Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,"

Transkript

1 Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká bude třináctka, mohli jsme jen spekulovat o tom, jak dopadne testování žáků základních škol, jak dopadne opět pozměněná státní maturita, jaký bude posun v diskusi nad budoucím kariérním řádem, zda se náhodou neobjeví další návrh novely školského zákona atd. Nicméně ať jsme přemýšleli o čemkoliv, asi jen málokoho napadlo, že uběhne půl rok a budeme mít opět nového ministra školství... Zkrátka spousta novinek a událostí, které jsou pro regionální školství a pro nás všechny docela zásadní. Programová nabídka Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, kterou v tuto chvíli máte před sebou, reflektuje zejména požadavky Vás, pedagogických pracovníků, které jste nám předali přímo či které vyplynuly ze standardní zpětné vazby jednotlivých realizovaných programů. Nabídka odráží také potřeby formulované ministerstvem, Středočeským krajem i jednotlivými obcemi jako zřizovateli škol a školských zařízení - v rámci vzdělávání pro veřejnou správu jsme totiž v denním kontaktu s řadou starostů obcí, tajemníků a dalších pracovníků obecních a městských úřadů. Věřím, že Vás naše připravené programy na nové pololetí zaujmou, využijete jich a budou pro Vás přínosné. Kromě této tištěné nabídky najdete tak jako doposud v průběhu celého pololetí na našem webu aktuální či mimořádnou nabídku programů, připravených k využití jak přímo u Vás na školách, tak jako individuální nabídka na kterémkoliv z našich pracovišť v kraji nebo v Praze. Mimochodem, na podzim letošního roku by mělo být dispozici nové pracoviště VISK v Praze v Husově ulici; počet kmenových pracovišť VISK tak stoupne na deset (sedm v kraji a tři v Praze), což umožní lépe zvládnout rostoucí zájem o naše služby ve všech segmentech dalšího vzdělávání jak pro pedagogické pracovníky, tak pro veřejnou správu, pracovníky v sociálních službách či seniory. V této souvislosti chci říci, že od září letošního roku otevíráme naše vzdělávací programy i pro veřejnost a připravujeme kroky směřující do oblasti poskytování profesních kvalifikací a rekvalifikací. Vážené kolegyně a vážení kolegové, přeji Vám všem do nového školního roku 2013/2014 mnoho úspěchů, pevné zdraví a optimismus a těším se na pokračování naší spolupráce. Mgr. Jiří Holý ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje 3

2 Úvod Jak pracovat s Programovou nabídkou a podmínky pro přihlašování Uspořádání Programové nabídky DVPP Pro přehlednost a snadnější orientaci při vyhledávání vzdělávacích programů je nabídka členěna podle oborů, u každého programu je uváděno konkrétní místo a čas konání a číselný kód programu. Pokud jsou programy určeny více oborům, jsou u těchto oborů uváděny odkazy. Vzdělávací programy vhodné pro využití v projektu EU peníze školám jsou označeny symbolem.. Přihlášky a podmínky pro přihlašování K přihlášení doporučujeme využít elektronickou on-line přihlášku, kterou naleznete na našich internetových stránkách u popisu každého vzdělávacího programu. Můžete se též přihlásit zasláním hromadné nebo individuální přihlášky, kterou najdete na konci Programové nabídky. Přihlášky zasílejte poštou nebo em na kterékoliv pracoviště VISK. Na přihláškách uvádějte všechny požadované údaje, jsou nutné pro počítačové zpracování a pro vydání osvědčení. Veškeré údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu naší organizace a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Termín uzávěrky hromadných přihlášek je Na všechny vzdělávací programy je možné zasílat dodatečné přihlášky v průběhu celého pololetí, nejpozději však týden před jejich konáním. Včasné zaslání přihlášek (alespoň týden před termínem konání) má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení vzdělávacího programu. Pozvánky a informace o vzdělávacím programu budou přihlášeným účastníkům zaslány em týden před jeho konáním, případně jim bude zaslána informace o jeho zrušení. Pro dobré fungování této služby Vás prosíme o včasné oznámení jakékoli změny v ových adresách škol i jednotlivců. Účastnické poplatky a způsob úhrady U každého vzdělávacího programu jsou uváděny účastnické poplatky. Všechny nabízené vzdělávací programy získaly akreditaci MŠMT a mohou být hrazeny z účelových prostředků vyčleněných na DVPP. Platba probíhá: bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) s rozpisem účasti na jednotlivých vzdělávacích akcích dle prezenčních listin; faktura je vystavována v průběhu nebo až po uskutečnění programu podle prezenční listiny výjimečně hotovostní platbou na místě (bude vydán příjmový doklad o zaplacení) U dlouhodobých programů je požadována platba předem. Stornovací podmínky Všechny přijaté přihlášky na vzdělávací programy jsou závazné. Omluvit neúčast je možno pouze písemně ( em), a to do 5 dnů před konáním akce; u většiny programů je možné v tomto termínu zaregistrovat náhradníka. V případě omluvení po tomto termínu může být účtován stornovací poplatek ve výši 40% účastnického poplatku. Při předem písemně ( em) neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku. Doklad o účasti na vzdělávacím programu Dokladem o účasti je osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Termín uzávěrky hromadných přihlášek za školu je Na všechny programy je možné zasílat dodatečné přihlášky v průběhu celého pololetí, nejpozději však týden před jejich konáním. 4

3 PROGRAMOVÁ NABÍDKA dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na 1. pololetí školního roku 2013/14 OBSAH Úvod... 3 Jak pracovat s Programovou nabídkou a podmínky pro přihlašování... 4 Programová nabídka DVPP... 5 obor 01 Řízení, školský management... 6 obor 02 Předškolní vzdělávání obor 03 I. stupeň ZŠ obor 04 Český jazyk a komunikace obor 05 Cizí jazyky, jazykové vzdělávání obor 06 Matematika a její aplikace obor 07 Informatika a komunikační technologie obor 08 Člověk a společnost (Společenskovědní předměty - Ov, Rv, Dě) obor 09 Člověk a příroda (Přírodovědné předměty - Fy, Ch, Př, Ek, Ze) obor 10 Umění kultura (Hv, Vv, Dv) obor 11 Člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví) obor 13 Průřezová témata a finanční gramotnost obor 14 Střední a vyšší vzdělávání obor 15 Pedagogika, psychologie obor 16 Prevence, výchovné poradenství obor 17 Mimoškolní vzdělávání ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM obor 18 Ostatní akce, tematické programy a exkurze obor 19 Kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) obor 20 Akce na zakázku obor 21 Programy ESF Přihlášky: Hromadná přihláška Individuální přihláška 5

4 01 Řízení, školský management Ekonomika a vedoucí pracovník ve školství / Účetnictví příspěvkových organizací - 4 hod. novinky, aktuality a příklady z praxe Seminář zaměřený na změny v účetnictví v roce 2013 a některé účetní problémy, u nichž často dochází k chybám při aplikaci v praxi a při účtování. I. Účetní a související právní předpisy platné v roce zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro vybrané účetní jednotky - ČÚS č a to zejména: ČÚS 703 Transfery, ČÚS 704 Finanční fondy, ČÚS 708 Odepisování dlouhodobého majetku, ČÚS 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek II. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů finanční fondy (tvorba a použití) - 28 a další vybrané (hospodaření příspěvkových organizací) - některá ustanovení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb III. Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků - soulad účetního stavu s fyzickou inventurou, nejčastější chyby IV. Jiné účetní problémy - časové rozlišení nákladů a výnosů - dohadné položky - závěrkové operace - výpočet výše úplat dle prováděcích vyhlášek k zákonu č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Určeno: Ř - vedoucím pracovníkům, účetním a ekonomickým pracovníkům škol a školských zařízení. Cena: 600 Kč Lektor: Michaela Otcovská Termín: Čas: Čís. kód: Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R41 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L41 Místo: PB-VISK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P41 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E41 Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G42 Ekonomika a vedoucí pracovník ve školství / Vybrané účetní problémy a jejich řešení v praxi příspěvkových organizací - účtování o majetku a závazcích, inventarizace majetku, účetní a daňové aspekty pohledávek aj. Vzdělávací program se zaměřuje na některé účetní problémy, u nichž často dochází k chybám při aplikaci v praxi a při účtování nebo u kterých došlo k zásadním legislativním změnám. - inventarizace majetku z pohledu účetnictví - účtování o majetku a závazcích územních samosprávných celků - účetní a daňové aspekty pohledávek v účetnictví PO územních samosprávných celků - jiné účetní problémy: postup tvorby a použití opravných položek, účtování oprávek, postup tvorby a použití rezerv, časové rozlišení, kurzové rozdíly ad. Určeno: Ř - vedoucím pracovníkům, účetním a ekonomickým pracovníkům škol a školských zařízení. Poznámka: Dotazy, které chcete konzultovat s lektorem, zašlete prosím předem na ovou adresu Lektor: Ing. Pavel Lelek, CSc. - daňový poradce a auditor, Termín: Čas: Čís. kód: zaměřující se na veřejnou správu a příspěvkové organizace Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G41 Školská legislativa - aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech / Nový občanský zákoník a jeho dopad do praxe ředitelů škol a školských zařízení Seminář seznámí ředitele škol a školských zařízení s nejvýznamnějšími změnami, které do činnosti škol a školských zařízení a práce jejich ředitelů přinese s účinností od 1. ledna 2014 nový občanský zákoník. V rámci semináře budou účastníci seznámeni se strukturou nového občanského zákoníku a jeho základními zásadami, dále budou probírány ty oblasti, které s činností škol a školských zařízení nejvíce souvisejí: postavení fyzických a právnických osob, rodinné právo, vlastnické právo, závazkové vztahy, náhrada škody apod. Určeno: Ř - ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení. 6

