popis území stavby 3 2. Celkový popis stavby 3 3. Připojení

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Identifikační údaje stavby: Název akce: Místo stavby: Katastrání území: Vybudování zahrady MŠ Jelínkova Klíč k přírodě zahrada MŠ Jelínkova, Rýmařov Rýmařov Parc. č..555,

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační údaje stavby

Více

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01 Vedoucí projektant Zodpovědný projektant Vypracoval Autor projektu Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. E. Wagnerová BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY Formát Datum Stupeň 1A4 06/2011

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče) Seminář: Dřeviny mimo les III, EKOMONITOR, Hradec Králové, 2015 VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

Více

Zahradní architektura

Zahradní architektura Zahradní architektura Zelená zahrada Osadní 403/8, Liberec http://www.zelena-zahrada.cz PRÁCE A DODÁVKY Jednotka Cena za jednotku ÚPRAVA ZÁHONŮ - PLETÍ, ODSTRAŃOVÁNÍ Vypletí s naložením odpadu na dopravní

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina

Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina Oplocení a zřízení dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště FK Dýšina na pozemku č.k.1507/1 k.ú. Dýšina Projekt pro vydání rozhodnutí o umístění

Více

Obec Horní Bludovice, 739 37 Horní Bludovice 434. Stavební úpravy objektu obecního úřadu v Horních Bludovicích ETAPA II

Obec Horní Bludovice, 739 37 Horní Bludovice 434. Stavební úpravy objektu obecního úřadu v Horních Bludovicích ETAPA II Obec Horní Bludovice, 739 37 Horní Bludovice 434 Stavební úpravy objektu obecního úřadu v Horních Bludovicích ETAPA II OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Obec Horní Bludovice,

Více

Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA Říjen 2013 Obsah 1. Identifikační údaje stavby 3 1.1. Přehled výchozích podkladů 5 1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku 5 1.3. Základní charakteristika

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město NÁVRH UMÍSTĚNÍ PÍTEK VE STROMOVCE K.Ú. BUBENEČ, STROMOVKA, PRAHA 7 DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI A ZPRACOVATELI DOKUMENTACE, OZNAČENÍ STAVBY POZEMKU

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Arch. č. : 03/2015 Název stavby: Pomník profesora Jiřího Jandy Stupeň dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace ( DPS) Místo stavby: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7, 171 00 D.1.1. Stavebně

Více

V. Doba plnění. a) Realizace terénních úprav do 20 dní od nabytí účinnosti smlouvy.

V. Doba plnění. a) Realizace terénních úprav do 20 dní od nabytí účinnosti smlouvy. 1 učebny včetně stolů, lavic a tabule a dále dodávkou pergoly. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen dílo ). Objednatel se zavazuje

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2. 1 Fotodokumentace současného

Více

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt Identifikační údaje Název akce: Regenerace lesoparku Masarykovy sady, Doksy SO 02 Posílení rekreačních funkcí Investor: Městské lesy Doksy Valdštejnská 183 472 01 Doksy Projektant sadových úprav: Zahradní

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP /2015 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903, MOBIL: 601 564 850 FAX: E-MAIL: polkova@petrvaldmesto.cz

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM PŘÍLOH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 B VÝKRESY B0 ŠIRŠÍ VZTAHY B1 SOUČASNÝ STAV A KÁCENÍ B2 SITUACE KOORDINAČNÍ M1:250 B4 NÁVRH HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/2 M1: 200 C

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

Průvodní zpráva. ,, Úpravy a nové využití Radničního náměstí včetně celého pozemku p.č. 174 v k.ú. Vratimov,,

Průvodní zpráva. ,, Úpravy a nové využití Radničního náměstí včetně celého pozemku p.č. 174 v k.ú. Vratimov,, Průvodní zpráva Akce :,, Úpravy a nové využití Radničního náměstí včetně celého pozemku p.č. 174 v k.ú. Vratimov,, Objednatel : Město Vratimov Frýdecká 853 739 32 Vratimov Zpracovatel : Ing.arch. Blanka

