VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1

2 Obsah 1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový str. 4 přístup, údaje o školské radě 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku str Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy str Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy str Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně str. 24 vzdělání 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi str. 56 str. 57 str. 61 str. 62 zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání str Základní údaje o hospodaření školy str Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím str Příloha č. 1 Výsledky vzdělávání žáků 17. Příloha č. 2 Výsledky testování školy (NIQES) - žáků 5. a 9. ročníků 18. Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření zákonní zástupci 19. Příloha č. 4 Výsledky dotazníkového šetření žáci Příloha č. 5 Zpráva z vlastního hodnocení školy v hlavních oblastech za školní rok /2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 2

3 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládám výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne a školskou radou schválena dne Lysá nad Labem 23. září 2013 PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě: 29. srpna 2013 Předloženo Školské radě: 9. září 2013 Schváleno Školskou radou: 19. září 2013 Předáno zřizovateli: 25. září 2013 za školskou radu paní Marcela Chloupková (předseda ŠR): za zřizovatele paní PaedDr. Věra Bodnárová (vedoucí odboru školství): za pedagogickou radu Ing. Pavla Strnadová (zástupce statutárního orgánu): Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 3

4 1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě Název a sídlo školy Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Sídlo: nám. B. Hrozného 12, Lysá nad Labem Právní forma: příspěvková organizace IČO: Právní subjektivita: od Kontakty pro dálkový přístup: Zřizovatel školy Město Lysá nad Labem Adresa: Husovo nám. 23, Lysá nad Labem IČO: DIČ: CZ Vedení školy Ředitelka školy PaedDr. Irena Jarešová Do funkce ředitelky školy jmenována zřizovatelem ke dni Zástupci ředitelky školy Mgr. Jaroslav Minařík, zástupce ředitelky pro I. stupeň Do funkce zástupce ředitelky byl jmenován k ředitelkou školy PaedDr. Irenou Jarešovou. Ing. Pavla Strnadová, zástupkyně ředitelky pro II. stupeň Do funkce zástupkyně ředitelky (a též zástupce statutárního orgánu v době nepřítomnosti ř. š.) jmenována k ředitelkou školy PaedDr. Irenou Jarešovou. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 4

5 Školská rada Školská rada při Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk pokračovala v činnosti, kterou jí vymezuje 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Na svá jednání zvala ředitelku školy PaedDr. Irenu Jarešovou. Školská rada (dále též ŠR ) se ve školním roce 2012/2013 sešla dvakrát: říjen byl schválen dokument Dodatek č. 1 k Výroční zprávě ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk za školní rok 2011/2012 ; - novým členem školské rady v období z řad oprávněných osob se stává paní Monika Hejňáková, Byšičky, Lysá nad Labem (1. náhradník) - dosavadní členka školské rady z řad oprávněných osob paní Ivana Bláhová skončila ve funkci člena školské rady z důvodu, že její dítě přestalo být k žákem naší základní školy; - ředitelka školy informovala ŠR o probíhajících úpravách ŠVP ZV Bedříšek bez dřiny a stresu, kreativně, otevřeně a spolu, který bude upravován a inovován po celý školní rok 2012/2013 tak, aby byl ŠR předložen v květnu červnu 2013 k vyjádření (dle inovovaného ŠVP ZV se začne vzdělávat od počátku nového školního roku 2013/ od ); - prodiskutován byl návrh ředitelky školy o úpravě ŠVP ZV Bedříšek v bodě povinný plavecký výcvik již pro školní rok 2012/ z Vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ( 2, odst. 3 - Pokud škola zařadí do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku, uskutečňuje ji v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně) vyplynula povinnost 40 hod plaveckého výcviku žáků v rámci I. stupně ZŠ (z čehož vyplývá vysoká finanční náročnost pro školu i rodiče na uskutečnění plaveckého výcviku), a proto ř. š. navrhla řešit otázku plavání žáků I. stupně dle zájmu rodičů pouze jako nabídku navíc (plavání se případně uskuteční dle aktuálních podmínek a možností v daném školním roce jako nabídka navíc - ne jako plavecký výcvik se závazkem 40 hod/i. stupeň) - školská rada vyjádřila souhlas s úpravou ŠVP ZV Bedříšek = vyřazením plavecké výuky ze ŠVP ZV Bedříšek od počátku školního roku 2012/2013 a s řešením otázky plavání na I. stupni ZŠ jako nabídka navíc dle zájmu rodičů; (pozn.: ani Rada rodičů neodsouhlasila příspěvek na plavecký výcvik vzhledem k jeho výši a nesouhlasila se závazkem plnění 40 hod/i. stupeň při zařazení plavání do ŠVP ZV jako plavecký výcvik výuka ) červen ŠR se sešla z důvodu vyjádření se k předloženému návrhu ŠVP ZV Bedříšek začátkem června 2013 předala koordinátorka ŠVP Mgr. Olga Gruhnová školské radě prostřednictvím Jany Tovarové (členky ŠR) CD se zpracovaným návrhem inovovaného a dle změn RVP ZV upraveného ŠVP ZV Bedříšek ; členové ŠR konstatovali, že k předloženému ŠVP ZV Bedříšek nemají připomínky a výhrady ŠR vyjádřila souhlas s návrhem ŠVP ZV Bedříšek s účinností od ; - ředitelka školy informovala ŠR o přípravě Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/2013 a požádala ŠR o jednání ŠR nejpozději do konce září 2013 k projednání schválení výroční zprávy Členové školské rady: Zástupci rodičů: paní Zdeňka Kubálková, paní Monika Hejňáková (od října 2012) Zástupci města: paní Marcela Chloupková, pan Miroslav Lang Zástupci školy: paní Jana Tovarová, pan Petr Tesař Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 5

6 Charakteristika školy Základní škola Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem je zařazena do sítě škol s účinností od s identifikačním číslem IZO: Škola byla založena Současná budova na náměstí Bedřicha Hrozného č. p. 12 byla otevřena: boční, starší křídlo , novější, hlavní část budovy směrem do náměstí, byla otevřena Součástí školy je i budova na Školním náměstí 1318/14. Tato budova byla otevřena dne Dne byl ministrem školství P. Vopěnkou škole navrácen titul Masarykova škola - jedná se o budovu prvního stupně na Školním náměstí 1318/14. Dne byl škole udělen čestný titul Základní škola Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Dnem je Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem zřízena jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou s právní formou příspěvková organizace. V Ústředním věstníku České republiky je registrována pod IČO Mottem práce školy je: Škola dílna lidskosti. Hlavním cílem činnosti školy je poskytovat základní vzdělání. Škola se snaží vytvářet pozitivní klima, ovlivňující formování vztahů mladých lidí i vývoj jejich životních hodnot a postojů. Připravuje žáky pro další studium a profesní praxi, zabezpečuje základní vzdělání, mravní, estetickou, tělesnou, pracovní a ekologickou výchovu a základy finanční gramotnosti. Vštěpuje žákům zásady vlastenectví, humanity a demokracie. Cílem jejího působení je vychovat vzdělaného, odpovědného občana, schopného samostatného úsudku a rozhodování včetně utváření vlastních názorů, se zájmem o celoživotní vzdělávání. Škola se věnuje žákům nadaným a péče je věnována i žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Trendy školy v souladu se stanovenými cíli: - Vytvářet pohodové školní prostředí. - Porozumět potřebě vzdělávání se. - Vychovávat osobnosti. Integrovat porozumět inkluzivnímu vzdělávání. - Učit cizí jazyk. - Vytvářet informační prostředí, porozumět práci s informacemi. - Rozvíjet demokracii každý má své místo mezi lidmi. - Mít preventivní program porozumět nebezpečí, které na nás číhá. - Komunikovat s veřejností porozumět partnerství. - Vytvářet podmínky pro využívání volného času žáků. Vytvářet podmínky pro další vzdělávání. Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) Bedříšek bez dřiny a stresu, kreativně, otevřeně a spolu, č. j.: 28Ř - 01/2007; tento ŠVP ZV byl po celý školní rok upravován a inovován. Součásti Základní školy Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk: Základní škola IZO kapacita 600 žáků Školní družina IZO kapacita 150*) účastníků *) S účinností od byla navýšena kapacita školní družiny na 150 účastníků. Úplnost a velikost školy: plně organizovaná škola s I. stupeň ( ročník) a II. stupeň ( ročník). Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 6

7 Počet tříd, oddělení a žáků dle statistických výkazů: školní rok 2011/2012 školní rok 2012/2013 základní škola k k počet tříd: počet ročníků: 9 9 počet žáků celkem: z toho: I. stupeň počet tříd: počet žáků II. stupeň počet tříd: počet žáků školní družina k k počet oddělení: 3 4 počet žáků celkem: z toho: 1. stupeň stupeň 0 0 Přehled tříd a třídních učitelů ve školním roce 2012/2013: I.A Mgr. Lenka Kremlíková I.B Mgr. Věra Kindlová II.A Mgr. Jana Chalupová VI.A Mgr. Olga Gruhnová VI.B Mgr. Pavel Špringr VII.A Mgr. Jana Krausová II.B PaedDr. Jana Jílková VII.B Mgr. Jana Tovarová II.C PaedDr. Olga Škanderová MVDr. Jiří Klein, Mgr. Petra Kubalová VII.C od III.A Mgr. Alena Koňaříková Lenka Minaříková, PhDr. Miroslav Jílek od 18. VIII.A , Ing. Pavla Strnadová od III.B Mgr. Věra Škvrnová VIII.B Mgr. Dana Tvrdá IV.A Mgr. Miluše Mrázová IV.B Mgr. Soňa Votavová VIII.C Ing. Blažena Sedlářová, CSc. IX.A Mgr. Jana Borecká V.A PaedDr. Lenka Müllerová IX.B Mgr. Petr Bäumelt V.B Mgr. Jindra Kleinová Celkem tříd 11 na I. stupni + 10 na II. stupni = 21 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 7

8 Organizace vzdělávání a jeho podmínky: věnujeme se podle možností jak žákům nadaným a se zájmem o výuku cizích jazyků, tak i žákům s vývojovými poruchami učení a chování. Cílem je rozvíjet kompetence žáka a tím plně rozvinout jeho osobnost. Prostředkem k tomu může být i výuka cizího jazyka od 3. ročníku, s možností docházky do kroužku anglického jazyka již od prvního ročníku. Základní prioritou při vzdělávání na naší škole ale zůstává rozvoj mateřského jazyka před cizojazyčnými kompetencemi, neboť výuka cizímu jazyku nemůže být efektivní, nejsou-li vyjadřovací schopnosti v českém jazyce na potřebné úrovni. Snažíme se o vytváření podmínek pro práci se žáky s vývojovými poruchami učení vytváření IVP, pomoc asistenta pedagoga ve třídách s žáky s SVPU. Od 6. ročníku mají žáci povinně volitelný předmět další cizí jazyk (ruský jazyk, nebo německý jazyk). Pro všechny žáky školy je připravena nabídka nepovinných předmětů a kroužků, zaměřených především na výuku cizích jazyků, tělesnou a estetickou výchovu, přírodní vědy, informatiku. Pro využití volného času žáků a jako součást preventivního programu rizikového chování funguje Centrum volného času. Je organizováno ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Nymburce. Centrum nabízí kroužky keramiky a pohybové výchovy pro dívky mažoretky a kroužky anglického jazyka na I. stupni. Škola nabízí řadu kroužků, které realizuje sama prostřednictvím pedagogů nebo externích vedoucích kroužků. Činnost školy vychází z dlouhodobé koncepce školy, je řízena ročním plánem, který je pravidelně rozpracováván do plánů měsíčních a týdenních. Na přípravě celoročního plánu školy se podílejí především metodické orgány školy, tedy metodické sdružení (MS) I. stupně školy a předmětové komise (PK) II. stupně školy. Všichni učitelé prostřednictvím těchto metodických orgánů mohou uplatňovat svoji pedagogickou tvořivost a nápaditost, navrhovat společné projekty, vyměňovat si zkušenosti ze seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod. MS a PK se podílejí taktéž na ročním plánu školy. Pedagogická rada se vyjadřuje k plánu činnosti školy a hodnotí pravidelně její výsledky. Jméno pedagoga PaedDr. Irena Jarešová Mgr. Milena Borovičková PaedDr. Jana Jílková Mgr. Jindra Kleinová Mgr. Petr Bäumelt Bc. Helena Burcalová Ing. Blažena Sedlářová, CSc. Úkol, hlavní činnosti Ředitelka školy Výchovná poradkyně pro I. stupeň Výchovná poradkyně pro II. stupeň, kariérový poradce Přijímací řízení na střední školy Lyžařský výcvikový kurz Výchovné komise Organizace zahraničních exkurzí Anglie Vedoucí metodického sdružení I. stupně, vedoucí školy v přírodě Koordinace projektů na I. stupni Logopedické nápravy žáků Vedoucí PK M - Fy - Inf Organizace a zajišťování matematických a sportovních soutěží Nepovinný předmět Sportovní hry II. stupeň Kroužek florbalu pro žáky II. stupně Nepovinný předmět Konverzace v Aj Fyzikální soutěže a olympiády Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 8

9 Mgr. Jana Krausová Mgr. Olga Gruhnová Mgr. Jana Tovarová Mgr. Eva Poborská Mgr. Petra Kubalová Mgr. Jana Borecká Ing. Pavla Strnadová Vojtěch Šenkýř Petr Tesař Mgr. Soňa Votavová Mgr. Jana Chalupová Mgr. Věra Kindlová Mgr. Alena Koňaříková PaedDr. Olga Škanderová Mgr. Miluše Mrázová PaedDr. Lenka Müllerová Mgr. Jaroslav Minařík Mgr. Dana Tvrdá Vedoucí PK Čj + humanitní vědy (D, Ov) Organizování a zajišťování soutěží a olympiád v Čj a Vv Olympiády a soutěže dějepis, výstavy, projekty Spolupráce s Polabským muzeem Hlavní koordinátor ŠVP Bedříšek na škole Koordinátor prevence nežádoucích jevů Vedoucí PK pracovních činností a výchov (Rv, Vv, Hv) Organizace soutěží Rv/ primární prevence Mažoretky (kroužek DDM) Vedoucí PK NJ Organizace zahraničních exkurzí SRN, Rakousko Povinně volitelný předmět další jazyk Nj Organizace soutěží a olympiád NJ, projektu Radioprojekt Vedoucí PK Př Ch - Ze Projekty environmentální výchovy Vedoucí PK AJ Zeměpisné soutěže a olympiády ZŘ pro II. stupeň, statutární zástupkyně ředitelky školy Organizace a vedení II. stupně školy Koordinátor environmentální výchovy na škole Správce sítě a PC učebny Metodik ICT Technická pomoc při zpracování statistických dat Organizace soutěží a olympiád AJ Vedení ambulantních nácviků, vedoucí školy v přírodě Dramatická výchova a recitace na I. stupni Žákovská knihovna na I. stupni Organizace projektů na I. stupni Organizace projektů na I. stupni, projekt Zdravé zuby Organizace sběru pomerančové kůry a sběru na I. stupni Vedoucí vychovatelka školní družiny Vedení ambulantních nácviků Organizace soutěží I. stupeň, učitelská knihovna na I. stupni Kroužek Aj (DDM) Organizace projektů na I. stupni, dopravní výchova Organizace projektů na I. stupni, vedoucí školy v přírodě Supervize u žáka - cizince ZŘ pro I. stupeň, organizace a vedení I. stupně školy a ŠD, BOZP a PO na škole Vedení kroužku florbalu pro žáky I. stupně na škole Vedoucí PK Tv Povinně volitelný předmět další jazyk Nj Organizování a zajišťování sportovních soutěží Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 9