5 Lektor: Mgr. Pavla Katzová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G41 Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G42 Řízení zaměstnanců / Vedení hodnotícího rozhovoru Seminář je zaměřen na vedení hodnotícího rozhovoru jako nezbytnou součást personální práce vedoucích pracovníků ve školství. I. Hodnocení podřízených, vazba hodnocení na systém motivace - hodnotící kritéria, nástroje pro objektivní hodnocení, metoda kriteriálního hodnocení II. Hodnotící rozhovor - poskytování zpětné vazby, kdy použít soukromou a kdy veřejnou zpětnou vazbu, pozitivní a negativní zpětné vazby, přijímání zpětné vazby, potřebné komunikační dovednosti III. Průběh hodnotícího rozhovoru podle MBO - sebehodnocení podřízeného, diskuse o splnění úkolů, sdělení kladného hodnocení, sdělení negativního hodnocení, plán na nadcházející období, dohoda o termínech a způsobu kontroly, písemný záznam, ukončení rozhovoru IV. Nácvik hodnotícího rozhovoru, případové studie Určeno: Ř - ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení. Lektor: RNDr. Petr Pokorný Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A41 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B41 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L41 Odměňování ve školství Seminář je zaměřen na jednu z podstatných oblastí řídící práce ředitelů škol a školských zařízení jako zaměstnavatelů odměňování zaměstnanců. Cílem semináře je poskytnout vedoucím pracovníkům škol základní vhled do problematiky čerpání státního rozpočtu i dalších zdrojů v oblasti mezd a platů, informace o nejčastějších pochybeních ředitelů škol a školských zařízení a v návaznosti na to poskytnout informace k vytvoření účinného kontrolního systému. Konečným cílem je pak posílit profesní kompetence vedoucích pracovníků ve školství pro oblast ekonomického, právního a personálního řízení. Výklad se opírá o právní předpisy v platném znění. I. Základní orientace v pracovněprávní oblasti, personalistice a zpracování platů a mezd - příslušné právní předpisy pro příspěvkové organizace i soukromé subjekty, vnitřní předpisy a směrnice organizace pro oblast čerpání státního rozpočtu a dalších zdrojů, evidence pracovní doby, systém příplatků, náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce, pracovní cesty, FKSP, uzavírání, průběh a ukončování pracovního poměru, dokumentace s tím spojená, chybná řešení - jejich následky, příklady ze škol, systém práce interní a externí mzdové účetní, měsíční podklady od ředitele školy, kontrola, koordinace postupu, technická stránka zpracování mezd a platů evidence pracovní doby, podklady pro mzdovou účetní, výstupy a jak využít informace v nich obsažené II. Problémy při zpracování platů a mezd - neoprávněné čerpání státního rozpočtu, porušování rozpočtové kázně, zpronevěry, chyby v rozhodnutí ředitele školy, v dodavatelských smlouvách, v komunikaci, v kontrolním systému, v ochraně dat a ochraně osobních údajů, kontrolní orgány, jejich postupy, oprávnění, závěry a příklady nápravných opatření provedených zřizovatelem, kritická místa, konkrétní postup při hledání chyb, jejich náprava, součinnost ředitele školy s dalšími kontrolními orgány, vytvoření účinného kontrolního systému, plán kontrolní činnosti III. Změny v právních předpisech vztahující se k dané problematice za poslední rok Určeno: Ř - ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení. Lektor: PaedDr. Jan Mikáč Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h G41 Public relations ve školství - Komunikace a propagace školy v každodenní praxi Cílem vzdělávacího programu je naučit vedoucí a odpovědné pracovníky škol dlouhodobě a systematicky pracovat s veřejným míněním a získávat ho na stranu školy tak, aby byl vytvářen pozitivní obraz školy v očích rodičů i veřejnosti. Vedle koncepce a posloupnosti kroků získají účastníci přehled i o konkrétních trendech v oblasti propagace, grafiky, webových prezentací a tiskovin. - veřejné mínění a jak ho získat na svou stranu - síla sdělení - jak učinit nezajímavou informaci atraktivní zprávou 7

6 - trh ve školství, orientace na zákazníka - analýza potřeb a volba komunikační strategie - prostředky propagace - jednotná školní grafika (barvy, logo školy...) - zásady a náplň dobrého školního webu, úspěšné příklady - školní tiskoviny, úspory při jejich tisku - analýza autentických propagačních materiálů škol - příklady dobré praxe Určeno: Ř - ředitelům a dalším pracovníkům škol a školských zařízení, kteří mají na starosti propagaci. Lektor: Mgr. Miroslav Hřebecký Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A41 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E41 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H41 Řešení konfliktů ve škole Seminář seznamuje účastníky s různými typy konfliktů a s jejich nejčastějšími příčinami. Pomocí orientačních testů pomůže účastníkům identifikovat komunikační, motivační a vyjednávací styl komunikačního partnera a seznámí je s nejvhodnějšími strategiemi, jak při řešení konfliktu postupovat u různých osobnostních typů. Cílem vzdělávacího programu je další rozšíření pedagogických kompetencí v oblasti komunikace, získání znalostí a přehledu o praktických nástrojích pro řešení různých druhů konfliktů. Obsah témata: - druhy konfliktů, příčiny konfliktů, problém, spor - přístup ke konfliktům - styly řešení konfliktů - tři pilíře zvládání konfliktů - strategie řešení konfliktů s různými osobnostními typy - techniky zvládání agrese ve skupině - jak jednat s problematickými lidmi - jak poznáte, když vám lidi lžou Materiály použité na semináři budou k dispozici ke kopírování na vlastní USB flash disky. Určeno: Ř, Pg, Ps - ředitelům, dalším vedoucím pracovníkům a ostatním pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení. Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S41 Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 09:00h N41 Místo: KO-ZŠ Kolín III., Lipanská od 09:00h K41 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L41 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R41 Místo: PB-VISK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P41 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B41 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E41 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H41 Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A41 Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu 24 hod. Kurz mentoringu zaměřený na vyškolení mentora z řad pedagogů škol a školských zařízení pro potřeby vlastní školy (interní mentoring), případně pro potřeby jiné školy (externí mentoring). Cílem vzdělávacího programu je získání základních znalostí o fungování mentorského procesu a osvojení základních mentorských dovedností potřebných pro efektivní interní a externí mentoring ve školní praxi. Určeno: Ř, Ps - pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení. Cena: 3000 Kč Poznámka: Pro vyškolení mentora pro interní a externí mentoring mohou střední školy využít šablonu VIII/3 z projektu EU peníze středním školám. Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h G41 1. díl Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h G41 2. díl Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h 3. díl G41 8

