Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen "Zásady")

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen "Zásady")"

Transkript

1 Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace. Účelem Zásad je sjednotit postup při podávání a projednávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Slaného a jejich poskytování a vyúčtování fyzickým a právnickým osobám Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen "Zásady") I. Všeobecná ustanovení 1. Poskytování dotací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb., o fmanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších přepisů. 2. Poskytování dotace pro sportovní organizace z rozpočtu města Slaného (dále jen "město " ) se uskutečňuje na základě Zásad, které schválilo svým usnesením Zastupitelstvo města Slaného (dále jen "ZM"). 3. Celkový objem dotace pro sportovní organizace schvaluje ZM v rámci schválení rozpočtu nebo rozpočtových opatření. 4. O poskytnutí dotace rozhoduje RM, respektive ZM v rozsahu pravomocí danými zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 5. Za výkon usnesení o poskytnutí dotace dle těchto Zásad odpovídá Městský úřad Slaný - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví, školství a tělovýchovy (dále jen OSVZŠaT). II. Obecná závazná pravidla 1. Dotace se poskytuje na podporu činnosti sportovních organizací (dále jen " činnost") a na podporu jednorázových aktivit právnických, ale i fyzických osob (dále jen "granty"). 2. O poskytnutí dotace na činnost může žádat právnická osoba, která má sídlo na území města, má vypořádané veškeré závazky vůči státu a městu a zajišťuje sportovní činnost alespoň 1 rok na území města. 3. O poskytnutí dotace na jednorázovou aktivitu (účel) může žádat právnická i fyzická osoba, která má vypořádané veškeré závazky vůči státu a městu s tím, že: - pokud má trvalý pobyt nebo sídlo ve městě, může zažádat i o podporu akce konané mimo území města, pokud pro danou činnost nejsou ve městě vhodné podmínky, příp. to tematické zadání grantů umožňuje, - pokud nemá trvalý pobyt nebo sídlo ve městě, může zažádat pouze o podporu akce, která je realizována prokazatelně pro obyvatele města nebo na jeho území. 4. Předpokladem poskytnutí dotace je úplné, věcně i formálně správné a v termínu stanoveném Zásadami předložené vyúčtování dotace, pokud byla žadateli v předchozím roce poskytnuta. 5. Na dotaci nevzniká právní nárok. 6. Dotace se poskytuje na základě uzavřené písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 7. Dotace se poskytuje na období kalendářního roku a musí být využita v rámci daného kalendářního roku na: materiálové náklady- nákup materiálu, jiné materiálové náklady, úhradu energie- plyn, elektřina, vodné a stočné, úhradu pojištění nemovitostí- pouze vlastního tělovýchovného zařízení (dále jen "TVZ"), pronájem sportovišť (pouze v případě, že organizace nevlastní tělovýchovné zařízení), nemateriálové náklady (služby)- poštovné, nájemné, cestovné, ubytování a jiné, věcné dary, ceny a ocenění pro soutěžící (medaile, poháry, diplomy atd.)

2 opravy, údržbu, akce pro děti a mládež, soustředění (pouze formou grantů), doprava na soutěže a jiné. 8. Město neposkytne dotaci na: mzdové náklady, náklady spojené s přestupy, příp. hostováním nebo střídavými starty členů sportovní organizace, fmanční dary, občerstvení, potraviny, stravné (dotace se poskytuje pouze, pokud uvedené položky jsou součástí soustředění mládeže nebo jako odměna v rámci sportovních akcí). 9. Organizace, která obdrží dotaci z rozpočtu města, je povinna zajistit propagaci města Slaného (na propozicích, letácích, atd.). Propagace bude provedena formou uvedení loga města na příslušném materiálu, akci a textem ve znění: "Akce se koná za finanční podpory města Slaného", nebo " Činnost organizace je finančně podporována městem Slaný". Logo městaje k dispozici na: stvi-atelovychova/ III. Vyhlášení procesu o poskytnutí dotace 1. Dotace poskytovaná z rozpočtu poskytovatele je dotací: -programovou- účel určený poskytovatelem (dotace na podporu činnosti), -individuální- účel určený žadatelem (dotace na jednorázovou aktivitu - grant). 2. Program na podporu sportovní činnosti je vyhlašován jedenkrát ročně. 3. Poskytovatel zveřejní program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty k podání žádosti. Program se zveřejňuje nejméně 90 dnů ode dne jeho zveřejnění. 4. Program obsahuje: účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty, důvody podpory stanoveného účelu, předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu, maximální výše dotace v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace, okruh způsobilých žadatelů, lhůty pro podání žádostí, kritéria pro hodnocení žádostí, lhůtu pro rozhodnutí o žádosti, podmínky pro poskytnutí dotace, vzor žádosti, případně obsah jejich příloh. 5. Formuláře žádosti o poskytnutí dotace, společně s příslušnými přílohami a formulářem na vyúčtování dotace jsou k dispozici na OSVZŠaT a na IV. Žádost 1. Žadatel o poskytnutí dotace zašle žádost na adresu Městského úřadu Slaný- OSVZŠaT, Velvarská 136, 274 Ol Slaný, nebo ji osobně odevzdá na OSVZŠaT (Masarykovo nám. 160, Slaný), případně do podatelny Městského úřadu Slaný adresovanou OSVZŠaT. Žádost zpracovanou na předepsaném formuláři spolu s povinnými přílohami podá uchazeč v obálce, kterou označí textem "Žádost o dotaci pro sportovní organizace programovou (činnost), individuální (grant)". 2. Pro zařazení žádosti do procesu poskytnutí dotace je rozhodující datum podání žádosti k poštovní přepravě, nebo datum razítka podatelny Městského úřadu Slaný nebo datum razítka OSVZŠaT v případě osobně doručené žádosti.