10 Aplikace metody Sfumato Splývavé čtení Mgr. Lenka Kremlíková Ověřování metod a učebnic Fraus, vedoucí školy v přírodě Kroužek pěveckého sboru Fontána Lenka Minaříková Organizace projektů na II. stupni, od na MD PhDr. Miroslav Jílek Učitel Ma, Fy, Tv Jan Papáček Správce kabinetu Tv, správce tělocvičny, kroužek Parkour Mgr. Taťána Anderšová Povinně volitelný předmět další jazyk Rj Mgr. Pavel Špringr Žákovská knihovna II. stupeň MvDr. Jiří Klein Povinně volitelný předmět další jazyk Nj Yveta Sovová Organizace projektů Aj na I. stupni Mgr. Věra Škvrnová Organizace třídních projektů Mgr. Daniela Škodová Asistent pedagoga Mgr. Emanuel Vejnar Nepovinný předmět - náboženství Mgr. Alena Koňaříková Vedoucí vychovatelka ŠD Mgr. Petra Houžvičková Vychovatelka ŠD Jitka Obstová Vychovatelka ŠD Jana Štěpánková Vychovatelka ŠD Konání pedagogických rad a provozních porad ve školním roce 2012/2013 pedagogické rady jsou určeny k projednávání výchovně vzdělávací činnosti školy, provozní a ekonomické záležitosti byly projednávány na provozních poradách. Těchto porad se účastní i nepedagogičtí zaměstnanci školy. Zde jsou schvalovány vnitřní předpisy školy zaměřené na oblast BOZP a PO a ekonomiku, projednávána kritéria pro osobní ohodnocení pedagogických pracovníků i správních zaměstnanců, poskytování příplatků za třídnictví a dalších příplatků apod. Termín Druh porady Hlavní obsah jednání Zahajovací PR Organizační pokyny a informace související se zahájením nového školního roku, hlavní úkoly související se školním rokem, organizace středa Zahajovací školního roku 2012/13 8:30 hod 101 BH pedagogická rada a Přidělení funkcí provozní porada Plány práce, plány kontrolní a hospitační činnosti Odměňování zaměstnanců - kritéria osobních příplatků, odměn, třídnictví všichni pedagogové a provozní zaměstnanci Výroční zpráva ředitele školy Seznámení s harmonogramem a úkoly v rámci naplňování projektu OPVK 1.4 na naší škole, 2. monitorovací zpráva - informace o vyplývajících úkolech Vytváření DUM a jejich archivace, ověřování, odměňování pedagogů za vytvořený a aplikovaný DUM Nové směrnice a řády školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

11 čtvrtek : BH čtvrtek : BH úterý : BH čtvrtek : BH úterý : BH čtvrtek : BH čtvrtek : BH čtvrtek : BH čtvrtek : BH Provozní porada správní zaměstnanci Mimořádná pedagogická rada Provozní porada Provozní porada a pedagogická rada Provozní porada Pololetní pedagogická rada a provozní porada Mimořádná pedagogická rada a provozní porada Čtvrtletní pedagogická rada a provozní porada Závěrečná pedagogická rada a provozní porada Porada ředitele školy se správními zaměstnanci Mimořádné úkoly v měsících září a říjen 2012 Seznámení s dokumenty školy Směrnice a řády ŘŠ Projekty OPVK DUMy ŠVP Bedříšek Úkoly vyplývající z provozu školy též správní zaměstnanci Úkoly vyplývající z provozu školy, seznámení s dokumenty školy Čtvrtletní PR hodnocení prospěchu a chování Úkoly vyplývající z provozu školy, též správní zaměstnanci Pololetní PR, prospěch a chování žáků v 1. pololetí školního roku, plnění plánu práce školy Úkoly vyplývající z provozu školy též správní zaměstnanci ŠVP ZV Bedříšek, Vlastní hodnocení školy, Dotazníkové šetření zákonní zástupci, žáci Čtvrtletní PR hodnocení prospěchu a chování Zapojení školy do projektu Sfumato (OP VK) Seznámení s dokumenty školy Úkoly vyplývající z provozu školy Závěrečná PR zhodnocení práce za školní rok Prospěch a chování žáků ve 2. pololetí školního roku Pravidelně probíhají školení bezpečnosti práce a školení požární ochrany. Vedení agendy bezpečnosti práce a PO bylo ve školním roce 2012/2013 koordinováno ve vzájemné spolupráci ředitelky školy a ZŘŠ Mgr. Jaroslava Minaříka. Kontrolní orgány IP a HZS ani ČŠI na škole v uvedeném školním roce žádnou kontrolní činnost neprovedly. Firma Red Fire z Nymburka provedla kontrolu obou budov z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany. Shledané závady byly odstraněny v požadovaných termínech. Vyhodnocení bezpečnostních rizik je obsaženo též v Roční prověrce BOZP za uvedený školní rok. Některá nápravná opatření jsou však mimo finanční možnosti školy. S výsledky Roční prověrky BOZP ze dne byli seznámeni zaměstnanci na provozní poradě a pedagogické radě dne Žáci jsou pravidelně poučováni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví a možných rizicích se záznamy v třídních knihách. Škola napomáhá při vytváření a realizaci ozdravných programů pro žáky: - plavecký výcvik: nebyl organizován, v důsledku úpravy ŠVP ZV bylo plavání zařazeno jako nabídka školy navíc; z důvodu nevyhovujících nabídnutých termínů plavání Plaveckou školou v Čelákovicích a pořádání školy v přírodě nebylo plavání realizováno - lyžařský kurz: , Radvanice u Trutnova, Krkonoše; celkem se účastnilo 43 žáků z 8. a 9. tříd; vedoucí kurzu Mgr. Milena Borovičková, pedagogové instruktoři Mgr. Olga Gruhnové a Mgr. Dana Tvrdá, další pedagog Jan Papáček Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

12 - školy v přírodě (dále též ŠvP ), které se dle vnitřní směrnice mohou konat 1 x za dva roky, proběhly v tomto školním roce: 1) ŠvP naplánovaná na termín Vanov pro třídy I. B, II. A, II. B, II. C, III. B, IV. A byla z důvodu velké nemocnosti žáků (plané neštovice) a nepříznivého počasí přesunuta na termín ) ŠvP Dolní Lysečiny, třídy III. A, IV. B, třídní učitelky A. Koňaříková, S. Votavová, dále D. Škodová, K. Boháčová 3) ŠvP Rokytnice nad Jizerou, třída I. A, třídní učitelka L. Kremlíková, dále L. Kosová, F. Tomášek 4) ŠvP Želiv, třídy V. A, V. B, třídní učitelky L. Müllerová, J. Kleinová, dále J. Papáček Na škole je ověřována nová metoda výuky matematiky prof. RNDr. Milana Hejného (rozvoj matematické gramotnosti žáků základních škol) pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Kremlíkové. Výuka matematiky je organizována zážitkovými formami. U žáků, rodičů a pedagogů z jiných škol se setkala metoda s velkým ohlasem. Je využíváno odborných zkušeností Mgr. L. Kremlíkové - pořádá otevřené náslechové vyučovací hodiny na škole, vzdělává se po odborné stránce k proškolování všech zájemců z řad kolegů, spolupracuje metodicky na zavádění této progresivní výukové metody do školní praxe. Na škole je také ověřována metoda výuky počátečního čtení Sfumato (Splývavé čtení) PaedDr. M. Navrátilové (rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základních škol) pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Kremlíkové. Naše škola přistoupila aktivně k řešení problematiky čtenářské gramotnosti žáků základních škol a od realizuje grantový projekt OP VK Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol finančně podporuje především vzdělávání pedagogů základních škol Středočeského kraje v nové metodice výuky prvopočátečního čtení SFUMATO tak, aby její úspěšnou implementací bylo dosaženo zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti žáků základních škol Středočeského kraje. Nositelem této metody SFUMATO - SPLÝVAVÉ ČTENÍ a jejího know-how je společnost ABC Music v. o. s. reprezentovaná autorkou metody PaedDr. Máriou Navrátilovou. Adaptační kurz pro žáky VI. ročníku, který má za úkol stmelit nově vzniklé kolektivy žáků přicházejících do školy ze ZŠ Litol a ZŠ Milovice, nebyl realizován, neboť do školy nenastoupilo více žáků z okolních škol a kolektivy tříd přecházely z V. tříd téměř nezměněny. Škola organizuje školní výlety, zahraniční exkurze, zeměpisné, dějepisné a přírodovědné exkurze. Školní výlety jsou většinou zaměřeny na turistiku spojenou s pěšími výlety. Z bezpečnostních důvodů pro ně platí zákaz koupání. Vícedenní výlety, spojené s tematicky zaměřenými exkurzemi, jsou organizovány u vycházejících ročníků. Žáci obou stupňů školy se účastní divadelních, filmových a ostatních vzdělávacích představení, pořadů a odborně zaměřených přednášek a besed, soutěží a olympiád. Během školního roku probíhá řada menších a větších projektů. Přehledné údaje o aktivitách školy, úspěších školy v soutěžích a olympiádách, projektech a prezentaci školy na veřejnosti jsou uvedeny v části 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. Materiálně - technické podmínky školy: opravy a údržba budov jsou plánovány společně se zřizovatelem školy - Město Lysá nad Labem, který je majitelem budov a snaží se je podle možnosti na základě schváleného rozpočtu udržovat. V tomto školním roce byla realizována významná investiční akce 1. etapa výměny oken na budově Bedřicha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

13 Hrozného (červenec srpen 2013). Dále pokračují práce na opravách a údržbě tělocvičny a byly instalovány žaluzie do oken na Masarykově budově školy (duben 2013). - Investiční akce hrazené přímo zřizovatelem v roce 2012 Název akce Uhrazeno k Drenáž okolo budovy ZŠ, nám. B. Hrozného 12 Dlažba před vstupem do budovy ZŠ, Školní nám Celkem - Plánované investiční akce hrazené přímo zřizovatelem v roce 2013 Název akce Kč Kč Kč Teplovod budova ZŠ T.G.M ,00 Kč realizováno Vložkování komínu budova B.H ,00 Kč realizováno Výměna oken budova B.H ,00 Kč realizováno Dokončení tělocvičny budova B.H ,00 Kč probíhá realizace Oprava střechy budova B.H ,00 Kč zatím nerealizováno Žaluzie budova B.H. T.G.M ,00 Kč realizováno (T.G.M.) Celkem ,00 Kč - Škola účelně hospodaří s finančními prostředky od zřizovatele a vynakládá je na drobné opravy a rekonstrukční práce v rámci údržby budov a především na vybavení učeben. Zřizovatel mimo přidělený rozpočet podpořil školu dotací ve výši ,00 Kč na pořízení školního nábytku a ,00 Kč na provoz a činnost školní družiny. - Podrobněji je zpracován přehled o finančních prostředcích v části 14. Základní údaje o hospodaření školy. - Škola získala i prostředky mimo rozpočet zřizovatele z dotací ESF a ve výši ,00 Kč (projekt EU peníze školám) a ,00 Kč (projekt Sfumato ) je vynaložila na modernizaci vybavení školy. Více o projektech v části 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a čerpání finančních prostředků v části 14. Základní údaje o hospodaření školy. - Další finanční prostředky poskytl Hlavní výbor rady rodičů (dále též HVRR) příspěvek je čerpán především na učební pomůcky, sportovní vybavení a akce školy, odměny v soutěžích pořádaných školou apod. Podrobněji je čerpání příspěvku uvedeno níže. Přehled o příjmech a výdajích RR je uveden v části 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Čerpání finančního příspěvku HVRR školní rok 2012/2013 Registrační poplatek soutěže Taktik Nářadí na pracovní činnosti (rýče, motyčky, hrábě, konve, malé motyčky), II. stupeň, Mgr. Petra Kubalová 5 340,00 Kč 3 988,00 Kč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

14 Doplnění laboratorního skla a pomůcek laboratoř chemie, II.stupeň, Ing. Pavla Strnadová kahan 1715,- + sklo 4454,- = 6169,- Kč Pracovní činnosti a Vv časopis Dekor, vybavení cvičné kuchyně (pánve, příbory, utěrky, hrnce), II.stupeň, Mgr. Jana Tovarová = 2x270,- =540,- /Dekor/ +2784,- pánve= 3324,- Kč Příspěvek na dopravu na LVVZ, Horní Maršov, termín , II.stupeň, Mgr. Milena Borovičková Vybavení prac. činnosti I. stupeň laminovačka+folie Kniha Lovci Mamutů 25 ks do žákovské knihovny, I.stupeň Kniha Putování českými dějinami I.díl 1571,- + II.díl 1047,- = 2618,- Kč Knížka pro prvňáky za 1. vysvědčení 57 x 200,00 Kč Sportovní potřeby pro II. stupeň - florbalové hole 3193,-, basebalové rukavice 1445,- = 4638,- Kč (schváleno v roce 2011/12, ale nečerpáno) Uhrazeno celkem Odměny za soutěže 6 169,00 Kč 3 324,00 Kč ,00 Kč 955,00 Kč 4 818,00 Kč 2 618,00 Kč 9 632,00 Kč 4 638,00 Kč ,00 Kč 4 703,00 Kč - Hlavními problémy - zcela mimo finanční možnosti školy - však nadále zůstávají: 1) nutná generální rekonstrukce střechy na budově BH 12; 2) oprava fasády zejména v přízemí bočního křídla a na dvoře BH; 3) oprava fasády a střechy (především rovné nad přízemím) na budově TGM (oprava střechy projednána bude realizováno, oprava fasády bude provedena v rámci plánovaného zateplení budovy); 4) rekonstrukce vodovodních stoupaček v budově TGM včetně nové přípojky od HUV (nutné realizovat před opravou pláště - alespoň přívod vody od HUV do přízemí) 5) dokončení rekonstrukce školní tělocvičny (tak, aby vyhovovala požadavkům KHS) probíhá realizace; 6) dokončení opravy tělocvičny (rozvody elektřiny, oprava omítek, obložení + nový obrus a nátěr podlahy) probíhá realizace; 7) provést zabezpečení schodů hlavního vchodu do budovy BH z důvodu stékající vody na schody stříška nad schody; 8) zastínění oken na budově BH rolety; 9) zabezpečení ústředního topení v budovách školy prevence úrazů žáků. - V rámci přidělovaných finančních prostředků z rozpočtu KÚ Středočeského kraje došlo k navýšení prostředků na nákup učebnic a učebních pomůcek škola realizuje nákup těch pomůcek a učebnic, které jsou ve výuce opravdu využívány. Pro potřeby vzdělávání byla zakoupena nová výuková DVD, mapy, nástěnné přehledy a částečně obnoven fond učebnic. Povinností školy je informovat nejen žáky, ale též zákonné zástupce žáků o prospěchu a chování jejich dětí. Snažíme se pomáhat radou, pokud jsou problémy s Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

15 výchovou dětí, bezodkladně zprostředkováváme pomoc PPP, případně dalších odborníků, organizujeme výchovné komise a setkání se zákonnými zástupci žáků. U velmi problémových žáků se nám osvědčují jednání třídního učitele, vedení školy a rodičů za přítomnosti žáka. Všichni učitelé mají stanovené konzultační hodiny, ve kterých je mohou zákonní zástupci navštívit a projednat potřebné. Pokud dojde k závažnějším přestupkům - neomluvené hodiny, šikanování a hrubé jednání žáků, jsou rodiče společně se žákem pozváni před výchovnou komisi. Tuto tvoří zpravidla třídní učitel, výchovný poradce, případně metodička školní prevence a zástupce vedení školy (ředitel nebo příslušný zástupce). O jednání komise je vyhotovován písemný záznam, který podepisují všechny strany a jeho kopii obdrží zákonný zástupce žáka. V komplikovaných případech jsou přizváni pracovníci OSPOD a kurátor péče o mládež pan Ing. Tomáš Najmon. Třídní schůzky (TS) proběhly 13. září 2012, následně 22. listopadu 2012 a 25. dubna 2013, přičemž listopadové a dubnové TS jsou pravidelně koncipovány jako konzultační hodiny, na nichž jsou zákonní zástupci žáků nejprve třídními učiteli informováni o aktuálních problémech a poté na základě předcházejících informací jednají s jednotlivými vyučujícími. V květnu mohou být individuálně pozváni zákonní zástupci na konzultační schůzku v případě zhoršeného prospěchu jejich dítěte. Třídní učitelé mají pravomoc svolat kdykoliv mimořádnou třídní schůzku a jsou pouze povinni informovat ředitele školy o datu konání a obsahové náplni. Tradicí se stal na škole Den otevřených dveří, kdy rodiče přicházejí přímo shlédnout jednotlivé vyučovací hodiny a mohou se seznámit se školním prostředím, neformálně promluvit s vedením školy, s pedagogy na témata, která by je mohla v souvislosti se vzděláváním a jeho koncepcí na škole zajímat. Letos byl Den otevřených dveří uspořádán dne 9. ledna předcházel zápisu žáků do 1. ročníků a navazoval na schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků (7. a ). Tradicí je také slavnostní předávání prvního školního vysvědčení, kterého se pravidelně zúčastňuje i zástupce zřizovatele. Tentokrát pan starosta Mgr. Jiří Havelka předal každému prvňáčkovi pamětní list a popřál mu mnoho úspěchů ve škole, paní učitelky předaly dětem hezkou knížku na památku (knížka byla zakoupena z finančních prostředků Rady rodičů) a od paní ředitelky dostaly děti za šikovnost pastelky s ořezávátkem, které škole daroval zřizovatel Město Lysá nad Labem. Již podruhé se žáci 5. a 9. ročníků podrobili testování NIQES, tedy celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků ve vzdělávacích oblastech: český jazyk, matematika a anglický jazyk. Výsledky mají žáci k dispozici, stejně tak škola získala celkové vyhodnocení. Podrobnější výsledky testování jsou k nahlédnutí v části Příloha č. 2 Výsledky testování školy (NIQES) - žáků 5. a 9. ročníků a jsou též k dispozici na webových stránkách školy: Na preventivní protidrogovou činnost opět přispěl zřizovatel z rozpočtové kapitoly protidrogová prevence; v letošním roce škole přidělil částku ,00 Kč. Vlastní preventivní program na škole provádí Mgr. Jana Tovarová ve spolupráci s externími subjekty. Podrobnější zprávu lze nalézt v části 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. Součástí školního programu primární prevence je i zapojení do projektu ŠIK, probíhající prostřednictvím monitoru na II. stupni školy. Více o projektu v části 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola realizovala vlastní dotazníkové šetření oslovila zákonné zástupce a žáky k vyplnění dotazníků s otázkami týkající se školy. Výsledky dotazníkového šetření jsou zveřejněny na a také v Příloze č. 3 Výsledky dotazníkového šetření zákonní zástupci a v Příloze č. 4. Výsledky dotazníkového šetření žáci. Škola byla potěšena výsledky šetření a závěrů využije k dalšímu zlepšení činnosti školy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