7 ICT ve škole inovativní výukové aktivity a ICT strategie ve škole Seminář zaměřený na seznámení vedoucích pracovníků škol a koordinátorů ICT s problematikou zavádění ICT do výuky a využívání ve škole. Cílem semináře je problematiku ICT ve škole řešit strategicky a komplexně, vybavit účastníky nadhledem a doporučeními propojujícími nejnovější poznatky pedagogického výzkumu s pedagogickou praxí, odkazy na další zdroje a dalšími doplňujícími informacemi, které jim v jejich pedagogické práci a především vedoucí funkci umožní řízení změny, kterou moderní ICT do vzdělávání přináší. Obsah témata: Seminář je rozdělen do několika oblastí, které se obsahově prolínají: - zahájení, obsah semináře, seznámení s webovou oporou - příklady výukových aktivit s inovativním využitím ICT z prostředí českých škol - technologická transformace vzdělávání aneb Proč ICT? - mýty o ICT ve vzdělávání a diskuze nad jejich vyvracením - ucelená kompendia pro ředitele škol, např.: strategie ředitele v oblasti interaktivních tabulí, organizace soutěží o nejlepší digitální učební materiál či výukový projekt apod. - trendy ICT ovlivňující vzdělávání (Horizont Report 2012, Gartner atd.) - diskuse Určeno: Ř, ICT - ředitelům škol a školských zařízení, koordinátorům ICT. Poznámka: Od účastníků není vyžadována vyšší úroveň ICT gramotnosti, součástí semináře je kratší práce s počítači a internetovými zdroji. Lektor: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h A41 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L41 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H41 Místo: RA-1.ZŠ Rakovník, Martinovského od 09:00h R41 Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 09:00h N41 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B41 Místo: PB-VISK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P41 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E41 Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S41 Místo: ME-ZŠ Mělník, J. Seiferta od 09:00h M41 BOZP a PO pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení 4 hod. Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO se v souladu se zákoníkem práce zaměřuje na předcházení možných rizik na pracovišti. Proškolení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., 5 až 8 a 11 - kvalifikace v elektrotechnice. - základní právní předpisy a jejich dodržování - školení v oblasti bezpečnosti při používání elektrických zařízení (spotřebičů, pomůcek, výpočetní a reprodukční techniky atd.) - práce ve školních laboratořích, odborných učebnách a dílnách - povinnosti zaměstnavatele a vedoucích zaměstnanců na různých stupních řízení - vedení předepsané dokumentace - zajišťování bezpečného prostředí, předvídání a odstraňování možných rizik - kontroly a jejich význam pro zajištění bezpečnosti, zjišťování a odstraňování závad - konkrétní případy z praxe a diskuze - ověření znalostí - předepsaná školení pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance škol a školských zařízení - povinnosti zaměstnavatele a vedoucích zaměstnanců na různých stupních řízení - vedení předepsané dokumentace - zajišťování bezpečného prostředí, předvídání a odstraňování možných rizik - kontroly a jejich význam pro zajištění bezpečnosti, zjišťování a odstraňování závad - konkrétní případy z praxe a diskuze Určeno: Ř ředitelům, vedoucím a ostatním pracovníkům škol a školských zařízení. Cena: 600 Kč Lektor: Vladimír Kalous Termín: Čas: Čís. kód: Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 09:00h N41 Místo: KO-ZŠ Kolín III., Lipanská od 09:00h K41 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H41 Místo: PB-VISK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P41 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E41 9

8 Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A41 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 08:30h B41 Lektor: Jiří Chval Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) 09/2013 od 09:00h S41 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (SŘ) viz. obor 19 Kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) Studium pedagogiky (dříve DPS) viz. obor 19 Kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga viz. obor 19 Kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) Studium pedagogiky pro pedagogy volného času viz. obor 19 Kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) Studium pedagogiky pro vychovatele viz. obor 19 Kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) Koordinátor školních vzdělávacích programů - Studium k výkonu specializačních činností - tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů viz. obor 19 Kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) Zlepšování sociálního klimatu ve škole modul A / Práce s dynamikou skupiny, rozvíjení důvěry, zdravých interakcí a mezilidských vztahů ve škole viz. obor 20 Akce na zakázku Zlepšování sociálního klimatu ve škole modul B / Individualizace výuky, práce s žáky mimořádně nadanými, podpora začleňování žáků se ŠVP do vzdělávání viz. obor 20 Akce na zakázku 02 Předškolní vzdělávání Netradiční dny v MŠ - 1. díl Praktický seminář je zaměřen na netradiční tělesnou výchovu s důrazem na zdravotní tělesnou výchovu. Cílem tohoto programu je ukázat, jak prostřednictvím nevšedních dnů v MŠ vést děti ke cvičení vhodně volenou motivací odpovídající jejich věku, jak navodit ve třídě potřebnou atmosféru pro rozvoj pohybových dovedností a jak pohybovou činnost spojit s prožitky a estetickým vnímáním dětí. Dochází tak k propojení prvků výchovné a vzdělávací činnosti v souladu s rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání. Témata jsou zvolena v návaznosti na roční období, novodobé společenské zvyklosti i tradiční svátky: Drakiáda, Zamykání lesa, Škola v přírodě, Zoo, Čerti, Vánoce, Narozeniny. Účastníci si prakticky vyzkoušejí cvičení s hudbou i bez ní a využití pestrých, pro děti zajímavých pomůcek. Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům MŠ. Poznámka: Pomůcky budou upřesněny v pozvánce. Lektor: Hana Volfová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S41 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H41 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 08:30h M41 Netradiční dny v MŠ - 2. díl Praktický seminář je zaměřen na netradiční tělesnou výchovu s důrazem na zdravotní tělesnou výchovu. Cílem tohoto programu je ukázat, jak prostřednictvím nevšedních dnů v MŠ vést děti ke cvičení vhodně volenou motivací odpovídající jejich věku, jak navodit ve třídě potřebnou atmosféru pro rozvoj pohybových dovedností a jak pohybovou činnost spojit s prožitky a estetickým vnímáním dětí. Dochází tak k propojení prvků výchovné a vzdělávací činnosti v souladu s rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání. Témata jsou zvolena v návaznosti na roční období, novodobé společenské zvyklosti i tradiční svátky a volně 10

9 navazují na témata 1. dílu semináře: Zápisy do 1. tříd, Karneval, Vítání jara, Jarní prázdniny, Velikonoce, Svátek matek. Účastníci si prakticky vyzkoušejí cvičení s hudbou i bez ní a využití pestrých, pro děti zajímavých pomůcek. Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům MŠ. Poznámka: Pomůcky budou upřesněny v pozvánce. Seminář volně navazuje na Netradiční dny v MŠ - 1. díl, pro účast na semináři není nutné 1. díl absolvovat. Lektor: Hana Volfová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KL-MŠ Kladno, Moskevská 3082 (13. MŠ) od 09:00h L41 Hry a hrátky s míči - využití různých míčů při práci s dětmi Seminář je zaměřen na ukázky cvičení a pohybových her s využitím různých míčů. Účastníci se v první části programu seznámí s typy míčů a jejich využitím ve cvičební jednotce, s využitím míčů ke zlepšení komunikace, motoriky, obratnosti, zmírnění agrese. Ve druhé části bude nabídnut zásobník průpravných her a cvičení pro sportovní hry a náměty pro třídy či tělocvičny. Cílem vzdělávacího programu je inspirovat pedagogy k efektivnímu využití různých typů míčů v jednotlivých částech cvičební jednotky pro zlepšení pohybových dovedností, komunikace a spolupráce dětí, odbourání agresivity a vybití energie. Určeno: MŠ, 1. st., Tv, ŠD pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD. Lektor: Hana Volfová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B41 Relaxace a uvolňovací cviky v mateřské škole Seminář je zaměřen na praktický nácvik uvolňovacích cviků a duševní relaxaci, které lze realizovat v průběhu celého dne v mateřské škole. Řada cviků a postupů je zaměřena na spolupráci ve dvojicích, sebepoznávání a poznávání a respektování odlišností druhých. Cílem vzdělávacího programu je zvýšit pedagogické a didaktické kompetence pedagogů předškolního vzdělávání v oblasti pohybové výchovy realizované v mateřských školách, popř. jiných předškolních zařízeních (mateřská centra, DDM apod.). - uvolnění pomocí pohybu protřepávání, vyvěšení, houpání, zrychlující se pohyb s následným vypnutím - uvolnění pomocí dechu - uvolnění pomocí napětí částečné/celkové - uvolnění v klidu, jógové polohy tygřík, krokodýl, zajíček - protažení do dálky a uvolnění - procvičování klenby nohy - poslech vlastního srdce po fyzické zátěži - pojmenování zvuků Bystrouchy - vyprávění relaxačních pohádek - malování v představách - pohrávání si s obličejem - psychorelaxace s využitím padáku, třepetalek, nafukovacích balonků, papírových vloček atd. - cvičení ve dvojici - protažení s kontrolou a pomocí druhé osoby Hadráček - uvolnění koncentrace pomocí pokládání lehkých předmětů na části těla druhou osobou - prostorová manipulace s druhým Určeno: MŠ, Tv, DDM - pedagogickým pracovníkům MŠ, pedagogům volného času. Poznámka: Pomůcky budou upřesněny v pozvánce. Lektor: Hana Volfová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 09:00h N41 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R41 Připravenost pro školu, metody práce s předškolními dětmi před, během a po zápisu 5 hod. Seminář je zaměřen na zvýšení dovedností a znalostí učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ v oblasti zjišťování míry připravenosti budoucích prvňáčků na školu včetně teoretického a legislativního zakotvení. Prostřednictvím praktických ukázek a předvedení konkrétních nástrojů se účastníci seznámí s některými metodikami, které lze využít v době zápisu do 1. ročníku ZŠ. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům aktuální informace o problematice připravenosti dětí na školu s důrazem na komplexní uchopení problematiky z hlediska teorie i praxe a podpořit spolupráci učitelek mateřských škol s pedagogy na 1. stupni ZŠ. - terminologie - školní zralost vs. připravenost na školu 11