3 3. Řádně vyplněná žádost, včetně povinných příloh, se podává jedenkrát v písemné podobě. Nedodání žádosti na předepsaném formuláři, nedodání povinných příloh, nedodržení termínu či formálních náležitostí může být důvodem k vyřazení žádosti z procesu poskytnutí dotace. 4. Žádost musí obsahovat: jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, požadovanou částku, účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít, dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek, odůvodnění žádosti, je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci 1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, 2. osob s podílem v této právnické osobě, 3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu, seznam případných příloh žádosti, den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc. 5. Všechny došlé žádosti včetně příloh jsou archivovány na OSVZŠaT a nejsou veřejně přístupné třetím osobám. Žadatelům se tyto dokumenty nevracejí. v. Proces poskytnutí dotace 1. OSVZŠaT ve spolupráci s Komisí RM pro sport a zájmovou činnost (dále jen Komise) prověří všechny došlé žádosti sportovních organizací a rozhodne, zda splňují předepsané náležitosti. V případě zjištění formálních nedostatků v podané žádosti vyzve žadatele k doplnění nebo vysvětlení. Pokud žadatel do pěti kalendářních dní od doručení výzvy tyto nedostatky neodstraní, bude žádost vyřazena. 2. Žádosti, které nejsou podané na předepsaném formuláři, příp. nejsou podepsané statutárním zástupcem, se vyřazují z podaných žádostí s tím, že tato skutečnost se oznámí příslušné sportovní orgaruzac1. 3. OSVZŠaT zpracuje seznam došlých žádostí. 4. OSVZŠaT ve spolupráci s Komisí vypracuje návrh na rozdělení dotace. OSVZŠaT předloží návrh na rozdělení dotace RM k projednání na jejím nejbližším zasedání. 5. RM, respektive ZM, rozhodne o poskytnutí dotace v rozsahu pravomocí daných zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Viz bod 4, článku I. Zásad. 6. OSVZŠaT vyzve následně příjemce dotace k podpisu, resp. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na příslušný rok. 7. Poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace do výše Kč se nezveřejňuje, pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace zvýšena nad Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění. 8. Po uzavření veřejnoprávní smlouvy obdrží příjemce schválenou částku bezhotovostním převodem na svůj účet, nebo ve zdůvodněných případech v hotovosti přes pokladnu města. 9. Nevyhoví-li město žádosti, OSVZŠaT sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti. Vyrozumění má formu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

4 VI. Kritéria pro rozdělení dotace Dotace z rozpočtu města se poskytuje na pravidelnou činnost sportovních organizací (programová dotace) a na jednorázové aktivity- granty (individuální dotace). Celkový objem dotace z rozpočtu města (100 %) se dělí dle návrhu OSVZŠaT a Komise. ROZDĚLENÍ DOTACE: );:> Dotace na pravidelnou činnost (85% celkového objemu rozpočtem stanovené částky) se dále dělí dle příslušného návrhu OSVZŠaT a Komise: A. Pro mládež (do 18 let) 25%. B. Pro dospělé (nad 18 let) 15%. C. Náklady na vstupní energie, provozní údržbu a pronájem 30%. D. Poplatky hrazené s účastí v soutěží či na závodech (tzv. startovné) 10%. E. Dopravu na soutěže 20%. );:> Dotace na jednorázové aktivity (15% celkového objemu rozpočtem stanovené částky): F. Granty (80% z vyčleněné částky na granty). G. Rezerva na mimořádné granty a reprezentaci města (20% z vyčleněné částky na granty). Z podílu dotace určené na jednorázové aktivity pro sportovní organizace se vytvoří rezerva na mimořádné jednorázové aktivity, o nichž žadatel v době standardního procesu poskytování dotace nevěděl a nemohl o ně požádat ve stanoveném termínu. Z vytvořené rezervy lze poskytnout dotaci žadatelům, kteří se v příslušném roce zúčastní významné sportovní akce a zajistí tak městu Slaný reprezentaci, případně zorganizují sportovní akci dle vyhlášených programů jednorázových aktivit. O dotaci na mimořádnou jednorázovou aktivitu a reprezentaci města lze žádat kdykoliv v průběhu roku a o jejím přidělení rozhoduje RM. Nevyčerpaná výše rezervy se převádí do následujícího roku a započítává se do celkového objemu finančních prostředků pro sportovní organizace. Způsob a podmínky pro rozdělení dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace na činnost je Přílohou č. 1. Zásad. Sumarizace podkladů a přehled příslušných formulářů je v Příloze č. 2. Zásad. VII. Veřejnoprávní smlouva 1. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace musí alespoň obsahovat: název, sídlo, identifikační číslo města (poskytovatele) dotace, jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, je-li pnjemce dotace fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li příjemce dotace nebo návratné fmanční výpomoci právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace, nebo způsob, jakým budou prostředky poskytnuty,