16 Škola provedla vlastní hodnocení školy vyhodnocení je uvedeno v Příloze č. 5. Zpráva z vlastního hodnocení školy v hlavních oblastech za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

17 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku C Základní vzdělání C/01 Základní škola - studium denní (s účinností od ) ŠVP ZV Bedříšek bez dřiny a stresu, kreativně, otevřeně a spolu, č. j. 28Ř 01/2007 Učební plán ŠVP ZV - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Vzdělávací obory I. stupeň ročník naše dotace minimální časová dotace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - anglický Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata v jednotlivých předmětech a projektech P Disponibilní časová dotace celkem počet hodin v ročníku Český jazyk posílení xx xxx xx x a literatura minimální časové Matematika x x x dotace Prvouka x vzdělávacích Vlastivěda x oborů Přírodověda x Celková povinná časová dotace minimální počet hodin v ročníku maximální počet hodin v ročníku naše dotace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

18 Učební plán ŠVP ZV - II. stupeň II. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory ročník naše dotace Minimální časová dotace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický Další cizí jazyk (povinně volitelné vzděl. obory) Německý jazyk Ruský jazyka Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Rodinná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata v jednotlivých předmětech a projektech P Disponibilní časová dotace celkem počet hodin v ročníku Posílení minimální časové dotace vzdělávacích oborů Další cizí jazyk Český jazyk a lit. x x Matematika x x x Informatika x x x Občanská výchova Fyzika x x Přírodopis x x Rodinná výchova x x Pracovní činnosti Celková povinná časová dotace Ruský jazyk xx xx xx xx Německý jazyk xx xx xx xx minimální počet hodin v ročníku maximální počet hodin v ročníku naše dotace x x Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

19 ZPRÁVA KOORDINÁTORA ŠVP ZV ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (ŠVP Školní vzdělávací program) 1. VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚKOLU KORDINÁTORA ŠVP VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 došlo k rozsáhlému přepracování původního ŠVP. Letošní školní rok lze chápat jako překlenutí mezi stávající verzí ŠVP a výukou dle nového ŠVP od září 2013, jako přestupní bod mezi oběma ŠVP. Původní (dosud platná) verze ŠVP posloužila jako podklad, jehož doplněním, aktualizacemi, úpravami a rozšířením vzniká nový ŠVP, který vstoupí v platnost od školního roku 2013/2014 a jenž více vychází z místních charakteristik, potřeb a podmínek naší školy. 2. SOUČASNÝ STAV A PLÁN NA NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ Do konce května 2013 byla vypracována pracovní verze, pak předala koordinátorka ŠVP 2 ks CD s textem ŠVP ředitelce školy a paní učitelce Janě Tovarové člence Školské rady za pedagogy. Ta posléze zajistila další kontakty s ostatními členy Školské rady. Předsedkyně tohoto orgánu, p. Marcela Chloupková, byla pověřena, aby poskytla za Školskou radu zpětnou vazbu a vyjádření k dokumentu do Nový ŠVP bude následně předložen ke schválení pedagogické radě. Skutečnost, že byla Školská rada o probíhajících základních úpravách ŠVP ředitelkou školy průběžně informována, je patrná ze zápisů jednání Školské rady za školní rok 2012/2013. O nadcházejících hlavních prázdninách budou úpravy finalizovány a ŠVP bude zkompletováno do konečného dokumentu, přístupného jak ve vytištěné podobě na obou stupních škol, tak zveřejněného na webových stránkách školy. Finalizace úprav bude zaměřena především na: způsob začlenění standardů ZV do ŠVP (v květnu 2013 ještě nebylo připomínkování Standardů ZV uzavřeno) začlenění Sexuální a rodinné výchovy do ŠVP konečnou úpravu projektů pro výuku průřezových témat celkovou formální stránku dokumentu, jazykovou a stylistickou korekturu 3. PRŮBĚH KONKRÉTNÍCH ÚPRAV, SOUČINNOST S KOLEGY A VEDENÍM ŠKOLY Všechny úpravy probíhaly v průběhu školního roku 2012/2013 v součinnosti ředitelky školy, zástupců ředitelky školy, koordinátorky ŠVP a pedagogů školy. Prohloubila se tak možnost spolupráce mezi kolegy 1. a 2. stupně, členy PK a MS a mezi učiteli a vedením školy. Veškeré postupy se celoročně projednávaly na pravidelných pracovních setkáních ŘŠ a koordinátorky ŠVP. ŘŠ v základních obrysech informovala o probíhajících úpravách ŠVP i další partnery školy Radu rodičů a Školskou radu. Ukázalo se, že i přes mnohé výhrady, které ke koncepci výuky dle RVP ve školách přetrvávají, je kolegiální součinnost nezbytná a že v tak velkém objemu prací, který tvorba nového ŠVP představuje, zůstala vzájemná spolupráce nepostradatelnou podmínkou pro vytvoření fungujícího ŠVP. Proto koordinátorka ŠVP v průběhu školního roku svolala několik pracovních schůzek, na nichž byly práce na ŠVP vysvětleny. Setkání probíhala na různých úrovních - od malých pracovních týmů dle aprobace po jednání celého MS či PK. Potřebné Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

20 podklady, pokyny a materiály byly rovněž rozesílány elektronicky většinou prostřednictvím zástupců ŘŠ a vytištěny na informačních nástěnkách ve sborovnách. NÁPLŇ PRACOVNÍCH SETKÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 s ŘŠ Průběžné sdílení představ o podobě nového ŠVP, zpracování jeho jednotlivých částí, soulad RVP ŠVP, formální podoba dokumentu, způsob spolupráce s dalšími kolegy s ZŘŠ 1, ZŘŠ 2 Přenos požadavků a pokynů směrem od koordinátora ŠVP k pedagogickému sboru s PK a MS Zpracování a úprava vzdělávacího obsahu u vyučovacích předmětů, začlenění nových témat do ŠVP, příprava projektů pro kapitolu Průřezová témata Jako stěžejní lze chápat tyto úpravy: Úprava vzdělávacího obsahu v souladu s inovovaným RVP (obohacení o nová témata finanční gramotnost, obrana vlasti, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí atd.; nově formulované výstupy u některých vzdělávacích oblastí) Revize a aktualizace stávajícího vzdělávacího obsahu (dle zkušeností z praxe) Začlenění Standardů ZV do ŠVP Úprava kapitoly Průřezová témata s důrazem na projektové vyučování Úprava učebního plánu - zařazení AJ jako nepovinného předmětu v 1. ročníku a jako povinného předmětu již od 2. ročníku, transformace předmětu Rodinná výchova do předmětu Výchova ke zdraví - od školního roku 2013/2014 Vyřazení Plaveckého výcviku (na 1. stupni) z ŠVP, plavání je definováno jako jedna z možných tělovýchovných aktivit, která se uskutečňuje dle aktuální situace, možností a okolností Úprava názvu ŠVP, identifikačních údajů, celková aktualizace kapitol Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP dle současných podmínek ve škole Úprava Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a příprava podkladů pro vlastní hodnocení školy (ŘŠ) Celý text ŠVP však prošel obsahovými i formálními změnami a prakticky všechny části dokumentu byly inovovány. 4. ABSOLVOVANÉ KURZY DVPP A JINÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE proběhla v konferenčním sále hotelu Duo (Praha 9 Prosek) celostátní konference Tvorba nového ŠVP. Vystoupili zástupci ČŠI, Ústavu pro informace ve vzdělávání, Asociace ředitelů základních škol i řadových pedagogů. Koordinátorka ŠVP se tohoto semináře zúčastnila. 5. VÝHLED DO BUDOUCNA Naše škola bude podle nového ŠVP Bedříšek vyučovat od ŠVP tedy vstoupí do pilotního režimu. Teprve praxe prověří účinnost nového ŠVP, odhalí jeho silná i případná slabá místa a poukáže na další příležitosti a možnosti. Mgr. Olga Gruhnová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

21 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy (stav k ) Jméno, příjmení kvalifikace odbornost praxe úvazek útvar (počet let) PaedDr. Irena Jarešová VŠ speciální pg Učitel pro I. stupeň 24 1,0 I. st. Ing. Pavla Strnadová VŠ + pg vzděl. Chemicko-technolog. VŠ 21 1,0 II. st. Učitel pro II. stupeň Mgr. Jaroslav Minařík VŠ Učitel pro I. stupeň 18 1,0 I. st. Mgr. Taťána Anderšová VŠ Učitel pro SŠ 12 0,73 II. st. Mgr. Petr Bäumelt VŠ Učitel pro SŠ 17 0,95 II. st. Mgr. Jana Borecká VŠ Učitel pro II. stupeň 8 1,0 I., II. st. Mgr. Milena Borovičková VŠ Učitel pro II. stupeň 34 1,0 II. st. Bc. Helena Burcalová VŠ bakalářský Učitel praktického studijní program vyučování 19 1,0 II..st. Mgr. Olga Gruhnová VŠ Učitel pro II. stupeň 8 1,0 II. st. Mgr. Jana Chalupová VŠ Učitel pro I. stupeň, studující metodik 16 1,0 I. st. prevence RNDr. Jílek Miroslav VŠ Matematickofyzikální fa UK 27 1,0 II. st. PaedDr. Jana Jílková VŠ Učitel pro I. stupeň 27 1,0 I. st. Mgr. Věra Kindlová VŠ Učitel pro I. stupeň 17 1,0 I. st. MVDr. Jiří Klein VŠ Veterinární lékař. 27 1,0 II. st. Mgr. Jindra Kleinová VŠ Učitel pro I. stupeň 34 1,0 I. st. Mgr. Alena Koňaříková VŠ Učitel pro I. stupeň 22 1,0 I. st. Mgr. Jana Krausová VŠ Učitel pro II. stupeň 28 1,0 II. st. Mgr. Lenka Kremlíková VŠ Učitel pro I. stupeň 28 1,0 I. st. Mgr. Petra Kubalová VŠ Učitel pro II. stupeň 19 1,0 II. st. Studující VŠ pg Lenka Minaříková Úplné SŠ 10 Od MD učitelství I. stupeň Mgr. Miluše Mrázová VŠ Učitel pro I. stupeň 32 1,0 I. st. PaedDr. Lenka Müllerová VŠ Učitel pro I. stupeň 27 1,0 I. st. Jan Papáček VŠ - bakalářský Studující VŠ - pg studijní program učitelství II. stupeň 2 0,64 II. st Mgr. Eva Poborská VŠ speciální pg Vychovatelství 26 0,27 II. st. Ing. Blažena Sedlářová, Strojní a elektr.vš VŠ + pg vzděl. CSc. Učitel pro II. stupeň 30 1,0 II. st. Yveta Sovová Úplné SŠ Nekvalifikována 14 0,41 I. st. Vojtěch Šenkýř Úplné SŠ Nekvalifikován 14 1,0 II. st. PaedDr. Olga Škanderová VŠ Učitel pro I. stupeň 26 1,0 I. st. Mgr. Věra Škvrnová VŠ Učitel pro I. stupeň 26 0,77 I. st. Mgr. Pavel Špringr VŠ Učitel pro SŠ 15 1,0 II. st. Petr Tesař Úplné SŠ Studující VŠ pg učitelství I. stupeň 5 1,0 I., II. st. Mgr. Jana Tovarová VŠ Učitel pro II. stupeň 25 1,0 II. st. Mgr. Dana Tvrdá VŠ Učitel pro II. stupeň 16 1,0 II. st. Mgr. Soňa Votavová VŠ Učitel pro I. stupeň 30 1,0 I. st. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

22 Mgr. Daniela Škodová VŠ Učitel pro I. stupeň 45 0,35 Asistent pg Mgr. Alena Koňaříková VŠ Učitel pro I. stupeň 22 0,26 ŠD Mgr. Taťána Anderšová VŠ Učitel pro SŠ 12 0,23 ŠD Jana Štěpánková Úplné SŠ Vychovatelství 13 0,80 ŠD Mgr. Petra Houžvičková VŠ Učitel pro II. stupeň 3 0,86 ŠD Jitka Obstová Úplné SŠ Nekvalifikována 9 0,64 ŠD Údaje o zaměstnancích v souhrnu Souhrn údajů k celkem ženy muži přepočtené fyzické přepočtené fyzické přepočtené fyzické os. os. os. os. os. os. Zaměstnanců celkem 41, , ,59 9 Pedagogové - učitelé 30, , ,59 8 Pedagogové - vychovatelé 2,79 3 2, Pedagogové asistenti pg 0,35 1 0, Nepedagogové - THP 2, ,00 8 Nepedagogové - dělnik 5,00 5 1,00 1 Počet pg, kteří si doplňují či rozšiřují vzdělání 5 Počet nekvalifikovaných pg dle zák. o pg prac. - učitelé 4,63 6 1,68 3 2,95 3 Počet nekvalifikovaných pg dle zák. o pg prac. - vychovatelé Počet nekvalifikovaných pg dle zák. o pg prac. asistenti pg 0,64 1 0, ,00 0 počet pg, kteří ukončili prac. poměr k , ,77 6 2,77 3 3,00 3 nově přijatí absolventi učit. studia, kteří nastoupili k nově přijatí absolventi studia vych., kteří nastoupili k nově přijatí absolventi neučit. studia, kteří nastoupili 0 Nově přijatí pg bez požadované kvalifikace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

23 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis žáků do 1. ročníku základní školy (podle stavu k ) počet dětí celkem: Přítomno u zápisu - zapsaní 47 Přicházející po odkladu z r Žádost o odklad povinné školní docházky 9 Celkem přijato k povinné školní docházce do 1. ročníku ve školním roce 2013/2014: 48 z toho dívek: Zápis žáků do 1. ročníku se konal 16. a 17. ledna 2013 zákonní zástupci a jejich děti byli pozváni na Zápis s písničkou k plnění zajímavých úkolů. Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole Tabulka výsledky přijímacího řízení na střední školy. Celkem ukončilo povinnou školní docházku 42 žáků ze dvou 9. ročníků. střední vzdělávání v osmiletém gymnáziu z 5. ročníku přijato z toho dívek z V. A 3 2 z V. B 3 2 z 9. ročníku SOŠ s maturitou SOU s výuč. listem Celkem vycházejících žáků IX. A 21 (9 ch + 12 d) IX. B 21 (12 ch + 9 d) SOŠ OA Umělecké 3leté gymnázia školy 16 (6ch+10d) G - 0 1d 1d 3ch 8 (5ch+3d) 5 (1ch+4d) 0 4ch G - 4 (2ch+2d) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