10 - oblasti, ve kterých celkovou míru připravenosti na školu posuzujeme shrnutí a aktualizace tématu - legislativní zakotvení péče o předškolní děti, práva a povinnosti rodičů dětí předškolního věku ve vztahu ke školní docházce a předškolnímu vzdělávání - seznámení s konkrétními metodami práce využitelnými při zjišťování míry školní připravenosti, např. zjištění aktuální úrovně znalostí a dovedností v oblasti sluchové a zrakové percepce, v oblasti grafomotoriky, předpočetních a početních představ a všeobecných znalostí ad. Určeno: MŠ, 1. st. pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ. Cena: 700 Kč Lektor: Mgr. Helena Vlčková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L41 Místo: KO-ZŠ Kolín III., Lipanská od 09:00h K41 Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku II. Praktický seminář je zaměřen na rozvoj motoriky u dětí v předškolním, případně v mladším školním věku. Účastníci se seznámí s teorií a klíčovými pojmy, s ukázkami fotodokumentace typů nesprávných úchopů a osvojí si postup, jak vyvodit správný úchop. Seminář je plný her a cvičení pro rozvoj grafomotoriky. Cílem vzdělávacího programu je rozšířit kompetence učitelů předškolního vzdělávání a posílit dovednosti, které mohou pedagogové efektivně uplatnit při práci s dětmi, připravujícími se na vstup do 1. ročníku ZŠ. Účastníci získají tyto podklady: přehled základních pojmů a klíčových výrazů, přehled doporučené literatury s praktickými ukázkami nejnovějších publikací, netradiční rozcvička pro rozcvičení horních končetin, pracovní listy pro děti a rodiče - Cvičení na komunikaci pravé a levé hemisféry, Mozek a jeho specializace, Náměty činností a her rozvíjejících prostorovou orientaci, 51 způsobů pochval. - motorika definice, základní pojmy - motorika z pohledu vývojové psychologie - úroveň jemné a hrubé motoriky u dětí předškolního věku - mozek, jeho hemisféry a jejich specializace - vyvození správného úchopu u praváků, u leváků - problematika leváctví a její úskalí - orientační test laterality - podklady pro depistáž nezralosti v oblasti motoriky a prostorové orientace u předškoláků - praktické ukázky cvičení a her vhodných pro předškoláky Určeno: MŠ, 1. st. - pedagogickým pracovníkům MŠ, příp. učitelům 1. ročníků ZŠ. Lektor: Mgr. Alena Vlková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 09:00h N41 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B41 Botanická zahrada jako místo pro předškolní vzdělávání 8 hod. Obsah vzdělávacího programu vychází z požadavků RVP pro předškolní vzdělávání. Je zaměřen na podporu zavádění inovativních forem a metod výuky, směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti dětí. Programy, materiály a pracovní listy vycházejí ze vzdělávací oblasti Dítě a svět s návazností na environmentální a multikulturní výchovu. Programy zároveň podporují netradiční přístup k výuce s využitím metod prožitkového a kooperativního učení hrou. Účastníci se seznámí s výukovými programy ve skleníku Fata Morgana a ve Venkovní expozici, které jsou využitelné v předškolním vzdělávání, a poznají příklady z praxe, které budou moci využít při inovaci vlastních ŠVP. Bude poskytnut časový prostor pro výměnu zkušeností a nápadů z vlastní praxe s ostatními. - areál Botanické zahrady a jeho historie - cesta kolem světa za 225 metrů - nej, nej mezi rostlinami - léčivé byliny z babiččiny zahrádky Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům MŠ. Cena: 960 Kč Lektor: PhDr. Eva Vítová, Mgr. Eva Novozámská Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-Botanická zahrada hl. m. Prahy, Praha - Troja od 09:00h G41 Třída plná pohody pro MŠ Praktický seminář je zaměřen na problematiku osobnostního a sociálního rozvoje dětí předškolního a mladšího školního věku, především na rozvoj základních kulturně-společenských postojů, návyků a dovedností, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se a přináležet k tomuto společenství (třídě, rodině, ostatním dětem), vytvoření povědomí o mezilidských 12

11 a morálních hodnotách, rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí. Účastníci se s jednotlivými obsahovými tématy seznámí prostřednictvím praktických činností a ukázek her s prvky primární prevence. Součástí semináře je i práce s metodickými materiály a pracovními listy pro děti, které účastníci získají: přehled základních pojmů a výrazů, pravidla komunikace, fáze utváření skupiny, rozdělení her, inspirátor her, bingo, přehled doporučené literatury. - třída jako sociální skupina, základní pojmy - pravidla a jak je společně vytvořit - komunikace její úspěšné rozvíjení u dětí v předškolním a mladším školním věku - pozitivní klima třídy a jak ho budovat - praktické ukázky her s prvky primární prevence v MŠ a na 1.stupni ZŠ - okruh her a činností vhodných při procesu budování třídy jako týmu Určeno: MŠ, 1. st. - pedagogickým pracovníkům MŠ, příp. učitelům 1. ročníků ZŠ. Lektor: Mgr. Alena Vlková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L41 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R41 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E42 Místo: PB-VISK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P41 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H41 Co se skrývá za bludným kořenem Cílem semináře je podpora pedagogických pracovníků při realizací požadavků RVP pro předškolní vzdělávání, speciálně podpora vzdělávací oblasti Dítě a jeho svět. Seminář představuje možnosti realizace těchto požadavků prostřednictvím úspěšného celoročního projektu Co se skrývá za bludným kořenem účastníci se s projektem podrobně seznámí a získají pro jeho realizaci ve škole potřebné informace a materiály. Děti jsou při něm motivovány hledáním ztracené cesty, při které poznávají les i jeho obyvatele: Při výletě ze školky zakoply o bludný kořen a ztratily se v lese, při strastiplném hledání cesty domů potkávají spoustu zvířátek a jiných lesních bytostí, od kterých se učí, pomáhají jim a ony jim naopak pomáhají nalézt správnou cestu. Každý měsíc školního roku děti řeší úkoly a hrají hry na jedno téma. K motivaci i zaznamenávání výsledků jim slouží velký barevný nástěnný kalendář, jehož listy se postupně skládají a vytvářejí velké bludiště. Účastnicí semináře obdrží metodiku a soubor pracovních listů a vyzkouší si aktivity k vybraným tématům. Určeno: MŠ, 1. st., EVVO - pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, školním koordinátorům EVVO. Lektor: Mgr. Jana Modrá Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B41 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 09:00h M41 Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A41 Fascinující svět včel a hmyzu - celoroční projekt ekologické výchovy pro MŠ Seminář prostřednictvím celoročního projektu Fascinující svět včel a hmyzu, zaměřeného na environmentální výchovu v mateřských školách, představí účastníkům možnosti tvorby a realizace projektů EVVO vhodných pro danou věkovou skupinu děti. Účastníkům bude představena interaktivní Včelí naučná stezka, doplněná tištěným průvodcem, pracovní listy a omalovánky, které se vážou k danému tématu. Seminář v návaznosti na RVP pro předškolní vzdělávání seznamuje účastníky s tím, jak prostřednictvím předvedených aktivit rozvíjet u děti řadu kompetenci, především kompetence k učení a k řešení problémů. Součásti semináře jsou ukázky dalších úspěšných projektů zaměřených na EVVO. Určeno: MŠ, EVVO - pedagogickým pracovníkům MŠ, školním koordinátorům EVVO. Lektor: Mgr. Jana Modrá Termín: Čas: Čís. kód: Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R41 Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A41 Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S41 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E41 Místo: PB-VISK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (2.poliklinika) od 09:00h P41 Místo: KO-ZŠ Kolín III., Lipanská od 09:00h K41 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L41 Využití pohádek při motivaci v ekologické výchově Seminář je zaměřen na význam motivace v ekologické výchově, stejně jako ve vzdělávacím procesu obecně, a na motivaci prostřednictvím pohádek a příběhů. Touto tematikou se zabývá nově vznikající 13