5 .. poskytovanou částku nebo částku, do jejíž výše může být dotace poskytnuta, u dotace, jejíž součástí jsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, výši takových peněžních prostředků a zdroj jejich krytí, u dotace, která není poskytována jednorázově, výši jednotlivých částek nebo způsob jejich stanovení a termíny jejich poskytnutí, účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny, dobu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo, podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit, případně další podmínky související s účelem, na nějž byly peněžní prostředky poskytnuty a které je příjemce povinen dodržet, dobu pro předložení finančního vypořádání dotace a číslo účtu, na který mají být nepoužité peněžní prostředky nebo návratná fmanční výpomoc vráceny, je-li příjemcem dotace výpomoci právnická osoba, povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací, den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy. 2. Veřejnoprávní smlouvu o přidělení dotace podepisuje starosta nebo statutární zástupce města. vm. Závěrečná zpráva a vyúčtování 1. Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování poskytnuté dotace v termínu, stanoveném ve veřejnoprávní smlouvě. 2. Příjemce je povinen předložit závěrečnou zprávu a dále: v případě čerpání dotace na činnost její úplné vyúčtování, v případě čerpání dotace na jednorázovou aktivitu celkové vyúčtování podporované akce. Závěrečná zpráva o využití poskytnuté dotace musí obsahovat: v případě čerpání dotace na činnost popis činnosti sportovní organizace v daném kalendářním roce a způsob využití dotace, v případě čerpání dotace na jednorázovou aktivitu popis realizace a zhodnocení podpořeného projektu. 3. Vyúčtování se provádí na předepsaném formuláři. 4. Příjemce doloží vyúčtování kopiemi účetních dokladů, nájemních, kupních, objednávek a dalších dokladů, které se vztahují k čerpání poskytnuté dotace. Výdaje placené z účtu doloží výpisem platby z tohoto účtu, výdaje za hotové pak budou opatřeny řádně vyplněnými a podepsanými výdajovými doklady. 5. V případě, že příjemce dotace nepředloží v daném termínu příslušné vyúčtování a neodvede nevyčerpané prostředky, posoudí OSVZŠaT důvody, které tyto nedostatky zapříčinily a může rozhodnout o prodloužení termínu vyúčtování, nejdéle však o 30 dnů. Pokud tak příjemce dotace neučiní ani ve stanoveném náhradním termínu, bude město vymáhat zpět celou výši přidělených prostředků ve smyslu příslušného ustanovení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. IX. Závazné termíny 1. Termín uzavření příjmu žádostí do 31. ledna příslušného roku. Pokud toto datum připadne na sobotu či neděli, je nejbližším dnem k odevzdání žádostí následující pracovní den. 2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace je uzavřena s příjemcem nejpozději do 30 dnů od výzvy OSVZŠaT k uzavření. Pokud nebude veřejnoprávní smlouva ze strany příjemce do tohoto termínu podepsána, ztrácí na dotaci nárok.

6 _. 3. Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace na činnost předkládá příjemce nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Pokud toto datum připadne na sobotu či neděli, je nejbližším dnem k odevzdání žádostí následující pracovní den. 4. Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace na jednorázovou aktivitu předkládá příjemce nejpozději dva měsíce po ukončení akce, příp. nejpozději dva měsíce po obdržení dotace na jednorázovou aktivitu, pokud byla již akce v mezidobí uskutečněna. 5. Nevyčerpané prostředky dotace příjemce poukáže zpět na účet města nejpozději do 15 dnů od předložení závěrečné zprávy a vyúčtování příspěvku. X. Závěrečná ustanovení 1. Tyto Zásady schválilo ZM dne 9. ll na svém 15. řádném zasedání. 2. Jakékoli změny v Zásadách jsou vyhrazeny pouze ZM. 3. Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti od , vyúčtování dotace, příp. grantů se provede ještě podle stávajících Zásad. Poprvé tedy budou nové Zásady plně aplikovány na žádosti o dotaci podané pro rok 2016.

7 \ PŘÍLOHA č.l ZPŮSOB A PODMÍNKY PRO ROZDĚLENÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚST A SLANÉHO NA ČINNOST SPORTOVNÍM ORGANIZACÍM Kritéria pro rozdělení dotace z rozpočtu města : 1. Podle počtu aktivně sportujících členů. 2. Náklady na vstupní energie a služby, pojištění TVZ, provozni údržbu a pronájem tělovýchovných zařízení na území města Slaného. 3. Náklady na sportovní soutěže a závody 1. Podle počtu aktivně sportujících členů. Počet aktivně sportujících členů je nutno doložit: A. Výpisem z registračního systému příslušného sportovního svazu, z něhož bude zřejmé, kolik členů sportovní organizace uhradilo svazové členské příspěvky v příslušném kalendářním roce. Na výpisu budou zřetelně vyznačeni členové ve věku do 18 let. Přílohou tohoto výpisu bude přehledná tabulka sazeb svazových členských příspěvků a doklad o jejich úhradě. B. V případě, že sportovní organizace příslušnému sportovnímu svazu není povinna hradit svazové členské příspěvky, musí tuto skutečnost prokázat (předložením stanov sportovního svazu, příp. příslušné části, předložením příslušného metodického pokynu, příp. potvrzením příslušného sportovního svazu). V tomto případě bude takováto sportovní organizace dotována na základě úhrady ročních oddílových členských příspěvků s tím, že je povinna doložit: - přehlednou tabulku sazeb ročních oddílových členských příspěvků, - seznam členů, kteří uhradili roční oddílový členský příspěvek, s rozdělením na členy do 18 a nad 18 let (Příloha "F"), - kopie účetních dokladů, z nichž je zřejmá úhrada ročních oddílových členských příspěvků jednotlivými členy sportovní organizace (příjmové účetní doklady, výpisy z účtů -na účetním dokladu musí být vyznačeno, že se jedná o roční oddílový členský příspěvek za daný kalendářní rok). C. V případě, že sportovní organizace disponuje mládeží max. do 1 O let, která dle stanov příslušného sportovního svazu nepodléhá povinnosti úhrady svazových členských příspěvků, musí tuto skutečnost prokázat (viz. výše uvedené způsoby). V tomto případě bude takovéto sportovní organizaci poskytnuta dotace na tyto členy na základ ě úhrady ročních oddílových členských příspěvků z jejich strany s tím, že je sportovní organizace povinna doložit: přehlednou tabulku sazeb ročních oddílových členských příspěvků mládeže do 1 O let, seznam členů, kteří uhradili roční oddílový členský příspěvek (Příloha "F"), kopie účetních dokladů, z nichž je zřejmá úhrada ročních oddílových členských příspěvků jednotlivými členy sportovní organizace do 1 O let (příjmové účetní doklady, výpisy z účtů -na účetním dokladu musí být vyznačeno, že se jedná o roční oddílový členský příspěvek za daný kalendářní rok). V opodstatněných případech si muze Komise vyžádat soupiskufy družstev příslušné sportovní organizace, potvrzené nejbližším řídícím orgánem, příp. kopie registračních či členských průkazů členů sportovní organizace. Počet aktivně sportujících členů se dokladuje za rok, který předchází podávání žádosti o dotace, a to k 31. prosinci.