24 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Počty žáků V letošním školním roce 2012/2013 má škola celkem: - tříd: 21 ( ) - žáků k : 491, z toho 247 dívek - průměrný počet žáků na třídu: 23,381 - průměrný počet žáků na učitele (včetně vedení školy): 14,44 - žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0 - zvláštní plnění školní docházky docházka v zahraničí: 5 ( 38 školského zákona) Počty tříd v jednotlivých ročnících a počty žáků ve třídách - Přehled o třídách stav k (dle statistických výkazů) chlapci děvčata celkem /třída celkem/ročníky I. A I. B (25 ch + 30 d) II. A II. B (41 ch + 34 d) II. C III. A III. B (20 ch + 20 d) IV. A IV. B (22 ch + 23 d) V. A V. B (22 ch + 35 d) VI. A VI. B (26 ch + 27 d) VII. A VII. B (34 ch + 29 d) VII. C VIII. A VIII. B (32 ch + 28 d) VIII. C IX. A IX. B (22 ch + 21 d) celkem I. stupeň II. stupeň Přehled o třídách stav k (všichni žáci školy) chlapci děvčata celkem /třída celkem/ročníky I. A I. B (25 ch + 32 d) II. A II. B (41 ch + 35 d) II. C Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

25 III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B VI. A VI. B VII. A VII. B VII. C VIII. A VIII. B VIII. C IX. A IX. B (23 ch + 22 d) 47 (23 ch + 24 d) 59 (23 ch + 36 d) 54 (26 ch + 28 d) 67 (36 ch + 31 d) 60 (32 ch + 28 d) 42 (21 ch + 21 d) celkem I. stupeň II. stupeň Přehled prospěchu, chování a docházky za školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 byly ve všech ročnících a vzdělávacích oborech splněny učební osnovy. Jejich plnění bylo průběžně během školního roku sledováno MS, PK, ředitelem školy a jeho zástupci. V průměru bylo dosaženo dobrých, v některých třídách a některých vzdělávacích oblastech velmi dobrých výsledků. Podrobnější přehledy o výsledcích vzdělávání žáků (prospěch, chování, absence) jsou uvedeny v Příloze č. 1 Výsledky vzdělávání žáků. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vypracovali učitelé IVP. Tito žáci měli možnost docházet na pravidelné ambulantní nácviky ve škole, které byly vedeny kvalifikovanými učitelkami I. stupně Mgr. Soňou Votavovou a PaedDr. Olgou Škanderovou. Práci učitelek provádějících ambulantní nácviky koordinovala a řídila výchovná poradkyně pro I. stupeň PaedDr. Irena Jarešová. Logopedickou péči na naší škole zajišťovala Mgr. Jindra Kleinová. Žádný zákonný zástupce nepožádal o slovní hodnocení žáka na vysvědčení. Ve školním roce 2012/2013 jsme se zapojili pouze do testování žáků školy NIQES druhé generální celoplošné zkoušky (výsledky jsou uvedeny v části Příloha č. 1 Výsledky testování školy (NIQES) - žáků 5. a 9. ročníků ). Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

26 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školním metodikem prevence je paní učitelka Mgr. Jana Tovarová. Každoročně zpracovává Školní program prevence rizikového chování, který obsahuje aktivity pro žáky školy ve vzdělávacím procesu i volném čase, a následně též vyhodnocení programu za školní rok. Mgr. Jana Tovarová výborně vede komunitní programy primární prevence - cílem komunitních bloků je odhalit příčiny problémů v sociálních vazbách žáků. Tento proces je nezbytné pojmout jako komplexní posouzení všech faktorů dotýkajících se kolektivního života třídy za využití vhodných pedagogicko - psychologických metod práce (rozhovory, pozorování, posouzení výkonů/výtvorů žáka, standardizované dotazníky). K prevenci rizikového chování přistupuje škola velmi aktivně, a to především obsahovou náplní činností a aktivit, atmosférou důvěry a spravedlivého prostředí, včasným zabýváním se problémy (ideálně ihned v počátcích, nejpozději při zjištění problému), odborným řešením situací, komplexním přístupem a následnou zpětnou vazbou a kontrolou vyřešení problému. V tomto školním roce jsme rozšířili poradenský tým (školní metodik prevence, výchovná poradkyně pro I. stupeň, výchovná poradkyně pro II. stupeň, vedení školy) o externí psycholožku. Dále pak zahájila vzdělávání školní metodik prevence také paní učitelka z I. stupně, aby mohlo dojít k dalšímu rozšíření týmu a zlepšení činnosti školy vzhledem k narůstajícímu počtu žáků školy a různých problémů. Ze zprávy školního metodika prevence Mgr. Jany Tovarové: - V dnešní době snad již většina odborné i laické veřejnosti nepochybuje o tom, že škola není pouze místem, kde se děti učí číst, psát a počítat. Víme, že v průběhu školní docházky se děti potřebují naučit spoustu dalších a neméně důležitých věcí, jako je spolupráce, komunikace, přátelství, odpovědnost, atp. Ve škole každý člověk stráví podstatnou část svého dětství a dospívání. Toto životní období má zásadní vliv na formování a rozvoj osobnosti mladého člověka. Nejen rodiče, ale i učitelé a škola jako celek zprostředkovávají dětem morální hodnoty, obraz toho, co je správné a skutečnost, že za své jednání je třeba nést zodpovědnost a počítat s případnými důsledky. Proto je důležitá nejen samotná výuka, ale i kvalita prostředí neboli klima třídy, ve které vzdělávací proces probíhá. Zkušenosti potvrzují, že učení žáků není jen jejich individuální záležitostí, ale že je ovlivněno dalšími sociálně psychologickými faktory, které vytvářejí sociální klima dané třídy. Výzkumy v posledních letech potvrzují, že přátelství a otevřená atmosféra ve třídě mají příznivý vliv nejen na školní výsledky, ale i na ochotu dětí spolupracovat, pomáhat si, vytvářet skutečná přátelství i dobré vztahy s učiteli. Prosociálně orientované klima třídy je nejlepší prevencí vzniku sociálně patologických jevů, jako je např. šikana, agresivita, zneužívání návykových látek, záškoláctví, vzdor proti autoritě... Je proto správné, pokud vedení školy podporuje takovou prevenci a nezaměřuje se pouze na řešení již pokročilých problémů ve třídách. - Žáci základní školy postrádají podporu rodinného prostředí. Jednou z možností, jak pomoci žákům, je jistá forma sociálně psychologického tréninku zážitková aktivita. Jedná se mimo jiné o nácvik zručností v oblasti interpersonální percepce, sebevyjadřování, různé formy verbální a nonverbální komunikace, aktivity podporující samostatné rozhodování a přebírání odpovědnosti za svoji volbu. - Pracuji jako metodička prevence a za léta své praxe se mi osvědčilo primární prevenci provádět v rámci svých vlastních možností, tedy specificky. Spolu s kolegy jsme vytvořili a ověřili spoustu preventivních akcí (Dny proti kouření, Dny bez vulgarismů, Dny proti vandalismu). Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

27 - Během školního roku se tak děti seznámí s nejrůznějšími formami sociálně patologického chování a mnohdy se ve školní praxi naučí, jak správně reagovat v dané situaci: Agrese Mezi dětmi přibývá agrese a případů nezvladatelného chování. Stoupá počet dětí, které mají problémy se svým chováním, ve vyučovacích hodinách jsou nezvladatelné a narušují chod celé třídy. Tito představují hrozbu pro ostatní spolužáky. Během školního roku řešíme agresi ve formě fyzického napadení mezi žáky, agresi obrácenou směrem k majetku školy nebo majetku ostatních žáků či agresi obrácenou směrem k učiteli. Agrese je problémem současného školství. Agresivitu v dětech probouzí okolní svět, který jsme si sami vybudovali. Krádeže - Kromě často skloňovaných termínů, jako je šikana nebo prevence zneužívání návykových látek, se setkáváme s dětmi, které znepokojují okolí svým chováním. Někdy se jedná o neposlušnost nebo nesoustředěnost. I v prvních třídách se dnes však objevuje lhaní a drobné i závažnější krádeže, které dovedou dospělé opravdu zaskočit. Prevence je účinnější a méně náročná než následná intervence. Pokud v celé škole panuje atmosféra bezpečí a respektu vůči právům druhých i vůči jejich osobnímu vlastnictví, dítě bude spíše dodržovat základní pravidla. Právě stanovení základních pravidel, jak zacházet s majetkem druhých, je důležitým úkolem pro pedagoga, který je může hravou formou dětem vysvětlit a udělat z nich součást třídního étosu. Kromě pravidel by dohoda měla zahrnovat i možné postihy za jejich nedodržení. Šikana Šikaně se věnuje velká pozornost již několik let. Naše výzkumy přinesly řadu informací o šikaně, o problematickém chování. Víme, jaký podíl dětí se setkává s projevy šikany či s projevy, které by mohly k jejímu vzniku vést, v jaké míře se jedná o projevy verbální a neverbální, jaké je zastoupení děvčat a chlapců mezi dětmi, které šikanu produkují a přijímají. Téměř nic ovšem nevíme o tom, jak šikanu ovlivňuje podoba genderových norem a vybočení z nich. Přitom právě to, že dítě vybočuje z běžných představ toho, jaké mají být a jak se mají chovat děvčata a chlapci, je častým zdrojem, jeho komplikovaného postavení ve třídním kolektivu, a tedy obsahuje riziko vzniku obtěžování a šikany. Vandalismus - Ačkoli projevy drobné delikvence nejsou v období dospívání u dětí ničím výjimečným, je to právě prostředí školy, kde by měl být tlak na konformitu jednoznačný a upevňovaly se tak v dětech společenské normy. Nerezignujme a zkusme se zaměřit nejen na prevenci a adekvátní postih delikventů, ale i na odstraňování následků delikvence a snažit se udržovat prostředí školy pro děti co nejpříznivější. Z praxe vyzdvihuji především roli tzv. kolektivní efektivity či podpory soudržnosti a identifikace žáků s vlastní školou projekty zaměřené na společnou péči studentů o některou součást školního prostředí (výzdoba chodeb a úprava zahrady). Žáci pak mají nižší tendence takové věci poškozovat a budují si také pozitivnější vztah ke škole. Zadlužování V poslední době se v souvislosti se zadlužováním obyvatel České republiky objevují i informace o závazcích nezletilých. Nelze přehlížet fakt, že dítě se může zadlužit i vlastním přičiněním (vysoké účty za mobilní telefon, jízdou načerno apod.). Toto se řeší ve finanční gramotnosti, neboť nestačí pouhé předání informací. Naopak co si dítě zažije, to si zpravidla bez obtíží zapamatuje a ponese do života. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

28 Aktivity pro žáky realizované v rámci prevence rizikového chování prolínají výchovně vzdělávacím procesem během celého školního roku a jsou tak uvedeny v části 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. Významnou součástí prevence je i nabídka různých kroužků a nepovinných předmětů. Nabídka je vždy aktualizována především na začátku školního roku a přehledně uvedena na Vedení školy podporuje žáky, kteří přijdou s požadavkem na otevření dalšího kroužku dle jejich zájmu (např. dramatický kroužek). Vyhodnocení projektu ŠIK - v rámci programu primární prevence je škola zapojena do projektu ŠIK, který probíhá prozatím pouze na II. stupni školy; je primárně určen k podpoře prevence rizikového chování dětí a podpoře výchovného poradenství na školách; má zabezpečit přísun informací, které se týkají těchto oblastí: možnosti dalšího vzdělávání žáků, mimoškolní činnosti a trávení volného času, odpovědnost za sebe, své zdraví, aktuality ze světa dění, kultury; jedná se o metodu komunikace nahrazující letáky; projekt je provázán i s dalšími vzdělávacími aktivitami školy, například s budováním právního povědomí, informacemi o volbě povolání, poskytováním rad co mám dělat, nastane-li nějaká pro mne neřešitelná situace, první pomocí, finanční gramotností, chováním za mimořádných situací, kyberšikaně atd.; nabízí ale také další možnosti, například vytváření vlastních spotů, informačních smyček atd., ale těchto možností škola využívá bohužel jen velmi omezeně - je totiž nezbytné, aby byl touto činností pověřen jiný pedagog, než správce ICT, popřípadě ředitelka školy, kteří jsou vázáni plněním jiných úkolů; vhodné by bylo aktivně zapojit žáky např. v rámci kroužku či nepovinného předmětu - pak by se tento projekt stal pro školu opravdu přínosným a nemohl by být hodnocen jako spíše neefektivní a finančně náročný; škola se pokusí tento projekt efektivněji využít. Zpráva za prevenci rizikového chování za školní rok 2012/2013 metodik prevence: Jana Tovarová členové: třídní učitelé, ostatní pedagogové Zhodnocení činnosti za školní rok 2012/2013 Metody a formy, jakými jsou dílčí aktivity řešeny - přednášky, besedy, konzultace, semináře, peer programy a aktivní učení v modelových situacích, pozorování, standardizované dotazníky a testy, rozhovory, pohovor se žákem (zpětná vazba), diskuze, kresba, schránka důvěry zjišťování je průběžné, v případě potřeby je přizvána psycholožka Zdařilo se řešení části projevů vandalismu a šikany Hovořit co nejvíce s problémovými žáky o jejich životě, učit řešit konflikty a zvládat zátěžové situace Uskutečněné akce exkurze (termín, název akce, třída, pedagog) Prevence kriminality Muzeum Policie ČR (prosinec 2012, 7. A, B Krausová, Tovarová) Uskutečněné akce projekty (termín, název akce, třída, pedagog) září červen 2013, Dny proti vandalismu, 9. ročníky, Tovarová duben, květen 2013, Den prevence ve škole, 6. a 9. ročníky, Tovarová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

29 Uskutečněné akce divadla, kino, besedy (termín, název akce, třída, pedagog) Drogy trochu jinak (únor, 8. ročníky, Tovarová) Drogy nebo aktivita (prosinec 2012, ročníky, Tovarová) Možná rizika při používání pyrotechniky ( ročníky, Tovarová) Školení první pomoci ( ročníky, Tovarová) Neubližujme si (únor 2013, 5. ročníky, Tovarová) Beseda s příslušníky Policie ČR (květen 2013, ročníky, Tovarová) Propagace činnosti školy (článek, výstava, vystoupení, výrobky, www školy...) Článek do Listy města Lysá nad Labem, článek o úspěchu (dvě 3. místa) v taneční soutěži mažoretek ZŠ B. H. v Petrovicích 2013 Vystoupením mažoretek doplňujeme kulturní, společenské či sportovní akce Další (nezařazené aktivity) diskuzní kroužky (termín, místo, třídy, pedagogové) Leden červen 2013, třídy 9. A, B, Tovarová, témata: domácí násilí, šikana, kyberšikana, volba povolání, závislosti, partnerské vztahy únor 2013, 7. ročníky, Tovarová, Konflikt a komunikace diskriminace, šikana... duben 2013, 6. ročníky, Tovarová, zdravý životní styl Září červen 2013, třídy ročníků, komunitní bloky práce s třídním kolektivem, Tovarová DVPP (termín, název DVPP, jméno pg) , řešení konfliktů, kyberšikana, prevence RCH ve škole CPIV, Tovarová listopad 2012, Praha - bezpečně online Saferinternet - prevence kriminality spojená s užíváním internetu a online komunikací, Tovarová , Diagnostika třídního kolektivu,tovarová , Konfliktní situace ve škole, Tovarová 19.4., 20.4., Kurz prevence šikanování ve školách, Tovarová Návrhy na zlepšení činnosti v dalším období Neustále pracovat na prevenci, pokračovat v rozvíjení toho, co se v uplynulých letech osvědčilo, účelněji využívat metod předmětů OSV, využívat moderní informační zdroje ( držet s žáky krok, např. YouTube), neustále se vzdělávat (DVPP), spravedlivě a uváženě užívat sankce a tresty Zapojovat děti a mládež do nejrůznějších zajímavých projektů Posílení vztahu školy s rodiči žáků Navázat užší kontakt s partnery v rámci komunitního plánování (PČR, Městská Policie, OSPOD, Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