12 mezioborová disciplína ekonaratologie. Účastníci se seznámí s možnostmi využití již existujících, či k tomu účelu cíleně vytvořených pohádek pro motivaci v environmentálním vzdělávání. Hlavní část semináře je věnována představení několika již ověřených praktických projektů EVVO, využívajících pohádkovou motivaci: Kouzelník Futuro a jeho přátelé (témata věnovaná živočichům a pochopení jejich typických vlastností a způsobu života), Terezka a bublinková víla (seznámení dětí s vodou a tím, kde a v jakých formách se na Zemi vyskytuje), Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem (poznávání a budování vztahu ke svému okolí) a dalších projektů. Seminář zahrnuje řadu praktických ukázek, různých aktivit a her. Určeno: MŠ, EVVO - pedagogickým pracovníkům MŠ, školním koordinátorům EVVO. Lektor: Mgr. Jana Modrá Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A41 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H41 Jóga pro děti Seminář je zaměřen na seznámení učitelů MŠ a 1. st. ZŠ se specifiky jógy pro děti, jejími přínosy pro dětský organismus a možnostmi jejího využití v každodenní praxi. Důraz je kladen na motivaci dětí ke cvičení. Seminář také poukazuje na pozitivní vliv cvičení s prvky jógy na hyperaktivní děti. Na konkrétních příkladech budou předvedené hlavní předností a silné stránky jednotlivých relaxačních technik. Učitelé mají možnost se aktivně zapojit a jednotlivé techniky si sami vyzkoušet. - motivace dětí ke cvičení - pohybově dechové návyky - nácvik relaxace - využití jógy ve speciální dětské terapii, např. u hyperaktivních dětí - využití pohádek a říkanek - balanční cvičení, rozvoj koncentrace Určeno: MŠ, 1. st., Tv, ŠD, DDM - pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času. Lektor: Miluše Čadílková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-Příbram, ul. 28. října 24 (býv. ŠÚ) od 09:00h P41 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H41 Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S41 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E41 Aktivity pro rozvoj koncentrace pozornosti Praktický seminář je zaměřen na problematiku rozvoje koncentrace pozornosti u dětí v předškolním a mladším školním věku. Účastníci se seznámí s teorií a klíčovými pojmy, naučí se správně využívat hry ke zklidnění a uvolnění dětí i hry ke zvýšení pozornosti, relaxační cvičení pro žáky. Účastníci získají řadu pracovních listů pro využití v praxi. - pozornost, základní pojmy, definice, druhy pozornosti, funkční vlastnosti - pozornost a učební výkon, křivka pozornosti - poruchy pozornosti, jak pomoci žákům s poruchami pozornosti - desatero pro rodiče hyperaktivních dětí - LMD, zákl. pojmy, definice - způsoby relaxace, postupy při relaxaci ve škole - činnosti vhodné pro zařazení do programu primární prevence na 1. stupni ZŠ Určeno: MŠ, 1. st., ŠD, Pg, Ps - pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD. Lektor: Mgr. Alena Vlková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S41 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 09:00h M41 Současná mateřská škola a její řízení / Organizování - Rozhodování ředitele mateřské 4 hod. školy při přijímání dětí do předškolního vzdělávání v souladu se správním řádem Seminář podporuje efektivní řízení předškolního vzdělávání a pomáhá při rozhodování ve správním řízení v mateřské škole. I. část správní řízení - správní řízení na pozici ředitele mateřské školy - stanovení kritérií pro přijetí do předškolního vzdělávání ve spolupráci se zřizovatelem 14

13 - oznámení data zápisu včetně kritérií pro přijetí dítěte do MŠ - zahájení řízení - založení spisu dle 17 správního řádu a zásady jeho vedení - nahlédnutí do spisu dle 36 správního řádu - doručování a jeho zásady dle správního řádu - postavení účastníků ve správním řízení, zastupování - podklady pro vydání rozhodnutí - přerušení řízení, zastavení řízení, usnesení - dotazy a diskuse II. část správní rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutí - vydání rozhodnutí a jeho náležitosti - nejčastější chyby v praxi při vydání rozhodnutí - lhůty stanovené správní řádem - doručování a jeho zásady dle správního řádu - odvolání a jeho lhůty - autoremedura - činnost odvolacího orgánu III. část - dotazy a diskuse Určeno: MŠ - ředitelům a vedoucím pracovníkům MŠ. Cena: 600 Kč Lektor: Mgr. Ingrid Vavřínková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 10:00h H41 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B41 Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S41 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 09:00h M41 Praktické činnosti pro rozvoj předčtenářské gramotnosti Praktický seminář je zaměřený na specifické metody práce se slovy, textem, knihou a náměty na činnosti, které rozvíjejí předčtenářskou gramotnost. Účastníci si sami vyzkoušejí některé metody a postupy a získají zásobník námětů, her a příkladů motivace, ověřených v praxi s dětmi v běžné třídě mateřské školy. Cílem vzdělávacího programu je nabídnout některé metody a formy práce, které aktivizují děti předškolního věku a podporují jejich předčtenářskou gramotnost. Obsah témata: - etapy rozvoje dětské řeči ve vztahu k pojmenování a chápání situací a slovních sdělení - vliv fyzického a mentálního vývoje dítěte předškolního věku na rozvoj předčtenářské gramotnosti - podmínky pro rozvíjení předčtenářské gramotnosti v mateřské škole a v rodině - práce s knihou - metody a formy práce s textem - spolupráce s rodiči, školou, knihovnou - metody práce s jinými formami textu či sdělení - odborná literatura a vybrané didaktické pomůcky - vzájemné předávání zkušeností, nápadů a podnětů, kterými si pedagogové mohou rozšířit své pedagogické portfolio Určeno: MŠ pedagogickým pracovníkům MŠ. Lektor: Bc. Vlasta Kaiserová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 12:00h B41 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 12:00h M41 Místo: KO-ZŠ Kolín III., Lipanská od 12:00h K41 Předmatematické představy metody práce s dětmi Praktický seminář se zaměřuje na různorodé náměty činností a dovedností rozvíjejících předmatematické představy. Cílem vzdělávacího programu je nabídnout řadu vhodných činností, které podporují matematické myšlení a přirozený vývoj dítěte. V praktické části si účastníci sami vyzkoušejí modelování konkrétních aktivit a využití specifických metod a forem práce. - význam rozvoje řeči ve vztahu k pojmenování a chápání situací - společná evaluace ukázkového textu z pohledu vzdělávacích oblastí podle RVP PV - orientace dítěte v prostoru zorného pole i v prostoru třídy, orientace na ploše - řešení labyrintů v prostorovém i plošném zadání - manipulace s předměty, vyjadřování jejich vlastností ve vztahu k matematice - celek a jeho části, třídění a uspořádání předmětů, počet a porovnávání počtu - symboly jako znaky vztahující se k matematickým funkcím, rozvoj logické úvahy - náměty na přípravu jednoduchých pomůcek 15