8 ., Způsob rozdělení finanční částky: Bude vypočtena průměrná dotace na jednoho člena do 18 let a na jednoho člena staršího 18 let a tyto částky se vynásobí skutečným počtem členů jednotlivých sportovních jednot a organizací v obou věkových kategoriích. 2. Náklady na vstupní energie a služby, pojištění TVZ, provozní údržbu a pronájem tělovýchovných zařízení na území města Slaného. Dotace bude rozdělena na základě doložených dokladů o úhradě vstupních energií a služeb, pojištění nemovitosti a provozní údržby a nájemného, jak je vykáží sportovní kluby za předchozí kalendářní rok v nezdaňované činnosti. Podkladem pro rozdělení bude řádně vyplněný " Roční účetní výkaz" (Příloha "G"), kde budou v případě vlastníků TVZ přehledně uvedeny veškeré položky všech uhrazených plateb za vstupní energie a služby (elektrická energie, plyn, teplo, TUV, vodné, stočné a srážkové vody), za pojištění nemovitosti a provozní údržbu TVZ a v případě sportovních organizací, nevlastnících TVZ, pak za pronájmy příslušných TVZ. Dotace bude v tomto případě přiznána pouze tehdy, pokud je pronájem tohoto TVZ nezbytně nutný pro sportovní činnost daného sportovního odvětví (sportovní příprava, tréninky a mistrovská utkání). Veškeré uvedené platby budou doložené kopií výpisu plateb z bankovního účtu a kopií příslušné faktury. V případě plateb za hotové pak bude doložen doklad o zaplacení a k tomu vždy řádně vyplněný výdajový doklad. Dotace nebude poskytnuta na nadstandardní činnost, rehabilitaci a na činnost, která je označena jako zdaňovaná činnost. Nebude poskytnuta na investiční činnost. Způsob rozdělení finanční částky: Z celkové dotace bude vypočítaná dotace připadající na 1,- Kč nákladů za uznané energie, služby, údržbu a pronájmy od všech sportovních organizací. Potom budou uznané náklady na energie a nájmy jednotlivých sportovních jednot a organizací vynásobeny vypočítanou dotací, která připadá na 1,-Kč uznaných dokladovaných nákladů za energie a pronájmy. Sportovní organizace Basketbalový klub BC Slaný, HK LEV Slaný a Sportovní klub SK Slaný si nemohou žádat o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu města Slaného na položku "Náklady na vstupní energie a služby, provozní údržbu a pronájem tělovýchovných zařízení na území města Slaného" z důvodu dotace od města Slaného na pronájmy sportovišť pro tyto jmenované sportovní organizace. Tyto sportovní organizace mohou žádat o dotaci pouze pro sportoviště, která jim město Slaný nepronajímá a která jsou v jejich vlastnictví, příp. je mají pronajata od jiného subjektu. 3. Náklady na dopravu a účast na soutěžích a závodech E) Účast na soutěžích (startovné) Jednotlivé sportovní organizace předloží doklady o úhradě tzv. startovného na závodech a soutěžích v uplynulém kalendářním roce. Dotace bude rozdělena poměrnou částkou (dle výše celkových a oddílových nákladů) na všechny sportovní organizace, které doloží náklady na účast v soutěžích. Soutěžemi dle tohoto článku se rozumí: oficiální mistrovské soutěže v rámci kolektivních sportů, oficiální soutěže a závody v rámci individuálních sportů, oficiální svazové pohárové soutěže,