30 kurátor...) Zakoupení programů k vyhodnocování dotazníkového šetření Sehnat zdroje na financování programů PP Zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou adaptačních kurzů, organizování výletů, exkurzí, víkendové výjezdy Zpráva výchovného poradenství za školní rok 2012/2013 Výchovní poradci: I. stupeň ZŠ: PaedDr. Irena Jarešová II. stupeň ZŠ: Mgr. Milena Borovičková Zhodnocení činnosti za školní rok 2012/2013 V prvním pololetí proběhly akce podle plánu: návštěva IPS ÚP Nymburk, volba povolání 9. ročníky říjen 2013 vypracování, úpravy a schválení IVP žáků se spec. vzdělávacími potřebami listopad 2013 (Mgr. Hájková, PPP) celoroční průběžná kontrola vyšetření z PPP žáků se SPUCH, odesílání ke kontrolnímu vyšetření, spolupráce se všemi TU, aktualizace údajů v Bakalářích dále proběhly celkem 4 výchovné komise a konzultace s rodiči žáků s výchovně vzdělávacími problémy, podrobné záznamy v záznamových listech výchovné poradkyně se zúčastnily 2 schůzek VP na regionální úrovni (PPP Nymburk a IPS ÚP Nymburk) a dále jednoho setkání se sociálními pracovníky OSPOD SO MÚ Lysá n.l.; výchovné poradkyně se vzájemně informovaly o průběhu a obsahu schůzek či jednání probíhala úzká spolupráce s pracovníky PPP ohledně práce AP (AP pro žáky: D. Krutil, J. Kučera) probíhala řada konzultací nad IVP s TU a ostatními vyučujícími průběžně byly podávány žádosti o IVP zákonnými zástupci a ř. š. rozhodla o vzdělávání dle IVP pro období školního roku či dvou (dle zprávy PPP či SPC) V druhém pololetí proběhly následující akce: byly podány 3 žádosti o asistenty pedagoga pro žáka D. Krutila (budoucí 4. roč.), J. Kučeru a D. Paškrta (budoucí 3. roč. AP v jedné třídě), T. Dolejší (budoucí 3. roč.) duben 2013 poradenský tým na škole byl rozšířen o externího psychologa PhDr. Jitka Čmuhařová žáci 8. ročníků se účastnili schůzky k volbě povolání na IPS ÚP Nbk březen 2013 byla provedena kontrola efektivity IVP za 1. pololetí s výsledkem: většina žáků s IVP se mírně zlepšila, část stagnuje - většinou vázne spolupráce s rodinou; vše zaznamenáno v IVP průběžně byly kontrolovány IVP, odstraňovány nedostatky, prováděny úpravy spolu s TU, dále odesílány děti podle potřeby na vyšetření či kontrolu do PPP - ve spolupráci s TU, byly aktualizovány záznamy v Bakalářích všichni vycházející žáci byli přijati k dalšímu vzdělávání na SŠ i letos bez přijímacích zkoušek, umístění podle oborů - viz tabulka během rozhodovacího období byla poskytnuta řada konzultací k volbě školy žákům i rodičům, probíhala řada konzultací nad IVP s TU a ostatními vyučujícími průběžně byly podávány žádosti o IVP zákonnými zástupci a ř. š. rozhodla o vzdělávání dle IVP pro období školního roku či dvou (dle zprávy PPP či SPC) Akce související s výchovným poradenství a kariérovým poradenstvím: žáci 9. tříd se účastnili soudního líčení na OS Nymburk květen a červen 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

31 DVPP (termín, název DVPP, jméno pg) Seminář Inkluze je právo vých. poradkyně pro II. st. absolvovala pokračování e-learningového studia E-kariéra IID Závěrem: kladně hodnotíme spolupráci s TU, metodikem prevence, psycholožkou a ostatními pedagogy při řešení výchovných i prospěchových problémů žáků - přibývající problémy nás nutí úzce spolupracovat záporným jevem jsou stále častější případy nevhodného chování žáků k sobě i k dospělým; velmi časté jsou také narůstající absence omluvených hodin, kdy řada žáků dosáhne i 300 zameškaných hodin za pololetí - tato čísla jsou varující, žák nemůže zvládnout učivo ročníku - navrhované opatření: % docházky je nutné splnit, jinak by žák musel na komisionální přezkoušení Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

32 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou sledovány tři cíle: a) dlouhodobý - udržení profesních kvalit, informovanost o nových vzdělávacích strategiích b) střednědobý - získání kvalifikačních předpokladů pro výkon práce učitele dle zákona o pedagogických pracovnících c) krátkodobý - okamžitá metodická pomoc jednotlivým vyučujícím Další vzdělávání pedagogů je chápáno jako jedna ze složek celoživotního učení v rámci plánu osobního rozvoje. Další vzdělávání učitelů je vedením školy plně podporováno, je-li v souladu s plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale je také limitováno množstvím finančních prostředků v rámci rozpočtu, v němž jsou vyčleněny taktéž finanční prostředky, z nichž jsou hrazeny další náklady související s DVPP, zejména cestovní náklady. V letošním školním roce jsme řadu vzdělávání mohli proplácet z dotace ESF v rámci projektu EU peníze školám, neboť jedním z povinných výstupů bylo právě DVPP v podporovaných oblastech: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání informačních a komunikačních technologií, matematika, finanční gramotnost. Navíc bylo vzdělávání pro více zájemců uskutečněno v naší škole a nebylo nutné vynaložit prostředky na cestovní náklady. Od 1. dubna 2013 se škola stala realizátorem projektu Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol, jehož cílem je mj. další vzdělávání pedagogů v metodice Sfumato (Splývavé čtení). Vzdělávání je pro všechny přihlášené pedagogy, tzn. i pro pedagogy naší školy, bezplatné. Navíc pro naše pedagogy je výhodou realizace vzdělávání přímo v budově školy bez nutnosti cestování. Z vnitřních zdrojů jsme organizovali semináře, které vedl pan Vojtěch Šenkýř - připravil a vedl praktické semináře pro potřeby pedagogických zaměstnanců školy dle jejich aktuálních požadavků: především používání nově zakoupené výpočetní techniky (interaktivní dataprojektory) ve výuce, systém Bakaláři - evidenci a další moduly, užívané pedagogy, a následně tvorba digitálních učebních materiálů. V rámci střednědobého plánování DVPP pokračovala ve VŠ studiu učitelství pro I. stupeň paní Lenka Minaříková, pan Petr Tesař zahájil VŠ studium učitelství pro I. stupeň, paní Mgr. Jana Chalupová zahájila studium školního metodika prevence, paní Mgr. Jana Tovarová ukončila VŠ vzdělávání obor Výchova ke zdraví, paní Jana Štěpánková ukončila SŠ studium vychovatelství. Přehledná tabulka akcí DVPP ve školním roce 2012/2013 Příjmení a jméno pedagoga Název DVPP Místo Číslo akreditace Cena Mgr. J. Minařík Školení preventisty PO ZŠ B.H.Lysá bez akreditace Kč z MěÚ PaedDr. I. Jarešová Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi Praha čj / Kč z KÚ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

33 Mgr. J. Borecká Mgr. M. Borovičková Mgr. O. Gruhnová MVDr. J. Klein Mgr. J. Kleinová Ing. B. Sedlářová Mgr. P. Špringr P. Tesař Mgr. J. Tovarová Mgr. J. Chalupová Mgr. V. Kindlová Zpracování sad digitálních učebních materiálů pro základní školy Studium k výkonu specializovaných činností preventisty Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost/zábavné vyučování na 1.st. ZŠ J. Štěpánková Didaktické hry ve školní družině (psychologické a pohybové hry) Všichni zaměstnanci pedagogové a správní Školení první pomoci ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem PH-KÚ Stč. kraje čj / čj / Praha čj / Mladá Boleslav ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem Zaměstnanci ŠD Školení první pomoci ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem Mgr. P. Bäumelt MVDr. J. Klein Mgr. P. Kubalová Mgr. M. Mrázová Ing. P. Strnadová Mgr. J. Borecká Mgr. M. Borovičková Mgr. J. Chalupová PaedDr. I. Jarešová Mgr. J. Kleinová L. Minaříková PaedDr. L. Müllerová Y. Sovová PaedDr. O. Škanderová Mgr. M. Mrázová Mgr. J. Tovarová Mgr. J. Chalupová Tvorba DUM rozvoj přírodních věd Zavádění finančního vzdělávání do výuky na ZŠ 1. část Diagnostika třídních kolektivů Sekty a jejich působení v ČR ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem Ped.fakulta UK Praha PH-KÚ Stč. kraje čj / bez akreditace bez akreditace čj. 5509/ čj / čj / čj. 6511/ Kč placeno z peněz EU Kč z KÚ 1. splátka 400 Kč placeno z peněz EU 600 Kč z prostředků ŠD Kč z MěÚ Kč z MěÚ Kč placeno z peněz EU Kč placeno z peněz EU Kč z KÚ hrazeno v rámci studia preventisty Všichni pedagogové viz prezenční listina PaedDr. J. Jílková PaedDr. O. Škanderová Mgr. M. Borovičková Školní modelové situace a jejich právní řešení Splývavé čtení - Sfumato Workshop k vzdělávacímu systému ekariera+. ZŠ B.H.Lysá bez akreditace Kč z MěÚ ZŠ Na Smetance Praha čj / Kč z KÚ Praha neuvedeno - placeno z jejich peněz EU Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

34 Mgr. M. Borovičková Mgr. P. Špringr Mgr. E. Poborská PaedDr. L. Müllerová PaedDr. I. Jarešová Mgr. S. Votavová V rámci projektu VIP Kariéra II - KP Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJ Aktivizační metody ve výuce český jazyk a literatura Konference Den učitelů učitelů němčiny Interaktivní tabule činnostně matematika ve 3. ročníku Vybrané problémy z aplikace právních předpisů a školské legislativy v roce 2013 Činnostní učení Čj ve výuce v 1. ročníku ZŠ Na Smetance Praha ZŠ Na Smetance Praha čj. 5529/ čj. 5529/ zdarma Kč placeno z peněz EU Kč placeno z peněz EU Praha čj / Kč z KÚ ZŠ Praha Na Dlouhem lánu 555/43 čj / Praha čj / ZŠ H. Králové čj / Kč placeno z peněz EU Kč z KÚ Kč placeno z peněz EU Mgr. L. Kremlíková Mgr. J. Borecká Mgr. V. Kindlová Mgr. J. Minařík P. Tesař Konference pro učitele 1. stupně Chalk and Cheese: Teaching a mixed ability class Listen, Hear! Teaching listening Multimedia-Friends or Enemies? Prvouka činnostně ve 2. ročníku Proč je důležitá správná anglická výslovnost? Mgr. Jana Tovarová Kurz prevence šikanování ve školách Mgr. Olga Guhnová Tvorba nového ŠVP ZV a testování žáků ZŠ Kunratická Praha 4 ZŠ Na Dlohém lánu 555/44, Praha ZŠ Praha Na Smetance čj / čj. 6495/ čj / Praha čj / Nakladatelství FORUM s.r.o. Praha bez akreditace 690 Kč z KÚ zdarma 480 Kč z KÚ Kč placeno z peněz EU zdarma Kč z MěÚ , - Kč placeno z peněz ESF , - Kč placeno z rozpočtu školy od zřizovatele , - Kč placeno z rozpočtu školy z KÚ 600, - Kč placeno z dotace zřizovatele na ŠD , - Kč celkem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

35 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Níže uvedený přehled o činnosti metodického sdružení I. stupně a jednotlivých předmětových komisí II. stupně svědčí o aktivním přístupu všech pedagogů k výchovně vzdělávacímu procesu a prezentaci školy na veřejnosti a všem patří poděkování ředitelky školy za jejich práci. Informace o Základní škole B. Hrozného Lysá nad Labem jsou zveřejňovány na internetové adrese kde jsou uváděny průběžně všechny důležité zprávy a informace (rozvrh hodin, kontakty, termíny důležitých akcí, školní řád, plán prevence rizikového chování, zapojení do projektů, projekty ESF, akce školy s fotografiemi atd.), zveřejňovány důležité dokumenty a výsledky testování i dotazníkového šetření. Veškeré informace poskytne také vedení školy a sekretariát. Dále je možno nahlédnout do výroční zprávy školy, která je uložena na ředitelství školy a na MěÚ Lysá nad Labem, odbor školství a kultury. Výroční zpráva je k dispozici i na webových stránkách školy. Zpráva metodického sdružení I. stupně za školní rok 2012/2013 vedoucí MS: PaedDr. Jana Jílková členové MS: Mgr. L. Kremlíková, Mgr. V. Kindlová, Mgr. J. Chalupová, PaedDr. O. Škanderová, Mgr. A. Koňaříková, Mgr. V. Škvrnová, Mgr. M. Mrázová, Mgr. S. Votavová, Mgr. J. Kleinová, PaedDr. L. Müllerová, Mgr. D. Škodová, I. Sovová Zhodnocení činnosti za školní rok 2012/2013 Schůzky MS proběhly dle plánu. Zápisy z jednání jednotlivých schůzek byly předloženy ŘŠ i ZŘŠ pro I. stupeň. Byly na nich projednány body vyplývající z plánu MS. Přípravy projektů, tvořivých dílen a řešení aktuálně vzniklých problémů jsme i v tomto roce realizovali formou krátkých schůzek o velké přestávce. Pro tento školní rok jsme si vytyčili úkol maximálního zviditelnění před veřejností. O každé naší akci jsme se snažili veřejnost informovat, zejména krátkými zprávami v místním tisku. Všechny projekty byly velmi pečlivě připraveny a k jejich úspěchu přispěli nejen učitelé, ale i rodiče našich žáků, kteří svým dětem velmi vyšli vstříc, třeba nabídkou úžasných ovocných a zeleninových jídel v rámci Týdne zdravé svačinky. Naše činnost nejen v měsíci lednu se zaměřila na pečlivou přípravu a realizaci zápisu žáků do prvních tříd. Při samotné realizaci jsme úzce spolupracovali i s učiteli druhého stupně. Letos jsme zvolili téma,,zápis s písničkou". V návaznosti na zápis jsme připravovali již tradičně přípravné setkávání paní učitelek s budoucími prvňáčky Školičku, která začínala od března Uskutečněné akce exkurze (termín, název akce, třída, pedagog) 1.3. Česká televize, I. A, B, TU a Dopravní hřiště, IV. A, B, TU Na statku, II.A, J. Chalupová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

36 Uskutečněné akce projekty (termín, název akce, třída, pedagog) září květen, Matematika s chutí, III.A, A. Koňaříková Evropský den jazyků, I. stupeň, I. Sovová Barevný podzim, I. stupeň, S. Votavová, O. Škanderová listopad, Naše město, III.B, I. Jarešová 22. a Hoblinka, I. stupeň, TU Čertí den, I. stupeň, TU Běh E. Zátopka, I. stupeň, J. Minařík, TU Pasování na rytíře čtenářského řádu, druhé ročníky, J. Jílková, O. Škanderová, J. Chalupová Zpívání u stromečku, I. stupeň, TU 9.1. Den otevřených dveří, I.stupeň, TU Masopust, I. stupeň, TU Motýlí den, II.B, J. Jílková Týden s přírodou, I. stupeň, J. Chalupová, TU březen - červen, Školička pro předškoláky, O. Škanderová, S. Votavová Spaní ve škole, II.A, J. Chalupová, oznámeno na webu školy Výstava hasič. sboru, III. A, IV. B, A, Koňaříková, S. Votavová květen, Pasování na čtenáře knihovna Lysá n. L., I. A, B, TU 7.6. Den plný soutěží, I. stupeň, J. Kleinová, L. Müllerová, TU Uskutečněné akce divadla, kino, besedy (termín, název akce, třída, pedagog) Výchovný koncert Solideo, I. stupeň, TU Jak Spejbl prášil, druhé ročníky, TU Ježci - živočišný druh, I. stupeň, TU Vystoupení kouzelníka, I. stupeň, TU Šikana, V. A, B, TU 1.3. p. Srazil- autorské čtení, I. stupeň, J. Jílková Lovci a jejich kořist, I. stupeň, TU Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

37 27.3. Jaroslav Ježek ZUŠ, 4. a 5. ročníky, TU Špork - ZUŠ, 4. ročníky, TU 4.5. Stroj času ZUŠ, ročníky, TU 7.5. Beseda o včelách, I. stupeň, J. Jílková Beseda s Policií ČR, I. stupeň, TU Uskutečněné akce školní výlety (termín, název akce, třída, pedagog) Lidice, ZOO Buštěhrad, Letiště V. Havla, V. B, J. Kleinová Milovice, Mirakulum, 2. ročníky, TU Milovice, Mirakulum, III. A, IV. B., A. Koňaříková, S. Votavová Soutěže, olympiády (termín, název, krátká charakteristika, umístění = pořadí, jméno) Celoroční, Taktik, I. stupeň, TU Recitační soutěž, školní kolo březen, Švihadlo, I. stupeň, TU Konverzační soutěž Aj, 4. a 5. ročníky, I. Sovová Piškvorky, třídní a školní kola, V. Kindlová, L. Müllerová, TU školní kolo Pythagoriáda V. A, B, okrskové kolo - A. Faldus, K. Martinková Propagace činnosti školy (článek, výstava, vystoupení, výrobky, www školy...) říjen, Barevný podzim, článek do Listů i na web, O. Škanderová říjen, Soutěžní výstava dýní, článek do Listů i na web školy, M. Mrázová Listopad, Návštěva Spojeného království, článek, I. Sovová pěvecký sbor Fontána počátek Adventu, L. Kremlíková Tvořivá dílnička pro žáky MŠ, I. stupeň, J. Jílková TU Tvořivá dílnička pro rodiče, I. B, II. A, TU pěvecký sbor Fontána Výstaviště Lysá n. L., L. Kremlíková pěvecký sbor Fontána - Domov na zámku, L. Kremlíková pěvecký sbor Fontána kostel Jana Křtitele, L. Kremlíková Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