14 - využití stolních a didaktických her pro rozvoj myšlení a matematických dovedností Určeno: MŠ - pedagogickým pracovníkům MŠ. Lektor: Mgr. Šárka Gabrielová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H41 Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S41 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 10:00h L41 Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A41 Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 09:00h N41 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 10:00h R41 Místo: PB-VISK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P41 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B41 Kdo chodí v listí / EVVO podle ročních období podzim, zima Seminář nabízí řadu nápadů využitelných v rámci běžného programu mateřských škol, s jejichž pomocí lze v dětech probudit lásku k přírodě. Děti mohou v přírodě prožít spoustu smyslových vjemů vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si, ochutnat. Vztah k přírodě ale zejména městské děti nezískávají úplně snadno. Vedení k úctě a ohleduplnosti k přírodě je jedním z úkolů současné mateřské školy. Seminář je zaměřen na činnosti vhodné pro roční obdobím podzimu a zimy. V praktické části semináře budou účastníkům představeny tvořivé a pohybové aktivity s využitím citové, estetické a dramatické výchovy, s důrazem na prožitek a podporu spolupráce (práce ve dvojicích či skupinkách) v návaznosti na zimní a podzimní období. Obsah témata: - cíle environmentální výchovy v mateřské škole - jak začlenit environmentální výchovu do všech oblastí RVP PV - jak neučit o přírodě podle knih a přírodopisných filmů, ale jak tvořit vztah k přírodě prostřednictvím emocí a smyslů - role učitelky v procesu EVVO - návaznost indoorových aktivit na pobyt v přírodě a naopak - odkazy na ideje a ekologické instituce, kde lze čerpat nápady a inspiraci - odkazy na instituce, se kterými lze spolupracovat - diskuze o vlastních zkušenostech z praxe Určeno: MŠ, 1. st., Př, ŠD, DDM, EVVO - pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. a 2. ročníků ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům volného času, školním koordinátorům EVVO. Lektor: Eliška Leblová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A41 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H41 Místo: PB-VISK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 09:00h P41 Začínáme mluvit anglicky / Audioorální kurz pro malé žáčky viz. obor 05 Cizí jazyky, jazykové vzdělávání Hudební výchova jako metoda učení v oblasti ekologické výchovy viz. obor 09 Člověk a příroda (Přírodovědné předměty Fy, Ch, Př, Ekologie, Ze) Lidové tradice v cyklu roku viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Hudební a taneční výchova / Ten vánoční čas viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Medvídkova zdravá strava / Jak vést děti ke zdravému životnímu stylu viz. obor 11 Člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví) 16

15 03 I. stupeň ZŠ Genetická metoda výuky čtení v praxi 4 hod. Seminář zaměřený na praktické zkušenosti s výukou čtení genetickou metodou poskytne srovnání této metody s klasickou analyticko-syntetickou metodou a objasní výhody a nevýhody této metody. - seznámení s metodou výuky čtení bez slabikování - diskuze nad výhodami a nevýhodami genetické metody - metodický postup při vyvozování tiskacích písmen - vliv zvolené metody na úspěšnost žáků v 1. třídě - doporučení učebnic a pomůcek pro nácvik čtení a psaní - nabídka metod a forem práce ve třídě s genetickou metodou čtení Určeno: 1. st., Čj - učitelům 1. st. ZŠ. Cena: 600 Kč Lektor: Mgr. Zdeňka Kreislová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 14:00h E41 Místo: PB-VISK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 14:00h P41 Místo: KO-ZŠ Kolín III., Lipanská od 13:00h K41 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 14:00h L41 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 13:30h R41 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 13:30h B41 Možnosti výuky čtení z pohledu jejích výhod i případných úskalí 5 hod. Seminář je zaměřen na zhodnocení metod výuky čtení z pohledu praxe zkušené elementaristky. Jeho cílem je rozšířit pedagogické dovednosti učitelů 1. ročníků základní školy a poskytnout učitelům, kteří vedou nápravnou péči žáků se SPU, další vhodné a praxí prověřené nástroje. - vliv psychomotorického vývoje na nácvik čtení - synteticko-analytická metoda - genetická metoda - Sfumato - specifika, přednosti a úskalí jednotlivých metod - další využití metod při reedukaci čtení v rámci nápravné péče - videoukázky s nahrávkami kazuistik, rozbor specifik obtíží ve čtení Určeno: 1. st. - učitelům 1. ročníků ZŠ. Cena: 700 Kč Lektor: Mgr. Zuzana Pavelová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 13:00h S41 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 09:00h M41 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 12:30h H41 Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 09:00h N41 Místo: PB-VISK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 12:00h P41 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E41 4 hod. Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost Cílem praktického semináře je seznámit učitele s postupy, kterými je možné docílit funkční čtenářské gramotnosti pomocí hry. Účastníci poznají inovativní metody a techniky, jimiž se rozvíjí čtenářství a čtenářská gramotnost, naučí se, jak podporovat u žáků kladný vztah ke čtení, jak rozvíjet schopnost porozumění a kritického hodnocení textu, dovednost komunikace s textem a hledání informací v textu. Učitelé si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem, aby si ověřili správný postup aplikace do vlastní pedagogické praxe. Obsah témata: - osobnost učitele, význam motivace, aktivizace žáků, kreativita při práci s textem - vytváření čtenářského vkusu, rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní a manipulační - význam regionální literatury, spolupráce s knihovnami, besedy s autory atd. - smysl pro krásu jazyka, rozvíjení estetického cítění prožitkové vnímání, zážitková pedagogika - práce s ilustrací - tradiční a netradiční hodiny literární výchovy, využití poslechu - tvořivý přístup ke čtení rozhovor dvou hrdinů, dokončení děje, rekonstrukce textu - čtení s otázkami, čtení s předvídáním, řízené čtení, skládankové čtení, žákovské reflexe na četbu 17

16 - vyhledávání klíčových slov a informací, učení se navzájem atd. Určeno: 1. st., Čj - učitelům českého jazyka ve 4. a 5. ročníku ZŠ. Cena: 600 Kč Lektor: Mgr. Jarmila Sulovská Termín: Čas: Čís. kód: Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 13:30h N41 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L41 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 14:00h E41 4 hod. Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ / Hrajeme si v matematice Jedním z hlavních témat, která jsou diskutována v souvislosti se změnami v českém školství, jsou aktivity, které nabídnou žákovi možnost autonomního rozvoje jeho schopností a dovedností a současně budou dostatečně motivující. Takovými aktivitami jsou např. didaktické hry a aktivity herního a soutěžního typu, na které se pedagog může zaměřit i při tvorbě digitálních učebních materiálů (DUM). Cílem vzdělávacího programu je rozšířit kompetence učitelů 1. stupně základní školy o nové postupy ve vyučování matematice a poskytnout jim tematickou inspiraci pro tvorbu takových digitálních učebních materiálů, které budou přínosem pro efektivní výuku. - zařazení didaktických her do vyučování - funkce herních aktivit ve vyučování matematice - ukázky konkrétních her vhodných pro vyučování matematice - diskuse o možnostech zařazení her do vyučování jak v závislosti na věku, tak i na úrovni matematických znalostí a dovedností žáků a na technickém vybavení školy Určeno: 1. st., Ma - učitelům 1. st. ZŠ. Cena: 600 Kč Lektor: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L41 Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ / Slovní úlohy - žádný problém 4 hod. Třetí díl z cyklu volně navazujících seminářů nabízí v praktické dílně formy a metody, které podporují rozvoj matematické gramotnosti žáků a individualizaci výuky matematiky. Účastníci si prakticky vyzkoušejí postupy ověřené praxí, naučí se spolu se žáky vytvářet řadu vhodných pomůcek a využívat efektivní metody a formy práce vedoucí k získání potřebných dovedností. Program dílny je koncipován tak, aby si účastníci osvojili některé nové strategie a metody, které vedou žáky k umění učit se, k umění dorozumívat se, k umění spolupracovat, k umění jednat demokraticky, k řešení problémů, tj. k rozvoji klíčových kompetencí tak, jak to reforma školství zdůrazňuje. Vycházíme z přesvědčení ověřeného praxí - získávání vědomostí není pouhé nacvičování a memorování, ale vše probíhá přes smysluplnou aktivitu žáka. Důraz je kladen na to, abychom vedli děti k dovednosti diskutovat a vysvětlovat, k experimentování jako zdroji získávání zkušeností, ke kooperativním skupinovým aktivitám, k řešení problémů, tj. ke kompetencím, které jsou zakotveny v RVP ZV. - odbourávání formalismu při řešení slovních úloh - náměty k procvičování jednotlivých fází slovních úloh - nové metody řešení slovních úloh s důrazem na návrhy samotných žáků - zajímavé úlohy a různé metody jejich řešení Určeno: 1. st., Ma - učitelům 1. st. ZŠ. Cena: 600 Kč Lektor: Mgr. Vladimíra Čuhajová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 13:00h H41 Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 14:00h S41 Místo: ME-ZŠ Mělník, J. Seiferta od 14:00h M41 4 hod Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ / Řešme s dětmi problémy Šestý díl z cyklu volně navazujících seminářů nabízí v praktické dílně formy a metody, které podporují rozvoj matematické gramotnosti žáků a individualizaci výuky matematiky. Účastníci si prakticky vyzkoušejí postupy ověřené praxí, naučí se spolu se žáky vytvářet řadu vhodných pomůcek a využívat efektivní metody a formy práce vedoucí k získání potřebných dovedností. Program dílny je koncipován tak, aby si účastníci osvojili některé nové strategie a metody, které vedou žáky k umění učit se, k umění dorozumívat se, k umění spolupracovat, k umění jednat demokraticky, k řešení problémů, tj. k rozvoji klíčových kompetencí tak, jak to reforma školství zdůrazňuje. Vycházíme z přesvědčení ověřeného praxí - získávání vědomostí není pouhé nacvičování a memorování, ale vše 18