9 F) Doprava na soutěže jednorázové turnaje, hrané dle pravidel příslušného sportovního svazu a pořádané příslušným svazovým řídícím orgánem nebo registrovaným týmem. Příspěvek na dopravu na utkání či soutěže, které se neodehrávají v okrese Kladno, okresech sousedících s okresem Kladno a na území hl. m. Prahy, pro družstva či skupiny sportovců s min. 4 aktivními účastníky sportovního výkonu. Aktivním účastníkem sportovního výkonu se rozurni: a) účast 4 a více účastníků sportovního oddílu na 1 soutěži (závodu, utkání), b) účast jednotlivce na 4 nebo více soutěžích (utkáních, závodech) v daném kalendářním roce. /kombinace účasti více jednotlivců na méně soutěžích je možná, podmínkou pro přiznání dotace je dosažení hranice 4 účastí sportovce nebo sportovců/ Jednotlivé sportovní organizace předloží přehled účasti na soutěžích a závodech rrumo hranice vymezeného území za uplynulý kalendářní rok. Sportovní organizace provozující kolektivní sport doloží účast zápisem o utkáni nebo jiným dokladem o dané soutěži. V případě individuálních sportů bude účast dokladována oficiální výsledkovou listinou závodu či soutěže s vyznačením sportovců daného oddílu. Dotace bude rozdělena poměrnou částkou (dle počtu akcí) na všechny sportovní organizace, které doloží náklady na účast v soutěžích. Rada města má právo doplnit tuto přílohu (technické podmínky čerpání dotace) na základě projednání daného návrhu změny v Komisi pro sport a zájmovou činnost. PŘÍLOHAč.2 SUMARIZACE PODKLADŮ A FORMULÁŘŮ K JEDNOTLIVÝM ŽÁDOSTEM O DOTACI A VYÚCTOVÁNÍM PRÍSPEVKU (formuláře jsou na webu m ěsta Slaného, pod Odborem sociálních věcí, zdravotnictví, školství a tělovýchovy) Pro poskytnutí dotace na činnost je nutno doložit: Žádost o dotaci na činnost (formulář), jejíž součástí je: čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči městu, souhlas s využitím osobních údajů pro zpracování žádosti o dotaci. K žádosti je nutno doložit tyto přílohy : A. Ověřenou kopii stanov. B. Potvrzení statutárního orgánu, na základě kterého JSOU jmenovány osoby oprávněné vystupovat a jednat za organizaci. C. Doklad o přidělení IČO. D. Registraci plátce daně z příjmu na finančním úřadě, jestliže je žadatel registrován u správce daně. E. Nabývací titul u vlastníka nemovitosti, smlouvy o podnájmu, výpůjčce, aj. F. Seznam členské základny do 18 let a nad 18 let (výpis z registračního systému příslušného sportovního svazu - zveřejněný formulář bude použit pouze v případě dokladování ročních oddílových členských příspěvků).

10 G. Roční účetní výkaz (formulář) s rozepsanými účetními položkami, doloženými příslušnými účetními doklady dle čl. 2 Přílohy č. 1 Zásad. H. Přehled nákladů, souvisejících s účastí v soutěžích či na závodech (startovné, zápisné atd.), doložené doklady o jejich úhradě. I. Přehled účasti na utkáních, soutěžích a závodech mimo hranice vymezeného území za uplynulý kalendářní rok, včetně dalších náležitostí dle čl. 4, Přílohy č. 1 Zásad. Příloha A) až E) se týká pouze organizací, které si žádají o dotaci poprvé, nebo v případě změn u náležitostí uvedených v těchto bodech. Pro poskytnutí dotace na jednorázovou aktivitu (grant) je nutno doložit: Žádost o dotaci na jednorázovou aktivitu (formulář), jejíž součástí je: čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči městu, souhlas s využitím osobních údajů pro zpracování žádosti o dotaci. K žádosti je nutno doložit tyto přílohy : A. Ověřenou kopii stanov. B. Potvrzení statutárního orgánu, na základě kterého JSOU jmenovány osoby oprávněné vystupovat a jednat za organizaci. C. Doklad o přidělení IČO. D. Registraci plátce daně z příjmu na finančním úřadě, jestliže je žadatel registrován u správce daně. E. Celkový rozpočet grantového projektu (formulář). Příloha A) až D) se týká pouze organizací, které si žádají o dotaci na jednorázovou aktivitu (grant) poprvé, nebo v případě změn u náležitostí uvedených v těchto bodech. Pro vyúčtování poskytnutého dotace na činnost je potřeba doložit: Vyúčtování dotace (formulář), jehož součástí je: čestné prohlášení o pravdivosti údajů ve Vyúčtování. K vyúčtování je nutno doložit tyto přílohy: A. Vyúčtování dotace města na činnost (rozpis jednotlivých účetních položek), včetně kopií faktur a dokladů o jejich uhrazení, příp. kopie dodacích listů a výdajových dokladů. B. Zpráva o činnosti organizace v kalendářním roce, na který byla určena dotace. Pro vyúčtování poskytnuté dotace na jednorázovou aktivitu (grantu) je potřeba doložit: Vyúčtování celkových nákladů grantové akce (formulář), jehož součástí je: čestné prohlášení o pravdivosti údajů ve Vyúčtování. K vyúčtování je nutno doložit tyto přílohy: A. Celkový přehled příjmů a nákladů podporované akce, doložený příslušnými účetními doklady (příjmové doklady, darovací smlouvy, kopie faktur a k tomu jejich úhradu, např. výpisy z účtu, u výdajů za hotové kopie fa nebo dodacích listů a k tomu řádně vyplněné výdajové doklady) B. Závěrečná zpráva o akci (formulář), včetně dokladů o její prezentaci. Rada města má právo doplnit tuto přílohu (administrativní podmínky čerpání dotace) na základě projednání daného návrhu změny v Komisi pro sport a zájmovou činnost.