38 únor, Masopust, článek do Listů, M.Mrázová únor, Recitační soutěž, článek do Listů, O. Škanderová pěvecký sbor Fontána Vítání jara, Domov na zámku, L. Kremlíková duben, Školička, web školy, O. Škanderová 9.5. Vystoupení ke Dni matek, II. B, C, J. Jílková, O. Škanderová pěvecký sbor Fontána Den matek, Domov na zámku, L. Kremlíková Představení pro rodiče, II. A, J. Chalupová, oznámeno na webu školy květen, Konverzační soutěž v Aj, článek do Listů, I. Sovová Další (nezařazené aktivity) např. ŠvP, LVK apod. (termín, místo, třídy, pedagogové) ŠvP Vanov, I. B, II. A, B, C, III. B, IV. A, TU. Přesunuto na z důvodu nemocnosti žáků a nepříznivého počasí. ŠvP Dolní Lysečiny, III. A, IV. B, TU, D. Škodová, Dr. K. Boháčová ŠvP Rokytnice nad Jizerou, I. A, L. Kremlíková, L. Kosová, F. Tomášek ŠvP Želiv, V. A, B, L. Müllerová, J. Kleinová Návrhy na zlepšení činnosti v dalším období dle možností upravit rozvrh vyučujících tak, aby alespoň jedno odpoledne bylo vyčleněno pro schůzky MS, provozní porady, pedagogické rady. Na prvním stupni při vytížení pedagogů i úvazky v jiných organizacích je nemožné, abychom se v rozumném čase kterýkoli den v týdnu sešly všechny a společně řešily problémy.. Zpráva předmětové komise: ČJ, D, OV za školní rok 2012/2013 vedoucí PK: Jana Krausová členové PK: Jana Krausová, Olga Gruhnová, Jana Borecká, Milena Borovičková, Pavel Špringr, Helena Burcalová, Jiří Klein Zhodnocení činnosti za školní rok 2012/2013 Předmětová komise se scházela dle potřeb a možností, učitelé jednotlivých ročníků mezi sebou spolupracovali, vyměňovali si potřebné informace a vzájemně konzultovali dosažené výsledky, společně se podíleli na přípravě písemných prací a procvičovacích testů. Začali jsme pracovat na převádění písemných prací do elektronické podoby, v čemž bychom rádi pokračovali i v dalších letech. Členové PK si vzájemně vyměňovali vytvořené materiály a konzultovali metody práce. Vzájemná spolupráce se uskutečňovala i v rámci ověřování DUMů, průběžně jsme dle časového plánu pracovali na tvorbě a úpravách DUMů a spolupracovali jsme na úpravách ŠVP (v rámci jednotlivých předmětů Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

39 proběhla ve spolupráci s koordinátorkou ŠVP úprava očekávaných výstupů a učiva). Rovněž probíhaly i konzultace s výchovnou poradkyní, aby byly zajištěny podklady o žácích s SVPU a na základě diagnostik jsme vytvářeli IVP. Prostřednictvím výchovné poradkyně byly zakoupeny a předány podpůrné výukové materiály pro žáky s SVPU. Členové PK předávali potřebné materiály novým členům PK (seznamovali je s tematickými plány, pomůckami, příručkami). Proběhlo vyhodnocení zahajovacích písemných prací z českého jazyka, vyučující provedli mezitřídní srovnání, pojmenovali nejčastější nedostatky a formulovali nápravná opatření - zpráva pro ŘŠ. Připravovali jsme podklady pro konzultace a pedagogické rady, předávali jsme informace o prospěchu a chování žáků, dle individuálních potřeb jsme poskytovali žákům doučování. Seznamujeme se s možnostmi využívání PC, keramických tabulí a projektorů. Zakoupili jsme pracovní sešity pro ročník. Uskutečnili jsme školní kola olympiády ČJ a D a zajistili jsme řadu akcí. Uskutečněné akce exkurze (termín, název akce, třída, pedagog) Exkurze do Státního okresního archivu (SOkA) Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem základy archivnictví, seznámení s funkcemi archivu, poznávání práce s písemnými prameny, zajímavosti z dějin regionu všechny třídy 2. stupně (10,11/2012 Gru a příslušní vyučující D, ČJ) IPS ÚP Nymburk (10/2012, 9.A BoJ) Návštěva městského úřadu v Lysé nad Labem (11/2012, 6. A BoJ) Návštěva Městské policie v Lysé nad Labem (11/2012, 6. A BoJ.) Exkurze do Linde Lysá nad Labem volba povolání ( 11/2012, 9. roč., BoJ) návštěva Městské policie Lysá n. L. (seznámení s náplní práce, BoJ) návštěva OA Lysá n. L. výchova k volbě povolání 9. A (BoJ) návštěva podniku Kovona Lysá n. L. výchova k volbě povolání 9. A ( BoJ) A - exkurze Muzeum čokolády (workshop výroba vlastní čokolády) + procházka předvánoční Prahou ( BoJ) Exkurze na Výstaviště Lysá nad Labem Regiony ČR a cestovní ruch 9. A (BoJ) Exkurze na Výstaviště Lysá nad Labem Jarní zemědělec 9. A (BoJ) Výroba přání a dárku k sedmdesátinám kardinála Dominika Duky pod záštitou hnutí Na vlastních nohou (8. A Tereza Lejsalová, Gabriela Jašková, Kra, Tov, Gru ) osobní předání na Pražském arcibiskupství Kra, Tov + delegace 10 dětí, výroba dárku pro Dominika Duku ( Tov, Kra) Česká televize Praha, Praha, 9. A ( BoJ) Sklárny Bohemia Poděbrady, 11.6., 9. A ( BoJ) Účast na jednání OS v Nymburce ( 2x), 9. A ( BoJ) 21.5., Exkurze žáků 8. a 9. ročníku na OA (využita nabídka vedení OA před besedou s pamětnicí holocaustu) zaměřeno na volbu povolání Uskutečněné akce projekty (termín, název akce, třída, pedagog) Evropský den jazyků (9/2012 PK AJ + TU) Projekt Bedřichování aneb Po stopách Bedřicha Hrozného u příležitosti 60. výročí úmrtí prof. Bedřicha Hrozného - aktivity pro 2. stupeň a 5. ročník napříč předměty (11/2012 Gru + Tov, Kra, Kub, Bor, p. Kalista, Tes, Mül, Std, Jar a technická podpora ŠeV Anketa k B. Hroznému v rámci ČJ a projektu, vyhodnocení a zveřejnění výsledků (Bor) Příprava adventního jarmarku 11/2012 Tov, Kub, Kra, Gru, Kle, KleJ) projekt Školou chodí Mikuláš - připomenutí adventních, vánočních symbolů a tradic 12/2012 Tov a zapojení vyučující návštěva OA Lysá n. L. výchova k volbě povolání 9. A (BoJ) Spolupráce s hnutím Na vlastních nohou - Stonožka (Kra, Tov, Gru ) Uskutečněné akce divadla, kino, besedy (termín, název akce, třída, pedagog) Hudební představení souboru SoliDeo v TVC ZŠ BH dobové hudební nástroje, dějiny hudby (celý druhý stupeň, TU - 10/2012 ) Výstava Krajiny mého srdce malířky Jitky Voborníkové archiv Lysá ( roč., Kra, Bor) Přednáška Tváře Afriky (10/2012, 9. AB BoJ) Přednáška Nová Kaledonie (11/2012, 7. ABC, BoJ) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

40 Dobový dokument Život a dílo Bedřicha Hrozného kino Lysá nad Labem součást projektu Bedřichování aneb Po stopách Bedřicha Hrozného (11/2012 Gru + TU) Mše v chrámu sv. Víta poděkování stonožkovým školám (12/2012 Kra) Beseda s pamětníkem holocaustu p. Doris Grozdanovičovou v součinnosti s OA Lysá nad Labem pod záštitou Židovského muzea a Terezínské iniciativy v rámci projektu Naši, nebo cizí? Židé v dějinách 20.stol. zájemci 8. roč. + všichni 9. ročník (30.5. a 11.6.,Gru) Beseda Heydrichiáda a život v Protektorátu Čechy a Morava s pracovníkem Památníku Lidice ( , Gru)- příslib další vzájemné spolupráce výstava v Muzeu Bedřicha Hrozného Po stopách Bedřicha Hrozného rozšíření předchozí školní výstavy žákovských prací z projektu Bedřichování o další aktivity a kulturní program (Gru) představení ZUŠ F.A. Šporka pásmo Osvobozené divadlo a Jaroslav Ježek kino Lysá nad Labem propojeno s učivem ČJ, HV; zúčastněné třídy: 6. A, 6. B, 9. B (Gru, ŠgP) projekce a beseda: Lidice, příběh české vsi zajištěno Památníkem Lidice; prezentace výukového DVD a hlubší představení období heydrichiády, zúčastněné třídy: 9. A, 9. B v rámci výuky D (Gru) Přednáška JV Evropa 7. ABC (BoJ) 4.2. Přednáška Albánie 9. AB (BoJ) Přehrávání historických filmů a animací (Bur) Přednáška Indie ABC (BoJ) Přednáška Stř. Amerika ABC (BoJ) Uskutečněné akce školní výlety (termín, název akce, třída, pedagog) Pěší výlet podél Labe z Nymburka do Poděbrad 13.5., 9. A (BoJ) Exkurze a výlet do Polabí bližší poznání kultury, přírody a historie regionu prostřednictvím cyklovyjížďky i pěšího putování v našem nejbližším okolí (18.6. a 25.6.; 6. A, Gru + p. Kalistová) Spaní ve škole 6. B, červen (Špringr) Soutěže, olympiády (termín, název, krátká charakteristika, umístění = pořadí, jméno) Školní kolo O ČJ ročník (11/2012 ŠgP, Kra) místo: Vrátilová Eliška, Lejsalová Tereza, Rudolfová Alžběta Školní kolo O Dě ročník (11/2012 Gru) 1. místo Matěj Mikušek, 2. místo Eliška Vrátilová, 3. místo Alžběta Rudolfová Literární soutěž Slepá spravedlnost ( 9-11/2012, 6. B, 8. C, ŠgP) zábavný kvíz na téma Vánoce regionální rozdíly 9. A (BoJ) okresní kolo DěO DDM Nymburk místo: Eliška Vrátilová (9. B) Okresní kolo olympiády v českém jazyce, Nymburk Eliška Vrátilová ( 9.B) místo Propagace činnosti školy (článek, výstava, vystoupení, výrobky, www školy...) Výroba stonožkových přání ( říjen, Kra, Tov, Bor) Výstava prací žáků v projektu Bedřichování (11/2012 Gru + spolupracující tým) Vánoční jarmark pro veřejnost (11/2012 Tov + spolupracující tým) Výroba keramiky pro jarmark ( Bor) Organizace divadelních vystoupení pro dospělé 2x ( Bor) Článek o exkurzích do archivu Listy (11/2012 Gru) Příprava pozvánek na adventní jarmark a Bedřichování (11/2012 Gru, Tov) Osobní pozvání veřejnosti na jarmark a Bedřichování - v Muzeu BH při přednášce BH a rozluštění chetitského jazyka (11/2012 Gru) Výstava prací z projektu Bedřichování Muzeum BH (1,2/2013 Gru) Den otevřených dveří na 2. stupni až na výjimku nevyužil nikdo ze zákonných zástupců Výpomoc vybraných žáků 9. ročníku na DOD a při zápisu na 1. stupni A, B Mikulášská nadílka na 1. st. a v MŠ Čtyřlístek (BoJ, Bau) Články o školních projektech a pozvání na akce Listy (1/2013 Gru, Kub) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

41 Natáčení pořadu ČT Tykadlo, rozhovor pro ČT na téma puberta a co dětem bere a dává internet (Špri), výběr účastníků besedy - TU Článek do Listů o oslavách Dominika Duky na Arcibiskupství pražském Stonožka (Kra) Článek pro Bělu Jensen zaslaný do Říma úvaha Co pro nás znamená hnutí Na vlastních nohou (Kra), úvaha uložena na školním webu Spolupráce se studentkou Fakulty humanitních studií UK Lucií Svobodovou při zajištění podkladů pro její práci Reflexe šoa u žáků 9. tříd základní školy ve Středočeském kraji - posluchačka připravila dotazníky pro žáky 9. A, B zjišťující povědomí žáků o holocaustu, vztah k regionu i postoj k vybraným otázkám historie i současnosti, následuje krátká diskuse po besedě s pamětníkem ( Gru důležitá zpětná vazba pro výuku) Další (nezařazené aktivity) např. ŠvP, LVK apod. (termín, místo, třídy, pedagogové) Nákup PS na ČJ pro ročník - ŠR ( Kra + vyučující ČJ) Administrativní výpomoc při zápisu do 1. ročníku (Jar, Std, Tov) Předběžně jednáno s vedením Muzea Bedřicha Hrozného o budoucí spolupráci v zamýšleném výukovém projektu pro podzim příštího školního roku Region, kde žijeme (v rámci pravidelného Regionálního projektu k průřezovým tématům) - (Gru) DVPP (termín, název DVPP, jméno pg) Jak na DUMy (10/2012 zájemci) Prevence rizikového chování a sociálně nežádoucích jevů - Dr. Růžičková (11/2012 všichni) 1. pomoc - p. Smejkalová (11/2012 všichni) Seminář Školní modelové situace a jejich řešení z pohledu platné legislativy - JUDr. Karel Kašpar všichni vyučující Aktivizační metody ve výuce českého jazyka a literatury Špri konference Tvorba nového ŠVP a testování žáků Zpráva předmětové komise: M, Fy, If za školní rok 2012/2013 vedoucí PK: Petr Bäumelt členové PK: B. Sedlářová, J. Klein, M. Jílek, P. Kubalová, V. Šenkýř, H. Burcalová Zhodnocení činnosti za školní rok 2012/2013 učivo probráno ve všech třídách a ročnících dle plánu, laboratorní práce z fyziky provedeny a archivovány, kontrolní práce z matematiky rovněž žáci se účastnili oborových soutěží z M a Fy (výsledky níže) řešeny problémy s výukou matematiky ve 2. pololetí (výměna vyučujících) od příštího školního roku postupné nahrazení stávající řady učebnic matematiky za jinou Uskutečněné akce exkurze (termín, název akce, třída, pedagog) výstava Zemědělec, Dožínky, 9. A, B. Sedlářová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

42 exkurze v podniku Linde, 9. A, B. Sedlářová exkurze v podniku Linde, 9. B, B. Sedlářová exkurze v podniku Kovona, 9. A, B. Sedlářová exkurze v podniku Kovona, 9. B, B. Sedlářová exkurze sklárny Poděbrady, 9. A, B. Sedlářová, J. Borecká exkurze v ČT Praha, 8. C, 7. C, 9. A B. Sedlářová, P. Kubalová, J. Borecká Planetárium Praha 7. C, 8. C, 9. A, 9. B P. Kubalová, B. Sedlářová, J. Borecká, P. Bäumelt Uskutečněné akce projekty (termín, název akce, třída, pedagog) Finanční gramotnost kurz přednášek pro žáky 8. a 9. tříd pořádaný firmou Partners, proběhl ve 3 blocích Uskutečněné akce školní výlety (termín, název akce, třída, pedagog) Turisticko-poznávací výlet Krkonoše 2013, 9. B, P. Bäumelt Soutěže, olympiády (termín, název, krátká charakteristika, umístění = pořadí, jméno) MaO okresní kolo 8. ročník D. Hes (8. B) 3. místo úspěšný řešitel D. Souček (8. B) 7. místo FyO okresní kolo 9. ročník D. Kramár (9. B) 5. místo úspěšný řešitel P. Touš (9. B) 9. místo M. Lompart (9. A) 12. místo A. Krejcárek (9. A) 13. místo Archimediáda Fy 7. ročník okresní kolo F. Burian (7. A) 17. místo R. Trnková (7. C) 20. místo D. Duška (7. B) 23. místo S. Bednarčiková (7. B) 24. místo V. Valter (7. B) 25.místo M. Kluzáček (7. B) 26. místo Soutěž trojic v luštění sudoku GJP Poděbrady D. Mezuliánková, M. Blažková, A. Kommová (6. A) 4. místo Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