17 probíhá přes smysluplnou aktivitu žáka. Důraz je kladen na to, abychom vedli děti k dovednosti diskutovat a vysvětlovat, k experimentování jako zdroji získávání zkušeností, ke kooperativním skupinovým aktivitám, k řešení problémů, tj. ke kompetencím, které jsou zakotveny v RVP ZV. - číselné a obrázkové logické řady - metodika řešení a různé typy problémových úloh, které by podle RVP ZV měly prolínat všemi okruhy učiva matematiky Určeno: 1. st., Ma - učitelům 1. st. ZŠ. Cena: 600 Kč Lektor: Mgr. Vladimíra Čuhajová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-VISK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 13:30h P41 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 13:30h E41 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 13:30h R41 Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ / Křížem krážem 4 hod. písemnými algoritmy početních operací Osmý díl z cyklu volně navazujících seminářů nabízí v praktické dílně formy a metody, které podporují rozvoj matematické gramotnosti žáků a individualizaci výuky matematiky. Účastníci si prakticky vyzkoušejí postupy ověřené praxí, naučí se spolu se žáky vytvářet řadu vhodných pomůcek a využívat efektivní metody a formy práce vedoucí k získání potřebných dovedností. Program dílny je koncipován tak, aby si účastníci osvojili některé nové strategie a metody, které vedou žáky k umění učit se, k umění dorozumívat se, k umění spolupracovat, k umění jednat demokraticky, k řešení problémů, tj. k rozvoji klíčových kompetencí tak, jak to reforma školství zdůrazňuje. Vycházíme z přesvědčení ověřeného praxí - získávání vědomostí není pouhé nacvičování a memorování, ale vše probíhá přes smysluplnou aktivitu žáka. Důraz je kladen na to, abychom vedli děti k dovednosti diskutovat a vysvětlovat, k experimentování jako zdroji získávání zkušeností, ke kooperativním skupinovým aktivitám, k řešení problémů, tj. ke kompetencím, které jsou zakotveny v RVP ZV. - pohled do historie - jak se dříve počítalo - výhody a nevýhody dnešních českých algoritmů - jak se počítá ve světě - Anglie, Francie, Rakousko - objasňování postupů s důrazem na písemné dělení Určeno: 1. st., Ma - učitelům 1. st. ZŠ. Cena: 600 Kč Lektor: Mgr. Vladimíra Čuhajová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 13:00h B41 Úvod do matematiky podle profesora Hejného Praktický seminář je zaměřen na seznámení účastníků s metodou výuky matematiky, kterou vytvořil profesor Hejný, a s aplikací této metody do výuky na 1. stupni ZŠ. Metodu doporučuje i MŠMT jako součást podpory rozvoje matematické gramotnosti. Metoda je zaměřena na budování schémat, rozvíjí logické a kritické myšlení a matematickou představivost. Účastníci proniknou do některých prostředí, která tuto matematiku provázejí. Metoda bude ilustrována na konkrétních příkladech, řešením úloh i porovnáním s tradičním pojetím matematiky. Budou diskutovány problémy, které s sebou přináší tradiční výuka, a v průběhu diskuze budou mít účastníci možnost získat odpovědi na otázky, které je v souvislosti s netradičním pojetím matematiky zajímají. Hejného metoda je ověřena v praxi a může vyřešit problémy některých školáků při výuce matematiky. Účastníci získají řadu podnětů pro výuku přímo od zkušené lektorky, učitelky a spoluautorky učebnic pro danou metodu. Určeno: 1. st., Ma - učitelům 1. st. ZŠ. Lektor: PhDr. Eva Bomerová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 12:00h G41 Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 12:00h G42 Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h G43 Jak bavit sebe i žáky vlastivědou Praktický seminář s dílnou vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro 4. a 5. ročník ZŠ a zaměří se na učivo místopisu České republiky a Evropy. Nabídne širokou škálu účinných pracovních metod a jejich možného využití při přípravě vyučovacích hodin či bloků, tematického vyučování a školních 19

18 projektů. Účastníci si na modelových úlohách osvojí náměty k procvičování učiva s mapou, naučí se zeměpisné hry vhodné do výuky a vše si vyzkouší prakticky v účastnické dílně. Účastníci získají manuál pro tvorbu výukových materiálů, podle kterého budou sami schopni sestavovat vlastní výukové podklady a listy v klasické nebo digitální podobě. Obsah témata: - vyučovací metody a stavba vyučovacích hodin nebo bloků - tematické vyučování a projekty ve výuce vlastivědy - učební materiály - nápadník ověřených úloh a her, příklady pracovních listů - představení jednoduchého manuálu pro tvorbu vlastních výukových materiálů - odkazy na užitečné internetové stránky, odkazy na zdroje informací a vhodnou literaturu - dílna - tvorba vlastních výukových materiálů Určeno: 1. st., Ze - učitelům 1. st. ZŠ. Lektor: Mgr. Radek Machatý Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 12:00h S41 Místo: ME-ZŠ Mělník, J. Seiferta od 12:00h M41 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 12:00h L41 Místo: RA-VISK Rakovník, Pražská 1222 (v bud. MOA a SZeŠ) od 09:00h R41 Místo: PB-VISK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (2. poliklinika) od 12:00h P41 Místo: BE-Gymnázium J. Barranda Beroun, Talichova od 09:00h E41 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 12:30h H41 Místo: KO-ZŠ Kolín III., Lipanská od 12:00h K41 Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A41 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 12:00h B41 Jak na přírodovědu / Metody a formy výuky podporující přírodovědnou gramotnost Vzdělávací program umožní pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku přírodovědného učiva napříč všemi předměty (vlastivědou, matematikou, českým jazykem ). Účastníci semináře si osvojí metody a formy výuky podporující přírodovědnou gramotnost žáků a jejich pozitivní vztah k přírodě. Důraz je kladen na aktivizující a motivující formy výuky. Seminář proběhne v duchu konstruktivistické pedagogiky, s využitím plánovacího modelu E-U-R a témat, která nabízejí možnost činnostního učení, probouzejí v žácích aktivitu při práci s texty, rozvíjejí jak čtenářskou, tak přírodovědnou a informační gramotnost. Účastníci si vyzkouší tvorbu pracovních listů s přírodovědnými tématy pro žáky 1. st. ZŠ. - základní metody a formy práce a jejich dělení - princip třífázového učení E-U-R - aplikace jednotlivých základních metod ve výuce - brainstorming, myšlenková mapa, práce s textem, škálování - zásady pro správnou tvorbu pracovních listů - diskuse a výměna zkušeností Určeno: 1. st., Př - učitelům 1. st. ZŠ. Lektor: Mgr. Dana Forýtková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v ZŠ) od 09:00h A41 Podporujeme přírodovědnou gramotnost žáků / Fascinující svět včel a hmyzu Seminář vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a z průřezového tématu Environmentální výchova. Je určen učitelům 1. st. ZŠ a navazuje na úspěšný stejnojmenný seminář pro učitele mateřských škol. Lektorka poskytne účastníkům řadu inspirací a praktických námětů na výukové aktivity a představí motivační celoroční vzdělávací projekt, prostřednictvím něhož mohou dětem přiblížit svět hmyzu hravou a zábavnou formou. Interaktivní Včelí naučná stezka je doplněna tištěným průvodcem a pracovními listy k danému tématu. Seminář v návaznosti na RVP ZŠ pro 1. stupeň seznamuje účastníky s tím, jak prostřednictvím předvedených aktivit rozvíjet u dětí řadu kompetencí, především kompetence k učení a k řešení problémů, a jak formovat jejich pozitivní vztah k přírodě. Součásti semináře jsou ukázky dalších úspěšných projektů zaměřených na EVVO. Určeno: 1. st., Př, EVVO, ŠD - učitelům 1. st. ZŠ, školním koordinátorům EVVO, vychovatelům ŠD. Lektor: Mgr. Jana Modrá Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B41 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 12:30h H41 20