VÝZVA 1/2015 PODPORA NEZISKOVÝCH SUBJEKTŮ V OBCI DRNOVICE V ROCE 2015. Obec Drnovice. I. Vyhlašovatel: Obec Drnovice

VÝZVA 1/2015 PODPORA NEZISKOVÝCH SUBJEKTŮ V OBCI DRNOVICE V ROCE 2015. Obec Drnovice. I. Vyhlašovatel: Obec Drnovice 1 VÝZVA 1/2015 PODPORA NEZISKOVÝCH SUBJEKTŮ V OBCI DRNOVICE V ROCE 2015 I. Vyhlašovatel: Obec Drnovice II. Výchozí podmínky Dotační program Podpora neziskových subjektů schválen usnesením Zastupitelstva

Více

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Písek rozhodlo dne 05.11.2015 usnesením zastupitelstva města č. 264/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále zásady

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 24.09.2015 usnesením č. 225/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na volnočasové

Více

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro zájmové organizace.

Více

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2016

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2016 Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína na rok 2016 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 15.12.2015 1. Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem

Více

OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ. SMĚRNICE č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí. Jan Herzog, starosta

OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ. SMĚRNICE č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí. Jan Herzog, starosta OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ SMĚRNICE č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí Jan Herzog, starosta Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu

Více

Zásady grantového programu města Veltrusy pro poskytování dotací z rozpočtu města

Zásady grantového programu města Veltrusy pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Veltrusy sídlo: Palackého 9, 277 46 Veltrusy, IČO: 00237272 tel.: 315 781 187, fax: 315 781 003, podatelna@veltrusy.cz, datová schránka: yn2bwnn Zásady grantového programu města Veltrusy pro poskytování

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla ) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný

Více

PROGRAM č. 1/2015/P obce Troubelice, pro poskytování dotací z rozpočtu obce Troubelice

PROGRAM č. 1/2015/P obce Troubelice, pro poskytování dotací z rozpočtu obce Troubelice Obec TROUBELICE tel./fax: +420 585 032 108 Program č: 1 Rok vydání: 2015 Datum účinnosti: 12. 3. 2015 Typ: platné Označení programu: 1/2015/P PROGRAM č. 1/2015/P obce Troubelice, pro poskytování dotací

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV NA PODPORU SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV NA PODPORU SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV NA PODPORU SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT Zastupitelstvo města Ostrov schválilo usnesením č. 224/15 dne 11. listopadu 2015 tato Pravidla

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY PRO INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace PROGRAM MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA PODPORU SPORTU I. Název programu II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace III. Úvodní ustanovení IV. Cíl programu (účelové určení) V. Vymezení okruhu žadatelů VI. Podmínky

Více

MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM. Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2016

MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM. Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2016 MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2016 I. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1 Název: Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě

Více

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace.

Více

www.krasnalipa.cz 1) Účel dotace: A) Dotace na činnost

www.krasnalipa.cz 1) Účel dotace: A) Dotace na činnost Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 07-22/2015 ze dne 9. prosince 2015 Dotační program na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží v roce

Více

PROGRAM PODPORY SPORTU Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2016

PROGRAM PODPORY SPORTU Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2016 MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC PROGRAM PODPORY SPORTU Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2016 I. Úvodní ustanovení 1. Poskytování dotací z Programu podpory sportu se realizuje v souladu s následujícími právními

Více

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast Za účelem zabezpečení a rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb občanů ve smyslu ustanovení 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací

PRAVIDLA pro poskytování dotací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název PRAVIDLA pro poskytování dotací Číslo dokumentu: SAM 3231 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.02.2015 Účinnost od : 26.02.2015 Platnost do: Zpracoval: Mgr. Kateřina Gaňová

Více

Město Ledeč nad Sázavou

Město Ledeč nad Sázavou Město Ledeč nad Sázavou Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje směrnici č. 01 /2011 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 28.února.2011 Obsah: A. Část obecná

Více

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Zásady pro poskytování dotací Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Dotace podle těchto zásad se poskytuje v souladu s ustanovením 36 odst. 1 písm. c) nebo 59 odst. 2 písm.

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací

PRAVIDLA pro poskytování dotací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název PRAVIDLA pro poskytování dotací Číslo dokumentu: SAM 3231 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 09.12.2015 Účinnost od : 01.01.2016 Platnost do: Zpracoval: JUDr. Jitka Kubová,

Více

MĚSTO BEČOV NAD TEPLOU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI V ROCE 2016 (DÁLE PROGRAM)

MĚSTO BEČOV NAD TEPLOU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI V ROCE 2016 (DÁLE PROGRAM) MĚSTO BEČOV NAD TEPLOU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI V ROCE 2016 (DÁLE PROGRAM) schválený zastupitelstvem města dne 9. listopadu 2015 bod jednání 9/04/01 a) Účel, na který

Více

Pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016 1. výzva

Pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016 1. výzva Pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016 1. výzva Rada města Písek se na svém zasedání dne 25.06.2015 usnesla vydat v souladu s ustanovením

Více

Program na podporu sportovní činnosti mládeže a odměn trenérům mládeže pro rok 2016

Program na podporu sportovní činnosti mládeže a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 Program na podporu sportovní činnosti mládeže a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 I. Účel Účelem je stanovení jednotných a závazných podmínek pro žadatele a příjemce veřejné finanční podpory poskytované

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotací z rozpočtu obce Kamenný Újezd

Pravidla pro žadatele a příjemce dotací z rozpočtu obce Kamenný Újezd Pravidla pro žadatele a příjemce dotací z rozpočtu obce Kamenný Újezd I. Cíl dotace Podpora realizace projektů neziskových organizací na území okresu Rokycany. II. Předmět dotace Prioritou dotací je: 1.