43 V. Haken, T. Krajíčková, A. Krejcárek (9. A) 10. místo D. Duška, O. Hlaváček, M. Šubrta (7. B) 12.místo S. Bednarčíková, M. Mislerová, D. Brodská (7. B) 23. místo Taktik - Československá soutěž v řešení logických úloh, v počtu řešitelů obsadila naše škola 14. místo z 318 škol, podle zisku bodů skončila naše škola na 54. místě. Řešitelé za 2. stupeň: Z. Lambertová, A. Šoukalová (6. A) 175. místo M. Blažková, D. Mezuliánková, M. Špačková (6. A) 190. místo V. Dvořák, J. Dráb (6. A) 430. místo F. Burian, M. Sova, M. Širc (7. A) 297. místo T. Farkaš, J. Kříž (9. A) 153. místo A. Drábová, G. Jašková, T. Lejsalová (8. A) 254. místo E. Vrátilová (9. B) 409. místo Soutěž Finanční gramotnost - školní kolo: 21 žáků 8. a 9. ročníků, okresní kolo: 3. místo - tým: Matěj Vrňák 9. B, Lukáš Kobera 9. B, Patrik Holeš 8. C Zpráva předmětové komise: Přírodní vědy - Př, Ch, Z za školní rok 2012/2013 vedoucí PK: Petra Kubalová členové PK: Pavla Strnadová, Jana Borecká, Petr Bäumelt, Jan Papáček, Jiří Klein, Helena Burcalová, Petra Kubalová Zhodnocení činnosti za školní rok 2012/2013 velmi dobrá spolupráce v naší komisi mezi členy komise naplánované akce splněny velice pozitivní přístup k vyučování, hravost a kreativita velká spolupráce s Pč propojování předmětů - opravdu i v praxi Uskutečněné akce exkurze (termín, název akce, třída, pedagog) , 9. A, exkurze Výstaviště Lysá nad Labem - Regiony ČR a cestovní ruch, Jana Borecká A, exkurze Výstaviště Lysá nad Labem Jarní zemědělec, J. Borecká, P. Kubalová 7. C Březen - začátek dubna 2013, 6. A, 7. B,C, 8. B,C - exkurze a přednáška Muzeum Bedřicha Hrozného Plazi Prefa - 9. A, B, J.Borecká, B. Sedlářová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

44 Červen - návštěva ČT - P. Kubalová, T. Anderšová, J. Borecká, P. Strnadová, B. Sedlářová-7. C, 9. A, 8. C Uskutečněné akce projekty (termín, název akce, třída, pedagog) pomoc při projektech - B. Hrozný, Vánoční jarmark, Gotika - P. Kubalová, P. Strnadová, J. Klein Plánujeme na příští rok - EVVO - s Poděbradským EKOGymnáziem - Ekologie do škol - P. Kubalová, J. Papáček, H. Burcalová, P. Strnadová, J. Borecká Uskutečněné akce divadla, kino, besedy (termín, název akce, třída, pedagog) A, B, C přednáška Albánie JV, J. Borecká, H. Burcalová, J. Klein, J. Papáček A, B přednáška Evropa Březen + začátek dubna 6. A, 7. B, C, 8. B,C - exkurze a přednáška Muzeum Bedřicha Hrozného Plazi, P. Kubalová, P. Strnadová I. stupeň a 6. a 7. ročníky přednáška Dravci lovci - P. Kubalová, P. Strnadová Uskutečněné akce školní výlety (termín, název akce, třída, pedagog) 9. ročníky - vycházka do Poděbrad - v rámci ZE, Př J. Borecká, P. Strnadová Soutěže, olympiády (termín, název, krátká charakteristika, umístění = pořadí, jméno) Duben 2013, Zeměpisná olympiáda kategorie A, 4. místo v okresním kole Daniel Dvořák Květen 2013, Zeměpisná olympiáda kategorie B 1. místo v okresním kole Jan Polák Květen 2013, Zeměpisná olympiáda kategorie B 16. místo v krajském kole Jan Polák Soutěž První pomoc Nymburk Zdravotní škola Propagace činnosti školy (článek, výstava, vystoupení, výrobky, www školy...) Články do novin Listy města Lysá nad Labem Vánoční jarmark Výrobky herbáře, smýkačky, trojrozměrné výroby - zvířata - měkkýši... Křížovky pro ostatní třídy Návrhy na zlepšení činnosti v dalším období Větší zapojení techniky Praktika v přírodě Výroba trojrozměrných předmětů Větší propojení přírodovědných předmětů Spolupráce s 1. stupněm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

45 Zpráva předmětové komise: AJ za školní rok 2012/2013 vedoucí PK: Jana Borecká členové PK: Jana Borecká, Milena Borovičková, Helena Burcalová, Petr Tesař Zhodnocení činnosti za školní rok 2012/2013 Předmětová komise se scházela dle potřeby, vzájemně jsme konzultovali některé gramatické jevy, dosažené výsledky či problémy, které se vyskytly, společně jsme se podíleli na přípravě pololetních opakovacích prací. Vzájemně jsme si vyměňovali vytvořené materiály, konzultovali jsme metody práce, spolupráce se samozřejmě týkala i vzájemného si ověřování DUMů. Pracovali jsme na úpravách ŠVP. Dle zájmu a potřeb žáků jsme poskytovali také doučování. Připravovali jsme žáky na účast v konverzační soutěži. Zakoupili jsme učebnice a pracovní sešity pro 9. ročník, tím pádem máme kompletní ucelenou sadu učebnic pro ročník. Využíváme interaktivní tabule, seznamujeme se s možnostmi jejich využití. Uskutečněné akce exkurze (termín, název akce, třída, pedagog) Studijní poznávací zájezd do Paříže a Velké Británie v termínu , přihlášení zájemci ročník, J. Borecká, M. Borovičková Uskutečněné akce projekty (termín, název akce, třída, pedagog) Evropský den jazyků, září 2012, PK AJ + TU, všechny ročníky BOMB GAME - orientační hra mimo prostor třídy, H. Burcalová Soutěže, olympiády (termín, název, krátká charakteristika, umístění = pořadí, jméno) Konverzační soutěž v AJ: proběhlo školní kolo, zúčastnilo se celkem 13 žáků, v kategorii roč. se na prvním místě umístil Jindřich Ziegelheim ze 7. B, v kategorii roč. se na prvním místě umístila Tereza Krajíčková z 9. A, okresní kolo se konalo v únoru 2013 v Poděbradech, oba dva žáky jsme na soutěž připravovali, bohužel se pro nemoc nezúčastnili. Propagace činnosti školy (článek, výstava, vystoupení, výrobky, www školy...) Evropský den jazyků a studijní poznávací zájezd do Paříže a Velké Británie - na stránkách školy a v Listech města Lysá nad Labem Návrhy na zlepšení činnosti v dalším období -- DVPP (termín, název DVPP, jméno pg) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

46 Výslovnost v AJ - TES (duben) Metodicko-didaktické semináře pro učitele AJ - BOJ (13. duben) Vzdělávání pg v rámci celoživotního vzdělávání na VŠ (jméno pg, název studijního oboru) TES - učitelství pro 1. stupeň, UK Praha Zpráva předmětové komise: Nj, Rj za školní rok 2012/2013 vedoucí PK: Eva Poborská členové PK: Anderšová T., Klein J., Kubalová P., Minaříková L. (1. pololetí, poté nástup na MD), Poborská E., Tvrdá D. Zhodnocení činnosti za školní rok 2012/2013 Splnění všech vytyčených úkolů pro tento školní rok vyjma vícedenní exkurze (Mnichov,nenaplnění kapacity autobusu) a závěrečného workshopu Radioprojektu (Pardubice,z důvodu povodní) Splnění tematických plánů v časovém harmonogramu s maximálně týdenním skluzem Tvorba a plnění IVP u vybraných žáků Využívání PC a interaktivních tabulí v hodinách Využívání rozšiřujících materiálů a posilování mezipředmětových vztahů Tvorba a odevzdání DUMů Velmi dobrá a aktivní spolupráce všech členů PK Velmi dobrá a aktivní spolupráce s angažovanými žáky nad rámec jejich školních povinností Uskutečněné akce exkurze (termín, název akce, třída, pedagog) , Pasov (Passau) a Bavorský les, SRN: pamětihodnosti, historické jádro města, v Bavorském lese návštěva přírodopisné naučné stezky a rozhledny v korunách stromů, přihlášení zájemci z ročníků, pg. doprovod Borovičková M., Poborská E., Tvrdá D. Uskutečněné akce projekty (termín, název akce, třída, pedagog) Celoroční projekt německých a českých škol, říjen červen 2013, Radioprojekt, přihlášení zájemci z 8. C (3), 9. A (1) a 9. B (7), Poborská E., Tvrdá D. Přehled akcí v rámci Radioprojektu: Říjen seznámení s cílem a smyslem Radioprojektu, Poborská E., Tvrdá D. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

47 Listopad školení pedagogů o způsobu kooperace a komunikace v rámci projektu, Poborská E. Leden workshop, , Magdeburg, SRN, setkání všech zapojených německých a českých škol, 11 přihlášených žáků, Poborská E., Tvrdá D. Duben návštěva Veslařského klubu Lysá n. L., 9. 4., natočení rozhovorů, fotografování a shromáždění materiálů pro rozhlasovou reportáž, 11 žáků, Poborská E., Tvrdá D. Duben setkání pedagogů přihlášených německých a českých škol, 19.4., Praha, Poborská E. Květen workshop, , Eberswalde, SRN, regionální setkání účastníků, 11 žáků, Poborská E. Květen návštěva místního veslařského klubu, 28.5.,natočení rozhovoru s pamětníkem, pořízení fotodokumentace, záznam tréninku, 7 žáků, Poborská E. Červen závěrečný workshop zúčastněných škol, akce zrušena z důvodu povodní, přesunuto na září 2013 Soutěže, olympiády (termín, název, krátká charakteristika, umístění = pořadí, jméno) , školní kolo konverzační soutěže, 1. místo v kategorii I.A F. Kolář, 6. A, 1. místo v kat. II.A E. Vrátilová, 9. B , okresní kolo konverzační soutěže, Nymburk, 6. místo v kat. I.A F. Kolář,6. A, 2. místo v kat. II. A E. Vrátilová, 9. B, 5. místo v kat. II.A T. Krajíčková, 9. A, 10. místo v kat.ii. A P. Touš, 9. B , školní kolo Bücherwurm - soutěž v předčítání německých literárních textů, 1. místo s postupem T. Krajíčková, 9. A, 1. místo bez postupu Binderová V., 8. C, 2. místo J. Ziegelheim, 7. B, 3. místo M. Mislerová, 7. B , celostátní finále Bücherwurm,Pardubice, 11. místo v kategorii ZŠ T. Krajíčková, 9. A Propagace činnosti školy (článek, výstava, vystoupení, výrobky, www školy...) Setkání škol v Magdeburgu - článek, otištěno v Listech a na www školy Bücherwurm - odkaz na www školy Návštěva veslařského klubu - článek, odeslán do Listů, neotištěn (květen) Radioprojekt: Výprava do Eberswalde - článek, odeslán do Listů, neotištěn (červen), www školy DVPP (termín, název DVPP, jméno pg) Detschlehrertag - Den učitelů němčiny, Goethe Institut Prag, celodenní, Poborská E. Návrhy na zlepšení činnosti v dalším období Pokusíme se v příštím školním roce zajistit jazykové animace pro 5. ročníky, eventuálně víkendy s rodilým mluvčím pro ročníky (v případě zájmu). Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

48 Informace o soutěži Bücherwurm Soutěž spočívá v předčítání německých literárních textů a je určena žákům základních i středních škol, kteří jsou podle věku, ročníku a dosažené úrovně znalostí NJ rozděleni do několika kategorií. Soutěž každoročně vyhlašuje Goethe Zentrum Pardubice, což je pobočka pražského Goethe Institutu. Vždy v lednu organizátoři rozešlou přihlášeným školám 1 výtisk knihy vylosovaného německého autora v českém jazyce a současně vybrané kapitoly z knihy v německém jazyce. Do přelomu března-dubna mají žáci čas se svými vyučujícími opakovaně se správnou výslovností pročítat zvolené pasáže tak, aby je mohli počátkem dubna předčítat ve školním kole. Vítěz školního kola se v polovině dubna zúčastní celorepublikového finále, které se koná v Divadle29 v Pardubicích. První tři vítězná místa jsou odměněna věcnými cenami. Zpráva předmětové komise: RV, PČ, VV, HV za školní rok 2012/2013 vedoucí PK: Jana Tovarová členové PK: Milena Borovičková, Jiří Klein, Jana Krausová, Petra Kubalová, Dana Tvrdá Zhodnocení činnosti za školní rok 2012/2013 důležitým prvkem je školní a třídní prostředí, žáci si pod odborným vedením vylepšují okolí školy a udržují si na něm pořádek projekty podporují mezipředmětové vztahy a spolupráci mezi žáky dokážeme si užít plno zábavných a úsměvných zážitků s novými technikami, naše spolupráce stojí na kompromisech, o výběru výrobků rozhodne vždy většina povedlo se nám povzbudit děti, aby objevovaly okolní svět v jeho mnohotvárnosti Uskutečněné akce exkurze (termín, název akce, třída, pedagog) Exkurze v České televizi (prosinec 2012, 7. A, B, Krausová, Tovarová) Výstava Chovatel na výstavišti v Lysé nad Labem (listopad 2012, 7. B, Tovarová) Výstava Zemědělec na výstavišti v Lysé nad Labem (březen 2013, 7. ročník, Tovarová) Výstava Elegance, Narcis, Dětský den na výstavišti v Lysé nad Labem (duben 2013, 9. A, Tovarová) Muzeum Bedřicha Hrozného Archiv Lysá nad Labem - Krajina mého srdce - olejomalby (září 2012, 7. a 8. ročník, Krausová, Tovarová) Uskutečněné akce projekty (termín, název akce, třída, pedagog) Stonožkové hnutí Děti na vlastních nohou duben 2013 Arcibiskupský palác, narozeniny Jeho Eminence Dominika kardinála Duky OP, prosinec 2012 Vánoční mše Pro hnutí na vlastních nohou v Chrámu sv. Víta (přáníčka, kniha blahopřání, celoročně, od 6. do 9. tříd, Krausová, Tovarová) Projekt Zelenina (říjen 2012, ročník, Kubalová, Tovarová) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

49 Adventní jarmark (listopad 2012, ročník, Borovičková, Klein, Krausová, Kubalová, Tovarová) Školou chodí Mikuláš (prosinec 2012, ročník, Tovarová) Projekt Gotika (únor a březen 2013, ročník, Klein, Kubalová, Tovarová, Tvrdá) Projekt Velikonoce (březen 2013, ročník, Kubalová, Tovarová) Projekt Svatba (květen, červen 2013, 7. ročníky, Tovarová) Uskutečněné akce divadla, kino, besedy (termín, název akce, třída, pedagog) Beseda Moderní výtvarné umění GASK ( , 8. ročníky, Krausová) Kino Lysá n.l. - představení LŠU Stroj času ( , 7. B, Tovarová) filmové představení Život a dílo Bedřicha Hrozného (6.-9. ročník, Gruhnová) Repliky dobových nástrojů ( ročníky, Tvrdá) Čas proměn (leden 2013, 6. ročníky, Tovarová) Péče o chrup (říjen 2012, ročník, Tovarová) Výživa ve Výchově ke zdraví (prosinec 2012, 6. ročníky, Tovarová) Láska ano, děti ještě ne (březen 2013, ročníky, Tovarová) Soutěže, olympiády (termín, název, krátká charakteristika, umístění = pořadí, jméno) Soutěž Vánoční ozdoba a Vánoční dekorace (listopad, prosinec 2012, 7. B 2x 3. místo, Tovarová), jednalo se o vyrobení originální vánoční ozdoby, která zdobila strom na Husově náměstí, dekorace byla vystavena v Muzeu B. Hrozného Vánoční ozdoba Hájková, Kaucký, Duška, Mislerová, Ziegelheim Vánoční dekorace Hájková, Kaucký, Duška, Kundrlík, Mislerová, Ziegelheim Propagace činnosti školy (článek, výstava, vystoupení, výrobky, www školy...) Články do Listů města Lysá nad Labem o stonožkovém hnutí, o projektech Zelenina, Advent, Gotika a Svatba Prodej výrobků, keramiky, perníčků, koláčků na adventním jarmarku Zápis do prvních tříd pečení perníčků, papírové dárečky, keramika Papírová přání k různým příležitostem (Den učitelů, Vánoce...) Výstava modelů hradů, ušitých kostýmů, zbraní z projektu Gotika Další (nezařazené aktivity) - (termín, místo, třídy, pedagogové) Sběrová akce papíru, odvoz železného odpadu, úklid zahrady, oprava zahradního domku (celoročně, Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