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

Datum: 09/2014. Kraj: telefon: +420 605 855 558 email: jiri.soukup.pds@gmail.com. staveb. Obec: Investor: Soubor: 2 x A4 DPS

Datum: 09/2014. Kraj: telefon: +420 605 855 558 email: jiri.soukup.pds@gmail.com. staveb. Obec: Investor: Soubor: 2 x A4 DPS Příloha: projektování dopravních staveb SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Jiří Soukup autorizovaný inženýr dopravních staveb projektant dopravních staveb Jelínkova 1875, Sokolov, 356 01 IČO: 737 11 870 telefon:

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

ÚPRAVY PLOCH U KD A K NÁDRAŽÍ V HAMRECH NAD SÁZAVOU VENKOVNÍ ZAŘIZOVACÍ PRVKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OZELENĚNÍ

ÚPRAVY PLOCH U KD A K NÁDRAŽÍ V HAMRECH NAD SÁZAVOU VENKOVNÍ ZAŘIZOVACÍ PRVKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OZELENĚNÍ ÚPRAVY PLOCH U KD A K NÁDRAŽÍ V HAMRECH NAD SÁZAVOU VENKOVNÍ ZAŘIZOVACÍ PRVKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OZELENĚNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 1. Identifikační údaje a) označení stavby: ÚPRAVA PLOCH U KD A K NÁDRAŽÍ V HAMRECH

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA SUBORDINAČNÍ NAHRAZUJÍCÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY_VZOR

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA SUBORDINAČNÍ NAHRAZUJÍCÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY_VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA SUBORDINAČNÍ NAHRAZUJÍCÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY_VZOR V souladu s ustanovením 78 odst. 1 a 5, 78a a 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu Kompost patří k nejstarším a nejpřirozenějším prostředkům pro zlepšování vlastností půdy. Pro jeho výrobu jsou zásadní organické zbytky z domácností, ze zahrady atp. Kompost výrazně přispívá k udržení

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. OUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. ITUACE C.1. Přehledná mapa 1 : 10 000 C.2. Mapa katastru nemovitosti 1 : 1 000 C.3. Podrobná situace tůň I. 1 : 200 C.4. Podrobná situace tůň II.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno SO 01, SO 02, SO 03 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing.arch. Jan ZEZŮLKA LEDEN 2011 1. strana B 1 - Charakteristika území stavby B 1.1

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00 KRYCÍ LIST SOUISU Dílo: Objekt: Celková přestavba na Císařském ostrově, st. 6963, et. 0008 - kompenzační opatření Soupis: KSO: CC-CZ: Místo: raha - Trója Datum: 10.09.2015 Zadavatel: OTI MHM Uchazeč: rojektant:

Více

Tel.: + 420 604 73 75 00 e-mail: info@jedigardens.cz www.jedigardens.cz - IČO: 45704091 - č.ú.: 1929110369/0800

Tel.: + 420 604 73 75 00 e-mail: info@jedigardens.cz www.jedigardens.cz - IČO: 45704091 - č.ú.: 1929110369/0800 Ostrovní 1448/24 AKCE: NOVÉ ZALOŽENÍ A ČÁSTEČNÁ OBNOVA PAMÁTNÉHO PARKU U ROZHLEDNY A PAMÁTNÍKU NA KŘÍŽKÁCH PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. ÚVOD: ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ ZPRACOVÁVANÉ PROJEKTEM SE NACHÁZÍ V INTRAVILÁNU V NÁVRHU

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT:

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT: PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANTA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU V BRANDÝSE NAD LABEM STARÉ BOLESLAVI VSTUPNÍ BYTY UMÍSTĚNÍ STAVBY: Brandýs nad Labem, Pod Hrádkem, č.p. 191 INVESTOR: PROJEKTANT: Město

Více