Více

VÝBĚR SPORTU ZODPOVĚDNĚ

VÝBĚR SPORTU ZODPOVĚDNĚ Obecná pravidla pro poskytování dotací I. Úvodní ustanovení 1. Dotace je poskytnutí peněžních nebo materiálních prostředků fyzickým nebo právnickým osobám v rámci konkrétního grantového okruhu (dále jen

Více

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16 Program pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty, kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem Schváleno Zastupitelstvem města Ústí

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora Město Tábor Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora PLATNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Schválilo: Zastupitelstvo města Tábora Článek I. Úvodní ustanovení Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

Program dotací z rozpočtu města Trutnova

Program dotací z rozpočtu města Trutnova Příloha č. 1 Program dotací z rozpočtu města Trutnova Okruh způsobilých žadatelů o dotace - Žadatel musí mít bydliště, sídlo či působnost na území obce. - Žadatel nesmí mít neuhrazené závazky vůči poskytovateli,

Více

Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2016

Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2016 Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2016 1 Na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. 219/8/2015 ze dne 10.12.2015. Vyhlašuje město Litoměřice výzvu pro poskytovatele sociálních

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 152/OŠK/2015 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu

Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu Podklady na zasedání ZM dne: 31.3.2016 Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu Předkládá: Mgr. Jana Svobodová Vypracovala: Mgr. Martina Marková Zúčastní se projednávání v ZM: Mgr.

Více

Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016

Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016 vyhlášeného Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 410/OŠK/2016 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou,

Více

Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015

Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015 vyhlášeného Jihomoravským krajem

Více

Grantový program města Český Krumlov

Grantový program města Český Krumlov Grantový program Města Český Krumlov - Sport a tělovýchova pro mládež do 18ti let Grantový program města Český Krumlov Sport a tělovýchova pro mládež do 18ti let PODMÍNKY PRO PŘIDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 359/OŠK/2015 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Odbor organizační č.j.: 745/2015 Pořadové číslo: 10 V Praze dne: 7.9.2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské

Více

SMĚRNICE SM/08/01/15

SMĚRNICE SM/08/01/15 MĚSTO HULÍN SMĚRNICE SM/08/01/15 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z PROGRAMOVÉHO FONDU MĚSTA HULÍNA Zpracovatel: Schváleno: Útvar tajemníka Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: Zastupitelstvo města Hulína,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Grantového programu města Semily v roce 2016

Smlouva o poskytnutí dotace z Grantového programu města Semily v roce 2016 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí dotace z Grantového programu města Semily v roce 2016 Město Semily se sídlem úřadu: Husova 82, 513 13 Semily IČ: 00276111 DIČ: CZ00276111 bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

k příkazu ministryně č. 21/2015

k příkazu ministryně č. 21/2015 Příloha k příkazu ministryně č. 21/2015 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (Podmínky pro poskytování programové dotace) Článek I. OBECNÁ

Více

OBSAH ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 3 ČLÁNEK 2 VYMEZENÍ POJMŮ. 3 ČLÁNEK 3 ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU. 5 ČLÁNEK 7 OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI.

OBSAH ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 3 ČLÁNEK 2 VYMEZENÍ POJMŮ. 3 ČLÁNEK 3 ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU. 5 ČLÁNEK 7 OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI. Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží Číslo vnitřního předpisu: VP/12/2015

Více

Smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.

Smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. Číslo smlouvy: 2016/XX/OSR/ Smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. uzavřená podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

PRAVIDLA pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Velké Opatovice

PRAVIDLA pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Velké Opatovice Město Velké Opatovice, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice PRAVIDLA pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Velké Opatovice podle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006 Program podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI PRO ROK 2016 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č. 0268/16-R Z 21. JEDNÁNÍ ZE DNE 22.03.

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI PRO ROK 2016 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č. 0268/16-R Z 21. JEDNÁNÍ ZE DNE 22.03. PRAVIDLA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V PROGRAMU PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI PRO ROK 2016 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č. 0268/16-R Z 21. JEDNÁNÍ ZE DNE 22.03.2016 I. ÚVODNÍ

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze Sportovního fondu statutárního

Více

PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2016

PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2016 Dotační program PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2016 1. Dotační program Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi (dále jen Program ) vyhlašuje Zastupitelstvo města

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Odbor organizační č.j.: 736/2015 Pořadové číslo: 9 V Praze dne: 7.9.2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména:

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 18.12.2014 na základě usnesení č. 2014/2014 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ PRO BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH V UHERSKÉM BRODĚ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ PRO BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH V UHERSKÉM BRODĚ Zastupitelstvo města PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ PRO BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH V UHERSKÉM BRODĚ I. Účel a důvod 1) Rozvoj zón pro bydlení je jedním z prioritních rozvojových záměrů

Více

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen; y[^ Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje IČ: 70890692

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen; y[^ Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje IČ: 70890692 [MRAVSKSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ 0S_Mv se sídlem: 28. října 117, 702 18 strava zastoupen; y[^ Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009G04P* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 ods. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I. SMLUVNÍ

Více

PROGRAM PODPORY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 2016. Kategorie A - Podpora práce s dětmi a mládeží