50 ročník, Kubalová, Klein, Tovarová) Akce Valentýn, Svátek matek, Čarodějnice Vzdělávání pg v rámci celoživotního vzdělávání na VŠ (jméno pg, název studijního oboru Tovarová Jana, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, UK v Praze Návrhy na zlepšení činnosti v dalším období Přimět rodiče investovat do nových technik u výrobků zakoupení nového materiálu pro nové pracovní metody (např. batikovací lázně, různé druhy provázků twist art, kleští různé typy, různé druhy papírů, mozaiku, tvrdnoucí hmotu na tzv. 3D efekty) Zpráva předmětové komise: Tv za školní rok 2012/2013 vedoucí PK: Mgr. Dana Tvrdá členové PK: Mgr. Jana Tovarová, Lenka Minaříková (1. pololetí, poté MD), Jan Papáček, Mgr. Miloslav Jílek, Petr Tesař, Mgr. Petr Bäumelt Zhodnocení činnosti za školní rok 2012/2013 Od druhého pololetí došlo ke změně vyučujících ve skupinách dívek 6., 7. a 8. ročníku. Důvodem změny byl odchod Lenky Minaříkové na mateřskou dovolenou. Sokolovna je od ledna 2013 po kompletní rekonstrukci. Vyměněna byla podlaha, topení, obložení zdí a některé nářadí. Vstupní prostory a zázemí šaten a WC nyní lépe odpovídá potřebám cvičenců. Dlouho očekávaná a plánovaná rekonstrukce školního hřiště znemožnila plnění atletických disciplín v takovém rozsahu, jaký byl plánován. Uskutečněné akce soutěže pořádané naší školou Vzpomínka na Emila Zátopka 13. ročník přespolního běhu jednotlivců. Celkem se zúčastnilo ve všech kategoriích přes 200 běžců od 6 do 55 let. Kromě závodníků z naší školy se závodu účastnili žáci ZŠ JAK Lysá nad Labem, ZŠ a MŠ Přerov nad Labem, ZŠ speciální Lysá nad Labem, ZŠ Kounice, ZŠ Letců RAF Nymburk, ZŠ Milovice a ZŠ Kostomlaty nad Labem. Organizátoři: Dana Tvrdá, Jana Tovarová, Petr Bäumelt, Jan Papáček Výsledky našich závodníků z 2. stupně: 2 x 1. místo (Kleinerová K., Tržický O.) a 1 x 3. místo (Vrátilová E.) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

51 Uskutečněné akce - školní soutěže Jarní švihadlo zajišťuje: Petr Bäumelt Soutěž tříd ve skoku přes švihadlo. Výsledky jednotlivců: 1. Mikušek Matěj Šoral Filip Jašková Gabriela 94 Hammerová Leona Morávková Simona Dytrychová Tereza Šircová Adéla Čemusová Šárka Hankeová Michaela 85 Havlena Tomáš 85 Výsledky tříd: Kategorie C místo 5. A 63,13 přeskoků místo 4. B 59,048 místo 4. A 56,105 místo 5. B 51,741 Kategorie D 1. místo 7. C 59,00 přeskoků 2. místo 6. B 51, místo 7. A 51, místo 7. B 51, místo 6. A 49,808 Kategorie E místo 9. A 62,474 přeskoků místo 8. C 61,682 místo 9. B 61,105 místo 8. B 51,176 Výsledek 8. A nebyl započítán, zúčastnilo se pouze 58% žáků třídy. Sportovec školy termín: školní rok 2012/2013 soutěž jednotlivců II. stupně zajištění: vyučující TV zpracování výsledků: Dana Tvrdá Kategorie dívek: 1. místo Kleinerová Kateřina 2. místo Svobodová Michaela 3. místo Hankeová Michaela Kategorie chlapců: 1. místo Tržický Ondřej 2. místo Širc Matěj 3. místo Kovařík Jaroslav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

52 Soutěže organizované v rámci města, okresu, kraje Okresní kolo v přespolním běhu Termín: Pořadatel: ZŠ JAK Lysá nad Labem Ped. doprovod: Jan Papáček Družstva Dívky 6.-7.třída Chlapci třída Dívky třída Chlapci třída Jednotlivci Dívky 6.-7.třída Chlapci třída Dívky třída Chlapci třída Hankeová Michaela Lambertová Zuzana Mislerová Magdalena Bednarčiková Sabina Blažková Marie Šoukalová Anna Širc Matěj Kolář Herčík Matěj Dráb Jakub Hnilička Martin Kleinerová Kateřina Vrátilová Eliška Krajíčková Tereza Krumpholcová Anna Čmielová Karolína Sadílková Tereza Tržický Ondřej Novotný Dalimil Reiser Martin Mikušek Matěj Holeš Patrik 5. místo 9. místo 4. místo 3. místo 20. místo 23. místo 24. místo 25. místo 34. místo 35. místo 5. místo 24. místo 45. místo 46. místo 47. místo 2. místo 8. místo 24. místo 33. místo 35. místo 38. místo 5. místo 10. místo 17. místo 22. místo 34. místo Stolní tenis termín: pořadatel: DDM Poděbrady ped. doprovod: Dana Tvrdá Výsledky: 7. místo Marešová Radka, Kulichová Kristýna místo Kobera Lukáš, Mikušek Matěj, Touš Petr Vánoční laťka termín: pořadatel: ZŠ JAK Lysá nad Labem ped. doprovod: Dana Tvrdá Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

53 Výsledky mladší žákyně 2. Reková Kateřina 115 mladší žáci 3. Širc Matěj 130 starší žákyně 1. Svobodová Michaela Dytrychová Tereza Marešová Radka 125 starší žáci 3. Tržický Ondřej 150 Novoroční pohár ZŠ a MŠ Milovice termín: pořadatel: ZŠ a MŠ Milovice ped. doprovod: Dana Tvrdá, Jan Papáček Zúčastnila se pouze družstva ze ZŠ Milovice a ZŠ BH Lysá nad Labem. Smíšená družstva soutěžila ve vybíjené (5. tř.), přehazované (6. a 7. tř.) a volejbalu (8. a 9. tř.) Výsledky: 1. místo ZŠ a MŠ Milovice 2. místo ZŠ BH Lysá nad Labem Coca cola cup Soutěž fotbalových týmů 2. stupně, Lysá nad Labem termín: podzimní předkolo a jarní kolo ped. doprovod: Petr Bäumelt Výsledky: 2. místo v předkole a 4. místo v 1. kole Pohár rozhlasu - Soutěž v atletice družstev Okresní kolo termín: (mladší žactvo) a (starší žactvo) pořadatel: DDM Poděbrady ped. doprovod: Dana Tvrdá, Petr Bäumelt Výsledky okresního kola: mladší žákyně mladší žáci starší žákyně starší žáci 8. místo 7. místo 4. místo 8. místo Jednotlivci: Mladší žákyně 60 metrů Blažková Marie, Tvrdá Kateřina 9,9 35. Lambertová Zuzana 10,0 Míček 3. Rajtová Michaela 41, Dvořáková Andrea 36, Lerchová Simona 28,50 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

54 Skok daleký 2. Hankeová Michaela Tvrdá Kateřina Rajtová Michaela 340 Skok vysoký Hankeová Michaela, Reková Kateřina Kotršálová Alexandra 600 metrů 31. Blažková Marie 2:23,7 34. Kommová Andrea 2:27,2 35. Lambertová Zuzana 2:27,3 Mladší žáci 60 metrů Dráb Jakub 8, Herčík Matěj 8, Kolář Vít 9,0 Míček Pelc Richard 56,40 6. Hnilička Martin 53, Dvorožňák Peter 49,40 Skok daleký Kleiner Lukáš Kovařík Jaroslav Dráb Jakub 361 Skok vysoký Herčík Matěj, Širc Matěj, Hnilička Martin metrů 7. Širc Matěj 3:25, Kleiner Lukáš 3:47, Kolář Vít 3:50,90 Starší žákyně 60 metrů Svobodová Michaela 8,4 33. Vrátilová Eliška Koule 25. Volfová Tereza 6, Krumpholcová Anna 6,57 Skok daleký 5. Svobodová Michaela Kleinerová Kateřina Jašková Gabriela 350 Skok vysoký Hendrichová Sára, Dytrychová Tereza, Jašková Gabriela metrů 1. Kleinerová Kateřina 2:35,1 23. Vrátilová Eliška 3:13,6 25. Čemusová Kateřina 3:14,9 Starší žáci 60 metrů Haken Vojtěch 7, Farkaš Tomáš 8,5 39. Herčík Jan 9,6 Koule 10. Herčík Jan 10, Kříž Jan 8, Kobera Lukáš 8,87 Skok daleký 13. Tržický Ondřej Haken Vojtěch, Kovář Matěj 430 Skok vysoký Farkaš Tomáš, Lompart Martin Kovář Matěj metrů 9. Tržický Ondřej 5:12,3 19. Reiser Martin 5:27,3 26. Kadeřábek Jakub 5:39,1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

55 Propagace činnosti školy (článek, výstava, vystoupení, výrobky, www školy...) Článek v Listech o běhu Vzpomínka na E. Zátopka článek v Listech o lyžařském kurzu Další (nezařazené aktivity) např. ŠvP, LVK apod. (termín, místo, třídy, pedagogové) Lyžařský výcvikový kurz Radvanice u Trutnova ped. zajištění: Milena Borovičková - vedoucí kurzu, Dana Tvrdá, Olga Gruhnová, Jan Papáček Počet žáků: 43 (osmý a devátý ročník) Původně zajištěný pobyt v penzionu Vinoř v Horním Maršově nebyl uskutečněn z důvodu probíhající exekuce na straně provozovatele. Zaplacená záloha vrácena nebyla, věc je v řešení Policie ČR. LVK konaný v náhradních prostorách proběhl bez problémů. Provozovatel objektu vyšel vstříc našim požadavkům. Stravování a ubytování podle norem, jídlo servírované a chutné. Návrhy na zlepšení činnosti v dalším období V nejbližším období bude třeba zaměřit se na možnosti provedení rekonstrukce tělocvičny v budově BH. Stav obložení stěn a podlahy v některých místech je nevyhovující. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

56 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Česká školní inspekce v letošním školním roce školu nenavštívila ani neřešila žádný podnět ve vztahu ke škole. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

57 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekt EU peníze školám, registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ Naše škola je zapojena do projektu EU peníze školám operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, který spolufinancuje Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. - Cílem projektu je zlepšit podmínky na základních školách, a tak zkvalitnit základní vzdělávání. Podpořenými cílovými skupinami jsou žáci a pedagogičtí pracovníci základních škol. Výše dotace se odvíjí od velikosti školy a počtu žáků. Celková výše dotace, přiznaná škole, činí ,- Kč. - Náš projekt byl zahájen k a ukončen bude k Podporovanými oblastmi jsou: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání informačních a komunikačních technologií, matematika, finanční gramotnost. Výstupy projektu a zároveň podmínka čerpání finančních prostředků je tvorba digitálních učebních materiálů zapojenými pedagogy a DVPP v podporovaných oblastech. - V rámci tohoto projektu dochází tedy mj. i k modernizaci zařízení a vybavení naší školy. V I. etapě v roce 2012 (školní rok 2011/2012) byly ve výběrovém řízení nakoupeny notebooky, tiskárny a PC pro přípravu učitelů na výuku a vytváření digitálních učebních materiálů, vybaveny 4 učebny projektorem, plátnem a PC, dvě učebny stanicemi pro žáky, pořízen byl nový výkonnější server a obě budovy školy byly pokryty bezdrátovou WiFi sítí. Ve II. etapě, která proběhla v dubnu 2013 (školní rok 2012/2013), byly na základě uskutečněného výběrového řízení nakoupeny interaktivní dataprojektory, keramické tabule a notebooky do 10 tříd školy. - Hlavní změnou, které se realizací projektu dosáhne, je tedy modernizace a rozšíření vybavení školy v oblasti informačních a komunikačních technologií. Využitím moderního vybavení ve výuce dochází i ke zkvalitnění vzdělávání na naší škole. - V letošním školním roce škola splnila všechny výstupy projektu tj. absolvování DVPP a vytvoření digitálních učebních materiálů (986 ks) a bude předkládat MŠMT 4. monitorovací zprávu. - Bližší informace o projektu (včetně informací o výběrovém řízení) najdete na v sekci EU peníze školám. - Přehled o čerpání finančních prostředků je uveden v části 16. Základní údaje o hospodaření školy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

58 Grantový projekt Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol, registrační číslo CZ.1.07/1.3.48/ V poslední době se sdělovací prostředky, odborná, rodičovská i laická veřejnost stále více zabývají problémem nízké úrovně našich žáků především v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, což dokládají výsledky mezinárodních srovnávacích testů PISA, PIRLS a TIMSS. - Naše škola přistoupila aktivně k řešení této problematiky, v loňském roce požádala o projekt a od realizuje grantový projekt Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory Další vzdělávání pedagogických pracovníků, název výzvy - Středočeský kraj Výzva č. 2 pro GP oblast podpory 1.3, který spolufinancuje Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. Realizace projektu bude ukončena k Celková výše dotace činí ,- Kč. - Projekt Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol finančně podporuje především vzdělávání pedagogů základních škol Středočeského kraje v nové metodice výuky prvopočátečního čtení SFUMATO tak, aby její úspěšnou implementací bylo dosaženo zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti žáků základních škol Středočeského kraje. Nositelem této metody SFUMATO - SPLÝVAVÉ ČTENÍ a jejího know-how je společnost ABC Music v. o. s. reprezentovaná autorkou metody PaedDr. Máriou Navrátilovou. - Záměrem projektu je vytvořit novou síť pedagogů (min. 75 osob), kteří za výrazné podpory a metodického vedení zkušených lektorů dodavatele vzdělávání budou metodiku aplikovat na žácích ZŠ a žácích speciálních ZŠ. Součástí projektu je i vytvoření nové sítě lektorů (min. 10 osob z cíl. skupiny) metody Sfumato. - Cílem projektu je implementace komplexního systému výuky pracovníků škol a školských zařízení a systematické rozšíření nové, dosud běžně a plošně nepoužívané, metodiky výuky prvopočátečního čtení Sfumato (tzv. Splývavé čtení) v různých podmínkách vzdělávání s různými přístupy pedagoga. Výsledkem úspěšné implementace bude zvýšení čtenářské gramotnosti žáků ZŠ Středočeského kraje. - Cílem vzdělávání pedagogů (a následně i žáků) není jen základní představení metody, ale také zaměření výuky na dramatickou a hudebně dramatickou výchovu, což přispěje k hlubšímu porozumění a pochopení textu u žáků, kteří mají problémy se čtením, psaním a vyjadřováním. V současné době je metoda Sfumato vnímána jako inovativní, ale především velmi účinná metoda výuky počátečního čtení na I. stupni ZŠ. Je vhodná pro vytváření bezchybného dynamického stereotypu čtení u žáků i jako minimalizace projevu dyslexie. Umožňuje i efektivnější individuální práci se žáky. - V průběhu měsíců duben červen 2013 se přihlásilo k účasti na vzdělávání v projektu Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol 204 pedagogů z 57 škol Středočeského kraje. Jako místa vzdělávání byla domluvena vzhledem k dopravní dostupnosti přihlášených škol města: Kutná Hora (2 skupiny), Lysá nad Labem, Nymburk, Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán práce na školní rok 2015/2016

Plán práce na školní rok 2015/2016 7. srpna 2015 Č. j.: 12/2015 Jar Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah: A) Hlavní úkoly práce školy 2 B) Plán pedagogických a provozních porad, třídních schůzek a konzultací 5 C) Organizace školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK / Plán práce na školní rok / strana Obsah: Hlavní úkoly práce školy Plán schůzí, pedagogických a provozních porad a třídních schůzek 6 Organizace školního roku, termíny prázdnin

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Identifikátor: 600 133 796

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Identifikátor: 600 133 796 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 133 796 Termín konání inspekce: 18. 19.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 2.1 Úplnost a velikost školy

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 2.1 Úplnost a velikost školy 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola B. Hrozného Lysá nad Labem je městská škola rodinného typu s dlouholetou tradicí, založená v roce 1745. Poskytuje stupeň základního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více