19 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 09:00h M41 Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 12:30h S41 Comenia Script alternativní metoda výuky psaní Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) připravuje ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) školení pro učitele základních škol Středočeského kraje, které uvažují o zavedení výuky psaní metodou Comenia Script. Toto proškolení, které je podmínkou pro použití uvedené alternativní metody výuky psaní na základních školách, může provádět z pověření MŠMT pouze NIDV. Úspěšní absolventi školení obdrží osvědčení s certifikační doložkou. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout zájemcům - budoucím učitelům písma Comenia Script dostatečně pevný teoretický i praktický základ a certifikovat je pro tuto činnost tak, aby dovedli žáky učit psací písmo Comenia Script na 1. stupni ZŠ. Vlastní školení s časovou dotací 8 vyučovacích hodin bude rozděleno do dvou částí ve dvou termínech. VISK plánuje ve školním roce 2013/14 realizovat ve spolupráci s NIDV cca 8 10 školení, které se uskuteční přímo v okresech Středočeského kraje. Samostatnou nabídku školení s konkrétními termíny a místy konání rozešleme cca koncem září - začátkem října 2013 na všechny ZŠ ve Středočeském kraji. Co se skrývá za bludným kořenem viz. obor 02 Předškolní vzdělávání Jóga pro děti viz. obor 02 Předškolní vzdělávání Kdo chodí v listí / EVVO podle ročních období podzim, zima viz. obor 02 Předškolní vzdělávání Začínáme mluvit anglicky / Audioorální kurz pro malé žáčky viz. obor 05 Cizí jazyky, jazykové vzdělávání Přemýšlíme, tvoříme a objevujeme v matematice / 1. (matematika podle prof. Hejného) viz. obor 06 Matematika a její aplikace Přemýšlíme, tvoříme a objevujeme v matematice / 2. (matematika podle prof. Hejného) viz. obor 06 Matematika a její aplikace Podporujeme přírodovědnou gramotnost žáků / Učíme se v Zoo viz. obor 09 Člověk a příroda (Přírodovědné předměty Fy, Ch, Př, Ekologie, Ze) Metody a formy výuky podporující rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků viz. obor 09 Člověk a příroda (Přírodovědné předměty Fy, Ch, Př, Ekologie, Ze) Hudební výchova jako metoda učení v oblasti ekologické výchovy viz. obor 09 Člověk a příroda (Přírodovědné předměty Fy, Ch, Př, Ekologie, Ze) Podpora přírodovědného vzdělávání / Sluneční energie, voda a rostliny jako celek viz. obor 09 Člověk a příroda (Přírodovědné předměty Fy, Ch, Př, Ekologie, Ze) Hudební a taneční výchova / Ten vánoční čas viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Lidové tradice v cyklu roku viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Medvídkova zdravá strava / Jak vést děti ke zdravému životnímu stylu viz. obor 11 Člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví) 21

20 04 Český jazyk a komunikace 4 hod. Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost Cílem praktického semináře je seznámit učitele s postupy, kterými je možné docílit funkční čtenářské gramotnosti pomocí hry. Účastníci poznají inovativní metody a techniky, jimiž se rozvíjí čtenářství a čtenářská gramotnost, naučí se, jak podporovat u žáků kladný vztah ke čtení, jak rozvíjet schopnost porozumění a kritického hodnocení textu, dovednost komunikace s textem a hledání informací v textu. Učitelé si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem, aby si ověřili správný postup aplikace do vlastní pedagogické praxe. - osobnost učitele, význam motivace, aktivizace žáků a kreativita při práci s textem - vytváření čtenářského vkusu, rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní a manipulační - význam regionální literatury, spolupráce s knihovnami, besedy s autory atd. - smysl pro krásu jazyka, rozvíjení estetického cítění prožitkové vnímání, zážitková pedagogika - práce s ilustrací - tradiční a netradiční hodiny literární výchovy, využití poslechu - tvořivý přístup ke čtení rozhovor dvou hrdinů, dokončení děje, rekonstrukce textu - čtení s otázkami, čtení s předvídáním, řízené čtení, skládankové čtení, žákovské reflexe na četbu - vyhledávání klíčových slov a informací, učení se navzájem atd. Určeno: Čj učitelům českého jazyka na 2. st. ZŠ a v odpovídajících roč. víceletých G. Cena: 600 Kč Lektor: Mgr. Jarmila Sulovská Termín: Čas: Čís. kód: Místo: ME-ZŠ Mělník, J. Seiferta od 14:00h M41 Místo: MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 14:00h S41 Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení Cílem semináře je seznámit účastníky s didaktickými a metodickými postupy, kterými lze žáky motivovat, zaujmout a vést ke čtenářské gramotnosti. Program semináře nabízí řadu praktických ukázek postupů a metod výuky, posilujících a rozvíjejících klíčové kompetence učitelů i žáků. Lektorka představí nové a obecně málo frekventované formy a metody vyučování. V první části je seminář zaměřen na obecnější principy metodiky a didaktiky a na využití inovativních a aktivizujících metod výuky. V druhé části budou účastníci pracovat s konkrétními ukázkami a sami si vyzkoušejí, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti. - rozvoj klíčových kompetencí kompetence pro život - vyvození sedmi základních strategií čtenářské gramotnosti - obecná pedagogika metody a formy práce, které rozvíjejí klíčové kompetence - model vzdělávání E U R - inovativní a aktivizující metody a formy práce, prvky RWCT - vyvození vhodných metod hodnocení hodnotící teploměr, sluníčková metoda hodnocení ad. Určeno: Čj, 1. st. - učitelům českého jazyka na 1. i 2. st. ZŠ a v odpovídajících roč. víceletých G. Lektor: Mgr. Dana Svobodová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10. ZŠ) od 09:00h L41 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 08:00h B41 Místo: KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H41 Humor v hodinách českého jazyka a literatury 4 hod. Seminář vychází z požadavku rámcových vzdělávacích programů humanizovat vyučování a z vědeckých poznatků, jež ukázaly, že optimistická atmosféra ve třídě uvolňuje napětí, smích odstraňuje stres a humor stimuluje kreativitu, která napomáhá rozvoji komunikace. Prostřednictvím humoru může učitel žákům ukázat plastičnost mateřského jazyka, nekonečné možnosti hry s ním i to, že četba poskytuje nejen poučení, ale i zábavu. V psychické rovině může humor žáky zklidnit, v sociální rovině pomůže navodit vzájemné sympatie a soulad. Pracovní seminář poskytne návod, jak toho docílit prostřednictvím cvičení zaměřených na různorodá témata. - využití písňového textu v mluvnici a ve slohu - dechová cvičení a nácvik správné artikulace - hry s jazykem - nonverbální vyjadřování - práce s obrazovým materiálem, kresleným vtipem atd. 22

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové,

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, Úvod Úvod Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, v úvodníku k minulé programové nabídce jsem konstatoval, že nejmladší segment dalšího vzdělávání realizovaného

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Přehled akcí - březen 2013

Přehled akcí - březen 2013 Přehled akcí - březen 2013 1. 3. 2013 Břeclav - Skládanky z papíru pro malé i velké 4. 3. 2013 4. 3. 2013 Poruchy autistického spektra u dětí raného věku OK Chemické olympiády kat. D 5. 3. 2013 Břeclav

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše lektory... 3 2. Metodika řízení...

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Přehled akcí na měsíc duben 2012

Přehled akcí na měsíc duben 2012 Přehled akcí na měsíc duben 2012 Od 1. 3. 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 3. 4. 2012 Břeclav - Modely problémového chování a možnosti jeho řešení 4. 4. 2012 Rozvoj čtenářské gramotnosti

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR l e d e n 2 0 1 2 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC leden 2012 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět mám tu milou příležitost oslovit Vás počátkem nového kalendářního roku, popřát Vám v něm vše dobré a poděkovat za podporu a spolupráci v roce uplynulém. Loňský rok

Více