PROGRAM PODPORY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 2016. Kategorie A - Podpora práce s dětmi a mládeží PROGRAM PODPORY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 2016 Kategorie A - Podpora práce s dětmi a mládeží A1.Celoroční práce s dětmi a mládeží v oblasti ochrany přírody Záměr: - zajištění celoroční práce s dětmi a mládeží

Více

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0125/2016 Rady městské části Praha 8 ze dne 2. 3. 2016 Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti kultury a volnočasových nesportovních

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: VZOR Číslo smlouvy u příjemce dotace: VZOR SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEIVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

Program 7.4 Archeologie

Program 7.4 Archeologie Program 7.4 Archeologie Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch Číslo a název programu: 7.4 Archeologie Záchrana a poznání

Více

tel. 547221060, mobil 603260926, e-mail: f.koutny@volny.cz

tel. 547221060, mobil 603260926, e-mail: f.koutny@volny.cz JUDr. František Koutný, kancelář Žebětínská 70, 623 00 Brno tel. 547221060, mobil 603260926, e-mail: f.koutny@volny.cz Vážení nájemníci uchazečům o členství v Bytovém družstvu Kachlíkova 7, Brno Vážení,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0275/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 115-20/2015/ZK

Více

Smlouva. Smlouvu. o poskytnutí finančních prostředků pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy na území MČ Praha 15.

Smlouva. Smlouvu. o poskytnutí finančních prostředků pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy na území MČ Praha 15. Smlouva Příloha č.2 USN SML-2013-. o poskytnutí finančních prostředků pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy na území MČ Praha 15. Smluvní strany: 1. Městská část Praha 15 se sídlem: Praha

Více

Příloha č. 3. Evidenční číslo smlouvy:...

Příloha č. 3. Evidenční číslo smlouvy:... Příloha č. 3 Evidenční číslo smlouvy:... Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Jiří Struček, náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu

Více

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Obec Šestajovice Husova 60 250 92 Šestajovice Směrnice č. 1 / 2015 Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Čl. 1 Základní ustanovení 1. Hlavním posláním

Více

POVODNĚ 2006. Praktické rady obcím, podnikatelům a občanům

POVODNĚ 2006. Praktické rady obcím, podnikatelům a občanům POVODNĚ 2006 Praktické rady obcím, podnikatelům a občanům Praha 2006 Vydavatelem brožury je Ministertsvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí

Více

Město Kutná Hora. Článek I Účel a předmět vyhlášky

Město Kutná Hora. Článek I Účel a předmět vyhlášky Město Kutná Hora Obecně závazná vyhláška 1/2016 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území Města Kutná Hora Zastupitelstvo města Kutná Hora vydává v

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY schválené Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 16.11.2004 Úvod Článek I. 1. Účelem těchto zásad je stanovit jednotný postup při poskytování

Více

Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2016

Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2016 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2016 vyhlášeného Jihomoravským krajem se sídlem

Více

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ).

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ). Program 2016 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Administrace finančních prostředků z MV ČR (14JPO03) Smlouva č.: xxx kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Počet listů: 9 Přílohy: 2/2 Čakovičky 10. září 2008 SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY číslo

Více

S T A N O V Y Sportovního klubu BC Hradec Králové, z. s.

S T A N O V Y Sportovního klubu BC Hradec Králové, z. s. S T A N O V Y Sportovního klubu, z. s. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů S T A N O V Y Sportovního klubu, z. s. (dále jen stanovy sportovního klubu ) 1.1 Zakládajícími

Více

STIPENDIJNÍ PROGRAM Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji

STIPENDIJNÍ PROGRAM Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji STIPENDIJNÍ PROGRAM Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji Dne 3. 9. 2014 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb

Více

Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka

Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka I. Názvy a sídla členů svazku Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka tvoří tito členové: 1. Město Police nad Metují, IČO 272949, Masarykovo náměstí 98, Police

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PŘESTUPNÍ ŘÁD

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PŘESTUPNÍ ŘÁD Platnost od 1. 7. 2015 1.1. Základní podmínky 1.1.1. se vztahuje na přestupy a hostování. Tento přestupní řád se týká kategorií seniorů, juniorů,

Více

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Obsah Článek I. Vyhlašovatel... 2 Článek II. Cíl dotačního programu... 2 Oddíl 2.01... 2 Oddíl 2.02... 2 Článek III. Okruh žadatelů... 2 Oddíl 3.01...

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00QHBJ8 SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ÍÍSÍ.O SMLOUVY (DODATKU) noř. č.j.jt. zv>/r!'ok zkr. odb. -4-' I. SMLUVNÍ STRANY 1, Moravskoslezský

Více

PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ

PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ Problém číslo jedna současného sportovního managementu je získávání finančních prostředků nutných pro úspěšný a zdárný chod sportovní organizace. Existuje řada možností, jak

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009

Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009 Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009 A. Základní informace Městská část Praha1 vypsáním grantů chce podpořit činnost nestátních neziskových organizací a

Více

EVIDENČNÍ A REGISTRAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

EVIDENČNÍ A REGISTRAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY EVIDENČNÍ A REGISTRAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto spolek se širokou základnou

Více

Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje

Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje SM/25/02/13 Druh vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Směrnice SM/25/02/13 Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje Vazba na legislativu: 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VYHLAŠOVATEL. vyhlašuje. dotační program. Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.

VYHLAŠOVATEL. vyhlašuje. dotační program. Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. VYHLAŠOVATEL OLOMOUCKÝ KRAJ Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu Oddělení grantových schémat Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc vyhlašuje dotační

Více

Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více